ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ"

Transcript

1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ

2 Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ παξφληνο νδεγνχ, γηα ην αθαδεκατθφ έηνο , ππνζηεξίδεηαη ελ κέξεη απφ ην ΤΠΔΠΘ (ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ) ζην πιαίζην ηεο Πξάμεο α «Αλακφξθσζε Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ» ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηεκψλ ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία (Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ.) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 2

3 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΗΓΡΤΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ Ίδξπζε Γηνίθεζε Γηάξζξσζε Έδξα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κεληξηθέο Τπεξεζίεο 5 2. ΗΣΟΡΗΑ - ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΑΡΘΡΧΖ - ΠΡΟΧΠΗΚΟ TOY ΣΜΖΜΑΣΟ Σα Παλεπηζηεκηαθά Παηδαγσγηθά Σκήκαηα Γηάξζξσζε- Πξνζσπηθφ Δξγαζηήξηα ηνπ Σκήκαηνο 8 3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ Πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο Πξαθηηθή άζθεζε Ξέλεο γιψζζεο Γηπισκαηηθή εξγαζία Δξγαζηεξηαθά καζήκαηα εκηλάξηα Πξφγξακκα ζπνπδψλ Πεξηερφκελν καζεκάησλ Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ χιινγνο θνηηεηψλ Φνηηεηηθή εζηία Φνηηεηηθή ιέζρε ίηηζε θνηηεηψλ Φνηηεηηθέο Τπνηξνθίεο Γάλεηα Φνηηεηηθφ εηζηηήξην Τγεηνλνκηθή πεξίζαιςε σκαηηθή αγσγή Αζιεηηζκφο Βηβιηνζήθε & Τπεξεζία Πιεξνθφξεζεο πγθνηλσλία Παλεπηζηεκηνχπνιεο Πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο Φνίηεζε Αξγίεο - Γηαθνπέο καζεκάησλ 98 ζει.

4 1. ΗΓΡΤΖ - ΓΗΟΗΚΖΖ - ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ 1.1. ΗΓΡΤΖ - ΓΗΟΗΚΖΖ Σν Παλεπηζηήκην Παηξψλ ηδξχζεθε κε ην λνκνζεηηθφ δηάηαγκα ηεο 11 εο Ννεκβξίνπ 1964 σο απηνδηνηθνχκελν Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Κξάηνπο. Σν Παλεπηζηήκην δηνηθείηαη απφ ηνλ Πξχηαλε επηθνπξνχκελν απφ ηξεηο Αληηπξπηάλεηο (Αληηπξχηαλε ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αλάπηπμεο ηεο Έξεπλαο, Αληηπξχηαλε Αθαδεκατθψλ Τπνζέζεσλ θαη Πξνζσπηθνχ θαη Αληηπξχηαλε Οηθνλνκηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο), ην Πξπηαληθφ πκβνχιην θαη ηε χγθιεην. Ο Πξχηαλεο θαη νη ηξεηο Αληηπξπηάλεηο εθιέγνληαη γηα ηεηξαεηή ζεηεία απφ εηδηθφ εθιεθηνξηθφ ζψκα. Σν Πξπηαληθφ πκβνχιην ζπγθξνηείηαη απφ ηνλ Πξχηαλε, ηνπο ηξεηο Αληηπξπηάλεηο, ηνλ Πξντζηάκελν Γξακκαηείαο σο εηζεγεηή, έλαλ εθπξφζσπν ησλ θνηηεηψλ θαη έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ. Ζ χγθιεηνο ζπγθξνηείηαη απφ ηνλ Πξχηαλε, ηνπο ηξεηο Αληηπξπηάλεηο, ηνπο Κνζκήηνξεο ησλ ρνιψλ, ηνπο Πξνέδξνπο θάζε Σκήκαηνο, έλαλ εθπξφζσπν ησλ θνηηεηψλ απφ θάζε Σκήκα, νθηψ εθπξνζψπνπο ησλ αλαπιεξσηψλ θαζεγεηψλ, ησλ επίθνπξσλ θαζεγεηψλ θαη ησλ ιεθηφξσλ, έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Δ.Δ.Π., έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ, έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Δηδηθνχ Γηνηθεηηθνχ θαη Σερληθνχ Πξνζσπηθνχ (Δ.Γ.Σ.Π.) θαη δχν εθπξνζψπνπο ησλ Δηδηθψλ Μεηαπηπρηαθψλ Τπνηξφθσλ (Δ.Μ.Τ). Πρύτανης ΣΑΤΡΟ Α. ΚΟΤΜΠΗΑ, Καζεγεηήο Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ Αντιπρστάνεις 1. ΒΑΗΛΔΗΟ Λ. ΑΝΑΣΑΟΠΟΤΛΟ, Αληηπξχηαλεο ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αλάπηπμεο ηεο Έξεπλαο, Καζεγεηήο Σκήκαηνο Φπζηθήο 2. ΓΖΜΖΣΡΗΟ Β. ΓΟΤΓΔΝΖ, Αληηπξχηαλεο Αθαδεκατθψλ Τπνζέζεσλ θαη Πξνζσπηθνχ, Καζεγεηήο Σκήκαηνο Ηαηξηθήο 3. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Θ. ΡΑΒΑΝΖ, Αληηπξχηαλεο Οηθνλνκηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο, Καζεγεηήο Σκήκαηνο Δπηζηεκψλ ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία Σν Παλεπηζηήκην απνηειείηαη απφ ρνιέο πνπ θαιχπηνπλ έλα ζχλνιν ζπγγελψλ επηζηεκψλ. Κάζε ρνιή δηαηξείηαη ζε Σκήκαηα. Σν Σκήκα απνηειεί ηε βαζηθή ιεηηνπξγηθή αθαδεκατθή κνλάδα θαη θαιχπηεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν κηαο επηζηήκεο. Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο νδεγεί ζε έλα εληαίν πηπρίν. Σα Σκήκαηα δηαηξνχληαη ζε Σνκείο. Ο Σνκέαο ζπληνλίδεη ηε δηδαζθαιία κέξνπο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ Σκήκαηνο, πνπ αληηζηνηρεί ζε ζπγθεθξηκέλν πεδίν ηεο επηζηήκεο. ην Σνκέα (Σκήκα ή ρνιή) αλήθνπλ ηα Δξγαζηήξηα θαη νη Κιηληθέο, πνπ ε ιεηηνπξγία ηνπο δηέπεηαη απφ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ. Οη ρνιέο δηνηθνχληαη απφ ηνπο Κνζκήηνξεο, ηελ Κνζκεηεία θαη ηε Γεληθή πλέιεπζε, ηα Σκήκαηα απφ ηνλ Πξφεδξν, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ηε Γεληθή πλέιεπζε θαη νη Σνκείο απφ ην Γηεπζπληή θαη ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σνκέα. 2

5 1.2. ΓΗΑΡΘΡΧΖ Σν Παλεπηζηήκην Παηξψλ πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο ρνιέο θαη δχν αλεμάξηεηα Σκήκαηα: α) ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ. Ηδξχζεθε σο Φπζηθν-καζεκαηηθή ρνιή ζηηο θαη κεηνλνκάζηεθε ζε ρνιή Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ ην Πεξηιακβάλεη ηα εμήο Σκήκαηα κε ην αληίζηνηρν έηνο ηδξχζεσο: ΥΖΜΔΗΑ 1966 ΦΤΗΚΖ 1966 ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ 1966 ΒΗΟΛΟΓΗΑ 1966 ΓΔΧΛΟΓΗΑ 1978 EΠΗΣΖΜΖ ΤΛΗΚΧΝ 1999 β) ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ. Ηδξχζεθε ζηηο Πεξηιακβάλεη ηα εμήο Σκήκαηα κε ην αληίζηνηρν έηνο ηδξχζεσο: ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ 1967 ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ & ΑΔΡΟΝΑΤΠΖΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 1972 ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 1972 ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 1978 ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 1983 ΓΔΝΗΚΟ ΣΜΖΜΑ 1983 ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 1999 γ) ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ. Ηδξχζεθε σο Ηαηξηθή ρνιή ζηηο θαη κεηνλνκάζηεθε ζε ρνιή Δπηζηεκψλ Τγείαο ην Πεξηιακβάλεη ηα εμήο Σκήκαηα: ΗΑΣΡΗΚΖ (Αξρηθά σο ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ) ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟ (Αξρηθά ζηε ΦΤΗΚΟΜΑΘΖΜΑΣΗΚΖ ΥΟΛΖ) δ) ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ. Ηδξχζεθε ζηηο Πεξηιακβάλεη ηα εμήο ηκήκαηα: ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ 1983 ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 1983 ΘΔΑΣΡΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ 1989 ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ 1994 ΦΗΛΟΟΦΗΑ 1999 ε) Σα παξαθάησ Σκήκαηα δελ έρνπλ εληαρζεί αθφκε ζε ρνιή: 3

6 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ 1985 ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΔΓΡΑ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ Σν Παλεπηζηήκην Παηξψλ είλαη εγθαηεζηεκέλν ζηελ Παλεπηζηεκηνχπνιε, πνπ πεξηιακβάλεη έθηαζε ζηξεκκάησλ πεξίπνπ, ζηελ πεξηνρή ηνπ Ρίνπ, 6 ρικ. Απφ ηελ Πάηξα. Αξθεηά Σκήκαηα ζηεγάδνληαη ήδε ζε νξηζηηθά απηνηειή ζπγθξνηήκαηα πνπ απνπεξαηψζεθαλ πξφζθαηα ζχκθσλα κε ρσξνηαμηθέο θιπ. Μειέηεο ηα Παλεπηζηεκηνππφιεσο. Σα ππφινηπα ζηεγάδνληαη πξνζσξηλά ζε πξνθαηαζθεπαζκέλα θ.α. θηίξηα ηαρχξπζκεο θαηαζθεπήο. Σα λέα θηίξηα πιαηζηψλνληαη απφ ζπγθξνηήκαηα ακθηζεάηξσλ. Ζ θαηαζθεπή νξηζηηθψλ θηηξίσλ θαη γηα ηα ππφινηπα Σκήκαηα έρεη πξνγξακκαηηζηεί θαη γηα νξηζκέλα έρεη ήδε αξρίζεη. Σν Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ή. ζηεγάδεηαη ζε πέληε θηίξηα ηαρχξπζκεο θαηαζθεπήο ΚΔΝΣΡΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ Πξντζηάκελνο Γξακκαηείαο: Γηεχζπλζε θνηηεηηθήο κέξηκλαο Βηβιηνζήθε θαη Τπεξεζία Πιεξνθφξεζεο: Τπεξεζία Δθπαίδεπζεο & Έξεπλαο: Γηεχζπλζε Γηεζλψλ, Γεκνζίσλ ρέζεσλ & Γεκνζηεπκάησλ Γξαθείν Γηαζχλδεζεο θαη Δπαγγεικαηηθήο Πιεξνθφξεζεο πήιηνο Παπαζαλαζφπνπινο, ηει Γηεπζπληήο: Κσλ/λνο Παλίηζαο, ηει Γηεπζχληξηα: Καηεξίλα πλέιιε ηει , Γηεπζχληξηα: Γεσξγία Κάληζηξα, ηει Γηεπζχληξηα: Διέλε Σζηκπνχξε Σει , Δπηζηεκ.Τπεχζπλνο: πχξνο Κξίβαο, ηει Παλεπηζηεκηαθφ Γπκλαζηήξην: Πιεξνθνξίεο, ηει Ηαηξείν Παλεπηζηεκίνπ : Πιεξνθνξίεο, ηει Ννζνθνκείν Ρίνπ (Παλεπηζηεκηαθφ) Πιεξνθνξίεο, ηει Σαρπδξνκείν: Πιεξνθνξίεο, ηει Βηβιηνπσιείν: Πιεξνθνξίεο, ηει Αγξνηηθή Σξάπεδα: Πιεξνθνξίεο, ηει ΗΣΟΡΗΑ - ΓΗΟΗΚΖΖ - ΓΗΑΡΘΡΧΖ - ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ (Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ.) 2.1. ΣΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΑ ΣΜΖΜΑΣΑ (ΠΠΣ) 4

7 Σν 1982 κε ην λφκν 1268/82 νη Αλψηεξεο ρνιέο Νεπηαγσγψλ θαη νη Παηδαγσγηθέο Αθαδεκίεο αλαβαζκίζηεθαλ ζε ΠΠΣ (Παλεπηζηεκηαθά Παηδαγσγηθά Σκήκαηα Νεπηαγσγψλ θαη Παηδαγσγηθά Σκήκαηα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο). Αξρηθά δεκηνπξγήζεθαλ ηξία Παηδαγσγηθά Σκήκαηα Νεπηαγσγψλ, ζηα παλεπηζηήκηα ηεο Πάηξαο, ηεο Αζήλαο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο. Έθηνηε δεκηνπξγήζεθαλ άιια έμη. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 320/83 ηα ΠΠΣ, έρνπλ ζαλ απνζηνιή λα πξνάγνπλ ηηο Παηδαγσγηθέο Δπηζηήκεο, λα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηεο εθπαίδεπζεο ζε δεηήκαηα παηδαγσγηθήο θαη λα παξέρνπλ ζηνπο πηπρηνχρνπο ηνπο άξηηα επηζηεκνληθή θαηάξηηζε γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία. Σν έηνο 2005 ην Σκήκα καο κεηνλνκάζζεθε απφ Παηδαγσγηθφ Σκήκα Νεπηαγσγψλ ζε Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία (Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ.), γεγνλφο πνπ αληαλαθιά ην ζχγρξνλν επηζηεκνληθφ, εξεπλεηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ ζπνπδψλ ηνπ ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΚΑΗ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΣΟΤ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ. Πξφεδξνο Σκήκαηνο: Αλαπι. Πξφεδξνο: Δθπξφζσπνη ζηε χγθιεην: ΛΔΧΝΗΓΑ ΧΣΖΡΟΠΟΤΛΟ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ΓΗΧΡΓΟ ΜΠΑΓΑΚΖ Αλαπι. Καζεγήηξηα ΓΔΡΑΗΜΟ ΚΟΤΣΟΤΡΑΚΖ Σαθηηθφ κέινο Γξακκαηέαο: ΚΑΣΔΡΗΝΑ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΛΟΤΛΟΤ Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη : ΑΜΑΛΗΑ ΑΛΣΑΝΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΗΑ ΓΚΟΝΣΕΖ ΔΛΔΝΖ ΠΑΣΡΧΝΖ ΜΑΡΗΑ ΟΤΕΑ Γηεχζπλζε Σκήκαηνο: Παλ/πνιε, , ΡΗΟ ΠΑΣΡΧΝ Ζιεθηξνληθή Γηεχζπλζε Γξακκαηείαο ( ): Γηθηπαθφο Σφπνο Σκήκαηνο: ΔΣΔΠ Πιεξνθνξηθήο πχξνο Νηθνιάνπ

8 ΣΟΜΔΑ Α: Γλσζηηθήο θαη Γηαθνξηθήο Αλάιπζεο Γηεπζπληήο: Γηψξγνο ΜΠΑΓΑΚΖ Αλαπι. Καζεγεηήο (ηει ) Γηδαθηηθφ - Δξεπλεηηθφ Πξνζσπηθφ (Γ.Δ.Π.) Καζεγεηέο Βαζηιηθή Εφγθδα Αθξνδίηε Ξεξνκεξίηε Σειέθσλo Αλαπιεξσηέο Καζεγεηέο Γεψξγηνο Μπαγάθεο Δπηθ. Καζεγεηέο Κψζηαο Εαράξνο Γεκήηξεο Κνιηφπνπινο ηάζεο Μπάιηαο Λέθηνξεο Μαξία Πνχινπ ΔΣΔΠ Bαζηιηθή Οηθνλνκνπνχινπ Κνδία Σνκέαο Β: Θεσξεηηθήο θαη Δθαξκνζκέλεο Παηδαγσγηθήο Γηεπζπληήο: θ. Κψζηαο Ραβάλεο, Καζεγεηήο (ηει ) Γηδαθηηθφ - Δξεπλεηηθφ Πξνζσπηθφ (Γ.Δ.Π.) Καζεγεηέο Πάλνο Πνιπρξνλφπνπινο Κσλ/λνο Ραβάλεο Δπίθ. Καζεγεηέο Αληψλεο Βάνο Βαζίιεο Κφκεο Σειέθσλν Αιεμάλδξα Μνπξίθε Λέθηνξεο Θαλάζεο Καξαιήο ΔΔΓΗΠ Γεσξγία Παξπαξνχζε Μαξία Κεληξσηά ΣΟΜΔΑ Γ: Κνηλσληθήο Θεσξίαο θαη Αλάιπζεο Γηεπζχληξηα: Μαξηάλλα Κνλδχιε, Αλαπι. Καζεγήηξηα (ηει ) Γηδαθηηθφ Δξεπλεηηθφ Πξνζσπηθφ (Γ.Δ.Π.) 6

9 Αλαπιεξσηέο Καζεγεηέο Μαξηάλλα Κνλδχιε Λεσλίδαο σηεξφπνπινο Δπίθ. Καζεγεηέο Ακαιία Τθαληή-Καινθψλνπ Παληειήο Κππξηαλφο Λέθηνξεο Γεξάζηκνο Κνπζηνπξάθεο Νεθηάξηνο ηειιάθεο ΔΣΔΠ Υξηζηηάλα Γαηνκάηε ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ην Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ. ππάξρνπλ ηα παξαθάησ εξγαζηήξηα: α) Πεηξακαηηθήο Φπρνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Γηδαθηηθήο ησλ Δπηζηεκψλ (Π.Γ. 429/90). β) Παηδαγσγηθψλ Δξεπλψλ θαη Δθαξκνγψλ (Π.Γ. 14/96) γ) Γιψζζαο θαη Λνγνηερλίαο (Π.Γ. 14/96) δ) Κνηλσληνινγίαο θαη Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο (Π.Γ. 144/1996). ε) Δξγαζηήξην Δηδηθήο Αγσγήο (απφθ. Γ.. 3/ ). 7

10 3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ 3.1. ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ Οη ζπνπδέο ζην Σ.Δ.Δ.Α.Π.H. έρνπλ δηάξθεηα ηεζζάξσλ εηψλ. Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ Πηπρίνπ Παηδαγσγνχ ν/ε θνηηεηήο/ηξηα πξέπεη λα έρεη ζπκπιεξψζεη 150 δηδαθηηθέο κνλάδεο (δ. κ.). Σα καζήκαηα πνπ πξνζθέξνληαη απφ ην Σκήκα είλαη εμακεληαία. ε θάζε κάζεκα αληηζηνηρνχλ ηξεηο (3) δηδαθηηθέο κνλάδεο, θάζε δηδαθηηθή κνλάδα αληηζηνηρεί ζε κία (1) εβδνκαδηαία ψξα δηδαζθαιίαο αλά εμάκελν, εθηφο ησλ εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ (βιέπε παξαθάησ εξγαζηεξηαθά καζήκαηα). Γηα λα απνθηήζεη πηπρίν ν θνηηεηήο, ζα πξέπεη ινηπφλ λα έρεη επηηχρεη ζε πελήληα (50) ζπλνιηθά καζήκαηα (150 δ. κ.). Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα έρεη ιάβεη κέξνο επηηπρψο ζηηο πξαθηηθέο αζθήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Πξφγξακκα πνπδψλ (βιέπε παξαθάησ ζηηο Πξαθηηθέο Αζθήζεηο). Ο θνηηεηήο κπνξεί λα επηιέμεη λα εθπνλήζεη δηπισκαηηθή εξγαζία (βι. παξαθάησ) ε νπνία αληηζηνηρεί ζε ελλέα (9) δηδαθηηθέο κνλάδεο, νπφηε κεηψλνληαη θαηά ηξία (3) ηα εμακεληαία καζήκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απφθηεζε πηπρίνπ. Γηα ηνπο θνηηεηέο πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζε ελδηάκεζα εμάκελα ιφγσ κεηεγγξαθήο ή θαηάηαμεο θαη γηα φζνπο έρνπλ απαιιαγεί απφ ηελ εμέηαζε καζεκάησλ, αθαηξείηαη ν αληίζηνηρνο κε ηα πξνεγνχκελα εμάκελα ή ηα καζήκαηα αξηζκφο δηδαθηηθψλ κνλάδσλ απφ ηνλ ειάρηζην απαηηνχκελν αξηζκφ γηα ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ. Σα καζήκαηα είλαη ππνρξεσηηθά θαη επηινγήο. Γηα λα απνθηήζεη πηπρίν ν θνηηεηήο νθείιεη λα εμεηαζηεί επηηπρψο ζε φια ηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα, θαζψο θαη ζε φζα θαη' επηινγήλ καζήκαηα απαηηνχληαη γηα λα ζπκπιεξσζεί ν αξηζκφο ησλ 150 δηδαθηηθψλ κνλάδσλ. Ο θνηηεηήο ππνρξενχηαη λα δειψζεη ζηελ Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο πξηλ απφ ηελ έλαξμε θάζε εμακήλνπ ηα καζήκαηα επηινγήο πνπ ζα παξαθνινπζήζεη ζην εμάκελν. Οη θνηηεηέο/ηξηεο κπνξνχλ λα επηιέγνπλ θαη καζήκαηα πξνεγνπκέλσλ εμακήλσλ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ηα έρνπλ δηδαρζεί ζηα πξνεγνχκελα έηε. εκεηψλεηαη φηη νη θνηηεηέο/ηξηεο (ηζρχεη θαη γηα ηνπο ηεηαξηνεηείο θαη επί πηπρίσ) πνπ επηζπκνχλ λα εμεηαζζνχλ ην ηξέρνλ αθαδεκατθφ έηνο ζε καζήκαηα επηινγήο πνπ επέιεμαλ ηα πξνεγνχκελα έηε θαη δελ πέξαζαλ, ζα πξέπεη λα ηα επηιέμνπλ εθ λένπ. Γηα λα εθπνλήζεη δηπισκαηηθή εξγαζία, ν θνηηεηήο/ε θνηηήηξηα ζα πξέπεη λα έρεη επηιέμεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα επηινγήο αλάινγα κε ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ηνπ. πληζηάηαη ζε φζνπο ζέινπλ λα θάλνπλ δηπισκαηηθή εξγαζία λα επηιέγνπλ ηα καζήκαηα κεζνδνινγίαο φπσο: «Μέζνδνη εξεπλψλ ΗΗ», ηνπ Γ εμακήλνπ θαη «ρεδηαζκφο θαη εθπφλεζε εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο» ηνπ Σ εμακήλνπ. Ο θνηηεηήο δελ δηθαηνχηαη λα παξαθνινπζήζεη πεξηζζφηεξα απφ νθηψ (8) καζήκαηα (ππνρξεσηηθά θαη επηινγήο) θάζε εμάκελν. Μεξηθά καζήκαηα επηινγήο έρνπλ κνξθή ζεκηλαξίνπ. Δπεηδή ν αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ πνπ κπνξνχλ λα ηα παξαθνινπζήζνπλ είλαη πεξηνξηζκέλνο (θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηδάζθνληνο), ν θνηηεηήο ζα πξέπεη λα έξζεη ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ δηδάζθνληα, ζηελ αξρή ηνπ εμακήλνπ, πξηλ εγγξαθεί ζην αληίζηνηρν κάζεκα. Γηα ηελ εγγξαθή ζε ζεκηλάξηα ελδερνκέλσο λα πξναπαηηείηαη ε επηηπρήο εμέηαζε ζε θάπνηα άιια ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα. 8

11 Γηα λα δηδαρζεί έλα θαη' επηινγήλ κάζεκα ζα πξέπεη λα ην επηιέμνπλ ηνπιάρηζηνλ νθηψ (8) θνηηεηέο. Σν κάζεκα είλαη δπλαηφλ λα δηδαρζεί θαη κε ιηγφηεξνπο θνηηεηέο εθ' φζνλ ζπκθσλεί θαη ν αξκφδηνο δηδάζθσλ. Οη εμεηαζηηθέο πεξίνδνη είλαη ηξεηο: ηνπ Ηαλνπαξίνπ-Φεβξνπαξίνπ, ηνπ Ηνπλίνπ θαη ηνπ επηεκβξίνπ. Ο θνηηεηήο δηθαηνχηαη λα εμεηαζηεί θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ επηεκβξίνπ ζηα καζήκαηα θαη ησλ δχν (ρεηκεξηλνχ θαη εαξηλνχ) εμακήλσλ, ελψ θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Ηνπλίνπ ζηα καζήκαηα κφλν ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ. Καηά ηελ πεξίνδν Ηαλνπαξίνπ - Φεβξνπαξίνπ, εμεηάδνληαη ηα καζήκαηα ηνπ ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ. Οη επί πηπρίσ θνηηεηέο έρνπλ δπλαηφηεηα λα εμεηαζηνχλ ζε ππνρξεσηηθά καζήκαηα φισλ ησλ εμακήλσλ ζηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν Ηαλνπαξίνπ Φεβξνπαξίνπ. Γηα νπνηεζδήπνηε δηαθνξέο αλαθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα, επηιακβάλεηαη ε Γ.. ηνπ Σκήκαηνο ΠΡΑΚΣΗΚΖ AKHH Γεληθή πεξηγξαθή ησλ Πξαθηηθψλ αζθήζεσλ Οη πξαθηηθέο αζθήζεηο (Π.Α) δηαξθνχλ ζπλνιηθά δχν έηε (Γ θαη Γ ). Ζ ζπκκεηνρή ζηηο Π.Α είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ θαη ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, δηεμάγνληαη ζε ηέζζεξα εμάκελα. Οη θνηηεηέο/ηξηεο γηα λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ Π.Α ελφο εμακήλνπ πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ Π.Α ησλ πξνεγνχκελσλ εμακήλσλ. Γειαδή ε Π.Α θάζε εμάκελνπ απνηειεί πξναπαηηνχκελν γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηελ Π.Α ηνπ επφκελνπ εμακήλνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ πξαθηηθή άζθεζε ελφο εμακήλνπ δελ ζα κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ Π.Α ηνπ επφκελνπ, έσο φηνπ νινθιεξψζνπλ ηελ εθθξεκφηεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ. Ζ Π.Α δηεμάγεηαη ζηα δεκφζηα Νεπηαγσγεία ηεο πεξηνρήο Παηξψλ, θάζε Παξαζθεπή ζε ζπλδπαζκφ κε πξνθαζνξηζκέλν αξηζκφ εξγαζηεξηαθψλ σξψλ, ππφ ηελ επίβιεςε ησλ κειψλ ηεο νκάδαο Π.Α Ζ ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ είλαη ππνρξεσηηθή ζε θάζε θάζε ηεο Π.Α Κάζε θνηηήηξηα επνπηεχεηαη απφ έλα κέινο ηεο νκάδαο Π.Α Πξαθηηθέο αζθήζεηο Γ θαη Γ έηνπο Υσξηζκφο ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ Γ θαη Γ έηνπο ζε δχν (2) νκάδεο αλά έηνο.. Μία νκάδα πξαγκαηνπνηεί ηηο πξαθηηθέο αζθήζεηο θαηά ηηο ηέζζεξηο (4) πξψηεο εβδνκάδεο ηνπ εμακήλνπ θαη ε δεχηεξε θαηά ηηο ηέζζεξηο (4) επφκελεο. Οη πξαθηηθέο αζθήζεηο ζε λεπηαγσγεία πινπνηνχληαη πάληνηε απφ νκάδεο ησλ 2 θνηηεηψλ/ηξηψλ. Δ εμάκελν: Π.Α. 1 Σέζζεξηο (4) εκέξεο πξαθηηθή άζθεζε ζε δεκφζην λεπηαγσγείν (θάζε θνηηεηήο/ηξηα πινπνηεί κία (1) δξαζηεξηφηεηα θαη έλα (1) εκεξήζην πξφγξακκα θαη ζπκκεηέρεη ζηα ππφινηπα δχν (2). Τπνρξεσηηθή παξαθνινχζεζε ζε δχν (2) εξγαζηήξηα Δξγαζηήξηo: Πξνγξακκαηηζκφο θαη πξνεηνηκαζία ησλ δξάζεσλ ζην Νεπηαγσγείν, παξάδνζε, παξνπζίαζε θαη αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Νεπηαγσγείν: Καηά ηηο ηέζζεξηο (4) εκέξεο, ζρεδηάδνπλ θαη πινπνηνχλ απφ κία (1) δξαζηεξηφηεηα θαη έλα (1) εκεξήζην πξφγξακκα ην θάζε άηνκν.. 9

12 Σ εμάκελν: Π.Α. 2 Σέζζεξηο (4) εκέξεο πξαθηηθή άζθεζε ζε δεκφζην λεπηαγσγείν (θάζε θνηηεηήο/ηξηα πινπνηεί δχν (2) εκεξήζηα πξνγξάκκαηα θαη ζπκκεηέρεη ζηα ππφινηπα δχν (2). Τπνρξεσηηθή παξαθνινχζεζε ζε δχν (2) εξγαζηήξηα. Δξγαζηήξηo: Πξνγξακκαηηζκφο θαη πξνεηνηκαζία ησλ δξάζεσλ ζην Νεπηαγσγείν, παξάδνζε, παξνπζίαζε θαη αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Νεπηαγσγείν: Καηά ηηο ηέζζεξηο (4) εκέξεο, ζρεδηάδνπλ θαη πινπνηνχλ απφ δχν (2) εκεξήζηα πξνγξάκκαηα ην θάζε άηνκν. Ε εμάκελν: Π.Α. 3 Σέζζεξηο (4) εκέξεο πξαθηηθή άζθεζε ζε δεκφζην λεπηαγσγείν (θάζε θνηηεηήο/ηξηα πινπνηεί κία (1) δξαζηεξηφηεηα θαη έλα (1) εκεξήζην πξφγξακκα θαη ζπκκεηέρεη ζηα ππφινηπα δχν (2). Τπνρξεσηηθή παξαθνινχζεζε ζε δχν (2) εξγαζηήξηα Δξγαζηήξηo: Πξνγξακκαηηζκφο θαη πξνεηνηκαζία ησλ δξάζεσλ ζην Νεπηαγσγείν, παξάδνζε, παξνπζίαζε θαη αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Νεπηαγσγείν: Καηά ηηο ηέζζεξηο (4) εκέξεο, ζρεδηάδνπλ θαη πινπνηνχλ απφ κία (1) δξαζηεξηφηεηα θαη έλα (1) εκεξήζην πξφγξακκα ην θάζε άηνκν.. Ζ εμάκελν: Π.Α. 4 Σέζζεξηο (4) εκέξεο πξαθηηθή άζθεζε ζε δεκφζην λεπηαγσγείν (θάζε θνηηεηήο/ηξηα πινπνηεί δχν (2) εκεξήζηα πξνγξάκκαηα θαη ζπκκεηέρεη ζηα ππφινηπα δχν (2). Τπνρξεσηηθή παξαθνινχζεζε ζε δχν (2) εξγαζηήξηα. Δξγαζηήξηo: Πξνγξακκαηηζκφο θαη πξνεηνηκαζία ησλ δξάζεσλ ζην Νεπηαγσγείν, παξάδνζε, παξνπζίαζε θαη αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Νεπηαγσγείν: Καηά ηηο ηέζζεξηο (4) εκέξεο, ζρεδηάδνπλ θαη πινπνηνχλ απφ δχν (2) εκεξήζηα πξνγξάκκαηα ην θάζε άηνκν. 10

13 3.3. ΞΔΝΔ ΓΛΧΔ Σα καζήκαηα μέλσλ γισζζψλ πξνζθέξνληαη απφ ην Γηδαζθαιείν Ξέλσλ Γισζζψλ. Σα καζήκαηα Ξέλε Γιψζζα Η, ΗΗ, ΗΗΗ θαη IV πξνζθέξνληαη ζηελ Αγγιηθή, Γαιιηθή, Γεξκαληθή, Ρσζηθή θαη Ηηαιηθή. Οη θνηηεηέο/ηξηεο επηιέγνπλ κία κφλν απφ ηηο παξαπάλσ γιψζζεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Πιαίζην ιεηηνπξγίαο 1. Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία (δ.ε.) ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα καζήκαηα επηινγήο ηνπ Σ, Ε θαη Ζ εμακήλνπ θαη αληηζηνηρεί ζε 9 δηδαθηηθέο κνλάδεο. 2. πνηνο θνηηεηήο ζπκθσλήζεη κε κέινο ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο λα εθπνλήζεη δ.ε. ππφ ηελ επίβιεςή ηνπ ην δειψλεη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο. 3. Ζ δ. ε. θαηαηίζεηαη ζηελ Γξακκαηεία ζε 5 αληίηππα. Έλα παξακέλεη ζηελ Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο, 2 δίδνληαη ζηα 2 εμεηάδνληα κέιε ΓΔΠ (επηβιέπσλ θαη ζπλ-εμεηαζηήο) θαη 2 εληάζζνληαη ζηε βηβιηνζήθε (Σκήκαηνο / Σνκέα). 4. Ζ δ. ε. εθπνλείηαη απφ έλαλ θνηηεηή. Μπνξεί ζε ηεθκεξησκέλεο πεξηπηψζεηο λα εθπνλείηαη απφ θνηλνχ απφ δχν (2) ην πνιχ θνηηεηέο. ηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα είλαη δηαθξηηή ε ζπκβνιή ηνπ θαζελφο ζηελ έξεπλα θαη ηε ζχληαμή ηεο. 5.Ζ εμέηαζε ηνπ ππνςεθίνπ γίλεηαη πξνθνξηθά απφ 2 κέιε ΓΔΠ (επηβιέπσλ, ζπλεμεηαζηήο). Ζ εμέηαζε είλαη δεκφζηα. Μπνξεί λα ηελ παξαθνινπζήζεη θάζε ελδηαθεξφκελνο, ρσξίο δηθαίσκα ιφγνπ ή νπνηαζδήπνηε παξέκβαζεο. Ζ εκεξνκελία, ψξα θαη ηφπνο ηεο εμέηαζεο γλσζηνπνηνχληαη κία ηνπιάρηζηνλ εβδνκάδα λσξίηεξα απφ ηελ Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο κε επζχλε ηνπ επηβιέπνληνο θαζεγεηή ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ Πνιιά απφ ηα πξνζθεξφκελα καζήκαηα εθηφο απφ ζεσξεηηθφ έρνπλ θαη πξαθηηθφ ραξαθηήξα. Οη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα εθπαηδεχνληαη ζηελ εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ πνπ έρνπλ απνθηήζεη. ηα καζήκαηα απηά ε εξγαζηεξηαθή άζθεζε ζεσξείηαη ππνρξεσηηθή. Λεπηνκέξεηεο γηα ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ησλ εξγαζηεξίσλ παξέρνληαη απφ ηνπο δηδάζθνληεο ζηελ αξρή θάζε εμακήλνπ ΔΜΗΝΑΡΗΑ Οη θνηηήηξηεο/ηέο πνπ επηζπκνχλ λα δειψζνπλ ζπκκεηνρή ζε καζήκαηα κε κνξθή ζεκηλαξίνπ ζα πξέπεη λα ζπλελλνεζνχλ κε ηε /ηνλ δηδάζθνπζα/ληα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο εβδνκάδαο ηνπ Δμακήλνπ, φπνπ ζα αλαθνηλψλνληαη ε δηαδηθαζία δηεμαγσγήο ηνπ καζήκαηνο θαζψο θαη ν ηξφπνο αμηνιφγεζήο ηνπ. ΖΜΔΗΧΖ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ Οη θνηηήηξηεο/ηέο ηνπ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ. νθείινπλ, ζε θάζε εμέηαζε, λα απνδεηθλχνπλ ηε θνηηεηηθή ηνπο ηδηφηεηα επηδεηθλχνληαο ην ΠΑΟ ή ηε ΦΟΗΣΖΣΗΚΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ηνπο θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ γξαπηνχ ηνπο. 11

14 3.7. ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ Α ΔΞΑΜΖΝΟ 1 Ο ΔΣΟ Μαζήκαηα Τπνρξεσηηθά ΜΑΘΖΜΑ KΧΓΗΚΟ ΓΗΓΑΚΧΝ/ΓΗΓΑΚΟΤΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΠΑΝΟ ΠΟΛΤΥΡΟΝΟΠΟΤΛΟ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΜΑΡΗΑ ΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΗΑ Η ΓΔΡΑΗΜΟ ΚΟΤΣΟΤΡΑΚΖ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΓΑΚΧΝ Π.Γ. 407/80 ΣΧΝ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ (ΠΑΡ+ΔΡΓ)* 1 Μαζήκαηα Δπηινγήο ΜΑΘΖΜΑ KΧΓΗΚΟ ΓΗΓΑΚΧΝ/ΓΗΓΑΚΟΤΑ ΑΝΘΡΧΠΗΝΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΣΑΘΖ ΜΠΑΛΗΑ ΒΑΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ (ΠΑΡ.+ΔΡΓ.) ΜΑΡΗΝΣΑ ΔΡΓΑΕΑΚΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Η (ΠΑΡ.+ΔΡΓ.) ΑΝΣΧΝΖ ΒΑΟ/ΜΑΡΗΑ ΚΔΝΣΡΧΣΑ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ Η (ΠΑΡ.+ΔΡΓ) ** ΓΔΧΡΓΗΑ ΠΑΡΠΑΡΟΤΖ ΘΔΧΡΗΑ ΣΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ: ΚΛΑΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΣΑΘΖ ΜΠΑΛΗΑ ΗΣΟΡΗΑ ΣΔΥΝΖ Η ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΜΟΤΡΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ** ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΠΑΝΣΔΛΖ ΚΤΠΡΗΑΝΟ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΗΡΟΣΔΥΝΗΑ-ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ Η (ΠΑΡ+ΔΡΓ) ΠΑΝΟ ΠΟΛΤΥΡΟΝΟΠΟΤΛΟ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ** ΛΔΧΝΗΓΑ ΧΣΖΡΟΠΟΤΛΟ ΑΓΓΛΗΚΑ Η ΜΔΛΟ ΔΔΠ ΣΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΔΗΟΤ ΞΔΝΧΝ ΓΛΧΧΝ ΓΑΛΛΗΚΑ Η ΜΔΛΟ ΔΔΠ ΣΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΔΗΟΤ ΞΔΝΧΝ ΓΛΧΧΝ ΓΔΡΜΑΝΗΚΑ Η ΜΔΛΟ ΔΔΠ ΣΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΔΗΟΤ ΞΔΝΧΝ ΓΛΧΧΝ ΗΣΑΛΗΚΑ Η ΜΔΛΟ ΔΔΠ ΣΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΔΗΟΤ ΞΔΝΧΝ ΓΛΧΧΝ ΡΧΗΚΑ Η ΜΔΛΟ ΔΔΠ ΣΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΔΗΟΤ ΞΔΝΧΝ ΓΛΧΧΝ 1 Σα καζήκαηα πνπ ζεκεηψλνληαη κε έλαλ αζηεξίζθν (*) πξνζθέξνληαη απφ δηδάζθνληεο πνπ πξνζιακβάλνληαη ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 407/80 2 Σα καζήκαηα πνπ ζεκεηψλνληαη κε δηπιφ αζηεξίζθν (**) θαη πιάγηνπο ραξαθηήξεο δελ ζα δηδαρζνχλ ην αθαδεκατθφ έηνο

15 Β ΔΞΑΜΖΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ ΜΑΘΖΜΑ KΧΓΗΚΟ ΓΗΓΑΚΧΝ/ΓΗΓΑΚΟΤΑ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ* ΓΗΓΑΚΧΝ Π.Γ. 407/80 ΠΑΗΓΗΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ Η* ΓΗΓΑΚΧΝ Π.Γ. 407/80 Μαζήκαηα Δπηινγήο ΜΑΘΖΜΑ KΧΓΗΚΟ ΓΗΓΑΚΧΝ/ΓΗΓΑΚΟΤΑ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ** ΛΔΧΝΗΓΑ ΧΣΖΡΟΠΟΤΛΟ ΒΑΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ (ΠΑΡ + ΔΡΓ.) ΜΑΡΗΝΣΑ ΔΡΓΑΕΑΚΖ ΓΗΓΑΚΧΝ Π.Γ. 407/80 ΒΑΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΔ ΥΡΖΔΗ ΣΟΤ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ (ΠΑΡ+ΔΡΓ.)* ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΗΗ (ΠΑΡ.+ΔΡΓ.)** ΓΔΧΡΓΗΑ ΠΑΡΠΑΡΟΤΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΗΗ (ΠΑΡ+ΔΡΓ.) ΑΝΣΧΝΖ ΒΑΟ/ΜΑΡΗΑ ΚΔΝΣΡΧΣΑ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΗΑ ΗΗ ΓΔΡΑΗΜΟ ΚΟΤΣΟΤΡΑΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΣΔΥΝΖ ΗI ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΜΟΤΡΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΗΡΟΣΔΥΝΗΑ-ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΗΗ* ΓΗΓΑΚΧΝ Π.Γ. 407 (ΠΑΡ.+ΔΡΓ.) 3 ΑΓΓΛΗΚΑ ΗI ΜΔΛΟ ΔΔΠ ΣΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΔΗΟΤ ΞΔΝΧΝ ΓΛΧΧΝ ΓΑΛΛΗΚΑ ΗI ΜΔΛΟ ΔΔΠ ΣΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΔΗΟΤ ΞΔΝΧΝ ΓΛΧΧΝ ΓΔΡΜΑΝΗΚΑ ΗI ΜΔΛΟ ΔΔΠ ΣΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΔΗΟΤ ΞΔΝΧΝ ΓΛΧΧΝ ΗΣΑΛΗΚΑ ΗI ΜΔΛΟ ΔΔΠ ΣΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΔΗΟΤ ΞΔΝΧΝ ΓΛΧΧΝ ΡΧΗΚΑ ΗI ΜΔΛΟ ΔΔΠ ΣΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΔΗΟΤ ΞΔΝΧΝ ΓΛΧΧΝ 3 πληζηάηαη ε παξαθνινχζεζε πξψηα ηνπ καζήκαηνο Παηδαγσγηθή Υεηξνηερλία Σερλνινγία Η. 13

16 2 Ο ΔΣΟ Γ ΔΞΑΜΖΝΟ Μαζήκαηα Τπνρξεσηηθά ΜΑΘΖΜΑ KΧΓΗΚΟ ΓΗΓΑΚΧΝ/ΓΗΓΑΚΟΤΑ ΜΔΘΟΓΟΗ ΔΡΔΤΝΧΝ Η (ΠΑΡ+ΔΡΓ.) ΜΑΡΗΝΣΑ ΔΡΓΑΕΑΚΖ ΓΗΓΑΚΧΝ Π.Γ. 407/80 ΣΑΣΗΣΗΚΖ Η ΗΧΑΝΝΖ ΚΑΣΗΛΖ Μαζήκαηα Δπηινγήο ΜΑΘΖΜΑ KΧΓΗΚΟ ΓΗΓΑΚΧΝ/ΓΗΓΑΚΟΤΑ ΓΝΧΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΚΧΝ/ΝΟ ΠΟΡΠΟΓΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΘΑΝΑΖ ΚΑΡΑΛΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΖ ΚΗΝΖΖ ΚΑΗ ΣΟΤ ΡΤΘΜΟΤ Η (ΠΑΡ+ΔΡΓ.)** ΓΗΓΑΚΧΝ Π.Γ. 407/80 ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΓΗΓΛΧΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΑΡΗΑΝΑ ΚΟΝΓΤΛΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ Η** ΓΗΓΑΚΧΝ Π.Γ. 407/80 Ο ΓΡΑΠΣΟ ΛΟΓΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΝΔΚΣΑΡΗΟ ΣΔΛΛΑΚΖ ΠΑΗΓΗΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ II (ΠΑΡ.+ΔΡΓ.)* ΓΗΓΑΚΧΝ Π.Γ. 407/80 ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΠΑΡ+ΔΡΓ.)** ΜΑΡΗΝΣΑ ΔΡΓΑΕΑΚΖ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ* ΓΗΓΑΚΧΝ Π.Γ. 407/80 ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΛΟΓΗΚΟΜΑΘΖΜΑΣΗΚΖ ΚΔΦΖ ΤΓΥΡΟΝΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ (ΠΑΡ+ΔΡΓ.)* ΚΧΝ/ΝΟ ΕΑΥΑΡΟ ΓΗΓΑΚΧΝ Π.Γ. 407/80 ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ** ΓΗΓΑΚΧΝ Π.Γ. 407/80 ΑΓΓΛΗΚΑ ΗΗΗ ΜΔΛΟ ΔΔΠ ΣΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΔΗΟΤ ΞΔΝΧΝ ΓΛΧΧΝ ΓΑΛΛΗΚΑ ΗΗΗ ΜΔΛΟ ΔΔΠ ΣΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΔΗΟΤ ΞΔΝΧΝ ΓΛΧΧΝ ΓΔΡΜΑΝΗΚΑ ΗΗΗ ΜΔΛΟ ΔΔΠ ΣΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΔΗΟΤ ΞΔΝΧΝ ΓΛΧΧΝ ΗΣΑΛΗΚΑ ΗΗΗ ΜΔΛΟ ΔΔΠ ΣΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΔΗΟΤ ΞΔΝΧΝ ΓΛΧΧΝ ΡΧΗΚΑ ΗΗΗ ΜΔΛΟ ΔΔΠ ΣΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΔΗΟΤ ΞΔΝΧΝ ΓΛΧΧΝ Γ ΔΞΑΜΖΝΟ 4 Πξνζθέξεηαη απφ ην Π.Σ.Γ.Δ. 5 Πξνζθέξεηαη απφ ην Π.Σ.Γ.Δ. 14

17 Μαζήκαηα Τπνρξεσηηθά ΜΑΘΖΜΑ KΧΓΗΚΟ ΓΗΓΑΚΧΝ/ΓΗΓΑΚΟΤΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΜΑΡΗΑ ΠΟΤΛΟΤ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΔΝΝΟΗΧΝ ΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΚΧΝ/ΝΟ ΕΑΥΑΡΟ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΠΑΡ+ΔΡΓ.) ΒΑΗΛΖ ΚΟΜΖ ΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΟΤΣΟΤΡΑΚΖ Μαζήκαηα Δπηινγήο ΜΑΘΖΜΑ KΧΓΗΚΟ ΓΗΓΑΚΧΝ/ΓΗΓΑΚΟΤΑ ΑΡΥΔ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΜΑΛΗΑ ΤΦΑΝΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΖ ΚΗΝΖΖ ΚΑΗ ΣΟΤ ΡΤΘΜΟΤ ΗΗ (ΠΑΡ+ΔΡΓ.)* ΓΗΓΑΚΧΝ Π.Γ. 407/80 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΗ ΝΔΤΡΟΔΠΗΣΖΜΔ ΑΝΑΘΔΖ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΚΑΗ ΣΖΝ ΓΖΜΖΣΡΖ ΚΟΛΗΟΠΟΤΛΟ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ Η (ΠΑΡ+ΔΡΓ.) ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ ΣΑΘΖ ΜΠΑΛΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΣΑΞΖ** ΜΔΘΟΓΟΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΗΗ ** ΛΔΧΝΗΓΑ ΧΣΖΡΟΠΟΤΛΟ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ ΗΗ ΓΗΓΑΚΧΝ Π.Γ. 407/80 ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΗΑ ΣΑΘΖ ΜΠΑΛΗΑ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΗΗ (ΠΑΡ.+ΔΡΓ.) ΗΧΑΝΝΖ ΚΑΣΗΛΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΣΖ ΠΑΗΓΔΗΑ* ΓΗΓΑΚΧΝ Π.Γ. 407/80 ΑΓΓΛΗΚΑ ΗV ΜΔΛΟ ΔΔΠ ΣΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΔΗΟΤ ΞΔΝΧΝ ΓΛΧΧΝ ΓΑΛΛΗΚΑ ΗV ΜΔΛΟ ΔΔΠ ΣΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΔΗΟΤ ΞΔΝΧΝ ΓΛΧΧΝ ΓΔΡΜΑΝΗΚΑ ΗV ΜΔΛΟ ΔΔΠ ΣΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΔΗΟΤ ΞΔΝΧΝ ΓΛΧΧΝ ΗΣΑΛΗΚΑ ΗV ΜΔΛΟ ΔΔΠ ΣΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΔΗΟΤ ΞΔΝΧΝ ΓΛΧΧΝ ΡΧΗΚΑ ΗV ΜΔΛΟ ΔΔΠ ΣΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΔΗΟΤ ΞΔΝΧΝ ΓΛΧΧΝ 6 Μεηνλνκαζία ηνπ καζήκαηνο Δμειηθηηθή Φπρνινγία 7 Πξνζθέξεηαη απφ ην Σκήκα Ηαηξηθήο Σν κάζεκα απηφ ζπληζηάηαη ζηηο θνηηήηξηεο θαη ζηνπο θνηηεηέο πνπ ζα ήζειαλ λα εθπνλήζνπλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία. 8 Πξνζθέξεηαη απφ ην Π.Σ.Γ.Δ. 15

18 3 Ο ΔΣΟ Δ ΔΞΑΜΖΝΟ Μαζήκαηα Τπνρξεσηηθά ΜΑΘΖΜΑ KΧΓΗΚΟ ΓΗΓΑΚΧΝ/ΓΗΓΑΚΟΤΑ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΔΝΝΟΗΧΝ ΣΖ ΦΤΗΚΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΧΝ/ΝΟ ΡΑΒΑΝΖ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ** 9 ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΖ ΓΛΧΑ Η (ΠΑΡ.+ΔΡΓ.) ΜΑΡΗΑΝΝΑ ΚΟΝΓΤΛΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ Η ΜΑΡΗΑ ΠΟΤΛΟΤ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ Η (ΠΑΡ+ΔΡΓ.) ΓΗΓΑΚΧΝ Π.Γ. 407/80 Μαζήκαηα Δπηινγήο ΜΑΘΖΜΑ ΔΗΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ I (ΠΑΡ.+ΔΡΓ.) ΑΦΡΟΓΗΣΖ ΞΖΡΟΜΔΡΗΣΖ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΚΧΝ/ΝΟ ΕΑΥΑΡΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΔ: ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ KΧΓΗΚΟ ΓΗΓΑΚΧΝ/ΓΗΓΑΚΟΤΑ ΓΗΧΡΓΟ ΜΠΑΓΑΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ ΑΜΑΛΗΑ ΤΦΑΝΣΖ ΘΔΜΑΣΑ ΓΔΝΔΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ(ΔΜΗΝΑΡΗΟ) ΑΝΑΘΔΖ ΜΟΤΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΓΗΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΜΟΤΡΗΚΖ-ΜΠΑΡΣΕΔΛΑ Η (ΠΑΡ+ΔΡΓ.) ΜΟΤΔΗΟΛΟΓΗΑ ΦΤΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΓΖΜΖΣΡΖ ΚΟΛΗΟΠΟΤΛΟ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΜΔ (ΚΑΗ ΓΗΑ) ΤΠΟΛΟΓΗΣΔ ΣΖΝ ΠΡΧΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ (ΠΑΡ+ΔΡΓ.) ΒΑΗΛΖ ΚΟΜΖ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΖΛΗΚΧΝ** ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΣΖ ΘΡΖΚΔΗΑ** ΥΡΖΣΟ ΣΔΡΔΕΖ ΦΤΛΟ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΔΝΣΑΞΖ** ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΣΟΜΗΚΧΝ ΓΗΑΦΟΡΧΝ** ΦΤΥΟΛΟΓΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΚΟΤ ΗΥΝΟΓΡΑΦΖΜΑΣΟ (ΠΑΡ+ΔΡΓ.) ΑΦΡΟΓΗΣΖ ΞΖΡΟΜΔΡΗΣΖ 9 Μφλν γηα ην αθαδεκατθφ έηνο ην κάζεκα ζα δηδαρζεί ζηα εμάκελα εαξηλφ Σ θαη Ζ. 10 Μεηαθέξζεθε απφ ην Σ εμάκελν. 11 Πξνζθέξεηαη απφ ην Σκήκα Φηινζνθίαο 16

19 Σ ΔΞΑΜΖΝΟ Μαζήκαηα Τπνρξεσηηθά ΜΑΘΖΜΑ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΔΝΝΟΗΧΝ ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ KΧΓΗΚΟ ΓΗΓΑΚΧΝ/ΓΗΓΑΚΟΤΑ ΜΑΡΗΝΣΑ ΔΡΓΑΕΑΚΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΔΝΝΟΗΧΝ ΣΖ ΦΤΗΚΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΧΝ/ΝΟ ΡΑΒΑΝΖ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ 12 ΣΟ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΠΑΝΣΔΛΖ ΚΤΠΡΗΑΝΟ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ ΗΗ (ΠΑΡ.+ ΔΡΓ.) ΓΗΓΑΚΧΝ Π.Γ. 407/80 Μαζήκαηα Δπηινγήο ΜΑΘΖΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΝΑΛΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ KΧΓΗΚΟ ΓΗΓΑΚΧΝ/ΓΗΓΑΚΟΤΑ ΓΗΧΡΓΟ ΜΠΑΓΑΚΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΖ ΓΛΧΑ ΗΗ (ΠΑΡ. + ΔΡΓ.) ΝΔΚΣΑΡΗΟ ΣΔΛΛΑΚΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ (ΠΑΡ+ΔΡΓ.)** ΒΑΗΛΖ ΚΟΜΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΧΝ ΘΔΑΣΡΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ I ΜΑΡΧ ΓΑΛΑΝΖ (ΠΑΡ+ΔΡΓ.) 13 ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΗΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΔΝΝΟΗΧΝ ΣΖ ΦΤΗΚΖ ΚΧΝ/ΝΟ ΡΑΒΑΝΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ** ΔΗΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΔΝΝΟΗΧΝ ΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ (ΔΜΗΝΑΡΗΟ) ΚΧΝ/ΝΟ ΕΑΥΑΡΟ ΔΗΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΜΑΛΗΑ ΤΦΑΝΣΖ ΔΗΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ II: ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΗΑΦΟΡΔ ΑΦΡΟΓΗΣΖ ΞΖΡΟΜΔΡΗΣΖ ΚΑΗ ΓΤΚΟΛΗΔ (ΠΑΡ+ΔΡΓ.) 16 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΗΗ ΜΑΡΗΑ ΠΟΤΛΟΤ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ ΠΑΝΟ ΠΟΛΤΥΡΟΝΟΠΟΤΛΟ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΘΑΝΑΖ ΚΑΡΑΛΖ ΘΔΜΑΣΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΛΧΟΛΟΓΗΑ ΜΑΡΗΑΝΝΑ ΚΟΝΓΤΛΖ ΜΟΤΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΓΗΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΗΗ (ΠΑΡ+ΔΡΓ.) ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΔΚΠΟΝΖΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΜΟΤΡΗΚΖ ΜΠΑΡΣΕΔΛΑ ΓΖΜΖΣΡΖ ΚΟΛΗΟΠΟΤΛΟ- ΓΗΓΑΚΧΝ Π.Γ. 407/80 ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΣΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΑΝΟ ΠΟΛΤΥΡΟΝΟΠΟΤΛΟ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΑΝΑΓΝΧΖ** Θα πξνζθεξζεί ζηα εμάκελα Σ θαη Ζ κφλν γηα ην αθαδεκατθφ έηνο Πξνζθέξεηαη απφ ην Π.Σ.Γ.Δ. 14 Οη θνηηήηξηεο θαη θνηηεηέο πνπ ζα επηιέμνπλ λα εθπνλήζνπλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ζπληζηάηαη λα επηιέμνπλ ηα καζήκαηα: «Μέζνδνη εξεπλψλ ΗΗ» ηνπ Γ εμακήλνπ θαη «ρεδηαζκφο θαη εθπφλεζε εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο» ηνπ Σ εμακήλνπ 15 Μεηαθέξζεθε απφ ην Δ εμάκελν 16 ζεο/νη επηιέμνπλ ην κάζεκα απηφ ζπληζηάηαη λα έρνπλ πξνεπηιέμεη ηα καζήκαηα ςπρνινγίαο θαη ην κάζεκα «Δηζαγσγή ζηηο Νεπξνεπηζηήκεο» ηνπ Γ εμακήλνπ 17 Έρεη κεηαθεξζεί απφ ην Δ εμάκελν. Σν κάζεκα απηφ ζπληζηάηαη ζηηο θνηηήηξηεο θαη ζηνπο θνηηεηέο πνπ ζα ήζειαλ λα εθπνλήζνπλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία. 17

20 4 Ο ΔΣΟ Ε ΔΞΑΜΖΝΟ Μαζήκαηα Τπνρξεσηηθά ΜΑΘΖΜΑ ΘΔΜΟΗ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ KΧΓΗΚΟ ΓΗΓΑΚΧΝ/ΓΗΓΑΚΟΤΑ ΠΑΝΣΔΛΖ ΚΤΠΡΗΑΝΟ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ ΗΗΗ (ΠΑΡ+ΔΡΓ.) ΓΗΓΑΚΧΝ Π.Γ. 407/80 Μαζήκαηα Δπηινγήο ΜΑΘΖΜΑ KΧΓΗΚΟ ΓΗΓΑΚΧΝ/ΓΗΓΑΚΟΤΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ (ΔΜΗΝΑΡΗΟ)** ΒΑΗΛΗΚΖ ΕΟΓΚΕΑ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΜΟΤΡΗΚΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΧΝ ΘΔΑΣΡΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΗΗ ΜΑΡΧ ΓΑΛΑΝΖ (ΠΑΡ+ΔΡΓ.) 18 ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΑΠΟ ΣΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΓΗΑ ΓΗΧΡΓΟ ΜΠΑΓΑΚΖ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ (ΔΜΗΝΑΡΗΟ)** ΔΘΝΟΓΡΑΦΗΑ (ΔΜΗΝΑΡΗΟ)** ΛΔΧΝΗΓΑ ΧΣΖΡΟΠΟΤΛΟ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΚΑΗ ΣΖΝ ΓΖΜΖΣΡΖ ΚΟΛΗΟΠΟΤΛΟ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΗΗ (ΠΑΡ+ΔΡΓ.) ΘΔΜΑΣΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΣΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ** ΗΣΟΡΗΚΔ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΔΜΗΝΑΡΗΟ)** ΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΓΝΧΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΧΝ ΑΜΑΛΗΑ ΤΦΑΝΣΖ ΓΔΡΑΗΜΟ ΚΟΤΣΟΤΡΑΚΖ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΘΑΝΑΖ ΚΑΡΑΛΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΖΛΗΚΧΝ 21 ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΝΔΚΣΑΡΗΟ ΣΔΛΛΑΚΖ ΟΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΧΝ ΒΑΗΛΖ ΚΟΜΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΜΑΘΖΖ** 18 Πξνζθέξεηαη απφ ην Π.Σ.Γ.Δ. 19 Οη θνηηήηξηεο θαη θνηηεηέο πνπ ζα επηιέμνπλ λα εθπνλήζνπλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ζπληζηάηαη λα επηιέμνπλ ηα καζήκαηα: «Μέζνδνη εξεπλψλ ΗΗ» ηνπ Γ εμακήλνπ θαη «ρεδηαζκφο θαη εθπφλεζε εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο» ηνπ Σ εμακήλνπ 20 Πξνζθέξεηαη απφ ην Σκήκα Φηινζνθίαο 21 Αληηθαηέζηεζε ην κάζεκα «ρεδηαζκφο πξνγξακκάησλ κε-ηππηθήο εθπαίδεπζεο». 18

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΓΑΛΛΗΚΖ ΓΛΩΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ Ακαδημαϊκό έτοσ 2010-2011 ΑΘΗΝΑ 2010 Eπηκέιεηα: Μαξίλα Βήρνπ Πίλαθαο εμσθχιινπ: Robert Delaunay,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ Γεληθέο δηαηάμεηο Σν Σκήκα Φηινζνθίαο-Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2004-2005 Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

2 0 1 3-2 0 14 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ. http://www.del.auth.gr

2 0 1 3-2 0 14 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ. http://www.del.auth.gr Ο Γ Ζ Γ Ο Π Ο Τ Γ Ω Ν 2 0 1 3-2 0 14 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ http://www.del.auth.gr Πεξηερφκελα - Inhaltsverzeichnis ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ Ηζηνξηθφ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011)

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ρνιή Παηδαγσγηθή Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (ΠΜ) ΜΔ ΣΗΣΛΟ: "ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΓΧΝΗΣΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΜΗΜΑ ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΔΙ ΑΘΗΝΑ DEPARTMENT OF AESTHETICS AND COSMETOLOGY FACULTY OF HEALTH AND CARING PROFESSIONS

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΦΥ 00

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΦΥ 00 Γιδάζκονηερ: Γιδάζκονηερ: ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΦΥ 00 3 Ομάδαπεωηι- Τποσ- Δξάμηνο: Υειμεπινό κό EΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ Λέθηνξαο Αζεκίλα Ράιιε (ηα άλλα Σμήμαηα διδάζκεηαι από ηον Λέκηορα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Οδεγόο πνπδώλ Αθαδ. έηoπο 2008 2009 1 ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: Βαζίιεηνο Κέθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο πύξνο Πνιπκέξεο, Δ.Σ.Δ.Π. ΑΘΖΝΑ 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ

ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ χολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Τπολογιστών ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σμήμα Βιομηχανικής Γιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗ ΑΓΧΓΖ Σν πξώην Σν δεύηεξν

ΔΗ ΑΓΧΓΖ Σν πξώην Σν δεύηεξν ΔΗΑΓΧΓΖ Σν Σκήκα Διιεληθήο Γιψζζαο, Λνγνηερλίαο θαη Διιεληθνχ Πνιηηηζκνχ ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηεο ρνιήο Αγσγήο θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αξγπξνθάζηξνπ. Απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2008-2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 2009 Πεξηερόκελα Πξόινγνο... ζει. 3 1. ρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία Δζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο

Διαβάστε περισσότερα

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O Oδεγφο πoπδψλ 2010 2011 Δπιμέλεια: Δπηηξνπή Νδεγνχ Ππνπδψλ Εψδε Εσγξαθίδνπ Λαηάζα Σξηζηνδνχινπ Θσλζηαληίλα Κπνπκπάξα Καξία Γνχλδε 1 2 ΚΔΟΝΠ ΞΟΥΡΝ... 7 Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Ίδξπκα θαη ην Ρκήκα... 7

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ. Μεραληθνύ. Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ. πληάθηεο

ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ. Μεραληθνύ. Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ. πληάθηεο ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ Μεραληθνύ Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ πληάθηεο Έιιελαο Ησάλλεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Μεηζάξαο Άγγεινο Δηδηθό Σερληθό Πξνζσπηθό Οθηώβξηνο 2007 2 Πξόινγνο Ζ ζχληαμε ηνπ παξφληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1 Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε. ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο. Σα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο αθνξνύλ ηελ πεξίνδν 2004-2009

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο. Σα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο αθνξνύλ ηελ πεξίνδν 2004-2009 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΚΗΝΖΖ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Σα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο αθνξνύλ ηελ πεξίνδν 2004-2009

Διαβάστε περισσότερα

Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ. Επιβλζπων: ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΟΤ

Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ. Επιβλζπων: ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΟΤ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ & ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας με Νζες Σεχνολογίες Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α. ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ

Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α. ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ.) ζηελ «Δ Φ Ζ Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Ζ Γ Ζ Μ Ο Η

Διαβάστε περισσότερα

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 3: Κλάδορ ΠΔ02

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 3: Κλάδορ ΠΔ02 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ ΤΝΣΑΚΣΡΗΑ ΟΓΖΓΟΤ Γπ. Ηυάννα ΣΕΟΝΗΥΑΚΖ Καθηγήηπια Δπγοθεπαπείαρ ΑΘΖΝΑ 2007 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ελ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΠΟΤΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ PROJECT «ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΤΦΛΟΤ ΚΑΙ ΜΔΡΙΚΧ ΒΛΔΠΟΝΣΔ ΔΝΗΛΙΚΔ ΣΗΝ ΔΤΡΧΠΗ» 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΧΓΗ. 4 Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπιδράζεις-Μεηαζτημαηιζμοί, Σσλλογική Τασηόηηηα, Μάθηζη.»

Αλληλεπιδράζεις-Μεηαζτημαηιζμοί, Σσλλογική Τασηόηηηα, Μάθηζη.» i ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΗ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΔΠΙΣΤΗΜΔΣ ΤΗΣ ΑΓΨΓΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Τμήμα Νοσηλευτικής Α. Ακαδημαϊκό έτος: 2009-2010

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Τμήμα Νοσηλευτικής Α. Ακαδημαϊκό έτος: 2009-2010 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήμα Νοσηλευτικής Α Ακαδημαϊκό έτος: 2009-2010 Τόπος: ΑΙΓΑΛΕΩ Ημερομηνία: Ιούνιος 2010 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Πξόινγνο 4 1. Η δηαδηθαζία ηεο εζσηεξηθήο αμηνιόγεζεο 6 1.1. Ξεξηγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA ΦIΛOΣOΦIAΣ, ΠAIΔAΓΩΓIKHΣ ΚΑΙ ΨYXOΛOΓIAΣ

TMHMA ΦIΛOΣOΦIAΣ, ΠAIΔAΓΩΓIKHΣ ΚΑΙ ΨYXOΛOΓIAΣ ΠANEΠIΣTHMIO IΩANNINΩN ΦIΛOΣOΦIKH ΣXOΛH TMHMA ΦIΛOΣOΦIAΣ, ΠAIΔAΓΩΓIKHΣ ΚΑΙ ΨYXOΛOΓIAΣ OΔHΓOΣ ΣΠOYΔΩN IΩANNINA 2013 2014 i Π E P I E X O M E N A Σελ. Σςνηομογπαθίερ... iv Καλωζόπιζμα... vii M E P O A' ΓENIKE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ -

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ - ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ - ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ: ΜΕΥΟΤ ΏΕΚΏΣΒΡΕΝΏ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΚΟΜΔ ΐΏΕΛΔ ΠΏΣΡΏ 2010 -ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Τμήμα Γιδακηικήρ ηηρ Τεσνολογίαρ και Ψηθιακών Σςζηημάηυν Μικποδιδαζκαλίερ για εκπαιδεςηικούρ Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Βάηνο Οξθαληψηεο i Μάιορ 2011 Αθιεπώνεηαι ζηην οικογένειά

Διαβάστε περισσότερα