ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ"

Transcript

1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ

2 Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ παξφληνο νδεγνχ, γηα ην αθαδεκατθφ έηνο , ππνζηεξίδεηαη ελ κέξεη απφ ην ΤΠΔΠΘ (ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ) ζην πιαίζην ηεο Πξάμεο α «Αλακφξθσζε Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ» ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηεκψλ ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία (Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ.) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 2

3 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΗΓΡΤΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ Ίδξπζε Γηνίθεζε Γηάξζξσζε Έδξα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κεληξηθέο Τπεξεζίεο 5 2. ΗΣΟΡΗΑ - ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΑΡΘΡΧΖ - ΠΡΟΧΠΗΚΟ TOY ΣΜΖΜΑΣΟ Σα Παλεπηζηεκηαθά Παηδαγσγηθά Σκήκαηα Γηάξζξσζε- Πξνζσπηθφ Δξγαζηήξηα ηνπ Σκήκαηνο 8 3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ Πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο Πξαθηηθή άζθεζε Ξέλεο γιψζζεο Γηπισκαηηθή εξγαζία Δξγαζηεξηαθά καζήκαηα εκηλάξηα Πξφγξακκα ζπνπδψλ Πεξηερφκελν καζεκάησλ Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ χιινγνο θνηηεηψλ Φνηηεηηθή εζηία Φνηηεηηθή ιέζρε ίηηζε θνηηεηψλ Φνηηεηηθέο Τπνηξνθίεο Γάλεηα Φνηηεηηθφ εηζηηήξην Τγεηνλνκηθή πεξίζαιςε σκαηηθή αγσγή Αζιεηηζκφο Βηβιηνζήθε & Τπεξεζία Πιεξνθφξεζεο πγθνηλσλία Παλεπηζηεκηνχπνιεο Πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο Φνίηεζε Αξγίεο - Γηαθνπέο καζεκάησλ 98 ζει.

4 1. ΗΓΡΤΖ - ΓΗΟΗΚΖΖ - ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ 1.1. ΗΓΡΤΖ - ΓΗΟΗΚΖΖ Σν Παλεπηζηήκην Παηξψλ ηδξχζεθε κε ην λνκνζεηηθφ δηάηαγκα ηεο 11 εο Ννεκβξίνπ 1964 σο απηνδηνηθνχκελν Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Κξάηνπο. Σν Παλεπηζηήκην δηνηθείηαη απφ ηνλ Πξχηαλε επηθνπξνχκελν απφ ηξεηο Αληηπξπηάλεηο (Αληηπξχηαλε ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αλάπηπμεο ηεο Έξεπλαο, Αληηπξχηαλε Αθαδεκατθψλ Τπνζέζεσλ θαη Πξνζσπηθνχ θαη Αληηπξχηαλε Οηθνλνκηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο), ην Πξπηαληθφ πκβνχιην θαη ηε χγθιεην. Ο Πξχηαλεο θαη νη ηξεηο Αληηπξπηάλεηο εθιέγνληαη γηα ηεηξαεηή ζεηεία απφ εηδηθφ εθιεθηνξηθφ ζψκα. Σν Πξπηαληθφ πκβνχιην ζπγθξνηείηαη απφ ηνλ Πξχηαλε, ηνπο ηξεηο Αληηπξπηάλεηο, ηνλ Πξντζηάκελν Γξακκαηείαο σο εηζεγεηή, έλαλ εθπξφζσπν ησλ θνηηεηψλ θαη έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ. Ζ χγθιεηνο ζπγθξνηείηαη απφ ηνλ Πξχηαλε, ηνπο ηξεηο Αληηπξπηάλεηο, ηνπο Κνζκήηνξεο ησλ ρνιψλ, ηνπο Πξνέδξνπο θάζε Σκήκαηνο, έλαλ εθπξφζσπν ησλ θνηηεηψλ απφ θάζε Σκήκα, νθηψ εθπξνζψπνπο ησλ αλαπιεξσηψλ θαζεγεηψλ, ησλ επίθνπξσλ θαζεγεηψλ θαη ησλ ιεθηφξσλ, έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Δ.Δ.Π., έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ, έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Δηδηθνχ Γηνηθεηηθνχ θαη Σερληθνχ Πξνζσπηθνχ (Δ.Γ.Σ.Π.) θαη δχν εθπξνζψπνπο ησλ Δηδηθψλ Μεηαπηπρηαθψλ Τπνηξφθσλ (Δ.Μ.Τ). Πρύτανης ΣΑΤΡΟ Α. ΚΟΤΜΠΗΑ, Καζεγεηήο Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ Αντιπρστάνεις 1. ΒΑΗΛΔΗΟ Λ. ΑΝΑΣΑΟΠΟΤΛΟ, Αληηπξχηαλεο ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αλάπηπμεο ηεο Έξεπλαο, Καζεγεηήο Σκήκαηνο Φπζηθήο 2. ΓΖΜΖΣΡΗΟ Β. ΓΟΤΓΔΝΖ, Αληηπξχηαλεο Αθαδεκατθψλ Τπνζέζεσλ θαη Πξνζσπηθνχ, Καζεγεηήο Σκήκαηνο Ηαηξηθήο 3. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Θ. ΡΑΒΑΝΖ, Αληηπξχηαλεο Οηθνλνκηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο, Καζεγεηήο Σκήκαηνο Δπηζηεκψλ ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία Σν Παλεπηζηήκην απνηειείηαη απφ ρνιέο πνπ θαιχπηνπλ έλα ζχλνιν ζπγγελψλ επηζηεκψλ. Κάζε ρνιή δηαηξείηαη ζε Σκήκαηα. Σν Σκήκα απνηειεί ηε βαζηθή ιεηηνπξγηθή αθαδεκατθή κνλάδα θαη θαιχπηεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν κηαο επηζηήκεο. Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο νδεγεί ζε έλα εληαίν πηπρίν. Σα Σκήκαηα δηαηξνχληαη ζε Σνκείο. Ο Σνκέαο ζπληνλίδεη ηε δηδαζθαιία κέξνπο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ Σκήκαηνο, πνπ αληηζηνηρεί ζε ζπγθεθξηκέλν πεδίν ηεο επηζηήκεο. ην Σνκέα (Σκήκα ή ρνιή) αλήθνπλ ηα Δξγαζηήξηα θαη νη Κιηληθέο, πνπ ε ιεηηνπξγία ηνπο δηέπεηαη απφ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ. Οη ρνιέο δηνηθνχληαη απφ ηνπο Κνζκήηνξεο, ηελ Κνζκεηεία θαη ηε Γεληθή πλέιεπζε, ηα Σκήκαηα απφ ηνλ Πξφεδξν, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ηε Γεληθή πλέιεπζε θαη νη Σνκείο απφ ην Γηεπζπληή θαη ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σνκέα. 2

5 1.2. ΓΗΑΡΘΡΧΖ Σν Παλεπηζηήκην Παηξψλ πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο ρνιέο θαη δχν αλεμάξηεηα Σκήκαηα: α) ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ. Ηδξχζεθε σο Φπζηθν-καζεκαηηθή ρνιή ζηηο θαη κεηνλνκάζηεθε ζε ρνιή Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ ην Πεξηιακβάλεη ηα εμήο Σκήκαηα κε ην αληίζηνηρν έηνο ηδξχζεσο: ΥΖΜΔΗΑ 1966 ΦΤΗΚΖ 1966 ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ 1966 ΒΗΟΛΟΓΗΑ 1966 ΓΔΧΛΟΓΗΑ 1978 EΠΗΣΖΜΖ ΤΛΗΚΧΝ 1999 β) ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ. Ηδξχζεθε ζηηο Πεξηιακβάλεη ηα εμήο Σκήκαηα κε ην αληίζηνηρν έηνο ηδξχζεσο: ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ 1967 ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ & ΑΔΡΟΝΑΤΠΖΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 1972 ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 1972 ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 1978 ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 1983 ΓΔΝΗΚΟ ΣΜΖΜΑ 1983 ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 1999 γ) ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ. Ηδξχζεθε σο Ηαηξηθή ρνιή ζηηο θαη κεηνλνκάζηεθε ζε ρνιή Δπηζηεκψλ Τγείαο ην Πεξηιακβάλεη ηα εμήο Σκήκαηα: ΗΑΣΡΗΚΖ (Αξρηθά σο ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ) ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟ (Αξρηθά ζηε ΦΤΗΚΟΜΑΘΖΜΑΣΗΚΖ ΥΟΛΖ) δ) ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ. Ηδξχζεθε ζηηο Πεξηιακβάλεη ηα εμήο ηκήκαηα: ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ 1983 ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 1983 ΘΔΑΣΡΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ 1989 ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ 1994 ΦΗΛΟΟΦΗΑ 1999 ε) Σα παξαθάησ Σκήκαηα δελ έρνπλ εληαρζεί αθφκε ζε ρνιή: 3

6 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ 1985 ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΔΓΡΑ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ Σν Παλεπηζηήκην Παηξψλ είλαη εγθαηεζηεκέλν ζηελ Παλεπηζηεκηνχπνιε, πνπ πεξηιακβάλεη έθηαζε ζηξεκκάησλ πεξίπνπ, ζηελ πεξηνρή ηνπ Ρίνπ, 6 ρικ. Απφ ηελ Πάηξα. Αξθεηά Σκήκαηα ζηεγάδνληαη ήδε ζε νξηζηηθά απηνηειή ζπγθξνηήκαηα πνπ απνπεξαηψζεθαλ πξφζθαηα ζχκθσλα κε ρσξνηαμηθέο θιπ. Μειέηεο ηα Παλεπηζηεκηνππφιεσο. Σα ππφινηπα ζηεγάδνληαη πξνζσξηλά ζε πξνθαηαζθεπαζκέλα θ.α. θηίξηα ηαρχξπζκεο θαηαζθεπήο. Σα λέα θηίξηα πιαηζηψλνληαη απφ ζπγθξνηήκαηα ακθηζεάηξσλ. Ζ θαηαζθεπή νξηζηηθψλ θηηξίσλ θαη γηα ηα ππφινηπα Σκήκαηα έρεη πξνγξακκαηηζηεί θαη γηα νξηζκέλα έρεη ήδε αξρίζεη. Σν Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ή. ζηεγάδεηαη ζε πέληε θηίξηα ηαρχξπζκεο θαηαζθεπήο ΚΔΝΣΡΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ Πξντζηάκελνο Γξακκαηείαο: Γηεχζπλζε θνηηεηηθήο κέξηκλαο Βηβιηνζήθε θαη Τπεξεζία Πιεξνθφξεζεο: Τπεξεζία Δθπαίδεπζεο & Έξεπλαο: Γηεχζπλζε Γηεζλψλ, Γεκνζίσλ ρέζεσλ & Γεκνζηεπκάησλ Γξαθείν Γηαζχλδεζεο θαη Δπαγγεικαηηθήο Πιεξνθφξεζεο πήιηνο Παπαζαλαζφπνπινο, ηει Γηεπζπληήο: Κσλ/λνο Παλίηζαο, ηει Γηεπζχληξηα: Καηεξίλα πλέιιε ηει , Γηεπζχληξηα: Γεσξγία Κάληζηξα, ηει Γηεπζχληξηα: Διέλε Σζηκπνχξε Σει , Δπηζηεκ.Τπεχζπλνο: πχξνο Κξίβαο, ηει Παλεπηζηεκηαθφ Γπκλαζηήξην: Πιεξνθνξίεο, ηει Ηαηξείν Παλεπηζηεκίνπ : Πιεξνθνξίεο, ηει Ννζνθνκείν Ρίνπ (Παλεπηζηεκηαθφ) Πιεξνθνξίεο, ηει Σαρπδξνκείν: Πιεξνθνξίεο, ηει Βηβιηνπσιείν: Πιεξνθνξίεο, ηει Αγξνηηθή Σξάπεδα: Πιεξνθνξίεο, ηει ΗΣΟΡΗΑ - ΓΗΟΗΚΖΖ - ΓΗΑΡΘΡΧΖ - ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ (Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ.) 2.1. ΣΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΑ ΣΜΖΜΑΣΑ (ΠΠΣ) 4

7 Σν 1982 κε ην λφκν 1268/82 νη Αλψηεξεο ρνιέο Νεπηαγσγψλ θαη νη Παηδαγσγηθέο Αθαδεκίεο αλαβαζκίζηεθαλ ζε ΠΠΣ (Παλεπηζηεκηαθά Παηδαγσγηθά Σκήκαηα Νεπηαγσγψλ θαη Παηδαγσγηθά Σκήκαηα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο). Αξρηθά δεκηνπξγήζεθαλ ηξία Παηδαγσγηθά Σκήκαηα Νεπηαγσγψλ, ζηα παλεπηζηήκηα ηεο Πάηξαο, ηεο Αζήλαο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο. Έθηνηε δεκηνπξγήζεθαλ άιια έμη. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 320/83 ηα ΠΠΣ, έρνπλ ζαλ απνζηνιή λα πξνάγνπλ ηηο Παηδαγσγηθέο Δπηζηήκεο, λα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηεο εθπαίδεπζεο ζε δεηήκαηα παηδαγσγηθήο θαη λα παξέρνπλ ζηνπο πηπρηνχρνπο ηνπο άξηηα επηζηεκνληθή θαηάξηηζε γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία. Σν έηνο 2005 ην Σκήκα καο κεηνλνκάζζεθε απφ Παηδαγσγηθφ Σκήκα Νεπηαγσγψλ ζε Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία (Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ.), γεγνλφο πνπ αληαλαθιά ην ζχγρξνλν επηζηεκνληθφ, εξεπλεηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ ζπνπδψλ ηνπ ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΚΑΗ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΣΟΤ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ. Πξφεδξνο Σκήκαηνο: Αλαπι. Πξφεδξνο: Δθπξφζσπνη ζηε χγθιεην: ΛΔΧΝΗΓΑ ΧΣΖΡΟΠΟΤΛΟ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ΓΗΧΡΓΟ ΜΠΑΓΑΚΖ Αλαπι. Καζεγήηξηα ΓΔΡΑΗΜΟ ΚΟΤΣΟΤΡΑΚΖ Σαθηηθφ κέινο Γξακκαηέαο: ΚΑΣΔΡΗΝΑ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΛΟΤΛΟΤ Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη : ΑΜΑΛΗΑ ΑΛΣΑΝΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΗΑ ΓΚΟΝΣΕΖ ΔΛΔΝΖ ΠΑΣΡΧΝΖ ΜΑΡΗΑ ΟΤΕΑ Γηεχζπλζε Σκήκαηνο: Παλ/πνιε, , ΡΗΟ ΠΑΣΡΧΝ Ζιεθηξνληθή Γηεχζπλζε Γξακκαηείαο ( ): Γηθηπαθφο Σφπνο Σκήκαηνο: ΔΣΔΠ Πιεξνθνξηθήο πχξνο Νηθνιάνπ

8 ΣΟΜΔΑ Α: Γλσζηηθήο θαη Γηαθνξηθήο Αλάιπζεο Γηεπζπληήο: Γηψξγνο ΜΠΑΓΑΚΖ Αλαπι. Καζεγεηήο (ηει ) Γηδαθηηθφ - Δξεπλεηηθφ Πξνζσπηθφ (Γ.Δ.Π.) Καζεγεηέο Βαζηιηθή Εφγθδα Αθξνδίηε Ξεξνκεξίηε Σειέθσλo Αλαπιεξσηέο Καζεγεηέο Γεψξγηνο Μπαγάθεο Δπηθ. Καζεγεηέο Κψζηαο Εαράξνο Γεκήηξεο Κνιηφπνπινο ηάζεο Μπάιηαο Λέθηνξεο Μαξία Πνχινπ ΔΣΔΠ Bαζηιηθή Οηθνλνκνπνχινπ Κνδία Σνκέαο Β: Θεσξεηηθήο θαη Δθαξκνζκέλεο Παηδαγσγηθήο Γηεπζπληήο: θ. Κψζηαο Ραβάλεο, Καζεγεηήο (ηει ) Γηδαθηηθφ - Δξεπλεηηθφ Πξνζσπηθφ (Γ.Δ.Π.) Καζεγεηέο Πάλνο Πνιπρξνλφπνπινο Κσλ/λνο Ραβάλεο Δπίθ. Καζεγεηέο Αληψλεο Βάνο Βαζίιεο Κφκεο Σειέθσλν Αιεμάλδξα Μνπξίθε Λέθηνξεο Θαλάζεο Καξαιήο ΔΔΓΗΠ Γεσξγία Παξπαξνχζε Μαξία Κεληξσηά ΣΟΜΔΑ Γ: Κνηλσληθήο Θεσξίαο θαη Αλάιπζεο Γηεπζχληξηα: Μαξηάλλα Κνλδχιε, Αλαπι. Καζεγήηξηα (ηει ) Γηδαθηηθφ Δξεπλεηηθφ Πξνζσπηθφ (Γ.Δ.Π.) 6

9 Αλαπιεξσηέο Καζεγεηέο Μαξηάλλα Κνλδχιε Λεσλίδαο σηεξφπνπινο Δπίθ. Καζεγεηέο Ακαιία Τθαληή-Καινθψλνπ Παληειήο Κππξηαλφο Λέθηνξεο Γεξάζηκνο Κνπζηνπξάθεο Νεθηάξηνο ηειιάθεο ΔΣΔΠ Υξηζηηάλα Γαηνκάηε ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ην Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ. ππάξρνπλ ηα παξαθάησ εξγαζηήξηα: α) Πεηξακαηηθήο Φπρνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Γηδαθηηθήο ησλ Δπηζηεκψλ (Π.Γ. 429/90). β) Παηδαγσγηθψλ Δξεπλψλ θαη Δθαξκνγψλ (Π.Γ. 14/96) γ) Γιψζζαο θαη Λνγνηερλίαο (Π.Γ. 14/96) δ) Κνηλσληνινγίαο θαη Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο (Π.Γ. 144/1996). ε) Δξγαζηήξην Δηδηθήο Αγσγήο (απφθ. Γ.. 3/ ). 7

10 3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ 3.1. ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ Οη ζπνπδέο ζην Σ.Δ.Δ.Α.Π.H. έρνπλ δηάξθεηα ηεζζάξσλ εηψλ. Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ Πηπρίνπ Παηδαγσγνχ ν/ε θνηηεηήο/ηξηα πξέπεη λα έρεη ζπκπιεξψζεη 150 δηδαθηηθέο κνλάδεο (δ. κ.). Σα καζήκαηα πνπ πξνζθέξνληαη απφ ην Σκήκα είλαη εμακεληαία. ε θάζε κάζεκα αληηζηνηρνχλ ηξεηο (3) δηδαθηηθέο κνλάδεο, θάζε δηδαθηηθή κνλάδα αληηζηνηρεί ζε κία (1) εβδνκαδηαία ψξα δηδαζθαιίαο αλά εμάκελν, εθηφο ησλ εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ (βιέπε παξαθάησ εξγαζηεξηαθά καζήκαηα). Γηα λα απνθηήζεη πηπρίν ν θνηηεηήο, ζα πξέπεη ινηπφλ λα έρεη επηηχρεη ζε πελήληα (50) ζπλνιηθά καζήκαηα (150 δ. κ.). Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα έρεη ιάβεη κέξνο επηηπρψο ζηηο πξαθηηθέο αζθήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Πξφγξακκα πνπδψλ (βιέπε παξαθάησ ζηηο Πξαθηηθέο Αζθήζεηο). Ο θνηηεηήο κπνξεί λα επηιέμεη λα εθπνλήζεη δηπισκαηηθή εξγαζία (βι. παξαθάησ) ε νπνία αληηζηνηρεί ζε ελλέα (9) δηδαθηηθέο κνλάδεο, νπφηε κεηψλνληαη θαηά ηξία (3) ηα εμακεληαία καζήκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απφθηεζε πηπρίνπ. Γηα ηνπο θνηηεηέο πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζε ελδηάκεζα εμάκελα ιφγσ κεηεγγξαθήο ή θαηάηαμεο θαη γηα φζνπο έρνπλ απαιιαγεί απφ ηελ εμέηαζε καζεκάησλ, αθαηξείηαη ν αληίζηνηρνο κε ηα πξνεγνχκελα εμάκελα ή ηα καζήκαηα αξηζκφο δηδαθηηθψλ κνλάδσλ απφ ηνλ ειάρηζην απαηηνχκελν αξηζκφ γηα ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ. Σα καζήκαηα είλαη ππνρξεσηηθά θαη επηινγήο. Γηα λα απνθηήζεη πηπρίν ν θνηηεηήο νθείιεη λα εμεηαζηεί επηηπρψο ζε φια ηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα, θαζψο θαη ζε φζα θαη' επηινγήλ καζήκαηα απαηηνχληαη γηα λα ζπκπιεξσζεί ν αξηζκφο ησλ 150 δηδαθηηθψλ κνλάδσλ. Ο θνηηεηήο ππνρξενχηαη λα δειψζεη ζηελ Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο πξηλ απφ ηελ έλαξμε θάζε εμακήλνπ ηα καζήκαηα επηινγήο πνπ ζα παξαθνινπζήζεη ζην εμάκελν. Οη θνηηεηέο/ηξηεο κπνξνχλ λα επηιέγνπλ θαη καζήκαηα πξνεγνπκέλσλ εμακήλσλ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ηα έρνπλ δηδαρζεί ζηα πξνεγνχκελα έηε. εκεηψλεηαη φηη νη θνηηεηέο/ηξηεο (ηζρχεη θαη γηα ηνπο ηεηαξηνεηείο θαη επί πηπρίσ) πνπ επηζπκνχλ λα εμεηαζζνχλ ην ηξέρνλ αθαδεκατθφ έηνο ζε καζήκαηα επηινγήο πνπ επέιεμαλ ηα πξνεγνχκελα έηε θαη δελ πέξαζαλ, ζα πξέπεη λα ηα επηιέμνπλ εθ λένπ. Γηα λα εθπνλήζεη δηπισκαηηθή εξγαζία, ν θνηηεηήο/ε θνηηήηξηα ζα πξέπεη λα έρεη επηιέμεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα επηινγήο αλάινγα κε ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ηνπ. πληζηάηαη ζε φζνπο ζέινπλ λα θάλνπλ δηπισκαηηθή εξγαζία λα επηιέγνπλ ηα καζήκαηα κεζνδνινγίαο φπσο: «Μέζνδνη εξεπλψλ ΗΗ», ηνπ Γ εμακήλνπ θαη «ρεδηαζκφο θαη εθπφλεζε εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο» ηνπ Σ εμακήλνπ. Ο θνηηεηήο δελ δηθαηνχηαη λα παξαθνινπζήζεη πεξηζζφηεξα απφ νθηψ (8) καζήκαηα (ππνρξεσηηθά θαη επηινγήο) θάζε εμάκελν. Μεξηθά καζήκαηα επηινγήο έρνπλ κνξθή ζεκηλαξίνπ. Δπεηδή ν αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ πνπ κπνξνχλ λα ηα παξαθνινπζήζνπλ είλαη πεξηνξηζκέλνο (θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηδάζθνληνο), ν θνηηεηήο ζα πξέπεη λα έξζεη ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ δηδάζθνληα, ζηελ αξρή ηνπ εμακήλνπ, πξηλ εγγξαθεί ζην αληίζηνηρν κάζεκα. Γηα ηελ εγγξαθή ζε ζεκηλάξηα ελδερνκέλσο λα πξναπαηηείηαη ε επηηπρήο εμέηαζε ζε θάπνηα άιια ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα. 8

11 Γηα λα δηδαρζεί έλα θαη' επηινγήλ κάζεκα ζα πξέπεη λα ην επηιέμνπλ ηνπιάρηζηνλ νθηψ (8) θνηηεηέο. Σν κάζεκα είλαη δπλαηφλ λα δηδαρζεί θαη κε ιηγφηεξνπο θνηηεηέο εθ' φζνλ ζπκθσλεί θαη ν αξκφδηνο δηδάζθσλ. Οη εμεηαζηηθέο πεξίνδνη είλαη ηξεηο: ηνπ Ηαλνπαξίνπ-Φεβξνπαξίνπ, ηνπ Ηνπλίνπ θαη ηνπ επηεκβξίνπ. Ο θνηηεηήο δηθαηνχηαη λα εμεηαζηεί θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ επηεκβξίνπ ζηα καζήκαηα θαη ησλ δχν (ρεηκεξηλνχ θαη εαξηλνχ) εμακήλσλ, ελψ θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Ηνπλίνπ ζηα καζήκαηα κφλν ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ. Καηά ηελ πεξίνδν Ηαλνπαξίνπ - Φεβξνπαξίνπ, εμεηάδνληαη ηα καζήκαηα ηνπ ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ. Οη επί πηπρίσ θνηηεηέο έρνπλ δπλαηφηεηα λα εμεηαζηνχλ ζε ππνρξεσηηθά καζήκαηα φισλ ησλ εμακήλσλ ζηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν Ηαλνπαξίνπ Φεβξνπαξίνπ. Γηα νπνηεζδήπνηε δηαθνξέο αλαθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα, επηιακβάλεηαη ε Γ.. ηνπ Σκήκαηνο ΠΡΑΚΣΗΚΖ AKHH Γεληθή πεξηγξαθή ησλ Πξαθηηθψλ αζθήζεσλ Οη πξαθηηθέο αζθήζεηο (Π.Α) δηαξθνχλ ζπλνιηθά δχν έηε (Γ θαη Γ ). Ζ ζπκκεηνρή ζηηο Π.Α είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ θαη ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, δηεμάγνληαη ζε ηέζζεξα εμάκελα. Οη θνηηεηέο/ηξηεο γηα λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ Π.Α ελφο εμακήλνπ πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ Π.Α ησλ πξνεγνχκελσλ εμακήλσλ. Γειαδή ε Π.Α θάζε εμάκελνπ απνηειεί πξναπαηηνχκελν γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηελ Π.Α ηνπ επφκελνπ εμακήλνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ πξαθηηθή άζθεζε ελφο εμακήλνπ δελ ζα κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ Π.Α ηνπ επφκελνπ, έσο φηνπ νινθιεξψζνπλ ηελ εθθξεκφηεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ. Ζ Π.Α δηεμάγεηαη ζηα δεκφζηα Νεπηαγσγεία ηεο πεξηνρήο Παηξψλ, θάζε Παξαζθεπή ζε ζπλδπαζκφ κε πξνθαζνξηζκέλν αξηζκφ εξγαζηεξηαθψλ σξψλ, ππφ ηελ επίβιεςε ησλ κειψλ ηεο νκάδαο Π.Α Ζ ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ είλαη ππνρξεσηηθή ζε θάζε θάζε ηεο Π.Α Κάζε θνηηήηξηα επνπηεχεηαη απφ έλα κέινο ηεο νκάδαο Π.Α Πξαθηηθέο αζθήζεηο Γ θαη Γ έηνπο Υσξηζκφο ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ Γ θαη Γ έηνπο ζε δχν (2) νκάδεο αλά έηνο.. Μία νκάδα πξαγκαηνπνηεί ηηο πξαθηηθέο αζθήζεηο θαηά ηηο ηέζζεξηο (4) πξψηεο εβδνκάδεο ηνπ εμακήλνπ θαη ε δεχηεξε θαηά ηηο ηέζζεξηο (4) επφκελεο. Οη πξαθηηθέο αζθήζεηο ζε λεπηαγσγεία πινπνηνχληαη πάληνηε απφ νκάδεο ησλ 2 θνηηεηψλ/ηξηψλ. Δ εμάκελν: Π.Α. 1 Σέζζεξηο (4) εκέξεο πξαθηηθή άζθεζε ζε δεκφζην λεπηαγσγείν (θάζε θνηηεηήο/ηξηα πινπνηεί κία (1) δξαζηεξηφηεηα θαη έλα (1) εκεξήζην πξφγξακκα θαη ζπκκεηέρεη ζηα ππφινηπα δχν (2). Τπνρξεσηηθή παξαθνινχζεζε ζε δχν (2) εξγαζηήξηα Δξγαζηήξηo: Πξνγξακκαηηζκφο θαη πξνεηνηκαζία ησλ δξάζεσλ ζην Νεπηαγσγείν, παξάδνζε, παξνπζίαζε θαη αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Νεπηαγσγείν: Καηά ηηο ηέζζεξηο (4) εκέξεο, ζρεδηάδνπλ θαη πινπνηνχλ απφ κία (1) δξαζηεξηφηεηα θαη έλα (1) εκεξήζην πξφγξακκα ην θάζε άηνκν.. 9

12 Σ εμάκελν: Π.Α. 2 Σέζζεξηο (4) εκέξεο πξαθηηθή άζθεζε ζε δεκφζην λεπηαγσγείν (θάζε θνηηεηήο/ηξηα πινπνηεί δχν (2) εκεξήζηα πξνγξάκκαηα θαη ζπκκεηέρεη ζηα ππφινηπα δχν (2). Τπνρξεσηηθή παξαθνινχζεζε ζε δχν (2) εξγαζηήξηα. Δξγαζηήξηo: Πξνγξακκαηηζκφο θαη πξνεηνηκαζία ησλ δξάζεσλ ζην Νεπηαγσγείν, παξάδνζε, παξνπζίαζε θαη αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Νεπηαγσγείν: Καηά ηηο ηέζζεξηο (4) εκέξεο, ζρεδηάδνπλ θαη πινπνηνχλ απφ δχν (2) εκεξήζηα πξνγξάκκαηα ην θάζε άηνκν. Ε εμάκελν: Π.Α. 3 Σέζζεξηο (4) εκέξεο πξαθηηθή άζθεζε ζε δεκφζην λεπηαγσγείν (θάζε θνηηεηήο/ηξηα πινπνηεί κία (1) δξαζηεξηφηεηα θαη έλα (1) εκεξήζην πξφγξακκα θαη ζπκκεηέρεη ζηα ππφινηπα δχν (2). Τπνρξεσηηθή παξαθνινχζεζε ζε δχν (2) εξγαζηήξηα Δξγαζηήξηo: Πξνγξακκαηηζκφο θαη πξνεηνηκαζία ησλ δξάζεσλ ζην Νεπηαγσγείν, παξάδνζε, παξνπζίαζε θαη αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Νεπηαγσγείν: Καηά ηηο ηέζζεξηο (4) εκέξεο, ζρεδηάδνπλ θαη πινπνηνχλ απφ κία (1) δξαζηεξηφηεηα θαη έλα (1) εκεξήζην πξφγξακκα ην θάζε άηνκν.. Ζ εμάκελν: Π.Α. 4 Σέζζεξηο (4) εκέξεο πξαθηηθή άζθεζε ζε δεκφζην λεπηαγσγείν (θάζε θνηηεηήο/ηξηα πινπνηεί δχν (2) εκεξήζηα πξνγξάκκαηα θαη ζπκκεηέρεη ζηα ππφινηπα δχν (2). Τπνρξεσηηθή παξαθνινχζεζε ζε δχν (2) εξγαζηήξηα. Δξγαζηήξηo: Πξνγξακκαηηζκφο θαη πξνεηνηκαζία ησλ δξάζεσλ ζην Νεπηαγσγείν, παξάδνζε, παξνπζίαζε θαη αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Νεπηαγσγείν: Καηά ηηο ηέζζεξηο (4) εκέξεο, ζρεδηάδνπλ θαη πινπνηνχλ απφ δχν (2) εκεξήζηα πξνγξάκκαηα ην θάζε άηνκν. 10

13 3.3. ΞΔΝΔ ΓΛΧΔ Σα καζήκαηα μέλσλ γισζζψλ πξνζθέξνληαη απφ ην Γηδαζθαιείν Ξέλσλ Γισζζψλ. Σα καζήκαηα Ξέλε Γιψζζα Η, ΗΗ, ΗΗΗ θαη IV πξνζθέξνληαη ζηελ Αγγιηθή, Γαιιηθή, Γεξκαληθή, Ρσζηθή θαη Ηηαιηθή. Οη θνηηεηέο/ηξηεο επηιέγνπλ κία κφλν απφ ηηο παξαπάλσ γιψζζεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Πιαίζην ιεηηνπξγίαο 1. Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία (δ.ε.) ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα καζήκαηα επηινγήο ηνπ Σ, Ε θαη Ζ εμακήλνπ θαη αληηζηνηρεί ζε 9 δηδαθηηθέο κνλάδεο. 2. πνηνο θνηηεηήο ζπκθσλήζεη κε κέινο ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο λα εθπνλήζεη δ.ε. ππφ ηελ επίβιεςή ηνπ ην δειψλεη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο. 3. Ζ δ. ε. θαηαηίζεηαη ζηελ Γξακκαηεία ζε 5 αληίηππα. Έλα παξακέλεη ζηελ Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο, 2 δίδνληαη ζηα 2 εμεηάδνληα κέιε ΓΔΠ (επηβιέπσλ θαη ζπλ-εμεηαζηήο) θαη 2 εληάζζνληαη ζηε βηβιηνζήθε (Σκήκαηνο / Σνκέα). 4. Ζ δ. ε. εθπνλείηαη απφ έλαλ θνηηεηή. Μπνξεί ζε ηεθκεξησκέλεο πεξηπηψζεηο λα εθπνλείηαη απφ θνηλνχ απφ δχν (2) ην πνιχ θνηηεηέο. ηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα είλαη δηαθξηηή ε ζπκβνιή ηνπ θαζελφο ζηελ έξεπλα θαη ηε ζχληαμή ηεο. 5.Ζ εμέηαζε ηνπ ππνςεθίνπ γίλεηαη πξνθνξηθά απφ 2 κέιε ΓΔΠ (επηβιέπσλ, ζπλεμεηαζηήο). Ζ εμέηαζε είλαη δεκφζηα. Μπνξεί λα ηελ παξαθνινπζήζεη θάζε ελδηαθεξφκελνο, ρσξίο δηθαίσκα ιφγνπ ή νπνηαζδήπνηε παξέκβαζεο. Ζ εκεξνκελία, ψξα θαη ηφπνο ηεο εμέηαζεο γλσζηνπνηνχληαη κία ηνπιάρηζηνλ εβδνκάδα λσξίηεξα απφ ηελ Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο κε επζχλε ηνπ επηβιέπνληνο θαζεγεηή ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ Πνιιά απφ ηα πξνζθεξφκελα καζήκαηα εθηφο απφ ζεσξεηηθφ έρνπλ θαη πξαθηηθφ ραξαθηήξα. Οη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα εθπαηδεχνληαη ζηελ εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ πνπ έρνπλ απνθηήζεη. ηα καζήκαηα απηά ε εξγαζηεξηαθή άζθεζε ζεσξείηαη ππνρξεσηηθή. Λεπηνκέξεηεο γηα ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ησλ εξγαζηεξίσλ παξέρνληαη απφ ηνπο δηδάζθνληεο ζηελ αξρή θάζε εμακήλνπ ΔΜΗΝΑΡΗΑ Οη θνηηήηξηεο/ηέο πνπ επηζπκνχλ λα δειψζνπλ ζπκκεηνρή ζε καζήκαηα κε κνξθή ζεκηλαξίνπ ζα πξέπεη λα ζπλελλνεζνχλ κε ηε /ηνλ δηδάζθνπζα/ληα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο εβδνκάδαο ηνπ Δμακήλνπ, φπνπ ζα αλαθνηλψλνληαη ε δηαδηθαζία δηεμαγσγήο ηνπ καζήκαηνο θαζψο θαη ν ηξφπνο αμηνιφγεζήο ηνπ. ΖΜΔΗΧΖ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ Οη θνηηήηξηεο/ηέο ηνπ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ. νθείινπλ, ζε θάζε εμέηαζε, λα απνδεηθλχνπλ ηε θνηηεηηθή ηνπο ηδηφηεηα επηδεηθλχνληαο ην ΠΑΟ ή ηε ΦΟΗΣΖΣΗΚΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ηνπο θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ γξαπηνχ ηνπο. 11

14 3.7. ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ Α ΔΞΑΜΖΝΟ 1 Ο ΔΣΟ Μαζήκαηα Τπνρξεσηηθά ΜΑΘΖΜΑ KΧΓΗΚΟ ΓΗΓΑΚΧΝ/ΓΗΓΑΚΟΤΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΠΑΝΟ ΠΟΛΤΥΡΟΝΟΠΟΤΛΟ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΜΑΡΗΑ ΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΗΑ Η ΓΔΡΑΗΜΟ ΚΟΤΣΟΤΡΑΚΖ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΓΑΚΧΝ Π.Γ. 407/80 ΣΧΝ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ (ΠΑΡ+ΔΡΓ)* 1 Μαζήκαηα Δπηινγήο ΜΑΘΖΜΑ KΧΓΗΚΟ ΓΗΓΑΚΧΝ/ΓΗΓΑΚΟΤΑ ΑΝΘΡΧΠΗΝΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΣΑΘΖ ΜΠΑΛΗΑ ΒΑΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ (ΠΑΡ.+ΔΡΓ.) ΜΑΡΗΝΣΑ ΔΡΓΑΕΑΚΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Η (ΠΑΡ.+ΔΡΓ.) ΑΝΣΧΝΖ ΒΑΟ/ΜΑΡΗΑ ΚΔΝΣΡΧΣΑ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ Η (ΠΑΡ.+ΔΡΓ) ** ΓΔΧΡΓΗΑ ΠΑΡΠΑΡΟΤΖ ΘΔΧΡΗΑ ΣΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ: ΚΛΑΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΣΑΘΖ ΜΠΑΛΗΑ ΗΣΟΡΗΑ ΣΔΥΝΖ Η ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΜΟΤΡΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ** ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΠΑΝΣΔΛΖ ΚΤΠΡΗΑΝΟ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΗΡΟΣΔΥΝΗΑ-ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ Η (ΠΑΡ+ΔΡΓ) ΠΑΝΟ ΠΟΛΤΥΡΟΝΟΠΟΤΛΟ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ** ΛΔΧΝΗΓΑ ΧΣΖΡΟΠΟΤΛΟ ΑΓΓΛΗΚΑ Η ΜΔΛΟ ΔΔΠ ΣΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΔΗΟΤ ΞΔΝΧΝ ΓΛΧΧΝ ΓΑΛΛΗΚΑ Η ΜΔΛΟ ΔΔΠ ΣΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΔΗΟΤ ΞΔΝΧΝ ΓΛΧΧΝ ΓΔΡΜΑΝΗΚΑ Η ΜΔΛΟ ΔΔΠ ΣΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΔΗΟΤ ΞΔΝΧΝ ΓΛΧΧΝ ΗΣΑΛΗΚΑ Η ΜΔΛΟ ΔΔΠ ΣΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΔΗΟΤ ΞΔΝΧΝ ΓΛΧΧΝ ΡΧΗΚΑ Η ΜΔΛΟ ΔΔΠ ΣΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΔΗΟΤ ΞΔΝΧΝ ΓΛΧΧΝ 1 Σα καζήκαηα πνπ ζεκεηψλνληαη κε έλαλ αζηεξίζθν (*) πξνζθέξνληαη απφ δηδάζθνληεο πνπ πξνζιακβάλνληαη ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 407/80 2 Σα καζήκαηα πνπ ζεκεηψλνληαη κε δηπιφ αζηεξίζθν (**) θαη πιάγηνπο ραξαθηήξεο δελ ζα δηδαρζνχλ ην αθαδεκατθφ έηνο

15 Β ΔΞΑΜΖΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ ΜΑΘΖΜΑ KΧΓΗΚΟ ΓΗΓΑΚΧΝ/ΓΗΓΑΚΟΤΑ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ* ΓΗΓΑΚΧΝ Π.Γ. 407/80 ΠΑΗΓΗΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ Η* ΓΗΓΑΚΧΝ Π.Γ. 407/80 Μαζήκαηα Δπηινγήο ΜΑΘΖΜΑ KΧΓΗΚΟ ΓΗΓΑΚΧΝ/ΓΗΓΑΚΟΤΑ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ** ΛΔΧΝΗΓΑ ΧΣΖΡΟΠΟΤΛΟ ΒΑΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ (ΠΑΡ + ΔΡΓ.) ΜΑΡΗΝΣΑ ΔΡΓΑΕΑΚΖ ΓΗΓΑΚΧΝ Π.Γ. 407/80 ΒΑΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΔ ΥΡΖΔΗ ΣΟΤ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ (ΠΑΡ+ΔΡΓ.)* ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΗΗ (ΠΑΡ.+ΔΡΓ.)** ΓΔΧΡΓΗΑ ΠΑΡΠΑΡΟΤΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΗΗ (ΠΑΡ+ΔΡΓ.) ΑΝΣΧΝΖ ΒΑΟ/ΜΑΡΗΑ ΚΔΝΣΡΧΣΑ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΗΑ ΗΗ ΓΔΡΑΗΜΟ ΚΟΤΣΟΤΡΑΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΣΔΥΝΖ ΗI ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΜΟΤΡΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΗΡΟΣΔΥΝΗΑ-ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΗΗ* ΓΗΓΑΚΧΝ Π.Γ. 407 (ΠΑΡ.+ΔΡΓ.) 3 ΑΓΓΛΗΚΑ ΗI ΜΔΛΟ ΔΔΠ ΣΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΔΗΟΤ ΞΔΝΧΝ ΓΛΧΧΝ ΓΑΛΛΗΚΑ ΗI ΜΔΛΟ ΔΔΠ ΣΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΔΗΟΤ ΞΔΝΧΝ ΓΛΧΧΝ ΓΔΡΜΑΝΗΚΑ ΗI ΜΔΛΟ ΔΔΠ ΣΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΔΗΟΤ ΞΔΝΧΝ ΓΛΧΧΝ ΗΣΑΛΗΚΑ ΗI ΜΔΛΟ ΔΔΠ ΣΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΔΗΟΤ ΞΔΝΧΝ ΓΛΧΧΝ ΡΧΗΚΑ ΗI ΜΔΛΟ ΔΔΠ ΣΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΔΗΟΤ ΞΔΝΧΝ ΓΛΧΧΝ 3 πληζηάηαη ε παξαθνινχζεζε πξψηα ηνπ καζήκαηνο Παηδαγσγηθή Υεηξνηερλία Σερλνινγία Η. 13

16 2 Ο ΔΣΟ Γ ΔΞΑΜΖΝΟ Μαζήκαηα Τπνρξεσηηθά ΜΑΘΖΜΑ KΧΓΗΚΟ ΓΗΓΑΚΧΝ/ΓΗΓΑΚΟΤΑ ΜΔΘΟΓΟΗ ΔΡΔΤΝΧΝ Η (ΠΑΡ+ΔΡΓ.) ΜΑΡΗΝΣΑ ΔΡΓΑΕΑΚΖ ΓΗΓΑΚΧΝ Π.Γ. 407/80 ΣΑΣΗΣΗΚΖ Η ΗΧΑΝΝΖ ΚΑΣΗΛΖ Μαζήκαηα Δπηινγήο ΜΑΘΖΜΑ KΧΓΗΚΟ ΓΗΓΑΚΧΝ/ΓΗΓΑΚΟΤΑ ΓΝΧΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΚΧΝ/ΝΟ ΠΟΡΠΟΓΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΘΑΝΑΖ ΚΑΡΑΛΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΖ ΚΗΝΖΖ ΚΑΗ ΣΟΤ ΡΤΘΜΟΤ Η (ΠΑΡ+ΔΡΓ.)** ΓΗΓΑΚΧΝ Π.Γ. 407/80 ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΓΗΓΛΧΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΑΡΗΑΝΑ ΚΟΝΓΤΛΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ Η** ΓΗΓΑΚΧΝ Π.Γ. 407/80 Ο ΓΡΑΠΣΟ ΛΟΓΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΝΔΚΣΑΡΗΟ ΣΔΛΛΑΚΖ ΠΑΗΓΗΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ II (ΠΑΡ.+ΔΡΓ.)* ΓΗΓΑΚΧΝ Π.Γ. 407/80 ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΠΑΡ+ΔΡΓ.)** ΜΑΡΗΝΣΑ ΔΡΓΑΕΑΚΖ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ* ΓΗΓΑΚΧΝ Π.Γ. 407/80 ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΛΟΓΗΚΟΜΑΘΖΜΑΣΗΚΖ ΚΔΦΖ ΤΓΥΡΟΝΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ (ΠΑΡ+ΔΡΓ.)* ΚΧΝ/ΝΟ ΕΑΥΑΡΟ ΓΗΓΑΚΧΝ Π.Γ. 407/80 ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ** ΓΗΓΑΚΧΝ Π.Γ. 407/80 ΑΓΓΛΗΚΑ ΗΗΗ ΜΔΛΟ ΔΔΠ ΣΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΔΗΟΤ ΞΔΝΧΝ ΓΛΧΧΝ ΓΑΛΛΗΚΑ ΗΗΗ ΜΔΛΟ ΔΔΠ ΣΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΔΗΟΤ ΞΔΝΧΝ ΓΛΧΧΝ ΓΔΡΜΑΝΗΚΑ ΗΗΗ ΜΔΛΟ ΔΔΠ ΣΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΔΗΟΤ ΞΔΝΧΝ ΓΛΧΧΝ ΗΣΑΛΗΚΑ ΗΗΗ ΜΔΛΟ ΔΔΠ ΣΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΔΗΟΤ ΞΔΝΧΝ ΓΛΧΧΝ ΡΧΗΚΑ ΗΗΗ ΜΔΛΟ ΔΔΠ ΣΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΔΗΟΤ ΞΔΝΧΝ ΓΛΧΧΝ Γ ΔΞΑΜΖΝΟ 4 Πξνζθέξεηαη απφ ην Π.Σ.Γ.Δ. 5 Πξνζθέξεηαη απφ ην Π.Σ.Γ.Δ. 14

17 Μαζήκαηα Τπνρξεσηηθά ΜΑΘΖΜΑ KΧΓΗΚΟ ΓΗΓΑΚΧΝ/ΓΗΓΑΚΟΤΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΜΑΡΗΑ ΠΟΤΛΟΤ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΔΝΝΟΗΧΝ ΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΚΧΝ/ΝΟ ΕΑΥΑΡΟ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΠΑΡ+ΔΡΓ.) ΒΑΗΛΖ ΚΟΜΖ ΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΟΤΣΟΤΡΑΚΖ Μαζήκαηα Δπηινγήο ΜΑΘΖΜΑ KΧΓΗΚΟ ΓΗΓΑΚΧΝ/ΓΗΓΑΚΟΤΑ ΑΡΥΔ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΜΑΛΗΑ ΤΦΑΝΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΖ ΚΗΝΖΖ ΚΑΗ ΣΟΤ ΡΤΘΜΟΤ ΗΗ (ΠΑΡ+ΔΡΓ.)* ΓΗΓΑΚΧΝ Π.Γ. 407/80 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΗ ΝΔΤΡΟΔΠΗΣΖΜΔ ΑΝΑΘΔΖ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΚΑΗ ΣΖΝ ΓΖΜΖΣΡΖ ΚΟΛΗΟΠΟΤΛΟ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ Η (ΠΑΡ+ΔΡΓ.) ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ ΣΑΘΖ ΜΠΑΛΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΣΑΞΖ** ΜΔΘΟΓΟΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΗΗ ** ΛΔΧΝΗΓΑ ΧΣΖΡΟΠΟΤΛΟ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ ΗΗ ΓΗΓΑΚΧΝ Π.Γ. 407/80 ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΗΑ ΣΑΘΖ ΜΠΑΛΗΑ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΗΗ (ΠΑΡ.+ΔΡΓ.) ΗΧΑΝΝΖ ΚΑΣΗΛΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΣΖ ΠΑΗΓΔΗΑ* ΓΗΓΑΚΧΝ Π.Γ. 407/80 ΑΓΓΛΗΚΑ ΗV ΜΔΛΟ ΔΔΠ ΣΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΔΗΟΤ ΞΔΝΧΝ ΓΛΧΧΝ ΓΑΛΛΗΚΑ ΗV ΜΔΛΟ ΔΔΠ ΣΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΔΗΟΤ ΞΔΝΧΝ ΓΛΧΧΝ ΓΔΡΜΑΝΗΚΑ ΗV ΜΔΛΟ ΔΔΠ ΣΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΔΗΟΤ ΞΔΝΧΝ ΓΛΧΧΝ ΗΣΑΛΗΚΑ ΗV ΜΔΛΟ ΔΔΠ ΣΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΔΗΟΤ ΞΔΝΧΝ ΓΛΧΧΝ ΡΧΗΚΑ ΗV ΜΔΛΟ ΔΔΠ ΣΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΔΗΟΤ ΞΔΝΧΝ ΓΛΧΧΝ 6 Μεηνλνκαζία ηνπ καζήκαηνο Δμειηθηηθή Φπρνινγία 7 Πξνζθέξεηαη απφ ην Σκήκα Ηαηξηθήο Σν κάζεκα απηφ ζπληζηάηαη ζηηο θνηηήηξηεο θαη ζηνπο θνηηεηέο πνπ ζα ήζειαλ λα εθπνλήζνπλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία. 8 Πξνζθέξεηαη απφ ην Π.Σ.Γ.Δ. 15

18 3 Ο ΔΣΟ Δ ΔΞΑΜΖΝΟ Μαζήκαηα Τπνρξεσηηθά ΜΑΘΖΜΑ KΧΓΗΚΟ ΓΗΓΑΚΧΝ/ΓΗΓΑΚΟΤΑ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΔΝΝΟΗΧΝ ΣΖ ΦΤΗΚΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΧΝ/ΝΟ ΡΑΒΑΝΖ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ** 9 ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΖ ΓΛΧΑ Η (ΠΑΡ.+ΔΡΓ.) ΜΑΡΗΑΝΝΑ ΚΟΝΓΤΛΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ Η ΜΑΡΗΑ ΠΟΤΛΟΤ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ Η (ΠΑΡ+ΔΡΓ.) ΓΗΓΑΚΧΝ Π.Γ. 407/80 Μαζήκαηα Δπηινγήο ΜΑΘΖΜΑ ΔΗΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ I (ΠΑΡ.+ΔΡΓ.) ΑΦΡΟΓΗΣΖ ΞΖΡΟΜΔΡΗΣΖ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΚΧΝ/ΝΟ ΕΑΥΑΡΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΔ: ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ KΧΓΗΚΟ ΓΗΓΑΚΧΝ/ΓΗΓΑΚΟΤΑ ΓΗΧΡΓΟ ΜΠΑΓΑΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ ΑΜΑΛΗΑ ΤΦΑΝΣΖ ΘΔΜΑΣΑ ΓΔΝΔΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ(ΔΜΗΝΑΡΗΟ) ΑΝΑΘΔΖ ΜΟΤΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΓΗΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΜΟΤΡΗΚΖ-ΜΠΑΡΣΕΔΛΑ Η (ΠΑΡ+ΔΡΓ.) ΜΟΤΔΗΟΛΟΓΗΑ ΦΤΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΓΖΜΖΣΡΖ ΚΟΛΗΟΠΟΤΛΟ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΜΔ (ΚΑΗ ΓΗΑ) ΤΠΟΛΟΓΗΣΔ ΣΖΝ ΠΡΧΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ (ΠΑΡ+ΔΡΓ.) ΒΑΗΛΖ ΚΟΜΖ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΖΛΗΚΧΝ** ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΣΖ ΘΡΖΚΔΗΑ** ΥΡΖΣΟ ΣΔΡΔΕΖ ΦΤΛΟ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΔΝΣΑΞΖ** ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΣΟΜΗΚΧΝ ΓΗΑΦΟΡΧΝ** ΦΤΥΟΛΟΓΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΚΟΤ ΗΥΝΟΓΡΑΦΖΜΑΣΟ (ΠΑΡ+ΔΡΓ.) ΑΦΡΟΓΗΣΖ ΞΖΡΟΜΔΡΗΣΖ 9 Μφλν γηα ην αθαδεκατθφ έηνο ην κάζεκα ζα δηδαρζεί ζηα εμάκελα εαξηλφ Σ θαη Ζ. 10 Μεηαθέξζεθε απφ ην Σ εμάκελν. 11 Πξνζθέξεηαη απφ ην Σκήκα Φηινζνθίαο 16

19 Σ ΔΞΑΜΖΝΟ Μαζήκαηα Τπνρξεσηηθά ΜΑΘΖΜΑ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΔΝΝΟΗΧΝ ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ KΧΓΗΚΟ ΓΗΓΑΚΧΝ/ΓΗΓΑΚΟΤΑ ΜΑΡΗΝΣΑ ΔΡΓΑΕΑΚΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΔΝΝΟΗΧΝ ΣΖ ΦΤΗΚΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΧΝ/ΝΟ ΡΑΒΑΝΖ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ 12 ΣΟ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΠΑΝΣΔΛΖ ΚΤΠΡΗΑΝΟ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ ΗΗ (ΠΑΡ.+ ΔΡΓ.) ΓΗΓΑΚΧΝ Π.Γ. 407/80 Μαζήκαηα Δπηινγήο ΜΑΘΖΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΝΑΛΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ KΧΓΗΚΟ ΓΗΓΑΚΧΝ/ΓΗΓΑΚΟΤΑ ΓΗΧΡΓΟ ΜΠΑΓΑΚΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΖ ΓΛΧΑ ΗΗ (ΠΑΡ. + ΔΡΓ.) ΝΔΚΣΑΡΗΟ ΣΔΛΛΑΚΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ (ΠΑΡ+ΔΡΓ.)** ΒΑΗΛΖ ΚΟΜΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΧΝ ΘΔΑΣΡΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ I ΜΑΡΧ ΓΑΛΑΝΖ (ΠΑΡ+ΔΡΓ.) 13 ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΗΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΔΝΝΟΗΧΝ ΣΖ ΦΤΗΚΖ ΚΧΝ/ΝΟ ΡΑΒΑΝΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ** ΔΗΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΔΝΝΟΗΧΝ ΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ (ΔΜΗΝΑΡΗΟ) ΚΧΝ/ΝΟ ΕΑΥΑΡΟ ΔΗΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΜΑΛΗΑ ΤΦΑΝΣΖ ΔΗΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ II: ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΗΑΦΟΡΔ ΑΦΡΟΓΗΣΖ ΞΖΡΟΜΔΡΗΣΖ ΚΑΗ ΓΤΚΟΛΗΔ (ΠΑΡ+ΔΡΓ.) 16 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΗΗ ΜΑΡΗΑ ΠΟΤΛΟΤ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ ΠΑΝΟ ΠΟΛΤΥΡΟΝΟΠΟΤΛΟ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΘΑΝΑΖ ΚΑΡΑΛΖ ΘΔΜΑΣΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΛΧΟΛΟΓΗΑ ΜΑΡΗΑΝΝΑ ΚΟΝΓΤΛΖ ΜΟΤΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΓΗΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΗΗ (ΠΑΡ+ΔΡΓ.) ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΔΚΠΟΝΖΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΜΟΤΡΗΚΖ ΜΠΑΡΣΕΔΛΑ ΓΖΜΖΣΡΖ ΚΟΛΗΟΠΟΤΛΟ- ΓΗΓΑΚΧΝ Π.Γ. 407/80 ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΣΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΑΝΟ ΠΟΛΤΥΡΟΝΟΠΟΤΛΟ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΑΝΑΓΝΧΖ** Θα πξνζθεξζεί ζηα εμάκελα Σ θαη Ζ κφλν γηα ην αθαδεκατθφ έηνο Πξνζθέξεηαη απφ ην Π.Σ.Γ.Δ. 14 Οη θνηηήηξηεο θαη θνηηεηέο πνπ ζα επηιέμνπλ λα εθπνλήζνπλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ζπληζηάηαη λα επηιέμνπλ ηα καζήκαηα: «Μέζνδνη εξεπλψλ ΗΗ» ηνπ Γ εμακήλνπ θαη «ρεδηαζκφο θαη εθπφλεζε εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο» ηνπ Σ εμακήλνπ 15 Μεηαθέξζεθε απφ ην Δ εμάκελν 16 ζεο/νη επηιέμνπλ ην κάζεκα απηφ ζπληζηάηαη λα έρνπλ πξνεπηιέμεη ηα καζήκαηα ςπρνινγίαο θαη ην κάζεκα «Δηζαγσγή ζηηο Νεπξνεπηζηήκεο» ηνπ Γ εμακήλνπ 17 Έρεη κεηαθεξζεί απφ ην Δ εμάκελν. Σν κάζεκα απηφ ζπληζηάηαη ζηηο θνηηήηξηεο θαη ζηνπο θνηηεηέο πνπ ζα ήζειαλ λα εθπνλήζνπλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία. 17

20 4 Ο ΔΣΟ Ε ΔΞΑΜΖΝΟ Μαζήκαηα Τπνρξεσηηθά ΜΑΘΖΜΑ ΘΔΜΟΗ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ KΧΓΗΚΟ ΓΗΓΑΚΧΝ/ΓΗΓΑΚΟΤΑ ΠΑΝΣΔΛΖ ΚΤΠΡΗΑΝΟ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ ΗΗΗ (ΠΑΡ+ΔΡΓ.) ΓΗΓΑΚΧΝ Π.Γ. 407/80 Μαζήκαηα Δπηινγήο ΜΑΘΖΜΑ KΧΓΗΚΟ ΓΗΓΑΚΧΝ/ΓΗΓΑΚΟΤΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ (ΔΜΗΝΑΡΗΟ)** ΒΑΗΛΗΚΖ ΕΟΓΚΕΑ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΜΟΤΡΗΚΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΧΝ ΘΔΑΣΡΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΗΗ ΜΑΡΧ ΓΑΛΑΝΖ (ΠΑΡ+ΔΡΓ.) 18 ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΑΠΟ ΣΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΓΗΑ ΓΗΧΡΓΟ ΜΠΑΓΑΚΖ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ (ΔΜΗΝΑΡΗΟ)** ΔΘΝΟΓΡΑΦΗΑ (ΔΜΗΝΑΡΗΟ)** ΛΔΧΝΗΓΑ ΧΣΖΡΟΠΟΤΛΟ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΚΑΗ ΣΖΝ ΓΖΜΖΣΡΖ ΚΟΛΗΟΠΟΤΛΟ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΗΗ (ΠΑΡ+ΔΡΓ.) ΘΔΜΑΣΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΣΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ** ΗΣΟΡΗΚΔ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΔΜΗΝΑΡΗΟ)** ΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΓΝΧΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΧΝ ΑΜΑΛΗΑ ΤΦΑΝΣΖ ΓΔΡΑΗΜΟ ΚΟΤΣΟΤΡΑΚΖ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΘΑΝΑΖ ΚΑΡΑΛΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΖΛΗΚΧΝ 21 ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΝΔΚΣΑΡΗΟ ΣΔΛΛΑΚΖ ΟΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΧΝ ΒΑΗΛΖ ΚΟΜΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΜΑΘΖΖ** 18 Πξνζθέξεηαη απφ ην Π.Σ.Γ.Δ. 19 Οη θνηηήηξηεο θαη θνηηεηέο πνπ ζα επηιέμνπλ λα εθπνλήζνπλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ζπληζηάηαη λα επηιέμνπλ ηα καζήκαηα: «Μέζνδνη εξεπλψλ ΗΗ» ηνπ Γ εμακήλνπ θαη «ρεδηαζκφο θαη εθπφλεζε εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο» ηνπ Σ εμακήλνπ 20 Πξνζθέξεηαη απφ ην Σκήκα Φηινζνθίαο 21 Αληηθαηέζηεζε ην κάζεκα «ρεδηαζκφο πξνγξακκάησλ κε-ηππηθήο εθπαίδεπζεο». 18

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β Σελίδα1 ΕΞΑΜΗΝΟ 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 9-11 Θεωξία θαη Πξαθηηθή Έληππεο Δπηθνηλωλίαο Πέκπηε 11/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 12-2 Κνηλωληθή Θεωξία ΗΗ Πέκπηε 18/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 3-5

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Σπουδών. Σελίδα 1 από 10. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ, εγγπαθέρ, κύκλοι ζποςδών, μαθήμαηα.

Κανονισμός Σπουδών. Σελίδα 1 από 10. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ, εγγπαθέρ, κύκλοι ζποςδών, μαθήμαηα. Κανονισμός Σπουδών ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ, εγγπαθέρ, κύκλοι ζποςδών, μαθήμαηα. ΆΡΘΡΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ - Δγγπαθέρ 1. πνπδαζηέο ΣΔΙ θαζίζηαληαη φζνη εγγξάθνληαη ζε απηφ κεηά απφ εηζαγσγή,

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2014 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2014 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2014 2015 Α ΓΕΝΙΚΟ ΚΤΚΛΟ Α/Α Σίηλορ Μαθήμαηορ 1. Δηζαγσγή ζηελ Κιαζηθή Φηινινγία 2. Αξραία Διιεληθή Θεκαηνγξαθία Η 3. Δηζαγσγή ζηε Βπδαληηλή Φηινινγία Α Δξάμηνο Ώπερ/εβδ Γ.Μ..Β.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102 ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΠΣΝΙΖ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΩΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΦΠΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΡΔΙΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΩΛ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΖΚ/ΛΗΑ 1ο - 2ο 2/8/10 ο-4ο 9.00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΤΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ (Α ΔΞ)-ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΔ ΟΜΑΓΔ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΤΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ (Α ΔΞ)-ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΔ ΟΜΑΓΔ ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΤΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ (Α ΔΞ)-ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΔ ΟΜΑΓΔ Σηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΤΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ηνπ Α εμακήλνπ, νη θνηηεηέο ζα παξαθνινπζήζνπλ σποτρεωτικά ηέζζεξηο (4) εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο, νη νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 2009 Πεξηερόκελα Πξόινγνο... ζει. 3 1. ρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία Δζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ Παηδαγσγηθφ Σκάκα Γεκνηηθάο Δθπαέδεπζεο ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΧΝ 2011-2012

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ Παηδαγσγηθφ Σκάκα Γεκνηηθάο Δθπαέδεπζεο ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΧΝ 2011-2012 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ Παηδαγσγηθφ Σκάκα Γεκνηηθάο Δθπαέδεπζεο ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΧΝ 2011-2012 Οη Πξνπηπρηαθέο θαη Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ΡΟΓΟ, Φζηλφπσξν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 1. Σίηινο καζήκαηνο Αξρέο Γηνίθεζεο θαη ηξαηεγηθήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 2. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Νίθνο Μαληαδάθεο 3. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Α. ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΧΡΔ/ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣA Γ. Φ. Δ. Γ.Μ. ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΥΜ100 Μαζεκαηηθά Ι 3 2-4 ΥΜ115 Αλαιπηηθή Υεκεία 2 1-3 ΥΜ101 Γξακκηθή Αιγεβξα 3 1-4 ΥΜ130 Φπζηθή Ι 3 1-4 ΥΜ132 Δξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 Ηαλνπάξηνο 2012 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΣΜΖΜΑ ΑΓΓΛΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ... 3 2. ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ... 4 3. ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΑ ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2009-2010

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΑ ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2009-2010 Β ΔΞΑΜΗΝΟ 9.00 10.00 Γεληθή Γιωζζνινγία ΗΗ Τ θ. Ξπδόπνπινο Αξραϊθό Έπνο: Όκεξνο Y θ. Καξαθάληδα 10.00 11.00 Γεληθή Γιωζζνινγία ΗΗ Τ θ. Ξπδόπνπινο 11.00 12.00 Γεληθή Γιωζζνινγία ΗΗ Τ θ. Ξπδόπνπινο Αξραϊθό

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

2 0 1 3-2 0 14 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ. http://www.del.auth.gr

2 0 1 3-2 0 14 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ. http://www.del.auth.gr Ο Γ Ζ Γ Ο Π Ο Τ Γ Ω Ν 2 0 1 3-2 0 14 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ http://www.del.auth.gr Πεξηερφκελα - Inhaltsverzeichnis ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ Ηζηνξηθφ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ. Επιβλζπων: ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΟΤ

Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ. Επιβλζπων: ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΟΤ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ & ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας με Νζες Σεχνολογίες Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟ Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο Τπνινγηζηηθά Μαζεκαηηθά-Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε κοηζιμάπα Λοςκία ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2015 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2015 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 201 2016 Α ΓΕΝΙΚΟ ΚΤΚΛΟ Α/Α Σίηλορ Μαθήμαηορ Δηζαγσγή ζηελ Φηινινγία Αξραία Διιεληθή Θεκαηνγξαθία Η. 4. Δηζαγσγή ζηε Βπδαληηλή Φηινινγία Δηζαγσγή ζηε Νενειιεληθή Φηινινγία*.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Π E P I E X O M E N A

Π E P I E X O M E N A i Π E P I E X O M E N A Σελ. Σςνηομογπαθίερ... iv Καλωζόπιζμα... vii M E P O A' ΓENIKE OΔHΓIE 1. Όξγαλα Γηνίθεζεο ηνπ Τκήκαηνο Φ.Π.Χ.... 3 2. Πξόγξακκα Σπνπδώλ ηνπ Tκήκαηνο Φ.Π.Χ.... 5 3. Πξαθηηθή άζθεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ. Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ. Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Δηδίθεπζε ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΓΑΛΛΗΚΖ ΓΛΩΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ Ακαδημαϊκό έτοσ 2010-2011 ΑΘΗΝΑ 2010 Eπηκέιεηα: Μαξίλα Βήρνπ Πίλαθαο εμσθχιινπ: Robert Delaunay,

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Δ L L Δ Ν Η C R Δ Ρ U Β L Η C Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α Δ Η Μ Ο Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Ο Π ΑΝ Ε Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Θ Ρ ΑΚ Ο F ΣΗR Α C Ε

Ζ Δ L L Δ Ν Η C R Δ Ρ U Β L Η C Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α Δ Η Μ Ο Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Ο Π ΑΝ Ε Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Θ Ρ ΑΚ Ο F ΣΗR Α C Ε Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α Δ Η Μ Ο Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Ο Π ΑΝ Ε Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Θ Ρ Α Κ Η Θ Ρ ΑΚ ΧΟΛΗ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ Π. ΣΑΛΓΑΡΖ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οη πνπδέο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 2011-2012

Οη πνπδέο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 2011-2012 Οη πνπδέο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 2011-2012 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σκήκα Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Α. Ζ Κνηλσληθή

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Ω Μ Α & ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΑΝΝΑ ΜΑΤΡΟΦΟΡΟΤ

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Ω Μ Α & ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΑΝΝΑ ΜΑΤΡΟΦΟΡΟΤ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Ω Μ Α & ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΑΝΝΑ ΜΑΤΡΟΦΟΡΟΤ ΛΑΡΗΑ 2012 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ. 3 2. ΒΑΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ... 4 3. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. 4 4. ΑΚΑΓΖΜΑΗΚΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ...6 5.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΑΓΧΓΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ Γ.Δ. ΜΑΘΖΜΑ: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΓΗΓΑΚΧΝ: ΑΠΟΣΟΛΟ ΚΑΣΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΑΓΧΓΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ Γ.Δ. ΜΑΘΖΜΑ: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΓΗΓΑΚΧΝ: ΑΠΟΣΟΛΟ ΚΑΣΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΑΓΧΓΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ Γ.Δ. ΜΑΘΖΜΑ: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΓΗΓΑΚΧΝ: ΑΠΟΣΟΛΟ ΚΑΣΗΚΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΔ ΠΑΡΑΓΟΔΗ ΗΧΑΝΝΗΝΑ 2010 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα