ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 6145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας (Τ.Ε.Γ.) Μπλούμφοντέιν Νοτίου Αφρικής... 1 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 2/83302/ Β0041/ , όπως ισχύει τροποποιημένη... 2 Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή των αμοιβών του προσωπικού Κέντρων Μεταλυκεια κής Εκπαίδευσης (KME) των οποίων ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας... 3 Καθορισμός δικαιολογητικών για την αποζημίωση ιδι ωτών για ελλείψεις ή / και ζημιές που διαπιστώνο νται κατά την παραλαβή των οχημάτων και οι οποί ες δεν υπήρχαν κατά τη δημοπράτηση αυτών... 4 Καθορισμός έγκρισης κατ αποκοπή χορηγήματος για καθαριότητα του Τελωνείου Ζακύνθου έτους προϊόν ASEPTOPOL EL προϊόν SEPHORA ANTI BACTERIAL GEL CLEAN HANDS/ GEL MAINS PROPRES ANTI BACTERIEN 7 προϊόν P3 triquart MS... 8 προϊόν BacAcid EL Διορθώσεις σφαλμάτων Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ /42057/ /Η2 (1) Αναγνώριση του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας (Τ.Ε.Γ.) Μπλούμφοντέιν Νοτίου Αφρικής. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 8 παρ.2 του Ν. 4076/2012 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 159/τ. Α /2012). β)του άρθρου 30 παρ.2 του Ν. 4027/2011 «Ελληνόγλωσ ση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 233/τ.Α /2011). 2. Την υπ αριθ. Φ.815.2/279/41778/Ζ1/ (ΑΔΑ:Β4Ρ09 Μ66) υπουργική απόφαση.: «Διατήρηση αναγνωρισμένων Τμημάτων Ελληνικής Γλώσσας» (ΦΕΚ 1430/τ. Β /2012). 3. Το υπ. αρ. 114/2014 Π.δ. (Φ.Ε.Κ. 181/τ. Α / ) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Το άρθρο 4 του Π.δ. 24/2015 (Φ.Ε.Κ. 20/τ. Α / ) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 5. Το Π.δ. 25/2015 (Φ.Ε.Κ. 21/τ. Α / ) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω τών Υπουργών και Υφυπουργών». 6. Το υπ αριθ. Φ.ΣΕΑ/317/ έγγραφο του Συ ντονιστή Εκπαίδευσης Γιοχάνεσμπουργκ. 7. Το υπ αριθ. Φ.ΣΕΑ/322/ έγγραφο του Συ ντονιστή Εκπαίδευσης Γιοχάνεσμπουργκ. 8. Την από αίτηση αναγνώρισης της Ελ ληνικής Κοινότητας Μπλούμφοντέιν Νοτίου Αφρικής.

2 6146 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9. Την υπ αριθ. Φ.551/8/ΑΣ750/ βεβαίωση του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Γιοχάνεσμπουργκ για τον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα του φορέα. 10. Την υπ αριθ. Φ.025/567/ εισήγηση του Συντονιστή Εκπαίδευσης Γιοχάνεσμπουργκ. 11. Την κατάσταση εγγεγραμμένων μαθητών Το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας, αποφασίζουμε: Την αναγνώριση του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας (Τ.Ε.Γ.) Μπλούμφοντέιν Νοτίου Αφρικής, με φορέα την Ελληνική Κοινότητα Μπλούμφοντέιν Ν. Αφρικής. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 13 Μαρτίου 2015 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ Αριθμ. 2/18115/0024 (2) Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 2/83302/ Β0041/ , όπως ισχύει τροποποιημένη. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α / ) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 9 του Ν. 2771/1999 (ΦΕΚ 280/τ.Α / ) «Περί Ειδικών Λογαριασμών και άλλες διατάξεις» 3. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 9 του Ν. 3697/2008 (ΦΕΚ 194/τ.Α / ) «Ενίσχυση της δι αφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 28 (παραγρ. 10) του Ν. 3613/2007 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξαρτήτων Αρχών και Ελεγκτικών Μηχανισμών». 5. Το υπ αριθμ. 118/2007 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 150/τ.Α / ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)». 6. Τις αποφάσεις σύστασης των Ταμείων στο πλαίσιο του Γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών» για την περίοδο , ήτοι των αποφάσεων: α) 435/2007/ΕΚ Σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών β) 575/2007/ΕΚ Σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφών γ) 573/2007/ΕΚ Σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων δ) 574/2007/ΕΚ Σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων 7. Τους κανόνες εφαρμογής των αποφάσεων σύστα σης των Ταμείων όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, ήτοι των αποφάσεων: α) 2008/475/ΕΚ Εφαρμοστικός κανονισμός για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών β) 2008/22/ΕΚ Εφαρμοστικός κανονισμός για τη σύσταση του σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επι στροφών γ) 2008/458/ΕΚ Εφαρμοστικός κανονισμός για τη σύ σταση του σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων δ) 2008/456/ΕΚ Εφαρμοστικός κανονισμός για τη σύσταση του σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εξω τερικών Συνόρων 8. Την υπ αριθμ. 2/83302/Β0041/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 2394/τ.Β / ) περί Σύστασης στην Τράπεζα της Ελλάδος (κεντρικό κατάστημα) λογαριασμού σε ΕΥΡΩ με την κατονομα σία «Λογαριασμός για την αξιοποίηση από την Αρχή Πιστοποίησης και την Αρχή Ελέγχου των κονδυλίων της Τεχνικής Βοήθειας στο πλαίσιο του γενικού προ γράμματος «Αλληλεγγύη και Διαχείριση των Μετανα στευτικών Ροών». 9. Την υπ αριθμ. 2/41869/Β0041/ (ΦΕΚ 1328 τ.β / ) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών περί τροποποίησης της υπουργικής απόφασης 2/83302/ Β0041/ αναφορικά με τη σύσταση λογαριασμού για την αξιοποίηση από την Αρχή Πιστοποίησης και την Αρχή Ελέγχου των κονδυλίων της Τεχνικής Βοήθειας στο πλαίσιο του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και Διαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών». 10. Την υπ αριθμ. 2/86009/0041 Γ (ΦΕΚ 2509/τ.Β / ) κοινή υπουργική απόφαση περί «Οργάνωσης και λειτουργίας της Αρχής Πιστοποίησης και της Αρχής Ελέγχου των τεσσάρων Ταμείων που συστάθηκαν ως μέ ρος του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και Διαχείρι ση των Μεταναστευτικών Ροών της Ε.Ε.», όπως τροποποι ήθηκε με την απόφαση 2/82831/0041/Γ (ΦΕΚ 2037/ ) 11. Την υπ αριθμ. 2/45564/0026/01 απόφαση του Υπουρ γού Οικονομικών (ΦΕΚ 1066/ τ.β / ) «Αύξηση και ορισμός σε ευρώ των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/1995». 12. Την υπ αριθμ. 2/39054/0022/08 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1850/τ.Β / ) «Καθορισμός του ύψους εκτός έδρας αποζημί ωσης και των εξόδων μετακίνησης των μετακινουμένων προσώπων με τα άρθρα 15 και 16 του Ν. 3614/2007». 13. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κω δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 τ.α ), σε συνδυασμό με εκείνες των συστατικών πράξεων των Ταμείων, που ορίζουν ότι οι δραστηριότητες της Αρχής Πιστοποίη σης και οι λογιστικοί έλεγχοι που διενεργούνται από την Αρχή Ελέγχου χρηματοδοτούνται από την «Τεχνική Βοήθεια» των Ταμείων (άρθρα 16, 29 παρ. 2 και 30 παρ. 5 της 573/2007, 18, 31 παρ. 2 και 32 παρ. 5 της 574/2007, 17, 29 παρ. 2 και 30 παρ. 5 της 575/2007 και 15, 27 παρ. 2 και 28 παρ. 5 της 435/2007) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού. 14. Το από 6/11/2013 Πρακτικό της 20ης Γενικής Συνε δριάσεως της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με το οποίο ο λογαριασμός «Τεχνικής Βο ήθειας» στο πλαίσιο του γενικού προγράμματος «Αλ ληλεγγύη και Διαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών» αποτελεί Ειδικό Λογαριασμό και υπάγεται στον κατα σταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 15. Το Π.δ. 111/2014 άρθρο 36 παραγρ. 3Δ (ΦΕΚ 178 Α / ) «Οργανισμός του Υπ. Οικονομικών», όπως ισχύει. 16. Τις διατάξεις της αριθμ. Υ59/ απόφασης του Πρωθυπουργού περί Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών (ΦΕΚ 256 τ/β), απο φασίζουμε:

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6147 Τροποποιείται η υπ αριθμ. 2/83302/Β0041/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει τροποποιημένη με την υπ αριθ. 2/41868/Β0041/ απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, αναφορικά με τη σύσταση λογαριασμού για την αξιοποίηση από την Αρχή Πιστοποίησης και την Αρχή Ελέγχου των κονδυ λίων της Τεχνικής Βοήθειας στο πλαίσιο του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και Διαχείριση των Μετα ναστευτικών Ροών» ως εξής: α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: «Η Ομάδα Διαχείρισης του Λογαριασμού απαρτίζεται από: Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Λογαριασμών Δη μοσίου ως Πρόεδρο της Ομάδας. Τον Προϊστάμενο του Δ τμήματος της αυτής ως άνω Διεύθυνσης, ως μέλος. Έναν υπάλληλο του Δ τμήματος της αυτής ως άνω Διεύθυνσης, ως μέλος, ο οποίος θα ορίζεται με απόφαση του Προέδρου της ομάδας Διαχείρισης Οι ανωτέρω αναπληρώνονται από τους κατά νόμο νομίμους αναπληρωτές τους. Τη γραμματειακή υποστήριξη της ομάδας διαχείρι σης του λογαριασμού θα ασκούν δύο υπάλληλοι της 24ης Διεύθυνσης Λογαριασμών Δημοσίου» οι οποίοι θα ορίζονται από τον Πρόεδρο της Ομάδας Διαχείρισης.» Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 13 Μαρτίου 2015 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ Αριθμ. 2/53895Α/0026/2014 (3) Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή των αμοιβών του προσωπικού Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (KME) των οποίων ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις των: α) άρθρου 91, παρ.1, του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας κ.λπ.» (Α.143), β) άρθρου 7, παρ.4, του Ν. 3696/2008 «Ίδρυση και λει τουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις» (Α. 177), όπως ίσχυε κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα, γ) άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθε σίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α.98). 2. Την αριθ. Υ59/ απόφαση του Πρωθυπουρ γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ γό Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα» (Β.256). 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 4. Την ανάγκη καθορισμού των δικαιολογητικών για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την καταβολή των αμοιβών του προσωπικού Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης των οποίων ανακλήθηκε η άδεια λειτουρ γίας, αποφασίζουμε: Καθορίζουμε τα δικαιολογητικά για την έκδοση χρη ματικών ενταλμάτων και την καταβολή των αμοιβών του προσωπικού Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, των οποίων ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας, ως ακολούθως: 1. Αίτηση του δικαιούχου. 2. Αντίγραφο απόφασης του αρμόδιου, για την ανά ληψη της σχετικής υποχρέωσης, οργάνου. 3.α. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε τρία (3) αντίτυπα (υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα) που περιλαμβάνει: i) το Φορέα/Ειδικό Φορέα/ΚΑ.Ε., ii) το οικονομικό έτος τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη, iii) τα στοιχεία του δικαιούχου [ονοματεπώνυμο, πα τρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου , Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), αρμόδια Δ.Ο.Υ., Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, συνεργαζόμενη τράπεζα και αριθ μό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN], iv) το ποσό της οφειλόμενης στο δικαιούχο αμοιβής, β. Η ανωτέρω κατάσταση θεωρείται από τον Προϊ στάμενο της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης του τέως Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 4. Βεβαίωση της Δ/νσης Ευρωπαϊκής Ένωσης/Τμήμα Κολλεγίων του τέως Υπουργείου Παιδείας και Θρη σκευμάτων, όπου καταγράφεται αναλυτικά το ύψος των οφειλόμενων στο δικαιούχο αμοιβών και η χρονική πε ρίοδος στην οποία αυτές αναφέρονται. 5. Σύμβαση εργασίας ή αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης (ΟΑΕΔ) ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που να πιστοποιεί τη σχέση και τη διάρκεια εργασίας του δικαιούχου με το οικείο ΚΜΕ. 6. Έκθεση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ), περί του ύψους των οφειλόμενων αποδοχών στους δικαιούχους από το οικείο ΚΜΕ. 7. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 του δικαιούχου με την οποία δηλώνεται ότι: α) δεν του έχουν καταβληθεί οι εν λόγω αμοιβές και β) παραιτείται από κάθε σχετική αξίωση του από το Δημόσιο στο μέλλον. 8. Απόφαση του τέως Υπουργού Παιδείας και Θρη σκευμάτων, περί ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του ΚΜΕ και κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής του εδ.ζ της παρ.3 του αρθ.6 του Ν. 3696/ Βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου τέως Παιδείας και Θρησκευμάτων, περί ολοκλήρωσης επιστροφής των καταβληθέντων διδάκτρων στους σπουδαστές και μη υπέρβασης με τη συγκεκριμένη πληρωμή του ποσού της εγγυητικής επιστολής του ΚΜΕ που κατέπεσε υπέρ του Δημοσίου.

4 6148 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6149 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 13 Μαρτίου 2015 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ Αριθμ. 2/55307/0026 (4) Καθορισμός δικαιολογητικών για την αποζημίωση ιδιω τών για ελλείψεις ή / και ζημιές που διαπιστώνονται κατά την παραλαβή των οχημάτων και οι οποίες δεν υπήρχαν κατά τη δημοπράτηση αυτών. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις των: α) άρθρου 91, παρ. 1, του Ν. 4270/ 2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας κ.λπ.» (Α.143), β) άρθρου 6, του Ν. 251/1976 «Οργανισμός Διαχειρί σεως Δημοσίου Υλικού (ΟΔΔΥ)» (Α. 19), όπως ισχύει, γ) άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομο θεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α.98), και δ) άρθρου 2 της αριθ. Δ6Β ΕΞ2012/ κοινή υπουργική απόφαση «Κατάργηση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (Ο.Δ.Δ.Υ.) Α.Ε.» (Β.606). 2. Την αριθ. Υ59/ απόφαση του Πρωθυπουρ γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ γό Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα» (Β.256). 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 4. Την ανάγκη καθορισμού των δικαιολογητικών για την αποζημίωση ιδιωτών για ελλείψεις ή / και ζημιές που διαπιστώνονται κατά την παραλαβή των οχημάτων και οι οποίες δεν υπήρχαν κατά τη δημοπράτηση αυτών, αποφασίζουμε: Καθορίζουμε τα δικαιολογητικά έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων για την αποζημίωση ιδιωτών για ελλείψεις ή/και ζημιές που διαπιστώνονται κατά την παραλαβή των οχημάτων και οι οποίες δεν υπήρχαν κατά τη δη μοπράτηση αυτών, ως ακολούθως: 1. Αίτηση του δικαιούχου. 2. Αντίγραφο απόφασης του αρμόδιου, για την ανά ληψη της σχετικής υποχρέωσης, οργάνου. 3.α. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε τρία (3) αντίτυπα (υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα) που περιλαμβάνει: i) το Φορέα/Ειδικό Φορέα/ΚΑ Ε., ii) το οικονομικό έτος τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη, i ) τα στοιχεία του δικαιούχου [ονοματεπώνυμο, πα τρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ), Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), αρμόδια Δ.Ο.Υ., Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, συνεργαζόμενη τράπεζα και αριθ μό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN], ν) το ποσό που καταβάλλεται, β. Η ανωτέρω κατάσταση θεωρείται από τον Προϊ στάμενο της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης της Γε νικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών. 4. Απόφαση αποζημίωσης δικαιούχου της Δ/νσης Δι αχείρισης Δημόσιου Υλικού. 5. Εξοφλημένο τιμολόγιο της δαπάνης αποκατάστα σης της προκληθείσας ζημίας. 6. Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 του δικαιούχου, με την οποία δηλώνεται ότι παραιτείται από κάθε άλλη σχετική αξίωση για τη συγκεκριμένη αιτία στο μέλλον.

6 6150 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6151 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Αθήνα, 13 Μαρτίου 2015 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ Αριθμ. 248 (5) Καθορισμός έγκρισης κατ αποκοπή χορηγήματος για καθαριότητα του Τελωνείου Ζακύνθου έτους Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 2314/1953 «Περί καθαρισμού δημοσίων καταστημάτων» (ΦΕΚ Α759). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 2072/1992 «Ρύθ μιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προσθετικών και ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστα σης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/125). 3. Την απόφαση αρίθμ. 2/5091/0026/ (ΦΕΚ 1741/Β/ ) Υπ. Οικονομικών «Περί καθορισμού δια δικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών πάγιων κατ αποκοπή χορηγημάτων και μισθωμάτων κτιρίων δημοσίων υπηρεσιών». 4. Τον νόμο αρίθμ. 3861/2010 που δημοσιεύθηκε στο αρίθμ. 112/τεύχος Α / σχετικά με «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι κητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 5. Το Ν.Δ. 1337/1973 Περί τροποποιήσεως των διατά ξεων του Ν.Δ. 321/1969 «Περί Κωδικός Δημοσίου Λογι στικού» και άλλων διατάξεων. 6. Την απόφαση αρίθμ /6414/004/ (ΦΕΚ 858/Β/1997) του Υπ. Οικονομικών «Περί μεταβίβα σης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Γενι κού Λογιστηρίου του Κράτους και της εξουσίας να υπο γράφουν «Με εντολή Υπουργού», στο Γενικό Διευθυντή Διοίκησης και σε Προϊσταμένους Δ/νσεων και Τμήματος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, όπως τροπο ποιήθηκε με την απόφαση του Υπ. Οικονομικών αριθμ /2068/0006Β/1998 (ΦΕΚ 1175/Β/1998/ ). 7. Την αριθμ / απόφαση του Υπουρ γού Οικονομικών «Ορισμός Κυρίων Διατακτών». ΦΕΚ 754/Β /1997). 8. Την εγκεκριμένη πίστωσή μας για το έτος 2015 ποσού 1.353,00 Ευρώ στον ειδικό Φορέα 233 και ΚΑΕ 1232, για κατ αποκοπή χορήγημα καθαριότητας, η οποία δεσμεύτηκε με την υπ'αριθμ. 537/2015 απόφαση ανάλη ψης με α/α έγκρισης Τις υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασί ζουμε: Καθορίζουμε το μηνιαίο ύψος του κατ αποκοπή χο ρηγήματος για δαπάνες καθαριότητας του Τελωνείου Ζακύνθου του Ειδικού Φορέα 233 και ΚΑΕ 1232 στο ποσό των 135,30 Ευρώ μηνιαίως για το έτος Η παραπάνω δαπάνη καταβάλλεται με χρηματικά εντάλματα σύμφωνα με την απόφαση αρίθμ. 2/5091/ 0026/ (ΦΕΚ 1741/Β/ ) Υπ. Οικονομικών. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Kυβερνήσεως. Ζάκυνθος, 10 Μαρτίου 2015 Ο Προϊστάμενος ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΚΟΓΛΟΥ (6) προϊόν ASEPTOPOL EL 75. Με την αρ / απόφαση του ΕΟΦ χορη γήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 της υπουρ γικής απόφασης Υ1β/οικ.7723/1994 (ΦΕΚ 961/94 Β' τεύ χος) η άδεια κυκλοφορίας στο απολυμαντικό προϊόν ASEPTOPOL EL 75. Μορφή: Υγρό Υπεύθυνου κυκλοφορίας: ECOLAB Α.Ε. Η Α Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΑΜΕΛΗ (7) προ ϊόν SEPHORA ANTI BACTERIAL GEL CLEAN HANDS/ GEL MAINS PROPRES ANTI BACTERIEN. Με την αρ.: 12303/ απόφαση του ΕΟΦ χορη γήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 της υπουρ γικής απόφασης Υ1β/οικ.7723/1994 (ΦΕΚ 961/1994 Β τεύ χος) η άδεια κυκλοφορίας στο απολυμαντικό προϊόν SEPHORA ANTI BACTERIAL GEL CLEAN HANDS/ GEL MAINS PROPRES ANTI BACTERIEN Μορφή: Γέλη Υπεύθυνου κυκλοφορίας: S+, 65 avenue Edouard Vaillant, Boulogne Billancourt, rance. Η Α Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΑΜΕΛΗ (8) προϊόν P3 triquart MS. Με την αρ.: 12305/ απόφαση του ΕΟΦ χορηγή θηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 της υπουργικής απόφασης Υ1β/οικ.7723/1994 (ΦΕΚ 961/1994 Β τεύχος) η άδεια κυκλοφορίας στο απολυμαντικό προϊόν P3 triquart MS. Μορφή : Υγρό Υπεύθυνου κυκλοφορίας : ECOLAB ΑΕ. Η Α Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΑΜΕΛΗ (9) προϊόν BacAcid EL Με την αρ.: 12306/ απόφαση του ΕΟΦ χορηγήθη κε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 της υπουργικής από φασης Υ1β/οικ.7723/1994 (ΦΕΚ 961/1994 Β τεύχος) η άδεια κυκλοφορίας στο απολυμαντικό προϊόν BacAcid EL Μορφή : Υγρό Υπεύθυνου κυκλοφορίας : ECOLAB ΑΕ. Η Α Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΑΜΕΛΗ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (10) Στην αριθμ πράξη του Πρύτανη του Πανεπι στημίου Κρήτης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 276/τ.Β / , στη σελίδα 3919, γίνεται η εξής διόρθωση: από το εσφαλμένο: «Ιανουαρίου 2015» στο ορθό: «Δεκεμβρίου 2014». (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

8 6152 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 707 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 69 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση καθορισμού έγκρισης κατ αποκοπή χορη γήματος για καθαριότητα της Υ.Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1860 8 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συνέχιση λειτουργίας Συντονιστικών Γραφείων Εξω τερικού, υπό τη μορφή «Γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3623 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/3 09 2010 (ΦΕΚ 1388/Β) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3681 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1146 16 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ημερών κίνησης εκτός έδρας ενός ιδι ώτη κυβερνήτη και συγκυβερνήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2788 17 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κα νονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4499 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 330 10 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για δημόσιες συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 574 8 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ 1074 Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας ει σοδήματος φορολογικού έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2385 26 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση των Κ.Α.Ε του Ειδικού Φορέα 09 120, από τους οποίους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14513 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 914 15 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ση εις βάρος του ZDRAVKO CINDRICH.... 1 Επιβολή πολλαπλών τελών για τελωνειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5915 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 246 18 Δεκεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 50307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3400 20 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διόρθωση της Φ.400/170/268514/Σ.629/5 Οκτ. 2012 από φασης ΥΦΕΘΑ «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 126 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε δικα στικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 985 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13527 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 746 14 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση απόφασης ανακατανομής οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2071 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 137 5 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 104 Μετονομασία Σχολής Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 107 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 24 13 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 824 Καθορισμός του ύψους της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των διοριζομένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1440 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ.150559 Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3678 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. Φ2 1617/2010 κοινής υπουρ γικής απόφασης «Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2317 10 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιότητας υπογραφής... 1 Καθορισμός ανώτατου ορίου ύψους αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3347 12 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και Προσθήκη Άρθρων στα Τιμολόγια Η/Μ Εργασιών Η/Μ Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 27 20 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./1622 Απλούστευση της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήμα τος Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1077 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Απο φάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14827 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 889 22 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης Δ5 ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641

Διαβάστε περισσότερα