ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ"

Transcript

1 KEΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Σορβόλου 24, Αθήνα Τηλ.: Fax: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ KEΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ KANONISMOS ERGASIAS COVER.indd 1 2/9/09 10:59:15 AM

2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΣΚΟΠΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 1. Σκοπός αυτού του Κανονισμού Εργασίας είναι η θέσπιση ενιαίων και ομοιόμορφων κανόνων, που θα διέπουν την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των εργαζόμενων στο ΚΕΘΕΑ, στους οποίους περιλαμβάνεται και η ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, με βάση την αρχή της ισότητας και της διαφάνειας για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία των υπηρεσιών του Φορέα. 2. Στον Κανονισμό αυτό περιέχονται ενδεικτικά διατάξεις περί: α) Των όρων επιλογής και πρόσληψης του προσωπικού. β) Της διάρκειας της σύμβασης εργασίας και γενικά των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των εργαζόμενων με αφορμή την εργασιακή τους σχέση. γ) Της υπηρεσιακής εξέλιξης και των κάθε είδους υπηρεσιακών μεταβολών. δ) Της λύσης της σύμβασης εργασίας. 1

3 ε) Της άσκησης και των οργάνων του πειθαρχικού ελέγχου. 3. Αυτός ο Κανονισμός Εργασίας καταρτίσθηκε στο πλαίσιο του άρθρου 2 παρ. 6 του Ν. 1876/1990 και μπορεί να τροποποιηθεί με νεότερη επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας. 4. Κάθε εργαζόμενος που υπάγεται στον Κανονισμό ενημερώνεται για το περιεχόμενό του κατά την πρόσληψη, οπότε χορηγείται αντίγραφο του Κανονισμού Εργασίας και ο εργαζόμενος δηλώνει εγγράφως με την παραλαβή του αντιγράφου ότι αποδέχεται το περιεχόμενό του, το οποίο συμπληρώνει την ατομική του σύμβαση. 5. Η παράλειψη του ΚΕΘΕΑ σε μία ή περισσότερες περιπτώσεις να κάνει χρήση δικαιώματος που του παρέχει ο παρών Κανονισμός Εργασίας ή η ατομική σύμβαση εργασίας του εργαζόμενου δεν αποτελεί σιωπηρή παραίτηση ούτε συνεπάγεται κατάργηση ή αποδυνάμωση οποιουδήποτε όρου του παρόντος ή της ατομικής σύμβασης εργασίας. Άρθρο 2 ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 α) Στους όρους του Κανονισμού αυτού υπάγονται όλοι οι εργαζόμενοι με σχέση εξηρτημένης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης καθώς και οι εργαζόμενοι με σύμβαση δοκιμής, που απασχολούνται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, τα Θεραπευτικά Προγράμματα και τις Παραγωγικές Μονάδες του ΚΕΘΕΑ. 2

4 β) Ο Κανονισμός Εργασίας εφαρμόζεται στους Επιμορφωτές Μερικής Απασχόλησης αορίστου χρόνου του άρθρου 26 Ν. 3475/2006, εκτός των άρθρων 13, 16 και 23 παρ. 7*. 2. Στις διατάξεις του Κανονισμού Εργασίας δεν υπάγονται: α) Ο Διευθυντής ΚΕΘΕΑ β) Η Νομική Υπηρεσία του ΚΕΘΕΑ γ) Το προσωπικό με σχέση εξηρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους ή μερικής ή ωρομίσθιας απασχόλησης. δ) Το προσωπικό, που συνεργάζεται με το ΚΕΘΕΑ με συμβάσεις έργου και ανεξαρτήτων υπηρεσιών. ε) Τα εκπαιδευόμενα μέλη της Κοινωνικής Επανένταξης, που εκπαιδεύονται στα Θεραπευτικά Προγράμματα του ΚΕΘΕΑ στ) Προσωπικό και περιπτώσεις για τις οποίες υπάρχει ρητή εξαίρεση στον παρόντα κανονισμό. * Το εδάφιο β της παραγράφου 1 άρθρου 2 προστέθηκε με το άρθρο 8 της Ε.Σ.Σ.Ε

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Άρθρο 3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ 1. Ο Διευθυντής ΚΕΘΕΑ μετά από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών προγραμματίζει σε ετήσια βάση τις ανάγκες σε προσωπικό και εισηγείται τον αριθμό και το ετήσιο κόστος μισθοδοσίας του στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΘΕΑ, το οποίο και αποφασίζει. 2. Η πρόσληψη του προσωπικού γίνεται εφόσον η σχετική δαπάνη περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του ΚΕ- ΘΕΑ και έχουν εξεταστεί όλοι οι εναλλακτικοί τρόποι κάλυψης της θέσης, είτε μέσω εσωτερικής μετακίνησης είτε μέσω ανακατανομής των καθηκόντων του προσωπικού. Άρθρο 4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 1. Η πλήρωση των θέσεων γίνεται σύμφωνα με τα παραπάνω, στο πλαίσιο των αρχών της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου, δεδομένης της εξαίρεσης του ΚΕΘΕΑ από τον Ν. 2190/94, όπως αυτός, τροποποιηθείς και με τον Ν. 2446/96, ισχύει. 2. Η πλήρωση των θέσεων διέπεται από την αρχή της 4

6 ισότητας ευκαιριών στο δικαίωμα πρόσβασης στην εργασία, της αξιοκρατίας, της αντικειμενικότητας, της διαφάνειας και της δημοσιότητας. 3. Οι διαδικασίες πρόσληψης διενεργούνται κατά τον Ν. 1729/87 και της κατ εξουσιοδότησίν του υπ αριθ. Α2β/ οικ και οικ. 245 αποφάσεις του κ. Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, σύμφωνα με την 39/94 απόφαση του Διευθυντή ΚΕΘΕΑ, η οποία μπορεί να τροποποιείται ανάλογα με τις ανάγκες του Φορέα, καθώς και κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 Ν. 3475/2006 όσον αφορά την πρόσληψη Επιμορφωτών Μερικής Απασχόλησης Αορίστου Χρόνου*. 4. Με αποφάσεις του Διευθυντή ΚΕΘΕΑ προσδιορίζονται: το προσωπικό που θα προσληφθεί, οι ειδικότητες, τα προσόντα που απαιτούνται, τα κριτήρια επιλογής, η εκπαίδευση στην οποία θα υποβληθούν, οι επιτροπές που θα συσταθούν γι αυτό καθώς επίσης και όλες οι άλλες σχετικές λεπτομέρειες. Άρθρο 5 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 1. Οι εργαζόμενοι του ΚΕΘΕΑ που υπάγονται στον Κανονισμό αυτό έχουν τα ακόλουθα γενικά καθήκοντα: α) Να τηρούν τον Κανονισμό Εργασίας, τον Κώδικα Δεοντολογίας, την ατομική σύμβαση εργασίας τους, τις κάθε είδους οδηγίες, τις εγκυκλίους και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθυντή ΚΕΘΕΑ * Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 άρθρου 4 προστέθηκε με το άρθρο 8 της Ε.Σ.Σ.Ε

7 και των προϊσταμένων τους καθώς επίσης και την κείμενη νομοθεσία. β) Να εκπληρώνουν με συνέπεια και υπευθυνότητα τα καθήκοντά τους, όπως αυτά καθορίζονται από την ατομική σύμβαση και τη θέση εργασίας τους ή προκύπτουν από τη θέση και την ειδικότητά τους. γ) Να εκτελούν με επιμέλεια το υπηρεσιακό καθήκον στο πλαίσιο της ιεραρχικής θέσης τους, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά. δ) Να προάγουν και να υπερασπίζονται τα συμφέροντα και τις θέσεις του ΚΕΘΕΑ. ε) Να διαφυλάσσουν το επαγγελματικό και υπηρεσιακό απόρρητο και να τηρούν εχεμύθεια σε όλες τις υποθέσεις του ΚΕΘΕΑ και των μελών του. στ) Να τηρούν το ωράριο εργασίας και την ιεραρχία που υφίσταται κάθε φορά στο ΚΕΘΕΑ. ζ) Να τηρούν τις γενικές αρχές και τους κανόνες λειτουργίας των Θεραπευτικών Προγραμμάτων, σχετικά ιδίως με τη μη χρήση ουσιών και αλκοόλ, την ήπια συμπεριφορά κ.λπ. και κάθε άλλη ενέργεια που καταγράφεται στον Κώδικα Δεοντολογίας. 2. Πέραν των ανωτέρω γενικών καθηκόντων οι εργαζόμενοι οφείλουν να εκτελούν τα παρακάτω ειδικά καθήκοντα: α) Συμμετοχή σε Μαραθώνιους. β) Συμμετοχή στις δραστηριότητες κατά την κατασκηνωτική περίοδο. γ) Συμμετοχή σε εκδηλώσεις των Θεραπευτικών Προ- 6

8 γραμμάτων. δ) Συμμετοχή σε διαδικασίες ευαισθητοποίησης (sensitivity groups), εποπτείας, αξιολόγησης. Άρθρο 6 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ 1. Οι εργαζόμενοι της παρ. 1 του άρθρου 2 προσλαμβάνονται με σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, ως σύμβαση δοκιμής, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου αυτού. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στο τεχνικό προσωπικό της Λιθογραφικής Μονάδας «Σχήμα & Χρώμα». 2. Η διάρκεια της σύμβασης δοκιμής έχει κατά περίπτωση ως εξής: α) Για το απλό Προσωπικό Θεραπείας, προκειμένου περί αποφοίτων Θεραπευτικών Προγραμμάτων (Θ.Π.) 9 μήνες και 7 μήνες προκειμένου περί μη απόφοιτων Θ.Π. β) Για το απλό Προσωπικό Πρόληψης, Έρευνας, Εκπαίδευσης 7 μήνες. γ) Για όλο το υπόλοιπο απλό Προσωπικό, όπως των Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής, Διοικητικής, Τεχνικής και Βοηθητικής Υποστήριξης κ.λπ., 6 μήνες. δ) Για τους Υπεύθυνους Θ.Π. / Τομέων / Μονάδων / Τμημάτων 12 μήνες. ε) Για τους Επιμορφωτές Μερικής Απασχόλησης Αορί- 7

9 στου Χρόνου του άρθρου 26 Ν. 3475/2006, σε 6 μήνες*. 3. Η διάρκεια της δοκιμής μπορεί να παραταθεί μόνον για μία φορά και για ίσο ή μικρότερο χρονικό διάστημα από το προβλεπόμενο στην παράγραφο 2 αυτού του άρθρου. Για την παράταση απαιτείται απόφαση του Διευθυντή ΚΕΘΕΑ, η οποία έπεται αξιολόγησης και αιτιολογημένης εισήγησης του Υπεύθυνου Θ.Π. / Τομέων. Το αυτό ισχύει και για τους Υπεύθυνους Θ.Π. / Τομέων με απόφαση του Διευθυντή ΚΕΘΕΑ, χωρίς όμως προηγούμενη εισήγηση. 4. Η σύμβαση δοκιμής είναι σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου που δεν μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου, όταν παρατείνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 αυτού του άρθρου. 5. Η σύμβαση δοκιμής δεν μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου, εάν δεν κριθεί κατάλληλος ο υπό δοκιμή εργαζόμενος, βάσει αιτιολογημένης εισήγησης μετά από αξιολόγηση των: α. Υπεύθυνου Μονάδας Τμήματος, β. Υπεύθυνου Θ.Π. / Τομέα και απόφαση του Διευθυντή ΚΕΘΕΑ Εάν δεν κριθεί κατάλληλος ο υπό δοκιμή εργαζόμενος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 αυτού του άρθρου, η σύμβαση εργασίας λύεται. 6. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της δοκιμής, η οποία διαπιστώνεται με τη θετική αξιολόγηση, η σύμβαση δοκιμής μετατρέπεται σε σύμβαση εργασίας αορίστου * Η παράγραφος ε του άρθρου 6 παράγραφος 2, προστέθηκε με το άρθρο 8 της Ε.Σ.Σ.Ε

10 χρόνου, κατά την οποία αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία στο ΚΕΘΕΑ η διάρκεια της σύμβασης δοκιμής. Άρθρο 7 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Όλοι οι εργαζόμενοι που υπάγονται στον Κανονισμό αυτόν προσλαμβάνονται με απόφαση του Διευθυντή, σύμφωνα με τον Ν. 1729/ Η σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου ή δοκιμής καταρτίζεται εγγράφως και στους όρους της εμπεριέχονται οι ρυθμίσεις του Κανονισμού αυτού και της εκάστοτε ισχύουσας Eπιχειρησιακής Σ.Σ.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 και 8 παρ. 2 του Ν. 1876/1990. Εκτός του προσωπικού της Λιθογραφικής Μονάδας «ΣΧΗΜΑ & ΧΡΩΜΑ» όπου εφαρμόζονται οι κλαδικές Σ.Σ.Ε. 3. Η σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου ή δοκιμής των Επιμορφωτών Μερικής Απασχόλησης Αορίστου Χρόνου του άρθρου 26 Ν. 3475/2006, καταρτίζεται εγγράφως και στους όρους της εμπεριέχονται όσες από τις ρυθμίσεις του Κανονισμού αυτού εφαρμόζονται γι αυτούς καθώς και η εκάστοτε ισχύουσα Ε.Σ.Σ.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν. 3475/2006*. 4. Οι κάθε είδους τροποποιήσεις και συμπληρώσεις της ατομικής σύμβασης εργασίας γίνονται εγγράφως. * Η αναρίθμηση της παραγράφου 3 έως 4 και η προσθήκη νέας παραγράφου του άρθρου 3 έγινε με το άρθρο 8 της Ε.Σ.Σ.Ε

11 Άρθρο 8 ΚΑTΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Οι εργαζόμενοι στο ΚΕΘΕΑ διακρίνονται με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους και το περιεχόμενο των υπηρεσιακών τους καθηκόντων σήμερα στις ακόλουθες κατηγορίες: Α) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Β) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ Γ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙ- ΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙ- ΑΚΗΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ- ΞΗΣ Ε) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5: ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 26 Ν. 3475/2006*. Οι παραπάνω κατηγορίες μπορούν να τροποποιηθούν με νεότερη Eπιχειρησιακή Σ.Σ.Ε. ή με απόφαση του Διευθυντή ΚΕΘΕΑ μετά από ενημέρωση του Συλλόγου Εργαζομένων, ώστε να ανταποκρίνονται στις εκάστοτε ανάγκες του Φορέα. Οι Επιμορφωτές Μερικής Απασχόλησης αορίστου χρόνου του άρθρου 26 Ν. 3475/2006 εντάχθηκαν στον κανονισμό με την Ε.Σ.Σ.Ε. του έτους , ως Ε) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5, κατά τα ανωτέρω». * Η προσθήκη της Κατηγορίας 5 και του τελευταίου εδαφίου της β παραγράφου του άρθρου 8 έγινε με το άρθρο 8 της Ε.Σ.Σ.Ε

12 Οι αρμοδιότητες των κατηγοριών αυτών καθορίζονται από την περιγραφή των θέσεων εργασίας και η σημερινή διάκρισή τους πηγάζει από την με ημερομηνία Επιχειρησιακή Σ.Σ.Ε. και το από προσάρτημα σε αυτήν (μισθολόγιο). Για το προσωπικό του Λιθογραφείου οι κατηγορίες θα προκύψουν με εισήγηση του Διευθυντή ΚΕΘΕΑ προς το Διοικητικό Συμβούλιο και σχετική απόφαση του οργάνου αυτού. Άρθρο 9 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 1. Ο εργαζόμενος τοποθετείται με απόφαση του Διευθυντή ΚΕΘΕΑ στη θέση εργασίας για την κατάληψη της οποίας συμμετείχε στη διαδικασία πρόσληψης. Το ΚΕΘΕΑ δύναται να τον τοποθετήσει και σε άλλη θέση εργασίας, ανάλογα με τις υπηρεσιακές του ανάγκες και τα προσόντα του εργαζόμενου. Οι θέσεις εργασίας καθορίζονται από το οργανόγραμμα του ΚΕΘΕΑ, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. 2. Οι Υπεύθυνοι Θ.Π. / Τομέων / Μονάδων / Τμημάτων τοποθετούνται με απόφαση του Διευθυντή ΚΕΘΕΑ στη θέση για την κατάληψη της οποίας συμμετείχαν στη διαδικασία του ΚΕΘΕΑ. Ο Φορέας δύναται να τοποθετήσει τους Υπεύθυνους Θ.Π. / Τομέων / Μονάδων / Τμημάτων και σε άλλη θέση ανάλογα με τις υπηρεσιακές του ανάγκες. Για τους ήδη εργαζόμενους στο ΚΕΘΕΑ λαμβάνεται υπόψη η εμπειρία και η θέση την οποία κατέχουν, σε συνδυασμό με τις υπηρεσιακές ανάγκες. 11

13 Άρθρο 10 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 1. Μετακίνηση είναι η αλλαγή της θέσης εργασίας του εργαζόμενου με βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες του ΚΕ- ΘΕΑ. Η μετακίνηση δεν συνιστά βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας, εφόσον οφείλεται σε υπηρεσιακούς ή σε εκπαιδευτικούς λόγους. 2. Οι μετακινήσεις πραγματοποιούνται κατά περίπτωση με αποφάσεις των αρμόδιων υπηρεσιακών οργάνων ως εξής: α) Με απόφαση του Υπεύθυνου Θ.Π. / Τομέα για τους εργαζόμενους στο Θεραπευτικό Πρόγραμμα (Θ.Π.) από μια Μονάδα / Τμήμα σε άλλη Μονάδα / Τμήμα του ίδιου Θ.Π. / Τομέα. β) Με απόφαση του Διευθυντή ΚΕΘΕΑ για τους Υπεύθυνους Θεραπευτικών Προγραμμάτων και Τομέων από μια Μονάδα / Τμήμα σε άλλη Μονάδα / Τμήμα του ίδιου Θ.Π. / Τομέα. 3. Η οικειοθελής μετακίνηση του εργαζόμενου από μια θέση και η τοποθέτησή του σε άλλη με λιγότερα καθήκοντα δεν συνιστά βλαπτική μεταβολή. Στην περίπτωση αυτή ο εργαζόμενος λαμβάνει τις αποδοχές (μισθολόγιο, επιδόματα) της νέας του θέσης. 4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις με τεκμηριωμένη απόφαση του Διευθυντή ΚΕΘΕΑ επιτρέπεται η μετακίνηση Υπεύθυνου Θεραπευτικού Προγράμματος / Τομέα σε άλλη θέση. 12

14 Άρθρο 11 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 1. Μετάθεση είναι η μετακίνηση του εργαζόμενου για υπηρεσιακούς λόγους σε θέση εργασίας, η οποία συνεπάγεται μεταβολή του αρχικού ή συνήθους τόπου εργασίας του εργαζόμενου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 90 συνεχών ημερών. 2. Η μετάθεση του εργαζόμενου γίνεται με απόφαση του Διευθυντή ΚΕΘΕΑ, σύμφωνα με την υπ αριθμό Α2β/ οικ. 3983/87 Υπουργική Απόφαση και τις υπηρεσιακές ανάγκες σε οποιαδήποτε Υπηρεσία ή Μονάδα. Η μετάθεση μπορεί να πραγματοποιηθεί και έπειτα από αίτηση του εργαζόμενου, εφόσον το επιτρέπουν οι υπηρεσιακές ανάγκες του ΚΕΘΕΑ. 3. Για τη διενέργεια της μετάθεσης λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του εργαζόμενου, ο χρόνος υπηρεσίας του σε διάφορες περιοχές όπου αναπτύσσει δραστηριότητα το ΚΕΘΕΑ, η οικογενειακή κατάσταση, η ηλικία κ.λπ. 4. Η μετάθεση ανακοινώνεται στον εργαζόμενο εγγράφως και ορίζεται προθεσμία για την ανάληψη των καθηκόντων του εργαζόμενου, ανάλογα με την απόσταση του νέου τόπου εργασίας, τα μέσα συγκοινωνίας, την ευχέρεια εξασφάλισης κατοικίας κ.λπ. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 15 εργάσιμες ημέρες. 13

15 Άρθρο 12 ΑΠΟΣΠΑΣΗ 1. Απόσπαση είναι η μετακίνηση του εργαζόμενου για υπηρεσιακούς λόγους σε θέση εργασίας, που συνεπάγεται μεταβολή του αρχικού τόπου εργασίας του εργαζόμενου για χρονικό διάστημα από πέντε (5) έως 40 εργάσιμες ημέρες κατά έτος. 2. Με απόφαση του Διευθυντή του ΚΕΘΕΑ επιτρέπεται η απόσπαση εργαζόμενου σε άλλο Θ.Π. / Τομέα / Μονάδα / Τμήμα, σύμφωνα με την υπ αριθμόν Α2β/ οικ. 3983/87 Υ.Α. για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών. 3. Η απόσπαση παύει αυτοδικαίως, όταν λήξει η διάρκειά της. Ο εργαζόμενος με τη λήξη της απόσπασης επανέρχεται αυτοδίκαια στην αρχική του θέση χωρίς άλλη διατύπωση. 4. Με απόφαση του Διευθυντή του ΚΕΘΕΑ η απόσπαση μπορεί να παραταθεί μια μόνο φορά για χρονικό διάστημα κατά περίπτωση και δεν θα υπερβαίνει τις 80 συνολικά ημέρες κατά έτος. 5. Κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής του υπηρεσίας δεν επιτρέπεται η απόσπαση του εργαζόμενου. Άρθρο 13 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ Εσωτερική μετάταξη είναι η μεταβολή της κατηγορίας προσωπικού στην οποία ανήκει ο εργαζόμενος. 14

16 1. Η αλλαγή της κατηγορίας πραγματοποιείται με απόφαση του Διευθυντή του ΚΕΘΕΑ, με πρωτοβουλία του ίδιου του ΚΕΘΕΑ ή έπειτα από αίτηση του εργαζόμενου και έγκριση του Διευθυντή του ΚΕΘΕΑ. 2. Η εσωτερική μετάταξη πραγματοποιείται, εφόσον υπάρχει κενή θέση εργασίας και ο μετατασσόμενος διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται για τη συγκεκριμένη κατηγορία. Ο μετατασσόμενος πρέπει να υποβάλλει τα νέα του τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, που αποδεδειγμένα έχει αποκτήσει. 3. Σε περίπτωση υποβολής περισσοτέρων αιτήσεων για εσωτερική μετάταξη στην ίδια θέση, λαμβάνεται υπόψη η απόδοση του εργαζόμενου, ο χρόνος κτήσης του τυπικού προσόντος, ο χρόνος συνολικής υπηρεσίας στο ΚΕΘΕΑ καθώς και τα λοιπά στοιχεία του υπηρεσιακού του φακέλου. Για τη διενέργεια της εσωτερικής μετάταξης εκδίδεται σχετική απόφαση του Διευθυντή ΚΕΘΕΑ. Άρθρο 14 ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Για τα θέματα προσωπικού το ΚΕΘΕΑ υποχρεούται να τηρεί: 1. Γενικό Μητρώο Προσωπικού στο οποίο αναγράφονται όλοι οι εργαζόμενοι κατά σειρά πρόσληψης και κατηγορία. 2. Ατομικό Μητρώο Προσωπικού στο οποίο καταχωρούνται: Τα προσωπικά στοιχεία των εργαζόμενων. 15

17 Τα στοιχεία της ταυτότητας, του ασφαλιστικού βιβλιαρίου, ο Α.Φ.Μ. και η Εφορία στην οποία υπάγεται ο εργαζόμενος. Oι τίτλοι σπουδών, προϋπηρεσίας ή άλλων τυπικών προσόντων. Κάθε άλλο στοιχείο που ο εργαζόμενος καταθέτει ο ίδιος στην υπηρεσία του, ζητώντας να περιληφθεί στο προσωπικό του μητρώο. Κάθε πληροφορία που αφορά την προσωπική ή οικογενειακή κατάσταση (γάμος, διάζευξη, γέννηση τέκνων, γάμος τέκνων, σπουδές τέκνων μετά την ενηλικίωση, απόκτηση πτυχίου, θάνατος προστατευόμενου μέλους κ.λπ.). Κάθε στοιχείο που αφορά την υπηρεσιακή του κατάσταση καθώς και κάθε υπηρεσιακή μεταβολή που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης του κάθε εργαζόμενου. Αποφάσεις, έγγραφα ή άλλα στοιχεία που αναφέρονται στην υπηρεσιακή γενικά κατάσταση και δραστηριότητα του εργαζόμενου, στα οποία περιλαμβάνονται και οι εκθέσεις αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του. 3. Κάθε εργαζόμενος προσκομίζει κατά την πρόσληψη όλα τα στοιχεία απόδειξης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, που απαιτούνται για την πλήρωση της θέσης στην οποία προσλαμβάνεται και τα οποία αφορούν στην υπηρεσιακή του κατάσταση καθώς και τα στοιχεία της οικογενειακής του κατάστασης. Κάθε μεταβολή στοιχείων της οικογενειακής κατάστασης γνω- 16

18 στοποιείται αμέσως από τον ίδιο τον εργαζόμενο στην Υπηρεσία Προσωπικού. Υπαίτια παροχή ανακριβών στοιχείων, που επιδρούν στην υπηρεσιακή κατάσταση του εργαζόμενου, αποτελεί σοβαρή αντισυμβατική συμπεριφορά και αδικοπραξία, χωρίς να αποκλείονται τυχόν ποινικές συνέπειες. 4. Κάθε μεταγενέστερη μεταβολή των στοιχείων της παραγράφου 2 γνωστοποιείται από τον εργαζόμενο χωρίς καθυστέρηση στο ΚΕΘΕΑ, εφόσον αυτή έχει νομική επιρροή στην εργασιακή του σχέση και προσκομίζει συγχρόνως και τα σχετικά πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις. Η γνωστοποίηση των μεταβολών γίνεται αποκλειστικά και μόνο με έγγραφο. 5. Τα αναγκαία στοιχεία του εργαζόμενου τίθενται υπόψη κάθε αρμόδιου οργάνου για τη διενέργεια της μεταβολής της υπηρεσιακής κατάστασης του εργαζόμενου. 6. Ο εργαζόμενος με αίτησή του μπορεί να λάβει αντίγραφα των εγγράφων του μητρώου του. 7. Η υποβολή εγγράφων ή πιστοποιητικών από τους εργαζόμενους αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο με έγγραφο, που φέρει την υπογραφή του αρμόδιου υπαλλήλου του ΚΕΘΕΑ. 8. Κανείς δεν μπορεί να αξιώσει ικανοποίηση δικαιωμάτων που στηρίζονται σε στοιχεία που δεν έχει γνωστοποιήσει αποδεδειγμένα στο ΚΕΘΕΑ. 9. Η συλλογή, φύλαξη και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται με βάση το Νόμο 2472/1997 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρα- 17

19 κτήρα και την χορηγηθείσα από την Αρχή άδεια στο ΚΕΘΕΑ Το περιεχόμενο του υπηρεσιακού ατομικού φακέλου είναι απολύτως προσωπικό και απόρρητο για κάθε τρίτο, εκτός απ τον ίδιο τον εργαζόμενο, ο οποίος δικαιούται, μετά την υποβολή σχετικής αίτησης στη Υπηρεσία Προσωπικού, να ενημερώνεται εγγράφως. Άρθρο 15 ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜ- ΜΑΤΟΣ / ΤΟΜΕΑ / ΜΟΝΑΔΑΣ / ΤΜΗΜΑ- ΤΟΣ 1. Η πλήρωση των κενών θέσεων εργασίας Υπεύθυνου Προγράμματος / Τομέα / Μονάδας / Τμήματος πραγματοποιείται με διαδικασίες Εσωτερικής Προκήρυξης, στο πλαίσιο της στρατηγικής του φορέα της πλήρωσης των κενών θέσεων από το εσωτερικό του. Εφόσον δεν είναι εφικτή η πλήρωση των θέσεων με Εσωτερική Προκήρυξη, κινείται η διαδικασία προσλήψεων του άρθρου Με απόφαση του Διευθυντή του ΚΕΘΕΑ ορίζεται Επιτροπή Επιλογής για την πλήρωση των κενών θέσεων με Εσωτερική Προκήρυξη και ο τρόπος άσκησης των καθηκόντων της. Με την ίδια απόφαση προσδιορίζονται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, που απαιτούνται για κάθε θέση, και ορίζεται προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους εργαζόμενους του ΚΕΘΕΑ. 3. Οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστι- 18

20 κά προσόντα που απαιτεί η θέση έχουν δικαίωμα να εκδηλώσουν ενδιαφέρον εγγράφως με αίτησή τους, η οποία θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 4. Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων αξιολογούνται και ταξινομούνται από την Επιτροπή Επιλογής, της οποίας το πόρισμα υποβάλλεται στο Διευθυντή του ΚΕΘΕΑ, ο οποίος αποφασίζει για την επιλογή των κατάλληλων υποψηφίων. Άρθρο 16 ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟ- ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ / ΤΟΜΕΑ / ΜΟΝΑΔΑΣ /ΤΜΗ- ΜΑΤΟΣ 1. Σε περίπτωση νόμιμης απουσίας (άδεια εκπαιδευτική, αναρρωτική, τοκετού και λοχείας κ.ά.) για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών ή έλλειψης Υπεύθυνου Προγράμματος / Τομέα / Μονάδας / Τμήματος, τα καθήκοντα που αντιστοιχούν στις θέσεις αυτές ανατίθενται με απόφαση του Διευθυντή του ΚΕΘΕΑ, έπειτα από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών, ως εξής: - Στον Αναπληρωτή Υπεύθυνο, εφόσον υπάρχει. - Στον Προσωρινό Αναπληρωτή Υπεύθυνο, εφόσον δεν υπάρχει Αναπληρωτής. 2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση του Υπεύθυνου Θ.Π. / Τομέα / Τμήματος, είναι δυνατόν ο Διευθυντής του ΚΕΘΕΑ να αποφασίσει τη μη αναπλήρωση της κενής θέσης. 19

21 3. Κατά τη διάρκεια της αναπλήρωσης καταβάλλεται στον Αναπληρωτή μόνο το επίδομα Υπευθυνότητας, που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη θέση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην εκάστοτε ισχύουσα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται μόνο για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναπλήρωση. Άρθρο 17 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 1. Τα ουσιαστικά προσόντα των εργαζόμενων αξιολογούνται βάσει συστήματος αξιολόγησης, το οποίο διέπεται από τις αρχές της αμεροληψίας, της επαγγελματικής ικανότητας του εργαζόμενου και της αποδοτικότητάς του. 2. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στις ισχύουσες Εγκυκλίους και Αποφάσεις του Διευθυντή ΚΕΘΕΑ και στην κάθε φορά ισχύουσα Επιχειρησιακή Σ.Σ.Ε. Άρθρο 18 ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 1. Κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει έγγραφη αναφορά με αίτημα για ικανοποίηση δικαιώματος ή παροχή πληροφοριών για ζητήματα που αναφέρονται στην υπηρεσιακή του κατάσταση και τα εργασιακά του καθήκοντα. 2. Η έγγραφη αναφορά υποβάλλεται ιεραρχικά και η σχε- 20

22 τική απάντηση χορηγείται σε διάστημα ενός (1) μήνα. 3. Γνωμοδοτική Επιτροπή* Α) Συνίσταται τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή Υπηρεσιακών Θεμάτων (Γ.Ε.Υ.Θ.) που θα συντίθεται από δύο εκπροσώπους της Διοίκησης και έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων στο ΚΕΘΕΑ. Οι εκπρόσωποι του ΚΕΘΕΑ ορίζονται από τη Διοίκηση και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων εκλέγονται κατά τις τακτικές αρχαιρεσίες του Συλλόγου Εργαζομένων στο ΚΕΘΕΑ. Οι εν λόγω εκπρόσωποι δεν μπορούν να επανεκλεγούν κατά τις επόμενες αρχαιρεσίες. Για κάθε εκπρόσωπο ορίζεται ή εκλέγεται και ο αντίστοιχος αναπληρωματικός του. Β) Η Γ.Ε.Υ.Θ. θα παρέχει γνώμη προς τη Διοίκηση μετά από αίτηση κάθε ενδιαφερομένου εργαζομένου επί ζητημάτων που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των άρθρων 10, 11 12, 13, 15, 16, 18 και 26 παράγρ. 1-6 του Κανονισμού Εργασίας του ΚΕΘΕΑ. Γ) Ειδικότερα, όπου στα παραπάνω άρθρα προβλέπεται εισήγηση ιεραρχικά αρμόδιου οργάνου, το εν λόγω όργανο οφείλει να γνωστοποιεί την εν λόγω εισήγησή του ταυτόχρονα και στον άμεσα ενδιαφερόμενο ή ενδιαφερόμενους εργαζόμενους, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών, προς τη Γ.Ε.Υ.Θ. αίτηση προκειμένου αυτή, εντός προθεσμίας 10 εργάσιμων * Η παράγραφος 3 του άρθρου 18 προστέθηκε με το άρθρο 7 της Ε.Σ.Σ.Ε

23 ημερών, αρχόμενη από την επόμενη της υποβολής της αίτησης, να γνωμοδοτεί προς το όργανο που θα λάβει τη σχετική απόφαση σχετικά με το περιεχόμενο της εισήγησης. Άρθρο 19 ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ Σε περίπτωση στράτευσης του εργαζόμενου που υπάγεται στον Κανονισμό αυτό η εργασιακή σχέση δεν λύεται, ο εργαζόμενος διατηρεί το δικαίωμά του στη θέση εργασίας σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία για τους στρατευμένους εργαζόμενους. Άρθρο 20 ΕΞΩΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 1. Κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας απαγορεύεται η απασχόληση με προσωπικά ή άλλα θέματα άσχετα με τα υπηρεσιακά καθήκοντα. 2. Κατά τα λοιπά για την εξωυπηρεσιακή απασχόληση εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις της Υπουργικής Απόφασης αριθμός Α2β/οικ. 3983/87 (άρθρο 1, εδαφ. Γ, παρ. 3β.) και οι Αποφάσεις του Διευθυντή ΚΕ- ΘΕΑ. 3. Η ανωτέρω παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται στους Επιμορφωτές Μερικής Απασχόλησης Αορίστου Χρόνου του άρθρου 26 Ν. 3475/2006, οι οποίοι δύνανται να παρέχουν και σε άλλους εργοδό- 22

24 τες εκτός του ΚΕΘΕΑ τις υπηρεσίες τους*. Άρθρο 21 ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 1. Απουσία από την εργασία είναι η μη προσέλευση στον τόπο εργασίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Δεν θεωρείται απουσία, όταν ο εργαζόμενος βρίσκεται σε νόμιμη άδεια. 2. Ο εργαζόμενος πρέπει να ενημερώνει έγκαιρα τον προϊστάμενό του για οποιαδήποτε ολιγόωρη απουσία και να παίρνει την έγκρισή του. 3. Σε περίπτωση απουσίας λόγω ασθένειας, ο εργαζόμενος υποχρεούται να προσκομίσει βεβαίωση γιατρού του οικείου Ασφαλιστικού Φορέα, αμέσως μετά την επάνοδό του στην εργασία. Άρθρο 22 ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 1. Το Διευθυντικό Δικαίωμα του ΚΕΘΕΑ καλύπτει κάθε θέμα σχετικό με τη Διεύθυνση και Διοίκηση των εργαζομένων του ακόμα και αν δεν ρυθμίζεται από τον Κανονισμό αυτόν. 2. Στο πλαίσιο του Διευθυντικού Δικαιώματος του ΚΕ- ΘΕΑ ανήκουν ενδεικτικά τα ακόλουθα επιμέρους δικαιώματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού: * Η προσθήκη της παραγράφου 3 του άρθρου 20 έγινε με το άρθρο 8 της Ε.Σ.Σ.Ε

25 Σχεδιασμός, διεύθυνση και έλεγχος των εργασιών. Εισαγωγή νέων ή βελτιωμένων μεθόδων εργασίας, ευκολιών ή εξοπλισμού. Έκδοση και ισχύς εγκυκλίων και ειδικών κανονισμών - αποφάσεων, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τον Κανονισμό Εργασίας και την Επιχειρησιακή Σ.Σ.Ε. Καθορισμός, τροποποίηση και προσαρμογή της οργάνωσης του ΚΕΘΕΑ ανάλογα με τις ανάγκες. Έλεγχος τήρησης της δεοντολογίας σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά διαδικασία. Θέση σε διαθεσιμότητα σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά διάταξη. Πειθαρχικός έλεγχος. Γενικά κάθε ενέργεια που αποσκοπεί στην εύρυθμη λειτουργία του Φορέα. 24

26 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο 23 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 1 α) Οι αποδοχές των εργαζόμενων που υπάγονται στον Κανονισμό αυτό καθορίζονται με βάση την ισχύουσα κάθε φορά Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.). β) Οι βασικοί μισθοί και τα βασικά ωρομίσθια των Επιμορφωτών Μερικής Απασχόλησης Αορίστου Χρόνου του άρθρου 26 Ν. 3475/2006, οι οποίοι αποτελούν, πλέον, την Κατηγορία 5 του προσωπικού, κατά το άρθρο 6 εδ. α της παρούσας, είναι αυτοί που έχουν καθοριστεί με την υπ αρ. 83/2007 απόφαση και την υπ αρ. 56/2007 εγκύκλιο του Διευθυντή ΚΕΘΕΑ. Επ αυτών των αποδοχών θα δοθεί η αύξηση του 6% από , κατά το άρθρο 2 εδ. γ της παρούσας*. 2. Για τους εργαζόμενους του Λιθογραφείου εφαρμόζονται οι Κλαδικές Συμβάσεις Εργασίας ή το τυχόν μισθολογικό σύστημα που μελλοντικά θα θεσπισθεί. 3. Οι αποδοχές των εργαζόμενων υπολογίζονται από την ημέρα που ο εργαζόμενος αρχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του. * Το εδάφιο β της παραγράφου 1 του άρθρου 23 προστέθηκε με το άρθρο 8 της Ε.Σ.Σ.Ε

27 4. Για τις ημέρες της αδικαιολόγητης απουσίας δεν καταβάλλονται αποδοχές, εκτός από την περίπτωση της απουσίας λόγω ασθένειας, οπότε εφαρμόζεται η ισχύουσα εργατική νομοθεσία, τα άρθρα 657, 658 ΑΚ και οι όροι του Κανονισμού αυτού σε συνδυασμό με τις εκάστοτε ισχύουσες Ε.Σ.Σ.Ε. Με τη λήξη της εργασιακής σχέσης διακόπτεται η καταβολή αποδοχών από την ίδια ημέρα της διακοπής. 5. Κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας οι αποδοχές ανέρχονται στο ήμισυ των νομίμων αποδοχών του. 6. Στους εργαζόμενους που καταβλήθηκαν εκ παραδρομής χρηματικές παροχές, πέραν των νομίμων αποδοχών τους, παρακρατούνται από τις αποδοχές των 4 επόμενων μηνών. 7. Η κατοχή και η κατάληψη θέσης ευθύνης συνεπάγεται την καταβολή του επιδόματος ευθύνης, που αντιστοιχεί στη θέση για όσο χρόνο ο εργαζόμενος ασκεί τα καθήκοντα αυτά. Άρθρο 24 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ Τα έξοδα μετακίνησης και η εκτός έδρας αποζημίωση για μετακινήσεις στην Ελλάδα ή εκτός Ελλάδος καθορίζονται με εγκύκλιο του Διευθυντή ΚΕΘΕΑ, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά. Άρθρο 25 ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Για τα Συμβούλια Εργαζομένων ισχύει η σχετική νομοθεσία. 26

28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Άρθρο 26 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1. Η παραβίαση των υπηρεσιακών καθηκόντων, όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 αυτού του Κανονισμού συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, για το οποίο μπορεί να επιβληθούν ένα από τα παρακάτω μέτρα: Παρατήρηση Προφορική επίπληξη Έγγραφη επίπληξη Οριστική απόλυση Οριστική απόλυση χωρίς αποζημίωση 2. Τα πειθαρχικά μέτρα, ανάλογα με την βαρύτητά τους, επιβάλλονται ανάλογα: α) Η παρατήρηση, από τον Υπεύθυνο Θεραπευτικού Προγράμματος / Τομέα μετά από εισήγηση του Υπεύθυνου Μονάδος / Τμήματος. β) Η προφορική επίπληξη από τον Υπεύθυνο Θεραπευ-τικού Προγράμματος / Τομέα, μετά από εισήγηση του Υπεύθυνου Μονάδος / Τμήματος και αφού έχει προηγηθεί παρατήρηση. γ) Η έγγραφη επίπληξη από το Διευθυντή ΚΕΘΕΑ 27

29 μετά από εισήγηση του Υπεύθυνου Θεραπευτικού Προγράμματος / Τομέα. δ) Η οριστική απόλυση με ή χωρίς αποζημίωση από το Διευθυντή ΚΕΘΕΑ, έπειτα από αιτιολογημένη εισήγηση του Υπεύθυνου Θ.Π. / Τομέα και του ιεραρχικά προϊστάμενου του εργαζόμενου. 3. Κάθε επιβολή πειθαρχικού μέτρου της παραγράφου 2 περίπτωση α, β και γ αυτού του άρθρου, γνωστοποιείται στο Διευθυντή ΚΕΘΕΑ και στον εργαζόμενο στον οποίο επιβάλλεται και ο οποίος υπογράφει την παραλαβή του σχετικού εγγράφου, που στη συνέχεια καταχωρείται στον προσωπικό φάκελο του εργαζόμενου. 4. Η οριστική απόλυση με ή χωρίς αποζημίωση επιβάλλεται από το Διευθυντή ΚΕΘΕΑ και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Υπεύθυνου Θ.Π. / Τομέα και του ιεραρχικά προϊστάμενου του εργαζόμενου. Η οριστική απόλυση χωρίς αποζημίωση επιβάλλεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως η παραβίαση θεμελιωδών λειτουργιών και αρχών του ΚΕΘΕΑ, που καθορίζονται στον ισχύοντα Κώδικα Δεοντολογίας και στην παράγραφο 4 του άρθρου 27 του Κανονισμού αυτού. 5. Κάθε πειθαρχικό μέτρο της παραγράφου 3 αυτού του άρθρου επιβάλλεται ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος που βαρύνει τον εργαζόμενο, σε συνδυασμό με τις περιστάσεις της τέλεσής του, την προσωπικότητα του εργαζόμενου και την προηγούμενη συμπεριφορά του. 28

Σύλλογος Εργαζομένων ΚΕΘΕΑ. Πρόταση για αλλαγή του Κανονισμού Εργασίας στο ΚΕΘΕΑ Κείμενο για διαβούλευση

Σύλλογος Εργαζομένων ΚΕΘΕΑ. Πρόταση για αλλαγή του Κανονισμού Εργασίας στο ΚΕΘΕΑ Κείμενο για διαβούλευση Σύλλογος Εργαζομένων ΚΕΘΕΑ Πρόταση για αλλαγή του Κανονισμού Εργασίας στο ΚΕΘΕΑ Κείμενο για διαβούλευση 31/5/2017 Πίνακας περιεχομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ... 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. Φ.10050/οικ. 20496/4067 (1) Ρυθμίσεις για το προσωπικό της ΔΕΗ που είναι αποσπασμένο στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ/ΤΑΠ ΔΕΗ και ΤΑΥΤΕΚΩ στους αντίστοιχους τομείς ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 6ο Καταβολή αποδοχών

Άρθρο 6ο Καταβολή αποδοχών Π.Κ. 142/8-11-2000 Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των καθηγητών που Εργάζονται στα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Αττικής Σήμερα ++++ Οκτωβρίου 2000, με την παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παραιτήσεις Εκπαιδευτικών Λύση Υπαλληλικής Σχέσης

Θέμα: Παραιτήσεις Εκπαιδευτικών Λύση Υπαλληλικής Σχέσης Ενημερωτικό των αιρετών στο ΚΥΣΔΕ Νεκτάριου Κορδή & Χρήστου Φιρτινίδη εκλεγμένων με το ψηφοδέλτιο των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων Θέμα: Παραιτήσεις Εκπαιδευτικών Λύση Υπαλληλικής Σχέσης Συναδέλφισσες,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αυτοδίκαιες απολύσεις λόγω τριακονταπενταετίας και ορίου ηλικίας και αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών

ΘΕΜΑ: Αυτοδίκαιες απολύσεις λόγω τριακονταπενταετίας και ορίου ηλικίας και αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Θηβών 401 Αιγάλεω

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών για θέματα που αφορούν χορήγηση κανονικής άδειας, βιβλίο αδειών και Έντυπο Ε11.

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών για θέματα που αφορούν χορήγηση κανονικής άδειας, βιβλίο αδειών και Έντυπο Ε11. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των καθηγητών που εργάζονται στ α Φροντιστ ήρια Μέσης Εκπαίδευσης Νοµού Αττικής

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των καθηγητών που εργάζονται στ α Φροντιστ ήρια Μέσης Εκπαίδευσης Νοµού Αττικής ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των καθηγητών που εργάζονται στ α Φροντιστ ήρια Μέσης Εκπαίδευσης Νοµού Αττικής (Πράξη Κατ άθεσης Υπουργείου Εργασίας 113/24-9-02) Σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις K.AJI. 162/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2522 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 162 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟ Α» ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟ Α» ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 1 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟ Α» ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Π.Ι.. - Α.Φ.Μ. 997562542 ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡ. 54-85100 ΡΟ ΟΣ Τηλ.: (22410) 22259 /36370 /36360 Fax : (22410) 27462 Ρόδος, 08/12/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟΔΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Π.Ι.Δ. - Α.Φ.Μ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟΔΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Π.Ι.Δ. - Α.Φ.Μ 1 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟΔΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Π.Ι.Δ. - Α.Φ.Μ. 997562542 ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡ. 54-85100 ΡΟΔΟΣ Τηλ.: (22410) 22259 /36370 /36360 Fax : (22410) 27462 Ρόδος, 13/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα την 1η Σεπτεμβρίου 2008 οι υπογράφοντες αφενός Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει Πράξη Καταθ. Υπ.Εργασίας 153/28.12.2000: Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 18.12.2000 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ΓΕΩΛΟΓΩΝ πτυχιούχων Ανωτάτων σχολών που απασχολούνται στις Βιοµηχανικές επιχ/σεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση 1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «Αντισταθμιστική εκπαίδευση»: στην έννοια της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα των φοιτητών των Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα των φοιτητών των Ελληνικών Πανεπιστημίων Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα των φοιτητών των Ελληνικών Πανεπιστημίων Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 παράγραφος 1 εδάφιο β του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση ποιότητας των σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Α.Ε ΕΤΟΥΣ 2002

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Α.Ε ΕΤΟΥΣ 2002 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Α.Ε ΕΤΟΥΣ 2002 Στην ΑΘΉΝΑ ΣΉΜΕΡΑ ΤΗΝ 10.04.2002 ΣΤΑ Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ Α.Ε (Χαλκοκονδύλη 30), µεταξύ αφ ενός του κ.στ. ΝΕΖΗ ιευθύνοντος Συµβούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Ιδιωτικών Σχολείων, Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών

Θέματα Ιδιωτικών Σχολείων, Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών -Άρθρο 40 Θέματα Ιδιωτικών Σχολείων, Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών 1. Στα ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απαγορεύεται η χορήγηση άδειας φροντιστηρίου και άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ. 134/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Π.Κ. 134/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Π.Κ. 134/19-10-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ------------------------- Στην Αθήνα σήμερα 12 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα.

α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα. Με την εγκύκλιο επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα. β) Υιοθετεί ένα μεικτό σύστημα αποδοχών, βάσει του οποίου η μισθολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α / Α ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α / Α ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΚΑΙ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. ( Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης) CPV (85147000-1)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πτυχιούχων µηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ»

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πτυχιούχων µηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πτυχιούχων µηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 90/30-7-2002) Στην Αθήνα σήµερα, 17 Ιουλίου 2002, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ».

ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ». ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ». Σας γνωρίζουμε ότι στο Φ.Ε.Κ.159/1-8-2008 τ.α δημοσιεύτηκε ο νόμος 3687/2008 στο άρθρο 4 του οποίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Όλοι οι εργαζόμενοι, με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ανεξάρτητα της, ειδικότητας και του τρόπου αμοιβής

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (1) Υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Υποχρέωση να μετέχουν σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές, που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΑΕΔ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΑΕΔ ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Α.Μ.Ε. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ή 1 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 1. Η σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 2. Το στοιχείο της εξαρτήσεως 3. Σύμβαση εταιρείας... 4. Ενδείξεις διαφοροποιήσεως μεταξύ συμβάσεως εξηρτημένης εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2. Από την έναρξη ισχύος αυτής της Σ.Σ.Ε. τα κατώτερα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών του προσωπικού του 'Άρθρου 1 καθορίζονται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 2. Από την έναρξη ισχύος αυτής της Σ.Σ.Ε. τα κατώτερα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών του προσωπικού του 'Άρθρου 1 καθορίζονται ως εξής: ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 (Πεδίο Εφαρμογής) Στις

Διαβάστε περισσότερα

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka.

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29-9 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ24α /Φ. /ΓΠ.οικ42890/804 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ. 68/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Π.Κ. 68/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Π.Κ. 68/13-7-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2000-2001 Στην Αθήνα σήμερα 30 Ιουλίου 2000 οι υπογράφοντες αφενός Λευτέρης Αντωνακόπουλος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ. 137/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Π.Κ. 137/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Π.Κ. 137/26-10-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ------------------------- Στην Αθήνα σήμερα, 18 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Πεδίο Εφαρμογής Στις διατάξεις της ρύθμισης αυτής υπάγονται όλοι οι εργαζόμενοι στο ΚΕΘΕΑ, που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας εργασίας, πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ).

Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ). Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ). Στο άρθρο 7 αναφέρονται οι κατηγορίες των υπαλλήλων για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του νόμου.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών/-τριών χαρτοποιίας, χαρτονοποιίας, χαρτοβιοµηχανίας και πολτού χάρτου όλης της Χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Αντιμετώπιση Παραπτωμάτων

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Αντιμετώπιση Παραπτωμάτων ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Αντιμετώπιση Παραπτωμάτων Λευκωσία 30 Μαρτίου 2015 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ 1. Καταγγελίες, διαφωνίες και διαφορές πρέπει να επιλύονται στο σύνολο τους με προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Στην........., σήµερα......... οι συµβαλλόµενοι: Α. Η εταιρία µε την επωνυµία «.........., A.Ε.» που εδρεύει στο.............., οδός......... αρ.........., νοµίµως εκπροσωπούµενη

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992

Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992 Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992 Κ.Δ.Π. 162/90 Κ.Δ.Π. 256/92 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Διοικητικό Προσωπικό) Κανονισμοί του 1990 και (Διοικητικό Προσωπικό) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /νση Π.Ε &.Ε. Εκ/σης ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - - - - - Ταχ. /νση : Κολοκοτρώνη, Περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Ρέθυµνο 11/01/2016 ιεύθυνση :Οικονοµικής ιαχείρισης Αριθ. πρωτ.: 172

Ρέθυµνο 11/01/2016 ιεύθυνση :Οικονοµικής ιαχείρισης Αριθ. πρωτ.: 172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ρέθυµνο 11/01/2016 ιεύθυνση :Οικονοµικής ιαχείρισης Αριθ. πρωτ.: 172 Τµήµα :Προµηθειών Ταχ. /νση :Παν/πολη Ρεθύµνου Πληροφορίες :Κ. Καρνιαβούρα Τηλέφωνο :2831077929,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων απασχολούμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνολόγων Τροφίµων- Τεχνολόγων ιατροφής-αποφοίτων Σχολών Τριτοβάθµιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που απασχολούνται σε Βιοµηχανικές, Βιοτεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΑΕΔ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΑΕΔ ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Α.Μ.Ε. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ή 1 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων»

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων» ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 51/2003 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων» 1. Με βάση το ν. 1876/90 και τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Σχετ.: Η υπ αριθ. Α23/ (ΑΔΑ: 6ΣΖΗ Φ3Ζ) απόφαση Διοικητή του ΠΓΝ Λάρισας ΓΝ Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο».

ΠΡΟΣ: Σχετ.: Η υπ αριθ. Α23/ (ΑΔΑ: 6ΣΖΗ Φ3Ζ) απόφαση Διοικητή του ΠΓΝ Λάρισας ΓΝ Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Περιοχή Μεζούρλο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Καθηγητών όλων των ειδικοτήτων, που εργάζονται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, σε Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης, που λειτουργούν στην

Διαβάστε περισσότερα

5 ο μάθημα ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ 25/11/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

5 ο μάθημα ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ 25/11/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΤΟΜΕΑΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΦΟΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΦΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ι, ΙΙ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ 5 ο μάθημα ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ 25/11/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ. 50/ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Π.Κ. 50/ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΙΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΙΣΤΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Π.Κ. 50/26-6-2000 Σήμερα την 14-6-2000

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4030/2011. Κεφ. Β Ελεγκτές δόμησης. Μητρακάκη Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός, MSc Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2014

Ν. 4030/2011. Κεφ. Β Ελεγκτές δόμησης. Μητρακάκη Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός, MSc Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2014 Ν. 4030/2011 Κεφ. Β Ελεγκτές δόμησης Μητρακάκη Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός, MSc Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Άρθρο 10 Ιδιότητα «Ο Η ιδιότητα του ελεγκτή δόμησης αποκτάται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση

Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις - Σύγχρονες Επιχειρήσεις Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση 3 η Ημέρα 12/6/2014 Πειθαρχικός Κώδικας Η πειθαρχία είναι ουσιώδης παράμετρος σε κάθε επιχείρηση για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α)

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α) ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α) Α) ΑΝΥΠΑΙΤΙΑ ΚΩΛΥΜΑΤΑ Τα άρθρα 648, 652-655 του Α.Κ. αναφέρουν ότι ο μισθός καταβάλλεται εφόσον πραγματικά παρασχέθηκε εργασία από τον εργαζόμενο. Εξαίρεση αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009 Πρακτικό Συμφωνίας Μεταξύ της Διοίκησης του ΟΛΠ και των Εκπροσώπων των εργαζομένων (ΟΜΥΛΕ, Ένωση Λιμενεργατών) πραγματοποιήθηκαν από 10/11/2009 έως 8/12/2009 10 συναντήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση και αρμοδιότητες Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ( ΠΥΣΠΕ- ΑΠΥΣΠΕ-ΚΥΣΠΕ)

Σύνθεση και αρμοδιότητες Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ( ΠΥΣΠΕ- ΑΠΥΣΠΕ-ΚΥΣΠΕ) www.ekpaideutikareumata.gr proodeutikareumata@gmail.com www.facebook.com/reumata Σύνθεση και αρμοδιότητες Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ( ΠΥΣΠΕ- ΑΠΥΣΠΕ-ΚΥΣΠΕ) Συναδέλφισσες,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 1568/85 ΣΤΟΝ ΟΤΕ

ΙΙ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 1568/85 ΣΤΟΝ ΟΤΕ ΙΙ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 1568/85 ΣΤΟΝ ΟΤΕ Α. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Υ.Α.Ε) Στον ΟΤΕ τις Ε.Υ.Α.Ε απαρτίζουν οι νόμιμα εκλεγμένοι εκπρόσωποι των εργαζομένων για το θεσμό αυτό και καλύπτουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (4) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΤΑ ΕΤΟΥΣ 1996 Αθήνα, σήμερα στις , ημέρα Παρασκευή

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (4) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΤΑ ΕΤΟΥΣ 1996 Αθήνα, σήμερα στις , ημέρα Παρασκευή ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1996 01.02.07 1(4) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΤΑ ΕΤΟΥΣ 1996 Αθήνα, σήμερα στις 3-5-96, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00. στο κατάστημα της Γενικής Διεύθυνσης ΕΛΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ1Λ-ΝΧ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι

ΑΔΑ: 45Ψ1Λ-ΝΧ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Δ ΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 24176/730 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 Τίτλος: Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Προοίμιο: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. 31089/28-08-2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΟΥ/ΤΗΣ: Περιγραφή εργασίας Ώρες απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38 Α )»

Θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38 Α )» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1. Έννοια και χαρακτηριστικά του Εργατικού Δικαίου... 1 1.1. Έννοια Εργατικού Δικαίου... 1 1.2. Χαρακτηριστικά του ΕργΔ... 1 1.3. Σύγχρονες τάσεις... 2 2. Ιστορικά... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας για το προσωπικό του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης. Η προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

: ,-378, - 373, -394 : - 365, - 375, - 372, - 371, -201

: ,-378, - 373, -394 : - 365, - 375, - 372, - 371, -201 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας 15 Τ.Κ. : 106

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Εργασίας 34331/Δ9.8920/

Υπ. Εργασίας 34331/Δ9.8920/ Υπ. Εργασίας 34331/Δ9.8920/ 26.7.2016 Υπ. Εργασίας 34331/Δ9.8920/ 26.7.2016 Απλούστευση διαδικασιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Σ.ΕΠ.Ε (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΩΝ 2000 ΚΑΙ

ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΩΝ 2000 ΚΑΙ Π.Κ. 76/18-7-2000 ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΩΝ 2000 ΚΑΙ 2001 Στην Αθήνα σήμερα 17-7-2000, οι

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασµένο Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση επιδοτούµενων ανέργων

Συνδυασµένο Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση επιδοτούµενων ανέργων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Συνδυασµένο Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση επιδοτούµενων ανέργων 1 Κ.Υ.Α. 30593/22-6-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου)

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου) 1 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟ Α» ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Π.Ι.. - Α.Φ.Μ. 997562542 ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡ. 54-85100 ΡΟ ΟΣ Τηλ.: (22410) 22259 /36370 /36360 Fax : (22410) 27462 Ρόδος, 16/09/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2008 ΤΗΣ ΠΕΜ-ΟΤΑ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2008 ΤΗΣ ΠΕΜ-ΟΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2008 ΤΗΣ ΠΕΜ-ΟΤΑ "Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Μουσικών των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης". (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΥΟ (2) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΜΙΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΥΟ (2) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΜΙΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΥΟ (2) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΜΙΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 1. Ο τεχνικός ασφάλειας πρέπει να έχει τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Αριθμ. 51961/6826 (ΦΕΚ Β 1884/14.9.2007) Καθιέρωση συστήματος κυρώσεων των Εκπαιδευτών Υποψηφίων Οδηγών, Σχολών Οδηγών και Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕΘΕΥΟ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Σ Δ Α Υ Κ

Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Σ Δ Α Υ Κ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Σ Δ Α Υ Κ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΤΟΜΙΚΑ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Συμπληρώνονται με ευκρινή, κεφαλαία γράμματα. Επώνυμο/όνομα συζύγου : Κωδ. 1.5 / 1.6 ΑΜΚΑ : Κωδ. 1.15 ΑΦΜ : Κωδ. 1.10

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μηχανικών Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα 13 εκεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες αφενός: 1) Ν. Αναλυτής, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ NOMOΣ: 3448/2006 ΦΕΚ: Α 57/15.03.2006 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ. 132/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Π.Κ. 132/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Π.Κ. 132/13-10-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΝΗ. Ορθή Χρήση. Πληροφοριακού Συστήματος. 3η Συμμετοχή ΔΩΡΕΑΝ. Επίκαιρη Ημερίδα. ΑΘΗΝΑ Forum Training Center. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Κεντρικό Ξενοδοχείο

ΕΡΓΑΝΗ. Ορθή Χρήση. Πληροφοριακού Συστήματος. 3η Συμμετοχή ΔΩΡΕΑΝ. Επίκαιρη Ημερίδα. ΑΘΗΝΑ Forum Training Center. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Κεντρικό Ξενοδοχείο Δωρεάν Ειδικός Εισηγητής με πολυετή πρακτική εμπειρία σε θέματα Δ.Α.Υ.Κ. & Ενιαίου Μισθολογίου & με μεγάλη διδακτική εμπειρία στο ανωτέρω θεματικό αντικείμενο 23 Νοεμβρίου // 19 Νοεμβρίου // 26 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα 30/09/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 2845 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. &Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΣ: Ταχ. Δ/νση : 2 ο χλμ. Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)» Στο Πικέρµι σήµερα την 24/7/2003 στα γραφεία του Ν.Π.Ι.. µε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης Αρμόδιος: Πελαγία Κλάδου Τηλ/Fax: 2810-338176/ 2810-226.110 E-mail: protokolo@portheraklion.gr website: www.portheraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 1 «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ Η.Π.Α. ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος: Οικογενειακό Επίδομα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ 3868/58 «Περί συστάσεως ΔΛΟΕΜ», το οικογενειακό επίδομα χορηγείται στους μισθωτούς που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

69 24 Ιανουαρίου 2017 Αθήνα. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για χην πρόσληψη δύο (2) διοικητικών υπαλλήλων στην Ε.Ο.Ο.

69 24 Ιανουαρίου 2017 Αθήνα. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για χην πρόσληψη δύο (2) διοικητικών υπαλλήλων στην Ε.Ο.Ο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ελληνικη Οδοντιατρική Ομοσπονδία Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ (Ν.Π.Δ.Δ) Τηλ.: 210-38.1 3.380-38.03.816-33.02.343, Fax: 210-38.34.385, e-mail: eoo@otenet.gr Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ως 8 μήνες)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ως 8 μήνες) ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ Ωρωπός, 5/3/2013 Αριθμ. Πρωτ. : 26 Αγίου Γεωργίου 29 Νέα Παλάτια Ωρωπού Τηλ: 2295032190 Fax: 2295032192 Πληροφορίες: Μάνος Μαυρικάκης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Θεσµικό πλαίσιο. Βαθµός Ασφαλείας. Αθήνα, 21 Απριλίου 2008

Θεσµικό πλαίσιο. Βαθµός Ασφαλείας. Αθήνα, 21 Απριλίου 2008 Βαθµός Ασφαλείας Αθήνα, 21 Απριλίου 2008 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. /νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2004-2005 Στην Αθήνα σήμερα 20 Ιουλίου 2004, οι υπογράφοντες αφενός Ιωάννης Δραπανιώτης, Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

Σήμερα, 18 / 6 / 2015, ημέρα Πέμπτη, και ώρα το μεσημέρι στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «BLUE OCEANIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ

Σήμερα, 18 / 6 / 2015, ημέρα Πέμπτη, και ώρα το μεσημέρι στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «BLUE OCEANIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ H OΠΟΙΑ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΩΚΕΑΝΙΣ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΨΑΛΙΔΙ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΤΗΣ ΕΔΡΕΥΟΥΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού που απασχολείται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΣΕ 2010

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΣΕ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΔΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Αθήνα, 10/12/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα