Καηαγξαθή ηνπ Ηιεθηξνληθνύ Εκπνξίνπ B-C ζηελ Ειιάδα: Αληηιήςεηο θαη ζπκπεξηθνξά ησλ on-line θαηαλαισηώλ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καηαγξαθή ηνπ Ηιεθηξνληθνύ Εκπνξίνπ B-C ζηελ Ειιάδα: Αληηιήςεηο θαη ζπκπεξηθνξά ησλ on-line θαηαλαισηώλ"

Transcript

1 Καηαγξαθή ηνπ Ηιεθηξνληθνύ Εκπνξίνπ B-C ζηελ Ειιάδα: Αληηιήςεηο ζπκπεξηθνξά ησλ on-line αλαισηώλ Καζ. Γ. Δνπθίδεο Υπ. Δηδ. Κ. Φξατδάθε Εξγαζηήξην Ηιεθηξνληθνύ Εκπνξίνπ-ELTRUN Σκήκα Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο Σερλνινγίαο Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ Λόγνη ρξήζεο Internet ησλ online αλαισηώλ Online Σπρεξά Παηρλίδηα 6% 16% Online παηρλίδηα 18% 49% πκκεηνρή ζε online ζπδεηήζεηο/ forums 23% 66% Chat / Instant Messaging (π.ρ. MSN) Υξεκαηηθέο πλαιιαγέο e Banking 31% 47% 71% 75% Κξαηήζεηο μελνδνρείσλ 33% 75% Ιζηνζειίδεο Κνηλσληθήο Γηθηύσζεο (π.ρ. facebook) Αλάξηεζε/ Αλάγλσζε blog Αθξόαζε Ραδηνθώλνπ Download Μνπζηθή/ Σαηλίεο 42% 32% 34% 76% 78% 79% 84% Πνιύ Λίγν Καζόινπ Πξνβνιή Video / TV 43% 90% Πιεξνθνξίεο γηα ηε Γνπιεηά/ ρνιή 78% 93% Αγνξέο πξντόλησλ/ ππεξεζηώλ 59% 94% Αλαδήηεζε εηδήζεσλ 78% 95% 89% 96% 0% 20% 30% 40% 60% 80% 90% 100% 1

2 On-line αγνξέο Έηνηκν θαγεην 3% 6% Δίδε supermarket 5% 11% Κνζκήκαηα 6% 25% Καιιπληηθά 24% Δλδπζε ππόδεζε 21% 47% Ηιεθηξνληθά παηρλίδηα 23% 39% Μνπζηθή-ηαλίεο Δίδε ζπηηηνύ ζπζθεπέο Άιια εηζηηήξηα 25% 26% 26% 43% 47% 62% Μεζνδηθά πάληα Πνηέ Κξαηήζεηο μελνδνρείσλ 32% 72% Βηβιία 32% 60% Δηζηηήξηα ηαμηδίσλ 42% 78% Ηιεθηξνληθά είδε 87% Hardware Software 63% 90% 0% 20% 30% 40% 60% 80% 90% 100% 3 On-line ζπλαιιαγέο Γεκνπξαζίεο 16% 44% Αλεύξεζε πιεξνθνξηώλ γηα real estate 16% 62% Λνγαξηαζκνί 48,5 63% πρλά Αξαηά-πάληα Πνηέ Σξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο 50,2 66,1% Αλεύξεζε πιεξνθνξηώλ γηα εκεξήζηεο πξνζθνξέο 42% 0% 20% 30% 40% 60% 80% 90% 100% 4 2

3 Τξόπνο ηόπνο πξόζβαζεο θηλεην ηειεθσλν Laptop 26,5 63,2 Τξόπνο πξόζβαζεο Η/Τ 78,8 Internet café Φηιηθν ζπηηη 2,4 6,1 ρνιή Δλ θηλεζεη 13,8 18,6 Τόπνο πξόζβαζεο 5 Δξγαζία 65,0 πίηη 89,9 0% 20% 30% 40% 60% 80% 90% 100% Κάζε κέξα 2-3 θνξέο/εβδνκάδα 1 θνξά ηελ εβδνκάδα 1 θνξά /10-15 κέξεο Πνηε Δεκηνπξγία πξνθίι on-line αλαισηώλ Υξήζε Internet/ εβδνκάδα 19% 44% «Light users» < 10 ώξεο/εβδνκάδα «Typical users» ώξεο/εβδνκάδα 49% (Εξαζηηέρλεο) 37% «Heavy users» >30 ώξεο 51% (Επαγγεικαηίεο) Αξηζκόο online αγνξώλ ην Α εμάκελν ηνπ % 31% 23% 14% 14% Από 0 εώο 2 Από 2 εώο 5 Από 5 εώο 10 Από 10 εώο 20 >20 3

4 Σηάζεηο on-line αλαισηώλ Σν λα βξίζθσ εύθνια πξντόληα πιεξνθνξίεο πνπ ςάρλσ είλαη ζεκαληηθόηεξν από ηηο θαιέο ηηκέο 41% Πξηλ αγνξάζσ κέζσ Internet αλαδεηώ πιεξνθνξίεο ζε blogs forums γηα λα δσ αλ κπνξώ λα εκπηζηεπηώ έλα ειεθηξνληθό άζηεκα Η Πνιηηεία αλεμάξηεηνη θνξείο ζα πξέπεη λα δώζνπλ έκθαζε ζηε ζσζηή πξνβνιή ησλ ειεθη. αζηεκάησλ γηα λα κπνξεί ν θόζκνο λα ηα εκπηζηεπηεί 67% 76% Δίκαη νπδέηεξνο Γηαθσλσ Οη αγνξέο κέζσ Internet ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κέζσ εμνηθνλόκεζεο θπζηθώλ πόξσλ κείσζε κεηαθηλήζεσλ 78% 0% 20% 30% 40% 60% 80% 90%100% 7 Φξήκαηα πνπ δαπαλνύληαη 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0, ζα απμεζνύλ πάλσ από 40% ζα απμεζνύλ 20-40% ζα απμεζνύλ 0-20% ζα παξακείλνπλ ζηα ίδηα ζα κεησζνύλ από 0-20% ζα κεησζνύλ από 20-40% ζα κεησζνύλ πάλσ από 40% Α εμάκελν Β εμάκελν,0 10,0 20,0 30,0 40,0 Μ.Ο ην 2010: 1500 / online αλαισηή Σύλνιν αγνξώλ: 0,8 δηο /2009 1,4 δηο /

5 Φξήκαηα πνπ δαπαλήζεθαλ γηα αγνξά hardware/software 100% 90% 80% 60% 40% 30% 20% Γαπάλεο ην Α εμάκελν ηνπ 2010 > % 1 θνξά ην ρξόλν ή ζπαληόηεξα θάζε 2-3 κήλεο Κάζε κήλα Κάζε εβδνκάδα ή ζπρλόηεξα 9 Φξήκαηα πνπ δαπαλήζεθαλ γηα ειεθηξνληθά είδε 100% 90% 80% 60% 40% 30% 20% Γαπάλεο ην Α εμάκελν ηνπ 2010 > % 1 θνξά ην ρξόλν ή ζπαληόηεξα θάζε 2-3 κήλεο Κάζε κήλα Κάζε εβδνκάδα ή ζπρλόηεξα 10 5

6 Φξήκαηα πνπ δαπαλήζεθαλ γηα εηζηηήξηα 100% 90% 80% 60% 40% 30% 20% Γαπάλεο ην Α εμάκελν ηνπ 2010 > % 1 θνξά ην ρξόλν ή ζπαληόηεξα θάζε 2-3 κήλεο Κάζε κήλα Κάζε εβδνκάδα ή ζπρλόηεξα 11 Αγνξάδσ από έλα ειεθηξνληθό άζηεκα αλ: έλα έλα θαινζρεδηαζκέλν εύρξεζην θαινζρεδηαζκέλν εύρξεζην site site ο πνιινύο πνιινύο αζθαιείο αζθαιείο ηξόπνπο ηξόπνπο πιεξσκήο πιεξσκήο κηα κεγάιε κεγάιε γθάκα γθάκα πξντόλησλ πξντόλησλ Τπάξρεη Τπάξρεη αληίζηνηρν αληίζηνηρν θπζηθό θπζηθό άζηεκα άζηεκα Γηαβάζσ Γηαβάζσ θαιέο θαιέο θξηηηθέο θξηηηθέο γηα γηα απηό απηό ζε ζε blog blogs forums forums γλσζηό γλσζηό όλνκα όλνκα ή/ ή/ αλήθεη αλήθεη ζε ζε γλσζηή γλσζηή εηαηξεία εηαηξεία πλεξγάδεηαη πλεξγάδεηαη κε κε γλσζηέο γλσζηέο ηξάπεδεο ηξάπεδεο πξνκεζεπηέο πξνκεζεπηέο πηζηνπνηεζεί πηζηνπνηεζεί από από αλεμάξηεην αλεμάξηεην θνξέα θνξέα εμαηνκηθεπκέλε εμαηνκηθεπκέλε πιεξνθόξεζε πιεξνθόξεζε Μνπ Μνπ ην ζπζηήζνπλ ην ζπζηήζνπλ νη θίινη θίινη 45% 36% 33% 32% 28% 27% 25% 69% 65% 76% Τα πην ζεκαληηθά θξηηήξηα: Επρξεζηία, ηξόπνη πιεξσκήο γθάκα πξντόλησλ Σν Σν βξίζθσ βξίζθσ ζηελ ζηελ πξώηε πξώηε ζειίδα ζειίδα ηεο ηεο κεραλήο κεραλήο αλαδήηεζεο αλαδήηεζεο πνιιά πνιιά δηθά δηθά ηνπ ηνπ πξντόληα πξντόληα Κάλεη κεγάιε δηαθεκηζηηθή Κάλεη κεγάιε θακπάληα δηαθεκηζηηθή γηα λα ην γλσξίζεη θακπάληα ν 14% 11% E-business Innovation forum (ΕΕΔΕ-ΟΠΑ), Νοέμβριος 0% % 30% 40% 60% Καθ. Γ. Δοσκίδης 80% 6

7 Η ζεκαζία ησλ πξνζθνξώλ Θα αγόξαδα από έλα άζηεκα αθόκε θη αλ δελ θάιππηε θάπνηα από ηα παξαπάλσ θξηηήξηα αλ είρε θαιέο ηηκέο ή/ θάλεη θαιέο πξνζθνξέο 38% 29% 33% Οπδέηεξνο/ Πηζαλόλ Γηαθσλώ 13 Καρππνςία γηα ηα sites θνηλσληθήο δηθηύσζεο Δπεξεάδνκαη από ηηο δηαθεκίζεηο πνπ βιέπσ ζηα social media γηα λα αγνξάζσ από έλα ειεθηξνληθό άζηεκα 66% πκβνπιεύνκαη ηνπο θίινπο πνπ έρσ ζε θνηλσληθά δίθηπα (π.ρ. facebook) πξηλ πξαγκαηνπνηήζσ κία αγνξά 12% 62% Όηαλ κηα εηαηξεία ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηα site θνηλσληθήο δηθηύσζεο βειηηώλεηαη ε εηθόλα κνπ γηα απηήλ 18% 57% Δίκαη νπδέηεξνο Γηαθσλώ Γηα κέλα ε γλώκε ησλ εηδηθώλ κεηξά πην πνιύ από ηε γλώκε ησλ θίισλ 41% 18% Δίκαη επηθπιαθηηθόο γηα ηηο απόςεηο πνπ γξάθνληαη ζε forums, blogs 51% 17% 7

8 Εκπηζηνζύλε γηα ην δηαδίθηπν ηα ειεθηξ. αζηήκαηα Γεληθά, ην λα αγνξάδεηο κέζσ Internet έρεη ζεκαληηθό ξίζθν 20% 53% Γελ εκπηζηεύνκαη πξντόληα πνπ δελ έρσ δεη 26% 38% Με θνβίδεη ην λα αγνξάδσ από θάπνπ πνπ «δελ μέξσ αλ ππάξρεη» Αγνξάδνληαο κέζσ Internet κε πηζησηηθή θάξηα δηαηξέρσ ίδηνπο θηλδύλνπο κε ην θπζ άζηεκα 35% 44% 34% Δίκαη νπδέηεξνο Γηαθσλώ Αλεζπρώ γηα ην πώο ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα πξνζσπηθά κνπ δεδνκέλα 58% 20%...αλ δηάβαδα ζεηηθά ζρόιηα ζε θάπνην εμεηδηθεπκέλν forum/ blog 45% 19%...αλ είρε ζεηηθή αμηνιόγεζε από ηνπο ρξήζηεο ηνπ...αλ άθνπγα ζεηηθά ζρόιηα από ηνπο θίινπο κνπ...αλ είρε ηελ πηζηνπνίεζε ελόο αμηόπηζηνπ αλεμάξηεηνπ θνξέα 55% 61% 66% 13% 11% 14% Θα εκπηζηεπόκνπλ έλα ειεθηξνληθό άζηεκα 0% 20% 30% 40% 60% 80% 90% 100% Λόγνη ρξήζεο ελόο e-banking site Να είλαη αζθαιέο 75% Να είλαη εύρξεζην 56% Να ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο θνξείο πνπ ζπλαιιαζνκαη ζπλεζσο 44% Να αλήθεη ζε κηα ηξάπεδα πνπ εκπηζηεύνκαη 41% Να είλαη θαιαίζζεην 11% Να ην έρσ ζπλεζίζεη 6% 0% 20% 30% 40% 60% 80% 8

9 Σρέζε e-banking site Τξάπεδαο Δλα θαιό e-banking site είλαη ιόγνο λα επηιέμσ κηα ηξάπεδα 51% 25% Δίκαη νπδέηεξνο Από ην e-banking website κηαο ηξάπεδαο κπνξείο λα αιάβεηο ηελ αμηνπηζηία ηεο 21% Γηαθσλώ Τν website απνηειεί θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ηελ αμηνπηζηία κηαο ηξάπεδαο. E-banking: Η ειεθηξνληθή δηαδηθαζία ζε ζρέζε κε ηε ζπκβαηηθή είλαη Πην αζθαιήο Πην δηαζθεδαζηηθή 36% 40% Απινύζηεξε Δπθνιόηεξε Πην μεθνύξαζηε Πην βνιηθή 62% 72% 73% Δίκαη νπδέηεξνο Γηαθσλώ Γξεγνξόηεξε 75% 9

10 E-gambling: Μηθξή αιιά αλεξρόκελε αγνξά Πόζα ρξήκαηα έρεηε ζπλνιηθά παίμεη θεξδίζεη ην Α εμάκελν ηνπ 2010 ζε website ηπρεξώλ παηρληδηώλ; 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% Έρσ παίμεη Έρσ θεξδίζεη 20,00% 10,00% 0,00% < 31% Πόζν ζπρλά παίδεηε ηπρεξά παηρλίδηα ζην Internet; 12% 19% πρλά Αξαηά-πάληα Καζόινπ Λόγνη κε πξαγκαηνπνίεζεο αγνξώλ από Internet ρξήζηεο Γελ γλσξίδσ ηη ειεθηξνληθά αζηήκαηα ππάξρνπλ 15% Γελ έρσ πηζησηηθή θάξηα 30% Γελ ην έρσ ζπλεζίζεη 56% Φνβάκαη όηη δελ ζα ιάβσ ην πξντόλ πνπ αγόξαζα Γελ εκπηζηεύνκαη ηηο ειεθηξνληθέο αγνξέο 85% 0% 20% 30% 40% 60% 80% 90% Πηζαλόηεηα πξαγκαηνπνίεζεο αγνξώλ, κέζσ Internet, πξντόλησλ/ππεξεζηώλ κέζα ζηνλ επόκελν ρξόλν 17% 71% 12% Όρη Πηζαλόλ ίγνπξα 20 10

11 B-C Ηιεθηξνληθό Εκπόξην: Μηα ώξηκε αγνξά ησλ 1,4 δηο Έκπεηξνη internet ρξήζηεο ώξηκνη on-line αλαισηέο Γεκηνπξγία πξνθίι online αλαισηώλ Μέζνο όξνο αγνξώλ: 1500/online αλαισηή εκαληηθνί παξάγνληεο αμηνιόγεζεο ειεθηξνληθώλ αζηεκάησλ: επρξεζηία, ηξόπνο πιεξσκήο γθάκα πξντόλησλ Υξήζε αιιά επηθύιαμε γηα ηα social media Γεκηνπξγία εκπηζηνζύλεο: πηζηνπνίεζε, θίινη, αμηνιόγεζε E-banking: σξηκόηεηα ρξήζεο, αιιά επεξεαζκόο ηεο θιαζηθήο ηξαπεδηθήο E-gambling: Μηθξή αιιά αλεξρόκελε αγνξά, /ρξόλν Δκπηζηνζύλε, ζπλήζεηα πηζησηηθέο θάξηεο νη ιόγνη γηα κε αγνξέο Σηνηρεία επηθνηλσλίαο Καζ. Γ. Δνπθίδεο Επηθ. Καζ. Κ. Πξακαηάξε Δξ. Α. Θενηόθεο Υπ. Δηδ. Κ. Φξατδάθε ) Δξγαζηήξην Ηιεθηξνληθνύ Δκπνξίνπ-ELTRUN (www.eltrun.gr) Σκήκα Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο Σερλνινγίαο Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ 11

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ ΑΝΣΗΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΚΧΓΗΚΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΦΤΛΛΟ ΔΠΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΟ ΥΧΡΑ ΑΡΗΘΜΟ ΖΜΔΗΟΤ ΔΚΚΗΝΖΖ ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΝΟΜΑ & ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΚΧΓΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΣΖΛΔΦΧΝΟΤ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΖΜΔΗΧΔ ΖΛΗΚΗΑ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ

ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Καιατηδήο Βαζίιεο Θεζζαλονίκη 5-6 Ιοςλίος 2014 kalaitz@teicm.gr 1 Online παρουσία επιχείρησης 2 Βήμα 1 ο : Δημιουργία Επαγγελματικής Ιστοσελίδας Να ηελ θηηάμσ κόλνο κνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνβoιή ησλ πξντνλησλ/ππεξεζηώλ ζην Internet θαη ειεθηξνληθέο πσιήζεηο.

Πξνβoιή ησλ πξντνλησλ/ππεξεζηώλ ζην Internet θαη ειεθηξνληθέο πσιήζεηο. Η πξνηεηλόκελε ιύζε ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ EC.gr e-business suite web 2.0 έρεη δεκηνπξγεζεί ζηε ινγηθή κεηαθνξάο ειεθηξνληθά πειαηνθεληξηθήο ιύζεο κε απνδνηηθόηεηα θαη θπξίσο πξνζαξκνζκέλε ζην επηρεηξεζηαθό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Οη Σερλνινγηθέο Καηλνηνκίεο ζηα Πηζηωηηθά Ιδξύκαηα θαη νη Πξννπηηθέο Αλάπηπμήο ηνπο. ππνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε

Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε Μάζεηε κέζα από απηό ηνλ ΟΓΗΓΟ, πώο κπνξείηε λα Γηαθεκίζεηε Απνηειεζκαηηθά ηελ Δπηρείξεζή ζαο! Πώο ιεηηνπξγεί ε δηαθήκηζε ζην Google AdWords TM Οη δηαθεµίζεηο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ σεδίαζη και Τλοποίηζη Web Mobile Application (E-shop) για Smartphones και Tablet-pc από

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Πανζεληνάρ Γιώπγορ Σρνιηθόο Σύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο N.Ηξαθιείνπ, Ν. Λαζηζίνπ panselin@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Στον ιστό του Γιαδικτύου Β ΛΥΚΔΊΟΥ - ΜΠΛΔ ΟΜΆΓΑ Επιμέλεια Επγαζίαρ: Γέδνγινπ Όιγα(Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζε Αζελά (Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζεο Ζιίαο(Μπιε νκάδα)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ INTERNET

ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ INTERNET ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ (PROJECT) TAΞΗ Β ΣΜΗΜΑ 2 ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ INTERNET - 1 - Περιετόμενα 1. Πξόινγνο 3 2. Δηαθήκηζε ζην facebook 4 2.1 Δηαθήκηζε κε πιεξσκή 4 2.2 Δηαθήκηζε δσξεάλ 5 2.3 Δηαρείξηζε

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΟΥΖ! Ζ δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο κεηώλεη αηζζεηά ηε ρξεζηκόηεηα πνπ αληιείηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Αλαζηαζία Λνύε Λεκεζόο 2011 ii ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κένηπο Σποςδών Πληποθοπικήρ Σηεθάνος Σκοςλούδη 27, 185 37, Καλλίπολη, Πειπαιάρ 210 45 38 177 http://www.itss.gr/

Κένηπο Σποςδών Πληποθοπικήρ Σηεθάνος Σκοςλούδη 27, 185 37, Καλλίπολη, Πειπαιάρ 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Information Technology Services and Solutions Κένηπο Σποςδών Πληποθοπικήρ Σηεθάνος Σκοςλούδη 27, 185 37, Καλλίπολη, Πειπαιάρ 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Κσλζηαληίλνο Κσβαίνο Αλαιπηήο Σπζηεκάησλ Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Ο Παγθόζκηος θαη ο εκαζηοιογηθός Ιζηός: Προζζήθε εκαζηοιογηθής Πιεροθορίας ζε HTML ζειίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG), http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Πώο απεηιείηαη ε ηδησηηθόηεηά καο από ηηο λέεο ηερλνινγίεο; - Κέηξα πξνζηαζίαο

Πώο απεηιείηαη ε ηδησηηθόηεηά καο από ηηο λέεο ηερλνινγίεο; - Κέηξα πξνζηαζίαο Πώο απεηιείηαη ε ηδησηηθόηεηά καο από ηηο λέεο ηερλνινγίεο; - Κέηξα πξνζηαζίαο Κωνζηανηίνος ΜΟΥΛΙΝΟΣ, Εθνικός Εμπειρογνώμων, ENISA Ημερίδα για ηην Ασηοπροζηαζία Χρηζηών και Σσνδρομηηών & Αζθάλεια Ηλεκηρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά δίκτυα και χρήςη τουσ από τα παιδιά Η εμπλοκή των γονιών

Κοινωνικά δίκτυα και χρήςη τουσ από τα παιδιά Η εμπλοκή των γονιών Κοινωνικά δίκτυα και χρήςη τουσ από τα παιδιά Η εμπλοκή των γονιών Γηάλλεο Λανύξεο Cyberethics Cyprus Safer Internet Center Cyprus Neuroscience & Technology Institute www.cyberethics.info Πέκπηε 27 Ννεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα Ιθαλνπνίεζεο Πειαηώλ Γεθέκβξηνο 2013

Έξεπλα Ιθαλνπνίεζεο Πειαηώλ Γεθέκβξηνο 2013 Έξεπλα Ιθαλνπνίεζεο Πειαηώλ Γεθέκβξηνο 2013 Dr. Άξεο Ίθθνο, ISHC Χνξεγόο Έξεπλα Ιθαλνπνίεζεο Πειαηώλ Χαξαθηεξηζηηθά έξεπλαο Μέζνδνο: εξσηεκαηνιόγηα Γείγκα: ~1.150 εξσηεκαηνιόγηα πιιέρηεθαλ ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

"Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή."

Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή. ΟΙ ΖΩΝΕ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ "Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή." Αλ πηζηεύακε ζε θάζε ηζηνξία πνπ ιέγεηαη ζηηο κέξεο καο! Η αιήζεηα είλαη όηη

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα