ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ"

Transcript

1 ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Αρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής Από το έτος 2014 και για κάθε επόµενο έτος επιβάλλεται ετήσιος Ενιαίος Φόρος Ακινήτων (ΕΝΦΑ) στα εµπράγµατα δικαιώµατα σε ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα την 1 η Ιανουαρίου κάθε έτους και ανήκουν σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή κάθε είδους νοµικές οντότητες κατά την έννοια των διατάξεων της περίπτωσης δ του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (Ν. 4172/2013, Α 167), ανεξάρτητα από ιθαγένεια, κατοικία ή έδρα. Αρθρο 2 Αντικείµενο του φόρου 1. Ο ΕΝΦΑ επιβάλλεται στα εµπράγµατα δικαιώµατα της πλήρους κυριότητας, της ψιλής κυριότητας, της επικαρπίας, της οίκησης και της επιφάνειας επί του ακινήτου καθώς και στο ενοχικό δικαίωµα της αποκλειστικής χρήσης θέσης στάθµευσης, βοηθητικού χώρου και κολυµβητικής δεξαµενής που βρίσκονται σε κοινόκτητο τµήµα του ακινήτου και αποτελούν παρακολούθηµα των παραπάνω εµπραγµάτων δικαιωµάτων. 2. Τα δικαιώµατα επί των οποίων επιβάλλεται ο ΕΝ.Φ.Α. είναι αυτά που υπάρχουν την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας, ανεξάρτητα από µεταβολές που τυχόν επέρχονται κατά τη διάρκεια

2 του έτους αυτού και ανεξάρτητα από τη µεταγραφή του τίτλου κτήσης. 3. Για τον καθορισµό του ΕΝ.Φ.Α. λαµβάνονται υπόψη τα στοιχεία του ακινήτου,όπως προκύπτουν από την οριστική εγγραφή στο κτηµατολογικό γραφείο. Αν δεν υπάρχει οριστική εγγραφή, λαµβάνονται υπόψη τα στοιχεία του ακινήτου που προκύπτουν από τον τίτλο κτήσης. Αν δεν υπάρχει τίτλος κτήσης λαµβάνεται υπόψη η πραγµατική κατάσταση του ακινήτου. Αν τα πραγµατικά στοιχεία του ακινήτου υπερβαίνουν αυτά που προκύπτουν από την οριστική εγγραφή στα κτηµατολογικό γραφείο ή από τον τίτλο κτήσης, λαµβάνεται υπόψη η πραγµατική κατάσταση του ακινήτου. Αρθρο 3 Υποκείµενο του φόρου 1. Υποκείµενο του φόρου είναι κάθε πρόσωπο ή οντότητα του άρθρου 1 ανάλογα µε το δικαίωµα και το ποσοστό του και ειδικότερα: α) Αυτός που αποκτά δικαίωµα σε ακίνητο από ακίνητο από οποιαδήποτε αιτία, από την ηµεροµηνία σύνταξης του οριστικού συµβολαίου κτήσης ή από την ηµεροµηνία τελεσιδικίας της δικαστικής απόφασης µε την οποία αναγνωρίζεται δικαίωµα ή καταδικάζεται ο δικαιοπάροχος σε δήλωση βουλήσεως, γ) ο υπερθεµατιστής, από την ηµεροµηνία σύνταξης της κατακυρωτικής έκθεσης. δ) Ο κληρονόµος και ειδικότερα: αα) Ο εκ διαθήκης κληρονόµος εφόσον έχει δηµοσιευθεί διαθήκη µέχρι και την 31 η εκεµβρίου του προηγούµενου της φορολογίας έτους.

3 β) Ο εξ αδιαθέτου κληρονόµος, εφόσον δεν έχει δηµοσιευθεί διαθήκη µέχρι και την 31 η εκεµβρίου του προηγούµενου της φορολογίας έτους. ε Οποιος έχει αποκτήσει δικαίωµα σε ακίνητο µε οριστικό συµβόλαιο δωρεάς αιτία θανάτου, εφόσον ο θάνατος επήλθε µέχρι και την 31 η εκεµβρίου του προηγούµενου της φορολογίας έτους. 2. Υποκείµενος στον ΕΝΦΑ είναι και: α) Αυτός που αποκτά δικαίωµα µε προσύµφωνο αγοράς, µε εξαίρεση τα εργολαβικά προσύµφωνα. β) Ο δικαιούχος ακινήτου από το ηµόσιο ή τον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας ή Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή ΝΠ και για το χρονικό διάστηµα πριν από τη σύνταξη οριστικού παραχωρητηρίου, εφόσον έχει παραλάβει το ακίνητο. γ) Ο κηδεµόνας για τα ακίνητα σχολάζουσας κληρονοµιάς. δ) Ο εκτελεστής διαθήκης για τα κληρονοµιαία ακίνητα. ε) Ο µεσεγγυούχος ακινήτου. Στ) Ο σύνδικος της πτώχευσης. ζ) Ο νοµέας επίδικου ακινήτου. Αν το ακίνητο εκνικηθεί µε τελεσίδικη απόφαση, ο νοµέας δεν έχει δικαίωµα επιστροφής του ΕΝΦΑ που κατέβαλε. Η) Ο εργολάβος, για ακίνητο το οποίο συµφωνήθηκε να µεταβιβαστεί και δεν έχει µεταβιβαστεί από τον οικοπεδούχο στον εργολάβο ή σε τρίτα πρόσωπα που αυτός θα υποδείξει, εφόσον έχουν παρέλθει τρία έτη από την έκδοση της αρχικής οικοδοµικής

4 άδειας ή έχουν εκµισθωθεί ή χρησιµοποιηθεί µε οποιονδήποτε τρόπο εντός των τριών αυτών ετών από τον εργολάβο. θ) Αυτός που κατέχει ακίνητο που ανήκει στο ηµόσιο, σε ΟΤΑ ή ΝΠ χωρίς τη συναίνεσή τους. 3. Ο πλήρης κύριος υποχρεούται στην καταβολή του συνολικού φόρου που βαρύνει το ακίνητο κατά το ποσοστό συνιδιοκτησίας του. Σε περίπτωση ψιλής κυριότητας και επικαρπίας, ο συνολικός φόρος που βαρύνει το ακίνητο επιµερίζεται µεταξύ του ψιλού κυρίου και του επικαρπωτή ως εξής: α) Εφόσον ο επικαρπωτής είναι φυσικό πρόσωπο, ο φόρος που αναλογεί στο δικαίωµα αυτό ορίζεται ως ποσοστό του φόρου που αναλογεί στην πλήρη κυριότητα ακινήτου ανάλογα µε την ηλικία αυτού ως εξής: (αα) Στα 8/10, αν ο επικαρπωτής δεν έχει υπερβεί το 20ό έτος της ηλικίας του. (ββ) Στα 7/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 20ό έτος της ηλικίας του. (γγ) Στα 6/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 30ό έτος της ηλικίας του. (δδ) Στα 5/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 40ό έτος της ηλικίας του. (εε) Στα 4/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 50ό έτος της ηλικίας του. (στστ) Στα 3/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 60ό έτος της ηλικίας του. (ζζ) Στα 2/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 70ό έτος της ηλικίας του.

5 (ηη) Στο 1/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 80ό έτος της ηλικίας του. Β) Εφόσον ο επικαρπωτής είναι νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα, ο φόρος που αναλογεί στο δικαίωµα αυτό ορίζεται στα 8/10 του φόρου που αναλογεί στην πλήρη κυριότητα. Γ) Ο φόρος που αναλογεί στην ψιλή κυριότητα προκύπτει αν από τον φόρο που αναλογεί στην πλήρη κυριότητα αφαιρεθεί ο φόρος που αναλογεί στην επικαρπία. ) Ο φόρος που αναλογεί στην οίκηση και στο δικαίωµα της επιφάνειας ισούται µε τον φόρο που αναλογεί στην επικαρπία. Στην περίπτωση αυτή ο φόρος που αναλογεί στην πλήρη κυριότητα ισούται µε τον φόρο που αναλογεί στην ψιλή κυριότητα. 4. Ο φόρος που αναλογεί στο ενοχικό δικαίωµα της αποκλειστικής χρήσης ακινήτου προκύπτει σύµφωνα µε το εµπράγµατο δικαίωµα του οποίου αποτελεί παρακολούθηµα κατά το ποσοστό του επί του ακινήτου. 5. Ο φόρος που αναλογεί στο ακίνητο της περίπτωσης θ της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού ισούται µε τον φόρο που αναλογεί στην πλήρη κυριότητα, χωρίς να οφείλεται φόρος από τον κύριο του ακινήτου. Αρθρο 4 Απαλλαγές από τον ΕΝΦΑ 1. Απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΑ τα δικαιώµατα στα ακίνητα που: Α) Ανήκουν στο ηµόσιο, στο Ταµείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του ηµοσίου (ΤΑΙΠΕ ) και στην Εταιρεία των

6 Ακινήτων του ηµοσίου (ΕΤΑ ΑΕ), µε την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 3. Β) Ιδιοχρησιµοποιούνται από φορείς της γενικής κυβέρνησης, εξαιρουµένων των ανωνύµων εταιρειών, µε την επιφύλαξη της προηγούµενης περίπτωσης. Γ) Ανήκουν σε ξένα κράτη, εφόσον το ακίνητο χρησιµοποιείται για την εγκατάσταση πρεσβείας ή προξενείου του ξένου κράτους ή για την εγκατάσταση πρεσβευτή, πρόξενου και λοιπών διπλωµατικών αντιπροσώπων και πρακτόρων του ξένου κράτους, µε τον όρο της αµοιβαιότητας. ) Ιδιοχρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση του σκοπού τους από Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ικαίου (ΝΠ ) ή Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ε) Ιδιοχρησιµοποιούνται από Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ικαίου (ΝΠΙ ) µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αποκλειστικά για την εκπλήρωση αποδεδειγµένου µορφωτικού, πολιτιστικού, θρησκευτικού και φιλανθρωπικού σκοπού. Στ) Ιδιοχρησιµοποιούνται για λατρευτικούς σκοπούς από τα νοµικά πρόσωπα και νοµικές οντότητες των κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Συντάγµατος γνωστών θρησκειών και δογµάτων, Ζ) Ιδιοχρησιµοποιούνται από τα νοµικά πρόσωπα που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς διοίκησης και διαχείρισης του Ν. 3647/2008 (Α 37). Η) Εχουν επιταχθεί από τον στρατό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4442/1929 (Α 339). Θ) Εχει επιβληθεί µε πράξη της ιοίκησης απαγόρευση οποιασδήποτε χρήσης για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος

7 ή προστασίας αρχαιοτήτων. Αν έχει απαγορευθεί ορισµένη µόνο χρήση, ο ΕΝΦΑ που αναλογεί µειώνεται σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%). Ι) Αποκλειστικά για το έτος 2014 τα λοιπά ακίνητα των προσώπων της περίπτωσης δ. 2. Κάθε άλλη διάταξη, γενική ή ειδική, που αφορά απαλλαγές από φόρους ή τέλη, δεν εφαρµόζεται για τον Ενιαίο Φόρο Ακίνητης Περιουσίας. Αρθρο 5 Υπολογισµός του φόρου 1. Ο φόρος που αναλογεί στα δικαιώµατα επί των κτισµάτων υπολογίζεται βάσει της επιφάνειας του κτίσµατος, της χρήσης, της γεωγραφικής θέσης, του ορόφου, του αριθµού προσόψεων και της παλαιότητας του κτίσµατος. Η χρήση και η γεωγραφική θέση του κτίσµατος καθορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 41 και 41 α του Ν. 1249/1982 (Α 43) και των κατ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθεισών αποφάσεων του υπουργού Οικονοµικών. Ειδικότερα: Α) Η επιφάνεια υπολογίζεται σε τετραγωνικά µέτρα. Το µέγεθος της επιφάνειας αποµειώνεται µε τον αντίστοιχο Συντελεστή Αποµείωσης Επιφανείας (ΣΑΕ), προκειµένου για ειδικά κτίρια. Β) Η χρήση των χώρων του κτίσµατος διακρίνεται σε κύρια και βοηθητική. Γ) Η γεωγραφική θέση του κτίσµατος προσδιορίζει την τιµή ζώνης, στην οποία υπάγεται αυτό. Σύµφωνα µε την τιµή ζώνης που ισχύει

8 την 1 η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας γίνεται κατάταξη του κτίσµατος σε αντίστοιχη φορολογική ζώνη. ) Ως παλαιότητα του κτίσµατος λογίζεται η διαφορά µεταξύ του έτους φορολογίας και του έτους έκδοσης της οικοδοµικής άδειας. Αν δεν υπάρχει οικοδοµική άδεια ως έτος έκδοσης της οικοδοµικής άδειας λαµβάνεται το έτος κατασκευής, το οποίο προκύπτει από δηµόσιο έγγραφο. Αν υπάρχουν περισσότερες της µιας οικοδοµικές άδειες για το ίδιο κτίσµα λαµβάνεται υπόψη το έτος έκδοσης της νεώτερης άδειας. 2. Για τον υπολογισµό του φόρου µε βάση τα κριτήρια της προηγούµενης παραγράφου καθορίζονται οι παρακάτω συντελεστές ως εξής: α) Βασικός φόρος (ΒΦ), που προκύπτει από την τιµή ζώνης σε συνδυασµό µε τη φορολογική ζώνη, σύµφωνα µε τις τιµές που περιλαµβάνονται στον πίνακα που ακολουθεί. Κτίσµατα εντός ή εκτός σχεδίου πόλης ή οικισµού, τα οποία δεν εµπίπτουν σε τιµή ζώνης, εντάσσονται στην κατώτερη τιµή ζώνης της ηµοτικής Ενότητας στην οποία βρίσκονται. Σε περίπτωση που δεν έχουν καθοριστεί τιµές ζώνης στη ηµοτική Ενότητα εντάσσεται στην κατώτερη τιµή ζώνης του οικείου ήµου. Σε περίπτωση που δεν έχουν καθοριστεί τιµές ζώνης στον ήµο εντάσσεται στην κατώτερη τιµή ζώνης της Περιφερειακής Ενότητας. Τιµή ζώνης (ευρώ/τ.µ.) Φορολογική ζώνη Βασικός φόρος (ευρώ/τ.µ.) , ,8

9 , , , , , , , , , , , , , , , ,0

10 , ,0 Β) Συντελεστής Παλαιότητας Κτίσµατος (ΣΠΚ), που προκύπτει από την παλαιότητα του κτίσµατος σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί: Παλαιότητα Συντελεστής παλαιότητας 26 έτη και άνω 1,00 20 ως 25 έτη 1,05 15 ως 19 έτη 1,10 10 ως και 14 έτη 1,15 5 ως και 9 έτη 1,20 Ως και 4 έτη 1,25 Γ) Συντελεστής Αποµείωσης Επιφάνειας (ΣΑΕ) κτίσµατος που προκύπτει για το κλιµάκιο επιφάνειας στο οποίο αντιστοιχεί στις περιπτώσεις που προβλέπεται, σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί: Κλιµάκιο επιφάνειας (τ.µ.) Συντελεστής αποµείωσης ,00

11 500, , , , , , , , , , , , ,01 και άνω 0,25 δ) Συντελεστής ορόφου (ΣΟ) που προκύπτει από τον όροφο που βρίσκεται το ακίνητο, σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί. Σε περίπτωση που το ακίνητο εκτείνεται σε περισσότερους από έναν όροφο, ως Συντελεστής Ορόφου λαµβάνεται εκείνος του υψηλότερου ορόφου Οροφος Συντελεστής ορόφου Υπόγειο 0,98 Ισόγειος και 1 ος 1,00 2 ος και 3 ος 1,02 4 ος και 5 ος 1,03 6 ος και άνω 1,04

12 Προκειµένου για µονοκατοικία, εφαρµόζεται Συντελεστής 1,03, ανεξαρτήτως αριθµού ορόφων. Ο Συντελεστής Ορόφου δεν εφαρµόζεται στα ειδικά κτίρια της περίπτωσης α) της παραγράφου 1. ε) Συντελεστής πρόσοψης (ΣΠ), ο οποίος ορίζεται σε 1 για µηδενικό αριθµό προσόψεων, 1,02 για κτίρια µε µία πρόσοψη και 1,03 για κτίρια µε δύο ή περισσότερες προσόψεις. Ο συντελεστής αυτός εφαρµόζεται µόνο στους κύριους χώρους. Ο Συντελεστής Πρόσοψης δεν εφαρµόζεται στα κτίρια ειδικών χρήσεων της περίπτωσης α) της παραγράφου 1 και σε µονοκατοικίες. στ) Προκειµένου για βοηθητικούς χώρους, ο Συντελεστής Βοηθητικών Χώρων (ΣΒΧ) ορίζεται σε 0,1. ζ) Προκειµένου για ηµιτελή κτίσµατα, εφαρµόζεται συντελεστής ηµιτελών κτισµάτων (ΣΗΚ) ίσος µε 0,4. Ως ηµιτελές νοείται το κτίσµα το οποίο δεν έχει κανονική παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος (µη εργοταξιακή) και παραµένει κενό. 3. Ο φόρος της προηγούµενης παραγράφου προκύπτει ως γινόµενο της επιφάνειας του κτίσµατος, του βασικού φόρου, του συντελεστή παλαιότητας, του συντελεστή ορόφου (όπου αυτός ισχύει), του συντελεστή πρόσοψης (όπου αυτός ισχύει) για κύριους χώρους, του συντελεστή αποµείωσης(στις περιπτώσεις που αυτός ισχύει), του συντελεστή βοηθητικών χώρων (όταν υπάρχουν) και του συντελεστή ηµιτελούς κτίσµατος, όπου αυτός ισχύει, ως εξής: Φόρος = Επιφάνεια κτίσµατος (τ.µ.) Χ ΒΦ Χ ΣΠΚ Χ ΣΟ (όπου αυτός ισχύει) Χ ΣΠ (όπου αυτός ισχύει) Χ ΣΑΕ (όπου αυτός ισχύει) Χ ΣΒΧ (στις περιπτώσεις βοηθητικών χώρων) Χ ΣΗΚ (όπου αυτός ισχύει)

13 4. Ο φόρος που επιβάλλεται επί των γηπέδων υπολογίζεται βάσει της επιφανείας του γηπέδου και των χαρακτηριστικών του. Εφόσον υπάρχει κτίσµα εντός του γηπέδου, η επιφάνεια που φορολογείται υπολογίζεται ως εξής: (α) Για γήπεδα τα οποία βρίσκονται εντός σχεδίου πόλης ή οικισµού, είναι αυτή που προκύπτει ως υπόλοιπο από τη µη χρήση του συντελεστή δόµησης και (β) Για γήπεδα τα οποία βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλης ή οικισµού, είναι αυτή που προκύπτει από την αφαίρεση της επιφάνειας του κτίσµατος από τη συνολική επιφάνεια του γηπέδου. Ο υπολογισµός του φόρου µε βάση τα παραπάνω κριτήρια γίνεται ως εξής: α) Για τα εντός σχεδίου πόλεως ή οικισµού γήπεδα προκύπτει από τη µοναδιαία αξία του γηπέδου σε συνδυασµό µε τη φορολογική ζώνη, σύµφωνα µε τις τιµές που περιλαµβάνονται στον πίνακα που ακολουθεί: Μοναδιαία αξία γηπέδου (ευρώ/τ.µ.) Φορολογική ζώνη Συντελεστής φόρου (ευρώ/τ.µ.) 0,01-2,00 1 0,02 2,01-4,00 2 0,07 4,01-6,00 3 0,15

14 6,01-10,00 4 0,25 10,01-14,00 5 0,35 14,01-20,00 6 0,45 20,01-50,00 7 0,55 50,01-75,00 8 0,65 75,01-100,00 9 0,75 100,01-150, ,85 150,01-200, ,00 200,01-300, ,50 300,01-400, ,00 400,01-500, ,50 500,01-600, ,00

15 600,01-700, ,50 700,01-800, ,00 800,01-900, ,50 900, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 αα) Η µοναδιαία αξία του γηπέδου ανά τετραγωνικό µέτρο προκύπτει ως λόγος της συνολικής αξίας του γηπέδου, βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας, προς τη συνολική επιφάνεια του γηπέδου. αβ) Γήπεδα, τα οποία είναι επιφάνειες που χρησιµοποιούνται για

16 τον ελλιµενισµό σκαφών και αεροσκαφών ή είναι λωρίδες γης, στις οποίες βρίσκονται σιδηροτροχιές, ή εδαφοτεµάχια έδρασης πύργων και γραµµών µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, εντάσσονται ως ενιαίες επιφάνειες στην πρώτη φορολογική ζώνη. αγ) Ο φόρος προκύπτει ως το γινόµενο της επιφανείας σε τετραγωνικά µέτρα, µε ακρίβεια ενός τετραγωνικού µέτρου, επί τον συντελεστή φόρου. Σε περίπτωση που εντός του γηπέδου υπάρχει κτίριο, τότε ο παραπάνω προκύπτων φόρος πολλαπλασιάζεται µε συντελεστή 0,7. β) Για τα γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης ή οικισµού προκύπτει από το Βασικό Συντελεστή Φορολογίας που ορίζεται σε 0,15 λεπτά του Ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο σε συνδυασµό, κατά περίπτωση, µε επιπλέον συντελεστές ως εξής: βα) Αναλόγως της θέσης, προσδιορίζεται ο Συντελεστής Θέσης (ΣΘ) που αντιστοιχεί στην ελάχιστη Αρχική Βασική Αξία (ΑΒΑ) της ηµοτικής Ενότητας στην οποία ανήκει το γήπεδο, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: Ελάχιστη ΑΒΑ (ευρώ/τ.µ.) Συντελεστής Θέσης (ΣΘ) 0,1-0,49 1 0,5-0,99 1,2 1-1,99 1,5 2-2,99 1,8

17 3-4, ,99 2,5 7-9,99 2, ,99 3, ,99 3, ,5 ββ) Αναλόγως της χρήσης του γηπέδου, προσδιορίζεται Συντελεστής Χρήσης (ΣΧ), σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: Είδος Χρήσης Συντελεστής Χρήσης (ΣΧ) ασική έκταση 0,5 Βοσκότοπος 0,7 Μονοετής καλλιέργεια 1,0 Μεταλλείο Λατοµείο 1,2 Υπαίθρια έκθεση 1,5

18 Ελαιοκαλλιέργεια 2,0 ενδροκαλλιέργειες 2,5 Βγ) Αναλόγως της απόστασης από τη θάλασσα, προσδιορίζεται Συντελεστής Απόστασης από Θάλασσα (ΣΑΘ), σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: Απόσταση από τη θάλασσα (µ.) Συντελεστής Απόστασης από Θάλασσα (ΣΑΘ) < ή = > 100 και < ή = > 200 και < ή = 500 1,5 > 500 και < ή = 800 1,2 > Βδ) Αναλόγως µε την επιφάνεια του γηπέδου, προσδιορίζεται Συντελεστής Αποµείωσης Επιφάνειας (ΣΑΕ), σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: Μέγεθος Γηπέδου (τ.µ.) Συντελεστής Αποµείωσης Επιφάνειας < > ή = και < ή = ,6

19 > ,4 Ο Συντελεστής Αποµείωσης Επιφανείας εφαρµόζεται για το κλιµάκιο επιφανείας στο οποίο αντιστοιχεί. Βε) Αν το γήπεδο έχει πρόσβαση σε εθνική ή επαρχιακή οδό, τότε εφαρµόζεται Συντελεστής Πρόσβασης (ΣΠ) ίσος µε 1,2 ή 1,1 αντιστοίχως. Βστ) Αναλόγως της ύπαρξης κατοικίας. Σε περίπτωση ύπαρξης κατοικίας εντός του γηπέδου, εφαρµόζεται Συντελεστής Κατοικίας (ΣΚ) ίσος µε 5. Αν η κατοικία είναι η µοναδική για την οικογένεια (υπόχρεος, σύζυγος και προστατευόµενα µέλη) του φυσικού προσώπου που έχει τα εµπράγµατα δικαιώµατα και έχει επιφάνεια χαµηλότερη των 150 τ.µ., ο συντελεστής δεν εφαρµόζεται. Αν το γήπεδο έχει επιφάνεια άνω των δέκα χιλιάδων τ.µ. ( τ.µ.), ο συντελεστής εφαρµόζεται µέχρι και τις δέκα χιλιάδες τ.µ. πριν την αφαίρεση της επιφάνειας του κτίσµατος. 5.α. Ο φόρος της προηγούµενης παραγράφου προκύπτει ως γινόµενο της επιφάνειας του γηπέδου σε τ.µ., µε ακρίβεια ενός τ.µ., του βασικού συντελεστή φορολογίας, του συντελεστή θέσης, του συντελεστή χρήσης, του συντελεστή απόστασης από τη θάλασσα, του συντελεστή αποµείωσης επιφανείας, του συντελεστή πρόσβασης και του συντελεστή κατοικίας, όπου αυτός εφαρµόζεται, ως εξής: Φόρος = Επιφάνεια γηπέδου (τ.µ.) Χ ΒΣΦ Χ ΣΘ Χ ΣΧ Χ ΣΑΘ Χ ΣΑΕ Χ ΣΠ Χ ΣΚ (όπου αυτός ισχύει). β. Ειδικά για γήπεδα, τα οποία είναι επιφάνειες που χρησιµοποιούνται για τον ελλιµενισµό σκαφών και αεροσκαφών ή είναι λωρίδες γης, στις οποίες βρίσκονται σιδηροτροχιές, ή

20 εδαφοτεµάχια έδρασης πύργων και γραµµών µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ο φόρος προκύπτει ως το γινόµενο της επιφάνειας του γηπέδου σε τετραγωνικά µέτρα, µε ακρίβεια ενός τετραγωνικού µέτρου και του βασικού συντελεστή φορολογίας, ως εξής: Φόρος = Επιφάνεια γηπέδου (µ2) χ ΒΣΦ Άρθρο 6 Προσδιορισµός Ενιαίου Φόρου Ακινήτων και χρόνος υποβολής δήλωσης 1. Ο Ενιαίος Φόρος Ακινήτων επιβάλλεται µε πράξη διοικητικού προσδιορισµού φόρου που εκδίδεται από τη Φορολογική ιοίκηση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κώδικα Φορολογικής ιαδικασίας. 2. α. Για τον προσδιορισµό του ενιαίου φόρου ακινήτων κατά το πρώτο έτος εφαρµογής λαµβάνονται υπόψη: α) για τα φυσικά πρόσωπα, οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων του άρθρου 23 του Ν3427/2005 (Α' 312) ετών 2005 έως και 2014 και β) για τα νοµικά πρόσωπα, οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων 2013 και Στις δηλώσεις αυτές περιλαµβάνεται το σύνολο της φορολογητέας ακίνητης περιουσίας κατά την 1 η Ιανουαρίου β. Τα στοιχεία που προκύπτουν από το σύνολο των δηλώσεων αυτών αποτελούν τη «ήλωση Φόρου Ακινήτων» έτους 2014, η οποία συντίθεται µηχανογραφικά από τη Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων και χρησιµοποιείται ως βάση για τον προσδιορισµό του φόρου κατά την πρώτη εφαρµογή του ενιαίου φόρου ακινήτων. 3. Για κάθε έτος ως βάση προσδιορισµού του φόρου λαµβάνεται η βάση του προηγούµενου έτους µε τις µεταβολές που επήλθαν

21 στο αντικείµενο του φόρου. Για τις µεταβολές κάθε έτους, ο φορολογούµενος υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων εντός τριάντα ηµερών από την ηµέρα της µεταβολής και όχι αργότερα της 31 ης Ιανουαρίου του επόµενου έτους. Ο φορολογούµενος που καθίσταται υπόχρεος του ενιαίου φόρου ακινήτων για πρώτη φορά υποχρεούται σε υποβολή αρχικής δήλωσης εντός των ιδίων χρονικών ορίων. 4. Σε περίπτωση που δεν έχουν επέλθει µεταβολές στο αντικείµενο του φόρου, ο φορολογούµενος αποδέχεται την ακρίβεια της δήλωσης του προηγουµένου έτους µέχρι την ίδια ηµεροµηνία. Η αποδοχή εκ µέρους του φορολογούµενου της δήλωσης του προηγούµενου έτους ή η µεταβολή αυτής, εφόσον συντρέχει περίπτωση, µέχρι την ως άνω ηµεροµηνία θεωρείται ως υποβολή αρχικής δήλωσης για το έτος φορολογίας. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής ιαδικασίας για την υποβολή δηλώσεων καθώς και για την επιβολή τόκων και προστίµων. Αρθρο 7 Εκπτώσεις και αναστολή πληρωµής φόρου 1.α. Χορηγείται έκπτωση πενήντα τοις εκατό (50%) επί του συνολικού (για τον φορολογούµενο, τον/τη σύζυγο που συνυποβάλλει δήλωση και τα εξαρτώµενα µέλη) βεβαιωθέντος φόρου σε φυσικά πρόσωπα, σε περιπτώσεις διαπιστωµένης οικονοµικής αδυναµίας πληρωµής του. Η έκπτωση χορηγείται σε ετήσια βάση και µπορεί να ανανεώνεται. Για τη χορήγηση της έκπτωσης πρέπει να πληρούνται σωρευτικά τα εξής κριτήρια:

22 Αα) Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδηµα του προηγούµενου φορολογικού έτους σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (Ν. 4172/2013) δεν υπερβαίνει τις επτά χιλιάδες ευρώ (7.000), προσαυξηµένο κατά χίλια ευρώ (1.000 ευρώ) για τον/τη σύζυγο και κάθε εξαρτώµενο µέλος, Ββ) το σύνολο της επιφάνειας των κτισµάτων και των γηπέδων στην ιδιοκτησία του φορολογούµενου και των εξαρτώµενων µελών της οικογένειάς του (λαµβανοµένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας) δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα τ.µ. (150 τ.µ.) προκειµένου για κτίσµατα, ή τα πεντακόσια τ.µ. (500 τ.µ.) προκειµένου για γήπεδα εντός σχεδίου πόλεως ή οικισµού, ή τα έξι χιλιάδες τ.µ. (6.000 τ.µ.), προκειµένου για γήπεδα εκτός σχεδίου πόλεως ή οικισµού, και Γγ) ο φορολογούµενος, ο/η σύζυγος και τα εξαρτώµενα µέλη της οικογένειάς του δεν έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το υπουργείο Οικονοµικών και τα Ασφαλιστικά Ταµεία. Β. ΗΗ έκπτωση της προηγούµενης περίπτωσης ανέρχεται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), εφόσον τηρούνται σωρευτικά τα κριτήρια που ορίζονται σε αυτήν και ο αριθµός των εξαρτώµενων µελών ισούται ή υπερβαίνει τα τρία. 2. Προκειµένου για νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες, δύναται να χορηγείται αναστολή πληρωµής του φόρου. Η αναστολή χορηγείται σε ετήσια βάση και δύναται να ανανεώνεται µέχρι τρεις φορές εντός διαστήµατος δέκα (10) ετών από τη χορήγηση της πρώτης αναστολής. Για τη χορήγηση της αναστολής πρέπει να πληρούνται σωρευτικά τα εξής κριτήρια: α) Ο συνολικός κύκλος εργασιών του αιτούντος κατά το προηγούµενο φορολογικό έτος σύµφωνα µε τις διατάξεις του

23 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (Ν. 4172/2013) δεν υπερβαίνει το δεκαπλάσιο του συνολικού φόρου, β) Ο συνολικός κύκλος εργασιών, όπως ορίζεται στο προηγούµενο εδάφιο έχει παρουσιάσει µείωση άνω του τριάντα τοις εκατό (30%) σε σχέση µε το προηγούµενο προς αυτό φορολογικό έτος, και γ) δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το υπουργείο Οικονοµικών και τα Ασφαλιστικά Ταµεία. Αρθρο 7 Πληρωµή του Ενιαίου Φόρου Ακινήτων 1. Ο φόρος καταβάλλεται εφάπαξ µέχρι την τελευταία εργάσιµη για τις δηµόσιες υπηρεσίες ηµέρα του επόµενου µήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισµού φόρου, ή σε δόσεις µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του εκεµβρίου του ίδιου έτους. 2. Αν ο υπόχρεος καταβάλλει εφάπαξ το σύνολο του φόρου, µε βάση την αρχική δήλωση, µέσα στην προθεσµία καταβολής της πρώτης δόσης, παρέχεται έκπτωση ποσού ίσου µε ενάµισι τοις εκατό (1,5%) του συνολικά οφειλόµενου φόρου. 3. Ειδικότερα θέµατα σχετικά µε τον τρόπο καταβολής του φόρου καθορίζονται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ηµοσίων Εσόδων σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 41 του Κώδικα Φορολογικής ιαδικασίας. Αρθρο 8 Συµπλήρωση των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής ιαδικασίας

24 1.α. Η περίπτωση γ του άρθρου 2 του Ν. 4147/2013 (Α 170) αντικαθίσταται ως εξής: «γ. Ενιαίος Φόρος Ακινήτων (ΕΝΦΑ)». Β. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 του Ν. 4147/2013 οι λέξεις «τη φορολογία ακινήτων» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «τον ενιαίο φόρο ακινήτων». 2. Μετά το άρθρο 39 του Ν. 4147/2013 προστίθεται νέο άρθρο 39 Α που έχει ως εξής: «Αρθρο 39 Α Υποχρεώσεις τρίτων για τον ενιαίο φόρο ακινήτων 1. Απαγορεύεται, επί ποινή ακυρότητας του συµβολαιογραφικού εγγράφου, η σύνταξη συµβολαιογραφικού εγγράφου, µε το οποίο µεταβιβάζεται µε οποιαδήποτε αιτία η κυριότητα ακινήτου ή µεταβιβάζονται ή δηµιουργούνται εµπράγµατα δικαιώµατα σε αυτό ή γίνεται σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας ή εγγράφεται υποθήκη επί ακινήτου, αν δεν επισυναφθεί από το συµβολαιογράφο στο συµβόλαιο που συντάσσει, πιστοποιητικό της Φορολογικής ιοίκησης, µε το οποίο πιστοποιείται ότι το ίδιο ακίνητο, µε τα ίδια στοιχεία, περιλαµβάνεται στη δήλωση ενιαίου φόρου ακινήτων, καθώς και ότι ο φορολογούµενος έχει καταβάλει, ή νόµιµα απαλλαγεί από τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων για το συγκεκριµένο ακίνητο και έχει καταβάλει, ρυθµίσει ή νόµιµα απαλλαγεί για τα υπόλοιπα ακίνητα για τα οποία είναι υπόχρεος, κατά τα προηγούµενα έτη. Το αυτό ισχύει και για τη σύνταξη κατακυρωτικής έκθεσηςς επί εκούσιου πλειστηριασµού.

25 2. Οι φύλακες µεταγραφών και οι προϊστάµενοι των κτηµατολογικών γραφείων υποχρεούνται να αρνηθούν τη µεταγραφή ή την καταχώρηση στα κτηµατολογικά βιβλία συµβολαιογραφικού εγγράφου, µε το οποίο µεταβιβάζεται µε οποιαδήποτε αιτία η κυριότητα ενός ακινήτου ή µεταβιβάζονται ή δηµιουργούνται εµπράγµατα δικαιώµατα σε αυτό ή γίνεται σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας ή εγγράφεται υποθήκη επί ακινήτου αν δεν επισυνάπτεται το πιστοποιητικό της προηγούµενης παραγράφου. Το αυτό ισχύει και κατά τη µεταγραφή ή καταχώριση της κατακυρωτικής έκθεσης επί εκούσιου πλειστηριασµού. 3. εάν δεν είναι δυνατή η επισύναψη στο συµβολαιογραφικό έγγραφο του πιστοποιητικού του ενιαίου φόρου ακινήτων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού και για τα προηγούµενα της µεταβίβασης έτη επισυνάπτεται για τα υπόλοιπα έτη το πιστοποιητικό του άρθρου 48 του Ν. 3842/2010 (Α 58) για το σύνολο των ακινήτων του φορολογούµενου. 4. επιτρέπεται η σύνταξη συµβολαιογραφικού εγγράφου και πριν την εξόφληση του οφειλόµενου φόρου των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος, µε την προϋπόθεση ότι επί των οικείων πιστοποιητικών αναγράφεται το συνολικά οφειλόµενο ποσό κύριων και πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων, το οποίο υποχρεούται να αποδώσει, επί ποινή ακυρότητας του συµβολαίου, ο συµβολαιογράφος, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριών (3) εργασίµων ηµερών. Για την εφαρµογή της παραγράφου αυτή, το καταβληθησόµενο τίµηµα δεν µπορεί να υπολείπεται του οφειλόµενου ποσού. Κατά τη µεταγραφή ή την καταχώριση του συµβολαιογραφικού εγγράφου στα κτηµατολογικά γραφεία οι φύλακες µεταγραφών και οι προϊστάµενοι των κτηµατολογικών γραφείων υποχρεούνται να αρνηθούν τη µεταγραφή ή την καταχώρηση, αν δεν προσκοµισθεί

26 κυρωµένο αντίγραφο του παραστατικού εξόφλησης του οφειλόµενου ποσού. 5. Απαγορεύεται η κατάθεση αγωγής ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ενώπιον δικαστηρίου ή δηµόσιας αρχή από υπόχρεο στον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων επί ακινήτου του ιδίου προσώπου, αν δεν προσκοµισθεί κατά περίπτωση το πιστοποιητικό των παραγράφων 1 ή 3 του άρθρου αυτού. 6. Οι συµβολαιογράφοι, οι φύλακες µεταγραφών και οι προϊστάµενοι των κτηµατολογικών γραφείων που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, υπόκεινται σε πρόστιµο που ορίζεται σε πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, για κάθε παράβαση. Το πρόστιµο αυτό επιβάλλεται µε πράξη της Φορολογικής ιοίκησης. 7. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ηµοσίων Εσόδων καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόµενο του πιστοποιητικού ενιαίου φόρου ακινήτων, η διαδικασία χορήγησής του και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου». 4. Στο άρθρο 50 του Ν. 4174/2013 οι υφιστάµενες παράγραφοι 5 και 6 αναριθµούνται αντιστοίχως σε 6 και 7 και προστίθεται νέα παράγραφος 5, που έχει ως εξής: «5. Οι νόµιµοι εκπρόσωποι των υπόχρεων σε ενιαίο φόρο ακινήτων νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων, ο εκτελεστής διαθήκης κληρονοµιαίαςς περιουσίας που τελεί υπό εκκαθάριση και η οποία έχει καταλειφθεί υπέρ νοµικών προσώπων µε τον όρο της εκτέλεσης κοινωφελών ή φιλανθρωπικών έργων, ο

27 εκκαθαριστήςς ή προσωρινός διαχειριστής νοµικού προσώπου, που έχει τεθεί σε εκκαθάριση ή βρίσκεται κάτω από αναγκαστική διαχείριση, καθώς και ο σύνδικος της πτώχευσης ευθύνονται σε ολόκληρο, µαζί µε τους υπόχρεους, για την πληρωµή των τόκων και προστίµων που οφείλονται σε δικές τους πράξεις ή παραλείψεις». 5. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «α) η απόκρυψη καθαρών εισοδηµάτων από οποιαδήποτε πηγή ή η απόκρυψη στοιχείων που αποτελούν αντικείµενο ή συνθέτουν το αντικείµενο του ενιαίου φόρου ακινήτων µε µη υποβολή δήλωσης ή µε υποβολή ανακριβούς δήλωσης και µε σκοπό τη µη πληρωµή φόρου εισοδήµατος ή του ενιαίου φόρου ακινήτων». Αρθρο 9 Εξόφληση φόρου µε µεταβίβαση ακινήτου Στο άρθρο ;;;; του Ν. 4174/2013 (ΚΦ ) προστίθεται παράγραφος ως εξής: «Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ηµοσίων Εσόδων, µπορεί να επιτραπεί η εξόφληση του συνόλου ή µέρους οφειλοµένου φόρου από οφειλέτη που βρίσκεται σε αδυναµία να τον καταβάλει µε µετρητά, µετά από αίτησή του, µε µεταβίβαση σε τρίτον της πλήρους κυριότητας του ακινήτου και ταυτόχρονη εκχώρηση της απαίτησης καταβολής του τιµήµατος ή µέρους αυτού στο Ελληνικό ηµόσιο ή µε µεταβίβαση στο Ελληνικό ηµόσιο της πλήρους κυριότητας του ακινήτου, ίσης τουλάχιστον αξίας µε το ποσό του εξοφλούµενου φόρου. Με όµοια απόφαση καθορίζεται η διαδικασία εξόφλησης του φόρου µε τη µεταβίβαση ακινήτου του οφειλέτη και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή

28 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση µεταβίβασης της πλήρους κυριότητας του ακινήτου στο Ελληνικό ηµόσιο, η τυχόν διαφορά υπέρ του Ελληνικού ηµοσίου µεταξύ της αξίας του ακινήτου που µεταβιβάζεται και του οφειλόµενου φόρου δεν επιστρέφεται». Αρθρο 10 Γενικές διατάξεις Οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής ιαδικασίας (Ν. 4174/2013) εφαρµόζονται για τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων. Αρθρο 11 Μεταβατικές και καταργούµενες διατάξεις 1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 27 ως 50 του Ν. 3842/ Οι καταργούµενες διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται και µετά την 1 η Ιανουαρίου 2014: Α) σε υποθέσεις φόρου ακίνητης περιουσίας, για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε µέχρι την κατάργησή τους. Β) στις υποθέσεις του ενιαίου φόρου ακινήτων, όπου ρητά ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου. Αρθρο 12 Εναρξη ισχύος

29 Ο ΕΝΦΑ επιβάλλεται από και για κάθε επόµενο οικονοµικό έτος σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.

Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις

Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΝΘ, 21 Δεκεµβρίου 2013, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 287 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους 31 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4223 Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΤΟ Ε9 ΑΠΟ ΤΗΝ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΤΟ Ε9 ΑΠΟ ΤΗΝ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΤΟ Ε9 ΑΠΟ ΤΗΝ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ` Αθήνα, Μάιος 2014 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΤΟ Ε9 ΑΠΟ ΤΗΝ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Με το νόμο 4223/2013, που δημοσιεύθηκε στις 31-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) από την 1 η Ιανουαρίου 2014.

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) από την 1 η Ιανουαρίου 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) από την 1 η Ιανουαρίου 2014. Ι. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) από την 1 η Ιανουαρίου 2014. Ι. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

: : : . 4178/2013 , , . . - . - 1. -

: : :   . 4178/2013 , ,  . . - . - 1. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) ---------------------------

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) --------------------------- ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) --------------------------- Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 287/Α'/31/12/2013 ο ν. 4223/2013, με τον οποίο επιβάλλεται ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo. syzefxis. gov.

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo. syzefxis. gov. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ Γ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 1 Δόσεις και απαλλαγές ρύθμισης 1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 1. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 2/3/2012 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. ΠΟΛ: 1056

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ: 763 Β 30.4.2015 ΑΔΑ:7Ρ8ΩΗ-Δ4Ζ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι.ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1088/17.4.2015. αποφασίζουμε:

ΠΟΛ.1088/17.4.2015. αποφασίζουμε: ΠΟΛ.1088/17.4.2015 Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και καταβολή του φόρου. Τύπος και περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας εισοδήματος (άρθρα 30-34 Ν.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας εισοδήματος (άρθρα 30-34 Ν. ΑΔΑ:Ω8ΡΟΗ-8ΦΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝ ΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜ ΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2859(ΦΕΚ.248/Α /7-11-2000) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2859(ΦΕΚ.248/Α /7-11-2000) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2859(ΦΕΚ.248/Α /7-11-2000) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο πρώτο Κυρώνεται ο Κώδικας Φόρου

Διαβάστε περισσότερα

Τις διατάξεις: α) του άρθρου 19 του ν.δ. 1077/1971 (ΦΕΚ Α' 273) και

Τις διατάξεις: α) του άρθρου 19 του ν.δ. 1077/1971 (ΦΕΚ Α' 273) και Π.Δ. 129 της 16.2/3.3.89. Για την κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τίτλο "Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος" των διατάξεων που ισχύουν και αναφέρονται στη Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1571 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 107 9 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4152 Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2457 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 167 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4172 Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. Σηµειώσεις Σεµιναρίων

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. Σηµειώσεις Σεµιναρίων ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Σηµειώσεις Σεµιναρίων Ανάλυση των διατάξεων του Ν. 2238/1994 όπως ισχύουν µετά τις αλλαγές των Ν. 3522/2006, 3610/2007 και Ν. 3634/2008 Πρακτικά παραδείγµατα

Διαβάστε περισσότερα

: : :. 4178/2013 « .» ( 174 ). . - 1. - 2. -

: : :. 4178/2013 «    .» ( 174 ). . - 1. -  2. - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5085 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160 8 Αυγούστου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4281 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονο μίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Τα νέα πρόστιμα από 1.1.2014. Εισηγητές:

Τα νέα πρόστιμα από 1.1.2014. Εισηγητές: Τα νέα πρόστιμα από 1.1.2014 Εισηγητές: Α μέρος: Κωνσταντίνος Αντ. Κουλογιάννης Β μέρος: Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς Διαφάνειες του διαδικτυακού σεμιναρίου που διεξήχθη από τον κόμβο TaxHeaven την 1.2.2014.

Διαβάστε περισσότερα

N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010) : Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης.

N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010) : Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010) : Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007 ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ρυθµίσεις στον Κωδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Οι διατάξεις του π.δ. 186/1992 (Φ.Ε.Κ. 84Α) τροποποιούνται, αντικαθίστανται

Διαβάστε περισσότερα

άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΝΟΜΟΣ 3869/2010 άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 1. Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του ν. 2992/2002 Το άρθρο 7 του ν. 2992/2002 (Α 54) τροποποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 40 15 Μαρτίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3833 Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής

Διαβάστε περισσότερα