διαθέσιµες στο 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "διαθέσιµες στο http://www.thomasarmstrong.com/multiple_intelligences.htm 1"

Transcript

1 MODULE 1 Αναγνώριση των ευάλωτων µαθητών Εισαγωγή Καλώς ήρθατε στην πρώτη ενότητα του εκπαιδευτικού προγράµµατος. Ο στόχος αυτής της ενότητας είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς και όσους δραστηριοποιούνται στο χώρο της εκπαίδευσης να αναγνωρίσουν νεαρούς µαθητές που κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν την εκπαίδευση, είτε προτού ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση είτε πριν την ολοκλήρωση ενός επιλεγµένου, από τους ίδιους, κύκλο µαθηµάτων. Η ενότητα βασίζεται σε ένα µικρό αριθµό συνεντεύξεων µελέτης περιπτώσεων µε νεαρά άτοµα, γονείς, δασκάλους, διευθυντές σχολείων δηµόσιου ανώτερους υπαλλήλους και την εκτεταµένη έρευνα που υλοποιήθηκε κατά την σύνταξη της βρετανικής εθνικής έκθεσης αλλά και των εθνικών αναφορών των συνεργατών του προγράµµατος. Είναι σαφές ότι δεν υπάρχει µια ενιαία αιτία επηρεασµού ή ένας προσδιοριστικός παράγοντας, ικανός να χρησιµοποιηθεί για προληφθεί µε ακρίβεια αν ένας µαθητής «θα διαρρεύσει» από την εκπαίδευση. Συχνά οι λόγοι είναι πολλαπλοί και περίπλοκοι. Για τον σκοπό αυτής της ενότητας, οι παράγοντες ταυτοποίησης που θα πρέπει να αναζητήσει κανείς, ως υπεύθυνους για την «σχολική διαρροή» ή την πρόωρη εγκατάλειψη των µαθηµάτων, έχουν χωριστεί σε τέσσερα κεφάλαια, τους εκπαιδευτικούς, τους προσωπικούς, τους οικογενειακούς και τους κοινωνικούς.

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Ποιότητα διδασκαλίας και ηγεσία. Ένας από τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζει την απόλαυση της εκπαίδευσης από τους µαθητές και που τους συγκρατεί σε ένα κύκλο µαθηµάτων είναι η ποιότητα της διδασκαλίας. Μια φτωχή, χωρίς ερεθίσµατα διδασκαλία µπορεί να οδηγήσει σε ελλιπή, φτωχή συµπεριφορά εντός της τάξης και αυτό εν συνεχεία να οδηγήσει σε σχολική διαρροή ή αποτυχία ολοκλήρωσης του κύκλου µαθηµάτων. Κακή, για οποιονδήποτε λόγο, διδασκαλία θα πρέπει να εντοπιστεί και να διορθωθεί, πιθανώς µέσα από πρόσθετη κατάρτιση, πόρους ή ισχυρά και ενθαρρυντικά συστήµατα. Μια υψηλής ποιότητας εκπαιδευτική ηγεσία είναι σηµαντική για να εξασφαλιστεί ότι η εκπαιδευτικές πολιτικές σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο δεν είναι πάρα πολύ αυστηρές, άκαµπτες ή ελλιπείς σε οράµατα. ιαφοροποιηµένη µάθηση Είναι σηµαντικό να προσφερθεί διαφοροποιηµένη µάθηση, µε σκοπό να καλυφθούν όλες οι διαφορετικές µορφές µάθησης των µαθητών. Όταν οι εκπαιδευτικοί δείχνουν στους µαθητές ότι υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι µάθησης, οι µαθητές βρίσκουν νέους και δηµιουργικούς τρόπους να επιλύσουν προβλήµατα, να σηµειώσουν επιτυχίες και να γίνουν δια βίου µαθητευόµενοι. Υπάρχουν σηµαντικές αποδείξεις ότι καθένας από εµάς µαθαίνει µε διαφορετικούς τρόπους. Στους οπτικού τύπου µαθητευόµενους (Visual Learner), αρέσει να βλέπουν διαγράµµατα και ανταποκρίνονται καλύτερα στη γραφική απεικόνιση, τους χάρτες κτλ. Οι ακουστικού τύπου µαθητευόµενοι (Auditory Learner) ανταποκρίνονται καλύτερα σε πράγµατα που ακουστικές πληροφορίες, κάποιες φορές αλλά όχι πάντα, µουσικές. Στον κιναισθητικό τύπο µαθητευοµένων (Kinaesthetic Learners) συνήθως αρέσει η φυσική/ σωµατική δραστηριότητα προκειµένου να ενισχύσουν την µάθηση.

3 Περαιτέρω πληροφορίες για τις διαφορικές µορφές εκµάθησης είναι διαθέσιµες στο 1 Εκπαιδευτικό κλίµα (learning climate) Είναι σηµαντικό να υπάρχει το κατάλληλο κλίµα για την µάθηση και την «διατήρηση» των µαθητών. Αν και µερικοί παράγοντες είναι δύσκολο να εξαλειφθούν χωρίς την κατάλληλη χρηµατοδότηση π.χ. κτήρια φτωχής κατασκευής, έλλειψη εξοπλισµού ή εργαστηριών, οι εκπαιδευτικοί µπορούν να επιτύχουν περισσότερα µε την δηµιουργία του κατάλληλου κλίµατος στην τάξη. Είναι σηµαντική η δηµιουργία ενός περιβάλλοντος που θα µεγιστοποιεί τις ευκαιρίες και την παροχή κινήτρων για µάθηση. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ιστοσελίδα εισάγεται τον όρο «classroom climate» στην µηχανή αναζήτησης της σελίδας. 2 και Αξιολόγηση Η αξιολόγηση µεµονωµένων µαθητών είναι ουσιώδης για να αποφασιστεί σε ποιο σηµείο έχουν φτάσει µαθησιακά οι µαθητές, που πρέπει να φτάσουν και ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να φθάσουν ως εκεί. Στην Βρετανία το θέµα αυτό προσεγγίζεται µέσω µιας στρατηγικής που ονοµάζεται AfL (Assessment for Learning) σχεδιασµένη για την υποστήριξη των σχολείων 1 Ιστοσελίδα του Thomas Armstrong, µε εκτενή αναφορά στη θεωρία του Howard Gardner (1983) για την πολλαπλή νοηµοσύνη και τους οχτώ βασικούς τρόπους µάθησης που προτείνονται από αυτή. Επίσης περιλαµβάνει βιβλιογραφικές παραποµπές και συνδέσµους για άρθρα, προσανατολισµένα σε θέµατα αντιµετώπισης και διευκόλυνσης της µάθησης (και σε παιδιά που αντιµετωπίζουν προβλήµατα όπως η ελλειµµατική προσοχή). Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω τίτλοι : «50 τρόποι για την καλύτερη απόδοση του παιδιού σας», «Ελλειµµατική προσοχή, Υπερκινητικότητα στα παιδιά: Μια επίπτωση της αύξησης των τεχνολογιών και της µείωσης του παιχνιδιού», κτλ. 2 Πρόκειται για την ιστοσελίδα teachernet,. Στο κατάλογο θεμάτων που παρουσιάζεται στα δεξιά της οθόνης, παρέχονται πληροφορίες σχετικά με θέματα που αφορούν το σχολείο ως ολότητα ( συμπεριφορά και παρακολούθηση, οικογένεια και κοινωνία, κτλ), έρευνες σχετικές με την εκπαίδευση κ.α Εισάγοντας τον προτεινόμενο όρο στην μηχανή αναζήτησης του ιστοσελίδας, παρουσιάζεται ένας κατάλογος σχετικών με το θέμα συνδέσμων ενώ δίνεται η δυνατότητα για «περιορισμό» της αναζήτησης με βάση λίστα κριτηρίων. Αν, για παράδειγμα επιλέξουμε τον 7 ο, στη λίστα που προτείνεται, σύνδεσμο, εμφανίζεται ένα κείμενο με τα αποτελέσματα- κλειδιά της συνεργασίας σχολείων για την βελτίωση της συμπεριφοράς και την παρατεταμένη απουσία, και στο τέλος παρατίθενται και σχετικοί σύνδεσμοι.

4 στην χρήση πληροφοριών αξιολόγησης για να βελτιωθούν και να προγραµµατιστούν οι παροχές. Βλέπε 3 Επικοινωνία Η επικοινωνία µεταξύ των σχολείων πρέπει να είναι καλή. Προβλήµατα που αντιµετωπίζονται από τους δασκάλους και τους µαθητές, µικρότερης ηλικίας (καθώς και επιτυχείς στρατηγικές για την αντιµετώπιση τους) θα πρέπει να «µεταφέρονται» όταν αλλάζουν σχολείο. Είναι επίσης σηµαντικό το σχολείο αποδέκτης να ξέρει το επίπεδο ικανοτήτων, ιδιαίτερα το επίπεδο µαθηµατικών γνώσεων και την αναγνωστική ικανότητα (Literacy), του µεταφερθέντα µαθητή, ώστε να µπορέσει να συνδεθεί µε τις κατάλληλες οµάδες συνοµηλίκων και να µελετηθούν τυχόν αδυναµίες σε επίπεδο ικανοτήτων. Παιδιά «ταξιδιώτες» Η «κουλτούρα του ταξιδιώτη» µπορεί να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στο αν τα παιδιά- ταξιδιώτες θα εγκαταλείψουν. Αν και οι τσιγγάνοι γονείς- ταξιδιώτες δεν είναι γενικά εχθρικοί προς την εκπαίδευση, αλλά υπάρχει ένας φόβος για τη διάλυση των «Τσιγγάνικων Αξιών» και την έκθεση των παιδιών στις «ανηθικότητες» της µη τσιγγάνικης κοινωνίας. Οι τσιγγάνοι ταξιδιώτες αντιµετωπίζουν επίσης του πρόβληµα της ασυνέχειας του σχολείου, εφόσον µετακινούνται σε όλη τη χώρα. Γι αυτό το λόγο, είναι σηµαντικό τα σχολεία και οι τοπικές εκπαιδευτικές αρχές να 3 Πρόκειται για την ίδια ιστοσελίδα (βλ. υποσημείωση 2) και πιο συγκεκριμένα την υποενότητα που αφορά την αξιολόγηση. Στην σελίδα αυτή παρουσιάζεται μια σύνοψη των βασικών θεμάτων αξιολόγησης. Παρουσιάζονται οι πρακτικές της «αξιολόγησης για τη μάθηση» (assessment for learning) καθώς και ο ορισμός της, αλλά και δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης με την QWA website, η οποία όπως αναφέρεται, παρέχει πρακτική καθοδήγηση και μελέτες για την καθοδήγηση των δασκάλων στην εφαρμογή αξιολόγησης σε καθημερινή βάση για την βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης. Επιπλέον παρουσιάζεται και δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης με το National Benchmark (αξιολόγηση σε εθνικό επίπεδο), πρόκειται για μια βάση δεδομένων, που περιέχει στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες, οι οποίες βοηθούν στην απάντηση ερωτημάτων όπως : «Πόσο καλά τα πάμε σαν σχολείο;», «Πόσο καλά θα μπορούσαμε να τα πηγαίνουμε;», στηριζόμενο στη λογική της σύγκρισης μεταξύ σχολείων με τα ίδια χαρακτηριστικά ή προηγούμενα παρόμοια επιτεύγματα.

5 υιοθετούν ειδικές παροχές για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τέτοιων κοινοτήτων. 4 Με παρόµοιο τρόπο, η εκπαιδευτική κοινωνία είναι σηµαντική και οι µαθητές είναι πιθανότερο να δεσµευτούν, εάν έχουν τον ίδιο δάσκαλο καθ όλη την διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους. Η εκτενής χρήση αναπληρωτών εκπαιδευτικών µπορεί να έχει καταστρεπτικές συνέπειες. Επιλογή κύκλου µαθηµάτων Η κακή επιλογή µαθηµάτων, είτε κατά την επιλογή προαιρετικών κύκλων µαθηµάτων κατά την διάρκεια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης είτε κατά την επιλογή µετά από αυτή, µπορεί να ασκήσει σηµαντική επιρροή στο αν ένας µαθητής θα ολοκληρώσει ή όχι τα µαθήµατα. Μπορεί να υπάρξουν πολύ λόγοι που επιλέγεται «λάθος» κύκλος µαθηµάτων. Για παράδειγµα: Έλλειψη επιλογής (επειδή τα µαθήµατα που προτιµούν έχουν συµπληρώσει των αριθµό µαθητών που προβλέπεται ή είναι µη διαθέσιµα ). Απόσταση που πρέπει να διανύσουν Ανεπαρκή επίπεδα βασικών δεξιοτήτων που έχουν σαν αποτέλεσµα να «µένουν πίσω» στην εργασία που απαιτούν τα µαθήµατα. (π.χ. έχει βρεθεί ότι το χαµηλό επίπεδο αλφαβητισµού δυσκολεύει την επιτυχή ολοκλήρωση µαθηµάτων ψυχολογίας). Ελλιπής ενηµέρωση µαθητών, γονέων και κηδεµόνων για το πρόγραµµα σπουδών, τις εξετάσεις και τις απαιτήσεις των µαθηµάτων. 4 Ιστοσελίδα της «National Literacy Trust» (Εθνικής Ένωσης Αλφαβητισμού), με σύνθημα «Ο Αλφαβητισμός αλλάζει ζωές». Επιλέγοντας τον συγκεκριμένο σύνδεσμο εμφανίζεται άρθρο του Kalwant Bhopal ( University of Greenwich), με τίτλο «Gypsy Travellers and Education: Changing Needs and Changing Perceptions» (Ταξιδιώτες Τσιγγάνοι και Εκπαίδευση: Μεταβαλλόμενες ανάγκες και αντιλήψεις» που δημοσιεύτηκε στο British Journal of Educational Studies vol 52 No.1 (March 2004) pp Το άρθρο διαπραγματεύεται τη μεταβολή των απόψεων των «ταξιδιωτών τσιγγάνων» όσον αφορά την εκπαίδευση των παιδιών τους. Στην ίδια ιστοσελίδα παρέχονται πληροφορίες και σύνδεσμοι και για θέματα αλφαβητισμού σε σχέση με την φτώχεια, τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, τον αποκλεισμό, την παραβατική συμπεριφορά, τις μειονοτικές ομάδες, τους μετακινούμενους πληθυσμούς, τους πρόσφυγες και τους ζητούντες άσυλο.

6 Άλλα θέµατα σχετικά µε το σχολείο Η έρευνα µας µε µελέτες περίπτωσης εντόπισαν επίσης και άλλους «σχετιζόµενους µε το σχολείο» παράγοντες. Η αντιµετώπιση από το προσωπικό- πολλοί από τους µαθητές που πέρασαν από συνέντευξη εξέφρασαν παράπονα για τον τρόπο που τους αντιµετώπιζαν οι δάσκαλοι, και ειδικότερα αυτοί «µετά τα 16», µετά την υποχρεωτική εκπαίδευση. Οι µαθητές εύχονταν να τους αντιµετωπίζουν ως ενήλικες και θεωρούσαν τις σχέσεις τους µε τους εκπαιδευτικούς σαν ένα σηµαντικό παράγοντα. Τα άκαµπτα σχολικά συστήµατα πειθαρχίας επηρέασαν επίσης τις αποφάσεις εγκατάλειψης του σχολείου. Πολλοί από τους µαθητές που συµµετείχαν σε συνεντεύξεις ένιωθαν ότι συστήµατα πειθαρχίας οδηγούσαν σε ασυνέπειες στην εφαρµογή τους, µεταξύ των εκπαιδευτικών, και αυτό εν συνεχεία οδηγούσε σε συναισθήµατα διακρίσεων και αδικίας «Με τιµωρούσαν για τα πάντα» Οι ευκαιρίες για πρόσθετες δραστηριότητες, στο πρόγραµµα σπουδών», γενικά είχαν καλή αντιµετώπιση και έδιναν την αίσθηση ότι είχαν θετική επιρροή για την παραµονή στο σχολείο. Η ανικανότητα µελέτης των µαθηµάτων µε ένα συγκεκριµένο φίλο και το αίσθηµα µοναξιάς και αποµόνωσης. Π.χ. αν τα µαθήµατα είναι σε διαφορετικό σχολείο, έχει επίσης αρνητική επιρροή.

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Παρακολούθηση. Ίσως ο προφανέστερος δείκτης των µαθητών που αντιµετωπίζουν τον κίνδυνο «εγκατάλειψης» είναι η ελλιπής παρακολούθηση. Στην Βρετανία ένας «κατ εξακολούθηση απών» θεωρείται αυτός που έχει περισσότερες από 63 απουσίες στη διάρκεια της χρονιάς. Για «δράσεις κλειδιά» στην µείωση των «κατ εξακολούθηση απόντων» χρησιµοποιήστε την ακόλουθη σύνδεση: 5 και εισάγεται τον όρο «κατ εξακολούθηση απών» (Persistent Absentees) στην µηχανή αναζήτησης του ιστοχώρου. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν διαθέσιµες από τον ιστοχώρο «Σχολικής Παρακολούθησης» (School Attendance): 6 Συµπεριφορά Ένα άλλος σηµαντικός δείκτης πιθανής «σχολικής διαρροής» είναι η συνεχιζόµενη κακή συµπεριφορά, που οδηγεί συνήθως σε επιβολή πειθαρχικής ποινής από το σχολείο. Είναι πολύ σηµαντικό τα σχολεία να έχουν ένα σαφές και συνεπές σύστηµα πειθαρχίας, το οποίο θα εφαρµόζεται µε δίκαιο αλλά και µε κατανόηση. Πρόκειται για µια περιοχή όπου η υποστήριξη και ή καθοδήγηση πρέπει να είναι διαθέσιµη από τους συναδέλφους εντός του σχολείου, αλλά και σε πιο απαιτητικές περιπτώσεις, η εξωτερική υποστήριξη θα πρέπει να 5 Ιστοσελίδα του Τμήματος για παιδιά, σχολείο και οικογένεια (Department for children, schools and families). Εισάγοντας τον όρο «Persistent Absentees» (κατ εξακολούθηση απών) εμφανίζεται ένας κατάλογος 85 συνδέσμων αναφορικά με το θέμα της παρακολούθησης. Το περιεχόμενο τους ποικίλει: στατιστικά στοιχεία, πίνακες, άρθρα ή ανακοινώσεις, παρουσιάσεις μελετών περίπτωσης, εθνικές αναφορές ή παρουσιάσεις εθνικών προγραμμάτων και των αποτελεσμάτων τους κα. 6 Αποτελεί μέρος της παραπάνω αγγλικής ιστοσελίδας (βλ. υποσημείωση 5). Ως σκοπός της έχει οριστεί η παροχή πληροφοριών, μελέτες περίπτωσης και ευκαιριών για την παρουσίαση «καλών πρακτικών» στη σχολική παρακολούθηση στην Αγγλία. Στο κατάλογο της θεματολογίας της μπορούν να εντοπιστούν και να προσπελαστούν σύνδεσμοί αναφορικά με στατιστικά (και όχι μόνο) στοιχεία, το νομικό πλαίσιο για την παρακολούθηση του σχολείου, τις αποτελεσματικές πρακτικές, τον εντοπισμό της διακοπής παρακολούθησης αλλά και τα προληπτικά μέτρα για αυτή.

8 είναι επίσης διαθέσιµη. υο πηγές βοήθεια στην Βρετανία είναι η «Υπηρεσία υποστήριξης συµπεριφοράς» ( Behaviour Support Service) : 7 ή για ακόµα πιο άσχηµες περιπτώσεις οι «Μονάδες Παραποµπής Μαθητών» (Pupil Referral Units - PRUs) eferral_units.cfm 8 Υγεία Μερικές φορές η «σχολική διαρροή» µπορεί να οφείλεται σε παράγοντες πέρα από τον έλεγχο του νεαρού ατόµου π.χ. λόγω κάποιας προσωπικής ασθένειας, ζητήµατα πνευµατικής υγείας ή µακροχρόνιου τραυµατισµού. Οµάδες Συνοµηλίκων (peer group) Η δύναµή της πίεσης από οµάδας συνοµήλικων µπορεί συχνά να υποτιµηθεί και όντας µέλος µια «οµάδας κινδύνου» ή συµµορίας µπορεί συχνά να οδηγήσει σε : Κακή συµπεριφορά και ελλιπή παρακολούθηση. Χρήση παρανοµών ουσιών. Ακόµα και εγκυµοσύνη/ πατρότητα 7 Ιστοσελίδα με τίτλο Every child matters- Change for children. Γίνεται παρουσίαση τον υπηρεσιών υποστήριξης συμπεριφοράς ως μέρους της τοπικής αρχής και εφαρμογής σε συνεργασία με τα σχολεία, προκειμένου να προωθηθούν θετικές συμπεριφορές και να δοθεί επαρκής στήριξη μαθητών, γονέων και σχολείων. Γίνεται περιγραφή του περιεχομένου αυτών των υπηρεσιών και του είδους της υποστήριξης που παρέχουν (πχ. Ατομική υποστήριξη με τα παιδιά, συμβουλές και στήριξη των σχολείων στην ανάπτυξη στρατηγικών για των πρόληψη και την αντιμετώπιση προβληματικών συμπεριφορών. 8 Όπως αναφέρεται και στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα, οι Μονάδες Αναφορές Μαθητών (Pupil Referral Units) είναι ένας τύπος σχολείου που δημιουργήθηκε και συντηρείται από τις τοπικές αρχές για να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση όσα παιδιά δεν μπορούν να παρακολουθήσουν το σχολείο. Στην σελίδα αυτή αναφέρονται όλες οι κατηγορίες μαθητών που διέκοψαν την φοίτηση (π.χ. νέοι με προβλήματα συμπεριφοράς ή ιατρικής φύσης, νεαρές μητέρες κ.α) και μπορούν να ενταχθούν στις συγκεκριμένες μονάδες. Τέλος γίνεται αναφορά στα χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης που προσφέρεται σε αυτές τις μονάδες.

9 επιρροής. Οι κακές σχέσεις µε συνοµηλίκους µπορεί να αποτελούν παράγοντα Εκφοβισµός (Bullying) Οι νέοι µε Προσωπική Μαθησιακή υσκολία (Personal Learning Disability) συχνά υποφέρουν από τον εκφοβισµό και αυτό είναι κάτι που οι εκπαιδευτικοί πρέπει να προσέχουν. Αλλά ενώ µια µαθησιακή δυσκολία είναι σχετικά εύκολο να προσδιοριστεί, είναι δυσκολότερο να αναγνωρίσουν νέους ανθρώπους χωρίς µαθησιακή δυσκολία που όµως υποφέρουν από τον εκφοβισµό. Το διαδίκτυο προσφέρει έναν πλούτο ιστοσελίδων που παρέχουν καθοδήγηση για την αναγνώριση και την αντιµετώπιση του εκφοβισµό. Μια από αυτές τις ιστοσελίδες που µπορεί να είναι χρήσιµη είναι : ullying/ 9 Προσωπικοί Παράγοντες Λιγότερο προφανείς παράγοντες µπορούν να οδηγήσουν σε «σχολική διαρροή», συχνά συνδεόµενοι µε την «Επιλογή Μαθηµάτων» παραπάνω. Οι έρευνες µας µε µελέτες περίπτωσης αναγνώρισαν: Έλλειψη ενδιαφέροντος ή πλήξη µε τα µαθήµατα, που οδηγούσε σε έλλειψη προσπάθειας. υσκολία στην κάλυψη των απαιτήσεων των µαθηµάτων. Π.χ. µένοντας πίσω µε τις εργασίας και αποτυχία να τηρηθούν οι προθεσµίες, ή η χαµηλή επίδοση στις µεταβατικές εξετάσεις ή στις εργασίες. Το αίσθηµα ότι τα µαθήµατα σε σχέση µε την επιλεγµένη σταδιοδροµία. Π.χ. ένας από τους συµµετέχοντες στις συνεντεύξεις µας απλά καθυστερούσε το χρόνο του µέχρι να καταταγεί στο στρατό και ένιωθε ότι 9 Μια ακόμα παραπομπή στην ιστοσελίδα teachernet, αυτή τη φορά στην θεματική ενότητα για τον εκφοβισμό (Bullying). Υπό τον τίτλο «Bullying how to beat it» (εκφοβισμός- πώς να τον νικήσετε) παρουσιάζονται πρακτικές συμβουλές για την αντιμετώπιση του «εκφοβισμού» βασισμένες σε εμπειρίες και σύνδεσμοι για περαιτέρω πληροφόρηση, με σκοπό να βοηθήσει άτομα αλλά και σχολεία να αντιμετωπίσουν εποικοδομητικά και αποτελεσματικά. Αναφέρονται αναλυτικά συμβουλές (προερχόμενες από την εμπειρία και τα στοιχεία συμβούλων) για το πώς οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εντοπίσουν και να αντιμετωπίσουν τέτοιες συμπεριφορές μέσα στην τάξη τους

10 πολύ λίγα από τα υποχρεωτικά του µαθήµατα ήταν σχετικά µε την σταδιοδροµία που είχε επιλέξει. Η πεποίθηση ότι η εργασιακή εµπειρία θα είναι πιο ευεργετική στις µελλοντικές προοπτικές για σταδιοδροµία σε σχέση µε την επιτυχία στις εξετάσεις. Ο χρόνος και η προσπάθεια που έχει καταβάλει ένας νέος στα µαθήµατά του. Η έρευνα µας δείχνει ότι τα νεαρά άτοµα που εγκατέλειψαν έχοντας ολοκληρώσει ένα σηµαντικό κοµµάτι των µαθηµάτων τους, θεωρούσαν δυσκολότερη την απόφαση να εγκαταλείψουν την εκπαίδευση καθώς µε αυτόν τον χρόνο ακύρωναν όλη την προσπάθεια και το χρόνο που είχαν ήδη επενδύσει

11 Κεφάλαιο 3 Επιρροές οικογένειας Εκπαιδευτικές Προσδοκίες Οι µαθητές εισέρχονται στην εκπαίδευση προερχόµενοι από ένα ευρύ παρελθόν γνώσεων και οικογενειακής κατάστασης και ο τρόπος µε τον οποίο θα λειτουργήσουν µέσα στο σχολείο εξαρτάται από την αξία που η οικογένεια τους δίνει στην εκπαίδευση και τι όφελος κατανοεί η οικογένεια πως έχει το παιδί τους ή η οικογένεια τους ολόκληρη από την εκπαίδευση (π.χ. περιοδεύουσες οικογένειες, οικογένειες µε χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο γονέων, κτλ) Πολύ συχνά οι γονείς δεν αντιλαµβάνονται την ανάγκη για εκπαίδευση µε αποτέλεσµα να αδυνατούν να εξασφαλίσουν την καθηµερινή παρακολούθηση των µαθηµάτων από τα παιδιά τους στο σχολείο και συνήθως αυτό δηµιουργεί ακόµη και προβλήµατα µε τις τοπικές εκπαιδευτικές αρχές. Στην Βρετανία τέτοιου είδους προβλήµατα µε τις αρχές φαίνεται πως αυξάνουν καθώς νέοι κανονισµοί επεκτείνουν την υποχρεωτική εκπαίδευση στα 17 και στα 18 έτη. Σχετικές πληροφορίες περιέχονται στο κείµενο στον ακόλουθο σύνδεσµο see: pdf (στο κείµενο αυτό γίνεται µια αναλυτική παρουσίαση των λόγων για τους οποίους η Βρετανική πολιτεία θεωρεί πως η υποχρεωτική εκπαίδευση για τους νέους 16 και 17 ετών είναι επιβεβληµένη στη σηµερινή κοινωνία. Η εκπαίδευση αυτή δεν σηµαίνει υποχρεωτικά φοίτηση σε σχολείο αλλά µπορεί να έχει κάποια από τις σύγχρονες µορφές εκπαίδευσης και κατάρτισης, π.χ. εξ αποστάσεως εκπαίδευση, εκπαίδευση στην εργασία, κ.α.) Προαιρετική Εκπαίδευση στο σπίτι Στη Βρετανία, γονείς οι οποίοι δεν µπορούν να εξασφαλίσουν την φοίτηση των παιδιών τους στο σχολείο, αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα µε το νόµο και πιθανώς να βρεθούν και στο δικαστήριο για το λόγο αυτό. Σε

12 τέτοιες περιπτώσεις µπορεί να αναγκαστούν να προσφέρουν εκπαίδευση στα παιδιά τους στο σπίτι, γεγονός που έχει αποδειχτεί πως πολλές φορές οδηγεί σε χαµηλού επιπέδου εκπαίδευση, παρόλο που η πολιτεία µπορεί να παρακολουθεί τη διαδικασία, και οι µαθητές να αποτυγχάνουν ακόµη και στο πρώτο έτος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και τελικά να εγκαταλείπουν το σχολείο. Οικογενειακές Ανάγκες / Περιστάσεις Η επίδραση άλλων ανθρώπων, ιδιαίτερα της οικογένειας, δεν πρέπει να παραβλέπεται όταν µαθητές παίρνουν απόφαση να εγκαταλείψουν το σχολείο. Αρνητικές επιρροές µπορούν να προκληθούν από διάφορους λόγους: Η οικογένεια µπορεί να έχει χωρίσει ή να υποφέρει από πένθος και το νεαρό άτοµο να ζει µε τον ένα γονέα (φαινόµενο που συνεχώς αυξάνει στις µέρες µας) ή µε κανένα και να βρίσκεται υπό καθεστώς κοινωνικής φροντίδας. Τέτοιου είδους καταστάσεις µπορούν να δηµιουργήσουν προβλήµατα στο νεαρό άτοµο και να οδηγήσουν σε διακοπή φοίτησης στο σχολείο, ιδιαίτερα αν λόγω της κατάστασης ο µαθητής πρέπει να αλλάζει σχολικό περιβάλλον. Πολλές φορές µαθητές προέρχονται από οικογένειες µε εποχιακές επαγγελµατικές ασχολίες, οι οποίες µπορεί να επιδράσουν στη φοίτηση τις εποχές που η επαγγελµατική δραστηριότητα έχει προτεραιότητα. Η φτώχεια µπορεί να είναι ένας παράγοντας, αφού σε τέτοιες περιπτώσεις κάθε µέλος της οικογένειας θα πρέπει από πολύ νωρίς να εργαστεί και να συµβάλλει στο οικογενειακό εισόδηµα. Πολλές φορές, αν ο τόπος κατοικίας βρίσκεται αρκετά µακριά από το σχολείο, η φοίτηση µπορεί να είναι ακριβή ή χρονοβόρα. Μερικές φορές µαθητές µπορεί να πρέπει να φροντίζουν άρρωστους γονείς. Όλοι οι παραπάνω λόγοι µπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια της υποστήριξης της οικογένειας για φοίτηση των παιδιών στο σχολείο ή απώλεια του ενδιαφέροντος των µαθητών και της οικογένειας για φοίτηση στο σχολείο. Ενδείξεις της απώλειας αυτής µπορεί να είναι η απουσία των γονέων από

13 συναντήσεις γονέων στο σχολείο, έλλειψη υπογραφών και σχολίων στις εργασίες των µαθητών, αποτυχία σε προσπάθεια του σχολείου να επικοινωνήσει µαζί τους. Κεφάλαιο 4 Κοινωνικοί παράγοντες και παράγοντες κοινότητας (Community and Social Factors) H βασική περιοχή στην οποία διαµένει µαθητής διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στα µακροχρόνια σχέδια σταδιοδροµίας και τις προσδοκίες 'ολόκληρης της ζωής' των πολιτών. Αυτό µε τη σειρά της επηρεάζει τη σηµασία των σχολικών δραστηριοτήτων. Εάν γονείς, φίλοι και γείτονες ζουν σε χαµηλό κοινωνικο-οικονοµικό επίπεδο, η άποψη ότι η υψηλή ποιότητα στην εκπαίδευση µπορεί να βοηθήσει για να αλλάξει αυτό και να βοηθήσει το νέο άτοµο να 'ανέβει τη σκάλα" για µια καλύτερη ποιότητα ζωής, είναι δύσκολο να ενσωµατωθεί. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ δείτε στις ακόλουθες ιστοσελίδες: «Ανεργία στις υποβαθµισµένες γειτονιές» (Worklessness in Deprived Neighbourhoods) :- ssnessdeprived Η έκθεση αυτή εξετάζει τα εµπόδια για την αντιµετώπιση της ανεργίας, και περιγράφει τις τρεις προσεγγίσεις που φαίνονται αποτελεσµατικές: Σύνδεση, απασχόληση ανέργων µε βασικές κοινές υπηρεσίες στην τοπική κοινότητα. Προσωπική υποστήριξη για να βοηθήσουν αυτούς που έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις εργασίας να τους κρατήσουν. Άµεσες σχέσεις - σύνδεση µε τους εργοδότες. «Οι οικονοµίες των υποβαθµισµένων περιοχών» The Economies of Deprived Neighbourhoods :- mies

14 Η έκθεση αυτή παρέχει µια συνοπτικά τρία βασικά στοιχεία και σχόλια σχετικά µε τις οικονοµίες των φτωχών συνοικιών. Καλύπτει τη συνολική δυναµική των τοπικών οικονοµιών και παρέχει πιο λεπτοµερή στοιχεία σχετικά µε τις δεξιότητες, την ανεργία και την παραοικονοµία. Συχνά συνδέεται η κακή κοινωνικο-οικονοµική κατάσταση σε µια περιοχή µε αντικοινωνική συµπεριφορά. Έχοντας φτωχά γονικά ή πολιτιστικά µοντέλα κοινωνικών ρόλων είναι εύκολο για όλους πόσο για ένα νεαρό άτοµο να συνδεθεί µε «λάθος ανθρώπους» και συµµετάσχει σε µια «παλιοπαρέα». Αυτό µε τη σειρά του µπορεί µερικές φορές να οδηγήσει σε ποινικές διώξεις και από τη στιγµή που θα ξεκινήσει αυτή την διαδροµή, είναι πολύ δύσκολο να µην οδηγήσει στον κατήφορο. Για το λόγο αυτό, τα δικαστήρια και οι αρχές δίνουν τόση έµφαση στην πρόληψη και στο να µην υπάρξει περαιτέρω υποτροπή, όταν έχει διαπραχθεί το πρώτο αδίκηµα. Και πάλι, αν το πρότυπο στην περιοχή ή την κοινότητά τους µέσα (π.χ. Traveller Κοινοτήτων) είναι να κερδίζουν χρήµατα, και το σχολείο είναι υποτιµηµένο, σύντοµα οι µαθητές προτιµούν να περάσουν ένα µεγάλο αριθµό ωρών έξω από το σχολείο, εκεί που κερδίζουν εισόδηµα, και να αφήνουν λίγο χρόνο για σχολική εργασία. Αυτοί οι νέοι συχνά προτιµούν να εγκαταλείψουν το σχολείο, το συντοµότερο δυνατό και συχνά καταλήγουν σε χαµηλόµισθες, χωρίς προσόντα αλλά συχνά "αδιέξοδες" θέσεις εργασίας που θα επηρεάσουν την αποδοτικότητα για το υπόλοιπο της ζωής τους.

15 Εάν η εκπαίδευση είναι χαµηλή στις πολιτικές προτεραιότητες είτε υπάρχει σηµαντική κριτική στα µέσα ενηµέρωσης σχετικά µε την ποιότητα της εκπαίδευσης που προσφέρεται, αυτό µπορεί επίσης να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην υπονόµευση της αξίας της εκπαίδευσης και να οδηγήσει σε "εγκατάλειψη του σχολείου». Ένα καλό παράδειγµα για αυτό στο Ηνωµένο Βασίλειο είναι τα άρθρα του τύπου σχετικά µε την ετήσιες εισαγωγικές εξετάσεις GCSE και - Επίπεδου'A' που αναφέρουν ότι οι εξετάσεις κάθε χρόνο γίνονται και ευκολότερες, ή η κριτική του τοπικού τύπου για ένα σχολείο ή για τη θέση που έλαβαν οι µαθητές του στα αποτελέσµατα των εξετάσεων, οδηγούν τα σχολεία να υποτιµούνται από τις τοπικές κοινότητές.

16 Καλές πρακτικές Στα επόµενα τµήµατα αυτού του µαθήµατος καλύπτονται προτάσεις για την αντιµετώπιση ενός πιθανού προβλήµατος αφού αυτό εντοπιστεί. Παρακάτω δίνονται οι δικές µας προτάσεις για την αποφυγή της σχολικής διαρροής: Συναντήσεις πολλών φορέων: Χρήση της καθοδήγησης που µπορεί να προσφέρει όλο το προσωπικό του σχολείου και της βοήθειας άλλων φορέων που υποστηρίζουν το σχολείο. Έγκαιρη παρέµβαση: αφού το πρόβληµα αναγνωριστεί, π.χ. αν ένας µαθητής έχει µικρό ποσοστό παρακολούθησης, η έγκαιρη παρέµβαση θα έχει τις περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας. Στυλ µάθησης / πολλαπλή νοηµοσύνη: να δειχθεί στους µαθητές πως υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι να µάθουν. Να βοηθηθούν οι µαθητές να βρίσκουν νέους και δηµιουργικούς τρόπους για να λύνουν προβλήµατα, να επιτυγχάνουν και να γίνονται δια-βίου µαθητές. Εναλλακτική παρακολούθηση σχολείου: η εναλλακτική παρακολούθηση σχολείου παρέχει στους µαθητές που είναι πιθανό να διαρρεύσουν µια ποικιλία επιλογών που µπορούν να οδηγήσουν στην αποφοίτηση, µε προγράµµατα που δίνουν προσοχή στις συγκεκριµένες κοινωνικές ανάγκες του µαθητή, π.χ. στο δικό µας κολλέγιο προσφέρονται οι τοµείς, κατασκευών, κόµµωσης και αισθητικής, αγροτοκαλλιέργειας, οχηµάτων κ.ο.κ. Η εµπλοκή της οικογένειας: οι έρευνες δείχνουν ότι η εµπλοκή της οικογένειας έχει ένα ευθύ, θετικό αποτέλεσµα στις επιδόσεις των µαθητών. Η µελέτη της οικογένειας είναι ο πιο ακριβής τρόπος να προβλέψει κανείς την σχολική επιτυχία. Να επιµένετε στις περιπτώσεις που η οικογενειακή στήριξη δεν επιτυγχάνεται εύκολα. Εξωσχολικές εµπειρίες: πολλά σχολεία παρέχουν προγράµµατα που προσπαθούν να καλύψουν κενά γνώσεων (π.χ. µεταξύ δύο τάξεων) και εµπνέουν ενδιαφέρον για ένα πλήθος διαφόρων θεµάτων. Τα προγράµµατα αυτά γίνονται εκτός σχολικών

17 ωρών, π.χ. στις ώρες µετά το σχολείο, στο διάλλειµµα του φαγητού ή το καλοκαίρι. Συνεργασία της κοινωνίας: όταν όλες οι οµάδες σε µια κοινωνία παρέχουν στήριξη στο σχολείο, δηµιουργείται µια δοµή που παρέχει ένα υποστηρικτικό περιβάλλον µέσα στο οποίο οι νέοι µπορούν να επιτύχουν και να διαπρέψουν. Συµβουλευτική για το επάγγελµα και τα µαθήµατα: Το σχολείο πρέπει να προσφέρει την καλύτερη καθοδήγηση στην επιλογή του προγράµµατος σπουδών µέσα στο σχολείο και στον σχεδιασµό της επαγγελµατικής σταδιοδροµίας των µαθητών. Μέντορες µάθησης: η συµβουλευτική σε προσωπικό επίπεδο θα οδηγήσει σε µια υποστηρικτική σχέση. Έτσι, οι µαθητές θα έχουν να στραφούν σε κάποιον, χωρίς ντροπή, αν αντιµετωπίσουν κάποιο πρόβληµα. Συνεχής επαγγελµατική ανάπτυξη: η συνεχής εκπαίδευση εκπαιδευτικών είναι απαραίτητη για να είναι ενηµερωµένοι στις νέες τεχνικές και ιδέες. Τέλος, σε αυτή την ενότητα θα θέλαµε να προτείνουµε ένα διαδικτυακό ιστότοπο που ασχολείται µε το συγκεκριµένο πρόβληµα, ο οποίος ήταν πολύ χρήσιµος στη συγγραφή αυτής της ενότητας, στην επιλογή των συµβουλών που δώσαµε και ο οποίος παρέχει ιδέες και προτάσεις για περαιτέρω σκέψη: Ο ιστότοπος Ο ιστότοπος αυτός είναι ένα τµήµα του ιστοτόπου του Εθνικού Κέντρου/ ικτύου για την Πρόληψη της ιακοπής της Φοίτησης (National Drop Out Prevention Center / Network - NDPC/N) της Αγγλίας. Το συγκεκριµένο τµήµα του ιστοτόπου αναφέρεται στις αποτελεσµατικές στρατηγικές για την Πρόληψη της ιακοπής της Φοίτησης σύµφωνα µε το Κέντρο και δίνονται περισσότερες πληροφορίες για την κάθε µία. Παρακάτω αναφέρονται οι στρατηγικές αυτές και δίνεται µια µικρή περιγραφή για εκείνες που δεν εντάχθηκαν στη συγκεκριµένη ενότητα:

18 Συστηµική αναγέννηση Μια συνεχής διαδικασία αξιολόγησης των στόχων και των σκοπών των πολιτικών, πρακτικών και των οργανωτικών δοµών του σχολείου καθώς αυτές επηρεάζουν µια ευρεία οµάδα µαθητών. Συνεργασία Σχολείου-κοινωνίας Ασφαλή περιβάλλοντα µάθησης Ένα αναλυτικό σχέδιο πρόληψης της βίας, που θα περιλαµβάνει και την επίλυση συγκρούσεων, πρέπει να αντιµετωπίζει την πιθανή βία αλλά και τη διαχείριση κρίσεων. Ένα ασφαλές περιβάλλον µάθησης παρέχει καθηµερινές εµπειρίες, σε όλες τις τάξεις, που ενισχύει θετικές κοινωνικές συµπεριφορές και αποτελεσµατικές διαπροσωπικές ικανότητες σε όλους τους µαθητές. Έγκαιρη Παρέµβαση Εµπλοκή της οικογένειας Προσχολική εκπαίδευση Οι παρεµβάσεις που γίνονται από τη γέννηση του παιδιού µέχρι τα πέντε του χρόνια δείχνουν ότι, εµπλουτίζοντας τις εµπειρίες του παιδιού, µπορεί να ενισχυθεί η ανάπτυξη του εγκεφάλου. Ο πιο αποτελεσµατικός τρόπος να µειωθεί ο αριθµός των παιδιών που τελικά θα διαρρεύσουν είναι να τους παρέχεται η καλύτερη δυνατή σχολική διδασκαλία από την αρχή της σχολικής τους εµπειρίας και στο ηµοτικό Σχολείο. Έγκαιρη ανάπτυξη εγγραµµατισµού Έγκαιρες παρεµβάσεις για να βοηθηθούν οι µαθητές που έχουν πρόβληµα να βελτιώσουν τις ικανότητες γραφής και ανάγνωσης, εγκαθιστούν τις αναγκαίες βάσεις για αποτελεσµατική µάθηση σε όλα τα αντικείµενα. Βασικές στρατηγικές Μέντορες µάθησης Μάθηση µέσω κοινωνικού έργου Η µάθηση µέσω κοινωνικού έργου συνδέει τις κοινωνικές εµπειρίες µε την ακαδηµαϊκή µάθηση. Αυτή η µέθοδος διδασκαλίας/µάθησης προάγει την προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη,

19 την ανάπτυξη της σταδιοδροµίας, την κοινωνική ευθύνη και µπορεί να είναι ένα ισχυρό όχηµα για την αποτελεσµατικότητα της σχολικής µεταρρύθµισης σε όλες τις τάξεις. Εναλλακτική παρακολούθηση Εκµεταλλευόµενοι τις δυνατότητες της διδασκαλίας Επαγγελµατική ανάπτυξη Ενεργή µάθηση Εκπαιδευτική τεχνολογία Εξατοµικευµένη µάθηση Συµβουλευτική σταδιοδροµίας και εκπαίδευσης

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Εργαζόµενους

Οδηγός για Εργαζόµενους EIPIL-PAN Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης Βραβείο Εργαζόµενου Οδηγός για Εργαζόµενους εκέµβριος 2009 Asset Τεχνολογική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ H δημιουργία εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο δεικτών. Δημιουργήθηκε από την ΑΝΤΙΓΟΝΗ. Στο πλαίσιο του έργου DARE-Net Desegregation and Action for Roma in Education Network

Σύνολο δεικτών. Δημιουργήθηκε από την ΑΝΤΙΓΟΝΗ. Στο πλαίσιο του έργου DARE-Net Desegregation and Action for Roma in Education Network ΑΝΤΙΓΟΝΗ - Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Πτολεμαίων 29Α, 6 ος όροφος, 54630 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Στο τέλος του 1999, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ξεκίνησε ένα σηµαντικό πρόγραµµα έρευνας στο θέµα

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti

Οδηγός εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti Οδηγός εκπαιδευτή Ενότητα κατάρτισης Ένταξη και αποδοχή Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ενότητα κατάρτισης για γονείς και

Διαβάστε περισσότερα

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ 5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ Στην 5η Ενότητα - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ περιγράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Οι δεξιότητες πέρα από τη χαρισματικότητα

Οι δεξιότητες πέρα από τη χαρισματικότητα Οι δεξιότητες πέρα από τη χαρισματικότητα Βίκη Παυλίδη Εκπαιδευτική Ψυχολόγος, ΜΑ,MSc Τμήμα Συμβουλευτικής & Ψυχολογίας Εκπαιδευτήρια Γείτονα Χαρακτηριστικά της χαρισματικότητας Γνωστικές Δεξιότητες Τρόποι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα_SPA. Πρόληψη άγχους στους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς

Πρόγραμμα_SPA. Πρόληψη άγχους στους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς Πρόγραμμα: Πρόληψη άγχους στους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς 1. Εισαγωγή 1.1. Γενική εισαγωγή στο εργασιακό άγχος Η φύση της εργασιακής ζωής έχει αλλάξει σημαντικά κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση. Ηλίας Χούστης, Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 28/3/2014

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση. Ηλίας Χούστης, Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 28/3/2014 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Ηλίας Χούστης, Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 28/3/2014 Τεχνολογία για μάθηση Μάθηση πιο ευρεία έννοια από την εκπαίδευση Μέσα στην τάξη και έξω από αυτή Στην εργασία Στο παιχνίδι Στην

Διαβάστε περισσότερα

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014 888 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ χεν θεσσαλονίκης Μητροπόλεως 18 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-276 144 Fax: 2310 276 144 E-mail: xenthesalonikis1@windowslive.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ Η έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων συνοδεύει σχεδόν πάντα την αίτηση για την είσοδο σε οποιοδήποτε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Την έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία»

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» «Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» H έρευνα του Ο.Ο.Σ.Α. «PISA» (Programme for International Student Assesment, Πρόγραµµα ιεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών) αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τα προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

PROFESSIONALIZATION OF LITERACY AND BASIC EDUCATION BASIC MODULES FOR TEACHER TRAINING TRAIN

PROFESSIONALIZATION OF LITERACY AND BASIC EDUCATION BASIC MODULES FOR TEACHER TRAINING TRAIN Προσόντα για λειτουργούς Εγχειρίδιο Εισαγωγή αλφαβητισµού PROFESSIONALIZATION OF LITERACY AND BASIC EDUCATION BASIC MODULES FOR TEACHER TRAINING TRAIN Contract Number: 229564CP120061-DEGRUNDTVIGG1 Project

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

INTERactive EDucation & Be YourSelf. Be IN Business. Πρόγραμμα διαχείρισης σταδιοδρομίας. και για όσους θέλουν να ε παναπροσδιορίσουν την καριέρα

INTERactive EDucation & Be YourSelf. Be IN Business. Πρόγραμμα διαχείρισης σταδιοδρομίας. και για όσους θέλουν να ε παναπροσδιορίσουν την καριέρα INTERactive EDucation & Be YourSelf Be IN Business Πρόγραμμα διαχείρισης σταδιοδρομίας για σπουδαστές και για όσους θέλουν να ε παναπροσδιορίσουν την καριέρα τους! Η INTERactive EDucation σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Καινοτόμες παρεμβάσεις για την αποτελεσματική συνεργασία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ 70 με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό και τα Στελέχη της Εκπαίδευσης Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Ολοήμερο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Ενισχύστε την Αυτοπεποίθηση των Παιδιών Βελτιώνοντας & Μαθαίνοντας τον Γονεϊκό Τύπο!!! ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Κλεισθένους 12 (Στοά Κοββατζή) 1 ος όροφος Τηλ.: 2742029421 Κιν.: 6979985566

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση Γλωσσάρι Η ομάδα MATURE διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και γνωρίζει ότι τα ζητήματα επικοινωνίας ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα της παρουσίασης. Βάσεις σχεδιασµού αναλυτικών προγραµµάτων φυσικής αγωγής. Τι είναι το αναλυτικό

Θέµατα της παρουσίασης. Βάσεις σχεδιασµού αναλυτικών προγραµµάτων φυσικής αγωγής. Τι είναι το αναλυτικό ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Βάσεις σχεδιασµού αναλυτικών προγραµµάτων φυσικής αγωγής ιγγελίδης Νικόλαος Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Θέµατα της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Muster-Fragebogen allgemeinbildende Schule Αγαπητοί γονείς, η γνώμη σας είναι σημαντική για εμάς! Θέλουμε να βελτιώνουμε συνεχώς την ποιότητα της εργασίας μας στο σχολείο. Για να βρούμε ποια είναι τα δυνατά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο

Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο Τα προβλήματα παραβατικής συμπεριφοράς που παρουσιάζουν οι μαθητές σημειώνουν αυξητικές τάσεις, στις οποίες ο Διευθυντής του σχολείου και

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενδυνάμωση ευάλωτων ενηλίκων μέσα από την εκπαίδευση. Ελένη Παπαϊωάννου

Η Ενδυνάμωση ευάλωτων ενηλίκων μέσα από την εκπαίδευση. Ελένη Παπαϊωάννου Η Ενδυνάμωση ευάλωτων ενηλίκων μέσα από την εκπαίδευση Ελένη Παπαϊωάννου ΕΡΩΤΗΜΑ 1: Ποιους χαρακτηρίζουμε «ευάλωτους» εκπαιδευόμενους; (Δραστηριότητα 1) Εκπαίδευση Άξονες ευπάθειας Πρόωρη εγκατάλειψη εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Οδηγός Εκπαιδευτή Ενότητα κατάρτισης Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Karina Riiskjaer Raun Mette Kliim-Due Betina Rasmussen Peder Esben Bilde Kirsten Caesar Petersen

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι το Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ζηρού θα υλοποιήσει για την εκπαιδευτική περίοδο 2013 2014 τα ακόλουθα προγράμματα: ΘΕΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών,

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΙΛΙΟΝ,16/09/2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΟΚΑΝΑ, συνεχίζει τις δράσεις στη τοπική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ»

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» «ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» Ενημερωτική Συνάντηση Στελεχών Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Τι προκαλεί τις τροχαίες συγκρούσεις ανάμεσα στους νέους; Ποιες πρακτικές βοηθούν στην αντιμετώπιση; Γεωργία Παναγιώτου, Ph.D. Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τι προκαλεί τις τροχαίες συγκρούσεις ανάμεσα στους νέους; Ποιες πρακτικές βοηθούν στην αντιμετώπιση; Γεωργία Παναγιώτου, Ph.D. Πανεπιστήμιο Κύπρου Τι προκαλεί τις τροχαίες συγκρούσεις ανάμεσα στους νέους; Ποιες πρακτικές βοηθούν στην αντιμετώπιση; Γεωργία Παναγιώτου, Ph.D. Πανεπιστήμιο Κύπρου 1 Περιγραφή της μελέτης ΤΡΟΧΑΙΑ2 Στόχος: Ανασκόπηση διεθνών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή»

«Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή» 20 ο Διεθνές Συνέδριο «Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή» Πάτρα, 6-8 Νοεμβρίου 2015 Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών E-mail επικοινωνίας για

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Αλληλεγγύη Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων Δήμος Solna Σουηδία

Κοινωνική Αλληλεγγύη Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων Δήμος Solna Σουηδία Κοινωνική Αλληλεγγύη Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων Δήμος Solna Σουηδία ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Γεώργιος Κοντορίνης, Δημοτικός Σύμβουλος Solna, Σουηδία Κοινωνική Αλληλεγγύη ΗπόληSolna

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ Γιάννης Ιωάννου Β.Δ. MSc, MA 1 Θεωρητικό Υπόβαθρο Φιλοσοφία & Γνωστική Ψυχολογία Το Μεταμοντέρνο κίνημα Αποδοχή της διαφορετικότητας Αντίσταση στις συγκεντρωτικές

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός)

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) 1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) Περιγραφή Βραβείου Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορίζοντας την ποιότητα του Εκπαιδευτικού (ΠΠΕ) Μαθαίνοντας μέσα από την παρατήρηση

Προσδιορίζοντας την ποιότητα του Εκπαιδευτικού (ΠΠΕ) Μαθαίνοντας μέσα από την παρατήρηση Προσδιορίζοντας την ποιότητα του Εκπαιδευτικού (ΠΠΕ) Μαθαίνοντας μέσα από την παρατήρηση Μάθηση έξω από την τάξη 4. ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Δραστηριότητα έξω από την τάξη για παιδιά νηπιαγωγείου

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ 1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ 1 1 ΥΕΨ(Δημ) 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ 1 Nέα Διαδικασία Παρέμβασης στο Σχολείο για Χειρισμό Παιδιού με Πιθανές Μαθησιακές, Συναισθηματικές ή άλλες Δυσκολίες

Διαβάστε περισσότερα

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αυτό το ερωτηµατολόγιο έχει σαν στόχο να εξασφαλίσει σηµαντικές πληροφορίες πάνω στις ειδικές ανάγκες υποστήριξης που έχει η νεολαία η

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης Δρ Δημήτρης Δημητρίου Δρ Παναγιώτης Αντωνίου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοπροαχθέντων. Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I Εισαγωγή στην εκπαιδευτική τεχνολογία 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη µάθηση και την τεχνολογία 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Από τη θεωρία στην εφαρµογή 35 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η/Υ και υπολογιστικά εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Σημερινή ημερομηνία Παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε. Αριθμός ερωτηματολογίου Συμπληρώνεται από το σχολείο. Αγαπητοί γονείς, αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 2 Πρώτη ΧΡΟΝηµέρα ΑΝΑΛΥΤΙΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέντρο Ξένων Γλωσσών Αυτή η περίοδος για τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών είναι περίοδος σχολαστικής αναζήτησης και έρευνας. Είναι περίοδος άγχους ποιο Κέντρο Ξένων Γλωσσών θα διαλέξουν προκειμένου τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς των Α.Πορτσέλη, Μ. Κυριακίδου Η παρούσα εισήγηση αφορά στην παρουσίαση ενός καινοτόμου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ Το φυλλάδιο «Ένας οδηγός για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας- πηγή βοήθειας για τους εργοδότες» απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικός εκφοβισμός(bullying). Η περίπτωση της ΔΔΕ Α Αθήνας

Σχολικός εκφοβισμός(bullying). Η περίπτωση της ΔΔΕ Α Αθήνας Σχολικός εκφοβισμός(bullying). Η περίπτωση της ΔΔΕ Α Αθήνας Χιόνη Μαρία, MSc Προαγωγής & Αγωγής Υγείας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Δ. Δ. Ε. Α Αθήνας Αθήνα, 25/11/2014 Χαρακτηριστικά σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγή και προαγωγή της υγείας στην παιδική και εφηβική ηλικία.

Αγωγή και προαγωγή της υγείας στην παιδική και εφηβική ηλικία. Αγωγή και προαγωγή της υγείας στην παιδική και εφηβική ηλικία. Α. Ξεκαλάκη Παιδίατρος Δ/νση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού Προαγωγή της υγείας Αρχικός ορισμός: Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση και Εκπαίδευση των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Προσαρμογές αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες όψεις της σχολικής βίας και του εκφοβισμού στο ελληνικό σχολείο μέσα από την οπτική των εκπαιδευτικών και των γονέων

Σύγχρονες όψεις της σχολικής βίας και του εκφοβισμού στο ελληνικό σχολείο μέσα από την οπτική των εκπαιδευτικών και των γονέων Σύγχρονες όψεις της σχολικής βίας και του εκφοβισμού στο ελληνικό σχολείο μέσα από την οπτική των εκπαιδευτικών και των γονέων Η σχολική βία και εκφοβισμός δεν είναι φαινόμενα άγνωστα στο ελληνικό σχολείο,

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Επιμέλεια: Μαρία Λαζαρίδου Σχολική Σύμβουλος 14 ης Περιφέρειας Π.Ε. Θεσσαλονίκης 3 Μαρτίου 2015-13 ο Δημ. Σχολείο Σταυρούπολης Ενεργός συμμετοχή Καλλιέργεια των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥ Α.Π. Ηµερ... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΚΕΝΤΡΟ ΙΑ ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΦΥΛΟ Άνδρας Γυναίκα ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

(γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και. συµπεριφοράς) ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε. 70

(γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και. συµπεριφοράς) ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε. 70 Προβλήµατα διγλωσσίας ίγλωσση εκπαίδευση (γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και µαθησιακές δυσκολίες προβλήµατα συµπεριφοράς) Σαλτερής Νίκος ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Το Cedefop με λίγα λόγια Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να αναζητηθούν στο διαδίκτυο,

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

«Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης»

«Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης» «Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης» ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Η Ιατρική Παρέμβαση (Medical Intervention -Med.In) είναι μια Ελληνική ιατρική οργάνωση αρωγής με δράσεις εντός

Διαβάστε περισσότερα

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σχέδιο Μαθήµατος Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σκοπιµότητα Πρόσφυγας δεν είναι απλώς κάθε ξένος που ζητά να µείνει στη χώρα µας, αλλά ένας από τους πιο ευάλωτους,

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Στο τομέα της εκπαίδευσης η αξιολόγηση μπορεί να αναφέρεται στην επίδοση των μαθητών, στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας ή της μαθησιακής διαδικασίας, στο αναλυτικό πρόγραμμα, στα διδακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Νεοελληνική Λογοτεχνία Και Ψηφιακές Τεχνολογίες»

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Νεοελληνική Λογοτεχνία Και Ψηφιακές Τεχνολογίες» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Νεοελληνική Λογοτεχνία Και Ψηφιακές Τεχνολογίες» ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ποσοτική διερεύνηση με

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 129 133, έκδοση 2014 : σελίδες 124 129 ) 3.3.2 Παρακίνηση 3.3.2.1 Βασικές έννοιες Η υλοποίηση του έργου και η επίτευξη των στόχων στις

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Τα προγράµµατα Ενίσχυσης Πρωτοβουλιών ως προγράµ- σε θέµατα Αγωγής Υγείας» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. µε φορέα υλοποίησης το

Τα προγράµµατα Ενίσχυσης Πρωτοβουλιών ως προγράµ- σε θέµατα Αγωγής Υγείας» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. µε φορέα υλοποίησης το Η δηµιουργία του παρόντος υλικού έγινε στο πλαίσιο της ενέργειας 2.4.3 κατηγορία πράξεων γ του ΕΠΕΑΕΚ 2 µε τίτλο: «Προγράµµατα Ενίσχυσης Πρωτοβουλιών σε θέµατα Αγωγής Υγείας» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επιθετικότητα. Βία και επιθετικότητα στον αθλητισµό. ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ έννοια. Θεωρίες για την επιθετικότητα. Ψυχολογικές θεωρίες για την

Επιθετικότητα. Βία και επιθετικότητα στον αθλητισµό. ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ έννοια. Θεωρίες για την επιθετικότητα. Ψυχολογικές θεωρίες για την ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης9 Βία και στον αθλητισµό Μάριος Γούδας Επιθετικότητα - έννοια - διαφορά βίας - ς Θεωρίες

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Συµπεράσµατα από οµάδες εργασίας του Συνεδρίου

Γ. Συµπεράσµατα από οµάδες εργασίας του Συνεδρίου Γ. Συµπεράσµατα από οµάδες εργασίας του Συνεδρίου 1. Θα βοηθούσε η ανάπτυξη ενός συντονιστικού οργάνου για θέµατα οικογένειας και παιδιών (π.χ. Υπουργείο Οικογένειας, Παιδιού και Νεότητας) 2. Η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της αλλαγής στη σχολική μονάδα: Η περίπτωση της εισαγωγής των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων

Διαχείριση της αλλαγής στη σχολική μονάδα: Η περίπτωση της εισαγωγής των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Διαχείριση της αλλαγής στη σχολική μονάδα: Η περίπτωση της εισαγωγής των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Εισηγητές: Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ Ανδρέας Θεοδωρίδης, Διευθυντής Σχολείου Ανδρέας Κυθραιώτης, Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα

Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα Διδακτική ενότητα: Μαθησιακό περιβάλλον τάξης διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία για το σχολείο

Προετοιμασία για το σχολείο Getting ready for school A guide for parents of a child with disability Προετοιμασία για το σχολείο Οδηγός για γονείς παιδιού με αναπηρία Greek Η έναρξη του Kindergarten είναι ένα συναρπαστικό βήμα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις των εργασιακών σχέσεων Ανάπτυξη δεξιοτήτων χειρισµού τους»

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις των εργασιακών σχέσεων Ανάπτυξη δεξιοτήτων χειρισµού τους» ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις των εργασιακών σχέσεων Ανάπτυξη δεξιοτήτων χειρισµού τους» Σύντοµη περιγραφή Μέσα στο τρέχον εργασιακό περιβάλλον, κάτω από συνθήκες διαρκούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2013 Εισαγωγή Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ιδιαιτέρα ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, η δια βίου μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις κατάρτισης/ επιμόρφωσης. Νομική και Οικονομική συμβουλευτική Επιχειρήσεων #δράση 12. Φορέας υλοποίησης

Δράσεις κατάρτισης/ επιμόρφωσης. Νομική και Οικονομική συμβουλευτική Επιχειρήσεων #δράση 12. Φορέας υλοποίησης Δράσεις κατάρτισης/ Νομική και Οικονομική συμβουλευτική Επιχειρήσεων #δράση 12 επιμόρφωσης Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Σ.Ο.ΚΑ.Κ. www.sokak.org.cy ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Α Λυκείου - Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού 1η ΟΜΠ 2η ΟΜΠ 3η ΟΜΠ 4η ΟΜΠ Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 ΕΝΔΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 Εργαστήριο 6: Το Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι

ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ................................................... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ Α. Η αξιολ γηση της ψυχολογικής και σχολικής λειτουργικ τητας µε τη χρήση τυποποιηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα