TO TEYXO AYTO: MONIME TH E

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TO TEYXO AYTO: MONIME TH E"

Transcript

1

2 Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, Aθήνα. Tηλέφωνα: , , Tηλοµοι τυπος: IA IKTYO («Internet»): Hλεκτρονικ λληλογραφία: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες καθηµεριν (κα Σά ατο). Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I. ΛAMΠPOY Aχιλλέως - Mουσ ν 51 Παλαι Φάληρο. Παραγωγή: PRESS LINE Mάγερ 11, Aθήνα, τηλ.: Tιµ ντιτ που: 5 ε ρώ. 12µηνη συνδροµή: 47 ε ρώ. Oργανισµ ν κ.λπ.: 70,50 ε ρώ. Φοιτητ ν: 38 ε ρώ. Eξωτερικο : 80 δολλ. HΠA. H συνδροµ κατα άλλεται κατ τ ν γγραφή. H συνδροµ νανεώνεται α τοµάτως µετ τ λήξη το 12µήνου. ιακοπ τ ς συνδροµ ς γίνεται µ νον κατ πιν τηλεφωνήµατος το νδιαφεροµένου. IAºHMI EI EN HMO IEYONTAI. T χειρ γραφα δ ν πιστρέφονται. Oλες ο συνεργασίες κα τ ταχυδροµικ µ άσµατα στ διε θυνση: HM. I. ΛAMΠPOY, Π στ Pεστ ντ , Π. Φάληρο. Παρακαλο νται ο συνδροµητ ς πο λλάζουν διε θυνση, ν τ γνωστοποιο ν στ περιοδικ. Aπαγορε εται ν λ ω ν µέρει ναδηµοσίευση ναµετάδοση καθ ο ονδήποτε τρ πον δηµοσιευµάτων το «αυλο» χωρ ς τ γραπτ δεια το κδ τη. TO TEYXO AYTO: ΣEΛIΣ 16166: H παραµ ρφωση το ιον σου.i.λ. ΣEΛIΣ 16168: EΠIΛOΓH EΠIΣTOΛΩN ANAΓNΩΣTΩN A. BOYΛΓAPH, K. ΠAΠA ATOΣ, Λ. MAN PAΣ, N. NTΩNIAΣ, K. KAΛOY HΣ, C. AXIOTIS, Θ. ΣΦETΣAΣ, H. BINIAΣ. ΣEΛIΣ 16173: ιάλογος µ τ ν Aρχιεπισκοπ Aθην ν E.. ΘEO ΩPOY κα ΣAPANTOΣ - A - ΠAN - Π. KOYBAΛAKHΣ ΣEΛIΣ 16184: «Kαπέλλωσαν» τ ν ι νυσο µ καντήλια ΣTAYPOΣ BAΣ EKHΣ ΣEΛIΣ 16187: Ποιά ε ναι στορικ διαδροµ το Mαραθωνίου MAPIOΣ MAMANEAΣ ΣEΛIΣ 16193: «ιάλογος Σωκράτη - Kαρτεσίου»: H γκάφα τ ς «Φραγκφο ρτερ Aλλγκεµάινε Tσάιτουνγκ» IΩANNHΣ ΠHΛIOYNHΣ ΣEΛIΣ 16197: T CNN κα Eλληνικ Γλ σσα Περιοδικ «AΣΦAΛIΣTIKO NAI» ΣEΛIΣ 16199: σκολης κατασκευ ς ρχαία γέφυρα A. ΠETPOYTZAKOΣ ΣEΛIΣ Πληθωρισµ ς γιωσ νης στ Λευκωσία NIKOΛAΣ AΣIMOΣ ΣEΛIΣ 16203: O... Kέλτης Zε ς κα... Kολχίδα τ ς Aµερικ ς ρ IΩANNHΣ KYΠAPIΣΣOΣ ΣEΛIΣ 16210: Tηλε ραση π τ ς ε λογίας... ΠANTEΛHΣ ΓΛAPOΣ ΣEΛIΣ 16213: ραστηρι τητες τ ν E ραίων στ ν ρχαία Eλλάδα BAΣIΛEIOΣ MAYPOMMATHΣ ΣEΛIΣ 16219: O α τοευνουχισµ ς στ ν Παλαι κα Kαιν ιαθήκη ΣTAYPOΣ BAΣ EKHΣ ΣEΛIΣ 16221: K ρια ν µατα πο ποδίδουν γνωρίσµατα κα δι τητες τ ν νοµαζοµένων KΩNΣTANTINOΣ ΓEΩPΓANAΣ ΣEΛIΣ 16225: Eνας φωτισµένος µητροπολίτης ε χε καταρρίψει π τ 1930 τ δ γµα «Eξ Aνατολ ν τ φ ς» ΠAN. KOYBAΛAKHΣ ΣEΛIΣ 16225: O δ θεν «τουρκικ ς» νεοελληνικ ς λέξεις ( ) ΓIΩPΓOΣ ΠAΠAKΩNΣTANTINOY ΣEΛIΣ 16235: H πικαιρ τητα το «µοντέλου» τ ς ρχαίας Σπάρτης Συνεντε ξεις τ ν P. CARTLEDGE, T. GIFUEIRA, O. MYRRAY NANΣY MΠIΣKA ΣEΛIΣ 16241: H Aγάπη το µίσους ΠAΛΛA AΣ AΛEΞAN PINOΣ ΣEΛIΣ 16243: Π ς γράφονται ο σηµεριν ς γκυκλοπαίδειες ΓEPAΣIMOΣ KAZANAΣ MONIME TH E O AΛΛOΣ ΛOΓOΣ: σελ OI ΓENNHTOPEΣ TOY ΠAΓKO- ΣMIOY ΠOΛITIΣMOY: σελ O KAΛAΘOΣ TΩN AXPHΣTΩN: σελ AIΣIMA KAI A HPITA: σελ H KINHΣIΣ TΩN I EΩN: σελ TOMO KA ñ API MO TEYXOY 250 ñ OKTøBPIO 2002

3 H APAMOPºø H TOY IONY OY E ν ποφασίσωµε χωρ ς ναστολ ς ν µ αθ νωµε λε θερα στ ν γενικ ποδεικνυ µενη π τ ν Iστορία διαπίστωση, τι δ ν πάρχει κανένας «θε ς» πο ν µ ν τ ν δηµιο ργησαν ο νθρωποι ( πορρίπτοντας τ ν ντελ ς ναπ δεικτη θεοκρατικ ντιστροφή, τι δηλ. «θε ς» δηµιο ργησε τ ν νθρωπο), τ µέσως π µενο ρώτηµα, πο λογικ προκ πτει, ε ναι: Γιατί νθρωπος δηµιουργε θεο ς; Στ ρώτηµα α τ, πράγµατι λευθερωτικο κα ξαληθευτικο χαρακτ ρα, ρθ προσέγγιση προφαν ς ε ναι λογικ συνδυασµ ς το ποκειµενικο λατηρίου το δηµιουργο (= νθρώπου) κα το ντικειµενικο ρ λου πο α τ ς ναθέτει στ δηµιο ργηµά του (= τ ν θε ). Mία τέτοια προσέγγιση ρίσκει ρωγ, δηγ κα σίγουρο δείκτη τ ς ρθ ς πορείας τ ς ρευνάς µας τ ν στορία τ ν θε ν, πως ντικατοπτρίζεται στ ν στορία τ ν θρησκει ν. Kα στορία α τ ο µονοσήµαντα: ν πάρχουν θρησκε ες ( ρα δ ν πάρχουν θεοί), πο ν µ ν φείλουν κα τ ν γέννησή τους κα τ ν µεγάλη ντοχ κα διάρκεια τ ς πάρξεώς τους στ ν Φ ο το Θανάτου. Kαµµι θικ κοινωνικ συνταγ τ ν θρησκει ν, καµµι θεολογικ ρµηνεία το Σ - µπαντος κα τ ς Zω ς κα καµµι λατρευτικ «ττραξι ν» ο ασδήποτε θρησκείας δ ν ε ναι ρκετές, γι ν τ ς προσκοµίσουν τ σο σταθερο ς παδο ς, σο ε ναι ψυχολογικ ς τ πος το «πιστο». O «πιστ ς» παραδίδεται παξ κα δι παντ ς στ ν «θε» µ νον, ταν α τ ς το µιλήσ η καθησυχαστικ γι τ ν θάνατο. Γι τ ν ρ λο το θεο στ ν λειτουργία τ ς κοινωνίας στ ν δηµιουργία κα ρµηνεία το Σ µπαντος κα τ ς Zω ς, ν κάποτε ταν παρκτ ς, ποδεκτ ς κα πιστευτ ς, σήµερα, µπορο µε ν πο µε, τι ε ναι ντελ ς ναξι πιστος, µετ τ ς µεγάλες γνωστικ ς κατακτήσεις το νθρώπου µέσ ω µ θεοκρατικ ν µεθ δων ρευνας ( πιστ µες, φιλοσοφία) στ ν τοµέα τ ς Kοσµο ιοθεωρίας (πρ λ. τ ν θεοκρατικ χρονολ γηση τ ς «δηµιουργίας» το K σµου κα το Aνθρώπου π τ ν Γιαχ πρ ν π χρ νια, ποία µετ τ ν νάπτυξη τ ς Γεωλογίας κα τ ς Παλαιοανθρωπολογίας ε ναι σήµερα καταγέλαστη) κα µετ τ ν νάληψη το κοινωνικο ρ λου π τ ν Πολιτική. Kάποιοι µως ποστηρίζουν, τι α τ πο δ ν καλ πτεται π κάποια λλη κδήλωση ζω ς παρ µ νο π τ θρησκευτικ ε ναι τ τυπικ τ ν θρησκει ν, λατρεία, ξ ο κα ιωσιµ τητα τ ν θε ν. Oµως κα δ θ µ ς χρειαζ ταν µεγάλος Hράκλειτος, πο ος πρ ν π χρ νια ξεκαθάρισε τ ζήτηµα, δια λέποντας µ τ µάτι - ξίφος πο διέθετε, τι κα λατρεία - ορτ - τελετουργία, ν κα φαίνεται τι να-

4 ΑΥΛΟΣ/250, Oκτώ ριος φέρεται στ Zωή, στ ν πραγµατικ τητα κα α τ ε ναι κφραση το Φ ου το Θανάτου: «Aν (ο νθρωποι) δ ν καναν ποµπ γι τ ν ι νυσο κι ν δ ν ψελναν γι τ γεννητικ ργανα, θ ε χαν συµ ναιδέστατα γεγον τα Θάνατος κα ι νυσος ε ναι διος (θε ς), γι τ ν πο ο παραφρονο ν κα ξεδίνουν µ τ λατρεία του»*. Eτσι ο φευρέτες ( λλ κα ο «πιστο») τ ν θε ν κα τ ν θρησκει ν (νυκτιπ λους, µάγους, άκχους, λ νες κα µ στες το ς νοµάζει Hράκλειτος) πισείουν ναντίον λλήλων ς πειλ τ ς µετ θάνατον τι- µωρίες κα προφητε ουν τ ν δι πυρ ς κα ση**. *** E ξορ σσοντας π τ πολ τιµο γι τ ν Eξουσιασµ κοίτασµα το νθρώπινου φ ου, Θεοκρατία «άλθηκε ν ρρωστήσ η τ ν νθρωπ τητα ντιστρέφοντας τ ν ννοια το καλο κα το κακο, το νοσηρο κα το γιο ς, το ληθινο κα το ψε τικου», πως θ λεγε Nίτσε. Eτσι προχώρησε στ διαστρέ λωση κα τ ν ντιστροφ το Λ γου, µετατρέποντας τ Σ µπαν (τ πο ο «ο δε ς θε ν ποίησεν»: νθ νωτ.) σ «δηµιο ργηµα το Θεο», µ συνέπεια τ ν ναγωγ λων τ ν νθρωπίνων ψυχικ ν λειτουργι ν (κα τ ν λέξεων µ τ ς πο ες κφράζονται ο λειτουργίες α τ ς) σ να προσυµπαντικ κα ξωσυµπαντικ φετ χ - ε ρηµα τ ς ξουσιαστικ ς σκέψεως (πρ λ. «πιστε ω» = ρχαιοελλ. χω µπιστοσ νη σ κάποιον κάτι, ν νεώτ. πιστε ω στ ν Θε «µαρτάνω» = ρχαιοελλ. δ ν πετυχαίνω τ ν στ χο, τ ν σκοπ, ν νεώτερ. σφάλλω ναντι το Θεο «λπίζω» = ρχαιοελλ. προσδοκ ν δηµιουργήσω κάτι, ν νεώτ. λπίζω στ Θε κ.π..). Θάνατος κα Zω ποτελο ν ταυτ τητα τ ν ντιθέσεων. Kα α τ κρι ς ταν λευθερωτικ κα ξαληθευτικ κατάκτηση πο νο- µαζ ταν κάποτε «ι νυσος» κα σήµερα πέστη ίαιη ξουσιαστικ παραµ ρφωση κα πλαστογραφήθηκε ταυτ χρονα π πηγ χαρ ς τ ς ζω ς κα συνδιαλλαγ ς µ τ θάνατο, πως κρι ς ταν, σ «Φ ον Kυρίου» κα σ ανταδ ρο - κράχτη το Eξουσιασµο, τ ς ποταγ ς, τ ς νελευθερίας κα τ ς ναλήθειας..i.λ. * «E µ γ ρ ιον σ ω ποµπ ν ποιο ντο κα µνεον σµα α δοίοισιν, ναιδέστατα ε ργαστ ν υτ ς δ Aιδης κα ι νυσος, ττε ω µαίνονται κα ληνα ζουσιν» ( Hράκλειτος, κδ. Diels - Kranz, π σπασµα 15). ** «... το τοις πειλε τ µετ θάνατον, το τοις µαντε εται τ π ρ» (α τ θι, π σπασµα 14).

5 E I O H E I TO øn ANA Nø TøN O διωγµ ς τ ς θνικ ς γλώσσας κα τί κάνουν ο ξένοι K ριε Λάµπρου, H κακοποίηση τ ς Eλληνικ ς Γλώσσας συνεχίζεται µ τ ν νε θυνη συµπεριφορ τ ν µέσων µαζικ ς νηµερώσεως, πο οµ αρδίζουν στα- µάτητα τ κοιν µ ξεν φερτες λέξεις, κυρίως µερικανο-εγγλέζικες, σ ν ν µ ν χουµε ντίστοιχες δικές µας. Tώρα λοιπ ν γινε µ δα, ς πο µε, ν λέ- µε jogging κα χι τροχάδην, convoy κα χι φάλαγξ, show κα χι πρ γραµµα, cameraman κα χι φωτογράφος, γιάφκα κα χι κρυσφ γετο, σίγουρα κα χι σφαλ ς/ ε αίως/φυσικ / πωσδήποτε κα τ λοιπά. ια άζοντας τ ς λληνικ ς φηµερίδες στ ιαδίκτυο µο προκαλε ναυτία, ταν λέπω τ ν τίτλο «Mίτινγκ στί ου». A τ ε ναι ξεπεσµ ς θνικ ς συνειδήσεως, συµπεριφορά πο ντικατοπτρίζει τ χάλι τ ν µέσων µαζικ ς νηµερώσεως κα τ ν γκληµατικ νοχ ν ς λ κληρου λαο κα τ ς πολιτικ ς του γεσίας. Φθάσαµε στ ο κτρ ση- µε ο ν µερικανίζουµε γι ν φαινώµαστε δ θεν ( ραγε σ ποιο ς;) µοντέρνοι. Kα ν ποφε γου- µε σκ πιµα ν µιλ µε σωστ Eλληνικ σ νδειξη νοµιµοφροσ νης πρ ς τ δηµοκρατικ δεώδη! Tί λλο ν ποθέσω, ταν κο ω τ ν κφραση «τ Yπουργε ο ηµ σιας Tάξης». Yπάρχουν ραγε Eλληνες πο δ ν καταλα αίνουν τ σωστ κφραση: Yπουργε ο ηµασίας Tάξεως; Tέλος, κα κάποιοι κδ τες δ ν παρέλειψαν ν συνεισφέρουν στ ν λεηλασία κα τ λυντσάρισµα τ ς γλώσσας µας. ν δειξαν τ ν παραµικρ νδοιασµ «γι λ γους ε κολίας» ν ντικαταστήσουν λληνικο ς µ λατινικο ς χαρακτ ρες. Eτσι τ γράµµα «χ» ντικατεστάθηκε µ τ λατινικ «x» κα τ «ζ» µ τ λατινικ «z». M τ ν πιστολή µου α τ πευθ νω κκληση στ ν πολιτικ γεσία τ ς χώρας ν πιληφθ το γλωσσικο µας προ λήµατος µ τ ν δέουσα σο αρ τητα κα µ α σθηµα ε θ νης. Hρθε πι ρα ν θωρακίσουµε τ ν γλ σσα µας µ κατάλληλη νο- µοθετικ προστασία, πως χουν κάνει κα λλα κράτη. Aναφέρω σ ν παράδειγµα τ ν παρχία το Kεµπ κ στ ν Kαναδ, τ µοναδικ µέρος τ ς Bορείου Aµερικ ς που Γαλλικ ποτελε τ ν πίσηµη γλ σσα. H νοµοθετικ ρ θµιση, πο θεσε σ H «IANOH H» TOY PøMA IKOY ENANTION TOY MIKH EO øpakh... O ποκλεισµ ς τ ς «Tετραλογίας» του π τ ν Oλυµπιάδα Aγαπητ περιοδικ, Kανένας θ ρυ ος δ ν προκλήθηκε, ταν τετραλογία το Mίκη Θεοδωράκη «Mήδεια - Hλέκτρα - Aντιγ νη - Λυσιστράτη» ποκλείστηκε π τ ς κδηλώσεις τ ς Πολιτιστικ ς Oλυµπιάδας. M λις πουργ ς Πολιτισµο νακοίνωσε τ ν πρ θεση το πουργείου του ν παρουσιάσ η (τ 2003) τ ν τετραλογία, µέσως τέθη π διαφ ρους θέµα πέρογκου κ στους, κάτι πο νάγκασε τ ν συνθέτη ν παραιτηθ τ ς παρουσίασης. Στ συνέχεια τέθη κα θέµα α σθητικ ς, κάτι πο µµέσως ποδαυλίστηκε π τ ς κριτικ ς στ ν T πο γι τ ν τελευταία περα το συνθέτη «Λυσιστράτη» ( Aπρίλιος Mέγαρο Mουσικ ς Aθην ν). H συγκεκριµένη περα, πως τ σ νολο το συµφωνικο ργου το συνθέτη, τυχε τ ς λαχίστης συµπάθειας τ ς πλειοψηφίας τ ν «κριτικ ν» κα «µουσικολ γων» τ ς πατρίδας µας, φέρνοντάς τους σ πλήρη ντίθεση µ το ς γκριτους κριτικο ς κα

6 ΑΥΛΟΣ/250, Oκτώ ριος σχ γαλλ φωνη κυ έρνηση το Kεµπ κ, προχωρε µέχρι παγορε σεως ναρτήσεως πινακίδων στ µπορικ καταστήµατα, σ λλη γλ σσα κτ ς π τ ν Γαλλική. Στο ς λλ φωνους νοµοθεσία α τ φαίνεται θνικιστικ κρ τητα. H λήθεια µως ε ναι, τι Γαλλικ Γλ σσα θ κφυλιζ ταν αθµια α µ τ ν πάροδο το χρ νου, σ να χ ρο που Aγγλικ Γλ σσα ε ναι παντοδ ναµη. T παράδειγµα α τ θ πρέπει ν ε αισθητοποιήσ η κι µ ς το ς Eλληνες, γι ν πάρουµε τ κατάλληλα νοµοθετικ µέτρα γι τ ν προστασία τ ς γλώσσα µας ναντι τ ν κινδ νων πο συνεπάγεται συµµετοχή µας σ ν µέλους στ ν Eνωµένη E ρώπη. M κτίµηση Kυριάκος Παπαδ τος Tορ ντο, Kαναδ ς Π ς ο νελλήνιστοι ξελληνίζουν τ ς ξένες λέξεις Φίλε κδ τα, Hθελα ν πιστήσω τ ν προσοχ σ συνήθη λάθη πο χουν πικρατήσει στ ν καθηµερινή µας γλ σσα: Kατ ρχ ν τ «κινητ» τηλέφωνο, πο µ νο κινητ δ ν ε ναι! T σωστ ε ναι φορητ τηλέφωνο! Mετ λέµε πολογιστής, σαρωτ ς ( ν χι scanner), κτυπωτ ς κ.λπ., ν τ σωστ ε ναι πολογιστήρ(ας), σαρωτήρ(ας), κτυπωτήρ(ας), πως ε ναι καθαριστ ρ(ας) στ τζάµια τ ν α τοκινήτων, πυροσ εστήρ(ας), νεµιστήρ(ας), δοστρωτ ρ(ας) κ.ο.κ.. Tέλος, ο κλητικ ς τ ν κυρίων νοµάτων χουν πρακτικ καταργηθ. Λέµε κε αφέρµο Bαρεµένο Bελιζέλο ντ τ ν σωστ ν αφέρµε, Bαρεµένε, Bενιζέλε... Zητ συγγνώµην γι τ µονοτονικ µου, µως, δ ν τ πάω καλ µ το ς πολογιστ ρες. Eρρωσο Λεωνίδας Γρ. Mάνδρας Oφθαλµίατρος, Xαλκίδα Προχριστιανικ κα χριστιανικ ε δωλολατρία K ριε Λάµπρου, Eνας π το ς ριστικώτερους χαρακτηρισµο ς το Xριστιανισµο κατ τ ν Eλλήνων ε ναι χαρακτηρισµ ς το «ε δωλολάτρου», δηλαδ α το πο προσκυνάει τ µάρµαρα, τ ς πέτρες, τ ξ λα κ.λπ. ς θεο ς. Oµως, ποιά ταν θέσις τ ν διων τ ν Eλλήνων ναντι α το το χαρακτηρισµο ; M ς τ ποκαλ πτει στ ν µισελληνικ του «Λ γο κατ τ ν Eλλήνων» γιος Aθανάσιος, κα «Mέγας» ποκαλο µενος λ γ ω προφαν ς το µουσικολ γους τ ν ε ρωπαϊκ ν χωρ ν, πο π τ ν δεκαετία το 1950 µέχρι σήµερα µελετο ν κα ξαίρουν τ συµφωνικ ργο το συνθέτη. O κριτικές, πο ταν στ ν πλειοψηφία τους ε τε µεσα ε τε µµεσα ρνητικές, ποστηρίχτηκαν σιωπηλ κα π τ σ νολο σχεδ ν το «πνευµατικο», καλλιτεχνικο κα πολιτικο κ σµου τ ς χώρας µας, πο γι λλη µία φορ δειξε τ ν µπάθεια λλ κα τ ν πνευµατική του νδεια. M τ ν συµπλεγµατική τους στάση πολιτικο κα «διανοο µενοι» ρεζιλε τηκαν γι λλη µι φορ στ µάτια τ ν E ρωπαίων πολιτικ ν κα διανοουµένων, ο πο οι φροντίζουν χι µ νο ν τιµο ν τ Mίκη Θεοδωράκη (µ ρα ε α, δρες σ πανεπιστήµια κ.λπ.), λλ φροντίζουν ν χ η στ διάθεσή του ρχ στρες κα χώρους ( π καθεδρικο ς ναο ς µέχρι στάδια) γι τ ν παρουσίαση το ργου του, φθάνοντας µέχρι το σηµείου ν διαµορφώνουν χώρους ε δικ γι τ ν παρουσίαση το ργου του κάτι πο στ ν Eλλάδα µ νον Kωνσταντ νος Kαραµανλ ς ναγκάστηκε ν κάν η (διαµ ρφωση Λυκα ηττο ), ταν ο τ τε κρατο ντες το Πολιτισµο ρνήθηκαν ν παράσχουν στ ν συνθέτη χ ρο συναυλι ν. Aς πικεντρωθο µε µως στ θέµα τ ς Tετραλογίας. Γιατί τελικ δ ν θ παρουσιαστ Tετραλογία; E ναι θέµα κ στους, α σθητικ ς, ε ναι κάτι λλο; Προσωπικ πιστε ω κράδαντα π ς ε ναι α τ τ «λλο», πο ποκρ πτεται τεχνηέντως π σα-

7 16170 ΑΥΛΟΣ/250, Oκτώ ριος 2002 π θµενου µισελληνισµο του. (Παρέκ ασις: τίτλος «Mέγας» φαίνεται τι πεδ θη στο ς µεγαλ τερους δι κτες το Eλληνισµο : Kωνσταντ νος, Θεοδ σιος, Aθανάσιος κ.λπ.). Γράφει λοιπ ν γιος Aθανάσιος στ ν παράγραφο 19 α το το ργου του: «Aπολογο µενοι δ (ο Eλληνες φιλ σοφοι κα πιστήµονες) λέγουσι, δι το το α το ς (το ς τ πους - γάλµατα τ ν φαινοµένων = πεικονιζοµένων θε ν) χειν, να δι το των τ Θε ον α το ς ποκρίνηται κα φαίνηται ο κ λλως γ ρ α τ ν τ ν ρατον δ νασθαι γν ναι δι τ ν τοιο των γαλµάτων κα τελετ ν» (= ικαιολογο µενοι δ ο Eλληνες φιλ σοφοι κα πιστήµονες λένε, τι α τ τ γάλµατα τ ν πεικονιζοµένων θε ν χουν, να µέσ ω α τ ν διακρίνεται κα γίνεται ντιληπτ τ Θε ον, δι τι λλως α το δ ν µπορο ν ν κατανοήσουν τ ρατον Θε ον, παρ δι µέσου τέτοιων γαλµάτων κα τελετ ν). Eκτοτε διά ηκαν α νες µίσους, λληλοσφαγ ν κα καταστροφ ν µνηµείων κα ργων τέχνης, µεταξ τ ν φατρι ν ε κονοµάχων, ε κονολατρ ν κα α ρετικ ν στ σωτερικ το Xριστιανισµο (προφαν ς τ Aγιον Πνε µα τ ν «Πατέρων» δ ν µπορο σε ν ο κονοµήσ η τ πράγµατα δι τ ς γάπης...), ως του πικρατήσουν τελικ ς ο ε κονολάτρες. M ποι πιχείρηµα; M τ νωτέρω ε ρωνικ ς περιγραφ ν π τ «Mέγα» Aθανάσιο! «Eµε ς δ ν προσκυν µε τ ς ε κ νες (κα τ γάλµατα ο υτικο ) λλ µέσ ω α τ ν προσκυν µε τ Θε ον», λέει σήµερα Eκκλησία. H κλοπ το πιχειρήµατος ε ναι α τ φωρος κα διδακτική. Kα στ ν περίπτωση α τ ποδεικν εται τι Xριστιανισµ ς, φο δολοφ νησε τ ν Eλληνισµ ς κοσµοθεωρία, κοσµοαντίληψη κα πολιτισµικ γενικ ς παρουσία, κλεψε τ λαµπρά του νδ µατα ( ξωτερικ πιφαιν µενα πως τ πους πεικονίσεως κα λατρείας το Θείου, φιλοσοφικ κα ρητορικ ρολογικ µεθοδολογία κ.λπ.), γι ν δηµιουργήσ η τ «λληνοχριστιανικ» ρµαφρ διτο δεολ γηµα. M τιµ Γεώργιος B. Φάκος Tαξίαρχος Kι λλες λέξεις τ ς Tουρκικ ς ε ναι Eλληνικ ς Aγαπητ περιοδικ «αυλ ς», Θ θελα ν προσθέσω τ ξ ς, γι τ ς λληνικ ς προελε σεως λέξεις τ ς Tουρκικ ς στ τε χος 247 το : Eκτ ς π τ ς γνωστ ς λέξεις, καλυτερίµι - kaldirim = καλλιδρ µιον, τεφτέρι - defter = διφθέρα, κ.., προσθέτω τ κ λουθα: Meteliu = ποσ γι µικροπληρωµές. T Bυζα- ράντα χρ νια πίσω π διανοουµενίστικες κορ νες περ α σθητικ ς: Oτι συµφωνικ µουσικ το Mίκη Θεοδωράκη, ν κα λογία, πευθ νεται στ σ νολο το λληνικο λαο κα γίνεται κατανοητ π τ ν πλ πολίτη. Oτι δ ν πευθ νεται πρωτίστως στο ς λίγους, στ ν λίτ, πο σκεµµένα κρατ µακρυ σ ν π ρθητο κάστρο π τ ν λληνικ λα τ ν «κλασικ» µουσική. Kι α τ πο κάθε φορ νοχλε ε ναι, π ς τ ργο το Θεοδωράκη συγκινε, προ ληµατίζει κα νασ ρει π τ µνήµη τ ν Eλλήνων τ ν στορική τους ταυτ τητα. Eτσι µ τ µουσική του, κυρίως µ τ ν συµφωνική, Θεοδωράκης ποδεικν ει τι ο Eλληνες διατηρο ν κ µα χι µ νον τ κριτήριο λλ κι κε νο τ ψυχικ κα πνευµατικ π αθρο, πο παιτε ται, γι ν γίν η κάποιος δέκτης κα ν φοµοιώσ η τ σο τ ν ποιοτικ µουσικ ε δικ σο κα τ ν ψηλ τέχνη γενικά. Aλλ α τ ε ναι µ νο τ να σκέλος το ζητήµατος. T λλο ε ναι, τι Mίκης Θεοδωράκης κάθε φορ πο συνθέτει µουσικ γι τ ρχα ο δρ µα, καταφέρνει χι µ νο ν διατηρήσ η τ πνε µα το ποιητ, λλ κα ν µφυσήσ η στ ν κροατ ( κ µα κα σ α τ ν πο δ ν χει ξοικειωθ µ α τ τ ε δος µουσικ ς) τ πολυδιάστατο µήνυµα, πο συνήθως α ωρε ται νάµεσα κα πέρα π το ς στίχους, τ χρώµατα κα το ς χους, πο συνθέτουν τ µεγαλ τερο κατ τ γνώµη µου πίτευγµα το νθρώ-

8 ΑΥΛΟΣ/250, Oκτώ ριος ντιν µεταλλίκιον. Esnaf = παγγελµατικ τάξη. Bυζαντιν, π τ συναφής. (Συνάφιον τ ν χεριαν ν = ξυλουργο λεπτ ν ργασι ν). Sandiu = T Bυζαντιν συνδ κιον. Oρος πο ναφέρεται κα στ πλο α. Kümes = Kουµάσι. T Bυζαντιν κοιµάσιον. (Kοιµάσιον το πτηνικο = θέση πουλερικ ν στ πλο α προοριζ µενα γι κατανάλωση στ διάρκεια το ταξιδιο. Anbar = µπάρι. T Bυζαντιν µ άριον ( χι π τ µπορε ον) π ρχε κα τίτλος: σκευοφ λαξ το µ αρίου. T alisveris = λισ ερίσι ε ναι τουρκικ, π τ alman = alis = λα ε ν κα vermeu = veris = δο ναι. Πολ νεώτερες ξένες λέξεις τ ς Eλληνικ ς πέρασαν τ φυες στ τουρκικά, πως domates = ντο- µάτες κα χι domatalar, πληθυντικ ς patates = πατάτες κα χι patatatar karides = γαρίδες, κ.λπ. Aξιοπρ σεκτο ε ναι τι ο τουρκικ ς λέξεις πο πέρασαν στ ν Eλληνική, χρησιµοποιο νται µειωτικ ς πρ ς τ σηµασία τους. Eτσι τ sokak σηµαίνει κανονικ δρ µο, ν σ µ ς σοκάκι ε ναι τ στεν. Hamal ε ναι κανονικ χθοφ ρος κι χι,τι περιφρονητικ σηµαίνει γι µ ς χαµάλης. Aνάλογα κ µη µανά ης, µπακάλης κα τ ντου άρι, πο στ τουρκικ ε ναι «καθ ς πρέπει» λέξεις, ν σ µ ς παξιωτικές. Aποκορ φωµα τ davac, πο ε ναι νοµικ ς ρος κα σηµαίνει νάγων, µηνυτ ς κι χι,τι τ «ντα ατζ ς». Yπάρχει µως κα τ ντίθετο: τ at = πλ ς λογο, σ µ ς δηλώνει τ περήφανο κι µορφο λογο al = κ κκινο, ν στ λληνικ τ ζωνταν κ κκινο. Γι το ς λλην φωνους µουσουλµάνους ναφέρω κα το ς Bαλαάδες. Πρ κειται γι το ς τελευταίους ξισλαµισθέντες Eλληνες (. Mακεδονία, 19ος α νας), πο τ µ να τουρκικ πο µαθαν ταν ρκος Vallahi, Billahi, Tallahi κα π τ πρ το νοµάστηκαν Bαλαάδες. Σ,τι φορ στ κείµενο γι τ ν λωση, Γεννάδιος Σχολάριος φιλοξενήθηκε µ λλον στ ν Aδριανο πολη, πο δη ταν πρωτε ουσα τ ν Tο ρκων κα χι στ ν Aλεξανδρο πολη, πο δρ θηκε στ µέσα το 19ου α να. E χαριστ γι τ φιλοξενία Π. Nτώνιας Aλεξανδρο πολη H ξολ θρευση τ ν χθρ ν το Kυρίου Γιαχ K ριε διευθυντά, ια άζω στ «ευτερον µιον» (Z 1-6): «Oταν K ριος Θε ς σου σ φέρει ε ς τ ν γ ν ε ς τ ν ποία πάγεις δι ν κληρονοµήσ ης α τ ν ( λη πινου πολιτισµο : T ρχα ο δρ µα. Oσο γι µένα, δ ν γράφω α τ ν τ ν πιστολή γι ν κρίνω ο τε τ ργο ο τε το ς κριτές του λλ γι το ς ξ ς δ ο λ γους: 1) γιατ πιστε ω π ς µ νη µυνα πο χει σήµερα πολίτης πέναντι σ λους α το ς πο προσπαθο ν ν διαµορφώσουν τ ν κοιν γνώµη, ε ναι ν χρησιµοποι τ δικαίωµα πο το δίνει ηµοκρατία, ν κφράζ η δηµ σια α τ πο διος ε σπράττει π τ ργο το δηµιουργο κα 2) γιατ ε ναι πεποίθησή µου, τι φ σον νας δηµιουργ ς πευθ νεται στ ν πολίτη µέσ ω το ργου του κα το χαρίζει πλ χερα πως µ νον Θεοδωράκης ξέρει ν κάν η το ς καρπο ς το πνευµατικο του κ που, το ταλέντου κα τ ς γνώσης του, α τ τ ργο χι µ νον φορ στ ν πολίτη λλ το δηµιουργε τ ν θικ ποχρέωση ν περασπιστ α τ τ δ ρο, πο τ ν διαπαιδαγωγε κα τ ν κάνει ν νοιώθ η καλ τερος νθρωπος. A τ, πιστε ω, ε ναι τ καθ κον κάθε λε θερου νθρώπου,πο πιστε ει στ δηµοκρατία. E χαριστ τ περιοδικ σας, πο µο προσφέρει τ δυνατ τητα κα τ ν χ ρο ν κφράσω τ ς π ψεις µου. M κτίµηση Aναστασία Bο λγαρη Nέα Kηφισι

9 16172 ΑΥΛΟΣ/250, Oκτώ ριος 2002 Π ς λέπει τ ν νας Eλληνας το Σ δνεϋ Aγαπητ κ. Λάµπρου, Συγχαρητήρια γι τ πρ τα ε κοσι σκληρ χρ νια το «αυλο». Hταν δ σκολα. Πιστε ω τώρα τι καλυτερε ουν τ πράγµατα κα θ καλυτερε σουν κ µη περισσ τερο, ν φτάσετε τ να κατοµµ ριο ντίτυπα (πο δ ν πιστε ω ν τ χετε φτάσει σήµερα). N ε στε σίγουρος, τι µία µέρα θ ε στε µεγαλ τερος ε εργέτης το Eλληνισµο. Eχουν γ κατ καιρο ς κα λλα περιοδικά, συνήθως µπορικ ς ποµιµήσεις το, λλ δ ν κράτησαν κα δ ν θ κρατήσουν, πως συµ αίνει µ λες τ ς «µιτασι ν». O «αυλ ς» στάθηκε γίγαντας! Πρέπει γ ε ναι δική µας)... κα ταν σο παραδώσ η το ς κατοίκους της νώπι ν σου θέλεις πατάξ η α το ς. Kατ κράτος θέλεις ξολοθρε σ η α το ς. ν θέλεις κάµ η συνθήκη µετ α τ ν ο δ θέλεις δείξ η λεος πρ ς α το ς... Tο ς ωµο ς τους ν το ς καταστρέψετε, τ γάλµατα ν τ συντρίψετε, τ λση τους ν τ κατακ ψετε κα τ γλυπτά τους ν τ κάψετε, πειδ σ ε σαι λα ς γιος ε ς K ριον τ ν θε σου. Σ ξέλεξε K ριος θε ς σου δι ν ε σαι ε ς α τ ν λα ς κλεκτ ς». Σχετικ θ θελα ν πευθ νω πρ ς τ ν Aρχιεπίσκοπο Aθην ν κα πάσης Eλλάδος τ ν κ λουθη πρ ταση: «Παρακαλ πιτρέψατε ε ς τ ν ταπειν τητά µου πως πευθ νει, µέσ ω µ ν, τ πλέον θερµά µου συγχαρητήρια ε ς τ ν γίαν ο κογένεια το ερέως κα πατρ ς µ ν κ. Ξηρο. Πραγµατικ τέτοιες ο κογένειες, σφυρηλατηµένες σ µφωνα µ τ θικ διδάγµατα τ ς γίας Παλαι ς ιαθήκης, ε ναι σπάνιες ε ς τ ν ποχ κυριαρχίας το Σαταν κα ε ς τ ς δ σκολες µέρες πο περν µε. Eπίσης συγχαρητήρια ε ς το ς ξο- µολογητ ς κα το ς πνευµατικο ς τους καθοδηγητές, που µ τ διδαχή τους δήγησαν τ γ ρια τ ς ο κογένειας στ ν γιο δρ µο πο χάραξαν ο γιοι προπάτορες µ ν A ραάµ, Mωϋσ ς, Iωσήφ, Iησο ς υ ς το Nαυ κα ο γιοι K ριλλος, Kωνσταντ νος, Θεοδ σιος, Iουστινιαν ς, Aλάριχος κα τ σοι λλοι γνωστο κα γνωστοι, ο πο οι µ τ ς πράξεις κα τ ργα τους θ µ ς δείχνουν ε ς το ς α νας τ ν τρ πο ξολ θρευσης τ ν παδ ν το Σαταν. Eπίσης ζητ π τ ν γι τητά σας, πως πιτρέψετε ε ς µ τ ν χρε ο δο λο το Kυρίου ν προτείνω, πως λ κληρη ο κογένεια Ξηρο καταταγ ε ς τ ς τάξεις τ ν γίων κα ε χοµαι ν γίνουν τ φωτειν παράδειγµα γι τ ς µελλο µενες γενι ς τ ν Pωµι ν. Kώστας Kαλο δης ν χ η ξεπεράσει λες τ ς δυσκολίες κα ν ρίσκεται σ καλή πορεία, ν δ ν παρασυρθ π ξένους κα κερδοσκοπία. T ν Aπρίλιο το 2001 ε χα πισκεφτ τ γραφε α σας γι λίγο κα διαπίστωσα τι πάρχει ρεξη κα καµπτη µπροστ στ ς πιθέσεις θέληση γι τ ν πραγµατοποίηση τ ν σκοπ ν το περιοδικο. Eγ πάντως χω διαπιστώσει, τι φυπνίζει τ ν Eλληνα κα το προσφέρει ρκετά, γι ν γνωρίζ η τι δ ν ε ναι ρωµι ς. M τιµ Chris Axiotis N.S.W. 2196, Sydney T CNN πανώρθωσε στορικ λάθος του K ριε διευθυντά, Σ ς ε χα νηµερώσει σχετικ µ τ ζήτηµα πο προέκυψε µ τ CNN κα τ ν Πέλλα ς πρωτε ουσας τ ς FYROM. Tώρα θέλω ν σ ς νηµερώσω γι τ τι µ τ ς πιστολ ς κα λοιπές µας δια- µαρτυρίες πετ χαµε ν λλάξ η στ διαδικτυακ σελίδα της τ Macedonia σ Former Yugoslav Republic of Macedonia κα τ Πέλλα σ Σκ πια! (Bλ. CNN.com/WORLD). Eπιπλέον σ ς κοινοποι τ µήνυµα - πάντηση το CNN (πρ ν κάν η τ ν λλαγ πο ζητήσαµε). M τιµ Θωµ ς B. Σφέτσας Περιστέρι «Φιλιστα οι» = φίλοι στίων = κανο ναυτικοί; K ριε Λάµπρου, Σ ς χαιρετ. Mήπως µπορε τε ν συσχετίσετε τυµολογικ ς τ «Φιλιστα οι» µ τ «φίλοι στίων» (α το πο γαπο ν τ στιοφ ρα, δηλ. τ θαλασσιν ταξίδια); Iστορικ στέκει ξέρετε. Mετ τιµ ς Hλίας Bίνιας

10 IA O O ME THN APXIE I KO H A HNøN KAI A H E A O H πίσηµη κτεν ς πάντησή της στ ν Θεοδωράκη κα ντίλογος το [ H Eκκλησία τ ς Eλλάδος παντ στ συνέντευξη το Mίκη Θεοδωράκη στ ν «αυλ» τ. 246, Iο νιος 2002, στ ν ποία κορυφα ος το σηµερινο Eλληνικο Πολιτισµο α) χαρακτηρίζει ς «γκληµα κατ ξακολο θησιν µ στ χο τ ν Eλληνικ Συνείδηση» τ διδασκαλία τ ς Παλαι ς κα Kαιν ς ιαθήκης στ ν κρατικ παιδεία κα ) πεσηµαίνει τι τ πίσηµο κρατικ δεολ γηµα το «Eλληνοχριστιανισµο» ποτελε µπ διο στ ν νάπτυξη το Eλληνα. H πίσηµη πάντηση ρχεται µέσ ω το Eπισήµου ελτίου τ ς Aρχιεπισκοπ ς Aθην ν κα πάσης Eλλάδος «Eκκλησία», µ πογράφοντα τ ν διευθυντή του κα κορυφα ο ζ ντα Eλληνα θεολ γο, µ τιµο καθηγητ το Πανεπιστηµίου Aθην ν κ. E.. Θεοδώρου, µ κείµενο 4 σελίδων στ τε χος Iουλίου 2002 κα µ προαναγγελία κα δευτέρου κειµένου ς συνέχειας το πρώτου. O «αυλ ς» νταποκρίνεται στ διάλογο ς κατωτέρω:. µ τ ν ναδηµοσίευση το πλήρους κειµένου τ ς κκλησιαστικ ς παντήσεως γι λ γους πνευµατικ ς ντιµ τητας κα δηµοκρατικ τητας,. µ τ ν παράθεση το ντιλ γου µας κα Á. µ τ δέσµευση ν λοκληρώσωµε σ προσεχ ς τε χος τ ν διάλογο, ταν φθάσ η στ χέρια µας προαναγγελθε σα π τ πίσηµο ργανο τ ς Aρχιεπισκοπ ς συνέχεια τ ς παντήσεώς της. Eδ θ σηµειώσουµε τι πρ ς τιµήν του κ. E.. Θεοδώρου, πο ος µολον τι θεολ γος, ρα ξ ρισµο περτιµ ν στοιχε α πο συγκρο ονται µ τ ν λογικ (πίστη, λπίδα κ.λπ.), µφανίζεται ς γγυητ ς τ ς λογικ ς, καταλογίζοντας στ ν Mίκη Θεοδωράκη «παραθεώρηση τ ν καν νων τ ς λογικ ς» καί, µ τ ν ε καιρία, κάνοντας κα να µάθηµα γι το ς τρ πους καταστρατηγήσεως τ ς λογικ ς (τ σοφίσµατα το Aριστοτέλη «µετά αση ε ς τερον γένος, ξιολ γηση τ ς κρίσεως το λου κ τ ς καταχρήσεως το µέρους» κ.λπ.) κα κατηγορε τ ν M. Θεοδωράκη α) στ ν 3η παράγραφο το κειµένου του τι «κίνησε κα κατη θυνε τ ν πλήρη ντιφάσεων στοχασµ του πάνω στ ς γνωστ ς πνευµατικ ς ράγες το περιοδικο αυλ ς» κα ) στ ν τελευταία παράγραφ του τι «τ ς π ψεις (το κ. Θεοδωράκη) υ οθέτησε τ περιοδικ αυλ ς». Kρίνουµε, τι θιασώτης τ ς λογικ ς κ. E.. Θεοδώρου ντιλαµ άνεται, τι «καραµπινάτη» α τ ντίφαση δ ν ε ναι πλ σ φισµα ν γινε συνείδητα ε ναι παραλογισµ ς, ν ν γινε σκεµµένα ποκρ πτει δ λο..i.λ.]

11 16174 ΑΥΛΟΣ/250, Oκτώ ριος 2002 A H A ANTH H TH EKK H IA [Tο κ. E αγγέλου. Θεοδώρου, Oµοτίµου Kαθηγητο το Πανεπιστηµίου Aθην ν, Tακτικο Mέλους τ ς E ρωπαϊκ ς Aκαδηµίας Eπιστηµ ν κα Tεχν ν] τ µηνια ο περιοδικ α τοδιαφηµιζ µενης «πρωτοποριακ ς ρευνας» «αυλ ς» (τε χος π ρ. 246, Iο νιος 2002) δηµοσιε θηκε γκωµιαζοµένη π α το κτεν ς συνέντευξις το Mίκη Θεοδωράκη, στ ν ποία δίδονται παντήσεις σ ρωτήσεις το συνεργάτου το περιοδικο α το κ. Π. Λ. Kου- αλάκη. Στ συνέντευξι α τ διακεκριµένος µουσικοσυνθέτης πέµνησεν ρθ ς µερικ ς λήθειες, λ.χ. γι τ ν ναµφισ ήτητη χρησιµ τητα τ ς µελέτης τ ν ρχαίων λληνικ ν κειµένων κα γι τ ν νάγκη τ ς πελευθερώσεως τ ς λληνικ ς µουσικ ς δηµιουργίας π το ς «γκαουλάιτερ» τ ς ε ρωπα ζουσας µουσικ ς στ χώρα µας. Aλλ κ. Θεοδωράκης, στ ν περ ς λ γος συνέντευξί του, φιλοδ ξησε π πλέον ν χρησιµοποιήσ η τ ν πλο σια α σθητικ ς κφραστική του καν τητα γι ν πεκτείν η, ς µ φειλε, τ ν περιοριζοµένη στ ν µουσικ τοµέα ναµφισ ήτητη α θεντία του κα σ λλες, κτ ς α το, πνευµατικ ς περιοχ ς (λ.χ. στ ν στορικοθρησκειολογικ ) κατ τρ πον, πο πενθ µισε στ ν γράφοντα, τι πρ 23 τ ν σ µιλία του στ ν A θουσα Tελετ ν το Πανεπιστηµίου Aθην ν ε χε πισηµάνει, λέγοντας τι «κ µη κα ψίστη ε φυεστάτη πιστηµονικ α θεντία, σ λλους τοµε ς, κτ ς τ ς ε δικ τητ ς της, ξαρτ ται κ τ ν γνώσεων κα τ ς µπειρίας λλων α θεντι ν» 1. A τ σχ ει κα γι τ ν καλλιτεχνικ α θεντία. T π σον κτιµο µε τ ταλέντο κα τ ν χαρισµατικ µουσικ προσφορ το κ. Θεοδωράκη ποδεικν εται κ το τι ε ς τ B Πανελλήνιο Λειτουργικ Συνέδριο Στελεχ ν Iερ ν Mητροπ λεων (B λος) δ ν διστάσαµε ν διατυπώσωµε τ ν προσωπική µας γνώµη, κατ τ ν ποία «κάποτε, τηρουµένων τ ν ναλογι ν (mutatis mutandis), µέσα στ πλαίσια τ ς Oρθοδ ξου κκλησιαστικ ς ποιήσεως κα µουσικ ς, θ πρεπε ν χαιρετίσωµε τ ν µφάνισι, ε δυνατ ν σ να πρ σωπο, ν ς λ.χ. νέου Eλ τη κα νέου Θεοδωράκη. 2 A τ ξηγο ν γιατ λυπηθήκαµε πολ, ταν διαπιστώσαµε τι στ συνέντευξι α τ διακεκριµένος µουσικοσυνθέτης µείωσε τ ν αυτ του. Tροχοδρ µησε τ χηµα τ ς σκέψεώς του χρησιµοποιώντας ς τροχο ς προφαν ποσυνείδητη ναζωπ ρωσι µαρξιστικ ν ντιχριστιανικ ν ξαρτήσεων, στορικ ν γνοια κα παραθεώρησι τ ν καν νων τ ς λογικ ς. Eχοµε τ ν ντ πωσι τι κίνησε κα κατη θυνε τ ν πλήρη ντιφάσεων στοχασµ του πάνω στ ς γνωστ ς πνευµατικ ς ράγες το περιοδικο «αυλ ς», τ ς πο ες ντέχνως φεραν µπροστά του ο δίδουσες µµέσως κα παντήσεις ρυµουλκο σες ρωτήσεις το πραγµατοποιήσαντος τ συνέντευξι συνεργάτου το περιοδικο. Aλλ ς σχολιάσωµε κάπως κτεν ς τουλάχιστον ε ς δ ο ρθρα µας µίαν πρ ς µίαν τ ς π χριστιανικ σκοπι παράδεκτες θέσεις, πο προ λήθηκαν στ συ- 1. E αγγέλου. Θεοδώρου, «H παιδεία τ ς λευθερίας κα λευθερία τ ς παιδείας», Πανηγυρικ ς λ γος στ ν ορτ τ ν Tρι ν Iεραρχ ν..., Aθήνα 1980, σ Περιοδικ «Eφηµέριος», τος 2000, εκέµ ριος 2000, σ. 6.

12 ΑΥΛΟΣ/250, Oκτώ ριος νέντευξι α τή, λλάσσοντας τ σειρά τους, γι ν ποφ γωµε παναλήψεις κα γι ν χουν τ σχ λιά µας λογικώτερη κα συστηµατικώτερη διάταξι. A τονοήτως δ ν θ ξετάσωµε σηµε α, τ πο α ε ναι σχετα πρ ς τ ν Xριστιανισµ κα τ ν Eκκλησία. 1) Στ ρώτηµα το συνεργάτου το περιοδικο «µήπως κ µη κα σήµερα, παρ τ ν πρ οδο τ ν πιστηµ ν κα τ ν ξάπλωση τ ς Γνώσεως, λη σχεδ ν νθρωπ τητα δ ν ε ναι παρά κλεκτ ς κα συνάµα καταραµένος λα ς το Iεχω ;», κ. Θεοδωράκης πάντησε ς ξ ς: «Σ ντίθεση µ τ διδασκαλία το Iεχω, πο θέλει τ ν νθρωπο ν γεννιέται καταραµένος, γ πιστε ω τι νθρωπος γεννιέται ε λογηµένος. Γιατ ζω ε ναι ε λογία, ε ναι δωρεά, φτάνει ν ξέρης, λλ κα ν σ φήνουν ν τ ζήσης.» Eχουµε ξ λλου πάντοτε ζωνταν κα πίκαιρο τ παράδειγµα τ ς ρχαίας Aθήνας µ τ ν νθρωπο στ κέντρο το κ σµου, κυρίαρχο τ ς µοίρας του, ληθιν λάτρη το ραίου κα το ληθινο, ν χαίρεται τ ς µορφι ς τ ς ζω ς, ν τιµ κα ν δοξάζ η χι µ νο τ νθρώπινο πνε µα, λλ κα τ νθρώπινο σ µα.»σ ντίθεση µ α τ τ παράδειγµα, α τ τ φιλοσοφία, τ διδασκαλία κα τ στάση ζω ς, πο δήγησε τ ν νθρωπο σ πνευµατικ ς κατακτήσεις ξεπέραστες κ µη κα ως σήµερα, µονοθεϊστικ ντίληψη γι τ ν ζωή, γι τ ν νθρωπο κα τ ν κοινωνία διαµ ρφωσε α τ τ ν παραµορφωτικ σχέση νάµεσα στ ν Eνα κα το ς πολλο ς, πο θεσµοθέτησε τ ν νοχ κα τ φ ο τ ν πολλ ν πέναντι στ δικαίωµα τ ν λίγων ν το ς τιµωρο ν γι ν το ς σώζουν στ νοµα το Eν ς, δηλαδ το Θεο ε τε τ ν Iουδαίων ε τε τ ν Xριστιαν ν ε τε τ ν Mουσουλµάνων. Eτσι διαµορφώνεται κα διαιωνίζεται καταπτοηµένος νθρωπος, πο λίµονο ν τ χ η κα ναρριχηθ στ άθρο τ ς ξουσίας. Γιατ π τ ν ζ µη τ ν καταπτοτηµένων πλάθονται ο πι δίστακτοι τ ραννοι...» (σ ). O κ. Θεοδωράκης πανερχ µενος κα σ λλη συνάφεια στ ν ντίθεσί του πρ ς τ ν µονοθεϊσµ, λέγει: «Aς δο µε τί λλο µ ς δώρισαν ο Eλληνες κτ ς π τ ηµοκρατία κα ς τ ντιπαραθέσουµε στ ργα κα τ ς µέρες τ ν µονοθεϊστικ ν διακυ ερνήσεων π τ ν Mεσαίωνα ως σήµερα µ κέντρο φυσικ τ υτικ E ρώπη τ ν Σταυροφ ρων, τ ν Aποικιοκρατ ν κα τ ν σ γχρονων µπεριαλιστ ν, γι ν κατανοήσωµε τ χάσµα πο χωρίζει τ ς δ ο κοσµοθεωρίες κα το ς δ ο κ σµους» (σ ). Στ ς διατυπώσεις α τ ς το κ. Θεοδωράκη µερικο παινιγµο κα µερικ ς ρθ ς π µέρους π ψεις του (λ.χ. γι το ς σταυροφ ρους, το ς ποικιοκράτες, το ς µπεριαλιστ ς κα το ς τυράννους) συγχέονται µ σχετες ννοιες, µ σφαλµένους σχυρισµο ς, µ διλετταντικ ς παρανοήσεις κα διαστρε λώσεις τ ν στορικ ν γεγον των τ ς συναντήσεως Eλληνισµο κα Xριστιανισµο, µ γνοια τ ς στορικ ς λήθειας κα µ φθαλµοφαν χρ σι πολλ ν ( χι συνειδητ ν) λογικ ν σφαλ- µάτων σοφισµάτων (λ.χ. τ ς «µετα άσεως ε ς τερον γένος», τ ς ξιολογήσεως τ ς χρήσεως το λου κ τ ς καταχρήσεως το µέρους, το ψευδο ς α τίου, τ ς «τ ν ρων τετράδος», τ ς λήψεως το ζητουµένου κ..). Aς στρέψωµε τ ν προσοχή µας σ µερικο ς σχυρισµο ς το διαπρεπο ς µουσικο : α) E ναι σφαλµένος σχυρισµ ς τι κατ τ ν ι λικ µονοθεϊστικ παράδοσι νθρωπος γεννιέται δ θεν καταραµένος κα χι ε λογηµένος. O δ ν το του να-

13 16176 ΑΥΛΟΣ/250, Oκτώ ριος 2002 ληθέστερον. O ι λικ ς ψαλµ ωδ ς, πευθυν µενος πρ ς τ ν Θε, λεγεν: «Hλάττωσας α τ ν (δηλ. τ ν νθρωπον) ραχ τι παρ γγέλους, δ ξ η κα τιµ στεφάνωσας α τ ν κα κατέστησας α τ ν π τ ργα τ ν χειρ ν Σου» (Ψαλµ. η, 5-9). O Aπ. Πα λος στ ν Aθήνα διακήρυξε: «Tο γ ρ (δηλ. το Θεο ) κα γένος σµ ν» (Πράξ. ιστ 28). ν ε µεθα µ νον «χο ς π τ ς γ ς», λλ χοµε µέσα µας κα τ ν πνο το Θεο, δηλ. λογικ κα λε θερη ψυχή, ποία, ν κα κτιστή, µ τ χάρι το Θεο ε ναι θάνατη. Aν κα µ τ ν παρακο κα τ ν µαρτία του νθρωπος ποµακρ νθηκε π τ ν Θε, κε νος δ ν παυσε ν το πιδαψιλε η ε λογίες µέσα στ πλαίσια τ ς κτίσεως κα τ ς στορίας τ ς σωτηρίας. Oπως λέγει Iωάννης Xρυσ στοµος, «νθρωπ ς στι τ περισπο δαστον το Θεο ζ ον... ο κ στι µοι ε καταφρ νητος... δι ν ο ραν ς ταν σθη κα λιος φαίνει κα σελήνη τρέχει κα ρ ξεχ θη κα πηγα ρ ουσι κα θάλασσα πλώθη κα προφ ται πέµφθησαν κα ν µος δ θη κα τ δ πάντα λέγειν, δι ν µονογεν ς Y ς το Θεο νθρωπος γένετο. O εσπ της µου σφάγη κα τ α µα α το ξέχεεν π ρ νθρώπου κ γ καταφρον σαι χω; κα ποίαν χω συγγνώµην;» (Migne E.Π. 48, 1029). Σ µι τέτοια Aνθρωπολογία ρίσκεται τ θεµέλιο τ ς ναγνωρίσεως κα προστασίας τ ν νθρωπίνων δικαιωµάτων: «O κ νι Iουδα ος ο δ Eλλην, ο κ νι δο λος ο δ λε θερος, ο κ νι ρσεν κα θ λυ πάντες γ ρ µε ς ε ς στε ν Xριστ Iησο» (Γαλ. γ, 28). Πο λέπει κ. Θεοδωράκης τι στ πλαίσια το ι λικο µονοθεϊσµο θεωρο µεθα καταραµένοι; O Xριστ ς µ τ ν Aνάστασί Tου «παρχ τ ν κεκοιµηµένων γένετο» (A Kορ. ιε, 20). Γι α τ Kαν ν τ ς Aναστάσεως ρχίζει ς ξ ς: «Aναστάσεως µέρα λαµπρυνθ µεν, λαοί, Πάσχα Kυρίου Πάσχα κ γ ρ θανάτου πρ ς ζω ν κα κ γ ς πρ ς ο ραν ν Xριστ ς Θε ς µ ς διε ί ασεν πινίκιον δοντας». Eπειτα ς µ λησµονο µε, τι Xριστιανισµ ς πεµάκρυνε µερικ στοιχε α τ ς Παλαι ς ιαθήκης, πο περφαλαγγίσθηκαν π τ ν χριστιανικ συνείδησι. 2. O περ ο λ γος µουσικοσυνθέτης τονίζει σαφ ς, τι τ ρχα ο λληνικ δε δες ρίσκεται «σ ντίθεση» πρ ς τ «µονοθεϊστικ ντίληψη γι τ ζωή», ταν «τιµ κα δοξάζ η χι µ νο τ νθρώπινο πνε µα, λλ κα τ νθρώπινο σ µα». Aραγε ε ναι τυχα ο, τι κ. Θεοδωράκης χρησιµοποίησε τ ν δια διατ πωσι µ τ ν Aπ. Πα λο, πο ος τ ν διαψε δει προτρέποντας: «οξάσατε τ ν Θε ν ν τ σώµατι µ ν κα ν τ πνε µατι µ ν» (A Kορ. στ 20); Aντιθέτως πρ ς ρχα ες λληνικ ς πλατωνίζουσες, νεοπλατωνίζουσες κα δυαδικ ς διδασκαλίες, πο θεωρο σαν τ σ µα «δεσµωτήριο» το πνε µατος κα πηγ παντ ς κακο, κα ντιθέτως πρ ς τ ν Eπίκτητο, πο ος θεωρο σε τ σ µα «πάντων ηδέστατον κα υπαρώτατον κέλυφος κα δ στηνον σωµάτιο» 3, µονοθεϊστικ ς Xριστιανισµ ς µνε τ νθρώπινο σ µα. Kατ τ ν γιο Γρηγ ριο τ ν Παλαµ, «Λ γος σ ρξ γένετο» ( Iωάν. α 14), γι ν τιµήσ η τ ν νθρώπινη σάρκα. Yπάρχει µεγαλ τερος µνος στ νθρώπινο σ µα; O Iησο ς Xριστ ς «µετασχηµατίσει τ σ µα... ε ς τ γενέσθαι σ µµορφον τ σώµατι τ ς δ ξης α το» (Φιλιπ. γ, 21). «ε γ ρ τ φθαρτ ν το το νδ σασθαι φθαρσίαν κα τ θνητ ν το το νδ σασθαι θανασίαν» (A Kορ. ιε, 53). 3. Bασιλείου Iωαννίδου, O µυστικισµ ς το Aπ. Πα λου κα α θρησκευτικα δέαι κα τάσεις τ ν λληνιστικ ν χρ νων, Aθ ναι 1936.

14 ΑΥΛΟΣ/250, Oκτώ ριος T σ µα µας κα π γ ς ε ναι «µέλος Xριστο» (A Kορ. στ 15), «να ς Θεο ζ ντος» (B Kορ. στ, 16), «να ς το γίου Πνε µατος» (A Kορ. στ. 19) 4. H γι ς χριστιανικ «σκησις» το σώµατος ε ναι πλ ς ξιοποίησις τ ς εραρχικ ς κλί- µακος τ ν ξι ν, ποταγ το σώµατος ε ς τ πνε µα (Γαλ. ε, 116 ξ.) κα χι φθορ τ ς σωµατικ ς γείας, πρ ς χάριν τ ς ποίας Aπ. Πα λος συνιστ στ ν φιλάσθενο Tιµ θεο ν χρησιµοποι «λίγον ο νον» (A Tιµ. ε 23) κα το πενθυ- µίζει τι «π ν κτ σµα Θεο καλ ν, κα ο δ ν π λητον, µετ ε χαριστίας λαµ- αν µενον» (A Tιµ. δ, 4). O Aπ. Πα λος, ναφερ µενος στ «µέγα» µυστήριο το γάµου, τονίζει, τι «ο δε ς τ ν αυτο σάρκα µίσησεν, λλ κτρέφει κα θάλπει α τήν» ( Eφ. ε 29) κα στρέφεται ναντίον τ ν πιστευ ντων «διδασκαλίαις δαιµονίων, ν ποκρίσει ψευδολ γων, κεκαυτηριασµένων τ ν δίαν συνείδησιν, κωλυ ντων γαµε ν, πέχεσθαι ρωµάτων, Θε ς κτισεν ε ς µετάληψιν µετ ε χαριστίας» (A Tιµ. δ, 2-3). Στ ν χριστιανικ γάµο πραγµατοποιε ται τ δε δες το ληθινο ρωτος, δι το ποίου, πως θ λεγεν γιος Iωάννης Xρυσ στοµος, «τ ν παντα θαλα- µευοµένη κ ρη χρ νον,... τ ν νυµφίον... π τ ς πρώτης µέρας ο τω ποθε κα στέργει ς σ µα ο κε ον» (Migne E.Π. 51, 227). O µονοθεϊστικ ς Xριστιανισµ ς φελε τ σ µα κα δι τ ς µ ποχρεωτικ ς γι το ς σθενε ς νηστείας, ποία κατ τ ν µνον «ώννυσι τ σ µα». H σηµεριν ψυχοσωµατικ Iατρική, πο ξαίρει τ ν πίδρασι το ψυχικο παράγοντος στ ν γενικ σωµατικ κατάστασι, παναλαµ άνει τρ πον τινά µ τ ν µονοθεϊστ ι λικ ψαλµ ωδ τι «καρδίας ε φραινοµένης θάλλει πρ σωπον» κα τι ταν «φο ταί τις τ ν K ριον κα κκλίν η π παντ ς κακο, τ τε ασις σται τ σώ- µατι α το κα «πιµέλεια το ς στέοις α το». Aντιθέτως, «ο κ στιν ασις ν τ σαρκί µου,... ο κ στιν ε ρήνη ν το ς στέοις µου π προσώπου τ ν µαρτι ν µου» (Ψαλµ. λζ ). 5 Σ περίοδο προετοιµασίας τ ν Oλυµπιακ ν Aγώνων «Aθήνα 2004», ς προσθέσωµε τι χριστιανικ ιοθεωρία καλλιεργε τ γι ς θλητικ πνε µα. O Kλήµης Aλεξανδρε ς στ ν «Παιδαγωγ ν» χει ε δικ παράγραφο µ τ ν τίτλο: «Oτι κα γυµνάσια γκριτέον το ς κατ λ γον ιο σιν». O M. Bασίλειος δείχνει κτίµησι πρ ς το ς θλητές, ο πο οι ζο ν γκρατ ς, «δίαιταν ο τ ν δίστην, λλ τ ν παρ τ ν γυµναστ ν α ρο µενοι». 6 O διος ερ ς πατ ρ νοιωσε αθει θλ ψι, ταν, µετ τ ν χωρισµ τ ς π λεως σ δ ο παρχίες, τ γυµναστήρια σαν κλειστά, δι τι τ γκατέλειψαν ο κάτοικοι, γι ν γκατασταθο ν σ νέα περιοχή: «Γυµνάσια κεκλεισµένα γράφει πρ ς τ ν Mαρτινιαν κα ν κτας λαµπε ς ο κ µ ς ο δ ν λογίζεσθαι περ το ζ ν γωνία». 7 O θλητικο γ νες κατ µ ν τ ν γιο Γρηγ ριο N σσης καλλιεργο ν «τ ν θλητικ ν νδρείαν» 8, κατ δ τ ν γιο Γρηγ ριο τ ν Θεολ γο πρέπει ν διεξά- 4. B. Eράστου, Nα ς το Πνε µατος, περ. «Aκτ νες», τε χος 193, τος E αγγέλου. Θεοδώρου, H µορφωτικ ξία το σχ οντος Tρι ωδίου, ν Aθήναις 1958, σ M. Bασιλείου, Πρ ς το ς νέους, Migne E.Π. 31, M. Bασιλείου, Eπιστολ οδ Mαρτινιαν, Migne E.Π. 32, 444 ξ. 8. Γρηγορίου N σσης, Θεωρία ε ς τ ν Mωϋσέως ίον, Migne E.Π. 44, 338.

15 16178 ΑΥΛΟΣ/250, Oκτώ ριος 2002 O θεωρητικο θεµελιωτ ς το Xριστιανισµο, µεγάλοι Πατέρες κα Aπολογητ ς τ ς Eκκλησίας ε χαν προετοιµάσει δη π το ς 2ο κα 3ο µ.x. α νες µ τ ς µιλίες τους στο ς πιστο ς των κα τ γραπτ κείµενά τους, πο σ ώζονται σήµερα, τ ν καταστροφ κα ξάλειψη λων τ ν µορφ ν κα θεσµ ν το Eλληνικο Πολιτισµο (Φιλοσοφία, Eπιστήµη, Θέατρο, Θρησκεία, Aρχιτεκτονική, Γλυπτικ κα λοιπ ς Tέχνες, Aθλητισµ ς κ.λπ.), τ ν πο ον συστηµατικ πέσκαψαν κα συκοφάντησαν ς «λληνικ ν µανίαν», «µωρίαν», «ε δωλολατρίαν», «ργον το ια λου» κ.λπ. Στ «αυλ» χουν δηµοσιευθ πληθώρα στορικ ν ρευν ν, στ ς πο ες παρουσιάζονται τ κείµενα τ ν νθρώπων α τ ν, τ στρεγωνται τιµίως κα χι «ξω τ ν νενοµισµένων», λλ συµφώνως πρ ς «το ς κειµένους ρους τ ς γωνίας», δηλαδ συµφώνως πρ ς το ς κανονισµο ς. 9 Eκ τ ν νωτέρω λεχθέντων γίνεται φανερ ν, τι σ κανένα λλο φιλοσοφικ σ στηµα κα σ καµµι λλη θρησκεία τ σ µα δ ν δοξάζεται περισσ τερο π,τι ντιθέτως πρ ς το ς σχυρισµο ς το κ. Θεοδωράκη µέσα στ πλαίσια το Xριστιανικο Mονοθεϊσµο. H χριστιανικ ιοθεωρία δ ν καταδικάζει τ σ µα, λλ τ ν ο σιαστικ φθορ το σώµατος κ τ ς πολυτοποιήσεως α το κα κ τ ς ποδουλώσεως το πνε µατος ε ς α τ. Xαρακτηριστικ ς λέγει Iωάννης Xρυσ στοµος: «O τ ν σάρκα ποθέσθαι ουλ µεθα, λλ τ ν φθοράν. O τ σ µα, λλ τ ν θάνατον... T µ ν σ µα ργον γένετο το Θεο, δ φθορ κα θάνατος π τ ς µαρτίας ε σήχθη. T γο ν λλ τριον ποδ σασθαι ο λοµαι, ο τ ο κε ον. Aλλ τριον δ ο τ σ µα, λλ φθορά... Tοια τη γ ρ α το στιν ε γένεια... Kα Θεογνωσίας µ ν α τιον γέγονεν α τ» 10. Aλλ τ παράδεκτα σηµε α τ ς συνεντε ξεως το κ. Θεοδωράκη δ ν περιορίζονται στ δη νωτέρω πισηµανθέντα. Eπ πλέον προ άλλει α τ παράδεκτες π ψεις γι τ ν Παλαι κα τ ν Kαιν ιαθήκη, γι τ Bυζάντιο, γι «τ Eλληνοχριστιανικ Eλληνορθ δοξο δε δες», γι τ «Pωµιοσ νη» κα τ ν Eκκλησία, σον κα γι α τ ν τ ν νοσταλγο ντα πάντοτε τ ν µονοθεϊσµ α θεντικ Eλληνισµ, τ ν πο ο παραθεωρο ν τ σον κ. Θεοδωράκης, σον κα τ υ οθετ σαν τ ς π ψεις του περιοδικ «αυλ ς». Aλλ κα γι λα α τ θ µιλήσω- µε λεπτοµερ ς σ π µενο ρθρο µας, φο παραθέσωµε ντικειµενικ ς κα τ λεχθέντα π το κ. Θεοδωράκη. 9. Γρηγορίου Nαζιανζηνο, Λ γος πολογητικ ς τ ς ε ς Π ντον φυγ ς, Migne E.Π. 35, B. Eράστου, νθ νωτ. σσ Περισσ τερα σχετικ ς περ τ ς θέσεως το σώµατος στ ν Xριστιανισµ λ. στ ξ ς: E αγγέλου. Θεοδώρου, Xριστιανισµ ς κα σ µα, στ ργο: «Ωλοκληρωµέναι προσωπικ τητες», ν Aθήναις 1979, σσ Tο δίου, H στάσις το ρθοδ ξου µορφωτικο ργου ναντι τ ν ιολογικ ν ξι ν, στ ργο: Mαθήµατα Kατηχητικ ς Xριστιανικ ς Παιδαγωγικ ς, κδοσις πέµπτη, Aθ ναι 1991, σσ B O ANTI O O TOY «AY OY» 1. Aς µιλήσ η Iστορία γι τ ν χθρ τητα το Xριστιανισµο ναντίον το σώµατος

16 ΑΥΛΟΣ/250, Oκτώ ριος φ µενα ναντίον το Eλληνικο Πολιτισµο λλ κα ναντίον τ ν «µιαρ ν» Eλλήνων ς θνους. Eδ θ πενθυµίσουµε π τροχάδην µ νο κάποιες π ψεις τ ν θεωρητικ ν θεµελιωτ ν το Xριστιανισµο ναντίον το Eλληνικο Aθλητισµο κα το πανάρχαιου θεσµο τ ν Oλυµπιακ ν Aγώνων κα θ σηµειώσουµε στ συνέχεια τ χρονικ τ ς πολιτικ ς λοποιήσεως α τ ν τ ν θέσεών τους, ταν νέα θρησκεία γινε ξουσία. Eτσι Iωάννης Xρυσ στοµος κηρ ττει (Migne, P.G. 63, 897) πρ ς το ς πιστο ς, τι «ιά ολος κάνει ποµπ» στ στάδια: «ν λέπετε στο ς < Oλυµπιακο ς> γ νες, ταν γωνοθέτης αδίζ η, π ση ε ταξία πάρχει στ λα ; Π ς λοιπ ν κε πο ιά ολος ποµπε ει πάρχει τέτοια σιωπή, κι δ πο ε ναι Xριστ ς < ννοε µέσα στο ς χριστιανικο ς ναο ς> πάρχει τέτοιος θ ρυ ος;». O Kλήµης Aλεξανδρε ς στ ργο του «Προτρεπτικ ς πρ ς Eλληνας» (34, 1) παροτρ νει χωρ ς περιστροφ ς σ µεση ίαιη πα ση λων τ ν θλητικ ν γώνων κα πρωτίστως τ ν Oλυµπιακ ν: «Aς π µε µέσως τώρα κε πο γίνονται ο γ νες κα ς παγορε σουµε τ ς ναµνηστικ ς α τ ς ορτές, τ Iσθµια, τ Nέµεα κα τ Π θια κα πρωτίστως το ς Oλυµπιακο ς Aγ νες». Aλλ κα ο λοιπο θεωρητικο γέτες κα τ νώτερα στελέχη το χριστιανικο κλήρου προσπάθησαν ν φθείρουν τ κ ρος το Eλληνικο Aθλητισµο (κάτι πο ποτελε συνέπεια µι ς ασικ ς ρχ ς τ ς χριστιανικ ς δεολογίας, ποία θεωρε τ σ µα κα,τι πηρετε τ σωµατικ γεία κα µορφι ς δια ολικ κα µαρτωλ ), πως π.χ. Bασίλειος Σελευκείας (Migne, P.G. 85, 309), πο ος γράφει γι το ς Oλυµπιακο ς τι ποτελο ν «θανάτου τερπν ν δηλητήριον κα δαίµονος ορτ ν τ ν σταυρ ν καθυ ρίζουσαν». T διατάγµατα τ ν γίων Mεγάλων Kωνσταντίνου κα Θεοδοσίου H δεολογικ α τ προετοιµασία τ ς «πιχειρήσεως» καταστροφ ς το Πολιτισµο κα πι ολ ς το Mεσαίωνα «παρέµενε στ χαρτιά», λ γ ω τ ς ποτυχίας το δ γµατος ν γίν η ξουσία στο ς τρισήµισυ πρώτους α νες π τ ν µφάνισή του. H «κτέλεση» κα «λοποίηση» τ ς δεολογίας α τ ς πραγµατοποιήθηκε µ ίαιες, α µατηρ ς κα ανδαλικ ς µεθ δους, µ λις θρησκεία α τ γινε ποδεκτ π τ Pωµαϊκ imperium, τ πο ο ντελήφθη τ ν ξία τ ς χριστιανικ ς δεολογίας ς «ολικ ς» γι τ ς ξουσιαστικές του νάγκες. Eτσι α τοκράτορας γιος Kωνσταντ νος Mέγας περ τ τέλη τ ς ζω ς του απτίσθηκε Xριστιαν ς κα θεσε τ ς «θνικ ς» θρησκε ες κτ ς ν µου. A τ τεκ- µαίρεται π τ ιάταγµα XVI, 10.2 το γιο του Kωνσταντίου, πο λέγει τ ξ ς: «Aς σταµατήσ η ψευδ ς πίστη κι ς καταργηθ τρέλλα τ ν θυσι ν. Γιατί, ν κάποιος παρα ιάζοντας τ ν ν µο το πατέρα µας ( ννοε τ ν M. Kωνσταντ νο) κα τ ν δική µας ε σπλαχνία τολµήσ η ν τελέσ η θυσίες, θ τιµωρηθ πάραυτα µ τ ν ποιν πο το ταιριάζει». O γιος Θεοδ σιος Mέγας προχώρησε περισσ τερο π τ ν Kωνσταντ νο κα το ς διαδ χους του. M τ XVI, 1.2 διάταγµά του (380) ποχρέωσε «λον τ λα ν πιστε η στ θρήσκευµα, πο θε ος π στολος Πέτρος παρέδωσε στο ς Pω- µαίους». Eννοε ται, τι ποδέκτες το διατάγµατος σαν ο Eλληνες, ο πο οι ρνο µενοι ν πο άλουν τ ν παράδοσή τους σφαγιάσθηκαν στ συνέχεια. T 390 λοιπ ν µετ τ ν κατανίκηση τ ν Bησιγ τθων κα τ ν καταστολ το κινήµατος το Mαξίµου, Θεοδ σιος στρεψε τ ν α τοκρατορικ στρατ κατ τ ν Θεσσαλονι-

17 16180 ΑΥΛΟΣ/250, Oκτώ ριος 2002 κέων µ Xριστιαν ν κα ν µι νυκτ κατέσφαξε Eλληνες, πο ρνήθηκαν ν απτισθο ν Xριστιανοί, µέσα στ ν ππ δροµο τ ς π λεως. Eνα χρ νο ργ τερα (391) πεγράφησαν τ XVI, κα XVI, διατάγµατα, σ µφωνα µ τ πο α ο Eλληνες τίθεντο κτ ς ν µου. Πληθώρα ν µων ξεδίδοντο, δι τ ν ποίων πηγορε ετο τέλεση ο ασδήποτε τελετ ς, πισήµου κα νεπισήµου, δι τ ς ποιν ς το θανάτου κα τ ς δήµευσης τ ς περιουσίας. O Oλυµπιακο Aγ νες ς πίσηµη τελετή, συνδεδεµένη µ κάποιαν θε τητα κα συγκεκριµένα τ ν ία, πηγορε θησαν δι πυρ ς κα σιδήρου. O λυµπιονίκες, ο λλανοδίκες, ο κριτ ς κα τ προσωπικ τ ν σταδίων κηρ χθηκαν π διωγµ ν. Yπ διωγµ ν τέθησαν κι ο διανοο µενοι κα στρατιωτικο-πολιτικο γέτες, καθ ς πίσης κι λοι ο φιλ σοφοι κα λειτουργοί τ ς Eλληνικ ς Παιδείας, πο φυσικ ρνο ντο ν δεχθο ν τ ν νέα θρησκεία. O σφαγ ς κα ο καταστροφ ς σαν τ σο µεγάλες, στε Λι- άνιος ναγκάσθηκε ν πευθ ν η κκληση πρ ς τ ν α τοκράτορα, που τ ν κατηγορο σε δίκαια ς θικ α τουργ τ ν ανδαλισµ ν, τ ς ίας, τ ν λεηλασι ν κα τ ν σφαγ ν τ ν Eλλήνων, το ς ποίους παροµοιάζει µ ναυαγο ς, ο πο οι π τ πλο ο το πολιτισµο ρέθηκαν ξαφνικ στ ν τρικυµισµένη θάλασσα («Yπ ρ Iερ ν»). Mεταξ τ ν λλων παγορε θηκαν κα ο λοιπο θλητικο γ νες: τ Π θια, τ Nέµεα, τ Iσθµια κ.λπ. Eτσι κατέκτησαν κα το ς τίτλους «Mέγας», «Aγιος» κα «Iσαπ στολος» Kωνσταντ νος κα Θεοδ σιος. H σοπέδωση τ ν γκαταστάσεων τ ς Oλυµπίας H καταστροφ κ θεµελίων τ ς Oλυµπίας κα τ ς Iερ ς Aλτεως λοκληρώθηκε τρία τη ργ τερα (396) π τ ν Aλάριχο, ταν α τοκράτωρ το Bυζαντίου ταν γι ς το Θεοδοσίου Aρκάδιος. O νεαρ ς α τοκράτωρ στειλε µέσ ω τ ν ξιω- µατο χων του ε νο χων E τροπίου κα Pουφίνου τ ν παιτητικ κχριστιανισθέντα Γ τθο πιδροµέα στ ν Eλλάδα, ν τ ν λεηλατήσ η κα ν τ ν σοπεδώσ η. O Aλάριχος ρπαξε,τι ε χε ποµείνει π το ς Xριστιανο ς στ ν Eλλάδα κα κατέσκαψε τ ν Θή α,τ ν Eλευσ να, τ Mέγαρα, τ ν K ρινθο, τ Aργος, τ Σπάρτη κα τέλος ξαφάνισε πίσης π προσώπου γ ς τ ν Oλυµπία, που δ ν µεινε πολ τως τίποτα πο ν θυµίζ η τ νδοξο παρελθ ν της. H Oλυµπία κα ο Oλυ- µπιακο Aγ νες µετ π συνεχ λειτουργία π τη διεκ πησαν. O πι λα- µπρ ς, γν ς κα ξανθρωπιστικ ς θεσµ ς, πο γνώρισε Eλληνικ Aρχαι τητα, κατηργήθη. Kαταστρέφοντας τ χριστιανικ Bυζάντιο το ς ναο ς, τ ς σχολές, τ στάδια, τ ς ι λιοθ κες τ ν Eλλήνων δ ν θ πρέπει ν φαντάζεται κανείς, τι τ κανε π δεολογικ ν ντίθεση πρ ς τ τάχα ε δωλα κα τ ν τάχα ε δωλολατρία: Στ χος ταν τ Eλληνικ Πνε µα κα Eλληνικ ς Πολιτισµ ς π δειξη, τι ο ναο κα ο ωµοί, ο σχολ ς κα τ στάδια τ ς Pώµης ο δ ν παθαν. M νο τ ν Eλλήνων τ ργα γκρεµίσθηκαν κα ο λληνικο θεσµο καταργήθηκαν, κ µη κα θεσµο σχετοι πρ ς τ ν ρχαία θρησκεία κα µ νο δεολογικ κα φυλετικ Eλληνες σφαγιάσθηκαν. Σαράντος Π ν ( Aναδηµοσίευση π τ ν «αυλ», τ. 229, Iανουάριος 2001)

18 ΑΥΛΟΣ/250, Oκτώ ριος H παράδοξη θεολογικ λογική: «Σ καταριέµαι, γι ν σ σώσω» τ πίσηµο ελτίο τ ς Eκκλησίας τ ς Eλλάδος «Eκκλησία», µην ς Iουλίου τ.. ιευθυντής του, µ τιµος καθηγητ ς το Πανεπιστηµίου Aθην ν κ. E άγγελος Θεοδώρου, άλθηκε ν παντήσ η, πως το ξίζει, στ Mίκη Θεοδωράκη, γι τ συνέντευξη πο δωσε στ 246 τε χος το «αυλο». Oµως γι ν ξαµωθ ς µ να Θεοδώρου θέλει µπ ι, κι ποφαιν µενος τ στερε ται. Θ νέ ω λοιπ ν σ µία «συκοµορέα», σως κα ξαµωθ µ τ ν κ. Θεοδώρου. H α θεντία τ ν λλων, Γιαχ κα Xριστ ς Aναφέρει κ. Θεοδώρου προεισαγωγικά, θέλοντας ν µειώσ η χι (γνώµη µου ε ναι) τ ν κ. Θεοδωράκη: «Aκ µη κα ψίστη ε φυεστάτη πιστηµονικ α θεντία, σ λλους τοµε ς, κτ ς τ ς ε δικ τητ ς της, ξαρτ ται κ τ ν γνώσεων κα τ ς µπειρίας λλων α θεντι ν». Λογικ κα µορφο συνάµα, ε πα µέσα µου, γιατ α τ µατα µο δηµιο ργησε τ ν ξ ς συλλογισµ : Kατ συνέπεια α τ θ πρέπει ν συµ αίν η κα µεταξ θε ν, δι τι ρχαι τερος χει πλεονασµ γνώσεων κα µπειρι ν κα κατ πλ λογικ νεώτερος ε ναι πι προσεκτικ ς πρ ς τ ν ρχαι τερο. Kα προσεκτικ τητα χει αρ νουσα τιµή, ταν µάλιστα ρχαι- τερος ε ναι παρκτ πρ σωπο, ν νεώτερος ε ναι φε ρηµα το Mωυσ, Iουδαίου ντος ( µ άθυνε στ : «δε ληθ ς Iσραηλίτης, ν δ λος ο κ στί», Iωάν. 1,48). Kι πειδ νας συλλογισµ ς φέρνει δε τερο, λέω: Mήπως θ πρέπει κι κε νον τ ν Φαραώ, πο ασάνιζε τ ν Iσραήλ, ν τ ν γιοποιήσουµε; Γιατί, ν ταν καλ ς κα γαλαντ µος πρ ς α τ ν τ ν λα, θ µ ς ταν µέχρι τώρα γνωστος. O τε «άτος» ο τε Mωυσ ς ο τε ρυθρά ο τε ταλαιπωρία στ ν ρηµο, ο τε σφαγ ς ξένων λα ν π τ ν Γιαχ δι το Iσραήλ κα έ αια ο τε «σωτηρία δι το Iησο Xριστο», Iουδαίου ντος κι α το. H λογικ το «Σ σφάζω, γι ν σ σώσω» Kα µ µο π τε, τι ταν σχέδιο το Γιαχ έ, ν συµ τ ση τυραννία κα τ ση α µατοχυσία, γι ν «σταλ» Y ς του π ρ τ ς σωτηρίας το κ σµου, δι τι ν τ πιστέψετε α τ, τ τε θ χρησιµοποιήσω κι γ τ ν διο ρο πο κ. Θεοδώρου χρησιµοποιε γι τ ν κ. Θεοδωράκη, τι «παραθεωρε καν νες τ ς λογικ ς». O προϋπάρχων τ ς δηµιουργίας το κ σµου Γιαχ ντεξε κρυπτ µενος κα περιµένοντας να Mωυσ, γι ν φανερωθ µ λις στ 1200 πρ Xριστο ς Iουδαϊσµ ς, σφάζοντας, καίοντας, γενοκτονώντας ξένους λαο ς, κατακτώντας ξένη χώρα κάτι πο θ πρέπει, γι ν µ π τε λογικ, ν τ πιστέψω; Kα µεταλλαγµένος πι στερα ς Xριστιανισµ ς, µ χι ε γενικο ς τρ πους, ς πανιουδαϊσµ ς διείσδυσε στ ν λληνορρωµαϊκ κ σµο µ σέ εια πρ ς τ ν ερ τητά του, πρ ς τ ν ρχαι τητά του, πρ ς τ ν στορία του, πρ ς τ ν πολιτισµ του, πρ ς τ ν «α θεντία» του κι τσιθελικ δι τ ν α τοκρατ ρων πέ αλε τ ν «ληθιν τητά» του, κα πο, γι ν µ φαν παράλογος, πρέπει ν τ δεχθ λα το τα ς σχέδιο το Γιαχ γι τ καλ µου; M άση ποιά λογικ θ πρέπει ν πιστέψω, τι ο α γο οσκο A ραάµ, Iσαάκ, Iακώ, Mωϋσ ς, α ίδ κα λοιποί, λοι τους E ρα οι, συνωµιλο σαν µ τ ν Θε ; Kατ ποίαν λογικ ν λοι α το κατέλα αν µι ν παγκ σµια «θεολογικ

19 16182 ΑΥΛΟΣ/250, Oκτώ ριος 2002 πανεπιστηµιακ δρα», πειδή, κα µ νον, ε ναι Iουδα οι; Kατ ποίαν λογικ ν θε ς ν ς τυχοδιώκτη τ τε λαο ν ναι παρκτ ς, κι Θε ς ν ς λαο, το µ νου παγκοσµίως πεπολιτισµένου, ν θεωρ ται ψε τικος κι νυπ στατος, πειδ κα µ νο, ε ναι λληνικ ς; Kατ ποίαν λογικ ν λα ς α τ ς πο πρ ν ς κατοµµυρίου τ ν χρησιµοποιε τ φωτιά, πρ τ ν χρησιµοποιε τ γλ σσα του, πρ τ ν χει δική του γραφή, γνωρίζει ναυσιπλο α, γνωρίζει γεωγραφία, νο- µατίζει µ τ δική του γλ σσα τ ο ράνια σώµατα, τ ς π λεις, τ πελάγη, τ ρη, το ς ποταµο ς, τ ς χ ρες λου το κ σµου, φευρίσκει τ µουσική, ργανώνει γυ- µναστικο ς γ νες µιλλας, φαρµ ζει ν µους δικαίου, κτίζει π λεις σ λο τ ν κ σµο, νεγείρει πυραµίδες, φιλοσοφε κα σκέπτεται λε θερα κι δογµάτιστα, τιµ τ θε ο κι νθρώπινο κάλλος κατά ποίαν λογικ ν, λέγω, α τ ς λα ς ε χε τ ν νάγκη ν το µάθουν τ «ο κλέψεις», τ «ο φονε σεις» τ «τίµα τ ν πατέρα σου κα τ ν µητέρα σου»; Kα π ς συµ αίνει µ ν κ. Θεοδωράκης κατ τ ν κ. Θεοδώρου ν κάν η κατάχρηση λογικ ς κα ν µ κάµν η Mωυσ ς; Π τε Iουδαιοχριστιανισµ ς ε δε µ σε ασµ τ ς γνώσεις κα τ ς µπειρίες, τ ν παγκοσµι τητα τ ς σοφίας τ ν Eλλήνων κι α τ κ µη τ νοµα Eλλην; Aλλ νακηρ σσοντας σ παγκ σµια φυσιογνωµία τ ν Γιαχ έ, νήγαγε συγχρ νως κα το ς µπνευστές τους ς α γο οσκο ς, καθιερώνοντάς τους ς «προπάτορές µας». Aκ µη κα σήµερα ν µέσ ω ε κοστ πρώτ ω α νι, λοιδορο µεθα κατ το ς «Xαιρετισµο ς» ν κκλησίαις. Ως πρ ς τί λοιπ ν κ. Θεοδωράκης «µείωσεν αυτ ν»; Γιατ δ ν σκέπτεται ραϊκ γιατ χει ίωµά του τ Eλληνικ Πνε µα; «Eγ θ καταριέµαι κι σ θ ξορκίζ ης» H πειδ µίλησε γι τ ν καταραµένον νθρωπο; M τ τε θ πρέπει ν παλειφθ τ τροπάριο τ ς M. Πέµπτης, πο λέει: «Eξηγ ρασας µ ς κ τ ς κατάρας το N µου τ τιµί ω σου α µατι» τ «K ριε νελθ ν ν τ Σταυρ τ ν προγονικ ν µ ν κατάραν ξήλειψας» τ «ι τ ς κατάρας το Aδ µ παλλαγέντες ο µεν»!!! Kι λη το τη καταρολογία δ ν ε ναι τίποτε λλο παρ τ λεγ µενο «Προπατορικ ν µάρτηµα». Kα δέστε τώρα να συλλογισµ θεωρίας πίστης, πο κατ τ ν κ. Θεοδώρου παραδοχή του δ ν ποτελε «παραθεώρηση καν νων λογικ ς». O Γιαχ - Πατ ρ λέει στ ν µοο σι ν του στ ν ταυτ ν του προαιωνίως Θε ν Y ν του - Iησο : Eγ µ τ πο γεννιο νται ο νθρωποι, θ το ς χω φορτωµένους µ τ ν κατάρα µου, κληρονοµι π τ ν Aδάµ. Eσ π α το ς πο σ πιστε ουν κα απτίζονται, θ το ς τ ν ξαλείφ ης. ηλαδ γ θ λερώνω κι σ θ σκουπίζ ης. Ποι ς «µειώνει αυτ ν»; Ποι ς «παραθεωρε καν νες τ ς λογικ ς»; M θ µο π τε: T «π ρ λ γον» δ ν τ πιάνει λογική. Kι γ παντ : E χαριστ πολ. A. 3. Yποκρισία κα α ταρχισµ ς A τία το ντιλ γου στ ς π ψεις το Mίκη Θεοδωράκη πο διατυπώνει «Eκκλησία», τ πλέον πίσηµο ντυπο τ ς λλαδικ ς Eκκλησίας κα µάλιστα δι το διεθυντο συντάξεώς του, γνωστο θεολ γου E αγγέλου Θεοδώρου, δ ν ε ναι µ νο τ κ ρος το νθρώπου κα καθολικ ποδοχ πο

20 ΑΥΛΟΣ/250, Oκτώ ριος χαίρει ντ ς τ ς λληνικ ς κοινωνίας κ µέρους του ε στοχη ποκάλυψη το ξουσιαστικο δ λου τ ς ουδαιοχριστιανικ ς κοσµοθεωρίας, λλ πρώτιστα λ γος µ τ ν πο ο ξεφράσθη µεγάλος µουσικοσυνθέτης, νας λ γος αθ τατα ιω- µατικ ς, µία πραγµατικ κατάθεση ψυχ ς, συνταιριασµένη π λυτα µ τ ν στορικ α τογνωσία κα τ ς σ γχρονες ναζητήσεις το Eλληνισµο. Eνας λ γος πο γγιξε κα πεισε, φέροντας τσι τ ν νησυχία στο ς κ λπους τ ν ταγ ν τ ς Eκκλησίας. Ωστ σο τ γραφ µενα το κ. Θεοδώρου πογοήτευσαν, φο σ α τ περίσσεψε α ταρχικ νοοτροπία, διον τ ν ξ παγγέλµατος περασπιστ ν το κάστοτε δ γµατος. Eδ θ ναδείξωµε να παράδειγµα ποκρισίας κα θ νασ ρωµε π τ γραφ µενά του λλο να: α ταρχισµο. H ποκρισία: O κ. Θεοδώρου δ ν νευρίσκει πουθεν στ ς Γραφ ς τ ν καταραµένο κ γενετ ς νθρωπο. Ποι ς Xριστιαν ς µως δ ν χει κλείσει στ ψυχή του π τ ν παιδική του λικία τ ν κατάρα το Θεο ( Iεχω ) πρ ς το ς Πρωτοπλάστους: «πικατάρατος γ ν το ς ργοις σου ν λ παις φαγ α τ ν πάσας τ ς µέρας τ ς ζω ς σου» (Γένεσις, κεφ. γ 17). Aλλ κα κατ πιν τ ς λε σεως το Iησο, πο «ρεν τ ς µαρτίας το κ σµου», κ µη κα σήµερα κατ τ µυστήριο το Bαπτίσµατος, ποιο ς «σατανάδες» ζητ πιµ νως ερε ς π τ ν νάδοχο (νον ) ν «ποτάξ η» π τ νήπιο; O α ταρχισµ ς: O κ. Θεοδώρου φαίνεται ν µ ν ναγνωρίζ η τ ν καν τητα στ ν κ. Θεοδωράκη ν χ η ρθ ποψη περ παντ ς λλου πέραν τ ς µουσικ ς. Kατ πέκτασιν λοιπ ν ο δε ς µπορε ν χ η γνώµη γι τ ν στορία του, ν δ ν ε ναι στορικ ς γι τ γλ σσα του ν δ ν ε ναι γλωσσολ γος γι τ ν κοινωνία του ν δ ν ε ναι κοινωνιολ γος γι τ θρησκεία του ν δ ν ε ναι θεολ γος. O διάφοροι «ε δικο» λοιπ ν δ ν θ προσφέρουν σ µ ς γνώσεις το ντικειµένου τους, στε ν διαµορφώνουµε ο διοι ποψη, λλ γνώµη πο θ χουµε γι τιδήποτε θ ρχεται τοιµη κα θέσφατη π α το ς. ιαφορετικά: «δ ν χετε δικαίω- µα ν µιλ τε»... Eδ κρ εται παρχ το ξουσιασµο. Aπ τ ν «ρχή» του µως α τ κ. Θεοδώρου ξαιρε τ ν αυτ του. Γιατί, π ς ε ναι δυνατ ν ς πιστήµων θεολ γος ν µεροληπτ π ρ ν ς κα µοναδικο δ γµατος κα µάλιστα χι ς πλ ς πιστ ς, λλ ς κατ πάγγελµα ταγ ς του; υστυχ ς γι τ ν λλαδικ Eκκλησία κα το ς κπροσώπους της ο λλαγ ς πο φέρει ποχή µας δ ν γίνονται παρκ ς ντιληπτές. O δε ς ξ α τ ν ναγνωρίζει π ς τ µορφωτικ κα πνευµατικ π αθρο το ποιµνίου τους λλάζει µ ταχε ς ρυθµο ς κα τι ο «πιστοί» ζητο ν τ γλ σσα τ ς λήθειας. Π σοι κ τ ν Eλλήνων πρ ν ε κοσι χρ νια γνώριζαν λ γου χάριν, π ς Mέγας κα Aγιος Kωνσταντ νος τ ς Eκκλησίας µας ταν νας παρανοϊκ ς δολοφ νος το διου του το παιδιο, τ ς γυναίκας του κα 28 κ µη συγγεν ν του (!) κα π σοι σήµερα γνωρίζουν τ πραγµατικ ποι ν του; Eλάχιστοι τ τε, πολλ ς χιλιάδες σήµερα, κατοµµ ρια α ριο! T διο θ συµ κα µ το ς περισσ τερους π το ς λλους «γίους πατέρες» κα µ τ ν ληθιν στορία τ ς καταστροφ ς το Eλληνικο Πολιτισµο π τ χριστιανο υζαντιν λαίλαπα. Aν δ ν µιλήσουν π τώρα τ γλ σσα τ ς λήθειας, µετ π λάχιστους χρ νους ποι ς µπορε ν ρνηθ π ς λλαδικ Eκκλησία θ φαντάζ η στ µάτια τ ν Eλλήνων ς µι Aνώνυµος Eταιρεία κµετάλλευσης «µα ρου χρυσο», πο λέγεται φ ος το θανάτου; Παν. Λ. Kου αλάκης

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

O Iησο ς το Nαυ κα προφήτης Hλίας πρ τοι διδάξαντες τ ς σφαγ ς λλοπίστων

O Iησο ς το Nαυ κα προφήτης Hλίας πρ τοι διδάξαντες τ ς σφαγ ς λλοπίστων O Iησο ς το Nαυ κα προφήτης Hλίας πρ τοι διδάξαντες τ ς σφαγ ς λλοπίστων H αρ αρ τητα κα σκοταδισµ ς, ντ ν κλείψουν στ ν ποχή µας, πειλο ν µ φανισµ τ ν κ σµο. H µισαλλοδοξία κα πνευµατικ τ φλωση πο φέρει

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

A. O ANΘPΩΠOΣ ΣTHN ANAZHTHΣH ΛEΞEIΣ TOY ΘEIOY KΛEI IA

A. O ANΘPΩΠOΣ ΣTHN ANAZHTHΣH ΛEΞEIΣ TOY ΘEIOY KΛEI IA ΜΕΡOΣ ΠΡΩΤO Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ 1 ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΘΕΙΟ Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να κατανοήσετε τη διαχρονική αναζήτηση του Θεο απ τον άνθρωπο. ñ Να διαπιστώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Aν κα γνώση µας γ ρω π τ ν παγκ σµιο προκατακλυσµια ο

Aν κα γνώση µας γ ρω π τ ν παγκ σµιο προκατακλυσµια ο Tέλεια νάπτυξη λων τ ν πιστηµ ν κα σ τητα µεταξ νδρ ν κα γυναικ ν Aν κα γνώση µας γ ρω π τ ν παγκ σµιο προκατακλυσµια ο A γιακ (Πελασγικ ) Πολιτισµ θεωρε ται περιωρισµένη ως λάχιστη κα συνήθως «µυθικο»

Διαβάστε περισσότερα

τ υτικ µέρος τ ς Λέσ ου, νάµεσα στ Σίγρι κα τ ν Eρεσ, δηµιο ργησε τ ντυπωσιακ θα µα της, τ Aπολιθωµένο

τ υτικ µέρος τ ς Λέσ ου, νάµεσα στ Σίγρι κα τ ν Eρεσ, δηµιο ργησε τ ντυπωσιακ θα µα της, τ Aπολιθωµένο T τεράστιο Aπολιθωµένο άσος «λικίας» 30 κατοµµυρίων τ ν τ υτικ µέρος τ ς Λέσ ου, νάµεσα στ Σίγρι κα τ ν Eρεσ, φ ση µέσα π τ σπλάγχνα της κα µ τ ν πάροδο το χρ νου δηµιο ργησε τ ντυπωσιακ θα µα της, τ Aπολιθωµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση:

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση: ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001 κδοση: Ροδοκαν κη 18, Χ ος 82100, Τηλ.: 0271 0 41287 Σχεδιασµός - Επιµ λεια: Γεωργ α Λουκ -Μ τση Ηλεκτρονικ σελιδοπο ηση: Ηλι να Στεφ κη Π νακας εξ φυλλου: ννα Μιχαλ κη-μιχ λου (1900-1900)

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ O ΝΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ - ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΩΣ & ΠΕ ΡΙ ΧΩΩ ΡΩΩΝ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ Περιορισµοί Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στη δηµιουργία ψηφιακών προπτυχιακών µαθηµάτων καθώς απευθύνονται σε σαφώς µεγαλύτερο «κοινό».

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Ιο νιο Πανεπιστη μιο, Κε ρκυρα 17-5-2012 Παύλος Σταμπουλι δης, Με λος ΔΣ Hellenic Startup

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α Ε κα το ντα ε τής ε πέτειος α πό την ε πί ση μη έναρ ξη της έ νο πλης φάσης του Μα κε δο νι κού Α γώνα στο Βέρ μιο ό ρος και στην ε παρ χία Βεροίας (1905-2005) (Η Συμ βο λή Των Κα τοίκων της Πε ριο χής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι

ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ................................................... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ Α. Η αξιολ γηση της ψυχολογικής και σχολικής λειτουργικ τητας µε τη χρήση τυποποιηµένων

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2012 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

E I HMA EKK H IA TIKA PAMMATA YNO IKAI E KYK IOI

E I HMA EKK H IA TIKA PAMMATA YNO IKAI E KYK IOI 741 E I HMA EKK H IA TIKA PAMMATA YNO IKAI E KYK IOI 742 EKK H IA Oκτώβριος 2001, Aριθµ. 9 Oκτώβριος 2001, Aριθµ. 9 EKK H IA 743 H ΣYMMETOXH THΣ EKKΛHΣIAΣ THΣ E ΛΛA OΣ ΣTIΣ EK HΛΩΣEIΣ ΠENΘOYΣ ΓIA THN TPOMOKP

Διαβάστε περισσότερα

À ª. π ø º πƒ. À ƒ º πƒ. ª º πƒ. ƒø π ø º πƒ. µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ÎÂÊ Ï ÈÔ 7

À ª. π ø º πƒ. À ƒ º πƒ. ª º πƒ. ƒø π ø º πƒ. µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ÎÂÊ Ï ÈÔ 7 ª ƒ ƒπ À ª ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 π ø º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ª º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 7 π º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 À ƒ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ƒø π ø º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 π ø º πƒ ƒ π Ã O ª ÛÙ Ì Ù Î È appleôû ÛÙ Ì Ù 117 115 º π 5

Διαβάστε περισσότερα

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου!

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! ΤΕΥΧΟΣ Ν ο 8 Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! 03 Καταχρεωμένος ο Δήμος 05 08 Το Άνω - Κάτω στο Καλαμάκι στην μάχη των Δημοτικών εκλογών Πάρκο Ελληνικού: Αναγκαίο - Εφικτό - Φθηνό 10 Πρώτα ο μαθητής;

Διαβάστε περισσότερα

6. Aπόκριες 7. Πάσχα

6. Aπόκριες 7. Πάσχα TÈ Ù ÍË Â Ó È ÌÔ Ô appleôïèùèûìfi ; 1. O πολιτισµός του τόπου µας 2. Mια επίσκεψη στο µουσείο 3. Tι συµβαίνει στην περιοχή µας; 4. Kάθε τόπος τα έθιµά του και ο χρόνος τα δικά του... 5. Tο βιβλίο των παροιµιών

Διαβάστε περισσότερα

στον Τριγωνοψαρο λη για τα γενέθλιά του. στα κρυφά πρωτ τυπα δώρα, γιρλάντες απ φ κια, φαγητά απ πλαγκτ ν και µια τεράστια

στον Τριγωνοψαρο λη για τα γενέθλιά του. στα κρυφά πρωτ τυπα δώρα, γιρλάντες απ φ κια, φαγητά απ πλαγκτ ν και µια τεράστια ΣΤΟ BΑΘΟΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, κάτω απ την επιφάνεια των αγριεµένων κυµάτων, βρίσκεται η κοινωνία των ψαριών. Εκεί συνήθως επικρατεί απ λυτη ηρε- µία. Τις τελευταίες µως ηµέρες, αυτή την απ λυτη ηρεµία του βυθο

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009 Τεύχος 35 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 13 ο Διεθνές Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Γε νι κά για την α να κύκλω ση: Ο ρι σμός Έ να α πό τα ση μα ντι κό τε ρα και διαρκώς οξυ νό με να προ βλή μα τα που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

A. O KOΣMOΣ KAI O ANΘPΩΠOΣ ΛEΞEIΣ HMIOYPΓHMATA THΣ KΛEI IA AΓAΠHΣ TOY ΘEOY

A. O KOΣMOΣ KAI O ANΘPΩΠOΣ ΛEΞEIΣ HMIOYPΓHMATA THΣ KΛEI IA AΓAΠHΣ TOY ΘEOY 24 ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑI ΤΥΧΑΙΟ ΕΦΗΜΕΡΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να αντιληφθείτε τι ο κ σµος και ο άνθρωπος είναι δηµιουρ - γήµατα της ελευθερίας και της αγάπης του Θεο.

Διαβάστε περισσότερα

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης Έργο: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗ ΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡ ΙΚΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡ ΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Π ρ δοτέο Π.3: Προτάσεις Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΓΓΕΛΙΔΗΣ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΓΓΕΛΙΔΗΣ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΓΓΕΛΙΔΗΣ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 Το φάσμα των μεθόδων διδασκαλίας στη Φυσική Αγωγή: από τη θεωρία στην πράξη Νικόλαος Διγγελίδης

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2010 Τεύχος 37 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Κατά τη διάρκεια συζήτησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΗ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ.

ΑΣΥΡΜΑΤΗ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής 40 40 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2009 ΤΑ ΔΙ ΚΤΥΑ ΣΗΜΕ ΡΑ Εί ναι προ φα νές ό τι ο τε χνο

Διαβάστε περισσότερα

τρία µεταλλικά συστήµατα: 1) ο καν νας του δι- µεταλλισµο (Γαλλία, Bέλγιο, Iταλία, Eλβετία, HΠA), αργ ρου καθαρ τητας 9/10, που ένα ψήγµα ισο ται

τρία µεταλλικά συστήµατα: 1) ο καν νας του δι- µεταλλισµο (Γαλλία, Bέλγιο, Iταλία, Eλβετία, HΠA), αργ ρου καθαρ τητας 9/10, που ένα ψήγµα ισο ται θαρ τητα του νοµίσµατος. H υποτίµηση εν ς νοµίσµατος συσχετιζ ταν µε τη µείωση της ποσ τητας του µετάλλου που περιείχε το ν µισµα. Kατά το µεγαλ τερο µέρος του 19ου αιώνα κυριάρχησαν τρία µεταλλικά συστήµατα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOΓPAMMA. ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ

ΠPOΓPAMMA. ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΠPOΓPAMMA ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ 10-13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 EΠIΣHMOΣ ΣYNO EIA THΣ A.Θ.M. TOY ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ 1. Iερώτατος Μητροπολίτης

Διαβάστε περισσότερα

7 ΓIATI TO KAΛO KAI TO KAKO ΣTH ZΩH MAΣ; Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να γνωρίσετε τις πηγές και τις αιτίες του καλο και του κακο. ñ Να συνειδητοποιήσετε τις συνέπειες του κακο στην προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες και ερµάρια. διανοµής. ƒ 2010. Plexo 3 στεγανοί πίνακες από 2 έως 72 στοιχεία (σ. 59) Practibox χωνευτοί πίνακες από 6 έως 36 τοιχεία (σ.

Πίνακες και ερµάρια. διανοµής. ƒ 2010. Plexo 3 στεγανοί πίνακες από 2 έως 72 στοιχεία (σ. 59) Practibox χωνευτοί πίνακες από 6 έως 36 τοιχεία (σ. χωνευτοί σ. 56 Nedbox χωνευτοί από 12 έως 56 στοιχεία σ. 58 από 1 έως 6 στοιχεία σ. 62 XL 3 160 από 48 έως 144 στοιχεία και ερµάρια διανοµής ισχύος XL 3 σ. 68 Ράγες, πλάτες στήριξης και µετώπες σ. 77 0

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 1. Δ ÛÔ Ï ÈÙÛ ÓÔ - apple ÁÚËÁÔÚ Ô ÏÒÛÛ ËÌÔÙÈÎÔ. ª ı Óˆ Ó È ˆ Î È Ó ÁÚ Êˆ  ÎÔÏ Î È ÁÚ ÁÔÚ

Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 1. Δ ÛÔ Ï ÈÙÛ ÓÔ - apple ÁÚËÁÔÚ Ô ÏÒÛÛ ËÌÔÙÈÎÔ. ª ı Óˆ Ó È ˆ Î È Ó ÁÚ Êˆ  ÎÔÏ Î È ÁÚ ÁÔÚ Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 1 Δ ÛÔ Ï ÈÙÛ ÓÔ - apple ÁÚËÁÔÚ Ô ÏÒÛÛ ËÌÔÙÈÎÔ ª ı Óˆ Ó È ˆ Î È Ó ÁÚ Êˆ  ÎÔÏ Î È ÁÚ ÁÔÚ ø Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 9 ÚÔapple Ú ÛΠÛÙÈÎ ª ı Ì Ù Mathimata

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Βημα 2. Μετακίνηση Εμβόλου (Μπρος-Πίσω) και Πλάγιος Βηματισμός: Ατομικές Επιθετικές Κινήσεις... 43

Βημα 2. Μετακίνηση Εμβόλου (Μπρος-Πίσω) και Πλάγιος Βηματισμός: Ατομικές Επιθετικές Κινήσεις... 43 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό μέρος Πρόλογος... 11 Πρόλογος της Αμερικάνικης Έκδοσης... 12 Κλιμάκωση των Βημάτων για Επιτυχία... 14 Το Παιχνίδι της Χειροσφαίρισης (HANDBALL)... 16 Γήπεδο και εξοπλισμός... 19

Διαβάστε περισσότερα

Κλασική Πολιτική Οικονοµία, Μαρξιστική

Κλασική Πολιτική Οικονοµία, Μαρξιστική ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Κλασική Πολιτική Οικονοµία, Μαρξιστική Πολιτική Οικονοµία και Οικονοµικά 2.1. ÔÏÈÙÈÎ ÈÎÔÓÔÌ : appleúòùë ÂÎ Ô Ì ÙÔÙÂÏÔ ÂappleÈÛÙ ÌË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û ÛÂˆÓ Εως τώρα απαντήθηκε το πρώτο ερώτηµα

Διαβάστε περισσότερα

EKK H IA. λους (Lord Te n ny s o n,r u dyard Kipling)!

EKK H IA. λους (Lord Te n ny s o n,r u dyard Kipling)! Μάρτιος 2001, Aριθµ. 3 EKK H IA 209 Τ Ε Χ Ν Ο ΛΟΓΙΕΣ ΑΙΧΜΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΘΟ ΟΞΗ ΘΕΟΛΟ Γ Ι Α * Σήµερα τεχνολογία χει πραγµατοποιήσει µία λµατώδη νάπτυξη πιτε γµατα, πο δ ν θ µπορο σε ν τ συλλάβει

Διαβάστε περισσότερα

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Mέ σα α πό αυ τό το µή νυ µα α πευ θύ νω σε ό λο το προσω πι κό των Ε νό πλων υ νά µε ων, άν δρες και γυ ναί κες, χαι ρε τι σµό τι µής και α να γνώ

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

TO TEYXO AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες 9.30-14.30 καθηµεριν (κα Σά ατο). Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I.

TO TEYXO AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες 9.30-14.30 καθηµεριν (κα Σά ατο). Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 2103223957, 2103314986, 2109841655. Tηλοµοι τυπος: 2103314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ

Διαβάστε περισσότερα

6. Οι Μήδοι και οι Πέρσες Στις αρχές της 2ης χιλιετίας π.χ., στο β ρειο τµήµα του οροπεδίου του Ιράν εγκαταστάθηκαν οι Μήδοι και στο ν τιο οι Πέρσες. Μέχρι τον 7ο αι. π.χ., αµφ τεροι ήταν εξαρτηµένοι απ

Διαβάστε περισσότερα

ÚÔÛ ÁÁÈÛË ÙˆÓ ËÌÔÙÈÎÒÓ ÚÔÛ ÔÏÈÎÒÓ ÓÙÚˆÓ ÙÔ ƒ Ù ÈÔ Ì ÏÈ ÙË πù Ï

ÚÔÛ ÁÁÈÛË ÙˆÓ ËÌÔÙÈÎÒÓ ÚÔÛ ÔÏÈÎÒÓ ÓÙÚˆÓ ÙÔ ƒ Ù ÈÔ Ì ÏÈ ÙË πù Ï ÚÔÛ ÁÁÈÛË ÙˆÓ ËÌÔÙÈÎÒÓ ÚÔÛ ÔÏÈÎÒÓ ÓÙÚˆÓ ÙÔ ƒ Ù ÈÔ Ì ÏÈ ÙË πù Ï 2 37 Τ ο Ρέτζιο Εµίλια είναι µια π λη της Β ρειας Ιταλίας µε 130.000 κατοίκους, της οποίας το δηµοτικ εκπαιδευτικ σ στηµα προσχολικής αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Πρ λογος... 11 Εισαγωγή... 15 Η ΤΑΥΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗΣ 25-83

Πρ λογος... 11 Εισαγωγή... 15 Η ΤΑΥΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗΣ 25-83 Π E P I E X O M E N A Πρ λογος..................................................... 11 Εισαγωγή..................................................... 15 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η ΤΑΥΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

HMHTPHΣ TZIOBAΣ O ΘEOTOKAΣ, H EΥΡΩΠΗ KAI H ΓENIA TOY 30

HMHTPHΣ TZIOBAΣ O ΘEOTOKAΣ, H EΥΡΩΠΗ KAI H ΓENIA TOY 30 HMHTPHΣ TZIOBAΣ O ΘEOTOKAΣ, H EΥΡΩΠΗ KAI H ΓENIA TOY 30 Συµπληρώνονται φέτος 100 χρόνια από τη γέννηση του Γιώργου Θεοτοκά στην Kωνσταντινούπολη το 1905 από Xιώτες γονείς και σχεδόν 40 χρόνια από το θάνατό

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2 ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: 1. Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) 2. Αφηγητής 2 3. Αφηγητής 3 4. Παπα-Λάζαρος 5. Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) 6. Παιδί 2 7. Παιδί 3 8. Παιδί 4 9. Παιδί 5 10. Μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ -

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τχης (ΔΒ) Νικόλαος Δ. Λε ώ νης, Δι δά κτο ρας Ε.Μ.Π. 120 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 Το ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I

Διαβάστε περισσότερα

KANONION TOY ETOYΣ 2010

KANONION TOY ETOYΣ 2010 KANONION TOY ETOYΣ 2010 81 IANOYAPIOΣ 3 πλ. α H Κυριακ ς Πρ τ ν Φώτων Κυριακ ς Πρ τ ν Φώτων Τέκνον Τιµ θεε, ν φε ν π σι... Αρχ το Ε αγγελίου Ιησο Χριστο... Β Τιµ. δ 5-8 Μάρκ. α 1-8 10 πλ. Θ Κυριακ ς µετ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ. Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6. Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά ΠΙΝ ΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ. Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6. Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά ΠΙΝ ΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ www.callisto.gr ANOIΞΗ 2008 4 º π À ƒπ À ƒ π - µ À ƒπ π 7-12 ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Φωτογραφία 1 ΠΙΝ ΟΣ Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά Φωτογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας

Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας Είναι αλή θεια ό τι, ό ταν έχεις πίσω σου σαρά ντα χρό νια αδιά κοπης και αξιό λογης καλλιτεχνικής παραγωγής, πρέπει να μπορείς κά θε φορά να διαχειρίζεσαι τον

Διαβάστε περισσότερα

TO TEYXO AYTO: MONIME TH E. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 3314986, 9841655.

TO TEYXO AYTO: MONIME TH E. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 3314986, 9841655. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 3314986, 9841655. Tηλοµοι τυπος: 3314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ λληλογραφία:

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 960-431-204-9. K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993

ISBN 960-431-204-9. K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993 2 K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993 Copyright 1989, 1993,. ËÌËÙÚÔappleÔ ÏÔ - æˆìôappleô ÏÔ ISBN 960-431-204-9 Φωτοστοιχειοθεσία-Eκτ πωση: Bι λιοπωλείο: Π. ZHTH

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

H Σύ στα ση της Φύ σης

H Σύ στα ση της Φύ σης H Σύ στα ση της Φύ σης ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγος (ΔΒ) Διο νύ σιος Π. Κα λο γε ράς, Ρα διο η λε κτρο λό γος Α (ΣΤΗ ΑΔ), MSc in Data Communications & Networks (Kingston University), Τελειόφοιτος Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

1Ô: PO XO IKH K AI Y H KAI ºY IK I THM

1Ô: PO XO IKH K AI Y H KAI ºY IK I THM 1Ô: PO XO IKH K AI Y H KAI ºY IK I THM διαδικασιών στις Φυσικές Επιστήμες επιβάλλει χι την προσκ λληση σε ιδέες δήθεν γενικο κ ρους, αλλά τη συνεχή αμφισβήτηση κάθε βεβαι τητας. Υπ αυτήν την έννοια, η

Διαβάστε περισσότερα

YNENTEY H Στέλιος Παπαδηµητρίου,

YNENTEY H Στέλιος Παπαδηµητρίου, Iδρυτ ς - διοκτήτης, εκδ της - διευθυντ ς HM. I. ΛAMΠPOY Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 2103223957, 2103314986, 2109841655. Tηλεοµοι τυπος: 2103314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr

Διαβάστε περισσότερα

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ Φ α δ ατηρηθε με ρ Ν κ Δ τ Π Γ Θ Π Δ Σ Θ Σ τω Ι Σ Δ κ τι Σ τ Σ Π Ωτ Θ Σ Δ τ Θ Σ κπ Δ Σ Σ Δ Θ Σ Σ ΣΠ ΔΩ Π Θ Σ κ Δ Θ Σ Π Δ Σ Σ τ τ Γ Γ αθμ σφαλε αξ δρεα Παπα δρ αρ ι σ τηλ φων Ε Δ Π Σ ερ φερειακ Δ σε ζ Π

Διαβάστε περισσότερα

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας ...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Tεύχος 2, Ιούλιος 2003, Αίγινα ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ έκδοση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Αίγινας Για επικοινωνία: Κυριακού Γιώργος β Πάροδος Αφαίας 131

Διαβάστε περισσότερα