TO TEYXO AYTO: MONIME TH E

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TO TEYXO AYTO: MONIME TH E"

Transcript

1

2 Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, Aθήνα. Tηλέφωνα: , , Tηλοµοι τυπος: IA IKTYO («Internet»): Hλεκτρονικ λληλογραφία: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες καθηµεριν (κα Σά ατο). Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I. ΛAMΠPOY Aχιλλέως - Mουσ ν 51 Παλαι Φάληρο. Παραγωγή: PRESS LINE Mάγερ 11, Aθήνα, τηλ.: Tιµ ντιτ που: 5 ε ρώ. 12µηνη συνδροµή: 47 ε ρώ. Oργανισµ ν κ.λπ.: 70,50 ε ρώ. Φοιτητ ν: 38 ε ρώ. Eξωτερικο : 80 δολλ. HΠA. H συνδροµ κατα άλλεται κατ τ ν γγραφή. H συνδροµ νανεώνεται α τοµάτως µετ τ λήξη το 12µήνου. ιακοπ τ ς συνδροµ ς γίνεται µ νον κατ πιν τηλεφωνήµατος το νδιαφεροµένου. IAºHMI EI EN HMO IEYONTAI. T χειρ γραφα δ ν πιστρέφονται. Oλες ο συνεργασίες κα τ ταχυδροµικ µ άσµατα στ διε θυνση: HM. I. ΛAMΠPOY, Π στ Pεστ ντ , Π. Φάληρο. Παρακαλο νται ο συνδροµητ ς πο λλάζουν διε θυνση, ν τ γνωστοποιο ν στ περιοδικ. Aπαγορε εται ν λ ω ν µέρει ναδηµοσίευση ναµετάδοση καθ ο ονδήποτε τρ πον δηµοσιευµάτων το «αυλο» χωρ ς τ γραπτ δεια το κδ τη. TO TEYXO AYTO: ΣEΛIΣ 16166: H παραµ ρφωση το ιον σου.i.λ. ΣEΛIΣ 16168: EΠIΛOΓH EΠIΣTOΛΩN ANAΓNΩΣTΩN A. BOYΛΓAPH, K. ΠAΠA ATOΣ, Λ. MAN PAΣ, N. NTΩNIAΣ, K. KAΛOY HΣ, C. AXIOTIS, Θ. ΣΦETΣAΣ, H. BINIAΣ. ΣEΛIΣ 16173: ιάλογος µ τ ν Aρχιεπισκοπ Aθην ν E.. ΘEO ΩPOY κα ΣAPANTOΣ - A - ΠAN - Π. KOYBAΛAKHΣ ΣEΛIΣ 16184: «Kαπέλλωσαν» τ ν ι νυσο µ καντήλια ΣTAYPOΣ BAΣ EKHΣ ΣEΛIΣ 16187: Ποιά ε ναι στορικ διαδροµ το Mαραθωνίου MAPIOΣ MAMANEAΣ ΣEΛIΣ 16193: «ιάλογος Σωκράτη - Kαρτεσίου»: H γκάφα τ ς «Φραγκφο ρτερ Aλλγκεµάινε Tσάιτουνγκ» IΩANNHΣ ΠHΛIOYNHΣ ΣEΛIΣ 16197: T CNN κα Eλληνικ Γλ σσα Περιοδικ «AΣΦAΛIΣTIKO NAI» ΣEΛIΣ 16199: σκολης κατασκευ ς ρχαία γέφυρα A. ΠETPOYTZAKOΣ ΣEΛIΣ Πληθωρισµ ς γιωσ νης στ Λευκωσία NIKOΛAΣ AΣIMOΣ ΣEΛIΣ 16203: O... Kέλτης Zε ς κα... Kολχίδα τ ς Aµερικ ς ρ IΩANNHΣ KYΠAPIΣΣOΣ ΣEΛIΣ 16210: Tηλε ραση π τ ς ε λογίας... ΠANTEΛHΣ ΓΛAPOΣ ΣEΛIΣ 16213: ραστηρι τητες τ ν E ραίων στ ν ρχαία Eλλάδα BAΣIΛEIOΣ MAYPOMMATHΣ ΣEΛIΣ 16219: O α τοευνουχισµ ς στ ν Παλαι κα Kαιν ιαθήκη ΣTAYPOΣ BAΣ EKHΣ ΣEΛIΣ 16221: K ρια ν µατα πο ποδίδουν γνωρίσµατα κα δι τητες τ ν νοµαζοµένων KΩNΣTANTINOΣ ΓEΩPΓANAΣ ΣEΛIΣ 16225: Eνας φωτισµένος µητροπολίτης ε χε καταρρίψει π τ 1930 τ δ γµα «Eξ Aνατολ ν τ φ ς» ΠAN. KOYBAΛAKHΣ ΣEΛIΣ 16225: O δ θεν «τουρκικ ς» νεοελληνικ ς λέξεις ( ) ΓIΩPΓOΣ ΠAΠAKΩNΣTANTINOY ΣEΛIΣ 16235: H πικαιρ τητα το «µοντέλου» τ ς ρχαίας Σπάρτης Συνεντε ξεις τ ν P. CARTLEDGE, T. GIFUEIRA, O. MYRRAY NANΣY MΠIΣKA ΣEΛIΣ 16241: H Aγάπη το µίσους ΠAΛΛA AΣ AΛEΞAN PINOΣ ΣEΛIΣ 16243: Π ς γράφονται ο σηµεριν ς γκυκλοπαίδειες ΓEPAΣIMOΣ KAZANAΣ MONIME TH E O AΛΛOΣ ΛOΓOΣ: σελ OI ΓENNHTOPEΣ TOY ΠAΓKO- ΣMIOY ΠOΛITIΣMOY: σελ O KAΛAΘOΣ TΩN AXPHΣTΩN: σελ AIΣIMA KAI A HPITA: σελ H KINHΣIΣ TΩN I EΩN: σελ TOMO KA ñ API MO TEYXOY 250 ñ OKTøBPIO 2002

3 H APAMOPºø H TOY IONY OY E ν ποφασίσωµε χωρ ς ναστολ ς ν µ αθ νωµε λε θερα στ ν γενικ ποδεικνυ µενη π τ ν Iστορία διαπίστωση, τι δ ν πάρχει κανένας «θε ς» πο ν µ ν τ ν δηµιο ργησαν ο νθρωποι ( πορρίπτοντας τ ν ντελ ς ναπ δεικτη θεοκρατικ ντιστροφή, τι δηλ. «θε ς» δηµιο ργησε τ ν νθρωπο), τ µέσως π µενο ρώτηµα, πο λογικ προκ πτει, ε ναι: Γιατί νθρωπος δηµιουργε θεο ς; Στ ρώτηµα α τ, πράγµατι λευθερωτικο κα ξαληθευτικο χαρακτ ρα, ρθ προσέγγιση προφαν ς ε ναι λογικ συνδυασµ ς το ποκειµενικο λατηρίου το δηµιουργο (= νθρώπου) κα το ντικειµενικο ρ λου πο α τ ς ναθέτει στ δηµιο ργηµά του (= τ ν θε ). Mία τέτοια προσέγγιση ρίσκει ρωγ, δηγ κα σίγουρο δείκτη τ ς ρθ ς πορείας τ ς ρευνάς µας τ ν στορία τ ν θε ν, πως ντικατοπτρίζεται στ ν στορία τ ν θρησκει ν. Kα στορία α τ ο µονοσήµαντα: ν πάρχουν θρησκε ες ( ρα δ ν πάρχουν θεοί), πο ν µ ν φείλουν κα τ ν γέννησή τους κα τ ν µεγάλη ντοχ κα διάρκεια τ ς πάρξεώς τους στ ν Φ ο το Θανάτου. Kαµµι θικ κοινωνικ συνταγ τ ν θρησκει ν, καµµι θεολογικ ρµηνεία το Σ - µπαντος κα τ ς Zω ς κα καµµι λατρευτικ «ττραξι ν» ο ασδήποτε θρησκείας δ ν ε ναι ρκετές, γι ν τ ς προσκοµίσουν τ σο σταθερο ς παδο ς, σο ε ναι ψυχολογικ ς τ πος το «πιστο». O «πιστ ς» παραδίδεται παξ κα δι παντ ς στ ν «θε» µ νον, ταν α τ ς το µιλήσ η καθησυχαστικ γι τ ν θάνατο. Γι τ ν ρ λο το θεο στ ν λειτουργία τ ς κοινωνίας στ ν δηµιουργία κα ρµηνεία το Σ µπαντος κα τ ς Zω ς, ν κάποτε ταν παρκτ ς, ποδεκτ ς κα πιστευτ ς, σήµερα, µπορο µε ν πο µε, τι ε ναι ντελ ς ναξι πιστος, µετ τ ς µεγάλες γνωστικ ς κατακτήσεις το νθρώπου µέσ ω µ θεοκρατικ ν µεθ δων ρευνας ( πιστ µες, φιλοσοφία) στ ν τοµέα τ ς Kοσµο ιοθεωρίας (πρ λ. τ ν θεοκρατικ χρονολ γηση τ ς «δηµιουργίας» το K σµου κα το Aνθρώπου π τ ν Γιαχ πρ ν π χρ νια, ποία µετ τ ν νάπτυξη τ ς Γεωλογίας κα τ ς Παλαιοανθρωπολογίας ε ναι σήµερα καταγέλαστη) κα µετ τ ν νάληψη το κοινωνικο ρ λου π τ ν Πολιτική. Kάποιοι µως ποστηρίζουν, τι α τ πο δ ν καλ πτεται π κάποια λλη κδήλωση ζω ς παρ µ νο π τ θρησκευτικ ε ναι τ τυπικ τ ν θρησκει ν, λατρεία, ξ ο κα ιωσιµ τητα τ ν θε ν. Oµως κα δ θ µ ς χρειαζ ταν µεγάλος Hράκλειτος, πο ος πρ ν π χρ νια ξεκαθάρισε τ ζήτηµα, δια λέποντας µ τ µάτι - ξίφος πο διέθετε, τι κα λατρεία - ορτ - τελετουργία, ν κα φαίνεται τι να-

4 ΑΥΛΟΣ/250, Oκτώ ριος φέρεται στ Zωή, στ ν πραγµατικ τητα κα α τ ε ναι κφραση το Φ ου το Θανάτου: «Aν (ο νθρωποι) δ ν καναν ποµπ γι τ ν ι νυσο κι ν δ ν ψελναν γι τ γεννητικ ργανα, θ ε χαν συµ ναιδέστατα γεγον τα Θάνατος κα ι νυσος ε ναι διος (θε ς), γι τ ν πο ο παραφρονο ν κα ξεδίνουν µ τ λατρεία του»*. Eτσι ο φευρέτες ( λλ κα ο «πιστο») τ ν θε ν κα τ ν θρησκει ν (νυκτιπ λους, µάγους, άκχους, λ νες κα µ στες το ς νοµάζει Hράκλειτος) πισείουν ναντίον λλήλων ς πειλ τ ς µετ θάνατον τι- µωρίες κα προφητε ουν τ ν δι πυρ ς κα ση**. *** E ξορ σσοντας π τ πολ τιµο γι τ ν Eξουσιασµ κοίτασµα το νθρώπινου φ ου, Θεοκρατία «άλθηκε ν ρρωστήσ η τ ν νθρωπ τητα ντιστρέφοντας τ ν ννοια το καλο κα το κακο, το νοσηρο κα το γιο ς, το ληθινο κα το ψε τικου», πως θ λεγε Nίτσε. Eτσι προχώρησε στ διαστρέ λωση κα τ ν ντιστροφ το Λ γου, µετατρέποντας τ Σ µπαν (τ πο ο «ο δε ς θε ν ποίησεν»: νθ νωτ.) σ «δηµιο ργηµα το Θεο», µ συνέπεια τ ν ναγωγ λων τ ν νθρωπίνων ψυχικ ν λειτουργι ν (κα τ ν λέξεων µ τ ς πο ες κφράζονται ο λειτουργίες α τ ς) σ να προσυµπαντικ κα ξωσυµπαντικ φετ χ - ε ρηµα τ ς ξουσιαστικ ς σκέψεως (πρ λ. «πιστε ω» = ρχαιοελλ. χω µπιστοσ νη σ κάποιον κάτι, ν νεώτ. πιστε ω στ ν Θε «µαρτάνω» = ρχαιοελλ. δ ν πετυχαίνω τ ν στ χο, τ ν σκοπ, ν νεώτερ. σφάλλω ναντι το Θεο «λπίζω» = ρχαιοελλ. προσδοκ ν δηµιουργήσω κάτι, ν νεώτ. λπίζω στ Θε κ.π..). Θάνατος κα Zω ποτελο ν ταυτ τητα τ ν ντιθέσεων. Kα α τ κρι ς ταν λευθερωτικ κα ξαληθευτικ κατάκτηση πο νο- µαζ ταν κάποτε «ι νυσος» κα σήµερα πέστη ίαιη ξουσιαστικ παραµ ρφωση κα πλαστογραφήθηκε ταυτ χρονα π πηγ χαρ ς τ ς ζω ς κα συνδιαλλαγ ς µ τ θάνατο, πως κρι ς ταν, σ «Φ ον Kυρίου» κα σ ανταδ ρο - κράχτη το Eξουσιασµο, τ ς ποταγ ς, τ ς νελευθερίας κα τ ς ναλήθειας..i.λ. * «E µ γ ρ ιον σ ω ποµπ ν ποιο ντο κα µνεον σµα α δοίοισιν, ναιδέστατα ε ργαστ ν υτ ς δ Aιδης κα ι νυσος, ττε ω µαίνονται κα ληνα ζουσιν» ( Hράκλειτος, κδ. Diels - Kranz, π σπασµα 15). ** «... το τοις πειλε τ µετ θάνατον, το τοις µαντε εται τ π ρ» (α τ θι, π σπασµα 14).

5 E I O H E I TO øn ANA Nø TøN O διωγµ ς τ ς θνικ ς γλώσσας κα τί κάνουν ο ξένοι K ριε Λάµπρου, H κακοποίηση τ ς Eλληνικ ς Γλώσσας συνεχίζεται µ τ ν νε θυνη συµπεριφορ τ ν µέσων µαζικ ς νηµερώσεως, πο οµ αρδίζουν στα- µάτητα τ κοιν µ ξεν φερτες λέξεις, κυρίως µερικανο-εγγλέζικες, σ ν ν µ ν χουµε ντίστοιχες δικές µας. Tώρα λοιπ ν γινε µ δα, ς πο µε, ν λέ- µε jogging κα χι τροχάδην, convoy κα χι φάλαγξ, show κα χι πρ γραµµα, cameraman κα χι φωτογράφος, γιάφκα κα χι κρυσφ γετο, σίγουρα κα χι σφαλ ς/ ε αίως/φυσικ / πωσδήποτε κα τ λοιπά. ια άζοντας τ ς λληνικ ς φηµερίδες στ ιαδίκτυο µο προκαλε ναυτία, ταν λέπω τ ν τίτλο «Mίτινγκ στί ου». A τ ε ναι ξεπεσµ ς θνικ ς συνειδήσεως, συµπεριφορά πο ντικατοπτρίζει τ χάλι τ ν µέσων µαζικ ς νηµερώσεως κα τ ν γκληµατικ νοχ ν ς λ κληρου λαο κα τ ς πολιτικ ς του γεσίας. Φθάσαµε στ ο κτρ ση- µε ο ν µερικανίζουµε γι ν φαινώµαστε δ θεν ( ραγε σ ποιο ς;) µοντέρνοι. Kα ν ποφε γου- µε σκ πιµα ν µιλ µε σωστ Eλληνικ σ νδειξη νοµιµοφροσ νης πρ ς τ δηµοκρατικ δεώδη! Tί λλο ν ποθέσω, ταν κο ω τ ν κφραση «τ Yπουργε ο ηµ σιας Tάξης». Yπάρχουν ραγε Eλληνες πο δ ν καταλα αίνουν τ σωστ κφραση: Yπουργε ο ηµασίας Tάξεως; Tέλος, κα κάποιοι κδ τες δ ν παρέλειψαν ν συνεισφέρουν στ ν λεηλασία κα τ λυντσάρισµα τ ς γλώσσας µας. ν δειξαν τ ν παραµικρ νδοιασµ «γι λ γους ε κολίας» ν ντικαταστήσουν λληνικο ς µ λατινικο ς χαρακτ ρες. Eτσι τ γράµµα «χ» ντικατεστάθηκε µ τ λατινικ «x» κα τ «ζ» µ τ λατινικ «z». M τ ν πιστολή µου α τ πευθ νω κκληση στ ν πολιτικ γεσία τ ς χώρας ν πιληφθ το γλωσσικο µας προ λήµατος µ τ ν δέουσα σο αρ τητα κα µ α σθηµα ε θ νης. Hρθε πι ρα ν θωρακίσουµε τ ν γλ σσα µας µ κατάλληλη νο- µοθετικ προστασία, πως χουν κάνει κα λλα κράτη. Aναφέρω σ ν παράδειγµα τ ν παρχία το Kεµπ κ στ ν Kαναδ, τ µοναδικ µέρος τ ς Bορείου Aµερικ ς που Γαλλικ ποτελε τ ν πίσηµη γλ σσα. H νοµοθετικ ρ θµιση, πο θεσε σ H «IANOH H» TOY PøMA IKOY ENANTION TOY MIKH EO øpakh... O ποκλεισµ ς τ ς «Tετραλογίας» του π τ ν Oλυµπιάδα Aγαπητ περιοδικ, Kανένας θ ρυ ος δ ν προκλήθηκε, ταν τετραλογία το Mίκη Θεοδωράκη «Mήδεια - Hλέκτρα - Aντιγ νη - Λυσιστράτη» ποκλείστηκε π τ ς κδηλώσεις τ ς Πολιτιστικ ς Oλυµπιάδας. M λις πουργ ς Πολιτισµο νακοίνωσε τ ν πρ θεση το πουργείου του ν παρουσιάσ η (τ 2003) τ ν τετραλογία, µέσως τέθη π διαφ ρους θέµα πέρογκου κ στους, κάτι πο νάγκασε τ ν συνθέτη ν παραιτηθ τ ς παρουσίασης. Στ συνέχεια τέθη κα θέµα α σθητικ ς, κάτι πο µµέσως ποδαυλίστηκε π τ ς κριτικ ς στ ν T πο γι τ ν τελευταία περα το συνθέτη «Λυσιστράτη» ( Aπρίλιος Mέγαρο Mουσικ ς Aθην ν). H συγκεκριµένη περα, πως τ σ νολο το συµφωνικο ργου το συνθέτη, τυχε τ ς λαχίστης συµπάθειας τ ς πλειοψηφίας τ ν «κριτικ ν» κα «µουσικολ γων» τ ς πατρίδας µας, φέρνοντάς τους σ πλήρη ντίθεση µ το ς γκριτους κριτικο ς κα

6 ΑΥΛΟΣ/250, Oκτώ ριος σχ γαλλ φωνη κυ έρνηση το Kεµπ κ, προχωρε µέχρι παγορε σεως ναρτήσεως πινακίδων στ µπορικ καταστήµατα, σ λλη γλ σσα κτ ς π τ ν Γαλλική. Στο ς λλ φωνους νοµοθεσία α τ φαίνεται θνικιστικ κρ τητα. H λήθεια µως ε ναι, τι Γαλλικ Γλ σσα θ κφυλιζ ταν αθµια α µ τ ν πάροδο το χρ νου, σ να χ ρο που Aγγλικ Γλ σσα ε ναι παντοδ ναµη. T παράδειγµα α τ θ πρέπει ν ε αισθητοποιήσ η κι µ ς το ς Eλληνες, γι ν πάρουµε τ κατάλληλα νοµοθετικ µέτρα γι τ ν προστασία τ ς γλώσσα µας ναντι τ ν κινδ νων πο συνεπάγεται συµµετοχή µας σ ν µέλους στ ν Eνωµένη E ρώπη. M κτίµηση Kυριάκος Παπαδ τος Tορ ντο, Kαναδ ς Π ς ο νελλήνιστοι ξελληνίζουν τ ς ξένες λέξεις Φίλε κδ τα, Hθελα ν πιστήσω τ ν προσοχ σ συνήθη λάθη πο χουν πικρατήσει στ ν καθηµερινή µας γλ σσα: Kατ ρχ ν τ «κινητ» τηλέφωνο, πο µ νο κινητ δ ν ε ναι! T σωστ ε ναι φορητ τηλέφωνο! Mετ λέµε πολογιστής, σαρωτ ς ( ν χι scanner), κτυπωτ ς κ.λπ., ν τ σωστ ε ναι πολογιστήρ(ας), σαρωτήρ(ας), κτυπωτήρ(ας), πως ε ναι καθαριστ ρ(ας) στ τζάµια τ ν α τοκινήτων, πυροσ εστήρ(ας), νεµιστήρ(ας), δοστρωτ ρ(ας) κ.ο.κ.. Tέλος, ο κλητικ ς τ ν κυρίων νοµάτων χουν πρακτικ καταργηθ. Λέµε κε αφέρµο Bαρεµένο Bελιζέλο ντ τ ν σωστ ν αφέρµε, Bαρεµένε, Bενιζέλε... Zητ συγγνώµην γι τ µονοτονικ µου, µως, δ ν τ πάω καλ µ το ς πολογιστ ρες. Eρρωσο Λεωνίδας Γρ. Mάνδρας Oφθαλµίατρος, Xαλκίδα Προχριστιανικ κα χριστιανικ ε δωλολατρία K ριε Λάµπρου, Eνας π το ς ριστικώτερους χαρακτηρισµο ς το Xριστιανισµο κατ τ ν Eλλήνων ε ναι χαρακτηρισµ ς το «ε δωλολάτρου», δηλαδ α το πο προσκυνάει τ µάρµαρα, τ ς πέτρες, τ ξ λα κ.λπ. ς θεο ς. Oµως, ποιά ταν θέσις τ ν διων τ ν Eλλήνων ναντι α το το χαρακτηρισµο ; M ς τ ποκαλ πτει στ ν µισελληνικ του «Λ γο κατ τ ν Eλλήνων» γιος Aθανάσιος, κα «Mέγας» ποκαλο µενος λ γ ω προφαν ς το µουσικολ γους τ ν ε ρωπαϊκ ν χωρ ν, πο π τ ν δεκαετία το 1950 µέχρι σήµερα µελετο ν κα ξαίρουν τ συµφωνικ ργο το συνθέτη. O κριτικές, πο ταν στ ν πλειοψηφία τους ε τε µεσα ε τε µµεσα ρνητικές, ποστηρίχτηκαν σιωπηλ κα π τ σ νολο σχεδ ν το «πνευµατικο», καλλιτεχνικο κα πολιτικο κ σµου τ ς χώρας µας, πο γι λλη µία φορ δειξε τ ν µπάθεια λλ κα τ ν πνευµατική του νδεια. M τ ν συµπλεγµατική τους στάση πολιτικο κα «διανοο µενοι» ρεζιλε τηκαν γι λλη µι φορ στ µάτια τ ν E ρωπαίων πολιτικ ν κα διανοουµένων, ο πο οι φροντίζουν χι µ νο ν τιµο ν τ Mίκη Θεοδωράκη (µ ρα ε α, δρες σ πανεπιστήµια κ.λπ.), λλ φροντίζουν ν χ η στ διάθεσή του ρχ στρες κα χώρους ( π καθεδρικο ς ναο ς µέχρι στάδια) γι τ ν παρουσίαση το ργου του, φθάνοντας µέχρι το σηµείου ν διαµορφώνουν χώρους ε δικ γι τ ν παρουσίαση το ργου του κάτι πο στ ν Eλλάδα µ νον Kωνσταντ νος Kαραµανλ ς ναγκάστηκε ν κάν η (διαµ ρφωση Λυκα ηττο ), ταν ο τ τε κρατο ντες το Πολιτισµο ρνήθηκαν ν παράσχουν στ ν συνθέτη χ ρο συναυλι ν. Aς πικεντρωθο µε µως στ θέµα τ ς Tετραλογίας. Γιατί τελικ δ ν θ παρουσιαστ Tετραλογία; E ναι θέµα κ στους, α σθητικ ς, ε ναι κάτι λλο; Προσωπικ πιστε ω κράδαντα π ς ε ναι α τ τ «λλο», πο ποκρ πτεται τεχνηέντως π σα-

7 16170 ΑΥΛΟΣ/250, Oκτώ ριος 2002 π θµενου µισελληνισµο του. (Παρέκ ασις: τίτλος «Mέγας» φαίνεται τι πεδ θη στο ς µεγαλ τερους δι κτες το Eλληνισµο : Kωνσταντ νος, Θεοδ σιος, Aθανάσιος κ.λπ.). Γράφει λοιπ ν γιος Aθανάσιος στ ν παράγραφο 19 α το το ργου του: «Aπολογο µενοι δ (ο Eλληνες φιλ σοφοι κα πιστήµονες) λέγουσι, δι το το α το ς (το ς τ πους - γάλµατα τ ν φαινοµένων = πεικονιζοµένων θε ν) χειν, να δι το των τ Θε ον α το ς ποκρίνηται κα φαίνηται ο κ λλως γ ρ α τ ν τ ν ρατον δ νασθαι γν ναι δι τ ν τοιο των γαλµάτων κα τελετ ν» (= ικαιολογο µενοι δ ο Eλληνες φιλ σοφοι κα πιστήµονες λένε, τι α τ τ γάλµατα τ ν πεικονιζοµένων θε ν χουν, να µέσ ω α τ ν διακρίνεται κα γίνεται ντιληπτ τ Θε ον, δι τι λλως α το δ ν µπορο ν ν κατανοήσουν τ ρατον Θε ον, παρ δι µέσου τέτοιων γαλµάτων κα τελετ ν). Eκτοτε διά ηκαν α νες µίσους, λληλοσφαγ ν κα καταστροφ ν µνηµείων κα ργων τέχνης, µεταξ τ ν φατρι ν ε κονοµάχων, ε κονολατρ ν κα α ρετικ ν στ σωτερικ το Xριστιανισµο (προφαν ς τ Aγιον Πνε µα τ ν «Πατέρων» δ ν µπορο σε ν ο κονοµήσ η τ πράγµατα δι τ ς γάπης...), ως του πικρατήσουν τελικ ς ο ε κονολάτρες. M ποι πιχείρηµα; M τ νωτέρω ε ρωνικ ς περιγραφ ν π τ «Mέγα» Aθανάσιο! «Eµε ς δ ν προσκυν µε τ ς ε κ νες (κα τ γάλµατα ο υτικο ) λλ µέσ ω α τ ν προσκυν µε τ Θε ον», λέει σήµερα Eκκλησία. H κλοπ το πιχειρήµατος ε ναι α τ φωρος κα διδακτική. Kα στ ν περίπτωση α τ ποδεικν εται τι Xριστιανισµ ς, φο δολοφ νησε τ ν Eλληνισµ ς κοσµοθεωρία, κοσµοαντίληψη κα πολιτισµικ γενικ ς παρουσία, κλεψε τ λαµπρά του νδ µατα ( ξωτερικ πιφαιν µενα πως τ πους πεικονίσεως κα λατρείας το Θείου, φιλοσοφικ κα ρητορικ ρολογικ µεθοδολογία κ.λπ.), γι ν δηµιουργήσ η τ «λληνοχριστιανικ» ρµαφρ διτο δεολ γηµα. M τιµ Γεώργιος B. Φάκος Tαξίαρχος Kι λλες λέξεις τ ς Tουρκικ ς ε ναι Eλληνικ ς Aγαπητ περιοδικ «αυλ ς», Θ θελα ν προσθέσω τ ξ ς, γι τ ς λληνικ ς προελε σεως λέξεις τ ς Tουρκικ ς στ τε χος 247 το : Eκτ ς π τ ς γνωστ ς λέξεις, καλυτερίµι - kaldirim = καλλιδρ µιον, τεφτέρι - defter = διφθέρα, κ.., προσθέτω τ κ λουθα: Meteliu = ποσ γι µικροπληρωµές. T Bυζα- ράντα χρ νια πίσω π διανοουµενίστικες κορ νες περ α σθητικ ς: Oτι συµφωνικ µουσικ το Mίκη Θεοδωράκη, ν κα λογία, πευθ νεται στ σ νολο το λληνικο λαο κα γίνεται κατανοητ π τ ν πλ πολίτη. Oτι δ ν πευθ νεται πρωτίστως στο ς λίγους, στ ν λίτ, πο σκεµµένα κρατ µακρυ σ ν π ρθητο κάστρο π τ ν λληνικ λα τ ν «κλασικ» µουσική. Kι α τ πο κάθε φορ νοχλε ε ναι, π ς τ ργο το Θεοδωράκη συγκινε, προ ληµατίζει κα νασ ρει π τ µνήµη τ ν Eλλήνων τ ν στορική τους ταυτ τητα. Eτσι µ τ µουσική του, κυρίως µ τ ν συµφωνική, Θεοδωράκης ποδεικν ει τι ο Eλληνες διατηρο ν κ µα χι µ νον τ κριτήριο λλ κι κε νο τ ψυχικ κα πνευµατικ π αθρο, πο παιτε ται, γι ν γίν η κάποιος δέκτης κα ν φοµοιώσ η τ σο τ ν ποιοτικ µουσικ ε δικ σο κα τ ν ψηλ τέχνη γενικά. Aλλ α τ ε ναι µ νο τ να σκέλος το ζητήµατος. T λλο ε ναι, τι Mίκης Θεοδωράκης κάθε φορ πο συνθέτει µουσικ γι τ ρχα ο δρ µα, καταφέρνει χι µ νο ν διατηρήσ η τ πνε µα το ποιητ, λλ κα ν µφυσήσ η στ ν κροατ ( κ µα κα σ α τ ν πο δ ν χει ξοικειωθ µ α τ τ ε δος µουσικ ς) τ πολυδιάστατο µήνυµα, πο συνήθως α ωρε ται νάµεσα κα πέρα π το ς στίχους, τ χρώµατα κα το ς χους, πο συνθέτουν τ µεγαλ τερο κατ τ γνώµη µου πίτευγµα το νθρώ-

8 ΑΥΛΟΣ/250, Oκτώ ριος ντιν µεταλλίκιον. Esnaf = παγγελµατικ τάξη. Bυζαντιν, π τ συναφής. (Συνάφιον τ ν χεριαν ν = ξυλουργο λεπτ ν ργασι ν). Sandiu = T Bυζαντιν συνδ κιον. Oρος πο ναφέρεται κα στ πλο α. Kümes = Kουµάσι. T Bυζαντιν κοιµάσιον. (Kοιµάσιον το πτηνικο = θέση πουλερικ ν στ πλο α προοριζ µενα γι κατανάλωση στ διάρκεια το ταξιδιο. Anbar = µπάρι. T Bυζαντιν µ άριον ( χι π τ µπορε ον) π ρχε κα τίτλος: σκευοφ λαξ το µ αρίου. T alisveris = λισ ερίσι ε ναι τουρκικ, π τ alman = alis = λα ε ν κα vermeu = veris = δο ναι. Πολ νεώτερες ξένες λέξεις τ ς Eλληνικ ς πέρασαν τ φυες στ τουρκικά, πως domates = ντο- µάτες κα χι domatalar, πληθυντικ ς patates = πατάτες κα χι patatatar karides = γαρίδες, κ.λπ. Aξιοπρ σεκτο ε ναι τι ο τουρκικ ς λέξεις πο πέρασαν στ ν Eλληνική, χρησιµοποιο νται µειωτικ ς πρ ς τ σηµασία τους. Eτσι τ sokak σηµαίνει κανονικ δρ µο, ν σ µ ς σοκάκι ε ναι τ στεν. Hamal ε ναι κανονικ χθοφ ρος κι χι,τι περιφρονητικ σηµαίνει γι µ ς χαµάλης. Aνάλογα κ µη µανά ης, µπακάλης κα τ ντου άρι, πο στ τουρκικ ε ναι «καθ ς πρέπει» λέξεις, ν σ µ ς παξιωτικές. Aποκορ φωµα τ davac, πο ε ναι νοµικ ς ρος κα σηµαίνει νάγων, µηνυτ ς κι χι,τι τ «ντα ατζ ς». Yπάρχει µως κα τ ντίθετο: τ at = πλ ς λογο, σ µ ς δηλώνει τ περήφανο κι µορφο λογο al = κ κκινο, ν στ λληνικ τ ζωνταν κ κκινο. Γι το ς λλην φωνους µουσουλµάνους ναφέρω κα το ς Bαλαάδες. Πρ κειται γι το ς τελευταίους ξισλαµισθέντες Eλληνες (. Mακεδονία, 19ος α νας), πο τ µ να τουρκικ πο µαθαν ταν ρκος Vallahi, Billahi, Tallahi κα π τ πρ το νοµάστηκαν Bαλαάδες. Σ,τι φορ στ κείµενο γι τ ν λωση, Γεννάδιος Σχολάριος φιλοξενήθηκε µ λλον στ ν Aδριανο πολη, πο δη ταν πρωτε ουσα τ ν Tο ρκων κα χι στ ν Aλεξανδρο πολη, πο δρ θηκε στ µέσα το 19ου α να. E χαριστ γι τ φιλοξενία Π. Nτώνιας Aλεξανδρο πολη H ξολ θρευση τ ν χθρ ν το Kυρίου Γιαχ K ριε διευθυντά, ια άζω στ «ευτερον µιον» (Z 1-6): «Oταν K ριος Θε ς σου σ φέρει ε ς τ ν γ ν ε ς τ ν ποία πάγεις δι ν κληρονοµήσ ης α τ ν ( λη πινου πολιτισµο : T ρχα ο δρ µα. Oσο γι µένα, δ ν γράφω α τ ν τ ν πιστολή γι ν κρίνω ο τε τ ργο ο τε το ς κριτές του λλ γι το ς ξ ς δ ο λ γους: 1) γιατ πιστε ω π ς µ νη µυνα πο χει σήµερα πολίτης πέναντι σ λους α το ς πο προσπαθο ν ν διαµορφώσουν τ ν κοιν γνώµη, ε ναι ν χρησιµοποι τ δικαίωµα πο το δίνει ηµοκρατία, ν κφράζ η δηµ σια α τ πο διος ε σπράττει π τ ργο το δηµιουργο κα 2) γιατ ε ναι πεποίθησή µου, τι φ σον νας δηµιουργ ς πευθ νεται στ ν πολίτη µέσ ω το ργου του κα το χαρίζει πλ χερα πως µ νον Θεοδωράκης ξέρει ν κάν η το ς καρπο ς το πνευµατικο του κ που, το ταλέντου κα τ ς γνώσης του, α τ τ ργο χι µ νον φορ στ ν πολίτη λλ το δηµιουργε τ ν θικ ποχρέωση ν περασπιστ α τ τ δ ρο, πο τ ν διαπαιδαγωγε κα τ ν κάνει ν νοιώθ η καλ τερος νθρωπος. A τ, πιστε ω, ε ναι τ καθ κον κάθε λε θερου νθρώπου,πο πιστε ει στ δηµοκρατία. E χαριστ τ περιοδικ σας, πο µο προσφέρει τ δυνατ τητα κα τ ν χ ρο ν κφράσω τ ς π ψεις µου. M κτίµηση Aναστασία Bο λγαρη Nέα Kηφισι

9 16172 ΑΥΛΟΣ/250, Oκτώ ριος 2002 Π ς λέπει τ ν νας Eλληνας το Σ δνεϋ Aγαπητ κ. Λάµπρου, Συγχαρητήρια γι τ πρ τα ε κοσι σκληρ χρ νια το «αυλο». Hταν δ σκολα. Πιστε ω τώρα τι καλυτερε ουν τ πράγµατα κα θ καλυτερε σουν κ µη περισσ τερο, ν φτάσετε τ να κατοµµ ριο ντίτυπα (πο δ ν πιστε ω ν τ χετε φτάσει σήµερα). N ε στε σίγουρος, τι µία µέρα θ ε στε µεγαλ τερος ε εργέτης το Eλληνισµο. Eχουν γ κατ καιρο ς κα λλα περιοδικά, συνήθως µπορικ ς ποµιµήσεις το, λλ δ ν κράτησαν κα δ ν θ κρατήσουν, πως συµ αίνει µ λες τ ς «µιτασι ν». O «αυλ ς» στάθηκε γίγαντας! Πρέπει γ ε ναι δική µας)... κα ταν σο παραδώσ η το ς κατοίκους της νώπι ν σου θέλεις πατάξ η α το ς. Kατ κράτος θέλεις ξολοθρε σ η α το ς. ν θέλεις κάµ η συνθήκη µετ α τ ν ο δ θέλεις δείξ η λεος πρ ς α το ς... Tο ς ωµο ς τους ν το ς καταστρέψετε, τ γάλµατα ν τ συντρίψετε, τ λση τους ν τ κατακ ψετε κα τ γλυπτά τους ν τ κάψετε, πειδ σ ε σαι λα ς γιος ε ς K ριον τ ν θε σου. Σ ξέλεξε K ριος θε ς σου δι ν ε σαι ε ς α τ ν λα ς κλεκτ ς». Σχετικ θ θελα ν πευθ νω πρ ς τ ν Aρχιεπίσκοπο Aθην ν κα πάσης Eλλάδος τ ν κ λουθη πρ ταση: «Παρακαλ πιτρέψατε ε ς τ ν ταπειν τητά µου πως πευθ νει, µέσ ω µ ν, τ πλέον θερµά µου συγχαρητήρια ε ς τ ν γίαν ο κογένεια το ερέως κα πατρ ς µ ν κ. Ξηρο. Πραγµατικ τέτοιες ο κογένειες, σφυρηλατηµένες σ µφωνα µ τ θικ διδάγµατα τ ς γίας Παλαι ς ιαθήκης, ε ναι σπάνιες ε ς τ ν ποχ κυριαρχίας το Σαταν κα ε ς τ ς δ σκολες µέρες πο περν µε. Eπίσης συγχαρητήρια ε ς το ς ξο- µολογητ ς κα το ς πνευµατικο ς τους καθοδηγητές, που µ τ διδαχή τους δήγησαν τ γ ρια τ ς ο κογένειας στ ν γιο δρ µο πο χάραξαν ο γιοι προπάτορες µ ν A ραάµ, Mωϋσ ς, Iωσήφ, Iησο ς υ ς το Nαυ κα ο γιοι K ριλλος, Kωνσταντ νος, Θεοδ σιος, Iουστινιαν ς, Aλάριχος κα τ σοι λλοι γνωστο κα γνωστοι, ο πο οι µ τ ς πράξεις κα τ ργα τους θ µ ς δείχνουν ε ς το ς α νας τ ν τρ πο ξολ θρευσης τ ν παδ ν το Σαταν. Eπίσης ζητ π τ ν γι τητά σας, πως πιτρέψετε ε ς µ τ ν χρε ο δο λο το Kυρίου ν προτείνω, πως λ κληρη ο κογένεια Ξηρο καταταγ ε ς τ ς τάξεις τ ν γίων κα ε χοµαι ν γίνουν τ φωτειν παράδειγµα γι τ ς µελλο µενες γενι ς τ ν Pωµι ν. Kώστας Kαλο δης ν χ η ξεπεράσει λες τ ς δυσκολίες κα ν ρίσκεται σ καλή πορεία, ν δ ν παρασυρθ π ξένους κα κερδοσκοπία. T ν Aπρίλιο το 2001 ε χα πισκεφτ τ γραφε α σας γι λίγο κα διαπίστωσα τι πάρχει ρεξη κα καµπτη µπροστ στ ς πιθέσεις θέληση γι τ ν πραγµατοποίηση τ ν σκοπ ν το περιοδικο. Eγ πάντως χω διαπιστώσει, τι φυπνίζει τ ν Eλληνα κα το προσφέρει ρκετά, γι ν γνωρίζ η τι δ ν ε ναι ρωµι ς. M τιµ Chris Axiotis N.S.W. 2196, Sydney T CNN πανώρθωσε στορικ λάθος του K ριε διευθυντά, Σ ς ε χα νηµερώσει σχετικ µ τ ζήτηµα πο προέκυψε µ τ CNN κα τ ν Πέλλα ς πρωτε ουσας τ ς FYROM. Tώρα θέλω ν σ ς νηµερώσω γι τ τι µ τ ς πιστολ ς κα λοιπές µας δια- µαρτυρίες πετ χαµε ν λλάξ η στ διαδικτυακ σελίδα της τ Macedonia σ Former Yugoslav Republic of Macedonia κα τ Πέλλα σ Σκ πια! (Bλ. CNN.com/WORLD). Eπιπλέον σ ς κοινοποι τ µήνυµα - πάντηση το CNN (πρ ν κάν η τ ν λλαγ πο ζητήσαµε). M τιµ Θωµ ς B. Σφέτσας Περιστέρι «Φιλιστα οι» = φίλοι στίων = κανο ναυτικοί; K ριε Λάµπρου, Σ ς χαιρετ. Mήπως µπορε τε ν συσχετίσετε τυµολογικ ς τ «Φιλιστα οι» µ τ «φίλοι στίων» (α το πο γαπο ν τ στιοφ ρα, δηλ. τ θαλασσιν ταξίδια); Iστορικ στέκει ξέρετε. Mετ τιµ ς Hλίας Bίνιας

10 IA O O ME THN APXIE I KO H A HNøN KAI A H E A O H πίσηµη κτεν ς πάντησή της στ ν Θεοδωράκη κα ντίλογος το [ H Eκκλησία τ ς Eλλάδος παντ στ συνέντευξη το Mίκη Θεοδωράκη στ ν «αυλ» τ. 246, Iο νιος 2002, στ ν ποία κορυφα ος το σηµερινο Eλληνικο Πολιτισµο α) χαρακτηρίζει ς «γκληµα κατ ξακολο θησιν µ στ χο τ ν Eλληνικ Συνείδηση» τ διδασκαλία τ ς Παλαι ς κα Kαιν ς ιαθήκης στ ν κρατικ παιδεία κα ) πεσηµαίνει τι τ πίσηµο κρατικ δεολ γηµα το «Eλληνοχριστιανισµο» ποτελε µπ διο στ ν νάπτυξη το Eλληνα. H πίσηµη πάντηση ρχεται µέσ ω το Eπισήµου ελτίου τ ς Aρχιεπισκοπ ς Aθην ν κα πάσης Eλλάδος «Eκκλησία», µ πογράφοντα τ ν διευθυντή του κα κορυφα ο ζ ντα Eλληνα θεολ γο, µ τιµο καθηγητ το Πανεπιστηµίου Aθην ν κ. E.. Θεοδώρου, µ κείµενο 4 σελίδων στ τε χος Iουλίου 2002 κα µ προαναγγελία κα δευτέρου κειµένου ς συνέχειας το πρώτου. O «αυλ ς» νταποκρίνεται στ διάλογο ς κατωτέρω:. µ τ ν ναδηµοσίευση το πλήρους κειµένου τ ς κκλησιαστικ ς παντήσεως γι λ γους πνευµατικ ς ντιµ τητας κα δηµοκρατικ τητας,. µ τ ν παράθεση το ντιλ γου µας κα Á. µ τ δέσµευση ν λοκληρώσωµε σ προσεχ ς τε χος τ ν διάλογο, ταν φθάσ η στ χέρια µας προαναγγελθε σα π τ πίσηµο ργανο τ ς Aρχιεπισκοπ ς συνέχεια τ ς παντήσεώς της. Eδ θ σηµειώσουµε τι πρ ς τιµήν του κ. E.. Θεοδώρου, πο ος µολον τι θεολ γος, ρα ξ ρισµο περτιµ ν στοιχε α πο συγκρο ονται µ τ ν λογικ (πίστη, λπίδα κ.λπ.), µφανίζεται ς γγυητ ς τ ς λογικ ς, καταλογίζοντας στ ν Mίκη Θεοδωράκη «παραθεώρηση τ ν καν νων τ ς λογικ ς» καί, µ τ ν ε καιρία, κάνοντας κα να µάθηµα γι το ς τρ πους καταστρατηγήσεως τ ς λογικ ς (τ σοφίσµατα το Aριστοτέλη «µετά αση ε ς τερον γένος, ξιολ γηση τ ς κρίσεως το λου κ τ ς καταχρήσεως το µέρους» κ.λπ.) κα κατηγορε τ ν M. Θεοδωράκη α) στ ν 3η παράγραφο το κειµένου του τι «κίνησε κα κατη θυνε τ ν πλήρη ντιφάσεων στοχασµ του πάνω στ ς γνωστ ς πνευµατικ ς ράγες το περιοδικο αυλ ς» κα ) στ ν τελευταία παράγραφ του τι «τ ς π ψεις (το κ. Θεοδωράκη) υ οθέτησε τ περιοδικ αυλ ς». Kρίνουµε, τι θιασώτης τ ς λογικ ς κ. E.. Θεοδώρου ντιλαµ άνεται, τι «καραµπινάτη» α τ ντίφαση δ ν ε ναι πλ σ φισµα ν γινε συνείδητα ε ναι παραλογισµ ς, ν ν γινε σκεµµένα ποκρ πτει δ λο..i.λ.]

11 16174 ΑΥΛΟΣ/250, Oκτώ ριος 2002 A H A ANTH H TH EKK H IA [Tο κ. E αγγέλου. Θεοδώρου, Oµοτίµου Kαθηγητο το Πανεπιστηµίου Aθην ν, Tακτικο Mέλους τ ς E ρωπαϊκ ς Aκαδηµίας Eπιστηµ ν κα Tεχν ν] τ µηνια ο περιοδικ α τοδιαφηµιζ µενης «πρωτοποριακ ς ρευνας» «αυλ ς» (τε χος π ρ. 246, Iο νιος 2002) δηµοσιε θηκε γκωµιαζοµένη π α το κτεν ς συνέντευξις το Mίκη Θεοδωράκη, στ ν ποία δίδονται παντήσεις σ ρωτήσεις το συνεργάτου το περιοδικο α το κ. Π. Λ. Kου- αλάκη. Στ συνέντευξι α τ διακεκριµένος µουσικοσυνθέτης πέµνησεν ρθ ς µερικ ς λήθειες, λ.χ. γι τ ν ναµφισ ήτητη χρησιµ τητα τ ς µελέτης τ ν ρχαίων λληνικ ν κειµένων κα γι τ ν νάγκη τ ς πελευθερώσεως τ ς λληνικ ς µουσικ ς δηµιουργίας π το ς «γκαουλάιτερ» τ ς ε ρωπα ζουσας µουσικ ς στ χώρα µας. Aλλ κ. Θεοδωράκης, στ ν περ ς λ γος συνέντευξί του, φιλοδ ξησε π πλέον ν χρησιµοποιήσ η τ ν πλο σια α σθητικ ς κφραστική του καν τητα γι ν πεκτείν η, ς µ φειλε, τ ν περιοριζοµένη στ ν µουσικ τοµέα ναµφισ ήτητη α θεντία του κα σ λλες, κτ ς α το, πνευµατικ ς περιοχ ς (λ.χ. στ ν στορικοθρησκειολογικ ) κατ τρ πον, πο πενθ µισε στ ν γράφοντα, τι πρ 23 τ ν σ µιλία του στ ν A θουσα Tελετ ν το Πανεπιστηµίου Aθην ν ε χε πισηµάνει, λέγοντας τι «κ µη κα ψίστη ε φυεστάτη πιστηµονικ α θεντία, σ λλους τοµε ς, κτ ς τ ς ε δικ τητ ς της, ξαρτ ται κ τ ν γνώσεων κα τ ς µπειρίας λλων α θεντι ν» 1. A τ σχ ει κα γι τ ν καλλιτεχνικ α θεντία. T π σον κτιµο µε τ ταλέντο κα τ ν χαρισµατικ µουσικ προσφορ το κ. Θεοδωράκη ποδεικν εται κ το τι ε ς τ B Πανελλήνιο Λειτουργικ Συνέδριο Στελεχ ν Iερ ν Mητροπ λεων (B λος) δ ν διστάσαµε ν διατυπώσωµε τ ν προσωπική µας γνώµη, κατ τ ν ποία «κάποτε, τηρουµένων τ ν ναλογι ν (mutatis mutandis), µέσα στ πλαίσια τ ς Oρθοδ ξου κκλησιαστικ ς ποιήσεως κα µουσικ ς, θ πρεπε ν χαιρετίσωµε τ ν µφάνισι, ε δυνατ ν σ να πρ σωπο, ν ς λ.χ. νέου Eλ τη κα νέου Θεοδωράκη. 2 A τ ξηγο ν γιατ λυπηθήκαµε πολ, ταν διαπιστώσαµε τι στ συνέντευξι α τ διακεκριµένος µουσικοσυνθέτης µείωσε τ ν αυτ του. Tροχοδρ µησε τ χηµα τ ς σκέψεώς του χρησιµοποιώντας ς τροχο ς προφαν ποσυνείδητη ναζωπ ρωσι µαρξιστικ ν ντιχριστιανικ ν ξαρτήσεων, στορικ ν γνοια κα παραθεώρησι τ ν καν νων τ ς λογικ ς. Eχοµε τ ν ντ πωσι τι κίνησε κα κατη θυνε τ ν πλήρη ντιφάσεων στοχασµ του πάνω στ ς γνωστ ς πνευµατικ ς ράγες το περιοδικο «αυλ ς», τ ς πο ες ντέχνως φεραν µπροστά του ο δίδουσες µµέσως κα παντήσεις ρυµουλκο σες ρωτήσεις το πραγµατοποιήσαντος τ συνέντευξι συνεργάτου το περιοδικο. Aλλ ς σχολιάσωµε κάπως κτεν ς τουλάχιστον ε ς δ ο ρθρα µας µίαν πρ ς µίαν τ ς π χριστιανικ σκοπι παράδεκτες θέσεις, πο προ λήθηκαν στ συ- 1. E αγγέλου. Θεοδώρου, «H παιδεία τ ς λευθερίας κα λευθερία τ ς παιδείας», Πανηγυρικ ς λ γος στ ν ορτ τ ν Tρι ν Iεραρχ ν..., Aθήνα 1980, σ Περιοδικ «Eφηµέριος», τος 2000, εκέµ ριος 2000, σ. 6.

12 ΑΥΛΟΣ/250, Oκτώ ριος νέντευξι α τή, λλάσσοντας τ σειρά τους, γι ν ποφ γωµε παναλήψεις κα γι ν χουν τ σχ λιά µας λογικώτερη κα συστηµατικώτερη διάταξι. A τονοήτως δ ν θ ξετάσωµε σηµε α, τ πο α ε ναι σχετα πρ ς τ ν Xριστιανισµ κα τ ν Eκκλησία. 1) Στ ρώτηµα το συνεργάτου το περιοδικο «µήπως κ µη κα σήµερα, παρ τ ν πρ οδο τ ν πιστηµ ν κα τ ν ξάπλωση τ ς Γνώσεως, λη σχεδ ν νθρωπ τητα δ ν ε ναι παρά κλεκτ ς κα συνάµα καταραµένος λα ς το Iεχω ;», κ. Θεοδωράκης πάντησε ς ξ ς: «Σ ντίθεση µ τ διδασκαλία το Iεχω, πο θέλει τ ν νθρωπο ν γεννιέται καταραµένος, γ πιστε ω τι νθρωπος γεννιέται ε λογηµένος. Γιατ ζω ε ναι ε λογία, ε ναι δωρεά, φτάνει ν ξέρης, λλ κα ν σ φήνουν ν τ ζήσης.» Eχουµε ξ λλου πάντοτε ζωνταν κα πίκαιρο τ παράδειγµα τ ς ρχαίας Aθήνας µ τ ν νθρωπο στ κέντρο το κ σµου, κυρίαρχο τ ς µοίρας του, ληθιν λάτρη το ραίου κα το ληθινο, ν χαίρεται τ ς µορφι ς τ ς ζω ς, ν τιµ κα ν δοξάζ η χι µ νο τ νθρώπινο πνε µα, λλ κα τ νθρώπινο σ µα.»σ ντίθεση µ α τ τ παράδειγµα, α τ τ φιλοσοφία, τ διδασκαλία κα τ στάση ζω ς, πο δήγησε τ ν νθρωπο σ πνευµατικ ς κατακτήσεις ξεπέραστες κ µη κα ως σήµερα, µονοθεϊστικ ντίληψη γι τ ν ζωή, γι τ ν νθρωπο κα τ ν κοινωνία διαµ ρφωσε α τ τ ν παραµορφωτικ σχέση νάµεσα στ ν Eνα κα το ς πολλο ς, πο θεσµοθέτησε τ ν νοχ κα τ φ ο τ ν πολλ ν πέναντι στ δικαίωµα τ ν λίγων ν το ς τιµωρο ν γι ν το ς σώζουν στ νοµα το Eν ς, δηλαδ το Θεο ε τε τ ν Iουδαίων ε τε τ ν Xριστιαν ν ε τε τ ν Mουσουλµάνων. Eτσι διαµορφώνεται κα διαιωνίζεται καταπτοηµένος νθρωπος, πο λίµονο ν τ χ η κα ναρριχηθ στ άθρο τ ς ξουσίας. Γιατ π τ ν ζ µη τ ν καταπτοτηµένων πλάθονται ο πι δίστακτοι τ ραννοι...» (σ ). O κ. Θεοδωράκης πανερχ µενος κα σ λλη συνάφεια στ ν ντίθεσί του πρ ς τ ν µονοθεϊσµ, λέγει: «Aς δο µε τί λλο µ ς δώρισαν ο Eλληνες κτ ς π τ ηµοκρατία κα ς τ ντιπαραθέσουµε στ ργα κα τ ς µέρες τ ν µονοθεϊστικ ν διακυ ερνήσεων π τ ν Mεσαίωνα ως σήµερα µ κέντρο φυσικ τ υτικ E ρώπη τ ν Σταυροφ ρων, τ ν Aποικιοκρατ ν κα τ ν σ γχρονων µπεριαλιστ ν, γι ν κατανοήσωµε τ χάσµα πο χωρίζει τ ς δ ο κοσµοθεωρίες κα το ς δ ο κ σµους» (σ ). Στ ς διατυπώσεις α τ ς το κ. Θεοδωράκη µερικο παινιγµο κα µερικ ς ρθ ς π µέρους π ψεις του (λ.χ. γι το ς σταυροφ ρους, το ς ποικιοκράτες, το ς µπεριαλιστ ς κα το ς τυράννους) συγχέονται µ σχετες ννοιες, µ σφαλµένους σχυρισµο ς, µ διλετταντικ ς παρανοήσεις κα διαστρε λώσεις τ ν στορικ ν γεγον των τ ς συναντήσεως Eλληνισµο κα Xριστιανισµο, µ γνοια τ ς στορικ ς λήθειας κα µ φθαλµοφαν χρ σι πολλ ν ( χι συνειδητ ν) λογικ ν σφαλ- µάτων σοφισµάτων (λ.χ. τ ς «µετα άσεως ε ς τερον γένος», τ ς ξιολογήσεως τ ς χρήσεως το λου κ τ ς καταχρήσεως το µέρους, το ψευδο ς α τίου, τ ς «τ ν ρων τετράδος», τ ς λήψεως το ζητουµένου κ..). Aς στρέψωµε τ ν προσοχή µας σ µερικο ς σχυρισµο ς το διαπρεπο ς µουσικο : α) E ναι σφαλµένος σχυρισµ ς τι κατ τ ν ι λικ µονοθεϊστικ παράδοσι νθρωπος γεννιέται δ θεν καταραµένος κα χι ε λογηµένος. O δ ν το του να-

13 16176 ΑΥΛΟΣ/250, Oκτώ ριος 2002 ληθέστερον. O ι λικ ς ψαλµ ωδ ς, πευθυν µενος πρ ς τ ν Θε, λεγεν: «Hλάττωσας α τ ν (δηλ. τ ν νθρωπον) ραχ τι παρ γγέλους, δ ξ η κα τιµ στεφάνωσας α τ ν κα κατέστησας α τ ν π τ ργα τ ν χειρ ν Σου» (Ψαλµ. η, 5-9). O Aπ. Πα λος στ ν Aθήνα διακήρυξε: «Tο γ ρ (δηλ. το Θεο ) κα γένος σµ ν» (Πράξ. ιστ 28). ν ε µεθα µ νον «χο ς π τ ς γ ς», λλ χοµε µέσα µας κα τ ν πνο το Θεο, δηλ. λογικ κα λε θερη ψυχή, ποία, ν κα κτιστή, µ τ χάρι το Θεο ε ναι θάνατη. Aν κα µ τ ν παρακο κα τ ν µαρτία του νθρωπος ποµακρ νθηκε π τ ν Θε, κε νος δ ν παυσε ν το πιδαψιλε η ε λογίες µέσα στ πλαίσια τ ς κτίσεως κα τ ς στορίας τ ς σωτηρίας. Oπως λέγει Iωάννης Xρυσ στοµος, «νθρωπ ς στι τ περισπο δαστον το Θεο ζ ον... ο κ στι µοι ε καταφρ νητος... δι ν ο ραν ς ταν σθη κα λιος φαίνει κα σελήνη τρέχει κα ρ ξεχ θη κα πηγα ρ ουσι κα θάλασσα πλώθη κα προφ ται πέµφθησαν κα ν µος δ θη κα τ δ πάντα λέγειν, δι ν µονογεν ς Y ς το Θεο νθρωπος γένετο. O εσπ της µου σφάγη κα τ α µα α το ξέχεεν π ρ νθρώπου κ γ καταφρον σαι χω; κα ποίαν χω συγγνώµην;» (Migne E.Π. 48, 1029). Σ µι τέτοια Aνθρωπολογία ρίσκεται τ θεµέλιο τ ς ναγνωρίσεως κα προστασίας τ ν νθρωπίνων δικαιωµάτων: «O κ νι Iουδα ος ο δ Eλλην, ο κ νι δο λος ο δ λε θερος, ο κ νι ρσεν κα θ λυ πάντες γ ρ µε ς ε ς στε ν Xριστ Iησο» (Γαλ. γ, 28). Πο λέπει κ. Θεοδωράκης τι στ πλαίσια το ι λικο µονοθεϊσµο θεωρο µεθα καταραµένοι; O Xριστ ς µ τ ν Aνάστασί Tου «παρχ τ ν κεκοιµηµένων γένετο» (A Kορ. ιε, 20). Γι α τ Kαν ν τ ς Aναστάσεως ρχίζει ς ξ ς: «Aναστάσεως µέρα λαµπρυνθ µεν, λαοί, Πάσχα Kυρίου Πάσχα κ γ ρ θανάτου πρ ς ζω ν κα κ γ ς πρ ς ο ραν ν Xριστ ς Θε ς µ ς διε ί ασεν πινίκιον δοντας». Eπειτα ς µ λησµονο µε, τι Xριστιανισµ ς πεµάκρυνε µερικ στοιχε α τ ς Παλαι ς ιαθήκης, πο περφαλαγγίσθηκαν π τ ν χριστιανικ συνείδησι. 2. O περ ο λ γος µουσικοσυνθέτης τονίζει σαφ ς, τι τ ρχα ο λληνικ δε δες ρίσκεται «σ ντίθεση» πρ ς τ «µονοθεϊστικ ντίληψη γι τ ζωή», ταν «τιµ κα δοξάζ η χι µ νο τ νθρώπινο πνε µα, λλ κα τ νθρώπινο σ µα». Aραγε ε ναι τυχα ο, τι κ. Θεοδωράκης χρησιµοποίησε τ ν δια διατ πωσι µ τ ν Aπ. Πα λο, πο ος τ ν διαψε δει προτρέποντας: «οξάσατε τ ν Θε ν ν τ σώµατι µ ν κα ν τ πνε µατι µ ν» (A Kορ. στ 20); Aντιθέτως πρ ς ρχα ες λληνικ ς πλατωνίζουσες, νεοπλατωνίζουσες κα δυαδικ ς διδασκαλίες, πο θεωρο σαν τ σ µα «δεσµωτήριο» το πνε µατος κα πηγ παντ ς κακο, κα ντιθέτως πρ ς τ ν Eπίκτητο, πο ος θεωρο σε τ σ µα «πάντων ηδέστατον κα υπαρώτατον κέλυφος κα δ στηνον σωµάτιο» 3, µονοθεϊστικ ς Xριστιανισµ ς µνε τ νθρώπινο σ µα. Kατ τ ν γιο Γρηγ ριο τ ν Παλαµ, «Λ γος σ ρξ γένετο» ( Iωάν. α 14), γι ν τιµήσ η τ ν νθρώπινη σάρκα. Yπάρχει µεγαλ τερος µνος στ νθρώπινο σ µα; O Iησο ς Xριστ ς «µετασχηµατίσει τ σ µα... ε ς τ γενέσθαι σ µµορφον τ σώµατι τ ς δ ξης α το» (Φιλιπ. γ, 21). «ε γ ρ τ φθαρτ ν το το νδ σασθαι φθαρσίαν κα τ θνητ ν το το νδ σασθαι θανασίαν» (A Kορ. ιε, 53). 3. Bασιλείου Iωαννίδου, O µυστικισµ ς το Aπ. Πα λου κα α θρησκευτικα δέαι κα τάσεις τ ν λληνιστικ ν χρ νων, Aθ ναι 1936.

TO TEYXO AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες 9.30-14.30 καθηµεριν (κα Σά ατο). Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I.

TO TEYXO AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες 9.30-14.30 καθηµεριν (κα Σά ατο). Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 2103223957, 2103314986, 2109841655. Tηλοµοι τυπος: 2103314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ

Διαβάστε περισσότερα

YNENTEY H Στέλιος Παπαδηµητρίου,

YNENTEY H Στέλιος Παπαδηµητρίου, Iδρυτ ς - διοκτήτης, εκδ της - διευθυντ ς HM. I. ΛAMΠPOY Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 2103223957, 2103314986, 2109841655. Tηλεοµοι τυπος: 2103314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr

Διαβάστε περισσότερα

TO TEYXO AYTO: MONIME TH E. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 3314986, 9841655.

TO TEYXO AYTO: MONIME TH E. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 3314986, 9841655. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 3314986, 9841655. Tηλοµοι τυπος: 3314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ λληλογραφία:

Διαβάστε περισσότερα

Eλλάδα-Φ ση κα Eλλάδα-Γλ σσα

Eλλάδα-Φ ση κα Eλλάδα-Γλ σσα Eλλάδα-Φ ση κα Eλλάδα-Γλ σσα Eκτ ς τ ς παγκ σµιας πανίσχυρης σηµεριν ς Eλλάδος, τ ς Eλλάδος-«Πλανητάρχη» ( λ. «αυλ ν», τ. 192), πάρχει κα Eλλ ς µ τ ν στεν ννοια, τ ν γεωγραφικ κα κρατική. Π σο πι λληνικ

Διαβάστε περισσότερα

ΣTO TEYXOΣ AYTO: MONIMEΣ ΣTHΛEΣ. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655.

ΣTO TEYXOΣ AYTO: MONIMEΣ ΣTHΛEΣ. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655. Tηλοµοι τυπος: 3314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ λληλογραφία: davlos@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣTO TEYXOΣ AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες 9.30-14.30. Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I. ΛAMΠPOY. Παλαι Φάληρο.

ΣTO TEYXOΣ AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες 9.30-14.30. Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I. ΛAMΠPOY. Παλαι Φάληρο. Mηνια ο Περιοδικ Kυδαθηναίων 29, Πλάκα 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655. Tηλεοµοι τυπος: 3314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ Aλληλογραφία: davlos@otenet.gr T Γραφε α

Διαβάστε περισσότερα

ΣTO TEYXOΣ AYTO: Mηνια ο Περιοδικ

ΣTO TEYXOΣ AYTO: Mηνια ο Περιοδικ Mηνια ο Περιοδικ Kυδαθηναίων 29, Πλάκα 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655. Tηλεοµοι τυπος: 3314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ Aλληλογραφία: davlos@otenet.gr T Γραφε α

Διαβάστε περισσότερα

Πικρ α σθηση. O Nεοέλληνες χοµε κατακτήσει µία κα µοναδικ παγκ σµια πρωτιά. E ναι κείνη τ ς Eµπορικ ς µας Nαυτιλίας.

Πικρ α σθηση. O Nεοέλληνες χοµε κατακτήσει µία κα µοναδικ παγκ σµια πρωτιά. E ναι κείνη τ ς Eµπορικ ς µας Nαυτιλίας. Πικρ α σθηση O Nεοέλληνες χοµε κατακτήσει µία κα µοναδικ παγκ σµια πρωτιά. E ναι κείνη τ ς Eµπορικ ς µας Nαυτιλίας. ιερωτηθήκατε ποτ ποιά ε ναι α τία; Στ ρώτηµα α τ φυσικ µπορο ν ν παντήσουν γκυρα ο ρµοδιώτεροι

Διαβάστε περισσότερα

T ζήτηµα τ ς καταγωγ ς το σ γχρονου παλαιστινιακο θνους

T ζήτηµα τ ς καταγωγ ς το σ γχρονου παλαιστινιακο θνους Πληθώρα ρχαίων κα νεωτέρων µαρτυρι ν κα στορικ ν στοιχείων «Eµε ς ο Παλαιστίνιοι καταγ µαστε π τ ν Kρήτη. Φ γαµε π τ ν Kρήτη κα πήγαµε στ ν Παλαιστίνη. Ξαναγυρίσαµε στ ν Kρήτη κα ξαναφ γαµε π τ ν Kρήτη

Διαβάστε περισσότερα

2007: ΕΤOΣ ΙΩΑΝΝOΥ ΧΡΥΣOΣΤOΜOΥ * 2008: ΕΤOΣ ΑΠOΣΤOΛOΥ ΠΑΥΛOΥ OΙ ΑΓΙOΙ ΣΤOΝ ΠΕΙΡΑΣΜO ΤΗΣ ΕΞOΥΣΙΑΣ

2007: ΕΤOΣ ΙΩΑΝΝOΥ ΧΡΥΣOΣΤOΜOΥ * 2008: ΕΤOΣ ΑΠOΣΤOΛOΥ ΠΑΥΛOΥ OΙ ΑΓΙOΙ ΣΤOΝ ΠΕΙΡΑΣΜO ΤΗΣ ΕΞOΥΣΙΑΣ ENHMEPøTIKO E TIO OKTøBPIO - NOEMBPIO - EKEMBPIO 2007 AÚÈıÌ. º ÏÏÔ 87 OP O O O AKA HMIA KPHTH GR - 73006 KO YM API 2007: ΕΤOΣ ΙΩΑΝΝOΥ ΧΡΥΣOΣΤOΜOΥ * 2008: ΕΤOΣ ΑΠOΣΤOΛOΥ ΠΑΥΛOΥ OΙ ΑΓΙOΙ ΣΤOΝ ΠΕΙΡΑΣΜO ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ETAIPEIA MAKE ONIKΩN ΣΠOY ΩN

ETAIPEIA MAKE ONIKΩN ΣΠOY ΩN ETAIPEIA MAKE ONIKΩN ΣΠOY ΩN IOIKHTIKO ΣYMBOYΛIO Πρ εδρος : Nικ λαος Mέρτζος Aντιπρ εδρος : Xαράλαµπος Παπαστάθης Γεν. Γραµµατε ς : Tερέζα Πεντζοπο λου-bαλαλά Tαµίας : Θε δωρος αρδαβέσης Έφορος Bιβλιοθήκης

Διαβάστε περισσότερα

H ρωτικ µ ηση το Σωκράτη

H ρωτικ µ ηση το Σωκράτη H ρωτικ µ ηση το Σωκράτη π τ ιοτίµα στ «Συµπ σιον» Mαντινείας µάντις ιοτίµα µ ησε τ ν Σωκράτη στ µυστήρια το Eρωτος µ κάθε λεπτοµέρεια, ποδίδουσα στ ν Eρωτα τ ν δι τητα το δαίµονος (Πλάτων, «Συµπ σιον»,

Διαβάστε περισσότερα

TÂÏÂÙ AÓ ÁfiÚÂ ÛË ÙÔ ÂÔ ÒÚÔ apple ÔappleÔ ÏÏÔ ÛÂ Eapple ÙÈÌÔ È ÎÙÔÚ

TÂÏÂÙ AÓ ÁfiÚ ÛË ÙÔ ÂÔ ÒÚÔ apple ÔappleÔ ÏÏÔ Û Eapple ÙÈÌÔ È ÎÙÔÚ ANE I THMIO KY POY ºπ ºπ XO H TÂÏÂÙ AÓ ÁfiÚ ÛË ÙÔ ÂÔ ÒÚÔ apple ÔappleÔ ÏÏÔ Û Eapple ÙÈÌÔ È ÎÙÔÚ À ø π 2004 ISBN 9963-607-35-7 ñ Copyright 2004 ñ ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ appleúô ÏÏÈapplefiψ 75, Δ.. 20537, 1678

Διαβάστε περισσότερα

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ΑΥΛΩΝΑ 01-2360 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 326 Μάρτιος 2013 Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ρχιεπίσκοπος ερώνυµος κατά µήνα

Διαβάστε περισσότερα

TO AP PON TOY IEY YNTOY TH YNTA Eø - APATHPH EI KAI XO IA - EKK H IA TIKA XPONIKA - IAºOPA

TO AP PON TOY IEY YNTOY TH YNTA Eø - APATHPH EI KAI XO IA - EKK H IA TIKA XPONIKA - IAºOPA TO AP PON TOY IEY YNTOY TH YNTA Eø - APATHPH EI KAI XO IA - EKK H IA TIKA XPONIKA - IAºOPA Φεβρουάριος 2001, Aριθµ. 2 T ρθρον το ιευθυντο τ ς Συντάξεως EKK H IA 143 «H M O K PATIA KAI EKKΛHΣIA» (Kριτικ

Διαβάστε περισσότερα

O Iησο ς το Nαυ κα προφήτης Hλίας πρ τοι διδάξαντες τ ς σφαγ ς λλοπίστων

O Iησο ς το Nαυ κα προφήτης Hλίας πρ τοι διδάξαντες τ ς σφαγ ς λλοπίστων O Iησο ς το Nαυ κα προφήτης Hλίας πρ τοι διδάξαντες τ ς σφαγ ς λλοπίστων H αρ αρ τητα κα σκοταδισµ ς, ντ ν κλείψουν στ ν ποχή µας, πειλο ν µ φανισµ τ ν κ σµο. H µισαλλοδοξία κα πνευµατικ τ φλωση πο φέρει

Διαβάστε περισσότερα

NEO PAKTIKA YNE PIOY 20-06-06 12:39 ÂÏ 1

NEO PAKTIKA YNE PIOY 20-06-06 12:39 ÂÏ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Πρακτικά Διεθνο ς Συνεδρίου «Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Στέφανος Βλαχόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας. Tρ ες, στε το ς σφετέροις σώμασι κα το ς τέκνοις κα τ π λει κινδυνε ειν ο λοντο,

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας. Tρ ες, στε το ς σφετέροις σώμασι κα το ς τέκνοις κα τ π λει κινδυνε ειν ο λοντο, ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας Α. ΚΕΙΜΕΝΟ E ν Iλί ω Ελένη ν, πέδοντο ν α τ ν το ς Eλλησιν ο Tρ ες, κ ντος γε κοντος Aλεξάνδρου. O γ ρ δ ο τω γε φρενο λα ς ν Πρίαμος ο δ ο λλοι Tρ ες, στε

Διαβάστε περισσότερα

APXAIA ΘEATPA. Iσως λίγοι κανείς δ ν γνωρίζει τ µεγάλο ριθµ τ ν ρχαίων θεάτρων στ ν Eλλάδα,

APXAIA ΘEATPA. Iσως λίγοι κανείς δ ν γνωρίζει τ µεγάλο ριθµ τ ν ρχαίων θεάτρων στ ν Eλλάδα, APXAIA ΘEATPA το Λογοτέχνου Περσέως Aθηναίου Iσως λίγοι κανείς δ ν γνωρίζει τ µεγάλο ριθµ τ ν ρχαίων θεάτρων στ ν Eλλάδα, σων το λάχιστον διασώζονται κ µα. T ε ρ τατο γεωγραφικ φάσµα, πο καλ πτουν τ θέατρα

Διαβάστε περισσότερα

HMHTPIOY E. A XA I H

HMHTPIOY E. A XA I H HMHTPIOY E. A XA I H YKEIOY ˆÚËÙÈÎ K Ù ı ÓÛË ñ K ÌÂÓÔ ñ MÂÙ ÊÚ ÛË ñ EÚÌËÓ ÙÈÎ Ó Ï ÛË ñ AÛÎ ÛÂÈ : EÚÌËÓ ÙÈÎ, ËÌ ÛÈÔÏÔÁÈÎ, EÙ ÌÔÏÔÁÈÎ ñ Aapple ÓÙ ÛÂÈ ÛÎ ÛÂˆÓ ñ AÛÎ ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÛ ÁˆÁ ñ KÚÈÙ ÚÈ ÍÈÔÏfiÁËÛË

Διαβάστε περισσότερα

Μ ς µιλο ν ο δηµοσιογράφοι καί ο πολυτάλαντοι κοινωνικοί ναλυτές, Τά κατά συνθήκη DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS

Μ ς µιλο ν ο δηµοσιογράφοι καί ο πολυτάλαντοι κοινωνικοί ναλυτές, Τά κατά συνθήκη DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 273 16 Μαρτίου 2010 Τά κατά συνθήκη δηµοσιογραφική νηµέρωση καί παράλληλη δηµοσιογραφική προ βληµατική

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΙΣΤΟΣ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ» Μητροπολίτης ρυ νουπόλεως, Πωγωνιαν ς κα Κονίτσης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ (20.6.1922-12.12.1994)

«ΠΙΣΤΟΣ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ» Μητροπολίτης ρυ νουπόλεως, Πωγωνιαν ς κα Κονίτσης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ (20.6.1922-12.12.1994) «ΠΙΣΤΟΣ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ» Μητροπολίτης ρυ νουπόλεως, Πωγωνιαν ς κα Κονίτσης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ (20.6.1922-12.12.1994) -Α- ταν στ ς πτ παρ ε κοσι πέντε τ πρω τ ς ευτέρας 12ης εκεµβρίου 1994, στ Πανεπιστηµιακ Νοσοκοµε

Διαβάστε περισσότερα

XPONIKO KAI ΠOPIΣMATA

XPONIKO KAI ΠOPIΣMATA 248 EKK H IA Μάρτιος 2001, Aριθµ. 3 Iδρυµα Bυζαντιν ς Mουσικολογίας ΘEΩPIA KAI ΠPAΞH THΣ ΨA ΛTIKHΣ TEXNHΣ A ΠANEΛΛHNIO ΣYNE PIO ( Aθήνα, 3-5 Nοεµβρίου 2000) XPONIKO KAI ΠOPIΣMATA Τ Ιδρυµα Βυζαντιν ς Μουσικολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1281a 1-4.... 10-16 1278b 9-12.

1281a 1-4.... 10-16 1278b 9-12. 5. Η προέλευση της π λης-κράτους και οι λ γοι παρξής της Είναι φανερ λοιπ ν τι η π λη δεν είναι η εγκατάσταση των ανθρώπων σε µια περιοχή και το τι δεν α- δικο νται µεταξ τους και τι έχουν σχέσεις συναλλαγής.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Δήμητρα Καλα ρουζιώτου

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Δήμητρα Καλα ρουζιώτου ΠΡΟΛΟΓΟΣ H Aντιγ νη του Σοφοκλή αποτελεί αναμφί ολα ένα απ τα σπουδαι τερα έργα της αρχαίας ελληνικής δραματουργίας, που εξακολουθεί ακ μα και σήμερα να συγκινεί αναγνώστες και θεατές με τη δ ναμη των

Διαβάστε περισσότερα

τ υτικ µέρος τ ς Λέσ ου, νάµεσα στ Σίγρι κα τ ν Eρεσ, δηµιο ργησε τ ντυπωσιακ θα µα της, τ Aπολιθωµένο

τ υτικ µέρος τ ς Λέσ ου, νάµεσα στ Σίγρι κα τ ν Eρεσ, δηµιο ργησε τ ντυπωσιακ θα µα της, τ Aπολιθωµένο T τεράστιο Aπολιθωµένο άσος «λικίας» 30 κατοµµυρίων τ ν τ υτικ µέρος τ ς Λέσ ου, νάµεσα στ Σίγρι κα τ ν Eρεσ, φ ση µέσα π τ σπλάγχνα της κα µ τ ν πάροδο το χρ νου δηµιο ργησε τ ντυπωσιακ θα µα της, τ Aπολιθωµένο

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα