ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 19121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση της κατανομής των χρηματικών διαθεσί μων του ειδικού έντοκου λογαριασμού των νό μων 2229/1994 και 2300/ Καθορισμός της αμοιβής των μοντέλων της Ανωτά της Σχολής Καλών Τεχνών Τροποποίηση της υπ αριθμ /ΓΔΑΠΠΔΕ60/ (ΦΕΚ 760β/ ) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τον καθορισμό του Ειδικού επιδόματος,του ύψους της εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων μετα κίνησης του προσωπικού σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 7 του ν. 2860/2000, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ αριθμ. (19880/186 ΓΔΑΠΠΠΔΕ / και /ΕΥΣ 5460/ ) αποφάσεις Κίνηση του ειδικού λογαριασμού «Παροχή ανθρωπι στικής βοήθειας σε τρίτες χώρες» Καθορισμός ωραρίου εργασίας προσωπικού Κεντρι κής Υπηρεσίας Υπουργείου Εξωτερικών Ορισμός παραβόλου για τη φοίτηση των μαθη τών στις ιδιωτικές σχολικές μονάδες Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και στα ξένα σχο λεία Σύσταση μίας (1) θέσης για πρόσληψη εκπ/κού στην Α/θμια Εκπ/ση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι καίου Αορίστου Χρόνου (ν. 1566/1985 άρθρ. 62 παρ. 1 και ν. 3194/2003 άρθρ. 5 παρ. 1 και 2) Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής απογευματινής εργασίας στο προσωπικό του Κ.Β. Η ΜΗΤΕΡΑ Tροποποίηση της υπ αριθμ / κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός προδιαγρα φών ανέγερσης για την δημιουργία Συνεδριακών Κέντρων για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του ν. 1892/1990» Υπαγωγή της επένδυσης της εταιρείας «Γ. ΚΑΤΣΑ ΓΚΙΩΤΗΣ Α.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/ Υπαγωγή της επένδυσης του συνεταιρισμού «ΑΓΡΟ ΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙ ΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΘΕΛΟΓΟΥ ΘΑΣΟΥ» στις διατάξεις του ν. 3299/ Έγκριση κανονισμού και άδεια σύστασης του αμοι βαίου κεφαλαίου «ΑΤΕ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» που θα διαχειρίζεται η εταιρεία ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1444 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 2 Οκτωβρίου 2006 Διόρθωση σφάλματος στην υπ αριθμ. Φ.96644/ 418/ απόφαση του Υφυπουργού Εσωτε ρικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.. 13 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2/46315/0022 (1) Ρύθμιση της κατανομής των χρηματικών διαθεσί μων του ειδικού έντοκου λογαριασμού των νόμων 2229/1994 και 2300/1995. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2229/1994 (ΦΕΚ 138/ τ.α ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του ν. 2300/1995 (ΦΕΚ 69/ τ.α ). 2. Τις διατάξεις του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/ τ.α ) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών & υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ & ΟΤΑ...» και συγκεκριμένα οι δι ατάξεις του άρθρου 12 παρ. 8 και 9 από την διατύπωση των οποίων προκύπτει ανάγκη ρύθμισης κατανομής των χρηματικών διαθεσίμων του ειδικού λογαριασμού των νόμων 2229/1994 και 2300/1995, και της απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ Δ16/07/635/ ΦΕΚ 8/ τ.β, Δ16/01/779/β/ και /92 50/0022/ ΦΕΚ 828/ τ.β, ως ανειλημμένες υποχρεώσεις προς τους υπαλλήλους της Γ.Γ.Δ.Ε, όλων των Ε.Υ.Δ.Ε του ΠΕΧΩΔΕ και των εποπτευομένων από αυτά Ν.Π.Δ.Δ. 3. Τις διατάξεις του ν. 2771/ καθώς και της υπ αριθμ. 2/5076/Α0024/ κοινής υπουργικής απόφα σης των Υπουργών ΓΙΕΧΩΔΕ και Οικονομικών. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232 τ.α / ) καθώς και του άρθρου 8 του ν. 2129/1993 (ΦΕΚ 57τ.Α / ). 5. Την από σύμβαση συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων με την Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος (Α.Τ.Ε.) με τους όρους της οποίας έχει ανοιχθεί ειδικός έντοκος λογαριασμός με αριθμό , εις βάρος του οποίου ενεργούνται πληρωμές.

2 19122 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6. Τις διατάξεις της απόφασης του Ελεγκτικού Συ νεδρίου ΦΓ8/9235 (ΦΕΚ 583/ τ.β ) «Οργανισμός του Ελεγκτικού Συνεδρίου» καθώς και τις διατάξεις 8507/1976 για τον έλεγχο διαχείρισης των πληρωμών που ορίζονται στο διατακτικό της απόφασης αυτής. 7. Τις υπ αριθμ /11636/0022/ , 2/42322/ 0022/ , 2/11860/ 0022/ , 2/6695/0022/ , 2/27265/0022/ και 2/30372/ 0022/ κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ και Οικονομικών. 8. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264/ (ΦΕΚ 1472/Β) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονο μίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών», όπως ισχύει. 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη του κρατικού προϋπολογισμού. 10. Για το έτος 2006 το συνολικό ποσό δαπάνης ανέρχε ται περίπου στο ύψος ευρώ, αποφασίζουμε: 1. Εγκρίνουμε την ανακατανομή των χρηματικών δια θεσίμων του ειδικού έντοκου λογαριασμού των νόμων 2229/1994 και 2300/1995. Η παροχή που προβλέπεται από τις ανωτέρω διατάξεις (2% από τον προϋπολογισμό του Π.Δ.Ε και από τον προϋπολογισμό και τα πρόστιμα του ΕΤΕΡΠΣ), προσδιορίζεται και καταβάλλεται από το προϊόν του ειδικού λογαριασμού της διάταξης αυτής, μειωμένο κατ έτος από την έναρξη της ισχύος της παρούσας και εφ εξής, κατά ,00 ευρώ για την απόδοση του κινήτρου απόδοσης στον τακτικό προϋπολογισμό. Κατόπιν αυτού αυξάνουμε τα ποσά που καταβάλλονται ανά κατηγορία προσόντων, όπως αυτά ορίζονται από την κοινή υπουργική απόφαση 2/30372/0022/ , μετά την αφαίρεση του κινήτρου απόδοσης ως εξής: Γενικοί Διευθυντές κατά 54,00 ευρώ Διευθυντές και Επιθεωρητές κατά 48,00 ευρώ Τμηματάρχες κατά 45,00 ευρώ Υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κατά 44,00 ευρώ Υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κατά 42,00 ευρώ Υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ κατά 38,00 ευρώ Υπάλληλοι κατηγορίας ΥΕ κατά 34,00 ευρώ 2. Συμπληρώνουμε την παρ. 2γ της υπ αριθμ. 2/30372/ 0022/ κοινή υπουργική απόφαση διευκρινίζοντας ότι: Οι δικαιούχοι των χρηματικών διαθεσίμων των ν. 2229/1994 και ν. 2300/1995 που προΐστανται των Γενι κών Δ/νσεων των τέως Περιφερειακών και Νομαρχια κών Υπηρεσιών του ΥΠΕΧΩΔΕ και ΓΓΔΕ, (Δ.Δ.Ε, Δ.Ε.Κ.Ε, Δ.Ε.Σ.Ε, Δ.Υ.Π.Ε.ΧΩ, Δ.Τ.Υ.Ν, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΕΣ), λαμβάνουν το αντίστοιχο επίδομα. 3. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι κοινές υπουργικές απο φάσεις του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ υπ αριθμ /11636/022/ , 2/42322/022/ , 2/50761/Α0024/ , 2/11860/0022/ , 2/6695/0022/ , 2/27265/ 0022/ και 2/30372/0022/ οι οποίες εκτός των άλλων καθορίζουν και τους δικαιούχους υπαλλήλους των ανωτέρω ποσών. 4. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2006 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ Αριθμ. 2/41149/0022 (2) Καθορισμός της αμοιβής των μοντέλων της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 1876/ Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264/ΦΕΚ 1432/Β/ Κοινή Υπουργική Απόφασης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών», όπως ισχύει. 3. Το 1898/ έγγραφο της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ). 4. Το απόσπασμα πρακτικών του Πρυτανικού Συμβου λίου της ΑΣΚΤ της Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους , η κάλυψη της οποίας θα πραγματοποιηθεί από τον οικείο προϋπολογι σμό της ΑΣΚΤ οικ.έτους 2006, αποφασίζουμε: Α. Καθορίζουμε την κατώτατη αμοιβή ανά ώρα των μο ντέλων της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών ως εξής: 1. Μοντέλο γυμνό (όρθιο) 11,00 2. Μοντέλο γυμνό καθιστό 11,00 3. Μοντέλο ντυμένο (όρθιο) 10,00 4. Μοντέλο ντυμένο (καθιστό) 10,00 Β. Η υπ αριθμ. 2/5961/0022/ απόφαση (ΦΕΚ 175/Β/1999) καταργείται. Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2006 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Αριθμ. 2/44421/0022 (3) Τροποποίηση της υπ αριθμ /ΓΔΑΠΠΔΕ60/ (ΦΕΚ 760β/ ) απόφασης του Υπουργού Οικονο μίας και Οικονομικών για τον καθορισμό του Ειδικού επιδόματος,του ύψους της εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων μετακίνησης του προσωπικού σύμφω να με το άρθρο 7 παρ. 7 του ν. 2860/2000, όπως τρο ποποιήθηκε με τις υπ αριθμ. (19880/186 ΓΔΑΠΠΠΔΕ/ και /ΕΥΣ 5460/ ) αποφάσεις. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά Οργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 96). 2. Το π.δ. 81/ (ΦΕΚ57/τ.Α/ ) περί συγχώ νευσης των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονο μικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. 3. Το π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνι κής Οικονομίας» (ΦΕΚ 165/Α/ ). 4. Το ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251Α/ ) «Διαχείριση, Παρακολούθηση, Έλεγχος Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον ν.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) /2003 (ΦΕΚ 266Α/ ) «Κανόνες τιμολόγησης, ρυθμίσεις Φ.Π.Α, ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 54 του ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210/Α ). 5. Το άρθρο 3 του ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286/Α/ ) «Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις». 6. Την υπ αριθμ /ΓΔΑΠΠΔΕ60/ (ΦΕΚ 760β/ ) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικο νομικών για τον καθορισμό του Ειδικού επιδόματος, του ύψους της εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων μετακίνησης του προσωπικού σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 7 του ν. 2860/2000 όπως τροποποιήθηκε με τις υπ αριθμ /186ΓΔΑΠΠΠΔΕ / και /ΕΥΣ 5460/ αποφάσεις. 7. Το γεγονός ότι από αυτή την απόφαση προκαλείται ακαθόριστη δαπάνη, η οποία θα αντιμετωπιστεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων, αποφασίζουμε: Ι) Τροποποιούμε την παράγραφο (η) του άρθρου 1 της υπ αριθμ /ΓΔΑΠΠΔΕ60/ (ΦΕΚ 760β/ ) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί «Καθορισμού του ειδικού επιδόματος, του ύψους της εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων μετακί νησης του προσωπικού σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 7 του ν. 2860/2000 και Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής: η. Για τους υπαλλήλους της ειδικής υπηρεσίας που αποσπώνται από υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, το ύψος του ειδικού επιδόματος προσαρμόζεται ώστε το σύνολο των πάσης φύσεως ακαθάριστων απο δοχών τους να μην υπερβαίνει αντίστοιχα κατά θέση και κατηγορία το ως άνω διαμορφούμενο σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών. Για τους υπαλλήλους της Ειδικής Υπηρεσίας, που έχουν αποσπαστεί από υπηρεσίες του ευρύτερου Δη μόσιου Τομέα και έχουν οριστεί με απόφαση του Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα να ασκούν καθήκοντα προϊσταμέ νων των επί μέρους μονάδων της, το ύψος του Ειδικού Επιδόματος προσαρμόζεται ώστε το σύνολο των πάσης φύσεως ακαθάριστων αποδοχών τους να μην υπερβαίνει αντίστοιχα κατά θέση και κατηγορία το ποσό των δύο χιλιάδων εννιακοσίων (2.900) ΕΥΡΩ. Σε περίπτωση κατά την οποία το σύνολο των απο δοχών των αποσπασμένων υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, υπερβαίνει κατά θέση και κατηγορία το ως άνω διαμορφούμενο σύνολο των πάσης φύσεως ακαθάριστων αποδοχών (συμπεριλαμβανομένου του ειδικού επιδόματος), οι υπάλληλοι αυτοί διατηρούν τις επιπλέον καταβαλλόμενες αποδοχές από τον φορέα προέλευσης. ΙΙ) Τροποποιούμε τις παραγράφους Α και Β του άρ θρου 2 ως εξής: Καθορίζεται το ύψος της εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων μετακίνησης των στελεχών με βάση το άρθρο 7 παρ. 7 του ν. 2860/2000 ως ακολούθως: Α. Για το εσωτερικό: α. Δαπάνη μετακίνησης με οποιοδήποτε μέσο μαζικής μεταφοράς. Επιτρέπεται επίσης η μετακίνηση με όχημα ιδιωτικής χρήσης για την οποία χορηγείται χιλιομετρική αποζημίωση δέκα πέντε λεπτών (0,15 ) καθώς και η δαπάνη διοδίων μέσω του εθνικού οδικού δικτύου. β. Δαπάνη διανυκτέρευσης έως ογδόντα ευρώ (80 ευρώ) στην οποία μπορεί να συμπεριλαμβάνεται πρό γευμα. Ειδικά για την Περιφέρεια Αττικής και το Νομό Θεσσαλονίκης η παραπάνω δαπάνη ανέρχεται σε εκα τόν δέκα ευρώ (110 ευρώ) Τα ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 20% κατά την θερινή περίοδο Ιουλίου Σεπτεμ βρίου. γ. Ημερήσια αποζημίωση (συμπεριλαμβανομένης της ημέρας αναχώρησης και επιστροφής) εβδομήντα ευρώ (70,00 ευρώ). Β. Για τις χώρες του εξωτερικού: α. Δαπάνες μετακίνησης με οποιοδήποτε μέσο μαζικής μεταφοράς. β. Δαπάνη διανυκτέρευσης, στην οποία μπορεί να συ μπεριλαμβάνεται πρόγευμα. γ. Ημερήσια αποζημίωση (συμπεριλαμβανομένης της ημέρας αναχώρησης και της ημέρας επιστροφής), που καθορίζεται σε εκατό ευρώ (100 ευρώ). Οι αποφάσεις ή εντολές μετακίνησης των υπαλλήλων των ειδικών υπηρεσιών εκδίδονται από τον αρμόδιο Υπουργό ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας ή Υπουργείου για τους υπαλλήλους που υπάγονται σε αυτούς. Με τις αποφάσεις ή εντολές μετακίνησης προσ διορίζεται η ημερομηνία μετακίνησης, ο αριθμός των ημερών εκτός έδρας, η αιτία, ο τόπος και το μέσο με τακίνησης. Για την Περιφέρεια Αττικής σαν εκτός έδρας αμοιβή λογίζεται κάθε μετακίνηση που πραγματοποι είται έξω από τα διοικητικά όρια της Υπερνομαρχίας Αθηνών Πειραιώς και κάθε μετακίνηση στα νησιά της Περιφέρειας. Στις Περιφέρειες Ν. Αιγαίου, Β. Αιγαίου και Ιονίων κάθε μετακίνηση έξω από το νησί όπου είναι η έδρα της Περιφέρειας λογίζεται σαν εκτός έδρας με τακίνηση. Σε περιπτώσεις μετακίνησης με προφορική εντολή, παρέχεται γραπτή έγκριση το αργότερο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία επι στροφής του μετακινουμένου στην έδρα του. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ άριθμ /ΓΔΑΠΠΔΕ60/ (ΦΕΚ 760β/ ) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών όπως τροπο ποιήθηκε με τις υπ αριθμ /186ΓΔΑΠΠΠΔΕ/ και /ΕΥΣ 5460/ αποφάσεις. ΙΙΙ) Η παρούσα τίθεται σε ισχύ από Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2006 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Αριθμ. ΣΤ4/Π/Φ.30/ΑΣ8893 (4) Κίνηση του ειδικού λογαριασμού «Παροχή ανθρωπι στικής βοήθειας σε τρίτες χώρες». ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 1) Τις διατάξεις του άρθρ. 60 του ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού κλπ.». 2) Τις διατάξεις του ν. 2771/1999 (ΦΕΚ 280/Α/ ) «Περί ειδικών λογαριασμών». 3) Τις διατάξεις του αρθρ. 18 του ν. 2731/1999 (ΦΕΚ 138/Α/ ) «Ρύθμιση θεμάτων Διμερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας κλπ.»

4 19124 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4) Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264/ (ΦΕΚ 1432/ Β/ ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ γού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτή των των υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών». 5) Την υπ αριθμ. ΣΤ4/Π/Φ.30/ΑΣ/ (ΦΕΚ 6/ Β/ ) κοινή υπουργική απόφαση όπως αυτή τροπο ποιήθηκε με την υπ αριθμ. ΣΤ4/Π/Φ.30/ΑΣ.17003/ (ΦΕΚ 1293/Β/ ) κοινή υπουργική απόφαση. 6), Την υπ αριθμ. ΣΤ4/Π/Φ.30/ΑΣ 14086/ (ΦΕΚ 91/Β/ ) Κοινή Απόφαση των Υφυπουργών Εξω τερικών Ε. Στυλιανίδη και Οικονομίας και Οικονομικών Π. Δούκα 7) Την υπ αριθμ. Π23ΥΦΥΠ 4838/ΑΣ 1811/ (ΦΕΚ 248/Β/ ) απόφαση του Πρωθυπουργού κα του Υπουργού Εξωτερικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Εξωτερικών Ευριπίδη Στυλιανίδη». 8) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπ αριθμ. ΣΤ4/Π/Φ.30/ΑΣ 14042/ Κοινή Υπουργική Απόφα ση (ΦΕΚ 6/Β/ ) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. ΣΤ4/Π/Φ.30/ΑΣ 17003/ (ΦΕΚ Β 1293/ ) Κοινή Υπουργική Απόφαση ως εξής: Ο ειδικός λογαριασμός με τίτλο «Παροχή ανθρωπιστι κής βοήθειας σε τρίτες χώρες» και αριθμό (IBAN GR ), δύναται να χρεώνεται με μεταφορά χρηματικών ποσών στον λογα ριασμό με αριθμό 200/1 «Ε.Δ Συγκέντρωση εισπράξεων και πληρωμών» και στη μερίδα του Γραφείου Υπολόγου Συμψηφισμών. Η μεταφορά συντελείται με εισήγηση του εποπτεύοντος την Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ) αρμόδιου Υφυπουργού Εξωτερικών ή των εξουσιοδοτημένων από αυτόν οργάνων προς το Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο Κράτους για την έκδοση της εντολής μεταφοράς. Το Γραφείο Υπολόγου Συμψηφισμών μετά την αναγ γελία της Τραπέζης της Ελλάδος, της μεταφοράς του ποσού αυτού στο λογαριασμό του Δημοσίου, θα προβεί στην εμφάνιση αυτού στα έσοδα του Κρατικού Προϋπο λογισμού στον ΚΑΕ 3919 «Απρόβλεπτα» του εκάστοτε οι κονομικού έτους ενημερώνοντας την 20η Δ/νση Προϋπο λογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την εγγραφή σε ύψος ισόποσης πίστωσης στον Προϋπολογι σμό εξόδων τρέχοντος έτους στον Φορέα και ΚΑΕ 5131 ώστε αυτή να εξυπηρετήσει την χρηματοδότηση των δράσεων και προγραμμάτων ανθρωπιστικής βοήθειας, αναπτυξιακής συνεργασίας, αναπτυξιακής εκπαίδευσης και εν γένει δράσεων σχετικά με την ανασυγκρότηση και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη πληθυσμών των χωρών της Νοτιανατολικής Ασίας της ΥΔΑΣ, ακολουθούμενων των διαδικασιών του ν. 2731/1999 και του π.δ. 224/2000 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ αριθμ. ΣΤ4/Π/Φ.30/ΑΣ 14042/ Κοινή Υπουργική Απόφα ση (ΦΕΚ 6/Β/ ) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. ΣΤ4/Π/Φ.30/ΑΣ 17003/ (ΦΕΚ 1293/ Β/ ) Κοινή Υπουργική Απόφαση. Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2006 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Αριθμ. Π / ΑΣ 9765 (5) Καθορισμός ωραρίου εργασίας προσωπικού Κεντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου Εξωτερικών. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 1. Τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 1157/1981 «Περί κυρώσεως της από 29 Δεκεμβρίου 1980 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέ δρου της Δημοκρατίας «περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» και τροποποιήσε ως διατάξεων ταύτης» (Α 126), όπως η παράγραφος 6 συμπληρώθηκε με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 1735/1987 (Α 195). 2. Τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ν. 1735/1987 «Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, κοινωνικός έλεγχος στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα και άλλες διατάξεις» (Α 195). 3. Τη διάταξη του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α 98). 4. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/19022/ απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί κησης και Αποκέντρωσης «Μεταβίβαση στην Υπουργό Εξωτερικών της αρμοδιότητας καθορισμού του ωραρίου εργασίας του προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών». 5. Τη διάταξη του εδαφίου α της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της υπ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/ απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Δι οίκησης και Αποκέντρωσης «Καθιέρωση ωρών προσέ λευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.» (Β 769). 6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Α) Καθορίζεται από 1ης Σεπτεμβρίου 2006, κατά πα ρέκκλιση, προκειμένου να διευκολύνεται η επικοινω νία με τις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας λόγω της κατά χώρα διαφοράς ώρας, το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών ως εξής: Ώρα προσέλευσης: 08:30 Ώρα αποχώρησης: 16:00 Β) Από το ανωτέρω ωράριο εξαιρείται: 1. Το προσωπικό, που απασχολείται στην Κρυπτογρα φική Υπηρεσία, η οποία λειτουργεί επί εικοσιτετραώρου βάσεως με κυλιόμενες υπηρεσίες. 2. Το προσωπικό, που απασχολείται στη ΣΤ2 Διεύθυν ση Μηχανογράφησης, Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορι κής, η οποία λειτουργεί επί εικοσιτετραώρου βάσεως με κυλιόμενες υπηρεσίες. 3. Το προσωπικό, που απασχολείται σε υπηρεσίες φύλαξης και ελέγχου εισερχομένων στα κτίρια του Υπουργείου, οι οποίες λειτουργούν σε εικοσιτετράωρη βάση. 4. Το προσωπικό, που απασχολείται σε υπηρεσίες, οι οποίες κατά περίπτωση καλούνται να αντιμετωπίσουν έκτακτες ανάγκες.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αθήνα, 31 Αυγούστου 2006 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΠΑΝΝΗ Αριθμ /Δ5 (6) Ορισμός παραβόλου για τη φοίτηση των μαθητών στις ιδιωτικές σχολικές μονάδες Γενικής και Επαγγελμα τικής Εκπαίδευσης και στα ξένα σχολεία. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (Α) Τις διατάξεις: 1. Των άρθρων 46 και 47 του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244 Α ) «Περί Ιδιωτικών Σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων». 2. Του άρθρου 53 παράγραφος 2 εδάφιο (δ) του ν. 2721/1999 (ΦΕΚ 112 Α ) «Τροποποίηση και αντικατάσταση των νόμων 1756/1988 (ΦΕΚ 35 Α ), 1729/1987 (ΦΕΚ 144 Α ) του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις». 3. Του άρθρου 58 του ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19 Α ) «Κύ ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ και άλλες διατάξεις». 4. Του άρθρου 33 παράγραφος 3 εδάφιο (α) του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α ) «Περί εθνικού συστήματος επαγ γελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και άλλες δι ατάξεις». 5. Της υπ αριθμ. ΙΒ/3225/ κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Διαδικασία είσπραξης του προβλεπομένου από τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 3 του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α) παραβόλου για τη φοίτηση μαθητών στα ιδιωτικά σχολεία και τις ιδιωτικές σχολικές μονάδες Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ. 7α και 7β του άρθρου 11 του ν. 2327/1995». 6. Της υπ αριθμ /ΙΒ/ (ΦΕΚ 1664 Β ) κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Περί του τρόπου διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης (ΕΛΙΓΕ)». 7. Του άρθρου 11 παράγραφος 1 εδάφιο (α) του ν. 3279/2004 (ΦΕΚ 205 Α ) «Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης και ρύθμισης λοι πών θεμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης». 8. Του άρθρου 22 παράγραφος 2 του ν. 3467/2006 (ΦΕΚ 128 Α) «Επιλογή στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτερο βάθμιας εκπαίδευσης, ρύθμιση θεμάτων διοίκησης και εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 9. Της υπ αριθμ /ΔI0Ε/1264/ (Β 1432) Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι κονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών», όπως ισχύει. 10. Της υπ αριθμ. Δ15/Α/Φ19/4040/ (ΦΕΚ 249 Β ) Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουρ γούς Ανάπτυξης». 11. Της υπ αριθμ /ΣΤ5/ (ΦΕΚ 608 Β ) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουρ γού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων». (Β) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Το προβλεπόμενο στο άρθρο 46 του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244 Α) παράβολο για τη φοίτηση των μαθητών στα ιδιωτικά και ξένα σχολεία, το οποίο καταβάλλεται επι πλέον των διδάκτρων, ορίζεται από το σχολικό έτος ως κατωτέρω: Σε εξήντα ευρώ (60 ) για ετήσια δίδακτρα ύψους έως πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000 ). Σε εβδομήντα ευρώ (70 ) για ετήσια δίδακτρα ύψους από πέντε χιλιάδες ευρώ και ένα λεπτό έως επτά χιλι άδες ευρώ ( ). Σε εκατό ευρώ (100 ) για ετήσια δίδακτρα ύψους από επτά χιλιάδες ευρώ και ένα λεπτό (7.001 ) και άνω. Ως ετήσια δίδακτρα ορίζονται αυτά που καθορίζονται και δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατά ξεις από τους ιδιοκτήτες των σχολείων. Τα ανωτέρω έσοδα πιστώνονται στον ειδικό λογαρια σμό με τίτλο «Λογαριασμός Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευ σης», ο οποίος τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Κυβέρνησης. Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2006 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ YΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Αριθμ. Φ.361.1/835/91625/Δ1 (7) Σύσταση μίας (1) θέσης για πρόσληψη εκπ/κού στην Α/ θμια Εκπ/ση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ν. 1566/1985 άρθρ. 62 παρ. 1 και ν. 3194/2003 άρθρ. 5 παρ. 1 και 2). ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις του ν. 682/1977 (Φ.Ε.Κ 244 τ. Α ) «Περί ιδιωτικών Σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων». 2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρ. 62 του ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ 167/1985 τ. Α ) «Δομή και λειτουργία της Πρωτο βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 3. Τις διατάξεις του εδαφίου 2 της περ. Δ της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 1351/1983 (ΦΕΚ 56/1985 τ. Α ) «Εισα γωγή στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κ.λ.π. θέματα».

6 19126 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. Τις διατάξεις των περ. α και β της παρ.2 του άρ θρου 13 του ν. 2986/2002 (ΦΕΚ. Α 24) όπως αντικατα στάθηκε με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 5 του ν. 3194/2003 (Φ.Ε.Κ Α 267) «Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις». 5. Τις διατάξεις του άρθρ. 3 παρ. 4α του ν. 3205/2003 (Φ.Ε.Κ 297/ τ. Α ) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβε στικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς δι ατάξεις». 6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα π.δ. 63/2005 (Α 98). 7. Το υπ αριθμ. 103/ (ΦΕΚ Α 70/ ) π.δ. «Περιορισμός της συναρμοδιότητας του Υπουργού Εσω τερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων». 8. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ1264/ Κοινή Απόφα ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ γών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β 1432) όπως ισχύει. 9. Την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/111/2187/ Από φαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ αριθμ. 55/1998 Π.Υ.Σ (ΦΕΚ 252/Α/ ) «Έγκριση πρόσληψης εκατόν πενήντα (150) Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με σχέση εργασίας Ιδι ωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ)», όπως τροποποι ήθηκε με την υπ αριθμ /Δ2/ ομοία. 10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους ευρώ περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και ευρώ περίπου για καθένα από τα πέντε (5) επό μενα οικονομικά έτη, Η ανωτέρω δαπάνη κατά το έτος 2006 θα αντιμετωπισθεί από τις γραμμένες πιστώσεις στους Κ.Α.Ε. της κατηγορίας 0200 του προϋπολογισμού χρήσης 2006 του Ε.Φ του προϋπολογισμού του ΥΠΕΠΘ, για δε τα πέντε (5) επόμενα οικονομικά έτη θα αντιμετωπισθεί με την πρόβλεψη και εγγραφή ισόποσης πίστωσης στους ανωτέρω Κ.Α.Ε. της κατηγορίας 0200 του Ε.Φ του προϋπολογισμού του ΥΠΕΠΘ. 11. Την υπ αριθμ. 1001/ Ανακοίνωση απόλυσης του 2ου Γραφείου της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Λάρισας του Νηπιαγωγού Γκίνη Παντελή, λόγω άρσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου «ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΚΙΝΗΣ». 12. Την υπ αριθμ αίτηση του εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ60 Γκίνη Παντελή του Δημητρίου. 13. Την υπ αριθμ /Δ5/ Υπουργική Από φαση άρσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Ιδι ωτικού Νηπιαγωγείου ιδιοκτησίας Γκίνη Παντελή, απο φασίζουμε: Συνιστούμε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση την παρα κάτω προσωποπαγή θέση εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρό νου (Ι.ΔΑΧ,) για την πρόσληψη εκπαιδευτικού, ο οποίος ήταν ιδιοκτήτης και εκπαιδευτικός σχολικής μονάδας ιδιωτικής εκπαίδευσης που καταργήθηκε ως ακολούθως κατά κλάδο και Μ.Κ.: Α1. Κλάδος Νηπιαγωγών (ΠΕ 60) Στο Βαθμό Β Θέση 1 Α2. Μ.Κ. του ν. 3205/2003 (ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ) 14 1 Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2006 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Αριθμ. Π4/ΓΠ (8) Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής απογευματινής ερ γασίας στο προσωπικό του Κ.Β. «Η ΜΗΤΕΡΑ.» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/2003 τ.α ). 2. Το γεγονός της επί 24ωρου λειτουργίας του Κ.Β. «Η ΜΗΤΕΡΑ». 3. Τις διατάξεις των ν. 3106/2003, ν. 3172/2003 αρθ.21 κεφ. Β και ν. 3204/2003 άρθ. 13 παρ. 2, ν. 3329/ Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται ύψους περίπου 4878 θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Κ.Β. «Η ΜΗΤΕΡΑ». 5. Το υπ αριθμ / έγγραφο της Γ Δ.Υ.Π.Ε. Αττικής, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απογευμα τινής εργασίας με αμοιβή στο προσωπικό του Κ.Β. «Η ΜΗΤΕΡΑ» και συγκεκριμένα: Για ένα (1) άτομο του Κλάδου ΔΕ Οδηγών (120 ώρες συν.) και δύο (2) άτομα TE Κοινωνικής Εργασίας (400 ώρες συν.), για το χρονικό διάστημα έως , για την ομαλή λειτουργία του Κέντρου σε 24ωρη βάση. Η υπερωριακή απογευματινή απασχόληση ορίζεται όπως παρέχεται μετά την λήξη του κανονικού ωραρίου των υπαλλήλων. Η ωριαία αποζημίωση ορίζεται σύμφωνα με τις δια τάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003. Η δαπάνη για την πληρωμή της ανωτέρω αποζημίωσης δεν μπορεί να υπερβεί το ύψος των πιστώσεων του Προϋπολογισμού του Κ.Β. «Η ΜΗΤΕΡΑ». Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2006 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ (9) Tροποποίηση της υπ αριθμ / κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός προδιαγραφών ανέγερσης για την δημιουργία Συνεδριακών Κέντρων για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του ν. 1892/1990». ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Το ν. 3270/2004 (ΦΕΚ 187/Α/ ) «Αρμοδιότητες

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα του ρισμού». 2. Το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) «Κώδικας Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα». 3. Το π.δ. 121/2004 (ΦΕΚ 84/Α/2004) «Διορισμός Υπουρ γών και Υφυπουργών». 4. Το π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/Α/2004) «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού». 5. Το π.δ. 33/2006 (ΦΕΚ 35/Α/2006) «Διορισμός μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών». 6. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264/ (ΦΕΚ 1432/ Β/2005) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» όπως ισχύει. 7. Τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 5 του ν. 3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οι κονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση» (ΦΕΚ 261Α / ). 8. Τις διατάξεις του π.δ. της (ΦΕΚ 629/ Δ/ ) «Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτο μικού σχεδίου του Δήμου Αράχωβας (Ν. Βοιωτίας) και καθορισμός χρήσεων γης. 9. Την υπ αριθμ / κοινή υπουργική από φαση «Καθορισμός προδιαγραφών ανέγερσης για την δημιουργία Συνεδριακών Κέντρων για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του ν. 1892/1990», όπως ισχύει σήμερα, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Η περίπτωση 6 και ειδικότερα η στήλη «Παρατη ρήσεις» του με τίτλο «ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ» πίνακα της παραγράφου 4.1 της ως άνω υπ αριθμ / Κοινής Υπουργικής Απόφασης τροποποι είται ως ακολούθως: «Δεν επιτρέπονται σε νέα κτίρια παρά μόνον με την τήρηση των όρων και περιορισμών δόμησης του οικισμού». Άρθρο 2 Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού. Άρθρο 3 Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2006 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ (10) Υπαγωγή της επένδυσης της εταιρείας «Γ. ΚΑΤΣΑ ΓΚΙΩΤΗΣ Α.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Με την υπ αριθμ. ΙΕ/6018/Π02/4/00150/Ε/ν. 3299/ 2004/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης εγκρίθηκε η υπαγωγή της επένδυσης της εταιρείας «Γ. ΚΑΤΣΑΓΚΙΩΤΗΣ Α.Ε» στο Μυρτόφυτο, στον Δήμο Ελευθερών, στον Ν. Κα βαλας που αναφέρεται σε επέκταση εκσυγχρονισμό συσκευαστηρίων και ψυκτικών θαλάμων νωπών αγρο πκών προϊόντων, με τέσσερις (4) νέες μόνιμες θέσεις εργασίας, συνολικής δαπάνης ενός εκατομμυρίου εξακό σιες ενενήντα χιλιάδες ( ,00) ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης 50 % επί του συνολικού κόστους δηλαδή ποσό επιχορήγησης οκτακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες ( ,00) ευρώ. Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Προϊστάμενος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΔΡΕΥΜΕΝΟΣ Αριθμ (11) Υπαγωγή της επένδυσης του συνεταιρισμού «ΑΓΡΟΤΙ ΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΘΕΛΟΓΟΥ ΘΑΣΟΥ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Με την υπ αριθμ. ΙΕ/5982/Π02/4/00140/Ε/ν. 3299/2004/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης εγκρίθηκε η υπα γωγή της επένδυσης του συνεταιρισμού «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕ ΡΙΣΜΑΤΟΣ ΘΕΛΟΓΟΥ ΘΑΣΟΥ» που αναφέρεται στην επέκταση ελαιοτριβείου (ΚΑ. ΣΤΑΚΟΔ 154.1) στο Θε ολόγο του Δήμου Θάσου του Ν. Καβάλας συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης ποσού τετρακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων εκατό ευρώ ( ,00 ) με ποσοστό επιχορήγησης 50,00% επί του συνολικού κόστους, δηλα δή ποσό επιχορήγησης διακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ( ,00) ευρώ. Οι νέες μόνιμες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης μέχρι το 3ο έτος λειτουργίας της είναι 5,0 Ε.Μ.Ε. Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Προϊστάμενος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΔΡΕΥΜΕΝΟΣ Αριθμ (11) Έγκριση κανονισμού και άδεια σύστασης του αμοιβαί ου κεφαλαίου «ΑΤΕ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙ ΚΟΥ» που θα διαχειρίζεται η εταιρεία ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Απόφαση 495/ ) Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 8, 12 και 13 του ν. 3283/2004 «Ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξί

8 19128 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 210/ ). 2. Την υπ αριθμ. 14/379/ απόφαση του Δι οικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας υπογρα φής «Με εντολή Δ.Σ.» στην Εκτελεστική Επιτροπή, στο Γενικό Διευθυντή και στους Προϊσταμένους Διευθύνσε ων και Τμημάτων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς» (ΦΕΚ Β /674/ ). 3. Την από επιστολή της διαχειρίστριας εται ρείας ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ με το υποβληθέν σχέδιο κανονισμού του ανωτέρω αμοιβαίου κεφαλαίου και την από επιστολή του θεματοφύλακα ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛ ΛΑΔΟΣ ΑΕ. 4. Την από 29 Αυγούστου 2006 εισήγηση της Διεύ θυνσης Χορήγησης Αδειών και Εποπτείας Φορέων της Κεφαλαιαγοράς, αποφασίζει: Εγκρίνει τον κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου «ΑΤΕ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» και παρέχει άδεια για τη σύσταση του. Το εν λόγω αμοιβαίο κεφάλαιο, θα διαχειρίζεται η εταιρεία ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ και θεματοφύλακας θα είναι η εταιρεία ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ. Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2006 Ο Γενικός Διευθυντής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΛΙΑΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (13) Στην υπ αριθμ. Φ /418/ απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που δημοσιεύτηκε στο υπ αριθμ. ΦΕΚ 1206/ (τ. Β ), ως προς το επώνυμο, διορθώνεται από το λανθασμένο «ΓΚΡΕΚΟ» στο ορθό «ΓΚΡΕΚΟΥ». (Από το Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28883 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2688 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4663 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 396 13 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση των διατάξεων της υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1142 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 5 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 98/6161 Έγκριση του προγράμματος εκπαιδεύσεων, του κατα λόγου των εκπαιδευτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αθήνα, 25 Ιουλίου 2011 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αθήνα, 25 Ιουλίου 2011 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Αναρτητέα στο διαδίκτυο) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αθήνα, 25 Ιουλίου 2011 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Αριθ.πρωτ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1. 3. 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. πρωτ. Υ3α/ΓΠ οικ 137463/11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 25/9/2007 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/58182/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η Μισθολογίου Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 37 101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2589 15 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 41766 Καθορισμός των δικαιολογητικών και της διαδικασίας δι οικητικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 891 24 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 114 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1004/2015 απόφασης ΓΓΔΕ περί του πιστοποιητικού του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΗ-ΦΔΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΗ-ΦΔΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 100 10 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 3432 Β (24-12-2012) Αθήνα, 21-12-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 4898/129891 Δ/νση Προγρ/σμού & Γ.Δ. Τμήμα ΣΤ Πληρ. : Δημ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.οικ.: 31143 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953, 7) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 886 21 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Ν. Ιωνίας, Νομού Αττικής... 1 στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Διρφύων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 82 26 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδί ου του παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &Δ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3161 25 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΣΠΕΠΑΟ/ 29520/532/22/1 Έγκριση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αθήνα, 02 / 03 / 2015 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου. 1 Τροποποίηση συστατικής πράξης του νομικού προ σώπου Δήμου Βέροιας Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37163 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2142 31 Δεκεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΑΦ. 821/3412P/157476/Z1 Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 / 04/ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π : 9475 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΑ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ. Εφαρμογής.Π.Α.Α - Ανταγωνιστικότητα ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 967 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 93 3 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Κοραή 4, 10564 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2015 Τηλέφωνο: 2105271100 Αρ. Πρωτ.: 5.20860/5.15964 Fax: 2105271167

Διεύθυνση: Κοραή 4, 10564 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2015 Τηλέφωνο: 2105271100 Αρ. Πρωτ.: 5.20860/5.15964 Fax: 2105271167 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1689 26 Οκτωβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/69/13795 Τροποποίηση της με αρ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/52/28560 (ΦΕΚ 2299/Β /11

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΒΒΦ-ΣΤΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡ. Α Α.:

ΑΔΑ: Β4ΒΒΦ-ΣΤΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡ. Α Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡ. Α Α.: ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 07/03/2012 Αρ. Πρωτ.:10846/ΕΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3523 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 240 9 Φεβρουαρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης σε δύο (2) υπαλλήλους που υπηρετούν στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΛΛΑΔΟΣ , πράξη «Πρόγραμμα Κοινοπραξιών Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΛΛΑΔΟΣ , πράξη «Πρόγραμμα Κοινοπραξιών Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Μεσογείων 14-18 115 10 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ (ΦΕΚ 2591/Β/ )

ΚΥΑ (ΦΕΚ 2591/Β/ ) ΚΥΑ (ΦΕΚ 2591/Β/22-08-2016) Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Καταργήσεις Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ. : Τεχνολογικής Ανάπτυξης : ΕΥΡΗΚΑ. Γραφείο

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ. : Τεχνολογικής Ανάπτυξης : ΕΥΡΗΚΑ. Γραφείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Γραφείο : Τεχνολογικής Ανάπτυξης : ΕΥΡΗΚΑ Ταχ. Δ/νση : Mεσογείων 14-18 Αθήνα, 7-10-2010 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ17α/05/116/ΦΝ 437 Προσαρμογή των πρότυπων τευχών διακηρύξεων δημο σίων έργων σύμφωνα με την κωδικοποίηση της νομο θεσίας κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ.

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκη 5-10-2012 Αριθμ.πρωτ.739 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ. Σας κοινοποιούμε το ΦΕΚ Β 2552/20-9-2012 στο οποίο δημοσιεύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των ρυθμίσεων της παρ. 4, του άρθρου 28, του ν. 2362/1995»

Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των ρυθμίσεων της παρ. 4, του άρθρου 28, του ν. 2362/1995» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ I) ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ α. Δ/ΝΣΗ: 49 Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:14242 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953, 7) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1257 1 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74913/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδι κότητας Σύγχρονης Επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του.

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύνολο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3447 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 51 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην Ελληνική επι κράτεια στον τομέα εισροών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα,30/1/2007 Αρ.Πρωτ.2/6578/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22 η - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Α Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1017 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ., 1η Υγειον.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35576 Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τμήμα Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδ. Πληροφορίες : Ε. Δημοπούλου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών.

Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών. Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 222 9 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση των Ο.Τ. 30 και Ο.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 16-11-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 22510. ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Διανομής

Αθήνα, 16-11-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 22510. ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα Β6 Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:871/25739 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών Δήμου Γόρτυνας προς το Ελληνικό Δημόσιο ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών Δήμου Γόρτυνας προς το Ελληνικό Δημόσιο ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ.οικ.: 21816 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 600 B (11-3-2014) Αθήνα, 24-2-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 600 B (11-3-2014) Αθήνα, 24-2-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 600 B (11-3-2014) Αθήνα, 24-2-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.:606/25208 Δ/νση Προγρ/σμού & Γ.Δ. Τμήμα ΣΤ Πληρ. : Δημ. Τζωρτζίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2620 16 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1603/122846 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 146 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1751 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Κύρια ξενοδοχειακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3224 2 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 147070 Τροποποίηση του άρθρου 2 της 19652/1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13/3/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13/3/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13/3/2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.:2/17805/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 185 23 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8619/Δ2 Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός» της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚAI ΔIOIKHTIKHΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1717 13 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ. Αρ. Φύλλου 371 ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44363 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2860 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Σκοπέλου, Νομού Μαγνησί ας.... 1 στών Τ.Ε.Ι., στο «Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20565 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 9342 Έγκριση ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών καθώς επίσης και του εξοπλισμού των ερ γαστηρίων των Επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ129-ΟΘΧ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛ129-ΟΘΧ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Μεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 99 31 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΦΔ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» δυνάμει της 152.325/ΨΣ5072-Α1-15.09.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΗ-9Τ0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΗ-9Τ0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1132 19 Ιουνίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. :Η.Π. 24838/1400/Ε103 Τροποποίηση του άρθρου 2 (παραγ. Β) της υπ αριθμ. 19652/1906/1999

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2991 8 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15408 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής από φασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Τ. Δ/νση: Πλατεία Κάνιγγος, 101 81 Αθήνα Πληροφορίες: Φ. Ματσούκης Τηλ.: 210 38 93

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 541 1 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογί ας εισοδήματος οικον. έτους 2012 των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 43 ο από 22/10 έως 26/10) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣ. Ως πίνακας αποδεκτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣ. Ως πίνακας αποδεκτών ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣ/ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 22 η - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1558 13 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αμοιβής αξιολογητών του Προγράμμα τος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»... 1 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14/07/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, 28/9/2009 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Αριθµ. πρωτ.: 2/ 61718 /0022 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ :Α Ταχ. /νση : Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13757 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 958 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση ΙΑ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26/1/2010 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.:11. ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του Πίνακα Α ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Αθήνα, 26/1/2010 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.:11. ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του Πίνακα Α ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Αθήνα, 26/1/2010 Αριθμ. Πρωτ. Α24/370/1 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ:- ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠ/ΣΕΩΝ - ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠ/ΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 05/05/ 2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π 48351/ΔΟΔ 3049 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Π.Δ.Ε. Ταχ.Δ/νση: Νίκης 5-7 Τ.Κ.: 10180 Πληροφορίες: Σ. Δημάκης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 14-10-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 107892/571 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα