ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 5285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης δύο (2) αστυ νομικών υπαλλήλων που έχουν διατεθεί για την προσωπική ασφάλεια του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμι ας Εκπαίδευσης Δημοτικού Σχολείου Χορήγηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμι ας Εκπαίδευσης Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγεί ου με ΜΦΠΑΔ Τροποποίηση απόφασης Σύστασης Σχολικών Δικτύ ων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσε ων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δη μοσίου δικαίου της Υπηρεσίας Πολιτικής Αερο πορίας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, οι οποίες υπερβαίνουν ανά κατηγο ρία και κλάδο το 60% των θέσεων που προβλέ πονται από τον οικείο οργανισμό, κατ εφαρμο γή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011, όπως ισχύει Εξουσιοδότηση υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενό τητας Κιλκίς για τη χορήγηση και υπογραφή της Επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/56362/ 1995 απόφασης λόγω προσθήκης τμημάτων και σχολών στο Ωδείο «ΘΑΛΗΣ»... 7 Καθορισμός ωρών υπερωριακής απασχόλησης εργαζομένων ΔΕΥΑ Σικυωνίων έτους ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /2013 (1) Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης δύο (2) αστυνο μικών υπαλλήλων που έχουν διατεθεί για την προ σωπική ασφάλεια του Περιφερειάρχη Δυτικής Μα κεδονίας. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4024/ Το Α.Π /3087/ έγγραφο της Περιφέ ρειας Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για δύο (2) αστυνομικούς υπαλλήλους, που έχουν διατεθεί για την προσωπική ασφάλεια του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας. 3. Τα Αριθ. Πρωτ /3/10 α/ , /3/10 α/ , 32116/12/587397/ , 32116/12/589032/ έγγραφα της Ελληνικής Αστυνομίας, με τα οποία δια τέθηκαν οι ανωτέρω, για την προσωπική ασφάλεια του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας. 4. Την Αριθ. Υ305/ (ΦΕΚ 1628 Β ) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Ανα πληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Λεωνίδα Γρηγοράκου.», όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ αριθμ.υ 385/ (ΦΕΚ 2164Β0 όμοια «Τροποποίηση Απόφασης καθορι σμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσω τερικών, Λεωνίδα Γρηγοράκου». 5. Την ανάγκη φύλαξης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας καθ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετράωρου. 6. Το γεγονός ότι η δαπάνη ύψους τριών χιλιάδων (3000) ευρώ περίπου που προκαλείται από την Απόφαση αυτή, θα καλυφθεί από εγγεγραμμένες πιστώσεις στον ΚΑΕ 0511, 0512 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έτους 2014, όπως βεβαιώνεται με το Α.Π /6434/ έγγραφό της, αποφασί ζουμε: Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση έως 30/6/2014, για κάθε έναν από τους ανωτέρω (2) αστυ νομικούς ως ακολούθως: Απογευματινή υπερωριακή εργασία έως είκοσι (20) ώρες μηνιαίως. Εργασία τις Κυριακές. Αργίες έως δεκαέξι (16) ώρες μηνιαίως. Νυχτερινή εργασία καθημερινών ημερών πέρα από την υποχρεωτική, έως δεκαέξι (16) ώρες μηνιαίως. Η δαπάνη που προκαλείται από την απόφαση αυτή θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η απόφαση αυτή, που ισχύει από τη δημοσίευσή της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2014 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ

2 5286 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Aριθμ. Φ.2.ΓΑ/148565/Δ5 (2) Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικού Σχολείου. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν.682/1977 (Α 244). 2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρ θρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α.222) «Έγκριση Μεσο πρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής », όπιος τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.4111/2013 (Α, 18) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώ του του ν.4152/2013 (Α. 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμο γής... και 4127/2013». 3. Την αρ / Υ.Α. «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιω τικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του ν.4093/2012» (Β.3057), όπως τρο ποποιήθηκε με την αρ.34566/ια/ Υ.Α. (Β 756). 4. Την αρ /1 Α/ Υ.Α. «Καθορισμός απαι τούμενων δικαιολογητικών... ΝΠΔΔ» (Β 3324). 5. Την με αρ. πρωτ /Δ5/ Υ.Α. μεταβίβα σης της άδειας ίδρυσης ιδιωτικού Δημοτικού Σχολεί ου και την με αρ. πρωτ. Φ. 17.1/8594/ απόφαση ανανέωσης άδειας λειτουργίας της Διεύθυνσης Π. Ε. Β Αθήνας. 6. Την από αίτηση της νομίμου εκπροσώ που Αλμπέρτη Αγνής της Ιεράς Μονής Ουρσουλινών Μοναχών, με την οποία δηλώνεται και ο αριθμός των αιθουσών καθώς και την υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία η κτηριακή υποδομή του υπό ίδρυση σχολείου ανταποκρίνεται στις κτηριολογικές προϋποθέσεις του ν.4093/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 7. Το άρθρο 2 της αρ /ΣΤ5/ απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρη σκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων... στον Υφυπουρ γό Παιδείας και Θρησκεύματος Συμεών Κεδίκογλου» (Β, 1667), αποφασίζουμε: Από το σχολικό έτος χορηγούμε στην Ιερά Μονή Ουρσουλινών Μοναχών άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικού Σχολείου, δέκα οκτώ (18) αιθουσών. Ο διακριτικός τίτλος της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Δημοτικού Σχοείου είναι: «Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΟΥΡΣΟΥΛΙ ΝΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ. ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΥΡΣΟΥ ΛΙΝΩΝ» με την προσωνυμία «ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΥΡΣΟΥΛΙΝΩΝ». Το Δημοτικό Σχολείο θα λειτουργήσει στην οδό Ευκαλύπτων 20, Μαρούσι Αττικής, με νόμιμη εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων την Αλμπέρτη Αγνή. Μαρούσι, 14 Οκτωβρίου 2013 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ Aριθμ. Φ.2.ΓΑ/165320/Δ5 (3) Χορήγηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν.682/77 Α Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3, της παρ. Θ του άρ θρου πρώτου του ν.4093/2012 Α,222, «Έγκριση Μεσο πρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής », όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.4111/2013, Α, 18 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώ του του ν.4152/2013 Α, 107 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής... και 4127/13» και του άρθρου 33 του ν.4186/2013 (Α 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. 3. Την αρ.10135/ια/ Υ.Α. «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιω τικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του ν.4093/2012» (Β 3057), όπως τρο ποποιήθηκε με την αρ.34566/ια/ Υ.Α. (Β 756). 4. Την αρ /ΙΑ/ Υ.Α. «Καθορισμός απαι τούμενων δικαιολογητικών.. ΝΠΔΔ» (Β 3324). 5. Την με αριθμ. 7605/ αναθεώρηση της με αριθμ. 9045/ Απόφασης της εντεταλμένης Νο μαρχιακής Συμβούλου Αθηνών χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας μονάδας φροντίδας προσχολικής αγωγής και διαπαιδαγώγησης (παιδικού σταθμού) από τον Αντιπεριφερειάρχη Αττικής λόγω αλλαγής του ιδι οκτησιακού καθεστώτος από την εταιρεία με την επω νυμία «ΜΕΛΩΔΙΑ ΑΓΓΓΕΛΙΚΗ ΣΑΡΡΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΑΡΡΑ & ΣΙΑ O.E.» στην εταιρία με την επωνυμία «ΜΕΛΩΔΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΑΡΡΑ & ΣΙΑ O.E.». 6. Την από αίτηση της Σάρρα Αγγελικής, νόμιμης εκπρόσωπου της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΛΩΔΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΑΡΡΑ & ΣΙΑ Ο.Ε» με την οποία δηλώνεται ο αριθμός των νηπίων. 7. Την αρ. ΔΑ34150/ Γνώμη του ΕΟΠΠΕΠ. 8. Τη με αρ /ΣΤ5/ Απόφαση του Πρωθυ πουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνο Γκιουλέκα και Συμεών Κεδίκογλου» (ΦΕΚ 1667, τ.β ), αποφασίζουμε: Από το σχολικό έτος , χορηγούμε στην εται ρεία με την επωνυμία «ΜΕΛΩΔΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΑΡΡΑ & ΣΙΑ Ο.Ε» με νόμιμη εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων την Σάρρα Αγγελική, άδεια ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Συστεγαζόμε νου Νηπιαγωγείου στη ΜΦΠΑΔ «ΜΕΛΩΔΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΑΡΡΑ & ΣΙΑ Ο.Ε», για αριθμό νηπίων δέκα (10). Ο διακρι τικός τίτλος της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας είναι: «ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΩΔΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΑΡΡΑ & ΣΙΑ O.E.». Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Κυκλάδων 15, στην Αθήνα. Μαρούσι, 4 Νοεμβρίου 2013 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5287 Aριθμ. 384 (4) Τροποποίηση απόφασης Σύστασης Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) της Περιφε ρειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευ σης Δυτικής Μακεδονίας. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4115/2013 «Ορ γάνωση και λειτουργία ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 24/τ.Α / Την υπ αριθμ. Φ.350.2/1/32/Δ1/ Υ.Α. (ΑΔΑ: ΒΕΦΙ9 Η4Ε) «Διορισμός Περιφερειακών Διευθυντών Εκ παίδευσης». 3. Το υπ αριθμ /Γ6/ «Σύσταση Σχο λικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.)» έγγραφο της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής του Υπ. Παι δείας και Θρησκευμάτων. 4. Από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη από τον κρατικό προϋπολογισμό. 5. Τις εκ νέου προτάσεις των Δ/ντων Π/θμιας και Δ/ θμιας Εκπ/σης Κοζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς, Γρεβενών και του Σχολικού Συμβούλου ΕΑΕ της 14ης Εκπαιδευτι κής Περιφέρειας, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ. 5128/ Απόφαση Σύστασης Σ.Δ.Ε.Υ. Δυτικής Μακεδονίας με ΦΕΚ 3379/ τ.β / και συνιστούμε τα Σχολικά Δίκτυα Εκ παίδευσης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) της περιοχής ευ θύνης μας αποτελούμενων από τις αντίστοιχες Σχολι κές Μονάδες ως εξής: ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1. Σ.Δ.Ε.Υ. Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας 1 7ο Νηπιαγωγείο Πτολεμαΐδας 2 1ο Δ.Σ. Βερμίου 3 3ο Δ.Σ. Πτολεμαΐδας 4 8ο Δ.Σ. Πτολεμαΐδας 5 4ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας 2. Σ.Δ.Ε.Υ. Ειδικού Νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας Ειδικό Νηπιαγωγείο Πτολεμαΐδας 1 4ο Νηπιαγωγείο Πτολεμαΐδας 2 2ο Δ.Σ. Μουρικίου 3 12ο Δ.Σ. Πτολεμαΐδας 4 11ο Δ.Σ. Πτολεμαΐδας 5 3ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας 3. Σ.Δ.Ε.Υ. Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Πτολεμαΐδας (Πενταβρύσου) Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Πτολεμαΐδας (Πενταβρύσου) 1 12ο Νηπιαγωγείο Πτολεμαΐδας 2 1ο Δ.Σ. Πτολεμαΐδας 3 7ο Δ.Σ. Πτολεμαΐδας 4 10ο Δ.Σ. Πτολεμαΐδας 5 1ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας 4. Σ.Δ.Ε.Υ. Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κοζάνης Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης 1 15ο Νηπιαγωγείο Κοζάνης 2 5ο Δ.Σ. Κοζάνης 3 9ο Δ.Σ. Κοζάνης 4 13ο Δ.Σ. Κοζάνης 5 4ο Γυμνάσιο Κοζάνης 5. Σ.Δ.Ε.Υ. Ειδικού Νηπιαγωγείου Κοζάνης Ειδικό Νηπιαγωγείο Κοζάνης 1 Δ.Σ. Αγίου Δημητρίου 2 Δ.Σ. Δρεπάνου 3 7ο Δ.Σ. Κοζάνης 4 17ο Δ.Σ. Κοζάνης 5 2ο Δ.Σ. Κοζάνης 6. Σ.Δ.Ε.Υ. Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Κοζάνης Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Κοζάνης 1 Δ.Σ. Άνω Κώμης 2 10ο Δ.Σ. Κοζάνης 3 2ο Δ.Σ. Κρόκου 4 3ο Δ.Σ. Σιάτιστας 5 6ο Γυμνάσιο Κοζάνης

4 5288 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7. Σ.Δ.Ε.Υ. Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Σερβίων Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Σερβίων 1 Δ.Σ. Βελβεντού 2 2ο Δ.Σ. Σερβίων 3 Δ.Σ. Λευκοπηγής 4 Δ.Σ. Αιανής 5 Δ.Σ. Περιοχής Βαθυλάκκου 8. Σ.Δ.Ε.Υ. Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Κοζάνης Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Κοζάνης 1 11ο Νηπιαγωγείο Κοζάνης 2 6ο Δ.Σ. Κοζάνης 3 Δ.Σ. Χαρισίου Μεγδάνη 4 2ο Γυμνάσιο Κοζάνης 5 5ο Γυμνάσιο Κοζάνης ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1. Σ.Δ.Ε.Υ. Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αμυνταίου Ειδικό Δ.Σ. Αμυνταίου 1 1ο Δ.Σ. Αμυνταίου 2 2ο Δ.Σ. Αμυνταίου 3 Δ.Σ. Φιλώτα 4 Γυμνάσιο Αμυνταίου 5 Γυμνάσιο Φιλώτα 2. Σ.Δ.Ε.Υ. Ειδικού Νηπιαγωγείου Αμυνταίου Ειδικό Νηπιαγωγείο Αμυνταίου 1 3ο Δ.Σ. Αμυνταίου 2 Δ.Σ. Αετού 3 Δ.Σ. Λεβαίας 4 Δ.Σ. Ξινού Νερού 5 Γυμνάσιο Αετού 3. Σ.Δ.Ε.Υ. Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας 1 Δ.Σ. Αγίου Γερμανού 2 5ο Νηπιαγωγείο Φλώρινας 3 1ο Δ.Σ. Φλώρινας 4 2ο Δ.Σ. Φλώρινας 4. Σ.Δ.Ε.Υ. Ειδικού Νηπιαγωγείου Φλώρινας Ειδικό Νηπιαγωγείο Φλώρινας 1 Δ.Σ. Μελίτης 2 3ο Δ.Σ. Φλώρινας 3 Γυμνάσιο Βεύης 5. Σ.Δ.Ε.Υ. Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Φλώρινας Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Φλώρινας 1 Δ.Σ. Αμμοχωρίου 2 Δ.Σ. Αρμενοχωρίου 3 2ο Γυμνάσιο Φλώρινας 4 Γυμνάσιο Κλεινών ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1. Σ.Δ.Ε.Υ. Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς 1 1ο Δ.Σ. Καστοριάς 2 3ο Δ.Σ. Καστοριάς 3 5ο Δ.Σ. Καστοριάς 4 7ο Δ.Σ. Καστοριάς 5 1ο Γυμνάσιο Καστοριάς 2. Σ.Δ.Ε.Υ. Ειδικού Νηπιαγωγείου Καστοριάς Ειδικό Νηπιαγωγείο Καστοριάς 1 2ο Δ.Σ. Καστοριάς 2 6ο Δ.Σ. Καστοριάς 3 ΕΠΑΛ Καστοριάς 4 Δ.Σ. Κορησού 5 Ποριάς Χιλιοδένδρου

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Σ.Δ.Ε.Υ. Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Άργους Ορεστικού Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Άργους Ορεστικού 1 2ο Δ.Σ. Άργους Ορεστικού 2 3ο Δ.Σ. Άργους Ορεστικού 3 4ο Δ.Σ. Άργους Ορεστικού 4 1ο Δ.Σ. Μανιάκων 5 Γυμνάσιο Μεσοποταμίας ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1. Σ.Δ.Ε.Υ. Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Γρεβενών Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Γρεβενών 1 1ο Δ.Σ. Γρεβενών 2 3ο Δ.Σ. Γρεβενών 3 1ο Γυμνάσιο Γρεβενών 2. Σ.Δ.Ε.Υ. Ειδικού Νηπιαγωγείου Γρεβενών Ειδικό Νηπιαγωγείο Γρεβενών 1 3ο Νηπιαγωγείο Γρεβενών 2 4ο Δ.Σ. Γρεβενών 5 2ο Γυμνάσιο Γρεβενών 3. Σ.Δ.Ε.Υ. Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Γρεβενών Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Γρεβενών 1 1ο Δ.Σ. Δεσκάτης 2 2ο Δ.Σ. Δεσκάτης 3 1ο ΕΠΑΛ Δεσκάτης Με την παρούσα Απόφαση η υπ αριθμ. 5128/ Απόφαση παύει να ισχύει. Κοζάνη, 22 Ιανουαρίου 2014 Η Περιφερειακή Διευθύντρια κ.α.α. Ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΛΙΟΣ Αριθμ. Δ10 /Α/3667/277 (5) Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσί ου δικαίου της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, οι οποίες υπερβαίνουν ανά κατηγορία και κλάδο το 60% των θέσεων που προβλέπονται από τον οικείο οργανισμό, κατ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011, όπως ισχύει. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 1. Τις διατάξεις: α. της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α ) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονο μικής στρατηγικής », όπως ισχύει, β. του Ν.Δ. 714/70 «Περί ιδρύσεως Διευθύνσεως Ενα ερίων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπο ρίας» (ΦΕΚ/238/Α/ ), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1340/83 (ΦΕΚ 35 Α/ ), γ. του Π.Δ. 56/89 «Οργανισμός της Υπηρεσίας Πο λιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών» (ΦΕΚ/Α/28) όπως τροποποιήθηκε μετα γενέστερα και ισχύει, δ. του Ν. 3913/2011 (ΦΕΚ/Α/18/ ) περί «Αναδι οργάνωσης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ε. του Ν.4146/2013, (ΦΕΚ 90/Α/ ), περί «διαμόρφω σης Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρα τηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις», στ. του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/ ) περί Τρο ποποίησης του Π.Δ 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α ) «Ίδρυση Υπουρ γείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ.λπ.», ζ. του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ Α /153) περί «Διορισμού Αντι προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», η. την από και με αριθμό 13744/4743 απόφα ση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 1415/Τεύχος Β/ ), περί «Διαπίστωσης αυ τοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτι κού Προσωπικού με σχέσης εργασίας δημοσίου δικαίου της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κατ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν.4024/2011», καθώς και την υπ αριθμ. Δ9/Β/40572/15496// διόρθωση τρο ποποίηση αυτής (ΦΕΚ 12/Τεύχος Β/ ), θ. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Την ανά κατηγορία και κλάδο κατάργηση διακοσίων σαράντα μίας (241), καθώς και την διατήρηση εννέα (9) κενών οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού που υπερβαίνουν το 60% των οργανικών θέσεων που προ βλέπονται από τον Οργανισμό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα:

6 5290 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Προβλεπόμενες Οργανικές Θέσεις Καλυμμένες ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕ κατ εφαρμογή των περ. α ή & β της παρ. 1α του άρ. 33 του ν. 4024/2011 & περ. θ, παρ. 8, άρθρου 1 του Ν.4038/2012 Καταργούμενες κενές ΠΕ11 Ιατρών Υγειονολόγων ΠΕ15 Επιθεωρητών ΠΕ16 Βιβλιοθηκονόμων ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών Συντήρησης Α/φών ΤΕ14 Επιθεωρητών ΤΕ16 Βλιοθηκονόμων Δ11 Τηλεφωνητών ΔΕ5 ΥΕ2 Παρ. Πληρ/ριών Μεταφραστών Προσωπικού Καθαριότητας ΥΕ3 Εργατών ΥΕ4 Φυλάκων Νυκτοφυλάκων ΣΥΝΟΛΑ Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2014 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Αριθμ. οικ.50416/411 (6) Εξουσιοδότηση υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότη τας Κιλκίς για τη χορήγηση και υπογραφή της Επι σημείωσης της Σύμβασης της Χάγης. Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 1. Τις διατάξεις του Ν. 1497/1984 (ΦΕΚ 188/τ.Α / ) «Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση επι κύρωσης των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 186 παρ. II, εδ. Θ., περ. 12 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α / ) «Νέα Αρχιτε κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.3 εδ. ε του Π.Δ. 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μα κεδονίας» (ΦΕΚ 226/τ.Α / ). 4. Το αρ. πρωτ. 5325/ έγγραφο του Υπουρ γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δ/νση Οργάνωσης και Απλούστευ σης Διαδικασιών που αναφέρεται στην εξουσιοδότηση υπαλλήλων που θα χορηγούν και θα υπογράφουν την Επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την τήρηση σχετικού βιβλίου ή ευρετηρίου, μετά το Ν. 3852/2010. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ F ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ 5. Την αρ. πρωτ. 1064/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί ας Θράκης «Επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας». 6. Την αρ. πρωτ. οικ.985/ απόφαση Περιφε ρειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες και Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 687/τ.Β / ). 7. Την αρ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ. 211/ απόφαση Περιφε ρειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία τοποθε τήθηκαν σε υπηρεσίες οι υπάλληλοι της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς (ΦΕΚ 547/τ.Β / ). 8. Την αρ. πρωτ. 177/ απόφαση Αντιπεριφε ρειάρχη Κιλκίς με την οποία οι υπάλληλοι της Περιφε ρειακής Ενότητας Κιλκίς τοποθετήθηκαν στα Τμήματα των υπηρεσιών της. 9. Την αρ. πρωτ. οικ /5712/ απόφαση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομι κού Π.Ε. Κιλκίς για τη στελέχωση της Διεύθυνσης. 10. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών για ταχύτερη διεκπεραίωση των υπηρεσιακών θεμάτων και καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τις υπηρεσιακές μεταβολές που έχουν επέλθει στο Τμήμα Γραμματείας της Διεύθυνσης Δοικητικού Οικο νομικού της Π.Ε. ιλκίς (αυτοδίκαιη λύση υπαλληλικής σχέσης λόγω παραίτησης, της Προϊσταμένης του Τμή ματος), αποφασίζουμε: Εξουσιοδοτούμε τους κάτωθι υπαλλήλους του Τμή ματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Διοικητικού Οι κονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς όπως χορηγούν και υπογράφουν «Με εντολή Αντιπεριφερει άρχη» την Επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης στα διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρι κής Μακεδονίας και τηρούν το σχετικό βιβλίο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία: Πασσαλίδου Κλεαρέτη του Θεοδώρου, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Δ. Καπατασίδου Τιμοθέα του Εμμανουήλ, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό ΣΤ. Με την παρούσα απόφαση καταργείται κάθε προη γούμενη σχετική. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο σίευσή της. Κιλκίς, 5 Φεβρουαρίου 2014 Ο Αντιπεριφερειάρχης ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΝΤΕΝΟΥΔΗΣ F Αριθμ (7) Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/56362/1995 απόφασης λόγω προσθήκης τμημάτων και σχολών στο Ωδείο «ΘΑΛΗΣ». Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. Ι τομέας στ στοι χείο 28 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α / ) όπως προστέθηκε με το άρθρο 94 παρ. 4, παρ. 1ζ του άρθρου 58, του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α / ). 2. Το Β.Δ 16/1966 «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσι κών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 7/Α/1966) και του άρθρου 10 του Ν.3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής προετοιμα σίας και άλλες διατάξεις». 3. Τον Ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφορώ ντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών μου σικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 90/Α/1976) και του από B.Δ/τος «Περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού του Ωδείου Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 229/Α/1957). 4. Την υπ αριθμ. ΥΠΠΟΤ/οικ /1216/ Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 693/Β/2011 περί «Διεκπεραίωση και απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Ωδείων, Μουσικών Σχολών ή Παραρτημάτων αυτών) μέσω των ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης». 5. Την υπ αριθμ. 7388/ Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 123/Β/ ) «Καθορισμός παραβόλου για ίδρυ ση Ανωτέρω Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και ιδιωτικών Μουσικών Εκπαιδευτηρίων». 6. Τις Διατάξεις του ισχύοντος Οργανισμού Εσωτε ρικής Οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Πεντέλης αριθμ. Απόφασης 176/2011 Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). 7. Την υπ αριθμ. 4/01/2013 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: ΒΕΦΘΩΞ4 ΘΛΙ) περί ορισμού και ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Μούστρη Παναγιώτη. 8. Την υπ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/56362/1995 από φαση, (ΦΕΚ 88/Β/ ), με την οποία χορηγήθηκε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ωδείου με την επωνυμία «ΘΑΛΗΣ» σε κτήριο επί τη οδού Λεωφόρου Πηγής 30, στα Μελίσσια στη Σκιαδά Δροσούλα. 9. Την υπ αριθμ. 1199/ αίτηση της Σκιαδά Δροσούλας του Κωνσταντίνου για την προσθήκη Σχο λών Τμημάτων, και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/56362/1995 Από φαση (ΦΕΚ 88/Β/ ), που αφορά στην προσθήκη Σχολών και Τμημάτων στο Ωδείο «ΘΑΛΗΣ», επί της Λε ωφόρου Πηγής 30 στα Μελίσσια, ως εξής: α) Σχολή Σαξοφώνου β) Σχολή Ανωτέρω Θεωρητικών: Τμήμα Σύνθεσης γ) Σχολή Διεύθυνσης Χορωδίας δ) Σχολή Διεύθυνσης Ορχήστρας ε) Σχολή Άρπας ζ) Σχολή Ενόργανης Μουσικής: Τμήμα Κλαβικύμβαλου (Τσέμπαλου). Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δα πάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου. Μελίσσια, 28 Ιανουαρίου 2014 Ο Αντιδήμαρχος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΣΤΡΗΣ F Αριθμ. απόφ. 32 (8) Καθορισμός ωρών υπερωριακής απασχόλησης εργαζομένων ΔΕΥΑ Σικυωνίων έτους Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/ ): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλ λικράτης. 2. Τις διατάξεις του Ν.1069/1980, όπως αυτός τροπο ποιήθηκε και ισχύει. 3. Την σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης απο χέτευσης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΑΤΟΥ» του Νομού Κοριν θίας Π.Δ.136/1996 (Φ.Ε.Κ. 107/ ), καθώς και την επέκταση της περιοχής αρμοδιότητας ΔΕΥΑ Σικυωνίων Ν. Κορινθίας και αλλαγή επωνυμίας Αρ.11072/2000 (Φ.Ε.Κ. 1070/ ). 4. Τον Ο.Ε.Υ. της ΔΕΥΑ Σικυωνίων (Φ.Ε.Κ. 624/ ). 5. Την υπ αριθμ. 46/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβου λίου Δήμου Σικυωνίων περί: Τροποποίησης της αριθ. 54/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο «Ορι σμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επι χείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σικυωνίων (ΔΕΥΑΣ)» και την υπ αριθμ. 04/2013 Απόφαση Διοικητικού Συμ βουλίου της ΔΕΥΑΣ περί: «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΣ σε Σώμα».

8 5292 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4024/11 (Φ.Ε.Κ. 226/ /τ.Α ). 7. Τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 1 του Ν.4071/ Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Γ1 της παραγρά φου Γ του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (Φ.Ε.Κ. 222 Α). 9. Τον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑ Σικυωνίων για το έτος 2014, στον οποίο έχει προβλεφθεί δαπάνη για υπε ρωριακή απασχόληση. 10. Την υπ αριθμ. 04/2014 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Σικυωνίων με θέμα: «Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης εργαζομένων ΔΕΥΑ Σικυ ωνίων έτους 2014». 11. Τις διαπιστωτικές πράξεις κατάταξης του προσω πικού σύμφωνα με το Ν.4024/2011 και την εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι κής Διακυβέρνησης ΔΙΔΑΔ ΔΙΠΙΔΔ/οικ.29605/ Για την απρόσκοπτη λειτουργία των δικτύων ύδρευ σης αποχέτευσης, των αντλιοστασίων και των εγκα ταστάσεων του Βιολογικού Καθαρισμού καθώς και την άμεση αποκατάσταση έκτακτων διακοπών και βλαβών του δικτύου ύδρευσης, για την αδιάκοπη υδροδότηση των δημοτών καθώς και την αποκατάσταση των βλαβών των δικτύων αποχέτευσης, για την πρόληψη πρόκλησης ζημιών από εκροές λυμάτων και προστασία της δημό σιας υγείας, όπως και το γεγονός ότι το δίκτυο ύδρευ σης αποχέτευσης και η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Κιάτου λειτουργούν καθ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, όλες τις ημέρες του χρόνου, αποφασίζει: Εγκρίνει την υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων της ΔΕΥΑΣ για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών για το έτος 2014, ως εξής: Δεκατρείς (13) υπάλληλοι για υπερωριακή απογευ ματινή εργασία μέχρι είκοσι (20) ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως. Οι παραπάνω υπερωρίες είναι οι ανώτερες που μπο ρούν να πραγματοποιηθούν και εφόσον το επιβάλλουν οι υπηρεσιακές ανάγκες της ΔΕΥΑ Σικυωνίων. Κιάτο, 30 Ιανουαρίου 2014 Ο Δήμαρχος ΣΠΥΡΟΣ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 918 11 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7195/23 12 2010 Υπουργικής Απόφασης «Περί τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4077 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 309 12 Φεβρουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 16074/10803/20.12.2010 αποφάσεως του Προέδρου της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1052 29 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και ορισμός μελών Επιτροπής Προσφυγών με έδρα την Αλεξανδρούπολη στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19395 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1200 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση ορίων αμοιβών μελετών έτους 2012.... 1 Τροποποίηση της με αριθ. Π4/ΓΠοικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28717 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2298 27 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Συστεγαζόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2815 20 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πολιτικών υπαλ λήλων της Αρχής Καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2699 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 191 31 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικού Σχολείου....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33569 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2350 20 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, πέραν του κανονικού ωραρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11493 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 655 21 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός κατ αποκοπή χορηγήματος για καθα ριότητα της ΔΟΥ Λευκάδας έτους 2013....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3449 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 267 7 Φεβρουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση στον ASAN NΙKU και ASAN DUMITRU....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41923 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3646 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Οργάνωσης της ΜΟΔ Α.Ε....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9545 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 28 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση καθ υπέρβαση εργασίας κατά τις Κυρια κές και εξαιρέσιμες ημέρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 152 3 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ωρών εργασίας πέραν του πενθημέρου για προσωπικό φύλαξης Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 928 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αρ. οικ. 2/13917/0022/17 2 2012 (ΦΕΚ 414 Β ) Κ.Υ.Α. για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3533 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παραβόλων του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 3982/2011 και καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45133 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3171 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης αστυνομικών υπαλλήλων που έχουν διατεθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1062 5 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξαίρεση Ειδικού Συμβούλου, δικηγόρου στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 996 29 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή απασχόληση, εργασία κατά τις νυχτε ρινές ώρες καθώς και εργασία κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2114 27 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός σημείου υποδοχής, όπου κατατίθενται οι αιτήσεις πολιτών τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1289 21 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά της καθ ύλην και κατά τόπον αρμοδιό τητας των Κτηματικών Υπηρεσιών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 588 14 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Φυλής.... 1 Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26421 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1880 1 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση των προθεσμιών υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 273 21 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέσης εκπαιδευτικής βαθμίδας ΥΕ, ειδικό τητας Εργατών της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1342 2 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.10060/7075/394/ 30.03.2009 (Β 672) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 608 5 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στο Διευθυντή της Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 102 20 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου στον KOCTOV KOSTA MIHAYLOV για το αδίκημα της παράνομης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση άδειας Κολλεγίου UINDY ATHENS COLLEGE... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1920 16 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση....

Διαβάστε περισσότερα