ΠΡΟΣΑΕΙ ΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Κυριακή 8 Μαρτίου 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΑΕΙ ΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Κυριακή 8 Μαρτίου 2009"

Transcript

1 ΠΡΟΣΑΕΙ ΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Κυριακή 8 Μαρτίου 2009 Στην Πανελλαδική Συνάντηση Νηπιαγωγών που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 8 Μάρτη στο Μαράσλειο Διδασκαλείο, κατατέθηκαν οι παρακάτω προτάσεις που έτυχαν κοινής αποδοχής: 1. ΩΡΑΡΙΟ Η τελευταία υπουργική απόφαση για το ωράριο λειτουργίας του Νηπιαγωγείου είχε ως αποτέλεσμα: Την αύξηση του διδακτικού ωραρίου για όλες τις/τους Νηπιαγωγούς χωρίς επιπλέον αμοιβή Την ανισότητα διδακτικού χρόνου μεταξύ των τμημάτων και των Νηπιαγωγών που εργάζονται σε αυτά (διαφορές 15, 30, 45 λεπτών ως προς το χρόνο απασχόλησης) Τη δημιουργία σύγχυσης σχετικά με το πότε αρχίζει και πότε λήγει το διδακτικό ωράριο και τι περιλαμβάνει αυτό. Συγκεκριμένα, ο χρόνος προσέλευσης και αποχώρησης των νηπίων δεν θεωρείται διδακτικός χρόνος Πρόκειται για ωράριο που αναπροσαρμόζεται και παρατείνεται συνεχώς, αφού δεν είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο. Κατά συνέπεια παραβιάζεται η αρχή της ισότητας, όπως αυτή προσδιορίζεται με βάση το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος, με την οποία, όπως είναι γνωστό, καθιερώνεται, όχι μόνον η ισότητα των Ελλήνων απέναντι στο νόμο, αλλά και η ισότητα του νόμου απέναντι σε αυτούς και με τις ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος, σύμφωνα με τις οποίες προστατεύεται το δικαίωμα στην εργασία και ό,τι συνδέεται με αυτήν. Γι αυτό προτείνουμε να νομοθετηθεί ωράριο Νηπιαγωγών το οποίο να είναι σύμφωνο με αυτό που ισχύει στην υπόλοιπη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΩΡΑΡΙΟ Σο συντονιστικό Νηπιαγωγών προτείνει να κατατεθεί σχέδιο νόμου που θα έχει τις υπογραφές συναδέλφων για να λειτουργήσει ως μέσο πίεσης προς το Τπουργείο. Για την προώθησή του πιστεύουμε πως η ΔΟΕ πρέπει να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες. το νόμο αυτό πρέπει να διευκρινίζεται ότι: 1. Επειδή οι θέσεις των Νηπιαγωγών στα Νηπιαγωγεία είναι ενιαίες, χωρίς να γίνεται οποιαδήποτε διάκριση σε πρωινό ή απογευματινό ωράριο, κλασικό ή ολοήμερο πρόγραμμα, εξίσου ενιαίο πρέπει να είναι και το

2 ωράριο των Νηπιαγωγών που υπηρετούν σε αυτές 2. Λόγω των ιδιαζουσών συνθηκών που επικρατούν στο Νηπιαγωγείο, οι Νηπιαγωγοί είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται σε κατάσταση άμεσης ετοιμότητας, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, αλλά και κατά τη διάρκεια του διαλείμματος (καθημερινή εφημερία) και κατά τη διάρκεια προσέλευσης και αναχώρησης των νηπίων. Άρα ο συνολικός διδακτικός χρόνος αρχίζει να λογίζεται από την ώρα προσέλευσης των νηπίων, εκτείνεται και κατά τη διάρκεια του διαλείμματος και τελειώνει με τη λήξη του χρόνου αποχώρησης των νηπίων 3. Η διδακτική ώρα διαρκεί 45 λεπτά της ώρας, όπως δηλ. ισχύει και για τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς 4. Οι προϊσταμένες που καλούνται να αντεπεξέλθουν σε ποικίλα καθήκοντα (εκπαιδευτικά, διοικητικά οικονομικά και οργανωτικά), οφείλουν να έχουν μειωμένο διδακτικό ωράριο, όπως ισχύει για τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς Με βάση τα παραπάνω, καταλήγουμε στην ακόλουθη πρόταση: Προτείνουμε την εξής διάταξη νόμου: ΠΡΟΣΑΗ ΝΟΜΟΤ ΩΡΑΡΙΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ: α) Σν εβδνκαδηαίν ππνρξεωηηθό ωξάξην δηδαζθαιίαο ηωλ Νεπηαγωγώλ, πνπ ππεξεηνύλ ζηα δεκόζηα Νεπηαγωγεία, νξίδεηαη από ην ρξόλν ηζρύνο ηνπ παξόληνο, ωο εμήο: Ι) Πξνϊζηάκελεο Νεπηαγωγείωλ: δηδαθηηθέο ώξεο 20. ΙΙ) Νεπηαγωγνί: δηδαθηηθέο ώξεο (45ιεπηεο) 24, αλ έρνπλ κέρξη 10 έηε ππεξεζίαο, δηδαθηηθέο ώξεο 23, αλ έρνπλ από 10 κέρξη 15 έηε ππεξεζίαο, δηδαθηηθέο ώξεο 22, αλ έρνπλ κέρξη 20 έηε ππεξεζίαο θαη δηδαθηηθέο ώξεο 21, αλ έρνπλ πάλω από 20 έηε ππεξεζίαο β) ηνπο Νεπηαγωγνύο, πνπ ζπκπιεξώλνπλ ηνλ νξηδόκελν ζηελ πξνεγνύκελε πεξίπηωζε ρξόλν ππεξεζίαο κέρξη 31 Δεθεκβξίνπ, αλαηίζεηαη κεηωκέλν ωξάξην δηδαζθαιίαο από ηελ 1ε επηεκβξίνπ ηνπ ηδίνπ έηνπο θαη ζηνπο ινηπνύο από ηελ 1ε επηεκβξίνπ ηνπ επόκελνπ δηδαθηηθνύ έηνπο Διεκδικούμε Μέχρι να κατοχυρωθεί νομοθετικά το ωράριο των Νηπιαγωγών να υπάρχει συνδικαλιστική κάλυψη όσων δεν εφαρμόζουν το νέο ωράριο των Νηπιαγωγείων και να καλύπτονται, σε περίπτωση στάσης εργασίας, από το ταμείο της ΔΟΕ. Να δημιουργηθεί και να λειτουργήσει σε μόνιμη βάση απεργιακό ταμείο από τη ΔΟΕ

3 2. ΥΠΟΦΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Δημόσιο Νηπιαγωγείο βρίσκεται σε μια πολύ κρίσιμη φάση της ιστορικής διαδρομής του. Η πρώτη βαθμίδα της υποχρεωτικής Εκπαίδευσης η οποία, σύμφωνα με τις έρευνες, είναι καθοριστική για τη μετέπειτα μορφωτική πορεία του παιδιού έχει πολλά προβλήματα. Για να μη συνεχίζει να ακυρώνεται στην πράξη η υποχρεωτικότητα της Προσχολικής Αγωγής, θα πρέπει το δημόσιο Νηπιαγωγείο να καλύψει τις ανάγκες όλων των παιδιών (4-6 ετών) για εκπαίδευση και όχι να τα οδηγεί στην ιδιωτική εκπαίδευση (σύμφωνα με στοιχεία της ΟΙΕΛΕ ο αριθμός των νηπίων που φοιτούν φέτος σε ιδιωτικά Νηπιαγωγεία αυξήθηκε σε από σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά). Η ουσιαστική και όχι απλώς νομοθετική κατοχύρωση της υποχρεωτικότητας απαιτεί: Να εφαρμοστεί άμεσα ο Ν 3518/2006 για την υποχρεωτικότητα στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο και να μην λειτουργήσουν τμήματα Νηπιαγωγείων σε Δημοτικούς και ιδιωτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς ταθμούς Να γίνουν τροποποιήσεις στο Π.Δ. 200/1998 σύμφωνες με το χαρακτήρα της υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, στις οποίες να καθορίζονται με ακρίβεια θέματα σχετικά με τη φοίτηση των νηπίων, τις ενέργειες που πρέπει να γίνονται σε περίπτωση που αυτή είναι ελλιπής, τη βεβαίωση φοίτησης κ.ά. Να γίνει υπεύθυνος σχεδιασμός, έγκαιρος προγραμματισμός και όλες οι απαραίτητες ενέργειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Τπουργείου και των λοιπών φορέων με τους οποίους συνεργάζεται, έτσι ώστε να καλύπτονται όλες οι αιτήσεις νηπίων - προνηπίων για εγγραφή (καταγραφή νηπίων - προνηπίων, έγκαιρος προγραμματισμός κ.ά.) Διεκδικούμε να: Ιδρυθούν 1000 νέα Νηπιαγωγεία και παραρτήματα Νηπιαγωγείων και να εξασφαλιστούν οι κατάλληλες κτιριακές υποδομές για όλα τα παιδιά ηλικίας 4-6 ετών, που ανταποκρίνονται στις βιολογικές και παιδαγωγικές ανάγκες της ηλικίας αυτής τελεχωθούν τα Νηπιαγωγεία με μόνιμους διορισμούς Νηπιαγωγών, οι οποίες θα εργάζονται με νομικά κατοχυρωμένο ωράριο, με 15 νήπια ανά τμήμα και με καθήκοντα που θα αφορούν άμεσα στην Εκπαιδευτική πράξη Τπάρξει η αναγκαία χρηματοδότηση για το Δημόσιο Νηπιαγωγείο έτσι ώστε να διασφαλιστεί ο δημόσιος και δωρεάν χαρακτήρας του Αυξηθούν οι δαπάνες για την παιδεία στο 15% του Γ.Κ.Π.

4 3. ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Ασάφεια επικρατεί σε ότι αφορά τους στόχους και το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος του Νηπιαγωγείου και το ρόλο της Προσχολικής Αγωγής στην εκπαίδευση. Η Προσχολική Εκπαίδευση φαινόταν ότι έχει ως στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη των νηπίων με έμφαση στη βιωματική προσέγγιση της γνώσης και την ομαλή κοινωνικοσυναισθηματική ένταξη στη μικροκοινωνία του σχολείου. Σήμερα ωστόσο, που η ύλη στην Π/θμια εκπαίδευση αλλάζει με γενική κατεύθυνση την εξαιρετικά μεγάλη εντατικοποίηση και που όλα δείχνουν πως επιδιώκεται η ύλη του Δημοτικού Σχολείου να «κατέβει» μία τάξη, είναι προφανές ότι η φύση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο Νηπιαγωγείο δεν πρόκειται να μείνει ανεπηρέαστη. Το Νηπιαγωγείο πιθανότατα να αντιμετωπιστεί ως ένα είδος «εντατικής φροντιστηριακής» προετοιμασίας για το Δημοτικό. Προς αυτήν την κατεύθυνση «δείχνουν» τόσο η προσπάθεια να ξεκινήσει η δια βίου αξιολόγηση πιστοποίηση από το Νηπιαγωγείο, μέσα από τη θεσμοθέτηση του portfolio, όσο και η γνωστή πρόταση του προέδρου του ΕΣΥΠ κ. Βερέμη για μετατροπή του Δημοτικού σε 5 χρόνια αντί για 6! Η μετατροπή της Προσχολικής Εκπαίδευσης σε άλλη μία «κλασική» αίθουσα διδασκαλίας από όπου θα εξοριστεί κάθε έννοια παιχνιδιού και ελεύθερης, δημιουργικής και βιωματικής πρόσβασης στη γνώση, θα είναι μια μεγάλη απώλεια, αν συμβεί. Το ζητούμενο είναι να υπάρχει ευχάριστο κλίμα στην τάξη, ώστε τα παιδιά να περνούν καλά και να εξασφαλίζεται η πρόσβαση στη γνώση με παιγνιώδη τρόπο, σύμφωνα και με τις αναγνωρισμένες παιδαγωγικές πρακτικές της ηλικίας αυτής. Μόνο τότε τα παιδιά θα αγαπήσουν το σχολείο και το Νηπιαγωγείο θα επιτελέσει το ρόλο του. Καθόλου δεν παραγνωρίζουμε ότι το ίδιο συμβαίνει και στο Δημοτικό με την αλλαγή των αναλυτικών προγραμμάτων και τα νέα βιβλία. Αντικαθίσταται δηλαδή η ιδέα της απόκτησης γενικής παιδείας από την ιδέα της απόκτησης δεξιοτήτων (επεξεργασία πληροφοριών, διαχείριση αριθμών κ.ά.). Γι αυτό, Χρειάζεται κοινή γραμμή δράσης και συνολική αντιμετώπιση των προβλημάτων της Π/θμιας Εκπ/σης με συγκεκριμένες μορφές διεκδίκησης και αγώνα. Το Νηπιαγωγείο έχει ρόλο και ταυτότητα εκπαιδευτικό. Η παρατεταμένη όμως διαμονή του παιδιού εκεί, ακυρώνει το παιδαγωγικό ρόλο του Νηπιαγωγείου, γιατί καμιά εκπαιδευτική διαδικασία δεν μπορεί να είναι ωφέλιμη για το παιδί αν διαρκεί 9 ώρες. Το παρατεταμένο ωράριο του σχολείου εξυπηρετεί τους εργοδότες και όχι τους γονείς, οι οποίοι θα προτιμούσαν να μην αναγκάζονται να αναθέτουν καθ ολοκληρία στο σχολείο την ανατροφή των παιδιών τους. Η έλλειψη των γονιών μπορεί να αποτελέσει μια ακόμα συναισθηματική δυσκολία με αρνητικές

5 συνέπειες για την συναισθηματική εξέλιξη του παιδιού. Εμείς μάλιστα που γνωρίζουμε τη σχολική πραγματικότητα θέτουμε το ερώτημα αν η πίεση που ασκείται προς τα παιδιά έχει ως στόχο να προετοιμάσει τον ελεύθερο, δημιουργικό με κριτικό πνεύμα ενεργό πολίτη ή τον ευέλικτο και διαρκώς επανακαταρτιζόμενο εργαζόμενο των ατέλειωτων εργασιακών ωραρίων. Αντιλαμβανόμαστε το Νηπιαγωγείο σαν σχολείο, όταν ζητάμε υποχρεωτική προσχολική αγωγή και μάλιστα διετή, με υποχρέωση του κράτους για επαρκή και κατάλληλα κτήρια, για πρώιμη παρέμβαση (δωρεάν και δημόσια) με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό (λογοθεραπευτές ψυχολόγους), τμήματα υποδοχής για αλλόγλωσσα παιδιά, μαζικούς διορισμούς Νηπιαγωγών, στελεχωμένα τμήματα ένταξης, ενιαίο 14χρονο σχεδιασμό και πραγματικά δωρεάν εκπαιδευτικό παιδαγωγικό υλικό. Αρνούμαστε όμως να δούμε το Νηπιαγωγείο σαν σχολείο, όταν αυτό σημαίνει, άθλιες υποδομές και υποχρηματοδότηση, εντατικοποίηση της εκπαίδευσης και συσσώρευση άχρηστων πληροφοριών. Επιπλέον: Αρνούμαστε τη μετατροπή του Νηπιαγωγείου σε χώρο φύλαξης ή σε προθάλαμο της Α Δημοτικού. Διεκδικούμε μειωμένα ωράρια εργασίας με πλήρεις αποδοχές για τους εργαζόμενους γονείς, αίτημα που πρέπει να υιοθετηθεί από όλα τα τριτοβάθμια όργανα. 4. ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ Οι αντιδραστικές αλλαγές στο Νηπιαγωγείο, πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της περίφημης «αποκέντρωσης», που θεσμοθετήθηκε το 1994 με τους νόμους 2218 και Οι νόμοι «πάγωσαν» έπειτα από τη μεγαλειώδη κινητοποίηση των εκπαιδευτικών, όμως δεν καταργήθηκαν. Η «αποκέντρωση» είναι ένας εύσχημος τρόπος για να απαλλάσσεται το αστικό κράτος από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του απέναντι στους εργαζόμενους και να φορτώνει τα βάρη σ αυτούς. Η διαχείριση των λειτουργικών εξόδων των σχολείων και η συντήρηση των εγκαταστάσεών τους από τους καταχρεωμένους Δήμους, είναι μια οδυνηρή εμπειρία για όλους μας, εκπαιδευτικούς, γονείς και πολίτες των Δήμων, που φορτώνονται με πρόσθετη βαριά φορολογία. Η επίκληση της απόφασης του Σ.τ.Ε. ότι η εκπαίδευση δεν μπορεί να εμπίπτει σ αυτή τη διαδικασία, δεν μας εφησυχάζει, γιατί στην πράξη έχει αποδειχτεί σε πάμπολλες περιπτώσεις ότι η πολιτική εξουσία δε διστάζει να αγνοήσει αποφάσεις του Σ.τ.Ε., προκειμένου να εξυπηρετήσει τους σκοπούς της. Το Νηπιαγωγείο, ως αδύναμος κρίκος, αποτελεί τον προθάλαμο των αλλαγών. Ακολουθούν Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο. Η διατήρηση της «προσωρινής» Τροπολογίας για τα Νηπιαγωγεία για δεύτερη χρονιά και απ ότι φαίνεται και για Τρίτη, δείχνει να παίρνει μόνιμο χαρακτήρα και ανοίγει το

6 δρόμο για την αποκέντρωση. Η υπόθεση της κατάργησης των Νόμων της «αποκέντρωσης» είναι υπόθεση ΟΛΗΣ της Πρωτοβάθμιας και συνολικά ΟΛΗΣ της εκπαίδευσης. Διεκδικούμε Κατάργηση των Νόμων της «αποκέντρωσης» 2218/94 και 2240/94 Αποκλειστικά Δημόσιο Δωρεάν Νηπιαγωγείο. Κανένα Νηπιαγωγείο στους Δήμους και στους ιδιώτες. Δίχρονη Τποχρεωτική Προσχολική Εκπαίδευση α. Εγγραφές 5. ΑΛΛΑ ΖΗΣΗΜΑΣΑ Σύμφωνα με το ελληνικό Σύνταγμα (ν.1566, ν. 3518) η φοίτηση στο Νηπιαγωγείο είναι διετής και το υπουργείο είναι υποχρεωμένο να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε όλα τα νήπια αλλά και όλα τα προνήπια να εγγράφονται, χωρίς αποκλεισμούς, στο δημόσιο Νηπιαγωγείο και να φοιτούν σε αυτό. Οι Νηπιαγωγοί πρέπει να δέχονται κάθε αίτηση για εγγραφή προνηπίου γιατί ο νόμος ορίζει ότι η φοίτηση στο Νηπιαγωγείο είναι διετής και συνεπώς είναι υποχρεωτική η εγγραφή όλων των παιδιών. Στην αντίθετη περίπτωση : Βοηθάμε το Υπουργείο να στρέφει τους γονείς προς τα ιδιωτικά Νηπιαγωγεία ή τα Νηπιαγωγεία των Δήμων (το Υπουργείο έχει φροντίσει με τους νόμους της αποκέντρωσης, τις τροπολογίες του και τις πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις του Σ.τ.Ε. να τους επιτρέπει να δέχονται τα νήπια και τους «χαρίζει» ουσιαστικά τα προνήπια), αναγκάζοντάς τους έτσι να επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο τον οικογενειακό προϋπολογισμό και συμβάλλουμε στο να επιτραπεί η εκχώρηση του Νηπιαγωγείου σε δήμους και ιδιώτες Διευκολύνουμε την άνιση, αποσπασματική, πολυδιασπασμένη και πολλών ταχυτήτων εκπαίδευση των παιδιών στερώντας τους τη σταθερότητα και τη συνέχεια φοίτησης ως προς το χώρο, τα πρόσωπα και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Επιτρέπουμε στο Υπουργείο να φτωχαίνει το Νηπιαγωγείο να το συρρικνώνει σταδιακά. Η μονοετής υποχρεωτική φοίτηση, το μονοηλικιακό Νηπιαγωγείο, που δέχεται πιέσεις για να μετατραπεί σε προθάλαμο του Δημοτικού, θα ήταν καταστροφικό για το ρόλο του. Διεκδικούμε και αγωνιζόμαστε για 2χρονη Δημόσια Δωρεάν Προσχολική Αγωγή για όλα τα παιδιά, χωρίς αποκλεισμούς. Σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε και: Εγγράφουμε όλα τα νήπια και τα προνήπια τον Ιούνιο και στις 21 Ιουνίου ενημερώνουμε το Γραφείο Εκπαίδευσης και στέλνουμε τον συνολικό αριθμό εγγραφών

7 Ζητάμε εγγράφως από τον Προϊστάμενο τη δημιουργία νέου τμήματος ή παραρτήματος ως λειτουργική ανάγκη για την τρέχουσα σχολική χρονιά και την ίδρυση νέου Νηπιαγωγείου για την επόμενη (προτάσεις για ιδρύσεις γίνονται συνήθως Νοέμβρη) καθώς και τη στελέχωσή του Την ίδια διαδικασία ακολουθούμε απευθυνόμενοι προς το ΠΥΣΠΕ, προς τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, το Σύλλογο Γονέων και το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π.Ε. Σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί το αίτημά μας, σε συνεργασία με τους γονείς και το Σύλλογο Εκπαιδευτικών διεκδικούμε με παραστάσεις, ψηφίσματα, κινητοποιήσεις τη δημιουργία νέου τμήματος Νηπιαγωγείου Απαραίτητο είναι να συμμετέχουμε στις Επιτροπές Παιδείας των Δήμων για τον καθορισμό των ορίων των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών Σχολείων. Εκεί απαιτούμε να αποσταλεί στο Γραφείο απόφαση για νέες ιδρύσεις, όπου υπάρχει ανάγκη. Την ίδια διαδικασία ακολουθούμε και σε ό,τι έχει σχέση με την κτιριακή υποδομή. Διεκδικούμε εγγράφως λύση του στεγαστικού προβλήματος του Νηπιαγωγείου και συντάσσουμε αναφορές - αιτήσεις με όλες τις ελλείψεις και τα προβλήματα ασφάλειας του κτιρίου, ζητώντας άμεση λύση, έργα, επιδιορθώσεις και ενημερώνουμε γονείς, Προϊστάμενο Εκπαίδευσης, Επιτροπή Παιδείας και Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π.Ε. Η εγγραφή όλων των παιδιών νηπίων και προνηπίων κρίνεται απαραίτητη και πρέπει να γίνεται με συντονισμένες ενέργειες, για να μην οδηγούμαστε σε πρακτικές αποκλεισμού της φοίτησης (κληρώσεις) οι οποίες επιλέγονται από τους αρμόδιους ως λύση ανάγκης. Πρέπει να ληφθούν πρωτοβουλίες και να γίνουν πραγματικές κινήσεις, ώστε να υπάρχει συνεχής πίεση και να αναλάβουν επιτέλους τις ευθύνες τους όλοι οι αρμόδιοι. Γι αυτό θεωρούμε απαραίτητα και προτείνουμε: Να υπάρχει συνδικαλιστική κάλυψη της ΔΟΕ και να παρθούν άμεσα αποφάσεις σε Δ και Γενικές υνελεύσεις υλλόγων Πρωτοβάθμιας ώστε οι Νηπιαγωγοί να εγγράφουν κανονικά όλα τα προνήπια της περιοχής τους ακόμα και στην περίπτωση που θα αποσταλεί οποιαδήποτε εγκύκλιος η οποία ουσιαστικά θα αποκλείει τη φοίτηση των προνηπίων. Να σταλεί γράμμα από τη ΔΟΕ προς όλους τους γονείς και γράμμα προς τις Νηπιαγωγούς για το ζήτημα του αποκλεισμού των παιδιών (την απόφαση έχει πάρει η ΔΟΕ πέρυσι και ελπίζουμε φέτος να υλοποιήσει) τις 21 Ιουνίου να γίνει καταγραφή όλων των εγγεγραμμένων νηπίων και προνηπίων και οι πίνακες να αποσταλούν προς τους υλλόγους εκπαιδευτικών Π.Ε. και τη ΔΟΕ για να εκτιμηθούν οι πραγματικές ανάγκες σε κτιριακές υποδομές. Η ίδια διαδικασία να γίνει και το επτέμβρη ώστε να εκτιμηθεί η πρόοδος της κάλυψης των αναγκών. Σε σχέση με τον αριθμό των παιδιών ανά τμήμα προτείνουμε: Να οριστεί ο αριθμός παιδιών ξεχωριστά για κάθε τμήμα Νηπιαγωγείου με

8 βάση τις ιδιαιτερότητες του (ειδικές ανάγκες, αλλοδαποί, ρομά κλπ) και με βάση τα κριτήρια του ΟΚ για τον χώρο σε τετραγωνικά μέτρα που πρέπει να αντιστοιχεί σε κάθε παιδί. Αυτό να γίνει με ευθύνη, συνεργασία και δέσμευση του υλλόγου διδασκόντων, του υλλόγου εκπαιδευτικών Π.Ε, της χολικού υμβούλου και της Διοίκησης. υνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για μείωση του αριθμού των παιδιών σε 1/15 ανά τμήμα β. Οργανικότητα Νηπιαγωγείου Σήμερα παρατηρείται σε πολλά Νηπιαγωγεία της χώρας, ιδιαίτερα στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και στα υπόλοιπα αστικά κέντρα, να λειτουργούν Νηπιαγωγεία με μεγαλύτερο αριθμό νηπίων από 50 (2 τμήματα ολοήμερου, 1 κλασσικό, 1 τμήμα ένταξης ), ή να λειτουργούν στο ίδιο κτιριακό συγκρότημα δύο 2/θέσια Νηπ/γεία (2 κλασσικά, 2 ολοήμερα) και το Νηπιαγωγείο να παραμένει χαρακτηρισμένο 2/θέσιο. Με αυτό τον τρόπο αποκρύπτονται οι πραγματικές ανάγκες των Νηπιαγωγείων, τα Νηπιαγωγεία παραμένουν μονοθέσια ή διθέσια, η δε προϊσταμένη με επιφορτισμένο έργο αμείβεται με το επίδομα θέσης (μικτά 123 ευρώ) χωρίς μείωση του ωραρίου της. Είναι λοιπόν εύλογο να ζητάμε: Να αλλάξει η νομοθεσία σχετικά με την οργανικότητα στα Νηπ/γεία και να οριστεί η οργανικότητα σύμφωνα με το Ν1566/1985 (ΦΕΚ 167, τ.α ) που ορίζει την οργανικότητα των Δημοτικών γ. Βοηθητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του ολοήμερου Νηπιαγωγείου και με εγκυκλίους που ήλθαν στα Νηπιαγωγεία το Σεπτέμβριο του 2006 και 2007 στην ενότητα «Γεύμα Ξεκούραση» τονίζεται: Η παιδαγωγική αξιοποίηση της ώρας του γεύματος και η «ανάγκη να δίνεται στα παιδιά ο απαιτούμενος χρόνος να γευματίζουν ήρεμα, αργά, χωρίς θόρυβο, βιασύνη και συνωστισμό που είναι σοβαρές αιτίες κόπωσης για τα παιδιά» Κατά τη διαδικασία του γεύματος πρέπει να τηρούνται ΟΛΟΙ οι κανόνες υγιεινής π.χ. χρήση τραπεζομάντηλων, ατομικής πετσέτας, σχολαστική καθαριότητα κ.ά. Όσον αφορά στην ξεκούραση των παιδιών μετά το γεύμα πρέπει να υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος και αν δεν υπάρχει, η Νηπιαγωγός μαζί με τα παιδιά μετατρέπουν της γωνιές της αίθουσας διδασκαλίας σε χώρους ξεκούρασης, εξασφαλίζοντας πάντα τους βασικούς κανόνες υγιεινής! Το Σεπτέμβριο του 2008, σε μεταγενέστερη εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας,

9 διευκρινίζεται ότι «η Νηπιαγωγός φροντίζει ώστε η αίθουσα που θα πραγματοποιείται το γεύμα να χρησιμοποιείται αποκλειστικά γι αυτό το σκοπό, ειδάλλως η Νηπιαγωγός φροντίζει ώστε η αίθουσα να παραδίδεται καθαρή μετά το γεύμα, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως αίθουσα διδασκαλίας»! Θεωρούμε απαράδεκτο να αναθέτονται στις/στους Νηπιαγωγούς οι «ρόλοι» της καθαρίστριας και της τραπεζοκόμου, καλύπτοντας μ αυτόν τον τρόπο την υποχρηματοδότηση της παιδείας και βαπτίζοντας τες ως παιδαγωγική διαδικασία Ζητάμε : Μόνιμο βοηθητικό προσωπικό στα Νηπιαγωγεία με πλήρες ωράριο (καθαρίστριες- τραπεζοκόμοι) με πρόσληψη από το ΤΠ.Ε.Π.Θ. Έως τότε να μην επιβαρύνονται οικονομικά οι γονείς για ανάθεση ατόμου (υπεύθυνου για το ζέσταμα των φαγητών), αλλά οι σχολικές επιτροπές να καλύπτουν αυτή τη δαπάνη (κατηγορία εξόδων στον ετήσιο οικονομικό απολογισμό: «λοιπά έξοδα»). Οι Δημοτικές Επιτροπές Παιδείας, να προχωρήσουν άμεσα σε έκτακτη επιχορήγηση των χολικών Επιτροπών ώστε να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες των Νηπ/γείων σε βοηθητικό προσωπικό δ. Εργασιακές σχέσεις Είτε πρόκειται για επιπλέον Νηπιαγωγό, είτε πρόκειται για καθαρίστριες, είτε για βοηθητικό προσωπικό, τονίζουμε ότι όλοι πρέπει να εργάζονται με σταθερή και μόνιμη σχέση εργασίας. Το αίτημα για σταθερή και μόνιμη σχέση εργασίας αφορά όλη την κοινωνία αλλά ειδικά για το Νηπιαγωγείο είναι αδιανόητο, όπου τα παιδιά νιώθουν ασφάλεια μόνο όταν έχουν σταθερότητα και συνέχεια στα πρόσωπα. Δηλώνουμε πως δε θα αποδεχτούμε την ωρομισθία ή οποιαδήποτε μορφή ελαστικής σχέσης εργασίας (π.χ. stage), σαν απάντηση στη συνεχιζόμενη καταπάτηση του ωραρίου μας έχοντας δίπλα μας ανθρώπους με χειρότερη και πολυδιάστατη καταπάτηση των εργασιακών δικαιωμάτων τους και αυτό γιατί οι ελαστικές σχέσεις εργασίας δημιουργούν εργαζόμενους διχασμένους, αποδυναμωμένους και ευάλωτους σε κάθε είδους αυθαιρεσία από την πλευρά του εργοδότη (Υπουργείο), έτσι όπως έχει αποδειχθεί στην πράξη με τέτοιες μορφές εργασιακών σχέσεων. Προτείνουμε: Μια επιπλέον Νηπιαγωγό σε κάθε Νηπιαγωγείο με σταθερή και μόνιμη σχέση εργασίας Κάθε γραφείο να έχει επιπλέον ικανοποιητικό αριθμό μονίμων εκπαιδευτικών για την αναπλήρωση όσων απουσιάζουν Ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό (ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, δασκάλους μητρικής γλώσσας) με σταθερή και μόνιμη σχέση εργασίας

10 ε. ΕΝΣΑΞΙΑΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ή αλλιώς ΕΝΑ ΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ Η άγνοια τόσο της κοινωνίας όσο και της εκπαίδευσης για τα ζητήματα της αναπηρίας ορίζει «ειδικούς» τρόπους, δομές και επαγγελματίες που θα ασχολούνται με τα ανάπηρα παιδιά, λειτουργώντας έτσι με απολύτως διαχωριστικές πρακτικές, που συγχρόνως όμως εξωραΐζονται, ντυμένες με φιλανθρωπικές προθέσεις και λειτουργούν ως άλλοθι σε μια κοινωνία άνιση. Αυτό που εμείς υποστηρίζουμε είναι το ενταξιακό σχολείο, το «χολείο για όλους», όπου: Η ποικιλομορφία των παιδιών αναγνωρίζεται ως πλούτος και χρησιμοποιείται ώστε να πολλαπλασιαστεί η γνώση και η εμπειρία Λαμβάνεται υπόψη η διαφορετικότητα των αναγκών των παιδιών και προσπαθεί να ανταπεξέλθει στους διαφορετικούς μαθησιακούς τρόπους Οι παραδοσιακές αντιλήψεις σε θέματα ειδικής αγωγής ήθελαν και εξακολουθούν να θέλουν τον εκπαιδευτικό της τάξης να αναφέρει τις δυσκολίες που συναντά σε ειδικούς, προκειμένου αυτοί να διαγνώσουν και να παραπέμψουν το μαθητή σε «ειδική» δομή. Το λανθάνον μήνυμα αυτής της αντίληψης είναι ότι οι εκπαιδευτικοί των γενικών σχολείων δεν έχουν τα προσόντα ή την ικανότητα να εκπαιδεύσουν ένα μαθητή που εμφανίζει πρόβλημα μάθησης. Η ουσιαστική υποστήριξη όλων των μαθητών προϋποθέτει ότι ο εκπαιδευτικός αντιλαμβάνεται και αποδέχεται την αφετηρία κάθε μαθητή και καλλιεργεί τη γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική του ανάπτυξη. Στο πλαίσιο του ενταξιακού Νηπιαγωγείου η συνεργασία των δύο Νηπιαγωγών της τάξης μπορεί να κάνει αποδοτικότερη την οργάνωση, το σχεδιασμό και την υλοποίηση της εκπαιδευτικής πρακτικής. Η υλοποίηση του ενταξιακού σχολείου προϋποθέτει τις παρακάτω προτάσεις: Διοργάνωση συνάντησης Νηπιαγωγών προκειμένου να συζητηθούν τα ζητήματα της Ειδικής Αγωγής και της Ένταξης Κατάλληλη εκπαίδευση όλων των εκπαιδευτικών, με διαρκή περιοδική επιμόρφωση και έμφαση στα ζητήματα της ενταξιακής εκπαίδευσης Διεκδίκηση ουσιαστικών αυξήσεων σε όλους τους εκπαιδευτικούς, έτσι ώστε να απαλειφθεί το εμπόδιο που δημιουργεί το επίδομα του ειδικού εκπαιδευτικού στη συνεργασία των δύο εκπαιδευτικών της ενταξιακής τάξης λειτουργώντας διαχωριστικά Κατάλληλους υποστηρικτικούς μηχανισμούς. υγκεκριμένα, κατάλληλη κτιριακή διαμόρφωση των σχολείων, εκπαιδευτικό υλικό και ειδικά μέσα εκπαίδευσης, διεπιστημονική συνεργασία του σχολείου με ομάδες ειδικών επιστημόνων (ψυχολόγων, λογοθεραπευτών, κοινωνικών λειτουργών, κ.ά. και δίκτυα αλληλοϋποστήριξης και ενημέρωσης Νηπιαγωγών

11 Σα θέματα του νηπιαγωγείου χρειάζονται εκτενή και συλλογική συζήτηση.γι αυτό το λόγο προτάθηκε από τις νηπιαγωγούς το Νηπιαγωγείο να αποτελεί θέμα της ημερήσιας διάταξης, στην Γενική συνέλευση αντιπροσώπων του κλάδου μας, τον Ιούνη. Σο Νηπιαγωγείο είναι πραγματικά σε κρίσιμο σταυροδρόμι και για να προχωρήσουμε απ αυτό το σταυροδρόμι σε νικηφόρο δρόμο, προτείνουμε καθημερινή στάση αντίσταση από τις νηπιαγωγούς με διαδικασίες και συντονισμό από τη βάση. Αυτό επίσης, προτάθηκε από τις νηπιαγωγούς (ομόφωνα σε ενδεικτική ψηφοφορία) απέναντι στην πρόταση διαπαραταξιακής γραμματείας νηπιαγωγών. Αποστέλλουμε στη ΔΟΕ και στους υλλόγους τις προτάσεις μας και το πρόγραμμα δράσης που προέκυψε από την μαζική πανελλαδική συνάντηση Νηπιαγωγών, ώστε να συζητηθούν και να υιοθετηθούν από τον κλάδο για ένα καλύτερο σχολείο χωρίς διαχωρισμούς, διακρίσεις και ανισότητες

12 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΗ Δημιουργία Επιτροπών Νηπιαγωγών σε όσους υλλόγους δεν υπάρχουν, συνεδρίαση αυτών και ενημέρωση για τις προτάσεις, που κατατέθηκαν την ημέρα της Πανελλαδικής υνάντησης των Νηπιαγωγών Έκδοση αφίσας για τα Νηπιαγωγεία με τα αιτήματά μας Έκδοση γράμματος προς τους γονείς που να ενημερώνει για τα προβλήματα μας Εβδομάδα τοπικών δράσεων 5-9 Μαΐου για τα προβλήματα των Νηπιαγωγείων, στις πρωτεύουσες των νομών απ όλους τους υλλόγους πανελλαδικά Πανελλαδική απεργία στις 8 Μαΐου με συγκέντρωση στο ΤΠ.Ε.Π.Θ. Ημέρα Δράσης στις 9 Μαΐου στο ύνταγμα με δρώμενα, διανομή ενημερωτικών εντύπων κ.α.

Αρ. Πρωτ:1332 Αθήνα 17/9/2012 Προς Τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε.

Αρ. Πρωτ:1332 Αθήνα 17/9/2012 Προς Τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε. Αρ. Πρωτ:1332 Αθήνα 17/9/2012 Προς Τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε. Θέμα : Εργασιακά δικαιώματα Εκπαιδευτικών Π.Ε. Συνάδελφοι, Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., επικαιροποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Α. Υπουργικές Αποφάσεις/Νόμοι σχετικοί με τη λειτουργία του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου

Α. Υπουργικές Αποφάσεις/Νόμοι σχετικοί με τη λειτουργία του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Δ Α. Παπανδρέου 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες: Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Πρόωρη Αποχώρηση των νηπίων των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων. Προχειρότητα ή οργανωμένο σχέδιο διάλυσης του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου; Απίστευτο χάος επικρατεί στα Ολοήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 2013-2014» Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΑΔΑ: ΒΛ9Α9-ΣΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---------- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ολοήμερο Νηπιαγωγείο

ΘΕΜΑ: Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Βαθμός ασφαλείας Να διατηρηθεί μέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---------- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Δ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ --------- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Υπουργικές Αποφάσεις/Νόμοι σχετικοί με τη λειτουργία του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

Α. Υπουργικές Αποφάσεις/Νόμοι σχετικοί με τη λειτουργία του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Δ Α. Παπανδρέου 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες: Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2007 2008. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2007 2008. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο πρόγραμμα Νηπιαγωγείου και Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο πρόγραμμα Νηπιαγωγείου και Ολοήμερου Νηπιαγωγείου. Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ΤΜΗΜΑ Δ Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 39: Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Άρθρο 39: Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Άρθρο 39: Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 1. α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 3848/2010 (Α 71) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Ως σχολικοί σύμβουλοι επιλέγονται εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Α. Σκοπός και περιεχόμενο του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

Α. Σκοπός και περιεχόμενο του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Δ Α. Παπανδρέου 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες: Θεοδώρα Δρούλια

Διαβάστε περισσότερα

: 210.34.42.239 Fax : 210.34.42.241 e-mail : t05olohm@ypepth.gr Φ.32/ 250 / 93776 /Γ1

: 210.34.42.239 Fax : 210.34.42.241 e-mail : t05olohm@ypepth.gr Φ.32/ 250 / 93776 /Γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α. Παπανδρέου 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες: Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ: 1027 Αθήνα, 16-9-2014 Προς Τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε. Θέμα : Εργασιακά δικαιώματα Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Αρ. Πρωτ: 1027 Αθήνα, 16-9-2014 Προς Τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε. Θέμα : Εργασιακά δικαιώματα Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αρ. Πρωτ: 1027 Αθήνα, 16-9-2014 Προς Τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε. Θέμα : Εργασιακά δικαιώματα Εκπαιδευτικών Π.Ε. Συνάδελφοι, Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., επικαιροποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ. κ. Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ. κ. Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αθήνα 6/11/ 2013 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ κ. Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Κοινοποίηση: 1. κ. Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 2. κ. Γενικό Γραμματέα του ΥΠ.Ε.Π.Θ. 3. Συλλόγους Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ «ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ» Βόλος 9-9 - 2015 Μαγνήτων 221, Βόλος Τηλ. Fax : 0421 58244 ΠΡΟΣ: Όλες τις σχολικές µονάδες του Ν. Μαγνησίας ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Νο 1 2015-2016 ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.1454 Αθήνα 12/3/2015 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Αρ. Πρωτ.1454 Αθήνα 12/3/2015 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αρ. Πρωτ.1454 Αθήνα 12/3/2015 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Το Δ.Σ. της Διδασκαλικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ Το σχολείο, ως ένας κατεξοχήν κοινωνικός θεσμός, δεν μπορεί να παραμείνει αναλλοίωτο μπροστά στις ραγδαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, Αθήνα 10681 τηλ: 210-3327768 - Fax: 210-3327714 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΟΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2388/2015, τ. Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Σκοπός και περιεχόµενο του Ολοήµερου Νηπιαγωγείου

Α. Σκοπός και περιεχόµενο του Ολοήµερου Νηπιαγωγείου Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α. Παπανδρέου 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγράμματα για την ενεργό ένταξη Παλιννοστούντων, Αλλοδαπών και Ρομά μαθητών στο Εκπαιδευτικό μας σύστημα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγράμματα για την ενεργό ένταξη Παλιννοστούντων, Αλλοδαπών και Ρομά μαθητών στο Εκπαιδευτικό μας σύστημα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Α. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Κόπτσης Ρ. Γεωργακόπουλος Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Έχοντας υπόψη: Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης»

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Δομή Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα διαρθρώνεται σε τρεις διαδοχικές βαθμίδες: την Πρωτοβάθμια, τη Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η Εκπαίδευση στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο. Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΘΕΜΑ : Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο. Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας Μαρούσι, 3-8 - 2009 Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ.50/249 / 93773 /Γ1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου για το σχολικό έτος »

ΘΕΜΑ: «Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου για το σχολικό έτος » ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, Γ ----- Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΜΕ-ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΥ ΟΡΑΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ Συμβολή στον κύκλο συζητήσεων εκδηλώσεων της ΔΟΕ με θέμα «Το σχολείο που βιώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: TA ΜΕΛΗ TOY ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΔΟΕ, ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ. Θέμα: Πώς προχωράμε ενάντια στην «αυτοαξιολόγηση»

ΠΡΟΣ: TA ΜΕΛΗ TOY ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΔΟΕ, ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ. Θέμα: Πώς προχωράμε ενάντια στην «αυτοαξιολόγηση» Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18533 e-mail: info@rigasfereospeiraias.gr http://www.rfp.gr ΠΕΙΡΑΙΑΣ 3/4/2014, Α.Π: 102 ΠΡΟΣ: TA ΜΕΛΗ TOY ΣΥΛΛΟΓΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Αγαπητοί γονείς Είχαμε επισημάνει στην αρχή της σχολικής χρονιάς ότι η νέα χρονιά, βρίσκει τα σχολεία σε χειρότερη κατάσταση από την περσινή, τους γονείς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου Το ολοήµερο σχολείο έχει έντονο εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιεχόµενο. Σχεδιάστηκε για να εξυπηρετήσει υψηλούς παιδαγωγικούς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Τα στοιχεία που ακολουθούν αποτελούν ευρήματα της επιστημονικής ομάδας της ORIENTUM υπό την επίβλεψη των συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού Νίκου Παυλάκου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ. Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ. Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους περιλαμβάνεται η διδασκαλία,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Οδηγίες για λειτουργία Κοινοτικών Νηπιαγωγείων και εργοδότηση νηπιαγωγών

Θέμα: Οδηγίες για λειτουργία Κοινοτικών Νηπιαγωγείων και εργοδότηση νηπιαγωγών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.10.29/3 Αρ. Τηλ.: 22800706 Αρ. Φαξ. 22800869 E-mail: dde@moec.gov.cy Προέδρους Συνδέσμων Γονέων Κοινοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2015-2016 σε δημοτικά σχολεία της χώρας»

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2015-2016 σε δημοτικά σχολεία της χώρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ, EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α - ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2008-2009. Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας

ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2008-2009. Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Α. Παπανδρέου 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες: Α. Κόπτσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (Τ.Α)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (Τ.Α) ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (Τ.Α) Στέργιος Κεχαγιάς, Δάσκαλος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Παγγαίου Η εκπαίδευση αποτελεί στην ουσία και στην πράξη μια βασική λειτουργία της κοινωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Εφαρµογή καινοτόµων παρεµβάσεων στο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Εφαρµογή καινοτόµων παρεµβάσεων στο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ.Πρωτ. 941 Αθήνα 6/5/2008. Προς Τον Υπουργό Παιδείας κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη ΚΟΙΝ: Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε.

Αριθµ.Πρωτ. 941 Αθήνα 6/5/2008. Προς Τον Υπουργό Παιδείας κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη ΚΟΙΝ: Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε. Αριθµ.Πρωτ. 941 Αθήνα 6/5/2008 Θέµα: Σχέδιο Νόµου για την Ειδική Αγωγή ΣΧΕΤ: Αρ. Πρωτ:2208/2-4-08 επιστολή σας Προς Τον Υπουργό Παιδείας κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη ΚΟΙΝ: Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε. Κύριε Υπουργέ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΙΔΡΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΡΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Θα ιδρύσουμε ένα ιδιωτικό σχολείο νηπιαγωγείο-δημοτικό που θα λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 Διαδικασίες»

Θέμα: «Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 Διαδικασίες» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές του νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 201., - 201..

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές του νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 201., - 201.. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές του νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 201., - 201.. θα πραγματοποιούνται από την. έως τις. Ιουνίου 201. τις παρακάτω ώρες:.... Δικαίωμα εγγραφής έχουν όσα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Το Ολοήμερο Σχολείο σε Ελλάδα και άλλα κράτη της Ευρώπης

Το Ολοήμερο Σχολείο σε Ελλάδα και άλλα κράτη της Ευρώπης Το Ολοήμερο Σχολείο σε Ελλάδα και άλλα κράτη της Ευρώπης Δρ Αικατερίνη Σουσαμίδου Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΘΕ 1.2. Ένταξη και Ισότιμη Εκπαίδευση

ΠΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΘΕ 1.2. Ένταξη και Ισότιμη Εκπαίδευση ΠΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΘΕ 1.2. Ένταξη και Ισότιμη Εκπαίδευση Μαρία Θ. Παπαδοπούλου, PhD Ειδική Παιδαγωγός Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. 6ης Περιφέρειας ν. Λάρισας Ενσωμάτωση Κοινωνική ενσωμάτωση, μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγια Προγράμματα ημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγια Προγράμματα ημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες:

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες: 1 Σχέδια Δράσης Πεδία: 1. Εκπαιδευτικές διαδικασίες. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Τομείς: 1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ)

Ένωση Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) Ένωση Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) Η ΟΓΕ αγωνίζεται από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής της για την αναγνώριση της κοινωνικής αξίας της μητρότητας. Η στήριξη του νέου ζευγαριού, και ιδιαίτερα της γυναίκας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Λειτουργία Τμημάτων Ένταξης στις Σχολικές Μονάδες Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πιερίας, Πέλλας»

Θέμα: «Λειτουργία Τμημάτων Ένταξης στις Σχολικές Μονάδες Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πιερίας, Πέλλας» Page1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 10 η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014»

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014» ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014» Οι Πράξεις «Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων (Β)

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος 5-3-2015. Προς τα µέλη του συλλόγου. Ενηµερωτικό Δελτίο

Βόλος 5-3-2015. Προς τα µέλη του συλλόγου. Ενηµερωτικό Δελτίο Βόλος 5-3-2015 Προς τα µέλη του συλλόγου Ενηµερωτικό Δελτίο ΘΕΜΑ 1 ο : ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ο.Ε ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΔΕΝ ΕΦΕΡΕ ΤΙΣ ΠΟΛΥΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 5-9 -2006 Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ. 50 / 162 / 88353 / Γ1 ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Δ

Αθήνα, 5-9 -2006 Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ. 50 / 162 / 88353 / Γ1 ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Δ Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Δ Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ49-ΛΦ9 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΨ49-ΛΦ9 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

β) Για την πρόσληψη των εκπαιδευτικών των Παράλληλων Στηρίξεων οι Υπουργικές Αποφάσεις αναφέρουν:

β) Για την πρόσληψη των εκπαιδευτικών των Παράλληλων Στηρίξεων οι Υπουργικές Αποφάσεις αναφέρουν: Οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς Παράλληλης Στήριξης ΘΕΜΑ: «Παράλληλες Στηρίξεις» ΣΧΕΤ: Ν. 3699/2008, Αριθμ. 27922/Γ6 Υπουργική Απόφαση, Φ.353.1/324/105657/Δ1 Υπουργική Απόφαση, Αριθμ. Πρωτ. 126057/8-10-2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση (80%) Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ «ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ» Βόλος 2-9 - 2014 Μαγνήτων 221, Βόλος Τηλ. Fax : 0421 58244 ΠΡΟΣ: Όλες τις σχολικές µονάδες του Ν. Μαγνησίας ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Νο 1 2014-2015 ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑ 2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Οργάνωση δραστηριοτήτων ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΑ 2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Οργάνωση δραστηριοτήτων ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΑ 2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Οργάνωση δραστηριοτήτων ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Ημερομηνίες ΠΑ 2015-2016 Ημερομηνίες ΠΑ Έργο 15-18/3/2016 & 21-24/3/2016 Παρακολούθηση προγράμματος Νηπιαγωγείου 28/3-1/4/2015 & 4-8/3/2015 Θεματική

Διαβάστε περισσότερα

3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας

3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας Πίνακας 2 Περιεχομένων Το Σχολείο μας 3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας 4 Σχολικό Έτος και Αργίες Ωράριο 6 Οι καθημερινές μας Οι Δραστηριότητες 7 εργασίες μας 9 Κατ οίκον Εργασία Οι Αξιολόγηση 10 Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Αρ. Πρωτ. 1290 Αθήνα 26/11/2014 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει τονίσει

Διαβάστε περισσότερα

β. Η ισχύς της διάταξης της περίπτωσης α της παραγράφου 7 του άρθρου αυτού άρχεται την 1-2-2013.

β. Η ισχύς της διάταξης της περίπτωσης α της παραγράφου 7 του άρθρου αυτού άρχεται την 1-2-2013. περίπτωση, η οποία θα πιστοποιεί ότι ο αιτών ή η αιτούσα έχει προκριθεί και είναι μέλος της Ολυμπιακής ομάδας που θα συμμετάσχει στην αντίστοιχη διοργάνωση και β) με βεβαίωση της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Αθήνα, 28 7-2006 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Καινοτόμες παρεμβάσεις για την αποτελεσματική συνεργασία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ 70 με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό και τα Στελέχη της Εκπαίδευσης Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Ολοήμερο

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Διαπολιτισμική Εκπαίδευση E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

4o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ. των αιρετών του ΚΥΣΔΕ Γρηγόρη Καλομοίρη και Χρήστου Φιρτινίδη, εκπροσώπων των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων

4o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ. των αιρετών του ΚΥΣΔΕ Γρηγόρη Καλομοίρη και Χρήστου Φιρτινίδη, εκπροσώπων των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων 4o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ των αιρετών του ΚΥΣΔΕ Γρηγόρη Καλομοίρη και Χρήστου Φιρτινίδη, εκπροσώπων των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων Θέμα: Υπεραριθμίες: Αναλυτικές διευκρινίσεις και παραδείγματα Συνάδελφοι/συναδέλφισσες,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την οργάνωση των Ερευνητικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο κατά το σχολικό έτος 2012-2013 ΛΑΜΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Αγαπητοί/ες

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαιδευτικής Μονάδας & Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού

Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαιδευτικής Μονάδας & Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Πρόγραμμα E ξ A ποστάσεως E κπαίδευσης ( E learning ) Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαιδευτικής Μονάδας & Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Οδηγός Σπουδών Σο πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Στο Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» Άρθρο Θέματα Ειδικής Αγωγής και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ. Κ. Κακαζιάνη Μαρίνα, 697345566 κ. Διαμαντοπούλου. Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ. Κ. Κακαζιάνη Μαρίνα, 697345566 κ. Διαμαντοπούλου. Μάθησης και Θρησκευμάτων Αρ. Πρωτ. 33 Ημερ.: 18/4/2011 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2. Πρόεδρο της Βουλής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3. Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΟΕ ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών» Σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.1566/1985 και συγκεκριμένα με την παράγραφο 7 (όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Χριστίνα Τσακαρδάνου Εκπαιδευτικός Πανθομολογείται πως η ανάπτυξη του παιδιού ορίζεται τόσο από τα γενετικά χαρακτηριστικά του, όσο και από το πλήθος των ερεθισμάτων που δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία»

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» «Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» H έρευνα του Ο.Ο.Σ.Α. «PISA» (Programme for International Student Assesment, Πρόγραµµα ιεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών) αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τα προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2013-2014» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας Βαθμός Προτερ. ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Καταργείται η προτεραιότητα των κατόχων διδακτορικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. ΙΙ. Προϋποθέσεις για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων :

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. ΙΙ. Προϋποθέσεις για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων : ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕ & ΔΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α - ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Αποδεκτών

ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----------- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ---------- ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική Αναδρομή. Η ειδική εκπαίδευση στην Ελλάδα

Ιστορική Αναδρομή. Η ειδική εκπαίδευση στην Ελλάδα Ιστορική Αναδρομή Η ειδική εκπαίδευση στην Ελλάδα Μοντέλο αναπηρίας Ιατρικό μοντέλο: Η αναπηρία κατανοείται από βιολογικής πλευράς και επομένως το άτομο με αναπηρία θεωρείται ότι έχει ανάγκη από ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΔΕΛΣΙΟ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ /ΠΤΠΕ Δ ΑΘΗΝΩΝ

9ο ΔΕΛΣΙΟ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ /ΠΤΠΕ Δ ΑΘΗΝΩΝ Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, Την Πέμπτη 10/9/2014 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες τοποθέτησης όλων των εκπαιδευτικών στη Δ Διεύθυνση Αθηνών. Οι ελλείψεις εκπαιδευτικών στη περιοχή μας έχουν ως εξής: Δάσκαλοι:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ενημερωτική Συνάντηση Γονέων - Κηδεμόνων

ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ενημερωτική Συνάντηση Γονέων - Κηδεμόνων ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 Ενημερωτική Συνάντηση Γονέων - Κηδεμόνων Η εκπαίδευση και η διαπαιδαγώγηση των παιδιών αποτελεί κοινό έργο γονέων και εκπαιδευτικών. Ως εκ τούτου απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Ιστοσελίδα :

1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Ιστοσελίδα : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Μαρούσι, 03.03.2015

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: Blog: Mail:

Τηλ: Blog:  Mail: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ελευσίνα: 11/5/16 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Κώστας Βάρναλης» Αρ. Πρωτ.: 31 ΕΔΡΑ: 7ο Δημ.Σχολείο Ελευσίνας Νικόλαου Νέζη 56 (πρώην Θεοτοκοπούλου) ΠΡΟΣ:ΜΕΛΗ Πληρ. :Ιακώβου

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου. Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου. Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο δεικτών. Δημιουργήθηκε από την ΑΝΤΙΓΟΝΗ. Στο πλαίσιο του έργου DARE-Net Desegregation and Action for Roma in Education Network

Σύνολο δεικτών. Δημιουργήθηκε από την ΑΝΤΙΓΟΝΗ. Στο πλαίσιο του έργου DARE-Net Desegregation and Action for Roma in Education Network ΑΝΤΙΓΟΝΗ - Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Πτολεμαίων 29Α, 6 ος όροφος, 54630 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2014-2015»

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Δ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Ευρωπαϊκή Επιτροπή 0ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων»

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων» 1 Τρίκαλα 17 / 6 /2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα