ΠΡΟΣΑΕΙ ΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Κυριακή 8 Μαρτίου 2009

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΑΕΙ ΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Κυριακή 8 Μαρτίου 2009"

Transcript

1 ΠΡΟΣΑΕΙ ΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Κυριακή 8 Μαρτίου 2009 Στην Πανελλαδική Συνάντηση Νηπιαγωγών που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 8 Μάρτη στο Μαράσλειο Διδασκαλείο, κατατέθηκαν οι παρακάτω προτάσεις που έτυχαν κοινής αποδοχής: 1. ΩΡΑΡΙΟ Η τελευταία υπουργική απόφαση για το ωράριο λειτουργίας του Νηπιαγωγείου είχε ως αποτέλεσμα: Την αύξηση του διδακτικού ωραρίου για όλες τις/τους Νηπιαγωγούς χωρίς επιπλέον αμοιβή Την ανισότητα διδακτικού χρόνου μεταξύ των τμημάτων και των Νηπιαγωγών που εργάζονται σε αυτά (διαφορές 15, 30, 45 λεπτών ως προς το χρόνο απασχόλησης) Τη δημιουργία σύγχυσης σχετικά με το πότε αρχίζει και πότε λήγει το διδακτικό ωράριο και τι περιλαμβάνει αυτό. Συγκεκριμένα, ο χρόνος προσέλευσης και αποχώρησης των νηπίων δεν θεωρείται διδακτικός χρόνος Πρόκειται για ωράριο που αναπροσαρμόζεται και παρατείνεται συνεχώς, αφού δεν είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο. Κατά συνέπεια παραβιάζεται η αρχή της ισότητας, όπως αυτή προσδιορίζεται με βάση το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος, με την οποία, όπως είναι γνωστό, καθιερώνεται, όχι μόνον η ισότητα των Ελλήνων απέναντι στο νόμο, αλλά και η ισότητα του νόμου απέναντι σε αυτούς και με τις ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος, σύμφωνα με τις οποίες προστατεύεται το δικαίωμα στην εργασία και ό,τι συνδέεται με αυτήν. Γι αυτό προτείνουμε να νομοθετηθεί ωράριο Νηπιαγωγών το οποίο να είναι σύμφωνο με αυτό που ισχύει στην υπόλοιπη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΩΡΑΡΙΟ Σο συντονιστικό Νηπιαγωγών προτείνει να κατατεθεί σχέδιο νόμου που θα έχει τις υπογραφές συναδέλφων για να λειτουργήσει ως μέσο πίεσης προς το Τπουργείο. Για την προώθησή του πιστεύουμε πως η ΔΟΕ πρέπει να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες. το νόμο αυτό πρέπει να διευκρινίζεται ότι: 1. Επειδή οι θέσεις των Νηπιαγωγών στα Νηπιαγωγεία είναι ενιαίες, χωρίς να γίνεται οποιαδήποτε διάκριση σε πρωινό ή απογευματινό ωράριο, κλασικό ή ολοήμερο πρόγραμμα, εξίσου ενιαίο πρέπει να είναι και το

2 ωράριο των Νηπιαγωγών που υπηρετούν σε αυτές 2. Λόγω των ιδιαζουσών συνθηκών που επικρατούν στο Νηπιαγωγείο, οι Νηπιαγωγοί είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται σε κατάσταση άμεσης ετοιμότητας, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, αλλά και κατά τη διάρκεια του διαλείμματος (καθημερινή εφημερία) και κατά τη διάρκεια προσέλευσης και αναχώρησης των νηπίων. Άρα ο συνολικός διδακτικός χρόνος αρχίζει να λογίζεται από την ώρα προσέλευσης των νηπίων, εκτείνεται και κατά τη διάρκεια του διαλείμματος και τελειώνει με τη λήξη του χρόνου αποχώρησης των νηπίων 3. Η διδακτική ώρα διαρκεί 45 λεπτά της ώρας, όπως δηλ. ισχύει και για τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς 4. Οι προϊσταμένες που καλούνται να αντεπεξέλθουν σε ποικίλα καθήκοντα (εκπαιδευτικά, διοικητικά οικονομικά και οργανωτικά), οφείλουν να έχουν μειωμένο διδακτικό ωράριο, όπως ισχύει για τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς Με βάση τα παραπάνω, καταλήγουμε στην ακόλουθη πρόταση: Προτείνουμε την εξής διάταξη νόμου: ΠΡΟΣΑΗ ΝΟΜΟΤ ΩΡΑΡΙΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ: α) Σν εβδνκαδηαίν ππνρξεωηηθό ωξάξην δηδαζθαιίαο ηωλ Νεπηαγωγώλ, πνπ ππεξεηνύλ ζηα δεκόζηα Νεπηαγωγεία, νξίδεηαη από ην ρξόλν ηζρύνο ηνπ παξόληνο, ωο εμήο: Ι) Πξνϊζηάκελεο Νεπηαγωγείωλ: δηδαθηηθέο ώξεο 20. ΙΙ) Νεπηαγωγνί: δηδαθηηθέο ώξεο (45ιεπηεο) 24, αλ έρνπλ κέρξη 10 έηε ππεξεζίαο, δηδαθηηθέο ώξεο 23, αλ έρνπλ από 10 κέρξη 15 έηε ππεξεζίαο, δηδαθηηθέο ώξεο 22, αλ έρνπλ κέρξη 20 έηε ππεξεζίαο θαη δηδαθηηθέο ώξεο 21, αλ έρνπλ πάλω από 20 έηε ππεξεζίαο β) ηνπο Νεπηαγωγνύο, πνπ ζπκπιεξώλνπλ ηνλ νξηδόκελν ζηελ πξνεγνύκελε πεξίπηωζε ρξόλν ππεξεζίαο κέρξη 31 Δεθεκβξίνπ, αλαηίζεηαη κεηωκέλν ωξάξην δηδαζθαιίαο από ηελ 1ε επηεκβξίνπ ηνπ ηδίνπ έηνπο θαη ζηνπο ινηπνύο από ηελ 1ε επηεκβξίνπ ηνπ επόκελνπ δηδαθηηθνύ έηνπο Διεκδικούμε Μέχρι να κατοχυρωθεί νομοθετικά το ωράριο των Νηπιαγωγών να υπάρχει συνδικαλιστική κάλυψη όσων δεν εφαρμόζουν το νέο ωράριο των Νηπιαγωγείων και να καλύπτονται, σε περίπτωση στάσης εργασίας, από το ταμείο της ΔΟΕ. Να δημιουργηθεί και να λειτουργήσει σε μόνιμη βάση απεργιακό ταμείο από τη ΔΟΕ

3 2. ΥΠΟΦΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Δημόσιο Νηπιαγωγείο βρίσκεται σε μια πολύ κρίσιμη φάση της ιστορικής διαδρομής του. Η πρώτη βαθμίδα της υποχρεωτικής Εκπαίδευσης η οποία, σύμφωνα με τις έρευνες, είναι καθοριστική για τη μετέπειτα μορφωτική πορεία του παιδιού έχει πολλά προβλήματα. Για να μη συνεχίζει να ακυρώνεται στην πράξη η υποχρεωτικότητα της Προσχολικής Αγωγής, θα πρέπει το δημόσιο Νηπιαγωγείο να καλύψει τις ανάγκες όλων των παιδιών (4-6 ετών) για εκπαίδευση και όχι να τα οδηγεί στην ιδιωτική εκπαίδευση (σύμφωνα με στοιχεία της ΟΙΕΛΕ ο αριθμός των νηπίων που φοιτούν φέτος σε ιδιωτικά Νηπιαγωγεία αυξήθηκε σε από σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά). Η ουσιαστική και όχι απλώς νομοθετική κατοχύρωση της υποχρεωτικότητας απαιτεί: Να εφαρμοστεί άμεσα ο Ν 3518/2006 για την υποχρεωτικότητα στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο και να μην λειτουργήσουν τμήματα Νηπιαγωγείων σε Δημοτικούς και ιδιωτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς ταθμούς Να γίνουν τροποποιήσεις στο Π.Δ. 200/1998 σύμφωνες με το χαρακτήρα της υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, στις οποίες να καθορίζονται με ακρίβεια θέματα σχετικά με τη φοίτηση των νηπίων, τις ενέργειες που πρέπει να γίνονται σε περίπτωση που αυτή είναι ελλιπής, τη βεβαίωση φοίτησης κ.ά. Να γίνει υπεύθυνος σχεδιασμός, έγκαιρος προγραμματισμός και όλες οι απαραίτητες ενέργειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Τπουργείου και των λοιπών φορέων με τους οποίους συνεργάζεται, έτσι ώστε να καλύπτονται όλες οι αιτήσεις νηπίων - προνηπίων για εγγραφή (καταγραφή νηπίων - προνηπίων, έγκαιρος προγραμματισμός κ.ά.) Διεκδικούμε να: Ιδρυθούν 1000 νέα Νηπιαγωγεία και παραρτήματα Νηπιαγωγείων και να εξασφαλιστούν οι κατάλληλες κτιριακές υποδομές για όλα τα παιδιά ηλικίας 4-6 ετών, που ανταποκρίνονται στις βιολογικές και παιδαγωγικές ανάγκες της ηλικίας αυτής τελεχωθούν τα Νηπιαγωγεία με μόνιμους διορισμούς Νηπιαγωγών, οι οποίες θα εργάζονται με νομικά κατοχυρωμένο ωράριο, με 15 νήπια ανά τμήμα και με καθήκοντα που θα αφορούν άμεσα στην Εκπαιδευτική πράξη Τπάρξει η αναγκαία χρηματοδότηση για το Δημόσιο Νηπιαγωγείο έτσι ώστε να διασφαλιστεί ο δημόσιος και δωρεάν χαρακτήρας του Αυξηθούν οι δαπάνες για την παιδεία στο 15% του Γ.Κ.Π.

4 3. ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Ασάφεια επικρατεί σε ότι αφορά τους στόχους και το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος του Νηπιαγωγείου και το ρόλο της Προσχολικής Αγωγής στην εκπαίδευση. Η Προσχολική Εκπαίδευση φαινόταν ότι έχει ως στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη των νηπίων με έμφαση στη βιωματική προσέγγιση της γνώσης και την ομαλή κοινωνικοσυναισθηματική ένταξη στη μικροκοινωνία του σχολείου. Σήμερα ωστόσο, που η ύλη στην Π/θμια εκπαίδευση αλλάζει με γενική κατεύθυνση την εξαιρετικά μεγάλη εντατικοποίηση και που όλα δείχνουν πως επιδιώκεται η ύλη του Δημοτικού Σχολείου να «κατέβει» μία τάξη, είναι προφανές ότι η φύση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο Νηπιαγωγείο δεν πρόκειται να μείνει ανεπηρέαστη. Το Νηπιαγωγείο πιθανότατα να αντιμετωπιστεί ως ένα είδος «εντατικής φροντιστηριακής» προετοιμασίας για το Δημοτικό. Προς αυτήν την κατεύθυνση «δείχνουν» τόσο η προσπάθεια να ξεκινήσει η δια βίου αξιολόγηση πιστοποίηση από το Νηπιαγωγείο, μέσα από τη θεσμοθέτηση του portfolio, όσο και η γνωστή πρόταση του προέδρου του ΕΣΥΠ κ. Βερέμη για μετατροπή του Δημοτικού σε 5 χρόνια αντί για 6! Η μετατροπή της Προσχολικής Εκπαίδευσης σε άλλη μία «κλασική» αίθουσα διδασκαλίας από όπου θα εξοριστεί κάθε έννοια παιχνιδιού και ελεύθερης, δημιουργικής και βιωματικής πρόσβασης στη γνώση, θα είναι μια μεγάλη απώλεια, αν συμβεί. Το ζητούμενο είναι να υπάρχει ευχάριστο κλίμα στην τάξη, ώστε τα παιδιά να περνούν καλά και να εξασφαλίζεται η πρόσβαση στη γνώση με παιγνιώδη τρόπο, σύμφωνα και με τις αναγνωρισμένες παιδαγωγικές πρακτικές της ηλικίας αυτής. Μόνο τότε τα παιδιά θα αγαπήσουν το σχολείο και το Νηπιαγωγείο θα επιτελέσει το ρόλο του. Καθόλου δεν παραγνωρίζουμε ότι το ίδιο συμβαίνει και στο Δημοτικό με την αλλαγή των αναλυτικών προγραμμάτων και τα νέα βιβλία. Αντικαθίσταται δηλαδή η ιδέα της απόκτησης γενικής παιδείας από την ιδέα της απόκτησης δεξιοτήτων (επεξεργασία πληροφοριών, διαχείριση αριθμών κ.ά.). Γι αυτό, Χρειάζεται κοινή γραμμή δράσης και συνολική αντιμετώπιση των προβλημάτων της Π/θμιας Εκπ/σης με συγκεκριμένες μορφές διεκδίκησης και αγώνα. Το Νηπιαγωγείο έχει ρόλο και ταυτότητα εκπαιδευτικό. Η παρατεταμένη όμως διαμονή του παιδιού εκεί, ακυρώνει το παιδαγωγικό ρόλο του Νηπιαγωγείου, γιατί καμιά εκπαιδευτική διαδικασία δεν μπορεί να είναι ωφέλιμη για το παιδί αν διαρκεί 9 ώρες. Το παρατεταμένο ωράριο του σχολείου εξυπηρετεί τους εργοδότες και όχι τους γονείς, οι οποίοι θα προτιμούσαν να μην αναγκάζονται να αναθέτουν καθ ολοκληρία στο σχολείο την ανατροφή των παιδιών τους. Η έλλειψη των γονιών μπορεί να αποτελέσει μια ακόμα συναισθηματική δυσκολία με αρνητικές

5 συνέπειες για την συναισθηματική εξέλιξη του παιδιού. Εμείς μάλιστα που γνωρίζουμε τη σχολική πραγματικότητα θέτουμε το ερώτημα αν η πίεση που ασκείται προς τα παιδιά έχει ως στόχο να προετοιμάσει τον ελεύθερο, δημιουργικό με κριτικό πνεύμα ενεργό πολίτη ή τον ευέλικτο και διαρκώς επανακαταρτιζόμενο εργαζόμενο των ατέλειωτων εργασιακών ωραρίων. Αντιλαμβανόμαστε το Νηπιαγωγείο σαν σχολείο, όταν ζητάμε υποχρεωτική προσχολική αγωγή και μάλιστα διετή, με υποχρέωση του κράτους για επαρκή και κατάλληλα κτήρια, για πρώιμη παρέμβαση (δωρεάν και δημόσια) με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό (λογοθεραπευτές ψυχολόγους), τμήματα υποδοχής για αλλόγλωσσα παιδιά, μαζικούς διορισμούς Νηπιαγωγών, στελεχωμένα τμήματα ένταξης, ενιαίο 14χρονο σχεδιασμό και πραγματικά δωρεάν εκπαιδευτικό παιδαγωγικό υλικό. Αρνούμαστε όμως να δούμε το Νηπιαγωγείο σαν σχολείο, όταν αυτό σημαίνει, άθλιες υποδομές και υποχρηματοδότηση, εντατικοποίηση της εκπαίδευσης και συσσώρευση άχρηστων πληροφοριών. Επιπλέον: Αρνούμαστε τη μετατροπή του Νηπιαγωγείου σε χώρο φύλαξης ή σε προθάλαμο της Α Δημοτικού. Διεκδικούμε μειωμένα ωράρια εργασίας με πλήρεις αποδοχές για τους εργαζόμενους γονείς, αίτημα που πρέπει να υιοθετηθεί από όλα τα τριτοβάθμια όργανα. 4. ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ Οι αντιδραστικές αλλαγές στο Νηπιαγωγείο, πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της περίφημης «αποκέντρωσης», που θεσμοθετήθηκε το 1994 με τους νόμους 2218 και Οι νόμοι «πάγωσαν» έπειτα από τη μεγαλειώδη κινητοποίηση των εκπαιδευτικών, όμως δεν καταργήθηκαν. Η «αποκέντρωση» είναι ένας εύσχημος τρόπος για να απαλλάσσεται το αστικό κράτος από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του απέναντι στους εργαζόμενους και να φορτώνει τα βάρη σ αυτούς. Η διαχείριση των λειτουργικών εξόδων των σχολείων και η συντήρηση των εγκαταστάσεών τους από τους καταχρεωμένους Δήμους, είναι μια οδυνηρή εμπειρία για όλους μας, εκπαιδευτικούς, γονείς και πολίτες των Δήμων, που φορτώνονται με πρόσθετη βαριά φορολογία. Η επίκληση της απόφασης του Σ.τ.Ε. ότι η εκπαίδευση δεν μπορεί να εμπίπτει σ αυτή τη διαδικασία, δεν μας εφησυχάζει, γιατί στην πράξη έχει αποδειχτεί σε πάμπολλες περιπτώσεις ότι η πολιτική εξουσία δε διστάζει να αγνοήσει αποφάσεις του Σ.τ.Ε., προκειμένου να εξυπηρετήσει τους σκοπούς της. Το Νηπιαγωγείο, ως αδύναμος κρίκος, αποτελεί τον προθάλαμο των αλλαγών. Ακολουθούν Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο. Η διατήρηση της «προσωρινής» Τροπολογίας για τα Νηπιαγωγεία για δεύτερη χρονιά και απ ότι φαίνεται και για Τρίτη, δείχνει να παίρνει μόνιμο χαρακτήρα και ανοίγει το

6 δρόμο για την αποκέντρωση. Η υπόθεση της κατάργησης των Νόμων της «αποκέντρωσης» είναι υπόθεση ΟΛΗΣ της Πρωτοβάθμιας και συνολικά ΟΛΗΣ της εκπαίδευσης. Διεκδικούμε Κατάργηση των Νόμων της «αποκέντρωσης» 2218/94 και 2240/94 Αποκλειστικά Δημόσιο Δωρεάν Νηπιαγωγείο. Κανένα Νηπιαγωγείο στους Δήμους και στους ιδιώτες. Δίχρονη Τποχρεωτική Προσχολική Εκπαίδευση α. Εγγραφές 5. ΑΛΛΑ ΖΗΣΗΜΑΣΑ Σύμφωνα με το ελληνικό Σύνταγμα (ν.1566, ν. 3518) η φοίτηση στο Νηπιαγωγείο είναι διετής και το υπουργείο είναι υποχρεωμένο να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε όλα τα νήπια αλλά και όλα τα προνήπια να εγγράφονται, χωρίς αποκλεισμούς, στο δημόσιο Νηπιαγωγείο και να φοιτούν σε αυτό. Οι Νηπιαγωγοί πρέπει να δέχονται κάθε αίτηση για εγγραφή προνηπίου γιατί ο νόμος ορίζει ότι η φοίτηση στο Νηπιαγωγείο είναι διετής και συνεπώς είναι υποχρεωτική η εγγραφή όλων των παιδιών. Στην αντίθετη περίπτωση : Βοηθάμε το Υπουργείο να στρέφει τους γονείς προς τα ιδιωτικά Νηπιαγωγεία ή τα Νηπιαγωγεία των Δήμων (το Υπουργείο έχει φροντίσει με τους νόμους της αποκέντρωσης, τις τροπολογίες του και τις πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις του Σ.τ.Ε. να τους επιτρέπει να δέχονται τα νήπια και τους «χαρίζει» ουσιαστικά τα προνήπια), αναγκάζοντάς τους έτσι να επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο τον οικογενειακό προϋπολογισμό και συμβάλλουμε στο να επιτραπεί η εκχώρηση του Νηπιαγωγείου σε δήμους και ιδιώτες Διευκολύνουμε την άνιση, αποσπασματική, πολυδιασπασμένη και πολλών ταχυτήτων εκπαίδευση των παιδιών στερώντας τους τη σταθερότητα και τη συνέχεια φοίτησης ως προς το χώρο, τα πρόσωπα και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Επιτρέπουμε στο Υπουργείο να φτωχαίνει το Νηπιαγωγείο να το συρρικνώνει σταδιακά. Η μονοετής υποχρεωτική φοίτηση, το μονοηλικιακό Νηπιαγωγείο, που δέχεται πιέσεις για να μετατραπεί σε προθάλαμο του Δημοτικού, θα ήταν καταστροφικό για το ρόλο του. Διεκδικούμε και αγωνιζόμαστε για 2χρονη Δημόσια Δωρεάν Προσχολική Αγωγή για όλα τα παιδιά, χωρίς αποκλεισμούς. Σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε και: Εγγράφουμε όλα τα νήπια και τα προνήπια τον Ιούνιο και στις 21 Ιουνίου ενημερώνουμε το Γραφείο Εκπαίδευσης και στέλνουμε τον συνολικό αριθμό εγγραφών

7 Ζητάμε εγγράφως από τον Προϊστάμενο τη δημιουργία νέου τμήματος ή παραρτήματος ως λειτουργική ανάγκη για την τρέχουσα σχολική χρονιά και την ίδρυση νέου Νηπιαγωγείου για την επόμενη (προτάσεις για ιδρύσεις γίνονται συνήθως Νοέμβρη) καθώς και τη στελέχωσή του Την ίδια διαδικασία ακολουθούμε απευθυνόμενοι προς το ΠΥΣΠΕ, προς τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, το Σύλλογο Γονέων και το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π.Ε. Σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί το αίτημά μας, σε συνεργασία με τους γονείς και το Σύλλογο Εκπαιδευτικών διεκδικούμε με παραστάσεις, ψηφίσματα, κινητοποιήσεις τη δημιουργία νέου τμήματος Νηπιαγωγείου Απαραίτητο είναι να συμμετέχουμε στις Επιτροπές Παιδείας των Δήμων για τον καθορισμό των ορίων των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών Σχολείων. Εκεί απαιτούμε να αποσταλεί στο Γραφείο απόφαση για νέες ιδρύσεις, όπου υπάρχει ανάγκη. Την ίδια διαδικασία ακολουθούμε και σε ό,τι έχει σχέση με την κτιριακή υποδομή. Διεκδικούμε εγγράφως λύση του στεγαστικού προβλήματος του Νηπιαγωγείου και συντάσσουμε αναφορές - αιτήσεις με όλες τις ελλείψεις και τα προβλήματα ασφάλειας του κτιρίου, ζητώντας άμεση λύση, έργα, επιδιορθώσεις και ενημερώνουμε γονείς, Προϊστάμενο Εκπαίδευσης, Επιτροπή Παιδείας και Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π.Ε. Η εγγραφή όλων των παιδιών νηπίων και προνηπίων κρίνεται απαραίτητη και πρέπει να γίνεται με συντονισμένες ενέργειες, για να μην οδηγούμαστε σε πρακτικές αποκλεισμού της φοίτησης (κληρώσεις) οι οποίες επιλέγονται από τους αρμόδιους ως λύση ανάγκης. Πρέπει να ληφθούν πρωτοβουλίες και να γίνουν πραγματικές κινήσεις, ώστε να υπάρχει συνεχής πίεση και να αναλάβουν επιτέλους τις ευθύνες τους όλοι οι αρμόδιοι. Γι αυτό θεωρούμε απαραίτητα και προτείνουμε: Να υπάρχει συνδικαλιστική κάλυψη της ΔΟΕ και να παρθούν άμεσα αποφάσεις σε Δ και Γενικές υνελεύσεις υλλόγων Πρωτοβάθμιας ώστε οι Νηπιαγωγοί να εγγράφουν κανονικά όλα τα προνήπια της περιοχής τους ακόμα και στην περίπτωση που θα αποσταλεί οποιαδήποτε εγκύκλιος η οποία ουσιαστικά θα αποκλείει τη φοίτηση των προνηπίων. Να σταλεί γράμμα από τη ΔΟΕ προς όλους τους γονείς και γράμμα προς τις Νηπιαγωγούς για το ζήτημα του αποκλεισμού των παιδιών (την απόφαση έχει πάρει η ΔΟΕ πέρυσι και ελπίζουμε φέτος να υλοποιήσει) τις 21 Ιουνίου να γίνει καταγραφή όλων των εγγεγραμμένων νηπίων και προνηπίων και οι πίνακες να αποσταλούν προς τους υλλόγους εκπαιδευτικών Π.Ε. και τη ΔΟΕ για να εκτιμηθούν οι πραγματικές ανάγκες σε κτιριακές υποδομές. Η ίδια διαδικασία να γίνει και το επτέμβρη ώστε να εκτιμηθεί η πρόοδος της κάλυψης των αναγκών. Σε σχέση με τον αριθμό των παιδιών ανά τμήμα προτείνουμε: Να οριστεί ο αριθμός παιδιών ξεχωριστά για κάθε τμήμα Νηπιαγωγείου με

8 βάση τις ιδιαιτερότητες του (ειδικές ανάγκες, αλλοδαποί, ρομά κλπ) και με βάση τα κριτήρια του ΟΚ για τον χώρο σε τετραγωνικά μέτρα που πρέπει να αντιστοιχεί σε κάθε παιδί. Αυτό να γίνει με ευθύνη, συνεργασία και δέσμευση του υλλόγου διδασκόντων, του υλλόγου εκπαιδευτικών Π.Ε, της χολικού υμβούλου και της Διοίκησης. υνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για μείωση του αριθμού των παιδιών σε 1/15 ανά τμήμα β. Οργανικότητα Νηπιαγωγείου Σήμερα παρατηρείται σε πολλά Νηπιαγωγεία της χώρας, ιδιαίτερα στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και στα υπόλοιπα αστικά κέντρα, να λειτουργούν Νηπιαγωγεία με μεγαλύτερο αριθμό νηπίων από 50 (2 τμήματα ολοήμερου, 1 κλασσικό, 1 τμήμα ένταξης ), ή να λειτουργούν στο ίδιο κτιριακό συγκρότημα δύο 2/θέσια Νηπ/γεία (2 κλασσικά, 2 ολοήμερα) και το Νηπιαγωγείο να παραμένει χαρακτηρισμένο 2/θέσιο. Με αυτό τον τρόπο αποκρύπτονται οι πραγματικές ανάγκες των Νηπιαγωγείων, τα Νηπιαγωγεία παραμένουν μονοθέσια ή διθέσια, η δε προϊσταμένη με επιφορτισμένο έργο αμείβεται με το επίδομα θέσης (μικτά 123 ευρώ) χωρίς μείωση του ωραρίου της. Είναι λοιπόν εύλογο να ζητάμε: Να αλλάξει η νομοθεσία σχετικά με την οργανικότητα στα Νηπ/γεία και να οριστεί η οργανικότητα σύμφωνα με το Ν1566/1985 (ΦΕΚ 167, τ.α ) που ορίζει την οργανικότητα των Δημοτικών γ. Βοηθητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του ολοήμερου Νηπιαγωγείου και με εγκυκλίους που ήλθαν στα Νηπιαγωγεία το Σεπτέμβριο του 2006 και 2007 στην ενότητα «Γεύμα Ξεκούραση» τονίζεται: Η παιδαγωγική αξιοποίηση της ώρας του γεύματος και η «ανάγκη να δίνεται στα παιδιά ο απαιτούμενος χρόνος να γευματίζουν ήρεμα, αργά, χωρίς θόρυβο, βιασύνη και συνωστισμό που είναι σοβαρές αιτίες κόπωσης για τα παιδιά» Κατά τη διαδικασία του γεύματος πρέπει να τηρούνται ΟΛΟΙ οι κανόνες υγιεινής π.χ. χρήση τραπεζομάντηλων, ατομικής πετσέτας, σχολαστική καθαριότητα κ.ά. Όσον αφορά στην ξεκούραση των παιδιών μετά το γεύμα πρέπει να υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος και αν δεν υπάρχει, η Νηπιαγωγός μαζί με τα παιδιά μετατρέπουν της γωνιές της αίθουσας διδασκαλίας σε χώρους ξεκούρασης, εξασφαλίζοντας πάντα τους βασικούς κανόνες υγιεινής! Το Σεπτέμβριο του 2008, σε μεταγενέστερη εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας,

9 διευκρινίζεται ότι «η Νηπιαγωγός φροντίζει ώστε η αίθουσα που θα πραγματοποιείται το γεύμα να χρησιμοποιείται αποκλειστικά γι αυτό το σκοπό, ειδάλλως η Νηπιαγωγός φροντίζει ώστε η αίθουσα να παραδίδεται καθαρή μετά το γεύμα, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως αίθουσα διδασκαλίας»! Θεωρούμε απαράδεκτο να αναθέτονται στις/στους Νηπιαγωγούς οι «ρόλοι» της καθαρίστριας και της τραπεζοκόμου, καλύπτοντας μ αυτόν τον τρόπο την υποχρηματοδότηση της παιδείας και βαπτίζοντας τες ως παιδαγωγική διαδικασία Ζητάμε : Μόνιμο βοηθητικό προσωπικό στα Νηπιαγωγεία με πλήρες ωράριο (καθαρίστριες- τραπεζοκόμοι) με πρόσληψη από το ΤΠ.Ε.Π.Θ. Έως τότε να μην επιβαρύνονται οικονομικά οι γονείς για ανάθεση ατόμου (υπεύθυνου για το ζέσταμα των φαγητών), αλλά οι σχολικές επιτροπές να καλύπτουν αυτή τη δαπάνη (κατηγορία εξόδων στον ετήσιο οικονομικό απολογισμό: «λοιπά έξοδα»). Οι Δημοτικές Επιτροπές Παιδείας, να προχωρήσουν άμεσα σε έκτακτη επιχορήγηση των χολικών Επιτροπών ώστε να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες των Νηπ/γείων σε βοηθητικό προσωπικό δ. Εργασιακές σχέσεις Είτε πρόκειται για επιπλέον Νηπιαγωγό, είτε πρόκειται για καθαρίστριες, είτε για βοηθητικό προσωπικό, τονίζουμε ότι όλοι πρέπει να εργάζονται με σταθερή και μόνιμη σχέση εργασίας. Το αίτημα για σταθερή και μόνιμη σχέση εργασίας αφορά όλη την κοινωνία αλλά ειδικά για το Νηπιαγωγείο είναι αδιανόητο, όπου τα παιδιά νιώθουν ασφάλεια μόνο όταν έχουν σταθερότητα και συνέχεια στα πρόσωπα. Δηλώνουμε πως δε θα αποδεχτούμε την ωρομισθία ή οποιαδήποτε μορφή ελαστικής σχέσης εργασίας (π.χ. stage), σαν απάντηση στη συνεχιζόμενη καταπάτηση του ωραρίου μας έχοντας δίπλα μας ανθρώπους με χειρότερη και πολυδιάστατη καταπάτηση των εργασιακών δικαιωμάτων τους και αυτό γιατί οι ελαστικές σχέσεις εργασίας δημιουργούν εργαζόμενους διχασμένους, αποδυναμωμένους και ευάλωτους σε κάθε είδους αυθαιρεσία από την πλευρά του εργοδότη (Υπουργείο), έτσι όπως έχει αποδειχθεί στην πράξη με τέτοιες μορφές εργασιακών σχέσεων. Προτείνουμε: Μια επιπλέον Νηπιαγωγό σε κάθε Νηπιαγωγείο με σταθερή και μόνιμη σχέση εργασίας Κάθε γραφείο να έχει επιπλέον ικανοποιητικό αριθμό μονίμων εκπαιδευτικών για την αναπλήρωση όσων απουσιάζουν Ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό (ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, δασκάλους μητρικής γλώσσας) με σταθερή και μόνιμη σχέση εργασίας

10 ε. ΕΝΣΑΞΙΑΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ή αλλιώς ΕΝΑ ΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ Η άγνοια τόσο της κοινωνίας όσο και της εκπαίδευσης για τα ζητήματα της αναπηρίας ορίζει «ειδικούς» τρόπους, δομές και επαγγελματίες που θα ασχολούνται με τα ανάπηρα παιδιά, λειτουργώντας έτσι με απολύτως διαχωριστικές πρακτικές, που συγχρόνως όμως εξωραΐζονται, ντυμένες με φιλανθρωπικές προθέσεις και λειτουργούν ως άλλοθι σε μια κοινωνία άνιση. Αυτό που εμείς υποστηρίζουμε είναι το ενταξιακό σχολείο, το «χολείο για όλους», όπου: Η ποικιλομορφία των παιδιών αναγνωρίζεται ως πλούτος και χρησιμοποιείται ώστε να πολλαπλασιαστεί η γνώση και η εμπειρία Λαμβάνεται υπόψη η διαφορετικότητα των αναγκών των παιδιών και προσπαθεί να ανταπεξέλθει στους διαφορετικούς μαθησιακούς τρόπους Οι παραδοσιακές αντιλήψεις σε θέματα ειδικής αγωγής ήθελαν και εξακολουθούν να θέλουν τον εκπαιδευτικό της τάξης να αναφέρει τις δυσκολίες που συναντά σε ειδικούς, προκειμένου αυτοί να διαγνώσουν και να παραπέμψουν το μαθητή σε «ειδική» δομή. Το λανθάνον μήνυμα αυτής της αντίληψης είναι ότι οι εκπαιδευτικοί των γενικών σχολείων δεν έχουν τα προσόντα ή την ικανότητα να εκπαιδεύσουν ένα μαθητή που εμφανίζει πρόβλημα μάθησης. Η ουσιαστική υποστήριξη όλων των μαθητών προϋποθέτει ότι ο εκπαιδευτικός αντιλαμβάνεται και αποδέχεται την αφετηρία κάθε μαθητή και καλλιεργεί τη γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική του ανάπτυξη. Στο πλαίσιο του ενταξιακού Νηπιαγωγείου η συνεργασία των δύο Νηπιαγωγών της τάξης μπορεί να κάνει αποδοτικότερη την οργάνωση, το σχεδιασμό και την υλοποίηση της εκπαιδευτικής πρακτικής. Η υλοποίηση του ενταξιακού σχολείου προϋποθέτει τις παρακάτω προτάσεις: Διοργάνωση συνάντησης Νηπιαγωγών προκειμένου να συζητηθούν τα ζητήματα της Ειδικής Αγωγής και της Ένταξης Κατάλληλη εκπαίδευση όλων των εκπαιδευτικών, με διαρκή περιοδική επιμόρφωση και έμφαση στα ζητήματα της ενταξιακής εκπαίδευσης Διεκδίκηση ουσιαστικών αυξήσεων σε όλους τους εκπαιδευτικούς, έτσι ώστε να απαλειφθεί το εμπόδιο που δημιουργεί το επίδομα του ειδικού εκπαιδευτικού στη συνεργασία των δύο εκπαιδευτικών της ενταξιακής τάξης λειτουργώντας διαχωριστικά Κατάλληλους υποστηρικτικούς μηχανισμούς. υγκεκριμένα, κατάλληλη κτιριακή διαμόρφωση των σχολείων, εκπαιδευτικό υλικό και ειδικά μέσα εκπαίδευσης, διεπιστημονική συνεργασία του σχολείου με ομάδες ειδικών επιστημόνων (ψυχολόγων, λογοθεραπευτών, κοινωνικών λειτουργών, κ.ά. και δίκτυα αλληλοϋποστήριξης και ενημέρωσης Νηπιαγωγών

11 Σα θέματα του νηπιαγωγείου χρειάζονται εκτενή και συλλογική συζήτηση.γι αυτό το λόγο προτάθηκε από τις νηπιαγωγούς το Νηπιαγωγείο να αποτελεί θέμα της ημερήσιας διάταξης, στην Γενική συνέλευση αντιπροσώπων του κλάδου μας, τον Ιούνη. Σο Νηπιαγωγείο είναι πραγματικά σε κρίσιμο σταυροδρόμι και για να προχωρήσουμε απ αυτό το σταυροδρόμι σε νικηφόρο δρόμο, προτείνουμε καθημερινή στάση αντίσταση από τις νηπιαγωγούς με διαδικασίες και συντονισμό από τη βάση. Αυτό επίσης, προτάθηκε από τις νηπιαγωγούς (ομόφωνα σε ενδεικτική ψηφοφορία) απέναντι στην πρόταση διαπαραταξιακής γραμματείας νηπιαγωγών. Αποστέλλουμε στη ΔΟΕ και στους υλλόγους τις προτάσεις μας και το πρόγραμμα δράσης που προέκυψε από την μαζική πανελλαδική συνάντηση Νηπιαγωγών, ώστε να συζητηθούν και να υιοθετηθούν από τον κλάδο για ένα καλύτερο σχολείο χωρίς διαχωρισμούς, διακρίσεις και ανισότητες

12 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΗ Δημιουργία Επιτροπών Νηπιαγωγών σε όσους υλλόγους δεν υπάρχουν, συνεδρίαση αυτών και ενημέρωση για τις προτάσεις, που κατατέθηκαν την ημέρα της Πανελλαδικής υνάντησης των Νηπιαγωγών Έκδοση αφίσας για τα Νηπιαγωγεία με τα αιτήματά μας Έκδοση γράμματος προς τους γονείς που να ενημερώνει για τα προβλήματα μας Εβδομάδα τοπικών δράσεων 5-9 Μαΐου για τα προβλήματα των Νηπιαγωγείων, στις πρωτεύουσες των νομών απ όλους τους υλλόγους πανελλαδικά Πανελλαδική απεργία στις 8 Μαΐου με συγκέντρωση στο ΤΠ.Ε.Π.Θ. Ημέρα Δράσης στις 9 Μαΐου στο ύνταγμα με δρώμενα, διανομή ενημερωτικών εντύπων κ.α.

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007 Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.1620 Αθήνα 18/5/2015 Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Αριθ. Πρωτ.1620 Αθήνα 18/5/2015 Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αριθ. Πρωτ.1620 Αθήνα 18/5/2015 Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ: Οριστική Ημερήσια Διάταξη 84ης Γ.Σ. του κλάδου Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, Σύμφωνα με το άρθρο 35 του καταστατικού της Δ.Ο.Ε.,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΤΕΑ: Θέσεις και προτάσεις για το σχέδιο. και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) (μετά από συγκεκριμένα άρθρα βρίσκονται σχόλια-θέσεις των ΣΑΤΕΑ)

ΣΑΤΕΑ: Θέσεις και προτάσεις για το σχέδιο. και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) (μετά από συγκεκριμένα άρθρα βρίσκονται σχόλια-θέσεις των ΣΑΤΕΑ) ΣΑΤΕΑ: Θέσεις και προτάσεις για το σχέδιο νόμου της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) (μετά από συγκεκριμένα άρθρα βρίσκονται σχόλια-θέσεις των ΣΑΤΕΑ) Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής της Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.1494 Αθήνα 23/3/2015 Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Αριθ. Πρωτ.1494 Αθήνα 23/3/2015 Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αριθ. Πρωτ.1494 Αθήνα 23/3/2015 Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Σύμφωνα με τα άρθρα 33, 34, 37, 38, 40 του Καταστατικού της Δ.Ο.Ε., καλούμε τους Αντιπροσώπους των

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση του Κοινωνικού και Παιδαγωγικού Ρόλου του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου. Πανελλαδική Έρευνα με τις Απόψεις Γονέων και Εκπαιδευτικών

Διερεύνηση του Κοινωνικού και Παιδαγωγικού Ρόλου του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου. Πανελλαδική Έρευνα με τις Απόψεις Γονέων και Εκπαιδευτικών Διερεύνηση του Κοινωνικού και Παιδαγωγικού Ρόλου του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Πανελλαδική Έρευνα με τις Απόψεις Γονέων και Εκπαιδευτικών Η ερευνητική ομάδα Δημουλάς Κωνσταντίνος (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ) Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1. ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑ: Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1. ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑ: Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την εκπαίδευση έχει δύο διακριτούς στόχους : Δημόσια, δωρεάν, δημοκρατική, μαζική εκπαίδευση, από τη μια μεριά, και ποιοτικά αναβαθμισμένη, υψηλού επιπέδου εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

Κριτική του νέου νόμου για το Λύκειο και η άλλη πρόταση

Κριτική του νέου νόμου για το Λύκειο και η άλλη πρόταση ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Κριτική του νέου νόμου για το Λύκειο και η άλλη πρόταση Συμβολή στον προβληματισμό του 10 ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ»

ΘΕΜΑ: «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ: «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ» Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Περιστερίου «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» σύμφωνα με το άρθρο 18 του καταστατικού, συγκροτήθηκε σε σώμα στις 19-11-2004 και εξέλεξε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Μητροπόλεως 15 10185

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΤΟΜΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Αρχική Έκδοση Μάιος 2011

ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΤΟΜΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Αρχική Έκδοση Μάιος 2011 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταµείο ΕΣΠΑ 2007-13 \ Ε.Π. Ε& ΒΜ \ Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΤΟΜΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ για τη συνδικαλιστική χρονιά 2002-2003

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ για τη συνδικαλιστική χρονιά 2002-2003 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ για τη συνδικαλιστική χρονιά 2002-2003 Συνάδελφοι -ισσες, Σύμφωνα με το καταστατικό του Συλλόγου μας (άρθρο 14) το Δ.Σ. υποβάλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση την έκθεση πεπραγμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥΣ Επιστημονικός υπεύθυνος Καθηγητής Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

Προσλήψεις Αναπληρωτών και Ωρομισθίων

Προσλήψεις Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Προσλήψεις Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Ο οδηγός αυτός αναφέρεται με συνοπτικό τρόπο στην διαδικασία πρόσληψης Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον οδηγό αυτό

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 81ης Γ.Σ. ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 81ης Γ.Σ. ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ P O S T P R E S S ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο KEMΠ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ Αριθµός Αδείας X+7 P O S T P R E S S ENTYΠO KΛEIΣTO AP. A EIAΣ 1117/1996 KEMΠA Ξενοφώντος 15A 105 57 Aθήνα, Tηλ. 210-32.21.316 Κωδικός 01-2753

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Ρόδου

Πρότυπα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Ρόδου 2013 Πρότυπα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Ρόδου Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικές πληροφορίες για τα Πειραματικά Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα... 3 2. Εποπτεία Πειραματικών Σχολείων από το Π.Τ.Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Δημητρακόπουλος Γιώργος

Δημητρακόπουλος Γιώργος 1 Δημητρακόπουλος Γιώργος Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά (εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: dimitrako@sch.gr http://users.sch.gr/dimitrako ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ «Ε.Σ.Α.Ε.Α.» Μυλλέρου 1, 10436 Αθήνα, τηλ: 5238961, φαξ: 5238967, e-mail: esaea@otenet.

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ «Ε.Σ.Α.Ε.Α.» Μυλλέρου 1, 10436 Αθήνα, τηλ: 5238961, φαξ: 5238967, e-mail: esaea@otenet. ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ «Ε.Σ.Α.Ε.Α.» Μυλλέρου 1, 10436 Αθήνα, τηλ: 5238961, φαξ: 5238967, e-mail: esaea@otenet.gr 3 Δεκεμβρίου Εθνική Ημέρα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ΤΑ «ΑΟΡΑΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Α. Υπουργικές Αποφάσεις/Νόμοι σχετικοί με τη λειτουργία του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

Α. Υπουργικές Αποφάσεις/Νόμοι σχετικοί με τη λειτουργία του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Δ Α. Παπανδρέου 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες: Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΡΟΑΣΠΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Τ.Ε.

ΜΕ ΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΡΟΑΣΠΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Τ.Ε. Μάρτιος 2010 Αριθμός φύλλου 643 ΜΕ ΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΡΟΑΣΠΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Τ.Ε. Συνάδελφοι, Πριν ένα περίπου χρόνο ξεκίνησε με την κατάρρευση της Αμερικανικής τράπεζας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΟΓΟΥ KINDERGARTEN GRUNDSCHULE DES VEREINS FÜR GRIECHISCH-DEUTSCHE ERZIEHUNG

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΟΓΟΥ KINDERGARTEN GRUNDSCHULE DES VEREINS FÜR GRIECHISCH-DEUTSCHE ERZIEHUNG ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΟΓΟΥ KINDERGARTEN GRUNDSCHULE DES VEREINS FÜR GRIECHISCH-DEUTSCHE ERZIEHUNG Athener Schule ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 25ης Μαρτίου & Δημ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ενέργειες Προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2014-2015»

ΘΕΜΑ: «Ενέργειες Προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρ. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013 2014 Αύγουστος 2013 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΜΑΘΗΣΗ» ΔΥΟ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α`: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Έννοιες - Σκοπός 1. Εκπαίδευση είναι το σύνολο των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές με αναπηρία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012 Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012 ΑΘΗΝΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ UNICEF ΕΚΘΕΣΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΕΚΘΕΣΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 201 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 201 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων. προεδρικό διάταγμα 201/1998 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 201 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης Θέμα: Επιχειρηματικό Σχέδιο «Δημιουργία Παιδικού Σταθμού Δροσοσταλίδες» Contents

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Θέμα: «Η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ελλάδα: Ιστορική εξέλιξη και σύγχρονη πραγματικότητα». ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ Α.Μ.: 9610 ΤΡΙΜΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα