2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΥπΕΠΘ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΥπΕΠΘ"

Transcript

1 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια της εργασίας αυτής μελετάται η εξέλιξη της Διεύθυνσης Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΣΔΕ) της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥπΕΠΘ μέσα από το πρίσμα των καινοτομιών που εισήγαγε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση η Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση της δεκαετίας του 90. Για το σκοπό αυτό προσδιορίζεται η διάρθρωση και η λειτουργία της ΔΣΔΕ από το έτος σύστασης της ως σήμερα, αναλύεται διαχρονικά το φάσμα των αρμοδιοτήτων της και προσδιορίζονται οι διαδικασίες προσαρμογής της μονάδας στις σύγχρονες απαιτήσεις. Ειδικότερα, εξετάζεται το είδος και η έκταση των μεταβολών που πραγματοποιήθηκαν στη συγκρότηση και της αρμοδιότητες της ΔΣΔΕ στα πλαίσια της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης και των σχετικών δράσεων του Α ΕΠΕΑΕΚ (Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης). Στο πρώτο μέρος της εργασίας παρουσιάζεται αναλυτικά ο οργανισμός του ΥπΕΠΘ με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και προσδιορίζεται η οργανική θέση της ΔΣΔΕ. Επίσης αποτυπώνεται η υφιστάμενη εσωτερική συγκρότηση της Δ/νσης καθώς και οι συνεργασίες της με άλλες κεντρικές και αποκεντρωμένες διοικητικές μονάδες της εκπαίδευσης και Φορείς η οποίοι υποστηρίζουν τη δράση του ΥπΕΠΘ. Στη συνέχεια επιχειρείται η σύνδεση των θεσμικών και άτυπων μεταβολών της ΔΣΔΕ με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση της δεκαετίας του 90 και εξετάζεται ο ρόλος της στην πραγματοποίηση των Έργων του Α ΕΠΕΑΕΚ. Για το σκοπό αυτό γίνεται ανάλυση της διοικητικής λειτουργίας της ΔΣΔΕ σε επίπεδο επιμέρους διοικητικών μονάδων και προσδιορίζονται η διαχρονικές μεταβολές των διοικητικών αντικειμένων της Δ/νσης. Επίσης εξετάζεται ο χαρακτήρας της διοικητικής λειτουργίας της Δ/νσης μα βάση το σχήμα σχεδιαστικός-αξιολογητικός-διεκπεραιωτικός. Με βάση τα συμπεράσματα της ανάλυσης προτείνονται πιθανές θεσμικές τροποποιήσεις με στόχο την ευχερέστερη παραγωγή διοικητικού έργου επιτελικού χαρακτήρα και την περαιτέρω βελτίωση των διοικητικών προϊόντων της ΔΣΔΕ. Η εργασία βασίζεται στην ανάλυση πρωτογενών στοιχείων τα οποία συγκεντρώθηκαν με τη διαδικασία συνεντεύξεων από Στελέχη της ΔΣΔΕ. 1

2 Abstract In this study an attempt was made to examine the influence on the operational structure of the Directorate of Secondary Education (DSE) - Ministry of Education and Religious Affairs caused by the educational Reformation performed during the last decade. The aim of this study was to investigate how the DSE adapted to the new increased requirements of the Reformation regarding administrative support. For this purpose an analysis of all administrative objectives was made based on raw data provided by the DSE. This analysis gives information about the extension of the performed structural changes in DSE and the special operational support provided by the Directorate to the Operational Project of Education and Vocational Training ( ). The results of this study showed that substantial changes in the legal frame, which defines the DSE objectives and structure, should be done. These changes will lead to the establishment of the already performed improvements in the administrative work of the DSE 2

3 2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΥπΕΠΘ Στα πλαίσια της εργασίας αυτής έγινε μια προσπάθεια να αποτυπωθεί η διαχρονική εξέλιξη της οργάνωσης της ΚΥ του ΥπΕΠΘ από την μεταπολίτευση ως σήμερα με βάση την εξέλιξη του θεσμικού πλαισίου. Η ανάλυση έδειξε ότι είναι δυνατή η διάκριση τριών φάσεων στην οργάνωση της ΚΥ του ΥπΕΠΘ. Τα κριτήρια διαχωρισμού των φάσεων αυτών βασίζονται κυρίως στον τύπο των διοικητικών μονάδων που θεσμοθετούνται στην ΚΥ και οι οποίες εκφράζουν συγκεκριμένες πολιτικές είτε για την εκπαίδευση είτε για την αποτελεσματική διοίκηση του δημόσιου τομέα. Στις παραγράφους που ακολουθούν περιγράφονται οι φάσεις εξέλιξης της ΚΥ του ΥπΕΠΘ και στη συνέχεια παρουσιάζεται το υφιστάμενο οργανόγραμμα. 2.1 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ Η οργάνωση της ΚΥ του ΥπΕΠΘ από την περίοδο της μεταπολίτευσης ως σήμερα φαίνεται ότι ακολουθεί τρεις φάσεις σύμφωνα με τον τύπο των διοικητικών μονάδων που θεσμοθετούνται. Η πρώτη φάση αφορά στη χρονική περίοδο , η δεύτερη στην περίοδο και η τρίτη την περίοδο από το 1990 ως σήμερα. Το θεσμικό πλαίσιο της πρώτης μεταπολιτευτικής περιόδου αναφορικά με τη σύσταση τις αρμοδιότητες και τη στελέχωση των διοικητικών μονάδων της ΚΥ του ΥπΕΠΘ, ορίζεται κύρια με το Π.Δ. 147/1976 (ΦΕΚ 56/1976 τ.α ) «Περί Οργανισμού της Κ.Υ. του ΥπΕΠΘ» με το οποίο καταργούνται παλαιότερες διατάξεις, διαμορφώνεται ο οργανισμός της ΚΥ του ΥπΕΠΘ και ρυθμίζονται θέματα που σχετίζονται με τη στελέχωση των υπηρεσιών. Επίσης διατηρούνται και ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 254/1975 (ΦΕΚ 74 τ.α ) και 270/1975 (ΦΕΚ 79 τ. Α ) σχετικά με την οργάνωση, λειτουργία και επάνδρωση της Δ/νσεως Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτάκτου Ανάγκης (ΠΣΕΑ) η οποία είχε συσταθεί στην ΚΥ του ΥπΕΠΘ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ΝΔ 17/1974 «περί Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτάκτου Ανάγκης». Με τα άρθρα 5 και 6 του Ν. 967/1977 (ΦΕΚ 213 τ.α ) τροποποιούνται στη συνέχεια οι διατάξεις του ΠΔ 147/1976 σχετικά με το διορισμό των προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων Επαγγελματικής Ανώτατης Εκπαίδευσης. Επίσης με τον ίδιο νόμο ιδρύεται και συγκροτείται σε τμήματα η Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων. 3

4 Ο υφιστάμενος κατά τα τέλη της δεκαετίας του 70 οργανισμός του ΥπΕΠΘ εμπλουτίζεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 1143/1981 (ΦΕΚ 80 τ.α ) με την Δ/νση Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης η οποία υπάγεται στον Γενικό Γραμματέα ενώ στο ίδιο άρθρο προβλέπεται η έκδοση Π.Δ. για τη ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας και στελέχωσης της Δ/νσης αυτής. Επίσης θέματα στελέχωσης της Δ/νσης ρυθμίζονται με το Ν. 1304/1982 (ΦΕΚ 144 τ. Α ). Με το Ν. 1404/1984 (ΦΕΚ 173 τ. Α ) για τη «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», ιδρύονται δύο γνωμοδοτικά όργανα 1. το Συμβούλιο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΣΤΕ) προκειμένου να εισηγείται στον ΥπΕΠΘ για θέματα της τριτοβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης και 2. το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΙΤΕ) ως «δημόσια υπηρεσία που υπάγεται στον ΥπΕΠΘ» το οποίο εισηγείται στον Υπουργό για εκπαιδευτικά και επιστημονικά θέματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Με το ΠΔ 567/1984 (ΦΕΚ 204 τ. Α ) ρυθμίζονται θέματα εσωτερικής λειτουργίας και στελέχωσης του ΙΤΕ. Επίσης το 1983 με το Ν. 1320/1983 ιδρύεται η Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης ως αυτοτελείς Γραμματεία υπαγόμενη στο ΥπΕΠΘ. Με το Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/85 τ.α ) για τη «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», επαναπροσδιορίζονται ο σκοπός και οι στόχοι της Α και Β βάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης προσδιορίζεται ένας σημαντικός αριθμός παραμέτρων οι οποίες είναι κρίσιμες για την εξυπηρέτηση των νέων στόχων όπως οι τύποι των σχολικών μονάδων η στελέχωση τους, η οργάνωση της μαθητικής ζωής, η επιμόρφωση και μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών κ.ά. Με τον ίδιο νόμο επανιδρύεται το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και θεσμοθετούνται όργανα λαϊκής συμμετοχής στην Α και Β βάθμια εκπαίδευση όπως το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας (ΕΣΥΠ) το οποίο θα εισηγείται στην κυβέρνηση θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής, οι Νομαρχιακές και Επαρχιακές Επιτροπές Παιδείας στα πλαίσια των Νομαρχιακών και Επαρχιακών Συμβουλίων, αντίστοιχα και οι Δημοτικές/Κοινοτικές Επιτροπές παιδείας στα πλαίσια Δήμων/Κοινοτήτων. Αναφορικά με οργανωτικά θέματα της διοίκησης, ο Ν. 1566/1985 περιλαμβάνει τροποποιήσεις παλαιότερων διατάξεων σχετικά με την ίδρυση, τις αρμοδιότητες και την ονομασία περιφερειακών δομών διοίκησης της εκπαίδευσης στις έδρες νομών ή νομαρχιακών διαμερισμάτων ενώ με το άρθρο 88 προβλέπονται τροποποιήσεις στην ΚΥ του ΥπΕΠΘ που αφορούν συγχωνεύσεις υπηρεσιών προκειμένου να εξυπηρετηθεί το νέο πλαίσιο σπουδών και οργάνωσης της Α και Β βάθμιας εκπαίδευσης το οποίο περιγράφεται στο νόμο. Ειδικότερα, τροποποιούνται διατάξεις του Π.Δ. 147/1976, συστήνονται οι Δ/νσεις Σπουδών Α βάθμιας, Σπουδών Β βαθμιας Εκπαίδευσης, Προσωπικού Α βάθμιας, Προσωπικού 4

5 Β βαθμιας Εκπαίδευσης, Διοικητικών Υποθέσεων Α βάθμιας και Β βαθμιας Εκπαίδευσης, και η Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης με αρμοδιότητες της αφορούν θέματα λειτουργίας των ιδιωτικών σχολικών μονάδων (ΠΔ 338/1990 ΦΕΚ 135 τ. Α ). Στο Ν.1566/85 προβλέπεται ο καθορισμός των τμημάτων και των αρμοδιοτήτων των Δ/νσεων που προαναφέρθηκαν με Υ.Α. Επίσης συγκροτούνται στην ΚΥ του ΥπΕΠΘ και λειτουργούν τα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας (ΚΥΣΠΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ) για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του εκπαιδευτικού προσωπικού οι αρμοδιότητες και η στελέχωση των οποίων επαναπροσδιορίζονται με το ΠΔ 339/1995 (ΦΕΚ 223 τ. Α ). Το 1987 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 τα. Α ) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», συστήνεται με το ΠΔ 417/1987 (ΦΕΚ 186 τ. Α ) η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων, προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες της και οι διαδικασίες στελέχωσης της. Επίσης στα τέλη της δεκαετίας του 80, συγκροτούνται για πρώτη φορά Ενιαίοι Διοικητικοί Τομείς στην ΚΥ του ΥπΕΠΘ οι οποίοι καταργούνται σύντομα για να επανασυγγροτηθούν στα μέσα της δεκαετίας του 90. Συνολικά κατά τη χρονική περίοδο η διάρθρωση της ΚΥ του ΥπΕΠΘ εξακολουθεί να προσδιορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το ΠΔ 147/1976 όπως είχε τροποποιηθεί σε επιμέρους διατάξεις του στο διάστημα αυτό. Κατά τη χρονική περίοδο από το 1990 ως σήμερα η οργάνωση της ΚΥ του ΥπΕΠΘ διαμορφώνεται από το πνεύμα του «εκσυγχρονισμού» της δημόσιας διοίκησης όπως εκφράζεται με τους Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 τα Α ) «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη» και 1943/1991 (ΦΕΚ 50 τ. Α ) περί «Εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού» και στα πλαίσια του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα». Το 1990 με το Π.Δ. 339/ (ΦΕΚ 135, τ. Α ) για τη «Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων και μονάδας στρατηγικού σχεδιασμού και ανάλυσης πολιτικής στο ΥπΕΠΘ» και σύμφωνα με το Ν. 1892/1990, αναδιαρθρώνεται η ΚΥ του ΥπΕΠΘ και σε συγκροτούνται σε επιμέρους Δ/νσεις, πέντε Γενικές Δ/νσεις καθώς και η Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάλυσης Πολιτικής (ΜΣΣΑΠ) του ΥπΕΠΘ η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό. Στο Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 τ.α ) προσδιορίζονται οι όροι συμμετοχής της Μονάδας αυτής στην κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρμογής του τριετούς προγράμματος διοικητικού εκσυγχρονισμού. Με το Π.Δ. 339/1990 ρυθμίζεται επίσης η στελέχωση των Γ. Δ/νσεων και της ΜΣΣΑΠ σε επίπεδο προϊσταμένων και ορίζονται οι Δ/νσεις και τα Τμήματα της Κ.Υ. τα οποία υπάγονται «σε όργανα υπερκείμενα της 5

6 Γενική Δ/νσης» και ειδικότερα υπάγονται απευθείας στη Γενική Γραμματεία του ΥπΕΠΘ. Με το Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ159 τ.α ) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» συνίσταται η υπηρεσία μεταπτυχιακών σπουδών και έρευνας στο ΥπΕΠΘ. Η οργάνωση, η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες της υπηρεσίας αυτής ορίζονται αργότερα με το ΠΔ 332/1993 (ΦΕΚ 142 τ. Α ). Επίσης το 1991 συστήνονται με το ΠΔ 197/1991 (ΦΕΚ 77 τ. Α ), οι Δ/νσεις Εκπαίδευσης και Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών που υπάγονται στη Γ. Δ/νση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης καθώς και η Δ/νση Επιθεώρησης ως ανεξάρτητη Δ/νση. Το 1996 με το άρθρο 2, παρ. 10 του Ν. 2233/1994 (ΦΕΚ 141 τ. Α ), συνιστάται η Δ/νση ΚΠΣ και προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες της καθώς και οι διαδικασίες στελέχωσης. Όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο, οι συγκρότηση της Δ/νσης αυτής σε τμήματα και το ειδικότερο αντικείμενο τους ρυθμίζονται με τις Υ.Α. Η/7415/ (ΦΕΚ 755 τ. Β ) και Φ/908/Η2068/ (ΦΕΚ 176 τ. Β ). Με το άρθρο 38 του Ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124 τ. Α ), μετονομάζεται η Δ/νση Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού σε Δ/νση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Στα μέσα της δεκαετίας του 90 συστήνονται με ΚΥΑ., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 Α του Ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 έξι Ενιαίοι Διοικητικοί Τομείς (ΕΔΤ) στην ΚΥ του ΥπΕΠΘ. Οι ΕΔΤ συγκροτούνται από Δ/νσεις οι οποίες υπάγονταν στις υπάρχουσες Γ. Δ/νσεις σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. 2.2 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ Η Κεντρική Υπηρεσία (Κ.Υ.) του ΥπΕΠΘ διαρθρώνεται με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο σε έξι Ενιαίους Διοικητικούς Τομείς, πέντε Γενικές Διευθύνσεις, οκτώ ανεξάρτητες Διευθύνσεις και τρία ανεξάρτητα Τμήματα. Επίσης περιλαμβάνει τη Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων, τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και τη Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης. Στα πλαίσια της ΚΥ λειτουργούν επίσης τα Κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια ΚΥΣΠΕ και ΚΥΣΔΕ, όπως έχει αναφερθεί, καθώς και το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (ΚΥΣΔΙΠ) για θέματα που αφορούν την κατάσταση των διοικητικών υπαλλήλων του ΥπΕΠΘ. Η διάρθρωση της ΚΥ του ΥπΕΠΘ παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 2.1. Στο ίδιο Διάγραμμα περιλαμβάνονται οι αποκεντρωμένες διοικητικές μονάδες του ΥπΕΠΘ καθώς και εποπτευόμενοι φορείς που υποστηρίζουν το έργο του 6

7 ΥπΕΠΘ με έμφαση σε θέματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η λειτουργία των μονάδων και φορέων αυτών παρουσιάζεται αναλυτικά σε επόμενες παραγράφους. ΕΝΙΑΙΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ: Οι ΕΔΤ οι οποίοι λειτουργούν σήμερα στην ΚΥ του ΥπΕΠΘ συστάθηκαν με σχετικές ΚΥΑ και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 Α του Ν. 1558/85 όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92. Η συγκρότηση των ΕΔΤ είχε σαν στόχο την εναρμόνιση και το συντονισμό της λειτουργίας συναφών υπηρεσιών του ΥπΕΠΘ. Στον ΕΔΤ προίσταται Ειδικός Γραμματέας οι αρμοδιότητες του οποίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/85, αφορούν στο συντονισμό της λειτουργίας των υπηρεσιών του ΕΔΤ, στη διασφάλιση της ποιότητας του έργου τους και της αποδοτικότητας τους. Στο πλαίσιο αυτό ο Ειδικός Γραμματέας «...προσυπογράφει όλα τα έγγραφα που προέρχονται από τις υπαγόμενες σε αυτόν υπηρεσίες και υπογράφονται από τον προϊστάμενο Υπουργό ή Αν. Υπουργό ή Υφυπουργό.». οι ΕΔΤ που λειτουργούν σήμερα στην ΚΥ του ΥπΕΠΘ είναι οι ακόλουθοι (Διάγραμμα 2.1): ΕΔΤ Θεμάτων Σπουδών Επιμόρφωσης και Καινοτομιών (ΚΥΑ ΣΤ5/14/ , ΦΕΚ204 τ. Β ). Συγκροτείται από τις Δ/νσεις α. Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, β. Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, γ. Εφαρμογής Προγραμμάτων Σχολών Εκπαίδευσης Διδακτικού Προσωπικού ΕΔΤ Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Συγκροτείται από τις Δ/νσεις α. Μελετών Στατιστικής και Οργάνωσης, β. Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης, γ. Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, δ. Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας ε. Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων και το Τμήμα Διαπανεπιστημιακών Σχέσεων. ΕΔΤ Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΥΑ Φ.908/Η1606/ , ΦΕΚ112 τ. Β ). Συγκροτείται από τις Δ/νσεις α. Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, β. Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΔΤ Θεμάτων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Αποκέντρωσης (ΚΥΑΣΤ5/11/6.3.96,ΦΕΚ171τ. Β ). Συγκροτείται από τις Δ/νσεις α. Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, β. Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων. ΕΔΤ Θεμάτων Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας, Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, Βιβλιοθηκών και Αρχείων (ΚΥΑ ΣΤ5/10/6.3.96, ΦΕΚ 171 τ. Β ). Συγκροτείται από τις Δ/νσεις α. Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας, β. Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και τα Τμήματα α. Βιβλιοθηκών και β. Ιστορικών Αρχείων. 7

8 ΕΔΤ Τριτοβάθμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Συγκροτείται από τέσσερα Τμήματα. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Οι ΓΔ οι οποίες λειτουργούν σήμερα στην ΚΥ του ΥπΕΠΘ συστάθηκαν με το Π.Δ. 339/ (ΦΕΚ 135, τ. Α ) για τη «Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων και μονάδας στρατηγικού σχεδιασμού και ανάλυσης πολιτικής στο ΥπΕΠΘ». Η συγκρότηση των Γ. Δ/νσεων όπως ορίζεται στο σχετικό Π.Δ. τροποποιήθηκε αργότερα τόσο με τη απομάκρυνση Δ/νσεων για την συγκρότηση των ΕΔΤ όσο και με την ίδρυση νέων υπαγόμενων σε αυτές Δ/νσεων. Η υφιστάμενες Γ. Δ/νσεις και η συγκρότηση τους παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια (Διάγραμμα 2.1): Γ. Δ/νση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκροτείται από τις Δ/νσεις α. Φυσικής Αγωγής και β. Ειδικής Αγωγής. Γ. Δ/νση Διοίκησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκροτείται από τις Δ/νσεις α. Προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, β. Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, γ. Διοικητικών Υποθέσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Γ. Δ/νση Προγραμματισμού συγκροτείται από τις Δ/νσεις α. Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Σχεδίων, β. Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Ερευνών. Γ. Δ/νση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης συγκροτείται από τις Δ/νσεις α. Διοικητικού, β. Οικονομικών, γ. Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών, δ. Μηχανοργάνωσης, ε. Εκπαίδευσης. Γ. Δ/νση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων συγκροτείται από τη Δ/νση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ: Στις ανεξάρτητες Δ/νσεις και Γραφεία που λειτουργούν σήμερα στην ΚΥ του ΥπΕΠΘ σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο που περιγράφηκε σε προηγούμενες παραγράφους, περιλαμβάνονται (Διάγραμμα 2.1): Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης Δ/νση Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ) Δ/νση προσωπικού Εταίρων Κλάδων Γεν. Εκπ/σης πλην Δημοτικής και Μέσης Δ/νση Θεμάτων Σπουδάζουσας Νεότητας και Εξωσχολικών Οργανώσεων Δ/νση Επιθεώρησης Δ/νση πιστοποίησης Ξένων Γλωσσών Γραμματεία Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (σε επίπεδο Δ/νσης) 8

9 Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Γραφείο Νομικού Συμβούλου Γραφείο Παρέδρου Ελεγκτικού Συνεδρίου Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης πολιτών ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων (Π.Δ. 417/1987, ΦΕΚ 186 τ. Α ) υπάγεται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων περιλαμβάνει (ΠΔ 339/1990, ΦΕΚ 135 τ. Α ) την Γ. Δ/νση Θρησκευμάτων η οποία συγκροτείται στις ακόλουθες Δ/νσεις (Διάγραμμα 2.1): 1. Εκκλησιαστικής Διοίκησης, 2. Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και 3. Ετεροδόξων και Ετεροθρήσκων. Η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων ασκεί εποπτεία της εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα των Θρησκευμάτων (ΠΔ 417/1987). Οι λοιπές αρμοδιότητες της περιγράφονται στο ΠΔ 147/1976 με το οποίο ορίζονται οι αρμοδιότητες των υπαγόμενων στη Γενική Γραμματεία Δ/νσεων και περιλαμβάνουν: Εκκλησιαστικά Διοικητικά Θέματα και θέματα εφαρμογής της νομοθεσίας σχετικά με τους Ιερούς Ναούς, τις Ιερές Μονές και τον Εφημεριακό Κλήρο Θέματα σπουδών και λειτουργίας και προσωπικού των Εκκλησιαστικών Σχολικών Μονάδων Θέματα ετεροδόξων και ετεροθρήσκων. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ: Συστάθηκε το 1982 αρχικά με θέση Υφυπουργού στο Υπουργείο Προεδρίας και στη συνέχεια ως Γενική Γραμματεία υπαγόμενη Υπουργείο Πολιτισμού σε Υπουργό Επικρατείας και στη συνέχεια στο ΥπΕΠΘ (www.neagenia.gr). Η αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας με βάση τον οργανισμό της σχετίζονται με τη διασφάλιση και προώθηση των δικαιωμάτων των νέων ανθρώπων στη ζωή. Σαν υπηρεσία λειτουργεί στους ακόλουθους άξονες: 1. Τράπεζα ιδεών τράπεζα ιδεών, προτάσεων και υποδείξεων. 2. Διαμόρφωση, παρακολούθηση και συντονισμός της κυβερνητικής πολιτικής για τη νέα γενιά και τη σύνδεση της με την κοινωνία και τους φορείς. 3. Συμμετοχή σε διαδικασίες με φορείς που διαμορφώνουν πολιτικές για τη νεολαία σε επίπεδο προγραμμάτων και νομοθετικών ρυθμίσεων. Στο πλαίσιο αυτό η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς αποτελεί επιτελικό κυβερνητικό όργανο που λειτουργεί ως κρίκος διαλόγου, πεδίο σύνθεσης των επιμέρους πολιτικών και παραγωγός πολιτικών προγραμμάτων και προτάσεων. 9

10 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΑΪΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Η Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης συστάθηκε με το Ν. 1320/83 ως αυτοτελείς Γραμματεία υπαγόμενη στο ΥπΕΠΘ (www.gcae.edu.gr). Η οργάνωση και η λειτουργία της Κεντρικής Υπηρεσίας της καθώς και των Νομαρχιακών Επιτροπών Λαϊκής Επιμόρφωσης ως περιφερειακών οργάνων της Γενικής Γραμματείας ορίζονται με το Ν. 5067/1985. Το 1994 οι ΝΕΛΕ εντάχθηκαν με το Ν. 2218/1994 στην τοπική αυτοδιοίκηση. Οι δραστηριότητες της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης αφορούν ενήλικες (άτομα άνω των 15 ετών) και σχετίζονται με: 1. τη βασική εκπαίδευση 2. την άτυπη επαγγελματική κατάρτιση 3. την κοινωνική πολιτιστική επιμόρφωση 4. Ευρωπαϊκά προγράμματα όπως τα Integra, Now και Youthstar και τα προγράμματα δράσεις Socrates και Leonard Ειδικότερα οι παραπάνω δραστηριότητες αφορούν ενήλικες: αναλφάβητους, ανέργους, τσιγγάνους, παλιννοστούντες, φυλακισμένους και αποφυλακισμένους, πρώην χρήστες ναρκωτικών, κατοίκους απομακρυσμένων ορεινών ή νησιωτικών περιοχών καθώς και μονογονικές οικογένειες και παιδιά σε κίνδυνο. Στα πλαίσια της δράσης της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης, για την ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης λειτουργούν τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με την υποστήριξη των ΟΤΑ. 10

11 ΥπΕΠΘ / ΚΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΑΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΔΤ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΤ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΑΛΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΔΤ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΕΔΤ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΕΚΠ. ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΔΤ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΕΔΤ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΣΔΕ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γ. Δ. Δ/ΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ Γ. Δ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΛΑΔΩΝ ΓΕΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ Γ. Δ. ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΖ. ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤ. ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Γ. Δ. ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Β ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ. Δ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΤΕ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ Διάγραμμα 2.1 ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ ΥπΕΠΘ - οργανόγραμμα της ΚΥ, Φορείς υποστήριξης των πολιτικών του ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΕΔΡΟΥ ΕΛΕΓΚΤ. ΣΥΝ. ΥπΕΠΘ, αποκεντρωμένες διοικητικές ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ μονάδες της εκπαίδευσης, σχολικές μονάδες. Τα έγχρωμα πλαίσια ομαδοποίησης υποδεικνύουν την ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ιεραρχική δομή ΚΥΣΔΕ ΚΥΣΔΥΠ ΣΥΜΒΟΥΛΕΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΣΠ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΕΚ Β ΜΙΑΣ ΚΠΕ ΚΕΣΥΠ ΓΡΑΣΕΠ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΥπΕΠΘ ΠΙ ΚΕΕ ΕΙΝ ΟΕΕΚ ΟΕΔΒ ΟΣΚ ΙΤΥ ΙΚΥ ΙΠΟΔΕ ΙΔΕΚΕ ΠΑΤΕΣ ΣΕΛΕΤΕ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΕΚΕΠ 11

12 2.3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Από το 1982 εφαρμόζεται αποκεντρωμένο σύστημα διοίκησης και ελέγχου της λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με την εισαγωγή του θεσμού των Δ/νσεων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που συγκροτούνται και λειτουργούν στις έδρες Νομών ή Νομαρχιακών διαμερισμάτων. Ειδικότερα, με το Ν. 1304/1982 (ΦΕΚ 144 τα ) «Για την επιστημονική παιδαγωγική καθοδήγηση και τη διοίκηση στη Γενική και τη Μέση Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση», καταργούνται οι διατάξεις Νόμων της δεκαετίας του 70 (άρθρα 18-22, 39-40, 55, 62 παρ. 12 και 82 παρ.4 του Ν. 309/1976 «Περί οργανώσεως και διοικήσεως της Γενικής Εκπαιδεύσεως», άρθρα 20 και 21 του Ν. 576/1977 «Περί οργανώσεως και διοικήσεως της Μέσης και Ανωτέρας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως», το άρθρο 3 του Ν. 567/1977 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων εις την Γενικήν Εκπαίδευσιν», το άρθρο 3 του Ν. 708/1977 «Περί ρυθμίσεων εκπαιδευτικών τινών θεμάτων», το άρθρο 1 του Ν. 817/1978 «περί ρυθμίσεως ενίων εκπαιδευτικών και εκκλησιαστικών θεμάτων», των άρθρων 15 και 36 του Ν. 1143/1981 «περί ειδικής αγωγής») και διαταγμάτων (άρθρο 3 Ν.Δ. 695/1970, άρθρο 3 παρ.1 Ν.Δ. 154/1973) που αναφέρονται σε παλαιότερα συστήματα διοίκησης και ελέγχου των σχολικών μονάδων και εισάγεται ο θεσμός των Διευθύνσεων και Γραφείων εκπαίδευσης. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 1304/1982 «Η διοίκηση και ο έλεγχος των σχολείων ασκείται από τους προϊσταμένους των Δ/νσεων ή Γραφείων Εκπαίδευσης. Οι Δ/νσεις εκπαίδευσης έχουν έδρα την πρωτεύουσα του νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος. Τα Γραφεία εκπαίδευσης εδρεύουν είτε σε περιοχές της πρωτεύουσας του νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος, είτε σε άλλες πόλεις ή κωμοπόλεις αυτών.». Σύμφωνα με την παρ.4 του ίδιου άρθρου τα Γραφεία εκπαίδευσης υπάγονται στην αντίστοιχη Δ/νση εκπαίδευσης και η Δ/νση υπάγεται στο Νομάρχη «του οποίου εισηγητής είναι ο Προϊστάμενος αυτής.». Στο ίδιο άρθρο προβλέπεται ότι ο προϊστάμενος Δ/νσης ή Γραφείου εκπαίδευσης είναι διοικητικός και πειθαρχικός προϊστάμενος των εκπαιδευτικών, δημόσιων και ιδιωτικών καθώς και των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων που υπηρετούν στη Δ/νση ή το Γραφείο. Προβλέπεται επίσης η έκδοση Π.Δ. για τον λεπτομερή ορισμό των καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και του τρόπου αναπλήρωσης των προϊσταμένων Δ/νσης ή Γραφείου. Επίσης με το άρθρο 9 ιδρύονται στις έδρες νομών ή νομαρχιακών διαμερισμάτων τα Γραφεία Φυσικής Αγωγής και καταργούνται οι μέχρι τότε υπάρχουσες Επιθεωρήσεις Φυσικής Αγωγής. 12

13 Με το άρθρο 56 του Ν. 1566/85 το οποίο ισχύει ως σήμερα αντικαταστάθηκαν τα άρθρα 7 και 8 του Ν. 1304/1982 που αφορούν στην ίδρυση των Δ/νσεων και Γραφείων Β βάθμιας εκπαίδευσης εκτός της Τεχνικής Επαγγελματικής. Επίσης η επιλογή των προϊσταμένων και θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των προϊσταμένων ρυθμίζονται με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του Ν. 2043/1992 με τον οποίο καταργούνται το άρθρο 14 και ορισμένες διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1304/1982 όπως συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 56 το 1566/85. Με τον ίδιο νόμο προβλέπεται η έκδοση Π.Δ. για την ίδρυση νέων γραφείων εκπαίδευσης ενώ οι έδρες και οι περιοχές αρμοδιότητας τους καθορίζονται με Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Επίσης θέματα που αφορούν στη διάρθρωση των Δ/νσεων και την τοποθέτηση προϊσταμένων τμημάτων καθορίζονται με το Π.Δ. 398/1995. Ειδικότερα, στις Δ/νσεις και τα Γραφεία εκπαίδευσης λειτουργεί Γραμματεία που αποτελείται από διοικητικούς υπαλλήλους με προϊστάμενο εκπαιδευτικό. Επίσης σε κάθε Δ/νση συνίσταται το Περιφερειακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) με αρμοδιότητα σε θέματα κατάστασης του εκπαιδευτικού προσωπικού. Με το Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 τ. Α ), περιέρχονται όλες οι αρμοδιότητες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (ΝΑ) σε θέματα πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 3 του Ν.2218/1994, ΦΕΚ 90 τα. Α ) στον Υπουργό ΕΠΘ και «ασκούνται δια των αποκεντρωμένων υπηρεσιών του ΥπΕΠΘ». Στο πλαίσιο αυτό με τον Ν. 2817/2000, οι Δ/νσεις και τα Γραφεία εκπαίδευσης των νομών και νομαρχιών (του άρθρου 56 του Ν. 1566/85 και του άρθρου 6 του Ν. 2043/1992), τα Γραφεία Φυσικής Αγωγής του άρθρου 9 του Ν. 1304/1982 και τα Γραφεία Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του άρθρου 6 του Ν. 2043/1992 αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του ΥπΕΠΘ και ασκούν τις αρμοδιότητες τους υπό την ευθύνη της Περιφερειακής Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι αρμοδιότητες των Προϊσταμένων των Δ/νσεων και Γραφείων Β βάθμιας εκπαίδευσης καθορίζονται, όπως προβλέπεται, από την Υ.Α του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ΣΤ5/56/ (ΦΕΚ 1409Β / ). Η Περιφερειακή Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συνιστάται με το άρθρο 14, παρ. 29, εδ. ε του ίδιου νόμου και υπάγεται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Επίσης συνιστάται θέση προϊσταμένου μετακλητού Περιφερειακού Δ/ντή Εκπαίδευσης ο οποίος είναι εκπαιδευτικός, υπάγεται στον Υπουργό ΕΠΘ και ασκεί τη διοίκηση, τον έλεγχο και την εποπτεία των Δ/νσεων και Γραφείων εκπαίδευσης, των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (ΠΕΚ, των Κέντρων 13

14 Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ) των Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολικών Μονάδων, των Κέντρων Ξένων Γλωσσών, των Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών, των Σχολικών Συμβούλων και των λοιπών στελεχών της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στην περιφέρεια του. Στον ίδιο νόμο προβλέπεται ο καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί η προβλεπόμενη Υ.Α. δεν έχει εκδοθεί ένα χρόνο μετά την ισχύ του Ν. 2817/2000 με αποτέλεσμα να μην εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις. Αναφορικά με την οργάνωση της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) αυτή περιλαμβάνει τις Δ/νσεις: α. Α βάθμιας εκπαίδευσης, β. Β βάθμιας εκπαίδευσης. Κάθε Δ/νση αποτελείται από τα τμήματα: α. εκπαιδευτικών θεμάτων, β. διοικητικών και οικονομικών θεμάτων. Σε κάθε ΠΔΕ συνιστώνται ακόμη: α. Ανώτερο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΠΕ) και β. Ανώτερο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΔΕ), γ. Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (ΠΥΣΔΙΠ). Στον ίδιο νόμο ορίζεται η στελέχωση των παραπάνω οργάνων ενώ προβλέπεται η έκδοση ΠΔ για τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων τους. 2.4 ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ Στην παράγραφο αυτή περιγράφεται συνοπτικά η λειτουργία Ινστιτούτων, Ιδρυμάτων, Σχολών και άλλων φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου οι οποίοι υποστηρίζουν το έργο του ΥπΕΠΘ για την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής σε σχέση με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευσης (Διάγραμμα 2.1). Όπως προκύπτει από τη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της εργασίας, οι φορείς που παρουσιάζονται στη συνέχεια έχουν στενή συνεργασία με τη ΔΣΔΕ γεγονός ενδεικτικό του ευρύτατου φάσματος δραστηριοτήτων της συγκεκριμένης Δ/νσης του ΥπΕΠΘ. 14

15 2.4.1 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ιδρύθηκε για πρώτη φορά το 1964 (Ν.Δ. 4379/1964, ΦΕΚ 182) προκειμένου να σχεδιάσει και να υποστηρίξει την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση της εποχής αυτής (www.pi-schools.gr). Το ΠΙ συνέβαλλε γνωμοδοτικά στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής και εισηγήθηκε τα μέτρα για την επιτυχή εφαρμογή της. Το έργο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου διακόπτεται το Το 1975 ιδρύθηκε το Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετών και Επιμορφώσεως (ΚΕΜΕ) (Ν. 186/1975, ΦΕΚ 214) για να στηρίξει την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του Το 1985 επανιδρύθηκε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ) με το Ν. 1566/85 ως ανεξάρτητη δημόσια υπηρεσία η οποία εδρεύει στην Αθήνα και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ενώ με τον ίδιο νόμο καταργήθηκε το ΚΕΜΕ. Με το Ν. 2525/1997 ρυθμίζονται τροποποιούνται ή συμπληρώνονται ορισμένες διατάξεις του Ν. 1566/85 και επανέρχεται σε ισχύ το άρθρο 60 του Ν. 1566/85 μετά την αντικατάσταση της παρ.2. Σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο το ΠΙ λειτουργεί ως αποκεντρωμένη υπηρεσία του ΥπΕΠΘ με έργο: Την επιστημονική έρευνα και μελέτη των θεμάτων της Α και Β βάθμιας εκπαίδευσης Την κατάρτιση και υποβολή προτάσεων για τη χάραξη κατευθύνσεων και το σχεδιασμό και προγραμματισμό της εκπαιδευτικής πολιτικής για την επίτευξη των σκοπών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε συνδυασμό με το πρόγραμμα οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό γνωμοδοτεί στην κατάρτιση του Ενιαίου Πλαισίου προγράμματος Σπουδών (ΕΠΠΣ) το οποίο προσδιορίζει τους στόχους της διδασκαλίας από το δημοτικό ως το λύκειο και προδιαγράφει τα πλαίσια ανάπτυξης του περιεχομένου των αναλυτικών προγραμμάτων. Την παρακολούθηση της εξέλιξης της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και η μελέτη του τρόπου χρήσης της στην εκπαίδευση καθώς και ο έλεγχος των αποτελεσμάτων της εφαρμογής της. Το σχεδιασμό και tη μέριμνα για την εφαρμογή προγραμμάτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Ειδικότερα, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Ν. 1566/85, άρθρο 23): «μελετά και αξιολογεί τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής πράξης, 15

16 επισημαίνει τις ανάγκες για εκπαιδευτική έρευνα, οργανώνει, συντονίζει και παρέχει οδηγίες για την καλύτερη διεξαγωγή της από τους σχολικούς συμβούλους και το εκπαιδευτικό προσωπικό και αξιοποιεί τα πορίσματά τους, καταρτίζει και προτείνει ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα των μαθημάτων και εργαστηριακών ασκήσεων στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τα προγράμματα της εκπαιδευτικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, εισηγείται την προκήρυξη και τη συγγραφή βιβλίων για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, την προμήθειά τους από το ελεύθερο εμπόριο και τον τρόπο συγγραφής και τελικής τους έγκρισης και συντάσσει οδηγίες για τη συγγραφή τους, εισηγείται τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση των μεθόδων της διδακτικής και γενικότερα της εκπαιδευτικής εργασίας, γνωμοδοτεί για τις ανάγκες, τις μορφές και το περιεχόμενο της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, γνωμοδοτεί για τη συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία των εργαστηρίων και τον προσδιορισμό και τη χρήση οπτικοακουστικών και άλλων διδακτικών μέσων στα σχολεία, εκπονεί μελέτες και πραγματοποιεί έρευνες για θέματα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, παρακολουθεί την εφαρμογή και εξέλιξή τους και εισηγείται μέτρα για την ευρύτερη και πληρέστερη χρησιμοποίησή της, μελετά την οργάνωση του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού και παρακολουθεί την εφαρμογή του, συνεργάζεται με τους σχολικούς συμβούλους και τους βοηθά στην άσκηση του επιστημονικού και καθοδηγητικού τους έργου, γνωμοδοτεί για το περιεχόμενο σχεδίων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και κανονιστικών αποφάσεων που ρυθμίζουν εκπαιδευτικά θέματα, όταν παραπέμπονται σε αυτό από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και μελετά κάθε εκπαιδευτικό θέμα που αναφέρεται στη δομή, τη διάρθρωση, τη λειτουργία και το περιεχόμενο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και παραπέμπεται στο Π.Ι. από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων». Το ΠΙ συγκροτείται από την Ολομέλεια, το Συντονιστικό Συμβούλιο, τα Τμήματα, τον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους οι οποίοι είναι συγχρόνως και 16

17 πρόεδροι των τμημάτων. Η διοικητική υπηρεσία του Π.Ι. διεξάγεται από τη Γραμματεία, η οποία στελεχώνεται από υπαλλήλους της ΚΥ του ΥΠΕΠΘ, και της οποίας προΐσταται υπάλληλος με βαθμό Διευθυντή. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Συντονιστικού Συμβουλίου, αποσπώνται στο ΠΙ για να βοηθούν το έργο του, εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών ή αξιόλογη συγγραφική ή ερευνητική δράση στον κλάδο της επιστήμης τους ή εκπαιδευτική εμπειρία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΙ Στην παράγραφο αυτή περιγράφεται η λειτουργία μονάδων του ΠΙ που βρίσκονται σε διαρκή συνεργασία με τη ΔΣΔΕ αναφορικά με ένα ευρύ φάσμα διοικητικών δραστηριοτήτων της (www.pi-schools.gr). ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΠΠΣ) Στο ΠΙ λειτουργεί το Γραφείο Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Π.Σ.) με κύριο έργο την παρακολούθηση και το συντονισμό των διαδικασιών που σχετίζονται με την εκπόνηση του Ε.Π.Π.Σ. Το Ε.Π.Π.Σ. περιγράφει τις αρχές και τους γενικούς σκοπούς της εκπαίδευσης και τους ειδικούς σκοπούς και στόχους κάθε συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου για κάθε τάξη και τύπο σχολείου. Ειδικότερα, προσδιορίζει τις θεματικές περιοχές και τους άξονες των περιεχομένων κάθε μαθήματος και παρέχει οδηγίες για την κατανομή των ωρών διδασκαλίας και τον τρόπο αξιολόγησης κάθε θεματικής ενότητας. Η κατάρτιση του Ε.Π.Π.Σ. στηρίζεται στην Ελληνική Παιδεία και απηχεί τις σύγχρονες τάσεις της ελληνικής, της ευρωπαϊκής και της διεθνούς πρακτικής σε ότι αφορά στην επιστήμη και την εκπαίδευση. Σκοπός του Ε.Π.Π.Σ. είναι η δημιουργία υποδομών και μηχανισμών που θα συμβάλουν στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος με την εξάλειψη της αποσπασματικότητας των προγραμμάτων σπουδών, την προώθηση της εκπαιδευτικής και πολιτιστικής αποκέντρωσης και τη δημιουργία ανοικτού και προσαρμοζόμενου σχολείου. Το Γραφείο ΕΠΠΣΣ που λειτουργεί στα πλαίσια του ΠΙ, έχει διατμηματικό χαρακτήρα και υπάγεται στον Πρόεδρο του Π.Ι. Στελεχώνεται από Συμβούλους ή Παρέδρους ή άλλους επιστήμονες εγνωσμένου κύρους. Για την υποβοήθηση του έργου του Π.Ι. στην κατάρτιση του Ε.Π.Π.Σ. συγκροτήθηκαν Θεματικές Επιτροπές (Θ.Ε.) κατά γνωστικό αντικείμενο με συμβουλευτικό ρόλο. Οι εισηγήσεις των Θ.Ε. κατατίθενται στο Γραφείο του Ε.Π.Π.Σ. και συζητούνται στα αρμόδια Τμήματα. Η τελική διαμόρφωση του Ε.Π.Π.Σ. γίνεται με απόφαση της Ολομέλειας του ΠΙ. 17

18 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Στο ΠΙ λειτουργεί επίσης το Τμήμα Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σκοπό τον σχεδιασμό και προγραμματισμό των θεμάτων που αφορούν τη Γενική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Το Tμήμα αποτελείται από τον Πρόεδρο και τα μέλη του (συμβούλους, παρέδρους) και συνεδριάζει 1-2 φορές την εβδομάδα ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Tμήματος. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης προτείνονται από τον Πρόεδρο ή και τα μέλη του Tμήματος, ύστερα από αίτημα του Υπουργείου Παιδείας, για εκπαιδευτική και επιστημονική τεκμηρίωση και γνωμοδότηση. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Tμήματος μπορούν επίσης να φέρουν με δική τους πρωτοβουλία θέματα προς συζήτηση. Ειδικότερα το Tμήμα: συντάσσει προτάσεις για τα ωρολόγια προγράμματα Γυμνασίων και Λυκείων, προτείνει την κατάργηση, αλλαγή και εισαγωγή γνωστικών αντικειμένων στα Γυμνάσια και Λύκεια, συγκροτεί ομάδες εργασίας για τη μελέτη και τεκμηρίωση θεμάτων σχετικών με τη Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση, τη σύνταξη αναλυτικών προγραμμάτων κατά αντικείμενο (Γυμνασίου και Λυκείου), τη συγγραφή και κρίση των διδακτικών βιβλίων και των βιβλίων για τον καθηγητή καθορίζει προδιαγραφές σύνταξης αναλυτικών προγραμμάτων προτείνει αλλαγές και διορθώσεις στα υπάρχοντα διδακτικά βιβλία, την ανατύπωσή τους και τη συγγραφή νέων διδακτικών βιβλίων, καθορίζει προδιαγραφές συγγραφής διδακτικών βιβλίων γνωμοδοτεί για σχέδια προεδρικών διαταγμάτων ή υπουργικών αποφάσεων που αφορούν θέματα γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γνωμοδοτεί για προδιαγραφές εργαστηρίων και εργαστηριακού εξοπλισμού, συμμετέχει σε σεμινάρια και συνέδρια που έχουν σχέση με την Γενική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, γνωμοδοτεί σχετικά με ενδοσχολικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις, προτείνει εξεταστέα ύλη των γενικών εξετάσεων για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προτείνει την πειραματική διδασκαλία διαφόρων γνωστικών αντικειμένων σε Γυμνάσια και Ενιαία Λύκεια, συμβουλεύει και συνεργάζεται με σχολικούς συμβούλους για το έργο τους, συνεργάζεται με τις σχετικές διευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας, συνεργάζεται με εμπειρογνώμονες και εκπροσώπους διεθνών εκπαιδευτικών οργανισμών όπως ΟΟΣΑ, ΟΥΝΕΣΚΟ κ.ά. 18

19 ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕΕ) Το Τμήμα αυτό έχει ως έργο την εκπαιδευτική έρευνα και μελέτη θεμάτων της δευτεροβάθμιας τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης με σκοπό την τεκμηρίωση θέσεων, εισηγήσεων και γνωμοδοτήσεων επί σχετικών ερωτημάτων του Υπουργού, καθώς και αυτεπάγγελτων προτάσεων για τη χάραξη κατευθύνσεων και το σχεδιασμό και προγραμματισμό της πολιτικής της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (Ν. 2640/1998, ΦΕΚ 206 τ. Α ). Ειδικότερα το Τμήμα: συντάσσει προτάσεις για την εκ νέου ή πρώτη συγγραφή διδακτικών βιβλίων και εγχειριδίων, γνωμοδοτεί για την ανατύπωση διδακτικών βιβλίων με ή χωρίς διορθώσεις, συμπληρώσεις και αφαιρέσεις ύλης, γνωμοδοτεί για σχέδια Π.Δ. ή Υπουργικών Αποφάσεων που αφορούν ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα των Σχολικών Μονάδων της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΤΕΕ), γνωμοδοτεί για σχέδια Π.Δ. ή Υπουργικών Αποφάσεων που αφορούν ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας τεχνικής- επαγγελματικής εκπαίδευσης, γνωμοδοτεί για καταλόγους και προδιαγραφές εργαστηριακού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα (ΣΕΚ) και τα Σχολικά Εργαστήρια (ΣΕ), συγκροτεί ομάδες εργασίας για τη μελέτη και τεκμηρίωση θεμάτων που αφορούν τη δευτεροβάθμια ΤΕΕ, οργανώνει επιμορφωτικά ή ενημερωτικά σεμινάρια για τους Σχολικούς Συμβούλους της ΤΕΕ, Συνεργάζεται με εμπειρογνώμονες και εκπροσώπους διεθνών εκπαιδευτικών οργανισμών, όπως ΟΟΣΑ, ΟΥΝΕΣΚΟ, CEDEFOP κ.ά., για εκπαιδευτικά θέματα με διεθνή διάσταση. ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ Το Τμήμα Ερευνών έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: Γνωμοδοτεί προς το ΥπΕΠΘ για κάθε είδους έρευνα που γίνεται από επίσημους κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς ή και μεμονωμένους ερευνητές και περιλαμβάνει τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων, δοκιμασιών (τεστ) και πολλών άλλων συναφών μεθόδων από μαθητές ή διδάσκοντες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Διατυπώνει εγγράφως τις απόψεις και τις ουσιαστικές παρατηρήσεις 19

20 των μελών του και συμβούλων ή παρέδρων του Π.Ι. που καλούνται κατά περίπτωση να γνωματεύσουν, προβαίνοντας σε συμπληρώσεις ή και διορθώσεις των προγραμμάτων έρευνας. Παράλληλα φροντίζει να λαμβάνει γνώση των αποτελεσμάτων των εγκεκριμένων ερευνών, τα οποία και αξιοποιεί. Καθορίζει, σε συνεργασία και με τα άλλα Τμήματα, τους βασικούς ερευνητικούς άξονες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, οι οποίοι συνοψίζονται στους ακόλουθους: 1. Έρευνες σχετικά με τα αναλυτικά προγράμματα, τη γλωσσική ανάπτυξη των μαθητών, την αξιολόγηση των σχολικών εγχειριδίων, τα συστήματα αξιολόγησης των μαθητών και τις επιδράσεις τους, 2. έρευνες αξιολόγησης εκπαιδευτικών καινοτομιών, επιδράσεις και επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, επιπτώσεις του "κρυφού αναλυτικού προγράμματος" στη μάθηση και την ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών, 3. ο ρόλος της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, οργανωτική δομή και λειτουργία των σχολείων, εκπαίδευση ειδικών κατηγοριών μαθητών, μετάβαση από το σχολείο στην αγορά εργασίας. Επίσης έχουν γίνει συστηματικές έρευνες για τις σχέσεις εκπαιδευτικών και μαθητών, για το σχολικό κλίμα, τη βία στα σχολεία, την ενισχυτική διδασκαλία, τα πρόσθετα προσόντα των εκπαιδευτικών, τα αναλυτικά προγράμματα και τα βιβλία ορισμένων μαθημάτων, όπως της ψυχολογίας, κοινωνιολογίας κ.ά., τα πορίσματα των οποίων αποτέλεσαν και θα αποτελέσουν βάση αντίστοιχων εισηγήσεων και ρυθμίσεων ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕΕ) Το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας ιδρύθηκε το 1995 με το Ν.2327/95 και είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (www.kee.gr). Είναι φορέας εποπτευόμενος από το ΥπΕΠΘ και ιδρύθηκε για να καλύψει τις ανάγκες έρευνας των εκπαιδευτικών θεμάτων. Ο σκοπός και η αποστολή του ΚΕΕ όπως ορίζονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 119/1998 αφορούν: Στο σχεδιασμό και την υλοποίηση επιστημονικών ερευνών και μελετών για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και γενικά τις Επιστήμες της Αγωγής. Και ειδικότερα, στο σχεδιασμό, στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης, στις μεθόδους διδασκαλίας και αξιολόγησης, στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση και σε άλλα συναφή θέματα. 20

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 3070 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 3070 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 3078 3072 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 3070 3068 2103443569 2103442779 2103442769 2103442769 2103442737 2103442858 2103442851 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Οργανόγραμμα (Α Επίπεδο)

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Οργανόγραμμα (Α Επίπεδο) Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Οργανόγραμμα (Α Επίπεδο) Υπουργός Αν. Υπουργός Υφυπουργοί Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους Επιστημονικό Γραφείο Συμβούλων Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ο νόμος 1730/1987 «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-Α.Ε.)», προβλέπει, στο άρθρο 11, τη λειτουργία του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων: Ενέργεια 2.1.2 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αφορά την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια γενική και τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 Φ353/1/324/105657/Δ1/08-10-2002 ΦΕΚ 1340/16-10-2002 Τ Β (Καθηκοντολόγιο)

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 Φ353/1/324/105657/Δ1/08-10-2002 ΦΕΚ 1340/16-10-2002 Τ Β (Καθηκοντολόγιο) ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 Φ353/1/324/105657/Δ1/08-10-2002 ΦΕΚ 1340/16-10-2002 Τ Β (Καθηκοντολόγιο) 1 353/1/1/4517/Δ1/17-01-2003 Υπ. Απόφαση Τροποποίηση της Φ.353.1/324/105657/Δ1/8.10.2002 απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΝ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΜΑΡΟΥΣΙ 151 80 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: 40χρονα

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: 40χρονα Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: 40χρονα Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου - Ευριπίδου Διευθύντρια Π.Ι. Δημοσιογραφική Διάσκεψη 9 Μαΐου 2013 Δομή της παρουσίασης Ρόλος και Δράση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου (ΠΙΚ) Εμφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Όργανα και διαδικασία πειθαρχικής δίωξης εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Όργανα και διαδικασία πειθαρχικής δίωξης εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Π.Δ. 47/2006 - ΦΕΚ 48/Α/2.3.2006 Όργανα και διαδικασία πειθαρχικής δίωξης εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2388/2015, τ. Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 1824 της 30.12.1998

Νόµος 1824 της 30.12.1998 Νόµος 1824 της 30.12.1998 Ρύθµιση θεµάτων εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις Αρθρο 1 Καταργήθηκε Αρθρο 2 Προµήθεια βιβλίων Οι διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 1810/1988 (ΦΕΚ 223) για την προµήθεια από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση 1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «Αντισταθμιστική εκπαίδευση»: στην έννοια της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3ο Δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση στην Ελλάδα

Κεφάλαιο 3ο Δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση στην Ελλάδα Δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση στην Ελλάδα Δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση στην Ελλάδα Δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση στην Ελλάδα 109 3.1 Εισαγωγικά... 111 3.2 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Α9-ΖΦΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ4Α9-ΖΦΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμός: Φ.353.1/324/105657/Δ Έτος: 2002 ΦΕΚ: Β 1340 20021016 Τέθηκε σε ισχύ: 16.10.2002 Αρμόδιος Φορέας: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Β: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ : ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Μονάδα Α2 ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

1 ος Άξονας: Σύνδεση με ΑΕΙ και ΠΙ

1 ος Άξονας: Σύνδεση με ΑΕΙ και ΠΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (Βασικοί άξονες) Κατά την άποψή μας, η αναβάθμιση του ρόλου της Δημόσιου Σχολείου προϋποθέτει την ύπαρξη ειδικών Πειραματικών Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 Αρθρο 5 Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων. "1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δηµόσιων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ... 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ «Ιδέα» Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, Λάρισα, Ελλάδα Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, Ελλάδα 1 Φορείς προσέγγισης (Ομάδα-στόχος για την Ελλάδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ Άρθρο 3 Τομείς Ψυχικής Υγείας - Ένταξη των Μονάδων Ψυχικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2007 2008. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2007 2008. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ39-630 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΚ39-630 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.08 18:53:14 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΜ9Ζ9-9ΒΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡ29-ΕΘΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡ29-ΕΘΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης»

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151

Διαβάστε περισσότερα

Email: depps@minedu.gov.gr Μαρούσι, 7 Οκτωβρίου 2013. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Email: depps@minedu.gov.gr Μαρούσι, 7 Οκτωβρίου 2013. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Ριζάκη Τηλέφωνα : 10

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 89 Τροποποίηση του υπ αριθμ. 185/2007 (ΦΕΚ 221A ) Προεδρικού Διατάγματος «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δια βίου μάθησης που οργανώνει, θα υλοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΣ9-4ΚΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΚΣ9-4ΚΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ.1)

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ.1) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Αυγούστου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 10 /41 /2004 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΡ9-1Ο0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: 4ΑΣΡ9-1Ο0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Iδρύματος Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 6979

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 6979 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 6979 Η κα Ευαγγελία Χριστοδούλου, μόνιμος Επιμελητής, 1ης Τάξης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΠ ΓΕΛ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Σεπτέμβριος 2014 ΕΤΗΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013 Υφιστάμενο Οργανόγραμμα Κ.Υ. ΥΔΔΑΔ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 Διαδικασίες»

Θέμα: «Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 Διαδικασίες» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ9-5ΞΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ9-5ΞΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Καθηγητή K.Ι. Γουργουλιάνη Ξάνθη, 22 Ιουνίου 2011

Προς τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Καθηγητή K.Ι. Γουργουλιάνη Ξάνθη, 22 Ιουνίου 2011 , Πρόεδρος, Τηλ. & FAX 2541079955, Κιν. 6939699465, akaratzi@ee.duth.gr, Γ. Γραμματέας, Κιν. 6946952669, rodi@uom.gr Αρ. πρωτ.: 32 Προς τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Καθηγητή K.Ι. Γουργουλιάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ Φύλλου 1340 16 Οκτωβρίου 2002 Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις : α) ΥΑ Φ.353.1/1/4517/Δ1/ 17-1-2003-(ΦΕΚ 64/Β/24-1-2003) β)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΦΕΚ 2499 Β / 19-11-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΕΗ-ΝΗΗ. Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.:Δ1Α 1174727 ΕΞ 2013

ΑΔΑ: ΒΛ1ΕΗ-ΝΗΗ. Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.:Δ1Α 1174727 ΕΞ 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (Δ1) ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 101

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΥΠΟΥΡΓΟΣ Μαρούσι, 24-10-2014 Αρ. πρωτ. : 173353/Η ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Η κρίση του περιβάλλοντος των τελευταίων δεκαετιών ήταν το έναυσµα µιας νέας δυναµικής, η οποία οδήγησε και στην αναγκαιότητα της δηµιουργίας ειδικών σπουδών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 457ΓΧ-ΞΒΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: 457ΓΧ-ΞΒΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΑ9-ΤΥΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΚΑ9-ΤΥΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΔ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 10-10-2013 Εισηγητής: Γούπιος Γιάννης ΕΕΤΑΑ ΣΚΟΠΟΣ Αποτύπωση και αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης και εντοπισμό

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου 1. Σχέδιο Έκθεσης Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου Εισαγωγή Ο ετήσιος προγραμματισμός αποτελεί βασική λειτουργία της οργάνωσης και της διοίκησης της σχολικής μονάδας και πραγματοποιείται στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 1 Μαρτίου 2013 Υ φ ι σ τ ά μ ε ν ο Ο ρ γ α ν ό γ ρ α μ μ α ΥΠΟΥΡΓΟΣ Γραφείο Τύπου Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κομοτηνή 26-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ09-97Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΗ09-97Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Λ9-ΥΣΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ9Λ9-ΥΣΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 21885/21-12-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 21885/21-12-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Ενιαίο Λύκειο

Άρθρο 1 Ενιαίο Λύκειο 1 ΝΟΜΟΣ 2525 "Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις" Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομαι τον ακόλουθο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 6ΟΖΩ465ΦΘΘ-Υ37 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.07 13:44:42 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.16 15:16:40 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Β8Γ09-895 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ. Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) ΣΣ: Προτείνουμε να περιληφθούν στον υπό σύνταξη Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

Ν 1824/1988 / Α-296 Θέματα εκπαιδευτικών ΑΕΙ κλπ διατάξεις Νόμος 1824 της 30/30.12.88. Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις.- (Α' 296).

Ν 1824/1988 / Α-296 Θέματα εκπαιδευτικών ΑΕΙ κλπ διατάξεις Νόμος 1824 της 30/30.12.88. Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις.- (Α' 296). νόμος 1824/1988 Ν 1824/1988 / Α-296 Θέματα εκπαιδευτικών ΑΕΙ κλπ διατάξεις Νόμος 1824 της 30/30.12.88. Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις.- (Α' 296). Άρθρο 1 Καταργήθηκε Άρθρο 2 Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Προσωπικά στοιχεία υπαλλήλου: 1. Όνομα: 2. Επώνυμο: 3. Ημερομηνία Γέννησης: 4. Οικογενειακή κατάσταση: Α. ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τίτλοι

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Π.Δ. 123/1987 -ΦΕΚ 68 Α'/20-5-1987 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της παρ.ιι του άρθρ.5, της παρ.9 του άρθρ.8,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-7Η9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-7Η9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Ε.Σ.Π.Α.) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

δ) του κλάδου ΤΕ1, εισαγωγικό το Μ.Κ. 20 και καταληκτικό το Μ.Κ. 5.

δ) του κλάδου ΤΕ1, εισαγωγικό το Μ.Κ. 20 και καταληκτικό το Μ.Κ. 5. Νόμος 1824 της 30.12.1998 Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις Aρθρο 1 Καταργήθηκε Aρθρο 2 Προμήθεια βιβλίων Οι διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 1810/1988 (ΦΕΚ 223) για την προμήθεια από

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.1 Θεσμικά Όργανα του Τμήματος Θεσμικά όργανα του Τμήματος σύμφωνα με το νόμο είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα