2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΥπΕΠΘ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΥπΕΠΘ"

Transcript

1 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια της εργασίας αυτής μελετάται η εξέλιξη της Διεύθυνσης Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΣΔΕ) της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥπΕΠΘ μέσα από το πρίσμα των καινοτομιών που εισήγαγε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση η Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση της δεκαετίας του 90. Για το σκοπό αυτό προσδιορίζεται η διάρθρωση και η λειτουργία της ΔΣΔΕ από το έτος σύστασης της ως σήμερα, αναλύεται διαχρονικά το φάσμα των αρμοδιοτήτων της και προσδιορίζονται οι διαδικασίες προσαρμογής της μονάδας στις σύγχρονες απαιτήσεις. Ειδικότερα, εξετάζεται το είδος και η έκταση των μεταβολών που πραγματοποιήθηκαν στη συγκρότηση και της αρμοδιότητες της ΔΣΔΕ στα πλαίσια της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης και των σχετικών δράσεων του Α ΕΠΕΑΕΚ (Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης). Στο πρώτο μέρος της εργασίας παρουσιάζεται αναλυτικά ο οργανισμός του ΥπΕΠΘ με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και προσδιορίζεται η οργανική θέση της ΔΣΔΕ. Επίσης αποτυπώνεται η υφιστάμενη εσωτερική συγκρότηση της Δ/νσης καθώς και οι συνεργασίες της με άλλες κεντρικές και αποκεντρωμένες διοικητικές μονάδες της εκπαίδευσης και Φορείς η οποίοι υποστηρίζουν τη δράση του ΥπΕΠΘ. Στη συνέχεια επιχειρείται η σύνδεση των θεσμικών και άτυπων μεταβολών της ΔΣΔΕ με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση της δεκαετίας του 90 και εξετάζεται ο ρόλος της στην πραγματοποίηση των Έργων του Α ΕΠΕΑΕΚ. Για το σκοπό αυτό γίνεται ανάλυση της διοικητικής λειτουργίας της ΔΣΔΕ σε επίπεδο επιμέρους διοικητικών μονάδων και προσδιορίζονται η διαχρονικές μεταβολές των διοικητικών αντικειμένων της Δ/νσης. Επίσης εξετάζεται ο χαρακτήρας της διοικητικής λειτουργίας της Δ/νσης μα βάση το σχήμα σχεδιαστικός-αξιολογητικός-διεκπεραιωτικός. Με βάση τα συμπεράσματα της ανάλυσης προτείνονται πιθανές θεσμικές τροποποιήσεις με στόχο την ευχερέστερη παραγωγή διοικητικού έργου επιτελικού χαρακτήρα και την περαιτέρω βελτίωση των διοικητικών προϊόντων της ΔΣΔΕ. Η εργασία βασίζεται στην ανάλυση πρωτογενών στοιχείων τα οποία συγκεντρώθηκαν με τη διαδικασία συνεντεύξεων από Στελέχη της ΔΣΔΕ. 1

2 Abstract In this study an attempt was made to examine the influence on the operational structure of the Directorate of Secondary Education (DSE) - Ministry of Education and Religious Affairs caused by the educational Reformation performed during the last decade. The aim of this study was to investigate how the DSE adapted to the new increased requirements of the Reformation regarding administrative support. For this purpose an analysis of all administrative objectives was made based on raw data provided by the DSE. This analysis gives information about the extension of the performed structural changes in DSE and the special operational support provided by the Directorate to the Operational Project of Education and Vocational Training ( ). The results of this study showed that substantial changes in the legal frame, which defines the DSE objectives and structure, should be done. These changes will lead to the establishment of the already performed improvements in the administrative work of the DSE 2

3 2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΥπΕΠΘ Στα πλαίσια της εργασίας αυτής έγινε μια προσπάθεια να αποτυπωθεί η διαχρονική εξέλιξη της οργάνωσης της ΚΥ του ΥπΕΠΘ από την μεταπολίτευση ως σήμερα με βάση την εξέλιξη του θεσμικού πλαισίου. Η ανάλυση έδειξε ότι είναι δυνατή η διάκριση τριών φάσεων στην οργάνωση της ΚΥ του ΥπΕΠΘ. Τα κριτήρια διαχωρισμού των φάσεων αυτών βασίζονται κυρίως στον τύπο των διοικητικών μονάδων που θεσμοθετούνται στην ΚΥ και οι οποίες εκφράζουν συγκεκριμένες πολιτικές είτε για την εκπαίδευση είτε για την αποτελεσματική διοίκηση του δημόσιου τομέα. Στις παραγράφους που ακολουθούν περιγράφονται οι φάσεις εξέλιξης της ΚΥ του ΥπΕΠΘ και στη συνέχεια παρουσιάζεται το υφιστάμενο οργανόγραμμα. 2.1 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ Η οργάνωση της ΚΥ του ΥπΕΠΘ από την περίοδο της μεταπολίτευσης ως σήμερα φαίνεται ότι ακολουθεί τρεις φάσεις σύμφωνα με τον τύπο των διοικητικών μονάδων που θεσμοθετούνται. Η πρώτη φάση αφορά στη χρονική περίοδο , η δεύτερη στην περίοδο και η τρίτη την περίοδο από το 1990 ως σήμερα. Το θεσμικό πλαίσιο της πρώτης μεταπολιτευτικής περιόδου αναφορικά με τη σύσταση τις αρμοδιότητες και τη στελέχωση των διοικητικών μονάδων της ΚΥ του ΥπΕΠΘ, ορίζεται κύρια με το Π.Δ. 147/1976 (ΦΕΚ 56/1976 τ.α ) «Περί Οργανισμού της Κ.Υ. του ΥπΕΠΘ» με το οποίο καταργούνται παλαιότερες διατάξεις, διαμορφώνεται ο οργανισμός της ΚΥ του ΥπΕΠΘ και ρυθμίζονται θέματα που σχετίζονται με τη στελέχωση των υπηρεσιών. Επίσης διατηρούνται και ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 254/1975 (ΦΕΚ 74 τ.α ) και 270/1975 (ΦΕΚ 79 τ. Α ) σχετικά με την οργάνωση, λειτουργία και επάνδρωση της Δ/νσεως Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτάκτου Ανάγκης (ΠΣΕΑ) η οποία είχε συσταθεί στην ΚΥ του ΥπΕΠΘ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ΝΔ 17/1974 «περί Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτάκτου Ανάγκης». Με τα άρθρα 5 και 6 του Ν. 967/1977 (ΦΕΚ 213 τ.α ) τροποποιούνται στη συνέχεια οι διατάξεις του ΠΔ 147/1976 σχετικά με το διορισμό των προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων Επαγγελματικής Ανώτατης Εκπαίδευσης. Επίσης με τον ίδιο νόμο ιδρύεται και συγκροτείται σε τμήματα η Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων. 3

4 Ο υφιστάμενος κατά τα τέλη της δεκαετίας του 70 οργανισμός του ΥπΕΠΘ εμπλουτίζεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 1143/1981 (ΦΕΚ 80 τ.α ) με την Δ/νση Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης η οποία υπάγεται στον Γενικό Γραμματέα ενώ στο ίδιο άρθρο προβλέπεται η έκδοση Π.Δ. για τη ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας και στελέχωσης της Δ/νσης αυτής. Επίσης θέματα στελέχωσης της Δ/νσης ρυθμίζονται με το Ν. 1304/1982 (ΦΕΚ 144 τ. Α ). Με το Ν. 1404/1984 (ΦΕΚ 173 τ. Α ) για τη «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», ιδρύονται δύο γνωμοδοτικά όργανα 1. το Συμβούλιο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΣΤΕ) προκειμένου να εισηγείται στον ΥπΕΠΘ για θέματα της τριτοβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης και 2. το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΙΤΕ) ως «δημόσια υπηρεσία που υπάγεται στον ΥπΕΠΘ» το οποίο εισηγείται στον Υπουργό για εκπαιδευτικά και επιστημονικά θέματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Με το ΠΔ 567/1984 (ΦΕΚ 204 τ. Α ) ρυθμίζονται θέματα εσωτερικής λειτουργίας και στελέχωσης του ΙΤΕ. Επίσης το 1983 με το Ν. 1320/1983 ιδρύεται η Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης ως αυτοτελείς Γραμματεία υπαγόμενη στο ΥπΕΠΘ. Με το Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/85 τ.α ) για τη «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», επαναπροσδιορίζονται ο σκοπός και οι στόχοι της Α και Β βάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης προσδιορίζεται ένας σημαντικός αριθμός παραμέτρων οι οποίες είναι κρίσιμες για την εξυπηρέτηση των νέων στόχων όπως οι τύποι των σχολικών μονάδων η στελέχωση τους, η οργάνωση της μαθητικής ζωής, η επιμόρφωση και μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών κ.ά. Με τον ίδιο νόμο επανιδρύεται το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και θεσμοθετούνται όργανα λαϊκής συμμετοχής στην Α και Β βάθμια εκπαίδευση όπως το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας (ΕΣΥΠ) το οποίο θα εισηγείται στην κυβέρνηση θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής, οι Νομαρχιακές και Επαρχιακές Επιτροπές Παιδείας στα πλαίσια των Νομαρχιακών και Επαρχιακών Συμβουλίων, αντίστοιχα και οι Δημοτικές/Κοινοτικές Επιτροπές παιδείας στα πλαίσια Δήμων/Κοινοτήτων. Αναφορικά με οργανωτικά θέματα της διοίκησης, ο Ν. 1566/1985 περιλαμβάνει τροποποιήσεις παλαιότερων διατάξεων σχετικά με την ίδρυση, τις αρμοδιότητες και την ονομασία περιφερειακών δομών διοίκησης της εκπαίδευσης στις έδρες νομών ή νομαρχιακών διαμερισμάτων ενώ με το άρθρο 88 προβλέπονται τροποποιήσεις στην ΚΥ του ΥπΕΠΘ που αφορούν συγχωνεύσεις υπηρεσιών προκειμένου να εξυπηρετηθεί το νέο πλαίσιο σπουδών και οργάνωσης της Α και Β βάθμιας εκπαίδευσης το οποίο περιγράφεται στο νόμο. Ειδικότερα, τροποποιούνται διατάξεις του Π.Δ. 147/1976, συστήνονται οι Δ/νσεις Σπουδών Α βάθμιας, Σπουδών Β βαθμιας Εκπαίδευσης, Προσωπικού Α βάθμιας, Προσωπικού 4

5 Β βαθμιας Εκπαίδευσης, Διοικητικών Υποθέσεων Α βάθμιας και Β βαθμιας Εκπαίδευσης, και η Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης με αρμοδιότητες της αφορούν θέματα λειτουργίας των ιδιωτικών σχολικών μονάδων (ΠΔ 338/1990 ΦΕΚ 135 τ. Α ). Στο Ν.1566/85 προβλέπεται ο καθορισμός των τμημάτων και των αρμοδιοτήτων των Δ/νσεων που προαναφέρθηκαν με Υ.Α. Επίσης συγκροτούνται στην ΚΥ του ΥπΕΠΘ και λειτουργούν τα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας (ΚΥΣΠΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ) για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του εκπαιδευτικού προσωπικού οι αρμοδιότητες και η στελέχωση των οποίων επαναπροσδιορίζονται με το ΠΔ 339/1995 (ΦΕΚ 223 τ. Α ). Το 1987 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 τα. Α ) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», συστήνεται με το ΠΔ 417/1987 (ΦΕΚ 186 τ. Α ) η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων, προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες της και οι διαδικασίες στελέχωσης της. Επίσης στα τέλη της δεκαετίας του 80, συγκροτούνται για πρώτη φορά Ενιαίοι Διοικητικοί Τομείς στην ΚΥ του ΥπΕΠΘ οι οποίοι καταργούνται σύντομα για να επανασυγγροτηθούν στα μέσα της δεκαετίας του 90. Συνολικά κατά τη χρονική περίοδο η διάρθρωση της ΚΥ του ΥπΕΠΘ εξακολουθεί να προσδιορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το ΠΔ 147/1976 όπως είχε τροποποιηθεί σε επιμέρους διατάξεις του στο διάστημα αυτό. Κατά τη χρονική περίοδο από το 1990 ως σήμερα η οργάνωση της ΚΥ του ΥπΕΠΘ διαμορφώνεται από το πνεύμα του «εκσυγχρονισμού» της δημόσιας διοίκησης όπως εκφράζεται με τους Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 τα Α ) «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη» και 1943/1991 (ΦΕΚ 50 τ. Α ) περί «Εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού» και στα πλαίσια του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα». Το 1990 με το Π.Δ. 339/ (ΦΕΚ 135, τ. Α ) για τη «Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων και μονάδας στρατηγικού σχεδιασμού και ανάλυσης πολιτικής στο ΥπΕΠΘ» και σύμφωνα με το Ν. 1892/1990, αναδιαρθρώνεται η ΚΥ του ΥπΕΠΘ και σε συγκροτούνται σε επιμέρους Δ/νσεις, πέντε Γενικές Δ/νσεις καθώς και η Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάλυσης Πολιτικής (ΜΣΣΑΠ) του ΥπΕΠΘ η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό. Στο Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 τ.α ) προσδιορίζονται οι όροι συμμετοχής της Μονάδας αυτής στην κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρμογής του τριετούς προγράμματος διοικητικού εκσυγχρονισμού. Με το Π.Δ. 339/1990 ρυθμίζεται επίσης η στελέχωση των Γ. Δ/νσεων και της ΜΣΣΑΠ σε επίπεδο προϊσταμένων και ορίζονται οι Δ/νσεις και τα Τμήματα της Κ.Υ. τα οποία υπάγονται «σε όργανα υπερκείμενα της 5

6 Γενική Δ/νσης» και ειδικότερα υπάγονται απευθείας στη Γενική Γραμματεία του ΥπΕΠΘ. Με το Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ159 τ.α ) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» συνίσταται η υπηρεσία μεταπτυχιακών σπουδών και έρευνας στο ΥπΕΠΘ. Η οργάνωση, η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες της υπηρεσίας αυτής ορίζονται αργότερα με το ΠΔ 332/1993 (ΦΕΚ 142 τ. Α ). Επίσης το 1991 συστήνονται με το ΠΔ 197/1991 (ΦΕΚ 77 τ. Α ), οι Δ/νσεις Εκπαίδευσης και Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών που υπάγονται στη Γ. Δ/νση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης καθώς και η Δ/νση Επιθεώρησης ως ανεξάρτητη Δ/νση. Το 1996 με το άρθρο 2, παρ. 10 του Ν. 2233/1994 (ΦΕΚ 141 τ. Α ), συνιστάται η Δ/νση ΚΠΣ και προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες της καθώς και οι διαδικασίες στελέχωσης. Όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο, οι συγκρότηση της Δ/νσης αυτής σε τμήματα και το ειδικότερο αντικείμενο τους ρυθμίζονται με τις Υ.Α. Η/7415/ (ΦΕΚ 755 τ. Β ) και Φ/908/Η2068/ (ΦΕΚ 176 τ. Β ). Με το άρθρο 38 του Ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124 τ. Α ), μετονομάζεται η Δ/νση Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού σε Δ/νση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Στα μέσα της δεκαετίας του 90 συστήνονται με ΚΥΑ., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 Α του Ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 έξι Ενιαίοι Διοικητικοί Τομείς (ΕΔΤ) στην ΚΥ του ΥπΕΠΘ. Οι ΕΔΤ συγκροτούνται από Δ/νσεις οι οποίες υπάγονταν στις υπάρχουσες Γ. Δ/νσεις σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. 2.2 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ Η Κεντρική Υπηρεσία (Κ.Υ.) του ΥπΕΠΘ διαρθρώνεται με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο σε έξι Ενιαίους Διοικητικούς Τομείς, πέντε Γενικές Διευθύνσεις, οκτώ ανεξάρτητες Διευθύνσεις και τρία ανεξάρτητα Τμήματα. Επίσης περιλαμβάνει τη Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων, τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και τη Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης. Στα πλαίσια της ΚΥ λειτουργούν επίσης τα Κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια ΚΥΣΠΕ και ΚΥΣΔΕ, όπως έχει αναφερθεί, καθώς και το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (ΚΥΣΔΙΠ) για θέματα που αφορούν την κατάσταση των διοικητικών υπαλλήλων του ΥπΕΠΘ. Η διάρθρωση της ΚΥ του ΥπΕΠΘ παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 2.1. Στο ίδιο Διάγραμμα περιλαμβάνονται οι αποκεντρωμένες διοικητικές μονάδες του ΥπΕΠΘ καθώς και εποπτευόμενοι φορείς που υποστηρίζουν το έργο του 6

7 ΥπΕΠΘ με έμφαση σε θέματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η λειτουργία των μονάδων και φορέων αυτών παρουσιάζεται αναλυτικά σε επόμενες παραγράφους. ΕΝΙΑΙΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ: Οι ΕΔΤ οι οποίοι λειτουργούν σήμερα στην ΚΥ του ΥπΕΠΘ συστάθηκαν με σχετικές ΚΥΑ και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 Α του Ν. 1558/85 όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92. Η συγκρότηση των ΕΔΤ είχε σαν στόχο την εναρμόνιση και το συντονισμό της λειτουργίας συναφών υπηρεσιών του ΥπΕΠΘ. Στον ΕΔΤ προίσταται Ειδικός Γραμματέας οι αρμοδιότητες του οποίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/85, αφορούν στο συντονισμό της λειτουργίας των υπηρεσιών του ΕΔΤ, στη διασφάλιση της ποιότητας του έργου τους και της αποδοτικότητας τους. Στο πλαίσιο αυτό ο Ειδικός Γραμματέας «...προσυπογράφει όλα τα έγγραφα που προέρχονται από τις υπαγόμενες σε αυτόν υπηρεσίες και υπογράφονται από τον προϊστάμενο Υπουργό ή Αν. Υπουργό ή Υφυπουργό.». οι ΕΔΤ που λειτουργούν σήμερα στην ΚΥ του ΥπΕΠΘ είναι οι ακόλουθοι (Διάγραμμα 2.1): ΕΔΤ Θεμάτων Σπουδών Επιμόρφωσης και Καινοτομιών (ΚΥΑ ΣΤ5/14/ , ΦΕΚ204 τ. Β ). Συγκροτείται από τις Δ/νσεις α. Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, β. Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, γ. Εφαρμογής Προγραμμάτων Σχολών Εκπαίδευσης Διδακτικού Προσωπικού ΕΔΤ Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Συγκροτείται από τις Δ/νσεις α. Μελετών Στατιστικής και Οργάνωσης, β. Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης, γ. Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, δ. Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας ε. Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων και το Τμήμα Διαπανεπιστημιακών Σχέσεων. ΕΔΤ Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΥΑ Φ.908/Η1606/ , ΦΕΚ112 τ. Β ). Συγκροτείται από τις Δ/νσεις α. Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, β. Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΔΤ Θεμάτων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Αποκέντρωσης (ΚΥΑΣΤ5/11/6.3.96,ΦΕΚ171τ. Β ). Συγκροτείται από τις Δ/νσεις α. Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, β. Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων. ΕΔΤ Θεμάτων Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας, Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, Βιβλιοθηκών και Αρχείων (ΚΥΑ ΣΤ5/10/6.3.96, ΦΕΚ 171 τ. Β ). Συγκροτείται από τις Δ/νσεις α. Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας, β. Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και τα Τμήματα α. Βιβλιοθηκών και β. Ιστορικών Αρχείων. 7

8 ΕΔΤ Τριτοβάθμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Συγκροτείται από τέσσερα Τμήματα. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Οι ΓΔ οι οποίες λειτουργούν σήμερα στην ΚΥ του ΥπΕΠΘ συστάθηκαν με το Π.Δ. 339/ (ΦΕΚ 135, τ. Α ) για τη «Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων και μονάδας στρατηγικού σχεδιασμού και ανάλυσης πολιτικής στο ΥπΕΠΘ». Η συγκρότηση των Γ. Δ/νσεων όπως ορίζεται στο σχετικό Π.Δ. τροποποιήθηκε αργότερα τόσο με τη απομάκρυνση Δ/νσεων για την συγκρότηση των ΕΔΤ όσο και με την ίδρυση νέων υπαγόμενων σε αυτές Δ/νσεων. Η υφιστάμενες Γ. Δ/νσεις και η συγκρότηση τους παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια (Διάγραμμα 2.1): Γ. Δ/νση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκροτείται από τις Δ/νσεις α. Φυσικής Αγωγής και β. Ειδικής Αγωγής. Γ. Δ/νση Διοίκησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκροτείται από τις Δ/νσεις α. Προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, β. Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, γ. Διοικητικών Υποθέσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Γ. Δ/νση Προγραμματισμού συγκροτείται από τις Δ/νσεις α. Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Σχεδίων, β. Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Ερευνών. Γ. Δ/νση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης συγκροτείται από τις Δ/νσεις α. Διοικητικού, β. Οικονομικών, γ. Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών, δ. Μηχανοργάνωσης, ε. Εκπαίδευσης. Γ. Δ/νση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων συγκροτείται από τη Δ/νση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ: Στις ανεξάρτητες Δ/νσεις και Γραφεία που λειτουργούν σήμερα στην ΚΥ του ΥπΕΠΘ σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο που περιγράφηκε σε προηγούμενες παραγράφους, περιλαμβάνονται (Διάγραμμα 2.1): Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης Δ/νση Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ) Δ/νση προσωπικού Εταίρων Κλάδων Γεν. Εκπ/σης πλην Δημοτικής και Μέσης Δ/νση Θεμάτων Σπουδάζουσας Νεότητας και Εξωσχολικών Οργανώσεων Δ/νση Επιθεώρησης Δ/νση πιστοποίησης Ξένων Γλωσσών Γραμματεία Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (σε επίπεδο Δ/νσης) 8

9 Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Γραφείο Νομικού Συμβούλου Γραφείο Παρέδρου Ελεγκτικού Συνεδρίου Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης πολιτών ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων (Π.Δ. 417/1987, ΦΕΚ 186 τ. Α ) υπάγεται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων περιλαμβάνει (ΠΔ 339/1990, ΦΕΚ 135 τ. Α ) την Γ. Δ/νση Θρησκευμάτων η οποία συγκροτείται στις ακόλουθες Δ/νσεις (Διάγραμμα 2.1): 1. Εκκλησιαστικής Διοίκησης, 2. Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και 3. Ετεροδόξων και Ετεροθρήσκων. Η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων ασκεί εποπτεία της εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα των Θρησκευμάτων (ΠΔ 417/1987). Οι λοιπές αρμοδιότητες της περιγράφονται στο ΠΔ 147/1976 με το οποίο ορίζονται οι αρμοδιότητες των υπαγόμενων στη Γενική Γραμματεία Δ/νσεων και περιλαμβάνουν: Εκκλησιαστικά Διοικητικά Θέματα και θέματα εφαρμογής της νομοθεσίας σχετικά με τους Ιερούς Ναούς, τις Ιερές Μονές και τον Εφημεριακό Κλήρο Θέματα σπουδών και λειτουργίας και προσωπικού των Εκκλησιαστικών Σχολικών Μονάδων Θέματα ετεροδόξων και ετεροθρήσκων. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ: Συστάθηκε το 1982 αρχικά με θέση Υφυπουργού στο Υπουργείο Προεδρίας και στη συνέχεια ως Γενική Γραμματεία υπαγόμενη Υπουργείο Πολιτισμού σε Υπουργό Επικρατείας και στη συνέχεια στο ΥπΕΠΘ (www.neagenia.gr). Η αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας με βάση τον οργανισμό της σχετίζονται με τη διασφάλιση και προώθηση των δικαιωμάτων των νέων ανθρώπων στη ζωή. Σαν υπηρεσία λειτουργεί στους ακόλουθους άξονες: 1. Τράπεζα ιδεών τράπεζα ιδεών, προτάσεων και υποδείξεων. 2. Διαμόρφωση, παρακολούθηση και συντονισμός της κυβερνητικής πολιτικής για τη νέα γενιά και τη σύνδεση της με την κοινωνία και τους φορείς. 3. Συμμετοχή σε διαδικασίες με φορείς που διαμορφώνουν πολιτικές για τη νεολαία σε επίπεδο προγραμμάτων και νομοθετικών ρυθμίσεων. Στο πλαίσιο αυτό η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς αποτελεί επιτελικό κυβερνητικό όργανο που λειτουργεί ως κρίκος διαλόγου, πεδίο σύνθεσης των επιμέρους πολιτικών και παραγωγός πολιτικών προγραμμάτων και προτάσεων. 9

10 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΑΪΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Η Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης συστάθηκε με το Ν. 1320/83 ως αυτοτελείς Γραμματεία υπαγόμενη στο ΥπΕΠΘ (www.gcae.edu.gr). Η οργάνωση και η λειτουργία της Κεντρικής Υπηρεσίας της καθώς και των Νομαρχιακών Επιτροπών Λαϊκής Επιμόρφωσης ως περιφερειακών οργάνων της Γενικής Γραμματείας ορίζονται με το Ν. 5067/1985. Το 1994 οι ΝΕΛΕ εντάχθηκαν με το Ν. 2218/1994 στην τοπική αυτοδιοίκηση. Οι δραστηριότητες της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης αφορούν ενήλικες (άτομα άνω των 15 ετών) και σχετίζονται με: 1. τη βασική εκπαίδευση 2. την άτυπη επαγγελματική κατάρτιση 3. την κοινωνική πολιτιστική επιμόρφωση 4. Ευρωπαϊκά προγράμματα όπως τα Integra, Now και Youthstar και τα προγράμματα δράσεις Socrates και Leonard Ειδικότερα οι παραπάνω δραστηριότητες αφορούν ενήλικες: αναλφάβητους, ανέργους, τσιγγάνους, παλιννοστούντες, φυλακισμένους και αποφυλακισμένους, πρώην χρήστες ναρκωτικών, κατοίκους απομακρυσμένων ορεινών ή νησιωτικών περιοχών καθώς και μονογονικές οικογένειες και παιδιά σε κίνδυνο. Στα πλαίσια της δράσης της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης, για την ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης λειτουργούν τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με την υποστήριξη των ΟΤΑ. 10

11 ΥπΕΠΘ / ΚΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΑΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΔΤ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΤ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΑΛΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΔΤ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΕΔΤ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΕΚΠ. ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΔΤ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΕΔΤ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΣΔΕ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γ. Δ. Δ/ΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ Γ. Δ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΛΑΔΩΝ ΓΕΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ Γ. Δ. ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΖ. ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤ. ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Γ. Δ. ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Β ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ. Δ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΤΕ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ Διάγραμμα 2.1 ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ ΥπΕΠΘ - οργανόγραμμα της ΚΥ, Φορείς υποστήριξης των πολιτικών του ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΕΔΡΟΥ ΕΛΕΓΚΤ. ΣΥΝ. ΥπΕΠΘ, αποκεντρωμένες διοικητικές ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ μονάδες της εκπαίδευσης, σχολικές μονάδες. Τα έγχρωμα πλαίσια ομαδοποίησης υποδεικνύουν την ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ιεραρχική δομή ΚΥΣΔΕ ΚΥΣΔΥΠ ΣΥΜΒΟΥΛΕΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΣΠ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΕΚ Β ΜΙΑΣ ΚΠΕ ΚΕΣΥΠ ΓΡΑΣΕΠ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΥπΕΠΘ ΠΙ ΚΕΕ ΕΙΝ ΟΕΕΚ ΟΕΔΒ ΟΣΚ ΙΤΥ ΙΚΥ ΙΠΟΔΕ ΙΔΕΚΕ ΠΑΤΕΣ ΣΕΛΕΤΕ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΕΚΕΠ 11

12 2.3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Από το 1982 εφαρμόζεται αποκεντρωμένο σύστημα διοίκησης και ελέγχου της λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με την εισαγωγή του θεσμού των Δ/νσεων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που συγκροτούνται και λειτουργούν στις έδρες Νομών ή Νομαρχιακών διαμερισμάτων. Ειδικότερα, με το Ν. 1304/1982 (ΦΕΚ 144 τα ) «Για την επιστημονική παιδαγωγική καθοδήγηση και τη διοίκηση στη Γενική και τη Μέση Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση», καταργούνται οι διατάξεις Νόμων της δεκαετίας του 70 (άρθρα 18-22, 39-40, 55, 62 παρ. 12 και 82 παρ.4 του Ν. 309/1976 «Περί οργανώσεως και διοικήσεως της Γενικής Εκπαιδεύσεως», άρθρα 20 και 21 του Ν. 576/1977 «Περί οργανώσεως και διοικήσεως της Μέσης και Ανωτέρας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως», το άρθρο 3 του Ν. 567/1977 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων εις την Γενικήν Εκπαίδευσιν», το άρθρο 3 του Ν. 708/1977 «Περί ρυθμίσεων εκπαιδευτικών τινών θεμάτων», το άρθρο 1 του Ν. 817/1978 «περί ρυθμίσεως ενίων εκπαιδευτικών και εκκλησιαστικών θεμάτων», των άρθρων 15 και 36 του Ν. 1143/1981 «περί ειδικής αγωγής») και διαταγμάτων (άρθρο 3 Ν.Δ. 695/1970, άρθρο 3 παρ.1 Ν.Δ. 154/1973) που αναφέρονται σε παλαιότερα συστήματα διοίκησης και ελέγχου των σχολικών μονάδων και εισάγεται ο θεσμός των Διευθύνσεων και Γραφείων εκπαίδευσης. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 1304/1982 «Η διοίκηση και ο έλεγχος των σχολείων ασκείται από τους προϊσταμένους των Δ/νσεων ή Γραφείων Εκπαίδευσης. Οι Δ/νσεις εκπαίδευσης έχουν έδρα την πρωτεύουσα του νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος. Τα Γραφεία εκπαίδευσης εδρεύουν είτε σε περιοχές της πρωτεύουσας του νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος, είτε σε άλλες πόλεις ή κωμοπόλεις αυτών.». Σύμφωνα με την παρ.4 του ίδιου άρθρου τα Γραφεία εκπαίδευσης υπάγονται στην αντίστοιχη Δ/νση εκπαίδευσης και η Δ/νση υπάγεται στο Νομάρχη «του οποίου εισηγητής είναι ο Προϊστάμενος αυτής.». Στο ίδιο άρθρο προβλέπεται ότι ο προϊστάμενος Δ/νσης ή Γραφείου εκπαίδευσης είναι διοικητικός και πειθαρχικός προϊστάμενος των εκπαιδευτικών, δημόσιων και ιδιωτικών καθώς και των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων που υπηρετούν στη Δ/νση ή το Γραφείο. Προβλέπεται επίσης η έκδοση Π.Δ. για τον λεπτομερή ορισμό των καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και του τρόπου αναπλήρωσης των προϊσταμένων Δ/νσης ή Γραφείου. Επίσης με το άρθρο 9 ιδρύονται στις έδρες νομών ή νομαρχιακών διαμερισμάτων τα Γραφεία Φυσικής Αγωγής και καταργούνται οι μέχρι τότε υπάρχουσες Επιθεωρήσεις Φυσικής Αγωγής. 12

13 Με το άρθρο 56 του Ν. 1566/85 το οποίο ισχύει ως σήμερα αντικαταστάθηκαν τα άρθρα 7 και 8 του Ν. 1304/1982 που αφορούν στην ίδρυση των Δ/νσεων και Γραφείων Β βάθμιας εκπαίδευσης εκτός της Τεχνικής Επαγγελματικής. Επίσης η επιλογή των προϊσταμένων και θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των προϊσταμένων ρυθμίζονται με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του Ν. 2043/1992 με τον οποίο καταργούνται το άρθρο 14 και ορισμένες διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1304/1982 όπως συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 56 το 1566/85. Με τον ίδιο νόμο προβλέπεται η έκδοση Π.Δ. για την ίδρυση νέων γραφείων εκπαίδευσης ενώ οι έδρες και οι περιοχές αρμοδιότητας τους καθορίζονται με Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Επίσης θέματα που αφορούν στη διάρθρωση των Δ/νσεων και την τοποθέτηση προϊσταμένων τμημάτων καθορίζονται με το Π.Δ. 398/1995. Ειδικότερα, στις Δ/νσεις και τα Γραφεία εκπαίδευσης λειτουργεί Γραμματεία που αποτελείται από διοικητικούς υπαλλήλους με προϊστάμενο εκπαιδευτικό. Επίσης σε κάθε Δ/νση συνίσταται το Περιφερειακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) με αρμοδιότητα σε θέματα κατάστασης του εκπαιδευτικού προσωπικού. Με το Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 τ. Α ), περιέρχονται όλες οι αρμοδιότητες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (ΝΑ) σε θέματα πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 3 του Ν.2218/1994, ΦΕΚ 90 τα. Α ) στον Υπουργό ΕΠΘ και «ασκούνται δια των αποκεντρωμένων υπηρεσιών του ΥπΕΠΘ». Στο πλαίσιο αυτό με τον Ν. 2817/2000, οι Δ/νσεις και τα Γραφεία εκπαίδευσης των νομών και νομαρχιών (του άρθρου 56 του Ν. 1566/85 και του άρθρου 6 του Ν. 2043/1992), τα Γραφεία Φυσικής Αγωγής του άρθρου 9 του Ν. 1304/1982 και τα Γραφεία Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του άρθρου 6 του Ν. 2043/1992 αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του ΥπΕΠΘ και ασκούν τις αρμοδιότητες τους υπό την ευθύνη της Περιφερειακής Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι αρμοδιότητες των Προϊσταμένων των Δ/νσεων και Γραφείων Β βάθμιας εκπαίδευσης καθορίζονται, όπως προβλέπεται, από την Υ.Α του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ΣΤ5/56/ (ΦΕΚ 1409Β / ). Η Περιφερειακή Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συνιστάται με το άρθρο 14, παρ. 29, εδ. ε του ίδιου νόμου και υπάγεται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Επίσης συνιστάται θέση προϊσταμένου μετακλητού Περιφερειακού Δ/ντή Εκπαίδευσης ο οποίος είναι εκπαιδευτικός, υπάγεται στον Υπουργό ΕΠΘ και ασκεί τη διοίκηση, τον έλεγχο και την εποπτεία των Δ/νσεων και Γραφείων εκπαίδευσης, των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (ΠΕΚ, των Κέντρων 13

14 Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ) των Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολικών Μονάδων, των Κέντρων Ξένων Γλωσσών, των Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών, των Σχολικών Συμβούλων και των λοιπών στελεχών της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στην περιφέρεια του. Στον ίδιο νόμο προβλέπεται ο καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί η προβλεπόμενη Υ.Α. δεν έχει εκδοθεί ένα χρόνο μετά την ισχύ του Ν. 2817/2000 με αποτέλεσμα να μην εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις. Αναφορικά με την οργάνωση της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) αυτή περιλαμβάνει τις Δ/νσεις: α. Α βάθμιας εκπαίδευσης, β. Β βάθμιας εκπαίδευσης. Κάθε Δ/νση αποτελείται από τα τμήματα: α. εκπαιδευτικών θεμάτων, β. διοικητικών και οικονομικών θεμάτων. Σε κάθε ΠΔΕ συνιστώνται ακόμη: α. Ανώτερο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΠΕ) και β. Ανώτερο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΔΕ), γ. Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (ΠΥΣΔΙΠ). Στον ίδιο νόμο ορίζεται η στελέχωση των παραπάνω οργάνων ενώ προβλέπεται η έκδοση ΠΔ για τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων τους. 2.4 ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ Στην παράγραφο αυτή περιγράφεται συνοπτικά η λειτουργία Ινστιτούτων, Ιδρυμάτων, Σχολών και άλλων φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου οι οποίοι υποστηρίζουν το έργο του ΥπΕΠΘ για την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής σε σχέση με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευσης (Διάγραμμα 2.1). Όπως προκύπτει από τη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της εργασίας, οι φορείς που παρουσιάζονται στη συνέχεια έχουν στενή συνεργασία με τη ΔΣΔΕ γεγονός ενδεικτικό του ευρύτατου φάσματος δραστηριοτήτων της συγκεκριμένης Δ/νσης του ΥπΕΠΘ. 14

15 2.4.1 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ιδρύθηκε για πρώτη φορά το 1964 (Ν.Δ. 4379/1964, ΦΕΚ 182) προκειμένου να σχεδιάσει και να υποστηρίξει την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση της εποχής αυτής (www.pi-schools.gr). Το ΠΙ συνέβαλλε γνωμοδοτικά στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής και εισηγήθηκε τα μέτρα για την επιτυχή εφαρμογή της. Το έργο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου διακόπτεται το Το 1975 ιδρύθηκε το Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετών και Επιμορφώσεως (ΚΕΜΕ) (Ν. 186/1975, ΦΕΚ 214) για να στηρίξει την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του Το 1985 επανιδρύθηκε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ) με το Ν. 1566/85 ως ανεξάρτητη δημόσια υπηρεσία η οποία εδρεύει στην Αθήνα και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ενώ με τον ίδιο νόμο καταργήθηκε το ΚΕΜΕ. Με το Ν. 2525/1997 ρυθμίζονται τροποποιούνται ή συμπληρώνονται ορισμένες διατάξεις του Ν. 1566/85 και επανέρχεται σε ισχύ το άρθρο 60 του Ν. 1566/85 μετά την αντικατάσταση της παρ.2. Σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο το ΠΙ λειτουργεί ως αποκεντρωμένη υπηρεσία του ΥπΕΠΘ με έργο: Την επιστημονική έρευνα και μελέτη των θεμάτων της Α και Β βάθμιας εκπαίδευσης Την κατάρτιση και υποβολή προτάσεων για τη χάραξη κατευθύνσεων και το σχεδιασμό και προγραμματισμό της εκπαιδευτικής πολιτικής για την επίτευξη των σκοπών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε συνδυασμό με το πρόγραμμα οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό γνωμοδοτεί στην κατάρτιση του Ενιαίου Πλαισίου προγράμματος Σπουδών (ΕΠΠΣ) το οποίο προσδιορίζει τους στόχους της διδασκαλίας από το δημοτικό ως το λύκειο και προδιαγράφει τα πλαίσια ανάπτυξης του περιεχομένου των αναλυτικών προγραμμάτων. Την παρακολούθηση της εξέλιξης της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και η μελέτη του τρόπου χρήσης της στην εκπαίδευση καθώς και ο έλεγχος των αποτελεσμάτων της εφαρμογής της. Το σχεδιασμό και tη μέριμνα για την εφαρμογή προγραμμάτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Ειδικότερα, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Ν. 1566/85, άρθρο 23): «μελετά και αξιολογεί τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής πράξης, 15

Άρθρο 1 Οργάνωση. 1. Οι περιφερειακές υπηρεσίες, που αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι:

Άρθρο 1 Οργάνωση. 1. Οι περιφερειακές υπηρεσίες, που αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι: Nόμος 2986/2002 (ΦΕΚ 24/13-2-2002) Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. νόμος 2909/2001 ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος στην

Οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα 2009/2010 EL Ευρωπαϊκή Επιτροπή 1. Πολιτική, Κοινωνική και Οικονομική Κατάσταση 9 1.1. Ιστορική Επισκόπηση 9 1.2. Εκτελεστική και Νομοθετική Εξουσία 9

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ Φύλλου 1340 16 Οκτωβρίου 2002 Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις : α) ΥΑ Φ.353.1/1/4517/Δ1/ 17-1-2003-(ΦΕΚ 64/Β/24-1-2003) β)

Διαβάστε περισσότερα

Nόµος 2327, (ΦΕΚ Α' 156 31-7-1995)

Nόµος 2327, (ΦΕΚ Α' 156 31-7-1995) Nόµος 2327, (ΦΕΚ Α' 156 31-7-1995) Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας ρύθµιση θεµάτων έρευνας παιδείας και µετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Νέοι θεσµοί Άρθρο 1 Εθνικό Συµ8ούλιο Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΣΕΛ. 1/234 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 1.1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...6 1.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...9 2. ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Directorate-General for Education and Culture Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα 2005/06 European Commission 7. Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Προεδρικό Διάταγμα Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Έχοντας υπ όψιν την διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 2919/2001, αποφασίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντικείμενο - Έννοια όρων-πεδίο Εφαρμογής Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 142 Αποστολή του Υπουργείου Αποστολή του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ»

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση & ιοίκηση ομών Εκπαίδευσης

Οργάνωση & ιοίκηση ομών Εκπαίδευσης ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Οργάνωση & ιοίκηση ομών Εκπαίδευσης Επιστημονικός Υπεύθυνος Χ. Σαΐτης Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΘΗΝΑ 2008 ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Έκθεση για τη Νεολαία

Εθνική Έκθεση για τη Νεολαία Εθνική Έκθεση για τη Νεολαία (National Report) Δεκέμβριος 2012 Τεχνικοί Σύμβουλοι Οι απόψεις που εκφράζονται στην παρούσα μελέτη δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τη γνώμη και τη θέση της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΠΟ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΠΟ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΑΪΟΣ 2008 ΕΠΟΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Τσαµαδιάς

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Για την οργάνωση και λειτουργία του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Για την οργάνωση και λειτουργία του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Για την οργάνωση και λειτουργία του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ, ΙΔΡΥΣΗ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΣΚΟΠΟΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Άρθρο 1 Σύσταση - Νομική μορφή - Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3ο Χαρτογράφηση των φορέων συνεχιζόμενης και Δια Βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3ο Χαρτογράφηση των φορέων συνεχιζόμενης και Δια Βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3 ο Χαρτογράφηση των φορέων συνεχιζόμενης και Δια Βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αδυναμίες ή ελλείψεις και επικαλύψεις αρμοδιοτήτων Πρόταση σχεδίου ερευνών για τη μελλοντική διαμόρφωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

NATIONAL REPORT --------------------------------------------------------

NATIONAL REPORT -------------------------------------------------------- NATIONAL REPORT -------------------------------------------------------- Ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών των δημοσίων υπαλλήλων ηλικίας 30- και 45+ στην Ελλάδα. 2013 1 / 64 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κατάλογος Συντομογραφιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΕΙ / ΠΤΥΧΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Directorate-General for Education and Culture Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα 2007/08 European Commission 1. Πολιτική,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων.

ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων. ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων. Άρθρο 1. Αντικείμενο - Σκοποί Η υλοποίηση των ορισμών των Άρθρων 5Α και 16 του Συντάγματος,

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠ: AΞΟΝΕΣ

1.4. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠ: AΞΟΝΕΣ 1.4. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠ: AΞΟΝΕΣ Η εθνική στρατηγική ανάπτυξης της εκπαίδευσης, που περιγράφεται στο ΚΠΣ, αποτέλεσε τη βάση για το σχεδιασμό του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράμματος. Επιχειρεί να αντιμετωπίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48. Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48. Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48 Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. Πρακτικό της με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΣΤ' ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Κ -Σ02: ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 6 Επιτελική σύνοψη... 7 1. Χαρτογράφηση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα