Σαηενηολογία και εκπαίδεσζη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σαηενηολογία και εκπαίδεσζη"

Transcript

1 Σαηενηολογία και εκπαίδεσζη Αθνύγνληαο ηνλ ηίηιν ηεο ζύληνκεο εηζήγεζήο κνπ, όινη ζα αλαξσηηνύληαη: ππάξρεη θαζόινπ θαη πνηά είλαη ε ζρέζε κεηαμύ απηώλ ησλ δύν όξσλ; Η επθνιόηεξε απάληεζε ζην δήηεκα ηεο ζρέζεο κεηαμύ ησλ δύν όξσλ ζηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο είλαη όηη κεηαμύ ηεο αεεληνινγίαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο δελ ππάξρεη θακία ζρέζε. Δπεηδή, παξά ηα δύν αληηθεηκεληθά δεδνκέλα όηη, πξώηνλ, ε εθπαίδεπζε είλαη ε δηδαζθαιία ζπγθεθξηκέλσλ γλώζεσλ ζηνπο καζεηέο θαη, δεύηεξνλ, ζην όλνκα απηήο ηεο αίξεζεο ππάξρεη ε ιέμε "γλώζε" (scientia, αγγι. science), ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ιείπεη εληειώο νπνηαδήπνηε ιεηηνπξγηθή ζρέζε κεηαμύ ησλ δύν ελλνηώλ. Γηαηί ε αεεληνινγία νύηε είλαη επηζηήκε, νύηε δηδάζθεη νπνηαδήπνηε ζεηηθή γλώζε πνπ ζα κπνξνύζε λα είλαη ρξήζηκε γηα ηνπο καζεηέο (λένπο ή ελήιηθεο). Ωο εθ ηνύηνπ, ζην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα δελ ππάξρεη ηόπνο γηα απηνύ ηνπ είδνπο ηηο θαληαζίεο, όπσο είλαη ε «δηδαζθαιία» ηεο αεεληνινγίαο. Απηά κπνξνύλ λα ζπδεηεζνύλ κόλν αλ ζε θάπνην ζηάδην ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο νη καζεηέο ζα πξέπεη λα ηα γλσξίζνπλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνύλ ηέηνηνπ είδνπο επηθίλδπλεο γηα ην ζώκα θαη ηελ ςπρή πιάλεο. Μηα ηέηνηα άπνςε, σζηόζν, πάξα πνιύ απινπνηεί ηα πξάγκαηα. Γηόηη πξαγκαηηθά, από ηα επίζεκα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ησλ ρσξώλ καο απνπζηάδνπλ ζηνηρεία από ηηο πιάλεο πνπ πξνβάιινληαη σο δηδαζθαιία ηεο αεεληνινγίαο. Ωζηόζν, νη αεεληνιόγνη δελ παύνπλ ηα ζηνηρεία απηά λα ηα δηαδίδνπλ κε δηαθόξνπο βαζκνύο επηηπρία ζε πνιιέο ρώξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όισλ ησλ ρσξώλ, απ όπνπ πξνεξρόκαζηε εκείο, νη ζπκκεηέρνληεο ζ απηό ην ζπλέδξην. Πξόθεηηαη γηα δηάδνζε ησλ δνμαζηώλ ηεο αεεληνινγίαο ππό ηε κνξθή δηαθόξσλ εηδώλ θξνληηζηεξίσλ. Απηά δηνξγαλώλνληαη σο ηδησηηθά καζήκαηα από ηηο δνκέο ηεο αεεληνινγηθήο "εθθιεζίαο", όπσο παξαπιαλεηηθά νλνκάδεηαη απηή ε αίξεζε. Η αεεληνινγία, όπσο όινη θαιά γλσξίδνπκε, είλαη έλα ζπκπίιεκα από δηάθνξεο ζξεζθεπηηθέο παξαδόζεηο θαη πεπνηζήζεηο. Γαλείδεηαη ηδέεο, θπξίσο από ην Βνπδηζκό, αιιά ππάξρνπλ θαη ζηνηρεία ηεο «επηζηεκνληθήο θαληαζίαο», ηνπ είδνπο ησλ UFO, ηνπ απνθξπθηζκνύ, ιίγα ρξηζηηαληθά ζύκβνια όπσο ν ζηαπξόο θαη ε ιέμε "εθθιεζία", γηα παξάδεηγκα. Μεηαρεηξίδεηαη επίζεο ηδέεο από ηηο ςπρν-αλαιπηηθέο κεζόδνπο ηνπ Sigmund Freud, ηνπ Carl Jung θαη άιισλ ςπρηάηξσλ θαη ςπρνιόγσλ από ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηώλα. απηό ην κείγκα πξνζηίζεηαη θαη ην κήλπκα, ν άλζξσπνο λα είλαη επηπρηζκέλνο, πγηήο, ηζρπξόο θαη ληθεθόξνο θαη αθόκε λα θηάζεη ζε ηέηνην επίπεδν ηεο ζπλείδεζεο,

2 πνπ λα κπνξεί λα βγαίλεη από ην ζώκα ηνπ θαηά βνύιεζε θαη λα επεξεάδεη ηε ζπλείδεζε ησλ άιισλ. Από ηελ αξρή αθόκε ζηε «δηδαζθαιία» ηνπ ηδξπηνύ ηεο αίξεζεο ηεο αεεληνινγίαο Lafayette Ronald Hubbard κπνξνύζε λα παξαηεξήζεη θαλείο ηα γλσξίζκαηα ησλ πιαλώλ ηνπ, παξνπζηαδνκέλσλ σο επηζηήκε. Σν 1950 απηόο ήδε δεκνζίεπζε ην βηβιίν ηνπ «Γηαλνεηηθή: Η ύγρξνλε Δπηζηήκε ηεο Πλεπκαηηθήο Τγείαο» 1, ην νπνίν ζεκαηνδόηεζε ηελ έλαξμε ηεο ζξεζθείαο ηνπ. Σελ επόκελε ρξνληά θπθινθόξεζε ην πξώην βηβιίν ηνπ γηα ηε αεεληνινγία θαη ην 1954 ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ελεγξάθε ε «εθθιεζία» ηνπ κε ην ίδην όλνκα. Η αίξεζε αλαπηύρζεθε ξαγδαία θαη ηώξα ηζρπξίδνληαη πσο έρνπλ πάλσ από 700 θέληξα ζε πάλσ από 20 ρώξεο. Η αεεληνινγία δηδάζθεη όηη όινη νη άλζξσπνη είλαη αζάλαηνη θαη πξνέξρνληαη από έλαλ εμσγήηλν πνιηηηζκό, αιιά κεηά ηελ κεηελζάξθσζε ή ηελ αλαγέλλεζή ηνπο έρνπλ μεράζεη απηό ην γεγνλόο. ύκθσλα κε ηνλ Hubbard, ε αεεληνινγία είλαη πνιύ πςειή γλώζε θαη κέζνδνο γηα ηε ζπλνιηθή πξόνδν ηεο αλζξσπόηεηαο. Ο ίδηνο ππνζηήξημε όηη ε δηδαζθαιία ηνπ είλαη αξθεηά πνιύπινθε θαη γη απηό εμέδσζε έλα ιεμηθό ησλ όξσλ ηνπ. ύκθσλα κε ηε αεεληνινγία θάζε πξνεγνύκελε δσή έρεη ηηο δηθέο ηεο αθύζηθεο εκπεηξίεο πνπ νλνκάδνληαη εγγξάκκαηα θαη πξνζθνιινύληαη ζηα ζώκαηα όπσο ηα ηζηκπνύξηα. Γη αυτό ηα εγγξάκκαηα απηά πξέπεη λα αλαθαιπθζνύλ θαη λα αθαηξεζνύλ. Απηό γίλεηαη κε ην ώληηηηλγθ (auditing κεηαθξαδόκελν σο «πλεπκαηηθή ζπκβνύιεπζε»)θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηνξγαλσκέλσλ από ην Hubbard αθξηβά (κεξηθέο θνξέο δεθάδεο ρηιηάδεο δνιάξηα) καζήκαηα. Γηα λα πεξάζεη θαλείο ηα ζηάδηα ηεο κύεζεο (θαζαξηζκόο ησλ δηαζηξσκαηώζεσλ), ππνβάιιεηαη ζε πνιύ αθξηβά θαη επίπνλα καζήκαηα ώληηηηλγθ. Καη ε δηνξγάλσζε απηώλ ησλ καζεκάησλ, θαζώο θαη ε ζπκκεηνρή ζ απηά έρνπλ ην λόεκα ζξεζθεπηηθήο πξάμεο απηήο ηεο αίξεζεο. Δραζηηριόηηηες ηης αίρεζης ζηη Βοσλγαρία Οη θύξηνη δηνξγαλσηέο θαη εγέηεο ηεο αίξεζεο απηήο ζηε Βνπιγαξία ήξζαλ από ην εμσηεξηθό. Η αεεληνινγία ζηε Βνπιγαξία αληηπξνζσπεύεηαη από κηα βειγηθή νηθνγέλεηα ηνπ Marc θαη Monica de Turck. Ο θύξηνο θηλεηήξαο ηεο δξαζηεξηόηεηαο ζηε Βνπιγαξία είλαη ν Marc de Turck θαη ε εηαηξεία ηνπ δηαρείξηζεο επηρεηξεκαηηθώλ ζεκηλαξίσλ ππό ην όλνκα IDEAS, καδί κε ηνπο επίζεκνπο ζπλεξγάηεο θαη ηνπο αλεπίζεκνπο νκντδεάηεο ηνπ. Ήξζε ζηε Βνπιγαξία ην 2005 ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο PHARE γηα ελίζρπζε ηεο ηθαλόηεηαο ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ζηε δεκόζηα δηνίθεζε. Καη κάιηζηα 1 Dianetics: The Modern Science of Mental Health. Претендират вече да е разпространена на 50 езика в екземпляра.

3 επέηπρε λα πξνζιεθζεί σο ζύκβνπινο ζην Τπνπξγηθό πκβνύιην ηεο Βνπιγαξίαο θαη άξρηζε λα παξαδίδεη καζήκαηα ζην Τπνπξγείν Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο. Με απηό ηνλ ηξόπν θαη ε εηαηξεία ηνπ IDEAS, ε νπνία έρεη ππνθαηαζηήκαηα ζε όιν ηνλ θόζκν, αξρίδεη επίζεο ηε δξάζε ηεο ζηε ρώξα ην Πξνεγνπκέλσο απηή ε νξγάλσζε είρε ήδε ιεηηνπξγήζεη ζην Άκζηεξληακ, ηε Μόζρα, ηελ Αζήλα, ηε Μπξαηηζιάβα θαη ηε Βνπδαπέζηε. ύκθσλα κε ζηνηρεία ηεο νξγάλσζεο νη ζπλεξγάηεο ηεο ζηελ Δπξώπε είλαη 35. ηε Βνπιγαξία ππάξρνπλ δύν, αιιά θαίλεηαη λα δνπιεύνπλ πνιύ εληαηηθά. Γηνξγαλώλνπλ ζεκηλάξηα γηα ηελ επηθνηλσλία θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνύζεσλ. Η δηδαζθαιία γίλεηαη κε ην ζύζηεκα «Υάκπαξλη Γηαρείξηζεο» (Hubbard Management), πνπ επηλνήζεθε ηε δεθαεηία ηνπ '50 από ην L. Ron Hubbard. ε αλώηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε θαη εηδηθνύο ζην ρώξν ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ «απνθαιύπηνπλ» ηνπο «ηέζζεξεηο ηνύο ηνπ ηξόπνπ ζθέςεο» θαη ηελ «ηνληθή θιίκαθα». Η εηαηξεία ηζρπξίδεηαη όηη κέρξη ζηηγκήο ζηε Βνπιγαξία έρνπλ εθπαηδεπζεί πεξηζζόηεξα από άηνκα, από ηνπο νπνίνπο είλαη ζε πςειόηεξα επίπεδα ηεο δηνίθεζεο. Οη κέζνδνη ηνπ Υάκπαξλη εθαξκόδνληαη ζηε δεκόζηα δηνίθεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη πθππνπξγώλ. Ο μέλνο θαη ε ζύδπγόο ηνπ, απηνπξνβάιινληαη σο ελζπλείδεηνη αεεληνιόγνη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπο πσο θαη ν ζύδπγόο ηεο, ε θα Monica de Turck αλαπηύζζεη κεγάιε δξαζηεξηόηεηα ζηε ρώξα καο. Σν 2005,ε Monica de Turck παξνπζηάδεη ην πξόγξακκα θαηά ησλ λαξθσηηθώλ Narconon ε νπνία είλαη κία από ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο «εθθιεζίαο» ηνπο. πλδέεηαη κε ηελ νξγάλσζε «Μεηέξεο θαηά ησλ λαξθσηηθώλ» ζην Plovdiv (Φηιηππνύπνιε). Σν Narconon δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε δεύηεξε ζε πιεζπζκό πόιε ηεο Βνπιγαξίαο ζαλ πξόγξακκα πξόιεςεο. Γηαλέκεη ηα θπιιάδηα «10 πξάγκαηα πνπ δελ γλσξίδνπκε γηα ηα λαξθσηηθά». Τπεύζπλνο ηεο νξγάλσζεο είλαη ε θα Radka Zhivkova. Απηή έιαβε ηελ άδεηα λα εθηππώζεη ην πιηθό κόλν αθ όηνπ αγόξαζε από ην Narconon ηελ άδεηα πξόιεςεο. Γηα λ αλνίμεη όκσο θέληξν ζεξαπείαο, έπξεπε λα ιάβεη κηα άιιε άδεηα, δειαδή λα πιεξώζεη θαη άιια ρξήκαηα. Οη αεεληνιόγνη έρνπλ έλα έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ πγεία. Καη ηα δύν απηά δεηήκαηα είλαη πνιύ ζεκαληηθά. Γηόηη, πξώηνλ, δελ ππάξρεη άλζξσπνο πνπ δελ πεξλά κέζα από ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα θαη απηό ζε λεαξή ειηθία, όηαλ αθόκε δελ έρεη ζηεξεσζεί ε πλεπκαηηθή άκπλά ηνπ, θαη δεύηεξνλ, ηα ζέκαηα πγείαο έρνπλ κεγάιε ζεκαζία γηα όινπο, εηδηθά γηα ηνπο

4 ελήιηθνπο αλζξώπνπο θαη πάλσ ζην ζέκα απηό εύθνια πξνζειθύεηαη ε πξνζνρή ηνπο θαη θεξδίδεηαη ε εκπηζηνζύλε ηνπο. Δλ όςε ηεο ζπκκεηνρήο κνπ ζην ζπλέδξην απηό ελδηαθέξζεθα γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ πξαγκάησλ ζρεηηθά κε ην ζέκα κνπ (αεεληνινγία θαη εθπαίδεπζε) ζηε Ρσζία. Έλα κόλν «θιηθ» ζην δηαδίθηπν έδεημε δύν ελδηαθέξνπζεο δεκνζηεύζεηο θαη κάιηζηα γλσζηώλ ζε όινπο καο εηδηθώλ ηνπ θαζεγεηνύ Αιεμάλδξνπ Νηβόξθηλ 2 θαη ηεο πθεγήηξηαο Σαηηάλα Καξπαηζέβα 3. Οη ελαζρνινύμενοι κε ηα ζέκαηα απηά εηδηθνί γλσξίδνπλ πνιύ θαιά όηη ε πεξηγξαθόκελε από ηνπο δύν ζπλαδέιθνπο θαηάζηαζε ζηε Ρσζία θαη ηελ Οπθξαλία παξαηεξείηαη πεξηζζόηεξν ή ιηγόηεξν θαη ζηηο άιιεο ρώξεο, ηηο νπνίεο όινη εδώ εθπξνζσπνύκε. πσο είλαη γλσζηό, ε αεεληνινγία έρεη δεκηνπξγήζεη κηα ζεηξά από ζπλδεδεκέλεο «ζπγαηξηθέο» νξγαλώζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη σο θνζκηθέο, αιιά ζηελ πξαγκαηηθόηεηα βνεζνύλ ηελ αίξεζε απηή λα δηεηζδύζεη ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο δσήο εθπαίδεπζε, ηαηξηθή πεξίζαιςε, θνηλσληθή πξόλνηα. Καη όια απηά είλαη κέζα γηα ηε ζηξαηνιόγεζε λέσλ κειώλ. Μεηαμύ ησλ γλσζηώλ ζε παγθόζκηα θιίκαθα νξγαληζκώλ είλαη θαη ε Γηεζλήο Έλσζε ABLE (Association for Better Living and Education International), ε νπνία παξνπζηάδεηαη σο «θνζκηθή κε-θεξδνζθνπηθή νξγάλσζε γηα ηε βειηίσζε ηεο δσήο θαη ηεο εθπαίδεπζεο». ύκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ν νξγαληζκόο δίλεη ζην δηαδίθηπν, απηή έρεη ηέζζεξεηο ηνκείο: Δθαξκνζκέλεο Δθπαίδεπζεο,Narconon, Criminon θαη Γξόκνο πξνο ηελ επηπρία. Η Σαηηάλα Καξπαηζέβα επηθεληξώλεηαη ζηηο ιεγόκελεο «εθπαηδεπηηθέο» δξαζηεξηόηεηεο ησλ αεεληνιόγσλ θαη εμεηάδεη ην ζνβαξό πξόβιεκα ηεο δηείζδπζεο ηεο αεεληνινγίαο ζην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ζηε Μόζρα θαη ηελ Πεξηθέξεηα ηεο Μόζραο. Η «εθπαηδεπηηθή» νξγάλσζε ησλ αεεληνιόγσλ Applied Scholastics ή ζηα ειιεληθά «Δθαξκνζκέλε εθπαίδεπζε», όπσο δειώλνπλ ηα ίδηα ηα κέιε ηεο, ζέηεη σο ζηόρν ηεο ηε δηάδνζε «εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θαη ππεξεζηώλ, πνπ βαζίδνληαη ζηα έξγα ηνπ L. Ron Hubbard." Καη, δπζηπρώο, ππάξρνπλ αξθεηνί γνλείο πνπ ζηέιλνπλ ηα παηδηά ηνπο ζε ηέηνηα ηδησηηθά ζρνιεία. Σν πξόβιεκα κε ηελ εθπαίδεπζε ζ απηά ηα ζρνιεία (λεπηαγσγεία θαη ζρνιεία δηαθόξσλ βαζκίδσλ) είλαη όηη νη γνλείο πνπ ζηέιλνπλ ηα παηδηά ηνπο θαη πιεξώλνπλ πνιιά ρξήκαηα γηα λα θνηηήζνπλ ζε ηέηνην λεπηαγσγείν ή ζρνιείν, από ηελ αξρή ίζσο θαη λα κελ έρνπλ αληηιεθζεί ην ноября 2011 г.: Саентология проникла в систему образования Украины (ΗαεεληνινγίαδηείζδπζεζηνεθπαηδεπηηθόζύζηεκαηεοΟπθξαλίαο) г. Проникновение секты саентологии в систему образования Москвы и Московской области (ΗδηείζδπζεηεοαίξεζεοηεοαεεληνινγίαοζηνεθπαηδεπηηθόζύζηεκαηεοΜόζραοθαηηεοΠεξηθέξεηαοηεοΜόζραο).

5 ζαεεληνινγηθό πξνζαλαηνιηζκό ησλ ζρνιείσλ,γηαηί νη επηθεθαιήο απηώλ ησλ εθπαηδεπηεξίσλ δε δείρλνπλ επζύο εμ αξρήο ηε ζρέζε ηνπο κε ηε αεεληνινγία. ε 100% ησλ πεξηπηώζεσλ, νη επηθεθαιήο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηδξπκάησλ, όηαλ ηνπο ξσηήζεηε γηα ηελ ελδερόκελε ζρέζε ηνπο κε ηε αεεληνινγία, απαληνύλ πεξίπνπ ην εμήο: «Δκείο κόλν ρξεζηκνπνηνύκε ηελ εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία ηνπ Υάκπαξλη, αιιά δελ γλσξίδνπκε ηίπνηα (ή ζρεδόλ ηίπνηα) γηα ηε αεεληνινγία. Φπζηθά, έρνπκε αθνύζεη όηη ν Υάκπαξλη έρεη ηδξύζεη ηε δηθήηνπ ζξεζθεία, αιιά απηόο ήηαλ απιώο έλαο επθπήο άλζξσπνο, γη αυηό θαη έρεη ηδξύζεη πνιιά πξάγκαηα, εκείο όκσο είκαζηε απινί δάζθαινη, καο ελδηαθέξνπλ κόλν νη εθπαηδεπηηθέο ηδέεο ηνπ». 4 Απηά είλαη ςέκαηα. Οη δξαζηεξηόηεηεο όισλ απηώλ ησλ ζαεεληνινγηθώλ νξγαλώζεσλ θαζνξίδνληαη πιήξσο από ηελ θύξηα νξγάλσζε ηεο αίξεζεο απηήο ην Κέληξν Θξεζθεπηηθήο ηερλνινγίαο (Religious Technology Center). Καη ην ζήκα «Δθαξκνζκέλε εθπαίδεπζε» (Applied Scholastics), όπσο δειώλνπλ νη ίδηνη νη αεεληνιόγνη είλαη έλα εκπνξηθό ζήκα πνπ αλήθεη ζην Κέληξν Θξεζθεπηηθήο ηερλνινγίαο. Σν δε θέληξν απηό εθδίδεη ηηο άδεηεο γηα ηε ρξήζε ησλ εκπνξηθώλ ζεκάησλ ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ παξόληνο Γηεζλήο Δθθιεζία ηεο αεεληνινγίαο (Church of Scientology International) θαη ησλ ζπγαηξηθώλ νξγαλώζεώλ ηεο (κία εθ ησλ νπνίσλ είλαη θαη ε «Δθαξκνζκέλε εθπαίδεπζε»). Σν εκπνξηθό ζήκα «Δθαξκνζκέλε εθπαίδεπζε» κπνξείηε λα ην δείηε ηόζν ζηηο ηζηνζειίδεο όζν θαη ζηα εζσηεξηθά έγγξαθα ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ παηδηθώλ ζηαζκώλ πνπ ιεηηνπξγνύλ ζην ζύζηεκα ηεο ιεγόκελεο «Δθαξκνζκέλε εθπαίδεπζε". Δπηπιένλ, όια απηά ηα εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα ζηε Μόζρα θαη ηελ Πεξηθέξεηα ηεο Μόζραο δελ έρνπλ θξαηηθή αλαγλώξηζε, νύηε άδεηα, όπσο έδεημε ε έξεπλα ηεο δξ. Σ. Καξπαηζέβα. Έρνπλ θαηαρσξεζεί σο πξσηνβνπιίεο ηδησηηθώλ επηρεηξήζεσλ. Καη είλαη ζαθέο όηη όιεο νη κνξθέο εθπαίδεπζεο είλαη ππό ηνλ έιεγρν ηνπ θύξηνπ θέληξνπ «Δθαξκνζκέλε Δθπαίδεπζε ζηε Κνηλνπνιηηεία Αλεμάξηεησλ Κξαηώλ». ηε Βνπιγαξία, ζην θνιέγην «Μάξθσθ» ζηε όθηα, ε δηδαζθαιία γίλεηαη θαηά ηηο κεζόδνπο ηνπυάκπαξλη. Μεηά από κηα ζύληνκε αλαθνπή ζηε δξάζε ιόγσ ησλ επηζέζεσλ ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο ηα θξνληηζηήξηα ζπλερίδνπλ θαη πάιη ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Σα θέληξα Γηαλνεηηθήο πξνπαγαλδίδνπλ ηελ πλεπκαηηθή θαη ζσκαηηθή επεμία - εμεγνύλ γηαηί δελ είκαζηε επηπρηζκέλνη θαη πώο λα γίλνπκε. 5 4 Καηά ηελ Σ. Καξπαηζέβα. 5 Δθεκεξίδα «Μνλίησξ»,Τπό ην πξόζρεκα ησλ καζεκάησλ θαηάξηηζεο αεεληνιόγνη «ςαξεύνπλ» αλώηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε ηεο Βνπιγαξίαο (Под прикритието на курсове за обучение Сциентолози зарибяват висши БГ мениджъри)

6 Σν 2007 κηα έγθπξε εθεκεξίδα 6 ζηε όθηα δεκνζίεπζε άξζξν ζρεηηθά κε έλα παξόκνην θέληξν ζηε ζπλνηθία Νηξαγθαιέθηζη ηεο όθηαο κε επηθεθαιήο ηνλ Ρσζηθήο θαηαγσγήο ζαεεληνιόγν Γεκήηξε Θόδσξσθ (DmitriyTodorov). ύκθσλα κε ην ζπληάθηε ηνπ άξζξνπ, o γθνπξνύ έρεη παξαθνινπζήζεη καζήκαηα ζην ζαεεληνινγηθό θέληξν ζηε Μόζρα θαη κεηεθπαηδεύζεθε ζηελ επξσπατθή έδξα ηεο αεεληνινγίαο ζηελ Κνπεγράγε. Λέγεηαη όηη ν Γεκήηξε, πνπ επηθαιείηαη θαη Dimitar 7 βξίζθεηαη πίζσ από ηνλ εθδνηηθό νίθν «New Universe», πνπ εθδίδεη θαη πνπιάεη ζηε Βνπιγαξία ηα βηβιία ηνπ Υάκπαξλη. Σν θέληξν ηεο αεεληνινγίαο ζηελ Δπξώπε βξίζθεηαη ζηε Γαλία ελώ γηα ηα Βαιθάληα ζηελ Οπγγαξία. Οη δσξεέο πνπ δηαλεκήζεθαλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Βνπιγαξίαο ην 2010, πξνέξρνληαλ από ηε Γαλία. Βηβιία ησλ ζαεεληνιόγσλ εληνπίζηεθαλ ζηε όθηα, Πιόβληηβ, Πάδαξηδηθ, Γηάκπνι θαη ζηελ πεξηνρή Νηόκπξηηο. Ίζσο απηά ηα βηβιία ζπλερίδνπλ λα δηαλέκνληαη ή ήδε έρνπλ δηαλεκεζεί θαη ζε άιια κέξε ηεο Βνπιγαξίαο. Γελ κπνξνύκε λα κε ζπκθσλήζνπκε κε ην ζπκπέξαζκα ηεο Σ. Καξπαηζέβα όηη αλ δνύκε ζε θάπνην εθπαηδεπηηθό ίδξπκα λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηε δηδαζθαιία ε ηερλνινγία ηνπ Υάκπαξλη, δελ κπνξεί λα κελ είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηελ αίξεζε ηεο αεεληνινγίαο θαη επνκέλσο ε δξάζε ηεο είλαη απαξάδεθηε ζην ζύζηεκα ηεο δεκόζηαο εθπαίδεπζεο, όπσο ζε θάζε ζρνιείν πνπ ηζρπξίδεηαη όηη έρεη ζθνπό λα δώζεη ρξήζηκεο γλώζεηο ζηα παηδηά θαη ηνπο λένπο. Γηόηη ζπνπδάδνληαο ζηα θέληξα ηεο «Δθαξκνζκέλεο εθπαίδεπζεο», ν καζεηήο ή ν ζπνπδαζηήο όρη κόλν εμνηθεηώλεηαη κε ηε γιώζζα θαη ηελ νξνινγία ηεο αεεληνινγίαο, αιιά απηόο αζπλείδεηα πεξλά θαη κηα ζπγθεθξηκέλε πξνεηνηκαζία λα γίλεη νπαδόο θαη κέινο ηεο αίξεζεο. Καη νη ζπλέπεηεο γηα θάζε άηνκν είλαη πνιύ θαηαζηξνθηθέο. Τι πρέπει να κάνοσμε; Πξηλ από όια σο νξζόδνμεο εθθιεζίεο θαη εθθιεζηαζηηθέο νξγαλώζεηο, πξέπεη λα γξεγνξνύκε γηα λ αλαγλσξίδνπκε ηηο απόπεηξεο δηείζδπζεο ησλ ιαηξεηώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αεεληνινγίαο, ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα ηεο ρώξαο καο, όπνπ θάζε έλαο από καο δεη θαη εξγάδεηαη. ζν κηθξέο κεξηθέο θνξέο πνιύ ιίγεο-θαη αλ είλαη νη δπλαηόηεηέο καο γηα λα παξέκβνπκε θαη λα απνηξέςνπκε ηε δηείζδπζε ησλ αηξέζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, εκείο έρνπκε ρξένο λ αληαπνθξηζνύκε ζην θαζήθνλ καο θαη λα θξνύνπκε ηνλ θώδσλα ηνπ θηλδύλνπ. Πξέπεη επίκνλα λα δεηνύκε θαη ηε βνήζεηα ησλ 6 Δθεκεξίδα «ηαληάξη», Αίξεζεπνπιάεηεπηπρίαγηα 2500 ιέβα (Секта продава щастие за 2500 лв.) 19 Μαξηίνπ Γειαδή κε ηε βνπιγαξηθή κνξθή ηνπ νλόκαηνο.

7 θνηλσληθώλ παξαγόλησλ, ηδίσο εθείλσλ πνπ δελ έρνπλ ζρέζε κε ηηο αηξέζεηο, όπσο ζπρλά ζπκβαίλεη ζηελ θνηλσλία καο. Οη γηαηξνί ζπρλά ιέλε όηη ε δηάγλσζε ηεο λόζνπ είλαη ήδε ην ήκηζπ ηεο ζεξαπείαο. Πξέπεη, ινηπόλ, λα θάλνπκε δηάγλσζε ηεο αζζέλεηαο θαη λα πξνζπαζνύκε κε θάζε ηξόπν λα επηζηήζνπκε ηελ πξνζνρή ησλ αξκνδίσλ αξρώλ θαη λα ηνπο πξνηξέπνπκε λ αλαιάβνπλ ηηο επζύλεο ηνπο. Να εθπαηδεύνπκε ηνπο θιεξηθνύο θαη ηνλ πηζηό ιαό λ αλαγλσξίδνπλ ην πξόβιεκα θαη ελεξγά θαη ελζπλείδεηα λα ζπλεξγάδνληαη καδί καο. Γηόηη αλάκεζα ζηηο ηειεπηαίεο εληνιέο ηνπ σηήξνο θαη Κύξηνπ εκώλ Ιεζνύ Υξηζηνύ είλαη θαη απηή γηα θαηάξηηζε, γηα εθπαίδεπζε ησλ αλζξώπσλ «λα γλσξίδνπλ ηνλ έλα αιεζηλό Θεό, θαη ηνλ απεζηαικέλν απ Απηόλ Ιεζνύ Υξηζηό» (Ισάλ. 17, 3). Απηό είλαη ην θαζήθνλ καο γηα πάληα!

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Αλαζηαζία Λνύε Λεκεζόο 2011 ii ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Ο Παγθόζκηος θαη ο εκαζηοιογηθός Ιζηός: Προζζήθε εκαζηοιογηθής Πιεροθορίας ζε HTML ζειίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ Θ.Δ. ΔΛΠ 43: «ΔΛΛΖΝΗΜΟ ΣΖ ΓΗΑΠΟΡΑ»

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ Θ.Δ. ΔΛΠ 43: «ΔΛΛΖΝΗΜΟ ΣΖ ΓΗΑΠΟΡΑ» ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ Θ.Δ. ΔΛΠ 43: «ΔΛΛΖΝΗΜΟ ΣΖ ΓΗΑΠΟΡΑ» 4 ε εξγαζία αθαδεκατθνύ έηνπο 2012-13: «εκεξηλή θαηάζηαζε θαη πξννπηηθέο ηεο ζύγρξνλεο ειιελόγισζζεο εθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2

ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2 ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ.... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2 ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ... 4 1.Λεηηνπξγίεο κεηνλνηηθώλ- ΜΜΔ Πνιπεζληθή Γεκόζηα θαίξα.... 4 2. Υαξαθηεξηζηηθά θαη Πξνβιήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr Έξεπλα: Πξνψζεζε ηεο αζθαινχο ρξήζε ηνπ Δηαδηθηχνπ ζην ζρνιείν - ε άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ Η Γξάζε Δλεκέξσζεο Saferinternet.gr ηνπ Διιεληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΨΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ

ΠΔΡΗΛΖΨΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΠΔΡΗΛΖΨΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ Η ππόζλητη ηηρ απσαίαρ δημοκπαηίαρ ζηη ζύγσπονη εςπυπαφκή ζκέτη: μια διεπιζηημονική πποζέγγιζη Κώζηας Βιαζόποσιος, Αλαπι. Καζεγεηής, Σκήκα Κιαζηθώλ ποσδώλ, Παλεπηζηήκηο ηοσ Νόηηγτακ

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΜΙΑΜΑΣΙΚΗ ΙΓΙΟΤΓΚΡΑΙΑΚΗ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ -Μηαζκαηηθή Ηδηνζπγθξαζηαθή Φαξκαθνινγία -Μηαζκαηηθό Ηδηνζπγθξαζηαθό Ηζηνξηθό

Διαβάστε περισσότερα

http://diagonismos2011.com

http://diagonismos2011.com http://diagonismos2011.com http://synedrio8.com ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «I TEACHER.GR» ISSN 1792 4146 ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: Είλαη ην ειεθηξνληθό πεξηνδηθό γηα ηηο Τ.Π.Ε. θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε. Σπλέρεηα

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

EchoLink. Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη

EchoLink. Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη Ραυήνα 24 Φεβροσαρίοσ 2003 EchoLink Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη ηηο αξρέο ηνπ Φεβξνπαξίνπ ν ζπλάδειθνο Γηώξγνο SV1BDS εγθαηέζηεζε έλα ζηαζκό πνπ ζπλδέεηαη κε

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΠΡΟΟΥΖ! Ζ απξόζθνπηε δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Πανζεληνάρ Γιώπγορ Σρνιηθόο Σύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο N.Ηξαθιείνπ, Ν. Λαζηζίνπ panselin@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα