Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ"

Transcript

1 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Βορείου Ελλάδος (Σ.Ι.Ε.Λ.-Β.Ε.) με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ο Σ.Ι.Ε.Λ.-Β.Ε. είναι μέλος της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.) και του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης (Ε.Κ.Θ.). Άρθρο 2 : Σκοποί του Συλλόγου είναι : α) η μελέτη, υποστήριξη, προστασία, προαγωγή, και κατοχύρωση των οικονομικών, εργασιακών, ασφαλιστικών και επαγγελματικών γενικά συμφερόντων των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, β) η πολιτιστική και πνευματική εξύψωση των μελών του, γ) η ανάπτυξη και ενίσχυση των συναδελφικών δεσμών των μελών του και η αντιμετώπιση των προβλημάτων τους που δημιουργούνται κάθε φορά, δ) η προάσπιση της αξιοπρέπειας, του ηθικού κύρους και της προσωπικότητας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, ε) η εξίσωση των ιδιωτικών εκπαιδευτικών λειτουργών με τους αντίστοιχους της δημόσιας εκπαιδεύσεως, στ) η με κάθε δυνατό νόμιμο πρόσφορο μέσο βελτίωση της εκπαιδεύσεως, ώστε να τεθεί στην υπηρεσία του λαού, ζ ) η εξασφάλιση της ελευθερίας στη διδασκαλία και στην έκφραση γνώμης, η) η προάσπιση των δημοκρατικών διαδικασιών στη λειτουργία του Συλλόγου, θ) η προάσπιση της εθνικής ανεξαρτησίας και των δημοκρατικών θεσμών στη χώρα μας, ι) η ανάπτυξη της συνδικαλιστικής συνείδησης. Άρθρο 3: Οι παραπάνω αυτοί σκοποί επιτυγχάνονται με κάθε νόμιμο πρόσφορο μέσο και ιδιαίτερα : α) με ομιλίες, δημοσιεύματα, υπομνήματα, ψηφίσματα, διαβήματα κάθε μορφής, με διεξαγωγή αγώνων, με καταγγελίες,

2 διαμαρτυρίες, απεργίες και γενικά με κάθε ενέργεια και δράση που έχει σκοπό την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του Συλλόγου, β) με την ίδρυση λέσχης, με την έκδοση περιοδικού, με την οργάνωση διαλέξεων και κοινωνικών, πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, με τη συγκρότηση επιτροπών, γ) με τη συνεργασία του Συλλόγου με άλλους Συλλόγους που έχουν κοινούς στόχους, δ) με την ίδρυση ταμείου Αλληλοβοήθειας αν είναι δυνατόν. Β ΜΕΛΗ Άρθρο 4 : Τακτικά μέλη του Σ.Ι.Ε.Λ.-Β.Ε. μπορούν να εγγραφούν με αίτησή τους και αντίγραφο του διοριστηρίου τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, όλοι οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (καθηγητές-τριες, δάσκαλοι-ες, νηπιαγωγοί) που εργάζονται σε ιδιωτικά Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, Τεχνικές Επαγγελματικές Σχολές, Ξένα Σχολεία και οποιοδήποτε Ιδιωτικό Εκπαιδευτήριο της Βόρειας Ελλάδας (Μακεδονία-Θεσσαλία-Θράκη) και οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί (καθηγητές-τριες, δάσκαλοι-ες, νηπιαγωγοί) που εργάζονται σ όποιο σχολείο της δημόσιας εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, Τεχνικές Επαγγελματικές Σχολές) στην επικράτεια με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Προϋπόθεση για την εγγραφή είναι να δηλώσουν υπεύθυνα ότι δεν έχουν καμία σχέση με την αντίστοιχη εργοδοσία και ότι εργάζονται τουλάχιστον δύο μήνες στο ίδιο σχολείο. Η εγγραφή γίνεται οριστική με πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου, που στηρίζεται στην αίτηση, το αντίγραφο του διοριστηρίου και τη δήλωση ή βεβαίωση του υποψηφίου μέλους ότι άρχισε η καταβολή της μηνιαίας συνδρομής προς το Σ.Ι.Ε.Λ.-Β.Ε.. Για την εγγραφή καταβάλλεται δικαίωμα εγγραφής που το ύψος της ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η εγγραφή μέλους σε άλλο κλαδικό σωματείο απαγορεύεται. Άρθρο 5 : Επίτιμα μέλη του Συλλόγου ονομάζονται, κατόπιν προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται

3 με πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων μελών, πρόσωπα που συμβάλλουν αποφασιστικά στην επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου. Άρθρο 6 : Για να γραφεί κάποιος μέλος, πρέπει να δηλώσει με έγγραφη αίτησηδήλωση ότι αποδέχεται τις γενικές καταστατικές αρχές του Συλλόγου. Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Άρθρο 7 : Κάθε μέλος έχει υποχρέωση να καταβάλει στον Σ.Ι.Ε.Λ. δικαίωμα εγγραφής και την εκάστοτε οριζόμενη από την Γενική Συνέλευση μηνιαία συνδρομή. Όποιος παραιτείται ή διαγράφεται από τον Σύλλογο, δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή των χρημάτων που πλήρωσε, ενώ έχει υποχρέωση να καταβάλει τις συνδρομές που οφείλει μέχρι την ημέρα της παραίτησης ή της διαγραφής του. Έχει υποχρέωση να είναι ενεργό μέλος του Συλλόγου και να μετέχει σ όλες τις εκδηλώσεις του. Δ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ Άρθρο 9 :Τα μέλη του Συλλόγου έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν από το Σύλλογο με έγγραφη δήλωσή τους, που υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους που ορίζεται από την πρώτη ενάτου (1/9) έως τριάντα μια ογδόου (31/8) κάθε έτους. ΣΤ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ Άρθρο 10 :Το τακτικό μέλος διαγράφεται από τη δύναμη του Συλλόγου : α) με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν δεν πληρώσει εισφορές ενός έτους. Εφ όσον όμως τακτοποιηθεί από ταμειακή άποψη επαναγράφεται στη δύναμη του Συλλόγου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. β) Όταν παραβαίνει τους όρους του καταστατικού ή τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και όταν με πράξεις ή παραλείψεις ζημιώνει τους σκοπούς του Συλλόγου. γ) όταν ενώ είναι μέλος αποκτήσει οποιαδήποτε ιδιότητα εργοδότη σε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο. Η διαγραφή στις περιπτώσεις (β) και (γ) γίνονται με απόφαση της Συνέλευσης που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών

4 και κοινοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο. Η επανεγγραφή ενός τακτικού μέλους που έχει διαγραφεί για λόγους (β) και (γ) γίνεται με απόφαση της επόμενης Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, δ) Το τακτικό μέλος διαγράφεται εφ όσον δεν έχει ψηφίσει τις δύο τελευταίες εκλογές για Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς λόγο. Ο λόγος μη άσκησης του δικαιώματος αποδεικνύεται με δήλωση μέσα σε τρεις μήνες από τις εκλογές. Ζ ΠΟΡΟΙ Άρθρο 11 : Πόροι του Συλλόγου είναι τα δικαιώματα εγγραφής, οι συνδρομές των μελών του και κάθε άλλο νόμιμο έσοδο που δεν δημιουργεί όρους που αντιτίθενται στους σκοπούς του Συλλόγου. Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 12 : Ο Σύλλογος διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Τα εννέα τακτικά και τρία αναπληρωματικά μέλη του Συμβουλίου εκλέγονται για δύο χρόνια από τη Γενική Συνέλευση, με μυστική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής. Την εκλογή εποπτεύει τριμελής εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση. Η ψηφοφορία διενεργείται με ψηφοδέλτια σφραγισμένα με τη σφραγίδα του Συλλόγου. Οι Γενικές Συνελεύσεις μπορούν να ορίζουν επιτροπές, για να βοηθούν το Διοικητικό Συμβούλιο στο έργο του. Άρθρο 13 : Το Διοικητικό Συμβούλιο στη πρώτη συνεδρίαση εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τον πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γενικό γραμματέα, αναπληρωτή γραμματέα και ταμία. Άρθρο 14 : Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αντικαθίστανται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος : α) αν υποβάλει εγγράφως την παραίτησή του, β) αν απουσιάσει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και γ) αν για οποιοδήποτε λόγο χάσει την ιδιότητα του μέλους του Συλλόγου.

5 Άρθρο 15 : Καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου : Είναι η φροντίδα για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου, η διαχείριση των πόρων του Συλλόγου και η υποβολή στη γενική συνέλευση του απολογισμού και προϋπολογισμού. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος τούτου συγκαλεί τη γενική συνέλευση. Άρθρο 16 : Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου : Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο και συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα όταν υπάρχει ανάγκη. Η αναζήτηση διεξάγεται σύμφωνα με ημερήσια διάταξη που κοινοποιείται τουλάχιστον την προηγούμενη στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης εισάγονται με απόφαση της πλειοψηφίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλείται και όταν ζητηθεί εγγράφως από τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και για ορισμένα θέματα. Για να είναι νόμιμη η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να παραβρίσκονται πέντε τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να παρακολουθούν χωρίς δικαίωμα ψήφου τα τακτικά μέλη του Συλλόγου. Άρθρο 17 : Καθήκοντα προέδρου : Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκτελεί μαζί με τον γενικό γραμματέα τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσωπεί με τον γενικό γραμματέα τον Σύλλογο έναντι κάθε Αρχής και κάθε τρίτου. Τέλος υπογράφει με τον γενικό γραμματέα όλα τα έγγραφα. Τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται, αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος και αυτόν ο γενικός γραμματέας. Άρθρο 18 : Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα : Ο γενικός γραμματέας είναι παρών στις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των γενικών συνελεύσεων. Εισηγείται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κρατάει τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου, το αρχείο και τη σφραγίδα του Συλλόγου, διενεργεί την αλληλογραφία του Συλλόγου. Συνυπογράφει με τον

6 Πρόεδρο όλα τα έγραφα, εντάλματα πληρωμής κ.λ.π. και εκπροσωπεί μ αυτόν τον Σύλλογο σε κάθε αρχή και κάθε τρίτο. Όταν ο γενικός γραμματέας απουσιάζει ή εμποδίζεται τον αναπληρώνει ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας και αυτόν ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Άρθρο 19 :Καθήκοντα Ταμία : Ο ταμίας κρατάει το ταμείο του Συλλόγου, πραγματοποιεί τις εισπράξεις με διπλότυπο αποδείξεων, τις πληρωμές με βάση εντάλματα που έχουν τις υπογραφές του προέδρου και του γενικού γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου και τις καταθέσεις. Στα χέρια του πρέπει να βρίσκεται ποσό για τις τρέχουσες ανάγκες του Σ.Ι.Ε.Λ.-Β.Ε. το ύψος του οποίου ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο ταμίας κρατάει τα βιβλία του ταμείου, που αριθμούνται και υπογράφονται στο τελευταίο φύλλο από τον πρόεδρο και τον γενικό γραμματέα του συλλόγου και καταρτίζει και υποβάλει έγκαιρα στο διοικητικό συμβούλιο τον απολογισμό και προϋπολογισμό. Στο τέλος κάθε τετραμηνίας δίνει στο Διοικητικό Συμβούλιο κατάσταση εσόδων και εξόδων του Συλλόγου και ονομαστικό κατάλογο των μελών που καθυστερούν συνδρομές. Τον ταμία όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται τον αναπληρώνει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που υποδεικνύεται με δική του ευθύνη. Άρθρο 20 : Καταθέσεις και αναλήψεις εσόδων : Τα έσοδα του συλλόγου κατατίθενται στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ή σε μια από τις Ελληνικές Τράπεζες της Θεσσαλονίκης με τόκο και για λογαριασμό του Σ.Ι.Ε.Λ..-Β.Ε. Για κάθε ανάληψη χρημάτων που έχουν κατατεθεί απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Άρθρο 21 : Εξελεγκτική επιτροπή : Η γενική συνέλευση, όταν εκλεγεί το Διοικητικό Συμβούλιο, εκλέγει και τριμελή εξελεγκτική επιτροπή η οποία ελέγχει την κατάσταση του ταμείου και συντάσσει σχετική έκθεση, που υποβάλλεται στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση. Ο προϊστάμενος της Εξελεγκτικής Επιτροπής ορίζεται με απόφαση των μελών της.

7 Άρθρο 22 : Γενικές Συνελεύσεις : Την ανώτατη διοίκηση του Σ.Ι.Ε.Λ.-Β.Ε. ασκεί Η Γενική Συνέλευση των μελών του, η οποία συγκαλείται τακτικά δύο φορές το χρόνο, κατά τη διάρκεια του 2 ου και του 4 ου τριμήνου, από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που γνωστοποιείται με ανακοινώσεις στους τόπους εργασίας των μελών του Συλλόγου και στον τοπικό τύπο. Κατά τη δεύτερη γενική συνέλευση του 4 ου τριμήνου, με τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, γίνονται οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Οι γενικές συνελεύσεις μπορούν να συγκληθούν εκτάκτως, όταν το κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή όταν ζητηθεί η σύγκλησή τους με σχετικό έγγραφο προς το Διοικητικό Συμβούλιο και με πρόταση επί συγκεκριμένων θεμάτων από το ένα δέκατο 1/10 των μελών του συλλόγου που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση που ζητήθηκε μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αιτήσεως. Η γενική συνέλευση κατά την σύγκληση της θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία όταν σ αυτήν είναι παρόντα το μισό (1/2) συν ένα (1) των μελών που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές υποχρεώσεις τους προς τον σύλλογο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία συγκαλείται πάλι η Γενική Συνέλευση μέσα σε δέκα ημέρες. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να προχωρήσει στην ημερήσια διάταξη και σε αποφάσεις, οσαδήποτε μέλη και αν είναι παρόντα. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων παίρνονται με απλή πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα και με μυστική ψηφοφορία, όταν πρόκειται για εκλογή οργάνων του συλλόγου, για ψήφο εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση, για έγκριση λογοδοσίας και γενικά για προσωπικά ζητήματα. Τα πρακτικά και οι αποφάσεις υπογράφονται από τον πρόεδρο, και τον γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης. Η πλειοψηφία, όπως ορίζεται σ αυτό το άρθρο και ο τρόπος που παίρνονται οι αποφάσεις ισχύουν για όλα τα θέματα για τα οποία αποφασίζει η γενική συνέλευση, εκτός αν ο

8 νόμος ή άλλο άρθρο του καταστατικού ορίζει διαφορετικά. Στις γενικές συνελεύσεις μετέχουν αυτοπροσώπως όλα τα μέλη που εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους προς το Σ.Ι.Ε.Λ.-Β.Ε. Απαγορεύεται οποιοσδήποτε άλλος τρόπος εκπροσώπησης των μελών. Η Γενική Συνέλευση προτείνει στην Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. μετά από εκλογή, τα αιρετά μέλη στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια και εκλέγει τους αντιπροσώπους ή εκπροσώπους στα διάφορα συμβούλια και επιτροπές που προβλέπουν τη συμμετοχή του Σ.Ι.Ε.Λ..-Β.Ε. Σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις εκλέγεται Πρόεδρος που διευθύνει τις εργασίες τους και γραμματέας που τηρεί τα πρακτικά. Θ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ Άρθρο 23 : Συνέλευση Αντιπροσώπων Σχολείων : Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ι.Ε.Λ.-Β.Ε. μπορεί να συγκαλεί τη Συνέλευση Αντιπροσώπων Σχολείων. Η Συνέλευση Αντιπροσώπων των Σχολείων αποτελείται από τους αντιπροσώπους των σχολικών μονάδων που οι εκπαιδευτικοί τους ανήκουν στο Σύλλογο. Οι αντιπρόσωποι ορίζονται από τα μέλη του Συλλόγου κάθε Ιδιωτικού Εκπαιδευτηρίου της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας βαθμίδας της εκπαίδευσης. Η Συνέλευση Αντιπροσώπων των Σχολείων συνέρχεται τακτικά κάθε εξάμηνο, έκτακτα δε, σε περίπτωση ανάγκης μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Συνέλευση Αντιπροσώπων των Σχολείων έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και βρίσκεται σε απαρτία όταν συμμετέχουν κατά ½ συν 1 οι αντιπρόσωποι των σχολείων. Στις συνόδους της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων προεδρεύει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Ι.Ε.Λ..-Β.Ε. Τα πρακτικά καταχωρούνται από τον γενικό γραμματέα στο βιβλίο πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων με συνεχή με τις πράξεις του αριθμό. Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 24 : Ο Σύλλογος έχει δική του σφραγίδα στρογγυλή, που επάνω κυκλικά έχει την επωνυμία του Συλλόγου και στο κέντρο το έτος ιδρύσεως του με τα κεφαλαία γράμματα Σ.Ι.Ε.Λ.-Β.Ε.

9 Άρθρο 25 : Τροποποίηση του καταστατικού μπορεί να γίνει με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των μελών που μπορούν να πάρουν μέρος στη γενική συνέλευση όπως καθορίζεται η συμμετοχή στο καταστατικό. Άρθρο 26 : Σε περίπτωση διάλυσης του Σ.Ι.Ε.Λ.-Β.Ε. η περιουσία του περιέρχεται στην Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED» Άρθρο 1 Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 'Άρθρο 1 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται Δευτεροβάθμια Αγροτική συνδικαλιστική οργάνωση με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 1ο α) Ιδρύεται στο Ίλιον Αττικής επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΑΡΘΡΟ 2 Α. Σκοπός του Σωματείου είναι η ανάπτυξη δικτύου φορέων παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 5ης ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α Ρ Θ Ρ Ο 1 ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο των τελωνειακών υπαλλήλων που υπηρετούν στις Τελωνειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1 Ο Το Σωματείο ιδρύθηκε με την με αριθμό 603/1971

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Άρθρο 1 ο.- ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ & ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΑΞΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ & ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΑΞΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ & ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οι παρακάτω υπογράφοντες ως ιδρυτικά μέλη, όλοι Έλληνες υπήκοοι και ενήλικοι, υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος, υπηρετούντες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΗΜΑ Ιδρύεται επιστημονικό Σωματείο για την Σχεσιοδυναμική Προσωποκεντρική έρευνα στην Παιδαγωγική και την Συμβουλευτική, με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)."

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.). Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο της Οµοσπονδίας µε την Επωνυµία ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)." (Τροποποίηση και Κωδικοποίηση) Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α Ε Ρ Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ.Α.Α.Κ.Ξ.Γ. (25 Ιουνίου 2006) ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Λυκαβηττού 2, 106 71 Αθήνα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ.Α.Α.Κ.Ξ.Γ. (25 Ιουνίου 2006) ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Λυκαβηττού 2, 106 71 Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ.Α.Α.Κ.Ξ.Γ. (25 Ιουνίου 2006) ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Λυκαβηττού 2, 106 71 Αθήνα. Τηλ 3636492 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 1 Ιδρύεται με έδρα την Αθήνα και επί της οδού Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ». Το Κολέγιο έχει έδρα την Αθήνα. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Του πρωτοβάθµιου επαγγελµατικού σωµατείου αδειούχων εκπαιδευτικών φροντιστών (Iδιοκτητών Φροντιστηρίων) ευτεροβάθµιας και Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης του Νοµού Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε τον τίτλο: «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚOΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΥΣΤΑΣΗ Στην Αθήνα την 4 η Ιουνίου του έτους 1999, ιδρύθηκε Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ» Του Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ» Του Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ» Άρθρο 1 Ίδρυση Έδρα Επωνυμία Ιδρύεται επαγγελματικό Σωματείο, με έδρα τα Λουτρά Αιδηψού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ»

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 α) Ιδρύεται μη κερδοσκοπικός σύλλογος με την επωνυμία «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» β) Έδρα του συλλόγου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της. ης Μαΐου 2015 Σημείωση: Τα σημεία με κόκκινο διαγράφονται και τα σημεία

Διαβάστε περισσότερα

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.)

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (Α.Κ.Α.ΛΟ. Υ.ΜΑ) - ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έκδοση στ' (Τροποποίηση Οκτωβρίου 1999)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έκδοση στ' (Τροποποίηση Οκτωβρίου 1999) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έκδοση στ' (Τροποποίηση Οκτωβρίου 1999) ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Αεραθλητικός Οργανισμός μη Κυβερνητικού μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1ο. Ίδρυση Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1ο. Ίδρυση Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Άρθρο 1ο Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται σωματείο με έδρα την Αθήνα και επωνυμία : ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επαγγελματικού Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα, Πανόρμου 23, ΤΚ 11522, με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ Hellenic Dietetic Association Άρθρο 1 ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ) Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ) Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΙΛΟΤΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. Ίδρυση Έδρα Επωνυµία Σκοπός

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΙΛΟΤΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. Ίδρυση Έδρα Επωνυµία Σκοπός ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΙΛΟΤΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ίδρυση Έδρα Επωνυµία Σκοπός Άρθρο 1 Ιδρύεται επαγγελµατικό Σωµατείο, µε έδρα τ.., υπό την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΩΝ (ή ΞΕΝΟ ΟΧΩΝ)..» (.), του οποίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.

ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ Η κατά το έτος 1966 ιδρυθείσα «Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και Πετοσφαίρισης» μετά την κατά το έτος 1969, ίδρυση της Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, έχει, έκτοτε, ως ε- πωνυμία αυτής

Διαβάστε περισσότερα

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά.

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ» Άρθρο 1ο Σύσταση, Έδρα 1. Συνιστάται Ένωση Καταναλωτών µε την επωνυµία «Ένωση Εργαζόµενων Καταναλωτών Ελλάδος»

Διαβάστε περισσότερα