ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥ 161 ΝΟΜΟΣ ΎΠ Α.ΡΙΘ Τ ροπ οπ οίη οη τ ω ν (π α τ ά ξ ε ω ν τον Τ εχνικ ού Ε-ΤΗμελητηρίον ΕλΛίίόας. Ο Π Ρ Ό ΕΔ Ρ Ο Σ ΓΗΣ ΕΛ Λ Η Ν ΙΚ Η Σ Δ Η Μ Ο ΚΡΑ ΤΙΑ Σ ικωρούμεν και νώ ίϊοαεν τον κατωτέρω υπτό της Βουλής ψηφισθέντα νόμ,ον: 'Αρ δρο 1. Το άρ δρο 1 του Π.Δ. της 27.11/14. ] «ττερί κωδικοποιήσεως των περί σοττάσεως τκ> Τ.Ε.Ε. κειμένων διατάξεων» (ΦΕΚ Α 430) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1. Σύσταση..Συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοο'ίου 2. Λαίου μ: την επωνυμία «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλαδας» (ΤΕΕ), το οποίο εδρεύει στην Αθήνα και έχε: περιφερειακή διάρ-δρωση. Το Τ. Ε.Ε. υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Δημοσίων Έ ρ γων». Άρ&ρΐτ 2. Το άρ-δρο 2 του ίδιου Π,Δ. της 27.11/ όπως ισχύει, αντικα δίστο<τα! ως εξής: «Άρ δρο 2. Μέλη τ» ΤΕΕ. Ειδ»ι/ότητες. 1. Τακτικά μέλη του Τ.Ε.Ε. είναι υποχρεωτικά όλοι οι ελληνικής ιθαγένειας διπλωματούχοι του Εθνικού Μετσόδιου Πολυτεχνείου, των πολυτεχνικών σχολών της Χώρας και των ισότιμων σχολών του εξωτερικού μετά τη λήώη της άδειας άσκησης του επαγγέλματος. Ειδικές διατάξεις που προβλέπουν την εγγραφή στο Τ.Ε.Ε. και χωρίς την ελληνική ιθαγένεια διατηρούνται σε ισχύ. 2. Επίτιμα μέλη του Τ.Ε.Ε. μπορούν να αν «κηρυχθούν με απόφαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε., που λαχβάνετα: με την απόλοτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών της. έλληνες και ξένοι υπήκοοι τπου έχου/ προσφέρει εξαιρετικές ή ειδικές υπηρεσίες για την ευόδωση των σκοπιό»; του Τ.Ε.Ε. 3. Ομότιμα μέλη του Τ.Ε.Ε. γίνονται τα τακτικά μέλη του μετά τη συνταξιοίότησή τους από το Ταμείο Συντάξεως Μηχανικών. Εργοληπτών Δ.Ε. 4. Δεν μπορεί να είναι κανείς μ^λος του ΤΕ Ε: α) όταν 6ρκτκ«ται σε δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη 6) όταν έχει κ ταδΐικαστει αμετάκιλητα για κακούργημα και για το χρόνο που εκίτίει την ποινή του. δ. Τα μέλη τοο Τ Ε Ε εντάσσονται στις έασιοοίς ειδικότητες: α) πολιτικών -μηχανικών. 6) αοχι τεκτόνων μηχανικών, γ) μηχανολόγων μηχανικών, ϊ) ηλεκτρολόγων μηχανικών. :) αγρονόμων τοπογράφων μηχανικών, στ) χημικών μηχανικών, μηχανικών.μεταλλείων μεταλλουργών, η) να-ι-ηγών μηχανικών. -δ) ηλεκτρονικών.μηχανικών. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδ'δ: ;»! μ: πρόταση του Υ πουργού Δημοσίων Έργων μετά από σύμφωνη ρ ώ μ η της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, μπορεί να ανακσάορίζονται ο: ειδικότητες αυτές. 6. Ειδικότητες ποο δεν ουμπεριλαμβάνον-.α1 σ: αυτές που ορίζει η προηγούμενη παράγραφος εντάσσονται στη συγγενέστερη ειίικότητα με απόφαση της Αντιπροσωπείας. Ανεξάρτητα από αυτό, το μέλος του ΤΕΕ του έχει έτσι ενταχύεί έχει τα επαγγίλματιχά ϊκιαιώματα της ειδικίότητας ή μόνο της εξειϊίκευσης, που αναφέρεται στην άδεια άσκησης επαγγέλματος. όπως καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία». Άρ-δρο 3. Το άρ-δρο 3 του ίδιου Π.Δ. της 27.11/ όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Άρ δρο 3. Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών. 1. Τα τακτικά μέλη του Τ Ε Ε έχουν τα δικαιώματα: α) να εκλέγουν και να εκλέγονται για όλα τα όργανα του ΤΕΕ, εκτός αν προδλέπεται δ'ιαφορετιν.ά από ειδικές ίιατάδ) να συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες του ΤΕΕ για την εκπλήρωση του σκοπού του' γ) να παρίστανται στις συνεδριάσεις της Αντιπροσωπείας του Τ Ε Ε και των Αντιπροσωπειών των πεοιφερειακών τμηιμάτων χωρίς όμως δικαίωμα λόγου ή ψήσου αν δεν είναι μέλη τους- 3) να ζητούν ατό το αρμόδιο όργανο του Τ Ε Ε ενημέρωση για κά δε θέμα που αφορά τις δραστηριότητες το-υ και να λαμβάνουν τις περιοδικές εκ&όσεις του. 2. Τα ομότιμα μέλη του ΤΕΕ έχουν τ;ι δικαιώματα των περιπτώσεων 6. γ και δ της προηγούμενης παραγράφου και μπορούν να εκλέγονται ως μέλη των πειθαρχικών συαβουλίων. 3. Τα επίτιμα μέλη του Τ Ε Ε έχουν τα δικαιώματα των -εριπτώσεοιν γ και δ της παραγράφου Ό λα τα μέλη του Τ.Ε.Ε. έχουν την υποχρέωση να συ;.- 6άλλουν στην εκπλήρωση των σκο-πών του. 5. Τα τακτικά μέλη του Τ.Ε.Ε. έχουν την υποχρέωση να συμμετέχουν στις διάφορες κατά περίπτωση δραστηριότητες του Τ.Ε.Ε., να τηροίν τις υποχρεώσεις που ορίζονται με τι; αποφάσεις που προδλέπονται από την περίπτωση ϊ της παραγρ. 1 του άρθρου 30 (κώδικας δεοντολογίας των μηχανικών) και τους σχετικούς '.ι.ε την άσκηση του επαγγέλματος νόμους και κανονισμούς, να συμμορφώνονται με τις νόμιμες αποφάσεις των εκλεγμένων οργάνων του Τ.Ε.Ε., να εκτελούν τίμια και ευσυνείδητα τα καί'ή,κοντα που τους ανατίθενται, να παρουσιάζονται όταν καλούνται νόμιμα στις πειθαρχικές αρχές και καταβάλλουν τη νομοθετημένη εισφορά τους.1.

2 1886 ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΚ) Ά ίθρο 4. Το άίθρο 4 του ί 2:ου Π.Δ. τη; 27.11/] όζω; ισχύει. αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 4. Σ,χο,τί; ταυ ΤΕΕ. 1. Το ΤΕΕ έχει σκοπό την προαγωγή της επιστήμης στ:υς τομείς που σχετίζονται με την ειδικότητα των μελών -του, της τεχνικής και της τεχνολογί ας γενικά και την αξιοποίησή τους για τ»τν αντο&ϊναμι} οικοδομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάιττυξη της Χώρας. 2. Τ«ΤΕΕ στα πλαίσια του σκοπού του είναι τεχνικός σύμβουλος τη; Κυβέρνησης και ιδιαίτε-α: α. μελετά με δική του πρωτοβουλία ή έπειτα από ανάθεση ή αίτηση. αυτοτελώς ή σε υ η ρ γ ζτίχ με άλλους κοινωνικούς ή επιστημονικούς φορείς ή επιμελητήρια, οποιοδήποτε σχετικά επιστημονικό τεχνικό, τεχνικοοικονομικό ή ίλίαπνυξιακό θέμα ττοι» ενδιαφέρει το κοινωνικό σύνολο και 5:^τυ-ττώνε: απόψεις με πρωτοβουλία οιν-ή του ή έπειίλ από πρόσκλητη γ;» τη σχετική με τα θέματα αυτά νομοθεσία1 6. γνωμοδοτεί έπειτα από πρόσκλτ:ση των αρμόδ:ων αρχών ή άλλων φορέων ;ου δημόσιου τομέα ή συνδικαλιστικών φορέων. και μέσα σε οριζόμενο εύλογο χρονικό διάστημα, για «ποιο- 2τττ7θτε θέμα της αρμοδιότητάς του γ. συλλέγε: στατιστικά στοιχεία σε σχέτη με το τεχνικό δυναμικό. την τεχνική, επιστημονική, κατασκευαστική κα: σχετική βιομηχανική δραστηριότητα. τα τεχνικά υλικά. :ον εξοπλισμό και τβχνολογία, καταρτίζει στατιστικές και παρέχει σχετικές πληροφορίες προ; τ:ς αραό*!-;: αρχές ή άλλους φορείς ο. παρέχει τη συνδρομή του για την άρτια κατάρτιση κα: εφαρμογή των αναπτυξιακών προγραμμάτων, την αξιοποίη- -η των φυσικών πόρων, τη βελτίωση ποιότητας ζωή;, την προστασία του περιβάλλοντος, εκπονεί μόνο ή σε συνεργασία με άλλους φορείς σχετικές μελέτες και έρευνες. σχέδια προδιαγραφών. κανονισμών, συμβάσεων έργων και μελετών ε. συμβάλλει στην εκπόνηση προγραμμάτων τ:χν:κής παιίείχς, στην -ανάπτυξη της εγχώριας έρευνας κα: τεχνολογίας, -την αξιοποίηση, ανάπτυξη, προγραμματισμό κα- διάρθρωση του τεχνικού δυναμικού σύμφωνα με τις αναπτυξιακές ανάγκες της Χώρας στ. ενημερώνε: την κοινή γνώμη με ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις. εκδόσεις ή με άλλο πρόσφορο τρόπο για οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητάς του εκλαϊκεύοντας κα! βοηθώντας στην ευρύτερη κατανόηση των σχετικών θεμάτων και προβλημάτων ζ μετέχει σε.διεθνείς οργανισμούς, σι ενώσεις επιμιλητηρίων. σε διεθνείς ενώσεις τεχνικών, αναπτύσσει σχέσεις με αντίστοιχους οργανισμούς άλλων χωρών, οργανώνβι συνέδρια, εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις για την προώθηση των σκοπών του. 3. Το Τ.Ε.Ε., σ; σχέση με τα μέλη του. διενεργεί τις εξετάσεις κα: χορηγεί τις άϊειες άσκηση; επαγγέλματος των μηχανικών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τηρεί τα μητρώα των μηχανικών και επωνυμιών τεχνικών γραφείων κα: επιχειρήσεων, μεριμνά για την είσπραξη τοιν νόμιμων α- μοιρών του; οπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις, φροντίζει για την απασχόληση, την κοινωνική ασφάλιση, την προαγωγή και προστασία του κύρους των μελών του, την επιστημονικής προοδο. ενημέρωση, επιμόρφωση και συνεχιζόμενη εκπαίδευση τους. εκδίδει ενημερωτικό και επιστημονικό τύπο και άλλες ειοικες εκδόσεις, ενισχύει τους φορείς συλλογικής εκπροσώπησης των μηχανικών σε δραστηριότητες σχετικές με τους σκοπούς του. μελετά νεε: μορφές επαγγελματικής οργάνωσης και εργασίας των μελών του και ασκεί σ' αυτά πειθαρχική εξουσία, όπως ειδικότερα ορίζεται :τις σχετικές διατάξεις του νόμου. 4. Οι διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 1089/1980 «περί εμπορικών κα: βιομηχανικών Επιμελητηρίων» (ΦΒΚ Λ 261) εφαρμόζονται ανάλογα και στο ΤΕΕ. Ό που στι; διατάξει; αυτές αναφέρεται ο Υπουογός Εμπορίου, νοείται ο Υπουργός Δημοσίων Έργων». Ά ρθρο 5. Το άρθρο 5 του ίδιου Π.Δ. της 27.11/ , όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 5. Περιφερειακή διάρθρωση του Τ Ε Ε. 1. Η περιφερειακή διάρθρωση του ΓΕΕ στηρίζεται στα περιφερειακά τμήματα που ιδρύονται, καταργούνται ή αναδιαρθρώνονται έτσι ώστε η κατά τόπο αρμοδιότητα τους να ανταποκρίνεται στις γεωγραφικές συνθήκες, -»η διοικητική διαίρεση και την κατανομή του τε-χνικού δυναμικού της Χώ-?ας Η ίδρυση, κατάργηση ή αναδιάρθρωση των περιφερειακών τμημάτων γίνε-ται μ ι χ. /γμα, που «κδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Έργων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Αντιπροσωπείας του ΤΕ Ε. Με το σχετικό π. δ/γμα ρυθμίζονται όλα τα θέματα που σχετίζονται μ* τήι σόστατη, περιφερειακού τμήματος, την έίδίρα, την κατά τόκο αρμοδιότητα, την αναδιάρθρωση υπαρχόντων περιφερειακών τμ-ημ αιτων τα προσωρινά όργανα μέχρι τις πρώτες εκλογές και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. 3. Τ α περιφερειακά τιμήματα του ΤΕΕ αποτελούν την έκφραση του ΤΕΕ στην περιοχή τους, ασκούν τις αρμοδιότητες που απορρέουν από τους σκοπούς του ΤΕΕ γ'.α κάθε θέμα που έχει σχέση με την περιφέρειά τους κα: ιδίως: α. προωθούν την πολιτική του ΤΕίΕ στηρ περιφέρεια τους β. συμβάλλουν στη διαμόρφωση της γενικής πολιτικής του ΤΕΕ σε γενικά θέματα και μεταφέρουν γ ι αυτά τον προβληματισμό και τις απόψεις της περιφέρειας στα κεντρικά όργανα- ' γ. ασκούν τηιν πειθαρχική διαδικασία σε πρώτο βαθμό, ό πως ειδικότερα ορίζεται στις σχετικές διατάξεις δ. αντιμετωπίζουν επί τόπου τα προβλήματα που έχουν σχέση με τη λειτουργία του Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜ ΕΔΕ) και του Κλάδου Υγείας Τεχνικών (Κ Υ Τ) ε. ασχολούνται με τα ειδικά προβλήματα της περιφέρειας. 4. Μέλη των περιφερειακών τμημάτων του 'ΓΕΕ γίνονται '-^χρεωτικα μέλη του ΤΕΕ που έχουν είτε μόνιμη κατοικία ειτβ επαγγελματική έδρα στην περιοχή των τμημλτων. Η εγγραφη σε περισσότερα από ένα τμήματα απαγορεύεται. δ. Η περιφερειακή δ'ιάρθρωση του ΤΕΕ συμπληρώνεται, για τους νομούς που δεν εδρεύει το ΤΕΕ ή περιφερειακό του τμήμα, με τη λειτουργία των Νομαρχιακών Επιτροπών του άρθρου 14». Ά ρθρο 6. Το άρθρο 6 του ίδιου Π.Δ. της 27.11/ , όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ειξής: «Άρθρο 6. Όργ-ανα του ΤΕΕ. 1. Κεντρικά όργανα του Τ Ε 0 βίναι; α) η. Αντιπροσωπεία, β) η Διοικούσα Επιτροπή, γ) ο Πρόεδρος της Διοικούσα; Επιτροπής, δ) οι Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων. 2. Περιφερειακά όργανα του ΤΕΕ είναι: α) η Αντιπροσωπεία: Περιφερειακού Τμήματος, β) η Διοικούσα Επιτροπή Περιφερειακού Γΐν.ήμ*τος, γ) οι Νομαρχιακές Επιτροπές. 3. Οργανα για την άσκηση του πειθαρχικού ι^λγχοο στ«

3 μέλη του Τ ΕΕ είναι τα πρωτοβάθμιο: καη το Ανώτατο Π ειθαρχικό Συμβούλιο που προβλέπαντο» οπό τα άρθρ» 28 κοκ 29.. ' 4. Στο ΤΕΕ λειτουργούν επίσης μόνιμε; και ί^ταχτες επιτροπές ε-ϊξβργασίας θεμάτων στην έδρα ή στ* π*ριφερειακά τμήματα. όπως ειδικότερα ορ ίζ*τ<χι στο άρθρο Γ μ τους υπαλλήλους τοι> Τ Ε Ε λειτουργούν υπηρεσίαν, ά και πειθαρχικά συμδούλι* που προβλέπονται από τις γενικές διατάξεις που ισχύουν γι-α το πρβσωτκκό των ν.π.ϊ.δ.». Άρθρο 7. Το άρθρο 7 του ίδιου ΙΙ.Δ. της 27.ί 1/ , όπως ισχύϊΐ. αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 7. Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ. 1. Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ είναι το ανώτατο όργανο του ΤΕΕ. αντιπροσωπευτικό όλων των μελών του και έχει αρμοδιότητα: α) την εκλογή των μελών της Διοικούσας Επιτροπής κα» την άρση της εμπιστοσύνης της-... β) τη χάραξη των γενικών κατευθύνσεων στα πλαίσια των οποίων κινούνται όλα τα όργανά τουγ)' την έγκριση του ετήσιου προγραμματισμού και απολογισμού της επιστημονικής και λοιπής δραστηριότητας του ΤΕΒ. δ) τον έλεγχο και προέγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού και οικονομικού απολογισμού του ΤΉΕε) την έγκριση του αριθμού και του αντικειμένου των μόνιμων επιτροπών της έδρ-ας του Τ Ε Ε που προίλέγονται από το άρθρο 15 μετά από εισήγηση της Διοικοόσας Επιτροπής του Τ Ε Ε - στ) την ανακήρυξη επίτιμων μελών. 2. Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ αποτελείται: α) από 150 αιρετά μέλη, 6) από τα μέλη.επιστημονικών Επιτοοπών Ειδικοτήτων του άρθρου 10, γ )α π ό τα πρόσωπα που έχουν διατελέβει εκλεγμένοι II ρόεϊ.ροι ή Αντιπρόεδροι ή Γενικοί Γραμματείς της Διοικούσα; Επιτροπής στην προηγούμενη θητεία και 3) από τα πρόσωπα που έχουν ίιατελέσει εκλεγμένοι Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι και Γενικοί Γραμματείς της Αντιπροσωπείας του Τ ΕΕ στην προηγούμενη θηιτεία. ;3. Τα αιρετά μέλη της Αντιπροσωπείας εκλέγονται με ά μεση, καθολική, μυστική 'ψυφοφορία των τακτικών μελών και με απλή αναλογική κατά συνδυασμό υποψηφίων ήι μεμονωμένο υποψήφιο. Ο αριθμός μελών της Αντιπροσωπείας κατά περιφερειακό τμήμα είναι ανάλογος πιρος τα μέλη του τμήματος σε σχέση πρβς τον ολικό αριθμό των μελών του Τ Ε Ε και όχι όμως μικρότερος από δύο για περιφέρβιες με ένα νομό, τρία για περιφέρειες μ: δύο ή τρείς νομούς και τέσσερα για περιφέρειες με περισσότερους νομούς. Ο περιορισμός π / απορρέει από την εφαρμογή της διάταξης αυτής γίνεται αναλογικά από -τα τμήματα στα οκ«ί«αντιστοιχούν ϊέκβ κοκ, άνω μέλη. Ο' αριθμός των μελών κατά περιφέρεια προσδιορίζεται και α νακοινώνεται με την προκήρυξη των εκλογών, όπως ειδικότερα ορίζεται με τα προίδρικά διατάγματα της παραγρ. 6 του άρθρου 16. Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτή; θεωρούνται ως ξεχωριστά περιφερειακά τμήματα: α) οι Νομοί Αργολίδος, Αρκαδίας. Λακωνίας και Μεσσηνίας, β) οι Νομοί Λέσβου, Χίου, Σάμου και Κυκλάδων, γ) 'οί Νομοί Βοιωτίας, Εύβοιας και Κορινθίας και δ) ο Νοιιός Αττικής. ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕ3Σ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡ3Τ0Ν) Η Αντιπροσωπεία του Τ Ε Ε συγκαλείται σε πρώτη συνεδρίαση μέσα. σε δεκαπέντε (15) ιιέρες από την ανακήρυξη των μελών της, από τον Π ρόεδρο της προηγούμενης Αντιπροζωπείας, ο οποίος και προεδρεύει στη συνεδρίαση ώ ς την εκλογή του προεδρείου της. Σε περίπτωση ελλείψεως, κωλύματος ή απουσίας του Π ροέδρου τα καθήκοντά του ασκούν κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος ή ο Πρόεδρος της προηγούμενης Διοικούσας Επιτροπή; ή το αρχαιότερο στην Επετηρίδα τνυ ΤΕΕ μέλος της νέας Αντιπροσωπείας. Κατά την πρώτη αυτή συνεδρίαση η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ:. α) εκλέγει από τα μέλη της για όλη τη θητεία της με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και το Γεν. Γραμματέα τη; Αντιπροσωπείας, που.αποτελούν το Προεδρείο της και β) εκλέγει στη συνέχεια τη Διοικούσα Επιτροπή του Τ Ε Ε. ίπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 8. Στην πρώτη αυτή ειδική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγρ. 9 και 10 για την απαρτία και -λειοψηφία, αλλά οι διατάξεις του άρθρου 8 παράγρ. 2. Σ τις αμέσως προσεχείς συνεδριάσει; τη; η Αντιπροσωπεία εκλέγει τα μέλη των Νομαρχιακών Επιτροπών ΤΕΕ για όσους νομούς δεν υπάγονται σε πε ριφε<ρ*ι ακά τμήματα εκτός από το Νομό Αττικής, όπως ειδικότερα ορίζ«τ*ι στο άρθρο Ο Πρόεδρος και σε περίπτωση που αυτός κάύεται ή απουσιάζει ο Αντιπρόεδρος συγκαλεί σε *άθε περίπτωση την Αντιπροσωπεία και διευθύνει τις συνεδριάσεις. Το ίδιο γίνεται και σε περίπτωση που ο Πρόεδρος ϊεν υπάρχει, μίχρι την εκλογή νέου Προέδρου. Ο Γενικός Γραμματέας με την δοήθεια υπαλλήλων του ΤΕΕ φροντίζει για την τήρηση συνοπτικών πρακτικών που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα. Ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ μπορεί να παρίσταται στις συνεδριάσεις της Διοικοόσας Επιτροπής του ΤΕΕ, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 παρ Η Αντιπροσωπεία συνέρχεται τουλάχιστο μια φορά το 2μηνο ή έκτακτα όταν κληθεί από τον Πρόεδρο. Ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει την Αντιπροσωπεία μέσα σε δέκα (10) μέρες αν αυτό το ζητήσει α) το 1/5 των μ«- λών της ή β) η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕ3Ε. 8. Η ημερήσια διάταξη των θεμάτων που θα συζητήσει η Αντιπροσωπεία και η σειρά συζήτησής τους γίνεται από τον Πρόεδρο. Στην ημερήσια διάταξη συμπεριλαμδάνονται υποχρεωτικά θέματα που έχει ζητήσει η Διοικούσα.Επιτροπή του ΤΕΕ ή το ένα δέκατο των μελών της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ. 9. Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Αν δεν επικεο^θ^ί η Ώιπ>α ρ(τύα αμτιή. η σιυμειδ ρίίαίγη -επνατιαλιαμίάνετα! μέσα σε χρονικό διάστημα 5 10 ημερών με τα ίδια ακριδώς θέματα, οπότε αρκεί για την απαρτία η παρουσία του 1/4 των μελών της. Ο χρόνος της δεύτερης αυτής σύγκλησής της προσδιορίζεται μαζί με την πρόσκληση για την αρχική σύγκληση της Αντιπροσωπείας. Αν κα: στη δεύτορη αυτή σύγκληση δεν επιτευχθεί απαρτία, τότε γ ι2 τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ί*ι> αμδάνϊ*ι*' '«κ?χρεωτικά η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ. που στην περίπτωση αυτή ασκεί την αρμοδιότητα της Αντιπροσωπείας, πλην των περιπτώσεων α, γ, δ'και στ της παραγ.ρ. 1 του παρόντος άρθρου. Για την περίπτωση δ ίη ; παρ, \ αποφασίζει ο Υπουργός Δημοσίων Έργων. 10. Οι αποφάσεις της Αντιπροσωπείας λααδάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών της, εκτός ολτό τις περιπτώσεις που ο νόμος απαιτεί ισχυρότερη πλειοφηρία. 4. Για την εφαρμογή των περιπτώσεων γ και δ της π-αρ,α- 11. Οι συνεδριάσεις της Αντιπροσωπείας γίνονται δημόσια, γράφου 2 εκλεγέντες θεωρούνται αυτοί που έχουν μείνει στο αξίωμα τουλάχιστον τα δύο τρίτα του χρόνου της θητείας. Αν δεν ν^άρχουν πρόσωπα για την κατάληψή ορισμένων ή όλων διεν επιτρέπεται 6μως η ανάμιξη στις ιτλζητύρεις των μη μελών της. Στις συνεδριάσεις της Αντιπροσωπείας απορούν να παρίστανται και να λαμβάνουν το λόγο και οι Πρόεδροι των των θέσεων των περιπτώσεων αυτών, η Αντιπροσωπεία νόμιμα λειτουργεί με κενέ; τις θέσεις αυτές. Διοικουσών Επιτροπών των περιφερειαχών τμημάτων δικαίωμα ψήφου, εκτός αν είναι μέλη της. χ«ρίς

4 1888 ΕΦΗΜΕΡΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) Ο Πρόεϊρος ή η Αντιπροσωπεία μπορούν να καλεσουν στις συνεδριάσεις της υπαλλήλους του ΤΕΕ για να ϊωσουν πληροφορίες, χοτλώς εχίσης κοκ άλλα πρότωκα για να ακούσουν τη γνώμ. η τους, 12. Αιρετά μέλη της Αντιπροσωπείας -;ου απουσιάζουν α δικαιολόγητα από 3 συνεχόμενες συνεδριάσεις «τικαΐ»ίστανται υποχρεωτικά από του;, επιλαχόντες του ψηφοδελτίου μ: το ο ποίο εκλέχτηκαν. Η αντεχατάσταση γίνεται α*. α-όφαση της Αντιπροσωπείας». 'Αρ*# ρο 8. Το άρ-δρο 3 τοο ίδιου Π.Δ. της 27.11/ , όπως σχύει, αντικα&''7τατχι ως. εξήϊ* «'Α^,ϋρο 8; Διοικούσα Επιτροπή. 1. Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ Ε Ε «ίνο» το «νώτοίκτ «.κτε-τ λεπτιχό και συντονιστικό όργανο, του. ΤΉΗ. για την υλοποίηση της πολιτικής, ταυ, όχως αυτή διαμορφώνεται αχώ την ΑΛ τιχρα*ύ[ία. Ειδικό τμρα η Δ ιοίκ^α:. Εικτ?ή: α) καταρτίζει κοκ προτείνει στην Αντιπροσωπεία για έγκρκτη τβ ετήσια προγρφψ. 1 «τιστημονικής- δραστηριότηταΐς χοη τον^ 75ροϋτσλογ«φ.6 β) ομτταρτίζκ και υπο6ί?λλίΐ! για έγκριση στην Αντιπρόσ ω π έ τον οικονομικό απολογισμέ και απολογισμό δράσης του Τ Ε Ε για1ικά&ε χρόνο που τοβρ οκγ * γ) εκτελεί το πρόγραμμα κοπ προΰχολογ«μό- και ενημερώνει την Αντιπροσωπεία σε κ 9* ταχτική συνβίρίαοή της γιο τη φοεττηριότητα της Διοικούσας Επιτροπής πάνω σε σοβαρά &ίματ<γ δ) διαχεψίζεται. την περιουσία του ΤΕΕ* ε) συνιστά και συγκροτεί τις.μόνιμες. επίτροπέ; της έδρας του Ί ΕΕΐ ποο έχουν εγκρρδβί βπώ την Αντιπροσωπεία τοο ΤΕΕ σύμφωνα με τψ πβριίπτωση ' της. ποιρ. 1 το» άρ-8ρου 7 κα-^ώς χλι τις έκτακτες επίτροπός ή ομάδες εργασίας που τροβλέχοντοκ αχό το άρ δρ«ι'δ' στ) αποφασίζω σ» όλα τα ζητήματα της- αρμοδιότητας του ΤΕΕ που δ ν χρειάζονται παραπομπή στην Αντιπροσωπεία κατ σε εκείνα- που- της τταραπίμ,-πει η Αντιπροσωπεία, με τη» επιφύλαξη των- αρμοδιοτήτων των- άλλων οργάνων του ΤΕΒ" ζ) καθορίζει τα τρέχοντ» ζητήρ^τ» λειτουργίας τοο ΤΕΕ για τα οποία μετα&^άζει στον Πρόβδρό της την αρμοδιότητα για τη λήψη αποφάσεως. Επτίσης η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να μετα&ιί-άσει και άλλες αρμοίιότητές- της στον Π ρόεδρό της ή σε μέλη της. ή και σε Επάλληλους του ΤΕΘ. Οι σχετικές πράξεις της Διοικούσας Επιτροπής δημοσιεύονται στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΤΕΕ η) συντονίζει το επκτττμονικό έργο των Επιστημονικών Επιτροπών Ειδικοτήτων και των Επτροπών και ομάδο>ν του άρ&ρο». 15" $) εκβράζει τις απόψεις του Τ Ε Ε δημόσιοι μέσω του Προέδρου της ή άλλου μέλους της, ειδικά εξουσιοδοτημένου απ αυτήν 0 ^κτηγείτ, σ τψ Αντιπροσωπεία για τ «σχιετικά ίίμ.ατα' ια) ορίζει τοος εκπροσώπους του ΤΗΘ σε: αομ&ούλια, επητροπες ή ομάδες εργασίας- των δημόσιωτι ΐΜτηρβαιών-ή οποιων-?η»οτ«άλλων φορέων,»χτός. αν- την- α^μιοδτόϊητ*; βυτή ασκούν οι Δϊθ«Λ0Β ς Εβιτρ&πιές Πΐιρ»ίφ»ρβιαή«!ϊνΓΤ^ίρώτιΐΓν ή* Ο! Νομαρχιακές ΕπΛρωπίς. τά> ΤΕΒ. 2. Η Διοικούσα Ετιτροπή οβ«π«λ»ίταα οκό τοΐ Πρόεδρο, δύο ΑντΜβροβδροος (Α **ι Β Αντίπρόεδροί), τυ Γενικό Γρβμμ*τεα. τον ^ΑίΜοπληρωτή Γενικό Γροϊΐματία, που «ποτϊλοών το Πρ0 ϊϊρ ε>ΐ0. και δεκα μίλη που. εκλέγονται όλοι από τ*ην Αντιπρόσωπε: 2 μεταξύ των μελών της.στην «ιϊιβςή συνεδρίαση που προίλέτετ-α. ζτ.ό την παράγρ. 5 του άρ 3ρου 7. Στη< πρώτη σύγκληση της ενικής: αυτής σανεδρίαση; α- παιτβιτα: απαρτία των δυο τρίτων του άλοο αριθμού μελών της Αντιπροτωτ^ειας. Αν δεν σογκεντρω^εί η ΟΒΚβρτίίί α7ι ήν η Αντιπροσωπεία συνέρχεται αυτοδίκαιοι μετά. από τρεις μίρ&ς, οπότε- αρκεί για- τ ο. σχηματισμό, απαρτίας 7τά?^ω απ' το μισό του όλου αριθμού των μ-ελών της. Στην πρόσκληρ-η για ττρ ειδιχη α«τή συνεδρίαση αναγράκρονται οι «αφαπάνω δύο ημερομηνίες διαδοχικών συγκλήσεων κοκ κοτθ^ίζονται η ώρα και ο: τόπος: σύγκλησης, της Αντιπροσωπείας. Η «*λ»γή,γίνείμκ με. ματοκή φη^»οιρορ:ία οοφού βκλ^γούν από την-αντιπροσωπεία ως. ψηφολέκτες ϊΰο μέλη της. Σ.την όλη εκλογή προηγείται η εκλογή των; -3έσεων του Προεδρείου -/λ: ακΐλοοδεί η εκλογή των μελών. Γισ την εκλογή του Προεδρείου κατατίθενται στον Πρόεϊρο ύστερα από πρόσκλησή του τα ψηφοδέλτια: των ντοψη^ίΐων ιοου πρ'έιπβη να πίβριλαμιό νουν πϊντε'χρόσωητα και να προτείνονται από $έ.κα τουλάχιστον παρόντα μέλη της Αντιπροσωπείας. Αφού λήξει η παράϊοση των ψηφοδελτίων των υποψηφίων, ανακοινώνονται οι υποψηφιότητες και ακολουθεί η ψηφ^ορία. Τις -δέσεις του Προεδρείου καταλαμίώνουν οι υποψήφιοι το υ ψηφοδελτίου που συγκεντρώνει ψήφους1περισσότερους από το-μισό του.όλοο. αρίιδμώ. τω*κ μίλώβντηρ Α»τΗΐρ οΐγωίγειίας και συγκεκριμένα Π ρόεδρος εκλέγεται ο πρώτος αναγραφόμενος στο ψηφοδέλτιο, Α ' Αντιπρόε-?ροςίο:ίϊΰτερσς; Β ' Αντκρόεσρο; ο τρίτος, Γεν. Γραμματέας ο τέταρτος και Ανα«ληιρωτής Γεν. Ρραμματέας ο πέμπτος. Αν κανένα ψηφοδέλτιο, δε: συγκεντρώσει την -λειοψηφία αυτή. υ«λάλλβτ^ται ικατά όμοιο-τρόπο νέα ψηΐφαϊβλτμί με τ*α αοτά ή άλλα. πρόσωπα, πέντε: εττίστ,ς- κατά ψηφοδέλτιο προτεινόμενα ατιό πέντε.τουλάχιστο / χα^όντα.μέλη της. ΑντίπροβωΛείας και οικολουί«ιί ψηφοφορία, εκλέγοντζι 5ε για τις δέσεις του Προεδρείου όλοι οι υποψήφιο: του ψηφοδελτίου που συγκέντρωσε το- μεγαλύτερο αριθμό ψήφων με εφαρμογή κχτά τα λοιπά τω*, ανωτέρ». Μετά: την εκλογή του. Προεδρείου ακολου 5εί η εκλογή των μελών της-διοικοόσας Επιτροπής, αφού κατατεθούν τα:, ψηφύδελτια των υποψηφίων, στα; οποία μίμρϊί να π»ρλαμδάνονται και πρόσωπτα τχχι από.τυχο?; για τις -θέσεις τοο Προεδρείου. Τ λ ψηφοδέλτια ιτροτειίνονται από 5 μβλη >ιοαι η εκλογή γίνεται με απλή ο^αλιογική.κατά ψτηιφο&ελτιο υποψηφίων. 3. Οι εχιτυχόντες ανακηρύσσοντϊΐ αμέσως, με. πράξη του Προίδρείοο της.. Ανπ'ϊτροσίιΐπείας που υπο6 ά)>λεται.στο Υπουργείο Δημοσίων 'Εργιων και ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση στο Κεντρικό Κατάστημα; του ΤΕΕ. Η πράξη δημοσιεύεται επίσης στο Ενημερωτικό Δελτίο του Τ-ηΜ. 4. 'ΑνΆ Λΐηρηι της Διοικοόσας Επιτροπής κατά τη ίιβ(ρκ«?» της -δητείας της μπορεί να αποφασιστεί από- την Αντιπροσωπεία, αν συνηρ^ει σπουδαίος λόγος, μ* αίτηση η. οποία υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας, /α: υπογράφεται τουλάχιστον.οκό. το 1/3 των μελών της. ΑίπΎ,'στ για. ανάκληση μπορεί να υποδληάεί -μετά από ένα χρόνο, από τηιν εκλογή ή από την τυχόν, απόρρμίίη. της προηγούμενης: αίτησης, Η ανάκληρη, γ;'ν&τβίΐ.δΐ2κτή.μ)ϊ πλειοψηφία. τοο όλου αρίιδμοό των μ* λων της. Αντιπροσοντείας. Στην.περίπτωση, που γίνεται' ϊεκτή η Λ^άχλη«7, γίνεται νέα εκλογή από την Αντιπρόσωποί*, με ανάλοιγηιϊφΰίρμαγή.των διατάξεων με τις οποίες βγιν*. και.η αρχική εκλογή, Ανάχληχη γίνεται επίσης, και για μίλη που απουσιάζουν αδικαιολόγητα, από τις, συνεδριάσεις περισσότερο ακό> τρεις μήνες. Στην-περίίπτωση αυτή η αίτηση: για ανάιχληση γ*ίν*τ»ι- ε&ί Όί^ό. 'τη< Δτοι^Λσ^.Βτιτ,ροτή ςίτ* <χχό το 1/3ι των (ίελιων.της Αντιπροσωπείας και εφαρμόζονται οι διατάξεις, της. επόμενης, παραγράφου για την.αναπλήρωσή τους. 5. Μέλος της Διοικοόσας Επιτροπής που παραιτείται ή οπωσδήποτε εκλείπει αντικαθίσταται από τον αμέσως επόμενο σε Τίίρά χροτψιησης υποψήφιο του ίδιου ψηφοϊελ,τίοίΐ. Αν παραιτηθεί ή οπωσ&ήίποτε εκλείψε: ο Πρόεδρος ή άιλλο μέλος του Προεδρείου, εκλέγεται από την Αντιπροσωπ-εία του ΤΕΒ ο αντικαταστάτης του μ τ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγρ..2. Μέχρι την αντικατάσταση η Διοικούσα Επιτροπή έχει νόμιμη σύνδεση με τ». υπόλοιπα μέλη της. Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ καλείται για. την εκλογή σε δέκα μέρες. 6. Η Διοικούσα Επιτροπή συνέιρχετομ με πιρόσκλίρη του' Προίδ.ρου της τουλάχιστο μια φορά το Ιδήμειρο ή 6τα; το ζητήσει το ένβ πβμπτο των μελών της.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΉΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΓ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΏΤΟΝ) Η Διοικούσα; Επιτροπή τοο ΤΕΒ 6ρί«τχ**χι. σι «τχΐρτίια όταν. είνακ παρόντα ««νέο τουλάχιστον απ& τ<τ μέλη της: μεταξύ των οποιων ο Πρόεϊροις ή ο Προβδρϊόω-ν Αντιπρόεδρος. Οι αποφάσ^ι ς παίρνονται με τίλειοψηφία των παρόντων. Αν έχουν «αραιτηθ'εί ή ΐκλείψει ο Πρόεδρος και ο: ϊίο Α ντιπρόεδροι, μέχρι την εκλογή αντιημίτ.αστατίών κ&θήκ<λ>τα Προέδρου Διοικούσας Επιτροπής ασκεί ο Πρόεδρος της Α- ντιπροσωττείας του ΜΜΚ. 8. Ο Γενικός Γραμματέας έχει την «οθόνη τήρησης των πρβκτηκών των σονεδρ'ίάσιων της Διοικούσας Εκτροπής. 9. Ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας μιοορβί να παρίσταται χ.αι να λαμβάνει το λόγο στις σονεδ.ρι άτοις της Διοικούσας Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήψοο. εκτός αν ιίν * χαι- μέλος της». Άρθρο 9. Το άρθρο 9 του ίδιου Π Α. της. 27.1!1/ , όπως :σχώ«, αντικοβδώ-ταπαι. ως ϊ'ξής: «Άρθρο 9. Πρόωρος του ΤΕΕ. 1. Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής τΰυ ΤΕΕ (τρόεδρος τον ΤΕΕ) «κτός απ' τα καθήκοντά του ως Προέδρου της Διοικούσας: Επιτροπής: α. εκπροσωπεί γενικά το ΤΙΕΕ' β.. διοικεί τις υπηρεσίες του ΤΕΒ ν.αι κχτεν&ίνιι τις ενέργειες των οργάνων τοο ΤΕΕ για την προώθηση τής πολιτικής: του, πάντοτε μέτα στα πλαίσια τα καθορισμένα αχέ τ η Λιοίκούσα Επιτροπή,χαι την Αντ«3ροαωπ>ε?α' γ. «κμελείταί την εκτέλεση των αποβάσεων της. Διοικούσας Επιτροπής* 5. εντέλλιεται τις πληρωμές του ΤΕΕ και νπογράιφβι ται εντάλμαό» ή άλλους σχετικούς τίτλους ε. εκ^ιδί". πιστοποιητικά η άλλα βεβαιωτικά έγγραφή στ. ΐΜΤογραφει τα άλλα έγγραφα τον ΤΕΕ' ζ. ασκεί τις αρμοδιότητες που τοι> μεταδίδάζ»! η Διοικούσα Επιτροπή. 2. Ο Πρόεδρος μπορίί να εξο.>σ'.ο3οτήσε.ι γι* ορισμένες από τις αρμοδιότητες τοο υπάλληλο του ΤΕΕ. δ. Ο Πρόεϊρος σ» περί-πτωση κωλύματος ή αποοσίας αναπληρώνΐτοπ σε όλα τα παραπάνω καθήκοντα του «πό τον Λ' ή Β ' Αντιπρόεδρο κατά σειρά». Ά ρθρ 10. Στη θέση τοο άρθροο 10 τοο ίδιου-π.δ. της; 27111/1-4. Ϊ2.1926, ποο.έ^ει κιαταργη*θεί με το άρθρο 5 παρ. 1 ίου Ν. 36/1975 (ΦΒΚ Α/ 79), τίθεται το ιακόλοο-θο νέο άρθρο ' 0: «'Αρθρ& 10. Επιστημονικές Ετπιτροπές Βιδικ/Οτήτων. 1. Στην έδρα τοο ΤΕΕ λειτουργούν Επιστημονικές Εκιτροπιές Ειδικοτήτων, αία για. καθεμιά απ» τις βασικές ειδικότητες των μελών τοο, όπως ορίζεται στην παράγρ. 5 τον άρώροο Κάθε Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας αποτιλείται από πέντε μέλη που εκλέγονται! με- άμεση, μυστική, καθολική ψηφοφορία των μ*ελών τοο ΤΕΕ της αντίστοιχης ετ>στημονιχής. ΐ:ΐί»Μτητας. Η ε κλογή γίνετ.*! μ* απλή αναλογική κατίά. συνδυασμό υποψηφίων ή μεμονωμένο οποψηφιο, ό πως, ειδικότερα ορίζεται με τα χ. ϊ/ τ κ του άρ-&ρηι> Οι Ε,-ΐσΤημοΥίχές Ετιιτιροπές.Ειδικοτήτων είναι βτψι- 6οολ«τικά όργανα, μελετούν με 5:κή τους πρωτοβουλία ή 4- στί,ρ»-οϊό. ιταιραπομπή. από τη Διοικούσα; Ε,τιτρκτή τα 'π:- σνημ&νικά ζητήματα ζοο αναφέρονται στα ενδιαφέροντα της ειδικότητας, ειυηγούνται για την κατάρτιση τοο προγράμματος εττιστημονιικης δραστηριότητας τοο Τ Ε Ε και γνωμοδοτο-^ν βοηίούμενα από επιτροπές μόνιμες ή έκτακτες του άρθρου 15». Ά ρΐρο 11. Στη θέση τοο άρ &ρου 12: τοι> ίδιου Π.Δ. της 27.11/ , που ίέ /»ι κατχργρ&αί μ& το άρθρο 5 παράγρ. 1 τ&υ Ν,. 36/1975 (Φ Κ Α' 79). τίθεται το αν.ό/,νυθο νέο άρθρο 12:. «'ΑρθρΟ: 12. ΑντιπροσοΜτ^ία Πε-ριφΐρειοίκοό Τμήμ-ατος. 1. Η Αντιπιροσωιπεία τοο κάλε Π«ρ'ΐφ«ρ ΐακιθό Τμήματος είναι το ανώτατο όργανο τοο Πϊ.ρκρερϊίακοό ΐνή μ α τος αντιπροσωπευτικό όλων των μελών του και για τα θέματα της περιφέρειας μέσα στη γενική-πολιτική- του Τ Ε Ε, όπως "/αράζεται από την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ, έχζ: αρμοδιότητα: α) την εκλογή των μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Περιφερειακού Τμήματος και των μελών των Νομαρχιακών Επιτροπών 6) την προέγκριση του προϋπολογισμού του τμήματος μεσα στα. πλαίσια'τοο προϋπολογισμού τού Τ!ΕΕ, του. προγραμματισμού. και απολογισμού δραστηριότητας καθώς και του- οικονομικού ϊ-πολΐγ'.σμού. του Περιφερειακού Τμήματος για κάθε χρόνογ) εισηγήσεις στην Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ για' τη χαραξη της γινικής πολιτικής του ΤΒΕ και τι»ν βασικών αρχών και θέσεων τουϊ) την έγκριση του αριθμού και του αντικειμένου των- Μόν',μων Επιτροπών του Τμήματος που προβλέπονται από- το άρθρο 14 μετά από εισήγηση τη; Διοικούΐϊς Επιτροπής του Τμήματος. 2. Η Αντιπροσωπεία Περιφερειακού Τμήματος απο,τελείται «πό: α) αιρετά μέλη, 6) τον Πρόεδρο. Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραμματέα της προηγούμενης Διοικούσας Επιτροπής τοο Περιφερειακού Τμήματος. Αν αυτοί δεν οπάρχουν η Αντιπροσωπεία λειτουργεί νό-, μιμα χωρίς τα μέλη αυτά. 3. Ο αριθμός των ατρετών μελών της Αντιπροσωπείας γ ιι κάθε Περιφΐρειακό" Τμήμα ορίζεται με την προκήρυξη τω < εκλογών με 4άση τον αριθμό των μελών του Τμήματος. Για Τμήματα με αριθμό μελών μέχρι αριθμός μελών τη; Αντιπροσωπείας ορίζεται σε 25. Για κάθε πλήρη εκατοντάδα μελών πέρα από τα 500 και μέχρι δέκα εκατοντάδες προσθέτονται από δύο μέλη κατά εκατοντάδα. Για κάθε πλήρη εκατοντάδα πέρα α ό'τα 1500 μέλη και μέχρι δεκαπέντε εκατοντάδες προστίθεται από 1 μέλος κατά εκατοντάδα: Ο αριθμός 60 αποτελεί το ανώτατο όριο αιρετών μελών Αντιπροσωπείας Τμή'ΐατος. Τα αιρετά μέλη εκλέγονται με άμεση, ν.ϊθολική, μυστική ψηφοφορία των μελών κάθε Περιφερειακού Τμήματος με το σύστημα της απλής αναλογικής: κατά συνδυασμό ή μεμονωμένο -υποψήφιο. Στα αιρετα μέλη της Αντιπροσωπείας του Τμήματος πρέπει να περιλαμβάνεται αριθ - μός μελών κατά νομό ανάλογος προ; τα μέλη..που κατοικούν ή έχουν επαγγελματική εγκατάσταση στο νομό σε σχέση προς τον ολικό αριθμό των μελών του. Περιφερειακού Τμήματος και όχι μικρότερος από τον αριθμό 3 κατά νομό. όπως ειδικότερα ορίζεται με το προεδρικό διάταγμα του άρθρου 56 παράγρ Καθήκοντα Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γεν. Γραμματέα της Αντιπροσωπείας του Περιφερειακού Τμήματος ασκούν αντίστοιχα ο Πρόεϊρος, Αντιπρόεδρος /.αι Γεν. Γραμματέας της Διοικούσας Επιτροπής του Περιφερειακού Τμήματος, που Εκλέγονται όπως ορίζεται στο άρθρο Σ τις συνεδριάσεις της Αντιπροσωπεία; Τμήματος συμμετέχουν χωρίς ψήφ#»λλιί ρ,ζ δϊύ,ογ-ίωμί λόγοι» τα μέλη της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ που είναι μέλη τυυ Π ε.ριφερειακου Τμήματος. «Επίσης μπορεί να συμμετέχουν με ίικαίω.ν.α λόγου χωρίς ψήφο τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του '.ΓΕΕ. Οι διατάξεις των παραγράφων 5 έως 12 του άρθρου 1 εφαρμόζονται ανάλογα κα: για την Αντιπρόσωπε!.-* Περιφερειακών Τμημάτων». 'Αρθρο 12. Στη θέση του άρθρου 13 τοο ίδιου Π.Δ. της 27.11/ που έχει καταργηθ'εί με το άρθρο 6 του Ν. 36/1975 (ΦΕΚ Α' 791. τίθεται το ακόλουθο νέο άρθρο 13: «Ά ρθρο 1^3. Διοικούσα Επιτροπή Περιφερειακού Τμήματο;. 1. Η Διοικούσα Επιτροπή είναι το εκτελεστικό και σοντονι-

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Π 27-//1926: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ (35209)

Π 27-//1926: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ (35209) *ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRACOM IT SERVICES)* Π 27-//1926: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ (35209) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ της 27 Νοεµ./14 εκ. 1926 Περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

«Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης! Κέντρα Αποκατάστασηζ. Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα επείγοντα θέματα των

«Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης! Κέντρα Αποκατάστασηζ. Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα επείγοντα θέματα των ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Στο σχέδιο νόμου «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης! Κέντρα Αποκατάστασηζ Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» Α. ΑlτΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 103/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ & Γ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ & Γ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ & Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δ/ΝΣΗ: 3 Ο χλμ ΠΕΟ ΛΑΜΙΑΣ-ΑΘΗΝΑΣ 35100 ΛΑΜΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου»

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Άρθρο 1 : Ίδρυση, έδρα, Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ένωσης Συλλόγων που ιδρύθηκε και εδρεύει στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού Αττικής με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Η επωνυμία στη αγγλική γλώσσα αποδίδεται ως «COOPERATIVE

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση»

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» 1. Γενικά. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Συλλόγου Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» συμπληρώνει τις διατάξεις του καταστατικού με σκοπό την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (1) Υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Υποχρέωση να μετέχουν σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές, που

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Απόκτηση δικηγορικής Ιδιότητας - Άσκηση - Εξετάσεις. - Τμήμα Α - Άσκηση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Απόκτηση δικηγορικής Ιδιότητας - Άσκηση - Εξετάσεις. - Τμήμα Α - Άσκηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος Άρθρο 1: Η φύση της δικηγορίας Αρθρο 2: Η θέση του δικηγόρου στην απονομή της Δικαιοσύνης Άρθρο 3: Το επάγγελμα του δικηγόρου Άρθρο 4: Απόκτηση της δικηγορικής ιδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΕΚ.) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015.

(ΦΕΚ.) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015. (ΦΕΚ.) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Λ Ε Υ Κ Ω Σ Ι Α 1998 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ιδρυση - Επωνυμία - Εδρα 1 2. Λειτουργία - Σφραγίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Παράγραφος 1 Ιδρύεται επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες:

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.13 ΦΕΚ Α`24 9.2.1998 Προσαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος υπ` αριθ. 271/1989 στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2011 ειδικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗ την 2 του μηνός Ιανουαρίου 2011

Από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2011 ειδικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗ την 2 του μηνός Ιανουαρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΤΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2011 ειδικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗ την 2 του μηνός Ιανουαρίου 2011 Αριθμ. Απόφασης 1/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΛΕΤΚΩΙΑ ΚΤΠΡΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Όνομα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 Σο όνομα του συλλόγου των Κυπρίων διπλωματούχων Υυσικών Επιστημών είναι «Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ο Εκδοτικός Οίκος ιδρύθηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης τη δε χρηματοδότηση, λειτουργία και διαχείριση του έχει αναλάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 108(Ι) του 1997 103(Ι) του 1999 114(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Σταυρωµένος - 71 004 ΠΡΟΣ: Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό του

Ταχ. Δ/νση : Σταυρωµένος - 71 004 ΠΡΟΣ: Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Ηράκλειο 08/10/2015 Αριθµ. Πρωτ. 326 / Φ.20 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.E.I.) ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σταυρωµένος - 71 004 ΠΡΟΣ: Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Ταχ/κή Θυρίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ» ΑΡΘΡΟ 1 Από τους φοιτητές Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ιδρύεται σύλλογος σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως:

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως: Καταστατικό 1 Ονομασία και έδρα Ο σύλλογος φέρει την ονομασία Έλληνες Επιστήμονες Βερολίνου και Βρανδεμβούργου (κ.σ.) και έχει την έδρα του στο Βερολίνο. Έτος χρήσης είναι το ημερολογιακό έτος. 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Οργανώσεις γονέων. Παρ. 4. Οι ενώσεις γονέων κάθε νοµού ή νοµαρχιακού διαµερίσµατος συγκροτούν µία οµοσπονδία γονέων.

Οργανώσεις γονέων. Παρ. 4. Οι ενώσεις γονέων κάθε νοµού ή νοµαρχιακού διαµερίσµατος συγκροτούν µία οµοσπονδία γονέων. Οργανώσεις γονέων Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87 τ. Α Άρθρο 94 Πρόσθετες αρµοδιότητες δήµων 4. Στο άρθρο 75 παρ. Ι του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων, υπό τον τοµέα στ` («Παιδείας, Πολιτισµού και Α- θλητισµού»), προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

164 Ν. 44(Ι)/96. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96

164 Ν. 44(Ι)/96. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96 164 Ν. 44(Ι)/96 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Το σχέδιο «Καλλικράτης» εισάγει ορισμένες σημαντικές καινοτομίες που ενισχύουν τις τοπικές κοινωνίες και την συμμετοχική δημοκρατία.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Μετεχόντων σε Συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ο νόμος 1730/1987 «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-Α.Ε.)», προβλέπει, στο άρθρο 11, τη λειτουργία του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΐ.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1437 Ν. 108(Ι)/97 Αρ. 3211, 31.12.97

ΐ.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1437 Ν. 108(Ι)/97 Αρ. 3211, 31.12.97 ΐ.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1437 Ν. 108(Ι)/97 Αρ. 3211, 31.12.97 Ο περί Σχολικών Εφορειών Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ... 3

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ... 3 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ.... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο... 3 Όργανα λειτουργίας και επιτροπές εργασίας.... 3 Άρθρο 1ο... 3 Άρθρο 2ο... 3 Άρθρο 3ο... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο... 3 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Τηλέφωνο : 210-38 93 211 FAX : 210-38 43 236 E-mail : emporg-a@gge.gr

Α Π Ο Φ Α Σ Η Τηλέφωνο : 210-38 93 211 FAX : 210-38 43 236 E-mail : emporg-a@gge.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Aθήνα, 24 Ιανουαρίου 2008 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. Κ1-132 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓ/ΣΕΩΝ --------------- Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 5, 6, 7 & 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 5, 6, 7 & 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 5, 6, 7 & 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Άρθρο 2, παρ. 1 Π.Δ. 372/92 ΕΚΛΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονικό σωματείο με όνομα «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [συντομογραφικά ΚΥ.Μ.Ε.]. Η έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Π.Α. (συνεδρίαση 1 η /14-10-2015)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Π.Α. (συνεδρίαση 1 η /14-10-2015) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203298 / Fax: 210 8234822 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203298 / Fax: (+30) 210 8234822 E-mail: lydia@aueb.gr / www.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΧ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΧ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΧ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις - Σκοπός 1. Ο παρών "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΧ", εκδόθηκε σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ κ. Δήμαρχο για την Oικονομική Επιτροπή Δήμου Διονύσου ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ Ιδρύεται επιστημονικό, επαγγελματικό σωματείο, συλλογικό όργανο των εγκατεστημένων επαγγελματικά σ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση 1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «Αντισταθμιστική εκπαίδευση»: στην έννοια της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 31 Οκτωβρίου 2011, ώρα 11:00 π.μ. Στην έδρα της εταιρείας (Λεωφ. Κηφισίας 37 Α, Κτίριο Γραφείων Α, Golden Hall, Μαρούσι) 1 Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ

ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ Νοέμβριος 2015 Σελίδα 1 από 15 Τα όργανα του Ποταμιού 1. Oι εθελοντές (μέλη) του Κινήματος...3 2. Ο Επικεφαλής...4 3. Η Μεγάλη Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ 1508 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4422, 27.12.2013 Ν. 180(Ι)/2013 Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΛΚ-ΥΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: 4ΙΙΛΚ-ΥΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ελληνική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 74513 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΥΤΑΝΗ Οι αρμοδιότητες του Πρύτανη 1 καταστρώνονται στις ακόλουθες ομάδες 2 : 1. Πρύτανης και Ίδρυμα: α) Προΐσταται του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Μάιος 2005 ekloges 1 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΗΜΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε Άρθρο 1 ο Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ. Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) ΣΣ: Προτείνουμε να περιληφθούν στον υπό σύνταξη Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους»

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Δείτε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, μεταγραμμένο σε «Κείμενο για όλους»*. Στη μορφή αυτή, ο κανονισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικοί Κανονισμοί

Διοικητικοί Κανονισμοί ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Διοικητικοί Κανονισμοί 1. Στη δύναμη της ΚΥΣΟ εγγράφονται μέλη ερασιτεχνικά-φίλαθλα σωματεία που καλλιεργούν το άθλημα του σκακιού, σύμφωνα με όσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΣΥΝΤΟΜΕΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΣΥΝΤΟΜΕΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ) Μισιαούλη και Καβάζογλου 3012, Αγίου Αντωνίου Λεμεσός Τηλέφωνο: 25 578822 Τηλεομοιότυπο: 25 578811 osgdknlimassol@cytanet.com.cy www.osgdknlimassol.com.cy ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 13.1.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/77

Διαβάστε περισσότερα

E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy

E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy Αρ. Φακ.: 7.19.16/6 Αρ. Τηλ.: 22800642 Αρ. Φαξ: 22800638 E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 Σεπτεµβρίου 2013 ιευθυντές/ ιευθύντριες Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ III O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερµηνεία ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 3. Μέλη της Κοινότητας 4. Μητρώον µελών της Κοινότητας ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ Άρθρο 3 Τομείς Ψυχικής Υγείας - Ένταξη των Μονάδων Ψυχικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 'Άρθρο 1 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται Δευτεροβάθμια Αγροτική συνδικαλιστική οργάνωση με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ.Τ.Υ. Ταχ. Διεύθυνση : ΣΤΑΛΛΟΥ 6 Άμφισσα : 25-02-2015 Ταχ. Κώδικας : 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 4343 Πληροφορίες :Ν. ΛΥΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

662 Ν. 33(Ι)/94. Αριθμός 33(1) του 1994 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1994

662 Ν. 33(Ι)/94. Αριθμός 33(1) του 1994 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1994 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2877, 28.4.94 662 Ν. 33(Ι)/94 - Ο περί Οργανισμού Νεολαίας Νόμος του 1994 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 'Αρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 156(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί του Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛ.Ε.Μ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ. ΑΡΧΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ. ΑΡΘΡΟ 1 ο : Ίδρυση

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛ.Ε.Μ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ. ΑΡΧΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ. ΑΡΘΡΟ 1 ο : Ίδρυση ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛ.Ε.Μ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ. ΑΡΧΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ο : Ίδρυση 1.1. Ίδρυση Η ανεξάρτητη συνδικαλιστική κίνηση Ελευθέρων Επαγγελματιών Μηχανικών, είναι μία άτυπη μη κερδοσκοπική ένωση προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 1. Ίδρυση, αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 1.8.2013 Αριθ. Πρωτ.: 14186 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κεφάλαιο Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα