Β. I. ΛΕΙΜΙΝ Ε Ν Α Β Η Μ Α Μ Π Ρ Ο Σ Δ Υ Ο Β Η Μ Α ΤΑ Π ΙΣ Ω. κλασσικα κείμενα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Β. I. ΛΕΙΜΙΝ Ε Ν Α Β Η Μ Α Μ Π Ρ Ο Σ Δ Υ Ο Β Η Μ Α ΤΑ Π ΙΣ Ω. κλασσικα κείμενα"

Transcript

1

2 Β. I. ΛΕΙΜΙΝ Ε Ν Α Β Η Μ Α Μ Π Ρ Ο Σ Δ Υ Ο Β Η Μ Α ΤΑ Π ΙΣ Ω κλασσικα κείμενα

3 Α ν ά τ υ π ο άη τά Δ ΙΑ Λ Ε Χ Τ Α Ε Ρ ΓΑ Β.Ι. Α Ε Ν ΙΝ 'Ε κ δ ό τη ς : Β. Μ ακρυωνίτης & Σιά ΟΕ ΈΑπίβος 6 Ν-Ή ράκλειο

4 ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΜΠΡΟΣ, ΑΤΟ ΒΗΜΑΤΑ ΠΙΣΩ (Η ΚΡΙΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΜΜΑ ΜΑΣ) ΠΡΟΛΟΓΟΣ "Οταν γίνεται μιά μακρόχρονη, πεισματική, ζωηρή πάλη, άρχίζουν συνήθως, Οστερα άπό λίγον καιρό, νά διαγράφονται τά κεντρικά, τά βασικά Επίμαχα σημεία, ποό άπό τή λύση τους Εξαρτιέται ή οριστική έκβαση τής καμπάνιας καί πού, σέ σύγκριση μέ αδτά, περνούν δλο καί πιό πολύ σέ δεύτερη μοίρα 2λα τά μικρά καί άσήμαντα Επεισόδια τής πάλης. Έ τσ ι συμβαίνει καί στήν Εσωκομματική μας πάλη, πού έδ& καί μισό χρόνο κρατάει τήν προσοχή δλων τδ ν μελών τοδ κόμματος. Καί άκριβώς Επειδή άναγκάστηκα στή σκιαγραφία όλης τής πάλης, πού παρουσιάζψ στόν άναγνώστη, νά θίξω πολλά μικροζητήματα, πού έχουν μηδαμινό Ενδιαφέρον, πολλούς μικροκαυγάδες, πού στήν οδσία δέν Ιχουν κανένα Ενδιαφέρον, γι αδτό άκριβώς θά ήθελα άπό τήν πρώτη άρχή νά στρέψω τήν προσοχή τοδ άναγνώστη σέ δι>ό πραγματικά κεντρικά, βασικά σημεία, πού παρουσιάζουν τεράστιο Ενδιαφέρον κι έχουν Αναμφισβήτητη ιστορική σημασία καί είναι τά πιό έπείγοντα πολιτικά ζητήματα στήν ήμερήσια διάταξη τοδ κόμματός μας. Τό πρώτο ζήτημα είναι τό ζήτημα τής πολιτικής σημασίας τοδ χωρισμού τοδ κόμματός μας σέ «πλειοψηφία» καί σέ «μειοψηφία», πού έγινε στό δεύτερο συνέδριο τοδ κόμματος καί άπώθησε μακριά, πίσω του δλους τούς προηγούμενους χωρισμούς τών ρώσων σοσιαλδημοκρατών. Τό δεύτερο ζήτημα είναι τό ζήτημα τής κατ άρχήν σημα-

5 αίας τής θέσης τής νέος «Ίσκρα» στά Οργανωτικά ζητήματα, Εφόσον αύτή ή θέση βίναι πραγματικά θέση άρχών. Τό πρώτο ζήτημα είναι τό ζήτημα τής άφβτηρίβς τής κομματικοί μας πάλης, τών πηγών της, τών αίτιων της, τοΰ βασικού πολιτικού της χαρακτήρα. Τό δεύτερο ζήτημα είναι τό ζήτημα τών τελικών Αποτελεσμάτων αύτής τής πάλης, τής Ικ - βασής της, τοο κατ άρχήν ισολογισμού πού βγαίνε: δταν προσθέτουμε ολα δσα Ιχουν σχέση μέ τίς %ρχές καί δταν άφαιρέσουμε δλα ο 3α Ιχόυν σχέση μέ τούς μικροχαυγάδες. Τό πρώτο ζήτημα λύνεται μέ τήν άνάλυση τής πάλης πού Ιγινε ατό κομματικό συνέδριο, τό δεύτερο μέ τήν άνάλυση τοΰ νέου περιεχομένου στά ζητήματα άρχών τής νέας «Ίσκρα». Καί ή πρώτη καί ή δεύτερη άνάλυση, πού άποτελοδν τά εννιά δέκατα τού βιβλίου, καταλήγουν στό συμπέρασμα δτι ή «πλειοψηφία» είναι ή Επαναστατική καί ή «μειοψηφία» ή. Οπορτουνιστική πτέρυγα τοδ κόμματός μας. Οί διαφωνίες, πού χωρίζουν σήμερα τίς δυό αύτές πτέρυγες άνάγονται κυρίως δχι σέ προγραμματικά ζητήματα καί σέ ζητήματα ταχτικής, άλλά μόνο σέ ζητήματα Οργανωτικά. Είναι Οπορτουνισμός στά Οργανωτικά ζητήματα τό νέο σύστημα άντιλήψεων, πού τόσο σαφέστερα διαγράφεται στή νέα «Τσκρα», δσο περισσότερο προσπαθεί νά βαθύνει τή θέση της κι δσο ή θέση αύτή ξεκαθαρίζεται άπό τούς μικροκαυγάδβς γύρω στό ζήτημα τής πρόσληψης μελών χωρίς νά Ιχουν Εκλεγεί (κοοπτάτσια). Ή βασική Ιλλδίψη τής φιλολογίας, πού έχουμε σχετικά μέ τήν κομματική μας κρίση, είναι δτι στόν τομέα τής μελέτης καί τοΰ φωτισμού τών γεγονότων λείπει σχεδόν όλότ'ελα ή άνάλυση τών πραχτικών τοΰ κομματικοί) σονεδρίοο, καί δτι στόν τομέα τής διευκρίνισης τών βασικών άρχών τοδ Οργανωτικού προβλήματος, λείπει ή άνάλυση τής σχέσης πού όπάρχει Αναμφισβήτητα άνάμβσα στό βασικό λάθος τοΰ συντρόφου Μάρτοφ καί τοδ συντρόφου Άξελροντ στή διατύπωση τοδ πρώτου άρθρου τοδ καταστατικοδ καί στήν δπβράσπισΐ} αδτής 'τής διατύπωσης, άπό τό να μέρος καί άπό τ άλλο σ δλο τό «σύστημα» (έφόσον μπορούμε νά μιλάμε γιά σύστ/jaa) τών σημερινών άπόψεων άρχής τής «Ίσκρα» στό Οργανωτικό ζήτημα. "Οπως φαίνεται, ή βημέρινή σύνταξη τής «Ίσκρα» οοτε κάν παρατηρεί αύτή τή σχέση, παρ1 δλο πού ή σημασία τών διαφωνιών γύρω άπό τό πρώτο άρθρο χει πιά τονιστεί πάρα πολλές φορές στή 4

6 φιλολογία τής «πλειοψηφίας». Στήν οδσία σήμερα 6 σύντροφος Άξελροντ καί δ σύντροφος Μάρτοφ άπλ&ς βαθαίνουν, άναπτύσσουν χαί έπεχτείνουν τό πρωταρχικό τους λάθος πάνω στό πρώτο άρθρο. Σχήν ούσία, άκόμα άπό τίς συζητήσεις πάνω στό πρώτο άρθρο άρχισε νά διαγράφεται δλη ή θέση τών οπορτουνιστών στό δργανωτικό ζήτημα: καί ή συνηγορία τους γιά μιάν άκαθόριστη, δχι γερά συσπειρωμένη κομματική δργάνωση, καί ή έχθρέτητά τους πρές τήν Ιδέα («γραφειοκρατική» ιδέα) νά οίκο δομηθεί τό χέμμα άπό τά πάνω πρός τά κάτω, ξεκινώντας άπό τό κομματικό συνέδριο κι άπό τούς θεσμούς, πού αύτό δημιουργεί, καί ή τάση τους νά πάνε άπό τά κάτω πρός τά πάνω έπΐτρέποντας νά θεωρεί τόν έαυτό του μέλος τού κόμματος έ κάθε καθηγητής, τό κάθε γυμνασιόπαιδο καί ό «κάθε άπεργός», χαί ή έχθρότητά τους πρός τό «φορμαλισμό», πού άπαιτεί άπό τό μέλος τοδ κόμματος ν5άνήκει σέ μιά άπό τίς άναγνωρισμένες άπό τό κόμμα δργανώσεις, καί ή κλίση τους πρός τήν ψυχολογία τοδ άστοδ διανοούμενου, πού είναι πρόθυμος.«νά δεχτεί μόνο πλατωνικά τίς δργανωτικές σχέσεις», καί ή ροπή τους πρός τήν όπορτουνιστική βαθυστοχασιά καί τίς άναρχικές φράσεις καί ή τάση τους πρές τόν αύτονομισμό ένάντια στόν κεντρισμό, μέ δυό λόγια, δλα δσα άνθίζουν τώρα μέ φανταχτερά χρώματα στή via «Ίσκρα», συντελούν δλο καί περισσότερο νά διευκρινιστεί, καθαρά καί παραστατικά τό πρωταρχικό λάθος. Ό σο γιά τά πραχτικά τοδ συνεδρίου τοδ κόμματος, αύτή ή ίληθινά άδικη παραμέλησή τους μπορεί νά έξηγηθεί μονάχα μέ τό δτι οί συζητήσεις μας είναι παραφορτωμένες μέ καυγαδάκια καί ίσως άκόμα μέ τό δτι τά πραχτικά αδτά περιέχουν πάρα πολλές, πάρα πολύ πικρές άλήθειε?. Τά πραχτικά το» συνεδρίου τού κόμματός μας δίνουν μιά μοναδική στό είδος της εικόνα τ?,ς πραγματικές κατάστασης μέσα στό κόμμα μας, μιάν εικόνα πού είναι άναντικατάστατη γιά τήν άκρίβεια, τήν πληρότητα, τήν καθολικότητα, τόν πλοδτο καί τήν αόθεντικότητά της, μάς δίνουν τήν εικόνα τών άντιλήψεων, τών διαθέσεων καί τών σχεδίων, καμωμένη άπό τούς ίδιους τούς άνθρώπους πού παίρνουν μέρος στό κίνημα, τήν εικόνα τών πολιτικών αποχρώσεων, πού δπάρχουν μέσα στό κόμμα, τήν εικόνα πού μ&ς δείχνει τή σχετική τους δύναμη, τήν άμοιβαία τους σχέση καί τήν πάλη τους. Ίσα-ίσα τά πραχτικά τοδ κομματικού συνεδρίου, καί μόνο τά πραχτικά αδτά, μας δείχνουν ως ποιό βαθμό κατορθώσαμε πραγ

7 ματικά νά σαρώσουμε δλα τά οπολείματα τών παλιών δεσμών, πού ήταν καθαρά δεσμοί τοδ συστήματος τών όμίλων καί νά τούς Αντικαταστήσουμε μέ τόν Ινιαίο μεγάλο κομματικό δεσμό. Κάθε μέλος τοδ κόμματος άν θέλει νά συμμετέχει συνειδητά στίς δπο- Οέσεις τοδ κόμματός του, Ιχει όποχρέωση νά μελετά μ έπιμέλβια τό κομματικό μας συνέδριο, άκριβώς: νά μελετδ, γιατί μιά Απλή Ανάγνωση τοδ σωροδ τοδ Ακατέργαστου ύλικοδ, πού Αποτελεί τά πραχτικά, δέ μδς δίνει τήν είκόνα τοδ συνεδρίου. Μόνο μέ τήν επιμελή καί αότοτελή μελέτη μποροδμε νά πετύχουμε (καί πρέπει νά πετύχουμε), οί σύντομες περιλήψεις τών λόγων, τά ξερά Αποσπάσματα άπό τίς συζητήσεις καί οί μικροί διαπληχτισμοί γιά τά μικρά (φαινομενικά μικρά) ζητήματα, νά ουγχωνευτοδν σέ κάποιο σύνολο, Ιτσι πού μπροστά στά μέλη τοδ κόμματος νά έρθωθεί ζωντανή ή μορφή κάθε Αξιόλογου ρήτορα καί νά ξεκαθαριστεί δλη ή πολιτική φυσιογνωμία τής καθεμιδς Από τίς δμάδες τών Αντιπροσώπων στό κομματικό ουνέδριο. Αδτός, πού γράφει τοδτες τίς γραμμές, θά θεωρήσει δτι ή δουλιά του δέν πήγε χαμένη, άν κατορθώσει νά δόσει Ιστω καί μιά ώθηση γιά μιά πλατιά καί αότοτελή μελέτη των πραχτικών τοδ κομματικού συνεδρίου. Ά κόμα μιά λέξη γιά τούς Αντίπαλους τής σοσιαλδημοκρατίας. Χαιρεκακούν καί μορφάζοον δταν βλέπουν τίς βιαφωνίβς μας. θά προσπαθήσουν, φυσικά, ορισμένα μέρη τοδ βιβλίου μου, Αφιερωμένα στίς Αδυναμίες καί στίς έλλείψεις τοδ κόμματός μας νά τ Αποσπάσουν Από τή συνοχή τους καί νά τά χρησιμοποιήσουν γιά τούς σκοπούς τους. Οί ρώσοι σοσιαλδημοκράτες είναι πιά Αρκετά μπαρουτοχαπνισμένοι μέσα στίς μάχες, γιά νά μήν ταράζονται «πό τέτια ψιλοτσιμπήματα καί γιά νά συνεχίζουν παρ δλα αδτά νά κάνουν αότοκριτική καί νά ξεσκεπάζουν Αμεί.λιχτα τίς Ιδιες τους τίς έλλείφεις, που θά ξεπβραστοδν σίγουρα καί Αναπόφευγα μέ τήν Ανάπτυξη τοδ έργατικοδ κινήματος. Καί οί κύριοι Αντίπαλοί μας Ας δοκιμάσουν νά μάς δύσουν μιάν εικόνα τής πραγματικής κατάστασης μέσα στά «κόμματά» τους, πού έστω καί Από μακριά νά πλησιάζει τήν είκόνα πού δίνουν τά πραχτικά τοδ δεύτερου συνεδρίου μας! Μάης β Ν. Aivivi

8 A) Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΓ ΣΤΝΕΔΡΙΟΓ Ή «Ίσχρα» άπό τήν άρχή άκόμα, οτήν άγγελία της coo 1900, πού είχε προηγηθεί άπό τήν ϊκδοσή της, δήλωσε οτι πρίν ένωθοδμε πρέπει νά χωρίσουμε. Ή «Ίσκρα» προσπάθησε νά μετατρέψει τή συνδιάσκεψη τοδ 1902 σέ ιδιωτική σύσκεψη καί δχι σέ κομματικό συνέδριο*. Ή «Ίσκρα» Ενέργησε μέ Εξαιρετική προσοχή τό καλοχαιρι καί τό φθινόπωρο τοδ 1902, δίαν άνανέωσε τήν Οργανωτική Επιτροπή, πού είχε Εκλέξει αύτή ή συνδιάσκεψη; Τέλος, τό ίργο τοδ χωρισμοδ σέ παρατάξει? τελείωσε, τελείωσε δπως τό έχουμε άναγνωρίαει γενικά δλοι μας. Ή Οργανωτική Επιτροπή συγχροτήθηκε ατά τέλη τοδ Ή «Ίσκρα» χαιρετίζει τή στερέωσή της καί δηλώνει στό άρθρο τής σύνταξης τοδ φύλλου άριθ. 32 δτι ή σύγκληση τοδ συνέδριο» τοο κόμματος είναι ή π ι ά έπιταχτική άνάγχη πού δέν παίρνει άναβολή**. Έ τσ ι, έμδς λιγότερο άπό κάθε άλλον μποροδν νά μδς κατηγορήσουν δτι βιαστήκαμε στό ζήτημα τής σύγκλησης τοδ δεύτερου συνεδρίου. Ε μ είς Γσα-ϊσα Ενεργήσαμε σύμφωνα μέ τόν κανόνα: Ιφτά φορές μέτρα, μιά φορά κόβε. Β) Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΣΓΝΕΔΡΙΟ Ποιό ήταν τό κύριο καθήκον τοδ συνεδρίου;νά δημιουργήσει ένα πραγματικό κόμμα πάνω στίς άρχές καί στίς οργανωτικές βάσεις πού είχε διατυπώσει χαί Επεξεργαστεί ή «Ίσ - χρα». Τό δτι τό συνέδριο δπρεπε νά Εργαστεί πρός αδτήν άχρίτ * Βλ. τά κραχτικά τα Ο 8«6τ«ρου ouyeipiou, ο«λ. 30. * Βλ. A i ν ι ν, «Έ ρ γα», τόμ. V I, οβλ. 277, χί)ς 4ης ροοο. 1x8. 2 ύ ν τ. 7

9 βώς τήν κατεύθυνση, αδτό είχε προκαθοριστεί άπό τήν τρίχρονη δράση τής «Ίσκρα» καί άπό τό γεγονός δτι τήν κατεύθυνση άδτή τήν είχε παραδεχτεί ή πλειοψηφία τών έπιτροπβ>ν. Τό πρόγραμμα καί ή κατεύθυνση τής «Ίσκρα» θά Ιπρεπε νά γίνουν τό πρόγραμμα καί ή κατεύθυνση τοδ κόμματος, τά όργανωτικά σχέδια της «Ίσκρα» θά ίπρεπε νά κατοχυρωθούν στό δργανωτικό καταστατικό τού κόμματος. Είναι δμως αδ.τονόητο δτι ϊνα τέτιο άποτέλεσμα δέ μπορούσε νά τό πετύχουμε χωρίς πάλη: ή πληρότητα τής Αντιπροσώπευσης στό συνέδριο Ιξασφάλισε τήν παρουσία σ αυτό καί δργανώσβων, πού είχαν πολεμήσει Αποφασιστικά τήν «Ίσκρα» (Μπούντ καί «Ραμπότσεγιε Ντιέλο») καί άλλων πού, ένώ στά λόγια παραδέχονταν τήν «Ίσκρα» σάν καθοδηγητικό οργανο, στήν πράξη Ακολουθούσαν τά δικά τους Ιδιαίτερα σχέδια xal διαχρίνονταν γιά τήν Αστάθειά τους στά ζητήματα άρχών (ή δμάδα «Έργάτης τοδ Νότου» χαί οί Αντιπρόσωποι μερικών έπιτροπών, πού βίχαν προσχωρήσει σ αύτήν). Μέσα σέ τέτιες συνθήκες, τό συνέδριο δέ μπορούσε νά μή μετατραπεί σέ στίβο πάλης γι* τή νίκη της κατεύθυνσης τής «Ίσκρα». "Οτι τό συνέδριο ήταν πραγματικά μιά τέτια πάλη αύτό θά τό δεί Αμέσως δ καθένας, πού θά διαβάσει, κάπως προσεχτικά τά πραχτικά του. Τό καθήκον μας τώρα είναι νά παρακολουθήσουμβ λεπτομερειακά τίς κυριότερες παρατάξει ζ, ποό φανερώθηκαν στά διάφορα ζητήματα τοδ συνεδρίου καί ν Αποκαταστήσουμε, σύμφωνα μέ τά Ακριβή στοιχεία τών πραχτικών, τήν πολιτική φυσιογνωμία τής καθεμιάς άπό τίς βασικές ομάδες τοδ συνεδρίου. Τί Ακριβώς Αντιπροσώπευαν αότές οί ομάδες, αότές οί κατευθύνσεις κι αύτές οί Αποχρώσεις, πού Ιμελλε νά συγχωνευθοδν στό συνέδριο σ Ινα Ινιαίο κόμμα κάτω άπό τήν καθοδήγηση τής «Ίσκρα»; Νά τί πρέπει νά δείξουμε μέ τήν Ανάλυση τών συζητήσεων καί τών ψηφοφοριών, Ή διευκρίνιση αότού τού γεγονότος εχει βασική σημασία, καί γιά τή μελέτη τοδ τί είναι στήν πράξη οί σοσιαλδημοκράτες μας καί γιά τήν κατανόηση των αιτίων τής διάστασης. 8

10 Γ. Η ΑΡΧΗ ΤΟΓ ΣΤΝΕΔΡΙΟΓ ΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ * Τό πιό σωστό είναι νά γίνει ή Ανάλυση τών συζητήσεων καί τών ψηφοφορι&ν στό συνέδριο μέ τή σειρά τών συνεδριάσεων τοδ συνεδρίου, γιά νά σημειώνουμε διαδοχικά τίς πολιτικές Αποχρώσεις ποό διαγράφονται δλο καί περισσότερο. θ άπομαχρυνόμαστε άπ τή χρονολογική σειρά μόνον δταν αύτό θά είναι Απόλυτα Απαραίτητο γιά νά Ιξετάσουμε μαζί ζητήματα πού συνδέονται στενά μεταξύ τους ή ομοιογενείς παρατάξεις. Γιά νά είμαστε Αμερόληπτοι θά προσπαθήσουμε ν'αναφέρουμε 8λες τίς χυριότερες ψηφοφορίες, Αφήνοντας φυσικά κατά μέρος ένα σωρό ψηφοφορίες πάνω σέ μικροζητήματα, πού Απασχόλησαν πάρα πολύ τό συνέδριο, (έν μέρει άπό τήν απειρία χα ί τήν Ανικανότητά μας νά κατανείμουμε τό ολικό στίς συνεδριάσεις τών έπιτροπών χαί τών ολομελειών, έν μέρει άπό καθυστερήσεις, ποό Ιφταναν τά δρια τ^ς κωλυσιεργίας). Τό πρώτο ζήτημα, πού προκάλεσε τίς συζητήσεις πού άρχισαν νά φανερώνουν διαφορά άποχρώσεων, ήταν τό ζήτημα νά μπεί στήν πρώτη θέση (στήν «ήμερήσια διάταξη» τοδ συνεδρίου) τό ζήτημα: «Ή θέση τοδ Μπούντ μέσα στό χόμμα» (σελ τών πραχτικών). 'Από τήν άποψη τής «Ίσκρα», ποό τήν όποστήριζαν ό Πλεχάνοφ, ό Μάρτοφ, ό Τρότσκι καί γώ, δέ μπορούσε νά δπάρχει καμιά Αμφιβολία πάνω σ αότό τό ζήτημα. Ή?ξοδος τοδ Μπούντ άπό τό κόμμα Ιδειξε. ολοκάθαρα οτι οί Αντιλήψεις μας ήταν σωστές: άν τό Μπούντ δέν ήθελε νά πάει μαζί μας καί νά παραδεχτεί τίς δργανωτικές άρχές, ποό τίς συμμεριζόταν μαζί μέ τήν «Ίσκρα» ή πλειοψηφία τοδ κόμματος, ήταν άνώφελο καί άκατανόητο νά «προσποιούμαστε» δτι παμε μαζί καί νά τραβάμε έτσι τό συνέδριο σέ μάκρος (δπως τό τραβούσαν οί δπαδοί τοδ Μπούντ). Τό ζήτημα αύτό είχε πιά ξεκαθαριστεί πέρα γιά πέρα στή φιλολογία καί γ*ά κάθε κάπως σκεφτόμενο μέλος τοδ κόμματος ήταν ξεκάθαρο δτι δέν έμενε παρά νά μπεί άνοιχτά τό ζήτημα καί νά γίνει κατευθείαν καί τίμια ή έκλογή: αύτονομία (πδμε μαζί) ή δμοσπονδία (χωρίζουμε). Υποχωρητικοί σέ δλη τήν πολιτική τους, οί Αντιπρόσωποι τοδ Μπούντ, θέλησαν καί δώ νά ξεφύγουν τραβώντας οέ 9

11 μάκρος τ6 ζήτημα. Προσχώρησε σ αδτούς ό σύντροφος Ακίμοφ καί προτάσσει ξαφνικά, δπως φαίνβται στ δνομα δλων τών Οπαδ ν τοδ «Ραμπότσεγιε Ντιέλο», τίς Οργανωτικές έιαφωνύς μέ τήν «Ίσκρα» (σβλ. 31 των πραχτικών). Μέ τό μέρος τοδ Μπούντ καί τοδ «Ραμπότσεγιε Ντιέλο» πέρνα ό σύντροφος Μάχοφ (δηλ. οί δυό ψήφοι τής Ιπιτροπής τοδ Νικολάγιεφ, πού λ ί γο πρίν είχε έκφράσει τήν αλληλεγγύη της μέ τήν «Ίσκρα»!). Γιά τό σύντροφο Μάχοφ τό ζήτημα είναι τελείως άσαφές χαί θεωρβί, σάν «άδόνατο σημείο» καί τό «ζήτημα τής δημοκρατικής συγκρότησης ή, άντίθβτα (σημειώστε το αύτό!) τοδ συγκεντρωτισμοδ». Ετσι, ενάντια στούς ίσκριστές ξεσπαθώνουν τό Μπούντ, τό «Ραμπότσεγιε Ντιέλο» καί ό σύντροφος Μάχοφ, πού είχαν δλοι μαζί άκριβώς τούς δέκα ψήφους, πού δόθηκαν ένανιίον μας (σελ. 33). *Γ π έ ρ δόθηκαν 3 0 ψήφοι. Γύρω άπ' αύτό τόν άριθμό, δπως θά δούμε παρακάτω, κυμαίνονται συχνά οί ψήφοι τών ίσκριστών. "Οπως άποδείχνεται, είχαμε ένδεκα ψήφους άποχή, πού φαίνεται δέν πήγαιναν οδτε μέ τό Ινα οδτε μέ τό άλλο άπό τά άντιμαχόμενα «κόμματα». Είναι ένδιαφέρον νά σημειώσουμε δτι δταν ψηφίζαμε γιά τό άρθρο 2 τοδ καταστατικού τοδ Μπούντ (ή άπόριφη αύτοδ τοδ άρθρου 2 προκάλεσε τήν άποχώρηση τοδ Μπούντ άπό τό κόμμα), αδτοί πού ψήφισαν τό άρθρο 2 κι αδτοί πού Ικαναν άποχή άποδείχτηκε δτι ήταν έπίσης δέκα (σβλ. 289 τών πραχτικών). Κι αύτοί πού Ικαναν άποχή ήταν ϊσ α -ϊσ α ο! τρείς Οπαδοί τοδ «Ραμπότσεγιε Ντιέλο» (Μπροδκερ, Μαρτίνοφ καί Ά χίμ οψ ) xal ό σύντροφος Μάχοφ. Είναι ολοφάνερο δτι ή ψηφοφορία γιά τή θέση πού Ιπρβπε νά δοθεί στό ζήτημα τοδ Μπούντ εδοσε μιά κατάταξη τών δυνάμεων πού δ έ ν ήταν καθόλου τυχαία. Είναι Ολοφάνερο δτι δλοι αύ'τοί οί σύντροφοι διαφωνοδσαν μέ τήν «Ίσκρα», 8χι μόνο στό τεχνικό ζήτημα γιά τή σειρά τών θεμάτων στή συζήτηση, μά κ α ί στήν ούσία. Μετά τήν ψηφοφορία πάνω στό ζήτημα τής σειρόες πού θά είχε στήν ήμερήσια διάταξη τό ζήτημα τοδ Μπούντ, βγήκε στήν Ιπιφάνεια τό ζήτημα τής ομάδας «Αγώνας», πού Οδήγησε κι αύτό σέ μιά ϊξαιρετικά Ινδιαφέρουσα κατάταξη τών δυνάμεων καί πού συνδέεται στενά μέ τό πιό «άδύνατο» ζήτημα τοδ συνεδρίου, μέ τό ζήτημα των προσώπων πού θ άποτελέσουν τά κεντρικά όργανα. Ή έπιτροπή γιά τόν καθορισμέ

12 τής σύνθεσης τοδ ουνεδρίου είναι άντίθετη ατό νά κληθεί ή ομάδα- «Αγώνας», σύμφωνα μέ μιάν άπόφαση τί)ς Οργανωτικές 'Επιτροπής πού Ιχει ψηφιστεί δ υ ό φορές (σελ. 383 καί 375 τών πραχτικών) καί σύμφωνα μέ τήν ϊκθεση τών ά ν τ ι π ρ ο- σώπων της στήν έ π ι τ ρ ο π ή (σελ. 35). Ό σύντροφος Γιβγκόροφ, μέλος τής Ό ρ γ α ν ω τ ixf) ς Επιτροπής, δηλώνει 8τι τό «ζήτημα τοδ,, Αγώνα" (σημειώστε το : τοδ Αγώνα" κι δχι τούτου ή Ικβίνου τοδ μέλους αδτής τής ομάδας) είναι καινούργιο γι αδτόν» κ«ί παρακαλεί νά διακοπεί ή συνεδρίαση. Πώς μπορεί γιά να μέλος τής Οργανωτι* χής Επιτροπής νά είναι καινούργιο να ζήτημα, πού γι αύτό ή Οργανωτική Επιτροπή πήρε δυό φορές άπόφαση χ ι 8μως νά μένει αχοτβινό χαί άγνωστο; Στό διάστημα τής -διακοπής συνεδριάζει ή Οργανωτική Επιτροπή (σελ. -40 τ(δν πραχτικών). Παίρνουν μέρος στή συνεδρίαση τά μέλη της, πού βρίσκονταν τυχαία στό συνέδριο (μερικά μέλη τής Όργανωίικής Επιτροπής άπό ίά παλιά μέλη τής δργάνωσης τής «*Ισχρα» 2λβιπαν άπό τό συνέδριο)*. Αρχίζουν οί συζητήσεις γιά τόν «Αγώνα». Οί δπαδοί τοδ «Ραμπότσεγιε Ντιέλο» τάσσονται όκέρ (Μαρτίνοφ, Άκίμοφ χαί Μπροδχερ, σελ. 36-3S). Οί ίαχριβτές (Παύλοβιτς, Σορόκιν, Λάγκε, Τρότσκι, Μάρτοφ χαί άλλοι) τάσσονται χατά. Τό συνέδριο ξαναχωρίζβται στίς γνωστές μας παρατάξεις. Α ρχίζει σκληρή πάλη γύρω άπό τόν «Αγώνα» καί έ σύντροφος Μάρτοφ βγάζει Ιναν πολύ έμπβριστατωμένο (σελ. 38) χαί «μαχητικό» λόγο, δπου δείχνει πολύ σωστά τήν «άνισόμετρη άντικροσώπευαη» τών ομάδων άπό τή Ρωσία χαί τών ομάδων τοδ έξωτεριχοδ χαί τονίζει 2τι είναι ζήτημα &ν θά ήταν «καλό» νά δόαουμε κάποιο «προνόμιο» στήν ομάδα τοο έξωτεριχοδ (χρυσά λόγια, ίδιαίτερα διδαχτιχά τώρα, άπό τήν άποψη τών γεγονότων πού ξετυλίχτηκαν μετά τό συνέδριο 1), 2τι δέν πρέπει νά Ενθαρρύνουμε «τό δργανωτιχό χάος, μέσα ατό κόμμα, πού χα ρακτηριζόταν άπό Ινα χομάτιασμα, πού δέν τό προχάλεσαν καθόλου συλλογισμοί άρχών» (πέτυχε δχι αχό φρύδι μά στό μ ά τι... τή «μειοψηφία» τοδ συνεδρίου τοδ κόμματός μ α ς!). Εκτός άπό * Γιοι τή οανβδρίαση αύτή βλέπβ τό γράμμα τοβ Παύλο βιτς, μέλους τής Ο ργανωτικοί Επιτροπές πού βΐχβ Ικ λ β γεϊ ό μ ό φ ω ν α icptv άπό τό Συνέδριο οάν έβδομο μέλος της κα( ίμπιοτο πρόοωπο της σύνταξης. (Π ραχτικά τοδ 2ι>νδίομου σβλ. Μ). 11

13 τούς όπαδούς τοδ «Ραμπότσεγιε Ντιέλο». κανένας δέν πήρβ θέση Ανοιχτά καί αιτιολογημένα δπέρ τοδ «Αγώνα», ώς τή στιγμή ποό έκλεισε ό κατάλογος τβ ν ομιλητών (αελ. 40): πρέπει νά είμαστε δίκαιοι Απέναντι στό σύντροφο Ακίμοφ χαί τούς φίλους τοο καί νά ποδμε δτι αυτοί, τουλάχιστον δέ στριφογύρισαν xal δέν κρύφτηκαν, Ακολούθησαν Ανοιχτά τή γραμμή τους, έλεγαν Ανοιχτά τί ήθελαν. "Ύστερα Από τό κλείσιμο τοδ καταλόγου τδ ν δμιλητ&ν, δταν πιά δέ μπορεί κανείς ν Αποφανθεί πάνω στήν οδσία δ σύντροφος Γιεγκόροφ «ζητά έπίμονα νά διαβαστεί ή Απόφαση, πού μόλις είχε ψηφίσει ή Οργανωτική Επιτροπή». Δέν είναι παράξενο δτι οί σύνεδροι, Αγαναχτοδν Απ αδτόν τόν τρόπο καί δ σύντροφος Πλεχάνοφ, σάν πρόεδρος, Ικφράζει τήν «Απορία του, γιά τό πώς δ Γιεγκόροφ Ιπιμένει στήν Απαίτησή του». Έ ν α Από τά δυό: είτε έκφράζεσαι Ανοιχτά καί συγκεκριμένα πάνω στήν οδσία τοδ ζητήματος μπροστά σ δλο τό ουνέδριο, είτε δέν έκφράζεσαι καθόλου. Ν Αφήνεις δμως πρώτα νά κλείσει δ. κατάλογος τφν ομιλητών καί ϋστερα νά παρουσιάζεις στό σονέδριο, μέ τό πρόσχημα τής «δευτερολογίας»,μιά καινούργια Απόφαση τής Οργανωτικής Επιτροπής Ακριβώς πάνω στό ζήτημα πού συζητιέται αδτό ίσοδυναμεί μέ πισώπλατο χτύπημα! Ή συνεδρίαση έπαναλαβαίνεται *τό Απόγευμα καί τό προεδρείο, πού έξακολουθεί νά Απορεί, Αποφασίζει ν Αφήσει τούς «τύπους» καί νά χαταφύγει σ Ενα τελευταίο μέσο, πού χρησιμοποιείται στά συνέδρια μόνο σ Ιξαιρετικές περιπτώσεις: «στή συντροφική έξήγηση». Ό Αντιπρόσωπος τής Οργανωτικής Ε π ι τροπής Ποπόφ Ανακοινώνει τήν Απόφαση τής Οργανωτικής Ε π ι τροπής, πού ψηφίστηκε Απ δλα τά μέλη της, έκτός άπό Ιναν, τόν Παύλοβιτς (σβλ. 43) καί προτείνει στό συνέδριο νά καλέβουν τό Ριαζάνοφ. Ό Παύλοβιτς δηλώνει δτι άρνήθηκε καί Αρνείται τή νομιμότητα τής συνεδρίασης τής Οργανωτικής Επιτροπής καί οτι ή καινούργια Απόφαση τής Οργανωτικής Ε πιτροπής «Αντιφάσκει στήν προηγούμενη Απόφασ ή τ η ς». Ή δήλωση αδτή προκαλεί θύελλα. 'Ο σύντροφος Γιεγκόροφ, έπίσης μέλος τής Οργανωτικής Επιτροπής καί μέλος τής δμάδας «Εργάτης τοδ Νότου», άποφεύγει ν Απαντήσει στήν οδσία καί θέλει νά μεταφέρει τό κέντρο τοδ βάρους στό ζήτημα τής πειθαρχίας. Ό σύντροφος Παύλοβιτς Ιχει δήθεν παραβιάσει τήν 12

14 κομματική πειθαρχία (!), γιατί ή Οργανωτική Επιτροπή, Αφοΰ έξέτασε τή διαμαρτυρία τοδ Παύλοβιτς Αποφάσισε «νά μήν Ανακοινώσει στό συνέδριο τή χωριοτή γνώμη τοδ Παύλοβιτς». Οί συζητήσεις μεταφέρονται στό ζήτημα τής κομματικής πειθαρχίας καί ό Πλεχάνοφ μέσα σέ θυελλώδικα χειροκροτήματα τοο συνεδρίου, έξηγεί μέ διδαχτικό τρόπο στό σύντροφο Γιεγκόροφ, δτι «έμείς δέν έχουμε κατηγορηματικές έντολές» (σελ. 42, σύγκρινε καί τή σελ. 379, κανονισμός τοδ συνεδρίου, 7 : «Ή πληρεξουσιότητα τών Αντιπροσώπων δέν πρέπει νά περιορίζεται Από κατηγορηματικές έντολές. Στήν άσκηση τής πληρεξουσιότητάς τους είναι τελείως έλεύθεροι κι Ανεξάρτητοι»). «Τό συνέδριο είναι τό Ανώτατο κομματικό σώμα» καί, συνεπώς, παραβιάζει τήν κομματική πειθαρχία καί τόν κανονισμό τοδ συνεδρίου έκεΐνος άκριβώς, πού μέ δποιονδήποτε τρόπο έμποδίζει Ιναν δποιονδήποτε Αντιπρόσωπο ν Απευθυνθεί κατευθείαν ατό συνέδριο γ ιά 8λα, χωρίς καμιά έξαίρεση, τά ζητήματα τής κομματικής ζωής. Έ τσι τό έπίμαχο ζήτημα καταλήγει στό δίλημα: ομιλοι ή κόμμα; Περιορισμός τών δικαιωμάτων των Αντιπροσώπων τοδ συνεδρίου στ ονομα φανταστικών δικαιωμάτων ή καταστατικών διαφόρων συλλόγων καί δμίλων, είτε πλέρια, δχι μόνο στά λόγια, μά στήν πράξη, διάλυση δλων τών κατώτερων δργάνων καί τών παλιών ομάδων μπροστά στό συνέδριο, ωσπου νά δημιουργηθοόν πραγματικά Ιγκυρα κομματικά δργανα. 'Ο Αναγνώστης βλέπει κιόλας Από δώ πόσο τεράστια σπουδαιότητά Αρχών είχε αύτή ή συζήτησή στήν άρχή Ακόμα τοδ συνεδρίου (τρίτη συνεδρίαση), πού Ιβαζε σάν σκοπό του ν Ανασυγκροτήσει πραγματικά τό κόμμα. Στή συζήτηση αδτή είχε συμπυκνωθεί, σάν νά λέμε, ή σύγκρουση άνάμεσα στούς παλιούς όμίλους καί δμάδες (σάν τόν «Ε ργάτη τοΰ Νότου») καί στό κόμμα πού ξαναγεννιόταν. Καί νά, τώρα πού φανερώνονται οί άντιΐακριστικές δμάδες: καί δ όπαδός τοΰ Μπούντ Ά μ - πραμσον, καί δ σύντροφος Μαρτίνοφ, φλογερός σύμμαχος τής σημερινής σύνταξης τής «Ίσκρα», καί ό γνωστός μας σύντροφος Μάχοφ 'δλοι αότοί Ικφράζονται δπέρ τοδ Γιεγκόροφ καί τής δμάδας «Εργάτης τοΰ Νότου», καί ένάντια στόν Παύλοβιτς. 'Ο σύντροφος Μαρτίνοφ, πού συναγωνίζεται τώρα τόν Μάρτοφ καί τόν Άξελροντ ατό ζήτημα τοΰ δργανωτικοΰ «δημοκρατισμού», μας θυμίζει Ακόμα καί τό... στρατό, δπου μπορεί κανείς νά προσφύγει στά Ανώτερα δργανα μονάχα μέσω τών xatdm ocov!!

15 Τό πραγματικό νόημα αδτής τής «συμπαγούς» άντιϊσκριστικής άντιπολίτευσης ήταν δλότελα καθαρό γιά δσους παραβρίσκονταν στό συνέδριο, η γιά κείνους πού είχαν παρακολουθήσει προσεχτικά τήν Ισωτερική ιστορία τοδ κόμματός μας πρίν άπό τό συνέδριο. Καθήκον τής άντιπολίτευσης (πού ίσως καί δέν τό συναισθάνονταν πάντα δλοι οί άντιπρόσωποί της καί πού τό υπεράσπιζαν κάποτε άπό κεκτημένη ταχύτητα) ήταν νά περιφρουρήσει τήν Ανεξαρτησία, τήν Ιδιομορφία, τά στενά συμφέροντα, των μικρο-ομάδων, πού κινδυνεύουν νά καταβροχθιστούν άπό τό πλατύ κόμμα, πού δημιουργείται πάνω στίς άρχές τής «Ίσκρα». Απ αυτήν άκριβώς τήν άποψη έξέταζε τό ζήτημα καί ό σύντροφος Μάρτοφ, πού τότε δέν είχε άκόμα προκάνει νά Ινωθεί μέ τόν Μαρτίνοφ. Ο σύντροφος Μάρτοφ έκστρατεύει άποφασιστικά, καί δίκαια εκστρατεύει ενάντια σέ κείνους, πού «στήν άντίληψή τους γιά τήν κομματική πειθαρχία δέν πάνε παραπέρα άπό τίς υποχρεώσεις τοΰ Ιπαναστάτη πρός τήν ομάδα κ α τώτερης τάξης, δπου άνήκει». «Κανένας άναγκαστικός (ή υπογράμμιση είναι τοΰ Μάρτοφ) χωρισμός σέ ομάδες δέν έπιτρέπεται μέσα σ 2να ένιαίο κόμμα», έξηγεί δ Μάρτοφ στούς υπέρμαχους τοδ στενού ομίλου, χωρίς νά μαντεύει δτι μ αότά τά λόγια μαστιγώνει τήν ίδια τήν πολιτική στάση τοο στό τέλος τοΰ συνεδρίου καί δστερα άπ τό συνέδριο... Δ) Η ΔΙΑΑΓΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ «ΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΓ ΝΟΤΟΓ» Ή κατανομή τδν άντιπροσώπων στό ζήτημα τής Οργανωτικής Επιτροπής θά μποροδσε ίσως νά φανεί τυχαία. Μιά τέτια γνώμη δμως θά ήταν λαθεμένη, καί γιά νά τή βγάλουμε άπ τή μέση θ άπομακρυνθοδμε άπό τή χρονολογική σειρά καί θά έξετάσουμε τώρα άμέσως να έίλεισόδιο, πού εγινε στό τέλος τοΰ συνεδρίου, μά πού συνδέεται πολύ στενά μέ τό προηγούμενο. Τό Ιπβισόδιο αότό είναι ή διάλυση τής ομάδας «Ε ρ γάτης τοδ Νότου». Στίς ίσκριστικές δργανωτικές τάσεις δηλ. στήν ολοκληρωτική συσπείρωση τδ ν κομματικδν δυνάμεων καί στήν έξάλειψη τοδ χάους, πού κοματιάζει τίς δυνάμεις άντιτάχτηκαν έδδ τά συμφέροντα μ ι δ ς ομάδας, πού είχε κάνει ωφέλιμη δουλιά, δταν δέν οπήρχε πραγματικό κόμμα, καί πού μέ τή συγκέντρωση τής δουλιάς Ιγινε τώρα περιττή. Σ τ δνο-

16 μα τδ ν συμφερόντων τοδ δμίλου ή ομάδα «Έ ργάτης τοδ Νότου» μπορούσε μέ ίσα δικαιώματα μέ τήν παλιά σύνταξη τής «Ίσκρα» ν άξιώσει τή διατήρηση τής «συνέχειάς» της καί τοδ άπαραβίαστου. Στ δνομα τών συμφερόντων τοδ κόμματος ή ομάδα αότή πρεπβ νά δποταχτεί στή μεταφορά τών δυνάμεων της*ατίς «άντίαηιχες κομματικές όργανώσεις» (σελ. 313, στό τέλος τής άπόφασης, πού ψήφισε τό συνέδριο). Ά π ό τήν άποψη τών συμφερόντων τοδ ομίλου καί τοδ «μικροαστισμοδ» δέ μποροδσε νά μή φαίνεται «λεπτό πράγμα» (Ικφραση τού σύντροφου Ροδσοφ καί τοδ σύντροφου Ντόϊτς) ή διάλυση μιάς χρήσιμης ομάδας πού δέν τήν ήθελε, οπως δέν τήν ήθελε καί ή παλιά σύνταξη τής «Ίσκρα». Ά π ό τήν άποψη τών συμφερόντων τοδ κόμματος ήταν Απαραίτητη ή διάλυση, ή «άπορόφηση» (έκφραση τοδ Γκοδσεφ) μέσα ατό κόμμα. Ή ομάδα «Εργάτης τού Νότου» δήλωσε άνοιχτά πώς «δέ βρίσκει άναγκαϊο» νά δηλώσει δτι διαλύεται κι άπαιτεί «τό συνέδριο νά Ικφράσει κατηγορηματικά τή γνώμη του» καί μάλιστα «άμέσως μέ: ναί ή δχι». Ή ομάδα «Εργάτης τοδ Νότου» έπικαλέστηκε άνοιχτά τήν ίδια άκριβώς «συνέχεια», πού άρχισε νά έπικαλείται ή παλιά σύνταξη τής «Ίσ κ ρ α»... Βστερα άπό τή διάλυσή της! «Ά ν καί μεΐς δλοι, παρμένοι ξεχωριστά σάν άτομα, άποτελοδμε ένα ένιαίο κόμμα είπε ό σύντροφος Τιεγχόροφ ώστόαο, δμως, τό κόμμα αδτό άποτελείται άπό μιάν-ολόκληρη σειρά-άπό δργανώσεις, πού πρέπει νά υπολογίζονται σάν ιστορικές...άξίες. Ά ν μιά τέτια δργάνωση δ έ ν είναι έπιζήμια γιά τό κόμμα, δέν δπάρχει λόγος νά τή διαλύσουμε». Έ τσ ι ίνα σπουδαίο ζήτημα άρχών μπήκε μέ πολύ συγκεκριμένο τρόπο, κι δλοι οί ίσκριστές έφόσον τά συμφέροντα τοδ δικοδ τους ομίλου δέν είχαν άκόμα μπεί στήν πρώτη σειρά τάχθηκαν ίποφασιστιχά ενάντια στά ασταθή στοιχεία (οί δπαδοί τοδ Μπούντ καί δυό άπ τούς δπαδούς τοδ «Ραμπότσεγιε Νπέλο» δέν ήταν πιά τότε στό συνέδριο. Δέν δπάρχει άμφιβολία οτι θά δπεράσπιζαν μ δλες τους τίς δυνάμεις τήν Ανάγκη «νά υπολογίζονται οί ιστορικές άξίες»), Ή ψηφοφορία Ιδοβε 31 ψήφους δπέρ, πέντε κατά καί πέντε άποχή (δηλαδή οί τέσσερις ψήφοι τών μελών τής ομάδας «Εργάτης τοδ Νότου» κι άκόμα μιά, πιθανότατα τοδ Μπέλοφ, άν κρίνει κανείς άπό τίς προηγούμενες δηλώσεις του, σελ. 308). Δια μορφώνεται Ιτσι μέ πολύ συγκεκριμένο τρόπο μιά δμάδα άπό δέκα ψήφους,

17 πού παίρνϊΐ δρθά κοφτά Αρνητική θέση πρός τό συνεπές δργανωτικό σχέδιο τής «Ίσκρα» καί πού όπερασπίζβι τό πνεύμα τοΰ ομίλου Ινάντια στήν ιδέα τοΰ κόμματος. Στίς «υζητήσεις οί ίσκριστές βάζουν αύτό τό ζήτημα άκριβώς σάν ζήτημα άρχής (βλ. τό λόγο τοδ Λάγκε, σελ. 315), μέ τό οτι Εκφράζονται Ινάντια στό χειροτεχνισμό καί τή διασπορά, μέ τό δτι άρνοδνται νά πάρουν δπόψη τους τίς «συμπάθειες» τών διαφόρων όργανώσεων, καί λένε άνοιχτά δτι «άν οί σύντροφοι τής ομάδας,, Εργάτης τοΰ Νότου άκολουθοδσαν άπό νωρίτερα, πρίν άπό δνα-δυό χρόνια, μιάν άποψη πιό σταθερή στίς άρχές, τό Ιργο τής συνένωσης τοΰ κόμματος καί τοΰ θριάμβου τών άρχών τοΰ προγράμματος, πού Ιπικυρώσαμε Ιδ&, θά είχε πετύχει νωρίτερα». Μέ τό ίδιο πνεύμα έκφράζονται καί ό Όρλόφ, καί ό Γκοδσεφ, καί δ Λιάντοφ, καί δ Μουράβιεφ, καί ό Ρούσοφ, καί ό Παύλοβιτς, καί ό Γκλέμποφ, καί ό Γκόριν. ΟΕ ίσκριστές τής «μειοψηφίας» δχι μόνο δέν δρθώνονται Ινάντια σ αδτές τίς συγκεκριμένες υποδείξεις πού Ιγιναν πολλές φορές στό συνέδριο, δτι ή πολιτική καί ή «γραμμή» τής δμάδας «Ε ργάτης τοδ Νότου», τοΰ Μάχοφ καί τών άλλων, δέ στηριζόταν άρκετά στίς &ρχές, δχι μόνον δέν έκφράζουν μιά όποιαδήποτε Επιφύλαξη πάνω σ αύτό τό ζήτημα, μά άντίθετα, μέ τόν Ντόϊτς τάσσονται άποφασιστικά μέ τίς δποδείξεις αότές, καταδικάζοντας τό «χάος» καί χαιρετίζοντας τήν άνοιχτή τοποθέτηση τοο ζητήματος (σελ. 315) άπό τόν Γδιο τό σύντροφο Ροόσοφ, πού σ αύτήν τή συνεδρίαση είχε ώ φρίκη! τό θράσος «νά βάλει άνοιχτά» καί τό ζήτημα τής παλιάς σύνταξης πάνω σέ καθαρά κομματική βάση (σελ. 325). Τό ζήτημα Γής διάλυσης τής ομάδας «Εργάτης τοδ Νότου» προκάλεσε στήν ομάδα αύτή μιά φοβερή άγανάχτηαη, πού τά ίχνη της υπάρχουν καί στά πραχτικά (δέν πρέπει νά ξεχνάμε δτι τά πραχτικά δίνουν μονάχα άμυδρή είκόνα τών συζητήσεων, γιατί δέν έχουν δλόκληρους τούς λόγους, μά πολύ σύντομες περιλήψεις καί άποσπάσματα). 'Ο σύντροφος Γιεγκόροφ δνόμα-,οε μάλιστα «ψέμα» καί τήν άπλή μνεία τοδ ονόματος τής ομάδας «Ραμιεότσαγιρ Μίσλ» δίπλα στήν ομάδα «Έ ργάΐης τοδ Νότου», να χαρακτηριστικό δειγματάκι γιά τή στάση,. πού κυριαρχούσε στό συνέδριο άπέναντι στόν συνεπή οίκονομιομό. Ό Γιεγκόροφ μάλιστα πολύ άργότερα, στήν 37η συνεδρίαση, μ ι λάει γιά τή διάλυση τής ομάδας «Εργάτης τοδ Νότου» μέ τόν 16

18 πιό μεγάλο έκνευρισμό (σελ. 356), παράκαλώντας νά σημειωθεί στά πραχτικά, δτι στήν έξέταση τού ζηιήματος τής ομάδας «Εργάτης τοδ Νότου» δέ ρώτησαν τά μέλη αδτής της Ομάδάς οοτε γιά τά οικονομικά μέσα πού 9ά διατεθοΰν γιά τίς εκδόσεις, οΰχε γιά τόν ίλεγχο τοδ Κεντρικοδ Οργάνου καί τής Κεντρικές Επιτροπής. Ό σύντροφος Π οπίφ στή διάρκεια τών συζητήσεων γιά τήν ομάδα «Εργάτης τοδ Νότου» κάνίι τόν υπαινιγμό γιά τή συμπαγή πλειοψηφία, πού είχε τ,άχα προαποφασίσει τό ζήτημα αδτής τής ομάδας, «Τ ώ ρ α λέει, (σελ. 316), Είστερα άπό τούς λόγου-ς τών συντρόφων Γκοδσεφ καί Όρλόφ δλα είναι ξεκάθαρα». Τό νόημα ποό έχουν αύτά τά λόγια είναι άναμφισβήτητο: τώρα, πού οί ίσκριστές βίπαν τή γνώμη τους καί πρότειναν μιάν άπόφαση, δλα είναι ξεκάθαρα, δηλ. είναι ξεκάθαρο δτι ή ομάδα «Εργάτης τοδ Νότου» θά διαλυθεί παρά τή θέλησή της. Ε) ΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ. Ά ς ξαναγυρίσσυμε στήν κανονική σειρά τδ ν συνεδριάσεων τοΰ συνεδρίου. Έ χουμε τώρα πειστεί δτι, πρίν άκόμα περάσουμε στήν ούσιαστική έξέταση τβν ζητημάτων, στό συνέδριο ξεκάθαρα παρουσιάστηκε δχι μόνο μιά όλότελα καθορισμένη ομάδα άπό άντιΐσκριστές (8 ψήφοι), άλλά καί μιά ομάδα άπό ένδιάμεσα, Ασταθή στοιχεία, Ι'τοιμα νά δποστηρίξουν αυτήν τήν οχτάδα καί νά άνεβάσουν» τή δύναμή της περίπου σέ ψήφους. Τό ζήτημα: Ποιά θά είναι ή θέση τοδ Μπούντ μέσα στό κόμμα, πού αυζητήθηχε ατό συνέδριο πάρα πολύ, υπερβολικά λεπτομερειακά, κατάληξε στό νά γίνει δεχτή μιά θέση άρχών, ένδ> ή πραχτική λύση του άναβλήθηκε ωσπου νά συζητηθοδν οι δργανωτικές σχέσεις. Κ ι έπειδή πρίν άπό τό συνέδριο στά έντυπά μας είχε διατεθεί πολύς χώρος γιά τή διευκρίνιση αδτοϋ τοΰ θέματος, ή συζήτησή του στό συνέδριο εδοσε σχετικά Λίγα καινούργια πράγματα. Δέ μποροδμε δμως νά μή σημειώσουμε δτ: οί δπαδοί τοδ «Ραμπότσεγιε Ντιέλο» (ό Μαρτίνοφ, ό Άκίμοφ καί ό Μπροδκερ),^συμφωνώντας μέ τήν απόφαση τοδ Μάρτοφ,διατύπωσαν τήν έπιφύλαξη δτι Αναγνωρίζουν τίς έλλείψεις της καί διαφωνούν μέ τά συμπεράσματά της (σελ. 69, 73, 85, 86). Η 17

19 Ά πό τό ζήτημα γιά τή θέση τοδ Μπούντ, τό συνέδριο χέρασε στό πρόγραμμα. Οί συζητήσεις έδώ περιστράφηκαν στό μεγαλύτερο τους μέρος γύρω άπό έπί μέρους διορθώσεις, πού παρουσιάζουν λίγο Ινδιαφέρον. Ά πό άποψη άρχών ή άντιπολίτβυαη τών άντιϊσκριστών έχδηλώθηκε μονάχα στήν έκστρατεία τοϋ συντρόφου Μαρτίνοφ ένάντια στό περίφημο ζήτημα τοδ αόθόρμητου καί τής συνείδησης. Μέ τό μέρος τοϋ Μαρτίνοφ πήγαν, φυσικά, οί έπαδοί τοδ Μπούντ χαί τοδ «Ραμπότσεγιε Ν τιέλο» στό σύνολό τους. Πόσο Ασύστατες ήταν οί άντιρήσβις του, τό άπέδειξαν έχτός άπό τούς άλλους χαί 6 Μάρτοφ χαί δ Πλεχάνοφ. Πρέπει νά σημειώσουμε έδώ οάν κάτι τό άξιοπερίεργο 8τι σήμερα ή σύνταξη τής «Ίσκρα» πέρασε μέ τό μέρος τοδ Μαρτίνοφ χαί λέει τ άντίθετα άπό κείνα πού ελεγε στό συνέδριο! Προσπερνούμε τίς συζητήσεις γιά τήν άναγνώριση τής «Ίσ κρα» σάν κεντρικού όργάνου καί τήν άρχή τών συζητήσεων γιά τό καταστατικό (θά μάς είναι πιό βολικό νά τίς Ιξετάσουμε μαζί μέ δλη τή συζήτηση γιά τό καταστατικό), καί περνούμε στίς άποχρώσεις άρχών, πού φανερώθηκαν στή συζήτηση πάνω στό πρόγραμμα. Ά ς σημειώσουμε πρίν άπ ολα μιάν έξαιρετιχά χαρακτηριστική λεπτομέρεια: τή συζήτηση πάνω στό ζήτημα τής άναλογικής άντιπροσώπευσης. 'Ο σύντροφος Γιεγχόροφ άπό τήν ομάδα «Έργάτης τοδ Νότου» δποστήριζε νά περιληφθεε ατό πρόγραμμα καί τό δποστήριζε μέ τέτιο τρόπο, πού προκάλεσε τή δίκαια παρατήρηση τοδ Ποσαντόφσκι (ίσκριστή τής μειοψηφίας) γιά «σοβαρή διαφωνία». «Δέν δπάρχει άμφιβολία είπε ό σύντροφος Ποσαντόφσκι δτι δέ αυμφωνάμε ατά παρακάτω βασικό ζήτημα: μήπως πρέπει νά όποτάξουμε τή μελλοντική πολιτική μας σέ τούτες ή σέ κείνες τίς βασικές δημοκρατικές άρχές, άναγνωρίζοντάς τες σ ά ν ά π άλυτες άξιες, είτε πρέπει δλβς οί δημοκρατικές άρχές νά δποταχτοδν Αποκλειστικά στά συμφέροντα τού κόμματός μας; Έ γώ έκφράζομαι άποφασιστικά δπέρ τής τελευταίας άποψης». 'Ο Πλεχάνοφ «τάσσεται πέρα γιά πέρα» μέ τόν Ποσαντόφσκι καί καταπολεμάει μέ άκόμα πιό συγκεκριμένες καί πιό κατηγορηματικές Ικφράσεις τήν «Απόλυτη άξίαο ιώ ν δημοκρατικών Αρχών», τήν «Αφηρημένη» τους Ιξέταση. «Τ π ο - θετικά είναι νοητή ή περίπτωση λέει ό Πλεχάνοφ πού έ μ ίϋ, 18

20 οί σοσιαλδημοκράτες θά έχφραζόμασταν ένάντια στό γενικό Ικλογικό δικαίωμα. Ή άστιχή τάξη τών ιταλικών δημοκρατιών στερούσε χάποτε τά έχλογιχά δικαιώματα άπό τά πρόσωπα πού άνήχαν στήν άριστοχρατία. Τό Επαναστατικό προλεταριάτο θά μπορούσε νά περιορίσει τά πολιτιχά δικαιώματα τών άνώτερων τάξεων, δπως οί άνώτερες τάξεις περιόριζαν χάποτε τά έχλογιχά τοο διαιώματα». 'Ο λόγος τοδ Πλεχάνοφ Ιγινε δεχτός μέ χειροκροτήματα καί άποδοχιμλσίες. Κι οταν ό Πλεχάνοφ διαμαρτύρεται γιά τό Zwischenruf *: «δέν πρέτ πει ν άποδοχιμάζετε» καί παρακαλεί τούς συντρόφους νά μήν συστέλλονται, ό σύντροφο; Γιεγκόροφ σηκώνεται χαί λέει: «μιά χαί τέτιοι λόγοι προχαλούν χειροκροτήματα, Εγώ είμαι δποχρεωμένος ν άποδοχιμάσω». Μαζί μέ τόν σύντροφο Γχόλντμπλατ (άντιπρόσωπο τού Μπούντ) ό σύντροφος Γιεγκόροφ Εκφράζεται Ενάντια στίς άπόψεις τού Ποσαντόφσχι χαί τού Πλεχάνοφ. Δυστυχώς οί συζητήσεις Ικλεισαν καί τό ζήτημα, πού Ιβγαλαν στήν Επιφάνεια αυτές οε συζητήσεις παραμερίστηκε άμέσως. Ή διαφωνία αύτή φανερώθηκε άκόμα πιό άνίγλυφα στό ζήτημα τής «ισοτιμίας τών γλωσσών» (σελ. 171 κ.έ. τών πραχτικών). Πάνω σ αύτό χό σημείο δέν είναι τόσο εύγλωττες οε συζητήσεις, δσο οε ψηφοφορίες: μετρώντας τ άποτελέσματά τους βρίσκουμε τόν άπίστευτο άριθμό δεκαέξι! Γιά ποιό πράμα', Γιά τό άν είναι άρκετό νά τονίζεται στό πρόγραμμα ή ισοτιμία δλων τών πολιτών, άνεξάρτητα άπό τό φύλο κτλ. χαί τή γλώσσα ή είναι άνάγχη νά λέμε: «Ελευθερία τής γλώσσας», ή «ισοτιμία τών γλωσσών». Στό συνέδριο τού Συνδέσμου (Λίγκας) έ σύντροφος Μάρτοφ χαρακτήρισε άρχετά σωστά αύτό τό Επεισόδιο, χαί είπε δτι «μιά άσήμαντη συζήτηση γύρω στή διατύπωση μιάς παραγράφου τού προγράμματος πήρε σημασία άρχών, γιατί τό μισό συνέδριο ήταν Ιτοιμο ν άνατρέψει τήν Ιπιτροπή γιά τή σύνταξη τού προγράμματος». Έ τσ ι άκρέβώς. Ή άφορμή γιά τή σύγκρουση ήταν στ άλήθεια τιποτένια, ώστόσο δμως ή σύγκρουση πήρε πραγματικά χαρακτήρα άρχών, χαί γι αύτό χαί είχε τρομερά σκληρές μορφές, δ ς τό σημείο νά γίνουν άπόπειρες ν «ά να τραπεί» ή Επιτροπή γιά τή σύνταξη τού προγράμματος, ως τό σημείο νά γεννηθούν δποψίες δτι θέ- * Παρατήρηση πού xcivst Ινας ούν«ίρος άπό τή θέση τοο, έν μ ιλ ά ιι 5 βμιλητής. (Λιαχοπή). 2 6 ν τ.

B.l. ΑΕΝΙΝ - ΡΟΙΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - AEON ΤΡΟΤΙΚΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

B.l. ΑΕΝΙΝ - ΡΟΙΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - AEON ΤΡΟΤΙΚΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ B.l. ΑΕΝΙΝ - ΡΟΙΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - AEON ΤΡΟΤΙΚΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΚΙΟΙΕΙΙ ΚΟΡΟΝΤΖΗ \ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ Β.Ι. ΛΕΝΙΝ - ΡΟΖΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΛΕΝΙΝ Η ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ. ν ε ο ι σ ι ο χ ο ι,,

Ν. ΛΕΝΙΝ Η ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ. ν ε ο ι σ ι ο χ ο ι,, Ν. ΛΕΝΙΝ Η ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ν ε ο ι σ ι ο χ ο ι,, Η ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Ο ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΟΥΤΣΚΥ Ί Ν. Λ Β Ν ΙΝ Ν Η ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Ο ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΟΥΤΣΚΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Λ. ΜΙΧΑΗΛ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

J r j M m Q : m m. ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΠΡϋΣΟΥΡΑΣ s Μ Β.ΛΗΜΠΚΝΕΧΤ. ΚΑΝΕΝΑ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ ΚΑΜΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ Γ

J r j M m Q : m m. ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΠΡϋΣΟΥΡΑΣ s Μ Β.ΛΗΜΠΚΝΕΧΤ. ΚΑΝΕΝΑ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ ΚΑΜΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ Γ Β I ΛΕΝΙΝ J r j M m Q : m m ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΠΡϋΣΟΥΡΑΣ s Μ Β.ΛΗΜΠΚΝΕΧΤ. ΚΑΝΕΝΑ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ ΚΑΜΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ Γ * Μ4ΜΟΚΡΑΤΙΑ" ΚΑΙ ΔΙΧΤΑΤΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΛΑΤΚΟΣ ΔΡθΜθ * Β, I, Α Ε Ν I

Διαβάστε περισσότερα

ÓÂÚÁ ÙÈÎfi AÁˆÓÈÛÙÈÎfi M ÙˆappleÔ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΚΑΙ Η ΔΡΆΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΊΩΝ ΜΕ ΒΆΣΗ ΤΙΣ ΘΈΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΎΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΎ ΚΙΝΉΜΑΤΟΣ

ÓÂÚÁ ÙÈÎfi AÁˆÓÈÛÙÈÎfi M ÙˆappleÔ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΚΑΙ Η ΔΡΆΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΊΩΝ ΜΕ ΒΆΣΗ ΤΙΣ ΘΈΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΎΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΎ ΚΙΝΉΜΑΤΟΣ ÓÂÚÁ ÙÈÎfi AÁˆÓÈÛÙÈÎfi M ÙˆappleÔ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΚΑΙ Η ΔΡΆΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΊΩΝ ΜΕ ΒΆΣΗ ΤΙΣ ΘΈΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΎΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΎ ΚΙΝΉΜΑΤΟΣ ª ƒ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Τι είναι τα συνδικάτα - Ο ρόλος και η αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

Κρίση, Αναδιάρθρωση και Ταξική Πάλη στα Πανεπιστήμια

Κρίση, Αναδιάρθρωση και Ταξική Πάλη στα Πανεπιστήμια Πρόλογος της εκδοτικής ομάδας Κρίση, Αναδιάρθρωση και Ταξική Πάλη στα Πανεπιστήμια Με λίγα λόγια στη ζωή μου είχα κάνει όλες τις δουλειές. Οικοδόμος, αχθοφόρος, λαντζέρης, εργάτης γης, μέχρι και σπουδαστής,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΝΣΑΞΗ ΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ΤΝΣΑΞΗ ΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 Άρης Ιωαννίδης Σχεδιασμός εξωφύλλου: schooltime.gr 2 3 4 Περίληψη γραπτού Λόγου Σι είναι η περίληψη; Είναι η συνοπτική και περιεκτική απόδοση, σε συνεχή λόγο, ενός κειμένου. Είναι ένα νέο κείμενο, που,

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Εισαγωγικά: Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας σας μία σχετική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών. Οδηγός για το Πρώτο Υπερεθνικό Εργαλείο Άμεσης Δημοκρατίας στον Κόσμο

Εγχειρίδιο της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών. Οδηγός για το Πρώτο Υπερεθνικό Εργαλείο Άμεσης Δημοκρατίας στον Κόσμο Εγχειρίδιο της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών Οδηγός για το Πρώτο Υπερεθνικό Εργαλείο Άμεσης Δημοκρατίας στον Κόσμο Το Ευρωπαϊκό Πράσινο Ίδρυμα (ΕΠΙ) είναι ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα που έχει ως αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

Σε ένα πολυσυζητημένο σημείο του εναρκτήριου λόγου του, ο πρόεδρος

Σε ένα πολυσυζητημένο σημείο του εναρκτήριου λόγου του, ο πρόεδρος Εισαγωγή Σε ένα πολυσυζητημένο σημείο του εναρκτήριου λόγου του, ο πρόεδρος Κένεντι είπε: «Μη ρωτάτε τι μπορεί να κάνει η χώρα σας για εσάς, να ρωτάτε τι μπορείτε να κάνετε εσείς για τη χώρα σας». Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), Νοέμβριος 2014

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), Νοέμβριος 2014 Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί συλλογή αποσπασμάτων από εκδόσεις διεθνών, περιφερειακών και εθνικών φορέων και οργανισμών, που έχουν διατεθεί στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν

Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν ΓΙΑΝΝΗ ΑΛΤΑΝΔΡΑΣΟ Α.Μ.: 10 ΒΕΡΟΛΙΝΟ 2012 1 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ ΚΑΙ ΜΝΕΙΕ Οφείλω να ευχαριστήσω τον γιατρό μου, Ανδρέα Πολυχρονόπουλο,

Διαβάστε περισσότερα

Περάσματα. Ένα παιχνίδι ευαισθητοποίησης για τη ζωή των προσφύγων

Περάσματα. Ένα παιχνίδι ευαισθητοποίησης για τη ζωή των προσφύγων Περάσματα Ένα παιχνίδι ευαισθητοποίησης για τη ζωή των προσφύγων Περάσματα ενα παιχνιδι ευαισθητοποιησης για τη ζωη των προσφυγων Δημιουργήθηκε από τους Chantal Barthélémy-Ruiz, Benoît Carpier και Nadia

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΦΑΝΕΡΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΛΜΑ ΝΑ ΤΑ ΒΑΛΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΡΟΥΣ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. κ.γεωργίου; κωδ. 8401

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΦΑΝΕΡΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΛΜΑ ΝΑ ΤΑ ΒΑΛΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΡΟΥΣ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. κ.γεωργίου; κωδ. 8401 Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΦΑΝΕΡΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΛΜΑ ΝΑ ΤΑ ΒΑΛΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΡΟΥΣ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ στην κόψη του ξυραφιού ΑΝΙΚΑΝΟΤ ΗΤΑ ή κρυφή Τι τρέχει κ.γεωργίου; ατζέντα; ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ. Μη τυπική εκπαίδευση για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε παιδιά σχολικής ηλικίας

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ. Μη τυπική εκπαίδευση για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε παιδιά σχολικής ηλικίας Πρόγραμμα Ίρις - Καταπολεμώντας τα στερεότυπα και τις διακρίσεις: Δράσεις για τη συμμετοχή, την ένταξη και την εκπαίδευση Μη τυπική εκπαίδευση για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε παιδιά σχολικής ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή ΘΕΣΕΙΣ για τη Β Συνδιάσκεψη

Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή ΘΕΣΕΙΣ για τη Β Συνδιάσκεψη Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή ΘΕΣΕΙΣ για τη Β Συνδιάσκεψη Α. Η καπιταλιστική κρίση και οι προοπτικές της ταξικής πάλης Α.1 Οι βασικές εξελίξεις και η κρίση 1. Η καπιταλιστική κρίση καλά κρατεί. Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ Σ.Κ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ Σ.Κ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ Σ.Κ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Πώς βλέπουμε το πανεπιστήμιο εμείς Τελειώνοντας τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, επιλέγουμε μία σχολή για να συνεχίσουμε τις

Διαβάστε περισσότερα

1986 87 Δυο ημερομηνίες σταθμός άλλα και καμπής. για το αναρχικό κίνημα στην Ελλάδα

1986 87 Δυο ημερομηνίες σταθμός άλλα και καμπής. για το αναρχικό κίνημα στην Ελλάδα 1986 87 Δυο ημερομηνίες σταθμός άλλα και καμπής για το αναρχικό κίνημα στην Ελλάδα Προοίμιο Πολλοί θα περιμένουν σε αυτή την μικρή (αποσπασματική) ιστοριογραφική μελέτη να αναφέρω σαν σημεία σταθμός τα

Διαβάστε περισσότερα

H εξάλειψη της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά

H εξάλειψη της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά H εξάλειψη της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά Ερωτήσεις και απαντήσεις ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ H εξάλειψη της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά Ερωτήσεις και απαντήσεις Χτίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Σ.Σ.Ε.Τ.Ε. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 3/5/2012-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Σ.Σ.Ε.Τ.Ε. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 3/5/2012-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Σ.Σ.Ε.Τ.Ε. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 3/5/2012-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ 1 «Ο Λογ/σμός Επικούρησης» και οι προθέσεις της Διοίκησης της ΕΤΕ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΥΡΟΣ Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 1/19 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η Διεύθυνση στην προσπάθεια της, για την καλύτερη και πιο εύρυθμη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org Μετάφραση / Επιμέλεια Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Μετάφραση από www.ld.org Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Από την Αλίκη Κασσωτάκη Λογοπεδικός /Επιστημονική Συντονίστρια

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τις βιολογικές προϋποθέσεις της ηθικής: επιθετικότητα, αλληλεγγύη και ανθρώπινη φύση

Σχετικά με τις βιολογικές προϋποθέσεις της ηθικής: επιθετικότητα, αλληλεγγύη και ανθρώπινη φύση Σχετικά με τις βιολογικές προϋποθέσεις της ηθικής: επιθετικότητα, αλληλεγγύη και ανθρώπινη φύση Λες και μέσα μας τ' αντίθετα τραβάν να ψηφίσουμε στο ίδιο παραβάν σαν αιώνιο Ιησούν ή Βαραβάν του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΤΟ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΣΑΠΗΣ Επιμέλεια Πρακτικά πανελληνίου συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή Αθήνα 20 & 21 Δεκεμβρίου2013 ΙΔΡΥΜΑ ΜΑΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη Επιστημονική επιτροπή πιστοποίησης ελληνομάθειας: Σ. Ευσταθιάδης

Διαβάστε περισσότερα

9038 Turning Point for all Nations - Greek.txt. Μια έκθεση της ιεθνούς Μπαχάι Κοινότητας µε την ευκαιρία της πεντηκοστής επετείου των Ηνωµένων Εθνών

9038 Turning Point for all Nations - Greek.txt. Μια έκθεση της ιεθνούς Μπαχάι Κοινότητας µε την ευκαιρία της πεντηκοστής επετείου των Ηνωµένων Εθνών Μια έκθεση της ιεθνούς Μπαχάι Κοινότητας µε την ευκαιρία της πεντηκοστής επετείου των Ηνωµένων Εθνών Οκτώβριος 1995 ιεθνής Μπαχάι Κοινότητα Γραφείο Ηνωµένων Εθνών - Νέα Υόρκη ISBN 960-7521-07-2 Copyright

Διαβάστε περισσότερα

«Οι μη λεκτικές επικοινωνιακές δεξιότητες των νοσηλευτών και η εφαρμογή τους στους ασθενείς»

«Οι μη λεκτικές επικοινωνιακές δεξιότητες των νοσηλευτών και η εφαρμογή τους στους ασθενείς» ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία: «Οι μη λεκτικές επικοινωνιακές δεξιότητες των νοσηλευτών και η εφαρμογή τους στους ασθενείς» Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Ε. Παπαγιαννοπούλου Φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά έγγραφα: Βλέπε Παράρτημα Ι. Πίνακας Περιεχομένων Σελίδα

Σχετικά έγγραφα: Βλέπε Παράρτημα Ι. Πίνακας Περιεχομένων Σελίδα Προς τον Πρύτανη του ΕΜΠ καθ. κ. K. Μουτζούρη Κοινοποίηση: Αντιπρυτάνεις καθ. κ. Γερ. Σπαθή και καθ. κ. Ι. Πολύζο Όλα τα μέλη της Συγκλήτου Όλα τα μέλη ΔΕΠ της ΣΗΜΜΥ Φοιτητές της ΣΗΜΜΥ Τρίτη, 24 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Θωρακίζοντας την Αστυνομία προστατεύουμε τους θεσμούς

Θωρακίζοντας την Αστυνομία προστατεύουμε τους θεσμούς οκτωβριοσ - δεκεμβριοσ 2013 Κ. 017184 Τεύχος 39ο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (Π.Ο.ΑΞΙ.Α.) Θωρακίζοντας την Αστυνομία προστατεύουμε τους θεσμούς Διεκδικούμε στο ακέραιο

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα 2. (α) Θεμελιώδεις διαφορές της οικονομικής θεωρίας από την μαρξιστική κριτική της (β) Η έννοια του οικονομικού νόμου στον Μαρξ

Ημέρα 2. (α) Θεμελιώδεις διαφορές της οικονομικής θεωρίας από την μαρξιστική κριτική της (β) Η έννοια του οικονομικού νόμου στον Μαρξ Ημέρα 2. (α) Θεμελιώδεις διαφορές της οικονομικής θεωρίας από την μαρξιστική κριτική της (β) Η έννοια του οικονομικού νόμου στον Μαρξ Άτομα ή κοινωνία; H οικονομική θεωρία έχει ως σημείο εκκίνησης ιδέα

Διαβάστε περισσότερα