Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε"

Transcript

1 ρνιείν: 1 ν Γεληθό Λύθεην πάξηεο Μάζεκα: Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Σάμε: Α Λπθείνπ Σκήκα 1ν Θεκαηηθή Δλόηεηα: Σα θύια ζηελ ινγνηερλία Θέκα: Σα έζηκα ηνπ γάκνπ, ην «πξνμεληό» θαη ε «πξνίθα» Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε Οκάδα Δξγαζίαο: Αξκπνύδε Γεσξγία Βαξειά Παλαγηώηα Γηάλλνπθια Διέλε Τπεύζπλε Καζεγήηξηα: Γεκνηξάθνπ Μαξία Έηνο:

2 Μειεηώληαο ηε ζεκαηηθή ελόηεηα ηα «Φύια ζηε ινγνηερλία» ε νκάδα καο αλέιαβε λα αλαπηύμεη θαη λα εζηηάζεη πεξηζζόηεξν ζηα έζηκα ηνπ γάκνπ ην πξνμεληό θαη ηελ πξνίθα. εκαληηθνί όξνη πνπ είλαη απαξαίηεην λα αλαιύζνπκε πξηλ αλαπηύμνπκε ην ζέκα είλαη νη εμήο: Πξνίθα: ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (θπξίσο αθίλεηα θαη ρξήκαηα) πνπ ζηηο παξαδνζηαθέο θνηλσλίεο έδηλε ε νηθνγέλεηα ηεο λύθεο ζην γακπξό γηα ηελ νηθνλνκηθή εμαζθάιηζε ηεο λέαο νηθνγέλεηαο. Πξνηθνζύκθσλν: λνκηθά δεζκεπηηθό θείκελν (ζπκβόιαην) πνπ ππνγξαθόηαλ από ηνλ γακπξό θαη ηελ νηθνγέλεηα ηεο λύθεο θαη πεξηείρε ην ζύλνιν ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ πνπ δίλνληαλ σο πξνίθα ζε απηόλ. Πξνμεληό: ε κεζνιάβεζε θάπνηνπ γηα λα γίλεη ν γάκνο. Σν πξώην θείκελν πνπ κειεηήζακε είλαη «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. Ο Αλδξέαο Λαζθαξάηνο γελλήζεθε ην 1811 ζην Λεμνύξη, ζε κία πεξίνδν πνπ ηα Δπηάλεζα πεξλνύζαλ από ηελ γαιιηθή ζηελ αγγιηθή πξνζηαζία. Από ηε θύζε ηνπ ήηαλ πλεύκα ηδηαίηεξα αλήζπρν, έμππλνο θαη εηνηκόινγνο. Τπήξμε έληνλα ζαηπξηθόο

3 θαη ζηαζεξόο ζηηο απόςεηο ηνπ, παξαδίδνληαο έξγα πνπ έξρνληαη ζε ζύγθξνπζε κε ηηο αληηιήςεηο ηεο επνρήο ηνπ. ην πξώην βηβιίν ηνπ πνπ εθδόζεθε ην 1856 ν ζπγγξαθέαο παξνπζηάδεη ηα θνηλσληθά ήζε ηεο παηξίδαο ηνπ θαη πξνηείλεη κεηαξξπζκίζεηο ηνικεξέο γηα ηελ επνρή ηνπ. Οη αληίπαινί ηνπ έπεηζαλ ην δεζπόηε ηεο Κεθαινληάο λα ηνλ αθνξίζεη. Σν ζπγθεθξηκέλν θείκελν αλαθέξεηε ζηελ πξνίθα θαη δηαηππώλεη ηηο θαπζηηθέο απόςεηο ηνπ. ΝΟΖΜΑΣΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ ηνπ θεηκέλνπ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ε κηα αλδξνθξαηνύκελε θνηλσλία, πνπ ζεσξνύζε πσο ε γπλαίθα δελ πξέπεη λα έρεη θάπνην ξόιν δπλακηθό ζηελ θνηλσλία ή λα ειέγρεη ηε δσή ηεο, ν Λαζθαξάηνο αλαδεηθλύεηαη σο έλαο πξώηκνο θεκηληζηήο. Αξρηθά αλαθέξεηαη κ έλα γεληθό ύθνο ζηηο ζπζίεο πνπ θάλνπλ νη γνλείο γηα λα παληξέςνπλ ηα θνξίηζηα ηνπο, ηνλίδνληαο όκσο πσο νη ζπζίεο απηέο, αλ μεπεξλνύλ ην κέηξν, γξήγνξα κεηαηξέπνληαη ζε εγθιεκαηηθέο πξάμεηο. ηε ζπλέρεηα ηνλίδεη κε εηξσληθό ηξόπν όιεο εθείλεο ηηο ζπζίεο πνπ αλαγθάδνπλ νη γνλείο ηηο θόξεο ηνπο λα θάλνπλ πξνθεηκέλνπ λα ηηο παληξέςνπλ. Δμάιινπ, όπσο είλαη θαλεξό, ηηο ζεσξνύλ πξόζζεην βάξνο από ην νπνίν πξνζπαζνύλ κε θάζε ηξόπν λα απαιιαγνύλ. Μάιηζηα, εθζέηεη θαη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ απόςεηο ζρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο πξνίθαο, ηελ αγσγή ησλ θνξηηζηώλ θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν νη γνλείο ηνπο ηνύο ζπκπεξηθέξνληαη. Σέινο, ηνλίδεη πσο νη γνλείο πξέπεη λα αληηκεησπίδνπλ ηηο θόξεο ηνπο κε πεξηζζόηεξε αγάπε, νπόηε ην ζπίηη ηνπο ζα ηνπο θαίλεηαη ιηγόηεξν κηζεηό. Δπίζεο, πξέπεη λα θαιιηεξγείηαη ην πλεύκα ηνπο, ώζηε λα αλαπηύμνπλ θξηηηθή ηθαλόηεηα θαη λα δηαιέμνπλ έλα ζσζηό ζύληξνθν γηα ηνλ εαπηό ηνπο.

4 Η κοινφνική κριηική ηοσ Λαζκαράηοσ Ο Λαζθαξάηνο δηαθξίζεθε ζηε ζάηηξα (ηελ θνηλσληθή θξηηηθή θαη αθνξίζηεθε από ηε εθθιεζία). Όπσο θαίλεηαη θαη ζην θείκελν ν Λαζθαξάηνο καο παξνπζηάδεη ηηο αληηιήςεηο πεξί ηνπ γάκνπ πνπ επηθξαηνύλ ηελ επνρή απηή αιιά θαη κε ζαηηξηθό ηξόπν ηνλίδεη ηε δηθή ηνπ ζέζε. Αλαθέξεηαη όηη ην πξνηθηό είλαη αηηία ηεο ζπζίαο θαη όηη νη γνλείο θαηαπηέδνπλ ςπρνινγηθά ηα θνξίηζηα. Δπίζεο ππνζηεξίδεη όηη νη γακπξνί πνπ επηζπκνύλ πξνίθα είλαη θεξδνζθόπνη. Οη γακπξνί δηαιέγνπλ ηε λύθε από ηα ρξήκαηα πνπ ηεο αλήθνπλ θαη ηελ πεξηνπζία πνπ έρεη θαη όινη ηελ αληηκεησπίδνπλ σο εκπόξεπκα. Τπνζηεξίδεη επίζεο όηη ηα θνξίηζηα ζέινπλ λα απειεπζεξσζνύλ από ηελ ηπξαλλία θαη ηελ θαηαπίεζε ησλ γνλέσλ ηνπο. Δπηπιένλ ν Λαζθαξάηνο πξνηείλεη ηε κεηαρείξηζε ησλ θνξηηζηώλ κε αγάπε. Έηζη ζα αλαπηύμνπλ ην πλεύκα ηνπο θαη ζα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα επηιέμνπλ ην ζύληξνθό ηνπο. Απηέο είλαη νη θύξηεο αληηιήςεηο ηνπ Λαζθαξάηνπ νη νπνίεο πξνθαινύλ ηελ αλαζηάησζε ησλ ηνπηθώλ αξρώλ πνπ έρνπλ νπηζζνδξνκηθέο θαη παιηνκνδίηηθεο ηδέεο.

5 Οι ανηιλήυεις ηοσ Λαζκαράηοσ για ηην αγφγή ηφν κοριηζιών ύκθσλα κε ηνλ Λαζθαξάην εθείλε ηελ επνρή νη θνπέιεο ήζειαλ λα μεθύγνπλ από ην θαηαπηεζηηθό πεξηβάιινλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο πνπ ηηο αλάγθαδε λα θέξνληαη ζα δνύιεο. Όινη έδηλαλ βάζε ζηελ πξνίθα ηνπ θνξηηζηνύ θαη ηδηαίηεξα νη γακπξνί πνπ παξνπζηάδνληαη ζαλ πξνηθνζήξεο. Ο Λαζθαξάηνο όκσο ζην θείκελό ηνπ παξαζέηεη ηηο ηδέεο ηνπ, νη νπνίεο είλαη αληίζεηεο κε ηα ζηεξεόηππα θαη ηηο παιηνκνδίηηθεο αληηιήςεηο πνπ επηθξαηνύλ. Έηζη ινηπόλ ζύκθσλα κε ηνλ ζπγγξαθέα νη γνλείο πξέπεη λα αληηκεησπίδνπλ ηηο θόξεο ηνπο κε αγάπε θαη ζεβαζκό. Με απηό ηνλ ηξόπν νη θνπέιεο ζα αλέπηπζζαλ ην πλεύκα ηνπο θαη ζα είραλ ηε δπλαηόηεηα λα εθθξάζνπλ ειεύζεξα ηελ γλώκε ηνπο. Έηζη ζα κπνξνύζαλ λα θξίλνπλ πνηνο είλαη ν θαηάιιεινο άληξαο πνπ ζα ηνπο παξείρε ηα απαξαίηεηα θαη δελ ζα ηηο ήζειε κόλν γηα ηελ πξνίθα ηνπο αιιά γηα ην ραξαθηήξα θαη ηε κόξθσζε ηνπο. Αλ ζπγθξίλνπκε ηηο αληηιήςεηο ηνπ Λαζθαξάηνπ κε απηέο ηεο ζύγρξνλεο επνρήο ζα παξαηεξνύζακε όηη ζπκπίπηνπλ ζε πνιιά ζεκεία. Όπσο βιέπνπκε θαη από ην ζπγγξαθέα αιιά θαη από ηε δηθή καο επνρή δίλεηαη κεγαιύηεξε βαξύηεηα ζηε κόξθσζε θαη ζηνλ εζσηεξηθό θόζκν ηεο θνπέιαο. Σώξα πηα δελ παίδεη θαλέλα ξόιν ε πξνίθα θαη δελ είλαη απαξαίηεηε ε ύπαξμή ηεο γηα λα γίλεη έλαο γάκνο. Ο Δκκαλνπήι Ρνΐδεο γελλήζεθε ζηηο 28 Ινπιίνπ 1836 θαη πέζαλε ζηηο 7 Ιαλνπαξίνπ 1904 ήηαλ ζεκαληηθόο Έιιελαο ινγνηέρλεο. Θεσξείηαη έλαο από ηνπο πην πλεπκαηώδεηο ζπγγξαθείο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηα ειιεληθά γξάκκαηα, ελώ ην έξγν ηνπ ζπγθξνηείηαη από πνιιά δηαθνξεηηθά είδε, όπσο κπζηζηνξήκαηα, δηεγήκαηα, θξηηηθέο κειέηεο, θείκελα πνιηηηθνύ πεξηερνκέλνπ, κεηαθξάζεηο θαη ρξνλνγξαθήκαηα.

6 ΝΟΖΜΑΣΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ ηνπ θεηκέλνπ: «Μνλόινγνο επαίζζεηνπ» Ο ζπγγξαθέαο πηζηεύεη πσο είλαη κεγάιν κεηνλέθηεκα λα είλαη θαλείο επαίζζεηνο. Γηαηί, ηόηε είλαη ν πιένλ δπζηπρήο. Απνξεί πσο είλαη δπλαηόλ λα πεγαίλεη θαλείο ζε ζπγθεληξώζεηο πέλζνπο, όπσο ζε θεδεία θίινπ, αθνύ ε δηθή ηνπ επαίζζεηε θαξδηά δελ ην αληέρεη. Μάιηζηα, ζεσξεί εγσηζηέο ηνπο ζπγγελείο ηνπ λεθξνύ, όηαλ ζξελνύλ, θαη εθλεπξίδεηαη ηόζν από ηνπο ζξήλνπο ηνπο πνπ δελ κπνξεί λα θάεη. Δπίζεο δε δέρεηαη λα βνεζήζεη ρξεκαηηθά θάπνην θίιν ηνπ γηα λα κπνξέζεη λα κνλνκαρήζεη, γηαηί, αλ ζθνησζεί, δε ζα είλαη ζε ζέζε λα ηνπ μεπιεξώζεη ηα ρξσζηνύκελα. Κπξίσο όκσο δε δαλείδεη ζε θίινπο, γηαηί ζθέθηεηαη πσο έηζη ζα απαιιάμεη ην θίιν ηνπ από ηελ ληξνπή πνπ ζα ληώζεη, όηαλ δε ζα κπνξεί λα μεπιεξώζεη ην ρξένο ηνπ. Φπζηθά δε δίλεη ειεεκνζύλε, γηαηί ζθέπηεηαη όηη έηζη, κε ζθιεξό ηξόπν θαη αδηάθνξν, παξαηείλεη ηε δσή άξξσζησλ θαη βαζαληζκέλσλ αλζξώπσλ. Μηα αθόκε απόδεημε ηεο επαηζζεζίαο ηνπ ήηαλ ν γάκνο ηνπ, ζε κεγάιε ειηθία, κε γπλαίθα πινύζηα θαη άζρεκε, αληί λένο θαη σξαίνο, πνπ όκσο ζα ζπζηαδόηαλ, θάλνληαο ην γάκν απηό θαη απνβιέπνληαο ζηα πινύηε εθείλνπ. Μάιηζηα, ε επαηζζεζία ηνπ δελ ηνπ επέηξεςε, όηαλ θάπνηε ε γπλαίθα ηνπ ήηαλ άξξσζηε, λα ηελ αληηθξίδεη, ελώ εθείλε ε αδηάθνξε, όηαλ εθείλνο αξξώζηεζε, είρε ην ζζέλνο λα ηνλ βιέπεη λα ππνθέξεη θαη λα ηνλ πεξηπνηείηαη. Σν θείκελν πνπ κειεηήζακε «Μνλόινγνο ηνπ Δπαίζζεηνπ» δεκνζηεύηεθε γηα πξώηε θνξά ζηελ εθεκεξίδα «Δκπξόο» ζηηο 11/11/1896. Ο ζπγγξαθέαο καο δίλεη πνιιέο ελδηαθέξνπζεο πιεξνθνξίεο γηα ηε δσή θαη ηα ήζε ησλ Αζελαίσλ ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηώλα. Σν ζπγθεθξηκέλν απόζπαζκα αλήθεη ζην θεηκεληθό είδνο ηνπ Υξνλνγξαθήκαηνο. Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ καο απνθαιύπηνπλ όηη ην θείκελν είλαη ρξνλνγξάθεκα είλαη όηη : Δίλαη είδνο έληερλνπ πεδνύ ιόγνπ κε ινγνηερληθή ρξνηά θαη είλαη ζύληνκν. Δίλαη άξζξν εθεκεξίδαο Έρεη σο πξόζεζε λα ζρνιηάζεη ηελ επηθαηξόηεηα ηεο θνηλσληθήο, ηεο πνιηηηζηηθήο θαη ηεο πνιηηηθήο δσήο. Όια απηά ηα θάλεη κε έκκεζν ηξόπν. ρνιηάδεη ην επράξηζην θαη ην δπζάξεζην, ην ζνβαξό θαη ην αζηείν, ην επηπρέο θαη ην αηπρέο πεξηζηαηηθό, ην αηνκηθό θαη ην θνηλσληθό πξόβιεκα θαη ην πλεπκαηηθό θαη ην πιηθό. Έρεη γξαθηεί ζε ηόλν ρηνπκνξηζηηθό, επηθξηηηθό, δεθηηθό, εηξσληθό, παξαηλεηηθό, έκκεζα δηδαθηηθό θαη παηδαγσγηθό. Μέζσ ελόο πιαζκαηηθνύ-επηλνεκέλνπ ραξαθηήξα παξνπζηάδεη κε ζαηηξηθό θαη εηξσληθό ηξόπν ηελ αλαιγεζία ηεο επνρήο κε επίθιεζε ζηελ επηέιεηα θαη ηελ επαηζζεζία.

7 πλδπάδεη ηνλ θξηηηθό ζηνραζκό, ηελ αθεγεκαηηθή ξνή θαη ηε δηδαθηηθή πξαθηηθή, ηελ εηξσληθή δηάζεζε θαη ηε ζνβαξή πξόζεζε. Σν ύθνο ηνπ είλαη θνθηό, ιηηό, δσληαλό, κε γιαθπξόηεηα θαη ιηηόηεηα. Πξνηηκάεη ηνλ κηθξνπεξίνδν ιόγν θαη ηελ παξαηαθηηθή ζύλδεζε ή ην αζύλδεην ζρήκα. Σν ύθνο απηό είλαη πνιύ θνληά ζηνλ πξνθνξηθό ιόγν, ε δξακαηνπνίεζε έρεη θπξίαξρν ξόιν. Ο Γάμος ηοσ πλαζμαηικού ταρακηήρα ηοσ Εμμανοσήλ Ροΐδη Ο πξσηαγσληζηήο ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε απνθάζηζε λα παληξεπηεί όηαλ γέξαζε αθνύ ηόηε άξρηζε λα έρεη πξνβιήκαηα πγείαο θαη είρε ηελ αλάγθε λα παληξεπηεί κηα γπλαίθα πνπ ζα ηνλ πεξηπνηείηαη. Πξνηίκεζε λα κελ παληξεπηεί έλα όκνξθν θησρό θνξίηζη πνπ δελ ζα είρε πξνίθα αιιά κηα πινύζηα άζρεκε γπλαίθα. Από ηε ζηάζε ηνπ θαηαιαβαίλνπκε όηη είλαη πξνηθνζήξαο θαη θνηηάδεη ην δηθό ηνπ ζπκθέξνλ. Αδηαθνξεί γηα ην πλεύκα θαη ην ραξαθηήξα θαη επίζεο δελ δίλεη θαζόινπ βάξνο ζηελ αγάπε θαη ζηα ζπλαηζζήκαηα. Αλ θαη ζηελ αξρή καο δείρλεη όηη δελ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ πξνίθα έπεηηα καο εκθαλίδεη ηελ θηιαξγπξία ηνπ (ηελ ππεξβνιηθή αγάπε ηνπ γηα ηα πινύηε). Όια απηά αλαδεηθλύνπλ ηελ αιαδνλεία ηελ ππεξνςία αιιά θαη ηελ πιενλεμία ηνπ. Καηά ηε γλώκε καο ε ζηάζε απηή είλαη ιαλζαζκέλε. πκθσλνύκε απόιπηα κε ηελ άπνςε όηη ηα πινύηε θαη ε πξνίθα δελ πξέπεη λα παίδνπλ θαλέλα ξόιν γηα λα γίλεη έλαο γάκνο. Πηζηεύνπκε όηη ην πην ζεκαληηθό πξάγκα γηα λα ππάξμεη κηα ηέηνηα δέζκεπζε είλαη πάλσ απ όια ε ζπλελλόεζε θαη ε θαηαλόεζε ησλ δύν αηόκσλ πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο πλεπκαηηθήο θαιιηέξγεηαο θαη ηεο αηνκηθήο θξίζεο. Με ιίγα ιόγηα παίδνπλ πνιύ κεγαιύηεξν ξόιν ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ε πξνζσπηθή απόθαζε παξά ην ρξήκα. ΤΓΚΡΗΖ ΚΔΗΜΔΝΩΝ Οη απόςεηο πνπ εθθξάδνληαη ζηα δύν θείκελα (Σα Μπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο & Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ) είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθέο. Από ηε κία πιεπξά ν Λαζθαξάηνο ππνζηεξίδεη όηη ην πλεύκα θαη ν ραξαθηήξαο είλαη απηά πνπ κεηξνύλ πεξηζζόηεξν ζηελ ζπλύπαξμε δύν αηόκσλ θαη ζηελ ηέιεζε ελόο γάκνπ. Δλώ αληίζεηα ν Ρνΐδεο παξνπζηάδεη ζην ρξνλνγξάθεκά ηνπ έλα ραξαθηήξα πνπ επηιέγεη ηελ ζύληξνθό ηνπ θαζαξά από νηθνλνκηθό όθεινο. Η ζπγθεθξηκέλε γπλαίθα ηνπ παξέρεη πινύηε θαη θξνληίδα, ελώ απηόο αδηαθνξεί απόιπηα γη

8 απηήλ. Ο γάκνο ηνπο δελ ζηεξίδεηαη ζηελ έκπξαθηε αγάπε θαη ζηα ακνηβαία ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνβάιεη ν Λαζθαξάηνο ζην δηθό ηνπ θείκελν. Γεληθά θαη νη δύν ζπγγξαθείο έρνπλ σο απώηεξν ζθνπό ν έλαο κέζσ ηνπ βηβιίνπ ηνπ (άκεζα) θη ν άιινο κέζσ ηνπ ρξνλνγξαθήκαηνο ηνπ (έκκεζα) λα απνηξέςνπλ ηνπο λένπο ηεο επνρήο ηνπο λα παληξεπηνύλ κε κόλν ζθνπό ηελ νηθνλνκηθή ηνπο απνθαηάζηαζε, από κηα αξθεηά κεγάιε πξνίθα. Δπίζεο πξνηξέπνπλ ηηο θνπέιεο λα κνξθσζνύλ ώζηε λα αλαπηύμνπλ ην πλεύκα ηνπο ηελ λνεκνζύλε θαη ηελ θξίζε ηνπο γηα λα επηιέμνπλ έλαλ θαηάιιειν ζύδπγν πνπ ζα θαιύπηεη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αιιά θαη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο αλάγθεο. Δλ θαηαθιείδη θαη ηα δύν θείκελα είλαη αξθεηά ζύγρξνλα ηεο επνρήο ηνπο θαη παξνπζηάδνπλ ηδέεο πνπ ζπκπίπηνπλ κε ηα δεδνκέλα ηνπ ζήκεξα. ΠΖΓΔ Μηθξό Λεμηθό ηεο Νέαο Διιεληθήο Γιώζζαο Γ. Μπακπηληώηε Β Έθδνζε Έγρξσκε Διιεληθό Λεμηθό Σεγόπνπινπ-Φπηξάθε Λεμηθό Λνγνηερληθώλ Όξσλ Ο.Δ.Γ.Β

9 Πρόζθεηες Πληροθορίες: Η Προίκα του Γαμπρού Δθηόο από ηελ εζηθή ππνρξέσζε λα πξνηθίδεηαη ε θόξε, ππήξρε θαη έλα παλάξραην έζηκν ζύκθσλα κε ην νπνίν, πξνίθα έδηλε θαη ν γακπξόο. Απηή ε πξνίθα ήηαλ έλα ρξεκαηηθό πνζό ή αληηθείκελα ζεκαληηθήο αμίαο θαη ηα έδηλε ν γακπξόο γηα λα πάξεη ηελ θόξε από ην παηξηθό ηεο ζπίηη. Σα ρξήκαηα ή αληηθείκελα πνπ έδηλε ν γακπξόο σο πξνίθα νλνκάδνληαλ γαλόλα ή θαλόλα ή γαλόια. Αλάινγα κε ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηνπ γακπξνύ θαη ηελ αμηνζύλε ηεο λύθεο - ηδίσο ηελ νκνξθηά ηεο - ήηαλ αλάινγν θαη ην ρξεκαηηθό πνζό πνπ έδηλε ν γακπξόο ζηα πεζεξηθά. Σν έζηκν απηό μεθίλεζε λα θαηαβάιιεηαη ζην ζπηηηθό ηεο λύθεο σο απνδεκίσζε, επεηδή ε νηθνγέλεηα ζα ζηεξνύληαλ έλα ελεξγό κέινο ηεο θαη έηζη ζα δεκησλόηαλ νηθνλνκηθά. Αξγόηεξα, ε θαηαβνιή απηή ήηαλ κηα πξάμε επγεληθή. Ήηαλ κηα απόδνζε ηηκήο ζε απηνύο πνπ κεγάισζαλ θαη αλέζξεςαλ ζσζηά ηε θνπέια πνπ ζα παληξεπόηαλ. Απηό ην έζηκν όκσο ράζεθε κε ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ Πξνηθνζύκθσλν: Από ηα πξώηα βπδαληηλά ρξόληα ( 5νο αη. κ.υ.) γηα ηε ζύζηαζε ηεο πξνίθαο ζπληάζζνληαλ πξνηθώα έγγξαθα. Η ζπλήζεηα απηή θξάηεζε ζε όιε ηε βπδαληηλή πεξίνδν θαη ζπλερίζηεθε ζηα ρξόληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο.Σα έγγξαθα απηά νλνκάδνληαλ πξνηθνζύκθσλα (αιινύ πξνηθνράξηηα, αξξαβσλνράξηηα θηι.) θαη ζηα ρξόληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο ζπληάζζνληαλ από θιεξηθνύο, ηεξείο ή κνλαρνύο, πνπ εθάξκνδαλ ην νηθνγελεηαθό δίθαην ζηνπο ππόδνπινπο Έιιελεο. Η ζύληαμή ηνπο γηλόηαλ πάληα κε παξνπζία καξηύξσλ, πνπ ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα ππνγξάςνπλ ην πξνηθνζύκθσλν. Σν πξνηθνζύκθσλν ζπληαζζόηαλ πξηλ από ηνλ γάκν. Η πξνίθα παξαδηλόηαλ ζηνλ γακπξό πξηλ από ηε ζηέςε. Πεξηιάκβαλε είδε ξνπρηζκνύ, έπηπια, νηθηαθά ζθεύε, θνζκήκαηα, δώα (πξόβαηα, βόδηα ),λνκίζκαηα θ.ά.. Πεξηιάκβαλε βέβαηα θαη όια ηα

10 αθίλεηα ( ζπίηηα, ακπέιηα, ρσξάθηα, ειαηνθηήκαηα θηι.),πνπ πεξηγξάθνληαλ κε θάζε ιεπηνκέξεηα ( ζέζε, έθηαζε, γείηνλεο θηι.). Ο ζύδπγνο είρε ηελ ππνρξέσζε λα δηαρεηξίδεηαη θαιά ηελ πξνίθα ηεο ζπδύγνπ θαη λα θξνληίδεη γηα ηε δηαηήξεζε θαη ηελ αθεξαηόηεηά ηεο. :ελ είρε ην δηθαίσκα λα εθπνηήζεη ή κε άιιν ηξόπν λα παξαρσξήζεη θάπνην από ηα πξνηθώα αθίλεηα. Η θπξηόηεηα ησλ αθηλήησλ αλήθε ζηε ζύδπγν θαη κόλν ηελ επηθαξπία είρε ν ζύδπγνο.αλ πέζαηλε ν ζύδπγνο ή αλ ρώξηδε ην αλδξόγπλν, ε πξνίθα έκελε ζηε γπλαίθα σο ηδηνθηεζία ηεο. Αλ πέζαηλε ε ζύδπγνο, ηόηε έλα κέξνο ηεο πξνίθαο θιεξνλνκνύζε ν ζύδπγνο θαη ην κεγαιύηεξν κέξνο θιεξνλνκνύζαλ ηα παηδηά. Αλ ην αληξόγπλν δελ είρε απνρηήζεη παηδηά, ηόηε ε πξνίθα γύξηδε ζηνλ πξνηθνδόηε, αλ δνύζε, ή ζηνπο λόκηκνπο θιεξνλόκνπο ηνπ. Γείγκα πξνηθνζύκθσλνπ, ρξνλνινγνύκελνπ από ην 1909,είλαη ην αθόινπζν:

11 Έζηκα ηνπ γάκνπ ζηελ Διιάδα ζήκεξα Πνιιά είλαη ηα έζηκα πνπ επηθξαηνύλ ζηελ Διιάδα γύξσ από ηνλ γάκν. Η θάζε πεξηνρή έρεη ηηο ηδηαηηεξόηεηέο ηεο θαη δηαθνξνπνηνύληαη από ηόπν ζε ηόπν. Αθόκα δηαθνξνπνίεζε ππάξρεη θαη όζνλ αθνξά ζην ηόπν θαηαγσγήο ηνπ γακπξνύ ή ηεο λύθεο, όπνπ παξαηεξείηε λα κεηαθέξνληαη ηα έζηκα από εθεί, πνιιέο θνξέο παξαπνηεκέλα. Παξ όια απηά έρνπλ επηθξαηήζεη πνιιά ηα νπνία ζπλαληηόληαη ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. Σέηνηα είλαη: Πέηα ηα ιεθηά ζην θξεβάηη ύκθσλα κε ην έζηκν, δύν ή ηξεηο κέξεο πξηλ γίλεη ν γάκνο, ζπλεζίδεηαη λα ζηξώλεη ην δεπγάξη ην γακήιην θξεβάηη. Δίλαη κηα πνιύ θαιή επθαηξία, λα θαιέζεηε ηνπο πην θνληηλνύο ζαο ζπγγελείο θαη θίινπο γηα έλα ππέξνρν πάξηη ιίγν πξηλ γίλεη ν γάκνο ζαο πξαγκαηηθόηεηα. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζηξσζίκαηνο ηνπ λπθηθνύ θξεβαηηνύ πεηάλε ρξήκαηα γηα λα είλαη θαιά ηα νηθνλνκηθά ηνπ δεπγαξηνύ. Έπεηηα ξίρλνπλε έλα παηδάθη πάλσ ζην θξεβάηη γηα λα είλαη ν γάκνο θαξπεξόο. Γξάςε η όλνκά ζνπ

12 Όηαλ ε λύθε ληύλεηαη,νη αλύπαληξεο θνπέιεο πνπ παξεπξίζθνληαη ζην γάκν γξάθνπλ κε κνιύβη ηα νλόκαηά ηνπο ζηε ζόια ησλ παπνπηζηώλ ηεο λύθεο. Η παξάδνζε ιέεη πσο όπνην από ηα νλόκαηα ζβεζηεί απηή ζα παληξεπηεί πξώηε. πλήζσο βέβαηα κεηά από ηόζεο ώξεο νξζνζηαζία, θσηνγξάθεζε κεηά ην γάκν, ρνξό ζηε δεμίσζε, έρνπλ ζβεζηεί όια. Δίλαη ζηελό ην παπνύηζη Σν έζηκν απηό ζέιεη ηνλ θνπκπάξν πνπ πάεη λα πάξεη ηε λύθε από ην ζπίηη ηεο, πξνζπαζώληαο λα ηεο βάιεη ηα παπνύηζηα, απηά λα είλαη ζηελά. Κη ελώ όινη θσλάδνπλ πσο δε κπαίλεη ην παπνύηζη, ν κόλνο ηξόπνο γηα λα ρσξέζεη λα είλαη ηειηθά ηα ρξήκαηα πνπ ζα βάιεη ν θνπκπάξνο ζηνλ πάην ηνπ παπνπηζηνύ. Σν γξαθηθό απηό ζθεληθό ηειεηώλεη εθεί πνπ αληέρεη ε ηζέπε ηνπ θνπκπάξνπ. Βάιην ζην καμηιάξη ζνπ Όηαλ ηελ εκέξα ηνπ γάκνπ ζαο μεθηλάεη λα ληπζεί ν γακπξόο, ζηελ ηζέπε ηνπ ζαθαθηνύ ηνπ ηνπνζεηνύληαη κεξηθά θνπθέηα. Μεηά ηελ ηειεηή ηα θνπθέηα κνηξάδνληαη ζηηο αλύπαληξεο θνπέιεο, νη νπνίεο ζα ηα βάινπλ κε ηε ζεηξά ηνπο θάησ από ην καμηιάξη ηνπο γηα λα νλεηξεπηνύλ ην βξάδπ ηνλ άληξα πνπ ζα παληξεπηνύλ. ην ηέινο μπξίδνπλ ην γακπξό Η ξύζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ηόζεο θαη ηόζεο πεξηζηάζεηο εδώ ζηελ πξαγκαηηθή ηεο δηάζηαζε. Κη απηό γηαηί ν γακπξόο πξέπεη λα είλαη θξεζθνμπξηζκέλνο ζην γάκν.

13 έζηεζα ζε κηα γσληά Έζηκν είλαη θαη ε θαζπζηέξεζε ηεο λύθεο λα πάεη ζηελ εθθιεζία, νη βόιηεο κε ηα θνξλαξίζκαηα γύξσ απ ηελ εθθιεζία θαη ηα πεηξάγκαηα ηύπνπ «δελ ζαο δίλνπκε ηε λύθε». Πνην θνξίηζη ζα παληξεπηεί Έλα ηέιεην έζηκν πνπ εκθαλίζηεθε ηα ηειεπηαία ρξόληα αιιά θξαηά ζηαζεξά θαη δελ ιείπεη από θαλέλα γάκν είλαη ην πέηαγκα ηεο αλζνδέζκεο από ηε λύθε. Μεηά ην ηέινο ηεο ηειεηήο ή ζηε δηάξθεηα ηνπ γιεληηνύ ε λύθε κε γπξηζκέλε πιάηε πξνο ηηο αλύπαληξεο πξνζθεθιεκέλεο

14 θνπέιεο πνπ είλαη καδεκέλεο πεηάεη ηελ αλζνδέζκε θαη όπνηα ηελ πηάζεη εθείλε ζα παληξεπηεί πξώηε. Αλάινγν έζηκν ππάξρεη θαη γηα ηνπο αλύπαληξνπο άλδξεο ηεο παξέαο, αλ θαη όρη ηόζν δηαδεδνκέλν, ζηνπο νπνίνπο ν γακπξόο πεηάεη ηελ θαιηζνδέηα ηεο λύθεο Γακήιηα έζηκα ζε όιν ηνλ θόζκν... ΑΓΓΛΗΑ Μέζα από ηελ ηζηνξία θαη ηελ παξάδνζε ηεο Αγγιίαο, έρνπλ θαζηεξσζεί νξηζκέλεο πξνθαηαιήςεηο ζρεηηθά κε ηελ εκέξα ηεο εβδνκάδαο πνπ απνθαζίδεη έλα δεπγάξη λα παληξεπηεί. Η Γεπηέξα ζεκαίλεη πινύην θαη επεκεξία, ελώ ε Σξίηε πγεία θαη καθξνδσία. Η Σεηάξηε ζεσξείηαη ε θαιύηεξε εκέξα γηα λα ηειέζεη έλα δεπγάξη ην γάκν ηνπ, ζε αληίζεζε κε ην άββαην, πνπ ηελ ζεσξνύλ ηελ πιένλ θαθόηπρε κέξα. Καινηπρία ζεσξνύλ αθόκα θαη κηα αξάρλε κέζα ζην λπθηθό θόξεκα. Σελ εκέξα ηνπ γάκνπ νη θακπάλεο ηεο εθθιεζίαο «αλαθνηλώλνπλ» ηελ έλσζε ηνπ δεπγαξηνύ ζε όιν ηνλ θόζκν θαη ζύκθσλα κε ηελ παξάδνζε ηεο Αγγιίαο, πξνζηαηεύνπλ ην δεπγάξη από ηα «θαθά» πλεύκαηα. ΑΗΓΤΠΣΟ ηελ Αίγππην, νη γπλαίθεο ηζηκπνύλ ηελ λύθε πξηλ από ηελ ηέιεζε ηνπ κπζηεξίνπ γηα θαιή ηύρε. Η νηθνγέλεηα ηεο λύθεο αλαιακβάλεη ην καγείξεκα γηα κηα εβδνκάδα κεηά ηνλ γάκν, ώζηε λα αθήζεη ην δεπγάξη λα μεθνπξαζηεί θαη λα ραιαξώζεη. ΑΦΡΗΚΖ Έλα από ηα έζηκα ηεο Αθξηθήο είλαη ην «πήδεκα ηεο ζθνύπαο» ην νπνίν μεθίλεζε ηελ πεξίνδν ηεο δνπιείαο. Δθείλε ηελ επνρή, δελ ήηαλ λόκηκν γηα έλα δεπγάξη λα παληξεπηεί, αθνύ ζεσξνύληαλ ηδηνθηεζία ησλ θπξίσλ ηνπο. αλ δεκόζηα δήισζε ηεο αγάπεο ηνπο, ν γακπξόο θαη ε λύθε πεδνύζαλ πάλσ από κηα ζθνύπα, ζπκβνιίδνληαο ην μεθίλεκα ελόο λένπ λνηθνθπξηνύ. Οη λύθεο ζηόιηδαλ κε θνρύιηα ηνλ ιαηκό ηνπο, ην λπθηθό ηνπο θόξεκα θαη ηα καιιηά ηνπο, θαζώο ζεσξνύζαλ όηη ηα θνρύιηα βνεζνύλ ηελ γνληκόηεηα ηεο γπλαίθαο. Γηα ηελ Γπηηθή Αθξηθή, ηα θνρύιηα ρξεζηκνπνηνύληαλ ζαλ ρξήκαηα, ελώ ζήκεξα αληηπξνζσπεύνπλ ηελ νκνξθηά θαη ηελ δύλακε.

15 ηελ Νόηηα Αθξηθή, νη γνλείο ηνπ δεπγαξηνύ, θέξλνπλ αλακκέλα δαδηά από ην ηδάθη ησλ ζπηηηώλ ηνπο, γηα λα αλάςνπλ κηα λέα θσηηά ζην ηδάθη ηνπ λένπ ζπηηηθνύ ησλ κειινλύκθσλ. Έλα έζηκν πνπ είλαη θνηλό ζε όιε ηελ Αθξηθή, είλαη ην πιέμηκν ησλ καιιηώλ ηεο λύθεο θαη ηνπ γακπξνύ, κηα ηεξνηειεζηία θαηά ηελ νπνία ηα καιιηά ησλ κειινλύκθσλ, αιείθνληαη κε δσηθό ιίπνο θαη άξγηιν. ΒΔΛΓΗΟ ην Βέιγην ππάξρεη έλα κνλαδηθό παξαδνζηαθό έζηκν. Σν έζηκν ηνπ καληειηνύ. Η νηθνγέλεηα ηεο λύθεο, θέξλεη έλα καληήιη θεληεκέλν κε ην όλνκα ηεο λύθεο ζην γάκν. Μεηά ην ηέινο ηεο ηειεηήο, ζηνιίδνπλ ην καληήιη ζην ζπίηη, επηδεηθλύνληάο ην πεξήθαλα. Σα νλόκαηα ησλ επόκελσλ θνξηηζηώλ ηεο νηθνγέλεηαο πνπ ζα παληξεπηνύλ, ζα πξνζηεζνύλ αξγόηεξα ζην καληήιη, πνπ ζα ζηνιίδεη ην παηξηθό ζπίηη ηεο νηθνγέλεηαο. ΒΔΡΜΟΤΓΔ Σν πεξίεξγν έζηκν, ζέιεη ηνπο ληόπαληξνπο λα βάδνπλ ζηελ θνξπθή ηεο γακήιηαο ηνύξηαο ηνπο έλα δελδξύιιην, ην νπνίν κεηά ζα θπηέςνπλ ζηνλ θήπν ηνπ ζπηηηνύ ηνπο, κε ηελ ειπίδα όηη ζα κεγαιώζεη θαη ζα «δπλακώζεη», όπσο αθξηβώο θαη ν γάκνο ηνπο. ΓΑΛΛΗΑ Αληίζεηα κε ηηο ππόινηπεο ρώξεο, ζηελ Γαιιία ζπλεζίδεηαη νη θαιεζκέλνη λα θέξλνπλ ηα ινπινύδηα πνπ ζα δηαθνζκήζνπλ ηελ ηειεηή. Καηά ηελ ηέιεζε ηνπ γάκνπ, νη κειιόλπκθνη πίλνπλ από έλα αζεκέλην πνηήξη, ην νπνίν ζπλήζσο αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα θαη πεξλάεη από γεληά ζε γεληά. Απηό πνπ επίζεο δηαθέξεη ζε έλα παξαδνζηαθό γαιιηθό γάκν, είλαη ε γακήιηα ηνύξηα πνπ έρεη ην ζρήκα κεγάινπ θώλνπ, γεκηζκέλνπ κε θαξακέια θαη θξέκα. ΓΔΡΜΑΝΗΑ Σελ παξακνλή ηνπ γάκνπ, ζπγγελείο ζπγθεληξώλνληαη ζην ζπίηη ησλ κειινλύκθσλ, θξαηώληαο παιηά πηάηα πνπ ζα ζπάζνπλ κπξνζηά από ηελ πόξηα ηνπ δεπγαξηνύ. Η λύθε θαη ν γακπξόο πξέπεη λα καδέςνπλ ηα θνκκάηηα από ηα ζπαζκέλα πηάηα, πνπ όζν πην πνιιά είλαη ηόζν κεγαιύηεξε ηύρε ζεσξείηαη όηη ζα έρεη ην λέν δεπγάξη.

16 Σειεηώλνληαο ηελ γακήιηα ηειεηή, νη θίινη ηνπ δεπγαξηνύ ηνύο εηνηκάδνπλ δηάθνξεο δνθηκαζίεο, γηα λα απνδείμεη ην δεπγάξη ζε όινπο, όηη κπνξεί λα αληηκεησπίζεη όπνηεο δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα ηνπ επηθπιάζζεη ε δσή. ΓΑΝΗΑ ηελ Γαλία, ε γακήιηα ηνύξηα ηνπ δεπγαξηνύ έρεη ηελ κνξθή θέξαηνο, αληηπξνζσπεύνληαο έηζη ην θέξαο ηεο Ακαιζείαο. Φηηάρλεηαη από ακύγδαια, παζηίιηεο θαη όκνξθα γιππηά από δάραξε, θαη δηαθνζκείηαη από εηθόλεο ηνπ δεπγαξηνύ. ΔΛΒΔΣΗΑ Η παξάδνζε εδώ ζέιεη κηθξέο παξάλπθνπο λα θξαηνύλ ρξσκαηηζηά καληήιηα, επηδεηθλύνληαο ηα ζηνπο θαιεζκέλνπο. Οη θαιεζκέλνη κπνξνύλ λα «αγνξάζνπλ» έλα από απηά ηα καληήιηα, βνεζώληαο έηζη ην δεπγάξη λα εηνηκάζεη ην λέν ηνπ ζπηηηθό. ΗΝΓΗΑ ην ηέινο ηεο γακήιηαο ηειεηήο, ν αδεξθόο ηνπ γακπξνύ, ξαίλεη κε ξνδνπέηαια ην δεπγάξη ελώ ζπλεζίδεηαη λα θξαηά κηα θαξύδα πάλσ από ην θεθάιη ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα θξαηήζεη καθξηά ηελ θαθνηπρία θαη ηα «θαθά» πλεύκαηα. ΗΡΛΑΝΓΗΑ Μηα ρώξα πινύζηα ζε ήζε θαη έζηκα, ε Ιξιαλδία έρεη πνιιέο παξαδόζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ γάκν. Μηα από απηέο είλαη ν ζηνιηζκόο όινπ ηνπ γάκνπ κε ηξηθύιιηα, θαζώο νη Ιξιαλδνί ηα ζεσξνύλ ηδηαίηεξα ηπρεξά. Η παξαδνζηαθή ελδπκαζία ηνπ γακπξνύ είλαη ην θίιη, πνπ αληηπξνζσπεύεη ηελ πεξηνρή από ηελ νπνία θαηάγεηαη θαη ζπλήζσο απνηειεί θιεξνλνκηά ηεο νηθνγέλεηαο ελώ ηα δαρηπιίδηα πνπ αληαιιάδεη ην δεπγάξη, είλαη δηαθνζκεκέλα κε κηα θαξδηά, έλα ζηέκκα θαη δπν ελσκέλα ρέξηα. Η θαξδηά ζπκβνιίδεη ηελ αγάπε, ην ζηέκκα ηελ πίζηε θαη ηα ελσκέλα ρέξηα ηελ θηιία. Δπίζεο, ζπλεζίδεηαη λα δίλεηαη ζην δεπγάξη έλα πέηαιν, ζύκβνιν ηύρεο, ην νπνίν πξέπεη λα θξεκαζηεί έηζη ώζηε λα ζρεκαηίδεη ην γξάκκα "U", πξνθεηκέλνπ λα κελ «ραζεί» ε ηύρε ηνπ δεπγαξηνύ!

17 ΗΠΑΝΗΑ Ο γακπξόο δίλεη ζηελ λύθε δεθαηξία λνκίζκαηα, ππνζρόκελνο έηζη, όηη ζα ηελ θξνληίδεη γηα ην ππόινηπν ηεο δσήο ηεο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηειεηήο, ε λύθε κεηαθέξεη ηα λνκίζκαηα ζε κηα ηζάληα ή ηα δίλεη ζε έλα κηθξό θνξίηζη, ηνπνζεηώληαο ηα πάλσ ζε έλα καμηιάξη ή ζε έλα καληήιη. ΗΣΑΛΗΑ ηελ Ιηαιία, ζπλεζίδνπλ λα δέλνπλ κηα θνξδέια θαηά κήθνο ηεο πόξηαο ηεο εθθιεζίαο, ζπκβνιίδνληαο ηελ έλσζε ηνπ δεπγαξηνύ. Δπίζεο, κνηξάδνπλ ζηνπο πξνζθεθιεκέλνπο κπνκπνληέξεο κε κνλό αξηζκό θνπθέησλ. Ο κνλόο αξηζκόο, ζπκβνιίδεη όηη θαλείο δελ κπνξεί λα ρσξίζεη ην δεπγάξη (όπσο θαη έλαο κνλόο αξηζκόο δελ κπνξεί λα δηαηξεζεί), ελώ ηα θνπθέηα, ηελ ππόζρεζε όηη νη ληόπαληξνη είλαη έηνηκνη λα κνηξαζηνύλ καδί, πηθξέο θαη γιπθέο ζηηγκέο ζηελ λέα ηνπο δσή. ΚΗΝΑ ύκθσλα κε ηα ήζε θαη έζηκα ηεο Κίλαο, νη λύθεο θξαηνύλ κηθξά βηβιηαξάθηα, αηδέληεο, γεκάηεο κε ρξπζά θνζκήκαηα, δώξα από ηηο γπλαίθεο ηεο νηθνγέλεηαο. Σα δώξα απηά, είλαη ζύκβνιν ηνπ θύξνπο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο λύθεο. Η παξάδνζε ηεο Κίλαο ζέιεη ην θόθθηλν ρξώκα λα παίδεη πξσηαξρηθό ξόιν ζηνλ γάκν ελόο δεπγαξηνύ, από ην θόξεκα ηεο λύθεο θαη ηνλ ζηνιηζκό, κέρξη θαη ην ραξηί πνπ ζα ηπιίμεη ηα δώξα ησλ κειινλύκθσλ. ύκθσλα κε ηα έζηκα θαη ηελ ηζηνξία ηεο Κίλαο, ην θόθθηλν είλαη ην ρξώκα ηεο επηπρίαο θαη ηεο ραξάο. Η γακήιηα παξάδνζε ηεο Κνξέαο είλαη αξθεηά παξάμελε θαη ελδηαθέξνπζα. Ο γακπξόο επηζθέπηεηαη ην ζπίηη ηεο λύθεο πάλσ ζε έλα άζπξν πόλη, θξαηώληαο κηα γθξίδα ρήλα ή πάπηα. Σα δώα απηά είλαη γηα ηνπο Κνξεάηεο ζύκβνια πίζηεο θαη αθνζίσζεο, αθνύ δεπγαξώλνπλ κόλν κηα θνξά. Οη λύθεο επηιέγνπλ θόθθηλα θαη θίηξηλα ρξώκαηα γηα ην λπθηθό ηνπο, ζαλ επηβεβαίσζε ησλ αηώλησλ όξθσλ αγάπεο θαη αθνζίσζεο πνπ ζα δώζνπλ. ΜΑΛΑΗΗΑ ύκθσλα κε ην έζηκν ηεο Μαιαηζίαο, ηα δώξα πνπ ζηέιλεη ν γακπξόο ζην ζπίηη ηεο λύθεο, ηα πεγαίλνπλ κηθξά παηδηά, ηα νπνία θξαηνύλ ζηνιηζκέλνπο δίζθνπο κε θαγεηό θαη ρξήκαηα. Σα ραξηνλνκίζκαηα δηπιώλνληαη πεξίηερλα, ώζηε λα ζρεκαηίδνπλ θηγνύξεο δώσλ θαη ινπινπδηώλ ελώ θάζε θαιεζκέλνο ζα πάξεη από έλα δηαθνζκεκέλν απγό, ζύκβνιν γνληκόηεηαο θαη πινύηνπ.

18 ΜΑΡΟΚΟ ην Μαξόθν, νη γπλαίθεο πξηλ από ηνλ γάκν ηνπο θάλνπλ κπάλην κε γάια, γηα λα εμαγλίζνπλ θαη λα θαζαξίζνπλ ην ζώκα θαη ηελ ςπρή ηνπο. ΝΖΗΑ ΦΗΣΕΗ Δζηκνηππηθά, ν γακπξόο δίλεη ζηνλ παηέξα ηεο λύθεο έλα δόληη θάιαηλαο, ζύκβνιν θύξνπο θαη πινύηνπ, αληηπξνζσπεύνληαο ηελ επεκεξία ηνπ γάκνπ ην ζώκα θαη ηελ ςπρή ηνπο. ΝΟΡΒΖΓΗΑ ύκθσλα κε ηα έζηκα ηεο Ννξβεγίαο, ηόζν νη ζπγγελείο ηνπ δεπγαξηνύ όζν θαη νη θαιεζκέλνη, ζπλεζίδνπλ λα θνξνύλ παξαδνζηαθέο ζηνιέο, αλάινγα κε ηελ πεξηνρή από ηελ νπνία θαηάγνληαη. Σελ ελδπκαζία ζπκπιεξώλνπλ αζεκέληα θνζκήκαηα θαη βξαρηόιηα δηαθνζκεκέλα κε κηθξά θνπηάιηα, πνπ ζεσξνύλ όηη ν ήρνο ηνπο, δηώρλεη καθξηά ηα «θαθά» πλεύκαηα. Σν θύξην ζπζηαηηθό ηεο γακήιηαο ηνύξηαο είλαη ην ςσκί, έλα έζηκν πνπ μεθίλεζε από ηελ επνρή πνπ ην αιεύξη ζηελ Ννξβεγία ήηαλ ζπάλην θαη ζεσξνύληαλ πνιπηειέο αγαζό. ύκθσλα κε ηελ παξάδνζε, αξηζηεξά θαη δεμηά από ηελ πόξηα ηνπ λένπ ζπηηηνύ ηνπ δεπγαξηνύ, θπηεύνληαη δπν έιαηα, κε ηελ επρή λα απνθηήζνπλ γξήγνξα έλα παηδί. ΟΛΛΑΝΓΗΑ ηελ Οιιαλδία, ην δεπγάξη θάζεηαη ζε ζξόλνπο θάησ από αςίδεο κε επσδηαζηά ινπινύδηα θαη δέρεηαη ηηο επρέο ησλ θαιεζκέλσλ ηνπο. ηνπο παξαδνζηαθνύο Οιιαλδηθνύο γάκνπο, ην γεύκα πνπ ζα πξνζθεξζεί πεξηιακβάλεη έλα γιπθό έδεζκα πνπ ην απνθαινύλ «λπθηθή δάραξε» θαη έλα θξαζί κε θαξπθεύκαηα θαη κπξσδηθά, πνπ νη Οιιαλδνί ην νλνκάδνπλ «ηα δάθξπα ηεο λύθεο». Αθόκε, ζαλ ζύκβνιν γνληκόηεηαο θαη ηύρεο, ην δεπγάξη ζα θπηέςεη έλα πεύθν έμσ από ην ζπίηη ηνπ, ειπίδνληαο ζηελ θαινηπρία θαη ζηελ επεκεξία ηνπ γάκνπ ηνπο. ΟΤΑΛΗΑ αλ ζύκβνιν αξξαβώλα, ν άληξαο ζθαιίδεη έλα θνπηάιη από ηνλ θνξκό ελόο δέληξνπ θαη δέλεη κηα θνξδέια πάλσ ζε απηό, γηα λα ην πεξάζεη ζηνλ ιαηκό ηεο αγαπεκέλεο ηνπ.

19 ΡΩΗΑ Αληίζεηα κε ην έζηκν ζηνλ ππόινηπν θόζκν πνπ ζέιεη ηνπο θαιεζκέλνπο λα ραξίδνπλ δώξα ζην δεπγάξη, ζηελ Ρσζία ζπκβαίλεη ην αληίζεην. Σν δεπγάξη ραξίδεη ζηνπο παξεπξηζθόκελνπο δώξα, ζαλ έλδεημε επγλσκνζύλεο γηα ηελ παξνπζία ηνπο ζην γάκν. ΚΩΣΗΑ Μηα παξαδνζηαθή θσηζέδηθε γακήιηα ηνύξηα, απνηειείηαη από δπν ζεηξέο θξέζθσλ θξνύησλ, πνηηζκέλα κε κπξάληη θαη ιηθέξ θαη θηηάρλεηαη ηελ εκέξα ηνπ αξξαβώλα ηνπ δεπγαξηνύ. Μόλν ε κηα ζεηξά ζα κνηξαζηεί κεηά ην ηέινο ηνπ γάκνπ ελώ ε ππόινηπε ηνύξηα, ζα δηαηεξεζεί κέρξη ηελ γέλλεζε ηνπ πξώηνπ ηνπο παηδηνύ. ΟΤΖΓΗΑ ηελ νπεδία, ν παηέξαο ηεο λύθεο, δίλεη ζηελ θόξε ηνπ έλα αζεκέλην λόκηζκα θαη ε κεηέξα ηεο έλα ρξπζό. ηε ζπλέρεηα, ε λύθε ηα ηνπνζεηεί κέζα ζηα παπνύηζηα ηεο, ζπκβνιίδνληαο ηελ επεκεξία θαη ηνλ πινύην ηεο λέαο ηεο δσήο. ΣΔΥΗΑ ηελ Σζερία, θαηά ηελ ηέιεζε ηνπ κπζηεξίνπ νη θαιεζκέλνη, ξαίλνπλ ην δεπγάξη κε κπηδέιηα αληί κε ξύδη. ΦΗΝΛΑΝΓΗΑ ύκθσλα κε ηα έζηκα ηεο Φηλιαλδίαο, ε λύθε θνξά έλα ρξπζό ζηέκκα. Μεηά ην ηέινο ηεο γακήιηαο ηειεηήο, νη αλύπαληξνη πξνζθεθιεκέλνη ζρεκαηίδνπλ έλα θύθιν γύξσ από ηελ λύθε θαη ρνξεύνπλ. Η λύθε, ε νπνία έρεη θιεηζηά ηα κάηηα ηεο, ζα ηνπνζεηήζεη ηπραία ην ζηέκκα ηεο ζε έλα από ηα άηνκα, πνπ ζύκθσλα κε ηελ παξάδνζε ζα είλαη ν επόκελνο πνπ ζα παληξεπηεί. Σν δεπγάξη, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δεμίσζεο θάζεηαη ζε εμέρνπζεο ζέζεηο θαη ε λύθε, θξαηώληαο έλα θόζθηλν, ζθεπαζκέλν κε έλα αζεκί ύθαζκα, πεξηκέλεη ηα δώξα ησλ πξνζθεθιεκέλσλ. Οη θαιεζκέλνη ξίρλνπλ ρξήκαηα κέζα ζην θόζθηλν θαη έλαο από ηνπο θνπκπάξνπο αλαθνηλώλεη δεκόζηα ηα νλόκαηα θαη ην πνζό πνπ δώξηζαλ. Μεηά ην ηέινο ησλ ενξηαζκώλ, ε λύθε ζπλνδεπόκελε από έλα κεγαιύηεξν παληξεκέλν άληξα, πνπ αληηπξνζσπεύεη έλα καθξνρξόλην θαη επηπρηζκέλν γάκν, ζα επηζθεθζεί έλα-έλα ηα ζπίηηα ηεο πεξηνρήο, ζπγθεληξώλνληαο ηα δώξα ηεο κέζα ζε κηα καμηιαξνζήθε.

20 ΦΗΛΗΠΠΗΝΔ ηηο Φηιηππίλεο όπσο θαη ζηελ Ιζπαλία, έλα πνιύ γλσζηό έζηκν γάκνπ είλαη απηό ησλ λνκηζκάησλ. Έλα ηηκώκελν πξόζσπν, κεηαθέξεη ηα λνκίζκαηα θαη κεηά ην ηέινο ηεο ηειεηήο, ηα δίλεη ζηνλ γακπξό θαη εθείλνο κε ηελ ζεηξά ηνπ ζηελ λύθε. Η θίλεζε απηή, ζπκβνιίδεη ηελ ππόζρεζε ηνπ γακπξνύ όηη ζα αλαιάβεη εθείλνο ηελ θξνληίδα ηεο ζπδύγνπ ηνπ από δσ θαη πέξα. Καηά ηνπο ενξηαζκνύο πξηλ από ην γάκν, νη λύθε θαη νη παξάλπθεο θνξνύλ θνξέκαηα ζην ίδην ρξώκα, γηα λα κπεξδέςνπλ ηα «θαθά» πλεύκαηα πνπ ζέινπλ λα θιέςνπλ ηελ λύθε! Έλα άιιν έζηκν πνπ ππάξρεη ζηηο Φηιηππίλεο, είλαη εθείλν ηνπ Πέπινπ θαη ηνπ Λάζνπ. Όηαλ ην δεπγάξη γνλαηίδεη γηα ηελ πξνζεπρή θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ κπζηεξίνπ, έλα ζαηέλ θνξδόλη πεξληέηαη γύξσ από ηνπο ώκνπο ηνπο, «δέλνληαο» ηνπο κειιόλπκθνπο. ηε ζπλέρεηα ηνπνζεηείηαη έλα πέπιν γύξσ ηνπο, ζπκβνιίδνληαο ηελ έλσζε ησλ δπν ςπρώλ. Πεγέο Πξόζζεησλ Πιεξνθνξηώλ:

21 Σέινο Δξγαζίαο Δπραξηζηνύκε πνιύ γηα ηελ πξνζνρή ζαο!!!

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε Κεθάιαην Α Μηζνπιαγηαζκέλε θνληά ζην ηδάθη ηνπ θησρηθνύ ζπηηηνύ ηεο ε Φξαγθνγηαλλνύ πξνζέρεη ηελ κηθξή εγγνλή ηεο, ε νπνία είλαη άξξσζηε. Σν ζπίηη, θαη ηδηαίηεξα ην ζαιόλη,

Διαβάστε περισσότερα

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη πκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 Ζ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ζρεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθό Λύθεην Αξραγγέινπ. Δξεπλεηηθή Δξγαζία : «Μόδα»

Γεληθό Λύθεην Αξραγγέινπ. Δξεπλεηηθή Δξγαζία : «Μόδα» Γεληθό Λύθεην Αξραγγέινπ Δξεπλεηηθή Δξγαζία : «Μόδα» 1 ΘΔΜΑ: Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΜΟΓΑ ΤΝΣΔΛΔΣΔ: ηέιια Οίθνπηα. Αλαζηαζία Νηθνινύ. Σζακπίθα Κνπηνύδε. αξηθά Εσή. ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΗ: ΣΑΓΚΑΡΖ ΣΡΑΣΟ ΣΟΛΖ ΟΦΗΑ 2 ...ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Αλαζηαζία Λνύε Λεκεζόο 2011 ii ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ-ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ Δπηβιέπσλ: Καζ. ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ Σ.Δ.Ι. ΘΔΑΛΙΑ ΚΑΡΓΙΣΑ 2014 Πεξηερόκελα Δηζαγωγή.......... 4

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΣΟ 1 ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 3 ΟΚΣΩΒΡΗΟ ΝΟΔΜΒΡΗΟ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2008 ΣΗΜΖ 2,5 ΔΤΡΩ ΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΗΜΟΓΟΗΑ ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΠΡΟΦΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΜΙΑΜΑΣΙΚΗ ΙΓΙΟΤΓΚΡΑΙΑΚΗ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ -Μηαζκαηηθή Ηδηνζπγθξαζηαθή Φαξκαθνινγία -Μηαζκαηηθό Ηδηνζπγθξαζηαθό Ηζηνξηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Ο Παγθόζκηος θαη ο εκαζηοιογηθός Ιζηός: Προζζήθε εκαζηοιογηθής Πιεροθορίας ζε HTML ζειίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα

Αριάγνη ηξαηή Σζίξθα

Αριάγνη ηξαηή Σζίξθα Γηδαθηηθή -εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε πεδνύ ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ Αριάγνη ηξαηή Σζίξθα Γηδαθηηθνί ζηόρνη Αλακέλεηαη από ηνπο καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε: Να επηζεκαίλνπλ ηηο δύν νπηηθέο γσλίεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09

Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09 ΔΜΗΝΑΡΗΟ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09 Δηζαγσγή Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 Ζ γέλλεζε ηνπ ζύγρξνλνπ ειιεληθνύ κπζηζηνξήκαηνο 1. Κνηλσληθή θαη πνιηηηθή θαηάζηαζε (Μεγάιε Ηδέα) 2. Ζ Μεγάιε Ηδέα θαη ν

Διαβάστε περισσότερα

Η Αποκριά μέσα από το στίχο! - Πειράγματα και αστεϊσμοί...

Η Αποκριά μέσα από το στίχο! - Πειράγματα και αστεϊσμοί... Φεβξνπάξηνο 2011 www. pagkritio.gr e-mail : gymnasio @ pagkritio.gr Έηνο ζη- αξηζ. θύιινπ Δ Κ Σ Ο Γ Ι Γ Α Κ Σ Δ Α Τ Λ Η Η Αποκριά μέσα από το στίχο! - Πειράγματα και αστεϊσμοί... Λέλε πσο θάπνηε όια ηειεηώλνπλ.

Διαβάστε περισσότερα

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Εσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξόεξα Λνπθία Μπεδέ Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο Β Γεκνηηθνύ γ ηεύρνο 1νο ηόκνο Γιώζζα Β Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα