Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε"

Transcript

1 ρνιείν: 1 ν Γεληθό Λύθεην πάξηεο Μάζεκα: Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Σάμε: Α Λπθείνπ Σκήκα 1ν Θεκαηηθή Δλόηεηα: Σα θύια ζηελ ινγνηερλία Θέκα: Σα έζηκα ηνπ γάκνπ, ην «πξνμεληό» θαη ε «πξνίθα» Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε Οκάδα Δξγαζίαο: Αξκπνύδε Γεσξγία Βαξειά Παλαγηώηα Γηάλλνπθια Διέλε Τπεύζπλε Καζεγήηξηα: Γεκνηξάθνπ Μαξία Έηνο:

2 Μειεηώληαο ηε ζεκαηηθή ελόηεηα ηα «Φύια ζηε ινγνηερλία» ε νκάδα καο αλέιαβε λα αλαπηύμεη θαη λα εζηηάζεη πεξηζζόηεξν ζηα έζηκα ηνπ γάκνπ ην πξνμεληό θαη ηελ πξνίθα. εκαληηθνί όξνη πνπ είλαη απαξαίηεην λα αλαιύζνπκε πξηλ αλαπηύμνπκε ην ζέκα είλαη νη εμήο: Πξνίθα: ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (θπξίσο αθίλεηα θαη ρξήκαηα) πνπ ζηηο παξαδνζηαθέο θνηλσλίεο έδηλε ε νηθνγέλεηα ηεο λύθεο ζην γακπξό γηα ηελ νηθνλνκηθή εμαζθάιηζε ηεο λέαο νηθνγέλεηαο. Πξνηθνζύκθσλν: λνκηθά δεζκεπηηθό θείκελν (ζπκβόιαην) πνπ ππνγξαθόηαλ από ηνλ γακπξό θαη ηελ νηθνγέλεηα ηεο λύθεο θαη πεξηείρε ην ζύλνιν ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ πνπ δίλνληαλ σο πξνίθα ζε απηόλ. Πξνμεληό: ε κεζνιάβεζε θάπνηνπ γηα λα γίλεη ν γάκνο. Σν πξώην θείκελν πνπ κειεηήζακε είλαη «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. Ο Αλδξέαο Λαζθαξάηνο γελλήζεθε ην 1811 ζην Λεμνύξη, ζε κία πεξίνδν πνπ ηα Δπηάλεζα πεξλνύζαλ από ηελ γαιιηθή ζηελ αγγιηθή πξνζηαζία. Από ηε θύζε ηνπ ήηαλ πλεύκα ηδηαίηεξα αλήζπρν, έμππλνο θαη εηνηκόινγνο. Τπήξμε έληνλα ζαηπξηθόο

3 θαη ζηαζεξόο ζηηο απόςεηο ηνπ, παξαδίδνληαο έξγα πνπ έξρνληαη ζε ζύγθξνπζε κε ηηο αληηιήςεηο ηεο επνρήο ηνπ. ην πξώην βηβιίν ηνπ πνπ εθδόζεθε ην 1856 ν ζπγγξαθέαο παξνπζηάδεη ηα θνηλσληθά ήζε ηεο παηξίδαο ηνπ θαη πξνηείλεη κεηαξξπζκίζεηο ηνικεξέο γηα ηελ επνρή ηνπ. Οη αληίπαινί ηνπ έπεηζαλ ην δεζπόηε ηεο Κεθαινληάο λα ηνλ αθνξίζεη. Σν ζπγθεθξηκέλν θείκελν αλαθέξεηε ζηελ πξνίθα θαη δηαηππώλεη ηηο θαπζηηθέο απόςεηο ηνπ. ΝΟΖΜΑΣΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ ηνπ θεηκέλνπ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ε κηα αλδξνθξαηνύκελε θνηλσλία, πνπ ζεσξνύζε πσο ε γπλαίθα δελ πξέπεη λα έρεη θάπνην ξόιν δπλακηθό ζηελ θνηλσλία ή λα ειέγρεη ηε δσή ηεο, ν Λαζθαξάηνο αλαδεηθλύεηαη σο έλαο πξώηκνο θεκηληζηήο. Αξρηθά αλαθέξεηαη κ έλα γεληθό ύθνο ζηηο ζπζίεο πνπ θάλνπλ νη γνλείο γηα λα παληξέςνπλ ηα θνξίηζηα ηνπο, ηνλίδνληαο όκσο πσο νη ζπζίεο απηέο, αλ μεπεξλνύλ ην κέηξν, γξήγνξα κεηαηξέπνληαη ζε εγθιεκαηηθέο πξάμεηο. ηε ζπλέρεηα ηνλίδεη κε εηξσληθό ηξόπν όιεο εθείλεο ηηο ζπζίεο πνπ αλαγθάδνπλ νη γνλείο ηηο θόξεο ηνπο λα θάλνπλ πξνθεηκέλνπ λα ηηο παληξέςνπλ. Δμάιινπ, όπσο είλαη θαλεξό, ηηο ζεσξνύλ πξόζζεην βάξνο από ην νπνίν πξνζπαζνύλ κε θάζε ηξόπν λα απαιιαγνύλ. Μάιηζηα, εθζέηεη θαη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ απόςεηο ζρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο πξνίθαο, ηελ αγσγή ησλ θνξηηζηώλ θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν νη γνλείο ηνπο ηνύο ζπκπεξηθέξνληαη. Σέινο, ηνλίδεη πσο νη γνλείο πξέπεη λα αληηκεησπίδνπλ ηηο θόξεο ηνπο κε πεξηζζόηεξε αγάπε, νπόηε ην ζπίηη ηνπο ζα ηνπο θαίλεηαη ιηγόηεξν κηζεηό. Δπίζεο, πξέπεη λα θαιιηεξγείηαη ην πλεύκα ηνπο, ώζηε λα αλαπηύμνπλ θξηηηθή ηθαλόηεηα θαη λα δηαιέμνπλ έλα ζσζηό ζύληξνθν γηα ηνλ εαπηό ηνπο.

4 Η κοινφνική κριηική ηοσ Λαζκαράηοσ Ο Λαζθαξάηνο δηαθξίζεθε ζηε ζάηηξα (ηελ θνηλσληθή θξηηηθή θαη αθνξίζηεθε από ηε εθθιεζία). Όπσο θαίλεηαη θαη ζην θείκελν ν Λαζθαξάηνο καο παξνπζηάδεη ηηο αληηιήςεηο πεξί ηνπ γάκνπ πνπ επηθξαηνύλ ηελ επνρή απηή αιιά θαη κε ζαηηξηθό ηξόπν ηνλίδεη ηε δηθή ηνπ ζέζε. Αλαθέξεηαη όηη ην πξνηθηό είλαη αηηία ηεο ζπζίαο θαη όηη νη γνλείο θαηαπηέδνπλ ςπρνινγηθά ηα θνξίηζηα. Δπίζεο ππνζηεξίδεη όηη νη γακπξνί πνπ επηζπκνύλ πξνίθα είλαη θεξδνζθόπνη. Οη γακπξνί δηαιέγνπλ ηε λύθε από ηα ρξήκαηα πνπ ηεο αλήθνπλ θαη ηελ πεξηνπζία πνπ έρεη θαη όινη ηελ αληηκεησπίδνπλ σο εκπόξεπκα. Τπνζηεξίδεη επίζεο όηη ηα θνξίηζηα ζέινπλ λα απειεπζεξσζνύλ από ηελ ηπξαλλία θαη ηελ θαηαπίεζε ησλ γνλέσλ ηνπο. Δπηπιένλ ν Λαζθαξάηνο πξνηείλεη ηε κεηαρείξηζε ησλ θνξηηζηώλ κε αγάπε. Έηζη ζα αλαπηύμνπλ ην πλεύκα ηνπο θαη ζα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα επηιέμνπλ ην ζύληξνθό ηνπο. Απηέο είλαη νη θύξηεο αληηιήςεηο ηνπ Λαζθαξάηνπ νη νπνίεο πξνθαινύλ ηελ αλαζηάησζε ησλ ηνπηθώλ αξρώλ πνπ έρνπλ νπηζζνδξνκηθέο θαη παιηνκνδίηηθεο ηδέεο.

5 Οι ανηιλήυεις ηοσ Λαζκαράηοσ για ηην αγφγή ηφν κοριηζιών ύκθσλα κε ηνλ Λαζθαξάην εθείλε ηελ επνρή νη θνπέιεο ήζειαλ λα μεθύγνπλ από ην θαηαπηεζηηθό πεξηβάιινλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο πνπ ηηο αλάγθαδε λα θέξνληαη ζα δνύιεο. Όινη έδηλαλ βάζε ζηελ πξνίθα ηνπ θνξηηζηνύ θαη ηδηαίηεξα νη γακπξνί πνπ παξνπζηάδνληαη ζαλ πξνηθνζήξεο. Ο Λαζθαξάηνο όκσο ζην θείκελό ηνπ παξαζέηεη ηηο ηδέεο ηνπ, νη νπνίεο είλαη αληίζεηεο κε ηα ζηεξεόηππα θαη ηηο παιηνκνδίηηθεο αληηιήςεηο πνπ επηθξαηνύλ. Έηζη ινηπόλ ζύκθσλα κε ηνλ ζπγγξαθέα νη γνλείο πξέπεη λα αληηκεησπίδνπλ ηηο θόξεο ηνπο κε αγάπε θαη ζεβαζκό. Με απηό ηνλ ηξόπν νη θνπέιεο ζα αλέπηπζζαλ ην πλεύκα ηνπο θαη ζα είραλ ηε δπλαηόηεηα λα εθθξάζνπλ ειεύζεξα ηελ γλώκε ηνπο. Έηζη ζα κπνξνύζαλ λα θξίλνπλ πνηνο είλαη ν θαηάιιεινο άληξαο πνπ ζα ηνπο παξείρε ηα απαξαίηεηα θαη δελ ζα ηηο ήζειε κόλν γηα ηελ πξνίθα ηνπο αιιά γηα ην ραξαθηήξα θαη ηε κόξθσζε ηνπο. Αλ ζπγθξίλνπκε ηηο αληηιήςεηο ηνπ Λαζθαξάηνπ κε απηέο ηεο ζύγρξνλεο επνρήο ζα παξαηεξνύζακε όηη ζπκπίπηνπλ ζε πνιιά ζεκεία. Όπσο βιέπνπκε θαη από ην ζπγγξαθέα αιιά θαη από ηε δηθή καο επνρή δίλεηαη κεγαιύηεξε βαξύηεηα ζηε κόξθσζε θαη ζηνλ εζσηεξηθό θόζκν ηεο θνπέιαο. Σώξα πηα δελ παίδεη θαλέλα ξόιν ε πξνίθα θαη δελ είλαη απαξαίηεηε ε ύπαξμή ηεο γηα λα γίλεη έλαο γάκνο. Ο Δκκαλνπήι Ρνΐδεο γελλήζεθε ζηηο 28 Ινπιίνπ 1836 θαη πέζαλε ζηηο 7 Ιαλνπαξίνπ 1904 ήηαλ ζεκαληηθόο Έιιελαο ινγνηέρλεο. Θεσξείηαη έλαο από ηνπο πην πλεπκαηώδεηο ζπγγξαθείο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηα ειιεληθά γξάκκαηα, ελώ ην έξγν ηνπ ζπγθξνηείηαη από πνιιά δηαθνξεηηθά είδε, όπσο κπζηζηνξήκαηα, δηεγήκαηα, θξηηηθέο κειέηεο, θείκελα πνιηηηθνύ πεξηερνκέλνπ, κεηαθξάζεηο θαη ρξνλνγξαθήκαηα.

6 ΝΟΖΜΑΣΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ ηνπ θεηκέλνπ: «Μνλόινγνο επαίζζεηνπ» Ο ζπγγξαθέαο πηζηεύεη πσο είλαη κεγάιν κεηνλέθηεκα λα είλαη θαλείο επαίζζεηνο. Γηαηί, ηόηε είλαη ν πιένλ δπζηπρήο. Απνξεί πσο είλαη δπλαηόλ λα πεγαίλεη θαλείο ζε ζπγθεληξώζεηο πέλζνπο, όπσο ζε θεδεία θίινπ, αθνύ ε δηθή ηνπ επαίζζεηε θαξδηά δελ ην αληέρεη. Μάιηζηα, ζεσξεί εγσηζηέο ηνπο ζπγγελείο ηνπ λεθξνύ, όηαλ ζξελνύλ, θαη εθλεπξίδεηαη ηόζν από ηνπο ζξήλνπο ηνπο πνπ δελ κπνξεί λα θάεη. Δπίζεο δε δέρεηαη λα βνεζήζεη ρξεκαηηθά θάπνην θίιν ηνπ γηα λα κπνξέζεη λα κνλνκαρήζεη, γηαηί, αλ ζθνησζεί, δε ζα είλαη ζε ζέζε λα ηνπ μεπιεξώζεη ηα ρξσζηνύκελα. Κπξίσο όκσο δε δαλείδεη ζε θίινπο, γηαηί ζθέθηεηαη πσο έηζη ζα απαιιάμεη ην θίιν ηνπ από ηελ ληξνπή πνπ ζα ληώζεη, όηαλ δε ζα κπνξεί λα μεπιεξώζεη ην ρξένο ηνπ. Φπζηθά δε δίλεη ειεεκνζύλε, γηαηί ζθέπηεηαη όηη έηζη, κε ζθιεξό ηξόπν θαη αδηάθνξν, παξαηείλεη ηε δσή άξξσζησλ θαη βαζαληζκέλσλ αλζξώπσλ. Μηα αθόκε απόδεημε ηεο επαηζζεζίαο ηνπ ήηαλ ν γάκνο ηνπ, ζε κεγάιε ειηθία, κε γπλαίθα πινύζηα θαη άζρεκε, αληί λένο θαη σξαίνο, πνπ όκσο ζα ζπζηαδόηαλ, θάλνληαο ην γάκν απηό θαη απνβιέπνληαο ζηα πινύηε εθείλνπ. Μάιηζηα, ε επαηζζεζία ηνπ δελ ηνπ επέηξεςε, όηαλ θάπνηε ε γπλαίθα ηνπ ήηαλ άξξσζηε, λα ηελ αληηθξίδεη, ελώ εθείλε ε αδηάθνξε, όηαλ εθείλνο αξξώζηεζε, είρε ην ζζέλνο λα ηνλ βιέπεη λα ππνθέξεη θαη λα ηνλ πεξηπνηείηαη. Σν θείκελν πνπ κειεηήζακε «Μνλόινγνο ηνπ Δπαίζζεηνπ» δεκνζηεύηεθε γηα πξώηε θνξά ζηελ εθεκεξίδα «Δκπξόο» ζηηο 11/11/1896. Ο ζπγγξαθέαο καο δίλεη πνιιέο ελδηαθέξνπζεο πιεξνθνξίεο γηα ηε δσή θαη ηα ήζε ησλ Αζελαίσλ ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηώλα. Σν ζπγθεθξηκέλν απόζπαζκα αλήθεη ζην θεηκεληθό είδνο ηνπ Υξνλνγξαθήκαηνο. Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ καο απνθαιύπηνπλ όηη ην θείκελν είλαη ρξνλνγξάθεκα είλαη όηη : Δίλαη είδνο έληερλνπ πεδνύ ιόγνπ κε ινγνηερληθή ρξνηά θαη είλαη ζύληνκν. Δίλαη άξζξν εθεκεξίδαο Έρεη σο πξόζεζε λα ζρνιηάζεη ηελ επηθαηξόηεηα ηεο θνηλσληθήο, ηεο πνιηηηζηηθήο θαη ηεο πνιηηηθήο δσήο. Όια απηά ηα θάλεη κε έκκεζν ηξόπν. ρνιηάδεη ην επράξηζην θαη ην δπζάξεζην, ην ζνβαξό θαη ην αζηείν, ην επηπρέο θαη ην αηπρέο πεξηζηαηηθό, ην αηνκηθό θαη ην θνηλσληθό πξόβιεκα θαη ην πλεπκαηηθό θαη ην πιηθό. Έρεη γξαθηεί ζε ηόλν ρηνπκνξηζηηθό, επηθξηηηθό, δεθηηθό, εηξσληθό, παξαηλεηηθό, έκκεζα δηδαθηηθό θαη παηδαγσγηθό. Μέζσ ελόο πιαζκαηηθνύ-επηλνεκέλνπ ραξαθηήξα παξνπζηάδεη κε ζαηηξηθό θαη εηξσληθό ηξόπν ηελ αλαιγεζία ηεο επνρήο κε επίθιεζε ζηελ επηέιεηα θαη ηελ επαηζζεζία.

7 πλδπάδεη ηνλ θξηηηθό ζηνραζκό, ηελ αθεγεκαηηθή ξνή θαη ηε δηδαθηηθή πξαθηηθή, ηελ εηξσληθή δηάζεζε θαη ηε ζνβαξή πξόζεζε. Σν ύθνο ηνπ είλαη θνθηό, ιηηό, δσληαλό, κε γιαθπξόηεηα θαη ιηηόηεηα. Πξνηηκάεη ηνλ κηθξνπεξίνδν ιόγν θαη ηελ παξαηαθηηθή ζύλδεζε ή ην αζύλδεην ζρήκα. Σν ύθνο απηό είλαη πνιύ θνληά ζηνλ πξνθνξηθό ιόγν, ε δξακαηνπνίεζε έρεη θπξίαξρν ξόιν. Ο Γάμος ηοσ πλαζμαηικού ταρακηήρα ηοσ Εμμανοσήλ Ροΐδη Ο πξσηαγσληζηήο ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε απνθάζηζε λα παληξεπηεί όηαλ γέξαζε αθνύ ηόηε άξρηζε λα έρεη πξνβιήκαηα πγείαο θαη είρε ηελ αλάγθε λα παληξεπηεί κηα γπλαίθα πνπ ζα ηνλ πεξηπνηείηαη. Πξνηίκεζε λα κελ παληξεπηεί έλα όκνξθν θησρό θνξίηζη πνπ δελ ζα είρε πξνίθα αιιά κηα πινύζηα άζρεκε γπλαίθα. Από ηε ζηάζε ηνπ θαηαιαβαίλνπκε όηη είλαη πξνηθνζήξαο θαη θνηηάδεη ην δηθό ηνπ ζπκθέξνλ. Αδηαθνξεί γηα ην πλεύκα θαη ην ραξαθηήξα θαη επίζεο δελ δίλεη θαζόινπ βάξνο ζηελ αγάπε θαη ζηα ζπλαηζζήκαηα. Αλ θαη ζηελ αξρή καο δείρλεη όηη δελ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ πξνίθα έπεηηα καο εκθαλίδεη ηελ θηιαξγπξία ηνπ (ηελ ππεξβνιηθή αγάπε ηνπ γηα ηα πινύηε). Όια απηά αλαδεηθλύνπλ ηελ αιαδνλεία ηελ ππεξνςία αιιά θαη ηελ πιενλεμία ηνπ. Καηά ηε γλώκε καο ε ζηάζε απηή είλαη ιαλζαζκέλε. πκθσλνύκε απόιπηα κε ηελ άπνςε όηη ηα πινύηε θαη ε πξνίθα δελ πξέπεη λα παίδνπλ θαλέλα ξόιν γηα λα γίλεη έλαο γάκνο. Πηζηεύνπκε όηη ην πην ζεκαληηθό πξάγκα γηα λα ππάξμεη κηα ηέηνηα δέζκεπζε είλαη πάλσ απ όια ε ζπλελλόεζε θαη ε θαηαλόεζε ησλ δύν αηόκσλ πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο πλεπκαηηθήο θαιιηέξγεηαο θαη ηεο αηνκηθήο θξίζεο. Με ιίγα ιόγηα παίδνπλ πνιύ κεγαιύηεξν ξόιν ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ε πξνζσπηθή απόθαζε παξά ην ρξήκα. ΤΓΚΡΗΖ ΚΔΗΜΔΝΩΝ Οη απόςεηο πνπ εθθξάδνληαη ζηα δύν θείκελα (Σα Μπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο & Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ) είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθέο. Από ηε κία πιεπξά ν Λαζθαξάηνο ππνζηεξίδεη όηη ην πλεύκα θαη ν ραξαθηήξαο είλαη απηά πνπ κεηξνύλ πεξηζζόηεξν ζηελ ζπλύπαξμε δύν αηόκσλ θαη ζηελ ηέιεζε ελόο γάκνπ. Δλώ αληίζεηα ν Ρνΐδεο παξνπζηάδεη ζην ρξνλνγξάθεκά ηνπ έλα ραξαθηήξα πνπ επηιέγεη ηελ ζύληξνθό ηνπ θαζαξά από νηθνλνκηθό όθεινο. Η ζπγθεθξηκέλε γπλαίθα ηνπ παξέρεη πινύηε θαη θξνληίδα, ελώ απηόο αδηαθνξεί απόιπηα γη

8 απηήλ. Ο γάκνο ηνπο δελ ζηεξίδεηαη ζηελ έκπξαθηε αγάπε θαη ζηα ακνηβαία ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνβάιεη ν Λαζθαξάηνο ζην δηθό ηνπ θείκελν. Γεληθά θαη νη δύν ζπγγξαθείο έρνπλ σο απώηεξν ζθνπό ν έλαο κέζσ ηνπ βηβιίνπ ηνπ (άκεζα) θη ν άιινο κέζσ ηνπ ρξνλνγξαθήκαηνο ηνπ (έκκεζα) λα απνηξέςνπλ ηνπο λένπο ηεο επνρήο ηνπο λα παληξεπηνύλ κε κόλν ζθνπό ηελ νηθνλνκηθή ηνπο απνθαηάζηαζε, από κηα αξθεηά κεγάιε πξνίθα. Δπίζεο πξνηξέπνπλ ηηο θνπέιεο λα κνξθσζνύλ ώζηε λα αλαπηύμνπλ ην πλεύκα ηνπο ηελ λνεκνζύλε θαη ηελ θξίζε ηνπο γηα λα επηιέμνπλ έλαλ θαηάιιειν ζύδπγν πνπ ζα θαιύπηεη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αιιά θαη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο αλάγθεο. Δλ θαηαθιείδη θαη ηα δύν θείκελα είλαη αξθεηά ζύγρξνλα ηεο επνρήο ηνπο θαη παξνπζηάδνπλ ηδέεο πνπ ζπκπίπηνπλ κε ηα δεδνκέλα ηνπ ζήκεξα. ΠΖΓΔ Μηθξό Λεμηθό ηεο Νέαο Διιεληθήο Γιώζζαο Γ. Μπακπηληώηε Β Έθδνζε Έγρξσκε Διιεληθό Λεμηθό Σεγόπνπινπ-Φπηξάθε Λεμηθό Λνγνηερληθώλ Όξσλ Ο.Δ.Γ.Β

9 Πρόζθεηες Πληροθορίες: Η Προίκα του Γαμπρού Δθηόο από ηελ εζηθή ππνρξέσζε λα πξνηθίδεηαη ε θόξε, ππήξρε θαη έλα παλάξραην έζηκν ζύκθσλα κε ην νπνίν, πξνίθα έδηλε θαη ν γακπξόο. Απηή ε πξνίθα ήηαλ έλα ρξεκαηηθό πνζό ή αληηθείκελα ζεκαληηθήο αμίαο θαη ηα έδηλε ν γακπξόο γηα λα πάξεη ηελ θόξε από ην παηξηθό ηεο ζπίηη. Σα ρξήκαηα ή αληηθείκελα πνπ έδηλε ν γακπξόο σο πξνίθα νλνκάδνληαλ γαλόλα ή θαλόλα ή γαλόια. Αλάινγα κε ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηνπ γακπξνύ θαη ηελ αμηνζύλε ηεο λύθεο - ηδίσο ηελ νκνξθηά ηεο - ήηαλ αλάινγν θαη ην ρξεκαηηθό πνζό πνπ έδηλε ν γακπξόο ζηα πεζεξηθά. Σν έζηκν απηό μεθίλεζε λα θαηαβάιιεηαη ζην ζπηηηθό ηεο λύθεο σο απνδεκίσζε, επεηδή ε νηθνγέλεηα ζα ζηεξνύληαλ έλα ελεξγό κέινο ηεο θαη έηζη ζα δεκησλόηαλ νηθνλνκηθά. Αξγόηεξα, ε θαηαβνιή απηή ήηαλ κηα πξάμε επγεληθή. Ήηαλ κηα απόδνζε ηηκήο ζε απηνύο πνπ κεγάισζαλ θαη αλέζξεςαλ ζσζηά ηε θνπέια πνπ ζα παληξεπόηαλ. Απηό ην έζηκν όκσο ράζεθε κε ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ Πξνηθνζύκθσλν: Από ηα πξώηα βπδαληηλά ρξόληα ( 5νο αη. κ.υ.) γηα ηε ζύζηαζε ηεο πξνίθαο ζπληάζζνληαλ πξνηθώα έγγξαθα. Η ζπλήζεηα απηή θξάηεζε ζε όιε ηε βπδαληηλή πεξίνδν θαη ζπλερίζηεθε ζηα ρξόληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο.Σα έγγξαθα απηά νλνκάδνληαλ πξνηθνζύκθσλα (αιινύ πξνηθνράξηηα, αξξαβσλνράξηηα θηι.) θαη ζηα ρξόληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο ζπληάζζνληαλ από θιεξηθνύο, ηεξείο ή κνλαρνύο, πνπ εθάξκνδαλ ην νηθνγελεηαθό δίθαην ζηνπο ππόδνπινπο Έιιελεο. Η ζύληαμή ηνπο γηλόηαλ πάληα κε παξνπζία καξηύξσλ, πνπ ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα ππνγξάςνπλ ην πξνηθνζύκθσλν. Σν πξνηθνζύκθσλν ζπληαζζόηαλ πξηλ από ηνλ γάκν. Η πξνίθα παξαδηλόηαλ ζηνλ γακπξό πξηλ από ηε ζηέςε. Πεξηιάκβαλε είδε ξνπρηζκνύ, έπηπια, νηθηαθά ζθεύε, θνζκήκαηα, δώα (πξόβαηα, βόδηα ),λνκίζκαηα θ.ά.. Πεξηιάκβαλε βέβαηα θαη όια ηα

10 αθίλεηα ( ζπίηηα, ακπέιηα, ρσξάθηα, ειαηνθηήκαηα θηι.),πνπ πεξηγξάθνληαλ κε θάζε ιεπηνκέξεηα ( ζέζε, έθηαζε, γείηνλεο θηι.). Ο ζύδπγνο είρε ηελ ππνρξέσζε λα δηαρεηξίδεηαη θαιά ηελ πξνίθα ηεο ζπδύγνπ θαη λα θξνληίδεη γηα ηε δηαηήξεζε θαη ηελ αθεξαηόηεηά ηεο. :ελ είρε ην δηθαίσκα λα εθπνηήζεη ή κε άιιν ηξόπν λα παξαρσξήζεη θάπνην από ηα πξνηθώα αθίλεηα. Η θπξηόηεηα ησλ αθηλήησλ αλήθε ζηε ζύδπγν θαη κόλν ηελ επηθαξπία είρε ν ζύδπγνο.αλ πέζαηλε ν ζύδπγνο ή αλ ρώξηδε ην αλδξόγπλν, ε πξνίθα έκελε ζηε γπλαίθα σο ηδηνθηεζία ηεο. Αλ πέζαηλε ε ζύδπγνο, ηόηε έλα κέξνο ηεο πξνίθαο θιεξνλνκνύζε ν ζύδπγνο θαη ην κεγαιύηεξν κέξνο θιεξνλνκνύζαλ ηα παηδηά. Αλ ην αληξόγπλν δελ είρε απνρηήζεη παηδηά, ηόηε ε πξνίθα γύξηδε ζηνλ πξνηθνδόηε, αλ δνύζε, ή ζηνπο λόκηκνπο θιεξνλόκνπο ηνπ. Γείγκα πξνηθνζύκθσλνπ, ρξνλνινγνύκελνπ από ην 1909,είλαη ην αθόινπζν:

11 Έζηκα ηνπ γάκνπ ζηελ Διιάδα ζήκεξα Πνιιά είλαη ηα έζηκα πνπ επηθξαηνύλ ζηελ Διιάδα γύξσ από ηνλ γάκν. Η θάζε πεξηνρή έρεη ηηο ηδηαηηεξόηεηέο ηεο θαη δηαθνξνπνηνύληαη από ηόπν ζε ηόπν. Αθόκα δηαθνξνπνίεζε ππάξρεη θαη όζνλ αθνξά ζην ηόπν θαηαγσγήο ηνπ γακπξνύ ή ηεο λύθεο, όπνπ παξαηεξείηε λα κεηαθέξνληαη ηα έζηκα από εθεί, πνιιέο θνξέο παξαπνηεκέλα. Παξ όια απηά έρνπλ επηθξαηήζεη πνιιά ηα νπνία ζπλαληηόληαη ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. Σέηνηα είλαη: Πέηα ηα ιεθηά ζην θξεβάηη ύκθσλα κε ην έζηκν, δύν ή ηξεηο κέξεο πξηλ γίλεη ν γάκνο, ζπλεζίδεηαη λα ζηξώλεη ην δεπγάξη ην γακήιην θξεβάηη. Δίλαη κηα πνιύ θαιή επθαηξία, λα θαιέζεηε ηνπο πην θνληηλνύο ζαο ζπγγελείο θαη θίινπο γηα έλα ππέξνρν πάξηη ιίγν πξηλ γίλεη ν γάκνο ζαο πξαγκαηηθόηεηα. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζηξσζίκαηνο ηνπ λπθηθνύ θξεβαηηνύ πεηάλε ρξήκαηα γηα λα είλαη θαιά ηα νηθνλνκηθά ηνπ δεπγαξηνύ. Έπεηηα ξίρλνπλε έλα παηδάθη πάλσ ζην θξεβάηη γηα λα είλαη ν γάκνο θαξπεξόο. Γξάςε η όλνκά ζνπ

12 Όηαλ ε λύθε ληύλεηαη,νη αλύπαληξεο θνπέιεο πνπ παξεπξίζθνληαη ζην γάκν γξάθνπλ κε κνιύβη ηα νλόκαηά ηνπο ζηε ζόια ησλ παπνπηζηώλ ηεο λύθεο. Η παξάδνζε ιέεη πσο όπνην από ηα νλόκαηα ζβεζηεί απηή ζα παληξεπηεί πξώηε. πλήζσο βέβαηα κεηά από ηόζεο ώξεο νξζνζηαζία, θσηνγξάθεζε κεηά ην γάκν, ρνξό ζηε δεμίσζε, έρνπλ ζβεζηεί όια. Δίλαη ζηελό ην παπνύηζη Σν έζηκν απηό ζέιεη ηνλ θνπκπάξν πνπ πάεη λα πάξεη ηε λύθε από ην ζπίηη ηεο, πξνζπαζώληαο λα ηεο βάιεη ηα παπνύηζηα, απηά λα είλαη ζηελά. Κη ελώ όινη θσλάδνπλ πσο δε κπαίλεη ην παπνύηζη, ν κόλνο ηξόπνο γηα λα ρσξέζεη λα είλαη ηειηθά ηα ρξήκαηα πνπ ζα βάιεη ν θνπκπάξνο ζηνλ πάην ηνπ παπνπηζηνύ. Σν γξαθηθό απηό ζθεληθό ηειεηώλεη εθεί πνπ αληέρεη ε ηζέπε ηνπ θνπκπάξνπ. Βάιην ζην καμηιάξη ζνπ Όηαλ ηελ εκέξα ηνπ γάκνπ ζαο μεθηλάεη λα ληπζεί ν γακπξόο, ζηελ ηζέπε ηνπ ζαθαθηνύ ηνπ ηνπνζεηνύληαη κεξηθά θνπθέηα. Μεηά ηελ ηειεηή ηα θνπθέηα κνηξάδνληαη ζηηο αλύπαληξεο θνπέιεο, νη νπνίεο ζα ηα βάινπλ κε ηε ζεηξά ηνπο θάησ από ην καμηιάξη ηνπο γηα λα νλεηξεπηνύλ ην βξάδπ ηνλ άληξα πνπ ζα παληξεπηνύλ. ην ηέινο μπξίδνπλ ην γακπξό Η ξύζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ηόζεο θαη ηόζεο πεξηζηάζεηο εδώ ζηελ πξαγκαηηθή ηεο δηάζηαζε. Κη απηό γηαηί ν γακπξόο πξέπεη λα είλαη θξεζθνμπξηζκέλνο ζην γάκν.

13 έζηεζα ζε κηα γσληά Έζηκν είλαη θαη ε θαζπζηέξεζε ηεο λύθεο λα πάεη ζηελ εθθιεζία, νη βόιηεο κε ηα θνξλαξίζκαηα γύξσ απ ηελ εθθιεζία θαη ηα πεηξάγκαηα ηύπνπ «δελ ζαο δίλνπκε ηε λύθε». Πνην θνξίηζη ζα παληξεπηεί Έλα ηέιεην έζηκν πνπ εκθαλίζηεθε ηα ηειεπηαία ρξόληα αιιά θξαηά ζηαζεξά θαη δελ ιείπεη από θαλέλα γάκν είλαη ην πέηαγκα ηεο αλζνδέζκεο από ηε λύθε. Μεηά ην ηέινο ηεο ηειεηήο ή ζηε δηάξθεηα ηνπ γιεληηνύ ε λύθε κε γπξηζκέλε πιάηε πξνο ηηο αλύπαληξεο πξνζθεθιεκέλεο

14 θνπέιεο πνπ είλαη καδεκέλεο πεηάεη ηελ αλζνδέζκε θαη όπνηα ηελ πηάζεη εθείλε ζα παληξεπηεί πξώηε. Αλάινγν έζηκν ππάξρεη θαη γηα ηνπο αλύπαληξνπο άλδξεο ηεο παξέαο, αλ θαη όρη ηόζν δηαδεδνκέλν, ζηνπο νπνίνπο ν γακπξόο πεηάεη ηελ θαιηζνδέηα ηεο λύθεο Γακήιηα έζηκα ζε όιν ηνλ θόζκν... ΑΓΓΛΗΑ Μέζα από ηελ ηζηνξία θαη ηελ παξάδνζε ηεο Αγγιίαο, έρνπλ θαζηεξσζεί νξηζκέλεο πξνθαηαιήςεηο ζρεηηθά κε ηελ εκέξα ηεο εβδνκάδαο πνπ απνθαζίδεη έλα δεπγάξη λα παληξεπηεί. Η Γεπηέξα ζεκαίλεη πινύην θαη επεκεξία, ελώ ε Σξίηε πγεία θαη καθξνδσία. Η Σεηάξηε ζεσξείηαη ε θαιύηεξε εκέξα γηα λα ηειέζεη έλα δεπγάξη ην γάκν ηνπ, ζε αληίζεζε κε ην άββαην, πνπ ηελ ζεσξνύλ ηελ πιένλ θαθόηπρε κέξα. Καινηπρία ζεσξνύλ αθόκα θαη κηα αξάρλε κέζα ζην λπθηθό θόξεκα. Σελ εκέξα ηνπ γάκνπ νη θακπάλεο ηεο εθθιεζίαο «αλαθνηλώλνπλ» ηελ έλσζε ηνπ δεπγαξηνύ ζε όιν ηνλ θόζκν θαη ζύκθσλα κε ηελ παξάδνζε ηεο Αγγιίαο, πξνζηαηεύνπλ ην δεπγάξη από ηα «θαθά» πλεύκαηα. ΑΗΓΤΠΣΟ ηελ Αίγππην, νη γπλαίθεο ηζηκπνύλ ηελ λύθε πξηλ από ηελ ηέιεζε ηνπ κπζηεξίνπ γηα θαιή ηύρε. Η νηθνγέλεηα ηεο λύθεο αλαιακβάλεη ην καγείξεκα γηα κηα εβδνκάδα κεηά ηνλ γάκν, ώζηε λα αθήζεη ην δεπγάξη λα μεθνπξαζηεί θαη λα ραιαξώζεη. ΑΦΡΗΚΖ Έλα από ηα έζηκα ηεο Αθξηθήο είλαη ην «πήδεκα ηεο ζθνύπαο» ην νπνίν μεθίλεζε ηελ πεξίνδν ηεο δνπιείαο. Δθείλε ηελ επνρή, δελ ήηαλ λόκηκν γηα έλα δεπγάξη λα παληξεπηεί, αθνύ ζεσξνύληαλ ηδηνθηεζία ησλ θπξίσλ ηνπο. αλ δεκόζηα δήισζε ηεο αγάπεο ηνπο, ν γακπξόο θαη ε λύθε πεδνύζαλ πάλσ από κηα ζθνύπα, ζπκβνιίδνληαο ην μεθίλεκα ελόο λένπ λνηθνθπξηνύ. Οη λύθεο ζηόιηδαλ κε θνρύιηα ηνλ ιαηκό ηνπο, ην λπθηθό ηνπο θόξεκα θαη ηα καιιηά ηνπο, θαζώο ζεσξνύζαλ όηη ηα θνρύιηα βνεζνύλ ηελ γνληκόηεηα ηεο γπλαίθαο. Γηα ηελ Γπηηθή Αθξηθή, ηα θνρύιηα ρξεζηκνπνηνύληαλ ζαλ ρξήκαηα, ελώ ζήκεξα αληηπξνζσπεύνπλ ηελ νκνξθηά θαη ηελ δύλακε.

15 ηελ Νόηηα Αθξηθή, νη γνλείο ηνπ δεπγαξηνύ, θέξλνπλ αλακκέλα δαδηά από ην ηδάθη ησλ ζπηηηώλ ηνπο, γηα λα αλάςνπλ κηα λέα θσηηά ζην ηδάθη ηνπ λένπ ζπηηηθνύ ησλ κειινλύκθσλ. Έλα έζηκν πνπ είλαη θνηλό ζε όιε ηελ Αθξηθή, είλαη ην πιέμηκν ησλ καιιηώλ ηεο λύθεο θαη ηνπ γακπξνύ, κηα ηεξνηειεζηία θαηά ηελ νπνία ηα καιιηά ησλ κειινλύκθσλ, αιείθνληαη κε δσηθό ιίπνο θαη άξγηιν. ΒΔΛΓΗΟ ην Βέιγην ππάξρεη έλα κνλαδηθό παξαδνζηαθό έζηκν. Σν έζηκν ηνπ καληειηνύ. Η νηθνγέλεηα ηεο λύθεο, θέξλεη έλα καληήιη θεληεκέλν κε ην όλνκα ηεο λύθεο ζην γάκν. Μεηά ην ηέινο ηεο ηειεηήο, ζηνιίδνπλ ην καληήιη ζην ζπίηη, επηδεηθλύνληάο ην πεξήθαλα. Σα νλόκαηα ησλ επόκελσλ θνξηηζηώλ ηεο νηθνγέλεηαο πνπ ζα παληξεπηνύλ, ζα πξνζηεζνύλ αξγόηεξα ζην καληήιη, πνπ ζα ζηνιίδεη ην παηξηθό ζπίηη ηεο νηθνγέλεηαο. ΒΔΡΜΟΤΓΔ Σν πεξίεξγν έζηκν, ζέιεη ηνπο ληόπαληξνπο λα βάδνπλ ζηελ θνξπθή ηεο γακήιηαο ηνύξηαο ηνπο έλα δελδξύιιην, ην νπνίν κεηά ζα θπηέςνπλ ζηνλ θήπν ηνπ ζπηηηνύ ηνπο, κε ηελ ειπίδα όηη ζα κεγαιώζεη θαη ζα «δπλακώζεη», όπσο αθξηβώο θαη ν γάκνο ηνπο. ΓΑΛΛΗΑ Αληίζεηα κε ηηο ππόινηπεο ρώξεο, ζηελ Γαιιία ζπλεζίδεηαη νη θαιεζκέλνη λα θέξλνπλ ηα ινπινύδηα πνπ ζα δηαθνζκήζνπλ ηελ ηειεηή. Καηά ηελ ηέιεζε ηνπ γάκνπ, νη κειιόλπκθνη πίλνπλ από έλα αζεκέλην πνηήξη, ην νπνίν ζπλήζσο αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα θαη πεξλάεη από γεληά ζε γεληά. Απηό πνπ επίζεο δηαθέξεη ζε έλα παξαδνζηαθό γαιιηθό γάκν, είλαη ε γακήιηα ηνύξηα πνπ έρεη ην ζρήκα κεγάινπ θώλνπ, γεκηζκέλνπ κε θαξακέια θαη θξέκα. ΓΔΡΜΑΝΗΑ Σελ παξακνλή ηνπ γάκνπ, ζπγγελείο ζπγθεληξώλνληαη ζην ζπίηη ησλ κειινλύκθσλ, θξαηώληαο παιηά πηάηα πνπ ζα ζπάζνπλ κπξνζηά από ηελ πόξηα ηνπ δεπγαξηνύ. Η λύθε θαη ν γακπξόο πξέπεη λα καδέςνπλ ηα θνκκάηηα από ηα ζπαζκέλα πηάηα, πνπ όζν πην πνιιά είλαη ηόζν κεγαιύηεξε ηύρε ζεσξείηαη όηη ζα έρεη ην λέν δεπγάξη.

16 Σειεηώλνληαο ηελ γακήιηα ηειεηή, νη θίινη ηνπ δεπγαξηνύ ηνύο εηνηκάδνπλ δηάθνξεο δνθηκαζίεο, γηα λα απνδείμεη ην δεπγάξη ζε όινπο, όηη κπνξεί λα αληηκεησπίζεη όπνηεο δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα ηνπ επηθπιάζζεη ε δσή. ΓΑΝΗΑ ηελ Γαλία, ε γακήιηα ηνύξηα ηνπ δεπγαξηνύ έρεη ηελ κνξθή θέξαηνο, αληηπξνζσπεύνληαο έηζη ην θέξαο ηεο Ακαιζείαο. Φηηάρλεηαη από ακύγδαια, παζηίιηεο θαη όκνξθα γιππηά από δάραξε, θαη δηαθνζκείηαη από εηθόλεο ηνπ δεπγαξηνύ. ΔΛΒΔΣΗΑ Η παξάδνζε εδώ ζέιεη κηθξέο παξάλπθνπο λα θξαηνύλ ρξσκαηηζηά καληήιηα, επηδεηθλύνληαο ηα ζηνπο θαιεζκέλνπο. Οη θαιεζκέλνη κπνξνύλ λα «αγνξάζνπλ» έλα από απηά ηα καληήιηα, βνεζώληαο έηζη ην δεπγάξη λα εηνηκάζεη ην λέν ηνπ ζπηηηθό. ΗΝΓΗΑ ην ηέινο ηεο γακήιηαο ηειεηήο, ν αδεξθόο ηνπ γακπξνύ, ξαίλεη κε ξνδνπέηαια ην δεπγάξη ελώ ζπλεζίδεηαη λα θξαηά κηα θαξύδα πάλσ από ην θεθάιη ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα θξαηήζεη καθξηά ηελ θαθνηπρία θαη ηα «θαθά» πλεύκαηα. ΗΡΛΑΝΓΗΑ Μηα ρώξα πινύζηα ζε ήζε θαη έζηκα, ε Ιξιαλδία έρεη πνιιέο παξαδόζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ γάκν. Μηα από απηέο είλαη ν ζηνιηζκόο όινπ ηνπ γάκνπ κε ηξηθύιιηα, θαζώο νη Ιξιαλδνί ηα ζεσξνύλ ηδηαίηεξα ηπρεξά. Η παξαδνζηαθή ελδπκαζία ηνπ γακπξνύ είλαη ην θίιη, πνπ αληηπξνζσπεύεη ηελ πεξηνρή από ηελ νπνία θαηάγεηαη θαη ζπλήζσο απνηειεί θιεξνλνκηά ηεο νηθνγέλεηαο ελώ ηα δαρηπιίδηα πνπ αληαιιάδεη ην δεπγάξη, είλαη δηαθνζκεκέλα κε κηα θαξδηά, έλα ζηέκκα θαη δπν ελσκέλα ρέξηα. Η θαξδηά ζπκβνιίδεη ηελ αγάπε, ην ζηέκκα ηελ πίζηε θαη ηα ελσκέλα ρέξηα ηελ θηιία. Δπίζεο, ζπλεζίδεηαη λα δίλεηαη ζην δεπγάξη έλα πέηαιν, ζύκβνιν ηύρεο, ην νπνίν πξέπεη λα θξεκαζηεί έηζη ώζηε λα ζρεκαηίδεη ην γξάκκα "U", πξνθεηκέλνπ λα κελ «ραζεί» ε ηύρε ηνπ δεπγαξηνύ!

17 ΗΠΑΝΗΑ Ο γακπξόο δίλεη ζηελ λύθε δεθαηξία λνκίζκαηα, ππνζρόκελνο έηζη, όηη ζα ηελ θξνληίδεη γηα ην ππόινηπν ηεο δσήο ηεο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηειεηήο, ε λύθε κεηαθέξεη ηα λνκίζκαηα ζε κηα ηζάληα ή ηα δίλεη ζε έλα κηθξό θνξίηζη, ηνπνζεηώληαο ηα πάλσ ζε έλα καμηιάξη ή ζε έλα καληήιη. ΗΣΑΛΗΑ ηελ Ιηαιία, ζπλεζίδνπλ λα δέλνπλ κηα θνξδέια θαηά κήθνο ηεο πόξηαο ηεο εθθιεζίαο, ζπκβνιίδνληαο ηελ έλσζε ηνπ δεπγαξηνύ. Δπίζεο, κνηξάδνπλ ζηνπο πξνζθεθιεκέλνπο κπνκπνληέξεο κε κνλό αξηζκό θνπθέησλ. Ο κνλόο αξηζκόο, ζπκβνιίδεη όηη θαλείο δελ κπνξεί λα ρσξίζεη ην δεπγάξη (όπσο θαη έλαο κνλόο αξηζκόο δελ κπνξεί λα δηαηξεζεί), ελώ ηα θνπθέηα, ηελ ππόζρεζε όηη νη ληόπαληξνη είλαη έηνηκνη λα κνηξαζηνύλ καδί, πηθξέο θαη γιπθέο ζηηγκέο ζηελ λέα ηνπο δσή. ΚΗΝΑ ύκθσλα κε ηα ήζε θαη έζηκα ηεο Κίλαο, νη λύθεο θξαηνύλ κηθξά βηβιηαξάθηα, αηδέληεο, γεκάηεο κε ρξπζά θνζκήκαηα, δώξα από ηηο γπλαίθεο ηεο νηθνγέλεηαο. Σα δώξα απηά, είλαη ζύκβνιν ηνπ θύξνπο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο λύθεο. Η παξάδνζε ηεο Κίλαο ζέιεη ην θόθθηλν ρξώκα λα παίδεη πξσηαξρηθό ξόιν ζηνλ γάκν ελόο δεπγαξηνύ, από ην θόξεκα ηεο λύθεο θαη ηνλ ζηνιηζκό, κέρξη θαη ην ραξηί πνπ ζα ηπιίμεη ηα δώξα ησλ κειινλύκθσλ. ύκθσλα κε ηα έζηκα θαη ηελ ηζηνξία ηεο Κίλαο, ην θόθθηλν είλαη ην ρξώκα ηεο επηπρίαο θαη ηεο ραξάο. Η γακήιηα παξάδνζε ηεο Κνξέαο είλαη αξθεηά παξάμελε θαη ελδηαθέξνπζα. Ο γακπξόο επηζθέπηεηαη ην ζπίηη ηεο λύθεο πάλσ ζε έλα άζπξν πόλη, θξαηώληαο κηα γθξίδα ρήλα ή πάπηα. Σα δώα απηά είλαη γηα ηνπο Κνξεάηεο ζύκβνια πίζηεο θαη αθνζίσζεο, αθνύ δεπγαξώλνπλ κόλν κηα θνξά. Οη λύθεο επηιέγνπλ θόθθηλα θαη θίηξηλα ρξώκαηα γηα ην λπθηθό ηνπο, ζαλ επηβεβαίσζε ησλ αηώλησλ όξθσλ αγάπεο θαη αθνζίσζεο πνπ ζα δώζνπλ. ΜΑΛΑΗΗΑ ύκθσλα κε ην έζηκν ηεο Μαιαηζίαο, ηα δώξα πνπ ζηέιλεη ν γακπξόο ζην ζπίηη ηεο λύθεο, ηα πεγαίλνπλ κηθξά παηδηά, ηα νπνία θξαηνύλ ζηνιηζκέλνπο δίζθνπο κε θαγεηό θαη ρξήκαηα. Σα ραξηνλνκίζκαηα δηπιώλνληαη πεξίηερλα, ώζηε λα ζρεκαηίδνπλ θηγνύξεο δώσλ θαη ινπινπδηώλ ελώ θάζε θαιεζκέλνο ζα πάξεη από έλα δηαθνζκεκέλν απγό, ζύκβνιν γνληκόηεηαο θαη πινύηνπ.

18 ΜΑΡΟΚΟ ην Μαξόθν, νη γπλαίθεο πξηλ από ηνλ γάκν ηνπο θάλνπλ κπάλην κε γάια, γηα λα εμαγλίζνπλ θαη λα θαζαξίζνπλ ην ζώκα θαη ηελ ςπρή ηνπο. ΝΖΗΑ ΦΗΣΕΗ Δζηκνηππηθά, ν γακπξόο δίλεη ζηνλ παηέξα ηεο λύθεο έλα δόληη θάιαηλαο, ζύκβνιν θύξνπο θαη πινύηνπ, αληηπξνζσπεύνληαο ηελ επεκεξία ηνπ γάκνπ ην ζώκα θαη ηελ ςπρή ηνπο. ΝΟΡΒΖΓΗΑ ύκθσλα κε ηα έζηκα ηεο Ννξβεγίαο, ηόζν νη ζπγγελείο ηνπ δεπγαξηνύ όζν θαη νη θαιεζκέλνη, ζπλεζίδνπλ λα θνξνύλ παξαδνζηαθέο ζηνιέο, αλάινγα κε ηελ πεξηνρή από ηελ νπνία θαηάγνληαη. Σελ ελδπκαζία ζπκπιεξώλνπλ αζεκέληα θνζκήκαηα θαη βξαρηόιηα δηαθνζκεκέλα κε κηθξά θνπηάιηα, πνπ ζεσξνύλ όηη ν ήρνο ηνπο, δηώρλεη καθξηά ηα «θαθά» πλεύκαηα. Σν θύξην ζπζηαηηθό ηεο γακήιηαο ηνύξηαο είλαη ην ςσκί, έλα έζηκν πνπ μεθίλεζε από ηελ επνρή πνπ ην αιεύξη ζηελ Ννξβεγία ήηαλ ζπάλην θαη ζεσξνύληαλ πνιπηειέο αγαζό. ύκθσλα κε ηελ παξάδνζε, αξηζηεξά θαη δεμηά από ηελ πόξηα ηνπ λένπ ζπηηηνύ ηνπ δεπγαξηνύ, θπηεύνληαη δπν έιαηα, κε ηελ επρή λα απνθηήζνπλ γξήγνξα έλα παηδί. ΟΛΛΑΝΓΗΑ ηελ Οιιαλδία, ην δεπγάξη θάζεηαη ζε ζξόλνπο θάησ από αςίδεο κε επσδηαζηά ινπινύδηα θαη δέρεηαη ηηο επρέο ησλ θαιεζκέλσλ ηνπο. ηνπο παξαδνζηαθνύο Οιιαλδηθνύο γάκνπο, ην γεύκα πνπ ζα πξνζθεξζεί πεξηιακβάλεη έλα γιπθό έδεζκα πνπ ην απνθαινύλ «λπθηθή δάραξε» θαη έλα θξαζί κε θαξπθεύκαηα θαη κπξσδηθά, πνπ νη Οιιαλδνί ην νλνκάδνπλ «ηα δάθξπα ηεο λύθεο». Αθόκε, ζαλ ζύκβνιν γνληκόηεηαο θαη ηύρεο, ην δεπγάξη ζα θπηέςεη έλα πεύθν έμσ από ην ζπίηη ηνπ, ειπίδνληαο ζηελ θαινηπρία θαη ζηελ επεκεξία ηνπ γάκνπ ηνπο. ΟΤΑΛΗΑ αλ ζύκβνιν αξξαβώλα, ν άληξαο ζθαιίδεη έλα θνπηάιη από ηνλ θνξκό ελόο δέληξνπ θαη δέλεη κηα θνξδέια πάλσ ζε απηό, γηα λα ην πεξάζεη ζηνλ ιαηκό ηεο αγαπεκέλεο ηνπ.

19 ΡΩΗΑ Αληίζεηα κε ην έζηκν ζηνλ ππόινηπν θόζκν πνπ ζέιεη ηνπο θαιεζκέλνπο λα ραξίδνπλ δώξα ζην δεπγάξη, ζηελ Ρσζία ζπκβαίλεη ην αληίζεην. Σν δεπγάξη ραξίδεη ζηνπο παξεπξηζθόκελνπο δώξα, ζαλ έλδεημε επγλσκνζύλεο γηα ηελ παξνπζία ηνπο ζην γάκν. ΚΩΣΗΑ Μηα παξαδνζηαθή θσηζέδηθε γακήιηα ηνύξηα, απνηειείηαη από δπν ζεηξέο θξέζθσλ θξνύησλ, πνηηζκέλα κε κπξάληη θαη ιηθέξ θαη θηηάρλεηαη ηελ εκέξα ηνπ αξξαβώλα ηνπ δεπγαξηνύ. Μόλν ε κηα ζεηξά ζα κνηξαζηεί κεηά ην ηέινο ηνπ γάκνπ ελώ ε ππόινηπε ηνύξηα, ζα δηαηεξεζεί κέρξη ηελ γέλλεζε ηνπ πξώηνπ ηνπο παηδηνύ. ΟΤΖΓΗΑ ηελ νπεδία, ν παηέξαο ηεο λύθεο, δίλεη ζηελ θόξε ηνπ έλα αζεκέλην λόκηζκα θαη ε κεηέξα ηεο έλα ρξπζό. ηε ζπλέρεηα, ε λύθε ηα ηνπνζεηεί κέζα ζηα παπνύηζηα ηεο, ζπκβνιίδνληαο ηελ επεκεξία θαη ηνλ πινύην ηεο λέαο ηεο δσήο. ΣΔΥΗΑ ηελ Σζερία, θαηά ηελ ηέιεζε ηνπ κπζηεξίνπ νη θαιεζκέλνη, ξαίλνπλ ην δεπγάξη κε κπηδέιηα αληί κε ξύδη. ΦΗΝΛΑΝΓΗΑ ύκθσλα κε ηα έζηκα ηεο Φηλιαλδίαο, ε λύθε θνξά έλα ρξπζό ζηέκκα. Μεηά ην ηέινο ηεο γακήιηαο ηειεηήο, νη αλύπαληξνη πξνζθεθιεκέλνη ζρεκαηίδνπλ έλα θύθιν γύξσ από ηελ λύθε θαη ρνξεύνπλ. Η λύθε, ε νπνία έρεη θιεηζηά ηα κάηηα ηεο, ζα ηνπνζεηήζεη ηπραία ην ζηέκκα ηεο ζε έλα από ηα άηνκα, πνπ ζύκθσλα κε ηελ παξάδνζε ζα είλαη ν επόκελνο πνπ ζα παληξεπηεί. Σν δεπγάξη, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δεμίσζεο θάζεηαη ζε εμέρνπζεο ζέζεηο θαη ε λύθε, θξαηώληαο έλα θόζθηλν, ζθεπαζκέλν κε έλα αζεκί ύθαζκα, πεξηκέλεη ηα δώξα ησλ πξνζθεθιεκέλσλ. Οη θαιεζκέλνη ξίρλνπλ ρξήκαηα κέζα ζην θόζθηλν θαη έλαο από ηνπο θνπκπάξνπο αλαθνηλώλεη δεκόζηα ηα νλόκαηα θαη ην πνζό πνπ δώξηζαλ. Μεηά ην ηέινο ησλ ενξηαζκώλ, ε λύθε ζπλνδεπόκελε από έλα κεγαιύηεξν παληξεκέλν άληξα, πνπ αληηπξνζσπεύεη έλα καθξνρξόλην θαη επηπρηζκέλν γάκν, ζα επηζθεθζεί έλα-έλα ηα ζπίηηα ηεο πεξηνρήο, ζπγθεληξώλνληαο ηα δώξα ηεο κέζα ζε κηα καμηιαξνζήθε.

20 ΦΗΛΗΠΠΗΝΔ ηηο Φηιηππίλεο όπσο θαη ζηελ Ιζπαλία, έλα πνιύ γλσζηό έζηκν γάκνπ είλαη απηό ησλ λνκηζκάησλ. Έλα ηηκώκελν πξόζσπν, κεηαθέξεη ηα λνκίζκαηα θαη κεηά ην ηέινο ηεο ηειεηήο, ηα δίλεη ζηνλ γακπξό θαη εθείλνο κε ηελ ζεηξά ηνπ ζηελ λύθε. Η θίλεζε απηή, ζπκβνιίδεη ηελ ππόζρεζε ηνπ γακπξνύ όηη ζα αλαιάβεη εθείλνο ηελ θξνληίδα ηεο ζπδύγνπ ηνπ από δσ θαη πέξα. Καηά ηνπο ενξηαζκνύο πξηλ από ην γάκν, νη λύθε θαη νη παξάλπθεο θνξνύλ θνξέκαηα ζην ίδην ρξώκα, γηα λα κπεξδέςνπλ ηα «θαθά» πλεύκαηα πνπ ζέινπλ λα θιέςνπλ ηελ λύθε! Έλα άιιν έζηκν πνπ ππάξρεη ζηηο Φηιηππίλεο, είλαη εθείλν ηνπ Πέπινπ θαη ηνπ Λάζνπ. Όηαλ ην δεπγάξη γνλαηίδεη γηα ηελ πξνζεπρή θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ κπζηεξίνπ, έλα ζαηέλ θνξδόλη πεξληέηαη γύξσ από ηνπο ώκνπο ηνπο, «δέλνληαο» ηνπο κειιόλπκθνπο. ηε ζπλέρεηα ηνπνζεηείηαη έλα πέπιν γύξσ ηνπο, ζπκβνιίδνληαο ηελ έλσζε ησλ δπν ςπρώλ. Πεγέο Πξόζζεησλ Πιεξνθνξηώλ:

21 Σέινο Δξγαζίαο Δπραξηζηνύκε πνιύ γηα ηελ πξνζνρή ζαο!!!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σούλι: γηνξηηλή θνξεζηά 19 νπ αη. Απνηειείηαη από άζπξν πνπθάκηζν, ρξπζνθέληεηε θακληδέια, γηιέθν από κεηαμωηό ξηγωηό ύθαζκα, νινθέληεηε πθαληή

Σούλι: γηνξηηλή θνξεζηά 19 νπ αη. Απνηειείηαη από άζπξν πνπθάκηζν, ρξπζνθέληεηε θακληδέια, γηιέθν από κεηαμωηό ξηγωηό ύθαζκα, νινθέληεηε πθαληή 3 Θωάννινα: Φνξεζηά αξρόληηζζαο 18 νπ αη. Απνηειείηαη από: ρξπζνθέληεην κεηαμωηό πνπθάκηζν, θαβάδη από κεηαμωηό ύθαζκα ζηνιηζκέλν εζωηεξηθά ζηηο πνδηέο, γηιέθν, πηξπηξί θεληεκέλα κε ρξπζό λήκα, δώλε κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ζπιπθό. ΠΡΩΣΟ ΥΡΟΝΟ : Κάλνπκε ηελ νηθνγέλεηα 2 ΔΕΤΣΕΡΟ ΥΡΟΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή.

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή. Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή Ση 2 2010-2011 Δπιμέλεια: κ. Μοςζούπη Άννα Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Γηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Κεφαλληνού Λουκία Το ποτάμι- Αντώνης Σαμαράκης [ I N T E R N A T I O N A L S C H O O L O F A T H E N S ] Αληώλεο Σακαξάθεο Αζήλα 1919- Πύινο Μεζζελίαο 2003 Τν πνηάκη Γραμματολογικά

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750)

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Δημιοσργός: Ζωή Τζιλίκη Λεηςία 1745. Δίκαη 60 ρξνλώλ θαη έρσ απνθηήζεη κεγάιε θήκε ζαλ νξγαλίζηαο, ηζεκπαιίζηαο, θάληνξαο ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Θσκά,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Ελόηεηα 11 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Γηα ηελ Εθθιεζία ε αλάζηαζε ηνπ αλζξώπνπ είλαη κόλν

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΕΘΚΑΣΘΚΩΝ ΚΑΘ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΣΕΥΝΩΝ. Τπεύζπλνη : Γηάλλεο Ζηώγαο, Γηάλλεο Καζηξίηζεο, Φίιηππνο Καιακάξαο. Φνηηήηξηα : Κεβξεθίδνπ νθία Α.Μ.

ΣΜΗΜΑ ΕΘΚΑΣΘΚΩΝ ΚΑΘ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΣΕΥΝΩΝ. Τπεύζπλνη : Γηάλλεο Ζηώγαο, Γηάλλεο Καζηξίηζεο, Φίιηππνο Καιακάξαο. Φνηηήηξηα : Κεβξεθίδνπ νθία Α.Μ. ΣΜΗΜΑ ΕΘΚΑΣΘΚΩΝ ΚΑΘ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΣΕΥΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Σερλνινγία Τιηθώλ Τπεύζπλνη : Γηάλλεο Ζηώγαο, Γηάλλεο Καζηξίηζεο, Φίιηππνο Καιακάξαο. Φνηηήηξηα : Κεβξεθίδνπ νθία Α.Μ. : 441 Εμάκελν : 8 ν Θέκα : Αγθαζσηό

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012 ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ 2 ηεηξάδηα κεγάιν κέγεζνο (24x32), 100 ζειίδεο,ηερληθά (1 ζειίδα ιεπθή,1 ζειίδα κε ηεηξαγσλάθηα ή γξακκέο 2 ηεηξάδην κεγάιν κέγεζνο (24x32),100 ζειίδεο (αλεμαξηήησο κεγέζνπο ηεηξαγώλσλ)

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN ΒΔΡΥΚΟΚΙΓΗ ΔΛΔΝΗ ΑΓΓΔΛΑ ηόρνο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο νινθιεξωκέλεο πξνζωπηθόηεηαο ηνπ Eric Cartman από ην South Park ζην ΑΙΒΟ. Σν South Park είλαη κηα ζεηξά επεηζνδίωλ

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Η εξγαζία απηή έρεη σο ζθνπό ηελ ελεκέξσζε γηα ηεο ακβιώζεηο. Δελ έρνπκε σο ζηόρν λα επεξεάζνπκε ηελ γλώκε ζαο νύηε λα θαηεγνξήζνπκε ηηο επηινγέο

Η εξγαζία απηή έρεη σο ζθνπό ηελ ελεκέξσζε γηα ηεο ακβιώζεηο. Δελ έρνπκε σο ζηόρν λα επεξεάζνπκε ηελ γλώκε ζαο νύηε λα θαηεγνξήζνπκε ηηο επηινγέο Η εξγαζία απηή έρεη σο ζθνπό ηελ ελεκέξσζε γηα ηεο ακβιώζεηο. Δελ έρνπκε σο ζηόρν λα επεξεάζνπκε ηελ γλώκε ζαο νύηε λα θαηεγνξήζνπκε ηηο επηινγέο ζαο. Απηό πνπ ζέινπκε είλαη λα γλσξίδνπκε... Η έκηρωζη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ EΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, ΔΙΟΔΟΣ Χ. Λαμππόποςλορ, Χειμεπινό εξάμηνο 2013-2014

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ EΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, ΔΙΟΔΟΣ Χ. Λαμππόποςλορ, Χειμεπινό εξάμηνο 2013-2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ηνηρεία Φπζηθήο Ηκηαγσγώλ Η δίνδνο p-n. Ηκηαγσγνί Μπνξνύλ λα άγνπλ ξεύκα πην εύθνια απ όηη νη κνλσηέο, αιιά όρη ηόζν όζν νη αγσγνί. Σν πην δηαδεδνκέλν πιηθό

Διαβάστε περισσότερα