ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη : Μαρούσι Ιστοσελίδα : Πληροφορίες : Κ. Παπαχρήστος Ρ. Γεωργακόπουλος Α. Κεφαλίδου Τηλέφωνο : Φαξ : Εmail : Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας Μαρούσι, Αριθ. Πρωτ /Γ1 ΠΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Θέμα: Σχολική φοίτηση παιδιών Ρομά: Οδηγίες, κατευθύνσεις και υποστηρικτικές δράσεις. Η υλοποίηση των Πράξεων «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» του ΕΣΠΑ. Το Υ.ΠΑΙ.Θ. έχει ως βασική αρχή την προώθηση μέτρων και δράσεων που αποβλέπουν στη διασφάλιση ισότητας ευκαιριών στην εκπαίδευση για όλους τους μαθητές και στην καταπολέμηση της σχολικής διαρροής. Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με όσα ορίζει το Σύνταγμα, οι νόμοι και οι διεθνείς συμβάσεις και διακηρύξεις, η ελληνική πολιτεία και οι θεσμοί της πρέπει να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα εκείνα μέτρα που διασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβαση όλων των παιδιών στην εκπαίδευση. Ειδικότερα, η πρόσβαση της νέας γενιάς Ρομά στην εκπαίδευση συνιστά βασικό μηχανισμό άρσης του κοινωνικού τους αποκλεισμού και απαραίτητη προϋπόθεση για την ισότιμη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας. Το Υ.ΠΑΙ.Θ. προς αυτή την κατεύθυνση προωθεί σε όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας δράσεις και Προγράμματα που στόχο έχουν να διευκολύνουν τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς για μια αποτελεσματική εκπαιδευτική διαδικασία ενάντια στο σχολικό και κοινωνικό αποκλεισμό και τη σχολική διαρροή. Ειδικότερα, σε ότι αφορά τα παιδιά Ρομά, τις σχολικές εγγραφές, τη φοίτηση και τον εμβολιασμό υπενθυμίζεται ότι ισχύουν όσα αναφέρονται στις με αριθμ. πρωτ /Γ1/ , Φ.3/960/102679/Γ1/ και Φ.6/451/115136/Γ1/ εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ. με τις παρακάτω επισημάνσεις: 1. Οι Προϊστάμενοι και οι Δ/ντές των Σχολικών Μονάδων όχι μόνο ενθαρρύνουν την προσέλευση των μαθητών Ρομά στο σχολείο, αλλά και αναζητούν τα παιδιά Ρομά που μένουν στην περιοχή τους και φροντίζουν για την εγγραφή και τη φοίτησή τους, όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για την υποχρεωτική φοίτηση. 1

2 2. Τόσο στο νηπιαγωγείο όσο και στο δημοτικό σχολείο, τα παιδιά Ρομά γίνονται δεκτά ανεξάρτητα από το εάν είναι γραμμένα σε μητρώα ή δημοτολόγια. Για την εγγραφή τους σε αυτά θα φροντίσουν οι Προϊστάμενοι και οι Δ/ντές των Σχολικών Μονάδων, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 6 του Π.Δ. 200/1998 (ΦΕΚ 161 τ. Α ) και το άρθρο 7 παρ. 10 και 11 του Π.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161 τ. Α ). 3. Οι Προϊστάμενοι και οι Δ/ντές των Σχολικών Μονάδων δεν παρακωλύουν την εγγραφή παιδιών Ρομά λόγω έλλειψης πιστοποιητικού μόνιμης κατοικίας και αποδέχονται οποιοδήποτε στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση τους, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (άρθρο 7 παρ. 2 περ. γ του Π.Δ. 200/1998, άρθρο 7 παρ. 3 περ. δ του Π.Δ. 201/1998) εφαρμόζοντας την αρχή της επιείκειας. 4. Όταν υπάρχει αδυναμία εγγραφής λόγω μη εμβολιασμού, κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία με τοπικούς φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση, Ιατροκοινωνικά Κέντρα (όπου υπάρχουν), Διευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας, ΠΙΚΠΑ, Νοσοκομεία, Ιατρικά Κέντρα καθώς και Φορείς Κοινωνικής Στήριξης, Κέντρο Ελέγχου Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ). Κατ αντιστοιχία είναι απαραίτητη η συνεργασία με τους ανωτέρω φορείς και για τη διενέργεια των απαιτούμενων ιατρικών εξετάσεων. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προηγείται επικοινωνία του Διευθυντή της σχολικής μονάδας με το φορέα που θα προβεί στον εμβολιασμό. 5. Η σχολική φοίτηση μαθητών Ρομά, όπως και κάθε άλλου μαθητή, που χωρίς να έχει την απαιτούμενη γνώση της ελληνικής γλώσσας εντάσσεται στις εκπαιδευτικές δομές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δύναται να υποστηρίζεται από τη φοίτηση σε Τάξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π. σύμφωνα με όσα ορίζονται στις με αριθμ /Γ1/ (ΑΔΑ: Β4ΤΖ9-Θ0Σ) και /Γ1/ εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ. 6. Οι μαθητές Ρομά προμηθεύονται από το δημοτικό σχολείο στο οποίο εγγράφονται Κάρτα φοίτησης (συνημμένο υπόδειγμα), στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία τους και βεβαιώνεται η εγγραφή και φοίτησή τους στο συγκεκριμένο σχολείο (σχετ. η με αριθμ. Φ4/155/Γ1/1237/ ΦΕΚ 893/ , τ. Β Υ.Α.) Η κάρτα αυτή συνοδεύει το μαθητή σε περιπτώσεις ξαφνικής αλλαγής σχολείων εξαιτίας αλλαγής του τόπου κατοικίας τους, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, εφόσον με υπαιτιότητα των γονέων δεν έχει ακολουθηθεί η κανονική διαδικασία μετεγγραφής. Όταν οι μαθητές αυτοί προσέρχονται σε άλλο σχολείο για φοίτηση κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους χωρίς αποδεικτικό μετεγγραφής, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, δεν εγγράφονται στο Βιβλίο Μητρώου και Προόδου, αλλά σε ειδικό Μητρώο. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται όσες φορές Ρομά μαθητές αλλάζουν απρόβλεπτα σχολείο κατά τη διάρκεια του ίδιου διδακτικού έτους. Το σχολείο που θα χρειαστεί να εκδώσει τίτλο, στο τέλος του διδακτικού έτους, επικοινωνεί με το προηγούμενα σχολεία φοίτησης του μαθητή κατά το έτος αυτό, τα οποία φαίνονται στην κάρτα φοίτησης και ενημερώνονται για την προηγούμενη επίδοση του μαθητή με τα φύλλα ημερησίου ελέγχου, τα οποία ζητά να αποσταλούν μαζί με το κανονικό αποδεικτικό μετεγγραφής. Σε περίπτωση κατά την οποία από κανένα σχολείο δεν προκύπτει η επίδοση μαθητή δημοτικού σχολείου, αυτός υποβάλλεται σε σχετική εξέταση από την επιτροπή που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 121/95 (ΦΕΚ 75 Α ). Υπενθυμίζεται ότι αποτελεί πάγια βούληση και επιδίωξη του Υπουργείου Παιδείας η ένταξη των παιδιών Ρομά στις κανονικές τάξεις, ενώ ο αποκλεισμός και/ή διαχωρισμός τους από τους λοιπούς μαθητές και η περιθωριοποίησή τους αντίκειται στο Ελληνικό Σύνταγμα, στο Ν. 3304/2005 (ΦΕΚ 16, τ. Α ) που απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής στην εκπαίδευση και σε πλήθος διεθνών κειμένων που δεσμεύουν τη χώρα και έχουν υπερνομοθετική ισχύ (ενδεικτική αναφορά γίνεται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τη Διεθνή Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού). 2

3 Παράλληλα, δράσεις υποστήριξης των σχολικών εγγραφών και φοίτησης των μαθητών Ρομά παρέχονται προς τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς των μαθητών, από τα Προγράμματα «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με Επιστημονικά Υπεύθυνο το Λέκτορα Παιδαγωγικής του Ε.Κ.Π.Α. κ. Χρήστο Παρθένη, υλοποιεί σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας τις Πράξεις «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» στις Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Ιόνιων Νησιών, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βόρειου Αιγαίου, Νότιου Αιγαίου και Κρήτης και κατά το σχολικό έτος Αντίστοιχα για τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης υλοποιούνται οι Πράξεις «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με Επιστημονικά Υπεύθυνη την κα Ευαγγελία Τρέσσου- Φατούρου, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. Οι ανωτέρω Πράξεις «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» του ΕΣΠΑ και έχουν ως στόχο: Τη διασφάλιση στην πράξη της θεσμοθετημένης με βάση την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία πρόσβασης των παιδιών Ρομά στην εκπαίδευση Την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής Τη διδακτική ενίσχυση των μαθητών Ρομά Την άμβλυνση στο γενικό πληθυσμό των αρνητικών στερεοτύπων και προκαταλήψεων και τη διαμόρφωση θετικής εικόνας και στάσης για τους Ρομά. Στο πλαίσιο των ανωτέρω Πράξεων υλοποιούνται δράσεις στους οικισμούς και τις σχολικές μονάδες για τη διενέργεια σχολικών εγγραφών και την υποστήριξη της σχολικής φοίτησης των παιδιών Ρομά, δράσεις δημιουργικής απασχόλησης εντός του σχολείου με τη λειτουργία Εργαστηρίων Δημιουργικής Απασχόλησης (ΕΔΑΜ), ενισχυτικής διδασκαλίας, ψυχοκοινωνικής στήριξης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Οι συνεργάτες των Προγραμμάτων «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» θα πρέπει με τις δράσεις τους να στηρίζουν τους εκπαιδευτικούς και τις σχολικές μονάδες που αιτούνται τη συνδρομή τους για τη στήριξη των μαθητών τους, καθώς και τις σχολικές μονάδες στις οποίες λειτουργούν Τάξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π..Για τις περιπτώσεις μαθητών Ρομά, οι οποίοι λόγω οικογενειακών, επαγγελματικών ή άλλων συνθηκών μετακινούνται, θα πρέπει οι κατά τόπους συνεργάτες των Προγραμμάτων σε συνεργασία με τους Διευθυντές των Σχολείων, να ενημερώνουν τους γονείς των μαθητών για την κάρτα φοίτησης και για τον τρόπο χρήσης αυτής, έτσι ώστε να ενισχύεται η σχολική φοίτηση των παιδιών, ακόμα και όταν προσωρινά αλλάζουν τόπο κατοικίας. Οι συνεργάτες των Προγραμμάτων θα πρέπει επίσης να συνεργάζονται με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε., τους Σχολικούς Συμβούλους Προσχολικής Αγωγής και Δημοτικής Εκπαίδευσης, τις Διευθύνσεις Π.Ε. για την επιλογή των σχολικών μονάδων στις οποίες θα υλοποιούν δράσεις ενισχυτικής διδασκαλίας, ενδοσχολικής επιμόρφωσης κ.λ.π. Σε κάθε περίπτωση η συνεργασία των εν λόγω Προγραμμάτων του Ε.Κ.Π.Α. και του Α.Π.Θ. με τα στελέχη εκπαίδευσης (Περιφερειακούς Διευθυντές Π.Ε. και Δ.Ε., Προϊσταμένους Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, Σχολικούς Συμβούλους, Διευθυντές Εκπαίδευσης) θα πρέπει να είναι συνεχής και με στόχο την καλύτερη εφαρμογή των δράσεων των Προγραμμάτων στις σχολικές μονάδες της χώρας, προς όφελος του συνόλου της σχολικής κοινότητας. Σε ότι αφορά το ωράριο λειτουργίας στο πλαίσιο του οποίου θα υλοποιούνται οι δράσεις ενισχυτικής διδασκαλίας των Προγραμμάτων, αυτό μπορεί να καθορίζεται σύμφωνα με τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες της κάθε σχολικής μονάδας. Ειδικότερα, οι δράσεις αυτές δύναται να υλοποιούνται είτε στο πρωινό ωράριο λειτουργίας της σχολικής μονάδας ή με το πέρας αυτού ή στο πλαίσιο του ολοήμερου προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση το ωράριο αποφασίζεται από το Σύλλογο Διδασκόντων, σε συνεργασία με το Σχολικό Σύμβουλο, ο οποίος και εγκρίνει το σχετικό πρόγραμμα, συνεκτιμώντας τις τοπικές συνθήκες, τις σχολικές δυνατότητες και τις ανάγκες των μαθητών. 3

4 Καλούνται όλα τα στελέχη εκπαίδευσης όπως διευκολύνουν με κάθε τρόπο την υλοποίηση των παραπάνω Προγραμμάτων, στις σχολικές μονάδες που εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους. Οι Προϊστάμενοι/ Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων σε συνεννόηση με το Σύλλογο Διδασκόντων θα πρέπει να συνεργάζονται με τους υπεύθυνους των Πράξεων «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά», να επιτρέπουν την πρόσβαση στο σχολείο των σχολικών διαμεσολαβητών Ρομά, των ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών και παιδαγωγών των Προγραμμάτων και να διευκολύνουν τη συνεργασία αυτών με το σχολείο για την υλοποίηση των δράσεων του Έργου. Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο των Πράξεων «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά», αλλά και τις ανάγκες και δυνατότητες εφαρμογής τους στις σχολικές μονάδες, παρακαλούμε να απευθύνεστε: Στη γραμματεία του Προγράμματος «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά»-Ε.Κ.Π.Α., κα Τσέλιου Ειρήνη, στα τηλέφωνα και ( Φαξ: , ) και στην ιστοσελίδα Στη γραμματεία του Προγράμματος «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» - Α.Π.Θ., κα Φίλιου Τζένη στο τηλέφωνο ( Φαξ: ) και στην ιστοσελίδα Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Συν.: Υπόδειγμα Κάρτας Φοίτησης Μετακινούμενων Μαθητών, 1 σελ. 4

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 1. Περιφερειακές Δ/νσεις Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας (έδρες τους) 2. Προϊσταμένους Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. (μέσω των Περιφ. Δ/νσεων Π.Ε. & Δ.Ε.) 3. Σχολικούς Συμβούλους Προσχολικής και Δημ. Εκπ/σης της χώρας (μέσω των Περιφ. Δ/νσεων Π.Ε. & Δ.Ε.). 4. Δ/νσεις Π.Ε. της χώρας (έδρες τους) 5. Σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας (μέσω των Δ/νσεων Π.Ε.) 6. κ. Χρήστο Παρθένη, Λέκτορα Τομέα Παιδαγωγικής Φ.Π.Ψ. του Ε.Κ.Π.Α. & Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «Πρόγραμμα Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά», Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου 7. κα Ευαγγελία Τρέσσου Φατούρου, Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε. & Επιστημονικά Υπεύθυνη του Προγράμματος «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Π.Τ.Δ.Ε., Αρχαιολογικού Μουσείου 29 (μικρό κτίριο), Θεσσαλονίκη 8. Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Πόρων Κωνσταντινουπόλεως 45-49, Αθήνα 9. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Κ.Ε.Δ.Ε.) Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, , Αθήνα 10. ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΥΠΟΨΗ Βοηθού Συνηγόρου για τα δικαιώματα του Παιδιού κ. Γ. Μόσχου Χατζηγιάννη Μέξη 5, Τ.Κ Αθήνα 11. ΔΙΕΘΝΗ ΑΜΝΗΣΤΙΑ Ελληνικό Τμήμα Σίνα 30, Αθήνα 12. ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΟΥ Ο.Η.Ε. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Ταγιαπιέρα 12, Αθήνα 13. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριστοτέλους 17, ΤΚ 10433, Αθήνα 14. ΚΕΕΛΠΝΟ - Αγράφων 3-5, Μαρούσι, Τ.Κ , Αθήνα - Εγνατίας 76, 6ος Όροφος Τ.Κ , Θεσσαλονίκη 15. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, Διεύθυνση Συντονισμού και Οργάνωσης- Τμήμα Έρευνας Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης Βασιλίσσης Σοφίας 135 και Ζαχάρωφ 11521, Αθήνα - Γενική Γραμματεία Κοινοτικών και άλλων πόρων Κοραή 4, Τ.Κ Αθήνα 16. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 17. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ Νομικού Συμβούλου του Κράτους ΥΠΟΨΗ Προέδρου ΝΣΚ κ. Ι. Μπακόπουλου Ακαδημίας 3, ΑΘΗΝΑ ΚΟΙΝ: - Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος Ξενοφώντος 15α, Αθήνα 5

6 Εσωτερική Διανομή: - Γραφείο κ. Υπουργού - Γραφείο κ. Υφυπουργού, Σ. Κεδίκογλου - Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα - Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης - Δ/νση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων - Δ/νση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης - Δ/νση Προσωπικού Π.Ε. - Δ/νση Σπουδών Δ.Ε. - ΕΥΕ Εκπαιδευτικών Δράσεων - Δ/νση Ειδικής Αγωγής - Δ/νση ΣΕΠΕΔ 6

ΘΕΜΑ: «Ενέργειες Προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2014-2015»

ΘΕΜΑ: «Ενέργειες Προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρ. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Μητροπόλεως 15 10185

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διδασκαλία της 2 ης ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Διδασκαλία της 2 ης ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2014-2015»

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Δ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. ΙΙ. Προϋποθέσεις για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων :

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. ΙΙ. Προϋποθέσεις για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων : ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕ & ΔΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α - ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 Διαδικασίες»

Θέμα: «Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 Διαδικασίες» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κοινωνικό Σχολείο: Σκοπός, Πλαίσιο Λειτουργίας, Δράσεις - Οδηγίες και κατευθύνσεις»

ΘΕΜΑ: «Κοινωνικό Σχολείο: Σκοπός, Πλαίσιο Λειτουργίας, Δράσεις - Οδηγίες και κατευθύνσεις» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη : 15180 Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 201 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 201 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων. προεδρικό διάταγμα 201/1998 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 201 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι.. Βαθμός Ασφαλείας Μαρούσι, 09-3-2015 Αρ. Πρωτ.: 1362 ----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙ99-ΞΘΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΑΔΑ: ΒΙΙ99-ΞΘΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ Φύλλου 1340 16 Οκτωβρίου 2002 Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις : α) ΥΑ Φ.353.1/1/4517/Δ1/ 17-1-2003-(ΦΕΚ 64/Β/24-1-2003) β)

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3, Δ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 5/2008 (ΦΕΚ 17 Α) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 5/2008 (ΦΕΚ 17 Α) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων». Αθήνα, 20.12.2013 Α.Π. 4459 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ *01001611307980028* 2197 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 161 13 Ιουλίου 1998 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 200 Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων 201 Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι 24-11-2014 Αρ. Πρωτ.: 189790/Δ5

Μαρούσι 24-11-2014 Αρ. Πρωτ.: 189790/Δ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 151

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Α2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Πληροφορίες Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας : Ν. Μνιέστρης, Π. Λυγερούδης : Γλάδστωνος

Διαβάστε περισσότερα

Α Προγραμματισμός. Ειδικότερα:

Α Προγραμματισμός. Ειδικότερα: Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----

Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1/4/2013. Αρ. Πρωτ.: οικ. 12132

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1/4/2013. Αρ. Πρωτ.: οικ. 12132 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 1/4/2013 Αρ. Πρωτ.: οικ. 12132 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1β Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Ταχ. Κωδ. : 151 0 Μαρούσι Fax : 210-34 42 153 Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά ΥΠΑΙΘ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αυτοαξιολόγηση με μια ματιά Οκτώβριος 2013 2 Το παρόν κείμενο αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές»

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( κατά τον Νόμο 682 / 77, άρθρο 11, παράγρ. 1 ) EΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα