Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 1 Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ Σ Τ Ο Τ Ε Υ Χ Ο Σ Α Υ Τ Ο : Νέα του ΕΓΚ 1-2 Έρευνα και Καινοτοµία Ηµερολόγιο Ηµερολόγιο Μαρτίου ευρωπαϊκών 2009 εκδηλώσεων 3 Εκπαίδευση 4-6 Νεολαία 7-8 Οπτικοακουστικος τοµέας Ευρώπη και Πολίτες Χρηµατοοικονο- µικά θέµατα INFO DAYS «eparticipation» 4 Μαρτίου, Βρυξέλλες information_society/events/ eparticipation/2009/ index_en.htm «Technology-enhanced Learning: ICT Call 5» 24 Μαρτίου, Λουξεµβούργο cordis.europa.eu/fp7/ict/ telearn-digicult/telearn-call5- infodays_en.htm Ευρωϖαϊκό Γραφείο Κύϖρου Έκθεση Πεϖραγµένων 2008 Το 2008 αποτέλεσε µια σηµαντική χρονιά για το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου (ΕΓΚ). Μετά την ολοκλήρωση της οργανωτικής του φάσης, το ΕΓΚ απέδειξε έµπρακτα καθόλη τη διάρκεια του 2008 ότι αποτελεί έναν οργανισµό που απαρτίζεται από ενεργά στελέχη µε όρεξη, ενθουσιασµό και όραµα για την επίτευξη υψηλών στόχων προς όφελος των οργανισµών-µελών του ΕΓΚ και της κυπριακής κοινωνίας γενικότερα. Η Έκθεση Πεπραγµένων 2008 αποτελεί τον απολογισµό Συντονισµός από το ΕΓΚ των ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων-µελών του για την απο- της χρονιάς που έκλεισε και παρουσιάζει τις δράσεις που ανέλαβε το ΕΓΚ, τόσο στην Κύπρο όσο και στις Βρυξέλλες, γύρω από τις 3 δευτικές εκθέσεις, µε στόχο την κοινή προστολή κοινών αντιπροσωπειών σε εκπαι- προτεραιότητες-πυλώνες, που αποτελούν τη βολή των εκπαιδευτικών υπηρεσιών της Κύπρου στο εξωτερικό. βάση του σχεδίου δράσης του. Αυτές είναι: Επιτυχής υποβολή πρότασης στο πλαίσιο Προτεραιότητα 1: Εκπροσώπηση, προβολή και προώθηση θέσεων των οργανιουργία υπηρεσίας διασύνδεσης µε τη βιο- των διαρθρωτικών ταµείων για τη δηµισµών-µελών του ΕΓΚ. µηχανία. Προτεραιότητα 2: Αξιοποίηση των χρηµατοδοτικών ευκαιριών που προσφέρει η ιοργάνωση σειράς εκπαιδευτικών σεµι- Συµµετοχή στην εκδήλωση «Open Days». Ε.Ε. ναρίων για χρηµατοδοτικές ευκαιρίες της Προτεραιότητα 3: Υποστήριξη διεθνών Ε.Ε. συνδέσµων και συνεργασιών και συµµετοχή σε ευρωπαϊκά δίκτυα. υπηρεσίες προς τα µέλη. Νέα ιστοσελίδα του ΕΓΚ µε προηγµένες ιαδικτυακός Χάρτης Προθεσµιών Υποβολής Προτάσεων. Το 2008 σηµατοδοτήθηκε από µια σειρά επιτυχιών, οι οποίες αντανακλούν τη δέσµευση του ΕΓΚ προς τα µέλη του όσον αφορά στην Αποστολή Το άρθρο 169 αυτό προτάσεων µπορεί να συνεργασίας. έχει ποιότητα λέξεις. λέξεις. Πρόταση Ευρωϖαϊκή και αποτελεσµατικότητα ϖροϋϖολογισµού Συνεργασία των προσφερόµενων υπηρεσιών. Το ΕΓΚ δηµιούρ- προτάσεων. των Αποστολή 164 προσκλήσεων υποβολής 2008: στον τοµέα αύξηση της Η Το επιλογή υλικό θεµάτων εικόνων που ή γραφικών εµφανίζεται Έρευνας ενηµέρωσης γησε Εϖιστηµονικής κλίµα αµοιβαίας δαϖανών εµπιστοσύνης για και την µεταξύ Τεχνικής Αποστολή έρευνα είναι κατά ένας στα ενηµερωτικά σηµαντικός 11% (COST) στα µέλη σε δύο τρόπος δελτία των µελών του που οδήγησε στην υποβολή γλώσσες: ελληνικά και αγγλικά. πρόσθεσης είναι πάρα πολύ περιεχοµένου µεγάλο. Μπορείτε ενηµερωτικό να συµπεριλάβετε δελτίο. άρθρα επιτυχών προτάσεων και εκπροσώπησης Αποστολή 50 εβδοµαδιαίων σε επισκοπήσεων και 12 µηνιαίων περιοδικών. ένα σε διεθνείς εκθέσεις. σχετικά µε τεχνολογίες ή καινοτοµίες στον στα τοµέα γραφεία στήλης Στις 6 Μαΐου το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου διοργανώνει Έγκριση Σκεφτείτε εβδοµαδιαίας το άρθρο σας και σας. του στις στην Βρυξέλλες παρουσίαση για το δίκτυο EUREKA και το εφη- Οι σηµαντικότερες επιδόσεις του 2008 συνοψίζονται ως εξής: µερίδα νέο πρόγραµµα δείτε «Φιλελεύθερος». εάν η εικόνα EUROSTARS υποστηρίζει που αφορά στη χρηµατοδότηση πληροφορίες: και στήριξη των Μικρο-Μεσαίων ιπλασιασµός Επιχειρήσεων των διαπιστευµένων (ΜΜΕ) προ-που δρα- συ- και Μπορεί εντείνει επίσης το µήνυµα να θέλετε που να Περισσότερες στηριοποιούνται στον τοµέα της Έρευνας και Ανάπτυξης. νεργατών. σπαθείτε αναφέρετε να επιχειρησιακές αποδώσετε. Προσπαθήστε οικονοµικές προνοµιακών να τάσεις µην επιλέξετε ή να υπηρεσιών κάνετε προς ή Συµµετοχή του ΕΓΚ ως οργανισµού σε Παροχή τρία ευρωπαϊκά προγράµµατα συγχρηµατοδοτούµενα από την Ε.Ε. (Career-EUshop ενώ στη συ- τα µέλη εικόνες προβλέψεις (δικαιώµατα που για δεν τους ταιριάζουν έκπτωσης πελάτες Οµιλητής θα είναι ο κ. Luuk Borg, Προϊστάµενος της Γραµµατείας του EUREKA, µε στη συµµετοχή σε σεµινάρια, χρήση των υπηρεσιών των νάντηση Grundtvig, θα λάβουν WISHES µέρος Erasmus 50 εκπρόσωποι Mundus και γραφείων διαπιστευµένων έρευνας και συνεργατών, ανάπτυξης, που προνοµιακές συµµετέχουν CASC στο δίκτυο FP7 Science IGLO - in Informal Society). Group of RTD Liaison τιµές Offices. σε ξενοδοχεία των Βρυξελών). Περισσότερες πληροφορίες:

2 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 1 Σ Ε Λ Ι Α 2 Cyprus International Institute of Management (CIIM) το νέο µέλος του ΕΓΚ! Στην οµάδα των µελών του ΕΓΚ υπό το καθεστώς του εταίρου προστέθηκε πρόσφατα το «Cyprus International Institute of Management (CIIM)» γνωστό και ως CIIM Business School, ενισχύοντας το δίκτυο εκπαιδευτικών ιδρυµάτων που έχει σχηµατισθεί στους κόλπους του ΕΓΚ για την προώθηση κοινών θέσεων στους τοµείς εκπαίδευσης, έρευνας και επιχειρηµατικότητας. Το CIIM ιδρύθηκε ως ένα µη κερδοσκοπικό εκπαιδευτικό ίδρυµα και µάλιστα είναι το µόνο µέχρι σήµερα µη κερδοσκοπικό ίδρυµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην Κύπρο. Η Σχολή ιδρύθηκε το 1990 από µια οµάδα οραµατιστών, υπό την ηγεσία της Τράπεζας Αναπτύξεως, µε στόχο τη σύσταση ενός εκπαιδευτικού ιδρύµατος που να είναι εφάµιλλο των καλυτέρων πανεπιστηµίων του εξωτερικού και να συνδέεται άµεσα µε την κυπριακή πραγµατικότητα. Έτσι δηµιουργήθηκε ένα νέο εκπαιδευτικό µοντέλο το οποίο είναι βασισµένο στην ιδέα ότι διακεκριµένοι καθηγητές των πιο γνωστών πανεπιστηµίων του κόσµου θα µπορούν να έρχονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα και να διδάσκουν το εξειδικευµένο µάθηµά τους, να επιστρέφουν στη συνέχεια στο πανεπιστήµιο τους και να ξανάρχονται µετά από µερικούς µήνες για να διδάξουν και πάλι. Οι καθηγητές αυτοί προέρχονται από διάσηµα πανεπιστήµια, όπως είναι το Harvard, το MIT, το London Business School, το Cambridge και άλλα. Η διάρκεια σπουδών εξαρτάται από το πόσο γρήγορα µπορεί ο ίδιος ο φοιτητής να συµπληρώσει το πρόγραµµα σπουδών. Οποιοδήποτε µεταπτυχιακό πρόγραµµα και να επιλέξει µπορεί να ξεκινήσει κάθε 15 µέρες (δεν υπάρχει καταληκτική ηµεροµηνία εγγραφής) και να συµπληρωθεί σε ένα χρόνο, µε πλήρη και εντατική φοίτηση, ή µε πιο αργό ρυθµό σε δύο ή τρία χρόνια. Τα µεταπτυχιακά προγράµµατα που προσφέρει το CIIM είναι το Master in Business Administration (ΜΒΑ), το Master in Public Sector Management (MPSM), καθώς και µια σειρά από εξειδικευµένα Master. Το MBA και το MPSM του CIIM είναι τα πρώτα που αναγνωρίστηκαν στην Κύπρο από το ΣΕΚΑΠ και το ΚΥΣΑΤΣ και τα µόνα στην Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή που αναγνωρίστηκαν διεθνώς από το Association of MBAs (AMBA) που εδρεύει στο Λονδίνο. Πρόσφατα τα δύο αυτά προγράµµατα κέρδισαν και τη διεθνή αναγνώριση ποιότητας, EPAS, του European Foundation for Management Development (EFMD). Περισσότερες πληροφορίες: Νέα εκϖαιδευοµένη λειτουργός στο γραφείο των Βρυξελλών Από τις 2 Φεβρουαρίου 2009 και µε σύµβαση ενός έτους ανέλαβε καθήκοντα εκπαιδευόµενης λειτουργού στο γραφείο των Βρυξελλών η έσποινα Τσικουδή. Η έσποινα ολοκλήρωσε τις σπουδές της στην Αθήνα, στο Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών και ηµόσιας ιοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και είναι κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου του Πανεπιστηµίου του Leeds, Η.Β., µε κατεύθυνση Ευρωπαϊκές Πολιτικές Επιστήµες. Η έσποινα έχει εργασθεί ως βοηθός Καθηγητή του τµήµατος Πολιτικών Επιστηµών και ηµόσιας ιοίκησης του ΕΚΠΑ και είναι µέλος του Εργαστηρίου Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής του εν λόγω τµήµατος. Βρίσκεται στις Βρυξέλλες εδώ και ένα χρόνο και στο διάστηµα αυτό έκανε πρακτική άσκηση στο γραφείο Πληροφόρησης για την Κύπρο και την Ελλάδα των Ηνωµένων Εθνών. Τους τελευταίους µήνες εργαζόταν στο ελληνικό περιφερειακό γραφείο «Regioeuropa», όπου αποκόµισε σηµαντική εµπειρία σε θέµατα διαχείρισης ευρωπαϊκών προγραµµάτων. Το ΕΓΚ και τα µέλη του εύχονται συγχαρητήρια και καλή σταδιοδροµία!

3 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 1 Σ Ε Λ Ι Α 3 Έκθεση 2008 για εϖιστήµη, τεχνολογία, ανταγωνιστικότητα Η έκθεση του 2008 µε τα βασικά αριθµητικά στοιχεία για την επιστήµη, την τεχνολογία και την ανταγωνιστικότητα, η οποία δηµοσιεύτηκε στις 22 Ιανουαρίου 2009, παρέχει για πρώτη φορά µια γενική εικόνα της προόδου που συντελέστηκε από το 2000 έως το 2006, τόσο στις επενδύσεις σε Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α) στην Ε.Ε., όσο και στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ). Από την έκθεση προκύπτει ότι ο αριθµός των ευρωπαίων ερευνητών αυξάνεται και ότι η Ε.Ε. γίνεται ελκυστικότερη για τους ξένους ερευνητές και για τις ιδιωτικές επενδύσεις σε Ε&Α από τις ΗΠΑ. Ωστόσο, η στασιµότητα της έντασης Ε&Α στην Ε.Ε στο 1,84% υπονοµεύει τη φιλοδοξία της Ε.Ε. να καταστεί µια παγκοσµίως ανταγωνιστική κοινωνία της γνώσης επιτυγχάνοντας το στόχο της Λισαβόνας, δηλαδή την επένδυση 3% του ΑΕΠ σε Ε&Α. Το συνεχιζόµενο χαµηλό επίπεδο επενδύσεων των επιχειρήσεων σε Ε&Α, σε συνδυασµό µε τη διάρθρωση της βιοµηχανίας της Ε.Ε. η οποία χαρακτηρίζεται από µικρότερο κλάδο υψηλής τεχνολογίας σε σχέση µε τις ΗΠΑ, είναι ανασταλτικός παράγοντας για τις επιδόσεις της Ε.Ε. Περισσότερες πληροφορίες: Ευρωϖαϊκός ϖίνακας εϖιδόσεων καινοτοµίας 2008 Σύµφωνα µε τον ευρωπαϊκό πίνακα αποτελεσµάτων καινοτο- µίας του 2008 (European Innovation Scoreboard - EIS) που δηµοσιεύτηκε στις 22 Ιανουαρίου 2009, η Ε.Ε. σηµείωνε ουσιαστική πρόοδο στις επιδόσεις καινοτοµίας πριν από την οικονοµική κρίση. Το σχετικό χάσµα στην καινοτοµία σε σχέση µε τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία µειώθηκε, ειδικότερα µε δυναµική πρόοδο από πολλά νέα κράτη µέλη όπως η Κύπρος, η Ρουµανία και η Βουλγαρία. Σύµφωνα µε την έκθεση, οι ευρωπαϊκές χώρες σχηµατίζουν τέσσερις οµάδες µε διαφορετικά επίπεδα επιδόσεων και σχεδόν όλες οι χώρες έχουν βελτιώσει τις επιδόσεις τους, µε ποικίλους -ωστόσο- δείκτες προόδου: Η Ελβετία, η Σουηδία, η Φινλανδία, η Γερµανία, η ανία και το Η.Β. αποτελούν «πρωτοπόρους» της καινοτοµίας, µε επιδόσεις πολύ υψηλότερες από το µέσο όρο της ΕΕ. Η Αυστρία, η Ιρλανδία, το Λουξεµβούργο, το Βέλγιο, η Γαλλία και οι Κάτω Χώρες αποτελούν «ακόλουθους» της καινοτοµίας, µε επιδόσεις που υπερβαίνουν το µέσο όρο της ΕΕ. Η Κύπρος, η Ισλανδία, η Εσθονία, η Σλοβενία, η Τσεχική ηµοκρατία, η Νορβηγία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ελλάδα και η Ιταλία σηµειώνουν µέτριες επιδόσεις καινοτοµίας, κάτω του µέσου όρου της ΕΕ. Η τάση στις επιδόσεις καινοτοµίας της Κύπρου είναι πολύ υψηλότερη από το µέσο όρο της εν λόγω οµάδας µε δυνατά σηµεία το χρηµατοοικονοµικό τοµέα, τις αγορές, την επιχειρηµατικότητα και τις καινοτοµίες. Ωστόσο, οι το- µείς του ανθρώπινου δυναµικού και οι ρυθµοί απόδοσης παραµένουν αδύνατοι. Η Μάλτα, η Ουγγαρία, η Σλοβακία, η Πολωνία, η Λιθουανία, η Κροατία, η Ρουµανία, η Λετονία, η Βουλγαρία και η Τουρκία αποτελούν χώρες σε διαδικασία κάλυψης της υστέρησης, µε επιδόσεις καινοτοµίας πολύ κάτω του µέσου όρου της Ε.Ε. Περισσότερες πληροφορίες για τους δείκτες της Κύπρου: Προσυµϖτωµατικός έλεγχος του καρκίνου Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα έκθεσης της Επιτροπής στις 22 εκεµβρίου 2008, ο προσυµπτωµατικός έλεγχος του καρκίνου είναι αναγκαίο να ενταθεί και να διπλασιαστεί. Η έκθεση στοχεύει να συµβάλλει στην ανανέωση της δέσµευσης προκειµένου να εφαρµοστεί ο προσυµπτωµατικός έλεγχος για τον καρκίνο του µαστού, του τραχήλου, του παχέος εντέρου και του ορθού ως ζωτικό και οικονοµικά αποδοτικό µέτρο για τη µείωση του άχθους του καρκίνου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κράτη µέλη πρέπει να εξακολουθήσουν να βελτιώνουν ή να εφαρµόζουν προγράµµατα προσυµπτωµατικού ελέγχου βάσει πληθυσµού, να καταβληθούν πρόσθετες προσπάθειες για τη βελτίωση και τη διατήρηση µέτρων προσυµπτωµατικού ελέγχου και να ανανεώσουν τις προσπάθειές τους για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που καθορίζονται στη σύσταση. Η Επιτροπή σκοπεύει να δηµιουργήσει, το 2009, µια ευρωπαϊκή εταιρική σχέση µε σκοπό τη δράση εναντίον του καρκίνου, συγκεντρώνοντας τα σχετικά ενδιαφερόµενα µέρη σε ολόκληρη την ΕΕ σε µια συλλογική προσπάθεια για την αντιµετώπιση του καρκίνου. Περισσότερες πληροφορίες:

4 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 1 Ενηµερωτική ηµερίδα για τις κεντρικές δράσεις του ϖρογράµµατος «ια Βίου Μάθηση» Το ΕΓΚ συµµετείχε στην ενηµερωτική ηµερίδα («Information Day») για το πρόγραµµα «ια Βίου Μάθηση» που διοργάνωσε ο Εκτελεστικός Οργανισµός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισµού (EACEA), στις 16 Ιανουαρίου 2009 στις Βρυξέλλες. Σκοπός της ηµερίδας ήταν να βοηθήσει τους µελλοντικούς υποψηφίους να κατανοήσουν τις προτεραιότητες της Ε.Ε. και τη σειρά των διαθέσιµων προγραµµάτων. Παρουσιάσθηκαν τα αποτελέσµατα της περσινής χρονιάς σχετικά µε τα σχέδια που έλαβαν χρηµατοδότηση, οι κυριότερες εξελίξεις στην ευρωπαϊκή πολιτική για την εκπαίδευση και οι ευκαιρίες στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το Οι κύριοι δείκτες αναφορικά µε την πρόσκληση του 2008 περιλαµβάνουν ποσοστό επιτυχίας 30,7% για τα σχέδια που πέρασαν το πρώτο στάδιο επιλεξιµότητας. Σηµειώθηκε αύξηση στις προτάσεις που υποβλήθηκαν για τα προγράµµατα Leonardo Da Vinci, Erasmus και Comenius, αλλά και µια µικρή µείωση στον αριθµό των προτάσεων για τα προγράµµατα Grundtvig, τις βασικές δραστηριότητες του εγκάρσιου προγράµµατος (εκτός από τη βασική δραστηριότητα KA3 - ICT) και το πρόγραµµα Jean Monnet. Υπήρξε θετική ανταπόκριση για προτάσεις για πολυµερή σχέδια, µικρότερη ήταν η ανταπόκριση για δίκτυα (εκτός από Erasmus και KA2) και τα συνοδευτικά µέτρα. Στην ηµερίδα παρουσιάσθηκε το αποκαλούµενο «πακέτο» της Λισαβόνας που υιοθετήθηκε το εκέµβριο του 2008 και περιλαµβάνει την έκθεση σχετικά µε Περισσότερες πληροφορίες: Σ Ε Λ Ι Α 4 την εφαρµογή του προγράµµατος εργασίας «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010» και τις µελλοντικές προτεραιότητες, την ανακοίνωση της Επιτροπής για τις «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας», καθώς και την ανακοίνωση για «Ένα επικαιροποιηµένο στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στην εκπαίδευση και την κατάρτιση». Το ποσό των 98,5 εκατοµµυρίων ευρώ θα διατεθεί στο πλαίσιο της πρόσκλησης για το 2009 και αναµένεται να χρηµατοδοτηθούν περίπου είναι 436 σχέδια. Η επιλογή θα γίνεται σε δύο στάδια, ενώ φέτος θα γίνεται online η υποβολή προτάσεων µε τη βοήθεια της νέας ηλεκτρονικής φόρµας για όλες τις δράσεις που υπάγονται στη γενική πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το πρόγραµµα ια Βίου Μάθηση, ε- κτός από τις δράσεις Jean Monnet. Οι αρµόδιοι λειτουργοί του Εκτελεστικού Οργανισµού κάλεσαν τους υ- ποψηφίους να επεξηγούν στις προτάσεις πώς το σχέδιο τους ανταποκρίνεται στο Ευρωπαϊκό Έτος ηµιουργικότητας και Καινοτοµίας. Ο Εκτελεστικός Οργανισµός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισµού προγραµµατίζει να διοργανώσει την επόµενη ενηµερωτική ηµερίδα για το πρόγραµµα ια Βίου Μάθηση το Νοέµβριο του 2009, δεδοµένου ότι το Σεπτέµβριο του 2009 αναµένεται να δηµοσιευθεί η νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το έτος Εϖιτάχυνση αϖοφάσεων εϖιδότησης σε ϖρογράµµατα εκϖαίδευσης, ϖολιτισµού, νεολαίας και ιθαγένειας Μια πρόσφατη τροποποίηση των διαδικαστικών όρων των ευρωπαϊκών προγραµµάτων «ια Βίου Μάθηση», «Πολιτισµός», «Νεολαία εν ράσει» και «Ευρώπη για τους Πολίτες», συµπεριλαµβανοµένου του προγράµµατος «Erasmus Mundus», θα συµβάλει στην επιτάχυνση της διαδικασίας επιλογής των προτεινόµενων προς επιδότηση σχεδίων. Η απόφαση αποτελεί µέρος του νέου πακέτου οικονοµικής αποκατάστασης για την ταχύτερη πρόσβαση στις επιδοτήσεις της Ε.Ε. Πολλές από τις αποφάσεις επιδότησης σχεδίων που υποβάλλονταν στο πλαίσιο των προγραµµάτων αυτών υπάγονταν σε µια συµβουλευτική διαδικασία τόσο µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και µε τις επιτροπές των προγραµµάτων αποτελούµενες από εκπροσώπους των κρατών µελών. Οι µέχρι πρότινος ισχύοντες διαδικαστικοί όροι παρέτειναν κατά δύο έως τρεις µήνες την προθεσµία χορήγησης των επιδοτήσεων στους υποψηφίους. Για τη µείωση των καθυστερήσεων αυτών και την επιτάχυνση τόσο της επιλογής όσο και της έναρξης των επιδοτούµενων σχεδίων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαµβάνει πλέον τις αποφάσεις χωρίς τη συµβουλευτική διαδικασία. Προκειµένου να εξασφαλιστεί η διαφάνεια της διαδικασίας, η Επιτροπή υποχρεούται να ενηµερώνει χωρίς καθυστέρηση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο για τις επιδοτήσεις που απονέµει, εντός δύο εργάσιµων ηµερών από την έγκριση των εν λόγω αποφάσεων. Η ενηµέρωση αυτή περιλαµβάνει περιγραφές και ανάλυση των αιτήσεων που ελήφθησαν, περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής, καθώς και καταλόγους των προτεινόµενων προς χρηµατοδότηση σχεδίων και των σχεδίων των οποίων έχει απορριφθεί η χρηµατοδότηση.

5 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 1 Σ Ε Λ Ι Α 5 Στρατηγικό ϖλαίσιο για την ευρωϖαϊκή συνεργασία στην εκϖαίδευση και την κατάρτιση Μετά από διαβούλευση µε τα κράτη µέλη και άλλους παράγοντες κατά τη διάρκεια του 2008, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε ανακοίνωση µε τίτλο «Ένα επικαιροποιηµένο στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στην εκπαίδευση και την κατάρτιση», όπου προτείνει µακροπρόθεσµες στρατηγικές προκλήσεις που να καθοδηγήσουν την πολιτική συνεργασία για την περίοδο έως το Οι προκλήσεις αντικατοπτρίζουν τη συµβολή της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στη στρατηγική της Λισαβόνας και την αναθεωρηµένη κοινωνική ατζέντα. Με βάση τις διαβουλεύσεις της, η Επιτροπή προτείνει να εξετάσει η ευρωπαϊκή συνεργασία στην εκπαίδευση και την κατάρτιση την αντιµετώπιση τεσσάρων στρατηγικών προκλήσεων τα έτη έως το 2020: 1. υλοποίηση της διά βίου µάθησης και της κινητικότητας των σπουδαστών 2. βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας της παροχής υπηρεσιών και των αποτελεσµάτων 3. προώθηση της ισότητας και της ιδιότητας του ενεργού πολίτη 4. ενίσχυση της καινοτοµίας και της δηµιουργικότητας, συµπεριλαµβανοµένου του επιχειρηµατικού πνεύµατος, σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Η αντιµετώπιση των εν λόγω προκλήσεων πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο µιας κοινής πολιτικής για όλα τα συστήµατα συνολικά (σχολεία, τριτοβάθµια εκπαίδευση, επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων). Η ανακοίνωση παρουσιάζει επίσης τις πιο επείγουσες προτεραιότητες στις οποίες αξίζει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διάρκεια της αρχικής µελλοντικής περιόδου, για το 2009 και το 2010 και είναι: «Εγκάρσιες» βασικές ικανότητες: πλήρης ενσωµάτωση των εγκάρσιων βασικών ικανοτήτων στα προγράµµατα σπουδών, στην αξιολόγηση και στα επαγγελµατικά προσόντα. Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή πρέπει να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη πολιτικής συνεργασίας όσον αφορά τα ακόλουθα: Ιδρύµατα φιλικά προς την καινοτοµία: προώθηση της δηµιουργικότητας και της καινοτοµίας µέσω της ανάπτυξης συγκεκριµένων ειδικών µεθόδων διδασκαλίας και µάθησης (συµπεριλαµβανοµένων της χρήσης εργαλείων της Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας και της κατάρτισης των εκπαιδευτικών). Συµπράξεις: ανάπτυξη συµπράξεων µεταξύ των παρόχων εκπαίδευσης και κατάρτισης και των επιχειρήσεων, ερευνητικών ιδρυµάτων, πολιτιστικών φορέων και δηµιουργικών βιοµηχανιών. Περισσότερες πληροφορίες: Συνέδριο 2009 της Ευρωϖαϊκής Ένωσης Πανεϖιστηµίων (EUA) To Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανεπιστηµίων (EUA) για το 2009 θα πραγµατοποιηθεί στο Charles University της Πράγας, στις Μαρτίου. Το συνέδριο προσφέρει µια ευκαιρία για να παρουσιασθούν και να συζητηθούν οι πρόσφατες αλλαγές στους τοµείς και τα όργανα της ευρωπαϊκής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, συµπεριλαµβανοµένων κρίσιµων ζητηµάτων όπως οι οικονοµικές πιέσεις που προκαλούνται από την παγκόσµια οικονοµική κρίση. Ο κύριος στόχος του συνεδρίου είναι να εξασφαλίσει ότι οι ανησυχίες των πανεπιστηµίων λαµβάνονται υπόψη στους όρους που τίθενται για την περαιτέρω οικοδόµηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. Για το λόγο αυτό, οι ιθύνοντες των πανεπιστηµίων που θα συµµετάσχουν στο συνέδριο θα κληθούν να συµβάλουν στον προσδιορισµό «10 σηµείων» για το µέλλον της ευρωπαϊκής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και έρευνας. Το φετινό συνέδριο θα έχει νέα µορφή, όπου εκτός από τις ολοµέλειες, τα ζητήµατα προτεραιότητας θα συζητηθούν στο πλαίσιο τεσσάρων οµάδων εργασίας: Το πανεπιστήµιο ως συνολικό και δοµηµένο ίδρυµα Το πανεπιστήµιο ως ερευνητικό ίδρυµα ιαχείριση σύνθετων ιδρυµάτων: Νέες προκλήσεις στην τριτοβάθµια εκπαίδευση - αντίκτυπος και θεσµική απάντηση Παγκόσµια βοήθεια Αλληλεπίδραση Ευρώπης µε τον ευρύτερο κόσµο. Περισσότερες πληροφορίες:

6 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 1 Σ Ε Λ Ι Α 6 TEMPUS IV - Μεταρρύθµιση της Τριτοβάθµιας Εκϖαίδευσης Ευρώϖη για τους µέσω ϖολίτες: ιεθνούς ϖρόσκληση Πανεϖιστηµιακής για σχέδια Συνεργασίας ϖολιτών Στις 24 Ιανουαρίου δηµοσιεύθηκε η νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράµµατος Tempus, το οποίο συνεχίζεται σε τέταρτη φάση για την περίοδο Γενικός στόχος του προγράµµατος είναι να συνεχίσει να διευκολύνει τη συνεργασία στον τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ανάµεσα στα κράτη µέλη της Ε.Ε. και στις γειτονικές χώρες εταίρους. Ειδικότερα, το πρόγραµµα θα συµβάλλει στην προώθηση της εθελοντικής σύγκλισης µε τις εξελίξεις της Ε.Ε. στον τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που απορρέουν από την ατζέντα της Λισαβόνας και τη διαδικασία της Μπολόνια. Τα δύο κύρια µέσα για τη συνεργασία µέσω της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράµµατος Tempus είναι τα ακόλουθα: Κοινά σχέδια: σχέδια µε ανιούσα προσέγγιση που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισµό και τη µεταρρύθµιση σε θεσµικό (πανεπιστηµιακό) επίπεδο. Τα κοινά σχέδια αποσκοπούν στον εκσυγχρονισµό των προγραµµάτων σπουδών των πανεπιστηµίων, στη µεταφορά γνώσης ανάµεσα στα πανεπιστήµια, στους οργανισµούς και στους φορείς της ΕΕ και των χωρών εταίρων καθώς και µεταξύ διαφόρων οντοτήτων από τις χώρες εταίρους, εφόσον ενδείκνυται, ιαρθρωτικά µέτρα: σχέδια που επιδιώκουν να συµβάλουν στην ανάπτυξη και τη µεταρρύθµιση των συστηµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης σε χώρες εταίρους καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας και της συνάφειάς τους και στη µεγαλύτερη σύγκλισή τους µε τις εξελίξεις στην Ε.Ε. Τα διαρθρωτικά µέτρα θα αφορούν παρεµβάσεις που προορίζονται για την υποστήριξη της διαρθρωτικής µεταρρύθµισης των συστηµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και του στρατηγικού πλαισίου ανάπτυξης σε εθνικό επίπεδο. Οι φορείς και οι οργανισµοί που µπορούν να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα Tempus ποικίλουν από ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης έως µη ακαδηµαϊκούς φορείς και οργανισµούς όπως µη κυβερνητικές οργανώσεις, επιχειρήσεις, βιοµηχανίες και δηµόσιες αρχές. Ο συνολικός προϋπολογισµός που προβλέπεται για τη συγχρηµατοδότηση των σχεδίων ανέρχεται στα 53 εκατοµµύρια EUR. Η χρηµατοδοτική συνεισφορά της Επιτροπής δεν µπορεί να υπερβεί το 90 % του συνόλου των επιλέξιµων δαπανών του σχεδίου. Το ελάχιστο ποσό επιδότησης τόσο για τα κοινά σχέδια όσο και για τα διαρθρωτικά µέτρα θα είναι EUR. Το µέγιστο ποσό επιδότησης θα ανέρχεται στο EUR. Οι αιτήσεις για τα κοινά σχέδια και για τα διαρθρωτικά µέτρα πρέπει να αποσταλούν το αργότερο στις 28 Απριλίου Περισσότερες πληροφορίες: Η Άνοιξη της Ευρώϖης 2009 Από τις 25 Μαρτίου µέχρι τις αρχές Μαΐου 2009, λαµβάνει χώρα η ετήσια εκστρατεία µε τίτλο «Η Άνοιξη της Ευρώπης 2009», η οποία είναι ανοικτή σε όλα τα σχολεία της Ευρώπης και του κόσµου. Η Άνοιξη της Ευρώπης δίνει τη δυνατότητα στους νέους πολίτες να εκφράσουν τις απόψεις τους και να κάνουν τις φωνές τους να ακουστούν στην Ευρώπη. Περιλαµβάνει δραστηριότητες και παιχνίδια για τα σχολεία της πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας και επαγγελµατικής εκπαίδευσης και αποσκοπεί στην προώθηση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας. Η εκστρατεία η Άνοιξη της Ευρώπης ταιριάζει σε πολλά από τα σχολικά µαθήµατα και προσφέρει ένα σύνολο ευκαιριών διδασκαλίας και εκµάθησης, κατά τη διάρκεια των οποίων οι εκπαιδευτικοί και οι µαθητές µπορούν να βιώσουν πολιτιστικές και πρακτικές πτυχές της δηµιουργικότητας και της καινοτοµίας. Πιο συγκεκριµένα, η Άνοιξη της Ευρώπης 2009 έχει σχεδιαστεί για: να υποστηρίξει την καλλιτεχνική και άλλες µορφές της δηµιουργικότητας µέσω της πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας και επαγγελµατικής εκπαίδευσης να δηµιουργήσει τις συνθήκες, που δίνουν τη δυνατότητα στους νέους να αποκτήσουν δεξιότητες, που βασίζονται στην εξωτερίκευση καθ όλη τη διάρκεια της ζωής τους να προωθήσει την πολιτισµική ποικιλοµορφία, ως πηγή δηµιουργικότητας και καινοτοµίας να ενθαρρύνει τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών, ως µέσο για τη δηµιουργική έκφραση του εσωτερικού κόσµου να συνεισφέρει στην ανάπτυξη µιας πιο επιχειρηµατικής τοποθέτησης να βελτιώσει την ενηµέρωση σχετικά µε την καινοτοµία, ως το µονοπάτι για την αειφόρο ανάπτυξη να προβάλει τις περιφερειακές και τοπικές στρατηγικές, που βασίζονται στη δηµιουργικότητα και την καινοτοµία. Περισσότερες πληροφορίες:

7 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 1 Σ Ε Λ Ι Α 7 Εϖιχειρηµατικό ϖνεύµα των νέων και εκϖαίδευση στην εϖιχειρηµατικότητα Η Γενική ιεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιοµηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δηµοσίευσε µια νέα δράση µε τίτλο «Επιχειρηµατικό πνεύµα των νέων και εκπαίδευση στην επιχειρηµατικότητα», η οποία έχει ως στόχο τη στήριξη της εφαρµογής του νόµου για τις µικρές επιχειρήσεις («Small Business Act») και της ατζέντας του Όσλο για την εκπαίδευση στην επιχειρηµατικότητα στην Ευρώπη, προωθώντας επιτυχείς ιδέες στον τοµέα της εκπαίδευσης στην επιχειρηµατικότητα και βελτιώνοντας το επιχειρηµατικό πνεύµα των νέων της Ευρώπης. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, θα υποστηριχθούν σχέδια που έχουν ορισµένους από τους ακόλουθους στόχους: δηµιουργία ενός διευρωπαϊκού προγράµµατος εργαστηρίων, µέσω των οποίων οι καθηγητές επιχειρηµατικότητας της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης θα µοιράζονται γνώσεις και θα µαθαίνουν από τους επαγγελµατίες (θερινή ακαδηµία επιχειρηµατικότητας) δηµιουργία µιας κοινής on-line πλατφόρµας για τους εκπαιδευτές της επιχειρηµατικότητας και τους σχετικούς επαγγελµατίες δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου εκπαιδευτών επιχειρηµατικότητας προώθηση της επιχειρηµατικότητας µεταξύ των γυναικών αποφοίτων πανεπιστηµίου προώθηση του επιχειρηµατικού πνεύµατος των νέων εκτός του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος ανάπτυξη καινοτόµου και βασιζόµενου στην πράξη διδακτικού υλικού σχετικά µε την επιχειρηµατικότητα για την τριτοβάθµια (πανεπιστηµιακή) εκπαίδευση, ιδίως µε τη χρήση πραγµατικών περιπτώσεων και πειρα- µατικής µάθησης. Οποιαδήποτε δηµόσια ή ιδιωτική οντότητα µπορεί να συµµετάσχει στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων, εφόσον µπορεί να αποδείξει ότι έχει την ειδική εµπειρία 3 ετών που απαιτείται. Ειδικότερα, στις οντότητες αυτές µπορεί να περιλαµβάνονται: δηµόσιες διοικήσεις σε όλα τα επίπεδα, εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, εκπαιδευτικά ιδρύµατα (σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, επαγγελµατικές σχολές, πανεπιστήµια κ.λπ.), ΜΚΟ, ενώσεις και ιδρύµατα που δραστηριοποιούνται στους σχετικούς τοµείς, φορείς παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης (δηµόσιοι και ιδιωτικοί), εµπορικά και βιοµηχανικά επιµελητήρια και συναφείς φορείς, επιχειρηµατικές ενώσεις και δίκτυα στήριξης των επιχειρήσεων. Ο µέγιστος προϋπολογισµός που διατίθεται για τα σχέδια είναι περίπου EUR. Θα υποστηριχθούν µόνο τα σχέδια που απαιτούν ελάχιστη χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ύψους EUR, αλλά όχι περισσότερο από EUR. Οι αιτήσεις πρέπει να σταλούν το αργότερο έως τις 20 Απριλίου Περισσότερες πληροφορίες: Ευρωϖαϊκό Βραβείο 2009 για Νέους ηµοσιογράφους Τον Ιανουάριο 2009, η Γενική ιεύθυνση της Επιτροπής για τη ιεύρυνση, σε συνεργασία µε την Ένωση Ευρωπαϊκού Τύπου Νεολαίας και το Café Babel, ανακοίνωσαν διαγωνισµό για νέους δηµοσιογράφους «Ευρωπαϊκό ηµοσιογραφικό Βραβείο για Νέους 2009». Το θέµα του φετινού διαγωνισµού είναι η διεύρυνση της Ε.Ε. και/ή το µέλλον της Ευρώπης. Ορισµένα από τα προτεινόµενα θέµατα προς ανάπτυξη είναι: 20 χρόνια µετά την πτώση του υπαρκτού σοσιαλισµού. 5 χρόνια µετά: ο αντίκτυπος της προσχώρησης στην Ε.Ε. των δέκα κρατών µελών το Ο αγώνας για ένταξη στην Ε.Ε.: γιατί η ευρωπαϊκή προοπτική είναι κρίσιµη για τις χώρες των υτικών Βαλκανίων και την Τουρκία; Προσχώρηση νέων κρατών µελών στην Ε.Ε.: Προς όφελος της Ε.Ε. ή της υπό ένταξη χώρας; Τι σηµαίνει για εσένα / για τη χώρα σου η συµµετοχή στην Ε.Ε.; Ο διαγωνισµός είναι ανοικτός από την 1 η Φεβρουαρίου µέχρι την 31 η Μαΐου 2009 σε νέους ηλικίας µεταξύ ετών, οι οποίοι θα πρέπει να προέρχονται από κράτη µέλη της Ε.Ε., από µια υποψήφια χώρα ή από µια εν δυνάµει υποψήφια χώρα ( υτικά Βαλκάνια και Τουρκία). Τα βραβευθέντα άρθρα και οι ραδιοφωνικές εκποµπές θα δηµοσιευθούν στην ιστοσελίδα του διαγωνισµού (www.eujournalist-award.eu) και τα άρθρα θα εκδοθούν σε ειδικό φυλλάδιο. Οι νικητές των βραβείων θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν προς το τέλος του Αυγούστου ή τις αρχές Σεπτεµβρίου 2009 ένα πολιτιστικό-ιστορικό ταξίδι στο Βερολίνο. Η πρωτεύουσα της Γερ- µανίας, φέτος γιορτάζει την 20 η επέτειο από την πτώση του Τείχους του Βερολίνου. Στο τέλος του ταξιδιού οι νικητές θα έχουν της ευκαιρία να συναντήσουν εκπροσώπους της Ε.Ε., πολιτικούς, πρέσβεις και επαγγελµατίες δηµοσιογράφους. Περισσότερες πληροφορίες:

8 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 1 Σ Ε Λ Ι Α 8 ιαγωνισµός νέων για την ανάϖτυξη στην Αφρική Η τρίτη έκδοση του Βραβείου Νεότητας 2008/2009 αφορά ένα διαγωνισµό αφιερωµένο στην ανθρώπινη ανάπτυξη στην Αφρική, στον οποίο µπορούν να συµ- µετάσχουν νέοι ηλικίας από τα κράτη µέλη της Ε.Ε., υποβάλλοντας τις ιδέες τους σχετικά µε την αναπτυξιακή έµφαση στην Αφρική. Στη σχετική ιστοσελίδα (http://www.dyp2008.org), οι καθηγητές και οι µαθητές µπορούν να βρουν επιπρόσθετο διδακτικό υλικό για την καλύτερη κατανόηση του ζητήµατος της συνεργασίας για την ανάπτυξη, κυρίως µέσα από την µελέτη περιπτώσεων που βασίζονται σε πραγµατικά γεγονότα, καθώς και πληροφορίες σχετικά µε ζητήµατα που αφορούν την ανάπτυξη µιας χώρας της κεντρικής Αφρικής. Οι µαθητές µπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους, µε µορφή αφίσας ή βίντεο, στο διαδίκτυο ή να τις στείλουν ταχυδροµικώς ως τις 31 Μαΐου Το πρώτο στάδιο διαδικασία αξιολόγησης σε εθνικό επίπεδο την αναλαµβάνουν τα Υπουργεία Παιδείας και Ανάπτυξης των χωρών της Ευρώπης, σε συντονισµό µε το European Schoolnet στις Βρυξέλλες. Στη συνέχεια, µια κριτική επιτροπή εµπειρογνωµόνων για την ανάπτυξη της εκπαίδευσης, των τεχνών και της τεχνολογίας της επικοινωνίας και της πληροφορίας, θα επιλέξει τους εθνικούς νικητές και τους επιλαχόντες. Οι νικητές και οι επιλαχόντες από κάθε κράτος µέλος της Ε.Ε., θα έχουν την ευκαιρία, µαζί µε τους καθηγητές τους, να επισκεφτούν για 2 ηµέρες τη Στοκχόλµη, κατά τις «Ευρωπαϊκές Ηµέρες Ανάπτυξης» τον Οκτώβριο 2009, και να παρευρεθούν στην τελετή παράδοσης του βραβείου. Μέρος του βραβείου είναι και η επίσκεψη σε µια χώρα της Αφρικής. Πρόκειται για µια ιδιαίτερη ευκαιρία, όπου οι µαθητές θα αποκτήσουν αντίληψη εκ των έσω για την αναπτυξιακή εργασία, καθώς η οµάδα των µαθητών θα επισκεφθεί έργα συνεργασίας µεταξύ Ευρώπης και Αφρικής. Περισσότερες πληροφορίες: Νέο ϖρόγραµµα MEDIA MUNDUS Το νέο πρόγραµµα της Επιτροπής MEDIA MUNDUS , ευρείας διεθνούς συνεργασίας για την οπτικοακουστική βιοµηχανία, στοχεύει στην ενίσχυση των πολιτιστικών και εµπορικών σχέσεων µεταξύ της Ευρωπαϊκής κινηµατογραφίας και των κινηµατογραφιστών τρίτων χωρών. Κατά την διάρκεια υλοποίησης του προγράµµατος θα αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες που προσφέρει η διεθνής συνεργασία στην οπτικοακουστική βιοµηχανία και θα δηµιουργηθούν νέες επιχειρη- µατικές ευκαιρίες για τους επαγγελµατίες του οπτικοακουστικού κλάδου από την Ευρώπη και όλο τον κόσµο. Η Ε.Ε. θα διαθέσει κονδύλια ύψους EUR εκατ. κατά την περίοδο για έργα που θα υποβάλλουν επαγγελµατίες του οπτικοακουστικού κλάδου από την Ε.Ε. και τρίτες χώρες. Οι στόχοι του νέου προγράµµατος είναι: η τόνωση της ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ επαγγελµατιών, ιδίως µέσω δραστηριοτήτων επιµόρφωσης και υποτροφιών που θα διευκολύνουν τη δικτύωση µεταξύ επαγγελµατιών του οπτικοακουστικού κλάδου από την Ευρώπη και τρίτες χώρες. Με τον τρόπο αυτό θα βελτιωθεί η πρόσβαση σε ξένες αγορές και θα οικοδοµηθούν εµπιστοσύνη και µακροπρόθεσµες εµπορικές σχέσεις. η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της διακρατικής διανοµής οπτικοακουστικών έργων ανά τον κόσµο µέσω της διευκόλυνσης διεθνών συµπαραγωγών η βελτίωση της κυκλοφορίας και της έκθεσης οπτικοακουστικών έργων παγκοσµίως και αύξηση της ζήτησης από το κοινό, ιδίως ακροατήρια νεαρής ηλικίας, για οπτικοακουστικό περιεχόµενο µε πολιτιστική πολυφωνία. Περισσότερες πληροφορίες:

9 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 1 Σ Ε Λ Ι Α 9 Ενηµερωτική ηµερίδα «Ευρώϖη για τους Πολίτες» Το ΕΓΚ συµµετείχε στην ενηµερωτική ηµερίδα («Information Day») για το πρόγραµµα «Ευρώπη για τους Πολίτες» που διοργάνωσε η Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολισµού της Επιτροπής, στις 20 Ιανουαρίου 2009 στις Βρυξέλλες. Στην ηµερίδα παρουσιάσθηκαν οι κύριες αλλαγές στον οδηγό του προγράµµατος, οι θεµατικές προτεραιότητες για το 2009 και οι κύριες εκδηλώσεις που προγραµµατίζονται για την τρέχουσα χρονιά. Ο νέος οδηγός του προγράµµατος τέθηκε σε ισχύ από 1 η Ιανουαρίου 2009 και σύντοµα θα διατίθεται σε όλες τις γλώσσες. Κατ εξαίρεση και µόνο για το 2009 οι καταληκτικές ηµεροµηνίες του µηνός Φεβρουαρίου µετατίθενται για το µήνα Μάρτιο προκειµένου να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στους υποψηφίους να µελετήσουν τον οδηγό του προγράµµατος. Αυτό ισχύει φέτος για τα ακόλουθα µέτρα: ράση 1 - Ενεργοί πολίτες για την Ευρώπη Μέτρο 1.1 Συναντήσεις πολιτών στο πλαίσιο της αδελφοποίησης πόλεων (1 Μαρτίου 2009) Μέτρο 1.2 Θεµατική δικτύωση αδελφοποιηµένων πόλεων (1 Μαρτίου 2009) ράση 2 - Ενεργός κοινωνία των πολιτών στην Ευρώπη Μέτρο 3 Στήριξη σχεδίων που προτείνονται από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (15 Μαρτίου 2009) Υπάρχει δυνατότητα online υποβολής αίτησης µόνο για το Μέτρο Συναντήσεις πολιτών στο πλαίσιο της αδελφοποίησης πόλεων, ενώ στόχος είναι να ανοίξει η online διαδικασία υποβολής και στο πλαίσιο άλλων µέτρων από το καλοκαίρι του 2009.Οι προτεραιότητες για το 2009 είναι οι ακόλουθες: 1. Το µέλλον της Ευρώπης και οι θεµελιώδεις αξίες της: 9 η Μαΐου, πτώση του τείχους του Βερολίνου. 2. Ευρωπαϊκή ιθαγένεια - συµµετοχή και δηµοκρατία στην Ευρώπη: οι εκλογές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η συµµετοχή των γυναικών στον πολιτικό βίο. 3. ιαπολιτισµικός διάλογος: µεθοδολογικές πτυχές του Ευρωπαϊκού Έτους ιαπολιτισµικού ιαλόγου Ευζείν στην Ευρώπη: εργασία, κοινωνική συνοχή και βιώσιµη ανάπτυξη: αθλητισµός, µεγάλες προκλήσεις της κοινωνίας (κλιµατική αλλαγή κλπ.). 5. Αντίκτυπος των κοινοτικών πολιτικών: Ευρωπαϊκό Έτος ηµιουργικότητας και Καινοτοµίας 2009, οι προκλήσεις της µετανάστευσης. Κατά το 2009, προγραµµατίζονται οι ακόλουθες κύριες εκδηλώσεις: 1 Μαΐου 2009, Πράγα, Τσεχία: «Παρελθόν (20 χρόνια) και µέλλον της δηµοκρατίας» 13 Οκτωβρίου 2009, Malmö, Σουηδία: «Προκλήσεις της δηµοκρατίας» τέλη Νοεµβρίου αρχές Φεβρουαρίου 2009, : Φόρουµ «Ευρώπη για τους Πολίτες» και απονοµή χρυσών αστεριών του 2009 για την ενεργό συµµετοχή του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά. Περισσότερες πληροφορίες: Ευρωεκλογές Εϖίσηµη ιστοσελίδα Οι πολίτες των κρατών µελών της Ε.Ε. µπορούν τώρα να ενηµερωθούν αναφορικά µε τις επικεί- µενες εκλογές για την ανάδειξη του νέου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µέσω της επίσηµης ιστοσελίδας του Κοινοβουλίου. Η λειτουργία της σχετικής ιστοσελίδας έχει ήδη αρχίσει και περιλαµβάνει πληροφορίες για τις ευρωπαϊκές εκλογές. Ο επισκέπτης θα µπορεί να πληροφορηθεί, µεταξύ άλλων, για τα κυριότερα θέµατα που απασχολούν το Κοινοβούλιο καθώς και για τα επιτεύγ- µατα τις περιόδου Υπάρχει επίσης ένα τµήµα µε τίτλο «τι µέλλει γενέσθαι», το οποίο περιέχει τις θεµατικές πάνω στις οποίες θα εργαστεί το Κοινοβούλιο µέχρι τις εκλογές. Η ιστοσελίδα χωρίζεται σε 4 κύριες ενότητες: Περισσότερες πληροφορίες: 1. «27 κράτη, 1 εκλογική διαδικασία»: ιαδραστικός χάρτης των 27 κρατών µελών της Ε.Ε., στον οποίο παρουσιάζονται σηµαντικές πληροφορίες για κάθε κράτος µέλος και τους εκλογικούς του νόµους, καθώς και ορισµένα σηµαντικά στοιχεία για την Ευρώπη. 2. «Γιατί να ψηφίσω;»: 10 καλοί λόγοι για να ψηφίσου- µε. 3. «Από τη µία κοινοβουλευτική περίοδο στην επό- µενη»: Η σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άρθρα µε τα κύρια θέµατα της περιόδου , καθώς και τα κύρια θέµατα που θα απασχολήσουν τους ευρωβουλευτές κατά την περίοδο «Αποτελέσµατα»: Σύγκριση της Ευρώπης του 1979 και της Ευρώπης του 2009.

10 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 1 Σ Ε Λ Ι Α 1 0 Ευρώϖη για Ευρωϖαϊκή τους ϖολίτες: εϖιγραµµική ϖρόσκληση βάση για δεδοµένων σχέδια ϖολιτών για τη χρηµατοοικονοµική εκϖαίδευση Αν και η Επιτροπή θεωρεί ότι η αρχική ευθύνη για τη χρηµατοοικονοµική εκπαίδευση ανήκει στα κράτη µέλη, τους µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς και τους παρόχους χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, η Ε.Ε. µπορεί να συµβάλει στην παροχή έµπρακτης υποστήριξης. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή δηµοσίευσε την ευρωπαϊκή επιγραµµική βάση δεδοµένων για χρηµατοοικονοµική εκπαίδευση (European Database for Financial Education - EDFE) στον ι- στοχώρο «Europa». Η βάση δεδοµένων σχεδιάσθηκε ώστε να παραπέµπει στα πολυάριθµα προγράµµατα χρηµατοοικονοµικής εκπαίδευσης δηµοσίων και ιδιωτικών ιδρυµάτων στην Ε.Ε. και περιλαµβάνει τυποποιηµένες πληροφορίες για εκπαιδευτικές επιδοτήσεις και ερευνητικά σχέδια. Η βάση παρέχει πληροφορίες για τα προγράµµατα όσον αφορά τη γεωγραφική βάση τους, το περιεχόµενο σπουδών, το στοχευόµενο κοινό και τα στοιχεία των παρόχων και συγκεντρώνει επίσης τα αποτελέσµατα της έρευνας που θα πραγµατοποιείται σχετικά µε τη χρηµατοοικονοµική εκπαίδευση και τα επίπεδα βασικών χρη- µατοοικονοµικών γνώσεων στην Ε.Ε. Σκοπός αυτής της βάσης δεδοµένων είναι να διευκολυνθεί η εξέταση των βέλτιστων πρακτικών και των πορισµάτων της έρευνας. Για να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά µε αυτή τη βάση δεδοµένων, η Επιτροπή θα εκδώσει ένα τακτικό ενηµερωτικό δελτίο που θα ενηµερώνει για νέες ή ιδιαίτερα σηµαντικές προσθήκες στη βάση δεδοµένων. Περισσότερες πληροφορίες: Χρηµατοϖιστωτικές υϖηρεσίες: διαβούλευση για την εϖανεξέταση της Οδηγίας για το Ενηµερωτικό ελτίο Στις 9 Ιανουαρίου 2009, η Επιτροπή ξεκίνησε διαβούλευση για την επανεξέταση της εφαρµογής της «Οδηγίας για το Ενηµερωτικό ελτίο», συµπεριλαµβανοµένων των προτάσεων για τη βελτίωση και την απλούστευση της παρούσας οδηγίας. Η οδηγία αποσκοπεί στο να εξασφαλιστεί ότι επενδυτές λαµβάνουν σαφείς και εκτενείς πληροφορίες κατά τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων. Το Ενηµερωτικό ελτίο είναι ένα έγγραφο που περιέχει, βασικές χρηµατοοικονοµικές και µη χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες, το οποίο θέτει µια εταιρεία στη διάθεση των δυνητικών επενδυτών όταν εκδίδει π.χ. µετοχές, οµόλογα, κ.λπ. για την άντληση κεφαλαίων. Η Επιτροπή κατέληξε στο συµπέρασµα ότι παρόλο που η εφαρµογή της οδηγίας για το ενηµερωτικό δελτίο µπορεί να θεωρηθεί σε γενικές γραµµές θετική, υπάρχουν ορισµένα ιδιαίτερα σηµεία της οδηγίας που ενδέχεται να δηµιουργήσουν περιττά βάρη και αδικαιολόγητο κόστος για τις εταιρείες και τους µεσάζοντες και χρήζουν επανεξέταση. Η διαβούλευση εξηγεί στη συνέχεια τα ζητήµατα αυτά και προτείνει µέτρα για την αντιµετώπιση των προβληµάτων. Η Οδηγία εισήγαγε, επίσης, ένα «ενιαίο διαβατήριο για τους εκδότες», µε το οποίο οι επενδυτές έχουν πρόσβαση σε χρεόγραφα, είτε µέσω διαδικασίας δηµόσιας προσφοράς ή µέσω διαδικασία εισδοχής των µετοχών τους προς διαπραγµάτευση. Αυτό σηµαίνει ότι µόλις εγκριθεί από τη ρυθµιστική αρχή ενός κράτους µέλος, τότε το ενη- µερωτικό δελτίο πρέπει να γίνει αποδεκτό οπουδήποτε αλλού στην Ε.Ε. Για να εξασφαλιστεί η προστασία των επενδυτών, η έγκριση χορηγείται µόνον εάν το ενηµερωτικό δελτίο πληροί τα πρότυπα της Ε.Ε. αναφορικά µε το ποιές πληροφορίες πρέπει να δηµοσιοποιούνται και µε ποιό τρόπο. Στη διαβούλευση καλούνται να συµµετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόµενοι φορείς, ιδίως οι επιχειρήσεις, οι επενδυτές και οι καταναλωτές. Η πρόταση αποτελεί βασικό στοιχείο του σχεδίου δράσης της Επιτροπής για τη µείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων στις κοινοτικές επιχειρήσεις. Η προθεσµία για την αποστολή των σχετικών προτάσεων είναι η 10 η Μαρτίου Περισσότερες πληροφορίες:

11 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 1 Σ Ε Λ Ι Α 1 1 Conference on Creativity and Innovation - "Best practice from European Union programmes" Περισσότερα: European Summit of Regions and Cities Περισσότερα: Private and Public Enforcement of EU Competition Law Five Years on Περισσότερα: EU Consumer Day Περισσότερα: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Workshop on Ethical issues in ICT Research and Development Περισσότερα: Public services 2.0: How to implement and promote user-driven open innovation in public services Περισσότερα: 4th European Annual Symposium: "EU Funds 2009" Περισσότερα: Social Rights, Active Citizenship and Governance in the EU Περισσότερα: High-level Conference Industrial Competitiveness Challenges, opportunities, and the role of policy in difficult times Περισσότερα: 5th EUA Convention: Facing Global Challenges - European strategies for Europe s universities Περισσότερα: ICT4EE: High Level Event on ICT for Energy Efficiency Περισσότερα: The Pharmaceutical Forum Περισσότερα: Crisis Challenges: Innovative European Programs on energy and environment, financial tools for SME Περισσότερα: European Business Summit 2009: "Dare and Care: sustaining Europe's ambitions; Financing, Staffing, Greening" Περισσότερα: The Role of Science in Precautionary Decision-Making Περισσότερα: 2-3 Μαρτίου 5 Μαρτίου Αµβούργο, Γερµανία 5-6 Μαρτίου Πράγα, Τσεχία Μαρτίου 15 Μαρτίου 16 Μαρτίου Μαρτίου Βερολίνο, Γερµανία Μαρτίου 17 Μαρτίου Μαρτίου Πράγα, Τσεχία Μαρτίου 25 Μαρτίου Μαρτίου Βαλένθια, Ισπανία Μαρτίου Μαρτίου Βιέννη, Αυστρία Επιµέλεια ύλης και έκδοσης: Πανεπιστήµιο Κύπρου Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου Για περαιτέρω πληροφορίες και ενηµέρωση: Ροζµαρί Στρεβινιώτη Λειτουργός έσποινα Τσικουδή Εκπαιδευόµενη Λειτουργός Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου Βρυξέλλες: Avenue d Auderghem 22-28, B-1040, Βρυξέλλες, Τηλ.: Φαξ: Λευκωσία: Πανεπιστήµιο Κύπρου Κτ. Συµβουλίου-Συγκλήτου Α.Γ. Λεβέντης, Τ.Θ , 1678 Λευκωσία, Τηλ.: Φαξ:

12 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 1 Σ Ε Λ Ι Α 1 2 Εταίροι Μέλη Ευρωϖαϊκού Γραφείου Κύϖρου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS UNIVERSITY OF NICOSIA FREDERICK UNIVERSITY CYPRUS INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΟΤ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΟΝΕΚ) ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΟΣΙΚΑ) Συνδροµητές EUROPEAN ASSOCIATION OF ERASMUS COORDINATORS (EAEC) ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΑΤΗΚ - CYTA)

Το Πανεπιστήµιο Κύπρου συγκαταλέγεται µεταξύ των 52 εκπαιδευτικών ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης τα οποία βραβεύτηκαν

Το Πανεπιστήµιο Κύπρου συγκαταλέγεται µεταξύ των 52 εκπαιδευτικών ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης τα οποία βραβεύτηκαν Ε Υ Ρ Ω Π ΑΪ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ «INFO DAY on the FP7- ENV-2010 (including climate change) call» Βρυξέλλες, 17 Σεπτεµβρίου 2009 http://ec.europa.eu/ yourvoice/ipm/forms/ dispatch? form=environmentinfoda

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 4 Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 0 8 Εϖιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 8 Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 0

Διαβάστε περισσότερα

Προβολή των κυ ριακών ανε ιστηµίων στο εξωτερικό

Προβολή των κυ ριακών ανε ιστηµίων στο εξωτερικό Ε Υ Ρ Ω Π ΑΪ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Σ Τ Ο Τ Ε Υ Χ Ο Σ Α Υ Τ Ο : Νέα του ΕΓΚ 1 Νέα των µελών 2 Θεσµικά θέµατα 3 Έρευνα 4 Εκπαίδευση 5-6 Επιχειρήσεις και Τράπεζες Ηµερολόγιο INFO DAYS «Eco-Innovation

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6 8 Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ: Θεσµικά Θέµατα 1 Νέα των µελών του ΕΓΚ Έρευνα και Καινοτοµία ίκαιο και Επιχειρήσεις Ηµερολόγιο ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. 1. Αποστολή του ΕΓΚ. 2. Εισαγωγή. 3. Προτεραιότητες του ΕΓΚ. 4. Άλλες υπηρεσίες προς τα μέλη του ΕΓΚ. 5. Ανάπτυξη ιδιότητας μέλους

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. 1. Αποστολή του ΕΓΚ. 2. Εισαγωγή. 3. Προτεραιότητες του ΕΓΚ. 4. Άλλες υπηρεσίες προς τα μέλη του ΕΓΚ. 5. Ανάπτυξη ιδιότητας μέλους 1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2009 1. Αποστολή του ΕΓΚ 2. Εισαγωγή 3. Προτεραιότητες του ΕΓΚ 4. Άλλες υπηρεσίες προς τα μέλη του ΕΓΚ 5. Ανάπτυξη ιδιότητας μέλους 6. Οργανωτική δομή και οικονομική διαχείριση 7.

Διαβάστε περισσότερα

αποτέλεσµα της έρευνας των µελών εταίρων µέα των βιώσιµων κατασκευών στην Ευρώπη,

αποτέλεσµα της έρευνας των µελών εταίρων µέα των βιώσιµων κατασκευών στην Ευρώπη, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 9 6 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 5 ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ: Νέα του ΕΓΚ 1-2 Νέα των µελών του ΕΓΚ Έρευνα και Καινοτοµία Πόλεις και 9 Περιφέρειες Ηµερολόγιο 9 Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες Ελληνική ΥΥΠΟ ΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤ ΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΔ//ΝΝ ΣΣ ΗΗ ΟΟΙ ΙΙΚΚΟΟΝΝ ΟΟΜΜΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΚΚΑΑΙ ΙΙ ΑΑΝΝΑΑΠΠ ΤΤΥΥΞΞΙ ΙΙΑΑΚΚΗΗΣΣ ΠΠΟΟΛΛ ΙΙΤΤΙ Ι ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΤΤΟΟΠΠΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΥΥΤΤΟΟΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗΣΣ Σε

Διαβάστε περισσότερα

A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS

A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες Ελληνική ΥΥΠΟ ΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤ ΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΔ// ΝΝ ΣΣΗΗ ΑΑΝΝ ΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΙ ΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ && ΔΔΙ ΙΙΕΕΘΘΝΝ ΩΩΝΝ ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝ ΙΙΣΣΜΜΩΩΝΝ Ι Σε αυτό το τεύχος Ευρωπαϊκά Προγράμματα και

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη. Αναπτύσσοντας. Βασικές Ικανότητες. στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής

Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη. Αναπτύσσοντας. Βασικές Ικανότητες. στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη Αναπτύσσοντας Βασικές Ικανότητες στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής Αναπτύσσοντας Βασικές Ικανότητες Στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. Οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του προγράμματος διά βίου μάθησης...5 2. Γενικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

makrides.g@ucy.ac.cy 1

makrides.g@ucy.ac.cy 1 makrides.g@ucy.ac.cy 1 Δομή Χρηματοδότησης 2N Μορφές Χρηματοδότησης Ευκαιρίες θεματικής χρηματοδότησης: Η χρηματοδότηση είναι βασικά θεματική με συγκεκριμένους στόχους - περιβάλλον, έρευνα, εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και τη νεολαία

Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και τη νεολαία «Τι υπάρχει για μένα;» Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και τη νεολαία EUROPEAN COMMISSION EΕυρωπαϊκή U R O P E A N Επιτροπή U N I O N Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

Ας δράσουμε σήμερα για την Ευρώπη του αύριο Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013

Ας δράσουμε σήμερα για την Ευρώπη του αύριο Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013 Ας δράσουμε σήμερα για την Ευρώπη του αύριο Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά σας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΡΑΣΚΩ Δ ΑΕΙ ΠΟΛΛΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ Σόλωνας από Αθήνα (περ. 640-560 Π.Χ.)

ΓΗΡΑΣΚΩ Δ ΑΕΙ ΠΟΛΛΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ Σόλωνας από Αθήνα (περ. 640-560 Π.Χ.) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες Ελληνική ΥΥΠΟ ΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤ ΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΔ//ΝΝ ΣΣ ΗΗ ΟΟΙ ΙΙΚΚΟΟΝΝ ΟΟΜΜΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΚΚΑΑΙ ΙΙ ΑΑΝΝΑΑΠΠ ΤΤΥΥΞΞΙ ΙΙΑΑΚΚΗΗΣΣ ΠΠΟΟΛΛ ΙΙΤΤΙ Ι ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΤΤΟΟΠΠΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΥΥΤΤΟΟΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗΣΣ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπα κά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίε

Ευρωπα κά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίε Ελληνική ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ,,, ΑΑΠΠΟΟΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΩΩΣΣΗΗΣΣ && ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΝΝΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ Ι ΙΙΑΑΚΚΥΥΒΒΕΕΡΡΝΝΗΗΣΣΗΗΣΣ Σε αυτό το τεύχο Ευρωπαϊκά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίες 1 Κοινοτικές

Διαβάστε περισσότερα

30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 104/1. (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2010»

30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 104/1. (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2010» 30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 104/1 Ι (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2010» ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κοινή ενδιάµεση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπα κά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίε

Ευρωπα κά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίε Ελληνική ΥΥΠΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΝ //ΝΝΣΣΗΗ ΑΑΝΝΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΙ ΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ && Ι ΙΙΕΕΘΘΝΝΩΩΝΝ ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΙ ΙΙΣΣΜΜΩΩΝΝ Σε αυτό το τεύχο Ευρωπαϊκά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίες

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτοµερε ς προ γραµµα των επακολουθω ν εργασιω ν σχετικα µε τους στο χους των συστηµα των εκπαι δευσης και κατα ρτισης στην Ευρω πη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Λεπτοµερε ς προ γραµµα των επακολουθω ν εργασιω ν σχετικα µε τους στο χους των συστηµα των εκπαι δευσης και κατα ρτισης στην Ευρω πη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 14.6.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 142/1 I (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Λεπτοµερές πρόγραµµα των επακολουθών εργασιών σχετικά µε τους στόχους των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα: Η έρευνα και η καινοτομία κατά την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Αφιέρωμα: Η έρευνα και η καινοτομία κατά την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ υψιπετης Iούλιος - Αύγουστος 2012 Περιοδική έκδοση για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία Τεύχος 42 ISSN 1986-0218 Αφιέρωμα: Η έρευνα και η καινοτομία κατά την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ Βραδιά

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπα κά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίε

Ευρωπα κά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίε Ελληνική ΥΥΠΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΝ //ΝΝΣΣΗΗ ΑΑΝΝΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΙ ΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ && Ι ΙΙΕΕΘΘΝΝΩΩΝΝ ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΙ ΙΙΣΣΜΜΩΩΝΝ Σε αυτό το τεύχο Ευρωπαϊκά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη: Κύπρος 2011

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη: Κύπρος 2011 Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη: Κύπρος 2011 Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη Κ ύ π ρ ο ς 2 0 1 1 ISBN 978-9963-43-948-5 Υπεύθυνος Λειτουργός Γιάννα Κορέλλη, Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 25.6.2009 COM(2009) 295 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκτη έκθεση προόδου σχετικά µε την οικονοµική και

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες Ελληνική ΥΥΠΟ ΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤ ΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΔ//ΝΝ ΣΣ ΗΗ ΑΑΝΝ ΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΙ ΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜ ΑΑΤΤΩΩΝΝ && ΔΔΙ ΙΙΕΕΘΘΝΝ ΩΩΝΝ ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝ ΙΙΣΣΜΜΩΩΝΝ Ι Σε αυτό το τεύχος Ευρωπαϊκά Προγράμματα και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η µελέτη αυτή έρχεται συνέχεια της προηγούµενης προµελέτης σκοπιµότητας που συντάχθηκε το Μάιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εισαγωγή Στην Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 συνεχίστηκαν σημαντικά έργα μέσα στα πλαίσια της επίτευξης του στόχου για την ικανοποίηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα