Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 1 Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ Σ Τ Ο Τ Ε Υ Χ Ο Σ Α Υ Τ Ο : Νέα του ΕΓΚ 1-2 Έρευνα και Καινοτοµία Ηµερολόγιο Ηµερολόγιο Μαρτίου ευρωπαϊκών 2009 εκδηλώσεων 3 Εκπαίδευση 4-6 Νεολαία 7-8 Οπτικοακουστικος τοµέας Ευρώπη και Πολίτες Χρηµατοοικονο- µικά θέµατα INFO DAYS «eparticipation» 4 Μαρτίου, Βρυξέλλες information_society/events/ eparticipation/2009/ index_en.htm «Technology-enhanced Learning: ICT Call 5» 24 Μαρτίου, Λουξεµβούργο cordis.europa.eu/fp7/ict/ telearn-digicult/telearn-call5- infodays_en.htm Ευρωϖαϊκό Γραφείο Κύϖρου Έκθεση Πεϖραγµένων 2008 Το 2008 αποτέλεσε µια σηµαντική χρονιά για το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου (ΕΓΚ). Μετά την ολοκλήρωση της οργανωτικής του φάσης, το ΕΓΚ απέδειξε έµπρακτα καθόλη τη διάρκεια του 2008 ότι αποτελεί έναν οργανισµό που απαρτίζεται από ενεργά στελέχη µε όρεξη, ενθουσιασµό και όραµα για την επίτευξη υψηλών στόχων προς όφελος των οργανισµών-µελών του ΕΓΚ και της κυπριακής κοινωνίας γενικότερα. Η Έκθεση Πεπραγµένων 2008 αποτελεί τον απολογισµό Συντονισµός από το ΕΓΚ των ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων-µελών του για την απο- της χρονιάς που έκλεισε και παρουσιάζει τις δράσεις που ανέλαβε το ΕΓΚ, τόσο στην Κύπρο όσο και στις Βρυξέλλες, γύρω από τις 3 δευτικές εκθέσεις, µε στόχο την κοινή προστολή κοινών αντιπροσωπειών σε εκπαι- προτεραιότητες-πυλώνες, που αποτελούν τη βολή των εκπαιδευτικών υπηρεσιών της Κύπρου στο εξωτερικό. βάση του σχεδίου δράσης του. Αυτές είναι: Επιτυχής υποβολή πρότασης στο πλαίσιο Προτεραιότητα 1: Εκπροσώπηση, προβολή και προώθηση θέσεων των οργανιουργία υπηρεσίας διασύνδεσης µε τη βιο- των διαρθρωτικών ταµείων για τη δηµισµών-µελών του ΕΓΚ. µηχανία. Προτεραιότητα 2: Αξιοποίηση των χρηµατοδοτικών ευκαιριών που προσφέρει η ιοργάνωση σειράς εκπαιδευτικών σεµι- Συµµετοχή στην εκδήλωση «Open Days». Ε.Ε. ναρίων για χρηµατοδοτικές ευκαιρίες της Προτεραιότητα 3: Υποστήριξη διεθνών Ε.Ε. συνδέσµων και συνεργασιών και συµµετοχή σε ευρωπαϊκά δίκτυα. υπηρεσίες προς τα µέλη. Νέα ιστοσελίδα του ΕΓΚ µε προηγµένες ιαδικτυακός Χάρτης Προθεσµιών Υποβολής Προτάσεων. Το 2008 σηµατοδοτήθηκε από µια σειρά επιτυχιών, οι οποίες αντανακλούν τη δέσµευση του ΕΓΚ προς τα µέλη του όσον αφορά στην Αποστολή Το άρθρο 169 αυτό προτάσεων µπορεί να συνεργασίας. έχει ποιότητα λέξεις. λέξεις. Πρόταση Ευρωϖαϊκή και αποτελεσµατικότητα ϖροϋϖολογισµού Συνεργασία των προσφερόµενων υπηρεσιών. Το ΕΓΚ δηµιούρ- προτάσεων. των Αποστολή 164 προσκλήσεων υποβολής 2008: στον τοµέα αύξηση της Η Το επιλογή υλικό θεµάτων εικόνων που ή γραφικών εµφανίζεται Έρευνας ενηµέρωσης γησε Εϖιστηµονικής κλίµα αµοιβαίας δαϖανών εµπιστοσύνης για και την µεταξύ Τεχνικής Αποστολή έρευνα είναι κατά ένας στα ενηµερωτικά σηµαντικός 11% (COST) στα µέλη σε δύο τρόπος δελτία των µελών του που οδήγησε στην υποβολή γλώσσες: ελληνικά και αγγλικά. πρόσθεσης είναι πάρα πολύ περιεχοµένου µεγάλο. Μπορείτε ενηµερωτικό να συµπεριλάβετε δελτίο. άρθρα επιτυχών προτάσεων και εκπροσώπησης Αποστολή 50 εβδοµαδιαίων σε επισκοπήσεων και 12 µηνιαίων περιοδικών. ένα σε διεθνείς εκθέσεις. σχετικά µε τεχνολογίες ή καινοτοµίες στον στα τοµέα γραφεία στήλης Στις 6 Μαΐου το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου διοργανώνει Έγκριση Σκεφτείτε εβδοµαδιαίας το άρθρο σας και σας. του στις στην Βρυξέλλες παρουσίαση για το δίκτυο EUREKA και το εφη- Οι σηµαντικότερες επιδόσεις του 2008 συνοψίζονται ως εξής: µερίδα νέο πρόγραµµα δείτε «Φιλελεύθερος». εάν η εικόνα EUROSTARS υποστηρίζει που αφορά στη χρηµατοδότηση πληροφορίες: και στήριξη των Μικρο-Μεσαίων ιπλασιασµός Επιχειρήσεων των διαπιστευµένων (ΜΜΕ) προ-που δρα- συ- και Μπορεί εντείνει επίσης το µήνυµα να θέλετε που να Περισσότερες στηριοποιούνται στον τοµέα της Έρευνας και Ανάπτυξης. νεργατών. σπαθείτε αναφέρετε να επιχειρησιακές αποδώσετε. Προσπαθήστε οικονοµικές προνοµιακών να τάσεις µην επιλέξετε ή να υπηρεσιών κάνετε προς ή Συµµετοχή του ΕΓΚ ως οργανισµού σε Παροχή τρία ευρωπαϊκά προγράµµατα συγχρηµατοδοτούµενα από την Ε.Ε. (Career-EUshop ενώ στη συ- τα µέλη εικόνες προβλέψεις (δικαιώµατα που για δεν τους ταιριάζουν έκπτωσης πελάτες Οµιλητής θα είναι ο κ. Luuk Borg, Προϊστάµενος της Γραµµατείας του EUREKA, µε στη συµµετοχή σε σεµινάρια, χρήση των υπηρεσιών των νάντηση Grundtvig, θα λάβουν WISHES µέρος Erasmus 50 εκπρόσωποι Mundus και γραφείων διαπιστευµένων έρευνας και συνεργατών, ανάπτυξης, που προνοµιακές συµµετέχουν CASC στο δίκτυο FP7 Science IGLO - in Informal Society). Group of RTD Liaison τιµές Offices. σε ξενοδοχεία των Βρυξελών). Περισσότερες πληροφορίες:

2 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 1 Σ Ε Λ Ι Α 2 Cyprus International Institute of Management (CIIM) το νέο µέλος του ΕΓΚ! Στην οµάδα των µελών του ΕΓΚ υπό το καθεστώς του εταίρου προστέθηκε πρόσφατα το «Cyprus International Institute of Management (CIIM)» γνωστό και ως CIIM Business School, ενισχύοντας το δίκτυο εκπαιδευτικών ιδρυµάτων που έχει σχηµατισθεί στους κόλπους του ΕΓΚ για την προώθηση κοινών θέσεων στους τοµείς εκπαίδευσης, έρευνας και επιχειρηµατικότητας. Το CIIM ιδρύθηκε ως ένα µη κερδοσκοπικό εκπαιδευτικό ίδρυµα και µάλιστα είναι το µόνο µέχρι σήµερα µη κερδοσκοπικό ίδρυµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην Κύπρο. Η Σχολή ιδρύθηκε το 1990 από µια οµάδα οραµατιστών, υπό την ηγεσία της Τράπεζας Αναπτύξεως, µε στόχο τη σύσταση ενός εκπαιδευτικού ιδρύµατος που να είναι εφάµιλλο των καλυτέρων πανεπιστηµίων του εξωτερικού και να συνδέεται άµεσα µε την κυπριακή πραγµατικότητα. Έτσι δηµιουργήθηκε ένα νέο εκπαιδευτικό µοντέλο το οποίο είναι βασισµένο στην ιδέα ότι διακεκριµένοι καθηγητές των πιο γνωστών πανεπιστηµίων του κόσµου θα µπορούν να έρχονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα και να διδάσκουν το εξειδικευµένο µάθηµά τους, να επιστρέφουν στη συνέχεια στο πανεπιστήµιο τους και να ξανάρχονται µετά από µερικούς µήνες για να διδάξουν και πάλι. Οι καθηγητές αυτοί προέρχονται από διάσηµα πανεπιστήµια, όπως είναι το Harvard, το MIT, το London Business School, το Cambridge και άλλα. Η διάρκεια σπουδών εξαρτάται από το πόσο γρήγορα µπορεί ο ίδιος ο φοιτητής να συµπληρώσει το πρόγραµµα σπουδών. Οποιοδήποτε µεταπτυχιακό πρόγραµµα και να επιλέξει µπορεί να ξεκινήσει κάθε 15 µέρες (δεν υπάρχει καταληκτική ηµεροµηνία εγγραφής) και να συµπληρωθεί σε ένα χρόνο, µε πλήρη και εντατική φοίτηση, ή µε πιο αργό ρυθµό σε δύο ή τρία χρόνια. Τα µεταπτυχιακά προγράµµατα που προσφέρει το CIIM είναι το Master in Business Administration (ΜΒΑ), το Master in Public Sector Management (MPSM), καθώς και µια σειρά από εξειδικευµένα Master. Το MBA και το MPSM του CIIM είναι τα πρώτα που αναγνωρίστηκαν στην Κύπρο από το ΣΕΚΑΠ και το ΚΥΣΑΤΣ και τα µόνα στην Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή που αναγνωρίστηκαν διεθνώς από το Association of MBAs (AMBA) που εδρεύει στο Λονδίνο. Πρόσφατα τα δύο αυτά προγράµµατα κέρδισαν και τη διεθνή αναγνώριση ποιότητας, EPAS, του European Foundation for Management Development (EFMD). Περισσότερες πληροφορίες: Νέα εκϖαιδευοµένη λειτουργός στο γραφείο των Βρυξελλών Από τις 2 Φεβρουαρίου 2009 και µε σύµβαση ενός έτους ανέλαβε καθήκοντα εκπαιδευόµενης λειτουργού στο γραφείο των Βρυξελλών η έσποινα Τσικουδή. Η έσποινα ολοκλήρωσε τις σπουδές της στην Αθήνα, στο Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών και ηµόσιας ιοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και είναι κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου του Πανεπιστηµίου του Leeds, Η.Β., µε κατεύθυνση Ευρωπαϊκές Πολιτικές Επιστήµες. Η έσποινα έχει εργασθεί ως βοηθός Καθηγητή του τµήµατος Πολιτικών Επιστηµών και ηµόσιας ιοίκησης του ΕΚΠΑ και είναι µέλος του Εργαστηρίου Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής του εν λόγω τµήµατος. Βρίσκεται στις Βρυξέλλες εδώ και ένα χρόνο και στο διάστηµα αυτό έκανε πρακτική άσκηση στο γραφείο Πληροφόρησης για την Κύπρο και την Ελλάδα των Ηνωµένων Εθνών. Τους τελευταίους µήνες εργαζόταν στο ελληνικό περιφερειακό γραφείο «Regioeuropa», όπου αποκόµισε σηµαντική εµπειρία σε θέµατα διαχείρισης ευρωπαϊκών προγραµµάτων. Το ΕΓΚ και τα µέλη του εύχονται συγχαρητήρια και καλή σταδιοδροµία!

3 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 1 Σ Ε Λ Ι Α 3 Έκθεση 2008 για εϖιστήµη, τεχνολογία, ανταγωνιστικότητα Η έκθεση του 2008 µε τα βασικά αριθµητικά στοιχεία για την επιστήµη, την τεχνολογία και την ανταγωνιστικότητα, η οποία δηµοσιεύτηκε στις 22 Ιανουαρίου 2009, παρέχει για πρώτη φορά µια γενική εικόνα της προόδου που συντελέστηκε από το 2000 έως το 2006, τόσο στις επενδύσεις σε Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α) στην Ε.Ε., όσο και στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ). Από την έκθεση προκύπτει ότι ο αριθµός των ευρωπαίων ερευνητών αυξάνεται και ότι η Ε.Ε. γίνεται ελκυστικότερη για τους ξένους ερευνητές και για τις ιδιωτικές επενδύσεις σε Ε&Α από τις ΗΠΑ. Ωστόσο, η στασιµότητα της έντασης Ε&Α στην Ε.Ε στο 1,84% υπονοµεύει τη φιλοδοξία της Ε.Ε. να καταστεί µια παγκοσµίως ανταγωνιστική κοινωνία της γνώσης επιτυγχάνοντας το στόχο της Λισαβόνας, δηλαδή την επένδυση 3% του ΑΕΠ σε Ε&Α. Το συνεχιζόµενο χαµηλό επίπεδο επενδύσεων των επιχειρήσεων σε Ε&Α, σε συνδυασµό µε τη διάρθρωση της βιοµηχανίας της Ε.Ε. η οποία χαρακτηρίζεται από µικρότερο κλάδο υψηλής τεχνολογίας σε σχέση µε τις ΗΠΑ, είναι ανασταλτικός παράγοντας για τις επιδόσεις της Ε.Ε. Περισσότερες πληροφορίες: Ευρωϖαϊκός ϖίνακας εϖιδόσεων καινοτοµίας 2008 Σύµφωνα µε τον ευρωπαϊκό πίνακα αποτελεσµάτων καινοτο- µίας του 2008 (European Innovation Scoreboard - EIS) που δηµοσιεύτηκε στις 22 Ιανουαρίου 2009, η Ε.Ε. σηµείωνε ουσιαστική πρόοδο στις επιδόσεις καινοτοµίας πριν από την οικονοµική κρίση. Το σχετικό χάσµα στην καινοτοµία σε σχέση µε τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία µειώθηκε, ειδικότερα µε δυναµική πρόοδο από πολλά νέα κράτη µέλη όπως η Κύπρος, η Ρουµανία και η Βουλγαρία. Σύµφωνα µε την έκθεση, οι ευρωπαϊκές χώρες σχηµατίζουν τέσσερις οµάδες µε διαφορετικά επίπεδα επιδόσεων και σχεδόν όλες οι χώρες έχουν βελτιώσει τις επιδόσεις τους, µε ποικίλους -ωστόσο- δείκτες προόδου: Η Ελβετία, η Σουηδία, η Φινλανδία, η Γερµανία, η ανία και το Η.Β. αποτελούν «πρωτοπόρους» της καινοτοµίας, µε επιδόσεις πολύ υψηλότερες από το µέσο όρο της ΕΕ. Η Αυστρία, η Ιρλανδία, το Λουξεµβούργο, το Βέλγιο, η Γαλλία και οι Κάτω Χώρες αποτελούν «ακόλουθους» της καινοτοµίας, µε επιδόσεις που υπερβαίνουν το µέσο όρο της ΕΕ. Η Κύπρος, η Ισλανδία, η Εσθονία, η Σλοβενία, η Τσεχική ηµοκρατία, η Νορβηγία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ελλάδα και η Ιταλία σηµειώνουν µέτριες επιδόσεις καινοτοµίας, κάτω του µέσου όρου της ΕΕ. Η τάση στις επιδόσεις καινοτοµίας της Κύπρου είναι πολύ υψηλότερη από το µέσο όρο της εν λόγω οµάδας µε δυνατά σηµεία το χρηµατοοικονοµικό τοµέα, τις αγορές, την επιχειρηµατικότητα και τις καινοτοµίες. Ωστόσο, οι το- µείς του ανθρώπινου δυναµικού και οι ρυθµοί απόδοσης παραµένουν αδύνατοι. Η Μάλτα, η Ουγγαρία, η Σλοβακία, η Πολωνία, η Λιθουανία, η Κροατία, η Ρουµανία, η Λετονία, η Βουλγαρία και η Τουρκία αποτελούν χώρες σε διαδικασία κάλυψης της υστέρησης, µε επιδόσεις καινοτοµίας πολύ κάτω του µέσου όρου της Ε.Ε. Περισσότερες πληροφορίες για τους δείκτες της Κύπρου: Προσυµϖτωµατικός έλεγχος του καρκίνου Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα έκθεσης της Επιτροπής στις 22 εκεµβρίου 2008, ο προσυµπτωµατικός έλεγχος του καρκίνου είναι αναγκαίο να ενταθεί και να διπλασιαστεί. Η έκθεση στοχεύει να συµβάλλει στην ανανέωση της δέσµευσης προκειµένου να εφαρµοστεί ο προσυµπτωµατικός έλεγχος για τον καρκίνο του µαστού, του τραχήλου, του παχέος εντέρου και του ορθού ως ζωτικό και οικονοµικά αποδοτικό µέτρο για τη µείωση του άχθους του καρκίνου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κράτη µέλη πρέπει να εξακολουθήσουν να βελτιώνουν ή να εφαρµόζουν προγράµµατα προσυµπτωµατικού ελέγχου βάσει πληθυσµού, να καταβληθούν πρόσθετες προσπάθειες για τη βελτίωση και τη διατήρηση µέτρων προσυµπτωµατικού ελέγχου και να ανανεώσουν τις προσπάθειές τους για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που καθορίζονται στη σύσταση. Η Επιτροπή σκοπεύει να δηµιουργήσει, το 2009, µια ευρωπαϊκή εταιρική σχέση µε σκοπό τη δράση εναντίον του καρκίνου, συγκεντρώνοντας τα σχετικά ενδιαφερόµενα µέρη σε ολόκληρη την ΕΕ σε µια συλλογική προσπάθεια για την αντιµετώπιση του καρκίνου. Περισσότερες πληροφορίες:

4 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 1 Ενηµερωτική ηµερίδα για τις κεντρικές δράσεις του ϖρογράµµατος «ια Βίου Μάθηση» Το ΕΓΚ συµµετείχε στην ενηµερωτική ηµερίδα («Information Day») για το πρόγραµµα «ια Βίου Μάθηση» που διοργάνωσε ο Εκτελεστικός Οργανισµός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισµού (EACEA), στις 16 Ιανουαρίου 2009 στις Βρυξέλλες. Σκοπός της ηµερίδας ήταν να βοηθήσει τους µελλοντικούς υποψηφίους να κατανοήσουν τις προτεραιότητες της Ε.Ε. και τη σειρά των διαθέσιµων προγραµµάτων. Παρουσιάσθηκαν τα αποτελέσµατα της περσινής χρονιάς σχετικά µε τα σχέδια που έλαβαν χρηµατοδότηση, οι κυριότερες εξελίξεις στην ευρωπαϊκή πολιτική για την εκπαίδευση και οι ευκαιρίες στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το Οι κύριοι δείκτες αναφορικά µε την πρόσκληση του 2008 περιλαµβάνουν ποσοστό επιτυχίας 30,7% για τα σχέδια που πέρασαν το πρώτο στάδιο επιλεξιµότητας. Σηµειώθηκε αύξηση στις προτάσεις που υποβλήθηκαν για τα προγράµµατα Leonardo Da Vinci, Erasmus και Comenius, αλλά και µια µικρή µείωση στον αριθµό των προτάσεων για τα προγράµµατα Grundtvig, τις βασικές δραστηριότητες του εγκάρσιου προγράµµατος (εκτός από τη βασική δραστηριότητα KA3 - ICT) και το πρόγραµµα Jean Monnet. Υπήρξε θετική ανταπόκριση για προτάσεις για πολυµερή σχέδια, µικρότερη ήταν η ανταπόκριση για δίκτυα (εκτός από Erasmus και KA2) και τα συνοδευτικά µέτρα. Στην ηµερίδα παρουσιάσθηκε το αποκαλούµενο «πακέτο» της Λισαβόνας που υιοθετήθηκε το εκέµβριο του 2008 και περιλαµβάνει την έκθεση σχετικά µε Περισσότερες πληροφορίες: Σ Ε Λ Ι Α 4 την εφαρµογή του προγράµµατος εργασίας «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010» και τις µελλοντικές προτεραιότητες, την ανακοίνωση της Επιτροπής για τις «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας», καθώς και την ανακοίνωση για «Ένα επικαιροποιηµένο στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στην εκπαίδευση και την κατάρτιση». Το ποσό των 98,5 εκατοµµυρίων ευρώ θα διατεθεί στο πλαίσιο της πρόσκλησης για το 2009 και αναµένεται να χρηµατοδοτηθούν περίπου είναι 436 σχέδια. Η επιλογή θα γίνεται σε δύο στάδια, ενώ φέτος θα γίνεται online η υποβολή προτάσεων µε τη βοήθεια της νέας ηλεκτρονικής φόρµας για όλες τις δράσεις που υπάγονται στη γενική πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το πρόγραµµα ια Βίου Μάθηση, ε- κτός από τις δράσεις Jean Monnet. Οι αρµόδιοι λειτουργοί του Εκτελεστικού Οργανισµού κάλεσαν τους υ- ποψηφίους να επεξηγούν στις προτάσεις πώς το σχέδιο τους ανταποκρίνεται στο Ευρωπαϊκό Έτος ηµιουργικότητας και Καινοτοµίας. Ο Εκτελεστικός Οργανισµός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισµού προγραµµατίζει να διοργανώσει την επόµενη ενηµερωτική ηµερίδα για το πρόγραµµα ια Βίου Μάθηση το Νοέµβριο του 2009, δεδοµένου ότι το Σεπτέµβριο του 2009 αναµένεται να δηµοσιευθεί η νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το έτος Εϖιτάχυνση αϖοφάσεων εϖιδότησης σε ϖρογράµµατα εκϖαίδευσης, ϖολιτισµού, νεολαίας και ιθαγένειας Μια πρόσφατη τροποποίηση των διαδικαστικών όρων των ευρωπαϊκών προγραµµάτων «ια Βίου Μάθηση», «Πολιτισµός», «Νεολαία εν ράσει» και «Ευρώπη για τους Πολίτες», συµπεριλαµβανοµένου του προγράµµατος «Erasmus Mundus», θα συµβάλει στην επιτάχυνση της διαδικασίας επιλογής των προτεινόµενων προς επιδότηση σχεδίων. Η απόφαση αποτελεί µέρος του νέου πακέτου οικονοµικής αποκατάστασης για την ταχύτερη πρόσβαση στις επιδοτήσεις της Ε.Ε. Πολλές από τις αποφάσεις επιδότησης σχεδίων που υποβάλλονταν στο πλαίσιο των προγραµµάτων αυτών υπάγονταν σε µια συµβουλευτική διαδικασία τόσο µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και µε τις επιτροπές των προγραµµάτων αποτελούµενες από εκπροσώπους των κρατών µελών. Οι µέχρι πρότινος ισχύοντες διαδικαστικοί όροι παρέτειναν κατά δύο έως τρεις µήνες την προθεσµία χορήγησης των επιδοτήσεων στους υποψηφίους. Για τη µείωση των καθυστερήσεων αυτών και την επιτάχυνση τόσο της επιλογής όσο και της έναρξης των επιδοτούµενων σχεδίων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαµβάνει πλέον τις αποφάσεις χωρίς τη συµβουλευτική διαδικασία. Προκειµένου να εξασφαλιστεί η διαφάνεια της διαδικασίας, η Επιτροπή υποχρεούται να ενηµερώνει χωρίς καθυστέρηση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο για τις επιδοτήσεις που απονέµει, εντός δύο εργάσιµων ηµερών από την έγκριση των εν λόγω αποφάσεων. Η ενηµέρωση αυτή περιλαµβάνει περιγραφές και ανάλυση των αιτήσεων που ελήφθησαν, περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής, καθώς και καταλόγους των προτεινόµενων προς χρηµατοδότηση σχεδίων και των σχεδίων των οποίων έχει απορριφθεί η χρηµατοδότηση.

5 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 1 Σ Ε Λ Ι Α 5 Στρατηγικό ϖλαίσιο για την ευρωϖαϊκή συνεργασία στην εκϖαίδευση και την κατάρτιση Μετά από διαβούλευση µε τα κράτη µέλη και άλλους παράγοντες κατά τη διάρκεια του 2008, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε ανακοίνωση µε τίτλο «Ένα επικαιροποιηµένο στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στην εκπαίδευση και την κατάρτιση», όπου προτείνει µακροπρόθεσµες στρατηγικές προκλήσεις που να καθοδηγήσουν την πολιτική συνεργασία για την περίοδο έως το Οι προκλήσεις αντικατοπτρίζουν τη συµβολή της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στη στρατηγική της Λισαβόνας και την αναθεωρηµένη κοινωνική ατζέντα. Με βάση τις διαβουλεύσεις της, η Επιτροπή προτείνει να εξετάσει η ευρωπαϊκή συνεργασία στην εκπαίδευση και την κατάρτιση την αντιµετώπιση τεσσάρων στρατηγικών προκλήσεων τα έτη έως το 2020: 1. υλοποίηση της διά βίου µάθησης και της κινητικότητας των σπουδαστών 2. βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας της παροχής υπηρεσιών και των αποτελεσµάτων 3. προώθηση της ισότητας και της ιδιότητας του ενεργού πολίτη 4. ενίσχυση της καινοτοµίας και της δηµιουργικότητας, συµπεριλαµβανοµένου του επιχειρηµατικού πνεύµατος, σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Η αντιµετώπιση των εν λόγω προκλήσεων πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο µιας κοινής πολιτικής για όλα τα συστήµατα συνολικά (σχολεία, τριτοβάθµια εκπαίδευση, επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων). Η ανακοίνωση παρουσιάζει επίσης τις πιο επείγουσες προτεραιότητες στις οποίες αξίζει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διάρκεια της αρχικής µελλοντικής περιόδου, για το 2009 και το 2010 και είναι: «Εγκάρσιες» βασικές ικανότητες: πλήρης ενσωµάτωση των εγκάρσιων βασικών ικανοτήτων στα προγράµµατα σπουδών, στην αξιολόγηση και στα επαγγελµατικά προσόντα. Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή πρέπει να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη πολιτικής συνεργασίας όσον αφορά τα ακόλουθα: Ιδρύµατα φιλικά προς την καινοτοµία: προώθηση της δηµιουργικότητας και της καινοτοµίας µέσω της ανάπτυξης συγκεκριµένων ειδικών µεθόδων διδασκαλίας και µάθησης (συµπεριλαµβανοµένων της χρήσης εργαλείων της Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας και της κατάρτισης των εκπαιδευτικών). Συµπράξεις: ανάπτυξη συµπράξεων µεταξύ των παρόχων εκπαίδευσης και κατάρτισης και των επιχειρήσεων, ερευνητικών ιδρυµάτων, πολιτιστικών φορέων και δηµιουργικών βιοµηχανιών. Περισσότερες πληροφορίες: Συνέδριο 2009 της Ευρωϖαϊκής Ένωσης Πανεϖιστηµίων (EUA) To Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανεπιστηµίων (EUA) για το 2009 θα πραγµατοποιηθεί στο Charles University της Πράγας, στις Μαρτίου. Το συνέδριο προσφέρει µια ευκαιρία για να παρουσιασθούν και να συζητηθούν οι πρόσφατες αλλαγές στους τοµείς και τα όργανα της ευρωπαϊκής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, συµπεριλαµβανοµένων κρίσιµων ζητηµάτων όπως οι οικονοµικές πιέσεις που προκαλούνται από την παγκόσµια οικονοµική κρίση. Ο κύριος στόχος του συνεδρίου είναι να εξασφαλίσει ότι οι ανησυχίες των πανεπιστηµίων λαµβάνονται υπόψη στους όρους που τίθενται για την περαιτέρω οικοδόµηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. Για το λόγο αυτό, οι ιθύνοντες των πανεπιστηµίων που θα συµµετάσχουν στο συνέδριο θα κληθούν να συµβάλουν στον προσδιορισµό «10 σηµείων» για το µέλλον της ευρωπαϊκής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και έρευνας. Το φετινό συνέδριο θα έχει νέα µορφή, όπου εκτός από τις ολοµέλειες, τα ζητήµατα προτεραιότητας θα συζητηθούν στο πλαίσιο τεσσάρων οµάδων εργασίας: Το πανεπιστήµιο ως συνολικό και δοµηµένο ίδρυµα Το πανεπιστήµιο ως ερευνητικό ίδρυµα ιαχείριση σύνθετων ιδρυµάτων: Νέες προκλήσεις στην τριτοβάθµια εκπαίδευση - αντίκτυπος και θεσµική απάντηση Παγκόσµια βοήθεια Αλληλεπίδραση Ευρώπης µε τον ευρύτερο κόσµο. Περισσότερες πληροφορίες:

6 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 1 Σ Ε Λ Ι Α 6 TEMPUS IV - Μεταρρύθµιση της Τριτοβάθµιας Εκϖαίδευσης Ευρώϖη για τους µέσω ϖολίτες: ιεθνούς ϖρόσκληση Πανεϖιστηµιακής για σχέδια Συνεργασίας ϖολιτών Στις 24 Ιανουαρίου δηµοσιεύθηκε η νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράµµατος Tempus, το οποίο συνεχίζεται σε τέταρτη φάση για την περίοδο Γενικός στόχος του προγράµµατος είναι να συνεχίσει να διευκολύνει τη συνεργασία στον τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ανάµεσα στα κράτη µέλη της Ε.Ε. και στις γειτονικές χώρες εταίρους. Ειδικότερα, το πρόγραµµα θα συµβάλλει στην προώθηση της εθελοντικής σύγκλισης µε τις εξελίξεις της Ε.Ε. στον τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που απορρέουν από την ατζέντα της Λισαβόνας και τη διαδικασία της Μπολόνια. Τα δύο κύρια µέσα για τη συνεργασία µέσω της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράµµατος Tempus είναι τα ακόλουθα: Κοινά σχέδια: σχέδια µε ανιούσα προσέγγιση που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισµό και τη µεταρρύθµιση σε θεσµικό (πανεπιστηµιακό) επίπεδο. Τα κοινά σχέδια αποσκοπούν στον εκσυγχρονισµό των προγραµµάτων σπουδών των πανεπιστηµίων, στη µεταφορά γνώσης ανάµεσα στα πανεπιστήµια, στους οργανισµούς και στους φορείς της ΕΕ και των χωρών εταίρων καθώς και µεταξύ διαφόρων οντοτήτων από τις χώρες εταίρους, εφόσον ενδείκνυται, ιαρθρωτικά µέτρα: σχέδια που επιδιώκουν να συµβάλουν στην ανάπτυξη και τη µεταρρύθµιση των συστηµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης σε χώρες εταίρους καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας και της συνάφειάς τους και στη µεγαλύτερη σύγκλισή τους µε τις εξελίξεις στην Ε.Ε. Τα διαρθρωτικά µέτρα θα αφορούν παρεµβάσεις που προορίζονται για την υποστήριξη της διαρθρωτικής µεταρρύθµισης των συστηµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και του στρατηγικού πλαισίου ανάπτυξης σε εθνικό επίπεδο. Οι φορείς και οι οργανισµοί που µπορούν να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα Tempus ποικίλουν από ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης έως µη ακαδηµαϊκούς φορείς και οργανισµούς όπως µη κυβερνητικές οργανώσεις, επιχειρήσεις, βιοµηχανίες και δηµόσιες αρχές. Ο συνολικός προϋπολογισµός που προβλέπεται για τη συγχρηµατοδότηση των σχεδίων ανέρχεται στα 53 εκατοµµύρια EUR. Η χρηµατοδοτική συνεισφορά της Επιτροπής δεν µπορεί να υπερβεί το 90 % του συνόλου των επιλέξιµων δαπανών του σχεδίου. Το ελάχιστο ποσό επιδότησης τόσο για τα κοινά σχέδια όσο και για τα διαρθρωτικά µέτρα θα είναι EUR. Το µέγιστο ποσό επιδότησης θα ανέρχεται στο EUR. Οι αιτήσεις για τα κοινά σχέδια και για τα διαρθρωτικά µέτρα πρέπει να αποσταλούν το αργότερο στις 28 Απριλίου Περισσότερες πληροφορίες: Η Άνοιξη της Ευρώϖης 2009 Από τις 25 Μαρτίου µέχρι τις αρχές Μαΐου 2009, λαµβάνει χώρα η ετήσια εκστρατεία µε τίτλο «Η Άνοιξη της Ευρώπης 2009», η οποία είναι ανοικτή σε όλα τα σχολεία της Ευρώπης και του κόσµου. Η Άνοιξη της Ευρώπης δίνει τη δυνατότητα στους νέους πολίτες να εκφράσουν τις απόψεις τους και να κάνουν τις φωνές τους να ακουστούν στην Ευρώπη. Περιλαµβάνει δραστηριότητες και παιχνίδια για τα σχολεία της πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας και επαγγελµατικής εκπαίδευσης και αποσκοπεί στην προώθηση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας. Η εκστρατεία η Άνοιξη της Ευρώπης ταιριάζει σε πολλά από τα σχολικά µαθήµατα και προσφέρει ένα σύνολο ευκαιριών διδασκαλίας και εκµάθησης, κατά τη διάρκεια των οποίων οι εκπαιδευτικοί και οι µαθητές µπορούν να βιώσουν πολιτιστικές και πρακτικές πτυχές της δηµιουργικότητας και της καινοτοµίας. Πιο συγκεκριµένα, η Άνοιξη της Ευρώπης 2009 έχει σχεδιαστεί για: να υποστηρίξει την καλλιτεχνική και άλλες µορφές της δηµιουργικότητας µέσω της πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας και επαγγελµατικής εκπαίδευσης να δηµιουργήσει τις συνθήκες, που δίνουν τη δυνατότητα στους νέους να αποκτήσουν δεξιότητες, που βασίζονται στην εξωτερίκευση καθ όλη τη διάρκεια της ζωής τους να προωθήσει την πολιτισµική ποικιλοµορφία, ως πηγή δηµιουργικότητας και καινοτοµίας να ενθαρρύνει τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών, ως µέσο για τη δηµιουργική έκφραση του εσωτερικού κόσµου να συνεισφέρει στην ανάπτυξη µιας πιο επιχειρηµατικής τοποθέτησης να βελτιώσει την ενηµέρωση σχετικά µε την καινοτοµία, ως το µονοπάτι για την αειφόρο ανάπτυξη να προβάλει τις περιφερειακές και τοπικές στρατηγικές, που βασίζονται στη δηµιουργικότητα και την καινοτοµία. Περισσότερες πληροφορίες:

7 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 1 Σ Ε Λ Ι Α 7 Εϖιχειρηµατικό ϖνεύµα των νέων και εκϖαίδευση στην εϖιχειρηµατικότητα Η Γενική ιεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιοµηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δηµοσίευσε µια νέα δράση µε τίτλο «Επιχειρηµατικό πνεύµα των νέων και εκπαίδευση στην επιχειρηµατικότητα», η οποία έχει ως στόχο τη στήριξη της εφαρµογής του νόµου για τις µικρές επιχειρήσεις («Small Business Act») και της ατζέντας του Όσλο για την εκπαίδευση στην επιχειρηµατικότητα στην Ευρώπη, προωθώντας επιτυχείς ιδέες στον τοµέα της εκπαίδευσης στην επιχειρηµατικότητα και βελτιώνοντας το επιχειρηµατικό πνεύµα των νέων της Ευρώπης. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, θα υποστηριχθούν σχέδια που έχουν ορισµένους από τους ακόλουθους στόχους: δηµιουργία ενός διευρωπαϊκού προγράµµατος εργαστηρίων, µέσω των οποίων οι καθηγητές επιχειρηµατικότητας της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης θα µοιράζονται γνώσεις και θα µαθαίνουν από τους επαγγελµατίες (θερινή ακαδηµία επιχειρηµατικότητας) δηµιουργία µιας κοινής on-line πλατφόρµας για τους εκπαιδευτές της επιχειρηµατικότητας και τους σχετικούς επαγγελµατίες δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου εκπαιδευτών επιχειρηµατικότητας προώθηση της επιχειρηµατικότητας µεταξύ των γυναικών αποφοίτων πανεπιστηµίου προώθηση του επιχειρηµατικού πνεύµατος των νέων εκτός του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος ανάπτυξη καινοτόµου και βασιζόµενου στην πράξη διδακτικού υλικού σχετικά µε την επιχειρηµατικότητα για την τριτοβάθµια (πανεπιστηµιακή) εκπαίδευση, ιδίως µε τη χρήση πραγµατικών περιπτώσεων και πειρα- µατικής µάθησης. Οποιαδήποτε δηµόσια ή ιδιωτική οντότητα µπορεί να συµµετάσχει στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων, εφόσον µπορεί να αποδείξει ότι έχει την ειδική εµπειρία 3 ετών που απαιτείται. Ειδικότερα, στις οντότητες αυτές µπορεί να περιλαµβάνονται: δηµόσιες διοικήσεις σε όλα τα επίπεδα, εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, εκπαιδευτικά ιδρύµατα (σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, επαγγελµατικές σχολές, πανεπιστήµια κ.λπ.), ΜΚΟ, ενώσεις και ιδρύµατα που δραστηριοποιούνται στους σχετικούς τοµείς, φορείς παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης (δηµόσιοι και ιδιωτικοί), εµπορικά και βιοµηχανικά επιµελητήρια και συναφείς φορείς, επιχειρηµατικές ενώσεις και δίκτυα στήριξης των επιχειρήσεων. Ο µέγιστος προϋπολογισµός που διατίθεται για τα σχέδια είναι περίπου EUR. Θα υποστηριχθούν µόνο τα σχέδια που απαιτούν ελάχιστη χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ύψους EUR, αλλά όχι περισσότερο από EUR. Οι αιτήσεις πρέπει να σταλούν το αργότερο έως τις 20 Απριλίου Περισσότερες πληροφορίες: Ευρωϖαϊκό Βραβείο 2009 για Νέους ηµοσιογράφους Τον Ιανουάριο 2009, η Γενική ιεύθυνση της Επιτροπής για τη ιεύρυνση, σε συνεργασία µε την Ένωση Ευρωπαϊκού Τύπου Νεολαίας και το Café Babel, ανακοίνωσαν διαγωνισµό για νέους δηµοσιογράφους «Ευρωπαϊκό ηµοσιογραφικό Βραβείο για Νέους 2009». Το θέµα του φετινού διαγωνισµού είναι η διεύρυνση της Ε.Ε. και/ή το µέλλον της Ευρώπης. Ορισµένα από τα προτεινόµενα θέµατα προς ανάπτυξη είναι: 20 χρόνια µετά την πτώση του υπαρκτού σοσιαλισµού. 5 χρόνια µετά: ο αντίκτυπος της προσχώρησης στην Ε.Ε. των δέκα κρατών µελών το Ο αγώνας για ένταξη στην Ε.Ε.: γιατί η ευρωπαϊκή προοπτική είναι κρίσιµη για τις χώρες των υτικών Βαλκανίων και την Τουρκία; Προσχώρηση νέων κρατών µελών στην Ε.Ε.: Προς όφελος της Ε.Ε. ή της υπό ένταξη χώρας; Τι σηµαίνει για εσένα / για τη χώρα σου η συµµετοχή στην Ε.Ε.; Ο διαγωνισµός είναι ανοικτός από την 1 η Φεβρουαρίου µέχρι την 31 η Μαΐου 2009 σε νέους ηλικίας µεταξύ ετών, οι οποίοι θα πρέπει να προέρχονται από κράτη µέλη της Ε.Ε., από µια υποψήφια χώρα ή από µια εν δυνάµει υποψήφια χώρα ( υτικά Βαλκάνια και Τουρκία). Τα βραβευθέντα άρθρα και οι ραδιοφωνικές εκποµπές θα δηµοσιευθούν στην ιστοσελίδα του διαγωνισµού (www.eujournalist-award.eu) και τα άρθρα θα εκδοθούν σε ειδικό φυλλάδιο. Οι νικητές των βραβείων θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν προς το τέλος του Αυγούστου ή τις αρχές Σεπτεµβρίου 2009 ένα πολιτιστικό-ιστορικό ταξίδι στο Βερολίνο. Η πρωτεύουσα της Γερ- µανίας, φέτος γιορτάζει την 20 η επέτειο από την πτώση του Τείχους του Βερολίνου. Στο τέλος του ταξιδιού οι νικητές θα έχουν της ευκαιρία να συναντήσουν εκπροσώπους της Ε.Ε., πολιτικούς, πρέσβεις και επαγγελµατίες δηµοσιογράφους. Περισσότερες πληροφορίες:

8 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 1 Σ Ε Λ Ι Α 8 ιαγωνισµός νέων για την ανάϖτυξη στην Αφρική Η τρίτη έκδοση του Βραβείου Νεότητας 2008/2009 αφορά ένα διαγωνισµό αφιερωµένο στην ανθρώπινη ανάπτυξη στην Αφρική, στον οποίο µπορούν να συµ- µετάσχουν νέοι ηλικίας από τα κράτη µέλη της Ε.Ε., υποβάλλοντας τις ιδέες τους σχετικά µε την αναπτυξιακή έµφαση στην Αφρική. Στη σχετική ιστοσελίδα (http://www.dyp2008.org), οι καθηγητές και οι µαθητές µπορούν να βρουν επιπρόσθετο διδακτικό υλικό για την καλύτερη κατανόηση του ζητήµατος της συνεργασίας για την ανάπτυξη, κυρίως µέσα από την µελέτη περιπτώσεων που βασίζονται σε πραγµατικά γεγονότα, καθώς και πληροφορίες σχετικά µε ζητήµατα που αφορούν την ανάπτυξη µιας χώρας της κεντρικής Αφρικής. Οι µαθητές µπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους, µε µορφή αφίσας ή βίντεο, στο διαδίκτυο ή να τις στείλουν ταχυδροµικώς ως τις 31 Μαΐου Το πρώτο στάδιο διαδικασία αξιολόγησης σε εθνικό επίπεδο την αναλαµβάνουν τα Υπουργεία Παιδείας και Ανάπτυξης των χωρών της Ευρώπης, σε συντονισµό µε το European Schoolnet στις Βρυξέλλες. Στη συνέχεια, µια κριτική επιτροπή εµπειρογνωµόνων για την ανάπτυξη της εκπαίδευσης, των τεχνών και της τεχνολογίας της επικοινωνίας και της πληροφορίας, θα επιλέξει τους εθνικούς νικητές και τους επιλαχόντες. Οι νικητές και οι επιλαχόντες από κάθε κράτος µέλος της Ε.Ε., θα έχουν την ευκαιρία, µαζί µε τους καθηγητές τους, να επισκεφτούν για 2 ηµέρες τη Στοκχόλµη, κατά τις «Ευρωπαϊκές Ηµέρες Ανάπτυξης» τον Οκτώβριο 2009, και να παρευρεθούν στην τελετή παράδοσης του βραβείου. Μέρος του βραβείου είναι και η επίσκεψη σε µια χώρα της Αφρικής. Πρόκειται για µια ιδιαίτερη ευκαιρία, όπου οι µαθητές θα αποκτήσουν αντίληψη εκ των έσω για την αναπτυξιακή εργασία, καθώς η οµάδα των µαθητών θα επισκεφθεί έργα συνεργασίας µεταξύ Ευρώπης και Αφρικής. Περισσότερες πληροφορίες: Νέο ϖρόγραµµα MEDIA MUNDUS Το νέο πρόγραµµα της Επιτροπής MEDIA MUNDUS , ευρείας διεθνούς συνεργασίας για την οπτικοακουστική βιοµηχανία, στοχεύει στην ενίσχυση των πολιτιστικών και εµπορικών σχέσεων µεταξύ της Ευρωπαϊκής κινηµατογραφίας και των κινηµατογραφιστών τρίτων χωρών. Κατά την διάρκεια υλοποίησης του προγράµµατος θα αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες που προσφέρει η διεθνής συνεργασία στην οπτικοακουστική βιοµηχανία και θα δηµιουργηθούν νέες επιχειρη- µατικές ευκαιρίες για τους επαγγελµατίες του οπτικοακουστικού κλάδου από την Ευρώπη και όλο τον κόσµο. Η Ε.Ε. θα διαθέσει κονδύλια ύψους EUR εκατ. κατά την περίοδο για έργα που θα υποβάλλουν επαγγελµατίες του οπτικοακουστικού κλάδου από την Ε.Ε. και τρίτες χώρες. Οι στόχοι του νέου προγράµµατος είναι: η τόνωση της ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ επαγγελµατιών, ιδίως µέσω δραστηριοτήτων επιµόρφωσης και υποτροφιών που θα διευκολύνουν τη δικτύωση µεταξύ επαγγελµατιών του οπτικοακουστικού κλάδου από την Ευρώπη και τρίτες χώρες. Με τον τρόπο αυτό θα βελτιωθεί η πρόσβαση σε ξένες αγορές και θα οικοδοµηθούν εµπιστοσύνη και µακροπρόθεσµες εµπορικές σχέσεις. η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της διακρατικής διανοµής οπτικοακουστικών έργων ανά τον κόσµο µέσω της διευκόλυνσης διεθνών συµπαραγωγών η βελτίωση της κυκλοφορίας και της έκθεσης οπτικοακουστικών έργων παγκοσµίως και αύξηση της ζήτησης από το κοινό, ιδίως ακροατήρια νεαρής ηλικίας, για οπτικοακουστικό περιεχόµενο µε πολιτιστική πολυφωνία. Περισσότερες πληροφορίες:

9 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 1 Σ Ε Λ Ι Α 9 Ενηµερωτική ηµερίδα «Ευρώϖη για τους Πολίτες» Το ΕΓΚ συµµετείχε στην ενηµερωτική ηµερίδα («Information Day») για το πρόγραµµα «Ευρώπη για τους Πολίτες» που διοργάνωσε η Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολισµού της Επιτροπής, στις 20 Ιανουαρίου 2009 στις Βρυξέλλες. Στην ηµερίδα παρουσιάσθηκαν οι κύριες αλλαγές στον οδηγό του προγράµµατος, οι θεµατικές προτεραιότητες για το 2009 και οι κύριες εκδηλώσεις που προγραµµατίζονται για την τρέχουσα χρονιά. Ο νέος οδηγός του προγράµµατος τέθηκε σε ισχύ από 1 η Ιανουαρίου 2009 και σύντοµα θα διατίθεται σε όλες τις γλώσσες. Κατ εξαίρεση και µόνο για το 2009 οι καταληκτικές ηµεροµηνίες του µηνός Φεβρουαρίου µετατίθενται για το µήνα Μάρτιο προκειµένου να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στους υποψηφίους να µελετήσουν τον οδηγό του προγράµµατος. Αυτό ισχύει φέτος για τα ακόλουθα µέτρα: ράση 1 - Ενεργοί πολίτες για την Ευρώπη Μέτρο 1.1 Συναντήσεις πολιτών στο πλαίσιο της αδελφοποίησης πόλεων (1 Μαρτίου 2009) Μέτρο 1.2 Θεµατική δικτύωση αδελφοποιηµένων πόλεων (1 Μαρτίου 2009) ράση 2 - Ενεργός κοινωνία των πολιτών στην Ευρώπη Μέτρο 3 Στήριξη σχεδίων που προτείνονται από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (15 Μαρτίου 2009) Υπάρχει δυνατότητα online υποβολής αίτησης µόνο για το Μέτρο Συναντήσεις πολιτών στο πλαίσιο της αδελφοποίησης πόλεων, ενώ στόχος είναι να ανοίξει η online διαδικασία υποβολής και στο πλαίσιο άλλων µέτρων από το καλοκαίρι του 2009.Οι προτεραιότητες για το 2009 είναι οι ακόλουθες: 1. Το µέλλον της Ευρώπης και οι θεµελιώδεις αξίες της: 9 η Μαΐου, πτώση του τείχους του Βερολίνου. 2. Ευρωπαϊκή ιθαγένεια - συµµετοχή και δηµοκρατία στην Ευρώπη: οι εκλογές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η συµµετοχή των γυναικών στον πολιτικό βίο. 3. ιαπολιτισµικός διάλογος: µεθοδολογικές πτυχές του Ευρωπαϊκού Έτους ιαπολιτισµικού ιαλόγου Ευζείν στην Ευρώπη: εργασία, κοινωνική συνοχή και βιώσιµη ανάπτυξη: αθλητισµός, µεγάλες προκλήσεις της κοινωνίας (κλιµατική αλλαγή κλπ.). 5. Αντίκτυπος των κοινοτικών πολιτικών: Ευρωπαϊκό Έτος ηµιουργικότητας και Καινοτοµίας 2009, οι προκλήσεις της µετανάστευσης. Κατά το 2009, προγραµµατίζονται οι ακόλουθες κύριες εκδηλώσεις: 1 Μαΐου 2009, Πράγα, Τσεχία: «Παρελθόν (20 χρόνια) και µέλλον της δηµοκρατίας» 13 Οκτωβρίου 2009, Malmö, Σουηδία: «Προκλήσεις της δηµοκρατίας» τέλη Νοεµβρίου αρχές Φεβρουαρίου 2009, : Φόρουµ «Ευρώπη για τους Πολίτες» και απονοµή χρυσών αστεριών του 2009 για την ενεργό συµµετοχή του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά. Περισσότερες πληροφορίες: Ευρωεκλογές Εϖίσηµη ιστοσελίδα Οι πολίτες των κρατών µελών της Ε.Ε. µπορούν τώρα να ενηµερωθούν αναφορικά µε τις επικεί- µενες εκλογές για την ανάδειξη του νέου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µέσω της επίσηµης ιστοσελίδας του Κοινοβουλίου. Η λειτουργία της σχετικής ιστοσελίδας έχει ήδη αρχίσει και περιλαµβάνει πληροφορίες για τις ευρωπαϊκές εκλογές. Ο επισκέπτης θα µπορεί να πληροφορηθεί, µεταξύ άλλων, για τα κυριότερα θέµατα που απασχολούν το Κοινοβούλιο καθώς και για τα επιτεύγ- µατα τις περιόδου Υπάρχει επίσης ένα τµήµα µε τίτλο «τι µέλλει γενέσθαι», το οποίο περιέχει τις θεµατικές πάνω στις οποίες θα εργαστεί το Κοινοβούλιο µέχρι τις εκλογές. Η ιστοσελίδα χωρίζεται σε 4 κύριες ενότητες: Περισσότερες πληροφορίες: 1. «27 κράτη, 1 εκλογική διαδικασία»: ιαδραστικός χάρτης των 27 κρατών µελών της Ε.Ε., στον οποίο παρουσιάζονται σηµαντικές πληροφορίες για κάθε κράτος µέλος και τους εκλογικούς του νόµους, καθώς και ορισµένα σηµαντικά στοιχεία για την Ευρώπη. 2. «Γιατί να ψηφίσω;»: 10 καλοί λόγοι για να ψηφίσου- µε. 3. «Από τη µία κοινοβουλευτική περίοδο στην επό- µενη»: Η σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άρθρα µε τα κύρια θέµατα της περιόδου , καθώς και τα κύρια θέµατα που θα απασχολήσουν τους ευρωβουλευτές κατά την περίοδο «Αποτελέσµατα»: Σύγκριση της Ευρώπης του 1979 και της Ευρώπης του 2009.

10 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 1 Σ Ε Λ Ι Α 1 0 Ευρώϖη για Ευρωϖαϊκή τους ϖολίτες: εϖιγραµµική ϖρόσκληση βάση για δεδοµένων σχέδια ϖολιτών για τη χρηµατοοικονοµική εκϖαίδευση Αν και η Επιτροπή θεωρεί ότι η αρχική ευθύνη για τη χρηµατοοικονοµική εκπαίδευση ανήκει στα κράτη µέλη, τους µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς και τους παρόχους χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, η Ε.Ε. µπορεί να συµβάλει στην παροχή έµπρακτης υποστήριξης. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή δηµοσίευσε την ευρωπαϊκή επιγραµµική βάση δεδοµένων για χρηµατοοικονοµική εκπαίδευση (European Database for Financial Education - EDFE) στον ι- στοχώρο «Europa». Η βάση δεδοµένων σχεδιάσθηκε ώστε να παραπέµπει στα πολυάριθµα προγράµµατα χρηµατοοικονοµικής εκπαίδευσης δηµοσίων και ιδιωτικών ιδρυµάτων στην Ε.Ε. και περιλαµβάνει τυποποιηµένες πληροφορίες για εκπαιδευτικές επιδοτήσεις και ερευνητικά σχέδια. Η βάση παρέχει πληροφορίες για τα προγράµµατα όσον αφορά τη γεωγραφική βάση τους, το περιεχόµενο σπουδών, το στοχευόµενο κοινό και τα στοιχεία των παρόχων και συγκεντρώνει επίσης τα αποτελέσµατα της έρευνας που θα πραγµατοποιείται σχετικά µε τη χρηµατοοικονοµική εκπαίδευση και τα επίπεδα βασικών χρη- µατοοικονοµικών γνώσεων στην Ε.Ε. Σκοπός αυτής της βάσης δεδοµένων είναι να διευκολυνθεί η εξέταση των βέλτιστων πρακτικών και των πορισµάτων της έρευνας. Για να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά µε αυτή τη βάση δεδοµένων, η Επιτροπή θα εκδώσει ένα τακτικό ενηµερωτικό δελτίο που θα ενηµερώνει για νέες ή ιδιαίτερα σηµαντικές προσθήκες στη βάση δεδοµένων. Περισσότερες πληροφορίες: Χρηµατοϖιστωτικές υϖηρεσίες: διαβούλευση για την εϖανεξέταση της Οδηγίας για το Ενηµερωτικό ελτίο Στις 9 Ιανουαρίου 2009, η Επιτροπή ξεκίνησε διαβούλευση για την επανεξέταση της εφαρµογής της «Οδηγίας για το Ενηµερωτικό ελτίο», συµπεριλαµβανοµένων των προτάσεων για τη βελτίωση και την απλούστευση της παρούσας οδηγίας. Η οδηγία αποσκοπεί στο να εξασφαλιστεί ότι επενδυτές λαµβάνουν σαφείς και εκτενείς πληροφορίες κατά τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων. Το Ενηµερωτικό ελτίο είναι ένα έγγραφο που περιέχει, βασικές χρηµατοοικονοµικές και µη χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες, το οποίο θέτει µια εταιρεία στη διάθεση των δυνητικών επενδυτών όταν εκδίδει π.χ. µετοχές, οµόλογα, κ.λπ. για την άντληση κεφαλαίων. Η Επιτροπή κατέληξε στο συµπέρασµα ότι παρόλο που η εφαρµογή της οδηγίας για το ενηµερωτικό δελτίο µπορεί να θεωρηθεί σε γενικές γραµµές θετική, υπάρχουν ορισµένα ιδιαίτερα σηµεία της οδηγίας που ενδέχεται να δηµιουργήσουν περιττά βάρη και αδικαιολόγητο κόστος για τις εταιρείες και τους µεσάζοντες και χρήζουν επανεξέταση. Η διαβούλευση εξηγεί στη συνέχεια τα ζητήµατα αυτά και προτείνει µέτρα για την αντιµετώπιση των προβληµάτων. Η Οδηγία εισήγαγε, επίσης, ένα «ενιαίο διαβατήριο για τους εκδότες», µε το οποίο οι επενδυτές έχουν πρόσβαση σε χρεόγραφα, είτε µέσω διαδικασίας δηµόσιας προσφοράς ή µέσω διαδικασία εισδοχής των µετοχών τους προς διαπραγµάτευση. Αυτό σηµαίνει ότι µόλις εγκριθεί από τη ρυθµιστική αρχή ενός κράτους µέλος, τότε το ενη- µερωτικό δελτίο πρέπει να γίνει αποδεκτό οπουδήποτε αλλού στην Ε.Ε. Για να εξασφαλιστεί η προστασία των επενδυτών, η έγκριση χορηγείται µόνον εάν το ενηµερωτικό δελτίο πληροί τα πρότυπα της Ε.Ε. αναφορικά µε το ποιές πληροφορίες πρέπει να δηµοσιοποιούνται και µε ποιό τρόπο. Στη διαβούλευση καλούνται να συµµετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόµενοι φορείς, ιδίως οι επιχειρήσεις, οι επενδυτές και οι καταναλωτές. Η πρόταση αποτελεί βασικό στοιχείο του σχεδίου δράσης της Επιτροπής για τη µείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων στις κοινοτικές επιχειρήσεις. Η προθεσµία για την αποστολή των σχετικών προτάσεων είναι η 10 η Μαρτίου Περισσότερες πληροφορίες:

11 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 1 Σ Ε Λ Ι Α 1 1 Conference on Creativity and Innovation - "Best practice from European Union programmes" Περισσότερα: European Summit of Regions and Cities Περισσότερα: Private and Public Enforcement of EU Competition Law Five Years on Περισσότερα: EU Consumer Day Περισσότερα: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Workshop on Ethical issues in ICT Research and Development Περισσότερα: Public services 2.0: How to implement and promote user-driven open innovation in public services Περισσότερα: 4th European Annual Symposium: "EU Funds 2009" Περισσότερα: Social Rights, Active Citizenship and Governance in the EU Περισσότερα: High-level Conference Industrial Competitiveness Challenges, opportunities, and the role of policy in difficult times Περισσότερα: 5th EUA Convention: Facing Global Challenges - European strategies for Europe s universities Περισσότερα: ICT4EE: High Level Event on ICT for Energy Efficiency Περισσότερα: The Pharmaceutical Forum Περισσότερα: Crisis Challenges: Innovative European Programs on energy and environment, financial tools for SME Περισσότερα: European Business Summit 2009: "Dare and Care: sustaining Europe's ambitions; Financing, Staffing, Greening" Περισσότερα: The Role of Science in Precautionary Decision-Making Περισσότερα: 2-3 Μαρτίου 5 Μαρτίου Αµβούργο, Γερµανία 5-6 Μαρτίου Πράγα, Τσεχία Μαρτίου 15 Μαρτίου 16 Μαρτίου Μαρτίου Βερολίνο, Γερµανία Μαρτίου 17 Μαρτίου Μαρτίου Πράγα, Τσεχία Μαρτίου 25 Μαρτίου Μαρτίου Βαλένθια, Ισπανία Μαρτίου Μαρτίου Βιέννη, Αυστρία Επιµέλεια ύλης και έκδοσης: Πανεπιστήµιο Κύπρου Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου Για περαιτέρω πληροφορίες και ενηµέρωση: Ροζµαρί Στρεβινιώτη Λειτουργός έσποινα Τσικουδή Εκπαιδευόµενη Λειτουργός Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου Βρυξέλλες: Avenue d Auderghem 22-28, B-1040, Βρυξέλλες, Τηλ.: Φαξ: Λευκωσία: Πανεπιστήµιο Κύπρου Κτ. Συµβουλίου-Συγκλήτου Α.Γ. Λεβέντης, Τ.Θ , 1678 Λευκωσία, Τηλ.: Φαξ:

12 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 1 Σ Ε Λ Ι Α 1 2 Εταίροι Μέλη Ευρωϖαϊκού Γραφείου Κύϖρου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS UNIVERSITY OF NICOSIA FREDERICK UNIVERSITY CYPRUS INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΟΤ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΟΝΕΚ) ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΟΣΙΚΑ) Συνδροµητές EUROPEAN ASSOCIATION OF ERASMUS COORDINATORS (EAEC) ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΑΤΗΚ - CYTA)

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Τo Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου ρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός ιευθυντής Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου makrides.g@ucy.ac.cy

Τo Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου ρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός ιευθυντής Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου makrides.g@ucy.ac.cy Τo ΕυρωπαϊκόΓραφείοΚύπρου ρ. ΓρηγόρηςΜακρίδης Εκτελεστικός ιευθυντής Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου makrides.g@ucy.ac.cy Περιεχόµενα Τι είναι το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου; Αποστολή ραστηριότητες ΜέληΕΓΚ Καθεστώς

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου ως Καινοτοµία στην οργανωµένη πληροφόρηση ρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός ιευθυντής του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου και Προϊστάµενος Υπηρεσίας Έρευνας και.σχ Π.Κ. makrides.g@ucy.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών.

Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών. Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 18 Μάρτιος 2004 ελτίο Ανταγωνιστικότητας Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013 Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ Τι είναι το Erasmus+; Το Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη Δημιουργική Ευρώπη, 2014 2020: Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα για τον Πολιτισμό, τη Νεολαία και τον Πολίτη της Νέας Προγραμματικής Περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna Η Διαδικασία της Bologna και o Ευρωπαϊκός Χώρος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ο πρωταρχικός στόχος της διαδικασίας της Bologna είναι η δημιουργία ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου στην Ανώτερη Εκπαίδευση, που προωθεί

Διαβάστε περισσότερα

FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2008-1

FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2008-1 Παρουσίαση Ετοιµασίας Εγκεκριµένης Πρότασηςστο 7 ο ΠΠ Ειδικό Πρόγραµµα Ικανότητες «Επιστήµη στην Κοινωνία» FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2008-1 Ροζµαρί Στρεβινιώτη Λειτουργός Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου, Βρυξέλλες

Διαβάστε περισσότερα

«Αναζητώντας Ευρωπαϊκές Χρηματοδοτήσεις» Ζαφειροπούλου Μαρία, Ευρωπαϊκή Εμπειρογνώμονας Χριστοδουλοπούλου Άντυ, Ερευνήτρια Πεδίου FragmEx

«Αναζητώντας Ευρωπαϊκές Χρηματοδοτήσεις» Ζαφειροπούλου Μαρία, Ευρωπαϊκή Εμπειρογνώμονας Χριστοδουλοπούλου Άντυ, Ερευνήτρια Πεδίου FragmEx «Αναζητώντας Ευρωπαϊκές Χρηματοδοτήσεις» Ζαφειροπούλου Μαρία, Ευρωπαϊκή Εμπειρογνώμονας Χριστοδουλοπούλου Άντυ, Ερευνήτρια Πεδίου FragmEx Οι ΜΚΟ και οι άτυπες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πανεπιστημιακός Χάρτης Erasmus Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 3 βασικές δράσεις (Key Actions) KA1 Μαθησιακή Κινητικότητα των Aτόμων ΚΑ2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ERASMUS+: Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ένα ενιαίο πρόγραμμα ERASMUS+ Πρόγραμμα Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠANEΠΙΣΤΗMIO ΘEΣΣΑΛΟNIKHΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ TOMEAΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γ. Κ. Ζαρίφης (208θ, ΠκΦ, τηλ: 2310997893, e mail: gzarifis@edlit.auth.gr) Π 1810

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ονομάζεται το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Διαμεσολάβησης ΠΘ ERASMUS+ Συνοπτική παρουσίαση Βασικών Δράσεων

Γραφείο Διαμεσολάβησης ΠΘ ERASMUS+ Συνοπτική παρουσίαση Βασικών Δράσεων ΠΘ ERASMUS+ Συνοπτική παρουσίαση Βασικών Δράσεων Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, την Νεολαία & τον Αθλητισμό Εθνικό Σημείο Επαφής ΙΚΥ Η διαμόρφωση του Erasmus+ «Παραδοσιακά»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 23/01/2015

Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 23/01/2015 Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 23/01/2015 Η Ευρωπαϊκή Ένωση: 28 χώρες - 504 εκατομμύρια κάτοικοι Κράτη Μέλη της ΕΕ 28 Υποψήφιες για Ένταξη Χώρες Τουρκία (2005) πγδμ (2009) Ισλανδία (2010)

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 4 Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 0 8 Εϖιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Γραφείο Erasmus Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Ημ/νία: 20/05/2014 Αρ. Πρωτοκ.: 548 Κτίριο Α, Κωστακιοί, 471 00 Άρτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26810 50544 e-mail: erasmus @ teiep. gr ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΕΟΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 2014 Επιβράβευση των κορυφαίων πρωτοβουλιών της κοινωνίας πολιτών

ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΕΟΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 2014 Επιβράβευση των κορυφαίων πρωτοβουλιών της κοινωνίας πολιτών Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΕΟΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 2014 Επιβράβευση των κορυφαίων πρωτοβουλιών της κοινωνίας πολιτών ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr

ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr ευτέρα, 26 Μαρτίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο υπεύθυνος Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της Νέας ημοκρατίας, βουλευτής Β Αθηνών κ. Κωστής Χατζηδάκης,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός Διευθυντής, Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου Προϊστάμενος Υπηρεσίας Έρευνας και Δ.Σχ Π.Κ. makrides.g@ucy.ac.

Δρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός Διευθυντής, Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου Προϊστάμενος Υπηρεσίας Έρευνας και Δ.Σχ Π.Κ. makrides.g@ucy.ac. Δρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός Διευθυντής, Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου Προϊστάμενος Υπηρεσίας Έρευνας και Δ.Σχ Π.Κ. makrides.g@ucy.ac.cy Περιεχόμενα Τι είναι το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου; Μέλη του ΕΓΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Μαριλένα Παρασκευά Λειτουργός Α Περιεχόµενα Enterprise Europe Network Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών.

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. Πειραιάς, 25 Σεπτεµβρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Λευκωσία, 13 Δεκεμβρίου 2014 Γεωργία Χριστοφίδου Διευθύντρια Προγραμματισμού Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Πλαίσιο και στόχοι της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης: Το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες επιδιώκουν

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Το Cedefop με λίγα λόγια Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να αναζητηθούν στο διαδίκτυο,

Διαβάστε περισσότερα

Νεολαία εν ράσει Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Νεολαία εν ράσει Λεµεσός, 19 Μαΐου 2010 1

Νεολαία εν ράσει Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Νεολαία εν ράσει Λεµεσός, 19 Μαΐου 2010 1 Νεολαίαεν εν ράσει ΕυρωπαϊκόΠρόγραµµα Νεολαίαεν εν ράσει Λεµεσός, 19 Μαΐου 2010 1 ΣτόχοιΠρογράµµατος Στόχοι: Προώθηση της ενεργού συµµετοχής των νέων ως πολιτών γενικότερα και ως ευρωπαίων πολιτών ειδικότερα,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ειδικό ευρωβαρόμετρο 386 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13%

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό. Δελτίο. Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα εγκαινιάζει το νέο Δίκτυο των Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης

Ενημερωτικό. Δελτίο. Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα εγκαινιάζει το νέο Δίκτυο των Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ EUROPE DIRECT ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Σαμάρα 13, 49100 Κέρκυρα Τηλ: 26613 62183 Φαξ: 26613 62182 e-mail: europedirectcorfu@pin.gov.gr Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα εγκαινιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Αθήνα 18 Ιουνίου 2009, Διήμερη συνάντηση εργασίας του ΤΕΕ «Πιστοποίηση Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας (50%) και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (50%) Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

25 Χρόνια Erasmus Αργυρούν. Ιωβηλαίον. εκπαίδευσης. χρόνια ERASMUS: Ανοίγει. Προγράμματος ERASMUS πραγματοποιείται σε όλα τα

25 Χρόνια Erasmus Αργυρούν. Ιωβηλαίον. εκπαίδευσης. χρόνια ERASMUS: Ανοίγει. Προγράμματος ERASMUS πραγματοποιείται σε όλα τα 25 Χρόνια Erasmus Αργυρούν Ιωβηλαίον Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus συμπληρώνει φέτος 25 χρόνια λειτουργίας στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στην Ελλάδα, με σύνθημα «25 χρόνια ERASMUS: Ανοίγει

Διαβάστε περισσότερα

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1 Πλαίσιο του ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έργου.. 1 Περιγραφή του έργου. 2 Εταίροι... 3 Εναρκτήρια συνάντηση στις Βρυξέλλες 4 Επανεξετάζοντας την εκπαίδευση.4 Επαφές χρηματοδότηση.5 Πρόσθετες εθνικές διεθνείς έρευνες έδειξαν

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόμαστε για μια

Συνεργαζόμαστε για μια NEWSLETTER 2 ο Ειδικό Αφιέρωμα Συνεργαζόμαστε για μια ανοιχτή, πολυπολιτισμική κοινωνία ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Με μεγάλη επιτυχία και ουσιαστικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε το Έργο 4.1.β/12: «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

CARDET-Centre for the Advancement of Research & Development in Educational Technology CYPRUS INSTITUTE

CARDET-Centre for the Advancement of Research & Development in Educational Technology CYPRUS INSTITUTE Μεγιστοποίηση Ευκαιριών Συµµετοχής σε Ευρωπαϊκά Προγράµµατα Χρηµατοδότησης ρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός ιευθυντής, Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου Προϊστάµενος Υπηρεσίας Έρευνας και.σχ Π.Κ. makrides.g@ucy.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. EACEA 46/2014 - Έργα λογοτεχνικής μετάφρασης Εφαρμογή των σχεδίων του υποπρογράμματος «Πολιτισμός»: έργα λογοτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους Δελτίο τύπου Ημερομηνία: 10 Δεκεμβρίου 2015 Υπεύθυνη: Αλεξάνδρα Φιλιππάκη Τηλ: 2106874711 Email: alexandra.filippaki@gr.pwc.com Σελίδες: 5 Περισσότερες πληροφορίες εδώ. Follow/retweet: @pwc_press Ο Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφή «Ευρώπη για του Πολίτε» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδεία και Πολιτισµού τη Κυπριακή ηµοκρατία (50%) και από την

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφή «Ευρώπη για του Πολίτε» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδεία και Πολιτισµού τη Κυπριακή ηµοκρατία (50%) και από την Το Κυπριακό Σηµείο Επαφή «Ευρώπη για του Πολίτε» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδεία και Πολιτισµού τη Κυπριακή ηµοκρατία (50%) και από την Ευρωπα κή Επιτροπή (50%) Παραδείγµατα και Καλέ Πρακτικέ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 1. Κινητικότητα φοιτητών ERASMUS+ με σκοπό την Πρακτική Άσκηση Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣ Ε Νεολαία σε κίνηση: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΟΥ Η Ευρώπη στηρίζει τους νέους ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΘΕ ΚΙΝΗΣΟΥ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ στην ΕΕ Δεν είναι υπεύθυνη ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε

Διαβάστε περισσότερα

κινητικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

κινητικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση 17 η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ERASMUS+: Αλλαγές στη διαχείριση της κινητικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Πάντειο Πανεπιστήμιο Ευφροσύνη Παπασταματίου 13 Ιουνίου 2014 Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28264

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28264 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας istockphoto Περιεχόμενα Οι υπηρεσίες μας εν συντομία... 2 Δημιουργία μιας βάσης γνώσεων για τις περιφέρειες σύγκλισης της Ευρώπης...

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28265

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28265 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016 Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαφανής Αποτελεσματική Υπεύθυνη Διακυβέρνηση Ζήτημα πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική»

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διαγωνισμός Βραβείων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Social Business Excellence Awards 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διαγωνισμός Βραβείων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Social Business Excellence Awards 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Διαγωνισμός Βραβείων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Social Business Excellence Awards 2014 Μάθετε περισσότερα για το θεσμό των βραβείων και δηλώστε συμμετοχή στο σύνδεσμο www.social-business-awards.gr

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία για το Νέο Πρόγραμμα ERASMUS FOR ALL (2014-2020) Οδηγίες για τον νέο Χάρτη & για την υπογραφή διμερών συμφωνιών

Προετοιμασία για το Νέο Πρόγραμμα ERASMUS FOR ALL (2014-2020) Οδηγίες για τον νέο Χάρτη & για την υπογραφή διμερών συμφωνιών Προετοιμασία για το Νέο Πρόγραμμα ERASMUS FOR ALL (2014-2020) Οδηγίες για τον νέο Χάρτη & για την υπογραφή διμερών συμφωνιών Ελίνα Μαυρογιώργου, ΙΚΥ/ Εθνική Μονάδα -Erasmus ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ένα ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ UNITE-IT

ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ UNITE-IT ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ UNITE-IT Με την υποστήριξη ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ unite-it 2014 Το δίκτυο Unite-IT ολοκλήρωσε το πρώτο έτος πλήρους λειτουργίας από τα δύο συνολικά έτη που υλοποιείται και συνεχίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ - ΟΛΜΕ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ Δ Ι Α Σ Τ Α Σ Η Τ Ο Υ Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ

Η Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ Δ Ι Α Σ Τ Α Σ Η Τ Ο Υ Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Η Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ Δ Ι Α Σ Τ Α Σ Η Τ Ο Υ Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Τα Τμήματα της Νοσηλευτικής Α και Β ήταν από τα πρώτα Τμήματα της ΣΕΥΠ και γενικά του ΤΕΙ Αθήνας, που συμμετείχαν στα ευρωπαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROGRESS: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για νέες μορφές συνεργασίας με στόχο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROGRESS: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για νέες μορφές συνεργασίας με στόχο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης Ελληνική ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 15/1/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ "Γυναίκες και Επιστήµη"

Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ Γυναίκες και Επιστήµη Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ "Γυναίκες και Επιστήµη" ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ * ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ * Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αναπτύχθηκε µεγάλος προβληµατισµός

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2013

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 31 Αυγούστου 2015 Α.Π. 30183

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 31 Αυγούστου 2015 Α.Π. 30183 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Υπηρεσία Προγράμματος

Εθνική Υπηρεσία Προγράμματος Εθνική Υπηρεσία Προγράμματος Το Πρόγραμμα που έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για όλους τους νέους. Πώς; Μέσω συγχρηματοδότησης Σχεδίων που απευθύνονται στους νέους. Κύριο χαρακτηριστικό: Η μη τυπική

Διαβάστε περισσότερα

Κουπόνια Καινοτομίας Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Κουπόνια Καινοτομίας Πρόσκληση υποβολής προτάσεων EU Horizon 2020 no. 646457 01/04/2015-31/03/2018 www.securechain.eu Κουπόνια Καινοτομίας Το Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας, μέσα από το Πρόγραμμα SECURECHAIN, το οποίο χρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ GRUNDTVIG

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ GRUNDTVIG ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Παρουσίαση του Προγράµµατος Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράµµατος Δράσεις - Τι πρόκειται να κάνουµε ακριβώς Χρονοδιάγραµµα έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η κυβερνητική πολιτική στοχεύει στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την παροχή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς κλάδους σπουδών σε όσο

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες 2 η Διακρατική Συνάντηση INNOVA NET Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013 Επιμελητήριο Άρτας Δρ. Χρυσόστομος Στύλιος Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές και πρακτική άσκηση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές και πρακτική άσκηση. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Το ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, το οποίο τη νέα περίοδο 2014-2020 συνεχίζεται ενισχυμένο

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Ε. Μωραϊτάκης

Νικόλαος Ε. Μωραϊτάκης Νικόλαος Ε. Μωραϊτάκης 1. ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 2003 2004 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Κράτος και Δημόσια Πολιτική» Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα