14PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "14PROC002420617 2014-11-21"

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ, ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ, ΓΙΑ ΣΙ ΔΡΓΑΙΔ ΒΙΒΛΙΟΓΔΣΗΗ ΣΧΝ ΑΙΣΗΔΧΝ ΓΗΛΧΔΧΝ ΣΧΝ ΔΘΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΓΙΔΘΝΧΝ ΗΜΑΣΧΝ ΔΣΟΤ 2014 ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΙ ΔΡΓΑΙΔ ΑΝΑ- ΒΙΒΛΙΟΓΔΣΗΗ ΚΑΣΔΣΡΑΜΜΔΝΧΝ ΣΟΜΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΦΗ ΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ ΣΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ. 1

2 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Γ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ & ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Σαρ. Γ/λζε:Νίθεο 5-7, Αζήλα Σαρ. Κώδηθαο:10180 Πιεξνθνξίεο: Δπζ. Θενθαλνπνύινπ Σειέθσλν : Fax : ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Αθήνα, Αριθμ. Πρφη.: 61508/ΓΠΤΓΤ2936 Α Π Ο Φ Α Η θέμα: Γηαθήξπμε πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ ζε επξώ, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ ρακειόηεξε ηηκή γηα ηηο εξγαζίεο βηβιηνδέηεζεο ησλ αηηήζεσλ δειώζεσλ ησλ εζληθώλ θαη δηεζλώλ ζεκάησλ έηνπο 2014 θαη γηα ηηο εξγαζίεο αλά-βηβιηνδέηεζεο ησλ θαηεζηξακκέλσλ ηόκσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηεο Γηεύζπλζεο Δκπνξηθήο θαη Βηνκεραληθήο Ιδηνθηεζίαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο. Έρνληαο ππόςε: 1 Σηο δηαηάμεηο όπσο ηζρύνπλ: 1.1 Σνπ Ν. 2286/95 (Φ.Δ.Κ 19/Α/95) «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη Ρπζκίζεηο ζπλαθώλ ζεκάησλ» όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 2323/95 (ΦΔΚ 145/Α/95) «Τπαίζξην Δκπόξην θαη άιιεο Γηαηάμεηο». 1.2 Σνπ Ν.4270/2014 (Φ.Δ.Κ. 143/Α/ ) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο». 1.3 Σνπ Ν.4013/2011(Φ.Δ.Κ. 204/Α/2011) ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ λ. 3588/2007 (πησρεπηηθόο θώδηθαο) Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο 1.4 Σν Ν. 3861/2010 (Φ.Δ.Κ. 112/Α ) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν Πξόγξακκα Γηαύγεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο». 1.5 Σν Ν. 4038/ 2012 ( ΦΔΚ 14/Α ) «Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ εθαξκνγή ηνπ κεζνπξόζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο » 1.6 Σνπ Π.Γ. 397/88 (Φ.Δ.Κ. 185/Α/88) Πεξί Οξγαληζκνύ ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ θαη ηηο επ απηνύ ηξνπνπνηήζεηο. 1.7 Σνπ Π.Γ. 27/96 (Φ.Δ.Κ. 19/Α/96) «πγρώλεπζε ησλ Τπνπξγείσλ Σνπξηζκνύ, Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο Σερλνινγίαο θαη Δκπνξίνπ ζην 2

3 Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Π.Γ. 122/ (ΦΔΚ 85/Α/ )». 1.8 Σνπ Π.Γ. 59/96 (Φ.Δ.Κ. 51/Α/96 ) «ύζηαζε Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη θαζνξηζκόο αξκνδηνηήησλ ηεο». 1.9 Σνπ άξζξνπ 90 ηνπ θώδηθα λνκνζεζίαο γηα ηελ θπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά όξγαλα πνπ θπξώζεθε κε ην άξζξν πξώην ηνπ Π.Γ. 63/2005 (ΦΔΚ 98/Α/2005) πκπιεξσκαηηθά ηνπ Π.Γ. 118/07 (ΦΔΚ 150/Α/ ) «Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ ηνπ Γεκνζίνπ» θαηά ην κέξνο πνπ δελ αληίθεηηαη ζην Ν.4155/ Σνπ Π.Γ. 113/2010 (ΦΔΚ194/Α/2010) αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο θαη ηελ επ απηνύ εγθύθιην κε αξ. πξση. 2/91118/0026 ηνπ Γεληθνύ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο Toπ Π.Γ. 85/2012 (ΦΔΚ 141/A/2012) «Ίδξπζε θαη κεηνλνκαζία Τπνπξγείσλ, κεηαθνξά θαη θαηάξγεζε ππεξεζηώλ» Σνπ Π.Γ. 118/2013 (ΦΔΚ 152/Α/2013) «Σξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 85/2012 Ίδξπζε Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ θαη Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ θαη κεηνλνκαζία ησλ Τπνπξγείσλ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο, Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ θαη Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ ζε Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη ζε Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ αληηζηνίρσο» 1.14 Σνπ Π.Γ. 117/2012 (ΦΔΚ 202/Α/2012) «ύζηαζε, ζπγρώλεπζε θαη κεηνλνκαζία Γεληθώλ Γξακκαηεηώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο, Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ» Toπ Π.Γ. 89/2014 (ΦΔΚ 134/A/2014) «Γηνξηζκόο Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο, Τπνπξγώλ, Αλαπιεξσηώλ Τπνπξγώλ θαη Τθππνπξγώλ» 1.16 Σνπ Π.Γ. 158/2014 (ΦΔΚ240/Α/2014) «Γηνξηζκόο Τπνπξγώλ» 2 Σηο απνθάζεηο: 2.1 Με αξ. πξση /ΓΓΟΤ 233/ ΚΤΑ (ΦΔΚ 2090/Β) «Αλαδηάξζξσζε ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο» 2.2 Με αξ / (ΦΔΚ 597/Τ.Ο.Γ.Γ./ ) θνηλή απόθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνύ θαη ηνπ Τπνπξγνύ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο.., δηνξηζκνύ ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Πάηξνθινπ Γεσξγηάδε ηνπ Βίθησξα, πνπ εθδόζεθε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 50 θαη 51 ηνπ Π.Γ 63/2005 3

4 2.3 Με αξ /ΓΙΟΔ 311/ (ΦΔΚ 760/Β/2012) θαη 36773/ΓΙΟΔ 879/ (ΦΔΚ 2343/Β/2012) Τπνπξγηθέο απνθάζεηο «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ & δηθαηώκαηνο ππνγξαθήο Με εληνιή Τπνπξγνύ ή Με εληνιή Τθππνπξγνύ..». 2.4 Με αξ.49593/γιοδ922/ απόθαζε «Μεηαβίβαζε αξκνδηόηεηαο ηνπ δηθαηώκαηνο ππνγξαθήο κε εληνιή Τπνπξγνύ ζην Γ.Γ. ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο & Αληαγσληζηηθόηεηαο ζε ζπκπιήξσζε ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ (ΦΔΚ 2664Β/2014) 2.5 Με αξ.πξση ΓΟΓ464/ απόθαζε από ηελ Γηεύζπλζε Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο γηα ηελ έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο πνζνύ 5.000,00 επξώ ζηνλ ΚΑΔ 5357 ηνπ Φ. 35/140 ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ πνπ θαηαρσξήζεθε κε α/α ζην βηβιίν εγθξίζεσλ θαη πιεξσκώλ ηεο Τ.Γ.Δ. 3 Σα έγγξαθα: 3.1 Σν κε αξ. πξση. Κ / ππεξεζηαθό ζεκείσκα ηεο Γηεύζπλζεο Δκπνξηθήο θαη Βηνκεραληθήο Ιδηνθηεζίαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ. 3.2 Σν κε αξ. πξση. Β1-55/ ππεξεζηαθό ζεκείσκα ηνπ Σκήκαηνο Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο θαη Πξνκεζεηώλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ πξνο ηελ Γηεύζπλζε Οηθνλνκηθνύ γηα αλάιεςε πίζησζεο. 4 Σελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηεο Γηεύζπλζεο Δκπνξηθήο θαη Βηνκεραληθήο Ιδηνθηεζίαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ο Τ Μ Δ Πξόρεηξν δηαγσληζκό ζε επξώ, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ ρακειόηεξε ηηκή γηα ηηο εξγαζίεο βηβιηνδέηεζεο ησλ αηηήζεσλ δειώζεσλ ησλ εζληθώλ θαη δηεζλώλ ζεκάησλ έηνπο 2014 θαη γηα ηηο εξγαζίεο αλά-βηβιηνδέηεζεο θαηεζηξακκέλσλ ηόκσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηεο Γηεύζπλζεο Δκπνξηθήο θαη Βηνκεραληθήο Ιδηνθηεζίαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο, όπσο αλαθέξεηαη ζην Παξάξηεκα Α ηεο παξνύζαο θαη απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο απηήο. Η ζπλνιηθή πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε είλαη έσο ηνπ πνζνύ ησλ πέληε ρηιηάδσλ επξώ (5.000,00 ), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ΦΠΑ θαη θξαηήζεσλ. Ο δηαγσληζκόο ζα γίλεη εληόο δεθαπέληε (15) εκεξώλ πξνζκεηξνύκελεο από ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο αλάξηεζεο ηεο δηαθήξπμεο ζην θαη όζνη επηζπκνύλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηνλ δηαγσληζκό πξέπεη λα ππνβάινπλ ή απνζηείινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο, ην αξγόηεξν κέρξη , εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 15:00 ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο / Νίθεο 5-7, Σ.Κ , Αζήλα (Γξαθείν 218 Γεληθό Πξσηόθνιιν). Η δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ ζα αλαξηεζεί θαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Γ.Γ.Αλάπηπμεο (http://mindev.gov.gr) θαη ζηελ ηζηνζειίδα https://diavgeia.gov.gr/f/ypean 4

5 Η ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο γίλεηαη απηνπξνζώπσο ή κε εθπξόζσπν ηεο εηαηξείαο, ή απνζηέιινληάο ηελ ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή courrier ζηελ σο άλσ δηεύζπλζε. ηελ πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο νπδεκία επζύλε θέξεη γηα ηνλ ρξόλν θαη ην πεξηερόκελν ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο πνπ ζα απνζηαινύλ. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ώξα, είλαη εθπξόζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη. Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκόο ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηα παξαθάησ παξαξηήκαηα πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνύζα θαη απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο απηήο: ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α.ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β.ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ.ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΠΑΣΡΟΚΛΟ ΓΔΧΡΓΙΑΓΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΔΙ Γξαθ.θ. Τπνπξγνύ Γξαθ.θ. Τθππνπξγνύ Γξαθ.θ. Γελ. Γξακ. Δκπνξίνπ Γξαθ. θ Γελ. Γ/ληε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ 5

6 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΩΓΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΓΟΤ ΚΑΣΑ CPV Πξόρεηξνο δηαγσληζκόο ζε επξώ, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ ρακειόηεξε ηηκή γηα εξγαζίεο βηβιηνδέηεζεο θαη αλά-βηβιηνδέηεζεο. Παξνρή ππεξεζηώλ γηα ηε βηβιηνδέηεζε ησλ Δζληθώλ θαη Γηεζλώλ εκάησλ θαη αλά-βηβιηνδέηεζε θαηεζηξακκέλσλ ηόκσλ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ, Πιαηεία Κάληγγνο, Αζήλα ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ Η Από ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο θαη έσο Η ζπλνιηθή πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε είλαη έσο 5.000,00, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ Φ.Π.Α & θξαηήζεσλ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΟΤ ΒΑΡΤΝΔΙ Φ.35/140 ΚΑΔ 5357 ΤΝΟΛΟ ΚΡΑΣΗΔΩΝ (%) 3,1756 % ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 60 εκέξεο ΦΟΡΟ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ Ν. 2198, ΑΡΘΡΟ 24 Καηά ηελ πιεξσκή ζα παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπόκελνο από ηνλ Ν. 2198/94 άξ. 24 θόξνο εηζνδήκαηνο, όπσο ηζρύεη. Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ παξνύζα Γηαθήξπμε, σο αθνινύζσο: 6

7 ΜΔΡΟ Α: ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 1 Η δηελέξγεηα ηνπ πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή έρεη ζθνπό ηελ παξνρή ππεξεζηώλ γηα ηηο εξγαζίεο βηβιηνδέηεζεο ησλ αηηήζεσλ δειώζεσλ ησλ Δζληθώλ θαη Γηεζλώλ εκάησλ έηνπο 2014 θαη ηελ αλά-βηβιηνδέηεζε θαηεζηξακκέλσλ ηόκσλ ιόγσ θζνξάο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηεο Γ/λζεο Δκπνξηθήο & Βηνκεραληθήο Ιδηνθηεζίαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο & Αληαγσληζηηθόηεηαο. 2 Η ηερληθή πεξηγξαθή ησλ αλσηέξσ εξγαζηώλ αλαθέξεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ, ην νπνίν απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο. 3 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό έρνπλ: α) ηα θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα. 4 Η ζπλνιηθή δαπάλε δελ ζα μεπεξάζεη ην πνζό ησλ πέληε ρηιηάδσλ επξώ #5.000,00#, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ θαη ησλ θξαηήζεσλ. Η πιεξσκή ζα γίλεη σο εμήο: Σκεκαηηθά κε εμόθιεζε ηνπ ηηκήκαηνο θάζε παξάδνζεο κε έθδνζε ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο ζην όλνκα ηεο εηαηξείαο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εξγαζηώλ από ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο θαη ηελ ππνβνιή βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ παξερνκέλσλ εξγαζηώλ από ηε Γ/λζε Δκπνξηθήο & Βηνκεραληθήο Ιδηνθηεζίαο. Ωο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ινηπά ζηνηρεία ηζρύνπλ ηα όζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 35 ηνπ Κ.Π.Γ. (Π.Γ. 118/07) θαη ηελ θαζώο θαη ζηελ νηθεία απόθαζε ηνπ Τπ. Οηθνλνκηθώλ ΦΔΚ 431/Β/ Καηάρηιζη, σποβολή και αποζθράγιζη προζθορών. Οη πξνζθνξέο πξέπεη: 1.1 Να έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ Διιεληθή γιώζζα. 1.2 Να είλαη δαθηπινγξαθεκέλεο θαη λα κε θέξνπλ μύζκαηα, παξάηππεο δηνξζώζεηο, ζβεζίκαηα, δηαγξαθέο, πξνζζήθεο, θιπ. ζα πξέπεη λα είλαη κε ηα ίδηα ζηνηρεία εθηππσηηθήο κεραλήο θαη κνλνγξακκέλεο από ηνλ δηαγσληδόκελν, ε δε αξκόδηα επηηξνπή θαηά ηνλ έιεγρν ζα κνλνγξάςεη ηηο δηνξζώζεηο, πξνζζήθεο, θιπ. θαη γεληθά ζα επηβεβαηώζεη όηη απηέο έγηλαλ πξηλ ηελ απνζθξάγηζε ηεο πξνζθνξάο. 1.3 Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβιεζνύλ κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζε δύν (2) αληίγξαθα. ε έλα από ηα δύν αληίγξαθα ζα γξάθεηαη ε ιέμε ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ θαη απηό ζα είλαη επηθξαηέζηεξν ηνπ άιινπ αληηηύπνπ, ζε πεξίπησζε δηαθνξάο κεηαμύ ηνπο. 1.4 Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Ο εληαίνο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο πξέπεη απαξαίηεηα λα θέξεη ηελ ΔΠΩΝΤΜΙΑ θαη ηε ΓΙΔΤΘΤΝΗ ηνπ δηαγσληδόκελνπ θαη λα γξάθεη επθξηλώο ηηο ελδείμεηο: 7

8 ΠΡΟΦΟΡΑ (κε θεθαιαία) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΡΣΙΗ & ΔΚΣΔΛΔΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. ΠΡΩΣ. ΓΠΤΓΤ- / Πξόρεηξνο δηαγσληζκόο κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ ρακειόηεξε ηηκή γηα ηηο εξγαζίεο βηβιηνδέηεζεο θαη ηηο εξγαζίεο αλά-βηβιηνδέηεζεο ηεο Γ/λζεο Δκπνξηθήο & Βηνκεραληθήο Ιδηνθηεζίαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ Ο ΔΝΙΑΙΟ ΦΑΚΔΛΟ ΝΑ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ: 1. Τπεύζπλε Γήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986/Α 75), ζηελ νπνία: Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνύ. Να αλαθέξνπλ όηη δελ ηεινύλ ζε πηώρεπζε θαη επίζεο δελ ηεινύλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηώρεπζε. Όηη είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο. Όηη δελ ηεινύλ ζε απνθιεηζκό κε βάζε ακεηάθιεηε απόθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο θαηά ηα άξζξα 18, 34, 39 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. Οη εξγαζίεο βηβιηνδέηεζεο θαη αλά-βηβιηνδέηεζεο ζα είλαη ζύκθσλεο κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Γ, ην νπνίν απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο. 2. Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηα νπνία ζα αλαγξάθνληαη ε ηηκή θαη ν ηξόπνο πιεξσκήο, όπσο νξίδεηαη παξαθάησ: Σηκή κνλάδνο γηα ηε βηβιηνδέηεζε θαη ηηκή κνλάδνο γηα ηελ αλάβηιηνδέηεζε ρσξίο Φ.Π.Α. O Φ.Π.Α πνπ επηβαξύλεη ηελ ηηκή ζε πνζνζηό επί ηνηο εθαηό (%), θαη ζε πνζό ζα αλαγξάθεηαη ξεηά ζηελ πξνζθνξά αιιά δελ ζα πεξηιακβάλεηαη ζηελ θύξηα ηηκή (ε πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη εζθαικέλνο Φ.Π.Α απηόο ζα δηνξζώλεηαη από ηελ Τπεξεζία.) Η πιεξσκή ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά κε εμόθιεζε ηνπ ηηκήκαηνο θάζε παξάδνζεο κε έθδνζε ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο ζην όλνκα ηεο εηαηξείαο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εξγαζηώλ από ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο. ημειώνεηαι όηι : Η ηηκή ρσξίο ΦΠΑ ζα ιεθζεί ππόςε γηα ηελ ζύγθξηζε ησλ πξνζθνξώλ θαη ε αλάδεημε ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεη κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηη 8

9 ταμηλόηερη ηιμή ζηο άθροιζμα ποσ θα προκύυει από ηην ηιμή βιβλιοδέηηζης και ανά-βιβλιοδέηηζης. Κάζε ηηκνιόγην ηνπ αλαδόρνπ ππόθεηηαη ζηηο λόκηκεο θξαηήζεηο πνπ ηνλ βαξαίλνπλ απνθιεηζηηθά. Ο αλάδνρνο δελ έρεη ην δηθαίσκα λα εθρσξήζεη ηελ απαίηεζε ηνπ ζε ηξίηνλ ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ Τπνπξγείνπ. ε πεξίπησζε παξάβαζεο απηνύ ηνπ όξνπ, ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο & Αληαγσληζηηθόηεηαο, έρεη ην δηθαίσκα λα αξλεζεί ηελ πιεξσκή ζε θάζε ηξίηνλ. ΜΔΡΟ Β: 1 ΙΥΤ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο αλαδόρνπο γηα εμήληα (60) εκέξεο από ηελ επόκελε κέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηνπο. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξόηεξν ρξόλν ηζρύνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Η αλαθνίλσζε ηεο θαηαθύξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνύ ζηνλ αλάδνρν κπνξεί λα γίλεηαη θαη κεηά ηελ ιήμε ηεο ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο, ηνλ δεζκεύεη όκσο κόλν εθόζνλ απηόο ην απνδερηεί. 2 ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη από ηελ αξκόδηα επηηξνπή αμηνιόγεζεο κε έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Καηάξηηζεο θαη Δθηέιεζεο Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηώλ κε ην νπνίν ζα γλσζηνπνηήζεη ζηνπο αλαδόρνπο ηελ εκέξα θαη ώξα θαηά ηελ νπνία νη πξνζθνξέο ζα δηαβηβαζηνύλ ζηελ αξκόδηα Δπηηξνπή γηα ηελ απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε ηνπο. Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ, ε Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο ειέγρεη ηελ νξζόηεηα θαη πιεξόηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη αμηνινγεί ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηώζεη ηνλ βαζκό ζηνλ νπνίν αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο. Γηα όια ηα παξαπάλσ ε επηηξνπή θαηαξηίδεη πξαθηηθό, εηο ηξηπινύλ (3) ην νπνίν παξαδίδεη ζηελ Γ/λζε Πξνκεζεηώλ, Τπνδνκώλ θαη Γηαρείξηζεο Τιηθνύ-Σκήκα Καηάξηηζεο θαη Δθηέιεζεο Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηώλ-. 3 ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΜΒΑΗ Η αλαθνίλσζε ηεο θαηαθύξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνύ γίλεηαη εγγξάθσο από ηε Γ/λζε Πξνκεζεηώλ, Τπνδνκώλ θαη Γηαρείξηζεο Τιηθνύ-Σκήκα Καηάξηηζεο θαη Δθηέιεζεο Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηώλ-, πξνο ηνλ επηιεγέληα ππνςήθην. Μεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο Καηαθύξσζεο θαηαξηίδεηαη ε ζρεηηθή ύκβαζε. 4 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΔΡΓΑΙΧΝ Η παξαθνινύζεζε ησλ εξγαζηώλ ηεο βηβιηνδέηεζεο θαη αλά-βηβιηνδέηεζεο ζα γίλεη από ηε Γ/λζε Δκπνξηθήο & Βηνκεραληθήο Ιδηνθηεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο & Αληαγσληζηηθόηεηαο, ε νπνία κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηώλ ζα ππνβάιιεη ζην Σκήκα Καηάξηηζεο θαη Δθηέιεζεο Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηώλ βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ παξερνκέλσλ εξγαζηώλ. Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ δηαπηζησζνύλ ειιείςεηο, παξαιείςεηο ή αδπλακίεο ε εηαηξεία νθείιεη λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο παξαηεξήζεηο ππνδείμεηο ηεο αξκόδηαο Γ/λζεο γηα ηελ παξαθνινύζεζε ησλ εξγαζηώλ βηβιηνδέηεζεο θαη αλά- 9

10 βηβιηνδέηεζεο θαη λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο δηνξζώζεηο θαη βειηηώζεηο ρσξίο επηπιένλ θόζηνο. 5 ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η παξαιαβή ζα γίλεη από ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο πνπ έρεη ζπζηαζεί κε απόθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο & Αληαγσληζηηθόηεηαο, κεηά θαη ηελ ππνβνιή βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ παξερνκέλσλ εξγαζηώλ από ηε Γ/λζε Δκπνξηθήο & Βηνκεραληθήο Ιδηνθηεζίαο. 6 ΔΝΣΑΔΙ Δλζηάζεηο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιόγνπο θαη κε ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη από ην άξζξν 15 ηνπ Π.Γ. 118/07. 10

11 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α Γ! 11

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Σαρ. Γηεύζπλζε : Οπιαξρεγνύ ερηώηε 1 Σαρ. Κώδηθαο : 221 00 - Σξίπνιε

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο Αιίκνπ δηνξγαλώλεη ςπραγσγηθή

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002837968 2015-06-10

15PROC002837968 2015-06-10 Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ηικου Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr Αζήλα, 10/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ EΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2009 Α. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1073215/353/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ. 1094 1. 15 η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δργο: ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΔΡΓΑ-ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΑΝΓΑΚΩΝ -ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ 2015. Σετνική Περιγραθή

ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δργο: ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΔΡΓΑ-ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΑΝΓΑΚΩΝ -ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ 2015. Σετνική Περιγραθή ΝΟΜΟ ΡΟΓΟΠΗ Γήμος Κομοηηνής ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δργο: ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΔΡΓΑ-ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΑΝΓΑΚΩΝ -ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ 2015 0 Με ηελ Σετνική Περιγραθή κειέηε απηή πξνβιέπεηαη λα γίλεη: θαζαξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Γεθεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 15 Ινπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα 16/01/14 Γ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΥΗΜ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΟΟ/ΠΤ/1/409 ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Αγ. Κσλ/λνπ 16 Πιεξνθνξίεο : M.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 Θέκα : «Απεπζείαο παξαρώξεζε, κε αληάιιαγκα, ηνπ δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινύ, παξαιίαο, όρζεο θαη παξόρζηαο δώλεο κεγάισλ ιηκλώλ θαη πιεύζηκσλ πνηακώλ, ζηνπο Οξγαληζκνύο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο.

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. 2011 Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Πξννίκην... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Ίδξπζε Δπσλπκία... 1 ΑΡΘΡΟ 2 Έδξα θνπόο... 1 ΑΡΘΡΟ 3 Δπηηξνπή Γηνίθεζεο Καηεγνξίεο ζρνιώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010 ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ.Πξση.:Δ12Α/2282/2010 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.: 1103 ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΠΟΛ.: 1103 ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Α Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2015 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά,

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΡΓΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΡΓΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΑΓΙΟ Ι: Φάζη 1: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΡΓΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ Ανάθεζη εκπόνηζηρ ηος Πεπιθεπειακού σεδίος Γιασείπιζηρ ηεπεών Αποβλήηυν (ΠΔΓΑ) ζε Μελεηηηέρ / Γπαθεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά)

ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά) ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά) ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΑ ΙΓΡΤΗ & ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ (ύκθσλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν ππνβνιήο εξσηεκάησλ γηα λνκηθά ζέκαηα πξνο ην Γξαθείν Ννκηθνύ Σπκβνύινπ ησλ Υπεξεζηώλ ηεο ΓΓΔΕ ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο:

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν ππνβνιήο εξσηεκάησλ γηα λνκηθά ζέκαηα πξνο ην Γξαθείν Ννκηθνύ Σπκβνύινπ ησλ Υπεξεζηώλ ηεο ΓΓΔΕ ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο: ΑΔΑ 4Α5Ζ1-17Α ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘ ΔΘΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΘΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΔΘΟΘΚΗΗ & ΠΡΟΓΡ/ΣΟ& ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΤΓΚΟΘΝΩΝΘΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΘΚΟΤ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζ. ηειεθ.: 210 5215361

Αξηζ. ηειεθ.: 210 5215361 Αζήλα 12-12-2014 ΓΔΝ.Γ/ΝΗ ΑΦ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αξ.πξση. ΔΞ.ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ Ι.Δ. Π51/44 ΓΔΝΙΚΟ ΔΓΓΡΑΦΟ ΣΜΗΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Σαρ.Γ/λζε : Αγ.Κσλ/λνπ 8 Ππορ: (102 41) Αζήλα Όια ηα Τπνθαηαζηήκαηα ΙΚΑ-ΔΣΑΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 12 Απγνχζηνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΠΟΛ: 1191 ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Σασ αποςτζλλουμε την απόφαςη του Αναπληρωτή Υπουργοφ Οικονομικών Παντελή Οικονόμου για την διαδικαςία επιςτροφήσ ΦΠΑ προσ τουσ επιχειρηματίεσ και επιτηδευματίεσ. Αζήλα, 2 Απξηιίνπ 2012 ΠΟΛ. 1090 ΔΛΛΖΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα