Ν. 2955/ (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις."

Transcript

1 Ν. 2955/ (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Άρθρο 1 Φορείς διενέργειας των προµηθειών 1. Οι συµβάσεις προµηθειών της Κεντρικής Υπηρεσίας των Περιφερειακών Συστηµάτων Υγείας (Πε.Σ.Υ.), των αποκεντρωµένων µονάδων τους και των νοσοκοµείων της παρ. 10 του άρθρου 13 του ν.2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α ) συνάπτονται και εκτελούνται είτε από το Υπουργείο Ανάπτυξης είτε από τα Πε.Σ.Υ. και τα νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ. που διασυνδέονται λειτουργικά µε τα Πε.Σ.Υ. σύµφωνα µε τις παραπάνω διατάξεις. Τα ιοικητικά Συµβούλια των Πε.Σ.Υ. µπορούν να εξουσιοδοτήσουν αποκεντρωµένες µονάδες τους ή τις ανώνυµες εταιρίες που προβλέπονται στο άρθρο 2 παρ. 4 ιη του ν. 2889/2001 για να προβαίνουν στη σύναψη τέτοιων συµβάσεων. 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Υγείας και Πρόνοιας, µετά από γνώµη της Επιτροπής Πολιτικής και Προγραµµατισµού Προµηθειών (Ε.Π.Π.Π.), καθορίζονται τα είδη για την προµήθεια των οποίων ο διαγωνισµός γίνεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, και τα είδη για την προµήθεια των οποίων η διεξαγωγή του διαγωνισµού ανατίθεται στα Πε.Σ.Υ. ή στα νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ που διασυνδέονται λειτουργικά µε τα Πε.Σ.Υ.. Άρθρο 2 Μητρώο επιτρεπόµενων ιατροτεχνολογικών προϊόντων 1. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας καθορίζονται τα είδη των ιατροτεχνολογικών µηχανηµάτων και υλικών, που κρίνονται αναγκαία για την απρόσκοπτη και αποδοτική λειτουργία των νοσοκοµείων και των Κέντρων Υγείας. Τα είδη που προσδιορίζονται µε τις παραπάνω υπουργικές αποφάσεις εγγράφονται σε ειδικό µητρώο επιτρεπόµενων ιατροτεχνολογικών προϊόντων, που τηρείται στη διεύθυνση προµηθειών του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Το ειδικό µητρώο συµπληρώνεται ή αναθεωρείται µε αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας. Απαγορεύεται η προµήθεια προϊόντων που δεν περιλαµβάνονται στο ειδικό µητρώο. 2. Για κάθε προϊόν που περιλαµβάνεται στο ειδικό µητρώο καθορίζονται κοινές για όλα τα νοσοκοµεία και Κέντρα Υγείας τεχνικές προδιαγραφές. Με βάση τις κοινές τεχνικές προδιαγραφές και την κωδικοποίηση της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, κάθε προϊόν του ειδικού µητρώου κατατάσσεται σε ξεχωριστό κωδικό αριθµό. Tο ειδικό µητρώο επιτρεπόµενων ιατροτεχνολογικών προϊόντων µπορεί να τίθεται σε ισχύ σταδιακά, µε αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, µε την ολοκλήρωση της διαδικασίας κωδικοποίησης κάθε οµάδας ή κατηγορίας προϊόντων. Μετά την πάροδο δεκαοκτώ (18) µηνών από τη

2 δηµοσίευση αυτού του νόµου το ειδικό µητρώο θεωρείται ολοκληρωµένο και τίθεται αυτοδικαίως σε πλήρη ισχύ. (Με την παρ. Ζ2 του άρθρου 20 του Ν. 3172/03, ΦΕΚ-197 Α ορίζεται ότι : «Η προθεσµία που προβλέπεται από τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 2955/2001 (ΦΕΚ 256/Α ) για την ολοκλήρωση του ειδικού µητρώου επιτρεπόµενων ιατροτεχνολογικών προϊόντων παρατείνεται µέχρι »). (Με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 3204/03, ΦΕΚ-296 Α ορίζεται ότι : «Η προθεσµία προκειµένου να τεθεί αυτοδικαίως σε ισχύ το Ειδικό Μητρώο Επιτρεπόµενων Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων του άρθρου 2 του Ν. 2955/2001 (ΦΕΚ 256 Α ) παρατείνεται µέχρι και την 31η εκεµβρίου 2004»). 3. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Υγείας και Πρόνοιας συνιστώνται και συγκροτούνται, κατά κατηγορία ιατροτεχνολογικών προϊόντων, πενταµελείς επιτροπές εµπειρογνωµόνων, για την υποβοήθηση του έργου της ιεύθυνσης Προµηθειών του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και τον ακριβέστερο καθορισµό των τεχνικών χαρακτηριστικών και προδιαγραφών των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υλικών, που εντάσσονται στο ειδικό µητρώο. Στις παραπάνω επιτροπές ορίζονται ως µέλη λειτουργοί και υπάλληλοι δηµόσιων υπηρεσιών και φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, καθώς και ιδιώτες που µπορούν λόγω ειδικών γνώσεων, επιστηµονικής κατάρτισης και πείρας να συµβάλουν στην ολοκλήρωση του ειδικού µητρώου. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Υγείας και Πρόνοιας καθορίζεται η αµοιβή και η αποζηµίωση για τα έξοδα κίνησης των µελών των επιτροπών αυτών. 4. Για τον καθορισµό των τεχνικών προδιαγραφών κάθε αντικειµένου, που περιλαµβάνεται στο ειδικό µητρώο επιτρεπόµενων ιατροτεχνολογικών προϊόντων, λαµβάνονται υπόψη: α) τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτού, για τα οποία υπάρχει επιστηµονική τεκµηρίωση ότι επηρεάζουν τη δυνατότητα ή την αποτελεσµατικότητα της χρήσης του, β) οι αντίστοιχες προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Φαρµακοποιίας, της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και γ) τα τεχνικά χαρακτηριστικά ειδών ανάλογων προς τα ζητούµενα, τα οποία προσφέρονται προς πώληση στην ελεύθερη αγορά, ιδίως µέσω του διαδικτύου (internet). εν επιτρέπεται να ληφθούν υπόψη: α) Τεχνικά χαρακτηριστικά ή προδιαγραφές ή υποκατηγορίες ειδών ή µεγεθών του προϊόντος, που δεν επηρεάζουν τη δυνατότητα της χρήσης του ή την αποτελεσµατικότητά του. β) Τεχνικά χαρακτηριστικά ή προδιαγραφές ή υποκατηγορίες ειδών ή µεγεθών του προϊόντος, που επηρεάζουν µεν τη δυνατότητα της χρήσης ή την αποτελεσµατικότητα αυτού, αλλά µόνο σε εντελώς εξειδικευµένες περιπτώσεις. Στις περιπτώσεις αυτές, τα συγκεκριµένα τεχνικά χαρακτηριστικά ή προδιαγραφές ή υποκατηγορίες ειδών ή µεγεθών του προϊόντος παρατίθενται σε παράρτηµα του ειδικού µητρώου, µαζί µε τις συγκεκριµένες ενδείξεις τους. γ) Τεχνικά χαρακτηριστικά ή προδιαγραφές ή υποκατηγορίες ειδών ή µεγεθών του προϊόντος, που παρεµποδίζουν τη λειτουργία των συνθηκών

3 ανταγωνισµού στην αγορά, όπως τα χαρακτηριστικά ή προδιαγραφές που είναι κατοχυρωµένα αποκλειστικά στο όνοµα συγκεκριµένης κατασκευάστριας εταιρίας. 5. Σε κάθε διακήρυξη διαγωνισµού για την προµήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού προβλέπονται οι υποχρεώσεις του προµηθευτή: α) Να συνοδεύει την τεχνική προσφορά του µε οδηγίες χρήσης και συντήρησης του προϊόντος στην ελληνική γλώσσα, οι οποίες πρέπει να αποδίδουν πιστά το πρωτότυπο κείµενο και να φέρουν την έγκριση του κατασκευαστή. β) Να παρέχει κατά την παράδοση του προϊόντος εκπαίδευση στο ιατρικό, παραϊατρικό και τεχνικό προσωπικό για τη χρήση, συντήρηση και επισκευή του. Η παράλειψη των παραπάνω προβλέψεων συνεπάγεται την ακυρότητα της διακήρυξης. Άρθρο 3 Προγραµµατισµός προµηθειών 1. Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους κάθε αποκεντρωµένη µονάδα παροχής υπηρεσιών υγείας του Πε.Σ.Υ. καταρτίζει και υποβάλλει στο Τµήµα Προµηθειών του οικείου Πε.Σ.Υ. τον προγραµµατισµό των προµηθειών του για το επόµενο έτος. Τα προγράµµατα προµηθειών καταρτίζονται µε βάση τις πραγµατικές και αιτιολογηµένες ανάγκες των υπηρεσιακών µονάδων και περιέχουν, τουλάχιστον, το είδος, µε αναφορά σε συγκεκριµένους κωδικούς, την ποσότητα, την αξία, την πηγή χρηµατοδότησης, τα αποθέµατα του εντασσόµενου είδους, το χρόνο απορρόφησης της χρηµατοδότησης, τον τρόπο διενέργειας της προµήθειας και τον τρόπο πληρωµής, τα κριτήρια αξιολόγησης και κάθε άλλο στοιχείο απαραίτητο για την αιτιολόγηση της ένταξης του συγκεκριµένου είδους στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών, κατά τις διατάξεις του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α ). Το Τµήµα Προµηθειών του Πε.Σ.Υ. ελέγχει, αξιολογεί και εγκρίνει τη σκοπιµότητα των προτάσεων όλων των αποκεντρωµένων µονάδων του και καταρτίζει, µέχρι το τέλος Απριλίου του ίδιου έτους, το ετήσιο Πρόγραµµα Προµηθειών του Πε.Σ.Υ., το οποίο εγκρίνεται από το.σ του Πε.Σ.Υ.. Το εγκεκριµένο από το.σ. πρόγραµµα προµηθειών του Πε.Σ.Υ. υποβάλλεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης για την ένταξή του στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) και παράλληλα κοινοποιείται στο εποπτεύον Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Το ετήσιο πρόγραµµα προµηθειών του Πε.Σ.Υ. προεγκρίνεται, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, αµέσως µετά την υποβολή του στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, δυνάµενο να τροποποιηθεί ή συµπληρωθεί, κατά τα οριζόµενα στη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2286/1995. Οι προµήθειες που αποφασίζονται από το Συµβούλιο ιοίκησης και τον ιοικητή των νοσοκοµείων, χωρίς έγκριση της σκοπιµότητας από άλλο εποπτεύον όργανο, κατά τις διατάξεις των παραγράφων 5Β ζ και 7 ιε του άρθρου 5 του ν. 2889/2001, εντάσσονται στο Ε.Π.Π. µόνο κατά το µέρος που η προϋπολογισθείσα δαπάνη, κατά κωδικό αριθµό είδους, υπερβαίνει το ποσό που καθορίζεται µε την Π1/ 6214/ υπουργική απόφαση "εξαιρέσεις προµηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών" (ΦΕΚ 18 Β ), όπως κάθε φορά ισχύει.

4 2. Οι παραπάνω διατάξεις εφαρµόζονται αναλόγως και για τα ετήσια προγράµµατα προµηθειών των νοσοκοµείων της παρ. 10 του άρθρου 13 του ν. 2889/2001. Άρθρο 4 Αρµόδια όργανα 1. Στις διαδικασίες συνάψεως συµβάσεων προµηθειών από τις Κεντρικές Υπηρεσίες των Πε.Σ.Υ. και τους εξουσιοδοτηµένους από τα.σ. των Πε.Σ.Υ. φορείς, τα συλλογικά όργανα που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 2286/1995 και του π.δ. 394/1996 συγκροτούνται από υπαλλήλους που υπηρετούν, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, είτε στις Κεντρικές Υπηρεσίες των Πε.Σ.Υ. είτε στις αποκεντρωµένες µονάδες τους. Με απόφαση του.σ. του Πε.Σ.Υ. µπορεί να συνιστώνται και να υπάγονται στο τµήµα προµηθειών αυτού ειδικές µόνιµες ή έκτακτες επιτροπές µε αρµοδιότητα την έρευνα της αγοράς και την προετοιµασία και τη διενέργεια των διαγωνισµών ή των διαπραγµατεύσεων για τη σύναψη των συµβάσεων προµηθειών ή παροχής υπηρεσιών. Οι παραπάνω επιτροπές είναι πενταµελείς και συγκροτούνται από υπαλλήλους που υπηρετούν σε οποιαδήποτε υπηρεσιακή µονάδα του Πε.Σ.Υ. ή περισσότερων Πε.Σ.Υ. που συνεργάζονται για τη διενέργεια κοινών διαγωνισµών ή διαπραγµατεύσεων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας και Πρόνοιας καθορίζεται αµοιβή και αποζηµίωση για τα έξοδα κίνησης των µελών των παραπάνω επιτροπών. 2. Η προκήρυξη, η διενέργεια και η έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού ή η µαταίωση αυτού, καθώς και η σύναψη και η εκτέλεση των συµβάσεων προµηθειών ή παροχής υπηρεσιών ανήκουν στην αρµοδιότητα της κεντρικής υπηρεσίας του Πε.Σ.Υ., εκτός αυτών που αποφασίζονται από το Συµβούλιο ιοίκησης και τον ιοικητή των νοσοκοµείων, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 5Β ζ και 7 ιε του άρθρου 5 του ν. 2889/2001. Το.Σ. του Πε.Σ.Υ. µπορεί να αναθέτει στις αποκεντρωµένες µονάδες του τη σύναψη και την εκτέλεση οποιασδήποτε προµήθειας. Εάν ο διαγωνισµός είναι κοινός για δύο (2) ή περισσότερα Πε.Σ.Υ. ο αρµόδιος φορέας για να αποφασίσει για την κατακύρωση ή τη µαταίωση της προµήθειας, τη σύναψη και την εκτέλεση της σύµβασης ορίζεται µε κοινή απόφαση των.σ. των οικείων Πε.Σ.Υ.. 3. Πριν από την κατάρτιση του προγράµµατος προµηθειών, για τον ακριβή προϋπολογισµό κάθε κατηγορίας δαπάνης, το τµήµα προµηθειών του Πε.Σ.Υ. προβαίνει υποχρεωτικά στη σύνταξη µελέτης σχετικά µε τις τιµές που διατίθενται προς πώληση τα ζητούµενα είδη στην ελεύθερη αγορά, ιδίως µέσω του διαδικτύου (internet). Το.Σ. του Πε.Σ.Υ. υποχρεούται να µαταιώσει το διαγωνισµό, ολικά ή µερικά, αν οι τιµές που πρόσφερε ο µειοδότης για τα συγκεκριµένα είδη είναι ανώτερες, κατά ποσοστό πάνω από 10%, από την προϋπολογισθείσα δαπάνη. Το.Σ. του Πε.Σ.Υ. επιτρέπεται να προχωρήσει στην κατακύρωση του διαγωνισµού, εάν ο µειοδότης, µε έγγραφη δήλωσή του, περιορίσει αναλόγως την προσφορά του. 4. Κατά τη σύνταξη της µελέτης της προηγούµενης παραγράφου λαµβάνονται υποχρεωτικά υπόψη οι συµβάσεις των προµηθευτών µε τις ιδιωτικές κλινικές και τα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, για την αγορά ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού, αναλωσίµων και υγειονοµικού υλικού, εφόσον αυτές υποβληθούν, από τους ενδιαφερόµενους, στο αρµόδιο Πε.Σ.Υ., µαζί µε αντίγραφα των σχετικών τιµολογίων.

5 Άρθρο 5 Άµεση εξόφληση προµηθευτών Επιτρέπεται η σύναψη ειδικής σύµβασης, πιστώσεως µε αλληλόχρεο λογαριασµό, µεταξύ των Πε.Σ.Υ. ή των νοσοκοµείων της παρ. 10 του άρθρου 13 του ν. 2889/2001 και τραπεζών, που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα, µε βάση την οποία η τράπεζα αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλει η ίδια στον προµηθευτή, κατά την προβλεπόµενη από τη σύµβαση ηµεροµηνία, το οφειλόµενο από το Πε.Σ.Υ. ή τις αποκεντρωµένες µονάδες του τίµηµα της προµήθειας υλικών ή παροχής υπηρεσιών. Το ύψος του δανείου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει για κάθε υπηρεσιακή µονάδα του Πε.Σ.Υ. το ύψος των λειτουργικών εξόδων του προϋπολογισµού της. Προϋπόθεση για την εφαρµογή αυτής της διάταξης σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση διαγωνισµού για τη σύναψη σύµβασης προµήθειας ή παροχής υπηρεσιών αποτελεί η ρητή πρόβλεψη αυτού του τρόπου καταβολής του τιµήµατος στη διακήρυξη του διαγωνισµού. [Αρχή Τροποποίησης] Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας επιτρέπεται να επεκτείνεται η πληρωµή µέσω του αλληλόχρεου λογαριασµού και σε προµήθειες φαρµάκων, καθώς και προϊόντων της παρ. 2 του άρθρου 7 αυτού του νόµου, που διενεργούνται χωρίς διαγωνισµό ΠΡΟΣΘ. Ε ΑΦΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 ΤΟΥ Ν. 3204/03, ΦΕΚ-296 Α [Τέλος Τροποποίησης] Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας και Πρόνοιας καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής της τράπεζας και ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της διάταξης αυτής. Άρθρο 6 Απαγόρευση δωρεών Τα Πε.Σ.Υ. και οι αποκεντρωµένες µονάδες τους, καθώς και τα νοσοκοµεία της παρ. 10 του άρθρου 13 του ν. 2889/2001, απαγορεύεται να αποδέχονται δωρεές µε αντικείµενο την παραχώρηση της κυριότητας ή της χρήσης ιατροτεχνολογικών µηχανηµάτων, που επιδέχονται αντιδραστήρια και αναλώσιµα υλικά συγκεκριµένης µόνο εταιρίας ή συνδεδεµένων µε αυτή εταιριών. Εξαίρεση συγχωρείται µόνο όταν η δωρεά περιλαµβάνει και τα αναλώσιµα υλικά και αντιδραστήρια, καθώς και το κόστος συντήρησης, για όλο το χρονικό διάστηµα που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί το µηχάνηµα. Άρθρο 7 ιαγωνισµός µε προσφορά τιµής ανά εξέταση ή πράξη 1. Οι ανάγκες των Πε.Σ.Υ. και των αποκεντρωµένων µονάδων τους, καθώς και οι ανάγκες των διασυνδεόµενων µε τα Πε.Σ.Υ. νοσοκοµείων, µπορεί να καλύπτονται µε τη διενέργεια διαγωνισµών για την αγορά ή τη µίσθωση ιατροτεχνολογικών µηχανηµάτων και αναλωσίµων, µε τη µέθοδο της προσφοράς από τους προµηθευτές τιµής ανά εργαστηριακή εξέταση ή διαγνωστική ή θεραπευτική πράξη ή καθορισµένα σύνολα εργαστηριακών εξετάσεων ή διαγνωστικών ή θεραπευτικών πράξεων. Η προσφερόµενη τιµή περιλαµβάνει την παραχώρηση των µηχανηµάτων, των αντιδραστηρίων, του αναλώσιµου υλικού και της συντήρησης για όλο το χρονικό διάστηµα της σύµβασης.

6 Ειδικότερα, στην προσφερόµενη από τον προµηθευτή τιµή µονάδας συµπεριλαµβάνεται υποχρεωτικά: (α) η διάθεση του απαιτούµενου εξοπλισµού και η υποχρέωση αντικατάστασής του σε περίπτωση βλάβης ή σε περίπτωση κυκλοφορίας µηχανήµατος νέας τεχνολογίας κατά τη διάρκεια της σύµβασης, (β) η διάθεση δεύτερης µονάδας, εκτός από τη βασική, ικανής να καλύψει τις ανάγκες σε περίπτωση βλάβης της βασικής µονάδας, για το διάστηµα που αυτή βρίσκεται εκτός λειτουργίας ή µέχρι την αντικατάστασή της, (γ) η αναβάθµιση του λογισµικού του εξοπλισµού και η σύνδεσή του µε το πληροφοριακό σύστηµα του νοσοκοµείου για όλη τη διάρκεια της σύµβασης, (δ) το σύνολο των εργασιών και υλικών συντήρησης και επισκευών, µε την υποχρέωση τήρησης ελαχίστου αποθέµατος ανταλλακτικών και εν γένει αναλώσιµων υλικών εντός του νοσοκοµείου, (ε) ο απαιτούµενος εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος της καλής λειτουργίας των µηχανηµάτων, (στ) το κόστος ασφάλισης του µηχανήµατος και (ζ) το σύνολο των απαιτούµενων ανταλλακτικών, αναλώσιµων υλικών ή αντιδραστηρίων. Στη διακήρυξη του διαγωνισµού, εκτός από τους συνήθεις όρους, µπορεί να καθορίζεται ελάχιστος αριθµός εξετάσεων και να τίθενται πρόσθετοι ειδικοί όροι, καθώς και ποινικές ρήτρες για την περίπτωση που ο προµηθευτής δεν αποκαταστήσει εντός ευλογου χρόνου τη βλάβη του µηχανήµατος ή δεν το αντικαταστήσει µε άλλο. Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας µπορεί να καθορίζονται κατηγορίες εργαστηριακών εξετάσεων και διαγνωστικών ή θεραπευτικών πράξεων για τις οποίες είναι υποχρεωτική η εφαρµογή των διατάξεων των προηγούµενων εδαφίων αυτής της παραγράφου. 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Οικονοµικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας και Πρόνοιας µπορεί να καθορίζεται ανώτατη τιµή προµήθειας, χωρίς διαγωνισµό, συγκεκριµένων υλικών, που δεν είναι συγκρίσιµα, καθώς και υλικών, των οποίων ο χαρακτηρισµός ως πλέον κατάλληλων προς χρήση εξαρτάται από τις ιδιαιτερότητες του συγκεκριµένου ασθενούς, όπως υλικών οστεοσύνθεσης, αρθροπλαστικής, ενδοφακών και βαλβίδων υδροκεφαλίας [Αρχή Τροποποίησης] καθώς και Φίλτρων Αιµοκάθαρσης Τεχνητού Νεφρού, Συστηµάτων Περιτοναϊκής Κάθαρσης, Βελονών Τεχνητού Νεφρού και οστοµικών υλικών ΠΡΟΣΘ. ΦΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΤΟΥ Ν. 3297/04, ΦΕΚ-259 Α [Τέλος Τροποποίησης] (Με την παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν. 3297/04, ΦΕΚ-259 Α ορίζεται ότι : «Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του Ν. 2955/2001, όπως εκάστοτε ισχύει, έχει εφαρµογή και για το Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τα λοιπά Ασφαλιστικά Ταµεία, Στρατιωτικά Νοσοκοµεία και το Αρεταίειον Νοσοκοµείο»). Άρθρο 8 Επέκταση ασφαλιστικών µέτρων Οι διατάξεις των άρθρων 2 έως 6 του ν. 2522/1997 (ΦΕΚ 178 Α ) εφαρµόζονται και κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών αυτού του νόµου, οι οποίες δεν

7 εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των οδηγιών 93/37/Ε.Ο.Κ. (ΕΕ L 199 της ), 93/36/Ε.Ο.Κ. (ΕΕ L 199 της ) και 92/50 Ε.Ο.Κ. (ΕΕ L 209 της ) ή στις διατάξεις µε τις οποίες οι εν λόγω οδηγίες έχουν µεταφερθεί στην εσωτερική έννοµη τάξη. Άρθρο 9 Μεταβατικές διατάξεις Μέχρι την έγκριση του πρώτου ετήσιου προγράµµατος προµηθειών κάθε Πε.Σ.Υ., οι διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης των συµβάσεων προµηθειών της κεντρικής υπηρεσίας και των αποκεντρωµένων µονάδων του Πε.Σ.Υ. εξακολουθούν να διέπονται από τις ισχύουσες, κατά τη δηµοσίευση αυτού του νόµου, διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 10 Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας 1. Παρατείνονται για πέντε (5) ακόµα χρόνια από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου οι προθεσµίες: α. Της παρ. α του άρθρου 81 του β.δ. 330/1960 (ΦΕΚ 69 Α ), όπως παρατάθηκε µε την παρ. 1α του άρθρου 4 του ν. 543/1977 (ΦΕΚ 43 Α ), µε την παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 2082/1992 (ΦΕΚ 158 Α ) και µε την παρ. 1γ του άρθρου 4 του ν. 2345/1995 (ΦΕΚ 213 Α ). β. Των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 6 του ν. 1807/1988, όπως παρατάθηκαν µε την παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 2082/1992 (ΦΕΚ 158 Α ) και µε την παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2345/1995. γ. Της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 1807/1988, όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2345/1995 (ΦΕΚ 213 Α ). δ. Της παρ. 1 του άρθρου 16 του β.δ. 330/1960 και της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.δ. 266/1974 (ΦΕΚ 23 Α ). ε. Της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 1644/1986, όπως παρατάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν.1807/1988 και µε την παρ. 1α.α. του άρθρου 4 του ν. 2345/1995. στ. Των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 56 του ν. 1759/1988 (ΦΕΚ 50 Α ), όπως παρατάθηκαν µε τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 46 του ν. 2082/1992 και τις παραγράφους α.β. του άρθρου 4 του ν. 2345/1995. ζ. Της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 1807/1988, όπως παρατάθηκε µε τη διάταξη του εδαφίου β της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2345/ Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 543/1977 (ΦΕΚ 43 Α / ) προστίθενται δύο εδάφια, ως ακολούθως: "Εάν ο δικαιούχος, υπέρ του οποίου υφίσταται νόµιµος τίτλος, µεταβίβασε το ακίνητο µε ιδιωτικό έγγραφο σε τρίτο, ο οποίος το κατέχει αποδεδειγµένα επί είκοσι (20) τουλάχιστον χρόνια, το παραχωρητήριο, εφόσον δεν έχει υποβληθεί εµπρόθεσµη αίτηση αυτού ή των νόµιµων κληρονόµων του, εκδίδεται στο όνοµα του σηµερινού κατόχου, µε καταβολή της τρέχουσας αξίας του ακινήτου, µειωµένης κατά 50%, στην οποία δεν συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες που έχουν γίνει από τους κατόχους για την αξιοποίηση, επέκταση, επισκευή του υπό παραχώρηση ακινήτου.

8 Στις περιπτώσεις κατόχων οικοπέδων της παρ. 3 εδάφιο γ του άρθρου 1 του β.δ. 29/1970 (ΦΕΚ 8 Α ), η παραχώρηση γίνεται σε αυτούς που έχουν ανεγείρει, µέχρι τη δηµοσίευση αυτού του νόµου, πλήρη οικοδοµή έναντι καταβολής της τρέχουσας αξίας του οικοπέδου. Εάν οι ανωτέρω κριθούν δικαιούχοι κατά τις διατάξεις του β.δ. 775/1964, η τρέχουσα αξία µειούται κατά το ήµισυ." 3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του ν. 4511/1966 (ΦΕΚ 83 Α ) αντικαθίσταται ως εξής: "3. Η κυριότητα των καταστηµάτων αυτών θα παραχωρηθεί σε επαγγελµατίες, οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί στον οικισµό ως µισθωτές ακινήτων µέχρι τις , κατά προτίµηση δε σε πρόσφυγες. Ως αντίτιµο ορίζεται η κατά το χρόνο της παραχωρήσεως αγοραία αξία του παραχωρουµένου, που θα εξοφληθεί σε τριάντα (30) ίσες εξαµηνιαίες δόσεις. Το αντίτιµο αυτό µειώνεται στο µισό, εάν ο δικαιούχος δεν έχει στην κυριότητά του άλλο ακίνητο, κατάλληλο για την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας." 4. Τα παραχωρητήρια των οικοπέδων του Συνοικισµού "Καλλιθέα" Θεσσαλονίκης, τα οποία εκδόθηκαν βάσει του ν. δ. 3906/1958 (ΦΕΚ 196 Α ) για την αποκατάσταση σαράντα τριών (43) δικαιούχων οικογενειών, σε έκταση που έχει χαρακτηρισθεί ως χώρος πρασίνου, ακυρώνονται και εκδίδονται δωρεάν νέα παραχωρητήρια από την αρµόδια υπηρεσία Πρόνοιας της οικείας Περιφέρειας, για τα διαµερίσµατα τα οποία ανεγέρθηκαν βάσει του ν. 4511/1966 και των αριθ. Γ5β/3076/ και Γ5β/48/ υπουργικών αποφάσεων, προς στέγαση των παραπάνω οικογενειών, στην περιοχή "ΑΞΙΟΣ" Θεσσαλονίκης. 5. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν. 2592/1998 (ΦΕΚ 57 Α ) και των άρθρων 1 έως 3 του π.δ. 412/1998 (ΦΕΚ 288 Α ) εφαρµόζονται από και για τη µισθοδοσία των Προέδρων και των Αναπληρωτών Γενικών ιευθυντών των Πε.Σ.Υ., των ιοικητών και Αναπληρωτών ιοικητών των νοσοκοµείων, του προσωπικού της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 2889/2001, καθώς και για τη µισθοδοσία των υπαλλήλων των Κεντρικών Υπηρεσιών και των λοιπών, πέραν των νοσοκοµείων, αποκεντρωµένων µονάδων των Πε.Σ.Υ.. [Αρχή Τροποποίησης] Η αποζηµίωση για υπερωριακή απασχόληση των ανωτέρω υπαλλήλων βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού κάθε Πε.Σ.Υ.Π. ΠΡΟΣΘ. Ε ΑΦΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΤΟΥ Ν. 3204/03, ΦΕΚ-296 Α [Τέλος Τροποποίησης] 6. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165 Α ) έχουν εφαρµογή και για δηµόσια έργα που εκτελούνται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. 7. Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123 Α ) εφαρµόζεται και για τους ιατρούς και οδοντιάτρους που διορίσθηκαν σε οργανική θέση του Ε.Σ.Υ. πριν από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου και έχασαν ή χάνουν τη θέση τους µε την έκδοση απόφασης των επιτροπών εκδίκασης εκκρεµών ενστάσεων της παρ. 12 του άρθρου 37 του ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165 Α ) ή λόγω ακύρωσης του διορισµού τους, για τυπικές παραλείψεις, µε δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει παρανοµία της αρµόδιας διοικητικής υπηρεσίας, µε την προϋπόθεση ότι, πριν διοριστούν στην οργανική θέση που χάνουν, υπηρετούσαν σε άλλη θέση του Ε.Σ.Υ. ή του Ι.Κ.Α. ή άλλου ασφαλιστικού οργανισµού.

9 8. Στην παρ. 2 του άρθρου 65 του ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123 Α ) προστίθεται στοιχείο πέµπτο, που έχει ως εξής: " ε) Κατ εξαίρεση, σε περίπτωση που για την κατάληψη της θέσης Επιµελητών Α και ιευθυντών, απαιτείται ως προσόν η άσκηση ειδικότητας, της οποίας το χρονικό διάστηµα από την αναγνώριση αυτής από το ΚΕ.Σ.Υ., κατά τις κείµενες διατάξεις, είναι µικρότερο των απαιτούµενων κατά τα στοιχεία β και γ πέντε (5) και δέκα (10) ετών αντίστοιχα, πλέον του απαιτούµενου χρόνου ειδίκευσης για την απόκτηση του σχετικού τίτλου, η θέση µπορεί να καλυφθεί, ελλείποντος άλλου υποψηφίου µε τα απαιτούµενα προσόντα, από ιατρό που έχει ασκήσει την ειδικότητα για µικρότερο χρονικό διάστηµα. Σε κάθε περίπτωση όµως πρέπει ο υποψήφιος να κατείχε θέση κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. ή αντίστοιχη θέση σε νοσοκοµείο ή αναγνωρισµένα επιστηµονικά κέντρα της αλλοδαπής για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δύο (2) ετών για την κατάληψη θέσης Επιµελητή Α και τουλάχιστον τριών (3) ετών για την κατάληψη θέσης ιευθυντή. Στα πρακτικά του αρµόδιου συµβουλίου πρέπει να γίνεται ρητή αναφορά της έλλειψης υποψηφίων µε τα απαιτούµενα προσόντα κατά τα στοιχεία β και γ του παρόντος και να αιτιολογείται πλήρως η κατάληψη της θέσης από υποψήφιο µε µικρότερο χρόνο άσκησης της ειδικότητας." Άρθρο 11 Α. 1. Στα ψυχιατρικά νοσοκοµεία που ανήκουν στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) επιτρέπεται να συνιστάται µε τους οργανισµούς τους στην κατηγορία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ( Ε), κλάδος προσωπικού µε την ονοµασία Ε Επιµελητών Ασθενών. 2. Τυπικό προσόν διορισµού στις θέσεις του κλάδου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ορίζεται δίπλωµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. του Τοµέα Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Υπηρεσιών, ειδικότητας Νοσηλευτικής Ατόµων µε Ψυχικές Παθήσεις ή πτυχίο Α ή Β κύκλου Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου ειδικότητας Βοηθών Νοσηλευτών ή απολυτήριος τίτλος Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Τµήµατος Νοσηλευτικής. 3. Καθήκοντα του προσωπικού του ανωτέρω κλάδου είναι ιδίως: α. Η συµµετοχή στη νοσηλεία, καθαριότητα, περιποίηση και γενικά περίθαλψη των ασθενών, σύµφωνα µε τις οδηγίες και εντολές του αρµόδιου νοσηλευτικού προσωπικού. β. Η επιµέλεια για την καθαριότητα, τον κατάλληλο φωτισµό, τον αερισµό των θαλάµων και το στρώσιµο των κρεβατιών, την τοποθέτηση του ακάθαρτου ιµατισµού σε σάκους και η αποµάκρυνσή τους από τους νοσηλευτικούς χώρους, η παραλαβή του καθαρού ιµατισµού και του αναλώσιµου υλικού, η προετοιµασία του επιδεσµικού υλικού και η απολύµανση χρησιµοποιούµενων αντικειµένων, δοχείων και χώρων. γ. Η θερµοµέτρηση και η σφυγµοµέτρηση των ασθενών και η ενηµέρωση των αρµοδίων. δ. Η φροντίδα για την καθαριότητα και την καλή εµφάνιση των ασθενών. ε. Η επιµέλεια και η υποστήριξη των ασθενών στο τµήµα και ο περιορισµός επί κλίνης, όταν υπάρχει ιατρική εντολή. στ. Η παροχή βοήθειας στη διανοµή του φαγητού και το τάισµα ασθενών, όταν βρίσκονται σε αδυναµία να εξυπηρετηθούν µόνοι τους.

10 ζ. Η συµµετοχή στην ψυχιατρική οµάδα του τµήµατος που ανήκουν και η ενεργή βοήθεια στην κινητοποίηση και κοινωνική αποκατάσταση των ασθενών. 4. Το προσωπικό της κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ), που κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου υπηρετεί σε ψυχιατρικά νοσοκοµεία σε θέσεις ειδικότητας Νοσοκόµων Φυλάκων Ασθενών, επιτρέπεται να κατατάσσεται σε θέσεις του κλάδου Ε Επιµελητών Ασθενών. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την κατάταξη αυτή είναι το προσωπικό του προηγούµενου εδαφίου να έχει ασκήσει πραγµατικά τα καθήκοντα Νοσοκόµου Φύλακα Ασθενών σε ψυχιατρικό νοσοκοµείο του Ε.Σ Υ. για χρονικό διάστηµα δέκα (10) τουλάχιστον ετών, να έχει παρακολουθήσει εκπαιδευτικά προγράµµατα ή σεµινάρια επιµόρφωσης διάρκειας τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) ωρών,συνεχώς ή διακεκοµµένα, σε οποιαδήποτε από τα θέµατα ψυχιατρικής µεταρρύθµισης, ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης ασθενούς, ψυχολογικής υποστήριξης ασθενούς, κοινωνικοοικονοµικής επανένταξης ασθενούς, ανάπτυξης δράσεων σε οµάδες κοινωνικής αποκατάστασης και προώθησης ασθενών για απασχόληση και να υποβάλει σχετική αίτηση. Για την κατάταξη αυτή απαιτείται απόφαση του Προέδρου του οικείου Πε.Σ.Υ., που εκδίδεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου υπηρεσιακού συµβουλίου. Περίληψη της απόφασης αυτής δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η κατάταξη γίνεται µε το βαθµό που φέρει ο κατατασσόµενος στην κατεχόµενη από αυτόν θέση. Η θέση αυτή µεταφέρεται αυτοδικαίως στον κλάδο Ε Επιµελητών Ασθενών, που συνιστάται επίσης αυτοδικαίως µε την έκδοση της απόφασης κατάταξης, εφόσον δεν έχει συσταθεί ο κλάδος, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 5. Οι µεταφερόµενες θέσεις, που συνιστώνται αυτοδικαίως στον κλάδο Ε Επιµελητών Ασθενών, διαβαθµίζονται ενιαίως στους βαθµούς Α. Για τη µεταφορά και τη σύσταση των θέσεων αυτών εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του οικείου Πε.Σ.Υ, που ορίζει τον κλάδο, τον αριθµό των θέσεων και τη διαβάθµισή τους. Η απόφαση αυτή δεν δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 6. Προσωπικό, που κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου υπηρετεί σε ψυχιατρικά νοσοκοµεία που ανήκουν στο Ε.Σ.Υ µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε προσωποπαγείς θέσεις ΝοσοκόµουΦύλακα Ασθενούς, επιτρέπεται να κατατάσσεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, σε προσωποπαγείς θέσεις δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε την ίδια σχέση εργασίας και την ίδια ειδικότητα, που µετονοµάζεται αυτοδικαίως µε την έκδοση της απόφασης κατάταξης σε ειδικότητα Επιµελητή Ασθενούς, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του δεύτερου εδαφίου της ίδιας παραγράφου. 7. Το προσωπικό των παραγράφων 4 και 6 του παρόντος άρθρου ασκεί τα οριζόµενα καθήκοντα στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου. 8. Θέσεις ειδικότητας Φυλάκων Ασθενών και κατηγορίας ΥΕ των ψυχιατρικών νοσοκοµείων, που κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου είναι κενές ή κενώνονται εφεξής και δεν έχουν προκηρυχθεί για πλήρωση, µεταφέρονται αυτοδικαίως στον κλάδο Ε Επιµελητών Ασθενών και διαβαθµίζονται στους βαθµούς Α. Για τη µεταφορά εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του οικείου Πε.Σ.Υ, που δεν δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

11 9. Όταν πρόκειται για ψυχιατρικά νοσοκοµεία που δεν ανήκουν σε Πε.Σ.Υ., τις αποφάσεις και τις διαπιστωτικές πράξεις που προβλέπονται στις παραγράφους Α.4, Α.5 και Α.8 του παρόντος άρθρου εκδίδει ο ιοικητής του οκείου ψυχιατρικού νοσοκοµείου. Β. Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 2470/ 1997 (ΦΕΚ 40 Α ) εφαρµόζεται από την έναρξη της ισχύος της και µέχρι το διορισµό ιοικητή, κατά τις διατάξεις του ν.2889/2001, και για τους υπαλλήλους που συµµετέχουν στα ιοικητικά Συµβούλια των νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ. µε την ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου. Η ίδια διάταξη, από την έναρξη της ισχύος της, εφαρµόζεται και για τους υπαλλήλους που συµµετέχουν στο.σ. των Θεραπευτηρίων Χρονίων Παθήσεων µε την ιδιότητα του Προέδρου. Γ. Η Κεντρική Επιτροπή Ενδονοσοκοµειακών Λοιµώξεων, που συστήθηκε µε τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 14 του ν. 1579/1985 (ΦΕΚ 127 Α ) και λειτουργεί στα πλαίσια του ΚΕ.Σ.Υ. (Κεντρικό Συµβούλιο Υγείας), σύµφωνα µε την παρ.4 του άρθρου 13 του ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165 Α ), καταργείται και όλες οι αρµοδιότητές της µεταβιβάζονται στο Κέντρο Ελέγχου Ειδικών Λοιµώξεων (Κ.Ε.Ε.Λ.).. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµικών και Υγείας και Πρόνοιας µπορεί να καθορίζεται αµοιβή και αποζηµίωση για έξοδα κίνησης για τα µέλη των επιτροπών του άρθρου 10 του π.δ. 84/2001 (ΦΕΚ 70 Α ) και του π.δ. 247/1991 (ΦΕΚ 93 Α ). Ποσοστό 10% του προβλεπόµενου από τις διατάξεις των παραπάνω προεδρικών διαταγµάτων παραβόλου για την εξέταση των υποβαλλόµενων αιτήσεων αποτελεί έσοδο του προϋπολογισµού της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Ε. Σε αλλοδαπούς οικονοµικούς µετανάστες που έχουν µολυνθεί από τη λοίµωξη HIV ή άλλα λοιµώδη νοσήµατα, εφόσον χρήζουν θεραπευτικής αγωγής και δεν µπορεί στη χώρα προέλευσής τους ή και επιστροφής τους να χορηγηθεί αποτελεσµατική θεραπευτική αγωγή, χορηγείται δωρεάν νοσοκοµειακή και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. Για το διάστηµα που διαρκεί η θεραπευτική αγωγή, οι αλλοδαποί οικονοµικοί µετανάστες δικαιούνται προσωρινής άδειας παραµονής και εργασίας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας καθορίζονται οι προϋποθέσεις και ρυθµίζονται οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή αυτής της διάταξης. ΣΤ. Η διάταξη της παρ. 7 στοιχείο β του ν. 2920/2001 (ΦΕΚ 131 Α ) αντικαθίσταται ως εξής: "β) Οι Επιθεωρητές και οι Βοηθοί Επιθεωρητές λαµβάνουν τις τακτικές αποδοχές, καθώς και όλα τα µε οποιαδήποτε ονοµασία επιδόµατα και οποιεσδήποτε λοιπές παροχές και πάγιες αποζηµιώσεις της οργανικής τους θέσης, πλην εφηµεριών. Εάν το σύνολο των παραπάνω τακτικών αποδοχών και κάθε φύσης επιδοµάτων υπολείπεται των τακτικών µηνιαίων αποδοχών του Επιµελητή Α του Ε.Σ.Υ µε δέκα (10) χρόνια υπηρεσίας για τους Επιθεωρητές και του Επιµελητή Β του Ε.Σ.Υ µε δέκα (10) χρόνια υπηρεσίας για τους Βοηθούς Επιθεωρητές, συµπεριλαµβανοµένων των επιδοµάτων και λοιπών παροχών εκτός των εφηµεριών, καταβάλλεται η διαφορά ως επίδοµα εξίσωσης και οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Στον Γενικό Επιθεωρητή, στους Επιθεωρητές και στους Βοηθούς Επιθεωρητές καταβάλλεται, επιπλέον, ειδική πρόσθετη αποζηµίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται, κατά ειδικότητα, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2719/1999. Κύρωση της ιεθνούς Σύμβασης για τη διατήρηση των αποδημητικών ειδών της άγριας πανίδας και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 2719/1999. Κύρωση της ιεθνούς Σύμβασης για τη διατήρηση των αποδημητικών ειδών της άγριας πανίδας και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 2719/1999 Κύρωση της ιεθνούς Σύμβασης για τη διατήρηση των αποδημητικών ειδών της άγριας πανίδας και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡ. 2719 ΦΕΚ Α` 106/26.5.1999 Κύρωση της ιεθνούς Σύμβασης για τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του

Διαβάστε περισσότερα

* ΝΟΜΟΙ * Νο. 10

* ΝΟΜΟΙ * Νο. 10 - 619 - * ΝΟΜΟΙ * Νο. 10 ΝΟΜΟΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 3457/93 Α /8.5.2006 Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Φαρµακευτικής Περίθαλψης. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 / 4 /2016

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 / 4 /2016 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 / 4 /2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.πρωτ.Α2α/οικ.26782 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση 1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «Αντισταθμιστική εκπαίδευση»: στην έννοια της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2527 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

146/ : 146/ / (2) .).

146/ : 146/ / (2) .). Τροποποίηση και συµπλήρωση του Κανονισµού Παροχών του ΟΠΑ (ΦΕΚ 146/10-2-2011 τ. Β ) Πέµπτη, 24 Φεβρουάριος 2011 06:50 ΦΕΚ: 146/10-2-2011 Τεύχος Β ΚΥΑ Αριθµ. Υ9/137380 (2) Τροποποίηση και συµπλήρωση του

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α. Μετατάξεις στο Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) 1. Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α ) «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθµιση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3235/ΦΕΚ53/A / Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΥΓΕΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3235/ΦΕΚ53/A / Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΥΓΕΙΑΣ - 269 - * ΝΟΜΟΙ * Νο. 4 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3235/ΦΕΚ53/A /18.02.2004 Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΙΗ, 31 Αυγούστου 2010, Συνεδρίασης του Τµήµατος ιακοπής των Εργασιών ιεκπ. της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος των ετεροδηµοτών και άλλες διατάξεις.

Τίτλος: Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος των ετεροδηµοτών και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 3146/2003 Τίτλος: Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος των ετεροδηµοτών και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1 Στην παρ. 12 του άρθρου 1 του Ν. 2623/1998 (ΦΕΚ139 Α') προστίθεται εδάφιο. Άρθρο 2 Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2072/92 (ΦΕΚ 125/ ΤΑΝ)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2072/92 (ΦΕΚ 125/ ΤΑΝ) ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2072/92 (ΦΕΚ 125/23.7.92 ΤΑΝ) Ρύθμιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προθετικών και ορθοτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α 80) ως ακολούθως:

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α 80) ως ακολούθως: NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4310 (ΦΕΚ Α 258 8.12.2014) Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 76 Ισοτιµία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γλυκερία Σιούτη, καθηγήτρια Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γλυκερία Σιούτη, καθηγήτρια Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γλυκερία Σιούτη, καθηγήτρια Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ 1. Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου προβλέπονται στο Ν. 4009/2011 όπως εκάστοτε ισχύει, στον Οργανισμό και στον

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ Άρθρο 3 Τομείς Ψυχικής Υγείας - Ένταξη των Μονάδων Ψυχικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4128/2013. Άρθρο πρώτο

ΝΟΜΟΣ 4128/2013. Άρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 4128/2013 Κύρωση της από 18 εκεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της Χώρας» και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4128 ΦΕΚ Α 51/28.2.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (1) Υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Υποχρέωση να μετέχουν σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές, που

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Νόµος 2667/1998 Εθνική επιτροπή δικαιωµάτων του ανθρώπου Άρθρο 1: Σύσταση και αποστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες:

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.13 ΦΕΚ Α`24 9.2.1998 Προσαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος υπ` αριθ. 271/1989 στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1. 3. 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. πρωτ. Υ3α/ΓΠ οικ 137463/11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ. Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) ΣΣ: Προτείνουμε να περιληφθούν στον υπό σύνταξη Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 5 ΜΑΪΟΥ 1981 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 118 Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2618/1998. Κύρωση σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού ημοσίου και του Ιδρύματος με την

ΝΟΜΟΣ 2618/1998. Κύρωση σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού ημοσίου και του Ιδρύματος με την ΝΟΜΟΣ 2618/1998 Κύρωση σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού ημοσίου και του Ιδρύματος με την επωνυμία "Ι ΡΥΜΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ" με την οποία τροποποιείται η από 24.5.1991 όμοια σύμβαση που κυρώθηκε με το ν. 1964/1991.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά: 09-09-2009 Αρ. Πρωτ.: 8596 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: «ιευκρινήσεις µετά την δηµοσίευση του Ν. 4052/01-03-2012 (ΦΕΚ Α 41), προς τους Φορείς Υγεία και Πρόνοιας»

Θέµα: «ιευκρινήσεις µετά την δηµοσίευση του Ν. 4052/01-03-2012 (ΦΕΚ Α 41), προς τους Φορείς Υγεία και Πρόνοιας» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14.03.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 2269/19-3-2012 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ).

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)» Στο Πικέρµι σήµερα την 24/7/2003 στα γραφεία του Ν.Π.Ι.. µε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τις υπηρεσιακές μεταβολές βάσει των διατάξεων του νέου Υπαλληλικού Κώδικα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τις υπηρεσιακές μεταβολές βάσει των διατάξεων του νέου Υπαλληλικού Κώδικα Αθήνα, 12 Απριλίου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα Κύρωση της σύµβασης-πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Τ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Π Α Ν Τ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Κ.Ε.) Εγκρίθηκε στη 10 η Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ακαδημαϊκού έτους 2008-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Δράμα: 13/06/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρ. 5902 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ Π.. 394 της 4/11.1Ο.83: ιαδικασία και προϋποθέσεις πλήρωσης των θέσεων, µονιµοποίησης και χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών που αφορούν στα µέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για κάθε θέµα που αφορά τους προπονητές ποδοσφαίρου. Η Ε.Π.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 95(Ι) του 2002 93(Ι) του 2002 27(Ι) του 2003 172(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων για τη Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης» Άρθρο 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων για τη Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης» Άρθρο 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων για τη Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης» Άρθρο 1 Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του Ν.3489/2006 (Α 205), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 12 του Ν.4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Διαδικασία και τρόπος προκήρυξης θέσεων ιατρών Ε.Σ.Υ. και προθεσμία και τρόπος υποβολής δικαιολογητικών»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Διαδικασία και τρόπος προκήρυξης θέσεων ιατρών Ε.Σ.Υ. και προθεσμία και τρόπος υποβολής δικαιολογητικών» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

CPV: «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης Ψυκτικών συγκροτηµάτων» Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η ΕΚΘΕΣΗ

CPV: «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης Ψυκτικών συγκροτηµάτων» Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εργασία συντήρησης & επισκευής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ κλιµατιστικών όλων των υπηρεσιών ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ του ήµου Μαραθώνος, έτους 2017 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ.Μελέτης 10/18-05-2017 Τ Ε Χ Ν Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 9 Αυγούστου 2016 Αρ. Πρωτ.: 10776

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 12 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12.1. Το Ταµείο εγκρίνει στα άµεσα µέλη του και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, τη µετάβαση σε ενδεδειγµένα θεραπευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ. Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/793/οικ Προς: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ. Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/793/οικ Προς: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΣ 33/2006: Αναστολή Διορισμών και Προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα. (408617)

ΠΥΣ 33/2006: Αναστολή Διορισμών και Προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα. (408617) ΠΥΣ 33/2006: Αναστολή Διορισμών και Προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα. (408617) Αρθρο :0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία : 31 Πράξη 33 της 27.12.2006 (ΦΕΚ Α 280/28.12.2006) Αναστολή Διορισμών και Προσλήψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ \ ΑΘΗΝΑ 2015 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 1. Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΖΘ-6ΤΕ ΕΓΚΥΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚΖΘ-6ΤΕ ΕΓΚΥΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 17/03/2014 Αριθ. Πρωτ.: Υ3/Γ.Π./οικ.23726 Ταχ. Διεύθυνση :Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ. ΓΚΟΓΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΡΑΓΑΤΣΗ 12 ΤΑΧ. ΚΩ. : 185 35 ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Ταχ. /νση: Αθηνών 99, Τ.Κ , Καλαµάτα Καλαµάτα, 20/10/2017 Αρ. Πρωτ.

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Ταχ. /νση: Αθηνών 99, Τ.Κ , Καλαµάτα Καλαµάτα, 20/10/2017 Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Ταχ. /νση: Αθηνών 99, Τ.Κ. 24134, Καλαµάτα Καλαµάτα, 20/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 48434 Έχοντες υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989)

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) ΝΟΜΟΣ 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) (όλα τα άρθρα του νόµου αυτού, πλην των άρθρων 36 και 39, παραλείπονται, καθόσον δεν

Διαβάστε περισσότερα

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83)

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Άρθρο 1 - Ποιοι δικαιούνται υγειονοµική περίθαλψη α. Υγειονοµική περίθαλψη, ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή, δικαιούνται οι προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 Αρθρο 5 Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων. "1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δηµόσιων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθ. ΔΥ5γ/Γ.Π./Οίκ. 75762/05 (ΦΕΚ 1037 Β/21-7-2005): Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στις Διοικήσεις Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ3ΟΛΕΑ-Π5Ε. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΜΗΤΤΟΣ 21 / 8/ 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµ. πρωτ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ».

ΑΔΑ: ΒΛΩ3ΟΛΕΑ-Π5Ε. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΜΗΤΤΟΣ 21 / 8/ 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµ. πρωτ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ». Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΜΗΤΤΟΣ 21 / 8/ 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµ. πρωτ. 2073 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ ιεύθυνση: Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 1 Τ.Κ. 172 34 Πληρ. Πατήθρα Ελένη Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ.»

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ξάνθη, 10 Ιουνίου 2016 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΈΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ - Ο.Α.Σ.Ε.

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΈΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ - Ο.Α.Σ.Ε. ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΈΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ - Ο.Α.Σ.Ε. µε θέµα: «Ειδικές Ρυθµίσεις Άρσης Αντικινήτρων στη Συνδικαλιστική ράση» (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11 /2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11 /2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11 /2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ------------------------------------ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3326, 17/5/1999. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 17ης ΜΑ Ι ΟΥ 1999

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3326, 17/5/1999. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 17ης ΜΑ Ι ΟΥ 1999 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3326 της 17ης ΜΑ Ι ΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 1999 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών Κλάδου ΕΣΥ, επί θητεία, για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ»

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών Κλάδου ΕΣΥ, επί θητεία, για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Πάτρα: 04/08/2016 Aρ. Πρωτ.: 16469 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ 26504 ΡΙΟΝ ΠΑΤΡΩΝ Α.Φ.Μ : 999100816 Διεύθυνση : Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 432 Ε.Ε. Παρ. Ι(IΙ) Αρ. 4302, 26.2.2016 Ν. 19(IΙ)/2016 Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων του 2016 Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Προκήρυξη θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου ΕΣΥ, επί θητεία, για το ΠΕΔΥ Κ.Υ Ιθάκης αποκεντρωμένης μονάδας της 6ης Υ.ΠΕ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Προκήρυξη θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου ΕΣΥ, επί θητεία, για το ΠΕΔΥ Κ.Υ Ιθάκης αποκεντρωμένης μονάδας της 6ης Υ.ΠΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πάτρα: 04-05-2017 Αρ. Πρωτ.: 3372 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η 6 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας... ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας... ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας... ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Αθήνα, 30-8-2004 /ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 21-08-2014 ΠΑ.Γ.Ν.Η Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Αριθµ. Πρωτ.: 11815 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τµήµα Προσωπικού Πληρ. Λουκίσα Ελένη ΤΗΛ.2810 542067 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/ 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμαρχος Κερκυραίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/ 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμαρχος Κερκυραίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Κέρκυρα, 27 Μαΐου 2010 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 14630 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Προσωπικό Ειδικών Θέσεων στις Περιφέρειες

Α. Προσωπικό Ειδικών Θέσεων στις Περιφέρειες Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29.12. 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74802 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 14 / 04 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/1911 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Tεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

από το άρθρο 29 του ν. 4369/2016 (Α 33), όπως ισχύει. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 85 «Κριτήρια επιλογής προϊσταμένων» του ν.

από το άρθρο 29 του ν. 4369/2016 (Α 33), όπως ισχύει. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 85 «Κριτήρια επιλογής προϊσταμένων» του ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΑΔΑ: Αριθ. ΦΕΚ: 1509/Β/03.05.2017

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15 / 09 / 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 37964 / 3847 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΙΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Α.Ε ΕΤΟΥΣ 2002

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Α.Ε ΕΤΟΥΣ 2002 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Α.Ε ΕΤΟΥΣ 2002 Στην ΑΘΉΝΑ ΣΉΜΕΡΑ ΤΗΝ 10.04.2002 ΣΤΑ Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ Α.Ε (Χαλκοκονδύλη 30), µεταξύ αφ ενός του κ.στ. ΝΕΖΗ ιευθύνοντος Συµβούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3714,ΦΕΚ Α 231/7.11.2008 Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις 1 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 22965 8 ουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2115 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Ηρακλείου. 2 Κέρκυρας. 3 στο Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Στάδιο Κομοτηνής «Πανθρακικό». 4

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38 Α )»

Θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38 Α )» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 1. Ν. 1199/1981 (ΦΕΚ 237 Α ), Άρθρο 12, Παράγραφος 4 «Περί ρυθµίσεως θεµάτων καταστάσεως υπαλλήλων του ηµοσίoυ, των Ν.Π..., των Ο.Τ.Α και άλλων τινών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, Πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ.»

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ.» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ξάνθη, 27 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ14691Ο3-Ω2Δ Ηράκλειο Αριθμ. πρωτ. 4924/Φ30.2

ΑΔΑ: ΒΛΛ14691Ο3-Ω2Δ Ηράκλειο Αριθμ. πρωτ. 4924/Φ30.2 Ηράκλειο 16-10-2013 Αριθμ. πρωτ. 4924/Φ30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες προς τις Πρωτοβάθµιες Επιτροπές του Ν.2643/1998 για τις τοποθετήσεις στις θέσεις εργασίας της προκήρυξης έτους 2002.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες προς τις Πρωτοβάθµιες Επιτροπές του Ν.2643/1998 για τις τοποθετήσεις στις θέσεις εργασίας της προκήρυξης έτους 2002. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙ Ταχ. /νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82 Αθήνα Telefax : 210 5295156

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1 /2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1 /2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ Α 30-9-2016 ΝΠ «Κοινωνικής Πολιτικής ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 1802 Πολιτιστικής Ανάπτυξης & Παιδείας» (ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1 /2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Στο Σχέδιο Νόμου «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». Άρθρο. Επιλογή και τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Αθήνα, 2 Ιουνίου Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.42 Ε/4/οικ.17204

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Αθήνα, 2 Ιουνίου Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.42 Ε/4/οικ.17204 ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αθήνα, 2 Ιουνίου 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.42 Ε/4/οικ.17204 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α)

Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Τροποποίηση του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟ Α» ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟ Α» ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 1 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟ Α» ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Π.Ι.. - Α.Φ.Μ. 997562542 ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡ. 54-85100 ΡΟ ΟΣ Τηλ.: (22410) 22259 /36370 /36360 Fax : (22410) 27462 Ρόδος, 08/12/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Δράμα: 08/08/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρ. 8066 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Το ΝΠ «Κοινωνικός Οργανισµός ήµου Πατρέων» έχοντας υπόψη:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Το ΝΠ «Κοινωνικός Οργανισµός ήµου Πατρέων» έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ Γούναρη 76 262 24 Πάτρα Πληρ.: Β. Κρουστάλη Τηλ.: 2610-390.975 Φαξ: 2610390.975 Πάτρα, 24/5/2016 Αρ. Πρωτ.: 2108 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Κανονισμού Παροχών του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Κανονισμού Παροχών του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ : Α Ταχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο... Ρύθμιση της Κοινωνικής Ασφάλισης του προσωπικού της Τράπεζας της Ελλάδος

Αρθρο... Ρύθμιση της Κοινωνικής Ασφάλισης του προσωπικού της Τράπεζας της Ελλάδος Αρθρο... Ρύθμιση της Κοινωνικής Ασφάλισης του προσωπικού της Τράπεζας της Ελλάδος 1. Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού η Τράπεζα της Ελλάδος αναλαμβάνει την Κοινωνική Ασφάλιση του προσωπικού της στους

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4354/2015 ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ. Εισηγητής: - Κωνσταντίνος Μπλάγας, Δ/νων Σύμβουλος ΔήμοςΝΕΤ

Ν. 4354/2015 ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ. Εισηγητής: - Κωνσταντίνος Μπλάγας, Δ/νων Σύμβουλος ΔήμοςΝΕΤ Ν. 4354/2015 ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ Εισηγητής: - Κωνσταντίνος Μπλάγας, Δ/νων Σύμβουλος ΔήμοςΝΕΤ Νέο μισθολόγιο Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 7) + Δημοτικές Επιχειρήσεις Μισθολογικά κλιμάκια (άρθρο 9) Αποσύνδεση μισθού

Διαβάστε περισσότερα

1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου χρησιμοποιούνται οι όροι με την ακόλουθη έννοια:

1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου χρησιμοποιούνται οι όροι με την ακόλουθη έννοια: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΑ, ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ Άρθρο 34 Καθιέρωση ποσού επιστροφής από ιδιωτικά φαρμακεία υπέρ των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 1. Για τους σκοπούς του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ιάρθρωση Γραµµατείας

Άρθρο 1 ιάρθρωση Γραµµατείας ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 207 (ΦΕΚ Α 164-15/7/1998) Οργάνωση της Γραµµατείας της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα και σύσταση οργανικών θέσεων. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: Ο ΠΡΟΕ ΡOΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4272, 4/3/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4272, 4/3/2011 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 4 / 09 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1α/οικ.76582 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα