ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΩΝΙΑ ΣΕ ΔΙΣΚΟΥΣ ΤΟΥ 1930

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΩΝΙΑ ΣΕ ΔΙΣΚΟΥΣ ΤΟΥ 1930"

Transcript

1 ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΩΝΙΑ ΣΕ ΔΙΣΚΟΥΣ ΤΟΥ 1930 τοϋ Μάρκου Φ. ΔΡΑΓΟΥΜΗ ΕΙνοα γνωστό ότι ή πρώτη συστηματική κι έκτεταμένη ήχογράφηση τής δημοτικής μας μουσικής μέ συμμετοχή λαϊκών μουσικών άπ δλες σχεδόν τις επαρχίες τής χώρας μας κι άπό τον προσφυγικό έλληνισμό έγινε στήν Αθήνα το άπο το Μουσικό Λαογραφικο Αρχείο (ΜΛΑ) πού ονομαζόταν τότε Σύλλογος Δημοτικών Τραγουδιών1. Έμπνευστές κι έμψυχωτές τής προσπάθειας αυτής υπήρξαν ή Μέλπω Μερλιέ κι ό Ούμβέρτος Περνό. Το ιστορικό τής ίδρυσης τοϋ ΜΛΑ, πού τώρα είναι προσαρτημένο στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, το εχει πραγματευθεΐ λεπτομερειακά, ή ίδια ή Μέλπω Μερλιέ, ό σύζυγός της Όκτάβιος Μερλιέ καθόις κι ό γράφων2. Ίσως ό βασικότερος άπο τούς στόχους τοϋ ΜΛΑ ήταν ή διάσωση τοϋ μουσικοΰ πλούτου τοϋ προσφυγικοΰ ελληνισμού καί τών νησιών μας, πού βρίσκονταν τήν εποχή τοϋ μεσοπολέμου κάτω άπό ξενική κατοχή. (('Ύστερα άπό τήν καταστροφή τής Μικρασίας», γράφει ή Μέλπω Μερλιέ, «καί τήν άνταλλαγή τών πληθυσμών τής Μικρασίας καί τής Θράκης, έ'πρεπε πρώτα άπ όλα νά 1. Οί πρώτες ηχογραφήσεις τής δημοτικής μας μουσικής έγιναν σέ φωνογραφικούς κυλίνδρους άπό τούς Pernot στη Χίο (1898-9) καί τον Κ. Ψάχο για λογαριασμό τοϋ Ω δείου Αθηνών, στήν Πελοπόννησο (1910) καί Κρήτη (1911). Τό υλικό τής Χίου με καταγραφέα τών κειμένων τόν Pernot καί τών μελωδιών τον Le Flem δημοσιεύθηκε άπό τον πρώτο στύ «Rapport sur une mission scientifique en Turquie» (Paris 1903). Τό ύλικύ πού μάζεψε ό Ψάχος καταγράφηκε ολόκληρο (κείμενα καί μουσική) άπό τον ίδιον καί δημοσιεύθηκε στήν έκδοση τοϋ Συλλόγου προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων «50 Δημώδη Άσματα Πελοποννήσου καί Κρήτης», Συλλογή Ωδείου Αθηνών, Άθήναι Μ. Μερλιέ «Ή Μουσική Λαογραφία στήν Ελλάδα», Αθήνα 1935 (στύ έξής Μερλιέ 35) καί «La chanson populaire grecque» Acta musicologica, 32, τχ. Il - III, Basel 1960, σ Ό Μερλιέ «Les archives musicales de folklore et le centre d études micrasiatiques ( )» Bulletin analytique de bibliographie hellénique 1948, Αθήνα 1949, σ. XXXIII - XLIV καί «Ό τελευταίος έλληνισμός τής Μικρας Ασίας», Αθήνα 1974, (στύ έξής Μερλιέ 74). Μ. Φ. Δραγούμη «"Ενα πρωτοπόρο κέντρο έρευνας τής δημοτικής μας μουσικής», Τέχνη, Περ. Β'., τ. Α', τχ. 4, Ρόδος Δεκ. 1970, σ καθώς καί ή έλαφρά έπηυξημένη καί βελτιωμένη επεξεργασία του μέ τόν ίδιο τίτλο στο (ΡΗχος καί HI - FI», τχ. 21, Αθήνα, Δεκ. 1974, σ

2 Μ. Φ. ΔΡΑΓΟΤΜΗ: ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΜΟΤΣΙΚΙΙΣ ΙΩΝΙΑΣ σωθούν τά τραγούδια των προσφύγων πού, άργά ή γρήγορα, θά χάνουνταν ή θά άφομοιώνουνταν μέ τά εντόπια. Γιά ιστορικούς επίσης λόγους έπρεπε νά συναχτούν τά τραγούδια των Δωδεκανήσων καί τά τραγούδια της Κύπρου»3. Ή προσπάθεια τού ΜΛΑ νά μαζέψει Κυπριακά τραγούδια άπέτυχε. 'Ωστόσο παραπάνω άπύ τά μισά άπύ τά 603 δημοτικά τραγούδια καί σκοπούς πού ήχογράφησε προέρχονταν άπύ πρόσφυγες καί Δωδεκανήσιους τραγουδιστές. Τά Μικρασιατικά δείγματα πού συγκέντρωσε ήταν συνολικά 247 κι άπ αύτά 109 άπύ τον Πόντο, 74 άπύ την Καππαδοκία, 15 άπύ την Ιωνία καί 18 άπύ διάφορες άλλες περιοχές τής Μικρασίας (Βιθυνία, Γαλατία, Λυκαονία) Τά 15 τραγούδια άπύ τήν Ιωνία πού θά μάς άπασχολήσουν έδώ είναι τά άκόλουθα: Άρ. δίσκου Ήμερομ. Μ.Λ.Α. Αρχή κειμένου Είδος Τραγουδιστής Προέλευσ. Ήχογράφ. 14Β Σανά γκιοέρ ντουξάς Τουρκόφωνο Ε. Μπογιατζή Φώκιες Aj Μιά μαύρη πέτρα τοΰ γιαλού7 Σμυρνέϊκο Στέφ. Ξεπαστύς Βουρλά Α2 Ώρέ καί σείς πουλιά πετούμενα Παλιοελλαδ.»»» 188At Νύφη μου καλορίζισσα Τοϋ γάμου Ε. Μπογιατζή Φώκιες Α2 Νά ζήσ ή νύφη κι ô γαμπρύς Μ 188Β Τσαρεσαζίμ σενσίν άντζάκ Τουρκόφωνο»» 189Aj Κοιμήσου χαηδεμένο 189Α2 189Bj μου Νανούρισμα» )) "Υπνε πού παίρνεις τά παιδιά» Μέ τή φωτογραφία σου Μοιρολόγι,, 3. Μερλιέ 35, σ Τά παραπάνω στατιστικά στοιχεία δέν άντλοϋνται άπό τήν έγκυρότερη άπό τίς δημοσιευμένες πηγές γιά τόν αριθμέ» των τραγουδιών πού ήχογραφήθηκαν τό 1930 άπύ τύ ΜΛΑ (Μερλιέ 74 σ. 64). Προέρχονται άπό μιά άκόμα πιύ ένημερωμένη στατιστική πού έγινε πρόσφατα άπύ τον γράφοντα ειδικά γιαύτή τή μελέτη. 5. Γιά νά βρω τις ημερομηνίες πού τραγούδησαν ό Ξεπαστύς κι ή Μπογιατζή στύ ΜΛΑ άνέτρεξα στο φάκελλο «Παληοί Λογαριασμοί» πού φυλάγεται άκόμα στύ ΜΛΑ. 6. Άπύ τόν παραπάνω φάκελλο προκύπτει δτι ή Μπογιατζή λεγόταν καί Βογιατσίδη. 7. "Οταν στύ έξης θ άναφέρομαι σ αύτύ τύ τραγούδι θά τύ ονομάζω γιά συντομία «Ή Λούλα», έπειδή τύ όνομα αύτύ κατέχει ξεχωριστή θέση μέσα στά «γυρίσματα» του (βλ. παράδ. 1). 268

3 Μ. Φ. ΔΡΑΓΟΥΜΗ: ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΩΝΙΑΣ 189Β2 Άπά στό τρίκορφο Ε. Μπογιατζή βουνό Παλιοελλαδ.» 190Α Τίποτα δεν ήκέρδισα Αμανές» 190ΒΧ Αρχιμηνιά κι άρχιχρονιά Κάλαντα» 190Β2 ΤΗρθαν τά Φώτα»» 191Α Έχετε γειά ψηλά βουνά Παλιοελλαδ.» 191Β Τί όμορφ εΐν ή Λεβαδιά»» » "Ολοι οί δίσκοι τής συλλογής ΜΛΑ πού γυρίστηκαν το είναι μικροί των 78 στροφών, καί κόπηκαν σέ λίγα, οχι έμπορεύσιμα άντίτυπα. Άπ αυτούς, μερικές σειρές κατατέθηκαν στο ΜΛΑ καί μερικές άλλες στο «Ινστιτούτο Φωνολογίας καί Μουσείο του Λόγου» στο Παρίσι. Πρέπει εξάλλου νά σημειωθεί δτι τά 15 παραπάνω τραγούδια ειπώθηκαν άπύ τούς τραγουδιστές τους, χωρίς καμιά άπολύτως οργανική συνοδεία, ή υποστήριξη άπύ άλλες φωνές. Στο ΜΛΑ φυλάγονται οί φωτογραφίες των εκτελεστών τών τραγουδιών δηλ. του Ξεπαστοΰ, καί τής Μπογιατζή, καθώς κι άρκετές λεπτομέρειες γιά τή ζωή τους σέ σχετικά δελτία καί σημειώματα. Άπύ τά στοιχεία αύτά μπορούμε νά σκιαγραφήσουμε μια υποτυπώδη βιογραφία τους. Το εκτενέστερο άπύ τά δύο σημειώματα πού σώζονται γιά τον Ξεπαστό είναι γραμμένο άπύ τή Μέλπω Μερλιέ, μάλλον το 1930, καί περιέχει τις έξής πληροφορίες: «Στά 1910 πήγε κληρωτός στον τουρκικό στρατό, 5 μήνες στή Σμύρνη, λιποτάκτησε καί ξαναγύρισε στά Βουρλά, δπου έ'μεινε ως τά Στά 1914 τον ξαναπήραν στά Σώκια, δπου έμεινε 45 μέρες. Ζήτησε μια άδεια, πήγε στά Βουρλά καί κεΐ πήρε ένα καΐκι καί πήγε στή Σάμο καί Πειραιά. Στον Πειραιά καί στήν Αθήνα δούλευε ώς εργάτης (σκαφτιάς) ώς τά 16, στά Νοεμβριανά. Τρεις μέρες μετά έφυγε γιά τή Θεσσαλονίκη, άπ έκει στή Μυτιλήνη δπου μπήκε στήν Μεραρχία Αρχιπελάγους. Απ έκεΐ ξαναγύρισαν στή Σαλονίκη κι έφυγαν γιά το μέτωπο. Πληγώθηκε στο Σκρά. Απολύθηκε στά 19, πήγε στά Βουρλά (έλλ. κατάληψη) έφυγε 6 μήνες προ τής καταστροφής, κινηματοποιήθηκε. Άπύ τά 22 εγκαταστάθηκε πρώτα Αθήνα κι ύστερα Πειραιά». Το δεύτερο, συντομότερο σημείωμα, γραμμένο το 1934 άπύ το Δημήτρη Λουκόπουλο δίνει τις άκόλουθες συμπληρωματικές πληροφορίες γιά τον Ξεπαστό. «Κατοικεί οδός Γεροντάκου έναντι Αστυν (ομικοΰ ) Σταθμού παρά τον Άγιον Παντελεήμονα κοντά στά Λιπάσματα. Γεννήθηκε στά Βουρλά το Είναι έντελώς άγράμματος. Τώρα είναι μόνιμος εργάτης Λιμένος Πειραιώς μέ ήμερομ(ίσθιο) 110 δραχμές». Το βιογραφικό δελτίο τού Ξεπαστοΰ επαναλαμβάνει περίπου τά ΐδια προ 269

4 Μ. Φ. ΔΡΑΓΟΥΜΗ: ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΩΝΙΑΣ σθέτοντας ότι ήταν ανταλλάξιμος του 1924 καί ότι είναι καλλίφωνος, ψάλλει πρακτικά βυζαντινή μουσική, κι ότι πριν τραγουδήσει έναν άμανε πού του ζήτησαν άρχισε νά ψάλλει σάν εισαγωγή μιά δοξολογία8. Τέλος στο πίσω μέρος του βιογραφικοϋ σημειώματος τής Μέλπως Μερλιέ υπάρχει ένα σύντομο σχόλιό της, πού μάς πληροφορεί ότι ό Ξεπαστύς έ'μαθε νά τραγουδά άμανέδες άπύ έναν Τούρκο πριν άπύ το 1910 κι ότι ό Τούρκος αύτός ήξερε έλληνικά καί τού άρεσε νά τραγουδάει ελληνικά τραγούδια. Άπύ στοιχεία πού ύπάρχουν σ έναν φάκελλο πού φυλάγεται στο ΜΛΑ καί περιέχει τά κείμενα μιας σειράς άπύ Ιωνικά τραγούδια πού κατέγραψαν οί συνεργάτες τού ΜΛΑ χωρίς τή μουσική τους το 1930 βλέπουμε ότι το ρεπερτόριο τού Ξεπαστοΰ ήταν αρκετά πλούσιο. Δήλωσε οτι ήξερε 32 τραγούδια κι άπάγγειλε 30. Άπ αύτά, όπως είδαμε, φωνογραφήθηκαν μόνο δύο. Τά 30 κείμενα πού έδωσε ό Ξεπαστύς στο ΜΛΑ είναι κατά κατηγορίες τά έξης: 1 ) 8 σμυρνέϊκα μέσα στά όποια συγκαταλέγονται ένδιαφέρουσες παραλλαγές των τραγουδιών «Ό Τσαχπίνης», «Ν άλλάξεις γνώμη», «Ή Σμυρνιά», «Ό Κουκλουτζάς» κι ή «Γκοστεπελιά»9. 2) 6 άμανέδες. "Εναν άπύ αυτούς δήλωσε ότι συνήθιζε νά τον τραγουδά σέ μακάμ «Ίσφαχάν» κι έναν άλλον σέ μακάμ «χουζάμ». 3) 5 παλιοελλαδίτικα μέ πασίγνωστα incipit: «Εσείς πουλιά πετούμενα», «Λάμπει ό ήλιος στά βουνά», «Μάνα μου τά λουλούδια μου», «Τά πήρανε τά πρόβατα» καί «Τύ λεν οί κούκοι στά βουνά». 4) 3 συρτοί. 5) 2 ζεϊμπέκικα. Τύ πρώτο άρχίζει μέ τον στίχο «Έλα βαρκούλα πάρε με». Τό δεύτερο είναι τύ έξης γνωστό καί παλιό χασικλίδικο ρεμπέτικο: «Στούς άπάνω μαχαλάδες/ κάθονται δυό ντερβισάδες/ καί φουμάρουνε τσιγάρο/ τό να πόδι πάνω στ άλλο/ γύρω-γύρω οι ντερβισάδες/ καί στή μέση οί λουλάδες»10. 6) 2 ιστορικά. Τό πρώτο άναφέρεται στή μάχη τού Σκρά καί τό δεύτερο στά κατορθώματα τού θωρηκτοΰ «Άβέρωφ». Γιά τό δεύτερο ή Μέλπω Μερλιέ, πού άκουσε τή μουσική του, σημειώνει κάτω άπό τό κείμενό του τήν έξης παρατήρηση: «Ή μουσική του δεν είναι δημοτικού τραγουδιού. Τό σημειώνω μόνο σάν τραγούδι πολεμικό». 7) 4 μέ ποικίλο περιεχόμενο (πατινάδα, λαμπριάτικο, μαγιάτικο, τού κλήδονα). Τό μοναδικό βιογραφικό σημείωμα πού υπάρχει γιά τήν Μπογιατζή είναι γραμμένο τό 1934 άπό τόν Δημήτρη Λουκόπουλο καί περιέχει τις άκόλουθες πληροφορίες: «Διεύθυνση: Κρεμμυδαρού άριθ. παραπήγ(ματος) 178, πού είναι σπίτι τής άδερφής της, Ευαγγελίας Νικολούκα, γιατί αύτή έχει άντρα δύ- 8. Μερλιέ 35, σ Στέλλας Επιφανίου-Πετράκη «Λαογραφικά της Σμύρνης», Πέμπτο Βιβλίο, Λαϊκά καί Ελαφρά Τραγούδια, Β' έκδοση, Αθήνα 1972, σ. 34-5, 38,57,63, Μερικοί στίχοι άπό τό τραγούδι αυτό δημοσιεύονται άπό τόν Ήλία Πετρόπουλο στά «Ρεμπέτικα τραγούδια» ( Αθήνα σ. 1968) σ. 121 καί

5 Μ. Φ. ΔΡΛΓΟΤΜΗ: ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΩΝΙΑΣ. V *&%?% : *»Γ " V.. ZJX* ri*, w* Γ " V Ό Στέφος Ξεπαστός. 271

6 Μ. Φ. ΔΡΛΓΟΤΜΗ: ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΩΝΙΑΣ στροπο. 'Η Ειρήνη γεννήθηκε στά 1897 στις Φώκιες. Τελείωσε Ε' Δημοτικού. Ανταλλάξιμη τού Τώρα είναι ξαναπαντρεμένη. Από τον πρώτο άντρα έχει καί παιδί πού το συντηρεί ή μητέρα της, γιατί ό δεύτερος άντρας της είναι δύστροπος καί δεν το θέλει. Είχε πατέρα βιολιτζή καί τραγουδιστή, ή Ειρήνη. Τραγουδάει καλά καί ή άδερφή της Εύαγγελία. Επίσης τραγουδάει καλά καλά κι ένας άνεψιός της πού γνώρισα. Ό άνεψιύς αύτός μέ τη μητέρα του μένει στά Σπάτα Αττικής. Μοϋ είπαν πώς έχει έξαιρετική φωνή. Παίζει βιολί τά δημοτικά τραγούδια κι άμανέδες. Τον άκουσα»11. Το βιογραφικό δελτίο τής Μπογιατζή δεν περιέχει καμιά πρόσθετη πληροφορία. Σώζεται, ωστόσο, ένα σχόλιο12 τής Μέλπως Μερλιέ, πού έχει τον χαρακτήρα κριτικής για τη φωνή τής Μπογιατζή καί τά τραγούδια πού είπε: «Δεν θά ήταν κακή» γράφει, «αν δεν ήταν τόσο μονότονη (...) Προτιμώ άπ δλα το «Άπά στο τρίκορφο βουνό» άλλά, δυστυχώς, το λέει δεύτερο. Το πρώτο είναι μοιρολόγι, πού άπ το κείμενό του μοιάζει νά μήν είναι καθαρά δημοτικό. Τά κάλαντα τά προσφυγικά είναι ένδιαφέροντα γιά το κείμενο. Το νανούρισμα δχι κακό». Άπύ τον κατάλογο πού παραθέσαμε πιο πάνω καί τις παρατηρήσεις πού ά- κολούθησαν βλέπουμε καθαρά, δτι τόσο στο ρεπερτόριο του Ξεπαστοΰ, δσο καί τής Μπογιατζή τά «παλιοελλαδίτικα» τραγούδια κατέχουν μιά άρκετά ιδιαίτερη θέση. Τούτο δεν είναι καθόλου παράξενο, αν σκεφθοΰμε δτι ή Σμύρνη, δπως σωστά τονίζει ό Λαίλιος Καρακάσης «ήταν άνέκαθεν ένα μεγάλο κοσμοπολίτικο λιμάνι, δπου κάθε καράβι έφερνε πλήθη κόσμου, πού κάτι άφιναν άπό τή μουσική τους περνώντας, δπως καί κάθε κατακτητής πού πέρασε άπύ τήν πολύπαθη αύτή πόλη κάτι άφησε δικό του μέσα σ ώρισμένα μουσικά μοτίβα της»13. 'Η ξεχωριστή άγάπη πού είχαν οί 'Έλληνες τής Σμύρνης καί τών γύρω πόλεων καί χωριών γιά το παλιοελλαδίτικο τραγούδι, φαίνεται ενδεικτικά κι άπύ τά άκόλουθα: "Οπως μάς πληροφορεί ό Γιάννης Γκίκας, ό κλαριτζής Νικόλαος Αντωνίου Ξηρός ( ) άπύ τήν Εύβοια δούλεψε καί στή Μικρασία καί «σήκωνε τον ενθουσιασμό στά έλληνικά μαγαζιά τής Σμύρνης, πού έπαιζε μέ τήν κουμπανία του»14. Άπύ τή Δέσποινα Μαζαράκη μαθαίνουμε, 11. Τδ σημείωμα συνεχίζει μέ άκόμα 12 στίχους, πού τούς παρέλειψα γιατί άσχολοϋνται μόνο μέ τούς δρόμους πού θά έπρεπε ν άκολουθήσει κανένας καί τις στροφές πού θά έπρεπε νά πάρει γιά νά φθάσει στό παράπηγμα της Μπογιατζή. 12. Το σχόλιο αυτό είναι καταχωρημένο στον ϊδιο φάκελλο όπου βρίσκονται δλα τά σχετικά μέ τά τραγούδια της Ιωνίας πού γραμμοφωνήθηκαν ή άπλώς καταγράφηκαν μόνο μέ τά λόγια τους άπύ τό ΜΛΑ τύ Λαιλίου Καρακάση, «Τραγούδια καί χοροί της Σμύρνης» Μικρασιατικά Χρονικά, τ. Δ, Αθήνα 1948, σ Γιάννη Γκίκα «Μουσικά δργανα καί λαϊκοί όργανοπαϊχτες στην Ελλάδα», Αθήνα 1975, σ

7 Μ. Φ. ΔΡΑΓΟΤΜΙΙ: ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΩΝΙΑΣ Ή Ειρήνη Μπογιατζή

8 Μ. Φ. ΔΡΑΓΟΥΜΗ: ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΩΝΙΑΣ ότι λίγο πρίν άπο το 1922 υπήρχαν πολλά ντόπια έπαγγελματικά μουσικά συγκροτήματα στις μεγάλες παράλιες πόλεις τής Μικρασίας πού καλλιεργούσαν οχι μόνο την σμυρνέϊκη μουσική, άλλά γενικότερα την παλιό ελλά δίτικη καί την εύρωπαϊκή15. 'Ο Νίκος Νάκης γράφει, οτι οί άποκρηάτικοι χοροί τής «Σμυρνέϊκης Λέσχης των Κυνηγών» τέλειωναν μέ τον καλαματιανό, πού τον χορεύανε «κι ήχάλαγεν ό κόσμος άπο ένθουσιασμό»16. Τέλος ό Ν. Καραρας στο βιβλίο του γιά το Σεβντίκιοϊ τής Σμύρνης σημειώνει ότι στά γλέντια των Σεβντικιαλήδων άκούγονταν πολλά στερεοελλαδίτικα τραγούδια καί παραθέτει μάλιστα τά κείμενά τους17. Επίσης δεν είναι καθόλου παράξενο πού ή Μπογιατζή τραγούδησε τούρκικα τραγούδια. Ή τούρκικη μουσική έξασκοϋσε μιάν άκαταμάχητη γοητεία πάνω στούς Χριστιανικούς λαούς τής Μικρασίας, κι ιδιαίτερα στούς Έλληνες. Πολλοί άπο τούς μικρασιάτες έπαγγελματίες μουσικούς μας τήν τραγουδούσαν καί τήν έπαιζαν, άλλοτε γιά δική τους εύχαρίστηση στο στενό τους περιβάλλον, κι άλλοτε γιά βιοπορισμό στά παλάτια των πασάδων καί των μπέηδων18. Επίσης άντηχοϋσε δίπλα στή δική μας μουσική στά πανηγύρια πού οργάνωναν οί "Ελληνες Μικρασιάτες πρίν άπο το Οί Τούρκοι παρακολουθούσαν τά πανηγύρια μας μέ ιδιαίτερο ένδιαφέρον καί πολλές φορές συμμετείχαν σ αύτά τραγουδώντας καί χορεύοντας. Τά ίδια κάναμε καί εμείς στις μεγάλες τούρκικες γιορτές. Μάς τό δηλώνει ξεκάθαρα ό Χρήστος Σαμουηλίδης στο βιβλίο του «Μαύρη Θάλασσα»19: «"Οταν είχαν οί Τούρκοι το Ραμαζάνι τους», σημειώνει, «οί Ρωμιοί παρακολουθούσαν μέ συμπάθεια τή μεγάλη τούτη γιορτή... Κι όταν ερχόταν ή άλλη μεγάλη γιορτή τους το Μπαϊράμι... οί Ρωμιοί έκαναν βίζιτες στά σπίτια των φίλων τους Τούρκων, γιά νά τούς ποΰν χρόνια πολλά, κάθονταν στά γιορταστικά τραπέζια τους καί γλεντούσαν μαζί τους...». Φυσικά αυτού τού είδους οί φιλοφρονήσεις καί φιλικότητες περιορίζονταν, ή καί σταματούσαν τελείως κάθε φορά πού ξεσποΰσαν πόλεμοι άνάμεσα στούς δύο λαούς, κι ιδίως στις παραμονές τής Μικρασιατικής καταστροφής, οπότε ή έ'χθρα των δύο λαών εφθασε στο άποκόρυφο, μετά τις ωμότητες πού διέπραξαν οί Κεμαλικοί ενάντια στον άμαχο πληθυσμό ιδίως τού Πόντου, άλλά κι ολόκληρης τής Μικρασίας. Το άκόλουθο άπόσπασμα άπο το διηγηματικύ στιχούργημα τού Σωκράτη 15. Δέσποινας Μαζαράκη, Τό Λαϊκό κλαρίνο στήν Ελλάδα, Αθήνα 1959, σ Ν. Καρτσωνάκη-Νάκη, Θυμάμαι τή Σμύρνη, Αθήνα 1972, σ Ν. Καραρα, Τό Σεβντίκιοϊ, Αθήνα 1964, σ Ε. Wellesz, Byzantine music, Proceedings of the musical association, 59th session, London Βλ. έπίσης Φ. Άνωγειανάκη, 'Ελληνικά Λαϊκά Μουσικά Όργανα, Αθήνα 1976, σ. 357 καί Μ.Φ. Δραγούμη, Ή παραδοσιακή μουσική μας καί τό ίσλαμικό στοιχείο, Καθημερινή, σ. 10 κ.έ. 19. Αθήνα 1970, σ

9 Μ. Φ. ΔΡΑΓΟΤΜΗ: ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΜΟΤΣΙΚΙΙΣ ΙΩΝΙΑΣ Α. Προκοπίου «Σεργιάνι στην Παληά Σμύρνη»20 μας δίνει ανάγλυφα τήν εικόνα μιας εγκάρδιας ειρηνικής συνδιασκέδασης Τούρκων καί Ελλήνων σ ένα γνήσιο σμυρνέϊκο πανηγύρι: Τα τουμπελέκια δεν άργοϋν, κιθάρες μαντολίνα κόψες21 σαντούρια καί βιολιά δεν λείπουνε κι εκείνα κι ό φωνογράφος κάποτε μέ μια βραχνή φωνή σκορπάει τά μεράκια του άπ το φαρδύ χωνί καί τότες παίρνει πιά φωτιά, πού φτάνει κι ώς τά νέφη τής έξοχής το πατιρντί, το γλέντι καί το κέφι.... Αρχίζουν τον καρσιλαμά χορεύει έκεΐ όποιος θέλει κάθε χορό κεμπάρικο22 γερλίσιο23 τσιφτετέλι ζεϊμπέκικο, χασάπικο, χτυπάνε τσουπανάκια καί ξεχειλά τόση χαρά, πού σβήνει τά μεράκια... Οί άμανέδες άντηχοϋν, τραγούδια καί καντάδες πού τραγουδούν ουλοι μαζί με τσί τραγουδιστάδες. Δέ λείπουν τά ρεμπέτικα, πουχουμε τόσο πλούτο καί μυρίζουν μαχαλά τσή Σμύρνης, σάν ετούτο: (άκολουθοΰν τά στιχάκια άπό 8 ρεμπέτικα) Βλέπετε νά ζυγώνουνε καί Τούρκοι μερακλήδες π άκοΰν τραγούδια τούρκικα καί γίνονται κεφλήδες. Τώς λεν κοπιάστε «μπουγιουρούμ»24 κι αυτοί μέ τεμενάδες καί «μέρ-χαμπάρ»25 καί «χύς μπουλντούκ»26 ρεσπέριδες27 κι άγάδες κάθονται άνεκούρκουδα καί κάνουνε σεΐρι28 Παίρνουν μεζέ δεν πίνουνε καί κάνοντας χατήρι τσί βλέπουν κι οΐ χανούμισες καί τόσες γύρω ντάμες χορεύουνε το «Κιόρογλου»29 λεβέντικα μέ κάμες Β' ϊκδοση, Άθήναι 1949, σ Ρουμάνικη λέξη (cobza) γιά ένα είδος λαούτο. 22. Από τήν τούρκικη λέξη kibar πού σημαίνει λεπτός, καλλιεργημένος, πολιτισμένος. 23. Άπο τήν τούρκικη λέξη yerli πού σημαίνει ντόπιος. 24. 'Ορίστε (τουρκικά). 25. Καλημέρα (») 26. Καλώς σας βρήκαμε (τουρκικά). 27. Λέξη μέ τούρκικη προέλευση πού σημαίνει άγρότης. 28. Άπό τήν τούρκικη λέξη seyir πού σημαίνει σεργιάνι. 29. Χορός έμπνευσμένος άπό τή δράση τοϋ Köröglü, Τούρκου λαϊκού ήρωα τοϋ 16ου αί. 275

10 Μ. Φ. ΔΡΑΓΟΤΜΗ: ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΩΝΙΑΣ κι οί συμπεθέρες γελαστές καί πρώτες στσί τζιλβέδες30 μέ ξυλαράκια ψήνουνε καί φέρνουν τσί καφέδες. Τά πιο ενδιαφέροντα κείμενα τής μικρής ομάδας άπο τραγούδια πού εξετάζω εδώ είναι του μοιρολογιού καί τών πρωτοχρονιάτικων καλάντων (Βλ. παραδείγματα 5 καί 8). Οί στίχοι τών ύπόλοιπων είναι πανελλήνιοι, ή λίγοπολύ γνωστοί άπο νησιώτικες παραλλαγές τους. Αναφέρω ένδεικτικά, δτι το κείμενο του «Καί σείς πουλιά πετούμενα» περιλαμβάνεται στη συλλογή τοΰ Α.Π. Ντάκουλα31 πού περιέχει κυρίως τραγούδια τής Αιτωλοακαρνανίας. Επίσης το δίστιχο τής «Λούλας» (Βλ. παραδ. 1 ) θυμίζει σέ γενικές γραμμές τούς στίχους του εξής γνωστού άμανέ: «Την περιπλέον μου ζωή τήν πέρασα μέ πάθη / γιατί μικρός δέν ήκουγα καί έπεφτα σέ λάθη»32. Το κείμενο τοΰ μοιρολογιού είναι το πιο ένδιαφέρον. Υποβάλλει έμμεσα τήν εικόνα τής καταστροφής τοΰ ελληνισμού τής Ιωνίας καί έκφράζει μέ πρωτόγονη ποιητική δύναμη το άπροσμέτρητο κενό πού άφησε ή θεομηνία αύτή στις ψυχές τών θυμάτων της πού κατάφεραν νά έπιζήσουν. Γιατί οί ξεριζωμένοι Μικρασιάτες πρόσφυγες γλύτωσαν βέβαια άπο τήν πυρκαγιά, τήν σφαγή, τον πνιγμό καί τά τόσα άλλα θανάσιμα δεινά πού τούς χτύπησαν, άλλά άναγκάστηκαν νά ξαναρχίσουν τή ζωή τους άπο το μηδέν, σ έναν χώρο καί μιά εποχή δπου ό άγώνας γιά τήν επιβίωση ήταν ιδιαίτερα δύσκολος καί σκληρός. Το δραματικό κορύφωμα τοΰ τραγουδιού έρχεται στο τέλος, δταν ή τραγουδίστρια, μάλλον αύθόρμητα κι άπροσχεδίαστα ξεσπάει στήν σπαρακτική κραυγή: «Αχ, Χάρε, Χάρε, τί μοΰ έκανες Χάρε;» Περίπου το ίδιο ένδιαφέρον παρουσιάζουν τά λόγια τών πρωτοχρονιάτικων καλάντων, πού διατηρούν το μέτρο καί τήν μελωδία τού σχεδόν πανελλήνιου πρότυπού τους, άλλά άντικαθιστοΰν τούς στίχους του μέ νέους, πιο επίκαιρους, πού άναφέρονται κι αυτοί στήν καταστροφή τοΰ Ελληνισμού τής Μικρασίας, καί το μοιραίο επακόλουθό της, τήν έξορία. 'Ωστόσο οί τελευταίες γραμμές τού ποιήματος άφήνουν νά διαφανεΐ κάποια άμυδρή άχτίδα ελπίδας. Ίσως κάποτε, υπαινίσσονται, θά άνακαταληφθοΰν οί χαμένες πατρίδες καί οί πρόσφυγες θά έπιστρέψουν στά σπίτια τους. Εκτός άπο τά δύο τραγούδια τοΰ γάμου, τά δύο τούρκικα, καί το μοιρολόγι, τά υπόλοιπα συνδέονται μέ μελωδίες λίγο πολύ γνωστές στούς μελετητές τής δημοτικής μας μουσικής. Οί πιο διαδεδομένες είναι τών καλάντων τής 30. Από τήν τούρκικη λέξη dive πού σημαίνει νάζι. 31. Α.Π. Ντάκουλα «Δημοτικά άσματα», Άθήναι 1962, σ Μ.Φ. Δραγούμη «Τά είδη, οί μορφές καί τύ ύφος της δημοτικής μας μουσικής» Χρονικό 73, Έκδοση Καλλιτεχνικού Πνευματικού Κέντρου «Ώρα», τ. 4, Αθήνα 1973, σ Βλ. επίσης τοΰ ίδιου «Σχόλιο γιά τύν άμανέ» Τράμ, Β' διαδρομή, τχ. 2, Θεσ/νίκη, Σεπτ. 1976, σ

11 Μ. Φ. ΔΡΑΓΟΤΜΗ: ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΩΝΙΑΣ Πρωτοχρονιάς33 καί των Φώτων34 των παλιοελλαδίτικων35 καί της «Λούλας»36. Επίσης τά δύο νανουρίσματα κι ό αμανές37 βαδίζουν πάνω σέ μελωδικά σχήματα, πού συναντούμε αρκετά συχνά στά τραγούδια αύτοΰ τού τύπου. 'Η επωδός τού άμανέ (Βλ. παραδ. 7 ) είναι τό γνωστό καί σήμερα ακόμα ρεμπέτικο πού τιτλοφορείται «Ντόκτορ» ή «'Ο γιατρός». Τό τραγούδι αύτό σώζεται πιό ολοκληρωμένο σέ τουλάχιστον τρεις έμπορικούς δίσκους 78 στροφών χτυπημένους στις ΗΠΑ μέσα στη δεκαετία τού Καί σύμφωνα μέ μιά ένδειξη πού υπάρχει σ έναν άπό αύτούς, άποτελεϊ την ελληνική έκδοχή ενός παλιότερου τούρκικου τραγουδιού38. 'Η έλλειψη κειμένου πού παρουσιάζεται στόν επίλογο τού πρώτου άπό τά τραγούδια τού γάμου (βλ. παραδ. 2) καί στόν πρόλογο τού δεύτερου (βλ. παραδ. 3) οφείλεται στό γεγονός δτι τά σημεία αύτά παίζονταν κανονικά άπό τά όργανα κι δτι έδώ ή Μπογιατζή άπλώς τά μιμείται με τή φωνή της. Ακολουθούν τώρα 8 άπό τά εξεταζόμενα τραγούδια καί ή επωδός τού άμανέ σέ καταγραφή κειμένου καί μελωδίας άπό τόν γράφοντα. 'Ωστόσο ή «Λούλα» παρουσιάζεται καί σέ μιά δεύτερη καταγραφή, πού έγινε άπό τόν κορυφαίο συνθέτη μας Νίκο Σκαλκώτα ( ) στό μικρό χρονικό διάστημα πού δούλεψε γιά τό ΜΛΑ ( ως )39. Στό έπτάμηνο αύτό 33. S. Baud-Bovy, Τραγούδια των Δωδεκανήσων, τ. Β', Αθήνα 1938, σ. 123 (Παραλλαγή άπό τήν Κώ). Βλ. έπίσης Λ. Καρακάση, έ'.ά., σ. 440 (Παραλλαγή άπό τήν Σμύρνη). 34. S. Baud-Bovy, έ.ά. σ. 3 (Παραλλαγή άπό τήν Πάτμο) Βλ. έπίσης Λ. Καρακάση, έ.ά. σ. 441 (Παραλλαγή άπό τήν Σμύρνη). 35. Υπάρχουν παραλλαγές των τραγουδκ»ν αύτών στίς έξης συλλογές: τοϋ «Καί σείς πουλιά πετούμενα» στόν Α.Π. Ντάκουλα, έ.ά., σ. 101 (Παραλλαγή άπό τήν Αιτωλοακαρνανία)- τοϋ «Άπά στό τρίκορφο βουνό» στά «32 είδη έλληνικών χορών» τοϋ Θ. Παπασπυρόπουλου, Άθήναι 1931, σ. 5-6 (Παραλλαγή άπό τήν Κυνουρία), καί τοϋ «Τί δμορφ είν ή Λεβαδιά» στόν Α. Π. Ντάκουλα, ί.ά., σ (Παραλλαγή άπό τήν Αιτωλοακαρνανία). Έπίσης ή μελωδία τοϋ «Έχετε γειά ψηλά βουνά» είναι παραλλαγή της μελωδίας τοϋ πασίγνωστου κλέφτικου γιά τή Μάνα τοϋ Κίτσου (αύτ. σ. 107). 36. Λ. Καρακάση, δ.ά., «Ή Λούλα», σ. 444 (Παραλλαγή άπό τήν Σμύρνη). Βλ. έπίσης Θ. Καλλίνικου «Κυπριακή Λαϊκή Μούσα» Λευκωσία 1951, σ. 23 (Παραλλαγή άπό τήν Κύπρο). Ή «Λούλα» μέ τήν φωνή τοϋ Ξεπαστοΰ κυκλοφόρησε πρόσφατα (1976) καί σέ δίσκο LP 33 στροφών (Βλ. «Δημοτικά Τραγούδια άπό τήν συλλογή Μέλπως Μερλιέ», Δίσκος Polydor stereo , Όψη Β5). 37. Ό άμανές αυτός χρησιμοποιεί τό άκόλουθο ένδιαφέρον δίστιχο: «Τίποτις δέν ήκέρδισα στά χρόνια τά δικά μου / άμάν τό άχ άπόκτησα καί τδχω στήν καρδιά μου». 38. Χρωστάω αυτές τίς ένδιαφέρουσες πληροφορίες στόν φίλο Σπύρο Παπαϊωάννου, βαθύ γνώστη της Ιστορίας τοϋ ρεμπέτικου τραγουδιοΰ. 39. ΟΙ ήμερομηνίες αυτές προκύπτουν άπό τό έξης σημείωμα πού φυλάγεται στό ΜΑΑ. Τό πρώτο μισό του είναι γραμμένο άπό τόν Ν. Σκαλκώτα καί τό δεύτερο άπό τήν Μέλπω Μερλιέ: «Έλαβα άπό τήν Κα Μέλπω Μερλιέ πρός καταγραφήν, 15 δίσκους Κρήτης καί 277

12 Μ. Φ. ΔΡΑΓΟΤΜΗ: ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΩΝΙΑΣ άσχολήθηκε μέ τήν καταγραφή 2 Ιωνικών τραγουδιών, 32 τραγουδιών άπό τήν Κρήτη40, καί 5 τραγουδιών καί σκοπών άπο τή Σίφνο. 'Η εργασία του αύτή δεν εχει έκδοθεΐ ακόμα, άλλά μερικές άπο τις καταγραφές του χρησιμοποιήθηκαν σάν πρώτη ύλη σε άρκετούς άπο τούς 36 ελληνικούς χορούς του41. Στο άντίγραφό μου τής καταγραφής τής «Λούλας» άπό τον Σκαλκώτα (βλ. Παραδ. 1β) παρέλειψα 7 σημάδια άπο το χειρόγραφό του (5 μετρικές ενδείξεις καί 2 παύσεις), πού πιστεύω δτι θά τά άφαιροϋσε κι ό ίδιος έ'τσι κι άλλιώς, δταν θά προχωρούσε σέ μιά άναθεώρηση τής καταγραφής του γιά νά τήν έκδόσει42. Έφθασα σ αύτο το συμπέρασμα, δταν παρατήρησα δτι τά σημάδια αύτά λείπουν άπο τή συνέχεια τής καταγραφής του πού συμπίπτει μελωδικά κι ιδίως ρυθμικά μέ το δημοσιευόμενο μέρος της. Οί παραπάνω άλλαγές μέ άνάγκασαν νά προσθέσω καί μιά διαστολή στο σημείο τοϋ άστερίσκου. Τέλος κατέβασα τήν δλη καταγραφή κατά μία οκτάβα, γιά νά πέσει σέ μιά θέση πού νά είναι πιο βολική στο διάβασμα καί νά διευκολύνει τή σύγκριση μέ τή δική μου καταγραφή. Ι.Μιά μαύρη πέτρα του γιαλού ΓΙαραδ. 1 Μιά μαύρη πέτρα του γιαλού Λούλα μου, ξανθούλα μου (δίς) ά χ θά βάλω προσκεφάλι λελελελελε μικρούλα μ λεϊμ. Κι δτι τραβάει το κορμί Λούλα μου ξανθούλα μου (δίς ) ώ χ τά φταίει το κεφάλι λελελελελε μικρούλα μ λ ε Νύφη μου καλορίζισσα Παραδ. 2 Νύφη μου καλορίζισσα σοΰ πρέπουνε οί μπλίρες44 νά σοΰ χαρίζει ό Θεός το νέο πού έπήρες. Σίφνου. Έν Άθήναις 31 Μαΐου 1934, Ν. Σκαλκώτας». «Ό κ. Ν. Σκαλκώτας μοϋ έ έστρεψε τούς ανωτέρω 15 δίσκους τήν 1 Ιανουάριου Μ. Μερλιέ». 40. Τά κομμάτια άπδ τήν Κρήτη πού κατέγραψε δ Σκαλκώτας ξανακαταγράφηκαν άπό τόν S. Baud-Bovy και δημοσιεύτηκαν άπό τον ίδιον στο τελευταίο βιβλίο του «Chansons populaires de Crete occidentale», Γενεύη Μ. Φ. Δραγούμης, Ένα πρωτοπόρο κέντρο..., σ Τά σημάδια αύτά τά έβαλα σέ παρένθεση κάτω άπο το πεντάγραμμο στά σημεία πού τά βρήκα. 43. Οί δύο συλλαβές στήν άρχή τοϋ τραγουδιού μαζί μέ τή μελωδική φράση πού τίς συνόδευε προετοιμάζουν καί έπιβάλλουν τήν τονικότητα, άποτελοΰν δηλαδή κάτι άνάλογο μέ τό άπήχημα (πρόσχημα ή ένήχημα) τής Βυζαντινής Μουσικής. Γιά περισσότερες πληροφορίες βλ. Δ. Γ. Παναγιωτόπουλου, Θεωρία καί Πράξις τής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής, Άθήναι 1947, σ Μπλίρα, πλίρα ή μηρίλα = λεπτότατο, πλατυσμένο σύρμα άπό χρυσό, έπιχρυσωμένο 278

13 Μ. Φ. ΔΡΑΓΟΤΜΗ: ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΩΝΙΑΣ 3. Νά ζήσ ή νύφη κι ό γαμπρός Παραδ. 3 Νά ζήσ ή νύφη κι ό γαμπρός, νά ζήση κι ό κουμπάρος Νά ζήσουν τά συμπεθεριά, νά κάμουν κι άλλο γάμο45 4. Κοιμήσου χαϊδεμένο μου Παραδ. 4 Κοιμήσου χαϊδεμένο μου κι έγώ σου ναναρίζω κι έγώ την κούνια σου κουνώ, καί σου γλυκοκοιμίζω. νάνι το κοριτσάκι μου καί μένα το μικράκι μου. 5. Με τή φωτογραφία σου Παραδ. 5 Μέ τή φωτογραφία σου, στέκω καί κουβεντιάζω καί τής μιλώ, δέ μου μιλεΐ. Καί τής μιλώ, δέ μου μιλεΐ, καί βαρυανεστενάζω γιά δες φωτιά, γιά δες καπνό. Γιά δες φωτιά γιά δες καπνό, γιά δες εκεί ντουμάνι πού βγαίν άπ το σπιτάκι μου. Πού βγαίν άπ το σπιτάκι μου κι δλον τον κόσμο πιάνει "Αχ, Χάρε, Χάρε, τί μου έκανες Χάρ ε;46 6. Άπά στο τρίκορφο βουνό Παραδ. 6 Χάιντες κι άμάν αμάν Άπά στο τρίκορφο βουνό (δίς) μάνα καί θυγατέρα δυο ή άλλο άνάλογο μέταλλο μέ χρυσαφένια δψη. Πουλιόταν σέ καρούλια (δηλ. κουβαρίστρες) και γινόταν εύρύτατη χρήση του στήν περιφέρεια Σμύρνης (βλ. Ν.Ε. Μηλιώρη, Λαογραφικά Βούρλων, Μικρασιατικά Χρονικά, έτ. Γ', τ. Γ', Αθήνα 1940, σ. 358). 45. Το τραγούδι αυτό τραγουδιέται καί δεύτερη φορά ως τη λέξη «συμπεθεριά» μέ την ίδια μελωδία καί τά ίδια γυρίσματα. Στο. τέλος της πρώτης φοράς άκούγεται μιλητά ή εύχή: «Νά μάς ζήσουνε». 46. Εδώ ή στροφή περιλαμβάνει τρία ήμίστιχα (ή 1 1/2 στίχους) καί τό ξεκίνημα κάθε καινούργιας στροφής γίνεται άπδ τήν άρχή τοϋ καταληκτικού ήμίστιχου τής προηγούμενης στροφής. Εξαίρεση άποτελεϊ ή τέταρτη στροφή πού τελειώνει στό δεύτερο ήμίστιχο (κι δλον τόν κόσμο πιάνει). Ή τελευταία γραμμή, δπως τόνισα καί προηγουμένως είναι πρόσθετη καί λέγεται μιλητά. 279

14 Μ. Φ. ΔΡΑΓΟΤΜΗ: ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΩΝΙΑΣ Χάιντες κι αμάν άμάν Μαζεύαν τόν άμάραντο (δις) καί τό μελισσοχόρτατο Χάιντες κι άμάν άμάν Κι έκεΐ πού τον μαζεύανε (βρίσκουνε λαβωμένονε) 'Ο Ντόκτορ Παραδ. 7 Έλα νά τά μοιραστούμε, τά δικά μου βάσανα σάν δέν ήσουν σύ ή αιτία, τούτα δέν τά πάθαινα Αρχιμηνιά κι άρχιχρονιά Παραδ Αρχιμηνιά κι άρχιχρονιά δεν εχομε παρηγοριά κι άρχή καλός μας χρόνος έξορίστηκεν ό κόσμος. 2. Κι έκεϊ πού ήρθεν ό Χριστός ήρθε Κεμαλικύς στρατός μέσ στη Μικρά Ασία καί μάς κάναν εξορία. 3. Καί πού νά στήσουμε φωληά ωσάν τά έρημα πουλιά δλοι μάς κυνηγούνε καί δε θένε νά μάς δούνε 4. Στήν Πόλη στην 'Αγιά Σόφιά θά στήσουμε καμπάνες νά βγουν τά μισοφέγγαρα 47. 'Ο έκτος στίχος δέν πρόλαβε νά τραγουδηθή καί τοποθετήθηκε σέ παρένθεση. Προέρχεται άπό τήν παραλλαγή τοϋ τραγουδιού πού άναφέρεται στή σημείωση Τύ δίστιχο αυτό, συνδυασμένο μέ διαφορετική μελωδία παρουσιάζεται σ ένα Ροδίτικο τραγούδι (βλ. S. Baud-Bovy, Τραγούδια των Δωδεκανήσων, τ. Α', Αθήνα 1936, σ. 166). 280

15 Μ. Φ. ΔΡΑΓΟΤΜΗ: ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΙΜΟΤΙΚΙΙΣ ΜΟΥΣΙΚΙΙΣ ΙΩΝΙΑΣ 5. Νά στηριχτούν λαμπάδες νά βγουν οί Τούρκοι άπ τά τζαμιά 6. Νά φύγουν κι οί Χοτζάδες νά ρθουν τά έλληνόπαιδα 9. Μέ τούς πατριαρχάδες τότε θάχομε ελπίδα πώς θά πάμε στην πατρίδα "Ηρθανε τ ά Φώτα ΙΤαραδ. 9 Ήρθανε τά Φώτα κι οί Φωτισμοί κι οί χαρές μεγάλες κι οί άγιασμοί. Κάτω στον Ιορδάνη στον ποταμό κάθεται ή κυρά μας ή Παναγιά. Λίβανα μαζεύει κερί κρατεί καί τον "Αι-Γιάννη παρακαλεΐ. "Αι Γιάννη πρόδρομε καί βαπτιστή βούλοσαι βαπτίσεις θεού παιδί. (Βούλομαι )50 κι ομολογώ ή λάτρα Οέρεψέ με ως το κορμό51. Μ. Φ. ΔΡΛΓΟΥΜΙΙΣ Ιούνιος Έδώ ή μουσική στροφή είναι τρεις φορές τετράστιχη, δυο φορές τρίστιχη και δύο φορές δίστιχη. Οί τετράστιχες καί δίστιχες στροφές είναι συνεχόμενες κι όμοιες μελωδικά. Οί τρίστιχες είναι οί 4 καί 7 καί έχουν έλαφρά διαφορετικό μελωδικό περιεχόμενο. Στο μουσικό παράδειγμα κατέγραψα τις τέσσερεις άντιπροσωπευτικές στροφές, δηλαδή τις άρ. 1,4,5 καί 7. Σύμφωνα μέ τήν άρ. 1 τραγουδιούνται οί άρ. 2 καί 3 καί σύμφωνα μέ τήν άρ. 5 ή άρ. 6. Ή μελωδική μορφή των άρ. 4 καί 7 είναι μοναδική, μέ τήν έννοια ότι δέν έπαναλαμβάνετμι σέ καμιά άλλη στροφή, παρόλο πού κι οί δυο χρησιμοποιούν βασικά τά ίδια μοτίβα. Στό τέλος άκούγεται μιλητά ή εύχή: «Καί τοϋ χρόνου, εις έτη πολλά». 50. Ή λέξη στήν παρένθεση δέν άκούγεται καλά, γιατί προφέρεται ψιθυριστά καί μέ άβεβαιότητα. 51. Εύχαριστώ θερμά τούς φίλους Έρμόλαος Άνδρεάδη καί Τέντ Πετρίδη γιά τήν πολύτιμη συμβολή τους στήν προσπάθειά μου νά σχολιάσω τούς στίχους τοϋ Σ. Προκοπίου πού δημοσιεύω πιύ πάνω (βλ. σημειώσεις 20-29). Καί μέ τήν ευκαιρία αύτή θά ήθελα νά τονίσω ότι στήν καταγραφή των κειμένων των τραγουδιών βοηθήθηκα πολύ άπό τήν σχετική προεργασία πού είχε γίνει άπό τήν Μέλπω Μερλιέ καί άλλους παλιότερους συνεργάτες της. 281

16 Μ. Φ. ΔΡΑΓΟΥΜΙΙ: ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΟΤΣΤΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 1. Μια μαύρη πέτρα τοϋ γιαλού 282

17 Μ. Φ. ΔΡΑΓΟΤΜΗ: ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΩΝΙΑΣ (J = 15 2) 2. Ννφτ\ μον χαλορίζισσα ι j η jj-3ê χα. λο. pt - ζισ. ci* μ/τλι _/>é.c να paya va pi pi vay va va pa va pg'y va Y va pa yg yg vgvg va va vay va 283

18 Μ. Φ. ΔΡΛΓΟΤΜΗ: ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΜΟΤΣΙΚΙΙΣ ΙΩΝΙΑΣ 3. Νά ζτισ'τι ννφτ\ χιό γαμπρός (J-92) 284

19 Μ. Φ. ΔΡΑΓΟΤΜΗ: ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΩΝΙΑΣ 4. Κοιμήσου χαϊδεμένο μου ( J- 96) /it.ηροί ηι μου. 5. Μέ τή φωτογραφία σου ( J~160) 285

20 Μ. Φ. ΔΡΑΓΟΤΜΗ: ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΩΝΙΑΣ 6. ΙΑπάν στό τρίκορφο βουνό ( J-100 ) ( J~> 12 6) 7. Ό Ντόχτορ 286

21 Μ. Φ. ΔΡΑΓΟΤΜΗ: ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΩΝΙΑΣ 8. Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά ( À-152) I jg/qi-l J1 1/ Ο I j ;P θά.χο.μly ελ. ni. Sa, πως θα πα.. πνςθά nei.μι στην na- tpi.da. ( Λ~14 4) 9. Ήρθανε τά Φώτα Ήρ.θα.νι τά Φΰ - tcx vuoi' (fui.τι.σμοι, 287

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΜΑΝΕ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΜΑΝΕ 1 Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΜΑΝΕ Ο Σμυρναϊκός Μανές ή αλλιώς Μανέρως. Κατά τους Αρχαίους συγγραφείς ο Μανέρως ήταν θλιβερός ήχος και τον ονομάζανε Μανέρω ή Λίναιος θρήνος διότι κατά τα λεγόμενα με τον ήχο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη Συγγραφέας Ραφαέλα Ρουσσάκη Εικονογράφηση Αμαλία Βεργετάκη Γεωργία Καμπιτάκη Γωγώ Μουλιανάκη Ζαίρα Γαραζανάκη Κατερίνα Τσατσαράκη Μαρία Κυρικλάκη Μαριτίνα Σταματάκη Φιλία Πανδερμαράκη Χριστίνα Κλωνάρη

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΠΙΔΑ. Είμαι 8 χρονών κα μένω στον καταυλισμό μαζί με άλλες 30 οικογένειες.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΠΙΔΑ. Είμαι 8 χρονών κα μένω στον καταυλισμό μαζί με άλλες 30 οικογένειες. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΠΙΔΑ Είμαι 8 χρονών κα μένω στον καταυλισμό μαζί με άλλες 30 οικογένειες. Μέχρι πριν λίγες μέρες βρισκόμουν στο χωριό μου το Ριζοκάρπασο, αλλά μετά την εισβολή ήρθαμε με την μητέρα μου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν διάφορα και σημαντικά προβλήματα. Ένα από αυτά είναι ο πόλεμος που έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη νερού, φαγητού και ιατρικής περίθαλψης και το χειρότερο

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά Δράση 2 Σκοπός: Η αποτελεσματικότερη ενημέρωση των μαθητών σχετικά με όλα τα είδη συμπεριφορικού εθισμού και τις επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή! Οι μαθητές εντοπίζουν και παρακολουθούν εκπαιδευτικά βίντεο,

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις Έτσι έλεγαν οι αρχαίοι Κινέζοι Εμείς, οι μαθητές της Α και Β Τάξης του δημοτικού σχολείου Λισβορίου θα σας πούμε την ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Ζούσε στην άκρη ενός χωριού που το έλεγαν Κεφαλοχώρι. Το Κεφαλοχώρι βρισκόταν στην κορυφή ενός βουνού και είχε λογής λογής κατοίκους.

Ζούσε στην άκρη ενός χωριού που το έλεγαν Κεφαλοχώρι. Το Κεφαλοχώρι βρισκόταν στην κορυφή ενός βουνού και είχε λογής λογής κατοίκους. Μέρος Α: Μια φορά και ένα καιρό ζούσε στην εξοχή, ένας κύριος κοντός, με μικρά χέρια και πόδια, ο κύριος Λαιμός. Είμαι ο Κύριος Λαιμός Ζούσε στην άκρη ενός χωριού που το έλεγαν Κεφαλοχώρι. Το Κεφαλοχώρι

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ. Όπως η εκκλησιαστική, έτσι και η δημοτική μουσική είναι μονοφωνική και τροπική και δεν ακολουθεί τη δυτική τονική αρμονία.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ. Όπως η εκκλησιαστική, έτσι και η δημοτική μουσική είναι μονοφωνική και τροπική και δεν ακολουθεί τη δυτική τονική αρμονία. Το δημοτικό τραγούδι αποτελεί μια σημαντική έκφραση της λαϊκής δημιουργίας. Ως λογοτεχνικό είδος αντλεί το υλικό του από την προφορική λογοτεχνική παράδοση. Στις παραδοσιακές κοινωνίες (στην εποχή της

Διαβάστε περισσότερα

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Λέγε-λέγε λόγια Λέγε-λέγε λόγια, - πώς να σου το πω - όταν σε ακούω κόβομαι στα δυό! Λέγε-λέγε κι άλλα, λέγε ως την αυγή, 1 / 17 όνειρα μεγάλα κάνουν οι

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακά τραγούδια στον κύκλο του χρόνου

Παραδοσιακά τραγούδια στον κύκλο του χρόνου Παραδοσιακά τραγούδια στον κύκλο του χρόνου ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Λαγκαδινού Νεκταρία, Καθηγήτρια Μουσικής Στο πρόγραμμα συμμετείχαν όλοι οι μαθητές της Α τάξης του Δημοτικού Σχολείου Λουτρών Μυτιλήνης.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Γεια σου Λόλα μερακλού :: Μπαρούσης (Λορέντζος) Δ. - Ρούκουνας Κ. :: Αριθμός δίσκου: DG

Γεια σου Λόλα μερακλού :: Μπαρούσης (Λορέντζος) Δ. - Ρούκουνας Κ. :: Αριθμός δίσκου: DG Γεια σου Λόλα μερακλού :: Μπαρούσης (Λορέντζος) Δ. - Ρούκουνας Κ. :: 1934 Αριθμός δίσκου: DG 6107 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=9187 Μέσα στου Νώντα τον τεκέ, φουμάρει η Λόλα αργιλέ [παίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΠΠΕΙΟΥΣ Σχολικό έτος 2006 2007. ΘΕΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Το δημοτικό τραγούδι: ένα αναπόσπαστο κομμάτι της λαϊκής μας παράδοσης

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΠΠΕΙΟΥΣ Σχολικό έτος 2006 2007. ΘΕΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Το δημοτικό τραγούδι: ένα αναπόσπαστο κομμάτι της λαϊκής μας παράδοσης ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΠΠΕΙΟΥΣ Σχολικό έτος 2006 2007 ΘΕΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Το δημοτικό τραγούδι: ένα αναπόσπαστο κομμάτι της λαϊκής μας παράδοσης Υπεύθυνη προγράμματος: Δώρα Χαραλαμπή ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Το δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζω Δεν ξεχνώ Διεκδικώ

Γνωρίζω Δεν ξεχνώ Διεκδικώ 2014-2015 Γνωρίζω Δεν ξεχνώ Διεκδικώ Η τουρκική εισβολή μέσα από φωτογραφίες Εργασίες από τα παιδιά του Γ 2 Το πρωί της 20 ης Ιουλίου 1974, οι Κύπριοι ξύπνησαν από τον ήχο των σειρήνων. Ο ουρανός ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 25 λεπτά Ερώτημα 1 Θα ακούσετε δύο (2) φορές έναν συγγραφέα να διαβάζει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του με θέμα τη ζωή του παππού του. Αυτά που ακούτε σας αρέσουν, γι αυτό κρατάτε

Διαβάστε περισσότερα

General Music Catalog General Music ΠΑΠΠΑ ΛΟΥΛΑ

General Music Catalog General Music  ΠΑΠΠΑ ΛΟΥΛΑ ΠΑΠΠΑ ΛΟΥΛΑ Η Λούλα Παππά γεννήθηκε στην Ελάτεια Λοκρίδος. Ο πατέρας της ήταν μουσικός και ως εκ' τούτου απο πολύ μικρή είχε το μικρόβιο του τραγουδιού. Ξεκίνησε να τραγουδά απο 13 χρονών με τον πατέρα

Διαβάστε περισσότερα

Результаты теста Греческий

Результаты теста Греческий 04.11.2016 Результаты теста Греческий 1. -Από πού είστε; - είμαι Ρωσία 1. από τη - ваш ответ 2. στη 3. από στη 4. τη 2. Πώς πηγαίνεις στη δουλειά σου; - μετρό. 1. με το - ваш ответ 2. στο 3. από το 4.

Διαβάστε περισσότερα

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει...

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... Ο γιος του ψαρά κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... ια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας ψαράς που δεν είχε παιδιά. Κάποια μέρα, εκεί που πήγαινε με

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣΟΥ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σχολικό έτος 2004 2005 ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ: ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ ΜΑΤΕΛΗ ΜΥΡΣΙΝΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

*ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ*

*ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ* *ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ* *ΧΟΡΟΣ* Ο χορός είναι μορφή καλλιτεχνικής και αθλητικής έκφρασης η οποία γενικά αναφέρεται στην κίνηση του σώματος, συνήθως ρυθμική και σύμφωνη με τη μουσική.είναι ένας τρόπος επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

«Ο βασιλιάς Φωτιάς, η Συννεφένια και η κόρη τους η Χιονένια

«Ο βασιλιάς Φωτιάς, η Συννεφένια και η κόρη τους η Χιονένια Το παράξενο ταξίδι της Συννεφένιας «Ο βασιλιάς Φωτιάς, η Συννεφένια και η κόρη τους η Χιονένια ζούσαν σε ένα παλάτι. Ο Φωτιάς δεν τις άφηνε να βγουν έξω ποτέ. Στερέωνε την πόρτα με ένα βαρύ ξύλο. Μια μέρα

Διαβάστε περισσότερα

Πέννυ Εμμανουήλ Κυβερνήτης Θ117Α

Πέννυ Εμμανουήλ Κυβερνήτης Θ117Α Αθήνα 31-7-2012 Αρ. πρωτ. 12 Προς την Επιτροπή Ανταλλαγών Νέων Αγαπητέ Πρόεδρε Τάσο Γρηγορίου, Με την Παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εγκάρδια φιλοξενία των 4 παιδιών του Θέματός μας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική νησιώτικη μουσική

Ελληνική νησιώτικη μουσική Ελληνική νησιώτικη μουσική Περιεχόμενα : Γενικά Ρυθμός Χοροί Σποράδες Κυκλάδες Δωδεκάνησα Ρόδος, Κάσος, Κάρπαθος Επτάνησα Μουσικά Όργανα Λύρα Λαούτο Βιολί Μπουζούκι Ασκομαντούρα Γενικά : Νησιώτικα, είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας...

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Διαβάστε αποσπασματικά το παραμύθι: Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Το παραμύθι είναι και για αγοράκι αλλά, για της ανάγκες του δείγματος σας παρουσιάζουμε πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο όρος Πολιτιστική Κληρονομιά περιλαμβάνει: τον απτό πολιτισμό (όπως κτήρια, μνημεία, τοπία, βιβλία, έργα τέχνης και τεκμήρια),

Ο όρος Πολιτιστική Κληρονομιά περιλαμβάνει: τον απτό πολιτισμό (όπως κτήρια, μνημεία, τοπία, βιβλία, έργα τέχνης και τεκμήρια), Η Πολιτιστική Κληρονομιά είναι η κληρονομιά των φυσικών αντικειμένων και των άυλων χαρακτηριστικών μιας ομάδας ή κοινωνίας που κληρονομούνται από τις προηγούμενες γενιές, διατηρούνται στο παρόν και είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΓΛΑΪΑΣ ΑΓΙΟΤΤΑΝΤΗ1

ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΓΛΑΪΑΣ ΑΓΙΟΤΤΑΝΤΗ1 ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΓΛΑΪΑΣ ΑΓΙΟΤΤΑΝΤΗ1 Ή Αγλαΐα Άγιουτάντη γεννήθηκε το 1912 στή Βάρνα τής Βουλγαρίας. Κόρη του άλευροβιομήχα νου Όρφέα Παπαδόπουλου καί τής Καρολίνας, το γένος Τσαλίκη, ήταν το

Διαβάστε περισσότερα

Τα παραμύθια της τάξης μας!

Τα παραμύθια της τάξης μας! Τα παραμύθια της τάξης μας! ΟΙ λέξεις κλειδιά: Καρδιά, γοργόνα, ομορφιά, πυξίδα, χώρα, πεταλούδα, ανηφόρα, θάλασσα, φάλαινα Μας βοήθησαν να φτιάξουμε αυτά τα παραμύθια! «Χρυσαφένια χώρα» Μια φορά κι έναν

Διαβάστε περισσότερα

Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: Αριθμός δίσκου: Kal-301.

Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: Αριθμός δίσκου: Kal-301. Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: 1953 Αριθμός δίσκου: Kal-301 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=9248 Απόψε μες, απόψε μες στο καπηλειό που τα μπουζού-, που τα μπουζούκια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν έφτανα πουθενά. Στο μυαλό, μου έρχονταν διάφορες ιδέες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε.

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε. Εισήγηση του Ν. Λυγερού στη 2η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Ποντιακής Νεολαίας "Οι προκλήσεις του 21ου αιώνα, η ποντιακή νεολαία και ο ρόλος της στο οικουμενικό περιβάλλον". Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά B Δημοτικού (Μέρος Α ) Ομορφος κόσμος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Β Δημοτικού Ομορφος κόσμος (Μέρος A ) Συγγραφική ομάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

Ο "Παραμυθάς" Νίκος Πιλάβιος στα Χανιά

Ο Παραμυθάς Νίκος Πιλάβιος στα Χανιά Ο "Παραμυθάς" Νίκος Πιλάβιος στα Χανιά 18 Ιαν 2014 Χανιά (18/1), Σταλός (19/1), Χανιά 18.01 έως 19.01 Ο "Παραμυθάς" Νίκος Πιλάβιος στα Χανιά Ο Παραμυθάς των παιδικών μας χρόνων έρχεται στην Κρήτη Όταν

Διαβάστε περισσότερα

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;"

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 <i>το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει:</i> 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 <b>ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;</b> 1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;" 3 00:00:17,967 --> 00:00:20,395 Οι Ζαπατίστας είναι ένα κίνημα.

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ ΓΙΩΤΗ: «Η επιτυχία της Στιγμούλας, μου δίνει δύναμη να συνεχίσω και να σπρώχνω τα όριά μου κάθε φορά ακόμα παραπέρα»

ΜΑΡΙΝΑ ΓΙΩΤΗ: «Η επιτυχία της Στιγμούλας, μου δίνει δύναμη να συνεχίσω και να σπρώχνω τα όριά μου κάθε φορά ακόμα παραπέρα» Ημερομηνία 27/11/2015 Μέσο trikalakids.gr Συντάκτης Link http://www.trikalakids.gr/bookcorner/%ce%bc%ce%b1%cf%81%ce%b9%ce%bd %CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B7-%CE%B7- %CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%85%CF%87%CE%AF%CE%B1-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Η γυναίκα με τα χέρια από φως

Η γυναίκα με τα χέρια από φως ΛIΛH ΛAMΠPEΛΛH Σειρά: Κι αν σου μιλώ με Παραμύθια... Η γυναίκα με τα χέρια από φως Εφτά παραμύθια σχέσης από την προφορική παράδοση Τρεις τρίχες λύκου Ζούσε κάποτε, σ ένα μικρό χωριό, ένας άντρας και μια

Διαβάστε περισσότερα

Η συγγραφέας Πένυ Παπαδάκη και το «ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΣΚΙΕΣ» Σάββατο, 21 Νοεμβρίου :20

Η συγγραφέας Πένυ Παπαδάκη και το «ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΣΚΙΕΣ» Σάββατο, 21 Νοεμβρίου :20 Η συγγραφέας Πένυ Παπαδάκη και το «ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΣΚΙΕΣ» Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2015-22:20 Από τη Μαίρη Γκαζιάνη «Μέσω της μυθοπλασίας, αποδίδω τη δικαιοσύνη που θα ήθελα να υπάρχει» μας αποκαλύπτει η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργης Κρόκος (1916-1997)

Γιώργης Κρόκος (1916-1997) Γιώργης Κρόκος (1916-1997) Ο αείµνηστος Γιώργης Κρόκος υπήρξε µια πολύπλευρη και πολυτάλαντη προσωπικότητα. Στο επάγγελµα δάσκαλος, αγάπησε τα παιδιά µε πάθος, απόφοιτος της Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ Ένα παραμύθι για τη διαφορετικότητα, για μικρούς αλλά και για μεγάλους (αυτισμός) Τα παιδιά είναι ελεύθερα να ζωγραφίσουν τις παρακάτω σελίδες όπως αυτά αισθάνονται... Μαρία Κωνσταντινοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

O ΣΚΡΟΥΤΖ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

O ΣΚΡΟΥΤΖ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ O ΣΚΡΟΥΤΖ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ Σκρουτζ, κυρίες του Φιλανθρωπικού Σωματείου, παιδιά που λένε τα κάλαντα, οι συγγενείς του Εμπενίζερ Σκρουτζ, το πνεύμα των προηγούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Σόφη Θεοδωρίδου: "Αν δε συμπάσχεις με τους ήρωές σου, δεν είναι αληθινοί"

Σόφη Θεοδωρίδου: Αν δε συμπάσχεις με τους ήρωές σου, δεν είναι αληθινοί Σόφη Θεοδωρίδου: "Αν δε συμπάσχεις με τους ήρωές σου, δεν είναι αληθινοί" Το clickatlife επιλέγει ρήσεις από έντεκα συγγραφείς της παγκόσμιας κλασσικής λογοτεχνίας για να ανοίξει διάλογο με σύγχρονους

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός»

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 «Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» (Πόντος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ»

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» «ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» ΤΑΞΗ Γ1 2 ο Δ Σ ΓΕΡΑΚΑ ΔΑΣΚ:Αθ.Κέλλη ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Κατά τη διάρκεια της περσινής σχολικής χρονιάς η τάξη μας ασχολήθηκε με την ανάγνωση και επεξεργασία λογοτεχνικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

«Το Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε γραφή Braille από το Φάρο Τυφλών. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 94 15 222.

«Το Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε γραφή Braille από το Φάρο Τυφλών. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 94 15 222. «Το Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε γραφή Braille από το Φάρο Τυφλών. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 94 15 222. Από το Σεπτέμβριο του 2008 «Tο Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε cd από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Το τέλος του Μικρασιατικού Ελληνισμού

Το τέλος του Μικρασιατικού Ελληνισμού Το τέλος του Μικρασιατικού Ελληνισμού Η γιαγιά μου, η μητέρα του πατέρα μου, λεγόταν Αλεξάνδρα Καλπάκα και ήταν γεννημένη στο Αϊβαλί. Οι γονείς της ήταν Αϊβαλιώτες, γέννημα θρέμμα. Ζούσαν στο Αϊβαλί πάρα

Διαβάστε περισσότερα

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου.

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου. Εισαγωγή Το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων δημιουργήθηκε το 1960. Πρωταρχικός του στόχος είναι η προσφορά και η στήριξη του παιδιού στην Κυπριακή κοινωνία. Το Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων, μέσα από τις εβδομαδιαίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φώτης και η Φωτεινή

Ο Φώτης και η Φωτεινή Καλλιόπη Τσακπίνη Ο Φώτης και η Φωτεινή Μια ιστορία για ένα παιδί με αυτισμό Επιστημονική επιμέλεια: Σοφία Μαυροπούλου Εικονογράφηση: Κατερίνα Μητρούδα Βόλος 2007 Περιεχόμενα Προλογικό σημείωμα...1 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη γερμανική εφημερίδα Die Welt, στο οποίο εξηγεί στους Γερμανούς Το συγκλονιστικό άρθρο του Γλέζου στη Welt Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 γερμανική

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία της μουσικής μέσα από ένα παραμύθι

Η ιστορία της μουσικής μέσα από ένα παραμύθι Η ιστορία της μουσικής μέσα από ένα παραμύθι Πριν πολλά χρόνια, στην Αρχαία Ελλάδα, ζούσαν οι Θεοί του Ολύμπου, πού αλλού; στον Όλυμπο. Και ενώ έτρωγαν αδιάκοπα νέκταρ και αμβροσία άρχισαν να πλήττουν

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ

Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ Ενότητα 5 - Πάμε για επανάληψη Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ 1. Συμπληρώστε τα κενά με λέξεις από το πλαίσιο: βιβλιοθήκη, φιλοσοφία, εγκυκλοπαίδεια, παιδίατρος, φωτογραφία, αθλητισμό, Ελλάδα, σχολείο, φίλο, κινηματογράφο,

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Α1 Κατανόηση προφορικού λόγου Διάρκεια: 25 λεπτά (25 μονάδες) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Ο Δημήτρης και ο φίλος του ο Πέτρος αυτό το σαββατοκύριακο θα πάνε εκδρομή στο βουνό. Θα ακούσετε δύο (2) φορές το Δημήτρη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΧΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΧΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΜΑΘΗΜΑ : ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΜΗΜΑ:Γ1 ΣΧΟΛΟΚΟ ΕΤΟΣ: 2007-2008 ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΧΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ (Στίχοι που δείχνουν τα όνειρα και τον πόνο των ερωτευμένων) Όλοι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ «ΑΞΙΖΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΟΥΜΕ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ» ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ 1 Ο ΕΠΑ.Λ ΧΑΝΙΩΝ Ό,τι δεν συνέβη, είναι ό,τι δεν ποθήσαμε,

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

Τρύπες. PDF Created with deskpdf PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

Τρύπες. PDF Created with deskpdf PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com Τρύπες Γιάννης Αγγελάκας: φωνή Γιώργος Καρράς: µπάσσο - φωνητικά Μπάµπης Παπαδόπουλος: κιθάρες- φωνητικά Ασκληπιός Ζαµπέτας: κιθάρες Γιώργος Τόλιος: τύµπανα ηµιουργήθηκαν το 1983 όταν ο Γιώργος Καρράς

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΩΣ Ν ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!!!» ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΗΤΕΧΝΗ ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ» ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΟΜΑΔΑ Γ (ΜΑΘΗΤΕΣ Γ ΤΑΞΗΣ)

«ΠΩΣ Ν ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!!!» ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΗΤΕΧΝΗ ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ» ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΟΜΑΔΑ Γ (ΜΑΘΗΤΕΣ Γ ΤΑΞΗΣ) «ΠΩΣ Ν ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!!!» ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΗΤΕΧΝΗ ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ» ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΟΜΑΔΑ Γ (ΜΑΘΗΤΕΣ Γ ΤΑΞΗΣ) Τουλίπες της Ολλανδίας, Κλωντ Μονέ Μια φορά κι ένα καιρό σε μια χώρα μακρινή οι άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

Zoltán Kodály (Ζόλταν Κοντάυ) Ούγγρος συνθέτης, 1882 1967

Zoltán Kodály (Ζόλταν Κοντάυ) Ούγγρος συνθέτης, 1882 1967 Zoltán Kodály (Ζόλταν Κοντάυ) Ούγγρος συνθέτης, 1882 1967 Ο Kodály γεννήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 1886 στο Kecskemet της Ουγγαρίας. Ο πατέρας του ήταν σταθμάρχης σιδηροδρομικής γραμμής και έπαιζε ερασιτεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

Γκιούλ Χανούμ :: Περιστέρης Σ. - Σάμης Π. :: Αριθμός δίσκου: B

Γκιούλ Χανούμ :: Περιστέρης Σ. - Σάμης Π. :: Αριθμός δίσκου: B Γκιούλ Χανούμ :: Περιστέρης Σ. - Σάμης Π. :: 1950 Αριθμός δίσκου: B-74184 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=9979 Στα χρυσοστόλιστα παλάτια δυο μάτια λάμπουν σαν διαμάντια, σκλάβοι για κείνα

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2013 Ύµνος της οµάδας της Προσευχής Όµορφη ώρα στο προσευχητάρι αηδόνια, τζιτζίκια και

Διαβάστε περισσότερα

Victoria is back! Της Μαριάννας Τ ιρά η

Victoria is back! Της Μαριάννας Τ ιρά η Victoria is back! Της Μαριάννας Τ ιρά η Victoria is back! Με αφορμή την επίσκεψη της Βικτώριας Χίσλοπ στο Ρέθυμνο της Κρήτης για την παρουσίαση του καινούριου της βιβλίου Ανατολή, άρπαξα την ευκαιρία να

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Κωστόγιαννης: Από την Καντρέβα στην Πάτρα κυνηγώντας το όνειρο...

Γιώργος Κωστόγιαννης: Από την Καντρέβα στην Πάτρα κυνηγώντας το όνειρο... Γιώργος Κωστόγιαννης: Από την Καντρέβα στην Πάτρα κυνηγώντας το όνειρο... Aθηνά Θανοπούλου 1. Εικόνα: Ο Γιώργος Κωστόγιαννης Ένα ζεστό καλοκαιρινό πρωινό του 1903,στο μικρό ορεινό χωριό Καντρέβα, σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΟΣ ΦΩΤΙΤΣΑΣ - ΣΤΑΓΟΝΙΤΣΑΣ

ΠΟΛΕΜΟΣ ΦΩΤΙΤΣΑΣ - ΣΤΑΓΟΝΙΤΣΑΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΦΩΤΙΤΣΑΣ - ΣΤΑΓΟΝΙΤΣΑΣ Copyright Συνοδινού Ράνια Follow me on Twitter: @RaniaSin Smashwords Edition ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-484-159-2

ISBN 978-960-484-159-2 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ Ο Μέγας Αλέξανδρος Κείμενο: Φίλιππος Μανδηλαράς Επιμέλεια κειμένου: Ράνια Ζωίδη Εικονογράφηση: Ναταλία Καπατσούλια Διόρθωση: Αντωνία Κιλεσσοπούλου 2010, Εκδόσεις Κυριάκος Παπαδόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή στην έκθεση για τις προσωπικότητες της " Μη βίας"

Συμμετοχή στην έκθεση για τις προσωπικότητες της  Μη βίας Συμμετοχή στην έκθεση για τις προσωπικότητες της " Μη βίας" Στις 25-2-2013 οι ομάδα των Έμπιστων Διαμεσολαβητών του σχολείου μας πραγματοποίησε επίσκεψη στην έκθεση για τις προσωπικότητες της " Μη βίας"

Διαβάστε περισσότερα

Kangourou Greek Competition 2014

Kangourou Greek Competition 2014 Thales Foundation Cyprus P.O. Box 28959, CY2084 Acropolis, Nicosia, Cyprus Kangourou Greek Competition 2014 Level 3 4 Γ - Δ Δημοτικού 15 Νοεμβρίου/November 2014 10:00 11:15 Ερωτήσεις 1 12 = 3 βαθμοί η

Διαβάστε περισσότερα

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ''

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 1 2 Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 3 Τα λουλούδια χωρίς όνομα, τα έχει ο καθένας από μας, αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν μας μαθαίνουν τίποτα και ψάχνουμε μόνοι μας άσκοπα να βρούμε κάτι, για να

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ. Προσφέρεται ΜΟΝΟ στο μπουκάλι των 700ml και συσκευάζεται σε κιβώτια των 6 τεμχ.

ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ. Προσφέρεται ΜΟΝΟ στο μπουκάλι των 700ml και συσκευάζεται σε κιβώτια των 6 τεμχ. ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ H Colombiana Negra είναι ένα ποτό που σίγουρα θα συνεπάρει Μαύρο ρούμι στους 27% αλκοόλ σε συνδιασμό με πινελιές από μέλι και αρωματικά μπαχαρικά. Πίνεται ιδανικά σε ποτήρι με πάγο με ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Πώς σε λένε;

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Πώς σε λένε; ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Πώς σε λένε; A ΜΕΡΟΣ Α. ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Πώς σε λένε; Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος γνωρίζουν καινούργιους φίλους.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ"

ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ" Τετάρτη 3/4/2013 18:00-18:10 Χαιρετισμοί 18:10-18:20 26ο Δημ. Σχ. Θεσ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

Κόλιντα (Colinda) : Τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα είναι ενα παραδοσιακό λαϊκό τραγούδι, που το λένε παιδιά, έφηβοι και άντρες για να γιορτάσουν τα

Κόλιντα (Colinda) : Τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα είναι ενα παραδοσιακό λαϊκό τραγούδι, που το λένε παιδιά, έφηβοι και άντρες για να γιορτάσουν τα Κόλιντα (Colinda) : Τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα είναι ενα παραδοσιακό λαϊκό τραγούδι, που το λένε παιδιά, έφηβοι και άντρες για να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα και την πρωτοχρονιά. Colindul românesc: Το

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός στην εκδήλωση για την συμπλήρωση 20 χρόνων από την αδελφοποίηση των Δήμων Ηρακλείου και Λεμεσού

Χαιρετισμός στην εκδήλωση για την συμπλήρωση 20 χρόνων από την αδελφοποίηση των Δήμων Ηρακλείου και Λεμεσού Ηράκλειο, Τρίτη 28/04/2009 Χαιρετισμός στην εκδήλωση για την συμπλήρωση 20 χρόνων από την αδελφοποίηση των Δήμων Ηρακλείου και Λεμεσού Κυρίες και κύριοι, Αισθάνομαι και αισθανόμαστε όλοι ιδιαίτερη χαρά

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε Ελισσαιος καβαζη Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε μια μέρα στο χωράφι του, έδωσαν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ. Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ. Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΑΘΗΝΑ 2011 Έκδοση: c Πνευματικό

Διαβάστε περισσότερα

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwω ψerβνtyuςiopasdρfghjklzx cvbn nmσγqwφertyuioσδφpγρa ηsόρ ωυdf ghjργklαzxcvbnβφδγωmζq wert

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwω ψerβνtyuςiopasdρfghjklzx cvbn nmσγqwφertyuioσδφpγρa ηsόρ ωυdf ghjργklαzxcvbnβφδγωmζq wert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwω Η μάνα και τα τέσσερα παιδιά της ψerβνtyuςiopasdρfghjklzx cvbn Θεατρική διασκευή mqw e rtyuiopasdfghjklzxcvbnφ γιmλι qπςπ ζ αwωeτrtνyuτioρνμpκaλs dfghςj klzxc vλοπbnαmqwertyuiopasdf

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αναλυτικά Προγράμματα:

Νέα Αναλυτικά Προγράμματα: Νέα Αναλυτικά Προγράμματα: Πρόγραμμα Σπουδών Λογοτεχνίας ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Επιμέλεια: Β. Παπαδάκη, Σύμβουλος-Φιλόλογος Εποπτεία: Δρ. Αφροδίτη Αθανασοπούλου ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 1 Τάξη: Α Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα