ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CSE220 Υδραυλική Ι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CSE220 Υδραυλική Ι"

Transcript

1 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CSE220 Υδραυλική Ι (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ Κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ CSE220 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υδραυλική Ι ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Θεωρητικό μέρος 4 Εργαστηριακές Ασκήσεις 1 ΣΥΝΟΛΟ 5 6 Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ). ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικού υποβάθρου (ΜΕΥ) γενικού υποβάθρου, ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων Κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών - και στις δύο Ροές ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Προαπαιτούμενες γνώσεις: στοιχεία Στατικής, Ανωτέρων Μαθηματικών, Φυσικής, Τεχνικής Φυσικής ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και Ελληνική ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ Όχι (προς το παρόν) ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://education.teiath.gr/cie252/ (Θεωρητικό μέρος) https://education.teiath.gr/cie252-l/index.php (Εργαστηριακό μέρος) (2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μαθησιακά Αποτελέσματα Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. Τα Μαθησιακά Αποτελέσματα του μαθήματος αφορούν στο 6 ο Επίπεδο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Δια Βίου Μάθησης (1 ος κύκλος σπουδών) Ο φοιτητής μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα πρέπει να Διαθέτει προχωρημένες γνώσεις στο πεδίο της Υδροστατικής και της Υδραυλικής των κλειστών αγωγών, οι οποίες συνεπάγονται κριτική κατανόηση των αντίστοιχων θεωριών και αρχών. Κατέχει προχωρημένες δεξιότητες και έχει τη δυνατότητα να αποδείξει την απαιτούμενη δεξιοτεχνία και καινοτομία για την επίλυση σύνθετων και απρόβλεπτων προβλημάτων σε εξειδικευμένο πεδίο εργασίας ή σπουδής Μπορεί να διαχειρίζεται σύνθετες τεχνικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες ή σχέδια εργασίας, με ανάληψη ευθύνης για τη λήψη αποφάσεων σε απρόβλεπτα περιβάλλοντα εργασίας.

2 Ειδικότερα, μετά `την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος Υδραυλική Ι οι φοιτητές: θα μπορούν να περιγράφουν τις βασικές έννοιες και αρχές της Υδροστατικής και Υδραυλικής Θα έχουν κατανοήσει τη χρήση των βασικών θεωρητικών εργαλείων της υδραυλικής (ισοζύγια παροχής όγκου, υδραυλικής ενέργειας, γραμμικής ορμής) και θα αποκτήσουν την ικανότητα επίλυσης των αντίστοιχων βασικών προβλημάτων με συνδυασμένη χρήση των ισοζυγίων θα έχουν κατανοήσει τις βασικές αρχές που διέπουν το σχεδιασμό και τη λειτουργία υδραυλικών κατασκευών για ροή υπό πίεση (ροή σε κλειστούς αγωγούς) θα έχουν αποκτήσει εμπειρική εικόνα των βασικών φαινομένων της Υδραυλικής των ροών με ελεύθερη επιφάνεια (ροή σε «ανοικτούς αγωγούς»). θα έχουν εμπεδώσει την αντίστοιχη θεωρία και θα έχουν κατανοήσει τα σχετικά φαινόμενα σε πραγματική κλίμακα και θα έχουν αποκτήσει εμπειρία σχετικά με τις διαδικασίες μέτρησης και τη σημαντικότητα των παραμέτρων που υπεισέρχονται στη θεωρητική ανάλυση κάθε προβλήματος. θα είναι ικανοί να επιλύουν προβλήματα υδροστατικής θα μπορούν να επιλύουν απλά προβλήματα υδραυλικής σε κλειστούς αγωγούς θα μπορούν να υπολογίζουν και διαστασιολογούν κλειστούς αγωγούς θα μπορούν να συνθέτουν και να διαστασιολογούν απλές υδραυλικές εγκαταστάσεις που να ικανοποιούν δεδομένες απαιτήσεις θα μπορούν να αναλύουν τη λειτουργία υφιστάμενων υδραυλικών εγκαταστάσεων /κατασκευών θα είναι ικανοί να κάνουν εκτιμήσεις ως προς την αποτελεσματικότητα και καλή λειτουργία υφιστάμενων υδραυλικών εγκαταστάσεων /κατασκευών και να εκφέρουν τεκμηριωμένες απόψεις για αποδοτική λειτουργία ή βελτίωση τους. Γενικές Ικανότητες Το μάθημα αποσκοπεί στην ανάπτυξη των παρακάτω γενικών ικανοτήτων του φοιτητή: Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών Λήψη αποφάσεων Αυτόνομη ή/και ομαδική εργασία σε διεθνές ή/και διεπιστημονικό περιβάλλον Σχεδιασμός και διαχείριση μικρών υδραυλικών έργων Επίδειξη επαγγελματικής υπευθυνότητας Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής ως προς την επαγγελματική του επάρκεια (3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος 1. Γενικά: Ορισμοί, διαστάσεις και μονάδες μέτρησης διαφόρων φυσικών μεγεθών της υδραυλικής (πίεση, δύναμη σε επιφάνεια, επιφανειακή τάση, τριχοειδής πίεση, κ.λπ.). Φυσικές ιδιότητες και χαρακτηριστικά υγρών και αερίων (πυκνότητα, ειδικό βάρος, ιξώδες, πίεση ατμού,

3 συμπιεστότητα). Μετατροπές μονάδων μέτρησης σε διαφορετικά συστήματα. Φαινομενολογικές διαφορές στη συμπεριφορά στερεών, υγρών και αερίων. 2. Υδροστατική: Υδροστατική πίεση, μέτρηση πίεσης, μανόμετρα. Υδροστατικές δυνάμεις σε βυθισμένες (κεκλιμένες επίπεδες και καμπύλες) επιφάνειες. Κέντρο πίεσης. Υδροστατικές δυνάμεις σε δοχεία, βυθισμένα αντικείμενα, κ.λπ. Άνωση και επίπλευση. Ευστάθεια πλωτών κατασκευών. 3. Υδραυλική Βασικές έννοιες της ροής υγρών. Η έννοια του αγωγού. Είδη ροών σε κλειστούς και ανοικτούς αγωγούς (μόνιμη, μη μόνιμη, ομοιόμορφη, δισδιάστατη και τρισδιάστατη, στρωτή, τυρβώδης). Φαινομενολογικές διαφορές μεταξύ στρωτής μεταβατικής και τυρβώδους ροής, αριθμός Reynolds. Γραμμή ροής, φλέβα ροής και πεδίο ροής. Ολοκληρωτική ανάλυση Βασικά ισοζύγια εκτατικών μεγεθών. (α) Ισοζύγιο μάζας και εξίσωση συνέχειας σε αμετάβλητο όγκο ελέγχου. Ομοιόμορφη ροή και μέση ταχύτητα. (β) Ισοζύγιο ολικής υδραυλικής ενέργειας, σε αμετάβλητο όγκο ελέγχου. Εξισώσεις Euler και Bernoulli. Ύψος κινητικής ενέργειας, πιεζομετρική γραμμή, γραμμή ολικής υδραυλικής ενέργειας. Βασικές σχέσεις υδραυλικής ισχύος. Βαθμός απόδοσης υδραυλικών μηχανών. (γ) Ισοζύγιο παροχής γραμμικής ορμής σε αμετάβλητο όγκο ελέγχου. Υδροδυναμικές δυνάμεις υγρών σε επιφάνειες. Ροή σε σωλήνες υπό πίεση. Είσοδος σε σωλήνα, μήκος εισόδου και ομοιόμορφη ροή. Κατανομές ταχυτήτων και διατμητικών τάσεων σε στρωτή και τυρβώδη ροή. Επίδραση της τραχύτητας των τοιχωμάτων του αγωγού. Εξίσωση Darcy-Weisbach. Συντελεστής τριβών. Το διάγραμμα Moody και οι εμπειρικές σχέσεις Colebrook-White. Η εμπειρική σχέση Hazen-Williams. Τοπικές απώλειες ενέργειας. Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει τη διεξαγωγή των παρακάτω εργαστηριακών ασκήσεων [ανάλυση κάθε άσκησης με τη βασική θεωρία, διεξαγωγή πειράματος, συλλογή και καταγραφή μετρήσεων, παρατηρήσεις, εκπόνηση γραπτής εργασίας (περιγραφή συσκευής και βασικού θεωρητικού υπόβαθρου, καταγραφή μετρήσεων και επεξεργασία τους, αποτελέσματα και παρατηρήσεις-συμπεράσματα)]: 1) Ογκομέτρηση, βαθμονόμηση ογκομετρικών δοχείων απλών γεωμετρικών σχημάτων 2) Μέτρηση παροχής όγκου με ζυγιστικό δοχείο Χρήση υδραυλικής τράπεζας 3) Προσδιορισμός υδροστατικής δύναμης κέντρου πίεσης σε βυθισμένη επιφάνεια 4) Μέτρηση ιξώδους με εφαρμογή της ανάλυσης Stokes για ελεύθερη βύθιση σφαίρας 5) Μετάβαση ροής από στρωτή σε τυρβώδη Αριθμός Reynolds 6) Μετρητής Venturi ανάλυση ροής κατά μήκος του μετρητή, βαθμονόμηση μετρητή εργαστηρίου 7) Βαθμονόμηση & μέτρηση ογκομετρικής παροχής με διάφορους μετρητές (Venturi, διαφράγματος, κωνικού πλωτήρα) 8) Απώλειες τριβών κατά μήκος ευθύγραμμου αγωγού 9) Απεικόνιση ροϊκών γραμμών ιδανικής ροής συσκευή Hele-Shaw 10) Πρόσκρουση υγρής φλέβας (πίδακα) σε επιφάνεια

4 (4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS Πρόσωπο με πρόσωπο Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα (υπό διαμόρφωση) Χρήση ΤΠΕ στη Διδασκαλία (eclass, εκπαιδευτικά video, παρουσιάσεις, κλπ στα πλαίσια των Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων) όσο και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές Δραστηριότητα Διαλέξεις Εργαστηριακές Ασκήσεις (εργαστηριακό μέρος) Γραπτές εργασίες (προαιρετικά) Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης Σύνολο Μαθήματος 170 Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται ως ακολούθως: Θεωρητικό μέρος Οι γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες των φοιτητών αξιολογούνται στο τέλος του εξαμήνου με Γραπτή εξέταση που περιλαμβάνει Διαμορφωτικές ή/και Συμπερασματικές Ερωτήσεις Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης Επίλυση Προβλημάτων Εργαστηριακό μέρος Οι γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες των φοιτητών αξιολογούνται με Εργαστηριακές Εργασίες συνοδευόμενες από Εκθέσεις /Αναφορές σε όλη τη διάρκεια του εξαμήνου Γραπτή εξέταση (test) η οποία περιλαμβάνει Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης Διαμορφωτική ή Συμπερασματική (περιγραφή υδραυλικού φαινομένου που αναπαράγεται επί εργαστηριακής συσκευής και μέτρηση κρίσιμων χαρακτηριστικών μεγεθών του) (5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : -Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Ελληνική: 1. Τερζίδης, Γ. Α. «Μαθήματα Υδραυλικής 1. Γενική Υδραυλική» Εκδόσεις Ζήτη, ISBN , Τερζίδης, Γ. Α. «Μαθήματα Υδραυλικής 2. Κλειστοί Αγωγοί» Εκδόσεις Ζήτη, ISBN , Giles, R.V. «Μηχανική των Ρευστών και Υδραυλική», μεταφρ. Μέγγος, Α., Νουτσόπουλος, Γ., από τη σειρά Schaum's Outline Series (κίτρινα βιβλία), ΕΣΠΙ Εκδοτική, Αθήνα, ISBN (Ελληνική έκδοση) Αθήνα : ΕΣΠΙ, 1986 & 1998 (βιβλιοθήκη ΤΕΙ-Α).

5 Ξενόγλωσση : 1. Chadwick, A. J., Morfett, J. C., Hydraulics in civil and environmental engineering London; New York: E & FN Spon, 1998 (βιβλιοθήκη ΤΕΙ-Α). 2. Evett, J.B., Liu, C solved problems fluid mechanics and hydraulics, New York: McGraw-Hill, c1989 (βιβλιοθήκη ΤΕΙ-Α). 3. Giles, R.V., Evett, J.B., Liu, C., Schaum's outline of theory and problems of fluid mechanics and hydraulics, New York: McGraw-Hill, [1995] (βιβλιοθήκη ΤΕΙ-Α) 4. Kay Μ.: Practical Hydraulics, E&FN SPON, Routledge, ISBN (Διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη ΤΕΙ Αθήνας) 5. Wolansky, W., Akers, A., Modern hydraulics: The basics at work, New York: Merrill Publishing Company, ISBN: , 1990 (βιβλιοθήκη ΤΕΙ Αθήνας).

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ3 ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ. Ελληνική ΟΧΙ

ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ. Ελληνική ΟΧΙ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ FGF450 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Σπουδών (Πρότυπο Σχήμα)

Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Σπουδών (Πρότυπο Σχήμα) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16 Ακαδημαϊκό Έτος

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία Β Βιοχημεία Α Φυσιολογία Α Βιοστατιστική Νευροανατομία Ιατρικά Αγγλικά Β. 345 3ο Εξάμηνο ΩΔΕ 4ο Εξάμηνο ΩΔΕ Φυσιολογία Β

Βιολογία Β Βιοχημεία Α Φυσιολογία Α Βιοστατιστική Νευροανατομία Ιατρικά Αγγλικά Β. 345 3ο Εξάμηνο ΩΔΕ 4ο Εξάμηνο ΩΔΕ Φυσιολογία Β ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-15 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Συνοπτική Περιγραφή Μαθημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 1ο Εξάμηνο ΩΔΕ 2ο Εξάμηνο ΩΔΕ Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων τμήματος Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων Το τμήμα έχει εγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα (ΠΔ 109/ΦΕΚ 47 /10-2-89/τ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ) «Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες,

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΤΑΣ) Απρίλιος 2015 9 η έκδοση

(ΕΤΑΣ) Απρίλιος 2015 9 η έκδοση Π ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος (ΔΜΠ) «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός» (ΕΤΑΣ) Απρίλιος 2015 9 η έκδοση Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101-

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Διδακτορικά Προγράμματα στη Μηχανική PhD Programs - School of Engineering and Applied Sciences Η Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τους χρήστες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS

Οδηγός για τους χρήστες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS Οδηγός για τους χρήστες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS Εκπαίδευση και Κατάρτιση Το ίκτυο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct είναι µια υπηρεσία που σας βοηθάει

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός»

«Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός» ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Μεταπτυχιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός» Πολυτεχνική Σχολή Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ... 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2013-2014... 5 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ... 8 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ (ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)...

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία της Φυσικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση στοχεύει στη διερεύνηση του υλικού και του ζωντανού κόσμου και στη μελέτη σχετικών φαινομένων και γεγονότων.

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας Διοίκησης & Πληροφορικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών University of Peloponnese School of Management and Economics Department of Economics Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Απόσπασμα Πρακτικού της Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) στην «ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ» M.Sc. in Advanced Physiotherapy Αναλυτικές Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΑ, 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. 2461068207 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-456-148-3

ISBN 978-960-456-148-3 Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα ISBN 978-960-456-48-3 Copyright: Πρίνος Παναγιώτης, Eκδόσεις Zήτη, Μάρτιος 009 Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ Έργο συγχρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΙΜΗΣ ΡΟΗΣ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ & ΑΓΩΓΟΥΣ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΙΜΗΣ ΡΟΗΣ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ & ΑΓΩΓΟΥΣ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING DEPARTMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Πολυτεχνική Σχολή. Αυτοχρηματοδοτούμενο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Μηχανική Πετρελαίων (Master in Petroleum Engineering)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Πολυτεχνική Σχολή. Αυτοχρηματοδοτούμενο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Μηχανική Πετρελαίων (Master in Petroleum Engineering) Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολυτεχνική Σχολή Αυτοχρηματοδοτούμενο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Μηχανική Πετρελαίων (Master in Petroleum Engineering) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MASTER IN PETROLEUM

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ και ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ και ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας Οδηγός ΕπαγγέλµατοςΤµηµάτων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΤΕΙ (Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης - Έργο του ΕΠΕΑΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. φιλοσοφια των προγραμματων... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 5 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2003-2010 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Οδηγός Σπουδών Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Οδηγός Σπουδών Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών http://eed.stef.teicrete.gr Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι.Θ. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ALEXANDER TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF THESSALONIKI A.T.E.I.Th. DEPARTMENT OF MARKETINGK Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

211 Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλονίκης

211 Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλονίκης 211 Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλονίκης Σκοπός Τα Τμήματα στόχο έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα ασχοληθούν με τη μελέτη, την παραγωγή, την εγκατάσταση και την επίβλεψη μηχανολογικού εξοπλισμού σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα