ÂÚÈÂ fiìâó. Πρόλογος...xi Κατάλογος συµβόλων...xiii Σηµείωση για τις µονάδες...xvii Κατάλογος µελετών πραγµατικών περιπτώσεων...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ÂÚÈÂ fiìâó. Πρόλογος...xi Κατάλογος συµβόλων...xiii Σηµείωση για τις µονάδες...xvii Κατάλογος µελετών πραγµατικών περιπτώσεων..."

Transcript

1

2

3 ÂÚÈÂ fiìâó Πρόλογος...xi Κατάλογος συµβόλων...xiii Σηµείωση για τις µονάδες...xvii Κατάλογος µελετών πραγµατικών περιπτώσεων...xviii 1 ËÌ ÙÈÛÌfi Î È Ê ÛË ÙÔ Â ÊÔ Στόχοι...1 Σχηµατισµός του εδάφους...1 Τεχνητά εδάφη...1 Ρυπαρά και µολυσµένα εδάφη...2 Εδάφη φυσικά σχηµατισµένα...2 Αυτόχθονα εδάφη αποσαρθρωµένοι βράχοι...2 Αυτόχθονα εδάφη τύρφη...3 Προσχωσιγενή εδάφη...4 Παγετώδεις αποθέσεις...4 Εδάφη από αιολική διάβρωση...5 Εδαφικοί κόκκοι...7 Φύση των κόκκων...7 Αργιλικά ορυκτά...7 οµή του εδάφους...10 Κοκκώδη εδάφη...10 Σχετική πυκνότητα...12 Συνεκτικά εδάφη...13 Περίληψη ÂÚÈÁÚ Ê Î È Ù ÍÈÓfiÌËÛË ÙˆÓ Â ÊÒÓ Στόχοι...14 Περιγραφή του εδάφους...14 Ταξινόµηση των εδαφών...14 Σκοπός της περιγραφής...14 Τεχνητό έδαφος...15 Επιφανειακό έδαφος...16 Λεπτόκοκκα...16 Άργιλος...16 οµή της µάζας...17 Ιλύς...18 Άµµος και χαλίκι...19 Κροκάλες και λατύπες...20 Τύρφη και οργανικά εδάφη...21 Τύποι περιγραφών...23 Κατάταξη του εδάφους...23 Πυκνότητα κόκκων...23 Σχήµα κόκκων...24 Κοκκοµετρική διαβάθµιση...24 Χαρακτηριστικά της διαβάθµισης...27 Πυκνότητα...28 Ποσοστό υγρασίας ή νερού...29 Συνεκτικότητα και όρια Atterberg...32 Ενεργότητα...35 Όριο συρρίκνωσης...35 Προσοµοίωµα εδάφους...38 Περίληψη...39 Λυµένα παραδείγµατα...40 Ασκήσεις È appleâú ÙfiÙËÙ Î È È ıëûë Στόχοι...47 ιαπερατότητα...47 Εισαγωγή...47 Υπόγειο νερό...47 Προβλήµατα ροής...48 Ροή µέσα σε εκσκαφές...48 Ροή γύρω από προφράγµατα...48 Αποστράγγιση...49 Ροή διαµέσου γεωκατασκευών...49 Προβλήµατα ευστάθειας κινούµενη άµµος...49 Κοχλασµός ή ανύψωση σε προφράγµατα...49 Υδραυλική υποσκαφή (διασωλήνωση)...50 Ανύψωση κάτω από αργιλικό στρώµα...50 Πιέσεις άνωσης...50 Κενά εδάφους...51 Πίεση και ολικό υδραυλικό ύψος...51 Νόµος του Darcy...52 Επίδραση της θερµοκρασίας...53 Εµπειρικές σχέσεις για το k...53

4 vi - ƒπ à ª ιαστρωµατωµένα εδάφη...54 Εργαστηριακή δοκιµή διαπερατόµετρο σταθερού υδραυλικού ύψους...56 Εργαστηριακή δοκιµή διαπερατόµετρο µεταβλητού υδραυλικού ύψους...56 Εργαστηριακή δοκιµή υδραυλική κυψέλη κατακόρυφη διαπερατότητα...57 Εργαστηριακή δοκιµή υδραυλική κυψέλη οριζόντια διαπερατότητα...58 οκιµές γεωτρήσεων ανοιχτές γεωτρήσεις.59 οκιµές γεωτρήσεων δοκιµές εισπίεσης µε αεροθάλαµο σφράγισης...61 οκιµές γεωτρήσεων πιεζόµετρα...63 οκιµές άντλησης...64 ιήθηση...66 Θεωρία της διήθησης...66 ίκτυα ροής...67 Κατασκευή δικτύου ροής...68 Μεγέθη που αφορούν στη διήθηση...70 Ολικό υδραυλικό ύψος, ύψος θέσης, και ύψος πίεσης...72 Πίεση πόρων και πίεση άνωσης...73 ύναµη διήθησης...73 Κατάσταση ρευστοποίησης και υδραυλική θραύση (κοχλασµός, ανάβλυση)...73 Υδραυλική υποσκαφή (διασωλήνωση) σε επαφή µε πασσαλότοιχο...74 ιήθηση µέσω χωµάτινων φραγµάτων...75 ιήθηση µέσω αντιπληµµυρικών αναχωµάτων, χαµηλά αναχώµατα...76 Εδαφικά φίλτρα...77 Περίληψη...79 Πραγµατική περίπτωση...80 Λυµένα παραδείγµατα...82 Ασκήσεις ÓÂÚÁfi Ù ÛË Î È apple ÂÛË applefiúˆó Στόχοι...93 Ολική τάση...93 Πίεση πόρων κάτω από τον υδροφόρο ορίζοντα...93 Ενεργός τάση...94 Ενεργός τάση στο έδαφος...94 Ιστορικό τάσεων...94 Κανονικά στερεοποιηµένη άργιλος...95 Υπερστερεοποιηµένη άργιλος...98 Αποξηραµένος φλοιός Παρούσα εντατική κατάσταση στο έδαφος Κύκλος τάσεων του Mohr Επιτόπου οριζόντιες και κατακόρυφες τάσεις..102 Μεταβολές των τάσεων λόγω κατασκευών Παράµετροι πίεσης νερού πόρων θεωρία Παράµετροι Α και Β πίεσης πόρων Τριχοειδής ανύψωση πάνω από τον υδροφόρο ορίζοντα Ενεργοί τάσεις επάνω από τον υδροφόρο ορίζοντα Αποξήρανση αργιλικών εδαφών ράση του παγετού στα εδάφη Περίληψη Πραγµατική περίπτωση Λυµένα παραδείγµατα Ασκήσεις ÂÛË Âapple Ê Î È Î Ù ÓÔÌ ÙˆÓ Ù ÛÂˆÓ Στόχοι Πίεση επαφής Πίεση επαφής οµοιόµορφη φόρτιση Πίεση επαφής σηµειακή φόρτιση Κατανοµή τάσεων Τάσεις κάτω από σηµειακό και γραµµικό φορτίο Παραδοχές Τάσεις κάτω από οµοιόµορφα φορτισµένες επιφάνειες Ισοτασικές ή βολβοί πίεσης Τάσεις κάτω από εύκαµπτη ορθογωνική επιφάνεια Αρχή της υπέρθεσης Τάσεις κάτω από εύκαµπτη επιφάνεια οιουδήποτε σχήµατος Τάσεις κάτω από εύκαµπτη ορθογωνική επιφάνεια πεπερασµένο πάχος εδάφους..139 Τάσεις κάτω από άκαµπτη ορθογωνική επιφάνεια Περίληψη Λυµένα παραδείγµατα Ασκήσεις ÌappleÈÂÛÙfiÙËÙ Î È ÛÙÂÚÂÔappleÔ ËÛË Στόχοι Εισαγωγή Συµπιεστότητα είκτης πόρων/διάγραµµα ενεργού τάσης Καµπύλες επαναφόρτισης Πίεση προστερεοποίησης p c ' και λόγος υπερστερεοποίησης OCR...147

5 ƒπ Ã ª - vii Μέθοδος Casagrande για το p c ' Επίδραση της διατάραξης του δείγµατος Καµπύλη για κανονικά στερεοποιηµένη άργιλο στη φυσική θέση Καµπύλη για υπερστερεοποιηµένη άργιλο στη φυσική θέση Επίδραση των βηµάτων αύξησης του φορτίου Επίδραση της διάρκειας φόρτισης Ισότροπη συµπίεση Ανισότροπη συµπίεση Στερεοποίηση Η θεωρία του Terzaghi για τη µονοδιάστατη στερεοποίηση Λύση της εξίσωσης στερεοποίησης Μέσος βαθµός στερεοποίησης οκιµή συµπιεσοµέτρου Συντελεστής στερεοποίησης c v µέθοδος της τετραγωνικής ρίζας του χρόνου Συντελεστής στερεοποίησης c v µέθοδος του λογαρίθµου του χρόνου Επιτόπου τιµές του c v Κυψέλη στερεοποίησης Rowe ισδιάστατη και τρισδιάστατη στερεοποίηση..164 ιόρθωση για την περίοδο κατασκευής Προσυµπίεση µε προφόρτιση Ακτινική στερεοποίηση για κατακόρυφα στραγγιστήρια Περίληψη Πραγµατικές περιπτώσεις Λυµένα παραδείγµατα Ασκήσεις È ÙÌËÙÈÎ ÓÙÔ Στόχοι Εισαγωγή Τάσεις και παραµορφώσεις στα εδάφη Αναπαράσταση των τάσεων Πόλος Κύριες τάσεις Αξονική συµµετρία Επίπεδη παραµόρφωση Κατάσταση Κ ο Ορθές και διατµητικές παραµορφώσεις Ο κύκλος παραµορφώσεων του Mohr Παραµορφώσεις όγκου ιατµητική αντοχή Επίδραση της παραµόρφωσης Εξιδανικευµένες σχέσεις τάσεωνπαραµορφώσεων ιαρροή και πλαστικότητα Κανόνας ροής και καθετότητα Κριτήριο αστοχίας Αστοχία εδάφους Τροχιές τάσεων Επίδραση της αποστράγγισης ιαδικασίες δοκιµών ιατµητική αντοχή της άµµου Σχέση τάσης παραµόρφωσης οκιµή άµεσης διάτµησης Επίδραση της συσσώρευσης και της φύσης των κόκκων Κατάσταση σταθερού όγκου Επίδραση της πυκνότητας ιατµητική αντοχή της αργίλου Επίδραση της δειγµατοληψίας Αστράγγιστη συνοχή, c u οκιµή ανεµπόδιστης θλίψης οκιµή πτερυγίου Τριαξονική δοκιµή Τριαξονική δοκιµή χωρίς στερεοποίηση, χωρίς στράγγιση (UU) οκιµή UU σε πολλά στάδια Επίδραση του ποσοστού της αργίλου και της ορυκτολογικής σύστασης Μερικώς κορεσµένες άργιλοι Άργιλοι µε ρηγµατώσεις Μεταβολές µε το βάθος Χαρακτηριστικά τριβής ιαδικασίες δοκιµών Τριαξονική δοκιµή µε στερεοποίηση χωρίς αποστράγγιση (CU) Τριαξονική δοκιµή στερεοποίησης µε στράγγιση (CD) Θεωρία κρίσιµης κατάστασης Συνοριακή επιφάνεια κατάστασης Ο ελαστικός τοίχος Πραγµατικά εδάφη Παραµένουσα αντοχή Περίληψη Πραγµατική περίπτωση Λυµένα παραδείγµατα Ασκήσεις ıâ ıâìâïèòûâè Â ÛÙ ıâè Στόχοι Αβαθείς θεµελιώσεις...243

6 viii - ƒπ Ã ª Επιφανειακές θεµελιώσεις Απαιτήσεις σχεδιασµού Τύποι θεµελιώσεων Βάθος θεµελιώσεων Φέρουσα ικανότητα Τρόποι αστοχίας Φέρουσα ικανότητα µόνο κατακόρυφη φόρτιση Συντελεστές σχήµατος και βάθους Φέρουσα ικανότητα ανατροπή Έκκεντρη φόρτιση Κεκλιµένο φορτίο ιάφορες περιπτώσεις αντοχής του εδάφους Επίδραση του υδροφόρου ορίζοντα Καθαρή οριακή φέρουσα ικανότητα Ολικός συντελεστής ασφαλείας Επίδραση της συµπιεστότητας του εδάφους Ολίσθηση Επιτρεπόµενη φέρουσα πίεση της άµµου Όριο καθίζησης Επιτρεπόµενη φέρουσα πίεση Σχεδιασµός οριακής κατάστασης Οριακές καταστάσεις Τιµές σχεδιασµού Χαρακτηριστικές τιµές Επιµέρους συντελεστές Παράρτηµα Β (πληροφοριακό) του Ευρωκώδικα Υπόδειγµα αναλυτικής µεθόδου για τον υπολογισµό της φέρουσας αντίστασης Περίληψη Πραγµατικές περιπτώσεις Λυµένα παραδείγµατα Ασκήσεις ıâ ıâìâïèòûâè Î ıè ÛÂÈ Στόχοι Άµεση καθίζηση Γενική µέθοδος H αρχή της υπέρθεσης Η αρχή της διαστρωµάτωσης ιόρθωση για την ακαµψία ιόρθωση για το βάθος Μέση καθίζηση Μέτρο ελαστικότητας αυξανόµενο µε το βάθος Επίδραση της τοπικής διαρροής Εκτίµηση του µέτρου ελαστικότητας Ε u υπό αστράγγιστες συνθήκες Καθίζηση λόγω στερεοποίησης Γενικά Μέθοδος του δείκτη συµπίεσης C c Μέθοδος συµπιεσοµέτρου ή m v Συνολική καθίζηση Μέθοδος των Skempton Bjerrum Ελαστική µέθοδος υπό συνθήκες στράγγισης..297 Υπολογισµός του µέτρου ελαστικότητας Ε' σε συνθήκες στράγγισης Αναλογία άµεσης προς συνολική καθίζηση ευτερογενής συµπίεση Εισαγωγή Γενική µέθοδος Εκτίµηση των τιµών C α και ε α Άµµοι Μέθοδοι εκτίµησης των καθιζήσεων Μέθοδος Schmertmann Μέθοδος Burland και Burbridge Επιτρεπόµενες καθιζήσεις Ορισµοί των κινήσεων εδάφους και θεµελίωσης Κριτήρια για τις µετακινήσεις Συνήθη όρια καθιζήσεων Περίληψη Πραγµατικές περιπτώσεις Λυµένα παραδείγµατα Ασκήσεις ÂÌÂÏÈÒÛÂÈ ÌÂ apple ÛÛ ÏÔ Στόχοι Θεµελιώσεις µε πασσάλους Συνθήκες φόρτισης Είδη πασσάλων Σχεδιασµός µεµονωµένων πασσάλων οκιµές φόρτισης πασσάλων Φέρουσα ικανότητα µεµονωµένων πασσάλων Έγχυτοι πάσσαλοι σε άργιλο Αντίσταση αιχµής q b Συνάφεια c a Πάσσαλοι έµπηξης σε άργιλο Αντίσταση αιχµής q b Συνάφεια c a επιδράσεις της εγκατάστασης Συνάφεια c a τιµές Υπολογισµός της συνάφειας µε βάση την ενεργό τάση Πάσσαλοι έµπηξης σε άµµο Επιδράσεις της τοποθέτησης...334

7 ƒπ Ã ª - ix Αντίσταση αιχµής q b Κρίσιµο βάθος Επιφανειακή τριβή f s Έγχυτοι πάσσαλοι σε άµµο Συντελεστής ασφαλείας Σχεδιασµός οριακής κατάστασης Οριακή φέρουσα αντίσταση από δοκιµαστικές φορτίσεις του πασσάλου Οριακή φέρουσα αντίσταση από εδαφικές δοκιµές Αρνητική επιφανειακή τριβή Αιτίες της αρνητικής επιφανειακής τριβής Προσδιορισµός της αρνητικής τριβής Οµάδες πασσάλων Απόσταση των πασσάλων Φορτιζόµενη ζώνη ιακύµανση φορτίου Απόδοση Οριακή ικανότητα Λόγος καθίζησης Καθίζηση οµάδων πασσάλων Περίληψη Πραγµατικές περιπτώσεις Λυµένα παραδείγµατα Ασκήσεις ÏÂ ÚÈÎ Â ÊÈÎ appleè ÛÂÈ Î È Î Ù ÛÎÂ ÓÙÈÛÙ ÚÈÍË Στόχοι Πλευρικές εδαφικές πιέσεις Επίδραση της οριζόντιας κίνησης Επίδραση ευκαµψίας και αντιστήριξης του τοίχου Επίδραση της τριβής στον τοίχο Θεωρία Coulomb ενεργητική ώθηση Θεωρία Coulomb παθητική ώθηση Περιορισµοί της θεωρίας Coulomb Συντελεστές ωθήσεων γαιών Επίδραση της τεταγµένης συνοχής c' Eλάχιστη ισοδύναµη πίεση ρευστού Επίδραση του υδροφόρου ορίζοντα Αστράγγιστες συνθήκες Εδαφικές πιέσεις αστράγγιστες συνθήκες Εφελκυστικές ρωγµές Φορτία ασκούµενα στην επιφάνεια του εδάφους Εδαφικές πιέσεις λόγω συµπύκνωσης Κατασκευές αντιστήριξης Εισαγωγή Τοίχοι υπογείων Βάθρα γεφυρών Συρµατοκυβώτια (σαραζανέτια) και ξύλινοι τοίχοι Σχεδιασµός τοίχων βαρύτητας Οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας Οριακές καταστάσεις αντοχής Αστοχία λόγω ολίσθησης Αστοχία λόγω ανατροπής ή περιστροφής Φέρουσα πίεση κάτω από τον πόδα Φέρουσα ικανότητα Ολίσθηση Εσωτερική ευστάθεια ιαφραγµατικοί τοίχοι ιαφραγµατικοί τοίχοι εν προβόλω γενικά..382 ιαφραγµατικοί τοίχοι εν προβόλω σχεδιασµός ιαφραγµατικοί τοίχοι µε απλή αγκύρωση ή διαδοκίδα γενικά ιαφραγµατικοί τοίχοι µε απλή αγκύρωση ή διαδοκίδα σχεδιασµός Μέθοδοι σχεδιασµού Μέθοδος συνολικών πιέσεων Μέθοδος της καθαρής διαθέσιµης παθητικής ώθησης Μέθοδος του συντελεστή αντοχής Μέθοδος του BS Αγκυρώσεις για διαφραγµατικούς τοίχους Εκσκαφές µε αντηρίδες Εισαγωγή Φορτία αντηρίδων Οπλισµένο έδαφος Τοίχοι οπλισµένου εδάφους κατασκευή Επιρροή του οπλισµού Τοίχοι από οπλισµένο έδαφος σχεδιασµός..390 Εξωτερική ευστάθεια Εσωτερική ευστάθεια γενικά Εφελκυστική διάρρηξη Αντίσταση συνάφειας ή συνάφεια Εσωτερική ευστάθεια µέθοδος της αγκυρωµένης σφήνας εδάφους Μέθοδος του πρίσµατος βαρύτητας Περίληψη Παράρτηµα σχεδιασµός οριακής κατάστασης..399 Πραγµατική περίπτωση Λυµένα παραδείγµατα Ασκήσεις...413

8 x - ƒπ à ª 12 ÛÙ ıâè appleú ÓÒÓ Στόχοι Φυσικά και τεχνητά πρανή Είδη κίνησης της µάζας Φυσικά πρανή Τεχνητά πρανή ή γαιώδεις κατασκευές Βραχυχρόνιες και µακροχρόνιες συνθήκες Μέθοδοι ανάλυσης Επίπεδη µεταφορική ολίσθηση γενικά Επίπεδη µεταφορική ολίσθηση ειδικές περιπτώσεις Επίπεδη µεταφορική ολίσθηση επιµέρους συντελεστές Ανάλυση κυκλικού τόξου αστράγγιστες συνθήκες ή ανάλυση φ u = 0 ο Εφελκυστική ρωγµή ιαγράµµατα ανάλυσης της ευστάθειας υπό αστράγγιστες συνθήκες µέθοδος Taylor..427 Ανάλυση ενεργών τάσεων Ανάλυση ενεργών τάσεων µέθοδος των λωρίδων Μέθοδος Fellenious Η απλοποιηµένη µέθοδος Bishop Λόγος πίεσης πόρων r u Ανάλυση ενεργών τάσεων συντελεστές ευστάθειας Βυθισµένα πρανή Ταχεία πτώση στάθµης Μη κυκλικές επιφάνειες ολίσθησης µέθοδος Janbu Μέθοδος της σφήνας ένα επίπεδο Μέθοδος της σφήνας πολλά επίπεδα Συντελεστής ασφαλείας Περίληψη Πραγµατικές περιπτώσεις Λυµένα παραδείγµατα Ασκήσεις ÃˆÌ ÙÔ ÚÁÈÎ ÂÚÁ Û Â Î È Û Ìapple ÎÓˆÛË Â ÊÔ Στόχοι Χωµατουργικές εργασίες Εξοπλισµός εργοταξίου Σκοπός και τύποι υλικών Απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα υλικά Καταλληλότητα του υλικού επίχωσης Καταλληλότητα κοκκωδών εδαφών Καταλληλότητα συνεκτικών εδαφών Αποδοτικότητα των χωµατουργικών εργασιών Προβλήµατα στα υλικά Χαλάρωση (µαλάκωµα) ιόγκωση Συµπύκνωση εδαφών Παράγοντες που επηρεάζουν τη συµπύκνωση..468 Συµπύκνωση στο πεδίο Μηχανήµατα συµπύκνωσης Προδιαγραφές απαιτήσεων συµπύκνωσης Έλεγχος της συµπύκνωσης στο πεδίο Συµπύκνωση στο εργαστήριο Εργαστηριακές δοκιµές Καµπύλες κενών µε αέρα ιόρθωση για το ποσοστό λίθων οκιµή CBR (California Bearing Ratio) Σταθεροποίηση µε άσβεστο Σταθεροποίηση µε τσιµέντο Περίληψη Πραγµατική περίπτωση Λυµένα παραδείγµατα Ασκήσεις ÈÂÚ ÓËÛË appleâ Ô Στόχοι ιερεύνηση πεδίου Στάδια της διερεύνησης Μελέτη γραφείου Αναγνώριση της τοποθεσίας Επιτόπου γεωτεχνική έρευνα Έκταση της επιτόπου γεωτεχνικής έρευνας Βάθος της διερεύνησης Επιλογή της µεθόδου διερεύνησης Μέθοδοι επιτόπου γεωτεχνικής έρευνας Αδιατάρακτη δειγµατοληψία ποιότητα δειγµατοληψίας Τύποι δειγµάτων Μέθοδοι επιτόπου δοκιµών Παρατηρήσεις υπογείων υδάτων ιερεύνηση µολυσµένης περιοχής Εκθέσεις διερεύνησης πεδίου Έκθεση τεκµηρίωσης Ερµηνευτική έκθεση Περίληψη Λύσεις των ασκήσεων Γλωσσάρι Βιβλιογραφία Ευρετήριο...536

9 º π 4 ÓÂÚÁfi Ù ÛË Î È apple ÂÛË applefiúˆó à π Î Ù ÓÔËıÂ Ë ıâìâïèò Ë ÛËÌ Û ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÒÓ Ù ÛÂˆÓ ÛÙË ÌÂÏ ÙË ÙË Â ÊÔÌË ÓÈÎ. appleúôû ÈÔÚÈÛÙÔ Ó ÔÈ ÙÈÌ ÙË ÔÏÈÎ Ù ÛË, ÙË apple ÂÛË ÙÔ ÓÂÚÔ ÙˆÓ applefiúˆó, Î È ÙË ÂÓÂÚÁÔ Ù ÛË. ÂÎÙÈÌËıÔ Ó ÔÈ ÂappleÈ Ú ÛÂÈ ÙÔ ÁˆÏÔÁÈÎÔ ÈÛÙÔÚÈÎÔ Î È ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎÔ Ù ÛÂˆÓ ÛÙË Û ÌappleÂÚÈÊÔÚ ÂÓfi  ÊÔ, Î È Ë È ÊÔÚ ÌÂÙ Í Î ÓÔÓÈÎ ÛÙÂÚÂÔappleÔÈËÌ ÓˆÓ Î È appleâúûùâúâôappleôèëì ÓˆÓ Â ÊÒÓ. Î Ù ÓÔËıÂ Ë ÂÓÙ ÙÈÎ Î Ù ÛÙ ÛË appleô ÌappleÔÚÂ Ó apple ÚÍÂÈ ÛÙÔ ÊÔ Î È appleò ÌÂÙ ÏÏÂÙ È applefi ÙÈ Î Ù ÛΠÛÙÈÎ ÂÚÁ Û Â. ÂÈÛ ÁˆÁ ÛÙË ıâˆú ÙˆÓ apple Ú Ì ÙÚˆÓ apple ÂÛË ÙˆÓ applefiúˆó. ÂÎÙÈÌËıÂ Ë apple ÂÛË ÙˆÓ applefiúˆó Î È Ë ÂÓÂÚÁfi Ù ÛË Âapple Óˆ applefi ÙÔÓ ÚÔÊfiÚÔ ÔÚ ÔÓÙ. ÂÎÙÈÌËıÔ Ó ÔÈ ÂappleÈ Ú ÛÂÈ ÙË appleôí Ú ÓÛË ÙË ÚÁ ÏÔ Û ÌÂÚÈÎ Â ÊË. ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÁÈ ÙÔ appleúfi ÏËÌ ÙË Ó ˆÛË ÏfiÁˆ apple ÁÂÙÔ. ÏÈÎ Ù ÛË ( Ì 4.1) Ολική τάση είναι η τάση που δρα σε ένα επίπεδο, µε την παραδοχή ότι το έδαφος είναι στερεό υλικό. Για το µικρό εδαφικό στοιχείο που φαίνεται στο Σχήµα 4.1 σε βάθος z κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, η κατακόρυφη τάση σ v είναι η τάση που ενεργεί στην οριζόντια επιφάνεια του στοιχείου. Αυτό το εδαφικό στοιχείο θα ισορροπεί στο έδαφος (δε θα συµβαίνει στερεοποίηση ή διατµητική αστοχία) λόγω µιας οριζόντιας ολικής τάσης σ Η που ενεργεί στην κατακόρυφη επιφάνεια του στοιχείου. Οι τάσεις στο έδαφος δεν είναι ισότροπες, δηλαδή συνήθως η σ V και η σ Η δεν είναι ίσες. Σε αυτό το κεφάλαιο, οι τάσεις που λαµβάνονται κυρίως υπόψη είναι οι κατακόρυφες τάσεις, αλλά δεν πρέπει να λησµονείται ότι δρουν και οριζόντιες. Πάνω από τον υδροφόρο ορίζοντα, οι ολικές τάσεις εξάγονται από το φαινόµενο ειδικό βάρος γ b για ένα µερικώς κορεσµένο έδαφος, δηλαδή πιθανόν µε κάποια ποσότητα αέρα στα κενά των πόρων. Κάτω από τον υδροφόρο ορίζοντα χρησιµοποιείται το κορεσµένο ειδικό βάρος, επειδή όλα τα κενά διαστήµατα είναι πλήρως κορεσµένα µε νερό. ΕΙΤΕ ΤΟ ΛΥΜΕΝΟ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 4.1 ÂÛË applefiúˆó Î Ùˆ applefi ÙÔÓ ÚÔÊfiÚÔ ÔÚ ÔÓÙ ( Ì 4.2) Πρόκειται για την πίεση στο νερό των κενών διαστη- µάτων ή πόρων, που υπάρχουν µεταξύ και γύρω από τους κόκκους του ορυκτού. Στο έδαφος, το επίπεδο στο οποίο η πίεση του νερού είναι ίση µε την ατµοσφαιρική ονοµάζεται υδροφόρος ορίζοντας. Αν εισαχθεί ένας σωλήνας κάτω από τον υδροφόρο ορίζοντα (και δεν υπάρχει διήθηση), το νερό θα ανυψωθεί στο σωλήνα µέχρι τη στάθµη του υδροφόρου ορίζοντα. είτε το Κεφάλαιο 3 για περαιτέρω ανάπτυξη του θέ- µατος του υδροφόρου ορίζοντα και των συνθηκών της πίεσης των πόρων. Οι πόροι στο έδαφος κάτω από τον υδροφόρο ορίζοντα είναι πλήρως κορεσµένοι µε νερό, και έτσι αυτό το έδαφος συχνά αναφέρεται και ως ζώνη κορεσµού. Το νερό κάτω από τον υδροφόρο ορίζοντα λέγεται υπόγειο ύδωρ, και έτσι ένας άλλος όρος για τον υδροφόρο ορίζοντα είναι φρεάτια στάθµη. Αν δεν υπάρχει διήθηση, δρουν µόνον οι δυνάµεις βαρύτητας στο νερό των πόρων, οπότε η υδροστατική πίεση µέσα σε αυτό δίνεται από τη σχέση: u w = ρ gh w ή γ w h w (4.1) 93

10 94 - º ª à π ƒã π º ƒª ΕΙΤΕ ΤΟ ΛΥΜΕΝΟ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 4.1 ÓÂÚÁfi Ù ÛË ( Ì 4.3) Η αρχή της ενεργού τάσης εφαρµόζεται αυστηρά µόνο σε πλήρως κορεσµένα εδάφη. Εξισώνει την ολική τάση (η οποία µπορούµε να φανταστούµε ότι δρα στο εξωτερικό ενός στοιχείου εδάφους) µε τις τάσεις στα δύο συστατικά του εδάφους, δηλαδή στην κοκκώδη δοµή του ορυκτού (ενεργός τάση) και στο νερό των πόρων (πίεση νερού πόρων). Γι αυτό, η ενεργός τάση είναι ένα µέτρο της τάσης µέσα στην κοκκώδη δοµή του ορυκτού. ηµιουργείται από τις δυνάµεις των κόκκων, είτε µεταξύ των κόκκων από απευθείας επαφή όπως στις άµµους, είτε ως ηλεκτροχηµικές δυνάµεις µεταξύ λεπτότερων αργιλικών κόκκων µε τους οποίους τα ορυκτά στοιχεία δεν είναι σε άµεση επαφή. Η ενεργός τάση δεν είναι ακριβώς η άµεση τάση επαφής µεταξύ των εδαφικών κόκκων, όπως φαίνεται στο Σχήµα 4.3, αλλά αντιπροσωπεύει τη συνεισφορά της εδαφικής δοµής ή του εδαφικού σκελετού στην ανάληψη της ολικής τάσης. Αυτή η αρχή έχει θεµελιώδη σηµασία, επειδή τα σπουδαιότερα φαινόµενα της εδαφοµηχανικής (διατµητική αντοχή, στερεοποίηση) εξαρτώνται από τη δοµή του εδάφους. Ì 4.1 ÏÈÎ Ù ÛË όπου h w είναι το βάθος κάτω από τον υδροφόρο ορίζοντα. Η πίεση του νερού των πόρων u w είναι υδροστατική, δηλαδή έχει την ίδια τιµή σε όλες τις διευθύνσεις και αυξάνεται οµοιόµορφα, ή υδροστατικά, µε το βάθος κάτω από τον υδροφόρο ορίζοντα. Για τους σκοπούς της µηχανικής, η πίεση του νερού των πόρων επάνω από τον υδροφόρο ορίζοντα συνήθως θεωρείται µηδενική, επειδή αυτό είναι µια συντηρητική και απλοποιητική προσέγγιση. Όµως, η πίεση του νερού των πόρων πάνω από τον υδροφόρο ορίζοντα µπορεί να έχει σηµαντική αρνητική τιµή και εξετάζεται στη συνέχεια του κεφαλαίου. ÓÂÚÁfi Ù ÛË ÛÙÔ ÊÔ ( Ì 4.4) Πάνω από τον υδροφόρο ορίζοντα, οι πιέσεις του νερού των πόρων συνήθως θεωρούνται µηδέν (αντί αρνητικές) και τότε οι ολικές τάσεις είναι ίσες µε τις ενεργούς τάσεις. Κάτω από τον υδροφόρο ορίζοντα, η ενεργός τάση προκύπτει από την ολική τάση µείον την πίεση του νερού των πόρων, ή απευθείας µε τη χρήση του βυθισµένου ειδικού βάρους, όπως φαίνεται στο Σχήµα 4.4. Ολική τάση = ενεργός τάση + πίεση νερού πόρων σ = σ' + u w (4.2) ΕΙΤΕ ΤΟ ΛΥΜΕΝΟ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 4.1 πûùôúèîfi Ù ÛÂˆÓ Οι τάσεις, τις οποίες έχει υποστεί ένα έδαφος από το σχηµατισµό του µέχρι σήµερα, αναφέρονται ως ιστορικό τάσεων. Κατά τη διάρκεια της απόθεσης, οι ενεργοί τάσεις στο έδαφος αυξάνονται, καθώς εναποτίθενται περισσότεροι εδαφικοί κόκκοι, ενώ κατά

11 E NEƒ T π π ƒø - 95 Ì 4.2 ÂÛË ÓÂÚÔ applefiúˆó τη διάβρωση, οι ενεργοί τάσεις µειώνονται, καθώς αφαιρείται έδαφος. Τα εδάφη τα οποία υπάρχουν σήµερα στα ποτάµια και τις εκβολές τους µπορεί να έχουν ηλικία µόνον αιώνων ή ακόµη και δεκαετιών, και έχουν πλήρως γνωστά ιστορικά τάσεων µόνο των αποθέσεων. Παλαιότερες άργιλοι, όπως η άργιλος του Λονδίνου, έχουν ηλικία εκατοµµυρίων ετών και έχουν υποστεί πιο πολύπλοκα ιστορικά τάσεων, ειδικά αν έχει αφαιρεθεί σηµαντικό πάχος λόγω διάβρωσης. Ì 4.3 Ú ÙË ÂÓÂÚÁÔ Ù ÛË ÓÔÓÈÎ ÛÙÂÚÂÔappleÔÈËÌ ÓË ÚÁÈÏÔ ( Ì 4.5) Αυτή είναι άργιλος η οποία έχει υποστεί µόνο τις τάσεις των αποθέσεων. Στο Σχήµα 4.5 φαίνονται δύο στάδια κατά τη διάρκεια της απόθεσης επάνω από ένα εδαφικό στοιχείο. Υποτίθεται ότι η στάθµη του νερού στη θάλασσα ή τις λίµνες παραµένει επάνω από τη στάθµη του εδάφους. Καθώς γίνεται η απόθεση, η κατακόρυφη (και η οριζόντια) ενεργός τάση στο στοιχείο του εδάφους

12 96 - º ª à π ƒã π º ƒª Ì 4.4 ÓÂÚÁfi Ù ÛË ÛÙÔ ÊÔ αυξάνεται και, λόγω της διαδικασίας στερεοποίησης, ο δείκτης πόρων του εδάφους µειώνεται. Το διάγραµµα του δείκτη πόρων συναρτήσει της τάσης σε µια λογαριθµική κλίµακα είναι συνήθως ευθεία γραµµή. Αυτή αναφέρεται ως γραµµή απόθεσης ή, επειδή δεν έχει συµβεί άλλη διαδικασία, ως καµπύλη παρθενικής συµπίεσης. είτε το Κεφάλαιο 6 που αφορά στη στερεοποίηση για την κατανόηση της διαδικασίας, η οποία προκαλεί µεταβολή του όγκου, και για τη σχέση µεταξύ του δείκτη πόρων και της ενεργού τάσης. Κατά τη διάρκεια της απόθεσης, η ορυκτή κοκκώδης δοµή του στοιχείου του εδάφους προσαρµόζεται στις αλλαγές του δείκτη πόρων, κυρίως µε δοµική αναδιάταξη των κόκκων. Αυτή η διαδικασία, κατά την οποία οι κόκκοι πλησιάζουν µεταξύ τους, είναι

13 E NEƒ T π π ƒø - 97 Ì 4.5 ÓÔÓÈÎ ÛÙÂÚÂÔappleÔÈËÌ ÓË ÚÁÈÏÔ µη αναστρέψιµη. Έτσι, ακόµη και αν αφαιρεθούν οι τάσεις, δε θα ανακτηθεί η αρχική διάταξη των κόκκων. Είναι επίσης προφανές ότι µερικές από τις αλλαγές όγκου του εδαφικού σκελετού οφείλονται σε παράγοντες όπως οι ελαστικές παραµορφώσεις στους ίδιους τους κόκκους και η συµπίεση των στρώσεων των µορίων του νερού που έλκονται γύρω από τους κόκκους. Αυτές οι µεταβολές όγκου είναι αναστρέψιµες. Από το στάδιο 1 µέχρι το στάδιο 2 του Σχήµατος 4.5α, από το αρχικό στάδιο του ιστορικού της απόθεσης µέχρι ένα µεταγενέστερο, ο δείκτης πόρων µειώνεται µέσα στην απόθεση καθώς αυξάνονται οι ενεργοί τάσεις. Σηµειώστε ότι οι ενεργοί τάσεις αυξάνουν µόνον όσο οι εδαφικοί κόκκοι απoτίθενται, ενώ η πίεση των πόρων παραµένει υδροστατική και εξαρτάται από τη στάθµη του νερού. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι, ακόµη και αν η στάθµη του νερού κυ- µαίνεται, αυτό από µόνο του δε µεταβάλλει την ενεργό τάση, µε την προϋπόθεση ότι η στάθµη του νερού παραµένει πάνω από τη στάθµη του εδάφους. Σε κάποιο συγκεκριµένο στάδιο, το οποίο εξαρτάται από το γεωλογικό περιβάλλον, η απόθεση, και άρα η στερεοποίηση, σταµατάει και το έδαφος, αν δε συµβούν άλλες γεωλογικές διαδικασίες παραµένει για πάντα σε αυτή την κατάσταση δείκτη πόρων και

14 98 - º ª à π ƒã π º ƒª Ì 4.6 ÀappleÂÚÛÙÂÚÂÔappleÔÈËÌ ÓË ÚÁÈÏÔ ενεργού τάσης. Η ενεργός τάση σε αυτό το στάδιο είναι η µέγιστη τάση που ασκήθηκε στο έδαφος, p c 'και είναι επίσης η παρούσα τάση υπερκειµένων ή πίεση p 0 '. Άρα: p 0 ' = p c ' (4.3) Αν σε κάποια χρονική στιγµή µετά το πέρας της απόθεσης ληφθεί ένα δείγµα του εδάφους στη στάθ- µη του εδαφικού στοιχείου, για παράδειγµα από µια γεώτρηση µε ελάχιστη διατάραξη, τοποθετηθεί σε µια εργαστηριακή διάταξη στερεοποίησης, και υποβληθεί σε κατακόρυφη τάση p 0 ', θα βρίσκεται στο σηµείο Α του Σχήµατος 4.5β. Αν στη συνέχεια αυξηθεί η πίεση στο δείγµα, η γραµµή φόρτισης θα συνεχιστεί από το σηµείο Α της αρχικής γραµµής απόθεσης και αναµένεται να ακολουθήσει τη γραµµή απόθεσης. Αυτός είναι επίσης ο κανόνας για την εδαφική απόθεση επιτόπου, όταν υποβάλλεται σε αύξηση τάσης από µια κατασκευή ή ένα επίχωµα. Μια πραγµατικά κανονικά στερεοποιηµένη άργιλος µπορεί να υπάρξει µόνο σε ένα πρόσφατο περιβάλλον απόθεσης όπως ένα ποτάµι, µια εκβολή, µια λίµνη, ή µια παράκτια περιοχή, όπου η στάθµη του νερού παραµένει επάνω από τη στάθµη του εδάφους και όπου δε θα έχει επηρεαστεί από καµία άλλη διαδικασία, η οποία θα µπορούσε να δηµιουργήσει υπερστερεοποίηση. ÀappleÂÚÛÙÂÚÂÔappleÔÈËÌ ÓË ÚÁÈÏÔ ( Ì 4.6) Αυτή είναι άργιλος η οποία έχει υποβληθεί σε ενεργό τάση p c ' στο προηγούµενο ιστορικό φόρτισής της, µεγαλύτερη από την παρούσα ενεργό τάση p 0 '. Η πιο κοινή αιτία της υπερστερεοποίησης είναι η διάβρωση, αλλά µπορεί να δηµιουργηθεί και από άλλες διαδικασίες, όπως περιγράφεται στη συνέχεια. Με την αφαίρεση της τάσης, ο εδαφικός σκελετός διογκώνεται αλλά ανακτώνται µόνον οι αναστρέψιµες συνιστώσες της µεταβολής του όγκου, και έτσι οι αυξήσεις στο δείκτη πόρων είναι µικρότερες και η γραµ- µή διάβρωσης ακολουθεί τροχιά µε µικρότερη κλίση. Ο υπάρχων δείκτης πόρων και η κατάσταση πίεσης για υπερστερεοποιηµένη άργιλο φαίνονται ως σηµείο Β στο Σχήµα 4.6. Αν σε κάποια χρονική στιγ- µή µετά το πέρας της διάβρωσης ληφθεί από µια γεώτρηση ένα δείγµα από αυτό το έδαφος και ξαναφορτιστεί από το p 0 ', θα ακολουθήσει µια αρκετά επίπεδη γραµµή επαναφόρτισης, µε εξουδετέρωση των ελαστικών συνιστωσών της µεταβολής όγκου, µέχρι την προηγούµενη µέγιστη πίεση (την πίεση προστερεοποίησης p c '). Τότε το δείγµα θα ακολουθήσει την πιο απότοµη γραµµή απόθεσης, (γραµµή παρθενικής συµπίεσης) όταν αρχίσουν οι µη αναστρέψιµες αναδιατάξεις. Σε επίπεδα τάσης µικρότερα από την πίεση προστερεοποίησης, το έδαφος είναι σε υπερστερεοποιη-

15 E NEƒ T π π ƒø - 99 µένη κατάσταση αλλά, όταν τα επίπεδα τάσεων είναι υψηλότερα από το p c ', επιστρέφει σε µια κανονικά στερεοποιηµένη κατάσταση. ΕΙΤΕ ΤΟ ΛΥΜΕΝΟ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 4.2 fiáô appleâúûùâúâôappleô ËÛË Είναι ένα µέτρο του βαθµού υπερστερεοποίησης στην οποία έχει υποβληθεί το έδαφος στο παρελθόν, όπως φαίνεται στο Σχήµα 4.6 Ο λόγος υπερστερεοποίησης δίνεται από τη σχέση: p c ' OCR = p0 ' (4.4) Παρατηρήστε ότι είναι λόγος κατακορύφων τάσεων. Τα αποτελέσµατα της διάβρωσης και της αφαίρεσης της τάσης στην οριζόντια διεύθυνση αναπτύσσονται στη συνέχεια. Τυπικές τιµές του λόγου υπερστερεοποίησης (OCR) είναι οι εξής: Τύπος εδάφους OCR Κανονικά στερεοποιηµένο 1 Ελαφρά υπερστερεοποιηµένο Έντονα υπερστερεοποιηµένο > 4 Μερικές έντονα υπερστερεοποιηµένες άργιλοι µπορεί να έχουν τιµές του OCR µεγαλύτερες από 50, που δείχνει ότι µέχρι σήµερα έχουν αφαιρεθεί λόγω διάβρωσης πολλές δεκάδες µέτρα από έδαφος. ΕΙΤΕ ΤΟ ΛΥΜΕΝΟ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 4.3 fiáô appleâúûùâúâôappleô ËÛË ÛÙÔ ÊÔ ( Ì 4.7) Για µια κανονικά στερεοποιηµένη άργιλο, η παρούσα πίεση από τα υπερκείµενα φορτία είναι ίδια όπως η προηγούµενη µέγιστη πίεση, γι αυτό ο λόγος υπερστερεοποίησης παραµένει σταθερός µε το βάθος και είναι OCR = 1. Ì 4.7 fiáô appleâúûùâúâôappleô ËÛË appleúô ıô

16 100 - º ª à π ƒã π º ƒª Ì 4.8 È Î Ì ÓÛÂÈ ÙÔ ÚÔÊfiÚÔ ÔÚ ÔÓÙ Î È appleôíëú Ì ÓÔ ÊÏÔÈfi Για υπερστερεοποιηµένη άργιλο, ο λόγος υπερστερεοποίησης δεν έχει σταθερή τιµή. Μειώνεται µε το βάθος αν η υπερστερεοποίηση οφείλεται στη διάβρωση, όπως φαίνεται στο Σχήµα 4.7, και έτσι ένα έδαφος µπορεί να είναι έντονα υπερστερεοποιηµένο στα ανώτερα τµήµατά του αλλά σε κανονικά στερεοποιηµένη κατάσταση σε κάποιο βάθος. Ο λόγος υπερστερεοποίησης ποικίλει επίσης ανάλογα µε άλλες διεργασίες, τις οποίες µπορεί να έχει υποστεί το έδαφος µετά την απόθεση. Αυτές µπορεί να περιλαµβάνουν: διακυµάνσεις του υδροφόρου ορίζοντα αποξήρανση λόγω ανάδυσης, εξάτµισης, βλάστησης, ριζών φυσικοχηµικές διεργασίες σιµέντωσης, ανταλλαγής κατιόντων, θιξοτροπίας, έκπλυσης, αποσάθρωσης δευτερογενή συµπίεση και καθίζηση υστέρησης τεκτονικές δυνάµεις, στρώσεις πάγου, υποστηρικτικές δυνάµεις διήθησης appleôíëú Ì ÓÔ ÊÏÔÈfi ( Ì 4.8) Αυτός δηµιουργείται στους ανώτερους ορίζοντες µιας κανονικά στερεοποιηµένης αργίλου, από τον υποβιβασµό του υδροφόρου ορίζοντα από το α στο β και κατόπιν την άνοδό του στο γ, όπως φαίνεται στο Σχήµα 4.8. Οι ενεργοί τάσεις µέσω της απόθεσης αυξάνονται όταν ο υδροφόρος ορίζοντας κατέλθει στη στάθµη β. Οι αναρροφήσεις επάνω από τον υποβιβασµένο υδροφόρο ορίζοντα θα αυξήσουν τις ενεργούς τάσεις και θα δηµιουργήσουν περαιτέρω στερεοποίηση. Σε αυτό το στάδιο, το έδαφος είναι ακόµη κανονικά στερεοποιηµένο επειδή έχει υποστεί µόνο περαιτέρω

17 E NEƒ T π π ƒø Ενεργός τάση Ì 4.9 appleèùfiappleô Ù ÛÂÈ φόρτιση. Αν ο υδροφόρος ορίζοντας υψωθεί στη στάθµη γ, οι ενεργοί τάσεις µειώνονται κάτω από αυτή τη στάθµη και πάνω από τη στάθµη β, και το έδαφος µεταξύ των δύο σταθµών γίνεται υπερστερεοποιηµένο. Όταν αυτό συνοδεύεται από ξήρανση λόγω εξάτµισης, διαπνοής των φυτών, και άλλων φυσικοχηµικών διαδικασιών, δηµιουργείται στην ανώτερη στάθµη µιας κατά τα άλλα µαλακής αργίλου µια κρούστα (φλοιός). Αυτή είναι ευεργετική για γεωργικούς σκοπούς και κάποιους σκοπούς οικοδόµησης. Με την αποστράγγιση και την καλλιέργεια φυτών µε βαθιές ρίζες, µπορεί να επιτευχθεί επιτυχής βελτίωση χαµηλών βαλτότοπων, ειδικά για γεωργικούς σκοπούς. ÚÔ Û ÂÓÙ ÙÈÎ Î Ù ÛÙ ÛË ÛÙÔ ÊÔ ( Ì 4.9) Για να παραµείνει σε ισορροπία ένα στοιχείο του εδάφους, απαιτούνται ολικές τάσεις σε τρεις ορθογώνιους άξονες, σ 1, σ 2, και σ 3. Για την απλούστευση της ανάλυσης, αυτές οι τάσεις εκλέγονται συνήθως να δρουν σε επίπεδα (κύρια επίπεδα) στα οποία οι διατµητικές τάσεις είναι µηδενικές, οπότε αυτές οι τάσεις αναφέρονται ως κύριες τάσεις. Γι αυτό, υπάρχουν τρεις ενεργές τάσεις (µέγιστη, ενδιάµεση, και ελάχιστη κύρια τάση) που διατηρούν την ισορροπία στην εδαφική δοµή, και οι οποίες συµβολίζονται µε σ 1 ', σ 2 ', και σ 3 '. Στις περισσότερες µελέτες της εδαφοµηχανικής υποτίθεται ότι σ 2 '= σ 3 ' (αξονοσυµµετρικές συνθήκες), και οι περισσότερες διαδικασίες δοκιµών πραγ- µατοποιούνται µε την προσοµοίωση αυτής της κατάστασης. Υπάρχουν και καταστάσεις όπου σ 2 ' σ 3 ' οπότε ισχύει η συνθήκη της επίπεδης παραµόρφωσης, όπως κάτω ή πίσω από έναν τοίχο αντιστήριξης ή κάτω από ένα πρανές. Αυτές οι καταστάσεις αναπτύσσονται λεπτοµερέστερα στο Κεφάλαιο 7.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Σύνταξη σηµειώσεων : Πλαστήρα Β. ΑΙΓΑΛΕΩ, 2010 2 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στις σηµειώσεις αυτές έχουν καταγραφεί θεµελιώδεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διερεύνηση υδραυλικής αγωγιμότητας εδαφών με χρήση εύκαμπτου και άκαμπτου τύπου περατομέτρων Μιχάλας Μιχαήλ Εξεταστική Επιτροπή Στειακάκης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές σημειώσεις για το μάθημα:

Εκπαιδευτικές σημειώσεις για το μάθημα: ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Εκπαιδευτικές σημειώσεις για το μάθημα: ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ Γ. ΜΠΕΛΟΚΑΣ Δρ Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.Π.Θ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 008-009 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΓΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ 1.1 ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σημειώσεις ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ Δρ Γ. Παραδεισιάδης Αναπληρωτής Καθηγητής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 202

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Σημειώσεις ΤΡΙΒΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Σημειώσεις ΤΡΙΒΟΛΟΓΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σημειώσεις ΤΡΙΒΟΛΟΓΙΑ Δρ Γ. Παραδεισιάδης Αναπληρωτής Καθηγητής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1

Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1 Εύκαμπτες Αντιστηρίξεις & Αγκυρώσεις Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΩΘΗΣΕΩΝ (& επανάληψη Εδαφομηχανικής) Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft.

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft. ΜetalCad Εγχειρίδιο Χρήσεως Μultisoft Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34 Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526 e-mail: info@multisoft.gr http://www.multisoft.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικές οδηγίες...1 2. Κεντρική οθόνη.3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ «ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΥΔΑΤΟΡΕΥΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

KANONIΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

KANONIΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ KANONIΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012 K:\N0900a\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 11-01-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 11-01-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 11-01-02-00 11 Γεωτεχνικά Έργα 01 Βαθιές Θεµελιώσεις 02 Πάσσαλοι δι εκτοπίσεως (Εµπηγνυόµενοι Πάσσαλοι) 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 2006-2007 Π.Γ.ΚΑΡΥΔΗΣ Ι.Μ.ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΜΑΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΕΙΣΜΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Εκτέλεσης Μετρήσεων σε Υδατικούς Πόρους

Οδηγίες Εκτέλεσης Μετρήσεων σε Υδατικούς Πόρους Οδηγίες και σίγουροι τρόποι για συνεχή παρακολούθηση ποιότητας νερού: Επιλογή θέσης, επιτόπου διαδικασία, µετρήσεις καταγεγραµµένα αποτελέσµατα και αναφορές. - 1 - - 2 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη... 5 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2013 Πτυχιακή εργασία Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής και η επανεξέτασή της μετά την προσθήκη δεξαμενής νερού στην οροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΒασικέςΑρχές ΠρόωσηςΠλοίων

ΒασικέςΑρχές ΠρόωσηςΠλοίων ΒασικέςΑρχές ΠρόωσηςΠλοίων Επιµέλεια: Ν. Π. Κυρτάτος Καθηγητής ΕΜΠ Αθήνα 2007 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ www.lme.naval.ntua.gr Βασικές Αρχές Πρόωσης Πλοίων 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑ- ΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑ- ΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑ- ΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ Πουλιάσης Γεώργιος cv12075 Ψυχάρης Νικόλαος cv12116 Ντιγκάκης Χαράλαμπος cv12117 Μπούρος Αλέξανδρος cv12069 Φιλαρέτου

Διαβάστε περισσότερα

Η παρουσίαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά, και τις παρακάτω πληροφορίες:

Η παρουσίαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά, και τις παρακάτω πληροφορίες: Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο του παρόντος Οδηγού είναι ο καθορισμός αναλυτικού κατάλογου των επιτόπου αλλά και των εργαστηριακών γεωτεχνικών δοκιμών που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 4 ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 4 ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 4 ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ) ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Έκδοση 1 η Ιούνιος 2013 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210 9238170

Διαβάστε περισσότερα

Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές

Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Δομοστατικός Τομέας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ Π/Μ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ Π/Μ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ» Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ Ε ΑΦΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ Ε ΑΦΩΝ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ Ε ΑΦΩΝ Στην ενότητα που ακολουθεί αναπτύσσονται λύσεις σε ζητήµατα που αφορούν ρύπανση υπογείων νερών και εδαφών από τοξικούς ή οργανικούς ρύπους όπως βαρέα µέταλλα, φυτοφάρµακα,

Διαβάστε περισσότερα

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνίτης Μονωτής. Σελίδα 1

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνίτης Μονωτής. Σελίδα 1 Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α Τεχνίτης Μονωτής Σελίδα 1 Τεχνίτης Μονωτής Τεχνίτης Μονωτής ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 «Διάχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΑΜΙΑ Υ ΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΟΝΤΕΣΑΝΤΟΥ ΑΘΗΝΑ 1999 2 Oµηρικά επίθετα για τον ποταµό Αργυροδίνης (άργυρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Κ. ΚΑΝΑΚΗΣ

ΑΝΕΜΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Κ. ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΕΜΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Κ. ΚΑΝΑΚΗΣ Σύντομη ιστορική αναδρομή Η πτήση των πουλιών πάντα γοήτευε τον άνθρωπο. Έπειτα από αιώνες άκαρπων προσπαθειών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΧΑΪΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΛΕΚΤΟΡΑΣ Π.Δ. 407/80 Σ.Σ.Ε. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Ο «ΑΘΗΝΑ» ΒΑΡΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα