ÂÚÈÂ fiìâó. Πρόλογος...xi Κατάλογος συµβόλων...xiii Σηµείωση για τις µονάδες...xvii Κατάλογος µελετών πραγµατικών περιπτώσεων...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ÂÚÈÂ fiìâó. Πρόλογος...xi Κατάλογος συµβόλων...xiii Σηµείωση για τις µονάδες...xvii Κατάλογος µελετών πραγµατικών περιπτώσεων..."

Transcript

1

2

3 ÂÚÈÂ fiìâó Πρόλογος...xi Κατάλογος συµβόλων...xiii Σηµείωση για τις µονάδες...xvii Κατάλογος µελετών πραγµατικών περιπτώσεων...xviii 1 ËÌ ÙÈÛÌfi Î È Ê ÛË ÙÔ Â ÊÔ Στόχοι...1 Σχηµατισµός του εδάφους...1 Τεχνητά εδάφη...1 Ρυπαρά και µολυσµένα εδάφη...2 Εδάφη φυσικά σχηµατισµένα...2 Αυτόχθονα εδάφη αποσαρθρωµένοι βράχοι...2 Αυτόχθονα εδάφη τύρφη...3 Προσχωσιγενή εδάφη...4 Παγετώδεις αποθέσεις...4 Εδάφη από αιολική διάβρωση...5 Εδαφικοί κόκκοι...7 Φύση των κόκκων...7 Αργιλικά ορυκτά...7 οµή του εδάφους...10 Κοκκώδη εδάφη...10 Σχετική πυκνότητα...12 Συνεκτικά εδάφη...13 Περίληψη ÂÚÈÁÚ Ê Î È Ù ÍÈÓfiÌËÛË ÙˆÓ Â ÊÒÓ Στόχοι...14 Περιγραφή του εδάφους...14 Ταξινόµηση των εδαφών...14 Σκοπός της περιγραφής...14 Τεχνητό έδαφος...15 Επιφανειακό έδαφος...16 Λεπτόκοκκα...16 Άργιλος...16 οµή της µάζας...17 Ιλύς...18 Άµµος και χαλίκι...19 Κροκάλες και λατύπες...20 Τύρφη και οργανικά εδάφη...21 Τύποι περιγραφών...23 Κατάταξη του εδάφους...23 Πυκνότητα κόκκων...23 Σχήµα κόκκων...24 Κοκκοµετρική διαβάθµιση...24 Χαρακτηριστικά της διαβάθµισης...27 Πυκνότητα...28 Ποσοστό υγρασίας ή νερού...29 Συνεκτικότητα και όρια Atterberg...32 Ενεργότητα...35 Όριο συρρίκνωσης...35 Προσοµοίωµα εδάφους...38 Περίληψη...39 Λυµένα παραδείγµατα...40 Ασκήσεις È appleâú ÙfiÙËÙ Î È È ıëûë Στόχοι...47 ιαπερατότητα...47 Εισαγωγή...47 Υπόγειο νερό...47 Προβλήµατα ροής...48 Ροή µέσα σε εκσκαφές...48 Ροή γύρω από προφράγµατα...48 Αποστράγγιση...49 Ροή διαµέσου γεωκατασκευών...49 Προβλήµατα ευστάθειας κινούµενη άµµος...49 Κοχλασµός ή ανύψωση σε προφράγµατα...49 Υδραυλική υποσκαφή (διασωλήνωση)...50 Ανύψωση κάτω από αργιλικό στρώµα...50 Πιέσεις άνωσης...50 Κενά εδάφους...51 Πίεση και ολικό υδραυλικό ύψος...51 Νόµος του Darcy...52 Επίδραση της θερµοκρασίας...53 Εµπειρικές σχέσεις για το k...53

4 vi - ƒπ à ª ιαστρωµατωµένα εδάφη...54 Εργαστηριακή δοκιµή διαπερατόµετρο σταθερού υδραυλικού ύψους...56 Εργαστηριακή δοκιµή διαπερατόµετρο µεταβλητού υδραυλικού ύψους...56 Εργαστηριακή δοκιµή υδραυλική κυψέλη κατακόρυφη διαπερατότητα...57 Εργαστηριακή δοκιµή υδραυλική κυψέλη οριζόντια διαπερατότητα...58 οκιµές γεωτρήσεων ανοιχτές γεωτρήσεις.59 οκιµές γεωτρήσεων δοκιµές εισπίεσης µε αεροθάλαµο σφράγισης...61 οκιµές γεωτρήσεων πιεζόµετρα...63 οκιµές άντλησης...64 ιήθηση...66 Θεωρία της διήθησης...66 ίκτυα ροής...67 Κατασκευή δικτύου ροής...68 Μεγέθη που αφορούν στη διήθηση...70 Ολικό υδραυλικό ύψος, ύψος θέσης, και ύψος πίεσης...72 Πίεση πόρων και πίεση άνωσης...73 ύναµη διήθησης...73 Κατάσταση ρευστοποίησης και υδραυλική θραύση (κοχλασµός, ανάβλυση)...73 Υδραυλική υποσκαφή (διασωλήνωση) σε επαφή µε πασσαλότοιχο...74 ιήθηση µέσω χωµάτινων φραγµάτων...75 ιήθηση µέσω αντιπληµµυρικών αναχωµάτων, χαµηλά αναχώµατα...76 Εδαφικά φίλτρα...77 Περίληψη...79 Πραγµατική περίπτωση...80 Λυµένα παραδείγµατα...82 Ασκήσεις ÓÂÚÁfi Ù ÛË Î È apple ÂÛË applefiúˆó Στόχοι...93 Ολική τάση...93 Πίεση πόρων κάτω από τον υδροφόρο ορίζοντα...93 Ενεργός τάση...94 Ενεργός τάση στο έδαφος...94 Ιστορικό τάσεων...94 Κανονικά στερεοποιηµένη άργιλος...95 Υπερστερεοποιηµένη άργιλος...98 Αποξηραµένος φλοιός Παρούσα εντατική κατάσταση στο έδαφος Κύκλος τάσεων του Mohr Επιτόπου οριζόντιες και κατακόρυφες τάσεις..102 Μεταβολές των τάσεων λόγω κατασκευών Παράµετροι πίεσης νερού πόρων θεωρία Παράµετροι Α και Β πίεσης πόρων Τριχοειδής ανύψωση πάνω από τον υδροφόρο ορίζοντα Ενεργοί τάσεις επάνω από τον υδροφόρο ορίζοντα Αποξήρανση αργιλικών εδαφών ράση του παγετού στα εδάφη Περίληψη Πραγµατική περίπτωση Λυµένα παραδείγµατα Ασκήσεις ÂÛË Âapple Ê Î È Î Ù ÓÔÌ ÙˆÓ Ù ÛÂˆÓ Στόχοι Πίεση επαφής Πίεση επαφής οµοιόµορφη φόρτιση Πίεση επαφής σηµειακή φόρτιση Κατανοµή τάσεων Τάσεις κάτω από σηµειακό και γραµµικό φορτίο Παραδοχές Τάσεις κάτω από οµοιόµορφα φορτισµένες επιφάνειες Ισοτασικές ή βολβοί πίεσης Τάσεις κάτω από εύκαµπτη ορθογωνική επιφάνεια Αρχή της υπέρθεσης Τάσεις κάτω από εύκαµπτη επιφάνεια οιουδήποτε σχήµατος Τάσεις κάτω από εύκαµπτη ορθογωνική επιφάνεια πεπερασµένο πάχος εδάφους..139 Τάσεις κάτω από άκαµπτη ορθογωνική επιφάνεια Περίληψη Λυµένα παραδείγµατα Ασκήσεις ÌappleÈÂÛÙfiÙËÙ Î È ÛÙÂÚÂÔappleÔ ËÛË Στόχοι Εισαγωγή Συµπιεστότητα είκτης πόρων/διάγραµµα ενεργού τάσης Καµπύλες επαναφόρτισης Πίεση προστερεοποίησης p c ' και λόγος υπερστερεοποίησης OCR...147

5 ƒπ Ã ª - vii Μέθοδος Casagrande για το p c ' Επίδραση της διατάραξης του δείγµατος Καµπύλη για κανονικά στερεοποιηµένη άργιλο στη φυσική θέση Καµπύλη για υπερστερεοποιηµένη άργιλο στη φυσική θέση Επίδραση των βηµάτων αύξησης του φορτίου Επίδραση της διάρκειας φόρτισης Ισότροπη συµπίεση Ανισότροπη συµπίεση Στερεοποίηση Η θεωρία του Terzaghi για τη µονοδιάστατη στερεοποίηση Λύση της εξίσωσης στερεοποίησης Μέσος βαθµός στερεοποίησης οκιµή συµπιεσοµέτρου Συντελεστής στερεοποίησης c v µέθοδος της τετραγωνικής ρίζας του χρόνου Συντελεστής στερεοποίησης c v µέθοδος του λογαρίθµου του χρόνου Επιτόπου τιµές του c v Κυψέλη στερεοποίησης Rowe ισδιάστατη και τρισδιάστατη στερεοποίηση..164 ιόρθωση για την περίοδο κατασκευής Προσυµπίεση µε προφόρτιση Ακτινική στερεοποίηση για κατακόρυφα στραγγιστήρια Περίληψη Πραγµατικές περιπτώσεις Λυµένα παραδείγµατα Ασκήσεις È ÙÌËÙÈÎ ÓÙÔ Στόχοι Εισαγωγή Τάσεις και παραµορφώσεις στα εδάφη Αναπαράσταση των τάσεων Πόλος Κύριες τάσεις Αξονική συµµετρία Επίπεδη παραµόρφωση Κατάσταση Κ ο Ορθές και διατµητικές παραµορφώσεις Ο κύκλος παραµορφώσεων του Mohr Παραµορφώσεις όγκου ιατµητική αντοχή Επίδραση της παραµόρφωσης Εξιδανικευµένες σχέσεις τάσεωνπαραµορφώσεων ιαρροή και πλαστικότητα Κανόνας ροής και καθετότητα Κριτήριο αστοχίας Αστοχία εδάφους Τροχιές τάσεων Επίδραση της αποστράγγισης ιαδικασίες δοκιµών ιατµητική αντοχή της άµµου Σχέση τάσης παραµόρφωσης οκιµή άµεσης διάτµησης Επίδραση της συσσώρευσης και της φύσης των κόκκων Κατάσταση σταθερού όγκου Επίδραση της πυκνότητας ιατµητική αντοχή της αργίλου Επίδραση της δειγµατοληψίας Αστράγγιστη συνοχή, c u οκιµή ανεµπόδιστης θλίψης οκιµή πτερυγίου Τριαξονική δοκιµή Τριαξονική δοκιµή χωρίς στερεοποίηση, χωρίς στράγγιση (UU) οκιµή UU σε πολλά στάδια Επίδραση του ποσοστού της αργίλου και της ορυκτολογικής σύστασης Μερικώς κορεσµένες άργιλοι Άργιλοι µε ρηγµατώσεις Μεταβολές µε το βάθος Χαρακτηριστικά τριβής ιαδικασίες δοκιµών Τριαξονική δοκιµή µε στερεοποίηση χωρίς αποστράγγιση (CU) Τριαξονική δοκιµή στερεοποίησης µε στράγγιση (CD) Θεωρία κρίσιµης κατάστασης Συνοριακή επιφάνεια κατάστασης Ο ελαστικός τοίχος Πραγµατικά εδάφη Παραµένουσα αντοχή Περίληψη Πραγµατική περίπτωση Λυµένα παραδείγµατα Ασκήσεις ıâ ıâìâïèòûâè Â ÛÙ ıâè Στόχοι Αβαθείς θεµελιώσεις...243

6 viii - ƒπ Ã ª Επιφανειακές θεµελιώσεις Απαιτήσεις σχεδιασµού Τύποι θεµελιώσεων Βάθος θεµελιώσεων Φέρουσα ικανότητα Τρόποι αστοχίας Φέρουσα ικανότητα µόνο κατακόρυφη φόρτιση Συντελεστές σχήµατος και βάθους Φέρουσα ικανότητα ανατροπή Έκκεντρη φόρτιση Κεκλιµένο φορτίο ιάφορες περιπτώσεις αντοχής του εδάφους Επίδραση του υδροφόρου ορίζοντα Καθαρή οριακή φέρουσα ικανότητα Ολικός συντελεστής ασφαλείας Επίδραση της συµπιεστότητας του εδάφους Ολίσθηση Επιτρεπόµενη φέρουσα πίεση της άµµου Όριο καθίζησης Επιτρεπόµενη φέρουσα πίεση Σχεδιασµός οριακής κατάστασης Οριακές καταστάσεις Τιµές σχεδιασµού Χαρακτηριστικές τιµές Επιµέρους συντελεστές Παράρτηµα Β (πληροφοριακό) του Ευρωκώδικα Υπόδειγµα αναλυτικής µεθόδου για τον υπολογισµό της φέρουσας αντίστασης Περίληψη Πραγµατικές περιπτώσεις Λυµένα παραδείγµατα Ασκήσεις ıâ ıâìâïèòûâè Î ıè ÛÂÈ Στόχοι Άµεση καθίζηση Γενική µέθοδος H αρχή της υπέρθεσης Η αρχή της διαστρωµάτωσης ιόρθωση για την ακαµψία ιόρθωση για το βάθος Μέση καθίζηση Μέτρο ελαστικότητας αυξανόµενο µε το βάθος Επίδραση της τοπικής διαρροής Εκτίµηση του µέτρου ελαστικότητας Ε u υπό αστράγγιστες συνθήκες Καθίζηση λόγω στερεοποίησης Γενικά Μέθοδος του δείκτη συµπίεσης C c Μέθοδος συµπιεσοµέτρου ή m v Συνολική καθίζηση Μέθοδος των Skempton Bjerrum Ελαστική µέθοδος υπό συνθήκες στράγγισης..297 Υπολογισµός του µέτρου ελαστικότητας Ε' σε συνθήκες στράγγισης Αναλογία άµεσης προς συνολική καθίζηση ευτερογενής συµπίεση Εισαγωγή Γενική µέθοδος Εκτίµηση των τιµών C α και ε α Άµµοι Μέθοδοι εκτίµησης των καθιζήσεων Μέθοδος Schmertmann Μέθοδος Burland και Burbridge Επιτρεπόµενες καθιζήσεις Ορισµοί των κινήσεων εδάφους και θεµελίωσης Κριτήρια για τις µετακινήσεις Συνήθη όρια καθιζήσεων Περίληψη Πραγµατικές περιπτώσεις Λυµένα παραδείγµατα Ασκήσεις ÂÌÂÏÈÒÛÂÈ ÌÂ apple ÛÛ ÏÔ Στόχοι Θεµελιώσεις µε πασσάλους Συνθήκες φόρτισης Είδη πασσάλων Σχεδιασµός µεµονωµένων πασσάλων οκιµές φόρτισης πασσάλων Φέρουσα ικανότητα µεµονωµένων πασσάλων Έγχυτοι πάσσαλοι σε άργιλο Αντίσταση αιχµής q b Συνάφεια c a Πάσσαλοι έµπηξης σε άργιλο Αντίσταση αιχµής q b Συνάφεια c a επιδράσεις της εγκατάστασης Συνάφεια c a τιµές Υπολογισµός της συνάφειας µε βάση την ενεργό τάση Πάσσαλοι έµπηξης σε άµµο Επιδράσεις της τοποθέτησης...334

7 ƒπ Ã ª - ix Αντίσταση αιχµής q b Κρίσιµο βάθος Επιφανειακή τριβή f s Έγχυτοι πάσσαλοι σε άµµο Συντελεστής ασφαλείας Σχεδιασµός οριακής κατάστασης Οριακή φέρουσα αντίσταση από δοκιµαστικές φορτίσεις του πασσάλου Οριακή φέρουσα αντίσταση από εδαφικές δοκιµές Αρνητική επιφανειακή τριβή Αιτίες της αρνητικής επιφανειακής τριβής Προσδιορισµός της αρνητικής τριβής Οµάδες πασσάλων Απόσταση των πασσάλων Φορτιζόµενη ζώνη ιακύµανση φορτίου Απόδοση Οριακή ικανότητα Λόγος καθίζησης Καθίζηση οµάδων πασσάλων Περίληψη Πραγµατικές περιπτώσεις Λυµένα παραδείγµατα Ασκήσεις ÏÂ ÚÈÎ Â ÊÈÎ appleè ÛÂÈ Î È Î Ù ÛÎÂ ÓÙÈÛÙ ÚÈÍË Στόχοι Πλευρικές εδαφικές πιέσεις Επίδραση της οριζόντιας κίνησης Επίδραση ευκαµψίας και αντιστήριξης του τοίχου Επίδραση της τριβής στον τοίχο Θεωρία Coulomb ενεργητική ώθηση Θεωρία Coulomb παθητική ώθηση Περιορισµοί της θεωρίας Coulomb Συντελεστές ωθήσεων γαιών Επίδραση της τεταγµένης συνοχής c' Eλάχιστη ισοδύναµη πίεση ρευστού Επίδραση του υδροφόρου ορίζοντα Αστράγγιστες συνθήκες Εδαφικές πιέσεις αστράγγιστες συνθήκες Εφελκυστικές ρωγµές Φορτία ασκούµενα στην επιφάνεια του εδάφους Εδαφικές πιέσεις λόγω συµπύκνωσης Κατασκευές αντιστήριξης Εισαγωγή Τοίχοι υπογείων Βάθρα γεφυρών Συρµατοκυβώτια (σαραζανέτια) και ξύλινοι τοίχοι Σχεδιασµός τοίχων βαρύτητας Οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας Οριακές καταστάσεις αντοχής Αστοχία λόγω ολίσθησης Αστοχία λόγω ανατροπής ή περιστροφής Φέρουσα πίεση κάτω από τον πόδα Φέρουσα ικανότητα Ολίσθηση Εσωτερική ευστάθεια ιαφραγµατικοί τοίχοι ιαφραγµατικοί τοίχοι εν προβόλω γενικά..382 ιαφραγµατικοί τοίχοι εν προβόλω σχεδιασµός ιαφραγµατικοί τοίχοι µε απλή αγκύρωση ή διαδοκίδα γενικά ιαφραγµατικοί τοίχοι µε απλή αγκύρωση ή διαδοκίδα σχεδιασµός Μέθοδοι σχεδιασµού Μέθοδος συνολικών πιέσεων Μέθοδος της καθαρής διαθέσιµης παθητικής ώθησης Μέθοδος του συντελεστή αντοχής Μέθοδος του BS Αγκυρώσεις για διαφραγµατικούς τοίχους Εκσκαφές µε αντηρίδες Εισαγωγή Φορτία αντηρίδων Οπλισµένο έδαφος Τοίχοι οπλισµένου εδάφους κατασκευή Επιρροή του οπλισµού Τοίχοι από οπλισµένο έδαφος σχεδιασµός..390 Εξωτερική ευστάθεια Εσωτερική ευστάθεια γενικά Εφελκυστική διάρρηξη Αντίσταση συνάφειας ή συνάφεια Εσωτερική ευστάθεια µέθοδος της αγκυρωµένης σφήνας εδάφους Μέθοδος του πρίσµατος βαρύτητας Περίληψη Παράρτηµα σχεδιασµός οριακής κατάστασης..399 Πραγµατική περίπτωση Λυµένα παραδείγµατα Ασκήσεις...413

8 x - ƒπ à ª 12 ÛÙ ıâè appleú ÓÒÓ Στόχοι Φυσικά και τεχνητά πρανή Είδη κίνησης της µάζας Φυσικά πρανή Τεχνητά πρανή ή γαιώδεις κατασκευές Βραχυχρόνιες και µακροχρόνιες συνθήκες Μέθοδοι ανάλυσης Επίπεδη µεταφορική ολίσθηση γενικά Επίπεδη µεταφορική ολίσθηση ειδικές περιπτώσεις Επίπεδη µεταφορική ολίσθηση επιµέρους συντελεστές Ανάλυση κυκλικού τόξου αστράγγιστες συνθήκες ή ανάλυση φ u = 0 ο Εφελκυστική ρωγµή ιαγράµµατα ανάλυσης της ευστάθειας υπό αστράγγιστες συνθήκες µέθοδος Taylor..427 Ανάλυση ενεργών τάσεων Ανάλυση ενεργών τάσεων µέθοδος των λωρίδων Μέθοδος Fellenious Η απλοποιηµένη µέθοδος Bishop Λόγος πίεσης πόρων r u Ανάλυση ενεργών τάσεων συντελεστές ευστάθειας Βυθισµένα πρανή Ταχεία πτώση στάθµης Μη κυκλικές επιφάνειες ολίσθησης µέθοδος Janbu Μέθοδος της σφήνας ένα επίπεδο Μέθοδος της σφήνας πολλά επίπεδα Συντελεστής ασφαλείας Περίληψη Πραγµατικές περιπτώσεις Λυµένα παραδείγµατα Ασκήσεις ÃˆÌ ÙÔ ÚÁÈÎ ÂÚÁ Û Â Î È Û Ìapple ÎÓˆÛË Â ÊÔ Στόχοι Χωµατουργικές εργασίες Εξοπλισµός εργοταξίου Σκοπός και τύποι υλικών Απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα υλικά Καταλληλότητα του υλικού επίχωσης Καταλληλότητα κοκκωδών εδαφών Καταλληλότητα συνεκτικών εδαφών Αποδοτικότητα των χωµατουργικών εργασιών Προβλήµατα στα υλικά Χαλάρωση (µαλάκωµα) ιόγκωση Συµπύκνωση εδαφών Παράγοντες που επηρεάζουν τη συµπύκνωση..468 Συµπύκνωση στο πεδίο Μηχανήµατα συµπύκνωσης Προδιαγραφές απαιτήσεων συµπύκνωσης Έλεγχος της συµπύκνωσης στο πεδίο Συµπύκνωση στο εργαστήριο Εργαστηριακές δοκιµές Καµπύλες κενών µε αέρα ιόρθωση για το ποσοστό λίθων οκιµή CBR (California Bearing Ratio) Σταθεροποίηση µε άσβεστο Σταθεροποίηση µε τσιµέντο Περίληψη Πραγµατική περίπτωση Λυµένα παραδείγµατα Ασκήσεις ÈÂÚ ÓËÛË appleâ Ô Στόχοι ιερεύνηση πεδίου Στάδια της διερεύνησης Μελέτη γραφείου Αναγνώριση της τοποθεσίας Επιτόπου γεωτεχνική έρευνα Έκταση της επιτόπου γεωτεχνικής έρευνας Βάθος της διερεύνησης Επιλογή της µεθόδου διερεύνησης Μέθοδοι επιτόπου γεωτεχνικής έρευνας Αδιατάρακτη δειγµατοληψία ποιότητα δειγµατοληψίας Τύποι δειγµάτων Μέθοδοι επιτόπου δοκιµών Παρατηρήσεις υπογείων υδάτων ιερεύνηση µολυσµένης περιοχής Εκθέσεις διερεύνησης πεδίου Έκθεση τεκµηρίωσης Ερµηνευτική έκθεση Περίληψη Λύσεις των ασκήσεων Γλωσσάρι Βιβλιογραφία Ευρετήριο...536

9 º π 4 ÓÂÚÁfi Ù ÛË Î È apple ÂÛË applefiúˆó à π Î Ù ÓÔËıÂ Ë ıâìâïèò Ë ÛËÌ Û ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÒÓ Ù ÛÂˆÓ ÛÙË ÌÂÏ ÙË ÙË Â ÊÔÌË ÓÈÎ. appleúôû ÈÔÚÈÛÙÔ Ó ÔÈ ÙÈÌ ÙË ÔÏÈÎ Ù ÛË, ÙË apple ÂÛË ÙÔ ÓÂÚÔ ÙˆÓ applefiúˆó, Î È ÙË ÂÓÂÚÁÔ Ù ÛË. ÂÎÙÈÌËıÔ Ó ÔÈ ÂappleÈ Ú ÛÂÈ ÙÔ ÁˆÏÔÁÈÎÔ ÈÛÙÔÚÈÎÔ Î È ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎÔ Ù ÛÂˆÓ ÛÙË Û ÌappleÂÚÈÊÔÚ ÂÓfi  ÊÔ, Î È Ë È ÊÔÚ ÌÂÙ Í Î ÓÔÓÈÎ ÛÙÂÚÂÔappleÔÈËÌ ÓˆÓ Î È appleâúûùâúâôappleôèëì ÓˆÓ Â ÊÒÓ. Î Ù ÓÔËıÂ Ë ÂÓÙ ÙÈÎ Î Ù ÛÙ ÛË appleô ÌappleÔÚÂ Ó apple ÚÍÂÈ ÛÙÔ ÊÔ Î È appleò ÌÂÙ ÏÏÂÙ È applefi ÙÈ Î Ù ÛΠÛÙÈÎ ÂÚÁ Û Â. ÂÈÛ ÁˆÁ ÛÙË ıâˆú ÙˆÓ apple Ú Ì ÙÚˆÓ apple ÂÛË ÙˆÓ applefiúˆó. ÂÎÙÈÌËıÂ Ë apple ÂÛË ÙˆÓ applefiúˆó Î È Ë ÂÓÂÚÁfi Ù ÛË Âapple Óˆ applefi ÙÔÓ ÚÔÊfiÚÔ ÔÚ ÔÓÙ. ÂÎÙÈÌËıÔ Ó ÔÈ ÂappleÈ Ú ÛÂÈ ÙË appleôí Ú ÓÛË ÙË ÚÁ ÏÔ Û ÌÂÚÈÎ Â ÊË. ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÁÈ ÙÔ appleúfi ÏËÌ ÙË Ó ˆÛË ÏfiÁˆ apple ÁÂÙÔ. ÏÈÎ Ù ÛË ( Ì 4.1) Ολική τάση είναι η τάση που δρα σε ένα επίπεδο, µε την παραδοχή ότι το έδαφος είναι στερεό υλικό. Για το µικρό εδαφικό στοιχείο που φαίνεται στο Σχήµα 4.1 σε βάθος z κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, η κατακόρυφη τάση σ v είναι η τάση που ενεργεί στην οριζόντια επιφάνεια του στοιχείου. Αυτό το εδαφικό στοιχείο θα ισορροπεί στο έδαφος (δε θα συµβαίνει στερεοποίηση ή διατµητική αστοχία) λόγω µιας οριζόντιας ολικής τάσης σ Η που ενεργεί στην κατακόρυφη επιφάνεια του στοιχείου. Οι τάσεις στο έδαφος δεν είναι ισότροπες, δηλαδή συνήθως η σ V και η σ Η δεν είναι ίσες. Σε αυτό το κεφάλαιο, οι τάσεις που λαµβάνονται κυρίως υπόψη είναι οι κατακόρυφες τάσεις, αλλά δεν πρέπει να λησµονείται ότι δρουν και οριζόντιες. Πάνω από τον υδροφόρο ορίζοντα, οι ολικές τάσεις εξάγονται από το φαινόµενο ειδικό βάρος γ b για ένα µερικώς κορεσµένο έδαφος, δηλαδή πιθανόν µε κάποια ποσότητα αέρα στα κενά των πόρων. Κάτω από τον υδροφόρο ορίζοντα χρησιµοποιείται το κορεσµένο ειδικό βάρος, επειδή όλα τα κενά διαστήµατα είναι πλήρως κορεσµένα µε νερό. ΕΙΤΕ ΤΟ ΛΥΜΕΝΟ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 4.1 ÂÛË applefiúˆó Î Ùˆ applefi ÙÔÓ ÚÔÊfiÚÔ ÔÚ ÔÓÙ ( Ì 4.2) Πρόκειται για την πίεση στο νερό των κενών διαστη- µάτων ή πόρων, που υπάρχουν µεταξύ και γύρω από τους κόκκους του ορυκτού. Στο έδαφος, το επίπεδο στο οποίο η πίεση του νερού είναι ίση µε την ατµοσφαιρική ονοµάζεται υδροφόρος ορίζοντας. Αν εισαχθεί ένας σωλήνας κάτω από τον υδροφόρο ορίζοντα (και δεν υπάρχει διήθηση), το νερό θα ανυψωθεί στο σωλήνα µέχρι τη στάθµη του υδροφόρου ορίζοντα. είτε το Κεφάλαιο 3 για περαιτέρω ανάπτυξη του θέ- µατος του υδροφόρου ορίζοντα και των συνθηκών της πίεσης των πόρων. Οι πόροι στο έδαφος κάτω από τον υδροφόρο ορίζοντα είναι πλήρως κορεσµένοι µε νερό, και έτσι αυτό το έδαφος συχνά αναφέρεται και ως ζώνη κορεσµού. Το νερό κάτω από τον υδροφόρο ορίζοντα λέγεται υπόγειο ύδωρ, και έτσι ένας άλλος όρος για τον υδροφόρο ορίζοντα είναι φρεάτια στάθµη. Αν δεν υπάρχει διήθηση, δρουν µόνον οι δυνάµεις βαρύτητας στο νερό των πόρων, οπότε η υδροστατική πίεση µέσα σε αυτό δίνεται από τη σχέση: u w = ρ gh w ή γ w h w (4.1) 93

10 94 - º ª à π ƒã π º ƒª ΕΙΤΕ ΤΟ ΛΥΜΕΝΟ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 4.1 ÓÂÚÁfi Ù ÛË ( Ì 4.3) Η αρχή της ενεργού τάσης εφαρµόζεται αυστηρά µόνο σε πλήρως κορεσµένα εδάφη. Εξισώνει την ολική τάση (η οποία µπορούµε να φανταστούµε ότι δρα στο εξωτερικό ενός στοιχείου εδάφους) µε τις τάσεις στα δύο συστατικά του εδάφους, δηλαδή στην κοκκώδη δοµή του ορυκτού (ενεργός τάση) και στο νερό των πόρων (πίεση νερού πόρων). Γι αυτό, η ενεργός τάση είναι ένα µέτρο της τάσης µέσα στην κοκκώδη δοµή του ορυκτού. ηµιουργείται από τις δυνάµεις των κόκκων, είτε µεταξύ των κόκκων από απευθείας επαφή όπως στις άµµους, είτε ως ηλεκτροχηµικές δυνάµεις µεταξύ λεπτότερων αργιλικών κόκκων µε τους οποίους τα ορυκτά στοιχεία δεν είναι σε άµεση επαφή. Η ενεργός τάση δεν είναι ακριβώς η άµεση τάση επαφής µεταξύ των εδαφικών κόκκων, όπως φαίνεται στο Σχήµα 4.3, αλλά αντιπροσωπεύει τη συνεισφορά της εδαφικής δοµής ή του εδαφικού σκελετού στην ανάληψη της ολικής τάσης. Αυτή η αρχή έχει θεµελιώδη σηµασία, επειδή τα σπουδαιότερα φαινόµενα της εδαφοµηχανικής (διατµητική αντοχή, στερεοποίηση) εξαρτώνται από τη δοµή του εδάφους. Ì 4.1 ÏÈÎ Ù ÛË όπου h w είναι το βάθος κάτω από τον υδροφόρο ορίζοντα. Η πίεση του νερού των πόρων u w είναι υδροστατική, δηλαδή έχει την ίδια τιµή σε όλες τις διευθύνσεις και αυξάνεται οµοιόµορφα, ή υδροστατικά, µε το βάθος κάτω από τον υδροφόρο ορίζοντα. Για τους σκοπούς της µηχανικής, η πίεση του νερού των πόρων επάνω από τον υδροφόρο ορίζοντα συνήθως θεωρείται µηδενική, επειδή αυτό είναι µια συντηρητική και απλοποιητική προσέγγιση. Όµως, η πίεση του νερού των πόρων πάνω από τον υδροφόρο ορίζοντα µπορεί να έχει σηµαντική αρνητική τιµή και εξετάζεται στη συνέχεια του κεφαλαίου. ÓÂÚÁfi Ù ÛË ÛÙÔ ÊÔ ( Ì 4.4) Πάνω από τον υδροφόρο ορίζοντα, οι πιέσεις του νερού των πόρων συνήθως θεωρούνται µηδέν (αντί αρνητικές) και τότε οι ολικές τάσεις είναι ίσες µε τις ενεργούς τάσεις. Κάτω από τον υδροφόρο ορίζοντα, η ενεργός τάση προκύπτει από την ολική τάση µείον την πίεση του νερού των πόρων, ή απευθείας µε τη χρήση του βυθισµένου ειδικού βάρους, όπως φαίνεται στο Σχήµα 4.4. Ολική τάση = ενεργός τάση + πίεση νερού πόρων σ = σ' + u w (4.2) ΕΙΤΕ ΤΟ ΛΥΜΕΝΟ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 4.1 πûùôúèîfi Ù ÛÂˆÓ Οι τάσεις, τις οποίες έχει υποστεί ένα έδαφος από το σχηµατισµό του µέχρι σήµερα, αναφέρονται ως ιστορικό τάσεων. Κατά τη διάρκεια της απόθεσης, οι ενεργοί τάσεις στο έδαφος αυξάνονται, καθώς εναποτίθενται περισσότεροι εδαφικοί κόκκοι, ενώ κατά

11 E NEƒ T π π ƒø - 95 Ì 4.2 ÂÛË ÓÂÚÔ applefiúˆó τη διάβρωση, οι ενεργοί τάσεις µειώνονται, καθώς αφαιρείται έδαφος. Τα εδάφη τα οποία υπάρχουν σήµερα στα ποτάµια και τις εκβολές τους µπορεί να έχουν ηλικία µόνον αιώνων ή ακόµη και δεκαετιών, και έχουν πλήρως γνωστά ιστορικά τάσεων µόνο των αποθέσεων. Παλαιότερες άργιλοι, όπως η άργιλος του Λονδίνου, έχουν ηλικία εκατοµµυρίων ετών και έχουν υποστεί πιο πολύπλοκα ιστορικά τάσεων, ειδικά αν έχει αφαιρεθεί σηµαντικό πάχος λόγω διάβρωσης. Ì 4.3 Ú ÙË ÂÓÂÚÁÔ Ù ÛË ÓÔÓÈÎ ÛÙÂÚÂÔappleÔÈËÌ ÓË ÚÁÈÏÔ ( Ì 4.5) Αυτή είναι άργιλος η οποία έχει υποστεί µόνο τις τάσεις των αποθέσεων. Στο Σχήµα 4.5 φαίνονται δύο στάδια κατά τη διάρκεια της απόθεσης επάνω από ένα εδαφικό στοιχείο. Υποτίθεται ότι η στάθµη του νερού στη θάλασσα ή τις λίµνες παραµένει επάνω από τη στάθµη του εδάφους. Καθώς γίνεται η απόθεση, η κατακόρυφη (και η οριζόντια) ενεργός τάση στο στοιχείο του εδάφους

12 96 - º ª à π ƒã π º ƒª Ì 4.4 ÓÂÚÁfi Ù ÛË ÛÙÔ ÊÔ αυξάνεται και, λόγω της διαδικασίας στερεοποίησης, ο δείκτης πόρων του εδάφους µειώνεται. Το διάγραµµα του δείκτη πόρων συναρτήσει της τάσης σε µια λογαριθµική κλίµακα είναι συνήθως ευθεία γραµµή. Αυτή αναφέρεται ως γραµµή απόθεσης ή, επειδή δεν έχει συµβεί άλλη διαδικασία, ως καµπύλη παρθενικής συµπίεσης. είτε το Κεφάλαιο 6 που αφορά στη στερεοποίηση για την κατανόηση της διαδικασίας, η οποία προκαλεί µεταβολή του όγκου, και για τη σχέση µεταξύ του δείκτη πόρων και της ενεργού τάσης. Κατά τη διάρκεια της απόθεσης, η ορυκτή κοκκώδης δοµή του στοιχείου του εδάφους προσαρµόζεται στις αλλαγές του δείκτη πόρων, κυρίως µε δοµική αναδιάταξη των κόκκων. Αυτή η διαδικασία, κατά την οποία οι κόκκοι πλησιάζουν µεταξύ τους, είναι

13 E NEƒ T π π ƒø - 97 Ì 4.5 ÓÔÓÈÎ ÛÙÂÚÂÔappleÔÈËÌ ÓË ÚÁÈÏÔ µη αναστρέψιµη. Έτσι, ακόµη και αν αφαιρεθούν οι τάσεις, δε θα ανακτηθεί η αρχική διάταξη των κόκκων. Είναι επίσης προφανές ότι µερικές από τις αλλαγές όγκου του εδαφικού σκελετού οφείλονται σε παράγοντες όπως οι ελαστικές παραµορφώσεις στους ίδιους τους κόκκους και η συµπίεση των στρώσεων των µορίων του νερού που έλκονται γύρω από τους κόκκους. Αυτές οι µεταβολές όγκου είναι αναστρέψιµες. Από το στάδιο 1 µέχρι το στάδιο 2 του Σχήµατος 4.5α, από το αρχικό στάδιο του ιστορικού της απόθεσης µέχρι ένα µεταγενέστερο, ο δείκτης πόρων µειώνεται µέσα στην απόθεση καθώς αυξάνονται οι ενεργοί τάσεις. Σηµειώστε ότι οι ενεργοί τάσεις αυξάνουν µόνον όσο οι εδαφικοί κόκκοι απoτίθενται, ενώ η πίεση των πόρων παραµένει υδροστατική και εξαρτάται από τη στάθµη του νερού. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι, ακόµη και αν η στάθµη του νερού κυ- µαίνεται, αυτό από µόνο του δε µεταβάλλει την ενεργό τάση, µε την προϋπόθεση ότι η στάθµη του νερού παραµένει πάνω από τη στάθµη του εδάφους. Σε κάποιο συγκεκριµένο στάδιο, το οποίο εξαρτάται από το γεωλογικό περιβάλλον, η απόθεση, και άρα η στερεοποίηση, σταµατάει και το έδαφος, αν δε συµβούν άλλες γεωλογικές διαδικασίες παραµένει για πάντα σε αυτή την κατάσταση δείκτη πόρων και

14 98 - º ª à π ƒã π º ƒª Ì 4.6 ÀappleÂÚÛÙÂÚÂÔappleÔÈËÌ ÓË ÚÁÈÏÔ ενεργού τάσης. Η ενεργός τάση σε αυτό το στάδιο είναι η µέγιστη τάση που ασκήθηκε στο έδαφος, p c 'και είναι επίσης η παρούσα τάση υπερκειµένων ή πίεση p 0 '. Άρα: p 0 ' = p c ' (4.3) Αν σε κάποια χρονική στιγµή µετά το πέρας της απόθεσης ληφθεί ένα δείγµα του εδάφους στη στάθ- µη του εδαφικού στοιχείου, για παράδειγµα από µια γεώτρηση µε ελάχιστη διατάραξη, τοποθετηθεί σε µια εργαστηριακή διάταξη στερεοποίησης, και υποβληθεί σε κατακόρυφη τάση p 0 ', θα βρίσκεται στο σηµείο Α του Σχήµατος 4.5β. Αν στη συνέχεια αυξηθεί η πίεση στο δείγµα, η γραµµή φόρτισης θα συνεχιστεί από το σηµείο Α της αρχικής γραµµής απόθεσης και αναµένεται να ακολουθήσει τη γραµµή απόθεσης. Αυτός είναι επίσης ο κανόνας για την εδαφική απόθεση επιτόπου, όταν υποβάλλεται σε αύξηση τάσης από µια κατασκευή ή ένα επίχωµα. Μια πραγµατικά κανονικά στερεοποιηµένη άργιλος µπορεί να υπάρξει µόνο σε ένα πρόσφατο περιβάλλον απόθεσης όπως ένα ποτάµι, µια εκβολή, µια λίµνη, ή µια παράκτια περιοχή, όπου η στάθµη του νερού παραµένει επάνω από τη στάθµη του εδάφους και όπου δε θα έχει επηρεαστεί από καµία άλλη διαδικασία, η οποία θα µπορούσε να δηµιουργήσει υπερστερεοποίηση. ÀappleÂÚÛÙÂÚÂÔappleÔÈËÌ ÓË ÚÁÈÏÔ ( Ì 4.6) Αυτή είναι άργιλος η οποία έχει υποβληθεί σε ενεργό τάση p c ' στο προηγούµενο ιστορικό φόρτισής της, µεγαλύτερη από την παρούσα ενεργό τάση p 0 '. Η πιο κοινή αιτία της υπερστερεοποίησης είναι η διάβρωση, αλλά µπορεί να δηµιουργηθεί και από άλλες διαδικασίες, όπως περιγράφεται στη συνέχεια. Με την αφαίρεση της τάσης, ο εδαφικός σκελετός διογκώνεται αλλά ανακτώνται µόνον οι αναστρέψιµες συνιστώσες της µεταβολής του όγκου, και έτσι οι αυξήσεις στο δείκτη πόρων είναι µικρότερες και η γραµ- µή διάβρωσης ακολουθεί τροχιά µε µικρότερη κλίση. Ο υπάρχων δείκτης πόρων και η κατάσταση πίεσης για υπερστερεοποιηµένη άργιλο φαίνονται ως σηµείο Β στο Σχήµα 4.6. Αν σε κάποια χρονική στιγ- µή µετά το πέρας της διάβρωσης ληφθεί από µια γεώτρηση ένα δείγµα από αυτό το έδαφος και ξαναφορτιστεί από το p 0 ', θα ακολουθήσει µια αρκετά επίπεδη γραµµή επαναφόρτισης, µε εξουδετέρωση των ελαστικών συνιστωσών της µεταβολής όγκου, µέχρι την προηγούµενη µέγιστη πίεση (την πίεση προστερεοποίησης p c '). Τότε το δείγµα θα ακολουθήσει την πιο απότοµη γραµµή απόθεσης, (γραµµή παρθενικής συµπίεσης) όταν αρχίσουν οι µη αναστρέψιµες αναδιατάξεις. Σε επίπεδα τάσης µικρότερα από την πίεση προστερεοποίησης, το έδαφος είναι σε υπερστερεοποιη-

15 E NEƒ T π π ƒø - 99 µένη κατάσταση αλλά, όταν τα επίπεδα τάσεων είναι υψηλότερα από το p c ', επιστρέφει σε µια κανονικά στερεοποιηµένη κατάσταση. ΕΙΤΕ ΤΟ ΛΥΜΕΝΟ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 4.2 fiáô appleâúûùâúâôappleô ËÛË Είναι ένα µέτρο του βαθµού υπερστερεοποίησης στην οποία έχει υποβληθεί το έδαφος στο παρελθόν, όπως φαίνεται στο Σχήµα 4.6 Ο λόγος υπερστερεοποίησης δίνεται από τη σχέση: p c ' OCR = p0 ' (4.4) Παρατηρήστε ότι είναι λόγος κατακορύφων τάσεων. Τα αποτελέσµατα της διάβρωσης και της αφαίρεσης της τάσης στην οριζόντια διεύθυνση αναπτύσσονται στη συνέχεια. Τυπικές τιµές του λόγου υπερστερεοποίησης (OCR) είναι οι εξής: Τύπος εδάφους OCR Κανονικά στερεοποιηµένο 1 Ελαφρά υπερστερεοποιηµένο Έντονα υπερστερεοποιηµένο > 4 Μερικές έντονα υπερστερεοποιηµένες άργιλοι µπορεί να έχουν τιµές του OCR µεγαλύτερες από 50, που δείχνει ότι µέχρι σήµερα έχουν αφαιρεθεί λόγω διάβρωσης πολλές δεκάδες µέτρα από έδαφος. ΕΙΤΕ ΤΟ ΛΥΜΕΝΟ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 4.3 fiáô appleâúûùâúâôappleô ËÛË ÛÙÔ ÊÔ ( Ì 4.7) Για µια κανονικά στερεοποιηµένη άργιλο, η παρούσα πίεση από τα υπερκείµενα φορτία είναι ίδια όπως η προηγούµενη µέγιστη πίεση, γι αυτό ο λόγος υπερστερεοποίησης παραµένει σταθερός µε το βάθος και είναι OCR = 1. Ì 4.7 fiáô appleâúûùâúâôappleô ËÛË appleúô ıô

16 100 - º ª à π ƒã π º ƒª Ì 4.8 È Î Ì ÓÛÂÈ ÙÔ ÚÔÊfiÚÔ ÔÚ ÔÓÙ Î È appleôíëú Ì ÓÔ ÊÏÔÈfi Για υπερστερεοποιηµένη άργιλο, ο λόγος υπερστερεοποίησης δεν έχει σταθερή τιµή. Μειώνεται µε το βάθος αν η υπερστερεοποίηση οφείλεται στη διάβρωση, όπως φαίνεται στο Σχήµα 4.7, και έτσι ένα έδαφος µπορεί να είναι έντονα υπερστερεοποιηµένο στα ανώτερα τµήµατά του αλλά σε κανονικά στερεοποιηµένη κατάσταση σε κάποιο βάθος. Ο λόγος υπερστερεοποίησης ποικίλει επίσης ανάλογα µε άλλες διεργασίες, τις οποίες µπορεί να έχει υποστεί το έδαφος µετά την απόθεση. Αυτές µπορεί να περιλαµβάνουν: διακυµάνσεις του υδροφόρου ορίζοντα αποξήρανση λόγω ανάδυσης, εξάτµισης, βλάστησης, ριζών φυσικοχηµικές διεργασίες σιµέντωσης, ανταλλαγής κατιόντων, θιξοτροπίας, έκπλυσης, αποσάθρωσης δευτερογενή συµπίεση και καθίζηση υστέρησης τεκτονικές δυνάµεις, στρώσεις πάγου, υποστηρικτικές δυνάµεις διήθησης appleôíëú Ì ÓÔ ÊÏÔÈfi ( Ì 4.8) Αυτός δηµιουργείται στους ανώτερους ορίζοντες µιας κανονικά στερεοποιηµένης αργίλου, από τον υποβιβασµό του υδροφόρου ορίζοντα από το α στο β και κατόπιν την άνοδό του στο γ, όπως φαίνεται στο Σχήµα 4.8. Οι ενεργοί τάσεις µέσω της απόθεσης αυξάνονται όταν ο υδροφόρος ορίζοντας κατέλθει στη στάθµη β. Οι αναρροφήσεις επάνω από τον υποβιβασµένο υδροφόρο ορίζοντα θα αυξήσουν τις ενεργούς τάσεις και θα δηµιουργήσουν περαιτέρω στερεοποίηση. Σε αυτό το στάδιο, το έδαφος είναι ακόµη κανονικά στερεοποιηµένο επειδή έχει υποστεί µόνο περαιτέρω

17 E NEƒ T π π ƒø Ενεργός τάση Ì 4.9 appleèùfiappleô Ù ÛÂÈ φόρτιση. Αν ο υδροφόρος ορίζοντας υψωθεί στη στάθµη γ, οι ενεργοί τάσεις µειώνονται κάτω από αυτή τη στάθµη και πάνω από τη στάθµη β, και το έδαφος µεταξύ των δύο σταθµών γίνεται υπερστερεοποιηµένο. Όταν αυτό συνοδεύεται από ξήρανση λόγω εξάτµισης, διαπνοής των φυτών, και άλλων φυσικοχηµικών διαδικασιών, δηµιουργείται στην ανώτερη στάθµη µιας κατά τα άλλα µαλακής αργίλου µια κρούστα (φλοιός). Αυτή είναι ευεργετική για γεωργικούς σκοπούς και κάποιους σκοπούς οικοδόµησης. Με την αποστράγγιση και την καλλιέργεια φυτών µε βαθιές ρίζες, µπορεί να επιτευχθεί επιτυχής βελτίωση χαµηλών βαλτότοπων, ειδικά για γεωργικούς σκοπούς. ÚÔ Û ÂÓÙ ÙÈÎ Î Ù ÛÙ ÛË ÛÙÔ ÊÔ ( Ì 4.9) Για να παραµείνει σε ισορροπία ένα στοιχείο του εδάφους, απαιτούνται ολικές τάσεις σε τρεις ορθογώνιους άξονες, σ 1, σ 2, και σ 3. Για την απλούστευση της ανάλυσης, αυτές οι τάσεις εκλέγονται συνήθως να δρουν σε επίπεδα (κύρια επίπεδα) στα οποία οι διατµητικές τάσεις είναι µηδενικές, οπότε αυτές οι τάσεις αναφέρονται ως κύριες τάσεις. Γι αυτό, υπάρχουν τρεις ενεργές τάσεις (µέγιστη, ενδιάµεση, και ελάχιστη κύρια τάση) που διατηρούν την ισορροπία στην εδαφική δοµή, και οι οποίες συµβολίζονται µε σ 1 ', σ 2 ', και σ 3 '. Στις περισσότερες µελέτες της εδαφοµηχανικής υποτίθεται ότι σ 2 '= σ 3 ' (αξονοσυµµετρικές συνθήκες), και οι περισσότερες διαδικασίες δοκιµών πραγ- µατοποιούνται µε την προσοµοίωση αυτής της κατάστασης. Υπάρχουν και καταστάσεις όπου σ 2 ' σ 3 ' οπότε ισχύει η συνθήκη της επίπεδης παραµόρφωσης, όπως κάτω ή πίσω από έναν τοίχο αντιστήριξης ή κάτω από ένα πρανές. Αυτές οι καταστάσεις αναπτύσσονται λεπτοµερέστερα στο Κεφάλαιο 7.

18 102 - º ª à π ƒã π º ƒª ÎÏÔ Ù ÛÂˆÓ ÙÔ Mohr ( Ì 4.10) Ο κύκλος του Mohr είναι ένας χρήσιµος τρόπος προσδιορισµού της διατµητικής και της ορθής τάσης, που δρουν σε ένα επίπεδο υπό οποιαδήποτε γωνία µέσα στο στοιχείο του εδάφους, αν είναι δεδοµένες οι τιµές των κυρίων τάσεων. Στο Σχήµα 4.10, η διατµητική τάση τ και η ορθή τάση σ Ν, οι οποίες δρουν σε ένα επίπεδο υπό γωνία θ µε ένα από τα κύρια επίπεδα, µπορούν να εξαχθούν ή να σχεδιαστούν από έναν κύκλο Mohr, αν είναι γνωστές οι δύο τιµές των κυρίων τάσεων. Αυτή η µέθοδος µπορεί να απεικονίσει την εντατική κατάσταση για τις ολικές καθώς και για τις ενεργούς τάσεις, µε κύκλους που έχουν την ίδια διάµετρο αλλά διαχωρίζονται οριζόντια από την τιµή της πίεσης του νερού των πόρων u w. Περισσότερες λεπτοµέρειες για τη χρήση αυτής της µεθόδου δίνονται στο Κεφάλαιο 7, που αφορά στη διατµητική αντοχή. appleèùfiappleô ÔÚÈ fióùèâ Î È Î Ù ÎfiÚ Ê ٠ÛÂÈ ( Ì Ù 4.11 Î È 4.12) Η κατάσταση ισορροπίας ενός εδάφους στη φυσική θέση (in situ), χωρίς να αναπτύσσονται κατακόρυφες ή οριζόντιες παραµορφώσεις, αναφέρεται ως κατάσταση ηρεµίας. Ο λόγος της οριζόντιας (σ Η ') προς την κατακόρυφη (σ V ') ενεργό τάση σε αυτή την κατάσταση συµβολίζεται µε Κ ο, που είναι ο συντελεστής της ουδέτερης ώθησης: σ H ' K 0 = σv ' (4.5) Για µια κανονικά στερεοποιηµένη άργιλο µε ισότροπες τάσεις όπου σ Η ' = σ V ', Κ ο = 1 και αυτό φαίνεται ως γραµµή ισότητας στο Σχήµα 4.11α. Για κανονικά στερεοποιηµένη άργιλο µε ανισότροπες τάσεις, δηλαδή σ Η ' < σ V ', ο λόγος των σ Η ' και σ V ' βρέθηκε ότι παραµένει σταθερός, και γι αυτό ο Κ ο είναι σταθερός και απεικονίζεται από τη γραµµή AC στο Σχή- µα 4.11α. Η σ Η ' αυξάνεται οµοιόµορφα µε το βάθος γι αυτό το είδος αργίλου, όπως φαίνεται στο Σχήµα 4.12α. Ο λόγος υπερστερεοποίησης OCR είναι σταθερός και µοναδιαίος σε όλο το βάθος της απόθεσης, αφού η p c ' είναι ίση µε την p 0 '. Για µια υπερστερεοποιηµένη άργιλο, καθώς η κατακόρυφη τάση µειώνεται στο σηµείο Β εξ αιτίας της διάβρωσης, οι οριζόντιες τάσεις δε µειώνονται κατά την ίδια ποσότητα αλλά παραµένουν ακλόνητες. έτσι, η εντατική κατάσταση δεν επιστρέφει στη γραµµή AC του Σχήµατος 4.11α. Ένα υπερστερεοποιηµένο έδαφος θα υπήρξε ως κανονικά στερεοποιηµένο κατά τη διάρκεια της περιόδου απόθεσής του, που απεικονίζεται από τη γραµµή ΑΒ. Το σηµείο Β είναι στο τέλος της απόθεσης, όταν η κατακόρυφη ενεργός τάση είναι η τάση προστερεοποίησης. Κατόπιν, η διάβρωση µειώνει τις τάσεις στο σηµείο D, όπου η κατακόρυφη τάση είναι η παρούσα τάση λόγω υπερκείµενων φορτίων p 0 '. Μπορείτε να διαπιστώσετε ότι, καθώς η εντατική κατάσταση µετακινείται από το Β στο D, ο συντελεστής ουδέτερης ώθησης Κ ο αυξάνεται, και αυξάνεται επίσης και ο λόγος υπερστερεοποίησης OCR. Η µεταβολή των κατακορύφων και οριζοντίων τάσεων µε το βάθος παρουσιάζεται στο Σχήµα 4.12β, όπου µπορείτε να δείτε ότι η τιµή του Κ ο για ένα υπερστερεοποιηµένο έδαφος είναι µεγαλύτερη από τη µονάδα, και µπορεί να έχει µεγάλη τιµή στις ανώτερες στρώσεις της εδαφικής απόθεσης. Κατόπιν µειώνεται βαθµιαία µε το βάθος σε τιµές χαµηλότερες από τη µονάδα. Αν συνεχιστεί η απόθεση ή συµβεί επαναφόρτιση, τότε η κατακόρυφη τάση θα αυξηθεί αλλά η οριζόντια τάση θα αυξηθεί λιγότερο. Η εντατική κατάσταση θα µετακινηθεί από το σηµείο D στο Β του Σχή- µατος 4.11α, µε το Κ ο και το OCR να µειώνονται µέχρι η εντατική κατάσταση να φτάσει στο σηµείο Β όταν το έδαφος επιστρέψει σε κατάσταση κανονικής στερεοποίησης. Όπως αποδεικνύεται αργότερα στο Κεφάλαιο 7, που αφορά στη διατµητική αντοχή, υπάρχουν τιµές της κατακόρυφης και της οριζόντιας τάσης οι οποίες µπορούν να προκαλέσουν κατάσταση αστοχίας στο έδαφος. Αυτές αντιπροσωπεύονται από τις ενεργητικές και παθητικές συνθήκες, πέρα από τις οποίες δεν µπορεί να υπάρχει εντατική κατάσταση, και γι αυτό αποτελούν όρια για τις τιµές του Κ ο. Για την περίπτωση ενός υπερστερεοποιηµένου εδάφους, η µεταβολή των σ Η ' και σ V ' µε το βάθος φαίνεται στο Σχήµα 4.12β, και η επίδρασή τους στο Κ ο και στο OCR παρουσιάζεται στο Σχήµα 4.11β. Όπως φαίνεται στο Σχήµα 4.7, η διάβρωση µειώνει τις κατακόρυφες ενεργές τάσεις στην απόθεση κατά p c ' p 0 '. Αφού οι οριζόντιες τάσεις δε µειώνονται κατά την ίδια ποσότητα, όπως προκύπτει από την

19 E NEƒ T π π ƒø Ì 4.10 ÎÏÔ Ù ÛÂˆÓ ÙÔ Mohr Ì 4.11 ÚÈ fióùèâ Î È Î Ù ÎfiÚ Ê ٠ÛÂÈ

20 104 - º ª à π ƒã π º ƒª Ì 4.12 ÊÈÎ appleè ÛÂÈ Û Π٠ÛÙ ÛË ËÚÂÌ

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1

Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1 Εύκαμπτες Αντιστηρίξεις & Αγκυρώσεις Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΩΘΗΣΕΩΝ (& επανάληψη Εδαφομηχανικής) Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 7 ENV 1997 Γεωτεχνικός Σχεδιασµός

Ευρωκώδικας 7 ENV 1997 Γεωτεχνικός Σχεδιασµός Ευρωκώδικας 7 ENV 1997 Γεωτεχνικός Σχεδιασµός 1. Αντικείµενο των Ευρωκωδίκων Οι οµικοί Ευρωκώδικες αποτελούν µια οµάδα προτύπων για τον στατικό και γεωτεχνικό σχεδιασµό κτιρίων και έργων πολιτικού µηχανικού.

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών ομικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Παραδόσεις Θεωρίας ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Σέρρες, Σεπτέμβριος 2010 Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοποίηση των Αργίλων

Στερεοποίηση των Αργίλων Στερεοποίηση των Αργίλων Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια: 17 Λεπτά. 1 Τι είναι Στερεοποίηση ; Όταν μία κορεσμένη άργιλος φορτίζεται εξωτερικά, GL Στάθμη εδάφους κορεσμένη άργιλος το νερό συμπιέζεται

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειξη: Στην ισότροπη γραμμική ελαστικότητα, οι τάσεις με τις αντίστοιχες παραμορφώσεις συνδέονται μέσω των κάτωθι σχέσεων:

Υπόδειξη: Στην ισότροπη γραμμική ελαστικότητα, οι τάσεις με τις αντίστοιχες παραμορφώσεις συνδέονται μέσω των κάτωθι σχέσεων: Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 5 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Π.Δ.407/80, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Σχέσεις τάσεων παραμορφώσεων στο έδαφος. Ημερομηνία: Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

Διατμητική Αντοχή των Εδαφών

Διατμητική Αντοχή των Εδαφών Διατμητική Αντοχή των Εδαφών Διάρκεια = 17 λεπτά & 04 δευτερόλεπτα Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) 1 Διατμητική Αστοχία Γενικά τα εδάφη αστοχούν σε διάτμηση Θεμέλιο Πεδιλοδοκού ανάχωμα Επιφάνεια αστοχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΑΘΙΖΗΣΕΙΣ

ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΑΘΙΖΗΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Διδάσκων: Κωνσταντίνος Λουπασάκης,

Διαβάστε περισσότερα

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου «γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» έδαφος (soil) είναι ένα φυσικό σύνολο ορυκτών κόκκων που μπορούν να διαχωριστούν με απλές μηχανικές μεθόδους (π.χ. ανακίνηση μέσα στο νερό) όλα τα υπόλοιπα φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Ταξινόμηση εδαφών Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009). Προσθήκες Κίρτας Ε. (2010) σελ. 1.1 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Η Εδαφομηχανική ασχολείται με τη μελέτη της συμπεριφοράς του εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Βαθιές θεµελιώσεις ιδάσκων: Κίρτας Εµµανουήλ Σέρρες, Σεπτέµβριος 2010 1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 3 η Σειρά Ασκήσεων 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους Συνοχή (c) Γωνία τριβής (φ ο ) 2. Γεωστατικές τάσεις Ολικές τάσεις Ενεργές τάσεις Πιέσεις πόρων Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας

Διαβάστε περισσότερα

Περατότητα και Διήθηση διαμέσου των εδαφών

Περατότητα και Διήθηση διαμέσου των εδαφών Περατότητα και Διήθηση διαμέσου των εδαφών Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια = 17 λεπτά 1 Τι είναι Περατότητα των εδαφών? Ένα μέτρο για το πόσο εύκολα ένα ρευστό (π.χ., νερό) μπορεί να περάσει

Διαβάστε περισσότερα

Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης

Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης Γεωργική Υδραυλική Αρδεύσεις Σ. Αλεξανδρής Περιγραφή Μαθήματος Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης Χαρακτηριστική Χ ή καμπύλη υγρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας (http://users.teiath.gr/gbelokas/)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ II ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ βασική απαίτηση η επαρκής γνώση των επιμέρους στοιχείων - πληροφοριών σχετικά με: Φύση τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Η παρουσίαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά, και τις παρακάτω πληροφορίες:

Η παρουσίαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά, και τις παρακάτω πληροφορίες: Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο του παρόντος Οδηγού είναι ο καθορισμός αναλυτικού κατάλογου των επιτόπου αλλά και των εργαστηριακών γεωτεχνικών δοκιμών που

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες Χωμάτινα Φράγματα Κατασκευάζονται με γαιώδη υλικά που διατηρούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους Αντλούν την αντοχή τους από την τοποθέτηση, το συντελεστή εσωτερικής τριβής και τη συνάφειά τους. Παρά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ Τεκμηρίωση Βλαβών περιλαμβάνει : Αποτύπωση φερόντων στοιχείων κατασκευής. Πιθανές επεμβάσεις λόγω της μεγάλης διάρκειας ζωής κτιρίων από τοιχοποιία την καθιστούν δύσκολη. Αναζήτηση αρχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Σύνταξη σηµειώσεων : Πλαστήρα Β. ΑΙΓΑΛΕΩ, 2010 2 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στις σηµειώσεις αυτές έχουν καταγραφεί θεµελιώδεις

Διαβάστε περισσότερα

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή των συγγραφέων. Copyright: Γεωργιάδης Μ., Γεωργιάδης Κ., Eκδόσεις Zήτη, Μάιος 2009

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή των συγγραφέων. Copyright: Γεωργιάδης Μ., Γεωργιάδης Κ., Eκδόσεις Zήτη, Μάιος 2009 ii Στοιχεία Εδαφομηχανικής Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή των συγγραφέων ISBN 978-960-456-157-5 Copyright: Γεωργιάδης Μ., Γεωργιάδης Κ., Eκδόσεις Zήτη, Μάιος 2009 Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. ΚΑΘ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Φεβρουάριος 2015 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Κεφάλαιο 4. Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009) σελ. 4.2

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Κεφάλαιο 4. Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009) σελ. 4.2 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Κεφάλαιο 4 Προσδιορισμός συνθηκών υπεδάφους Επιτόπου δοκιμές Είδη θεμελίωσης Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009) σελ. 4.1 Προσδιορισμός των συνθηκών υπεδάφους Με δειγματοληπτικές γεωτρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οι ασυνέχειες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του τεχνικού έργου και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του.

Οι ασυνέχειες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του τεχνικού έργου και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ ΒΡΑΧΟΥ Όπως έχουμε ήδη αναφέρει οι ασυνέχειες αποτελούν επίπεδα αδυναμίας της βραχόμαζας που διαχωρίζει τα τεμάχια του ακέραιου πετρώματος. Κάθετα σε αυτή η εφελκυστική αντοχή είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...11 Πίνακας κυριότερων συμβόλων...13 ΚΕΦΑΛΑIΟ 1: Εισαγωγή 21 ΚΕΦΑΛΑIΟ 2: Απόκριση μεμονωμένου πασσάλου υπό κατακόρυφη φόρτιση 29 2.1 Εισαγωγή...29 2.2 Οριακό και επιτρεπόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. Φεβρουάριος 2015 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ κύριο ερώτημα ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΑΝΩΔΟΜΗΣ το γενικό πρόβλημα πως θα αντιδράσει η απεριόριστη σε έκταση εδαφική μάζα??? ζητούμενο όχι «θραύση» εδαφικής μάζας εύρος καθιζήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία επίλυσης εργασίας Εδαφομηχανικής (εαρινό εξάμηνο 2010-2011)

Μεθοδολογία επίλυσης εργασίας Εδαφομηχανικής (εαρινό εξάμηνο 2010-2011) Μεθοδολογία ίλυσης εργασίας Εδαφομηχανικής (εαρινό εξάμηνο 2010-2011) Στη συνέχεια δίνονται ενδεικτικά τα βήματα που πρέπει να γίνουν, όπως και κάποια σημεία που χρίζουν ιδιαίτερης προσοχής, κατά τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Θεμελίωση είναι η βάση πάνω στην οποία κατασκευάζεται ένα κτίριο ή μία κατασκευή Είναιταβασικότεραμέρητουφέρονταοργανισμούενόςδομικούέργου γιατί μ αυτά επιτυγχάνεται η ασφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 7, 2 & 8

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 7, 2 & 8 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 7, 2 & 8 Μπελόκας Γεώργιος ιδάκτωρ Πολιτικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια. Πολιτικός Μηχ., Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε.

Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια. Πολιτικός Μηχ., Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια ΠΛΑΤΗΣ, Α.Δ. Πολιτικός Μηχ., Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια ΠΛΑΤΗΣ, Α.Δ. Πολιτικός Μηχ, Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προφόρτιση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών (4) Αλλαγές μεταβολές του γεωϋλικού με το χρόνο Αποσάθρωση: αλλοίωση (συνήθως χημική) ορυκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Ι ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΕΤΗΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΝΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Τεχνικών Έργων» Μάθηµα: «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Θεµελιώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ φυσικά γεωλογικά υλικά (γεωλογικοί σχηματισμοί εδάφη & βράχοι) Υλικά κατασκευής τεχνικών έργων 1. γεώδη υλικά (κυρίως εδαφικά) για την κατασκευή επιχωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ 3 Κατασκευαστικά θέματα γεωφραγμάτων

ΔΙΑΛΕΞΗ 3 Κατασκευαστικά θέματα γεωφραγμάτων ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΕΙΔΙΚΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - Γεωτεχνική Φραγμάτων» 9ο Εξ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. - Ακαδ. Ετος 2006-07 ΔΙΑΛΕΞΗ 3 Κατασκευαστικά θέματα γεωφραγμάτων 1. Στεγάνωση βάσης και αντερεισμάτων

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ 3. ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΚΥΚΛΙΚΗ ΣΗΡΑΓΓΑ

2. ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ 3. ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΚΥΚΛΙΚΗ ΣΗΡΑΓΓΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ 3. ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΚΥΚΛΙΚΗ ΣΗΡΑΓΓΑ 3. Παραδοχές Σήραγγα κυκλικής διατοµής (ακτίνα ) Συνθήκες επίπεδης παραµόρφωσης (κατά τον άξονα της σήραγγας z) Ισότροπη γεωστατική

Διαβάστε περισσότερα

Δοκιμή πίεσης του νερού των πόρων και εκτόνωσης αυτής.

Δοκιμή πίεσης του νερού των πόρων και εκτόνωσης αυτής. ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δοκιμή πίεσης του νερού των πόρων και εκτόνωσης αυτής. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Είναι η μελέτη της αύξησης της πίεσης του νερού των πόρων σε μη αποχετευόμενα εδαφικά δοκίμια με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ)

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) Σχεδιασμός Θεμελιώσεων με Πασσάλους με βάση τον Ευρωκώδικα 7.1 Β. Παπαδόπουλος Τομέας Γεωτεχνικής ΕΜΠ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) ΑΣΤΟΧΙΑΣ Απώλεια συνολικής ευστάθειας

Διαβάστε περισσότερα

Î È appleúô Ï Ì Ù ÓÙ ÍË 36

Î È appleúô Ï Ì Ù ÓÙ ÍË 36 ƒπ ÃOª ƒo O π O ª πøª 9 º πo ƒøδo: Δ À ƒª Δ π ÀΔπ π π π 1.1 ÓÓÔÈ ÙÔ appleâúì ÛÔ 16 1.2 ÀappleÂÚÌ Û, ÎÔÈÓˆÓ Î È ÂÎapple  ÛË 18 1.3 ÂˆÚ Â Ì ıëûë Î È appleâúì Û 27 1.4 ÚfiÙ apple Ú ÛË appleôïôáèûùòó Î È

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1: Υπολογίστε τη συνισταμένη κατακόρυφη δύναμη σε οριζόντιο επίπεδο με για συγκεντρωμένο σημειακό φορτίο, σύμφωνα με το σχήμα.

ΑΣΚΗΣΗ 1: Υπολογίστε τη συνισταμένη κατακόρυφη δύναμη σε οριζόντιο επίπεδο με για συγκεντρωμένο σημειακό φορτίο, σύμφωνα με το σχήμα. Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 5 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Π.Δ.407/80, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Μετάδοση τάσεων στο έδαφος (8 η σειρά ασκήσεων). Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

(ON THE JOB TRAINING) ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ «ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ /

(ON THE JOB TRAINING) ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ «ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ / Επαγγελµατικό προφίλ: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΡΟΦΩΝ (ΟΡΟΦΟΚΟΜΟΣ) Επίπεδο: 2 εξιότητες Θέµατα Συνδεδεµένες δεξιότητες C1 ΗΓΕΙΤΑΙ, ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΖΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

Γεωτεχνική Διερεύνηση Υπεδάφους. Αφήγηση από: Δρ. Κώστα Σαχπάζη

Γεωτεχνική Διερεύνηση Υπεδάφους. Αφήγηση από: Δρ. Κώστα Σαχπάζη 1 Αυτή είναι μια προσπάθεια να δημιουργηθεί μια αυτοτελής ενότητα εκμάθησης στο γνωστικό αντικείμενο της Γεωτεχνικής Διερεύνησης του Υπεδάφους. Παρακαλώ «δέστε τις ζώνες σας». Καθίστε πίσω αναπαυτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες και ερµάρια. διανοµής. ƒ 2010. Plexo 3 στεγανοί πίνακες από 2 έως 72 στοιχεία (σ. 59) Practibox χωνευτοί πίνακες από 6 έως 36 τοιχεία (σ.

Πίνακες και ερµάρια. διανοµής. ƒ 2010. Plexo 3 στεγανοί πίνακες από 2 έως 72 στοιχεία (σ. 59) Practibox χωνευτοί πίνακες από 6 έως 36 τοιχεία (σ. χωνευτοί σ. 56 Nedbox χωνευτοί από 12 έως 56 στοιχεία σ. 58 από 1 έως 6 στοιχεία σ. 62 XL 3 160 από 48 έως 144 στοιχεία και ερµάρια διανοµής ισχύος XL 3 σ. 68 Ράγες, πλάτες στήριξης και µετώπες σ. 77 0

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ Ε ΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ (1 ο ΜΕΡΟΣ) Τεχνική Γεωλογία - Γεωτεχνική Μηχανική 1. Υλικά έδρασης (θεμελίωσης) κατασκευών 2. Υλικά κατασκευής τεχνικών έργων (επιχώματα,φράγματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΚΟΤΣΟΜΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΚΟΤΣΟΜΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΚΟΤΣΟΜΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ Ορισμός Κατολίσθηση καλείται η απόσταση,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 8.1 (από Hoek and Bray, 1977)

Πίνακας 8.1 (από Hoek and Bray, 1977) Κεφάλαιο 8: Βραχόµαζα και υπόγεια νερά 8.1 8. ΒΡΑΧΟΜΑΖΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ Τα πετρώµατα όταν αυτά είναι συµπαγή και δεν παρουσιάζουν πρωτογενή ή δευτερογενή κενά είναι αδιαπέρατα. Αντίθετα όταν παρουσιάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Η σκληρότητα των πετρωμάτων ως γνωστόν, καθορίζεται από την αντίσταση που αυτά παρουσιάζουν κατά τη χάραξή τους

Η σκληρότητα των πετρωμάτων ως γνωστόν, καθορίζεται από την αντίσταση που αυτά παρουσιάζουν κατά τη χάραξή τους Η σκληρότητα των πετρωμάτων ως γνωστόν, καθορίζεται από την αντίσταση που αυτά παρουσιάζουν κατά τη χάραξή τους σφυρί αναπήδησης Schmidt τύπου L (Schmidt rebound hammer) Κατηγορία πετρωμάτων Μέση ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: Β ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: Β ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: Β ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

2.5. ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

2.5. ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ 2.5. ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ 2.5.1. Εισαγωγή Το έδαφος περιέχει κόκκους διαφόρων μεγεθών και σε διάταξη που ποικίλλει. Από αυτή τη σύνθεση και τη δομή του εξαρτώνται οι μηχανικές του ιδιότητες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Δεξαμενές Ο/Σ (Μέρος 2 ο ) -Σιλό Ορθογωνικές δεξαμενές Διάκριση ως προς την ύπαρξη ή μη επικάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Λέκτορας ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Ενδεικτικό παράδειγµα θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...13 Πίνακας κυριότερων συμβόλων...17 Εισαγωγή...25 ΚΕΦΑΛΑIΟ 1: Επιφανειακές θεμελιώσεις 33 1.1 Εισαγωγή...33 1.2 Διατάξεις Ευρωκώδικα ΕΝ 1997-1...35 1.3 Μεμονωμένα πέδιλα...39

Διαβάστε περισσότερα

Ε Α Φ Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Ε Α Φ Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών ομικών Έργων Ε Α Φ Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Επιφανειακών Θεμελιώσεων ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Σέρρες, Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 3o Μάθημα Τεχνική Γεωλογία Εδάφους Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Λέκτορας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 3o Μάθημα Τεχνική Γεωλογία Εδάφους Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Λέκτορας ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 3o Μάθημα Τεχνική Γεωλογία Εδάφους Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Λέκτορας Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας ΑΠΘ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3ΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητική προσομοίωση συστήματος αντιστήριξης σε βαθιά εκσκαφή

Αριθμητική προσομοίωση συστήματος αντιστήριξης σε βαθιά εκσκαφή ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Αριθμητική προσομοίωση συστήματος αντιστήριξης σε βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

Στέλιος Φελέκος, Πολιτικός Μηχανικός, Γεωτεχνική Θεμελιώσεων Ε.Π.Ε. Αλέξανδρος Γιάγκος, Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Γεωτεχνική Θεμελιώσεων Ε.Π.Ε.

Στέλιος Φελέκος, Πολιτικός Μηχανικός, Γεωτεχνική Θεμελιώσεων Ε.Π.Ε. Αλέξανδρος Γιάγκος, Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Γεωτεχνική Θεμελιώσεων Ε.Π.Ε. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΑΡΤΖΑΝ - ΑΜΑΤΟΒΟΥ Ν. ΚΙΛΚΙΣ Στέλιος Φελέκος, Πολιτικός Μηχανικός, Γεωτεχνική Θεμελιώσεων Ε.Π.Ε. Αλέξανδρος Γιάγκος, Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Γεωτεχνική Θεμελιώσεων Ε.Π.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ Η.Σωτηρόπουλος Δρ.Ν.Μουρτζάς 1. Εισαγωγή Ο όρος «αστοχία» χρησιμοποιείται εδώ με την έννοια μιάς μή «αποδεκτής απόκλισης» ανάμεσα στην πρόβλεψη και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-05-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-05-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 178 ΘΕΜΑ: Απ ευθείας ανάθεση της Γεωτεχνικής Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Γεωτεχνική Μηχανική

Εισαγωγή στην Γεωτεχνική Μηχανική Εισαγωγή στην Γεωτεχνική Μηχανική SIVA έδαφος Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια: 12 Λεπτά 1 Σύνηθες Γεωτεχνικό Έργο Γεω-Εργαστήριο ~ για δοκιμές Ιδιότητες εδάφους Γραφείο Μελετών ~ για σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7η Άσκηση

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7η Άσκηση Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7η Άσκηση Στεγανότητα θέσης φράγµατος. Αξιολόγηση επιτόπου δοκιµών περατότητας Lugeon. Κατασκευή κουρτίνας τσιµεντενέσων. Β.Χρηστάρας Β. Μαρίνος, Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Αξιολόγηση των γεωτεχνικών χαρακτηριστικών των υλικών κατασκευής, της κουρτίνας τσιμεντενέσεων και των μετρήσεων των οργάνων του φράγματος. Λάμπρος Σωμάκος, Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

www.infosociety.gr www.hellaskps.gr www.observatory.gr www.ependyseis.gr www.e-oikonomia.gr www.kep.gov.gr www.culture.gr www.edet.

www.infosociety.gr www.hellaskps.gr www.observatory.gr www.ependyseis.gr www.e-oikonomia.gr www.kep.gov.gr www.culture.gr www.edet. www.infosociety.gr www.hellaskps.gr www.observatory.gr www.ependyseis.gr www.e-oikonomia.gr www.kep.gov.gr www.culture.gr www.edet.gr www.ebusinessforum.gr www.sch.gr www.ika.gr www.ekt.gr www.ktpae.gr

Διαβάστε περισσότερα

SoilPackage. SOFiSTiK Hellas A.E. 3 ης Σεπτεμβρίου 56, 104 33 Αθήνα Τηλ: 210-8220607, 210-8256430 Fax: 210-8251632 www.sofistik.gr info@sofistik.

SoilPackage. SOFiSTiK Hellas A.E. 3 ης Σεπτεμβρίου 56, 104 33 Αθήνα Τηλ: 210-8220607, 210-8256430 Fax: 210-8251632 www.sofistik.gr info@sofistik. Γεωτεχνικές Εφαρμογές SoilPackage SOFiSTiK Hellas A.E. 3 ης Σεπτεμβρίου 56, 104 33 Αθήνα Τηλ: 210-8220607, 210-8256430 Fax: 210-8251632 www.sofistik.gr info@sofistik.gr Η σειρά προγραμμάτων γεωτεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ Φυσικά Χαρακτηριστικά των Εδαφών Σελίδα 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ 2.1 Εισαγωγή Στο Κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η προέλευση των εδαφικών υλικών και παρουσιάζονται τα φυσικά τους χαρακτηριστικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΑΦΡΟΣ EPS ΙΟΓΚΩΜΕΝΟ ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟ ΣΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ. Πανελλήνιος Σύνδεσµος Παραγωγών ιογκωµένης Πολυστερίνης

ΓΕΩΑΦΡΟΣ EPS ΙΟΓΚΩΜΕΝΟ ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟ ΣΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ. Πανελλήνιος Σύνδεσµος Παραγωγών ιογκωµένης Πολυστερίνης Πανελλήνιος Σύνδεσµος Παραγωγών ιογκωµένης Πολυστερίνης Πανεπιστήµιο Πατρών Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Γεωτεχνικής Μηχανικής ΓΕΩΑΦΡΟΣ EPS ΙΟΓΚΩΜΕΝΟ ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟ ΣΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΕΩΑΦΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Υποθέστε ότι έχουμε μερικά ακίνητα φορτισμένα σώματα (σχ.). Τα σώματα αυτά δημιουργούν γύρω τους ηλεκτρικό πεδίο. Αν σε κάποιο σημείο Α του ηλεκτρικού πεδίου τοποθετήσουμε ένα

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Εξάτμιση και Διαπνοή

Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση, Διαπνοή Πραγματική και δυνητική εξατμισοδιαπνοή Μέθοδοι εκτίμησης της εξάτμισης από υδάτινες επιφάνειες Μέθοδοι εκτίμησης της δυνητικής και πραγματικής εξατμισοδιαπνοής (ΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των σηράγγων του Μετρό επί του υδρογεωλογικού καθεστώτος πριν και µετά την κατασκευή τους. Στα πλαίσια της, παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ π ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ π ΑΣΤΙΚΗΣ π ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ π

ΑΙΤΗΣΗ π ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ π ΑΣΤΙΚΗΣ π ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ π ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ «Η ΕΘΝΙΚΗ» ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1891 ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 12840/05 B 86/20 Α.Φ.Μ.: 094003849 Δ.Ο.Υ.: ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΕΩΦ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΟ ΝΕΡΟ. Εισαγωγή - Ορισμοί

ΥΠΟΓΕΙΟ ΝΕΡΟ. Εισαγωγή - Ορισμοί ΥΠΟΓΕΙΟ ΝΕΡΟ Εισαγωγή - Ορισμοί Ως «υπόγειο νερό» ορίζεται το προερχόμενο από τη διήθηση νερού ατμοσφαιρικής προέλευσης, που πληροί τα δομικά κενά των γεωλογικών υλικών και μαζών κάτω από την επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Εδαφικές παραµορφώσεις µετατοπίσεις λόγω ρευστοποίησης

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Εδαφικές παραµορφώσεις µετατοπίσεις λόγω ρευστοποίησης 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Εδαφικές παραµορφώσεις µετατοπίσεις λόγω ρευστοποίησης 4.1 Εισαγωγή Στη διεθνή βιβλιογραφία (Bartlett και Youd, 1992; Kramer, 1996; Cooke και Mitchell, 1999) αναφέρονται τέσσερις κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Γ εξάμηνο

ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Γ εξάμηνο ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Γ εξάμηνο ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ -Ειδικότητα Υδραυλική Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙ: 13 η Διάλεξη Έργα Αποστράγγισης Οδών & Οχετοί

ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙ: 13 η Διάλεξη Έργα Αποστράγγισης Οδών & Οχετοί ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙ: 13 η Διάλεξη Έργα Αποστράγγισης Οδών & Οχετοί Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Υπεύθυνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος Πολιτικός Μηχανικός MSc, PhD Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 10. Εφαρμογές Τεχνικής Γεωλογίας Διδάσκων: Μπελόκας

Διαβάστε περισσότερα

Ταμιευτήρες Τύποι Φραγμάτων:

Ταμιευτήρες Τύποι Φραγμάτων: Τεχνική Γεωλογία 10. Εφαρμογές Τεχνικής Γεωλογίας Ταμιευτήρες Ταμιευτήρες Τύποι Φραγμάτων: Άκαμπτα φράγματα: βαρύτητας σκυροδέματος Μια μονολιθική κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα τριγωνικής διατομής.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Μέθοδος θαλάμων και στύλων

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Μέθοδος θαλάμων και στύλων ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και A. Μπενάρδος Λέκτορας ΕΜΠ Δ. Καλιαμπάκος Καθηγητής ΕΜΠ και - Hunt Midwest (Subtroolis) και - Hunt Midwest (Subtroolis) Εφαρμογής - Η μέθοδος και (rooms and illars) ανήκει στην κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1

Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1 Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1 12. ΓΕΦΥΡΕΣ 12.1 Γενικά Οι γέφυρες γενικά αποτελούνται από το τµήµα της ανωδοµής και το τµήµα της υποδοµής. Τα φορτία της ανωδοµής (µόνιµα και κινητά)

Διαβάστε περισσότερα

4. ΡΟΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

4. ΡΟΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 4. ΡΟΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 4.1 Εισαγωγή Η ροή σε ανοικτούς αγωγούς είναι πλέον σύνθετη από τη ροή σε κλειστούς αγωγούς µε πληρότητα 100%, επειδή η επιφάνεια του νερού προσδιορίζει την κινηµατική µηχανική.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούν σημαντική παράμετρο στην κατασκευή των έργων υποδομής, παρέχουν συστηματική παρακολούθηση. ευρύτερης ζώνης την οποία αυτό

Αποτελούν σημαντική παράμετρο στην κατασκευή των έργων υποδομής, παρέχουν συστηματική παρακολούθηση. ευρύτερης ζώνης την οποία αυτό Τα Γεωτεχνικά όργανα Αποτελούν σημαντική παράμετρο στην κατασκευή των έργων υποδομής, παρέχουν συστηματική παρακολούθηση της συμπεριφοράς του έργου και της ευρύτερης ζώνης την οποία αυτό επηρεάζει, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΔΑΦΩΝ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΔΑΦΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΔΑΦΩΝ Οι τεχνικές βελτίωσης και ενίσχυσης εδαφών αποτελούν επεμβάσεις με σκοπό την αλλαγή της δομής του προβληματικού εδάφους, ώστε να βελτιωθούν τα μηχανικά του χαρακτηριστικά και

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης FESPA 5.2.0.88-2012 LH Λογισμική Μελέτη τοίχου ανιστήριξης Σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες Ο Μηχανικός Σχέδιο τοίχου αντιστήριξης 0 0.55 1.1 1.65 2.2 2.75 3.3 3.85 4.4 4.95 5.5 0 0.53 1.06 1.59 2.12 2.65 3.18

Διαβάστε περισσότερα

Κόσκινο κατά ASTM ή διάσταση

Κόσκινο κατά ASTM ή διάσταση Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 5 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Π.Δ.407/80, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Φυσικά χαρακτηριστικά εδαφών. Ημερομηνία: Δευτέρα 18 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Γεωτεχνική μελέτη- έρευνα για Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ø Ó ÒÛÂÙÂ π Δƒ ÛÙÔ apple ÏÏ ÏÔ Û 24 πª ª Δ Δπ π Δ ø Δ ƒ ø π Δ Δ Δ Ãøƒ ƒ π ANNE BRUCE

ø Ó ÒÛÂÙ π Δƒ ÛÙÔ apple ÏÏ ÏÔ Û 24 πª ª Δ Δπ π Δ ø Δ ƒ ø π Δ Δ Δ Ãøƒ ƒ π ANNE BRUCE ø Ó ÒÛÂÙ π Δƒ ÛÙÔ apple ÏÏ ÏÔ Û 24 πª ª Δ Δπ π Δ ø Δ ƒ ø π Δ Δ Δ Ãøƒ ƒ π ANNE BRUCE Àªμ À π ƒ Ã π Δƒø Δ ƒ Δπ À ªπ π Δ ƒ ø π Δ À ƒπ ƒ π π Δ ª ƒ ƒ ª πδàãπ Δ Δ πƒ π Ως διευθυντής, η επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση Εδαφών. Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια: 7 Λεπτά. 20 δευτερόλεπτα

Ταξινόμηση Εδαφών. Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια: 7 Λεπτά. 20 δευτερόλεπτα Ταξινόμηση Εδαφών Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια: 7 Λεπτά. 20 δευτερόλεπτα 1 Στόχοι Η ανάπτυξη ενός συστηματικού τρόπου για την περιγραφή και ταξινόμηση των εδαφών, Η ομαδοποίηση των εδαφών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες Σημειώσεις

Πρόχειρες Σημειώσεις Πρόχειρες Σημειώσεις ΛΕΠΤΟΤΟΙΧΑ ΔΟΧΕΙΑ ΠΙΕΣΗΣ Τα λεπτότοιχα δοχεία πίεσης μπορεί να είναι κυλινδρικά, σφαιρικά ή κωνικά και υπόκεινται σε εσωτερική ή εξωτερική πίεση από αέριο ή υγρό. Θα ασχοληθούμε μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ Κεφάλαιο 5 ο : Οικοσυστήµατα ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ Η µελέτη των αλληλεπιδράσεων µεταξύ των µορφών ζωής και του περιβάλλοντός τους είναι η επιστήµη της οικολογίας. Το οικολογικό σύστηµα των οργανισµών και

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εδαφομηχανικής

Εργαστήριο Εδαφομηχανικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εργαστήριο Εδαφομηχανικής Ενότητα 1η: Εισαγωγή Πλαστήρα Βιολέττα Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ιαλέξεις 24-27 Τρίτη, 2, Τετάρτη, 3, Παρασκευή 5 komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Πέτρος Κωµοδρόµος

ιαλέξεις 24-27 Τρίτη, 2, Τετάρτη, 3, Παρασκευή 5 komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Πέτρος Κωµοδρόµος ΠΠΜ 220: Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι ιαλέξεις 24-27 Αρχή υνατών Έργων (Α Ε) Τρίτη, 2, Τετάρτη, 3, Παρασκευή 5 και Τρίτη, 9 Νοεµβρίου, 2004 Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1.1 Γενικά. 1.2 Σκοπός Έρευνας Αξιολόγησης

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1.1 Γενικά. 1.2 Σκοπός Έρευνας Αξιολόγησης 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά Ο Δήμος Νέας Προποντίδας ανέθεσε στο γραφείο γεωτεχνικών μελετών Γραβαλάς Φώτης, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, τη γεωτεχνική μελέτη του έργου: Κατασκευή Ε.Ε.Λ. στην Τ.Κ. Σημάντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ Εισαγωγή Όπως είναι γνωστό στις ανοικτές µεταλλευτικές εκµεταλλεύσεις εκτός από την

Διαβάστε περισσότερα

Ακτομηχανική & Παράκτια Έργα 3/26/2012. Λεξιλόγιο Ανάλογα με την απόσταση από την ακτή. Σειρά V 2. Δρ. Βασιλική Κατσαρδή 1

Ακτομηχανική & Παράκτια Έργα 3/26/2012. Λεξιλόγιο Ανάλογα με την απόσταση από την ακτή. Σειρά V 2. Δρ. Βασιλική Κατσαρδή 1 Λεξιλόγιο Ανάλογα με την απόσταση από την ακτή Σειρά V 2 Δρ. Βασιλική Κατσαρδή 1 Λεξιλόγιο Ανάλογα με την απόσταση από την ακτή Backshore region: Οπίσθιο τμήμα ακτής: Μέρος της ακτής που καλύπτεται από

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Σχεδιασµός φορέων από σκυρόδεµα µε βάση τον Ευρωκώδικα 2 Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Καττής Μαρίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Λιβαδειά, 26 Σεπτεµβρίου 2009 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø

º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø Η βασική απαίτηση για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας είναι ότι ο οργανισµός θα πρέπει να προσδιορίσει και να διαχειριστεί την οικογένεια των απαραίτητων διεργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Αποσάθρωση Ονομάζουμε τις μεταβολές στο μέγεθος, σχήμα και την εσωτερική δομή και χημική σύσταση τις οποίες δέχεται η στερεά φάση του εδάφους με την επίδραση των παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Βιογραφικό v Πρόλογος vii Μετατροπές Μονάδων ix Συμβολισμοί xi. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Σύντομο Βιογραφικό v Πρόλογος vii Μετατροπές Μονάδων ix Συμβολισμοί xi. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύντομο Βιογραφικό v Πρόλογος vii Μετατροπές Μονάδων ix Συμβολισμοί xi ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1.1 Θερμοδυναμική και Μετάδοση Θερμότητας 1 1.2

Διαβάστε περισσότερα