Δθαξκνγέο Πνιπκέζσλ Θεσξία V

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δθαξκνγέο Πνιπκέζσλ Θεσξία V"

Transcript

1 Δθαξκνγέο Πνιπκέζσλ Θεσξία V VIDEO & Πξόηππα Τειενπηηθήο Μεηάδνζεο Φ. Αιεμαλδξάθε 1

2 Δθαξκνγέο VIDEO Αλαπαξαγσγή Απνζεθεπκέλνπ Υιηθνύ Τειεόξαζε Video On Demand (VOD) Δθπαηδεπηηθέο ή ελεκεξσηηθέο Δθαξκνγέο (π.ρ. ζε CD-ROM, ζε information kiosks, ζην Internet) Οπηηθναθνπζηηθή Δπηθνηλσλία Πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ VIDEO conferencing (ηειεδηάζθεςε) 2

3 Τερληθά Φαξαθηεξηζηηθά VIDEO Ταρύηεηα Αλαλέσζεο Καξέ (Frame Rate) Τερληθή ζάξσζεο Πξννδεπηηθή Σάξσζε (Progressive Scanning) Πεπιεγκέλε Σάξσζε (Interlaced Scanning) Αλάιπζε Αλαινγηθό video: θάζεηε αλάιπζε αξηζκόο γξακκώλ ζάξσζεο αλά θαξέ Χεθηαθό video: width x height (pixles) Αλαινγία Γηαζηάζεσλ (Aspect Ratio) 4:3 (standard) 16:9 (wide screen) Κσδηθνπνίεζε Φξώκαηνο Σπκπίεζε (γηα ςεθηαθό video) Bit-rate (γηα ςεθηαθό video) Σηεξενζθνπηθόηεηα 3D video 3

4 Interlaced vs. Progressive Scanning Interlaced Scanning Τν θαξέ εκθαλίδεηαη ζε δύν πεδία Odd-field Even-field Μείσζε flickering Γηα ην ίδην bandwidth κπνξεί λα πξνζθέξεη Μεησκέλε θάζεηε αλάιπζε ή δηπιαζηαζκόο ηεο ηαρύηεηαο αλαλέσζεο θαξέ Φξεζηκνπνηείηαη ζε GIF θαη PNG image rendering (ν ρξήζηεο βιέπεη ηελ εηθόλα πξηλ νινθιεξσζεί ην θόξησκα) Progressive Scanning Τν θαξέ εκθαλίδεηαη ζε έλα πέξαζκα ηεο νζόλεο από πάλσ πξνο ηα θάησ Σηηο ζεκεξηλέο νζόλεο πνπ έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα αλαπαξάγνπλ εηθόλα ζε πςειόηεξα frame rates, ην ηξεκόπαηγκα (flickering) δελ είλαη έηζη θη αιιηώο νξαηό, νπόηε πηνζεηείηαη ην progressive πνπ παξέρεη κεγαιύηεξε αλάιπζε αλά θαξέ 4

5 Οξαηό ηκήκα Ζ/Μ θάζκαηνο 5

6 Κσδηθνπνίεζε Φξώκαηνο (1/2) Κάζε ρξώκα αλαπαξίζηαηαη σο ζπλδπαζκόο ηξηάδαο βαζηθώλ ρξσκάησλ Ε = αα + ββ + γγ Ζ ηξηάδα απηή δελ είλαη κνλαδηθή Σε VIDEO πνπ πξννξίδεηαη γηα κεηάδνζε, επηιέγεηαη ώζηε ε κία ζπληζηώζα λα είλαη ε θσηεηλόηεηα (luminance). Οη άιιεο δύν απνηεινύλ ρξσκαηηθέο ζπληζηώζεο (chrominance) 6

7 Luminance θαη Chrominance Φωτεινότητα (luminance): Υπνθεηκεληθό κέγεζνο πνπ πεξηγξάθεη ην πόζν θσηεηλό θαίλεηαη έλα αληηθείκελν (σο πξνο ηελ εθπνκπή θαη αληαλάθιαζε θσηόο) Χρωματικές σσνιστώσες (chrominance): δύν ζπληζηώζεο γηα ηελ θαζκαηηθή πεξηγξαθή ρξώκαηνο Tα αλαινγηθά πξόηππα κεηάδνζεο ρξεζηκνπνηνύλ ρξσκαηηθά κνληέια ζηα νπνία ε κία παξάκεηξνο είλαη ε θσηεηλόηεηα θαη νη άιιεο δύν είλαη ρξσκαηηθέο ζπληζηώζεο, γηα δύν ιόγνπο: Ζ ρξσκαηηθέο ζπληζηώζεο κπνξνύλ λα κεηαδίδνληαη κε κηθξόηεξε αθξίβεηα (πεξηνξηζκό bandwidth) Γηα ηζηνξηθνύο ιόγνπο: Σηελ αζπξόκαπξε ηειεόξαζε κεηαδίδνληαλ κόλν ε θσηεηλόηεηα 7

8 Κσδηθνπνίεζε Φξώκαηνο (2/2) Υ: luminance, UV or IQ chrominance YUV ή YCbCr (PAL, SECAM, CCIR 601, MJPEG) Y = 0,30R + O,59G + 0,11B U = 0,493(B-Y) = -0,15R - 0,29G + 0,44B V = 0,877(R-Y) = 0,62R - 0,52G - 0,10B YIQ (NTSC) Y = 0,30R + O,59G + 0,14B I = 0,74(R-Y) - 0,27(B-Y) = 0,60R + 0,28G + 0,32B Q = 0,48(R-Y) + 0,41(B-Y) = 0,21R + 0,52G + 0,31B image Y component U component V component 8

9 Σπγρξνληζκόο - SMPTE Society of Motion Pictures and Television Engineers Φξεζηκνπνηείηαη γηα ζπγρξνληζκό VIDEO, AUDIO, ή AV Σπλδπαζκό Μνξθή metadata πνπ επέηξεςε ην ζύγρξνλν μη-γραμμικό μοντάζ Ξερσξηζηό ζήκα Timecode (80-bit codeword) Binary coded decimal hour:min:sec:frame (8bits γηα θάζε έλα= 32 bits) 32 user bits (π.ρ. Take number, Ζκεξνκελία, θ.ι.π.) Drop frame and coloring flags 3 extra bits binary group flag νξίδνπλ ηε ρξήζε ησλ user bits 16bits sync word (ππνδεηθλύνπλ ην ηέινο ηεο θσδηθήο ιέμεο) Φξήζε drop-frame timecode γηα ην πξόηππν NTCS Φξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ δεκηνπξγία VIDEO κε δεδνκέλε ρξνληθή δηάξθεηα (ζε δεπηεξόιεπηα), ώζηε Να κελ ππάξρεη δηαθνξά ζηελ εκθαληδόκελε θαη ηελ πξαγκαηηθή δηάξθεηα ηνπ VIDEO Να ππάξρεη ζπκβαηόηεηα κε ηελ αζπξόκαπξε ηειεόξαζε ζηελ Ακεξηθή ήηαλ 30fps (ε έγρξσκε NTSC είλαη 29.97fps) Δπαλαξίζκεζε δύν πξώησλ θαξέ θάζε ιεπηνύ εθηόο από θάζε δέθαην ιεπηό (δελ ράλνληαη θαξέ αιιά κόλν αξηζκνί θαξέ) 9

10 SMPTE color bars luminance Μπλε (φίλτρα) chrominance Bars and Tone Μεηαδίδεηαη καδί κε 1000Hz εκηηνληθό ηόλν Φξεζηκνπνηείηαη γηα θαιηκπξάξηζκα δέθηε ή θαη ζηαζκνύ αλακεηάδνζεο 10

11 Αλαινγηθά πξόηππα ηειενπηηθήο κεηάδνζεο PAL (Phase Alternating Line) 576 γξακκέο, 25 frames/sec, 4:3, interlaced, YUV (YCbCr) ρξώκα Φξεζηκνπνηείηαη ζηηο πεξηζζόηεξεο ρώξεο εθηόο από: Τηο πεξηζζόηεξεο ρώξεο ηεο Ακεξηθήο, ηηο ρώξεο Αλ.Αζίαο, νξηζκέλεο ρώξεο ηεο Αλ. Δπξώπεο θαη ηε Γαιιία Αλαπηύρζεθε ζηε Γεξκαλία από ην Walter Bruch ην 1967 NTSC (National television Standards Committee) 486 γξακκέο, frames/sec, 4:3, interlaced, YIQ ρξώκα Φξεζηκνπνηείηαη ζην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο Ακεξηθήο θαη ζηελ Ηαπσλία SECAM (Sequentiel Couleur avec Mémoire) Ίδηα ηερλ.ραξ. κε PAL αιιά κε ιίγν δηαθνξεηηθή θαη ζαθώο θαηώηεξε θσδηθνπνίεζε ρξώκαηνο Αλαπηύρζεθε ζηε Γαιιία ην

12 Χεθηαθή ηειενπηηθή κεηάδνζε Τξόπνη Μεηάδνζεο Δπίγεηα (Terrestrial) Γνξπθνξηθή (Satellite) Καισδηαθή (Cable) Κπξίαξρα Πξόηππα Μεηάδνζεο Δπξώπε (DVB) DVB-T, DVB-S, DVB-C, DVB-H (handheld devices) Ακεξηθή (ATSC ) ATSC (terrestrial/cable), ATSC-M/H (mobile/handheld) Codecs Video (H.264/MPEG-4 AVC επηθξαηέζηεξν, MPEG-2 παιαηόηεξν format) Audio (MP2, MP3, AC-3, AAC) Interactive TV (IDTV) Ζ δπλαηόηεηα αιιειεπίδξαζεο κε ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα κέζσ ηεο ππνζηήξημεο ελόο Return Channel Π.ρ. επηινγή θάκεξαο ζε αγώλεο, δπλαηόηεηα ςεθνθνξίαο ζε δσληαλά ηειενπηηθά shows 12

13 HDTV θαη 3DTV High Definition TV Τππηθέο ηηκέο αλάιπζεο: or Σάξσζε: p ή i Frame rates: Ζz Σε νξηζκέλεο ρώξεο HDTV εθπέκπεηαη κε ρξήζε αλαινγηθά πξόηππα κεηάδνζεο (PAL, NTSC, SECAM) 3D TV Αλάιπζε κεηξηέηαη ζε voxels (volume picture element),.ρ. 512x512x512 13

14 VIDEO File Formats Σε αληίζεζε κε ηα αξρεία εηθόλαο θαη ήρνπ, έλα video format Μπνξεί λα ππνζηεξίδεηαη από πνιινύο codecs. Βνεζεηηθή πιεξνθνξία (πέξαλ ησλ δεδνκέλσλ video θαη audio), πεξηιακβάλεη: Γεδνκέλα ζπγρξνληζκνύ (π.ρ. SMPTE timecode) Υπόηηηινπο 14

15 VIDEO File Formats/Codecs AVI XviD, DivX, FFMPEG, Indeo, Cinepak, Windows Media Matroska XviD, DivX, FFMPEG Ogg (κόλν codecs ηνπ xiph.org) OGM XviD, DivX, FFMPEG ASF (Microsoft format γηα streaming) Windows Media WMV (ε MPEG-4 πινπνίεζε ηεο Microsoft) Windows Media MPEG-1 and MPEG-2 MP4 (MPEG-4) XviD, DivX, FFMPEG QuickTime (MOV) Sorenson, Cinepak RealMedia (RM) RealVideo 15

16 QuickTime Format: ρσξηζηά tracks γηα audio, video, effects θαη text Codecs: Sorenson, MJPEG, AC3, Cinepak, θιπ 2002: QuickTime6 πιήξεο ζπκβαηόηεηα κε MPEG-4 SW: QuickTime player QuickTime Pro QuickTime App. Framework 16

17 VIDEO Codecs Σπλδπαζκόο Coder/decoder Hardware ή Software ηθαλό λα κεηαζρεκαηίδεη έλα αλαινγηθό ή ςεθηαθό ζήκα ζε θάπνην(α) format AVS Theora Tarkin H.261 H.263 H.263v2 H.264 MPEG-1 Video MPEG-2 Video MPEG-4 Video Sorenson codec Cinepak Indeo 3/4/5 MJPEG DivX Xvid 3ivx Windows Media Video 9 Series 17

18 DivX Αλαπηύρζεθε από ηελ DivXNetworks, Inc. Υπάξρνπλ δύν codecs MPEG-4 Part 2 DivX codec ή H.264/MPEG-4 AVC DivX Plus HD codec Γλσζηό γηα ηελ ηθαλόηεηα ηνπ λα ζπκπηέδεη ηαηλίεο DVD (~6GB) ζε αξρεία πνπ ρσξνύλ ζε CD-ROM (~600MB) Πνιιά πξνγξάκκαηα DVD ripping θαη παξάλνκε κεηαθνξά ζε δίθηπα peer-topeer Ζ λέα έθδνζε είλαη πιήξσο ζπκβαηή κε ην πξόηππν MPEG-4 Υπάξρεη θαη ν OpenDivX -- από ηελ DivXNetworks 2001, πνπ είλαη open source codec απνηέιεζε ηε βάζε ηνπ XVID codec, πνπ παξέρεηαη από αλεμάξηεην νξγαληζκό 18

19 Video Connectors Τα αλαγλσξίδεηε? Πνηα κεηαθέξνπλ θαη ήρν εθηόο από video? Πνηα είλαη αλαινγηθά θαη πνηα ςεθηαθά? 19

20 Τειενπηηθά Χεθηαθά Πξόηππα Σπκπίεζεο VIDEO ISO ITU MPEG-1 H.261 MPEG-2 H.262 MPEG-4 H.263 MJPEG H

21 Σπκπίεζε VIDEO Πιενλαζκόο (Redundancy) Σηαηηθόο πιενλαζκόο (Spatial Redundancy) Intraframe Coding (: image compression, ζπλήζσο jpeg) Φξνληθόο πιενλαζκόο (Temporal Redundancy) Interframe Coding ή Motion Estimation 21

22 Δθηίκεζε Κίλεζεο (Motion Estimation) 22

23 H.261 Decoded Sequence 23

24 MPEG VIDEO MPEG-1 Coding of moving pictures and associated audio for digital storage media Bitrate έως 1,5 Mbit/s. Αλάιπζε 352x240 pixels (NTSC) ή 352x288 pixels (PAL) ε πνηόηεηά ηεο είλαη ζε επίπεδα VHS video. Φξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνζήθεπζε video ζε CD-ROM, Video-CD θαη CD-i θαη όπνπ αιινύ ρξεηάδεηαη κηθξό (ζε ζρέζε κε ην MPEG-2) bandwidth. To MPEG-1 κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε εθαξκνγέο κε ξπζκό κεηάδνζεο 4-5 Mbits/sec, αιιά ηα απνηειέζκαηα δελ είλαη ηόζν θαιά, όζν ζηελ θαλνληθή πεξηνρή ιεηηνπξγίαο ηνπ. MPEG-2 Generic coding of moving pictures and associated audio information. Bitrate 3-10 Mbits/sec. αθνινπζεί ην πξόηππν CCIR-601, δειαδή 704x480 pixels (NTSC) ή 704x576 pixels (PAL) Yπνζηεξίδεη interlacing Οη εθαξκνγέο ηνπ είλαη ζηελ θαισδηαθή ηειεόξαζε (CableTV), ζηε δνξπθνξηθή (Direct Broadcasting Satellite TV) αιιά αλακέλεηαη λα επεθηαζεί θαη ζηελ επίγεηα ηειεόξαζε. Δπίζεο ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ απνζήθεπζε θηλεκαηνγξαθηθώλ ηαηληώλ ζηα DVD (Digital Video Disk). MPEG-4 Coding of audio-visual objects. Ο όξνο audio visual objects (AV-objects) Bitrate 4.8 θαη 64 Κbits/sec, θαηάιιεια δειαδή γηα κεηάδνζε ζε δίθηπα κε κηθξό δηαζέζηκν bandwidth Αλάιπζε εηθόλαο είλαη 176x144 pixels Πξόηππν γηα εθαξκνγέο επηθνηλσλίαο πνιπκέζσλ (multimedia comunications) 24

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Σν ρξώκα νπζηαζηηθά δελ «ππάξρεη» Σν κάηη-εγθέθαιόο καο «αληηιακβάλεηαη» σο δηαθνξεηηθό ρξώκα ηε δηαθνξεηηθή ζπρλόηεηα ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο Σν κάηη δελ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΙΟΙΚΗΗ. Γξ. Βαζίιεο Π. Αγγειίδεο Τκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΙΟΙΚΗΗ. Γξ. Βαζίιεο Π. Αγγειίδεο Τκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Γξ. Βαζίιεο Π. Αγγειίδεο Τκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Γηαθάλεηεο βαζηζκέλεο ζην βηβιίν: Laudon & Laudon, Management Information Systems,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο Οδεγίεο Αζθαιείαο...θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο. Κεθάιαην 1: Υαξαθηεξηζηηθά DVR... 1 Κεθάιαην 2: Σνπνγξαθηθό ζπζθεπήο... 2 2.1 Πξόζνςε... 2 2.1.1 DVR Πξόζνςε(κόλν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ Γξ. Γεκνζζέλεο Βνπγηνύθαο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο dvouyiou@aegean.gr Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηαθώλ θαη Δπηθνηλσληαθώλ πζηεκάησλ Εισαγωγή στις Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. Πηπρηαθή εξγαζία Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android Σεο θνηηήηξηαο ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΚΑΛΦΟΤΓΗ Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ Δπηζθεθηείηε ηελ ειεθηξνληθή καο δηεύζπλζε: www.alfalamda.gr ΔΗΠΑΓΥΓΖ Η IP θάκεξα ζπλδπάδεη κία ςεθηαθή βίληεν-θάκεξα πςειήο πνηόηεηαο κε ζύλδεζε ζε δίθηπν θαη έλα ηζρπξό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Monitoring using Nagios System

Monitoring using Nagios System Διασείπηζη Δικηύων Monitoring using Nagios System Ομάδα Επγαζίαρ Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Μάθημα Ανηικείμενο Επγαζίαρ Καθηγηηήρ Χαιιίδαο Φώηεο 1115200600170 Παζζηάο Φαίδσλ 1115200600223 Δηαρείξεζε

Διαβάστε περισσότερα

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 2010 EOS 9004,9008 Οδεγίεο Χξήζεο SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 Πεξηερόκελα Πίνακας περιεχομένων Οδεγίεο αζθαιείαο...3 Κεθάιαην 1: Χαξαθηεξηζηηθά DVR...4 Κεθάιαην 2: Γηάηαμε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Pocket dtv MPEG 4 (DVB-T)

Pocket dtv MPEG 4 (DVB-T) Υονδπική (συπίρ Δνδεικη Λιανική (με Μονηέλο Αποκυδικοποιηηή DHD-5450 Δλληνικό μενού NEW 25,50 40,00 Δπίγεηνο ςεθηαθόο δέθηεο MPEG-4 HD γηα ειεύζεξα FTA θαλάιηα ζε ζε Ττηλή Δςκπίνεια (HD) ACV/H.264,Θύπα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ σεδίαζη και Τλοποίηζη Web Mobile Application (E-shop) για Smartphones και Tablet-pc από

Διαβάστε περισσότερα

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ:

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ Αλάδνρνο Φνξέαο Έξγνπ: Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ Οκάδα Αλάπηπμεο ηνπ Έξγνπ: Τπεύζπλνη παξαθνινύζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Πειραμαηική διερεύνηζη καηακόρσθων θλεβών αρνηηικής άνωζης ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Ο Παγθόζκηος θαη ο εκαζηοιογηθός Ιζηός: Προζζήθε εκαζηοιογηθής Πιεροθορίας ζε HTML ζειίδες

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 1. ΔΗΠΑΓΥΓΖ... 4 2. ΑΘΔΛΡΗΘΝΞΝΗΖΠΖ... 4 3. ΚΔΛΝ ΞΙΝΖΓΖΠΖΠ... 6 4. ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ... 8 4.1 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΑ... 8 4.1.1 ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΘΑΗ ΑΛΑΘΡΖΠΖ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΥΛ... 9 4.1.2 ΙΗΠΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ... 14 4.1.3 ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΣ 04: ΣΥΜΠΙΔΣΗ ΚΑΙ ΜΔΤΑΓΟΣΗ ΠΟΛΥΜΔΣΩΝ Αθαδεκατθό Έηνο 2005 2006, Φεηκεξηλό Δμάκελν

ΒΔΣ 04: ΣΥΜΠΙΔΣΗ ΚΑΙ ΜΔΤΑΓΟΣΗ ΠΟΛΥΜΔΣΩΝ Αθαδεκατθό Έηνο 2005 2006, Φεηκεξηλό Δμάκελν ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΔΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΒΔΣ 04: ΣΥΜΠΙΔΣΗ ΚΑΙ ΜΔΤΑΓΟΣΗ ΠΟΛΥΜΔΣΩΝ Αθαδεκατθό Έηνο 2005 2006, Φεηκεξηλό Δμάκελν Γημητρακόποσλος Νικόλαος Α.Μ.:2024200200010

Διαβάστε περισσότερα

Σηκνθαηάινγνο. Έθδνζε 2.4.1

Σηκνθαηάινγνο. Έθδνζε 2.4.1 Cubitech Hellas Λυκοφργου 9 Καλλιθζα 176 76 Τηλ.: 210 95 80 888 Fax: 210 95 80 885 Webpage: www.cubitech.com - email: info@cubitech.com Σηκνθαηάινγνο frστισ τιμζσ δε ςυμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 23%. Όλα

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνεςμαηικά Γικαιώμαηα 2007 Ίδπςμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) ια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο απηνύ ηνπ εγγξάθνπ δελ κπνξεί λα αλαπαξαρζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΔΠΗΣΖΚΗΟ ΠΑΣΡΩΛ ΓΗΠΙΩΚΑΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΛΔΠΗΣΖΚΗΟ ΠΑΣΡΩΛ ΓΗΠΙΩΚΑΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΛΔΠΗΣΖΚΗΟ ΠΑΣΡΩΛ ΓΗΑΣΚΖΚΑΣΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΚΔΣΑΠΣΤΥΗΑΘΩΛ ΠΟΤΓΩΛ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΘΖ ΔΠΗΣΖΚΩΛ ΕΩΖ ΓΗΠΙΩΚΑΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ Τπολογιζηικό Δπγαλείο για ηην απεικόνιζη ηηρ σπονικήρ ζςζσέηιζηρ ηυν εγκεθαλικών πςθμών ηος ύπνος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠ ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Οκαδνπνίεζε θαη Γηαρσξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΔΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΔΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΔΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΒΔΣ 04: ΣΥΜΠΙΔΣΗ ΚΑΙ ΜΔΤΑΓΟΣΗ ΠΟΛΥΜΔΣΩΝ Αθαδεκατθό Έηνο 2005 2006, Χεηκεξηλό Δμάκελν Μελέτη για το πρωτόκολλο SIP (VoIP) Γημητρακόποσλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ

ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Καιατηδήο Βαζίιεο Θεζζαλονίκη 5-6 Ιοςλίος 2014 kalaitz@teicm.gr 1 Online παρουσία επιχείρησης 2 Βήμα 1 ο : Δημιουργία Επαγγελματικής Ιστοσελίδας Να ηελ θηηάμσ κόλνο κνπ

Διαβάστε περισσότερα