Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο"

Transcript

1

2 Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο Õðïäåéêíýåé ðåñéå üìåíï ðïõ åíäý åôáé íá ðñïêáëýóåé öèïñü Þ âëüâç óôç ìïíüäá. Õðïäåéêíýåé ðñüóèåôåò ðëçñïöïñßåò êáé óçìåßá ðïõ åíäý åôáé íá åßíáé ñþóéìá óå ó Ýóç ìå êüðïéï èýìá. s Õðïäåéêíýåé ìéá óåëßäá üðïõ õðüñ ïõí ñþóéìåò ðëçñïöïñßåò ó åôéêü ìå êüðïéï èýìá. Õðïäåéêíýåé ôéò ìåèüäïõò ëåéôïõñãßáò êáé ôç óåéñü ôùí ëåéôïõñãéþí. Ç õðïäåéêíõüìåíç äéáäéêáóßá ðñýðåé íá åêôåëåßôáé óýìöùíá ìå ôç óåéñü ôùí åíåñãåéþí ðïõ áðáñéèìïýíôáé. Õðïäåéêíýåé êïõìðéü ôïõ ôçëå åéñéóôçñßïõ Þ ôçò êýñéáò ìïíüäáò. "(¼íïìá ìåíïý)" Õðïäåéêíýåé óôïé åßá ôïõ ìåíïý êáé ìçíýìáôá ðïõ åìöáíßæïíôáé åðß ôçò ïèüíçò. ÐáñÜäåéãìá: "Öùôåéíüôçôá" ÁíÜëïãá ìå ôïí ôýðï ôïõ äßóêïõ, åíäý åôáé íá äéáöýñïõí ïé ëåéôïõñãßåò ðïõ ìðïñïýí íá ðñáãìáôïðïéçèïýí. ÁõôÜ ôá óþìáôá óáò ðëçñïöïñïýí ãéá ôïí ôýðï äßóêïõ ðïõ ñçóéìïðïéåßôáé.

3 Περιεχόμενα Ïäçãßåò ãéá ôçí áóöüëåéá... 2 ñþóç êáé áðïèþêåõóç... 8 Äßóêïé êáé áðïèþêåõóç USB Ïíüìáôá åîáñôçìüôùí êáé ëåéôïõñãéþí Ðñïåôïéìáóßá ôïõ ôçëå åéñéóôçñßïõ Γρήγορη εκκίνηση ÅãêáôÜóôáóç Áðüóôáóç ðñïâïëþò êáé ìýãåèïò ïèüíçò Óýíäåóç ôïõ êáëùäßïõ ôñïöïäïóßáò ÁíáðáñáãùãÞ äßóêïõ ÁíáðáñáãùãÞ äßóêïõ êáé ðñïâïëþ Ñýèìéóç ôçò èýóçò êáé Ýíôáóçò ðñïâïëþò ÄéáêïðÞ ôçò áíáðáñáãùãþò Ôåñìáôéóìüò ëåéôïõñãßáò ÂáóéêÝò ëåéôïõñãßåò áíáðáñáãùãþò Ðáýóç ÁíáæÞôçóç ðñïò ôá ðßóù/áíáæþôçóç ðñïò ôá åìðñüò ÐáñÜëåéøç Êßíçóç êáñý-êáñý ÁíáðáñáãùãÞ óå áñãþ êßíçóç ÐñïóùñéíÞ ñþóç ôïõ öùôüò âéíôåïðñïâïëýá ãéá öùôéóìü (Break) (ÄéÜëåéììá) ÊáôÜóôáóç ðñïâïëþò ñùìüôùí Óßãáóç Σύνθετες λειτουργίες ÁðïêôÞóôå åðéäåîéüôçôá óôçí áíáðáñáãùãþ ÁíáðáñáãùãÞ áðü ìåíïý DVD ÁíáðáñáãùãÞ Video CD áðü ôï ìåíïý ÁíáðáñáãùãÞ JPEG, MP3/WMA êáé DivX ÁíáðáñáãùãÞ ìå åðéëïãþ ôïõ áñéèìïý êåöáëáßïõ Þ êïììáôéïý ÅðáíÜëçøç áíáðáñáãùãþò êáé áíáðáñáãùãþ ìå ôõ áßá óåéñü Ðñïãñáììáôéæüìåíç áíáðáñáãùãþ ÌåãÝèõíóç ÁëëáãÞ ãëþóóáò Þ ïõ ÁëëáãÞ åìöüíéóçò õðüôéôëùí ÁëëáãÞ ãùíßáò ÅêôÝëåóç ëåéôïõñãéþí áðü ôçí ïèüíç ðëçñïöïñéþí áíáðáñáãùãþò Ñýèìéóç ôïõ ñïíïäéáêüðôç ÁëëáãÞ ôùí áíáëïãéþí åéêüíáò ÁíáðáñáãùãÞ ìå ðñïóüñôçóç åîùôåñéêþò óõóêåõþò Óýíäåóç óõóêåõþò áðïèþêåõóçò USB Óýíäåóç ìå Üëëç óõóêåõþ âßíôåï, Ôçëåüñáóç, Þ Ýíá ÕðïëïãéóôÞ ÐñïâïëÞ åéêüíùí áðü åîùôåñéêü åîïðëéóìü âßíôåï Þ õðïëïãéóôþ Ñõèìßóåéò Þ ïõ ñþóç áêïõóôéêþí Óýíäåóç óå åîïðëéóìü Þ ïõ ìå ïðôéêþ øçöéáêþ èýñá åéóüäïõ Óýíäåóç subwoofer ÅðéëïãÞ ëåéôïõñãßáò Þ ïõ Surround ÅðéëïãÞ ôùí øçöéáêþí ç çôéêþí åöý Ρυθμίσεις και προσαρμογές Ìåíïý ñõèìßóåùí ëåéôïõñãéþí êáé åöáñìïãþí ñþóç ôïõ ìåíïý ñõèìßóåùí ÊáôÜëïãïò ìåíïý ñõèìßóåùí ÊáôÜëïãïò êùäéêþí ãëùóóþí Ñõèìßóåéò "ØçöéáêÞ Ýîïäïò" êáé óþìáôá åîüäïõ Ëåéôïõñãßåò êáé åöáñìïãýò óôï Ìåíïý ïðôéêþí ñõèìßóåùí Ëåéôïõñãßåò óôï Ìåíïý ïðôéêþí ñõèìßóåùí Ìåíïý ïðôéêþí ñõèìßóåùí Παράρτημα Áíôéìåôþðéóç ðñïâëçìüôùí Êáôáíüçóç ôùí åíäåéêôéêþí ëõ íéþí ¼ôáí ïé åíäåéêôéêýò ëõ íßåò äåí óáò âïçèïýí ÓõíôÞñçóç Êáèáñéóìüò Ðåñßïäïò áíôéêáôüóôáóçò áíáëùóßìùí ÐñïáéñåôéêÜ åîáñôþìáôá êáé áíáëþóéìá Ðþò íá áíôéêáôáóôþóåôå ôá áíáëþóéìá Áðüóôáóç ðñïâïëþò êáé ìýãåèïò ïèüíçò Ëßóôá óõìâáôþí áíáëýóåùí ÐñïäéáãñáöÝò ÃëùóóÜñé ÅõñåôÞñéï ÅñùôÞìáôá Γρήγορη εκκίνηση Σύνθετες λειτουργίες Ρυθμίσεις και προσαρμογές Παράρτημα 1

4 Οδηγίες για την ασφάλεια ÄéáâÜóôå üëåò ôéò ïäçãßåò ãéá ôçí áóöüëåéá êáé ôï åéñéóìü ðñéí ñçóéìïðïéþóåôå ôç óõóêåõþ. Áöïý äéáâüóåôå üëåò ôéò ïäçãßåò, öõëüîôå ôï öõëëüäéï ãéá ìåôýðåéôá áíáöïñü. Ôï åíçìåñùôéêü öõëëüäéï êáé ç ìïíüäá ñçóéìïðïéïýí ãñáöéêü óýìâïëá ãéá íá åðéäåßîïõí ôçí áóöáëþ ñþóç ôçò óõóêåõþò. Åßíáé áðáñáßôçôï íá êáôáíïþóåôå êáé íá ôçñþóôå ôá ðñïåéäïðïéçôéêü óýìâïëá þóôå íá áðïöýãåôå ôñáõìáôéóìïýò Þ õëéêýò æçìéýò. Το σύμβολο δηλώνει πληροφορία, που αν αγνοηθεί, θα μπορούσε να προκαλέσει τραυματισμό ή ακόμη και θάνατο λόγω εσφαλμένου χειρισμού. Το σύμβολο δηλώνει πληροφορία, που αν αγνοηθεί, θα μπορούσε να προκαλέσει τραυματισμό ή υλικές ζημιές λόγω εσφαλμένου χειρισμού. Προσοχή: Ãéá íá ìåéþóåôå ôïí êßíäõíï çëåêôñïðëçîßáò, ìçí áöáéñåßôå ôï êüëõììá (Þ ôï ðßóù ìýñïò). Äåí õðüñ ïõí åîáñôþìáôá åðéóêåõüóéìá áðü ôï ñþóôç óôï åóùôåñéêü. Ãéá ôçí åðéóêåõþ, áðåõèõíèåßôå óå åéäéêåõìýíï ôå íéêü ðñïóùðéêü. Ôï óýìâïëï áõôü Ý åé ùò óêïðü íá åéäïðïéåß ôï ñþóôç ãéá ôçí ðáñïõóßá ìç ìïíùìýíçò "åðéêßíäõíçò ôüóçò" åíôüò ôïõ ðåñéâëþìáôïò ôïõ ðñïúüíôïò, ðïõ ìðïñåß íá åßíáé åðáñêïýò ìåãýèïõò þóôå íá áðïôåëåß êßíäõíï çëåêôñïðëçîßáò ãéá ôá Üôïìá. Ôï óýìâïëï áõôü Ý åé ùò óêïðü íá åéäïðïéåß ôï ñþóôç ãéá ôçí ðáñïõóßá óçìáíôéêþí ïäçãéþí ëåéôïõñãßáò êáé óõíôþñçóçò (óýñâéò) óôá Ýíôõðá ðïõ óõíïäåýïõí ôç óõóêåõþ. Επεξήγηση των συμβόλων Σύμβολα που δηλώνουν ενέργειες που δεν πρέπει να διεξάγονται Μην κάνετε Μην αποσυναρμολογείτε Μην ακουμπάτε Μην βρέχετε Μην χρησιμοποιείτε σε υγρές περιοχές Σύμβολα που δηλώνουν ενέργειες που πρέπει να διεξάγονται Μην τοποθετείτε σε ασταθείς επιφάνειες Οδηγίες Αφαιρέσετε το φις από την πρίζα 2

5 Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια ÁêïëïõèÞóôå áõôýò ôéò ïäçãßåò ãéá ôçí áóöüëåéá êáôü ôçí åãêáôüóôáóç êáé ñþóç ôïõ âéíôåïðñïâïëýá: Διαβάστε τις οδηγίες αυτές. Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές. Λάβετε υπόψη σας όλες τις προειδοποιήσεις. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αυτή κοντά σε νερό. Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί. Μην καλύπτετε τα ανοίγματα εξαερισμού. Εγκαταστήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Μην τοποθετείτε τη μονάδα κοντά σε πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ, θερμοσυσσωρευτές, φούρνους ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα. Μην παρακάμπτετε τις οδηγίες ασφάλειας του πολωμένου φις ή του φις τύπου γείωσης. Το πολωμένο φις διαθέτει δύο λάμες (ποδαράκια) με τη μία πλατύτερη από την άλλη. Το φις τύπου γείωσης διαθέτει δύο λάμες (ποδαράκια) και μια τρίτη προεξοχή γείωσης. Η πλατιά λάμα ή η τρίτη προεξοχή γείωσης παρέχονται για την ασφάλειά σας. Εάν το παρεχόμενο φις δεν ταιριάζει στην πρίζα σας, απευθυνθείτε σε έναν ηλεκτρολόγο για την αντικατάσταση της πεπαλαιωμένης πρίζας. Προστατεύστε το καλώδιο τροφοδοσίας από ποδοπατήματα ή τρυπήματα ειδικά στα φις, στις υποδοχές, και στο σημείο που εξέρχεται από τη συσκευή. Χρησιμοποιείτε μόνο προσαρτούμενα/βοηθητικά εξαρτήματα που καθορίζονται από τον κατασκευαστή. Χρησιμοποιείτε τη μονάδα μόνο μαζί με την τροχήλατη βάση, τρίποδο, βραχίονα ή τραπέζι που καθορίζεται από τον κατασκευαστή, ή πωλείται μαζί με τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείται έπιπλο με τροχούς, προσοχή κατά τη μετακίνηση του συνδυασμού επίπλου/συσκευής για να αποφύγετε τραυματισμό από ανατροπή. Αποσυνδέστε τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλη χρονική περίοδο. Για κάθε σέρβις, απευθυνθείτε σε ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Απαιτούνται επισκευές όταν η συσκευή έχει υποστεί οποιαδήποτε φθορά, όπως φθορά στο καλώδιο ή το φις παροχής ρεύματος, εάν έχει χυθεί υγρό ή έχουν πέσει αντικείμενα στη συσκευή, εάν η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, εάν δε λειτουργεί κανονικά, ήέχει υποστεί πτώση. 3

6 Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ήυγρασία. Να μη χρησιμοποιείται σε υγρές περιοχές Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα τοίχου και απευθυνθείτε για όλες τις επισκευές σε ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό στις εξής περιπτώσεις: Áí ç óõóêåõþ åêðýìðåé êáðíü, áóõíþèéóôåò ìõñïõäéýò Þ ðáñüãåé áóõíþèéóôïõò èïñýâïõò. Áí õãñü Þ îýíá áíôéêåßìåíá åéó ùñþóïõí óôç óõóêåõþ. Áí ç óõóêåõþ õðýóôç ðôþóç Þ áí Ý åé öèáñåß ôï ðåñßâëçìá. Ç óõíý éóç ôçò ñþóçò êüôù áðü áõôýò ôéò óõíèþêåò ìðïñåß íá ðñïêáëýóåé ðõñêáãéü Þ çëåêôñïðëçîßá. Ìçí ðñïóðáèþóåôå íá åðéäéïñèþóåôå ôç óõóêåõþ ìüíïò óáò. Ãéá êüèå åðéóêåõþ, áðåõèõíèåßôå óå åéäéêåõìýíï ôå íéêü ðñïóùðéêü. ÔïðïèåôÞóôå ôç óõóêåõþ êïíôü óå ðñßæá ôïß ïõ, þóôå íá åßíáé åýêïëç ç áöáßñåóç ôïõ öéò. Ποτέ μην αφαιρείτε προστατευτικά καλύμματα από τη συσκευή εκτός από τις περιπτώσεις που εξηγούνται στις οδηγίες χρήσης. Ποτέ να μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε τη συσκευή. Για κάθε επισκευή, απευθυνθείτε σε ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Ïé åðéêßíäõíá õøçëýò ôüóåéò óôï åóùôåñéêü ôçò óõóêåõþò ìðïñïýí íá ðñïêáëýóïõí óïâáñü ôñáõìáôéóìü. Αφαιρέσετε το φις από την πρίζα Μην αποσυναρμολογείτε Να μην εκθέτετε τη συσκευή σε νερό, βροχή, ή υπερβολική υγρασία. Να μη χρησιμοποιείται σε υγρές περιοχές Χρησιμοποιείτε μόνον τον τύπο παροχής ρεύματος που υποδεικνύεται επί της συσκευής. Χρήση παροχής ρεύματος διαφορετικής από αυτήν που υποδεικνύεται μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Εάν δεν είστε βέβαιοι για τον τύπο της διαθέσιμης παροχής ρεύματος, απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς ή στην εταιρεία ηλεκτρισμού. Ελέγξτε τις προδιαγραφές του καλωδίου τροφοδοσίας. Η χρήση ακατάλληλου καλωδίου τροφοδοσίας ενδέχεται να αποτελέσει αιτία πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. Ôï êáëþäéï ôñïöïäïóßáò ðïõ ðáñý åôáé ìå ôç óõóêåõþ åßíáé ó åäéáóìýíï Ýôóé, þóôå íá áíôáðïêñßíåôáé óôéò ðñïäéáãñáöýò ðáñï Þò ñåýìáôïò óôç þñá áãïñüò. Áí ñçóéìïðïéåßôáé óôç þñá áãïñüò, áðïöýãåôå ôç ñþóç Üëëïõ êáëùäßïõ ôñïöïäïóßáò åêôüò áðü áõôü ðïõ óõíïäåýåé ôç óõóêåõþ. Áí ðñüêåéôáé íá ñçóéìïðïéçèåß óå Üëëç þñá áðü ôç þñá áãïñüò, åëýãîôå ôçí ôüóç ðáñï Þò, ôï ó Þìá ôçò ðñßæáò êáé üôé ïé çëåêôñéêýò ñõèìßóåéò ôçò óõóêåõþò åßíáé óõìâáôýò ìå ôéò ôïðéêýò ôéìýò, åðßóçò áãïñüóôå Ýíá áðïäåêôü êáëþäéï ôñïöïäïóßáò áðü ôçí ßäéá ôç þñá. Λαμβάνετε τις ακόλουθες προφυλάξεις κατά το χειρισμό του φις. Ç ìç óõììüñöùóç ìå áõôýò ôéò ðñïöõëüîåéò åíäý åôáé íá áðïôåëýóåé áéôßá ðõñêáãéüò Þ çëåêôñïðëçîßáò. Ìçí õðåñöïñôþíåôå ðñßæåò, êáëþäéá åðýêôáóçò Þ ðïëýìðñéæá. Ìçí åéóüãåôå ôï öéò óå ðñßæá üðïõ õðüñ åé óêüíç. ÔïðïèåôÞóôå óôáèåñü ôï öéò óôçí ðñßæá. Ìçí ðéüíåôå ôï öéò ìå âñåãìýíá Ýñéá. Ìçí ôñáâüôå ôï êáëþäéï ôñïöïäïóßáò ãéá íá áöáéñýóåôå ôï öéò áðü ôçí ðñßæá. ÐÜíôá íá êñáôüôå ôï öéò êáôü ôçí áöáßñåóþ ôïõ. Μην κάνετε Οδηγίες Οδηγίες 4

7 Μην χρησιμοποιείτε φθαρμένο καλώδιο τροφοδοσίας. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Ìçí ôñïðïðïéþóåôå ôï êáëþäéï ôñïöïäïóßáò. Ìçí ôïðïèåôåßôå âáñéü áíôéêåßìåíá ðüíù óôï êáëþäéï ôñïöïäïóßáò. Ìçí ðñïêáëýóåôå õðåñâïëéêü ëýãéóìá, óôñßøéìï Þ ôñüâçãìá óôï êáëþäéï ôñïöïäïóßáò. ÊñáôÜôå ôï êáëþäéï ôñïöïäïóßáò ìáêñéü áðü æåóôýò çëåêôñéêýò óõóêåõýò. Áí ôï êáëþäéï ôñïöïäïóßáò öèáñåß (ð.. áðïêáëõöèïýí Þ êïðïýí ôá óýñìáôá), åðéêïéíùíþóåôå ìå ôïí ðùëçôþ ãéá áíôéêáôüóôáóþ ôïõ. Μην κάνετε Σε περίπτωση ηλεκτρικής καταιγίδας, μην αγγίξετε το φις της πρίζας, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην αγγίζετε Μην τοποθετείτε δοχεία με υγρά, νερό ή χημικά πάνω στη συσκευή. Áí õèåß ôï ðåñéå üìåíï ôïõ äï åßïõ êáé åéó ùñþóåé óôç óõóêåõþ, ìðïñåß íá ðñïêëçèåß ðõñêáãéü Þ çëåêôñïðëçîßá. Μην βρέχετε Ποτέ μην κοιτάτε στο φακό της μονάδας όταν η λάμπα είναι αναμμένη, καθώς το έντονο φως μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα μάτια σας. Μην κάνετε Ποτέ μην εισάγετε μεταλλικά ή εύφλεκτα αντικείμενα ή οποιαδήποτε άλλα ξένα αντικείμενα διαμέσου των αεραγωγών εισαγωγής ή εξαγωγής αέρα, διότι μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Μην κάνετε Ως φωτεινή πηγή στη μονάδα χρησιμοποιείται μια λάμπα υδραργύρου με υψηλή εσωτερική πίεση. Βεβαιωθείτε ότι έχετε προσέξει τις παρακάτω οδηγίες. Óå ðåñßðôùóç ìç ôþñçóçò ôùí áêüëïõèùí ïäçãéþí, åíäý åôáé íá ðñïêëçèåß ôñáõìáôéóìüò Þ äçëçôçñßáóç. Ìçí ðñïêáëýóåôå öèïñü ôçò ëüìðáò êáé ìçí ôçí õðïâüëåôå óå êôõðþìáôá. Ôá áýñéá óôï åóùôåñéêü ìéáò ëüìðáò õäñáñãýñïõ ðåñéý ïõí áôìïýò õäñáñãýñïõ. ÅÜí óðüóåé ç ëüìðá, áåñßóôå ôï äùìüôéï ãéá íá áðïöýãåôå ôçí åéóðíïþ Þ ôçí åðáöþ ìå ôá ìüôéá Þ ôï óôüìá ôùí áåñßùí ðïõ áðåëåõèåñþíïíôáé. Ìçí ðëçóéüæåôå ôï ðñüóùðü óáò êïíôü óôç ìïíüäá üôáí áõôþ ëåéôïõñãåß. Óå ðåñßðôùóç ðïõ óðüóåé ç ëüìðá êáé åéóðíåýóåôå áýñéá Þ äå èåßôå èñáýóìáôá ãõáëéþí óôá ìüôéá Þ óôï óôüìá, Þ óå ðåñßðôùóç ðïõ ðáñáôçñþóåôå Üëëåò ðáñåíýñãåéåò, áíáæçôþóôå Üìåóá ôç óõìâïõëþ éáôñïý. Μην αφήνετε τη συσκευή ή το τηλεχειριστήριο με μπαταρίες μέσα σε όχημα με κλειστά παράθυρα, σε τοποθεσίες που εκτίθενται άμεσα στο ηλιακό φως, ή σε τοποθεσίες που μπορεί να υπάρξουν εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες. Ìðïñåß íá ðñïêëçèïýí èåñìéêýò ðáñáìïñöþóåéò Þ ôå íéêýò äõóëåéôïõñãßåò, ðïõ ìå ôç óåéñü ôïõò ìðïñïýí íá ðñïêáëýóïõí ðõñêáãéü. Οδηγίες Μην κάνετε 5

8 Προϊόν λέιζερ τάξης 1 Μην ανοίγετε το πάνω κάλυμμα. Στο εσωτερικό της μονάδας δεν υπάρχουν εξαρτήματα επισκευάσιμα από το χρήστη. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη όπου τα επίπεδα υγρασίας ή σκόνης είναι υψηλά, κοντά σε θερμαντικές συσκευές ή συσκευές μαγειρέματος, ή σε μέρη που η συσκευή θα μπορούσε να έλθει σε επαφή με καπνό ή ατμό. Να μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Ìðïñåß íá ðñïêëçèåß ðõñêáãéü Þ çëåêôñïðëçîßá. Μην καλύπτετε τις εγκοπές και τα ανοίγματα στο περίβλημα της συσκευής. Αυτά επιτρέπουν τον εξαερισμό και εμποδίζουν την υπερθέρμανση της μονάδας. ÊáôÜ ôç ñþóç ôçò óõóêåõþò, åíäý åôáé íá ðñïóêïëëçèïýí óôï ößëôñï áýñá, óôçí êüôù ðëåõñü ôçò óõóêåõþò, õëéêü Þ áñôß. ÁöáéñÝóôå êüôù áðü ôç óõóêåõþ ïôéäþðïôå èá ìðïñïýóå íá ðñïóêïëëçèåß óôï ößëôñï áýñá. Áí ðñüêåéôáé íá ëåéôïõñãþóåôå ôç óõóêåõþ êïíôü óå ôïß ï, áöþóôå áðüóôáóç ôïõëü éóôïí 20 åêáôïóôþí áíüìåóá óôïí ôïß ï êáé ôá áíïßãìáôá åîáåñéóìïý ôçò óõóêåõþò. Âåâáéùèåßôå üôé õðüñ åé áðüóôáóç ôïõëü éóôïí 10 åêáôïóôþí ìåôáîý ôçò åéóüäïõ åîáåñéóìïý êáé ïðïéùíäþðïôå ôïé ùìüôùí, êëð. Ìçí ôïðïèåôåßôå ôç óõóêåõþ óå êáíáðý, áëß Þ Üëëç ìáëáêþ åðéöüíåéá Þ óå êëåéóôü Ýðéðëï, åêôüò åüí åîáóöáëßæåôáé ï êáëüò åîáåñéóìüò. Μην αποσυναρμολογείτε Μην κάνετε Μην κάνετε Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε έπιπλο με τροχούς, βάση ή τραπέζι που δεν είναι σταθερά. Ç óõóêåõþ ìðïñåß íá ðýóåé Þ íá áíáðïäïãõñßóåé êáé íá ðñïêëçèåß ôñáõìáôéóìüò. Μην τοποθετείτε σε ασταθείς επιφάνειες Μην στέκεστε πάνω στη συσκευή και μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω της. Ç óõóêåõþ ìðïñåß íá äéáëõèåß Þ íá ðýóåé êáé íá ðñïêëçèåß ôñáõìáôéóìüò. Μην κάνετε Σε ώρα λειτουργίας, μην τοποθετείτε κοντά στη συσκευή αντικείμενα, που μπορεί να στραβώσουν ήνα καταστραφούν, και μην πλησιάζετε χέρια ή πρόσωπο, στις εξόδους του εξαερισμού. ÅðåéäÞ ï åîåñ üìåíïò áýñáò áðü ôç óõóêåõþ åßíáé æåóôüò, ìðïñåß íá ðñïêáëýóåé åãêáýìáôá, óôñåâëþóåéò Þ Üëëá áôõ Þìáôá. Ποτέ μην προσπαθήσετε να αλλάξετε τη λάμπα αμέσως μετά τη χρήση γιατί είναι εξαιρετικά ζεστή. Πριν από την αφαίρεση της λάμπας, διακόψτε την παροχή ρεύματος και περιμένετε για όσο διάστημα καθορίζεται στις οδηγίες χρήσης, μέχρις ότου η θερμοκρασία της λάμπας επανέλθει στα κανονικά επίπεδα. Ç èåñìüôçôá ìðïñåß íá ðñïêáëýóåé åãêáýìáôá êáé Üëëïõò ôñáõìáôéóìïýò. Μην κάνετε Μην κάνετε Κρατήστε τη μονάδα μακριά από γυμνές φλόγες, όπως τα αναμμένα κεριά. Μην κάνετε Αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο τροφοδοσίας αν πρόκειται να μη χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ç ìüíùóç ìðïñåß íá öèáñåß, ðñüãìá ðïõ ìðïñåß íá ïäçãþóåé óå ðõñêáãéü. Αφαιρέσετε το φις από την πρίζα 6

9 Πριν από τη μεταφορά της συσκευής βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, ότι δεν συνδέεται με την πρίζα και ότι όλα τα καλώδια έχουν αποσυνδεθεί. Ìðïñåß íá ðñïêëçèåß ðõñêáãéü Þ çëåêôñïðëçîßá. Αφαιρέσετε το φις από την πρίζα Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό. Áõôü óáò ðñïöõëüóóåé áðü çëåêôñïðëçîßá êáôü ôïí êáèáñéóìü. Αφαιρέσετε το φις από την πρίζα Για τον καθαρισμό της συσκευής, μην χρησιμοποιείτε υγρά πανιά ή καθαριστικά όπως οινόπνευμα, διαλύτες ή βενζίνη. Åéó þñçóç íåñïý Þ óðüóéìï êáé öèïñýò óôï ðåñßâëçìá ôçò óõóêåõþò ìðïñåß íá ðñïêáëýóïõí çëåêôñïðëçîßá. Εσφαλμένη χρήση μπαταριών μπορεί να προκαλέσει διαρροή των υγρών της μπαταρίας ή ρωγμές στη μπαταρία, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά, τραυματισμό ή διάβρωση της συσκευής. Κατά την αντικατάσταση των μπαταριών, λάβετε τα παρακάτω μέτρα προφύλαξης. ÔïðïèåôÞóôå ôéò ìðáôáñßåò ðñïóý ïíôáò ïé ðïëéêüôçôåò (+ êáé -) íá åßíáé óùóôýò. Ìçí ñçóéìïðïéåßôå ìðáôáñßåò äéáöïñåôéêþí ôýðùí Þ áíáìéãíýåôå ðáëéýò ìå êáéíïýñãéåò. Ìçí ñçóéìïðïéåßôå ìðáôáñßåò Üëëùí ôýðùí åêôüò áðü áõôïýò ðïõ ðñïôåßíïíôáé áðü áõôüí ôïí Ïäçãü ñþóçò. ÅÜí ìéá ìðáôáñßá åìöáíßóåé äéáññïþ, óêïõðßóôå ôï õãñü ìðáôáñßáò ìå Ýíá ìáëáêü ðáíß. Óå ðåñßðôùóç ðïõ õãñü ìðáôáñßáò Ýëèåé óå åðáöþ ìå ôá Ýñéá óáò, ðëýíåôý ôá áìýóùò. ÁíôéêáôáóôÞóôå ôéò ìðáôáñßåò áìýóùò ìüëéò åîáíôëçèïýí. ÁöáéñÝóôå ôéò ìðáôáñßåò åüí äåí óêïðåýåôå íá ñçóéìïðïéþóåôå ôç ìïíüäá ãéá ìåãüëï ñïíéêü äéüóôçìá. Ìçí åêèýôåôå ôéò ìðáôáñßåò óå èåñìüôçôá Þ öëüãá êáé ìçí ôéò âïõôüôå ìýóá óå íåñü. Áðïññßøôå ôéò ìåôá åéñéóìýíåò ìðáôáñßåò óýìöùíá ìå ôïõò ôïðéêïýò êáíïíéóìïýò. ÊñáôÜôå ôéò ìðáôáñßåò ìáêñéü áðü ôá ðáéäéü. Ïé ìðáôáñßåò áðïôåëïýí êßíäõíï ðíéãìïý êáé ìðïñïýí íá åßíáé åîáéñåôéêü åðéêßíäõíåò óå ðåñßðôùóç êáôüðïóçò. Μην ρυθμίζετε την ένταση του ήχου σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα κατά την έναρξη. Ìðïñåß íá ðáñá èåß îáöíéêü êüðïéïò äõíáôüò Þ ïò ðïõ íá ðñïêáëýóåé âëüâç óôï ç åßï Þ óôçí áêïþ óáò. Ùò ðñïöýëáîç, áìçëþóôå ôçí Ýíôáóç ðñïôïý áðåíåñãïðïéþóåôå ôç ìïíüäá êáé Ýðåéôá áõîþóôå ôç óôáäéáêü áöïý ôç èýóåôå îáíü óå ëåéôïõñãßá. Όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά, μην ανεβάζετε υπερβολικά την ένταση. Ìðïñåß íá åðçñåáóôåß áñíçôéêü ç áêïþ óáò üôáí áêïýôå óå õøçëþ Ýíôáóç ãéá ìåãüëåò ñïíéêýò ðåñéüäïõò. Ακολουθείτε πιστά το πρόγραμμα συντήρησης της συσκευής. Εάν το εσωτερικό της συσκευής δεν καθαριστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να συσσωρευτεί μεγάλη ποσότητα σκόνης, που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Íá áíôéêáèéóôüôå ôï ößëôñï áýñá óå ôáêôü ñïíéêü äéáóôþìáôá êáé üðùò áðáéôåßôáé. Ãéá ôïí áðáéôïýìåíï êáèáñéóìü ôïõ åóùôåñéêïý ôçò óõóêåõþò åðéêïéíùíþóôå ìå ôïí ðùëçôþ. Οδηγίες Οδηγίες Μην κάνετε Μην κάνετε Οδηγίες 7

10 Χρήση και αποθήκευση ËÜâåôå õðüøç ôéò áêüëïõèåò óõìâïõëýò þóôå íá áðïöýãåôå âëüâåò êáé öèïñýò. Σημειώσεις για το χειρισμό και την αποθήκευση Βεβαιωθείτε ότι παρακολουθείτε τις θερμοκρασίες λειτουργίας και τις θερμοκρασίες αποθήκευσης που δίνονται σε αυτό τον οδηγό όταν χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το βιντεοπροβολέα. Μην εγκαθιστάτε τη μονάδα σε μέρη που ενδέχεται να εκτεθεί σε δονήσεις ή κραδασμούς. Μην τοποθετείτε τη μονάδα κοντά σε εξοπλισμό τηλεόρασης, ραδιοφώνου ή βίντεο που δημιουργεί μαγνητικά πεδία. Áõôü ìðïñåß íá åðçñåüóåé áñíçôéêü ôïí Þ ï êáé ôéò åéêüíåò ôçò ìïíüäáò êáé ìðïñåß íá ðñïêáëýóåé äõóëåéôïõñãßá. Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ðñïêýøïõí ôýôïéá óõìðôþìáôá, ìåôáêéíþóôå ôçí ìïíüäá áêüìá ðéï ìáêñéü áðü ôçí ôçëåüñáóç, ôï ñáäéüöùíï êáé ôïí åîïðëéóìü ôïõ âßíôåï. Μην θέτετε το βιντεοπροβολέα σε λειτουργία κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες. Εάν αυτό δεν τηρηθεί, μπορεί να προκύψουν προβλήματα με τη λειτουργία ή ατυχήματα. Åíþ ï âéíôåïðñïâïëýáò óôçñßæåôáé óôçí Üêñç ôïõ Åíþ ï âéíôåïðñïâïëýáò åßíáé ôïðïèåôçìýíïò ìå ôï ðüíù ìýñïò ðñïò ôá ðüíù Αποφύγετε τη χρήση ή την αποθήκευση της μονάδας σε χώρους με καπνό από τσιγάρα ή άλλες αιτίες, ή σε χώρους με μεγάλη ποσότητα σκόνης. Ìðïñåß íá ðñïêëçèåß õðïâüèìéóç ôçò ðïéüôçôáò ôçò åéêüíáò. Μην αγγίζετε το φακό προβολής με γυμνά χέρια. Áí äáêôõëéêü áðïôõðþìáôá Þ Üëëá ß íç Ý ïõí ìåßíåé ðüíù óôï öáêü, ç åéêüíá ðïõ ðñïâüëëåôáé äåí åßíáé åõêñéíþò. ¼ôáí ç ìïíüäá äåí åßíáé óå ñþóç, âåâáéùèåßôå üôé ðñïóáñôþóáôå ôï êüëõììá ôïõ öáêïý. Η EPSON δεν θα φέρει ευθύνη για φθορά που θα προκληθεί από προβλήματα στο βιντεοπροβολέα ή τη λάμπα εκτός αυτών που καλύπτονται στους όρους της εγγύησης. Συμπύκνωση ÅÜí ìåôáêéíþóåôå ôç ìïíüäá áõôþ áðü Ýíáí êñýï þñï óå Ýíáí èåñìü Þ åüí ï þñïò üðïõ åßíáé ôïðïèåôçìýíç ç ìïíüäá èåñìáíèåß ãñþãïñá, åíäý åôáé íá ó çìáôéóôåß óõìðýêíùóç (õãñáóßá) óôï åóùôåñéêü Þ óôçí åðéöüíåéá ôïõ öáêïý. ÅÜí ó çìáôéóôåß óõìðýêíùóç, åíäý åôáé íá ìçí ðñïêáëýóåé ìüíï ëáíèáóìýíç ëåéôïõñãßá üðùò åîáóèýíéóç ôçò åéêüíáò, áëëü êáé öèïñü óôï äßóêï Þ/êáé óôá åîáñôþìáôá. Ãéá íá áðïöýãåôå ôï ó çìáôéóìü óõìðýêíùóçò, ôïðïèåôþóôå ôç ìïíüäá óôï þñï ðåñßðïõ ìéá þñá ðñéí áðü ôç óôéãìþ ðïõ ðñüêåéôáé íá ñçóéìïðïéçèåß. ÅÜí ùóôüóï äçìéïõñãçèåß óõìðýêíùóç, áðåíåñãïðïéþóôå ôïí êýñéï äéáêüðôç ñåýìáôïò êáé Ýðåéôá ðåñéìýíåôå ìßá ìå äýï þñåò ðñéí ôç ñþóç. Åíþ ï âéíôåïðñïâïëýáò åßíáé ôïðïèåôçìýíïò ìå ôï êüôù ìýñïò ðñïò ôá ðüíù Åíþ ï âéíôåïðñïâïëýáò ãýñíåé ðñïò ìéá áðü ôéò ðëåõñýò ôïõ Μην μετακινείτε τη μονάδα κατά την αναπαραγωγή. Ìðïñåß íá ðñïêëçèåß öèïñü óôï äßóêï Þ âëüâç óôç óõóêåõþ. 8

11 Λάμπα Ùò öùôåéíþ ðçãþ óôç ìïíüäá ñçóéìïðïéåßôáé ìéá ëüìðá õäñáñãýñïõ ìå õøçëþ åóùôåñéêþ ðßåóç. Ôá áñáêôçñéóôéêü ôçò ëüìðáò õäñáñãýñïõ åßíáé: Ç Ýíôáóç ôçò ëüìðáò ìåéþíåôáé ìå ôçí ñþóç. ¼ôáí ç ëüìðá öôüóåé óôï ôýëïò ôçò äéüñêåéáò æùþò ôçò, äåí èá öùôßæåé ðëýïí Þ ìðïñåß íá óðüóåé ìå éó õñü èüñõâï. Ç äéüñêåéá æùþò ôçò ëüìðáò ìðïñåß íá äéáöýñåé ðïëý áíüëïãá ìå ôá áñáêôçñéóôéêü ôçò êüèå ëüìðáò êáé ôï ðåñéâüëëïí ëåéôïõñãßáò. ÐñÝðåé ðüíôá íá Ý åôå ìéá áíôáëëáêôéêþ ëüìðá ãéá ôçí ðåñßðôùóç ðïõ ñåéáóôåß. ÌåôÜ ôçí ðáñýëåõóç ôçò ðåñéüäïõ áíôéêáôüóôáóçò ôçò ëüìðáò, ç ðéèáíüôçôá íá óðüóåé áõîüíåôáé. ¼ôáí åìöáíéóôåß ôï ìþíõìá áíôéêáôüóôáóçò ôçò ëüìðáò, áíôéêáôáóôþóôå ôç ëüìðá ìå êáéíïýñéá ôï óõíôïìüôåñï äõíáôü. Ôï ðñïúüí áõôü ðåñéëáìâüíåé ëüìðá ðïõ ðåñéý åé õäñüñãõñï (Hg). Óõìâïõëåõôåßôå ôïõò ôïðéêïýò êáíïíéóìïýò ðåñß äéüèåóçò Þ áíáêýêëùóçò. Ìçí áðïññßðôåôå ìå ôá êïéíü áðïññßììáôá. Πίνακας υγρών κρυστάλλων Ï ðßíáêáò õãñþí êñõóôüëëùí êáôáóêåõüæåôáé ñçóéìïðïéþíôáò ôå íïëïãßá õøçëþò áêñßâåéáò. Ùóôüóï, êüðïéåò öïñýò, ìáýñåò êïõêßäåò ìðïñåß íá åìöáíéóôïýí óôïí ðßíáêá, Þ ìåñéêýò êüêêéíåò, ìðëå Þ ðñüóéíåò êïõêßäåò ìðïñåß íá öùôßæïíôáé ìå õðåñâïëéêþ öùôåéíüôçôá. ÅðéðëÝïí, ìåñéêýò öïñýò ìðïñåß íá åìöáíéóôïýí áíùìáëßåò óôç öùôåéíüôçôá Þ ñßãåò óôá ñþìáôá. Äçìéïõñãïýíôáé áðü ôá áñáêôçñéóôéêü ôïõ ðßíáêá õãñþí êñõóôüëëùí êáé äåí åßíáé óçìüäéá äõóëåéôïõñãßáò. Ôï êüøéìï ôçò ïèüíçò ìðïñåß íá ðáñáìåßíåé óôçí áðåéêïíéæüìåíç åéêüíá üôáí ìéá óôáèåñþ åéêüíá õøçëþò áíôßèåóçò áðåéêïíßæåôáé ãéá ðüíù áðü 15 ëåðôü. Áí ðñïêýøåé ôï êüøéìï ôçò ïèüíçò, ðñýðåé íá ðñïâüëëåôå ìéá öùôåéíþ ïèüíç (áí ñçóéìïðïéåßôáé õðïëïãéóôþò: ëåõêþ ïèüíç, âßíôåï: üóï ôï äõíáôüí öùôåéíüôåñá êéíïýìåíá ó Ýäéá) ìý ñé íá åîáöáíéóôåß ôï êüøéìï ôçò ïèüíçò. Áðáéôïýíôáé ðåñßðïõ 30 Ýùò 60 ëåðôü êáé åîáñôüôáé áðü ôçí Ýêôáóç ôïõ êáøßìáôïò ôçò ïèüíçò. Áí äåí åîáöáíéóôåß ôï êüøéìï ôçò ïèüíçò, åðéêïéíùíþóôå ìå ôïí ðñïìçèåõôþ óáò ãéá óõìâïõëýò. sóåë. 88 9

12 Κατά τη μετακίνηση της μονάδας Κλείστε το κάλυμμα του φακού. Εξάγετε το δίσκο. Μαζέψτε το πόδι της μονάδας αν είναι εκτεταμένο. Μην μετακινείτε την μονάδα όταν περιστρέφετε. Μετακινήστε την μονάδα, κρατώντας την όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα. Αν κρατήσετε το κάλυμμα διασύνδεσης με το χέρι, το κάλυμμα μπορεί να ανοίξει ή να κλείσει και η μονάδα μπορεί να πέσει. Προφυλάξεις κατά τη μεταφορά Πολύ γυαλί και μέρη ακριβείας χρησιμοποιούνται σε αυτή την μονάδα. Για να αποφύγετε κτυπήματα κατά την μεταφορά, επαναχρησιμοποιήστε το κουτί και την προστατευτική συσκευασία που λάβατε κατά την αγορά. Εάν δεν έχετε πλέον την αρχική συσκευασία, προστατεύστε το εξωτερικό της μονάδας με υλικό που απορροφά τους κραδασμούς για να το προστατεύσετε από κτυπήματα, τοποθετήστε τη μέσα σε ένα γερό κιβώτιο και βεβαιωθείτε ότι φέρει σαφή σήμανση για τη μεταφορά εξοπλισμού ακριβείας. Κλείστε το κάλυμμα του φακού και συσκευάστε τη μονάδα. Εάν χρησιμοποιείτε κάποια υπηρεσία κούριερ για τη μεταφορά, ειδοποιήστε τους ότι η μονάδα περιέχει εξοπλισμό ακριβείας και θα πρέπει να τη χειριστούν ανάλογα. * Ç åããýçóþ óáò äåí êáëýðôåé öèïñýò ðïõ åíäý åôáé íá óõìâïýí óôï ðñïúüí êáôü ôç ìåôáöïñü. Πνευματικά δικαιώματα Áðáãïñåýåôáé áõóôçñü ç áíáðáñáãùãþ äßóêùí ãéá åêðïìðþ, äçìüóéá ðñïâïëþ, äçìüóéá ìïõóéêþ ðáñüóôáóç, Þ åíïéêßáóç (áíåîüñôçôá åüí õðüñ åé Þ ü é áðïæçìßùóç Þ áíôáìïéâþ) ùñßò ôçí Üäåéá ôïõ êáôü ïõ ôùí ðíåõìáôéêþí äéêáéùìüôùí. 10

13 Δίσκοι και αποθήκευση USB Δίσκοι Αναγνώσιμοι τύποι δίσκων Åßíáé äõíáôþ ç áíáðáñáãùãþ ôùí áêüëïõèùí äßóêùí. Τύποι δίσκων DVD- Âßíôåï DVD+RW DVD+R DVD+R DL DVD-RW DVD-R DVD-R DL Σύμβολα που χρησιμοπ Επεξήγηση οιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο Ðñïóéôü óôï åìðüñéï ëïãéóìéêü ðïõ ðåñéý åé õøçëþò-ðïéüôçôáò ôáéíßåò êáé ìïñöýò ïðôéêþí áðåéêïíßóåùí. Äåí åßíáé äõíáôþ ç áíáðáñáãùãþ âßíôåï DVD åüí ï êùäéêüò ðåñéï Þò äßóêïõ äåí áíôéóôïé åß óôçí åôéêýôá êùäéêïý ðåñéï Þò ðïõ âñßóêåôáé óôï ðëüé ôçò ìïíüäáò. Ïé äßóêïé DVD ðïõ ðåñéãñüöïíôáé óôá áñéóôåñü, åããñüöïíôáé óå Üëëï åããñáöýá DVD. Ìðïñåß íá áíáðáñüãåé Ýíá äßóêï DVD ðïõ ðåñéý åé âßíôåï ìïñöþò åéêüíùí. Ìðïñåß íá áíáðáñüãåé Ýíá äßóêï DVD ðïõ ðåñéý åé VR ìïñöþò åéêüíùí. Ìðïñåß íá áíáðáñüãåé äßóêï áí Ý åé "ïñéóôéêïðïéçèåß" áðü ôïí åããñáöýá DVD ðïõ Ý åé åããñüøåé ôéò åéêüíåò. Ìðïñåß íá áíáðáñüãåé ôá ðáñáêüôù áñ åßá ðïõ åããñüöçêáí ìå öïñìü ISO 9660/UDF: MP3/WMA/JPEG/MPEG1/2/ 4/DivX 3/4/5/6/DivX Ultra Ìðïñåß íá áíáðáñüãåé ìüíï ôçí ðñþôç óõíåäñßá ðáñüëï ðïõ ç ìïíüäá õðïóôçñßæåé ðïëëýò óõíåäñßåò. Âßíôåï CD CD CD-R/RW CD+R/RW Ëïãéóìéêü ðïõ ðåñéý åé åéêüíåò êáé Þ ï. Ìðïñåß íá áíáðáñüãåé Ýíá Âßíôåï CD (óôçí Ýêäïóç 2.0) ìå PBC (Ýëåã ïò áíáðáñáãùãþò). Ìðïñåß íá áíáðáñüãåé Super Video CD (SVCD). Ôï ëïãéóìéêü ðåñéý åé Þ ï êáé öùíþ. Ôá CD ðïõ äçìéïõñãþèçêáí ìå ôïí åããñáöýá CD Þ Ýíáí õðïëïãéóôþ. Ìðïñåß íá áíáðáñüãåé ôá ðáñáêüôù áñ åßá ðïõ åããñüöçêáí ìå öïñìü ISO9660 level-1 Þ -2/UDF: MP3/WMA/JPEG/Kodak Picture CD/FujiColor CD/ MPEG1/2/4/ DivX 3/4/5/6/DivX Ultra Õðïóôçñßæåé ôï åêôåôáìýíï öïñìü (Joliet). Õðïóôçñßæåé êáé ðïëëáðëýò óõíåäñßåò. Ìðïñåß íá áíáðáñüãåé äßóêïõò ðïõ åããñüöçêáí ìå åããñáöþ ðáêýôùí. Δεν υπάρχει εγγύηση για την απόδοση και την τονική ποιότητα των δίσκων CD με έλεγχο έναντι αντιγραφής σε αυτή τη μονάδα, οι οποίοι δε συμμορφώνονται με το πρότυπο για τους οπτικούς δίσκους (CD). Τα CD που συμμορφώνονται με τα πρότυπα CD φέρουν το ακόλουθο λογότυπο οπτικών δίσκων. Ελέγξτε τι απεικονίζεται στη συσκευασία του δίσκου ήχου. Η μονάδα αυτή συμμορφώνεται με τις μορφές τηλεοπτικού σήματος NTSC και PAL. Στην περίπτωση DVD-Βίντεο, SVCD, και Βίντεο CD, οι λειτουργίες αναπαραγωγής μπορεί να περιοριστούν επίτηδες από τους παραγωγούς του λογισμικού. Ενόσω η μονάδα αυτή αναπαράγει τα περιεχόμενα ενός δίσκου, ορισμένες λειτουργίες μπορεί να μην είναι 11

14 ενεργοποιημένες. Ανατρέξτε στις συνημμένες πληροφορίες χρήστη του δίσκου που αναπαράγεται. Δίσκοι DVD-R/R DL/RW, DVD+R/R DL/RW, CD-R/RW και CD+R/RW ενδέχεται να μην μπορούν να αναπαραχθούν αν είναι γρατσουνισμένοι, βρώμικοι, στρεβλωμένοι, ήεάν η κατάσταση ή οι συνθήκες εγγραφής είναι ακατάλληλες. Επίσης, η ανάγνωση του δίσκου πληροφοριών μπορεί να καθυστερήσει. Μόνο ο ήχος από τους ακόλουθους μπορεί να αναπαραχθεί. - MIX-MODE CD - CD-G - CD-EXTRA - CD TEXT Μη αναγνώσιμοι τύποι δίσκων Η αναπαραγωγή των ακόλουθων δίσκων δεν είναι δυνατή. - DVD-ROM - CD-ROM - PHOTO CD - DVD audio - SACD - DACD - DVD-RAM Στρογγυλοί δίσκοι με διάμετρο άλλη εκτός 8 ή 12 cm Δίσκοι ασυνήθιστου σχήματος Χειρισμός δίσκων Αποφύγετε να αγγίζετε την πλευρά αναπαραγωγής του δίσκου με γυμνά χέρια. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποθηκεύσει τους δίσκους στις θήκες τους όταν δεν τους χρησιμοποιείτε. Αποφύγετε την αποθήκευση των δίσκων σε χώρους με υψηλή υγρασία ή άμεσο ηλιακό φως. Αν η επιφάνεια αναπαραγωγής του δίσκου είναι λερωμένη με σκόνη ή δακτυλιές, η ποιότητα εικόνας και ήχου μπορεί να υποβαθμιστούν. Όταν η επιφάνεια αναπαραγωγής είναι λερωμένη, σκουπίστε την απαλά με ένα μαλακό στεγνό πανί, από το κέντρο του δίσκου προς τα έξω. Αποθήκευση USB μπορεί να αναπαραχθεί Στη μονάδα μπορείτε να προσαρτήσετε τις ακόλουθες συσκευές αποθήκευσης που χρησιμοποιούν USB 1.1: - ÌíÞìç USB (ìüíï óõóêåõýò ðïõ äåí åßíáé åîïðëéóìýíåò ìå ôç ëåéôïõñãßá áóöáëåßáò) - ÓõóêåõÞ áíüãíùóçò ðïëëáðëþí êáñôþí - ØçöéáêÞ êüìåñá (áí õðïóôçñßæåôáé ï áðïèçêåõôéêüò äßóêïò êëüóçò USB) Χρησιμοποιήστε αναγνώστη πολλαπλών καρτών για να συνδέσετε μια μνήμη κάρτας SD ή άλλο μέσο στην μονάδα. Υποστηρίζονται τα συστήματα αρχείων FAT16 και FAT32. Ορισμένα αρχεία συστήματος μπορεί να μην υποστηρίζονται. Αν το μέσο δεν υποστηρίζεται, φορμάρετε το μέσο στο σύστημα των Windows πριν το χρησιμοποιήσετε. Αυτή η μονάδα μπορεί να αναπαράγει μόνο μια κάρτα μνήμης έστω και εάν έχουν τοποθετηθεί πολλαπλές κάρτες στον αναγνώστη καρτών. Τοποθετήστε μόνο την κάρτα που θέλετε να αναπαράγετε. Προδιαγραφές αρχείων που μπορούν να αναπαραχθούν Διαμόρφωση αρχείου MP3 WMA Επέκταση αρχείου * ".mp3" Þ ".MP3" ".wma" Þ ".WMA" Προδιαγραφές Bit rate: 16 Ýùò 320K bps Óõ íüôçôá äåéãìáôïëçøßáò: 11 khz, 16 khz, 22,05 khz, 32 khz, 44,1 khz, 48 khz Bit rate: 64 Ýùò 192K bps Óõ íüôçôá äåéãìáôïëçøßáò: 44,1 khz, 48 khz Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά προϊόντα όπως βενζίνη, ή αντιστατικά προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί για αναλογικούς δίσκους. Μην κολλάτε χαρτιά ή αυτοκόλλητα στο δίσκο. 12

15 Διαμόρφωση αρχείου DivX DivX Ultra Επέκταση αρχείου * ".divx" Þ ".DIVX", ".avi" Þ ".AVI" Προδιαγραφές ùò 3Mbps ÌÝãéóôïò áñéèìüò åéêïíïóôïé åßùí: 720 x 576 åéêïíïóôïé åßá Éäáíéêüò ñõèìüò êáñý: 30fps íá áñ åßï ìðïñåß íá ìçí åßíáé óå ìïñöþ áñ åßïõ DivX áêüìá êáé áí Ý åé åðýêôáóç áñ åßïõ ".avi" Þ ".AVI". Óå áõôþ ôçí ðåñßðôùóç, ôï áñ åßï äåí ìðïñåß íá áíáðáñá èåß. JPEG ".jpg" Þ ".JPG" Áñéèìüò åéêïíïóôïé åßùí: ùò 3027 x 2048 åéêïíïóôïé åßá Äåí õðïóôçñßæåôáé JPEG êßíçóçò. Õðïóôçñßæïíôáé äåäïìýíá JPEG ðïõ Ý ïõí äçìéïõñãçèåß áðü ôï ðñüôõðï DCF (Design rule for Camera File system Êáíüíáò ó åäéáóìïý ãéá óýóôçìá áñ åßùí êüìåñáò). Ïé åéêüíåò ìðïñåß íá ìçí áíáðáñüãïíôáé áí ñçóéìïðïéåßôáé ç ëåéôïõñãßá ôçò áõôüìáôçò ðåñéóôñïöþò ôçò øçöéáêþò áêßíçôçò êüìåñáò Þ ôá äåäïìýíá õðïâüëëïíôáé óå åðåîåñãáóßá, äéïñèþíïíôáé Þ áðïèçêåýïíôáé îáíü ñçóéìïðïéþíôáò ëïãéóìéêü åðåîåñãáóßáò åéêüíùí áðü õðïëïãéóôþ. * Áí ñçóéìïðïéçèåß áñáêôþñáò äéðëïý-byte ãéá üíïìá áñ åßïõ, äåí èá áðåéêïíéóôåß óùóôü. ÌÝãåèïò áñ åßïõ Óõíïëéêüò áñéèìüò áñ åßùí Óõíïëéêüò áñéèìüò öáêýëùí 4 GB 648 áñ åßá (óõìðåñéëáìâáíïìýíùí öáêýëùí) + 2 ðñïåðéëåãìýíïé öüêåëïé ùò 300 öüêåëïé 13

16 Ονόματα εξαρτημάτων και λειτουργιών Μπροστά A L B C K D E F G J I D H Όνομα A Óýñåôå ôï êüëõììá ôïõ öáêïý Λειτουργία Êëåßóôå ôï êüëõììá ôïõ öáêïý ãéá íá ðñïóôáôýøåôå ôïí öáêü üôáí äåí ñçóéìïðïéåßôå ôçí ìïíüäá. Ìðïñåßôå íá äéáêüøåôå ôçí ðñïâïëþ ðëþñùò êëåßíïíôáò ôï êüëõììá ôïõ öáêïý êáôü ôçí ðñïâïëþ. Ùóôüóï, áí áõôþ ç êáôüóôáóç óõíå éóôåß ãéá 30 ëåðôü, ç ëüìðá ôçò ìïíüäáò èá óâþóåé áõôïìüôùò. sóåë. 21 B Õðïäï Þ áêïõóôéêþí ÓõíäÝåé ôá áêïõóôéêü óôçí ìïíüäá. sóåë. 55 C Ðåñéï Þ äýêôç öùôüò áðü ôï ôçëå åéñéóôþñéï ËáìâÜíåé óþìáôá áðü ôï ôçëå åéñéóôþñéï. sóåë. 18 D Ç åßá Õðïóôçñßæåé óýóôçìá ç åßùí virtual surround ôçò Dolby. sóåë. 57 E Èýñá USB ÓõíäÝåé ìéá ìíþìç USB ðïõ ñçóéìïðïéåß ôï ðñüôõðï USB 1.1 Þ ìéá óõóêåõþ áíüãùíóçò ðïëëáðëþí êáñôþí ãéá íá áíáðáñüãåé öïñìü áðïèþêåõóçò MP3/WMA, JPEG, DivX êáé Üëëá. sóåë. 49 F ÐáñÜèõñï åíäåßîåùí Äåß íåé ôá ìçíýìáôá áíüëïãá ìå ôçí ëåéôïõñãßá ôçò ìïíüäáò. sóåë. 22 G Êïõìðß åîáãùãþò ÐéÝóôå ôï êïõìðß áõôü ãéá íá åîüãåôå Ýíá äßóêï áðü ôç ó éóìþ. sóåë. 25 (áíïßãìáôïò/êëåéóßìáôïò) H Ó éóìþ äßóêïõ ÅéóÜãåôå ôïí äßóêï ðïõ èýëåôå íá áíáðáñüãåôå. sóåë. 22 I Ðüäé J Ó éóìþ áóöáëåßáò (j) K Åßóïäïò åîáåñéóìïý L Öáêüò ðñïâïëþò Ç óõóêåõþ ðáßñíåé êëßóç óôñýöïíôáò ôá ðïäáñüêéá ôçò ìïíüäáò ðïõ âñßóêïíôáé óôç ìåñéü ôçò äéáóýíäåóçò. Áí ôá ðïäáñüêéá ôçò ìïíüäáò åêôáèïýí óôï ìýãéóôï ìþêïò ôïõò, ç ìýãéóôç êëßóç ôçò ìïíüäáò åßíáé Ýùò 10 ìïßñåò. sóåë. 24 Õðïóôçñßæåé ôï óýóôçìá áóöáëåßáò ðñüóäåóçò ôçò Kensington. Ãéá ðëçñïöïñßåò, åðéóêåöôåßôå ôçí éóôïóåëßäá ôçò Kensington óôï Êáôåõèýíåé ôïí øõ ñü áýñá ìýóá óôçí ìïíüäá. Áí ìáæåõôåß óêüíç óôçí åßóïäï åîáåñéóìïý ìðïñåß íá ðñïêáëýóåé áýîçóç ôçò åóùôåñéêþò èåñìïêñáóßáò ôçò ìïíüäáò, ìå óõíýðåéá ôçí åìöüíéóç ðñïâëçìüôùí óôç ëåéôïõñãßá êáé ìåßùóç ôçò äéüñêåéáò æùþò ôïõ ïðôéêïý óõóôþìáôïò. Êáèáñßæåôå ôï ðåñéïäéêü. sóåë. 73 ÐñïâÜëåé ôçí åéêüíá. 14

1B20V 1B30V 1B40V 1B40W 1B50V 1B50W

1B20V 1B30V 1B40V 1B40W 1B50V 1B50W Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1B20V 1B30V 1B40V 1B40W 1B50V 1B50W ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ EMKATEX - ΓΕΜΗ ΑΕ Λεωφόρος Αθηνών 124 104 42 Αθήνα Τηλ.: (210) 5 12 64 05, 5 12 09 65 Fax: (210) 5 12 93 47 E-mail: ziagosg@ath.forthnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 01 01 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 01 01 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 0 σελίδα 02 03 04 05 0608 095 67 8 9 2 22 23 263 39 57 58 5960 6 62 65 6623 0 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ 02 ÃÅÍÉKÁ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÃÉÁ ÔÏ ÐÏËÕÐÑÏÐÕËÅÍÉÏ ANDOM 03 ÉÄÉÏÔÇÔÅÓ ÔÇÓ ÐÑÙÔÇÓ ÕËÇÓ ÔÏÕ AQUAPU 04 ÉÄÉÏÔÇÔÅÓÐËÅÏÍÅKÔÇÌÁÔÁ

Διαβάστε περισσότερα

Freshen up your smile! Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν

Freshen up your smile! Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 26 Freshen up your smile! ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3 μικρές ιστορίες Κι όσο το φυσικό περιβάλλον περιορίζεται, τόσο και ακριβαίνει. Η ανάπτυξη πλέον δεν συμφέρει. εν το έχουμε συνειδητοποιήσει, αλλά η τελευταία μεγάλη αγορά στον πλανήτη θα είναι η Φύση.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ www.giannoulis.com.gr ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇ ÊÁÈÁÑÉÓÔÇÑÉÙÍ ÂÉÏÌ. ÐËÕÍÔÇÑÉÙÍ & ÓÉÄÅÑÙÔÇÑÉÙÍ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ILSA Ipura 200N / 440S / 440N / 640 04 05 ILSA Mec

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 545154663 Rev. 2 9/27/07 Greek - 22

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 545154663 Rev. 2 9/27/07 Greek - 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...22 Αναγνώριση συµβόλων...23 Οδηγίες ασφαλείας...25 Περιγραφή...28 Χειρσιµός καυσίµου...34 Εκκίνηση και σταµάτηµα...36 Χρήση του φυσητήρα...38 Συντήρηση...42 Τεχνικά στοιχεία...47

Διαβάστε περισσότερα

Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα!

Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα! Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα! Αφυγραντές Ιονιστές Το κλίμα αλλάζει. Οι αλλαγές που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και που θα δούμε τα επόμενα ογδόντα χρόνια, είναι κυρίως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Select only the best. å ß ä ç ã ñ á ö å ß ï õ. w w w. d i a l e c t o s. g r

Select only the best. å ß ä ç ã ñ á ö å ß ï õ. w w w. d i a l e c t o s. g r Select only the best å ß ä ç ã ñ á ö å ß ï õ w w w. d i a l e c t o s. g r m a d e i n G e r m a n y No design writes better 4 pen scribble pico AL-star agenda & spirit Ο πλήρης κατάλογος LAMY στην ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. EL Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004 Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. 7008137 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς

Διαβάστε περισσότερα

w ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ ¼ðïôå êáé íá ãßíïõí ïé áéùñïýìåíåò åðåñ üìåíåò åêëïãýò ç ÃÉÁ ÍÁ ÖÑÁÎÏÕÌÅ ÔÏ ÄÑÏÌÏ ÓÔÏ ÖÁÉÏÊÏÊÊÉÍÏ ÌÅÔÙÐÏ ÔÇÓ ÐÅÉÍÁÓ ÊÁÉ ÔÏÕ ÖÁÓÉÓÌÏÕ

w ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ ¼ðïôå êáé íá ãßíïõí ïé áéùñïýìåíåò åðåñ üìåíåò åêëïãýò ç ÃÉÁ ÍÁ ÖÑÁÎÏÕÌÅ ÔÏ ÄÑÏÌÏ ÓÔÏ ÖÁÉÏÊÏÊÊÉÍÏ ÌÅÔÙÐÏ ÔÇÓ ÐÅÉÍÁÓ ÊÁÉ ÔÏÕ ÖÁÓÉÓÌÏÕ Áðü ôç óôü ôç ôïõ èá îáíáãåííçèåß ôï ÊÊÅ Í. Æá áñéüäçò w ÍÅÁ ÐñïëåôÜñéïé üëùí ôùí ùñþí, êáôáðéåæüìåíá Ýèíç êáé ëáïß åíùèåßôå! ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÃÑÁÖÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

Ήχου... 30 υπολογιστή (PC)... 14

Ήχου... 30 υπολογιστή (PC)... 14 Περιεχόμενα Χαρακτηριστικά... 3 Κλείδωμα ενός καναλιού... 22 Αγαπητέ πελάτη της SHARP... 3 Διαχείριση σταθμών: Αγαπημένα... 22 Εισαγωγή... 3 Λειτουργίες πλήκτρων... 22 Διαχείριση σταθμών: Ταξινόμηση λίστας

Διαβάστε περισσότερα

ÁÕÓÔÇÑÏÔÅÑÇ ÄÇÌÏÓÉÏÍÏÌÉÊÇ ÅÐÏÐÔÅÉÁ ÓÔÏÕÓ OTÁ ÁÐÏ ÔÏ 2013 ÄÇÌÏÉ ÕÐÏ ÅÐÉÔÑÏÐÅÉÁ

ÁÕÓÔÇÑÏÔÅÑÇ ÄÇÌÏÓÉÏÍÏÌÉÊÇ ÅÐÏÐÔÅÉÁ ÓÔÏÕÓ OTÁ ÁÐÏ ÔÏ 2013 ÄÇÌÏÉ ÕÐÏ ÅÐÉÔÑÏÐÅÉÁ ÊÙÄÉÊÏÓ ÃÉÁ ÅËÔÁ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 912,70 + 1,76% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 45,97 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

Μην απελπίζεστε... Κ ΙΝ Η Σ Η ΛΕΜΟΝΑΣ. www.exanatolis.gr. Αφορά όλες τις µάρκες αυτοκινήτων

Μην απελπίζεστε... Κ ΙΝ Η Σ Η ΛΕΜΟΝΑΣ. www.exanatolis.gr. Αφορά όλες τις µάρκες αυτοκινήτων ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 43 www.exanatolis.gr Μην απελπίζεστε... Ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ (Γενική Οµοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος) κ. Γιώργος Λεχουρίτης σας καθοδηγεί µε ποιούς

Διαβάστε περισσότερα

DVD PLAYER. Χαρακτηριστικά DVP-4000

DVD PLAYER. Χαρακτηριστικά DVP-4000 DVP-4000 DVD PLAYER Πίνακας περιεχοµένων Προφυλάξεις...2 Εισαγωγή...3 Πληροφορίες για τους δίσκους...3 Επισκόπηση λειτουργιών...4 Συνδεσµολογία...6 Αναπαραγωγή δίσκου...8 Εγκατάσταση DVD...14 Αντιµετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά.

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Μίνι στερεοφωνικό συγκρότημα ΕΛΛΗΝΙΚΑ Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά. CM4630 (CM4630, CMS4630F) CM4530

Διαβάστε περισσότερα

11 ÌÁÑÔÉÏÕ 2014 0,59 ÅÕÑÙ

11 ÌÁÑÔÉÏÕ 2014 0,59 ÅÕÑÙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 1.338,68-0,19% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 118,09 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή προβολής UM352W. Εγχειρίδιο χρήσης. Model No. NP-UM352W

Συσκευή προβολής UM352W. Εγχειρίδιο χρήσης. Model No. NP-UM352W Συσκευή προβολής UM352W Εγχειρίδιο χρήσης Model No. NP-UM352W Εκδ. 1 3/15 Οι όροι Apple, Mac, Mac OS, MacBook και imac είναι σήματα κατατεθέντα της Apple Inc. στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Το App Store

Διαβάστε περισσότερα

ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ

ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ (ΠPAKTIKA ΣYNE PIOY) Eπιµέλεια: Nότα Mακρυγιάννη - Πλακιά, Πρόεδρος Aρχαιολογικού Λαογραφικού Πολιτιστικού Συλλόγου Mουζακίου Mάνθος Παπάγγελος, Yπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης CECH-2004A CECH-2004B

Εγχειρίδιο χρήσης CECH-2004A CECH-2004B Εγχειρίδιο χρήσης Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεχτικά όλο το πληροφοριακό υλικό του προϊόντος και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά. CECH-2004A CECH-2004B 7015485 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 2

Διαβάστε περισσότερα

3-283-145-71(1) CD/DVD Player. Οδηγίες λειτουργίας DVP-NS38 DVP-NS39. 2008 Sony Corporation

3-283-145-71(1) CD/DVD Player. Οδηγίες λειτουργίας DVP-NS38 DVP-NS39. 2008 Sony Corporation 3-283-145-71(1) CD/DVD Player Οδηγίες λειτουργίας DVP-NS38 DVP-NS39 2008 Sony Corporation 2 ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην αφήνετε αυτή τη συσκευή εκτεθειµένη

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό σύστημα οικιακής ψυχαγωγίας

Ψηφιακό σύστημα οικιακής ψυχαγωγίας HT-D423H Ψηφιακό σύστημα οικιακής ψυχαγωγίας εγχειρίδιο χρήσης Φανταστείτε τις δυνατότητες Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν Samsung. Προκειμένου να λάβετε πιο ολοκληρωμένο σέρβις, δηλώστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. In-Car Audio Visual Navigation

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. In-Car Audio Visual Navigation ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ In-Car Audio Visual Navigation Ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του δέκτη. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο για τη σωστή λειτουργία. Μετά την ανάγνωση του εγχειριδίου, συνιστάται

Διαβάστε περισσότερα

www.avmag.gr Ενημερωτικό έντυπο δημηνιαίας έκδοσης ΤΕΥΧΟΣ 25ο Εκδίδεται από την Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία

www.avmag.gr Ενημερωτικό έντυπο δημηνιαίας έκδοσης ΤΕΥΧΟΣ 25ο Εκδίδεται από την Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία 25 21 Ενημερωτικό έντυπο δημηνιαίας έκδοσης ΤΕΥΧΟΣ 25ο Εκδίδεται από την Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία «Εθελοντές για θέματα φύλου, ισότητας και διακρίσεων» Μια πρωτοβουλία του ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή προβολής PH1000U. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-PH1000U

Συσκευή προβολής PH1000U. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-PH1000U Συσκευή προβολής PH1000U Εγχειρίδιο χρήσης Αρ. Μοντέλου NP-PH1000U Ver. 6 3/15 Ο όρος DLP είναι εμπορικό σήμα της Texas Instruments. Οι όροι Macintosh, Mac OS X και PowerBook είναι σήματα κατατεθέντα της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LED ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LED ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LED * Η τηλεόραση LED της LG διαθέτει οθόνη LCD με φωτισμό LED. Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Φορητή συσκευή προβολής P420X/P350X/P350W. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W

Φορητή συσκευή προβολής P420X/P350X/P350W. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W Φορητή συσκευή προβολής P420X/P350X/P350W Εγχειρίδιο χρήσης Αρ. Μοντέλου NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W 4η έκδοση, Φεβρουάριος 2012 Οι όροι Macintosh, Mac OS X και PowerBook είναι σήματα κατατεθέντα της

Διαβάστε περισσότερα

PX602UL-WH/PX602UL-BK/ PX602WL-WH/PX602WL-BK

PX602UL-WH/PX602UL-BK/ PX602WL-WH/PX602WL-BK Συσκευή προβολής PX602UL-WH/PX602UL-BK/ PX602WL-WH/PX602WL-BK Εγχειρίδιο Χρήσης Αρ. μοντέλου NP-PX602UL-WH/NP-PX602UL-BK/NP-PX602WL-WH/NP-PX602WL-BK Ver. 2 11/14 Οι επωνυμίες Apple, Mac, Mac OS, και MacBook

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης PSP-E1004 7017788

Εγχειρίδιο χρήσης PSP-E1004 7017788 EL Εγχειρίδιο χρήσης PSP-E1004 7017788 Πίνακας περιεχομένων Προειδοποίηση και προφύλαξη ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 4 Προφυλάξεις 6 Χρήση του συστήματος PSP Ονόματα και λειτουργίες μερών του συστήματος 10 Φόρτιση της

Διαβάστε περισσότερα

28 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ. ÁíáìÝíåôáé «ìü ç» ÌÝñêåë ìå ôïí Ìüíôé

28 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ. ÁíáìÝíåôáé «ìü ç» ÌÝñêåë ìå ôïí Ìüíôé ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 579,69 + 0,67% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 31,80 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ. óåë. 2-3 Ç Syngenta äçìéïõñãåß áîßá óôïõò ÓõíåñãÜôåò ôçò... óåë. 4. Callisto: Εµπνευσµένο από τη φύση. óåë. 5 Öõôïðñïóôáóßá êáëáìðïêéïý

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ. óåë. 2-3 Ç Syngenta äçìéïõñãåß áîßá óôïõò ÓõíåñãÜôåò ôçò... óåë. 4. Callisto: Εµπνευσµένο από τη φύση. óåë. 5 Öõôïðñïóôáóßá êáëáìðïêéïý ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ óåë. 2-3 Ç Syngenta äçìéïõñãåß áîßá óôïõò ÓõíåñãÜôåò ôçò... óåë. 4 Áãáðçôïß óõíåñãüôåò, Áõôü ôï ôåý ïò åßíáé ôï ðñþôï ôïõ 2006 êáé ï ëüãïò ðïõ êáèõóôýñçóå íá êõêëïöïñþóåé ïöåßëåôáé óôï üôé

Διαβάστε περισσότερα