Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο"

Transcript

1

2 Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο Õðïäåéêíýåé ðåñéå üìåíï ðïõ åíäý åôáé íá ðñïêáëýóåé öèïñü Þ âëüâç óôç ìïíüäá. Õðïäåéêíýåé ðñüóèåôåò ðëçñïöïñßåò êáé óçìåßá ðïõ åíäý åôáé íá åßíáé ñþóéìá óå ó Ýóç ìå êüðïéï èýìá. s Õðïäåéêíýåé ìéá óåëßäá üðïõ õðüñ ïõí ñþóéìåò ðëçñïöïñßåò ó åôéêü ìå êüðïéï èýìá. Õðïäåéêíýåé ôéò ìåèüäïõò ëåéôïõñãßáò êáé ôç óåéñü ôùí ëåéôïõñãéþí. Ç õðïäåéêíõüìåíç äéáäéêáóßá ðñýðåé íá åêôåëåßôáé óýìöùíá ìå ôç óåéñü ôùí åíåñãåéþí ðïõ áðáñéèìïýíôáé. Õðïäåéêíýåé êïõìðéü ôïõ ôçëå åéñéóôçñßïõ Þ ôçò êýñéáò ìïíüäáò. "(¼íïìá ìåíïý)" Õðïäåéêíýåé óôïé åßá ôïõ ìåíïý êáé ìçíýìáôá ðïõ åìöáíßæïíôáé åðß ôçò ïèüíçò. ÐáñÜäåéãìá: "Öùôåéíüôçôá" ÁíÜëïãá ìå ôïí ôýðï ôïõ äßóêïõ, åíäý åôáé íá äéáöýñïõí ïé ëåéôïõñãßåò ðïõ ìðïñïýí íá ðñáãìáôïðïéçèïýí. ÁõôÜ ôá óþìáôá óáò ðëçñïöïñïýí ãéá ôïí ôýðï äßóêïõ ðïõ ñçóéìïðïéåßôáé.

3 Περιεχόμενα Ïäçãßåò ãéá ôçí áóöüëåéá... 2 ñþóç êáé áðïèþêåõóç... 8 Äßóêïé êáé áðïèþêåõóç USB Ïíüìáôá åîáñôçìüôùí êáé ëåéôïõñãéþí Ðñïåôïéìáóßá ôïõ ôçëå åéñéóôçñßïõ Γρήγορη εκκίνηση ÅãêáôÜóôáóç Áðüóôáóç ðñïâïëþò êáé ìýãåèïò ïèüíçò Óýíäåóç ôïõ êáëùäßïõ ôñïöïäïóßáò ÁíáðáñáãùãÞ äßóêïõ ÁíáðáñáãùãÞ äßóêïõ êáé ðñïâïëþ Ñýèìéóç ôçò èýóçò êáé Ýíôáóçò ðñïâïëþò ÄéáêïðÞ ôçò áíáðáñáãùãþò Ôåñìáôéóìüò ëåéôïõñãßáò ÂáóéêÝò ëåéôïõñãßåò áíáðáñáãùãþò Ðáýóç ÁíáæÞôçóç ðñïò ôá ðßóù/áíáæþôçóç ðñïò ôá åìðñüò ÐáñÜëåéøç Êßíçóç êáñý-êáñý ÁíáðáñáãùãÞ óå áñãþ êßíçóç ÐñïóùñéíÞ ñþóç ôïõ öùôüò âéíôåïðñïâïëýá ãéá öùôéóìü (Break) (ÄéÜëåéììá) ÊáôÜóôáóç ðñïâïëþò ñùìüôùí Óßãáóç Σύνθετες λειτουργίες ÁðïêôÞóôå åðéäåîéüôçôá óôçí áíáðáñáãùãþ ÁíáðáñáãùãÞ áðü ìåíïý DVD ÁíáðáñáãùãÞ Video CD áðü ôï ìåíïý ÁíáðáñáãùãÞ JPEG, MP3/WMA êáé DivX ÁíáðáñáãùãÞ ìå åðéëïãþ ôïõ áñéèìïý êåöáëáßïõ Þ êïììáôéïý ÅðáíÜëçøç áíáðáñáãùãþò êáé áíáðáñáãùãþ ìå ôõ áßá óåéñü Ðñïãñáììáôéæüìåíç áíáðáñáãùãþ ÌåãÝèõíóç ÁëëáãÞ ãëþóóáò Þ ïõ ÁëëáãÞ åìöüíéóçò õðüôéôëùí ÁëëáãÞ ãùíßáò ÅêôÝëåóç ëåéôïõñãéþí áðü ôçí ïèüíç ðëçñïöïñéþí áíáðáñáãùãþò Ñýèìéóç ôïõ ñïíïäéáêüðôç ÁëëáãÞ ôùí áíáëïãéþí åéêüíáò ÁíáðáñáãùãÞ ìå ðñïóüñôçóç åîùôåñéêþò óõóêåõþò Óýíäåóç óõóêåõþò áðïèþêåõóçò USB Óýíäåóç ìå Üëëç óõóêåõþ âßíôåï, Ôçëåüñáóç, Þ Ýíá ÕðïëïãéóôÞ ÐñïâïëÞ åéêüíùí áðü åîùôåñéêü åîïðëéóìü âßíôåï Þ õðïëïãéóôþ Ñõèìßóåéò Þ ïõ ñþóç áêïõóôéêþí Óýíäåóç óå åîïðëéóìü Þ ïõ ìå ïðôéêþ øçöéáêþ èýñá åéóüäïõ Óýíäåóç subwoofer ÅðéëïãÞ ëåéôïõñãßáò Þ ïõ Surround ÅðéëïãÞ ôùí øçöéáêþí ç çôéêþí åöý Ρυθμίσεις και προσαρμογές Ìåíïý ñõèìßóåùí ëåéôïõñãéþí êáé åöáñìïãþí ñþóç ôïõ ìåíïý ñõèìßóåùí ÊáôÜëïãïò ìåíïý ñõèìßóåùí ÊáôÜëïãïò êùäéêþí ãëùóóþí Ñõèìßóåéò "ØçöéáêÞ Ýîïäïò" êáé óþìáôá åîüäïõ Ëåéôïõñãßåò êáé åöáñìïãýò óôï Ìåíïý ïðôéêþí ñõèìßóåùí Ëåéôïõñãßåò óôï Ìåíïý ïðôéêþí ñõèìßóåùí Ìåíïý ïðôéêþí ñõèìßóåùí Παράρτημα Áíôéìåôþðéóç ðñïâëçìüôùí Êáôáíüçóç ôùí åíäåéêôéêþí ëõ íéþí ¼ôáí ïé åíäåéêôéêýò ëõ íßåò äåí óáò âïçèïýí ÓõíôÞñçóç Êáèáñéóìüò Ðåñßïäïò áíôéêáôüóôáóçò áíáëùóßìùí ÐñïáéñåôéêÜ åîáñôþìáôá êáé áíáëþóéìá Ðþò íá áíôéêáôáóôþóåôå ôá áíáëþóéìá Áðüóôáóç ðñïâïëþò êáé ìýãåèïò ïèüíçò Ëßóôá óõìâáôþí áíáëýóåùí ÐñïäéáãñáöÝò ÃëùóóÜñé ÅõñåôÞñéï ÅñùôÞìáôá Γρήγορη εκκίνηση Σύνθετες λειτουργίες Ρυθμίσεις και προσαρμογές Παράρτημα 1

4 Οδηγίες για την ασφάλεια ÄéáâÜóôå üëåò ôéò ïäçãßåò ãéá ôçí áóöüëåéá êáé ôï åéñéóìü ðñéí ñçóéìïðïéþóåôå ôç óõóêåõþ. Áöïý äéáâüóåôå üëåò ôéò ïäçãßåò, öõëüîôå ôï öõëëüäéï ãéá ìåôýðåéôá áíáöïñü. Ôï åíçìåñùôéêü öõëëüäéï êáé ç ìïíüäá ñçóéìïðïéïýí ãñáöéêü óýìâïëá ãéá íá åðéäåßîïõí ôçí áóöáëþ ñþóç ôçò óõóêåõþò. Åßíáé áðáñáßôçôï íá êáôáíïþóåôå êáé íá ôçñþóôå ôá ðñïåéäïðïéçôéêü óýìâïëá þóôå íá áðïöýãåôå ôñáõìáôéóìïýò Þ õëéêýò æçìéýò. Το σύμβολο δηλώνει πληροφορία, που αν αγνοηθεί, θα μπορούσε να προκαλέσει τραυματισμό ή ακόμη και θάνατο λόγω εσφαλμένου χειρισμού. Το σύμβολο δηλώνει πληροφορία, που αν αγνοηθεί, θα μπορούσε να προκαλέσει τραυματισμό ή υλικές ζημιές λόγω εσφαλμένου χειρισμού. Προσοχή: Ãéá íá ìåéþóåôå ôïí êßíäõíï çëåêôñïðëçîßáò, ìçí áöáéñåßôå ôï êüëõììá (Þ ôï ðßóù ìýñïò). Äåí õðüñ ïõí åîáñôþìáôá åðéóêåõüóéìá áðü ôï ñþóôç óôï åóùôåñéêü. Ãéá ôçí åðéóêåõþ, áðåõèõíèåßôå óå åéäéêåõìýíï ôå íéêü ðñïóùðéêü. Ôï óýìâïëï áõôü Ý åé ùò óêïðü íá åéäïðïéåß ôï ñþóôç ãéá ôçí ðáñïõóßá ìç ìïíùìýíçò "åðéêßíäõíçò ôüóçò" åíôüò ôïõ ðåñéâëþìáôïò ôïõ ðñïúüíôïò, ðïõ ìðïñåß íá åßíáé åðáñêïýò ìåãýèïõò þóôå íá áðïôåëåß êßíäõíï çëåêôñïðëçîßáò ãéá ôá Üôïìá. Ôï óýìâïëï áõôü Ý åé ùò óêïðü íá åéäïðïéåß ôï ñþóôç ãéá ôçí ðáñïõóßá óçìáíôéêþí ïäçãéþí ëåéôïõñãßáò êáé óõíôþñçóçò (óýñâéò) óôá Ýíôõðá ðïõ óõíïäåýïõí ôç óõóêåõþ. Επεξήγηση των συμβόλων Σύμβολα που δηλώνουν ενέργειες που δεν πρέπει να διεξάγονται Μην κάνετε Μην αποσυναρμολογείτε Μην ακουμπάτε Μην βρέχετε Μην χρησιμοποιείτε σε υγρές περιοχές Σύμβολα που δηλώνουν ενέργειες που πρέπει να διεξάγονται Μην τοποθετείτε σε ασταθείς επιφάνειες Οδηγίες Αφαιρέσετε το φις από την πρίζα 2

5 Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια ÁêïëïõèÞóôå áõôýò ôéò ïäçãßåò ãéá ôçí áóöüëåéá êáôü ôçí åãêáôüóôáóç êáé ñþóç ôïõ âéíôåïðñïâïëýá: Διαβάστε τις οδηγίες αυτές. Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές. Λάβετε υπόψη σας όλες τις προειδοποιήσεις. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αυτή κοντά σε νερό. Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί. Μην καλύπτετε τα ανοίγματα εξαερισμού. Εγκαταστήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Μην τοποθετείτε τη μονάδα κοντά σε πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ, θερμοσυσσωρευτές, φούρνους ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα. Μην παρακάμπτετε τις οδηγίες ασφάλειας του πολωμένου φις ή του φις τύπου γείωσης. Το πολωμένο φις διαθέτει δύο λάμες (ποδαράκια) με τη μία πλατύτερη από την άλλη. Το φις τύπου γείωσης διαθέτει δύο λάμες (ποδαράκια) και μια τρίτη προεξοχή γείωσης. Η πλατιά λάμα ή η τρίτη προεξοχή γείωσης παρέχονται για την ασφάλειά σας. Εάν το παρεχόμενο φις δεν ταιριάζει στην πρίζα σας, απευθυνθείτε σε έναν ηλεκτρολόγο για την αντικατάσταση της πεπαλαιωμένης πρίζας. Προστατεύστε το καλώδιο τροφοδοσίας από ποδοπατήματα ή τρυπήματα ειδικά στα φις, στις υποδοχές, και στο σημείο που εξέρχεται από τη συσκευή. Χρησιμοποιείτε μόνο προσαρτούμενα/βοηθητικά εξαρτήματα που καθορίζονται από τον κατασκευαστή. Χρησιμοποιείτε τη μονάδα μόνο μαζί με την τροχήλατη βάση, τρίποδο, βραχίονα ή τραπέζι που καθορίζεται από τον κατασκευαστή, ή πωλείται μαζί με τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείται έπιπλο με τροχούς, προσοχή κατά τη μετακίνηση του συνδυασμού επίπλου/συσκευής για να αποφύγετε τραυματισμό από ανατροπή. Αποσυνδέστε τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλη χρονική περίοδο. Για κάθε σέρβις, απευθυνθείτε σε ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Απαιτούνται επισκευές όταν η συσκευή έχει υποστεί οποιαδήποτε φθορά, όπως φθορά στο καλώδιο ή το φις παροχής ρεύματος, εάν έχει χυθεί υγρό ή έχουν πέσει αντικείμενα στη συσκευή, εάν η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, εάν δε λειτουργεί κανονικά, ήέχει υποστεί πτώση. 3

6 Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ήυγρασία. Να μη χρησιμοποιείται σε υγρές περιοχές Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα τοίχου και απευθυνθείτε για όλες τις επισκευές σε ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό στις εξής περιπτώσεις: Áí ç óõóêåõþ åêðýìðåé êáðíü, áóõíþèéóôåò ìõñïõäéýò Þ ðáñüãåé áóõíþèéóôïõò èïñýâïõò. Áí õãñü Þ îýíá áíôéêåßìåíá åéó ùñþóïõí óôç óõóêåõþ. Áí ç óõóêåõþ õðýóôç ðôþóç Þ áí Ý åé öèáñåß ôï ðåñßâëçìá. Ç óõíý éóç ôçò ñþóçò êüôù áðü áõôýò ôéò óõíèþêåò ìðïñåß íá ðñïêáëýóåé ðõñêáãéü Þ çëåêôñïðëçîßá. Ìçí ðñïóðáèþóåôå íá åðéäéïñèþóåôå ôç óõóêåõþ ìüíïò óáò. Ãéá êüèå åðéóêåõþ, áðåõèõíèåßôå óå åéäéêåõìýíï ôå íéêü ðñïóùðéêü. ÔïðïèåôÞóôå ôç óõóêåõþ êïíôü óå ðñßæá ôïß ïõ, þóôå íá åßíáé åýêïëç ç áöáßñåóç ôïõ öéò. Ποτέ μην αφαιρείτε προστατευτικά καλύμματα από τη συσκευή εκτός από τις περιπτώσεις που εξηγούνται στις οδηγίες χρήσης. Ποτέ να μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε τη συσκευή. Για κάθε επισκευή, απευθυνθείτε σε ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Ïé åðéêßíäõíá õøçëýò ôüóåéò óôï åóùôåñéêü ôçò óõóêåõþò ìðïñïýí íá ðñïêáëýóïõí óïâáñü ôñáõìáôéóìü. Αφαιρέσετε το φις από την πρίζα Μην αποσυναρμολογείτε Να μην εκθέτετε τη συσκευή σε νερό, βροχή, ή υπερβολική υγρασία. Να μη χρησιμοποιείται σε υγρές περιοχές Χρησιμοποιείτε μόνον τον τύπο παροχής ρεύματος που υποδεικνύεται επί της συσκευής. Χρήση παροχής ρεύματος διαφορετικής από αυτήν που υποδεικνύεται μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Εάν δεν είστε βέβαιοι για τον τύπο της διαθέσιμης παροχής ρεύματος, απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς ή στην εταιρεία ηλεκτρισμού. Ελέγξτε τις προδιαγραφές του καλωδίου τροφοδοσίας. Η χρήση ακατάλληλου καλωδίου τροφοδοσίας ενδέχεται να αποτελέσει αιτία πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. Ôï êáëþäéï ôñïöïäïóßáò ðïõ ðáñý åôáé ìå ôç óõóêåõþ åßíáé ó åäéáóìýíï Ýôóé, þóôå íá áíôáðïêñßíåôáé óôéò ðñïäéáãñáöýò ðáñï Þò ñåýìáôïò óôç þñá áãïñüò. Áí ñçóéìïðïéåßôáé óôç þñá áãïñüò, áðïöýãåôå ôç ñþóç Üëëïõ êáëùäßïõ ôñïöïäïóßáò åêôüò áðü áõôü ðïõ óõíïäåýåé ôç óõóêåõþ. Áí ðñüêåéôáé íá ñçóéìïðïéçèåß óå Üëëç þñá áðü ôç þñá áãïñüò, åëýãîôå ôçí ôüóç ðáñï Þò, ôï ó Þìá ôçò ðñßæáò êáé üôé ïé çëåêôñéêýò ñõèìßóåéò ôçò óõóêåõþò åßíáé óõìâáôýò ìå ôéò ôïðéêýò ôéìýò, åðßóçò áãïñüóôå Ýíá áðïäåêôü êáëþäéï ôñïöïäïóßáò áðü ôçí ßäéá ôç þñá. Λαμβάνετε τις ακόλουθες προφυλάξεις κατά το χειρισμό του φις. Ç ìç óõììüñöùóç ìå áõôýò ôéò ðñïöõëüîåéò åíäý åôáé íá áðïôåëýóåé áéôßá ðõñêáãéüò Þ çëåêôñïðëçîßáò. Ìçí õðåñöïñôþíåôå ðñßæåò, êáëþäéá åðýêôáóçò Þ ðïëýìðñéæá. Ìçí åéóüãåôå ôï öéò óå ðñßæá üðïõ õðüñ åé óêüíç. ÔïðïèåôÞóôå óôáèåñü ôï öéò óôçí ðñßæá. Ìçí ðéüíåôå ôï öéò ìå âñåãìýíá Ýñéá. Ìçí ôñáâüôå ôï êáëþäéï ôñïöïäïóßáò ãéá íá áöáéñýóåôå ôï öéò áðü ôçí ðñßæá. ÐÜíôá íá êñáôüôå ôï öéò êáôü ôçí áöáßñåóþ ôïõ. Μην κάνετε Οδηγίες Οδηγίες 4

7 Μην χρησιμοποιείτε φθαρμένο καλώδιο τροφοδοσίας. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Ìçí ôñïðïðïéþóåôå ôï êáëþäéï ôñïöïäïóßáò. Ìçí ôïðïèåôåßôå âáñéü áíôéêåßìåíá ðüíù óôï êáëþäéï ôñïöïäïóßáò. Ìçí ðñïêáëýóåôå õðåñâïëéêü ëýãéóìá, óôñßøéìï Þ ôñüâçãìá óôï êáëþäéï ôñïöïäïóßáò. ÊñáôÜôå ôï êáëþäéï ôñïöïäïóßáò ìáêñéü áðü æåóôýò çëåêôñéêýò óõóêåõýò. Áí ôï êáëþäéï ôñïöïäïóßáò öèáñåß (ð.. áðïêáëõöèïýí Þ êïðïýí ôá óýñìáôá), åðéêïéíùíþóåôå ìå ôïí ðùëçôþ ãéá áíôéêáôüóôáóþ ôïõ. Μην κάνετε Σε περίπτωση ηλεκτρικής καταιγίδας, μην αγγίξετε το φις της πρίζας, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην αγγίζετε Μην τοποθετείτε δοχεία με υγρά, νερό ή χημικά πάνω στη συσκευή. Áí õèåß ôï ðåñéå üìåíï ôïõ äï åßïõ êáé åéó ùñþóåé óôç óõóêåõþ, ìðïñåß íá ðñïêëçèåß ðõñêáãéü Þ çëåêôñïðëçîßá. Μην βρέχετε Ποτέ μην κοιτάτε στο φακό της μονάδας όταν η λάμπα είναι αναμμένη, καθώς το έντονο φως μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα μάτια σας. Μην κάνετε Ποτέ μην εισάγετε μεταλλικά ή εύφλεκτα αντικείμενα ή οποιαδήποτε άλλα ξένα αντικείμενα διαμέσου των αεραγωγών εισαγωγής ή εξαγωγής αέρα, διότι μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Μην κάνετε Ως φωτεινή πηγή στη μονάδα χρησιμοποιείται μια λάμπα υδραργύρου με υψηλή εσωτερική πίεση. Βεβαιωθείτε ότι έχετε προσέξει τις παρακάτω οδηγίες. Óå ðåñßðôùóç ìç ôþñçóçò ôùí áêüëïõèùí ïäçãéþí, åíäý åôáé íá ðñïêëçèåß ôñáõìáôéóìüò Þ äçëçôçñßáóç. Ìçí ðñïêáëýóåôå öèïñü ôçò ëüìðáò êáé ìçí ôçí õðïâüëåôå óå êôõðþìáôá. Ôá áýñéá óôï åóùôåñéêü ìéáò ëüìðáò õäñáñãýñïõ ðåñéý ïõí áôìïýò õäñáñãýñïõ. ÅÜí óðüóåé ç ëüìðá, áåñßóôå ôï äùìüôéï ãéá íá áðïöýãåôå ôçí åéóðíïþ Þ ôçí åðáöþ ìå ôá ìüôéá Þ ôï óôüìá ôùí áåñßùí ðïõ áðåëåõèåñþíïíôáé. Ìçí ðëçóéüæåôå ôï ðñüóùðü óáò êïíôü óôç ìïíüäá üôáí áõôþ ëåéôïõñãåß. Óå ðåñßðôùóç ðïõ óðüóåé ç ëüìðá êáé åéóðíåýóåôå áýñéá Þ äå èåßôå èñáýóìáôá ãõáëéþí óôá ìüôéá Þ óôï óôüìá, Þ óå ðåñßðôùóç ðïõ ðáñáôçñþóåôå Üëëåò ðáñåíýñãåéåò, áíáæçôþóôå Üìåóá ôç óõìâïõëþ éáôñïý. Μην αφήνετε τη συσκευή ή το τηλεχειριστήριο με μπαταρίες μέσα σε όχημα με κλειστά παράθυρα, σε τοποθεσίες που εκτίθενται άμεσα στο ηλιακό φως, ή σε τοποθεσίες που μπορεί να υπάρξουν εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες. Ìðïñåß íá ðñïêëçèïýí èåñìéêýò ðáñáìïñöþóåéò Þ ôå íéêýò äõóëåéôïõñãßåò, ðïõ ìå ôç óåéñü ôïõò ìðïñïýí íá ðñïêáëýóïõí ðõñêáãéü. Οδηγίες Μην κάνετε 5

8 Προϊόν λέιζερ τάξης 1 Μην ανοίγετε το πάνω κάλυμμα. Στο εσωτερικό της μονάδας δεν υπάρχουν εξαρτήματα επισκευάσιμα από το χρήστη. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη όπου τα επίπεδα υγρασίας ή σκόνης είναι υψηλά, κοντά σε θερμαντικές συσκευές ή συσκευές μαγειρέματος, ή σε μέρη που η συσκευή θα μπορούσε να έλθει σε επαφή με καπνό ή ατμό. Να μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Ìðïñåß íá ðñïêëçèåß ðõñêáãéü Þ çëåêôñïðëçîßá. Μην καλύπτετε τις εγκοπές και τα ανοίγματα στο περίβλημα της συσκευής. Αυτά επιτρέπουν τον εξαερισμό και εμποδίζουν την υπερθέρμανση της μονάδας. ÊáôÜ ôç ñþóç ôçò óõóêåõþò, åíäý åôáé íá ðñïóêïëëçèïýí óôï ößëôñï áýñá, óôçí êüôù ðëåõñü ôçò óõóêåõþò, õëéêü Þ áñôß. ÁöáéñÝóôå êüôù áðü ôç óõóêåõþ ïôéäþðïôå èá ìðïñïýóå íá ðñïóêïëëçèåß óôï ößëôñï áýñá. Áí ðñüêåéôáé íá ëåéôïõñãþóåôå ôç óõóêåõþ êïíôü óå ôïß ï, áöþóôå áðüóôáóç ôïõëü éóôïí 20 åêáôïóôþí áíüìåóá óôïí ôïß ï êáé ôá áíïßãìáôá åîáåñéóìïý ôçò óõóêåõþò. Âåâáéùèåßôå üôé õðüñ åé áðüóôáóç ôïõëü éóôïí 10 åêáôïóôþí ìåôáîý ôçò åéóüäïõ åîáåñéóìïý êáé ïðïéùíäþðïôå ôïé ùìüôùí, êëð. Ìçí ôïðïèåôåßôå ôç óõóêåõþ óå êáíáðý, áëß Þ Üëëç ìáëáêþ åðéöüíåéá Þ óå êëåéóôü Ýðéðëï, åêôüò åüí åîáóöáëßæåôáé ï êáëüò åîáåñéóìüò. Μην αποσυναρμολογείτε Μην κάνετε Μην κάνετε Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε έπιπλο με τροχούς, βάση ή τραπέζι που δεν είναι σταθερά. Ç óõóêåõþ ìðïñåß íá ðýóåé Þ íá áíáðïäïãõñßóåé êáé íá ðñïêëçèåß ôñáõìáôéóìüò. Μην τοποθετείτε σε ασταθείς επιφάνειες Μην στέκεστε πάνω στη συσκευή και μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω της. Ç óõóêåõþ ìðïñåß íá äéáëõèåß Þ íá ðýóåé êáé íá ðñïêëçèåß ôñáõìáôéóìüò. Μην κάνετε Σε ώρα λειτουργίας, μην τοποθετείτε κοντά στη συσκευή αντικείμενα, που μπορεί να στραβώσουν ήνα καταστραφούν, και μην πλησιάζετε χέρια ή πρόσωπο, στις εξόδους του εξαερισμού. ÅðåéäÞ ï åîåñ üìåíïò áýñáò áðü ôç óõóêåõþ åßíáé æåóôüò, ìðïñåß íá ðñïêáëýóåé åãêáýìáôá, óôñåâëþóåéò Þ Üëëá áôõ Þìáôá. Ποτέ μην προσπαθήσετε να αλλάξετε τη λάμπα αμέσως μετά τη χρήση γιατί είναι εξαιρετικά ζεστή. Πριν από την αφαίρεση της λάμπας, διακόψτε την παροχή ρεύματος και περιμένετε για όσο διάστημα καθορίζεται στις οδηγίες χρήσης, μέχρις ότου η θερμοκρασία της λάμπας επανέλθει στα κανονικά επίπεδα. Ç èåñìüôçôá ìðïñåß íá ðñïêáëýóåé åãêáýìáôá êáé Üëëïõò ôñáõìáôéóìïýò. Μην κάνετε Μην κάνετε Κρατήστε τη μονάδα μακριά από γυμνές φλόγες, όπως τα αναμμένα κεριά. Μην κάνετε Αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο τροφοδοσίας αν πρόκειται να μη χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ç ìüíùóç ìðïñåß íá öèáñåß, ðñüãìá ðïõ ìðïñåß íá ïäçãþóåé óå ðõñêáãéü. Αφαιρέσετε το φις από την πρίζα 6

9 Πριν από τη μεταφορά της συσκευής βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, ότι δεν συνδέεται με την πρίζα και ότι όλα τα καλώδια έχουν αποσυνδεθεί. Ìðïñåß íá ðñïêëçèåß ðõñêáãéü Þ çëåêôñïðëçîßá. Αφαιρέσετε το φις από την πρίζα Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό. Áõôü óáò ðñïöõëüóóåé áðü çëåêôñïðëçîßá êáôü ôïí êáèáñéóìü. Αφαιρέσετε το φις από την πρίζα Για τον καθαρισμό της συσκευής, μην χρησιμοποιείτε υγρά πανιά ή καθαριστικά όπως οινόπνευμα, διαλύτες ή βενζίνη. Åéó þñçóç íåñïý Þ óðüóéìï êáé öèïñýò óôï ðåñßâëçìá ôçò óõóêåõþò ìðïñåß íá ðñïêáëýóïõí çëåêôñïðëçîßá. Εσφαλμένη χρήση μπαταριών μπορεί να προκαλέσει διαρροή των υγρών της μπαταρίας ή ρωγμές στη μπαταρία, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά, τραυματισμό ή διάβρωση της συσκευής. Κατά την αντικατάσταση των μπαταριών, λάβετε τα παρακάτω μέτρα προφύλαξης. ÔïðïèåôÞóôå ôéò ìðáôáñßåò ðñïóý ïíôáò ïé ðïëéêüôçôåò (+ êáé -) íá åßíáé óùóôýò. Ìçí ñçóéìïðïéåßôå ìðáôáñßåò äéáöïñåôéêþí ôýðùí Þ áíáìéãíýåôå ðáëéýò ìå êáéíïýñãéåò. Ìçí ñçóéìïðïéåßôå ìðáôáñßåò Üëëùí ôýðùí åêôüò áðü áõôïýò ðïõ ðñïôåßíïíôáé áðü áõôüí ôïí Ïäçãü ñþóçò. ÅÜí ìéá ìðáôáñßá åìöáíßóåé äéáññïþ, óêïõðßóôå ôï õãñü ìðáôáñßáò ìå Ýíá ìáëáêü ðáíß. Óå ðåñßðôùóç ðïõ õãñü ìðáôáñßáò Ýëèåé óå åðáöþ ìå ôá Ýñéá óáò, ðëýíåôý ôá áìýóùò. ÁíôéêáôáóôÞóôå ôéò ìðáôáñßåò áìýóùò ìüëéò åîáíôëçèïýí. ÁöáéñÝóôå ôéò ìðáôáñßåò åüí äåí óêïðåýåôå íá ñçóéìïðïéþóåôå ôç ìïíüäá ãéá ìåãüëï ñïíéêü äéüóôçìá. Ìçí åêèýôåôå ôéò ìðáôáñßåò óå èåñìüôçôá Þ öëüãá êáé ìçí ôéò âïõôüôå ìýóá óå íåñü. Áðïññßøôå ôéò ìåôá åéñéóìýíåò ìðáôáñßåò óýìöùíá ìå ôïõò ôïðéêïýò êáíïíéóìïýò. ÊñáôÜôå ôéò ìðáôáñßåò ìáêñéü áðü ôá ðáéäéü. Ïé ìðáôáñßåò áðïôåëïýí êßíäõíï ðíéãìïý êáé ìðïñïýí íá åßíáé åîáéñåôéêü åðéêßíäõíåò óå ðåñßðôùóç êáôüðïóçò. Μην ρυθμίζετε την ένταση του ήχου σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα κατά την έναρξη. Ìðïñåß íá ðáñá èåß îáöíéêü êüðïéïò äõíáôüò Þ ïò ðïõ íá ðñïêáëýóåé âëüâç óôï ç åßï Þ óôçí áêïþ óáò. Ùò ðñïöýëáîç, áìçëþóôå ôçí Ýíôáóç ðñïôïý áðåíåñãïðïéþóåôå ôç ìïíüäá êáé Ýðåéôá áõîþóôå ôç óôáäéáêü áöïý ôç èýóåôå îáíü óå ëåéôïõñãßá. Όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά, μην ανεβάζετε υπερβολικά την ένταση. Ìðïñåß íá åðçñåáóôåß áñíçôéêü ç áêïþ óáò üôáí áêïýôå óå õøçëþ Ýíôáóç ãéá ìåãüëåò ñïíéêýò ðåñéüäïõò. Ακολουθείτε πιστά το πρόγραμμα συντήρησης της συσκευής. Εάν το εσωτερικό της συσκευής δεν καθαριστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να συσσωρευτεί μεγάλη ποσότητα σκόνης, που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Íá áíôéêáèéóôüôå ôï ößëôñï áýñá óå ôáêôü ñïíéêü äéáóôþìáôá êáé üðùò áðáéôåßôáé. Ãéá ôïí áðáéôïýìåíï êáèáñéóìü ôïõ åóùôåñéêïý ôçò óõóêåõþò åðéêïéíùíþóôå ìå ôïí ðùëçôþ. Οδηγίες Οδηγίες Μην κάνετε Μην κάνετε Οδηγίες 7

10 Χρήση και αποθήκευση ËÜâåôå õðüøç ôéò áêüëïõèåò óõìâïõëýò þóôå íá áðïöýãåôå âëüâåò êáé öèïñýò. Σημειώσεις για το χειρισμό και την αποθήκευση Βεβαιωθείτε ότι παρακολουθείτε τις θερμοκρασίες λειτουργίας και τις θερμοκρασίες αποθήκευσης που δίνονται σε αυτό τον οδηγό όταν χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το βιντεοπροβολέα. Μην εγκαθιστάτε τη μονάδα σε μέρη που ενδέχεται να εκτεθεί σε δονήσεις ή κραδασμούς. Μην τοποθετείτε τη μονάδα κοντά σε εξοπλισμό τηλεόρασης, ραδιοφώνου ή βίντεο που δημιουργεί μαγνητικά πεδία. Áõôü ìðïñåß íá åðçñåüóåé áñíçôéêü ôïí Þ ï êáé ôéò åéêüíåò ôçò ìïíüäáò êáé ìðïñåß íá ðñïêáëýóåé äõóëåéôïõñãßá. Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ðñïêýøïõí ôýôïéá óõìðôþìáôá, ìåôáêéíþóôå ôçí ìïíüäá áêüìá ðéï ìáêñéü áðü ôçí ôçëåüñáóç, ôï ñáäéüöùíï êáé ôïí åîïðëéóìü ôïõ âßíôåï. Μην θέτετε το βιντεοπροβολέα σε λειτουργία κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες. Εάν αυτό δεν τηρηθεί, μπορεί να προκύψουν προβλήματα με τη λειτουργία ή ατυχήματα. Åíþ ï âéíôåïðñïâïëýáò óôçñßæåôáé óôçí Üêñç ôïõ Åíþ ï âéíôåïðñïâïëýáò åßíáé ôïðïèåôçìýíïò ìå ôï ðüíù ìýñïò ðñïò ôá ðüíù Αποφύγετε τη χρήση ή την αποθήκευση της μονάδας σε χώρους με καπνό από τσιγάρα ή άλλες αιτίες, ή σε χώρους με μεγάλη ποσότητα σκόνης. Ìðïñåß íá ðñïêëçèåß õðïâüèìéóç ôçò ðïéüôçôáò ôçò åéêüíáò. Μην αγγίζετε το φακό προβολής με γυμνά χέρια. Áí äáêôõëéêü áðïôõðþìáôá Þ Üëëá ß íç Ý ïõí ìåßíåé ðüíù óôï öáêü, ç åéêüíá ðïõ ðñïâüëëåôáé äåí åßíáé åõêñéíþò. ¼ôáí ç ìïíüäá äåí åßíáé óå ñþóç, âåâáéùèåßôå üôé ðñïóáñôþóáôå ôï êüëõììá ôïõ öáêïý. Η EPSON δεν θα φέρει ευθύνη για φθορά που θα προκληθεί από προβλήματα στο βιντεοπροβολέα ή τη λάμπα εκτός αυτών που καλύπτονται στους όρους της εγγύησης. Συμπύκνωση ÅÜí ìåôáêéíþóåôå ôç ìïíüäá áõôþ áðü Ýíáí êñýï þñï óå Ýíáí èåñìü Þ åüí ï þñïò üðïõ åßíáé ôïðïèåôçìýíç ç ìïíüäá èåñìáíèåß ãñþãïñá, åíäý åôáé íá ó çìáôéóôåß óõìðýêíùóç (õãñáóßá) óôï åóùôåñéêü Þ óôçí åðéöüíåéá ôïõ öáêïý. ÅÜí ó çìáôéóôåß óõìðýêíùóç, åíäý åôáé íá ìçí ðñïêáëýóåé ìüíï ëáíèáóìýíç ëåéôïõñãßá üðùò åîáóèýíéóç ôçò åéêüíáò, áëëü êáé öèïñü óôï äßóêï Þ/êáé óôá åîáñôþìáôá. Ãéá íá áðïöýãåôå ôï ó çìáôéóìü óõìðýêíùóçò, ôïðïèåôþóôå ôç ìïíüäá óôï þñï ðåñßðïõ ìéá þñá ðñéí áðü ôç óôéãìþ ðïõ ðñüêåéôáé íá ñçóéìïðïéçèåß. ÅÜí ùóôüóï äçìéïõñãçèåß óõìðýêíùóç, áðåíåñãïðïéþóôå ôïí êýñéï äéáêüðôç ñåýìáôïò êáé Ýðåéôá ðåñéìýíåôå ìßá ìå äýï þñåò ðñéí ôç ñþóç. Åíþ ï âéíôåïðñïâïëýáò åßíáé ôïðïèåôçìýíïò ìå ôï êüôù ìýñïò ðñïò ôá ðüíù Åíþ ï âéíôåïðñïâïëýáò ãýñíåé ðñïò ìéá áðü ôéò ðëåõñýò ôïõ Μην μετακινείτε τη μονάδα κατά την αναπαραγωγή. Ìðïñåß íá ðñïêëçèåß öèïñü óôï äßóêï Þ âëüâç óôç óõóêåõþ. 8

11 Λάμπα Ùò öùôåéíþ ðçãþ óôç ìïíüäá ñçóéìïðïéåßôáé ìéá ëüìðá õäñáñãýñïõ ìå õøçëþ åóùôåñéêþ ðßåóç. Ôá áñáêôçñéóôéêü ôçò ëüìðáò õäñáñãýñïõ åßíáé: Ç Ýíôáóç ôçò ëüìðáò ìåéþíåôáé ìå ôçí ñþóç. ¼ôáí ç ëüìðá öôüóåé óôï ôýëïò ôçò äéüñêåéáò æùþò ôçò, äåí èá öùôßæåé ðëýïí Þ ìðïñåß íá óðüóåé ìå éó õñü èüñõâï. Ç äéüñêåéá æùþò ôçò ëüìðáò ìðïñåß íá äéáöýñåé ðïëý áíüëïãá ìå ôá áñáêôçñéóôéêü ôçò êüèå ëüìðáò êáé ôï ðåñéâüëëïí ëåéôïõñãßáò. ÐñÝðåé ðüíôá íá Ý åôå ìéá áíôáëëáêôéêþ ëüìðá ãéá ôçí ðåñßðôùóç ðïõ ñåéáóôåß. ÌåôÜ ôçí ðáñýëåõóç ôçò ðåñéüäïõ áíôéêáôüóôáóçò ôçò ëüìðáò, ç ðéèáíüôçôá íá óðüóåé áõîüíåôáé. ¼ôáí åìöáíéóôåß ôï ìþíõìá áíôéêáôüóôáóçò ôçò ëüìðáò, áíôéêáôáóôþóôå ôç ëüìðá ìå êáéíïýñéá ôï óõíôïìüôåñï äõíáôü. Ôï ðñïúüí áõôü ðåñéëáìâüíåé ëüìðá ðïõ ðåñéý åé õäñüñãõñï (Hg). Óõìâïõëåõôåßôå ôïõò ôïðéêïýò êáíïíéóìïýò ðåñß äéüèåóçò Þ áíáêýêëùóçò. Ìçí áðïññßðôåôå ìå ôá êïéíü áðïññßììáôá. Πίνακας υγρών κρυστάλλων Ï ðßíáêáò õãñþí êñõóôüëëùí êáôáóêåõüæåôáé ñçóéìïðïéþíôáò ôå íïëïãßá õøçëþò áêñßâåéáò. Ùóôüóï, êüðïéåò öïñýò, ìáýñåò êïõêßäåò ìðïñåß íá åìöáíéóôïýí óôïí ðßíáêá, Þ ìåñéêýò êüêêéíåò, ìðëå Þ ðñüóéíåò êïõêßäåò ìðïñåß íá öùôßæïíôáé ìå õðåñâïëéêþ öùôåéíüôçôá. ÅðéðëÝïí, ìåñéêýò öïñýò ìðïñåß íá åìöáíéóôïýí áíùìáëßåò óôç öùôåéíüôçôá Þ ñßãåò óôá ñþìáôá. Äçìéïõñãïýíôáé áðü ôá áñáêôçñéóôéêü ôïõ ðßíáêá õãñþí êñõóôüëëùí êáé äåí åßíáé óçìüäéá äõóëåéôïõñãßáò. Ôï êüøéìï ôçò ïèüíçò ìðïñåß íá ðáñáìåßíåé óôçí áðåéêïíéæüìåíç åéêüíá üôáí ìéá óôáèåñþ åéêüíá õøçëþò áíôßèåóçò áðåéêïíßæåôáé ãéá ðüíù áðü 15 ëåðôü. Áí ðñïêýøåé ôï êüøéìï ôçò ïèüíçò, ðñýðåé íá ðñïâüëëåôå ìéá öùôåéíþ ïèüíç (áí ñçóéìïðïéåßôáé õðïëïãéóôþò: ëåõêþ ïèüíç, âßíôåï: üóï ôï äõíáôüí öùôåéíüôåñá êéíïýìåíá ó Ýäéá) ìý ñé íá åîáöáíéóôåß ôï êüøéìï ôçò ïèüíçò. Áðáéôïýíôáé ðåñßðïõ 30 Ýùò 60 ëåðôü êáé åîáñôüôáé áðü ôçí Ýêôáóç ôïõ êáøßìáôïò ôçò ïèüíçò. Áí äåí åîáöáíéóôåß ôï êüøéìï ôçò ïèüíçò, åðéêïéíùíþóôå ìå ôïí ðñïìçèåõôþ óáò ãéá óõìâïõëýò. sóåë. 88 9

12 Κατά τη μετακίνηση της μονάδας Κλείστε το κάλυμμα του φακού. Εξάγετε το δίσκο. Μαζέψτε το πόδι της μονάδας αν είναι εκτεταμένο. Μην μετακινείτε την μονάδα όταν περιστρέφετε. Μετακινήστε την μονάδα, κρατώντας την όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα. Αν κρατήσετε το κάλυμμα διασύνδεσης με το χέρι, το κάλυμμα μπορεί να ανοίξει ή να κλείσει και η μονάδα μπορεί να πέσει. Προφυλάξεις κατά τη μεταφορά Πολύ γυαλί και μέρη ακριβείας χρησιμοποιούνται σε αυτή την μονάδα. Για να αποφύγετε κτυπήματα κατά την μεταφορά, επαναχρησιμοποιήστε το κουτί και την προστατευτική συσκευασία που λάβατε κατά την αγορά. Εάν δεν έχετε πλέον την αρχική συσκευασία, προστατεύστε το εξωτερικό της μονάδας με υλικό που απορροφά τους κραδασμούς για να το προστατεύσετε από κτυπήματα, τοποθετήστε τη μέσα σε ένα γερό κιβώτιο και βεβαιωθείτε ότι φέρει σαφή σήμανση για τη μεταφορά εξοπλισμού ακριβείας. Κλείστε το κάλυμμα του φακού και συσκευάστε τη μονάδα. Εάν χρησιμοποιείτε κάποια υπηρεσία κούριερ για τη μεταφορά, ειδοποιήστε τους ότι η μονάδα περιέχει εξοπλισμό ακριβείας και θα πρέπει να τη χειριστούν ανάλογα. * Ç åããýçóþ óáò äåí êáëýðôåé öèïñýò ðïõ åíäý åôáé íá óõìâïýí óôï ðñïúüí êáôü ôç ìåôáöïñü. Πνευματικά δικαιώματα Áðáãïñåýåôáé áõóôçñü ç áíáðáñáãùãþ äßóêùí ãéá åêðïìðþ, äçìüóéá ðñïâïëþ, äçìüóéá ìïõóéêþ ðáñüóôáóç, Þ åíïéêßáóç (áíåîüñôçôá åüí õðüñ åé Þ ü é áðïæçìßùóç Þ áíôáìïéâþ) ùñßò ôçí Üäåéá ôïõ êáôü ïõ ôùí ðíåõìáôéêþí äéêáéùìüôùí. 10

13 Δίσκοι και αποθήκευση USB Δίσκοι Αναγνώσιμοι τύποι δίσκων Åßíáé äõíáôþ ç áíáðáñáãùãþ ôùí áêüëïõèùí äßóêùí. Τύποι δίσκων DVD- Âßíôåï DVD+RW DVD+R DVD+R DL DVD-RW DVD-R DVD-R DL Σύμβολα που χρησιμοπ Επεξήγηση οιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο Ðñïóéôü óôï åìðüñéï ëïãéóìéêü ðïõ ðåñéý åé õøçëþò-ðïéüôçôáò ôáéíßåò êáé ìïñöýò ïðôéêþí áðåéêïíßóåùí. Äåí åßíáé äõíáôþ ç áíáðáñáãùãþ âßíôåï DVD åüí ï êùäéêüò ðåñéï Þò äßóêïõ äåí áíôéóôïé åß óôçí åôéêýôá êùäéêïý ðåñéï Þò ðïõ âñßóêåôáé óôï ðëüé ôçò ìïíüäáò. Ïé äßóêïé DVD ðïõ ðåñéãñüöïíôáé óôá áñéóôåñü, åããñüöïíôáé óå Üëëï åããñáöýá DVD. Ìðïñåß íá áíáðáñüãåé Ýíá äßóêï DVD ðïõ ðåñéý åé âßíôåï ìïñöþò åéêüíùí. Ìðïñåß íá áíáðáñüãåé Ýíá äßóêï DVD ðïõ ðåñéý åé VR ìïñöþò åéêüíùí. Ìðïñåß íá áíáðáñüãåé äßóêï áí Ý åé "ïñéóôéêïðïéçèåß" áðü ôïí åããñáöýá DVD ðïõ Ý åé åããñüøåé ôéò åéêüíåò. Ìðïñåß íá áíáðáñüãåé ôá ðáñáêüôù áñ åßá ðïõ åããñüöçêáí ìå öïñìü ISO 9660/UDF: MP3/WMA/JPEG/MPEG1/2/ 4/DivX 3/4/5/6/DivX Ultra Ìðïñåß íá áíáðáñüãåé ìüíï ôçí ðñþôç óõíåäñßá ðáñüëï ðïõ ç ìïíüäá õðïóôçñßæåé ðïëëýò óõíåäñßåò. Âßíôåï CD CD CD-R/RW CD+R/RW Ëïãéóìéêü ðïõ ðåñéý åé åéêüíåò êáé Þ ï. Ìðïñåß íá áíáðáñüãåé Ýíá Âßíôåï CD (óôçí Ýêäïóç 2.0) ìå PBC (Ýëåã ïò áíáðáñáãùãþò). Ìðïñåß íá áíáðáñüãåé Super Video CD (SVCD). Ôï ëïãéóìéêü ðåñéý åé Þ ï êáé öùíþ. Ôá CD ðïõ äçìéïõñãþèçêáí ìå ôïí åããñáöýá CD Þ Ýíáí õðïëïãéóôþ. Ìðïñåß íá áíáðáñüãåé ôá ðáñáêüôù áñ åßá ðïõ åããñüöçêáí ìå öïñìü ISO9660 level-1 Þ -2/UDF: MP3/WMA/JPEG/Kodak Picture CD/FujiColor CD/ MPEG1/2/4/ DivX 3/4/5/6/DivX Ultra Õðïóôçñßæåé ôï åêôåôáìýíï öïñìü (Joliet). Õðïóôçñßæåé êáé ðïëëáðëýò óõíåäñßåò. Ìðïñåß íá áíáðáñüãåé äßóêïõò ðïõ åããñüöçêáí ìå åããñáöþ ðáêýôùí. Δεν υπάρχει εγγύηση για την απόδοση και την τονική ποιότητα των δίσκων CD με έλεγχο έναντι αντιγραφής σε αυτή τη μονάδα, οι οποίοι δε συμμορφώνονται με το πρότυπο για τους οπτικούς δίσκους (CD). Τα CD που συμμορφώνονται με τα πρότυπα CD φέρουν το ακόλουθο λογότυπο οπτικών δίσκων. Ελέγξτε τι απεικονίζεται στη συσκευασία του δίσκου ήχου. Η μονάδα αυτή συμμορφώνεται με τις μορφές τηλεοπτικού σήματος NTSC και PAL. Στην περίπτωση DVD-Βίντεο, SVCD, και Βίντεο CD, οι λειτουργίες αναπαραγωγής μπορεί να περιοριστούν επίτηδες από τους παραγωγούς του λογισμικού. Ενόσω η μονάδα αυτή αναπαράγει τα περιεχόμενα ενός δίσκου, ορισμένες λειτουργίες μπορεί να μην είναι 11

14 ενεργοποιημένες. Ανατρέξτε στις συνημμένες πληροφορίες χρήστη του δίσκου που αναπαράγεται. Δίσκοι DVD-R/R DL/RW, DVD+R/R DL/RW, CD-R/RW και CD+R/RW ενδέχεται να μην μπορούν να αναπαραχθούν αν είναι γρατσουνισμένοι, βρώμικοι, στρεβλωμένοι, ήεάν η κατάσταση ή οι συνθήκες εγγραφής είναι ακατάλληλες. Επίσης, η ανάγνωση του δίσκου πληροφοριών μπορεί να καθυστερήσει. Μόνο ο ήχος από τους ακόλουθους μπορεί να αναπαραχθεί. - MIX-MODE CD - CD-G - CD-EXTRA - CD TEXT Μη αναγνώσιμοι τύποι δίσκων Η αναπαραγωγή των ακόλουθων δίσκων δεν είναι δυνατή. - DVD-ROM - CD-ROM - PHOTO CD - DVD audio - SACD - DACD - DVD-RAM Στρογγυλοί δίσκοι με διάμετρο άλλη εκτός 8 ή 12 cm Δίσκοι ασυνήθιστου σχήματος Χειρισμός δίσκων Αποφύγετε να αγγίζετε την πλευρά αναπαραγωγής του δίσκου με γυμνά χέρια. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποθηκεύσει τους δίσκους στις θήκες τους όταν δεν τους χρησιμοποιείτε. Αποφύγετε την αποθήκευση των δίσκων σε χώρους με υψηλή υγρασία ή άμεσο ηλιακό φως. Αν η επιφάνεια αναπαραγωγής του δίσκου είναι λερωμένη με σκόνη ή δακτυλιές, η ποιότητα εικόνας και ήχου μπορεί να υποβαθμιστούν. Όταν η επιφάνεια αναπαραγωγής είναι λερωμένη, σκουπίστε την απαλά με ένα μαλακό στεγνό πανί, από το κέντρο του δίσκου προς τα έξω. Αποθήκευση USB μπορεί να αναπαραχθεί Στη μονάδα μπορείτε να προσαρτήσετε τις ακόλουθες συσκευές αποθήκευσης που χρησιμοποιούν USB 1.1: - ÌíÞìç USB (ìüíï óõóêåõýò ðïõ äåí åßíáé åîïðëéóìýíåò ìå ôç ëåéôïõñãßá áóöáëåßáò) - ÓõóêåõÞ áíüãíùóçò ðïëëáðëþí êáñôþí - ØçöéáêÞ êüìåñá (áí õðïóôçñßæåôáé ï áðïèçêåõôéêüò äßóêïò êëüóçò USB) Χρησιμοποιήστε αναγνώστη πολλαπλών καρτών για να συνδέσετε μια μνήμη κάρτας SD ή άλλο μέσο στην μονάδα. Υποστηρίζονται τα συστήματα αρχείων FAT16 και FAT32. Ορισμένα αρχεία συστήματος μπορεί να μην υποστηρίζονται. Αν το μέσο δεν υποστηρίζεται, φορμάρετε το μέσο στο σύστημα των Windows πριν το χρησιμοποιήσετε. Αυτή η μονάδα μπορεί να αναπαράγει μόνο μια κάρτα μνήμης έστω και εάν έχουν τοποθετηθεί πολλαπλές κάρτες στον αναγνώστη καρτών. Τοποθετήστε μόνο την κάρτα που θέλετε να αναπαράγετε. Προδιαγραφές αρχείων που μπορούν να αναπαραχθούν Διαμόρφωση αρχείου MP3 WMA Επέκταση αρχείου * ".mp3" Þ ".MP3" ".wma" Þ ".WMA" Προδιαγραφές Bit rate: 16 Ýùò 320K bps Óõ íüôçôá äåéãìáôïëçøßáò: 11 khz, 16 khz, 22,05 khz, 32 khz, 44,1 khz, 48 khz Bit rate: 64 Ýùò 192K bps Óõ íüôçôá äåéãìáôïëçøßáò: 44,1 khz, 48 khz Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά προϊόντα όπως βενζίνη, ή αντιστατικά προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί για αναλογικούς δίσκους. Μην κολλάτε χαρτιά ή αυτοκόλλητα στο δίσκο. 12

15 Διαμόρφωση αρχείου DivX DivX Ultra Επέκταση αρχείου * ".divx" Þ ".DIVX", ".avi" Þ ".AVI" Προδιαγραφές ùò 3Mbps ÌÝãéóôïò áñéèìüò åéêïíïóôïé åßùí: 720 x 576 åéêïíïóôïé åßá Éäáíéêüò ñõèìüò êáñý: 30fps íá áñ åßï ìðïñåß íá ìçí åßíáé óå ìïñöþ áñ åßïõ DivX áêüìá êáé áí Ý åé åðýêôáóç áñ åßïõ ".avi" Þ ".AVI". Óå áõôþ ôçí ðåñßðôùóç, ôï áñ åßï äåí ìðïñåß íá áíáðáñá èåß. JPEG ".jpg" Þ ".JPG" Áñéèìüò åéêïíïóôïé åßùí: ùò 3027 x 2048 åéêïíïóôïé åßá Äåí õðïóôçñßæåôáé JPEG êßíçóçò. Õðïóôçñßæïíôáé äåäïìýíá JPEG ðïõ Ý ïõí äçìéïõñãçèåß áðü ôï ðñüôõðï DCF (Design rule for Camera File system Êáíüíáò ó åäéáóìïý ãéá óýóôçìá áñ åßùí êüìåñáò). Ïé åéêüíåò ìðïñåß íá ìçí áíáðáñüãïíôáé áí ñçóéìïðïéåßôáé ç ëåéôïõñãßá ôçò áõôüìáôçò ðåñéóôñïöþò ôçò øçöéáêþò áêßíçôçò êüìåñáò Þ ôá äåäïìýíá õðïâüëëïíôáé óå åðåîåñãáóßá, äéïñèþíïíôáé Þ áðïèçêåýïíôáé îáíü ñçóéìïðïéþíôáò ëïãéóìéêü åðåîåñãáóßáò åéêüíùí áðü õðïëïãéóôþ. * Áí ñçóéìïðïéçèåß áñáêôþñáò äéðëïý-byte ãéá üíïìá áñ åßïõ, äåí èá áðåéêïíéóôåß óùóôü. ÌÝãåèïò áñ åßïõ Óõíïëéêüò áñéèìüò áñ åßùí Óõíïëéêüò áñéèìüò öáêýëùí 4 GB 648 áñ åßá (óõìðåñéëáìâáíïìýíùí öáêýëùí) + 2 ðñïåðéëåãìýíïé öüêåëïé ùò 300 öüêåëïé 13

16 Ονόματα εξαρτημάτων και λειτουργιών Μπροστά A L B C K D E F G J I D H Όνομα A Óýñåôå ôï êüëõììá ôïõ öáêïý Λειτουργία Êëåßóôå ôï êüëõììá ôïõ öáêïý ãéá íá ðñïóôáôýøåôå ôïí öáêü üôáí äåí ñçóéìïðïéåßôå ôçí ìïíüäá. Ìðïñåßôå íá äéáêüøåôå ôçí ðñïâïëþ ðëþñùò êëåßíïíôáò ôï êüëõììá ôïõ öáêïý êáôü ôçí ðñïâïëþ. Ùóôüóï, áí áõôþ ç êáôüóôáóç óõíå éóôåß ãéá 30 ëåðôü, ç ëüìðá ôçò ìïíüäáò èá óâþóåé áõôïìüôùò. sóåë. 21 B Õðïäï Þ áêïõóôéêþí ÓõíäÝåé ôá áêïõóôéêü óôçí ìïíüäá. sóåë. 55 C Ðåñéï Þ äýêôç öùôüò áðü ôï ôçëå åéñéóôþñéï ËáìâÜíåé óþìáôá áðü ôï ôçëå åéñéóôþñéï. sóåë. 18 D Ç åßá Õðïóôçñßæåé óýóôçìá ç åßùí virtual surround ôçò Dolby. sóåë. 57 E Èýñá USB ÓõíäÝåé ìéá ìíþìç USB ðïõ ñçóéìïðïéåß ôï ðñüôõðï USB 1.1 Þ ìéá óõóêåõþ áíüãùíóçò ðïëëáðëþí êáñôþí ãéá íá áíáðáñüãåé öïñìü áðïèþêåõóçò MP3/WMA, JPEG, DivX êáé Üëëá. sóåë. 49 F ÐáñÜèõñï åíäåßîåùí Äåß íåé ôá ìçíýìáôá áíüëïãá ìå ôçí ëåéôïõñãßá ôçò ìïíüäáò. sóåë. 22 G Êïõìðß åîáãùãþò ÐéÝóôå ôï êïõìðß áõôü ãéá íá åîüãåôå Ýíá äßóêï áðü ôç ó éóìþ. sóåë. 25 (áíïßãìáôïò/êëåéóßìáôïò) H Ó éóìþ äßóêïõ ÅéóÜãåôå ôïí äßóêï ðïõ èýëåôå íá áíáðáñüãåôå. sóåë. 22 I Ðüäé J Ó éóìþ áóöáëåßáò (j) K Åßóïäïò åîáåñéóìïý L Öáêüò ðñïâïëþò Ç óõóêåõþ ðáßñíåé êëßóç óôñýöïíôáò ôá ðïäáñüêéá ôçò ìïíüäáò ðïõ âñßóêïíôáé óôç ìåñéü ôçò äéáóýíäåóçò. Áí ôá ðïäáñüêéá ôçò ìïíüäáò åêôáèïýí óôï ìýãéóôï ìþêïò ôïõò, ç ìýãéóôç êëßóç ôçò ìïíüäáò åßíáé Ýùò 10 ìïßñåò. sóåë. 24 Õðïóôçñßæåé ôï óýóôçìá áóöáëåßáò ðñüóäåóçò ôçò Kensington. Ãéá ðëçñïöïñßåò, åðéóêåöôåßôå ôçí éóôïóåëßäá ôçò Kensington óôï Êáôåõèýíåé ôïí øõ ñü áýñá ìýóá óôçí ìïíüäá. Áí ìáæåõôåß óêüíç óôçí åßóïäï åîáåñéóìïý ìðïñåß íá ðñïêáëýóåé áýîçóç ôçò åóùôåñéêþò èåñìïêñáóßáò ôçò ìïíüäáò, ìå óõíýðåéá ôçí åìöüíéóç ðñïâëçìüôùí óôç ëåéôïõñãßá êáé ìåßùóç ôçò äéüñêåéáò æùþò ôïõ ïðôéêïý óõóôþìáôïò. Êáèáñßæåôå ôï ðåñéïäéêü. sóåë. 73 ÐñïâÜëåé ôçí åéêüíá. 14

17 Πίσω L K A J I H Ðþò íá áíïßîåôå ôï êüëõììá äéáóýíäåóçò ÐáôÞóôå åäþ ãéá íá áíïßîåé. B G F E D C Όνομα Λειτουργία A Èýñá åéóüäïõ éó ýïò ÓõíäÝóôå ôï êáëþäéï ôñïöïäïóßáò. sóåë. 21 B Èýñá óõíôþñçóçò C Èýñá åéóüäïõ HDMI D Èýñá åéóüäïõ õðïëïãéóôþ E Èýñá åéóüäïõ âßíôåï F ÏðôéêÞ èýñá åîüäïõ Þ ïõ G Ðåñéï Þ äýêôç öùôüò áðü ôï ôçëå åéñéóôþñéï H îïäïò åîáåñéóìïý I Äéáêüðôçò ãéá Üíïéãìá ôïõ êáëýììáôïò ëüìðáò ÁõôÞ åßíáé ç èýñá åëýã ïõ. Äåí ñçóéìïðïéåßôáé êáôü ôç äéüñêåéá ôçò êáíïíéêþò ëåéôïõñãßáò. ÓõíäÝåé ìéá óõóêåõþ âßíôåï ìå öïñìü HDMI Þ Ýíáí õðïëïãéóôþ óôçí ìïíüäá. sóåë. 52 Ìðïñåß íá óõíäåèåß óôçí èýñá åîüäïõ RGB åíüò õðïëïãéóôþ Þ óôçí èýñá åîüäïõ component video ìéáò óõóêåõþò âßíôåï. sóåë. 51, 52 Ìðïñåß íá óõíäåèåß ìå ôçí èýñá åîüäïõ êáíïíéêþò åéêüíáò ìéáò óõóêåõþò âßíôåï. sóåë. 50 Ìðïñåß íá óõíäåèåß óå ìéá óõóêåõþ Þ ïõ ìå ìéá øçöéáêþ ïðôéêþ èýñá åéóüäïõ. sóåë. 56 ËáìâÜíåé óþìáôá áðü ôï ôçëå åéñéóôþñéï. sóåë. 18 Ç Ýîïäïò áýñá ôçí ìïíüäáò áöïý êñõþóåé. Προσοχή Ìçí êáëýðôåôå ôçí Ýîïäï åîáåñéóìïý êáé ìçí ôçí áããßæåôå áìýóùò ìåôü ôçí ðñïâïëþ Þ óôç äéüñêåéá ôçò ðñïâïëþò, êáèþò óå áõôþí áíáðôýóóåôáé õøçëþ èåñìïêñáóßá. ÐéÝóôå áõôü ôï êïõìðß ãéá íá áíïßîåôå ôï êüëõììá ôçò ëüìðáò. sóåë. 76 J Èýñá åîüäïõ subwoofer Ìðïñåß íá óõíäåèåß Ýíá åîùôåñéêþò ôñïöïäïóßáò subwoofer óôçí ìïíüäá. sóåë. 56 K Ðñïò èýñá åéóüäïõ Audio (¹ ïò) Ìðïñåß íá óõíäåèåß óôç èýñá åîüäïõ Þ ïõ ôçò óõíäåäåìýíçò óõóêåõþò âßíôåï Þ åíüò õðïëïãéóôþ. sóåë. 50, 51, 52 15

18 L Èýñá åéóüäïõ S-Video Ìðïñåß íá óõíäåèåß ìå ôçí èýñá åîüäïõ S-Video ìéáò óõóêåõþò âßíôåï. sóåë. 51 Επάνω A B C G F D E vκουμπί Source (Προέλευση) sσελ. 53 vκουμπί Skip (παράλειψη) sσελ. 27 vκουμπί Stop (Διακοπή) sσελ. 25 vκουμπιά ρύθμισης Volume (Ένταση ήχου) sσελ. 23 vενδεικτική λυχνία Image On (Ενεργοποίηση εικόνας) sσελ. 69 vενδεικτική λυχνία Image Off (Απενεργοποίηση εικόνας) sσελ. 21, 25, 69 vκουμπί Power (Λειτουργία) sσελ. 21, 25 vκουμπί Play/Pause vκουμπί Break (Αναπαραγωγή/Παύση) (Διάλειμμα) sσελ. 26 sσελ. 28 vκουμπί Image On/Off (Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση εικόνας) sσελ. 36 Όνομα Λειτουργία A Äáêôýëéïò åóôßáóçò ÌåôáêéíÞóôå ðñïò ôá áñéóôåñü Þ ðñïò ôá äåîéü ãéá åóôßáóç óôçí åéêüíá. sóåë. 23 B Äáêôýëéïò æïõì ÌåôáêéíÞóôå ðñïò ôá áñéóôåñü Þ ðñïò ôá äåîéü ãéá æïõì óôçí åéêüíá. sóåë. 23 C Äáêôýëéïò êáôáêüñõöçò ìåôáôüðéóçò öáêïý D ÅíäåéêôéêÞ ëõ íßá êáôüóôáóçò E ÊÜëõììá ëüìðáò F Äáêôýëéïò ïñéæüíôéáò ìåôáôüðéóçò öáêïý G ËáâÞ êáëýììáôïò öáêïý ÐåñéóôñÝøôå ðñïò ôá åìðñüò Þ ðñïò ôá ðßóù Þ ñõèìßóôå ôçí êáôáêüñõöç èýóç ôçò åéêüíáò. sóåë. 23 Áí ðñïêýøåé êüðïéï ðñüâëçìá óôç ìïíüäá, ç åíäåéêôéêþ ëõ íßá êáôüóôáóçò áíáâïóâþíåé Þ áíüâåé ãéá íá äåßîåé üôé õðüñ åé ðñüâëçìá. sóåë. 68 ¼ôáí áíôéêáèéóôüôå ôçí ëüìðá, áíïßîôå ôï êüëõììá êáé áíôéêáôáóôþóôå ôçí ëüìðá. sóåë. 76 ÐåñéóôñÝøôå ôïí äáêôýëéï ðñïò ôá áñéóôåñü Þ ôá äåîéü ãéá íá ñõèìßóåôå ôçí ïñéæüíôéá èýóç ôçò åéêüíáò. sóåë. 23 Óýñåôå ôïí óõãêñáôçôþñá ãéá íá áíïßîåôå Þ íá êëåßóåôå ôï êüëõììá ôïõ öáêïý. sóåë

19 Τηλεχειριστήριο Χρήσιμες λειτουργίες sσελ. 43 sσελ. 38 sσελ. 40 sσελ. 45 sσελ. 57 sσελ. 58 sσελ. 41 sσελ. 47 sσελ. 25 sσελ. 26, 27 sσελ. 26, 27 sσελ. 26, 27 sσελ. 27 sσελ. 27 sσελ. 25 A B Κουμπιά που χρησιμοποιούνται κατά την αναπαραγωγή sσελ. 30 sσελ. 30, 33, 35, 36 sσελ. 59 sσελ. 32 G F Προηγμένες λειτουργίες sσελ. 53 sσελ. 28 sσελ. 28 Κουμπιά που χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση ήχου sσελ. 23 sσελ. 29 Κουμπιά που χρησιμοποιούνται κατά τη ρύθμιση του DVD-Βίντεο sσελ. 42 sσελ. 42 sσελ. 43 sσελ. 31, 33, 35, 36 sσελ. 30, 33, 34, 35 C D E Όνομα A Ðåñéï Þ åêðïìðþò öùôüò ôçëå åéñéóôçñßïõ Λειτουργία ÅêðÝìðåé óþìáôá ôçëå åéñéóôçñßïõ. sóåë. 18 B Åíåñãïðïéåß Þ áðåíåñãïðïéåß ôçí ðáñï Þ ñåýìáôïò óôç óõóêåõþ. sóåë. 25 C Äéïñèþíåé ôçí ðáñáìüñöùóç ôñáðåæßïõ ôçò ïèüíçò óå ôåôñüãùíç Þ ïñèïãþíéá. sóåë. 24 D Áðåéêïíßæåé Þ êëåßíåé ôçí ñýèìéóç êáé ôï ìåíïý åëýã ïõ. sóåë. 65 E ÁíÜâåé Þ óâþíåé ôçí ëüìðá. Áöïý Ý åôå åðéëýîåé Ýíáí ôßôëï ðñïò áíáðáñáãùãþ áðü ôç ëßóôá áñ åßùí, ñçóéìïðïéþóôå ôï êïõìðß ãéá íá óâþóåôå ôç ëüìðá êáé íá áðïëáýóåôå ìüíï ìïõóéêþ. sóåë. 36 F ÐéÝóôå ôï êïõìðß áõôü ãéá íá åîüãåôå Ýíá äßóêï áðü ôç ó éóìþ. sóåë. 25 G Äéáêüðôçò åíáëëáãþò ëåéôïõñãßáò/áñéèìþí ÅíáëëÜóóåé ìåôáîý ôùí ëåéôïõñãéþí êáé ôïí áñéèìþí ðïõ èýëåôå íá ñçóéìïðïéþóåôå. Óýñåôå áõôü ôï äéáêüðôç óôçí èýóç ëåéôïõñãßáò ãéá íá ñçóéìïðïéþóåôå ïðïéáäþðïôå ëåéôïõñãßá. sóåë

20 Προετοιμασία του τηλεχειριστηρίου Εισαγωγή των μπαταριών Προσοχή ÅëÝãîôå ôéò èýóåéò ôùí óçìåßùí (+) êáé (-) óôçí õðïäï Þ ôùí ìðáôáñéþí êáé âåâáéùèåßôå ãéá ôç óùóôþ ôïðïèýôçóþ ôïõò. Ôç óôéãìþ ôçò áãïñüò, ïé ìðáôáñßåò äåí åßíáé ôïðïèåôçìýíåò óôï ôçëå åéñéóôþñéï. Ðñéí ôç ñþóç, åéóáãüãåôå ôéò ìðáôáñßåò ðïõ ðáñý ïíôáé ìå áõôþ ôç ìïíüäá. A B C Πιέστε προς τα μέσα το άγκιστρο στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου και έπειτα σηκώστε το προς τα επάνω. Εισαγάγετε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα. Κλείστε το κάλυμμα των μπαταριών. ÅÜí ðáñáôçñçèïýí êáèõóôåñþóåéò óôçí áðüêñéóç ôïõ ôçëå åéñéóôçñßïõ Þ åüí áõôü äåí ëåéôïõñãåß áöïý ðáñýëèåé êüðïéï äéüóôçìá ñþóçò ôïõ, ðéèáíþò óçìáßíåé üôé ïé ìðáôáñßåò Ý ïõí ó åäüí åîáíôëçèåß êáé ñåéüæïíôáé áíôéêáôüóôáóç. ÓõíéóôÜôáé íá Ý åôå äýï åöåäñéêýò áëêáëéêýò ìðáôáñßåò (ìáããáíßïõ) ìåãýèïõò AA Ýôïéìåò ãéá ñþóç üôáí ñåéáóôåß. Εμβέλεια χρήσης τηλεχειριστηρίου Περιοχή λειτουργίας (οριζόντια) Ðåñßðïõ 30 Ðåñßðïõ 30 Ðåñßðïõ 30 Ðåñßðïõ 30 7 m 7 m Περιοχή λειτουργίας (κατακόρυφη) Ðåñßðïõ 15 Ðåñßðïõ 15 Ðåñßðïõ 15 Ðåñßðïõ 15 7 m 7 m Áðïöýãåôå ôçí Ýêèåóç ôçò ðåñéï Þò äýêôç öùôüò ôïõ ôçëå åéñéóôçñßïõ áõôïý óå Üìåóï çëéáêü öùò Þ óå öùò öèïñéóìïý. ÅíäÝ åôáé íá ìçí åßíáé äõíáôþ ç ëþøç óþìáôïò áðü ôï ôçëå åéñéóôþñéï. 18

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ÈåñìïóôÜôçò ÓõíôÞñçóçò REF-DF-SM ÅëÝã åé Ýíá èåñìïóôïé åßï PTC Êëßìáêá èåñìïêñáóßáò: -19? +99 C ëåã ïò áðüøõîçò - dfrst Ôñßá ñåëý: óõìðéåóôþò (30Á, 2ÇÑ),

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο

Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο Υποδεικνύει περιεχόμενο που ενδέχεται να προκαλέσει φθορά ή βλάβη στη μονάδα. Υποδεικνύει πρόσθετες πληροφορίες και σημεία που ενδέχεται να είναι χρήσιμα

Διαβάστε περισσότερα

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ATHINA COURT ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ Το συγκρότημα διαμερισμάτων AΘΗΝΑ βρίσκεται σε μια ήσυχη περιοχή στην Έγκωμη, Γωνία Γρηγόρη Αυξεντίου & Αρχιεπισκόπου Λεοντίου και αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ Εικονογράφηση ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ï ðéï ìåãüëïò êáé ï ðéï óçìáíôéêüò ðáéäáãùãéêüò êáíüíáò äåí åßíáé ôï íá

Διαβάστε περισσότερα

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí B i o f l o n Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí Ç åôáéñåßá Aflex, ç ïðïßá éäñýèçêå ôï 1973, Þôáí ç ðñþôç ðïõ ó åäßáóå ôïí åýêáìðôï óùëþíá PTFE ãéá ôç ìåôáöïñü çìéêþí õãñþí ðñßí áðü 35 ñüíéá. Ï åëéêïåéäþò

Διαβάστε περισσότερα

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ!

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ÅããõÜôáé ôçí áóöüëåéá êáé õãåßá ôïõ ìùñïý êáôü ôç äéüñêåéá ôïõ ýðíïõ! AP 1270638 Õðüóôñùìá Aerosleep, : 61,00 AP 125060 ÊÜëõììá Aerosleep, : 15,30 ÁóöáëÞò, ðüíôá áñêåôüò

Διαβάστε περισσότερα

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 138 Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 10 ÌÏÍÔÅËÏ ÁÐÏÔÉÌÇÓÇÓ ÔÙÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ 11 ÔÏÌÅÉÓ ÅÖÁÑÌÏÃÇÓ ÔÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ 139

Διαβάστε περισσότερα

MARATHON TX-1 (7882-000)

MARATHON TX-1 (7882-000) ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΙΑ ΡΟΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ MARATHON TX-1 (7882-000) Παρόµοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΑ τα προϊόντα της KETTLER είναι σχεδιασµένα µε τους τελευταίους

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο

Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο Υποδεικνύει περιεχόμενο που ενδέχεται να προκαλέσει φθορά ή βλάβη στη μονάδα. Υποδεικνύει πρόσθετες πληροφορίες και σημεία που ενδέχεται να είναι χρήσιμα

Διαβάστε περισσότερα

www.aten.gr ÐÑÙÔÁ Ç ÁÓÖÁËÅÉÁ Ïäçãßåò ñþóçò ÕÄÑÁÕËÉÊÅÓ ÁÍÔËÉÅÓ ÆU4xxxTXx ATEN Ε.Π.Ε. Τηλ 210 2525222, Fax 210 2723929

www.aten.gr ÐÑÙÔÁ Ç ÁÓÖÁËÅÉÁ Ïäçãßåò ñþóçò ÕÄÑÁÕËÉÊÅÓ ÁÍÔËÉÅÓ ÆU4xxxTXx ATEN Ε.Π.Ε. Τηλ 210 2525222, Fax 210 2723929 Ïäçãßåò ñþóçò ÕÄÑÁÕËÉÊÅÓ ÁÍÔËÉÅÓ ÆU4xxxTXx L2616 GR Rev. B 08/06 Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò áðåõèõíèåßôå óôï ÅîïõóéïäïôçìÝíï ÊÝíôñï Ôå íéêþò ÅîõðçñÝôçóçò ôçò Enerpac: ÁÔÅÍ ÅÐÅ Ôçë 210 2710246 Fax 210

Διαβάστε περισσότερα

CC408. Solution 880. ÓõóôÞìáôá áóöáëåßáò. Åã åéñßäéï åéñéóìïý

CC408. Solution 880. ÓõóôÞìáôá áóöáëåßáò. Åã åéñßäéï åéñéóìïý CC408 ÓõóôÞìáôá áóöáëåßáò GR Åã åéñßäéï åéñéóìïý Solution 880 CC408 I Åã åéñßäéï åéñéóìïý I Óçìåéþóåéò Óçìåßùóç Ðíåõìáôéêþí ÄéêáéùìÜôùí Εκτός εάν δηλωθεί διαφορετικά, η έκδοση αυτή είναι πνευματική ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

Ïäçãßåò ñþóçò. ZA4 Αεροϋδραυλικές αντλίες ÐÑÙÔÁ Ç ÁÓÖÁËÅÉÁ

Ïäçãßåò ñþóçò. ZA4 Αεροϋδραυλικές αντλίες ÐÑÙÔÁ Ç ÁÓÖÁËÅÉÁ Ïäçãßåò ñþóçò Z4 Αεροϋδραυλικές αντλίες L671 GR Rev. 03/07 Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò áðåõèõíèåßôå óôï ÅîïõóéïäïôçìÝíï ÊÝíôñï Ôå íéêþò ÅîõðçñÝôçóçò ôçò Enerpac: ΑΤΕΝ Ε.Π.Ε. Ôçë 10 71046 Fax 10 7399 atengr@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

U-PHONO UFO202. Ðåñéëçðôéêü Åã åéñßäéï. www.behringer.com

U-PHONO UFO202. Ðåñéëçðôéêü Åã åéñßäéï. www.behringer.com Ðåñéëçðôéêü Åã åéñßäéï U-PHONO UFO202 Υψηλής ποιότητας Σύνδεση ¹χου USB με ενσωματωμένο Ηχητικό Προενισχυτή και Πακέτο Λογισμικού για την Ψηφιοποίηση των Κασετών Σας και των Βινυλίων Σας Ευχαριστούμε Ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ & ÅÈÍÉÊÙÍ ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁÔÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÓÔÅÃÁÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏÕ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁÓ ÁÎÉÁÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο.

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Τελικό Πρόγραμμα Β Χειρουργική και Γαστρεντερολογική κλινική, Ναυτικού Νοσοκομείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ. 2. Βασικοί Ορισμοί. P / A o. Ονομαστική ή Μηχανική Τάση P / A. Πραγματική Τάση. Oνομαστική ή Μηχανική Επιμήκυνση L o

ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ. 2. Βασικοί Ορισμοί. P / A o. Ονομαστική ή Μηχανική Τάση P / A. Πραγματική Τάση. Oνομαστική ή Μηχανική Επιμήκυνση L o ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ 1. Εισαγωγή Σε ένα πείραμα εφελκυσμού, ένα δοκίμιο μήκους L και εγκάρσιας διατομής A υφίσταται συνεχώς αυξανόμενη μονοαξονική επιμήκυνση [συνήθως χρησιμοποιώντας σταθερή ταχύτητα v (crss-head

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò Ferral Ferral Της Πηνελόπης Λεονταρά Σήμανση CE: Πως γίνεται ο έλεγχος της παραγωγικής Ï êáèïñéóìüò ôïõ åëýã ïõ ðáñáãùãþò óå Ýíá êáôáóêåõáóôéêü óýìöùíá ìå ôéò ôå íéêýò ðñïäéáãñáöýò ãéá ôá êïõöþìáôá, óôçí

Διαβάστε περισσότερα

μηχανήματα της αγοράς.

μηχανήματα της αγοράς. Κόφτες πλακιδίων χειρός και ηλεκτρικοί υγράς κοπής, βενζινοκίνητοι και πετρελαιοκίνητοι συμπιεστές εδάφους, λειαντήρες δαπέδων (ελικοπτεράκια) και δονητικοί πήχες μπετόν, αποτελούν την κατηγορία αυτή.

Διαβάστε περισσότερα

Οικοδομικά Μηχανήματα

Οικοδομικά Μηχανήματα Οικοδομικά Μηχανήματα Βενζινοκίνητοι και πετρελαιοκίνητοι συμπιεστές εδάφους, λειαντήρες δαπέδων (ελικοπτεράκια), δονητικός πήχης μπετού, βενζινοκίνητος κόφτης, είναι τα νέα είδη μας στην κατηγορία αυτή.

Διαβάστε περισσότερα

YΚύρια Μονάδα YΤηλεχειριστήριο Y Μπαταρίες ξηρού στοιχείου τύπου AA (2 τµχ.) YΚάλυµµα φακού. Ενδείξεις που χρησιµοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο

YΚύρια Μονάδα YΤηλεχειριστήριο Y Μπαταρίες ξηρού στοιχείου τύπου AA (2 τµχ.) YΚάλυµµα φακού. Ενδείξεις που χρησιµοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο Αποσυσκευασία του βιντεοπροβολέα Ανατρέξτε στην ακόλουθη λίστα ελέγχου και βεβαιωθείτε ότι έχετε λάβει όλα τα στοιχεία. Εάν κάποια στοιχεία λείπουν επικοινωνήστε µε το σηµείο αγοράς. YΚύρια Μονάδα YΤηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Αποσυσκευασία του βιντεοπροβολέα

Αποσυσκευασία του βιντεοπροβολέα Αποσυσκευασία του βιντεοπροβολέα Ανατρέξτε στην ακόλουθη λίστα ελέγχου και βεβαιωθείτε ότι έχετε λάβει όλα τα στοιχεία. Εάν κάποια στοιχεία λείπουν επικοινωνήστε µε το σηµείο αγοράς. YΚύρια Μονάδα YΤηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΩΡΑ Η επίσημη ώρα για τον αγώνα "ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ 2007" είναι 9η του αστεροσκοπείου Αθηνών. Η πληροφόρηση γίνεται με τηλεφωνική κλήση του αριθμού 141. 2. ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα ΣΗΜΕΙΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ 1 Στον Ατλαντικό Κώδικα ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι έκρυψε τις οδηγίες για την κατασκευή µιας στρατιάς από ροµπότ. 2 Η ανακάλυψη ανήκει στην οµάδα του Μάριο Ταντέι. Προηγουµένως πιστευόταν ότι

Διαβάστε περισσότερα

ÖÑÕÃÁÍÉÉÅÑÁ ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ THTO05613

ÖÑÕÃÁÍÉÉÅÑÁ ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ THTO05613 ÖÑÕÃÁÍÉÉÅÑÁ ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ THTO05613 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό. Το νερό μπορεί να βλάψει τη συσκευή διεισδύοντας από τις σχισμές και τα ανοίγματα της συσκευής. Πριν φρυγανίσετε

Διαβάστε περισσότερα

JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Φορτιστές Μπαταριών JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ JUMP STARTER (Booster) εκκινητής μπαταριών και εφεδρική μπαταρία (Power Bank) τώρα σε μια συσκευή. Μια νέα, κομψή και πρακτική πολυσυσκευή

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Portable Media Center. Απολαύστε εύκολα ταινίες, μουσική και φωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 Αγαπητοί συνάδελφοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας στέλνουμε το πρόγραμμα του 2ου Συνεδρίου για τις Διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá:

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá: Ç ÅÔÁÉÑÉÁ Ç åôáéñßá Áöïß ÊÜìôóç ÁÅ éäñýèçêå ôï 1991 ìåôü áðï óõã þíåõóç ôçò åôáéñßáò Ê.ÊÜìôóçò & Óßá ÏÅ êáé ôçò åôáéñßáò Áöïß ÊÜìôóç ÏÅ. äñá ôçò åôáéñßáò åßíáé ç Èåóóáëïíßêç. Ôï äßêôõï ðùëþóåùí ôçò åôáéñßáò

Διαβάστε περισσότερα

1. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï

1. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï 5. ÐÑÏÏÄÏÉ 7 5. ÁñéèìçôéêÞ ðñüïäïò Á ÏìÜäá. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï á = 7 êáé äéáöïñü ù = 3. Óõíåðþò

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÏ ÇR1830 18 mm ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÏ ÇR2230 22 mm 419 Ìðåôüí Ö 18 mm Îýëï Ö 24 mm ÌÝôáëëï Ö 13 mm 440 W Ισχύς κρούσης* 1,2J Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï 0-1500 rpm Êñïýóåéò ôï ëåðôü 0-5000 1,9 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 214,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. Τµήµα Α Αν. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Ρ. Γεωργακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

ÅõñùðáúêÞ íùóç Áëïõìéíßïõ Ý åé äçìïóéåýóåé Ýíáí ìßíé - ïäçãü åðåîþãçóçò

ÅõñùðáúêÞ íùóç Áëïõìéíßïõ Ý åé äçìïóéåýóåé Ýíáí ìßíé - ïäçãü åðåîþãçóçò Ôå íéêü èýìáôá CE marking of curtain walling This FAECF Guidance Sheet provides an explanation to the product standard on curtain walling EN 13830 with more details for the manufacturer and reader of the

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Maxi-Cosi Pebble. Η τελευταία λέξη στην ασφάλεια και την άνεση.

Το νέο Maxi-Cosi Pebble. Η τελευταία λέξη στην ασφάλεια και την άνεση. MAXI-COSI Το νέο Maxi-Cosi Pebble. Η τελευταία λέξη στην ασφάλεια και την άνεση. Ανεση 2 τρόποι τοποθέτησης του Maxi-Cosi Pebble: - µε τη βάση Maxi-Cosi FamilyFix (IsoFix). - χωρίς βάση, µε ζώνη ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου Your-conditions ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Οδηγίες προς το κοινό...2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση......3 Προσοχή...4 Έλεγχοι πριν τη λειτουργία...5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα!

Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα! Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα! Αφυγραντές Ιονιστές Το κλίμα αλλάζει. Οι αλλαγές που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και που θα δούμε τα επόμενα ογδόντα χρόνια, είναι κυρίως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ÅðåéäÞ ç êëïðþ Ýãéíå êáèçìåñéíüôçôá... Êïéìçèåßôå Üöïâá ìå áíïé ôýò ôéò ìðáëêïíüðïñôåò

ÅðåéäÞ ç êëïðþ Ýãéíå êáèçìåñéíüôçôá... Êïéìçèåßôå Üöïâá ìå áíïé ôýò ôéò ìðáëêïíüðïñôåò ÅðåéäÞ ç êëïðþ Ýãéíå êáèçìåñéíüôçôá... Êïéìçèåßôå Üöïâá ìå áíïé ôýò ôéò ìðáëêïíüðïñôåò Ðáôæïýñé áóöáëåßáò ðáñáäïóéáêïý ôýðïõ Το πατζούρι ασφαλείας παραδοσιακού τύπου σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από

Διαβάστε περισσότερα

Πριν τη χρήση ΠPOΦYΛAΞH. Αναχώρηση

Πριν τη χρήση ΠPOΦYΛAΞH. Αναχώρηση ΠPOΦYΛAΞH Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικός και να δίνεται μεγάλη σημασία στην ασφάλεια κατά τη χρήση των χειριστηρίων ήχου ενώ οδηγείτε. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος. Επίσης, φροντίστε να ρυθμίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ AV-1305R

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ AV-1305R ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ AV-1305R 1 Σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 01 01 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 01 01 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 0 σελίδα 02 03 04 05 0608 095 67 8 9 2 22 23 263 39 57 58 5960 6 62 65 6623 0 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ 02 ÃÅÍÉKÁ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÃÉÁ ÔÏ ÐÏËÕÐÑÏÐÕËÅÍÉÏ ANDOM 03 ÉÄÉÏÔÇÔÅÓ ÔÇÓ ÐÑÙÔÇÓ ÕËÇÓ ÔÏÕ AQUAPU 04 ÉÄÉÏÔÇÔÅÓÐËÅÏÍÅKÔÇÌÁÔÁ

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών SCEH-0001 7010522 2010 Sony Computer Entertainment Europe Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το πακέτο μικροφώνων SingStar. Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ

ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ 13 Íåïé ÓõããñáöåéΣ, Äéáãùíéóìüò ÄéçãÞìáôïò 12,48 13,28 Åëåõèåñïôõðßáò, 2001 2002, óåë. 140, ISBN: 960-211-645-5 Γιώργος ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΣ Σενάριο για Μια χαμένη αγάπη 15,81 16,84

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (cosφ) 1,0 1,0 1,0 1,0 ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ DC (Volt) 12 12 12 12 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ AVR AVR AVR AVR

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (cosφ) 1,0 1,0 1,0 1,0 ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ DC (Volt) 12 12 12 12 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ AVR AVR AVR AVR ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Οι πλέον αξιόπιστες γεννήτριες στην κατηγορία τους, µε προσεγµένα υλικά κατασκευής, φινίρισµα και εξοπλισµό. Επίσης, έχουν µεγάλη δεξαµενή καυσίµου για µεγαλύτερη αυτονοµία - διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3 μικρές ιστορίες Κι όσο το φυσικό περιβάλλον περιορίζεται, τόσο και ακριβαίνει. Η ανάπτυξη πλέον δεν συμφέρει. εν το έχουμε συνειδητοποιήσει, αλλά η τελευταία μεγάλη αγορά στον πλανήτη θα είναι η Φύση.

Διαβάστε περισσότερα

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους.

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους. ΠΡΟΣΟΧΗ: Γενικές οδηγίες ασφαλείας Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρόσθετες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΑΠΑΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΣΑΒΙ ΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΑΠΑΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΣΑΒΙ ΙΑ ÄÑÁÐÁÍÁ 6501-6501 (6501Χ) 6501 6501X 70 ÔÅ ÍÉÊÁ ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ 6501 6501 Éêáíüôçôá ïðþò: Ξύλο/Μέταλλο Ö 9/6,5 mm 230W 230W Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï 4500 rpm 4500 rpm 0,9 kg 0,9 kg Ôóïê Ö 6 mm (3/8 x24 F) ÔéìÞ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή ρολογιού

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή ρολογιού Εισαγωγή Αυτό το κομψό ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Το περίβλημα του ρολογιού διαθέτει λεπτή κάμερα και αναγνώστη καρτών Micro SD (δεν περιλαμβάνεται κάρτα Micro SD) για εγγραφή.

Διαβάστε περισσότερα

Freshen up your smile! Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν

Freshen up your smile! Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 26 Freshen up your smile! ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí

EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí SOL353-360.qxd 13/5/2005 10:33 Page 353 A/C Ï ÇÌÁÔÙÍ EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí 04.04.117 04.04.118 04.04.119 04.04.120 ΣΥΜΠ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ SD510 132Α2 12V SANDE ΣΥΜΠ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ SD510HD 119PV7 12V

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta Προφυλάξεις για την ασφάλεια Σύμβολα ασφαλείας Τα σύμβολα που ακολουθούν χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο για την πρόληψη των ατυχημάτων που ενδέχεται να συμβούν

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα Η3 MP3 ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε να ακούτε τη

Διαβάστε περισσότερα

Select only the best. å ß ä ç ã ñ á ö å ß ï õ. w w w. d i a l e c t o s. g r

Select only the best. å ß ä ç ã ñ á ö å ß ï õ. w w w. d i a l e c t o s. g r Select only the best å ß ä ç ã ñ á ö å ß ï õ w w w. d i a l e c t o s. g r m a d e i n G e r m a n y No design writes better 4 pen scribble pico AL-star agenda & spirit Ο πλήρης κατάλογος LAMY στην ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης Swap Frame 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου Εγχειρίδιο Χρήσης 1 Μη ρίξετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα. Αν θελήσετε να την πετάξετε, να απευθυνθείτε στην τοπική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΤΟΡ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 5W SB-AT34/D4

ΜΟΝΙΤΟΡ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 5W SB-AT34/D4 Sambo Hellas www.sambo.gr Email: info@sambo.gr ΜΟΝΙΤΟΡ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 5W SB-AT34/D4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 5W SB-AT34/D4 Έκδοση 1.0 1. Μέρη και Λειτουργίες 1 13 7 8 9 2 3 4 5 6 13 Sambo Hellas 10 12 Μπροστά όψη

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò ðñüóïøçò:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB Οδηγίες Χρήσης Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.lenco.com Προσοχή! Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÐÏËÉÔÉÊÇ. ãéá êáôáóôþìáôá åìðïñßáò õäñáõëéêïý õëéêïý. Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí. Ïé êïéíïß êáíüíåò, ôá. ðïéïôéêü êñéôþñéá, ï

ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÐÏËÉÔÉÊÇ. ãéá êáôáóôþìáôá åìðïñßáò õäñáõëéêïý õëéêïý. Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí. Ïé êïéíïß êáíüíåò, ôá. ðïéïôéêü êñéôþñéá, ï 5/4/2011 1:08 Page 2 Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí Οι παρακάτω Όροι Συναλλαγών ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρία ΕΜΜ. ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, εκτός από μεμονωμένες περιπτώσεις, και κατόπιν ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

Baby Bath Onda Evolution ÊÜèå øáñüêé ðñýðåé íá êïëõìðüåé óôç äéêþ ôïõ èüëáóóá.

Baby Bath Onda Evolution ÊÜèå øáñüêé ðñýðåé íá êïëõìðüåé óôç äéêþ ôïõ èüëáóóá. OK BABY Baby Bath Onda Evolution ÊÜèå øáñüêé ðñýðåé íá êïëõìðüåé óôç äéêþ ôïõ èüëáóóá. Áðü 0 Ýùò 12 ìçíþí Ôï äéêü óáò "øáñüêé" äå ãåííþèçêå óôç èüëáóóá êáé ðñýðåé íá åîïéêåéùèåß ìå ôï íåñü ìå ôïí ðéï áóöáëþ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ Κλιματιστικό inverter συστήματος FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ονομασίες εξαρτημάτων και λειτουργίες...2

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-616-0

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-616-0 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Πονηρούλης ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ιονύσης Καραβίας ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

CD/USB/AM/FM Boombox

CD/USB/AM/FM Boombox CD/USB/AM/FM Boombox ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ Πρίν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η ονομαστική τάση της συσκευής σας ταιριάζει με την οικιακή τάση. Σημείωση : Συνδέστε τη

Διαβάστε περισσότερα

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ SI-707138

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ SI-707138 M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ SI-707138 ΕΛΛΗΝΙΚΆ -ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ -ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ -ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ -ΕΓΓΎΗΣΗ MULTIMEDIA PLAYER

Διαβάστε περισσότερα

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας 17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας Á ãá ðç ôïß Óõ íü äåë öïé, ÇÅë ëç íé êþ Å ôáé ñåß á Management Õ ðç ñå óéþí Õ - ãåßáò (ÅÅÌÕÕ) áíáããýëëåé ôï 17ï ÅôÞóéï ÓõíÝäñéü ôçò, ðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ. 10x. τηλ 210 77.55.900, 2310 253.800 fax 210 77.55.009, 2310 253.802. info@dentalvision.

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ. 10x. τηλ 210 77.55.900, 2310 253.800 fax 210 77.55.009, 2310 253.802. info@dentalvision. Evetric Προσφορά Α: Με την αγορά δύο (2) κασετινών 8x3,5gr., σε χρώματα Α1, Α2, Α3, Α3,5, Β2, C2, T, A3,5 Dentin Παίρνετε δώρο* 1 κασετίνα (4x3,5gr. σε χρώματα Α2x2, Α3x2 και 1 φιαλίδιο συγκολλητικού παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ÊÁÔÁËÏÃÏÓ ÄÉÁÃÑÁÌÌÁÔÙÍ - ÐÉÍÁÊÙÍ - ÅÉÊÏÍÙÍ... 21 ÐÑÏËÏÃÏÓ... 27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 31 ΟΡΙΣΜΟΙ... 32 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ... 33 ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ... 34 ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΑΛΑΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΟΛΥΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 01 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΟΛΥΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Η απάντηση σε όλες ανεξαιρέτως τις ερωτήσεις της Πρότασης είναι απαραίτητη και αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου 1 ÓÔÏÉ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 545154663 Rev. 2 9/27/07 Greek - 22

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 545154663 Rev. 2 9/27/07 Greek - 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...22 Αναγνώριση συµβόλων...23 Οδηγίες ασφαλείας...25 Περιγραφή...28 Χειρσιµός καυσίµου...34 Εκκίνηση και σταµάτηµα...36 Χρήση του φυσητήρα...38 Συντήρηση...42 Τεχνικά στοιχεία...47

Διαβάστε περισσότερα

4-138-184-83(1) DVD Writer. Oδηγίες Xρήσης DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation

4-138-184-83(1) DVD Writer. Oδηγίες Xρήσης DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation 4-138-184-83(1) DVD Writer Oδηγίες Xρήσης DVDirect Express VRD-P1 2008 Sony Corporation Κανονισµοί ασφαλείας ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Για να µειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην εκθέτετε τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας

Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας Οδηγίες για την ασφάλεια Πριν χρησιμοποιήσετε το στήριγμα επιτοίχιας τοποθέτησης διαβάστε όλες τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 Sweex. Με αυτή την ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

e-book ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ. ΚΩΔ. Λ. Τ.

e-book ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ. ΚΩΔ. Λ. Τ. Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚA Ομήρου Οδύσσεια, Α Γυμνασίου A. Παπαγεωργίου 6488 (αναλυτική έκδοση) 17,90 7632 5,99 7287 (συντομευμένη έκδοση) 15,28 5863 Ηροδότου Ιστορίες, Α Γυμνασίου Α. Κοκοβίνος 19,36

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αρ.Πρωτ. 17α/10/22/ΦΝ 437 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ : 05/1399 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ : 05/1399 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 3 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 05/1399 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών DVD PLAYER DVP-5000. Χαρακτηριστικά. Κωδικός Μοντέλου.: DVP - 5000 Serial No.:

Εγχειρίδιο Οδηγιών DVD PLAYER DVP-5000. Χαρακτηριστικά. Κωδικός Μοντέλου.: DVP - 5000 Serial No.: E59A1ED(GR).fm Page 1 Monday, June 28, 2004 8:37 PM DVD PLAYER DVP-5000 Εγχειρίδιο Οδηγιών Πίνακας περιεχοµένων Οδηγίες προφύλαξης...2 Εισαγωγή...2 Πληροφορίες για τους δίσκους...3 Επισκόπηση λειτουργιών...4

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Copyright 2009

Περιεχόμενα. Copyright 2009 Περιεχόμενα Υποδείξεις ασφαλείας... 4 Περιοχή χρήσης... 4 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα... 5 Σύνδεση... 5 Επισκευή... 5 Καθαρισμός... 5 Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων... 5 Εξοπλισμός παράδοσης... 6 Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

D-500/ 5.1 Εγχειρίδιο χρήσης. Πριν τη χρήση, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο. Σύστηµα ηχείων multimedia

D-500/ 5.1 Εγχειρίδιο χρήσης. Πριν τη χρήση, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο. Σύστηµα ηχείων multimedia D-500/ 5.1 Εγχειρίδιο χρήσης Πριν τη χρήση, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο Σύστηµα ηχείων multimedia Σηµαντικές οδηγίες ασφάλειας ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΑΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα