Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο"

Transcript

1

2 Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο Õðïäåéêíýåé ðåñéå üìåíï ðïõ åíäý åôáé íá ðñïêáëýóåé öèïñü Þ âëüâç óôç ìïíüäá. Õðïäåéêíýåé ðñüóèåôåò ðëçñïöïñßåò êáé óçìåßá ðïõ åíäý åôáé íá åßíáé ñþóéìá óå ó Ýóç ìå êüðïéï èýìá. s Õðïäåéêíýåé ìéá óåëßäá üðïõ õðüñ ïõí ñþóéìåò ðëçñïöïñßåò ó åôéêü ìå êüðïéï èýìá. Õðïäåéêíýåé ôéò ìåèüäïõò ëåéôïõñãßáò êáé ôç óåéñü ôùí ëåéôïõñãéþí. Ç õðïäåéêíõüìåíç äéáäéêáóßá ðñýðåé íá åêôåëåßôáé óýìöùíá ìå ôç óåéñü ôùí åíåñãåéþí ðïõ áðáñéèìïýíôáé. Õðïäåéêíýåé êïõìðéü ôïõ ôçëå åéñéóôçñßïõ Þ ôçò êýñéáò ìïíüäáò. "(¼íïìá ìåíïý)" Õðïäåéêíýåé óôïé åßá ôïõ ìåíïý êáé ìçíýìáôá ðïõ åìöáíßæïíôáé åðß ôçò ïèüíçò. ÐáñÜäåéãìá: "Öùôåéíüôçôá" ÁíÜëïãá ìå ôïí ôýðï ôïõ äßóêïõ, åíäý åôáé íá äéáöýñïõí ïé ëåéôïõñãßåò ðïõ ìðïñïýí íá ðñáãìáôïðïéçèïýí. ÁõôÜ ôá óþìáôá óáò ðëçñïöïñïýí ãéá ôïí ôýðï äßóêïõ ðïõ ñçóéìïðïéåßôáé.

3 Περιεχόμενα Ïäçãßåò ãéá ôçí áóöüëåéá... 2 ñþóç êáé áðïèþêåõóç... 8 Äßóêïé êáé áðïèþêåõóç USB Ïíüìáôá åîáñôçìüôùí êáé ëåéôïõñãéþí Ðñïåôïéìáóßá ôïõ ôçëå åéñéóôçñßïõ Γρήγορη εκκίνηση ÅãêáôÜóôáóç Áðüóôáóç ðñïâïëþò êáé ìýãåèïò ïèüíçò Óýíäåóç ôïõ êáëùäßïõ ôñïöïäïóßáò ÁíáðáñáãùãÞ äßóêïõ ÁíáðáñáãùãÞ äßóêïõ êáé ðñïâïëþ Ñýèìéóç ôçò èýóçò êáé Ýíôáóçò ðñïâïëþò ÄéáêïðÞ ôçò áíáðáñáãùãþò Ôåñìáôéóìüò ëåéôïõñãßáò ÂáóéêÝò ëåéôïõñãßåò áíáðáñáãùãþò Ðáýóç ÁíáæÞôçóç ðñïò ôá ðßóù/áíáæþôçóç ðñïò ôá åìðñüò ÐáñÜëåéøç Êßíçóç êáñý-êáñý ÁíáðáñáãùãÞ óå áñãþ êßíçóç ÐñïóùñéíÞ ñþóç ôïõ öùôüò âéíôåïðñïâïëýá ãéá öùôéóìü (Break) (ÄéÜëåéììá) ÊáôÜóôáóç ðñïâïëþò ñùìüôùí Óßãáóç Σύνθετες λειτουργίες ÁðïêôÞóôå åðéäåîéüôçôá óôçí áíáðáñáãùãþ ÁíáðáñáãùãÞ áðü ìåíïý DVD ÁíáðáñáãùãÞ Video CD áðü ôï ìåíïý ÁíáðáñáãùãÞ JPEG, MP3/WMA êáé DivX ÁíáðáñáãùãÞ ìå åðéëïãþ ôïõ áñéèìïý êåöáëáßïõ Þ êïììáôéïý ÅðáíÜëçøç áíáðáñáãùãþò êáé áíáðáñáãùãþ ìå ôõ áßá óåéñü Ðñïãñáììáôéæüìåíç áíáðáñáãùãþ ÌåãÝèõíóç ÁëëáãÞ ãëþóóáò Þ ïõ ÁëëáãÞ åìöüíéóçò õðüôéôëùí ÁëëáãÞ ãùíßáò ÅêôÝëåóç ëåéôïõñãéþí áðü ôçí ïèüíç ðëçñïöïñéþí áíáðáñáãùãþò Ñýèìéóç ôïõ ñïíïäéáêüðôç ÁëëáãÞ ôùí áíáëïãéþí åéêüíáò ÁíáðáñáãùãÞ ìå ðñïóüñôçóç åîùôåñéêþò óõóêåõþò Óýíäåóç óõóêåõþò áðïèþêåõóçò USB Óýíäåóç ìå Üëëç óõóêåõþ âßíôåï, Ôçëåüñáóç, Þ Ýíá ÕðïëïãéóôÞ ÐñïâïëÞ åéêüíùí áðü åîùôåñéêü åîïðëéóìü âßíôåï Þ õðïëïãéóôþ Ñõèìßóåéò Þ ïõ ñþóç áêïõóôéêþí Óýíäåóç óå åîïðëéóìü Þ ïõ ìå ïðôéêþ øçöéáêþ èýñá åéóüäïõ Óýíäåóç subwoofer ÅðéëïãÞ ëåéôïõñãßáò Þ ïõ Surround ÅðéëïãÞ ôùí øçöéáêþí ç çôéêþí åöý Ρυθμίσεις και προσαρμογές Ìåíïý ñõèìßóåùí ëåéôïõñãéþí êáé åöáñìïãþí ñþóç ôïõ ìåíïý ñõèìßóåùí ÊáôÜëïãïò ìåíïý ñõèìßóåùí ÊáôÜëïãïò êùäéêþí ãëùóóþí Ñõèìßóåéò "ØçöéáêÞ Ýîïäïò" êáé óþìáôá åîüäïõ Ëåéôïõñãßåò êáé åöáñìïãýò óôï Ìåíïý ïðôéêþí ñõèìßóåùí Ëåéôïõñãßåò óôï Ìåíïý ïðôéêþí ñõèìßóåùí Ìåíïý ïðôéêþí ñõèìßóåùí Παράρτημα Áíôéìåôþðéóç ðñïâëçìüôùí Êáôáíüçóç ôùí åíäåéêôéêþí ëõ íéþí ¼ôáí ïé åíäåéêôéêýò ëõ íßåò äåí óáò âïçèïýí ÓõíôÞñçóç Êáèáñéóìüò Ðåñßïäïò áíôéêáôüóôáóçò áíáëùóßìùí ÐñïáéñåôéêÜ åîáñôþìáôá êáé áíáëþóéìá Ðþò íá áíôéêáôáóôþóåôå ôá áíáëþóéìá Áðüóôáóç ðñïâïëþò êáé ìýãåèïò ïèüíçò Ëßóôá óõìâáôþí áíáëýóåùí ÐñïäéáãñáöÝò ÃëùóóÜñé ÅõñåôÞñéï ÅñùôÞìáôá Γρήγορη εκκίνηση Σύνθετες λειτουργίες Ρυθμίσεις και προσαρμογές Παράρτημα 1

4 Οδηγίες για την ασφάλεια ÄéáâÜóôå üëåò ôéò ïäçãßåò ãéá ôçí áóöüëåéá êáé ôï åéñéóìü ðñéí ñçóéìïðïéþóåôå ôç óõóêåõþ. Áöïý äéáâüóåôå üëåò ôéò ïäçãßåò, öõëüîôå ôï öõëëüäéï ãéá ìåôýðåéôá áíáöïñü. Ôï åíçìåñùôéêü öõëëüäéï êáé ç ìïíüäá ñçóéìïðïéïýí ãñáöéêü óýìâïëá ãéá íá åðéäåßîïõí ôçí áóöáëþ ñþóç ôçò óõóêåõþò. Åßíáé áðáñáßôçôï íá êáôáíïþóåôå êáé íá ôçñþóôå ôá ðñïåéäïðïéçôéêü óýìâïëá þóôå íá áðïöýãåôå ôñáõìáôéóìïýò Þ õëéêýò æçìéýò. Το σύμβολο δηλώνει πληροφορία, που αν αγνοηθεί, θα μπορούσε να προκαλέσει τραυματισμό ή ακόμη και θάνατο λόγω εσφαλμένου χειρισμού. Το σύμβολο δηλώνει πληροφορία, που αν αγνοηθεί, θα μπορούσε να προκαλέσει τραυματισμό ή υλικές ζημιές λόγω εσφαλμένου χειρισμού. Προσοχή: Ãéá íá ìåéþóåôå ôïí êßíäõíï çëåêôñïðëçîßáò, ìçí áöáéñåßôå ôï êüëõììá (Þ ôï ðßóù ìýñïò). Äåí õðüñ ïõí åîáñôþìáôá åðéóêåõüóéìá áðü ôï ñþóôç óôï åóùôåñéêü. Ãéá ôçí åðéóêåõþ, áðåõèõíèåßôå óå åéäéêåõìýíï ôå íéêü ðñïóùðéêü. Ôï óýìâïëï áõôü Ý åé ùò óêïðü íá åéäïðïéåß ôï ñþóôç ãéá ôçí ðáñïõóßá ìç ìïíùìýíçò "åðéêßíäõíçò ôüóçò" åíôüò ôïõ ðåñéâëþìáôïò ôïõ ðñïúüíôïò, ðïõ ìðïñåß íá åßíáé åðáñêïýò ìåãýèïõò þóôå íá áðïôåëåß êßíäõíï çëåêôñïðëçîßáò ãéá ôá Üôïìá. Ôï óýìâïëï áõôü Ý åé ùò óêïðü íá åéäïðïéåß ôï ñþóôç ãéá ôçí ðáñïõóßá óçìáíôéêþí ïäçãéþí ëåéôïõñãßáò êáé óõíôþñçóçò (óýñâéò) óôá Ýíôõðá ðïõ óõíïäåýïõí ôç óõóêåõþ. Επεξήγηση των συμβόλων Σύμβολα που δηλώνουν ενέργειες που δεν πρέπει να διεξάγονται Μην κάνετε Μην αποσυναρμολογείτε Μην ακουμπάτε Μην βρέχετε Μην χρησιμοποιείτε σε υγρές περιοχές Σύμβολα που δηλώνουν ενέργειες που πρέπει να διεξάγονται Μην τοποθετείτε σε ασταθείς επιφάνειες Οδηγίες Αφαιρέσετε το φις από την πρίζα 2

5 Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια ÁêïëïõèÞóôå áõôýò ôéò ïäçãßåò ãéá ôçí áóöüëåéá êáôü ôçí åãêáôüóôáóç êáé ñþóç ôïõ âéíôåïðñïâïëýá: Διαβάστε τις οδηγίες αυτές. Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές. Λάβετε υπόψη σας όλες τις προειδοποιήσεις. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αυτή κοντά σε νερό. Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί. Μην καλύπτετε τα ανοίγματα εξαερισμού. Εγκαταστήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Μην τοποθετείτε τη μονάδα κοντά σε πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ, θερμοσυσσωρευτές, φούρνους ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα. Μην παρακάμπτετε τις οδηγίες ασφάλειας του πολωμένου φις ή του φις τύπου γείωσης. Το πολωμένο φις διαθέτει δύο λάμες (ποδαράκια) με τη μία πλατύτερη από την άλλη. Το φις τύπου γείωσης διαθέτει δύο λάμες (ποδαράκια) και μια τρίτη προεξοχή γείωσης. Η πλατιά λάμα ή η τρίτη προεξοχή γείωσης παρέχονται για την ασφάλειά σας. Εάν το παρεχόμενο φις δεν ταιριάζει στην πρίζα σας, απευθυνθείτε σε έναν ηλεκτρολόγο για την αντικατάσταση της πεπαλαιωμένης πρίζας. Προστατεύστε το καλώδιο τροφοδοσίας από ποδοπατήματα ή τρυπήματα ειδικά στα φις, στις υποδοχές, και στο σημείο που εξέρχεται από τη συσκευή. Χρησιμοποιείτε μόνο προσαρτούμενα/βοηθητικά εξαρτήματα που καθορίζονται από τον κατασκευαστή. Χρησιμοποιείτε τη μονάδα μόνο μαζί με την τροχήλατη βάση, τρίποδο, βραχίονα ή τραπέζι που καθορίζεται από τον κατασκευαστή, ή πωλείται μαζί με τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείται έπιπλο με τροχούς, προσοχή κατά τη μετακίνηση του συνδυασμού επίπλου/συσκευής για να αποφύγετε τραυματισμό από ανατροπή. Αποσυνδέστε τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλη χρονική περίοδο. Για κάθε σέρβις, απευθυνθείτε σε ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Απαιτούνται επισκευές όταν η συσκευή έχει υποστεί οποιαδήποτε φθορά, όπως φθορά στο καλώδιο ή το φις παροχής ρεύματος, εάν έχει χυθεί υγρό ή έχουν πέσει αντικείμενα στη συσκευή, εάν η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, εάν δε λειτουργεί κανονικά, ήέχει υποστεί πτώση. 3

6 Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ήυγρασία. Να μη χρησιμοποιείται σε υγρές περιοχές Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα τοίχου και απευθυνθείτε για όλες τις επισκευές σε ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό στις εξής περιπτώσεις: Áí ç óõóêåõþ åêðýìðåé êáðíü, áóõíþèéóôåò ìõñïõäéýò Þ ðáñüãåé áóõíþèéóôïõò èïñýâïõò. Áí õãñü Þ îýíá áíôéêåßìåíá åéó ùñþóïõí óôç óõóêåõþ. Áí ç óõóêåõþ õðýóôç ðôþóç Þ áí Ý åé öèáñåß ôï ðåñßâëçìá. Ç óõíý éóç ôçò ñþóçò êüôù áðü áõôýò ôéò óõíèþêåò ìðïñåß íá ðñïêáëýóåé ðõñêáãéü Þ çëåêôñïðëçîßá. Ìçí ðñïóðáèþóåôå íá åðéäéïñèþóåôå ôç óõóêåõþ ìüíïò óáò. Ãéá êüèå åðéóêåõþ, áðåõèõíèåßôå óå åéäéêåõìýíï ôå íéêü ðñïóùðéêü. ÔïðïèåôÞóôå ôç óõóêåõþ êïíôü óå ðñßæá ôïß ïõ, þóôå íá åßíáé åýêïëç ç áöáßñåóç ôïõ öéò. Ποτέ μην αφαιρείτε προστατευτικά καλύμματα από τη συσκευή εκτός από τις περιπτώσεις που εξηγούνται στις οδηγίες χρήσης. Ποτέ να μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε τη συσκευή. Για κάθε επισκευή, απευθυνθείτε σε ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Ïé åðéêßíäõíá õøçëýò ôüóåéò óôï åóùôåñéêü ôçò óõóêåõþò ìðïñïýí íá ðñïêáëýóïõí óïâáñü ôñáõìáôéóìü. Αφαιρέσετε το φις από την πρίζα Μην αποσυναρμολογείτε Να μην εκθέτετε τη συσκευή σε νερό, βροχή, ή υπερβολική υγρασία. Να μη χρησιμοποιείται σε υγρές περιοχές Χρησιμοποιείτε μόνον τον τύπο παροχής ρεύματος που υποδεικνύεται επί της συσκευής. Χρήση παροχής ρεύματος διαφορετικής από αυτήν που υποδεικνύεται μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Εάν δεν είστε βέβαιοι για τον τύπο της διαθέσιμης παροχής ρεύματος, απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς ή στην εταιρεία ηλεκτρισμού. Ελέγξτε τις προδιαγραφές του καλωδίου τροφοδοσίας. Η χρήση ακατάλληλου καλωδίου τροφοδοσίας ενδέχεται να αποτελέσει αιτία πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. Ôï êáëþäéï ôñïöïäïóßáò ðïõ ðáñý åôáé ìå ôç óõóêåõþ åßíáé ó åäéáóìýíï Ýôóé, þóôå íá áíôáðïêñßíåôáé óôéò ðñïäéáãñáöýò ðáñï Þò ñåýìáôïò óôç þñá áãïñüò. Áí ñçóéìïðïéåßôáé óôç þñá áãïñüò, áðïöýãåôå ôç ñþóç Üëëïõ êáëùäßïõ ôñïöïäïóßáò åêôüò áðü áõôü ðïõ óõíïäåýåé ôç óõóêåõþ. Áí ðñüêåéôáé íá ñçóéìïðïéçèåß óå Üëëç þñá áðü ôç þñá áãïñüò, åëýãîôå ôçí ôüóç ðáñï Þò, ôï ó Þìá ôçò ðñßæáò êáé üôé ïé çëåêôñéêýò ñõèìßóåéò ôçò óõóêåõþò åßíáé óõìâáôýò ìå ôéò ôïðéêýò ôéìýò, åðßóçò áãïñüóôå Ýíá áðïäåêôü êáëþäéï ôñïöïäïóßáò áðü ôçí ßäéá ôç þñá. Λαμβάνετε τις ακόλουθες προφυλάξεις κατά το χειρισμό του φις. Ç ìç óõììüñöùóç ìå áõôýò ôéò ðñïöõëüîåéò åíäý åôáé íá áðïôåëýóåé áéôßá ðõñêáãéüò Þ çëåêôñïðëçîßáò. Ìçí õðåñöïñôþíåôå ðñßæåò, êáëþäéá åðýêôáóçò Þ ðïëýìðñéæá. Ìçí åéóüãåôå ôï öéò óå ðñßæá üðïõ õðüñ åé óêüíç. ÔïðïèåôÞóôå óôáèåñü ôï öéò óôçí ðñßæá. Ìçí ðéüíåôå ôï öéò ìå âñåãìýíá Ýñéá. Ìçí ôñáâüôå ôï êáëþäéï ôñïöïäïóßáò ãéá íá áöáéñýóåôå ôï öéò áðü ôçí ðñßæá. ÐÜíôá íá êñáôüôå ôï öéò êáôü ôçí áöáßñåóþ ôïõ. Μην κάνετε Οδηγίες Οδηγίες 4

7 Μην χρησιμοποιείτε φθαρμένο καλώδιο τροφοδοσίας. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Ìçí ôñïðïðïéþóåôå ôï êáëþäéï ôñïöïäïóßáò. Ìçí ôïðïèåôåßôå âáñéü áíôéêåßìåíá ðüíù óôï êáëþäéï ôñïöïäïóßáò. Ìçí ðñïêáëýóåôå õðåñâïëéêü ëýãéóìá, óôñßøéìï Þ ôñüâçãìá óôï êáëþäéï ôñïöïäïóßáò. ÊñáôÜôå ôï êáëþäéï ôñïöïäïóßáò ìáêñéü áðü æåóôýò çëåêôñéêýò óõóêåõýò. Áí ôï êáëþäéï ôñïöïäïóßáò öèáñåß (ð.. áðïêáëõöèïýí Þ êïðïýí ôá óýñìáôá), åðéêïéíùíþóåôå ìå ôïí ðùëçôþ ãéá áíôéêáôüóôáóþ ôïõ. Μην κάνετε Σε περίπτωση ηλεκτρικής καταιγίδας, μην αγγίξετε το φις της πρίζας, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην αγγίζετε Μην τοποθετείτε δοχεία με υγρά, νερό ή χημικά πάνω στη συσκευή. Áí õèåß ôï ðåñéå üìåíï ôïõ äï åßïõ êáé åéó ùñþóåé óôç óõóêåõþ, ìðïñåß íá ðñïêëçèåß ðõñêáãéü Þ çëåêôñïðëçîßá. Μην βρέχετε Ποτέ μην κοιτάτε στο φακό της μονάδας όταν η λάμπα είναι αναμμένη, καθώς το έντονο φως μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα μάτια σας. Μην κάνετε Ποτέ μην εισάγετε μεταλλικά ή εύφλεκτα αντικείμενα ή οποιαδήποτε άλλα ξένα αντικείμενα διαμέσου των αεραγωγών εισαγωγής ή εξαγωγής αέρα, διότι μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Μην κάνετε Ως φωτεινή πηγή στη μονάδα χρησιμοποιείται μια λάμπα υδραργύρου με υψηλή εσωτερική πίεση. Βεβαιωθείτε ότι έχετε προσέξει τις παρακάτω οδηγίες. Óå ðåñßðôùóç ìç ôþñçóçò ôùí áêüëïõèùí ïäçãéþí, åíäý åôáé íá ðñïêëçèåß ôñáõìáôéóìüò Þ äçëçôçñßáóç. Ìçí ðñïêáëýóåôå öèïñü ôçò ëüìðáò êáé ìçí ôçí õðïâüëåôå óå êôõðþìáôá. Ôá áýñéá óôï åóùôåñéêü ìéáò ëüìðáò õäñáñãýñïõ ðåñéý ïõí áôìïýò õäñáñãýñïõ. ÅÜí óðüóåé ç ëüìðá, áåñßóôå ôï äùìüôéï ãéá íá áðïöýãåôå ôçí åéóðíïþ Þ ôçí åðáöþ ìå ôá ìüôéá Þ ôï óôüìá ôùí áåñßùí ðïõ áðåëåõèåñþíïíôáé. Ìçí ðëçóéüæåôå ôï ðñüóùðü óáò êïíôü óôç ìïíüäá üôáí áõôþ ëåéôïõñãåß. Óå ðåñßðôùóç ðïõ óðüóåé ç ëüìðá êáé åéóðíåýóåôå áýñéá Þ äå èåßôå èñáýóìáôá ãõáëéþí óôá ìüôéá Þ óôï óôüìá, Þ óå ðåñßðôùóç ðïõ ðáñáôçñþóåôå Üëëåò ðáñåíýñãåéåò, áíáæçôþóôå Üìåóá ôç óõìâïõëþ éáôñïý. Μην αφήνετε τη συσκευή ή το τηλεχειριστήριο με μπαταρίες μέσα σε όχημα με κλειστά παράθυρα, σε τοποθεσίες που εκτίθενται άμεσα στο ηλιακό φως, ή σε τοποθεσίες που μπορεί να υπάρξουν εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες. Ìðïñåß íá ðñïêëçèïýí èåñìéêýò ðáñáìïñöþóåéò Þ ôå íéêýò äõóëåéôïõñãßåò, ðïõ ìå ôç óåéñü ôïõò ìðïñïýí íá ðñïêáëýóïõí ðõñêáãéü. Οδηγίες Μην κάνετε 5

8 Προϊόν λέιζερ τάξης 1 Μην ανοίγετε το πάνω κάλυμμα. Στο εσωτερικό της μονάδας δεν υπάρχουν εξαρτήματα επισκευάσιμα από το χρήστη. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη όπου τα επίπεδα υγρασίας ή σκόνης είναι υψηλά, κοντά σε θερμαντικές συσκευές ή συσκευές μαγειρέματος, ή σε μέρη που η συσκευή θα μπορούσε να έλθει σε επαφή με καπνό ή ατμό. Να μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Ìðïñåß íá ðñïêëçèåß ðõñêáãéü Þ çëåêôñïðëçîßá. Μην καλύπτετε τις εγκοπές και τα ανοίγματα στο περίβλημα της συσκευής. Αυτά επιτρέπουν τον εξαερισμό και εμποδίζουν την υπερθέρμανση της μονάδας. ÊáôÜ ôç ñþóç ôçò óõóêåõþò, åíäý åôáé íá ðñïóêïëëçèïýí óôï ößëôñï áýñá, óôçí êüôù ðëåõñü ôçò óõóêåõþò, õëéêü Þ áñôß. ÁöáéñÝóôå êüôù áðü ôç óõóêåõþ ïôéäþðïôå èá ìðïñïýóå íá ðñïóêïëëçèåß óôï ößëôñï áýñá. Áí ðñüêåéôáé íá ëåéôïõñãþóåôå ôç óõóêåõþ êïíôü óå ôïß ï, áöþóôå áðüóôáóç ôïõëü éóôïí 20 åêáôïóôþí áíüìåóá óôïí ôïß ï êáé ôá áíïßãìáôá åîáåñéóìïý ôçò óõóêåõþò. Âåâáéùèåßôå üôé õðüñ åé áðüóôáóç ôïõëü éóôïí 10 åêáôïóôþí ìåôáîý ôçò åéóüäïõ åîáåñéóìïý êáé ïðïéùíäþðïôå ôïé ùìüôùí, êëð. Ìçí ôïðïèåôåßôå ôç óõóêåõþ óå êáíáðý, áëß Þ Üëëç ìáëáêþ åðéöüíåéá Þ óå êëåéóôü Ýðéðëï, åêôüò åüí åîáóöáëßæåôáé ï êáëüò åîáåñéóìüò. Μην αποσυναρμολογείτε Μην κάνετε Μην κάνετε Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε έπιπλο με τροχούς, βάση ή τραπέζι που δεν είναι σταθερά. Ç óõóêåõþ ìðïñåß íá ðýóåé Þ íá áíáðïäïãõñßóåé êáé íá ðñïêëçèåß ôñáõìáôéóìüò. Μην τοποθετείτε σε ασταθείς επιφάνειες Μην στέκεστε πάνω στη συσκευή και μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω της. Ç óõóêåõþ ìðïñåß íá äéáëõèåß Þ íá ðýóåé êáé íá ðñïêëçèåß ôñáõìáôéóìüò. Μην κάνετε Σε ώρα λειτουργίας, μην τοποθετείτε κοντά στη συσκευή αντικείμενα, που μπορεί να στραβώσουν ήνα καταστραφούν, και μην πλησιάζετε χέρια ή πρόσωπο, στις εξόδους του εξαερισμού. ÅðåéäÞ ï åîåñ üìåíïò áýñáò áðü ôç óõóêåõþ åßíáé æåóôüò, ìðïñåß íá ðñïêáëýóåé åãêáýìáôá, óôñåâëþóåéò Þ Üëëá áôõ Þìáôá. Ποτέ μην προσπαθήσετε να αλλάξετε τη λάμπα αμέσως μετά τη χρήση γιατί είναι εξαιρετικά ζεστή. Πριν από την αφαίρεση της λάμπας, διακόψτε την παροχή ρεύματος και περιμένετε για όσο διάστημα καθορίζεται στις οδηγίες χρήσης, μέχρις ότου η θερμοκρασία της λάμπας επανέλθει στα κανονικά επίπεδα. Ç èåñìüôçôá ìðïñåß íá ðñïêáëýóåé åãêáýìáôá êáé Üëëïõò ôñáõìáôéóìïýò. Μην κάνετε Μην κάνετε Κρατήστε τη μονάδα μακριά από γυμνές φλόγες, όπως τα αναμμένα κεριά. Μην κάνετε Αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο τροφοδοσίας αν πρόκειται να μη χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ç ìüíùóç ìðïñåß íá öèáñåß, ðñüãìá ðïõ ìðïñåß íá ïäçãþóåé óå ðõñêáãéü. Αφαιρέσετε το φις από την πρίζα 6

9 Πριν από τη μεταφορά της συσκευής βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, ότι δεν συνδέεται με την πρίζα και ότι όλα τα καλώδια έχουν αποσυνδεθεί. Ìðïñåß íá ðñïêëçèåß ðõñêáãéü Þ çëåêôñïðëçîßá. Αφαιρέσετε το φις από την πρίζα Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό. Áõôü óáò ðñïöõëüóóåé áðü çëåêôñïðëçîßá êáôü ôïí êáèáñéóìü. Αφαιρέσετε το φις από την πρίζα Για τον καθαρισμό της συσκευής, μην χρησιμοποιείτε υγρά πανιά ή καθαριστικά όπως οινόπνευμα, διαλύτες ή βενζίνη. Åéó þñçóç íåñïý Þ óðüóéìï êáé öèïñýò óôï ðåñßâëçìá ôçò óõóêåõþò ìðïñåß íá ðñïêáëýóïõí çëåêôñïðëçîßá. Εσφαλμένη χρήση μπαταριών μπορεί να προκαλέσει διαρροή των υγρών της μπαταρίας ή ρωγμές στη μπαταρία, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά, τραυματισμό ή διάβρωση της συσκευής. Κατά την αντικατάσταση των μπαταριών, λάβετε τα παρακάτω μέτρα προφύλαξης. ÔïðïèåôÞóôå ôéò ìðáôáñßåò ðñïóý ïíôáò ïé ðïëéêüôçôåò (+ êáé -) íá åßíáé óùóôýò. Ìçí ñçóéìïðïéåßôå ìðáôáñßåò äéáöïñåôéêþí ôýðùí Þ áíáìéãíýåôå ðáëéýò ìå êáéíïýñãéåò. Ìçí ñçóéìïðïéåßôå ìðáôáñßåò Üëëùí ôýðùí åêôüò áðü áõôïýò ðïõ ðñïôåßíïíôáé áðü áõôüí ôïí Ïäçãü ñþóçò. ÅÜí ìéá ìðáôáñßá åìöáíßóåé äéáññïþ, óêïõðßóôå ôï õãñü ìðáôáñßáò ìå Ýíá ìáëáêü ðáíß. Óå ðåñßðôùóç ðïõ õãñü ìðáôáñßáò Ýëèåé óå åðáöþ ìå ôá Ýñéá óáò, ðëýíåôý ôá áìýóùò. ÁíôéêáôáóôÞóôå ôéò ìðáôáñßåò áìýóùò ìüëéò åîáíôëçèïýí. ÁöáéñÝóôå ôéò ìðáôáñßåò åüí äåí óêïðåýåôå íá ñçóéìïðïéþóåôå ôç ìïíüäá ãéá ìåãüëï ñïíéêü äéüóôçìá. Ìçí åêèýôåôå ôéò ìðáôáñßåò óå èåñìüôçôá Þ öëüãá êáé ìçí ôéò âïõôüôå ìýóá óå íåñü. Áðïññßøôå ôéò ìåôá åéñéóìýíåò ìðáôáñßåò óýìöùíá ìå ôïõò ôïðéêïýò êáíïíéóìïýò. ÊñáôÜôå ôéò ìðáôáñßåò ìáêñéü áðü ôá ðáéäéü. Ïé ìðáôáñßåò áðïôåëïýí êßíäõíï ðíéãìïý êáé ìðïñïýí íá åßíáé åîáéñåôéêü åðéêßíäõíåò óå ðåñßðôùóç êáôüðïóçò. Μην ρυθμίζετε την ένταση του ήχου σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα κατά την έναρξη. Ìðïñåß íá ðáñá èåß îáöíéêü êüðïéïò äõíáôüò Þ ïò ðïõ íá ðñïêáëýóåé âëüâç óôï ç åßï Þ óôçí áêïþ óáò. Ùò ðñïöýëáîç, áìçëþóôå ôçí Ýíôáóç ðñïôïý áðåíåñãïðïéþóåôå ôç ìïíüäá êáé Ýðåéôá áõîþóôå ôç óôáäéáêü áöïý ôç èýóåôå îáíü óå ëåéôïõñãßá. Όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά, μην ανεβάζετε υπερβολικά την ένταση. Ìðïñåß íá åðçñåáóôåß áñíçôéêü ç áêïþ óáò üôáí áêïýôå óå õøçëþ Ýíôáóç ãéá ìåãüëåò ñïíéêýò ðåñéüäïõò. Ακολουθείτε πιστά το πρόγραμμα συντήρησης της συσκευής. Εάν το εσωτερικό της συσκευής δεν καθαριστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να συσσωρευτεί μεγάλη ποσότητα σκόνης, που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Íá áíôéêáèéóôüôå ôï ößëôñï áýñá óå ôáêôü ñïíéêü äéáóôþìáôá êáé üðùò áðáéôåßôáé. Ãéá ôïí áðáéôïýìåíï êáèáñéóìü ôïõ åóùôåñéêïý ôçò óõóêåõþò åðéêïéíùíþóôå ìå ôïí ðùëçôþ. Οδηγίες Οδηγίες Μην κάνετε Μην κάνετε Οδηγίες 7

10 Χρήση και αποθήκευση ËÜâåôå õðüøç ôéò áêüëïõèåò óõìâïõëýò þóôå íá áðïöýãåôå âëüâåò êáé öèïñýò. Σημειώσεις για το χειρισμό και την αποθήκευση Βεβαιωθείτε ότι παρακολουθείτε τις θερμοκρασίες λειτουργίας και τις θερμοκρασίες αποθήκευσης που δίνονται σε αυτό τον οδηγό όταν χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το βιντεοπροβολέα. Μην εγκαθιστάτε τη μονάδα σε μέρη που ενδέχεται να εκτεθεί σε δονήσεις ή κραδασμούς. Μην τοποθετείτε τη μονάδα κοντά σε εξοπλισμό τηλεόρασης, ραδιοφώνου ή βίντεο που δημιουργεί μαγνητικά πεδία. Áõôü ìðïñåß íá åðçñåüóåé áñíçôéêü ôïí Þ ï êáé ôéò åéêüíåò ôçò ìïíüäáò êáé ìðïñåß íá ðñïêáëýóåé äõóëåéôïõñãßá. Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ðñïêýøïõí ôýôïéá óõìðôþìáôá, ìåôáêéíþóôå ôçí ìïíüäá áêüìá ðéï ìáêñéü áðü ôçí ôçëåüñáóç, ôï ñáäéüöùíï êáé ôïí åîïðëéóìü ôïõ âßíôåï. Μην θέτετε το βιντεοπροβολέα σε λειτουργία κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες. Εάν αυτό δεν τηρηθεί, μπορεί να προκύψουν προβλήματα με τη λειτουργία ή ατυχήματα. Åíþ ï âéíôåïðñïâïëýáò óôçñßæåôáé óôçí Üêñç ôïõ Åíþ ï âéíôåïðñïâïëýáò åßíáé ôïðïèåôçìýíïò ìå ôï ðüíù ìýñïò ðñïò ôá ðüíù Αποφύγετε τη χρήση ή την αποθήκευση της μονάδας σε χώρους με καπνό από τσιγάρα ή άλλες αιτίες, ή σε χώρους με μεγάλη ποσότητα σκόνης. Ìðïñåß íá ðñïêëçèåß õðïâüèìéóç ôçò ðïéüôçôáò ôçò åéêüíáò. Μην αγγίζετε το φακό προβολής με γυμνά χέρια. Áí äáêôõëéêü áðïôõðþìáôá Þ Üëëá ß íç Ý ïõí ìåßíåé ðüíù óôï öáêü, ç åéêüíá ðïõ ðñïâüëëåôáé äåí åßíáé åõêñéíþò. ¼ôáí ç ìïíüäá äåí åßíáé óå ñþóç, âåâáéùèåßôå üôé ðñïóáñôþóáôå ôï êüëõììá ôïõ öáêïý. Η EPSON δεν θα φέρει ευθύνη για φθορά που θα προκληθεί από προβλήματα στο βιντεοπροβολέα ή τη λάμπα εκτός αυτών που καλύπτονται στους όρους της εγγύησης. Συμπύκνωση ÅÜí ìåôáêéíþóåôå ôç ìïíüäá áõôþ áðü Ýíáí êñýï þñï óå Ýíáí èåñìü Þ åüí ï þñïò üðïõ åßíáé ôïðïèåôçìýíç ç ìïíüäá èåñìáíèåß ãñþãïñá, åíäý åôáé íá ó çìáôéóôåß óõìðýêíùóç (õãñáóßá) óôï åóùôåñéêü Þ óôçí åðéöüíåéá ôïõ öáêïý. ÅÜí ó çìáôéóôåß óõìðýêíùóç, åíäý åôáé íá ìçí ðñïêáëýóåé ìüíï ëáíèáóìýíç ëåéôïõñãßá üðùò åîáóèýíéóç ôçò åéêüíáò, áëëü êáé öèïñü óôï äßóêï Þ/êáé óôá åîáñôþìáôá. Ãéá íá áðïöýãåôå ôï ó çìáôéóìü óõìðýêíùóçò, ôïðïèåôþóôå ôç ìïíüäá óôï þñï ðåñßðïõ ìéá þñá ðñéí áðü ôç óôéãìþ ðïõ ðñüêåéôáé íá ñçóéìïðïéçèåß. ÅÜí ùóôüóï äçìéïõñãçèåß óõìðýêíùóç, áðåíåñãïðïéþóôå ôïí êýñéï äéáêüðôç ñåýìáôïò êáé Ýðåéôá ðåñéìýíåôå ìßá ìå äýï þñåò ðñéí ôç ñþóç. Åíþ ï âéíôåïðñïâïëýáò åßíáé ôïðïèåôçìýíïò ìå ôï êüôù ìýñïò ðñïò ôá ðüíù Åíþ ï âéíôåïðñïâïëýáò ãýñíåé ðñïò ìéá áðü ôéò ðëåõñýò ôïõ Μην μετακινείτε τη μονάδα κατά την αναπαραγωγή. Ìðïñåß íá ðñïêëçèåß öèïñü óôï äßóêï Þ âëüâç óôç óõóêåõþ. 8

11 Λάμπα Ùò öùôåéíþ ðçãþ óôç ìïíüäá ñçóéìïðïéåßôáé ìéá ëüìðá õäñáñãýñïõ ìå õøçëþ åóùôåñéêþ ðßåóç. Ôá áñáêôçñéóôéêü ôçò ëüìðáò õäñáñãýñïõ åßíáé: Ç Ýíôáóç ôçò ëüìðáò ìåéþíåôáé ìå ôçí ñþóç. ¼ôáí ç ëüìðá öôüóåé óôï ôýëïò ôçò äéüñêåéáò æùþò ôçò, äåí èá öùôßæåé ðëýïí Þ ìðïñåß íá óðüóåé ìå éó õñü èüñõâï. Ç äéüñêåéá æùþò ôçò ëüìðáò ìðïñåß íá äéáöýñåé ðïëý áíüëïãá ìå ôá áñáêôçñéóôéêü ôçò êüèå ëüìðáò êáé ôï ðåñéâüëëïí ëåéôïõñãßáò. ÐñÝðåé ðüíôá íá Ý åôå ìéá áíôáëëáêôéêþ ëüìðá ãéá ôçí ðåñßðôùóç ðïõ ñåéáóôåß. ÌåôÜ ôçí ðáñýëåõóç ôçò ðåñéüäïõ áíôéêáôüóôáóçò ôçò ëüìðáò, ç ðéèáíüôçôá íá óðüóåé áõîüíåôáé. ¼ôáí åìöáíéóôåß ôï ìþíõìá áíôéêáôüóôáóçò ôçò ëüìðáò, áíôéêáôáóôþóôå ôç ëüìðá ìå êáéíïýñéá ôï óõíôïìüôåñï äõíáôü. Ôï ðñïúüí áõôü ðåñéëáìâüíåé ëüìðá ðïõ ðåñéý åé õäñüñãõñï (Hg). Óõìâïõëåõôåßôå ôïõò ôïðéêïýò êáíïíéóìïýò ðåñß äéüèåóçò Þ áíáêýêëùóçò. Ìçí áðïññßðôåôå ìå ôá êïéíü áðïññßììáôá. Πίνακας υγρών κρυστάλλων Ï ðßíáêáò õãñþí êñõóôüëëùí êáôáóêåõüæåôáé ñçóéìïðïéþíôáò ôå íïëïãßá õøçëþò áêñßâåéáò. Ùóôüóï, êüðïéåò öïñýò, ìáýñåò êïõêßäåò ìðïñåß íá åìöáíéóôïýí óôïí ðßíáêá, Þ ìåñéêýò êüêêéíåò, ìðëå Þ ðñüóéíåò êïõêßäåò ìðïñåß íá öùôßæïíôáé ìå õðåñâïëéêþ öùôåéíüôçôá. ÅðéðëÝïí, ìåñéêýò öïñýò ìðïñåß íá åìöáíéóôïýí áíùìáëßåò óôç öùôåéíüôçôá Þ ñßãåò óôá ñþìáôá. Äçìéïõñãïýíôáé áðü ôá áñáêôçñéóôéêü ôïõ ðßíáêá õãñþí êñõóôüëëùí êáé äåí åßíáé óçìüäéá äõóëåéôïõñãßáò. Ôï êüøéìï ôçò ïèüíçò ìðïñåß íá ðáñáìåßíåé óôçí áðåéêïíéæüìåíç åéêüíá üôáí ìéá óôáèåñþ åéêüíá õøçëþò áíôßèåóçò áðåéêïíßæåôáé ãéá ðüíù áðü 15 ëåðôü. Áí ðñïêýøåé ôï êüøéìï ôçò ïèüíçò, ðñýðåé íá ðñïâüëëåôå ìéá öùôåéíþ ïèüíç (áí ñçóéìïðïéåßôáé õðïëïãéóôþò: ëåõêþ ïèüíç, âßíôåï: üóï ôï äõíáôüí öùôåéíüôåñá êéíïýìåíá ó Ýäéá) ìý ñé íá åîáöáíéóôåß ôï êüøéìï ôçò ïèüíçò. Áðáéôïýíôáé ðåñßðïõ 30 Ýùò 60 ëåðôü êáé åîáñôüôáé áðü ôçí Ýêôáóç ôïõ êáøßìáôïò ôçò ïèüíçò. Áí äåí åîáöáíéóôåß ôï êüøéìï ôçò ïèüíçò, åðéêïéíùíþóôå ìå ôïí ðñïìçèåõôþ óáò ãéá óõìâïõëýò. sóåë. 88 9

12 Κατά τη μετακίνηση της μονάδας Κλείστε το κάλυμμα του φακού. Εξάγετε το δίσκο. Μαζέψτε το πόδι της μονάδας αν είναι εκτεταμένο. Μην μετακινείτε την μονάδα όταν περιστρέφετε. Μετακινήστε την μονάδα, κρατώντας την όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα. Αν κρατήσετε το κάλυμμα διασύνδεσης με το χέρι, το κάλυμμα μπορεί να ανοίξει ή να κλείσει και η μονάδα μπορεί να πέσει. Προφυλάξεις κατά τη μεταφορά Πολύ γυαλί και μέρη ακριβείας χρησιμοποιούνται σε αυτή την μονάδα. Για να αποφύγετε κτυπήματα κατά την μεταφορά, επαναχρησιμοποιήστε το κουτί και την προστατευτική συσκευασία που λάβατε κατά την αγορά. Εάν δεν έχετε πλέον την αρχική συσκευασία, προστατεύστε το εξωτερικό της μονάδας με υλικό που απορροφά τους κραδασμούς για να το προστατεύσετε από κτυπήματα, τοποθετήστε τη μέσα σε ένα γερό κιβώτιο και βεβαιωθείτε ότι φέρει σαφή σήμανση για τη μεταφορά εξοπλισμού ακριβείας. Κλείστε το κάλυμμα του φακού και συσκευάστε τη μονάδα. Εάν χρησιμοποιείτε κάποια υπηρεσία κούριερ για τη μεταφορά, ειδοποιήστε τους ότι η μονάδα περιέχει εξοπλισμό ακριβείας και θα πρέπει να τη χειριστούν ανάλογα. * Ç åããýçóþ óáò äåí êáëýðôåé öèïñýò ðïõ åíäý åôáé íá óõìâïýí óôï ðñïúüí êáôü ôç ìåôáöïñü. Πνευματικά δικαιώματα Áðáãïñåýåôáé áõóôçñü ç áíáðáñáãùãþ äßóêùí ãéá åêðïìðþ, äçìüóéá ðñïâïëþ, äçìüóéá ìïõóéêþ ðáñüóôáóç, Þ åíïéêßáóç (áíåîüñôçôá åüí õðüñ åé Þ ü é áðïæçìßùóç Þ áíôáìïéâþ) ùñßò ôçí Üäåéá ôïõ êáôü ïõ ôùí ðíåõìáôéêþí äéêáéùìüôùí. 10

13 Δίσκοι και αποθήκευση USB Δίσκοι Αναγνώσιμοι τύποι δίσκων Åßíáé äõíáôþ ç áíáðáñáãùãþ ôùí áêüëïõèùí äßóêùí. Τύποι δίσκων DVD- Âßíôåï DVD+RW DVD+R DVD+R DL DVD-RW DVD-R DVD-R DL Σύμβολα που χρησιμοπ Επεξήγηση οιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο Ðñïóéôü óôï åìðüñéï ëïãéóìéêü ðïõ ðåñéý åé õøçëþò-ðïéüôçôáò ôáéíßåò êáé ìïñöýò ïðôéêþí áðåéêïíßóåùí. Äåí åßíáé äõíáôþ ç áíáðáñáãùãþ âßíôåï DVD åüí ï êùäéêüò ðåñéï Þò äßóêïõ äåí áíôéóôïé åß óôçí åôéêýôá êùäéêïý ðåñéï Þò ðïõ âñßóêåôáé óôï ðëüé ôçò ìïíüäáò. Ïé äßóêïé DVD ðïõ ðåñéãñüöïíôáé óôá áñéóôåñü, åããñüöïíôáé óå Üëëï åããñáöýá DVD. Ìðïñåß íá áíáðáñüãåé Ýíá äßóêï DVD ðïõ ðåñéý åé âßíôåï ìïñöþò åéêüíùí. Ìðïñåß íá áíáðáñüãåé Ýíá äßóêï DVD ðïõ ðåñéý åé VR ìïñöþò åéêüíùí. Ìðïñåß íá áíáðáñüãåé äßóêï áí Ý åé "ïñéóôéêïðïéçèåß" áðü ôïí åããñáöýá DVD ðïõ Ý åé åããñüøåé ôéò åéêüíåò. Ìðïñåß íá áíáðáñüãåé ôá ðáñáêüôù áñ åßá ðïõ åããñüöçêáí ìå öïñìü ISO 9660/UDF: MP3/WMA/JPEG/MPEG1/2/ 4/DivX 3/4/5/6/DivX Ultra Ìðïñåß íá áíáðáñüãåé ìüíï ôçí ðñþôç óõíåäñßá ðáñüëï ðïõ ç ìïíüäá õðïóôçñßæåé ðïëëýò óõíåäñßåò. Âßíôåï CD CD CD-R/RW CD+R/RW Ëïãéóìéêü ðïõ ðåñéý åé åéêüíåò êáé Þ ï. Ìðïñåß íá áíáðáñüãåé Ýíá Âßíôåï CD (óôçí Ýêäïóç 2.0) ìå PBC (Ýëåã ïò áíáðáñáãùãþò). Ìðïñåß íá áíáðáñüãåé Super Video CD (SVCD). Ôï ëïãéóìéêü ðåñéý åé Þ ï êáé öùíþ. Ôá CD ðïõ äçìéïõñãþèçêáí ìå ôïí åããñáöýá CD Þ Ýíáí õðïëïãéóôþ. Ìðïñåß íá áíáðáñüãåé ôá ðáñáêüôù áñ åßá ðïõ åããñüöçêáí ìå öïñìü ISO9660 level-1 Þ -2/UDF: MP3/WMA/JPEG/Kodak Picture CD/FujiColor CD/ MPEG1/2/4/ DivX 3/4/5/6/DivX Ultra Õðïóôçñßæåé ôï åêôåôáìýíï öïñìü (Joliet). Õðïóôçñßæåé êáé ðïëëáðëýò óõíåäñßåò. Ìðïñåß íá áíáðáñüãåé äßóêïõò ðïõ åããñüöçêáí ìå åããñáöþ ðáêýôùí. Δεν υπάρχει εγγύηση για την απόδοση και την τονική ποιότητα των δίσκων CD με έλεγχο έναντι αντιγραφής σε αυτή τη μονάδα, οι οποίοι δε συμμορφώνονται με το πρότυπο για τους οπτικούς δίσκους (CD). Τα CD που συμμορφώνονται με τα πρότυπα CD φέρουν το ακόλουθο λογότυπο οπτικών δίσκων. Ελέγξτε τι απεικονίζεται στη συσκευασία του δίσκου ήχου. Η μονάδα αυτή συμμορφώνεται με τις μορφές τηλεοπτικού σήματος NTSC και PAL. Στην περίπτωση DVD-Βίντεο, SVCD, και Βίντεο CD, οι λειτουργίες αναπαραγωγής μπορεί να περιοριστούν επίτηδες από τους παραγωγούς του λογισμικού. Ενόσω η μονάδα αυτή αναπαράγει τα περιεχόμενα ενός δίσκου, ορισμένες λειτουργίες μπορεί να μην είναι 11

14 ενεργοποιημένες. Ανατρέξτε στις συνημμένες πληροφορίες χρήστη του δίσκου που αναπαράγεται. Δίσκοι DVD-R/R DL/RW, DVD+R/R DL/RW, CD-R/RW και CD+R/RW ενδέχεται να μην μπορούν να αναπαραχθούν αν είναι γρατσουνισμένοι, βρώμικοι, στρεβλωμένοι, ήεάν η κατάσταση ή οι συνθήκες εγγραφής είναι ακατάλληλες. Επίσης, η ανάγνωση του δίσκου πληροφοριών μπορεί να καθυστερήσει. Μόνο ο ήχος από τους ακόλουθους μπορεί να αναπαραχθεί. - MIX-MODE CD - CD-G - CD-EXTRA - CD TEXT Μη αναγνώσιμοι τύποι δίσκων Η αναπαραγωγή των ακόλουθων δίσκων δεν είναι δυνατή. - DVD-ROM - CD-ROM - PHOTO CD - DVD audio - SACD - DACD - DVD-RAM Στρογγυλοί δίσκοι με διάμετρο άλλη εκτός 8 ή 12 cm Δίσκοι ασυνήθιστου σχήματος Χειρισμός δίσκων Αποφύγετε να αγγίζετε την πλευρά αναπαραγωγής του δίσκου με γυμνά χέρια. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποθηκεύσει τους δίσκους στις θήκες τους όταν δεν τους χρησιμοποιείτε. Αποφύγετε την αποθήκευση των δίσκων σε χώρους με υψηλή υγρασία ή άμεσο ηλιακό φως. Αν η επιφάνεια αναπαραγωγής του δίσκου είναι λερωμένη με σκόνη ή δακτυλιές, η ποιότητα εικόνας και ήχου μπορεί να υποβαθμιστούν. Όταν η επιφάνεια αναπαραγωγής είναι λερωμένη, σκουπίστε την απαλά με ένα μαλακό στεγνό πανί, από το κέντρο του δίσκου προς τα έξω. Αποθήκευση USB μπορεί να αναπαραχθεί Στη μονάδα μπορείτε να προσαρτήσετε τις ακόλουθες συσκευές αποθήκευσης που χρησιμοποιούν USB 1.1: - ÌíÞìç USB (ìüíï óõóêåõýò ðïõ äåí åßíáé åîïðëéóìýíåò ìå ôç ëåéôïõñãßá áóöáëåßáò) - ÓõóêåõÞ áíüãíùóçò ðïëëáðëþí êáñôþí - ØçöéáêÞ êüìåñá (áí õðïóôçñßæåôáé ï áðïèçêåõôéêüò äßóêïò êëüóçò USB) Χρησιμοποιήστε αναγνώστη πολλαπλών καρτών για να συνδέσετε μια μνήμη κάρτας SD ή άλλο μέσο στην μονάδα. Υποστηρίζονται τα συστήματα αρχείων FAT16 και FAT32. Ορισμένα αρχεία συστήματος μπορεί να μην υποστηρίζονται. Αν το μέσο δεν υποστηρίζεται, φορμάρετε το μέσο στο σύστημα των Windows πριν το χρησιμοποιήσετε. Αυτή η μονάδα μπορεί να αναπαράγει μόνο μια κάρτα μνήμης έστω και εάν έχουν τοποθετηθεί πολλαπλές κάρτες στον αναγνώστη καρτών. Τοποθετήστε μόνο την κάρτα που θέλετε να αναπαράγετε. Προδιαγραφές αρχείων που μπορούν να αναπαραχθούν Διαμόρφωση αρχείου MP3 WMA Επέκταση αρχείου * ".mp3" Þ ".MP3" ".wma" Þ ".WMA" Προδιαγραφές Bit rate: 16 Ýùò 320K bps Óõ íüôçôá äåéãìáôïëçøßáò: 11 khz, 16 khz, 22,05 khz, 32 khz, 44,1 khz, 48 khz Bit rate: 64 Ýùò 192K bps Óõ íüôçôá äåéãìáôïëçøßáò: 44,1 khz, 48 khz Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά προϊόντα όπως βενζίνη, ή αντιστατικά προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί για αναλογικούς δίσκους. Μην κολλάτε χαρτιά ή αυτοκόλλητα στο δίσκο. 12

15 Διαμόρφωση αρχείου DivX DivX Ultra Επέκταση αρχείου * ".divx" Þ ".DIVX", ".avi" Þ ".AVI" Προδιαγραφές ùò 3Mbps ÌÝãéóôïò áñéèìüò åéêïíïóôïé åßùí: 720 x 576 åéêïíïóôïé åßá Éäáíéêüò ñõèìüò êáñý: 30fps íá áñ åßï ìðïñåß íá ìçí åßíáé óå ìïñöþ áñ åßïõ DivX áêüìá êáé áí Ý åé åðýêôáóç áñ åßïõ ".avi" Þ ".AVI". Óå áõôþ ôçí ðåñßðôùóç, ôï áñ åßï äåí ìðïñåß íá áíáðáñá èåß. JPEG ".jpg" Þ ".JPG" Áñéèìüò åéêïíïóôïé åßùí: ùò 3027 x 2048 åéêïíïóôïé åßá Äåí õðïóôçñßæåôáé JPEG êßíçóçò. Õðïóôçñßæïíôáé äåäïìýíá JPEG ðïõ Ý ïõí äçìéïõñãçèåß áðü ôï ðñüôõðï DCF (Design rule for Camera File system Êáíüíáò ó åäéáóìïý ãéá óýóôçìá áñ åßùí êüìåñáò). Ïé åéêüíåò ìðïñåß íá ìçí áíáðáñüãïíôáé áí ñçóéìïðïéåßôáé ç ëåéôïõñãßá ôçò áõôüìáôçò ðåñéóôñïöþò ôçò øçöéáêþò áêßíçôçò êüìåñáò Þ ôá äåäïìýíá õðïâüëëïíôáé óå åðåîåñãáóßá, äéïñèþíïíôáé Þ áðïèçêåýïíôáé îáíü ñçóéìïðïéþíôáò ëïãéóìéêü åðåîåñãáóßáò åéêüíùí áðü õðïëïãéóôþ. * Áí ñçóéìïðïéçèåß áñáêôþñáò äéðëïý-byte ãéá üíïìá áñ åßïõ, äåí èá áðåéêïíéóôåß óùóôü. ÌÝãåèïò áñ åßïõ Óõíïëéêüò áñéèìüò áñ åßùí Óõíïëéêüò áñéèìüò öáêýëùí 4 GB 648 áñ åßá (óõìðåñéëáìâáíïìýíùí öáêýëùí) + 2 ðñïåðéëåãìýíïé öüêåëïé ùò 300 öüêåëïé 13

16 Ονόματα εξαρτημάτων και λειτουργιών Μπροστά A L B C K D E F G J I D H Όνομα A Óýñåôå ôï êüëõììá ôïõ öáêïý Λειτουργία Êëåßóôå ôï êüëõììá ôïõ öáêïý ãéá íá ðñïóôáôýøåôå ôïí öáêü üôáí äåí ñçóéìïðïéåßôå ôçí ìïíüäá. Ìðïñåßôå íá äéáêüøåôå ôçí ðñïâïëþ ðëþñùò êëåßíïíôáò ôï êüëõììá ôïõ öáêïý êáôü ôçí ðñïâïëþ. Ùóôüóï, áí áõôþ ç êáôüóôáóç óõíå éóôåß ãéá 30 ëåðôü, ç ëüìðá ôçò ìïíüäáò èá óâþóåé áõôïìüôùò. sóåë. 21 B Õðïäï Þ áêïõóôéêþí ÓõíäÝåé ôá áêïõóôéêü óôçí ìïíüäá. sóåë. 55 C Ðåñéï Þ äýêôç öùôüò áðü ôï ôçëå åéñéóôþñéï ËáìâÜíåé óþìáôá áðü ôï ôçëå åéñéóôþñéï. sóåë. 18 D Ç åßá Õðïóôçñßæåé óýóôçìá ç åßùí virtual surround ôçò Dolby. sóåë. 57 E Èýñá USB ÓõíäÝåé ìéá ìíþìç USB ðïõ ñçóéìïðïéåß ôï ðñüôõðï USB 1.1 Þ ìéá óõóêåõþ áíüãùíóçò ðïëëáðëþí êáñôþí ãéá íá áíáðáñüãåé öïñìü áðïèþêåõóçò MP3/WMA, JPEG, DivX êáé Üëëá. sóåë. 49 F ÐáñÜèõñï åíäåßîåùí Äåß íåé ôá ìçíýìáôá áíüëïãá ìå ôçí ëåéôïõñãßá ôçò ìïíüäáò. sóåë. 22 G Êïõìðß åîáãùãþò ÐéÝóôå ôï êïõìðß áõôü ãéá íá åîüãåôå Ýíá äßóêï áðü ôç ó éóìþ. sóåë. 25 (áíïßãìáôïò/êëåéóßìáôïò) H Ó éóìþ äßóêïõ ÅéóÜãåôå ôïí äßóêï ðïõ èýëåôå íá áíáðáñüãåôå. sóåë. 22 I Ðüäé J Ó éóìþ áóöáëåßáò (j) K Åßóïäïò åîáåñéóìïý L Öáêüò ðñïâïëþò Ç óõóêåõþ ðáßñíåé êëßóç óôñýöïíôáò ôá ðïäáñüêéá ôçò ìïíüäáò ðïõ âñßóêïíôáé óôç ìåñéü ôçò äéáóýíäåóçò. Áí ôá ðïäáñüêéá ôçò ìïíüäáò åêôáèïýí óôï ìýãéóôï ìþêïò ôïõò, ç ìýãéóôç êëßóç ôçò ìïíüäáò åßíáé Ýùò 10 ìïßñåò. sóåë. 24 Õðïóôçñßæåé ôï óýóôçìá áóöáëåßáò ðñüóäåóçò ôçò Kensington. Ãéá ðëçñïöïñßåò, åðéóêåöôåßôå ôçí éóôïóåëßäá ôçò Kensington óôï Êáôåõèýíåé ôïí øõ ñü áýñá ìýóá óôçí ìïíüäá. Áí ìáæåõôåß óêüíç óôçí åßóïäï åîáåñéóìïý ìðïñåß íá ðñïêáëýóåé áýîçóç ôçò åóùôåñéêþò èåñìïêñáóßáò ôçò ìïíüäáò, ìå óõíýðåéá ôçí åìöüíéóç ðñïâëçìüôùí óôç ëåéôïõñãßá êáé ìåßùóç ôçò äéüñêåéáò æùþò ôïõ ïðôéêïý óõóôþìáôïò. Êáèáñßæåôå ôï ðåñéïäéêü. sóåë. 73 ÐñïâÜëåé ôçí åéêüíá. 14

17 Πίσω L K A J I H Ðþò íá áíïßîåôå ôï êüëõììá äéáóýíäåóçò ÐáôÞóôå åäþ ãéá íá áíïßîåé. B G F E D C Όνομα Λειτουργία A Èýñá åéóüäïõ éó ýïò ÓõíäÝóôå ôï êáëþäéï ôñïöïäïóßáò. sóåë. 21 B Èýñá óõíôþñçóçò C Èýñá åéóüäïõ HDMI D Èýñá åéóüäïõ õðïëïãéóôþ E Èýñá åéóüäïõ âßíôåï F ÏðôéêÞ èýñá åîüäïõ Þ ïõ G Ðåñéï Þ äýêôç öùôüò áðü ôï ôçëå åéñéóôþñéï H îïäïò åîáåñéóìïý I Äéáêüðôçò ãéá Üíïéãìá ôïõ êáëýììáôïò ëüìðáò ÁõôÞ åßíáé ç èýñá åëýã ïõ. Äåí ñçóéìïðïéåßôáé êáôü ôç äéüñêåéá ôçò êáíïíéêþò ëåéôïõñãßáò. ÓõíäÝåé ìéá óõóêåõþ âßíôåï ìå öïñìü HDMI Þ Ýíáí õðïëïãéóôþ óôçí ìïíüäá. sóåë. 52 Ìðïñåß íá óõíäåèåß óôçí èýñá åîüäïõ RGB åíüò õðïëïãéóôþ Þ óôçí èýñá åîüäïõ component video ìéáò óõóêåõþò âßíôåï. sóåë. 51, 52 Ìðïñåß íá óõíäåèåß ìå ôçí èýñá åîüäïõ êáíïíéêþò åéêüíáò ìéáò óõóêåõþò âßíôåï. sóåë. 50 Ìðïñåß íá óõíäåèåß óå ìéá óõóêåõþ Þ ïõ ìå ìéá øçöéáêþ ïðôéêþ èýñá åéóüäïõ. sóåë. 56 ËáìâÜíåé óþìáôá áðü ôï ôçëå åéñéóôþñéï. sóåë. 18 Ç Ýîïäïò áýñá ôçí ìïíüäáò áöïý êñõþóåé. Προσοχή Ìçí êáëýðôåôå ôçí Ýîïäï åîáåñéóìïý êáé ìçí ôçí áããßæåôå áìýóùò ìåôü ôçí ðñïâïëþ Þ óôç äéüñêåéá ôçò ðñïâïëþò, êáèþò óå áõôþí áíáðôýóóåôáé õøçëþ èåñìïêñáóßá. ÐéÝóôå áõôü ôï êïõìðß ãéá íá áíïßîåôå ôï êüëõììá ôçò ëüìðáò. sóåë. 76 J Èýñá åîüäïõ subwoofer Ìðïñåß íá óõíäåèåß Ýíá åîùôåñéêþò ôñïöïäïóßáò subwoofer óôçí ìïíüäá. sóåë. 56 K Ðñïò èýñá åéóüäïõ Audio (¹ ïò) Ìðïñåß íá óõíäåèåß óôç èýñá åîüäïõ Þ ïõ ôçò óõíäåäåìýíçò óõóêåõþò âßíôåï Þ åíüò õðïëïãéóôþ. sóåë. 50, 51, 52 15

18 L Èýñá åéóüäïõ S-Video Ìðïñåß íá óõíäåèåß ìå ôçí èýñá åîüäïõ S-Video ìéáò óõóêåõþò âßíôåï. sóåë. 51 Επάνω A B C G F D E vκουμπί Source (Προέλευση) sσελ. 53 vκουμπί Skip (παράλειψη) sσελ. 27 vκουμπί Stop (Διακοπή) sσελ. 25 vκουμπιά ρύθμισης Volume (Ένταση ήχου) sσελ. 23 vενδεικτική λυχνία Image On (Ενεργοποίηση εικόνας) sσελ. 69 vενδεικτική λυχνία Image Off (Απενεργοποίηση εικόνας) sσελ. 21, 25, 69 vκουμπί Power (Λειτουργία) sσελ. 21, 25 vκουμπί Play/Pause vκουμπί Break (Αναπαραγωγή/Παύση) (Διάλειμμα) sσελ. 26 sσελ. 28 vκουμπί Image On/Off (Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση εικόνας) sσελ. 36 Όνομα Λειτουργία A Äáêôýëéïò åóôßáóçò ÌåôáêéíÞóôå ðñïò ôá áñéóôåñü Þ ðñïò ôá äåîéü ãéá åóôßáóç óôçí åéêüíá. sóåë. 23 B Äáêôýëéïò æïõì ÌåôáêéíÞóôå ðñïò ôá áñéóôåñü Þ ðñïò ôá äåîéü ãéá æïõì óôçí åéêüíá. sóåë. 23 C Äáêôýëéïò êáôáêüñõöçò ìåôáôüðéóçò öáêïý D ÅíäåéêôéêÞ ëõ íßá êáôüóôáóçò E ÊÜëõììá ëüìðáò F Äáêôýëéïò ïñéæüíôéáò ìåôáôüðéóçò öáêïý G ËáâÞ êáëýììáôïò öáêïý ÐåñéóôñÝøôå ðñïò ôá åìðñüò Þ ðñïò ôá ðßóù Þ ñõèìßóôå ôçí êáôáêüñõöç èýóç ôçò åéêüíáò. sóåë. 23 Áí ðñïêýøåé êüðïéï ðñüâëçìá óôç ìïíüäá, ç åíäåéêôéêþ ëõ íßá êáôüóôáóçò áíáâïóâþíåé Þ áíüâåé ãéá íá äåßîåé üôé õðüñ åé ðñüâëçìá. sóåë. 68 ¼ôáí áíôéêáèéóôüôå ôçí ëüìðá, áíïßîôå ôï êüëõììá êáé áíôéêáôáóôþóôå ôçí ëüìðá. sóåë. 76 ÐåñéóôñÝøôå ôïí äáêôýëéï ðñïò ôá áñéóôåñü Þ ôá äåîéü ãéá íá ñõèìßóåôå ôçí ïñéæüíôéá èýóç ôçò åéêüíáò. sóåë. 23 Óýñåôå ôïí óõãêñáôçôþñá ãéá íá áíïßîåôå Þ íá êëåßóåôå ôï êüëõììá ôïõ öáêïý. sóåë

19 Τηλεχειριστήριο Χρήσιμες λειτουργίες sσελ. 43 sσελ. 38 sσελ. 40 sσελ. 45 sσελ. 57 sσελ. 58 sσελ. 41 sσελ. 47 sσελ. 25 sσελ. 26, 27 sσελ. 26, 27 sσελ. 26, 27 sσελ. 27 sσελ. 27 sσελ. 25 A B Κουμπιά που χρησιμοποιούνται κατά την αναπαραγωγή sσελ. 30 sσελ. 30, 33, 35, 36 sσελ. 59 sσελ. 32 G F Προηγμένες λειτουργίες sσελ. 53 sσελ. 28 sσελ. 28 Κουμπιά που χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση ήχου sσελ. 23 sσελ. 29 Κουμπιά που χρησιμοποιούνται κατά τη ρύθμιση του DVD-Βίντεο sσελ. 42 sσελ. 42 sσελ. 43 sσελ. 31, 33, 35, 36 sσελ. 30, 33, 34, 35 C D E Όνομα A Ðåñéï Þ åêðïìðþò öùôüò ôçëå åéñéóôçñßïõ Λειτουργία ÅêðÝìðåé óþìáôá ôçëå åéñéóôçñßïõ. sóåë. 18 B Åíåñãïðïéåß Þ áðåíåñãïðïéåß ôçí ðáñï Þ ñåýìáôïò óôç óõóêåõþ. sóåë. 25 C Äéïñèþíåé ôçí ðáñáìüñöùóç ôñáðåæßïõ ôçò ïèüíçò óå ôåôñüãùíç Þ ïñèïãþíéá. sóåë. 24 D Áðåéêïíßæåé Þ êëåßíåé ôçí ñýèìéóç êáé ôï ìåíïý åëýã ïõ. sóåë. 65 E ÁíÜâåé Þ óâþíåé ôçí ëüìðá. Áöïý Ý åôå åðéëýîåé Ýíáí ôßôëï ðñïò áíáðáñáãùãþ áðü ôç ëßóôá áñ åßùí, ñçóéìïðïéþóôå ôï êïõìðß ãéá íá óâþóåôå ôç ëüìðá êáé íá áðïëáýóåôå ìüíï ìïõóéêþ. sóåë. 36 F ÐéÝóôå ôï êïõìðß áõôü ãéá íá åîüãåôå Ýíá äßóêï áðü ôç ó éóìþ. sóåë. 25 G Äéáêüðôçò åíáëëáãþò ëåéôïõñãßáò/áñéèìþí ÅíáëëÜóóåé ìåôáîý ôùí ëåéôïõñãéþí êáé ôïí áñéèìþí ðïõ èýëåôå íá ñçóéìïðïéþóåôå. Óýñåôå áõôü ôï äéáêüðôç óôçí èýóç ëåéôïõñãßáò ãéá íá ñçóéìïðïéþóåôå ïðïéáäþðïôå ëåéôïõñãßá. sóåë

20 Προετοιμασία του τηλεχειριστηρίου Εισαγωγή των μπαταριών Προσοχή ÅëÝãîôå ôéò èýóåéò ôùí óçìåßùí (+) êáé (-) óôçí õðïäï Þ ôùí ìðáôáñéþí êáé âåâáéùèåßôå ãéá ôç óùóôþ ôïðïèýôçóþ ôïõò. Ôç óôéãìþ ôçò áãïñüò, ïé ìðáôáñßåò äåí åßíáé ôïðïèåôçìýíåò óôï ôçëå åéñéóôþñéï. Ðñéí ôç ñþóç, åéóáãüãåôå ôéò ìðáôáñßåò ðïõ ðáñý ïíôáé ìå áõôþ ôç ìïíüäá. A B C Πιέστε προς τα μέσα το άγκιστρο στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου και έπειτα σηκώστε το προς τα επάνω. Εισαγάγετε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα. Κλείστε το κάλυμμα των μπαταριών. ÅÜí ðáñáôçñçèïýí êáèõóôåñþóåéò óôçí áðüêñéóç ôïõ ôçëå åéñéóôçñßïõ Þ åüí áõôü äåí ëåéôïõñãåß áöïý ðáñýëèåé êüðïéï äéüóôçìá ñþóçò ôïõ, ðéèáíþò óçìáßíåé üôé ïé ìðáôáñßåò Ý ïõí ó åäüí åîáíôëçèåß êáé ñåéüæïíôáé áíôéêáôüóôáóç. ÓõíéóôÜôáé íá Ý åôå äýï åöåäñéêýò áëêáëéêýò ìðáôáñßåò (ìáããáíßïõ) ìåãýèïõò AA Ýôïéìåò ãéá ñþóç üôáí ñåéáóôåß. Εμβέλεια χρήσης τηλεχειριστηρίου Περιοχή λειτουργίας (οριζόντια) Ðåñßðïõ 30 Ðåñßðïõ 30 Ðåñßðïõ 30 Ðåñßðïõ 30 7 m 7 m Περιοχή λειτουργίας (κατακόρυφη) Ðåñßðïõ 15 Ðåñßðïõ 15 Ðåñßðïõ 15 Ðåñßðïõ 15 7 m 7 m Áðïöýãåôå ôçí Ýêèåóç ôçò ðåñéï Þò äýêôç öùôüò ôïõ ôçëå åéñéóôçñßïõ áõôïý óå Üìåóï çëéáêü öùò Þ óå öùò öèïñéóìïý. ÅíäÝ åôáé íá ìçí åßíáé äõíáôþ ç ëþøç óþìáôïò áðü ôï ôçëå åéñéóôþñéï. 18

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ÈåñìïóôÜôçò ÓõíôÞñçóçò REF-DF-SM ÅëÝã åé Ýíá èåñìïóôïé åßï PTC Êëßìáêá èåñìïêñáóßáò: -19? +99 C ëåã ïò áðüøõîçò - dfrst Ôñßá ñåëý: óõìðéåóôþò (30Á, 2ÇÑ),

Διαβάστε περισσότερα

Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ V X

Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ V X V X A B+24 AEROGRAMÌI Ïé äéáóôüóåéò ôùí óôïìßùí ôçò óåéñüò Å öáßíïíôáé óôï ðáñáêüôù ó Þìá. Áíôßóôïé á, ïé äéáóôüóåéò ôùí óôïìßùí ôçò óåéñüò ÂÔ öáßíïíôáé óôï Ó Þìá Å. Ãéá ôïí ðñïóäéïñéóìü ôçò ðáñáããåëßáò

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο

Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο Υποδεικνύει περιεχόμενο που ενδέχεται να προκαλέσει φθορά ή βλάβη στη μονάδα. Υποδεικνύει πρόσθετες πληροφορίες και σημεία που ενδέχεται να είναι χρήσιμα

Διαβάστε περισσότερα

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ATHINA COURT ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ Το συγκρότημα διαμερισμάτων AΘΗΝΑ βρίσκεται σε μια ήσυχη περιοχή στην Έγκωμη, Γωνία Γρηγόρη Αυξεντίου & Αρχιεπισκόπου Λεοντίου και αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ Εικονογράφηση ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ï ðéï ìåãüëïò êáé ï ðéï óçìáíôéêüò ðáéäáãùãéêüò êáíüíáò äåí åßíáé ôï íá

Διαβάστε περισσότερα

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí B i o f l o n Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí Ç åôáéñåßá Aflex, ç ïðïßá éäñýèçêå ôï 1973, Þôáí ç ðñþôç ðïõ ó åäßáóå ôïí åýêáìðôï óùëþíá PTFE ãéá ôç ìåôáöïñü çìéêþí õãñþí ðñßí áðü 35 ñüíéá. Ï åëéêïåéäþò

Διαβάστε περισσότερα

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò.

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. 55 16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. A ÌÝñïò 1. Íá êáôáóêåõüóåéò óôï Function Probe ôç ãñáöéêþ ðáñüóôáóç ôçò y=çìx. Óôïí ïñéæüíôéï Üîïíá íá ïñßóåéò êëßìáêá áðü ôï -4ð

Διαβάστε περισσότερα

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ!

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ÅããõÜôáé ôçí áóöüëåéá êáé õãåßá ôïõ ìùñïý êáôü ôç äéüñêåéá ôïõ ýðíïõ! AP 1270638 Õðüóôñùìá Aerosleep, : 61,00 AP 125060 ÊÜëõììá Aerosleep, : 15,30 ÁóöáëÞò, ðüíôá áñêåôüò

Διαβάστε περισσότερα

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 138 Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 10 ÌÏÍÔÅËÏ ÁÐÏÔÉÌÇÓÇÓ ÔÙÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ 11 ÔÏÌÅÉÓ ÅÖÁÑÌÏÃÇÓ ÔÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ 139

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο

Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο Υποδεικνύει περιεχόμενο που ενδέχεται να προκαλέσει φθορά ή βλάβη στη μονάδα. Υποδεικνύει πρόσθετες πληροφορίες και σημεία που ενδέχεται να είναι χρήσιμα

Διαβάστε περισσότερα

MARATHON TX-1 (7882-000)

MARATHON TX-1 (7882-000) ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΙΑ ΡΟΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ MARATHON TX-1 (7882-000) Παρόµοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΑ τα προϊόντα της KETTLER είναι σχεδιασµένα µε τους τελευταίους

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 1 Ïäçãßåò ñþóçò

BeoLab 1 Ïäçãßåò ñþóçò BeoLab 1 Ïäçãßåò ñþóçò Ðåñéå üìåíá ôùí Ïäçãéþí Ôï ç åßï BeoLab 1 ðåñéý åôáé óå äõï îå ùñéóôýò óõóêåõáóßåò: ç ìéá ðåñéý åé ôç óôþëç ôïõ ç åßïõ êáé ç Üëëç ôç âüóç óôþñéîçò. Óå áõôýò ôéò Ïäçãßåò ñþóçò ðåñéãñüöåôáé

Διαβάστε περισσότερα

µµ Setup : µ 2005

µµ Setup : µ 2005 µµ Setup : 389194-152 µ 2005 µ 1 µµ Setup 2 µµ Setup 3 µµ Setup 4 µµ Setup 0DLQ ± 6H XULW\ ± 6\VWHP&RQILJXUDWLRQ ± 'LDJQRVWL V± µµ Setup ii 1 µµ Setup Ôï âïçèçôéêü ðñüãñáììá Setup óüò äßíåé ôç äõíáôüôçôá

Διαβάστε περισσότερα

Üóêçóç 15. ÕëéêÜ - åîáñôþìáôá äéêôýïõ ðåðéåóìýíïõ áýñá êáé ðíåõìáôéêýò óõóêåõýò

Üóêçóç 15. ÕëéêÜ - åîáñôþìáôá äéêôýïõ ðåðéåóìýíïõ áýñá êáé ðíåõìáôéêýò óõóêåõýò ÕëéêÜ - åîáñôþìáôá äéêôýïõ ðåðéåóìýíïõ áýñá êáé ðíåõìáôéêýò óõóêåõýò Óôü ïé ôçò Üóêçóçò äéüñêåéá Üóêçóçò: 6 äéäáêôéêýò þñåò Óôï ôýëïò ôçò Üóêçóçò ïé ìáèçôýò èá åßíáé éêáíïß: é íá áíáãíùñßæïõí ôá åîáñôþìáôá

Διαβάστε περισσότερα

www.aten.gr ÐÑÙÔÁ Ç ÁÓÖÁËÅÉÁ Ïäçãßåò ñþóçò ÕÄÑÁÕËÉÊÅÓ ÁÍÔËÉÅÓ ÆU4xxxTXx ATEN Ε.Π.Ε. Τηλ 210 2525222, Fax 210 2723929

www.aten.gr ÐÑÙÔÁ Ç ÁÓÖÁËÅÉÁ Ïäçãßåò ñþóçò ÕÄÑÁÕËÉÊÅÓ ÁÍÔËÉÅÓ ÆU4xxxTXx ATEN Ε.Π.Ε. Τηλ 210 2525222, Fax 210 2723929 Ïäçãßåò ñþóçò ÕÄÑÁÕËÉÊÅÓ ÁÍÔËÉÅÓ ÆU4xxxTXx L2616 GR Rev. B 08/06 Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò áðåõèõíèåßôå óôï ÅîïõóéïäïôçìÝíï ÊÝíôñï Ôå íéêþò ÅîõðçñÝôçóçò ôçò Enerpac: ÁÔÅÍ ÅÐÅ Ôçë 210 2710246 Fax 210

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Ðñïóï Þ: Óçìåßùóç: Ôïíßæåé óõìâïõëýò êáé ðëçñïöïñßåò ãéá åóüò.

Ðñïóï Þ: Óçìåßùóç: Ôïíßæåé óõìâïõëýò êáé ðëçñïöïñßåò ãéá åóüò. Ðñïóï Þ: Óçìåßùóç: Ôïíßæåé óõìâïõëýò êáé ðëçñïöïñßåò ãéá åóüò. ÐåñéãñáöÞ óôïé åßùí 1 ÔçëåóêïðéêÞ êåñáßá 2 ëáâþ 3 äéáìýñéóìá CD 4 FUNCTION Äéáêüðôçò ëåéôïõñãßáò (OFF / CD / FM) 5 TUNING Ýëåã ïò (ìå ôõðùìýíç

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

U-PHONO UFO202. Ðåñéëçðôéêü Åã åéñßäéï. www.behringer.com

U-PHONO UFO202. Ðåñéëçðôéêü Åã åéñßäéï. www.behringer.com Ðåñéëçðôéêü Åã åéñßäéï U-PHONO UFO202 Υψηλής ποιότητας Σύνδεση ¹χου USB με ενσωματωμένο Ηχητικό Προενισχυτή και Πακέτο Λογισμικού για την Ψηφιοποίηση των Κασετών Σας και των Βινυλίων Σας Ευχαριστούμε Ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

Ïäçãßåò ñþóçò. ZA4 Αεροϋδραυλικές αντλίες ÐÑÙÔÁ Ç ÁÓÖÁËÅÉÁ

Ïäçãßåò ñþóçò. ZA4 Αεροϋδραυλικές αντλίες ÐÑÙÔÁ Ç ÁÓÖÁËÅÉÁ Ïäçãßåò ñþóçò Z4 Αεροϋδραυλικές αντλίες L671 GR Rev. 03/07 Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò áðåõèõíèåßôå óôï ÅîïõóéïäïôçìÝíï ÊÝíôñï Ôå íéêþò ÅîõðçñÝôçóçò ôçò Enerpac: ΑΤΕΝ Ε.Π.Ε. Ôçë 10 71046 Fax 10 7399 atengr@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ BSS 4803 BT

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ BSS 4803 BT ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ BSS 4803 BT ÃåíéêÝò ïäçãßåò áóöáëåßáò ÄéáâÜóôå ôéò ïäçãßåò ñþóçò ðñïóåêôéêü ðñéí èýóåôå ôç óõóêåõþ óå ëåéôïõñãßá êáé êñáôþóôå ôéò ïäçãßåò óõìðåñéëáìâáíïìýíçò ôçò åããýçóçò, ôçò áðüäåéîçò áãïñüò

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad : Ï ïäçãüò áõôüò ðåñéãñüöåé ôï TouchPad êáé ôï ðëçêôñïëüãéï ôïõ õðïëïãéóôþ.

TouchPad : Ï ïäçãüò áõôüò ðåñéãñüöåé ôï TouchPad êáé ôï ðëçêôñïëüãéï ôïõ õðïëïãéóôþ. TouchPad : 410773-151 2006 Ï ïäçãüò áõôüò ðåñéãñüöåé ôï TouchPad êáé ôï ðëçêôñïëüãéï ôïõ õðïëïãéóôþ. µ 1 TouchPad To TouchPad................................. 1 2 ñþóç ôïõ TouchPad..........................

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò Ferral Ferral Της Πηνελόπης Λεονταρά Σήμανση CE: Πως γίνεται ο έλεγχος της παραγωγικής Ï êáèïñéóìüò ôïõ åëýã ïõ ðáñáãùãþò óå Ýíá êáôáóêåõáóôéêü óýìöùíá ìå ôéò ôå íéêýò ðñïäéáãñáöýò ãéá ôá êïõöþìáôá, óôçí

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

YΚύρια Μονάδα YΤηλεχειριστήριο Y Μπαταρίες ξηρού στοιχείου τύπου AA (2 τµχ.) YΚάλυµµα φακού. Ενδείξεις που χρησιµοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο

YΚύρια Μονάδα YΤηλεχειριστήριο Y Μπαταρίες ξηρού στοιχείου τύπου AA (2 τµχ.) YΚάλυµµα φακού. Ενδείξεις που χρησιµοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο Αποσυσκευασία του βιντεοπροβολέα Ανατρέξτε στην ακόλουθη λίστα ελέγχου και βεβαιωθείτε ότι έχετε λάβει όλα τα στοιχεία. Εάν κάποια στοιχεία λείπουν επικοινωνήστε µε το σηµείο αγοράς. YΚύρια Μονάδα YΤηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ. 2. Βασικοί Ορισμοί. P / A o. Ονομαστική ή Μηχανική Τάση P / A. Πραγματική Τάση. Oνομαστική ή Μηχανική Επιμήκυνση L o

ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ. 2. Βασικοί Ορισμοί. P / A o. Ονομαστική ή Μηχανική Τάση P / A. Πραγματική Τάση. Oνομαστική ή Μηχανική Επιμήκυνση L o ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ 1. Εισαγωγή Σε ένα πείραμα εφελκυσμού, ένα δοκίμιο μήκους L και εγκάρσιας διατομής A υφίσταται συνεχώς αυξανόμενη μονοαξονική επιμήκυνση [συνήθως χρησιμοποιώντας σταθερή ταχύτητα v (crss-head

Διαβάστε περισσότερα

CC408. Solution 880. ÓõóôÞìáôá áóöáëåßáò. Åã åéñßäéï åéñéóìïý

CC408. Solution 880. ÓõóôÞìáôá áóöáëåßáò. Åã åéñßäéï åéñéóìïý CC408 ÓõóôÞìáôá áóöáëåßáò GR Åã åéñßäéï åéñéóìïý Solution 880 CC408 I Åã åéñßäéï åéñéóìïý I Óçìåéþóåéò Óçìåßùóç Ðíåõìáôéêþí ÄéêáéùìÜôùí Εκτός εάν δηλωθεί διαφορετικά, η έκδοση αυτή είναι πνευματική ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

: Óôïí ïäçãü áõôüí åîçãåßôáé ï ôñüðïò ñþóçò ôùí ëåéôïõñãéþí Þ ïõ êáé åéêüíáò ôïõ õðïëïãéóôþ.

: Óôïí ïäçãü áõôüí åîçãåßôáé ï ôñüðïò ñþóçò ôùí ëåéôïõñãéþí Þ ïõ êáé åéêüíáò ôïõ õðïëïãéóôþ. µ : 419669-151 2007 Óôïí ïäçãü áõôüí åîçãåßôáé ï ôñüðïò ñþóçò ôùí ëåéôïõñãéþí Þ ïõ êáé åéêüíáò ôïõ õðïëïãéóôþ. µ 1 µ ñþóç ìïíüäáò ïðôéêïý äßóêïõ................ 1 1 Áíáãíþñéóç åãêáôåóôçìýíçò ìïíüäáò ïðôéêïý

Διαβάστε περισσότερα

: Ï ðáñþí ïäçãüò ðáñïõóéüæåé ôç ìïíüäá äßóêïõ êáé ôç ìïíüäá ïðôéêïý äßóêïõ ôïõ õðïëïãéóôþ.

: Ï ðáñþí ïäçãüò ðáñïõóéüæåé ôç ìïíüäá äßóêïõ êáé ôç ìïíüäá ïðôéêïý äßóêïõ ôïõ õðïëïãéóôþ. : 407948-151 2006 Ï ðáñþí ïäçãüò ðáñïõóéüæåé ôç ìïíüäá äßóêïõ êáé ôç ìïíüäá ïðôéêïý äßóêïõ ôïõ õðïëïãéóôþ. µ 1 µ 2 µ 3 ÁíôéêáôÜóôáóç ôïõ óêëçñïý äßóêïõ............ 3 1 4 ÔïðïèÝôçóç ïðôéêïý äßóêïõ....................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο.

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Τελικό Πρόγραμμα Β Χειρουργική και Γαστρεντερολογική κλινική, Ναυτικού Νοσοκομείου

Διαβάστε περισσότερα

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ SR Öïñçôü ñáäéüöùíï ìå CD/USB -

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ SR Öïñçôü ñáäéüöùíï ìå CD/USB - ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ SR 4374 - Öïñçôü ñáäéüöùíï ìå CD/USB - Åã åéñßäéï ñþóçò Óáò åõ áñéóôïýìå ãéá ôçí åðéëïãþ ôïõ ðñïúüíôïò ìáò. Åëðßæïõìå íá áðïëáýóåôå ôç ñþóç ôçò óõóêåõþò. Óýìâïëá óôéò ïäçãßåò ãéá ôç ñþóç

Διαβάστε περισσότερα

Αποσυσκευασία του βιντεοπροβολέα

Αποσυσκευασία του βιντεοπροβολέα Αποσυσκευασία του βιντεοπροβολέα Ανατρέξτε στην ακόλουθη λίστα ελέγχου και βεβαιωθείτε ότι έχετε λάβει όλα τα στοιχεία. Εάν κάποια στοιχεία λείπουν επικοινωνήστε µε το σηµείο αγοράς. YΚύρια Μονάδα YΤηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ãåéá óáò! philips. Ïäçãüò ãñþãïñçò Ýíáñîçò. 1 Óýíäåóç 2 3. ÅãêáôÜóôáóç. ñþóç

Ãåéá óáò! philips. Ïäçãüò ãñþãïñçò Ýíáñîçò. 1 Óýíäåóç 2 3. ÅãêáôÜóôáóç. ñþóç Ãåéá óáò! Ïäçãüò ãñþãïñçò Ýíáñîçò 1 Óýíäåóç 2 3 ÅãêáôÜóôáóç ñþóç philips + Ðåñéå üìåíá êïõôéïý ÂÜóç CD440 Þ Áêïõóôéêü CD440/CD445 ÂÜóç CD445 Êïñäüíé ôñïöïäïóßáò ãéá ôç âüóç Êáëþäéï ôçëåöþíïõ 2 åðáíáöïñôéæüìåíåò

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ & ÅÈÍÉÊÙÍ ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁÔÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÓÔÅÃÁÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏÕ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁÓ ÁÎÉÁÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Διαβάστε περισσότερα

μηχανήματα της αγοράς.

μηχανήματα της αγοράς. Κόφτες πλακιδίων χειρός και ηλεκτρικοί υγράς κοπής, βενζινοκίνητοι και πετρελαιοκίνητοι συμπιεστές εδάφους, λειαντήρες δαπέδων (ελικοπτεράκια) και δονητικοί πήχες μπετόν, αποτελούν την κατηγορία αυτή.

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1. Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ -

ΜΑΘΗΜΑ 1. Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ - ΜΑΘΗΜΑ 1 Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ- ΟΡΥΚΤΩΝ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ - ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΡΕΠΤΟΣ ΖΥΓΟΣ- ΕΚΚΡΕΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Οικοδομικά Μηχανήματα

Οικοδομικά Μηχανήματα Οικοδομικά Μηχανήματα Βενζινοκίνητοι και πετρελαιοκίνητοι συμπιεστές εδάφους, λειαντήρες δαπέδων (ελικοπτεράκια), δονητικός πήχης μπετού, βενζινοκίνητος κόφτης, είναι τα νέα είδη μας στην κατηγορία αυτή.

Διαβάστε περισσότερα

Ïäçãüò ñþóçò ãéá ôçí áóýñìáôç ìïíüäá GPS LD-3W ôçò Nokia /1

Ïäçãüò ñþóçò ãéá ôçí áóýñìáôç ìïíüäá GPS LD-3W ôçò Nokia /1 Ïäçãüò ñþóçò ãéá ôçí áóýñìáôç ìïíüäá GPS LD-3W ôçò Nokia 9246491/1 ÄÇËÙÓÇ ÓÕÌÌÏÑÖÙÓÇÓ Åìåßò, ç NOKIA CORPORATION, äçëþíïõìå öýñïíôáò ôçí áðïêëåéóôéêþ åõèýíç üôé ôï ðñïúüí LD-3W óõììïñöþíåôáé ìå ôéò äéáôüîåéò

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Μην τοποθετείτε αντικείμενα με φλόγα, όπως αναμμένα κεριά κοντά στο προϊόν. Μην τοποθετείτε αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

dx2100 Series Microtower

dx2100 Series Microtower & µ dx2100 Series Microtower : 384106-151 µ 2005 Ï ïäçãüò áõôüò ðáñý åé âáóéêýò ðëçñïöïñßåò ó åôéêü ìå ôç ñýèìéóç êáé ôç óõíôþñçóç ôïõ õðïëïãéóôþ óáò. ÐíåõìáôéêÜ äéêáéþìáôá 2005 Hewlett-Packard Development

Διαβάστε περισσότερα

ÖÑÕÃÁÍÉÉÅÑÁ ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ THTO05613

ÖÑÕÃÁÍÉÉÅÑÁ ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ THTO05613 ÖÑÕÃÁÍÉÉÅÑÁ ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ THTO05613 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό. Το νερό μπορεί να βλάψει τη συσκευή διεισδύοντας από τις σχισμές και τα ανοίγματα της συσκευής. Πριν φρυγανίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ðñïêýðôïõí ôá ðáñáêüôù äéáãñüììáôá.

Ðñïêýðôïõí ôá ðáñáêüôù äéáãñüììáôá. ÌÅÈÏÄÏËÏÃÉÁ Ãéá Ýíá óþìá ðïõ åêôåëåß åõèýãñáììç ïìáëü ìåôáâáëëüìåíç êßíçóç éó ýïõí ïé ôýðïé: õ=õ ï +á. t x=õ. ï t+ át. ÅÜí ôï óþìá îåêéíüåé áðü ôçí çñåìßá, äçëáäþ ç áñ éêþ ôá ýôçôá åßíáé õ ï =0, ôüôå ïé

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΩΡΑ Η επίσημη ώρα για τον αγώνα "ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ 2007" είναι 9η του αστεροσκοπείου Αθηνών. Η πληροφόρηση γίνεται με τηλεφωνική κλήση του αριθμού 141. 2. ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών SCEH-0001 7010522 2010 Sony Computer Entertainment Europe Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το πακέτο μικροφώνων SingStar. Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

LaserJet 1100 *C * *C * C Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Printed in Germany C

LaserJet 1100 *C * *C * C Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Printed in Germany C HP LaserJet 1100 Ïäçãüò ÃñÞãïñçò ÁíáöïñÜò Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Printed in Germany Êùäéêüò Añéèµüò Eã åéñéäßoõ C4224-90923 ÔõðùµÝíï óå áíáêõêëùµýíï áñôß *C4224-90923* *C4224-90923* C4224-90923

Διαβάστε περισσότερα

ÅËËÇÍÉÊÁ. Óýíôïìåò Ïäçãßåò. ÐáñáëëáãÞ 1.0 Éïýíéïò 2001 ULTRA-DI PRO DI4000.

ÅËËÇÍÉÊÁ. Óýíôïìåò Ïäçãßåò. ÐáñáëëáãÞ 1.0 Éïýíéïò 2001 ULTRA-DI PRO DI4000. ULTRA-DI PRO DI4000 Óýíôïìåò Ïäçãßåò ÐáñáëëáãÞ 1.0 Éïýíéïò 2001 www.behringer.com ÅËËÇÍÉÊÁ ÏÄÇÃÉÅÓ ÁÓÖÁËÅÉÁÓ ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá íá ìåéþóåôå ôïí êßíäõíï çëåêôñïðëçîßáò, ìçí ïìáêñýíåôå ôï êüëõììá (Þ ôï ðßóù ôìþìá).

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Portable Media Center. Απολαύστε εύκολα ταινίες, μουσική και φωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

Πριν τη χρήση ΠPOΦYΛAΞH. Αναχώρηση

Πριν τη χρήση ΠPOΦYΛAΞH. Αναχώρηση ΠPOΦYΛAΞH Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικός και να δίνεται μεγάλη σημασία στην ασφάλεια κατά τη χρήση των χειριστηρίων ήχου ενώ οδηγείτε. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος. Επίσης, φροντίστε να ρυθμίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή. 1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 2. Ρύθμιση 3. Βραχίονας 4. Ενδείκτης ισχύος 5. Ανίχνευση κίνησης (Ενεργοποίηση)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή. 1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 2. Ρύθμιση 3. Βραχίονας 4. Ενδείκτης ισχύος 5. Ανίχνευση κίνησης (Ενεργοποίηση) Εισαγωγή Ο ανιχνευτής κίνησης είναι ιδανικός για κρυφή ασφάλεια και παρατήρηση. Στο περίβλημα PIR υπάρχει μια συσκευή ανάγνωσης κάρτας SD (δεν περιλαμβάνεται κάρτα SD) για εγγραφή, ενσωματωμένη με τη μοναδική

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

1. Íá ëõèåß ç äéáöïñéêþ åîßóùóç (15 ìïí.) 2. Íá âñåèåß ç ãåíéêþ ëýóç ôçò äéáöïñéêþò åîßóùóçò (15 ìïí.)

1. Íá ëõèåß ç äéáöïñéêþ åîßóùóç (15 ìïí.) 2. Íá âñåèåß ç ãåíéêþ ëýóç ôçò äéáöïñéêþò åîßóùóçò (15 ìïí.) ÔÅÉ ËÜñéóáò, ÔìÞìá Ìç áíïëïãßáò ÌáèçìáôéêÜ ÉI, ÅîÝôáóç Ðåñéüäïõ Éïõíßïõ 24/6/21 ÄéäÜóêùí: Á éëëýáò Óõíåöáêüðïõëïò 1. Íá ëõèåß ç äéáöïñéêþ åîßóùóç (15 ìïí.) (3x 2 + 6xy 2 )dx + (6x 2 y + 4y 3 )dy = 2. Íá

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ AV-1305R

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ AV-1305R ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ AV-1305R 1 Σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

: Ï ðáñþí ïäçãüò ðáñïõóéüæåé ôç ìïíüäá äßóêïõ êáé ôéò ðñïáéñåôéêýò ìïíüäåò äßóêïõ ôïõ õðïëïãéóôþ.

: Ï ðáñþí ïäçãüò ðáñïõóéüæåé ôç ìïíüäá äßóêïõ êáé ôéò ðñïáéñåôéêýò ìïíüäåò äßóêïõ ôïõ õðïëïãéóôþ. : 405759-151 2006 Ï ðáñþí ïäçãüò ðáñïõóéüæåé ôç ìïíüäá äßóêïõ êáé ôéò ðñïáéñåôéêýò ìïíüäåò äßóêïõ ôïõ õðïëïãéóôþ. µ 1 µ 2 µ 3 HP Mobile Data Protection ìå øçöéáêü åðéôá õíóéüìåôñï.................... 3

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá:

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá: Ç ÅÔÁÉÑÉÁ Ç åôáéñßá Áöïß ÊÜìôóç ÁÅ éäñýèçêå ôï 1991 ìåôü áðï óõã þíåõóç ôçò åôáéñßáò Ê.ÊÜìôóçò & Óßá ÏÅ êáé ôçò åôáéñßáò Áöïß ÊÜìôóç ÏÅ. äñá ôçò åôáéñßáò åßíáé ç Èåóóáëïíßêç. Ôï äßêôõï ðùëþóåùí ôçò åôáéñßáò

Διαβάστε περισσότερα

Óåë. 1 ÃÕÌÍÁÓÉÏ ÈÅÌÁÔÁ ÃÑÁÐÔÙÍ ÅÎÅÔÁÓÅÙÍ ÐÅÑÉÏÄÏÕ ÌÁÚÏÕ-ÉÏÕÍÉÏÕ Ó ÏËÉÊÏ ÅÔÏÓ ÔÁÎÇ: Ã ÌÁÈÇÌÁ: ÖÕÓÉÊÇ ÅÉÓÇÃÇÔÇÓ:

Óåë. 1 ÃÕÌÍÁÓÉÏ ÈÅÌÁÔÁ ÃÑÁÐÔÙÍ ÅÎÅÔÁÓÅÙÍ ÐÅÑÉÏÄÏÕ ÌÁÚÏÕ-ÉÏÕÍÉÏÕ Ó ÏËÉÊÏ ÅÔÏÓ ÔÁÎÇ: Ã ÌÁÈÇÌÁ: ÖÕÓÉÊÇ ÅÉÓÇÃÇÔÇÓ: ÃÕÌÍÁÓÉÏ ÈÅÌÁÔÁ ÃÑÁÐÔÙÍ ÅÎÅÔÁÓÅÙÍ ÐÅÑÉÏÄÏÕ ÌÁÚÏÕ-ÉÏÕÍÉÏÕ Ó ÏËÉÊÏ ÅÔÏÓ ÔÁÎÇ: Ã ÌÁÈÇÌÁ: ÖÕÓÉÊÇ ÅÉÓÇÃÇÔÇÓ: Çì/íßá: ÈÅÌÁ 1ï Óõìðëçñþóôå ìå ôç óùóôþ Þ ôéò óùóôýò ðñïôüóåéò ôçí ðáñáêüôù öñüóç: Ç çëåêôñéêþ ðçãþ

Διαβάστε περισσότερα

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

VOYAGER2 DG310 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

VOYAGER2 DG310 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ VOYAGER2 DG310 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ VOYAGER2 DG310 Τα περιεχόμενα αυτού του οδηγού ενδέχεται να διαφέρουν λίγο από την περιγραφή της συσκευής σας ανάλογα με την έκδοση λογισμικού και τον πάροχό σας. Γνωριμία

Διαβάστε περισσότερα

JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Φορτιστές Μπαταριών JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ JUMP STARTER (Booster) εκκινητής μπαταριών και εφεδρική μπαταρία (Power Bank) τώρα σε μια συσκευή. Μια νέα, κομψή και πρακτική πολυσυσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB Οδηγίες Χρήσης Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.lenco.com Προσοχή! Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÏ ÇR1830 18 mm ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÏ ÇR2230 22 mm 419 Ìðåôüí Ö 18 mm Îýëï Ö 24 mm ÌÝôáëëï Ö 13 mm 440 W Ισχύς κρούσης* 1,2J Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï 0-1500 rpm Êñïýóåéò ôï ëåðôü 0-5000 1,9 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 214,00

Διαβάστε περισσότερα

1. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï

1. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï 5. ÐÑÏÏÄÏÉ 7 5. ÁñéèìçôéêÞ ðñüïäïò Á ÏìÜäá. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï á = 7 êáé äéáöïñü ù = 3. Óõíåðþò

Διαβάστε περισσότερα

Íá èõìçèïýìå ôç èåùñßá...

Íá èõìçèïýìå ôç èåùñßá... ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÐÅÄÉÏ Íá èõìçèïýìå ôç èåùñßá....1 Ôé ïíïìüæïõìå çëåêôñéêü ðåäßï; Çëåêôñéêü ðåäßï ïíïìüæïõìå ôïí þñï ìýóá óôïí ïðïßï áí âñåèåß Ýíá çëåêôñéêü öïñôßï èá äå èåß äýíáìç. Ãéá íá åîåôüóïõìå áí óå êüðïéï

Διαβάστε περισσότερα

Ïäçãüò åãêáôüóôáóçò ôïõ PC Suite issue 1el

Ïäçãüò åãêáôüóôáóçò ôïõ PC Suite issue 1el Ïäçãüò åãêáôüóôáóçò ôïõ PC Suite 9356484 issue 1el ÐíåõìáôéêÞ Iäéoêôçóßá 2003 Nokia. Ìå ôçí åðéöýëáîç ðáíôüò äéêáéþìáôïò. Áðáãïñåýåôáé ç áíáðáñáãùãþ, ìåôáöïñü, äéáíïìþ Þ áðïèþêåõóç ôìþìáôïò Þ ôïõ óõíüëïõ

Διαβάστε περισσότερα

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου Your-conditions ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Οδηγίες προς το κοινό...2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση......3 Προσοχή...4 Έλεγχοι πριν τη λειτουργία...5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1ï ÊñéôÞñéï Áîéïëüãçóçò

1ï ÊñéôÞñéï Áîéïëüãçóçò 1ï ÊñéôÞñéï Áîéïëüãçóçò óå üëç ôçí ýëç ÖõóéêÞò. à ôüîç ÊáèçãçôÞò: ¼íïìá: Âáèìüò: ÈÅÌÁ 1ï Åéê. 1 A. -2ìC ç Á êáé +2ìC ç  -1ìC ç Á êáé -1ìC ç  -9ìC ç Á êáé -9ìC ç  D. +1ìC ç Á êáé +1ìC ç  ÅðéëÝîôå ôç

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΑΣ Εγχειρίδιο Οδηγιών ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΑΣ 1. Διαβάστε τις οδηγίες Όλες οι οδηγίες ασφάλειας και χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και η χρήση τους υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση. 3511053 Έκδοση 1.0 1201 Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή ρολογιού

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή ρολογιού Εισαγωγή Αυτό το κομψό ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Το περίβλημα του ρολογιού διαθέτει λεπτή κάμερα και αναγνώστη καρτών Micro SD (δεν περιλαμβάνεται κάρτα Micro SD) για εγγραφή.

Διαβάστε περισσότερα

! " " & $ µ " % & µ! ' : ! " " " % & " %! ' % " µ " :

!   & $ µ  % & µ! ' : !    % &  %! ' %  µ  : : 312942-152 2004 ñçóéìïðïéþóôå ôïí ðáñüíôá ïäçãü áöïý ïëïêëçñþóåôå ôá âþìáôá ðïõ ðåñéãñüöïíôáé óôïí Ïäçãü ÃñÞãïñçò åãêáôüóôáóçò. Èá óáò âïçèþóåé íá åãêáôáóôþóåôå ôï åñãïóôáóéáêü ëïãéóìéêü. ÐåñéëáìâÜíåé

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση SBA3011/00. Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση  SBA3011/00. Εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome SBA3011/00 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικό Ασφάλεια Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Ïäçãßåò ÅãêáôÜóôáóçò

Ïäçãßåò ÅãêáôÜóôáóçò Ïäçãßåò ÅãêáôÜóôáóçò Ðßíáêáò Ðåñéå ïìýíùí Ôá âþìáôá óõíïðôéêü...3 Õðï ñåùôéêü ÂÞìáôá...3 ÅãêáôÜóôáóç ðñïáðáéôïýìåíùí (åüí ñåéüæïíôáé)...3 ÅãêáôÜóôáóç ÂÜóçò ÄåäïìÝíùí óôïí Server...3 ÅãêáôÜóôáóç Galaxy

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα ΣΗΜΕΙΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ 1 Στον Ατλαντικό Κώδικα ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι έκρυψε τις οδηγίες για την κατασκευή µιας στρατιάς από ροµπότ. 2 Η ανακάλυψη ανήκει στην οµάδα του Μάριο Ταντέι. Προηγουµένως πιστευόταν ότι

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Maxi-Cosi Pebble. Η τελευταία λέξη στην ασφάλεια και την άνεση.

Το νέο Maxi-Cosi Pebble. Η τελευταία λέξη στην ασφάλεια και την άνεση. MAXI-COSI Το νέο Maxi-Cosi Pebble. Η τελευταία λέξη στην ασφάλεια και την άνεση. Ανεση 2 τρόποι τοποθέτησης του Maxi-Cosi Pebble: - µε τη βάση Maxi-Cosi FamilyFix (IsoFix). - χωρίς βάση, µε ζώνη ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (cosφ) 1,0 1,0 1,0 1,0 ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ DC (Volt) 12 12 12 12 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ AVR AVR AVR AVR

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (cosφ) 1,0 1,0 1,0 1,0 ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ DC (Volt) 12 12 12 12 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ AVR AVR AVR AVR ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Οι πλέον αξιόπιστες γεννήτριες στην κατηγορία τους, µε προσεγµένα υλικά κατασκευής, φινίρισµα και εξοπλισµό. Επίσης, έχουν µεγάλη δεξαµενή καυσίµου για µεγαλύτερη αυτονοµία - διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ÁêïõóôéêÜ ìå ïèüíç HS-6 Ïäçãüò ñþóçò Ôåý ïò 1

ÁêïõóôéêÜ ìå ïèüíç HS-6 Ïäçãüò ñþóçò Ôåý ïò 1 ÁêïõóôéêÜ ìå ïèüíç HS-6 Ïäçãüò ñþóçò 9232428 Ôåý ïò 1 ÄÇËÙÓÇ ÓÕÌÌÏÑÖÙÓÇÓ Åìåßò, ç NOKIA CORPORATION, äçëþíïõìå öýñïíôáò ôçí áðïêëåéóôéêþ åõèýíç üôé ôï ðñïúüí HS-6 óõììïñöþíåôáé ìå ôéò äéáôüîåéò ôçò áêüëïõèçò

Διαβάστε περισσότερα

HP Compaq d220 d230. Ï ðáñþí ïäçãüò ðáñý åé âáóéêýò ðëçñïöïñßåò ãéá ôçí áíáâüèìéóç ôçò óõãêåêñéìýíçò óåéñüò õðïëïãéóôþí.

HP Compaq d220 d230. Ï ðáñþí ïäçãüò ðáñý åé âáóéêýò ðëçñïöïñßåò ãéá ôçí áíáâüèìéóç ôçò óõãêåêñéìýíçò óåéñüò õðïëïãéóôþí. HP Compaq d220 d230 : 326324-152 2003 Ï ðáñþí ïäçãüò ðáñý åé âáóéêýò ðëçñïöïñßåò ãéá ôçí áíáâüèìéóç ôçò óõãêåêñéìýíçò óåéñüò õðïëïãéóôþí. Å : Ä : 2003 Hewlett-Packard Company 2003 Hewlett-Packard Development

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΤΟΡ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 5W SB-AT34/D4

ΜΟΝΙΤΟΡ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 5W SB-AT34/D4 Sambo Hellas www.sambo.gr Email: info@sambo.gr ΜΟΝΙΤΟΡ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 5W SB-AT34/D4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 5W SB-AT34/D4 Έκδοση 1.0 1. Μέρη και Λειτουργίες 1 13 7 8 9 2 3 4 5 6 13 Sambo Hellas 10 12 Μπροστά όψη

Διαβάστε περισσότερα

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους.

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους. ΠΡΟΣΟΧΗ: Γενικές οδηγίες ασφαλείας Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρόσθετες

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta Προφυλάξεις για την ασφάλεια Σύμβολα ασφαλείας Τα σύμβολα που ακολουθούν χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο για την πρόληψη των ατυχημάτων που ενδέχεται να συμβούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. Τµήµα Α Αν. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Ρ. Γεωργακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα