Ακουστική)και)Ψυχοακουστική

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ακουστική)και)Ψυχοακουστική"

Transcript

1 Η)ακουστική)στον)πραγματικό/εικονικό)κόσμο Ακουστική)και)Ψυχοακουστική Πηγή Περιβάλλον Δέκτης Διάλεξη'7:' Αμφιωτική'ακουστική'>'Μέρος'Α ' Φλώρος'Ανδρέας Επίκουρος)Καθηγητής Πώς)αντιλαμβανόμαστε)τον)ήχο)ως)δέκτες; Πώς)αντιλαμβανόμαστε)τον)ήχο)στο)χώρο;

2 Μερικές)λέξεις)D)κλειδιά Γενικά:)Στόχος)τρισδιάστατης)απεικόνισης)του)ήχου Monaural " Ο)ήχος)καταγράφεται)από)το)ένα)αυτί Binaural " Ο)ήχος)καταγράφεται)και)από)τα)δύο)αυτιά " Αμφιωτική)ακουστική DioTc " Ήχοι)ακριβώς)ίδιοι)και)στα)δύο)αυτιά DichoTc " Ήχοι)διαφορετικοί)στα)δύο)αυτιά Η)πιστή)αναπαραγωγή)των)ηχητικών)δρώμενων)σε)ένα)χώρο,)χωρίς) την)ανάγκη)τοποθέτησης)του)ακουστικού)δέκτη)σε)αυτόν Προηγμένο)σύστημα)τρισδιάστατης)ηχητικής) απεικόνισης Στόχος)η)«αυθεντική»)αναπαραγωγή Συστήματα)προβολής)ήχου)στο)χώρο

3 Συστήματα)προβολής)ήχου)στο)χώρο Συστήματα)προβολής)ήχου)στο)χώρο Συστήματα)προβολής)ήχου)στο)χώρο Συστήματα)προβολής)ήχου)στο)χώρο

4 Συστήματα)προβολής)ήχου)στο)χώρο Συστήματα)προβολής)ήχου)στο)χώρο)(2) 3.0 Channel Surround (Dolby Surround preprologic) Quadraphonic 4.1 Channel Surround (Dolby Prologic) 5.1 Channel Surround (Dolby Prologic II) 6.1 Channel Surround (Dolby Prologic IIx) Αναλογικά συστήματα Συστήματα)προβολής)ήχου)στο)χώρο)(3) Αμφιωτική)τεχνολογία 5.1 Channel Surround (Dolby Digital / DTS) 6.1 Channel Surround (Dolby Digital EX / DTS ES) 7.1 Channel Surround (Dolby Digital PLUS / DTS HD) 10.2 Channel Surround Ψηφιακά συστήματα 22.2 Channel Surround (Ultra High Definition Video)

5 Γενική)προσέγγιση)αμφιωτικής)ακουστικής Γενική)προσέγγιση)αμφιωτικής)ακουστικής)(2) Interaural Level Difference (ILD) Interaural Time Difference (ITD) Interaural)Level)Difference)(ILD) " Μικρότερη)διαδρομή)ηχητικού)κύματος Φαινόμενο)σκίασης)ηχητικού)κύματος) από)το)ανθρώπινο)κεφάλι " Για)συχνότητες)πάνω)από)500Hz " Φαινόμενο)ιδιαίτερα)έντονο)για) συχνότητες)άνω)των)2khz Διαφορετική)τιμή)ηχητικής)έντασης)σε) κάθε)αυτί " Μέχρι)20dB)για)υψηλές)συχνότητες Γενική)προσέγγιση)αμφιωτικής)ακουστικής)(3) Γενική)προσέγγιση)αμφιωτικής)ακουστικής)(4) Τυπικές)τιμές)ILDs Interaural)Time)Difference)(ITD) Μέγιστη)ITD)~680μsec)(στις)90 0 ) " Για)τυπική)απόσταση)μεταξύ)αυτιών)~0.23m " c=343m/sec Φασικές)διαφορές)λόγω)διαφορετικής)απόστασης) " για)περιοδικούς)τόνους " Για)f<1.5kHz)το)μήκος)κύματος)είναι)μεγαλύτερο)από)την)απόσταση)των) δύο)αυτιών "...)και)η)διαφορά)φάσης)αισθητή

6 Γενική)προσέγγιση)αμφιωτικής)ακουστικής)(5) Γενική)προσέγγιση)αμφιωτικής)ακουστικής)(6) ITDs)και)συχνότητα Τυπικές)τιμές)ITD Γενική)προσέγγιση)αμφιωτικής)ακουστικής)(7) Duplex)theory)(Lord)Rayleigh,)1907) Left ear Right ear sound onset left right time Στον)προσδιορισμό)της)κατεύθυνσης) παίζουν)ρόλο)μόνο)οι)ilds)και)itds " Primary)sound)localizaTon)cues Για)f<1500Hz " Σημαντικές)μόνο)οι)ITDs Για)f>1500Hz " Σημαντικές)μόνο)οι)ILDs

7 Duplex)Theory:)Just)NoTceable)Differences Duplex)theory)D)Υλοποίηση ILD " 0.5) )1)dB " Εξαρτάται)σε)μεγάλο)βαθμό)από)την)ευαισθησία)του)κεντρικού)νευρικού) συστήματος " Είναι)σταθερή)και)ίση)με)0.5) )1)dB)σε)όλες)τις)ακουστές)συχνότητες ITD " 10μsec " Ενδεικτικά,)μεταβολή)1) )2 0 )στο)αζιμούθιο)αντιστοιχεί)σε)itd)~13μsec attenuators delay lines Duplex)Theory) )Ο)Κώνος)της)Αβεβαιότητας Λύση:)η)μοντελοποίηση)εξωτερικού)αυτιού Cone)of)Confusion " Διαφορετικές)περιοχές)σταθερής)ITD Για)τις)επιφάνειες)αυτές)ισχύει: Το)ανθρώπινο)«έξω»)αυτί " Λειτουργεί)ως)«φίλτρο» Head)Related)Transfer)FuncTons)(HRTFs) " ή)anatomical)transfer)functons)(atfs) Μέτρηση)φίλτρου " Εξάρτηση)από)γωνίες)άφιξης " Εξάρτηση)από)μορφολογία)αυτιού " Επίδραση)στήθους,)ώμων)κ.λ.π. Μοναδικές)για)κάθε)άνθρωπο Στο)επόμενο)μάθημα...

8 Βασικές)αρχές)στερεοφωνικής)αναπαραγωγής Τυπική)διαμόρφωση)στερεοφωνικής)ακρόασης " Standard)listening)stereo)configuraTon Εφαρμογή:)Τυπική)στερεοφωνία Δημιουργία)του)ειδώλου)της)ακουστικής)πηγής " Με)σχετική)μεταβολή)του)κέρδους)της)ηχητικής)αναπαραγωγής " Με)σχετική)μεταβολή)της))χρονικής)στιγμής)αναπαραγωγής Χωρική)ισορροπία)(Balance) Χωρική)ισορροπία)(2) Εφαρμογή)κέρδους)G)σε)κάθε)κανάλι)ως)εξής: " G_right)=)(1)+)Balance))/)2 " G_leò)=)1) )G_right Ενδεικτικές)τιμές)Balance " D1:)Ακουστικό)είδωλο)στο)αριστερό)ηχείο " +1:)Ακουστικό)είδωλο)στο)δεξί)ηχείο " 0:)Ακουστικό)είδωλο)στο)κέντρο Κέρδος)αριστερού)και)δεξιού)καναλιού)ως)συνάρτηση)του)Balance Fx_StereoBalance.m, Example_StereoBalance.m

9 Χωρική)ισορροπία)(3) Amplitude)panning Βασικό)μειoνέκτημα:)η)χωρική)αναπαράσταση)του)ειδώλου)γίνεται) με)μεταβολή)της)έντασης)και)όχι)του)πλάτους " Η)ένταση)είναι)ανάλογη)του)τετραγώνου)του))πλάτους Τιμή)του)πλάτους)στη)μέση " 0.5^2))+)0.5^2))=)0.5 Τιμή)του)πλάτους))στα)άκρα " 1^2)+)0^2)=)1 Άρα)υπάρχει)μία)«βύθιση»)του)πλάτους)στο)κέντρο)της)τάξης)των) 3dB Βασική)ιδέα:)σταθερό)πλάτος)σε)όλα)τα)σημεία Ικανοποίηση)από)την)ταυτότητα Έστω)ότι)το)άθροισμα)των)γωνιών)μεταξύ)των) ηχείων)και)του)ειδώλου)είναι)90 0 l r Example_VariableBalance.m Amplitude)panning)(2) Amplitude)panning)(3) Τότε: Left speaker gain 1 1 Right speaker gain Επειδή)sin(θ))=)cos)(θ+90 ο ) l r Άρα 0 0 Left.707 Right Left.707 Right Fx_AmplitudePanning.m, Example_AmplitudePanning.m Example_VariableAmplitudePanning.m

10 Audio)data)sonificaTon Εφαρμογή:)Audio)data)sonificaOon Χρησιμοποίηση)ηχητικής)πληροφορίας)(μή)λεκτικής))για)την) μετάδοση)πληροφοριών " Π.χ. Τιμές)μετοχών)σε)περιβάλλον)γραφείου Ζωτικές)ενδείξεις)σε)μία)εγχείρηση Τιμές)πυρετού)σε)νοσοκομεία Σε)τυφλούς Τεχνική)ιδιαίτερα)χρήσιμη)σε)εφαρμογές)πραγματικού)χρόνου " Συντελεί)στην)μή)απόσπαση)της)«οπτικής»)προσοχής)του)ενδιαφερομένου Αντικαθιστά)παραδοσιακές)απεικονιστικές/οπτικές)μεθόδους Audio)data)sonificaTon)(2) Audio)data)sonificaTon)(3) Βασικά)πλεονεκτήματα: " Δυνατότητα)ταυτόχρονης)παρακολούθησης)μεγάλου)πλήθους)δεδομένων " Αναπαράσταση)φαινομένων)όπου)απουσιάζουν)τεχνικές)απεικόνισης " Βελτίωση)της)απεικόνισης)μέσω)οπτικών)τεχνικών " Αύξηση)της)δυναμικής)περιοχής)αντίληψης)των)πληροφοριών)από)τον) άνθρωπο)(humandcomputer)interface) Βασικές)ηχητικές)παράμετροι " Τονικό)ύψος)(συχνότητα) " Πλάτος)(ένταση) " Τοποθέτηση)στο)χώρο " Tempo Τυπική)εφαρμογή " Ρολόϊ)εκκλησίας " Mετρητής)Geiger Μέτρηση)επιπέδων)ραδιενέργειας

11 Audio)data)sonificaTon)(4) Audio)data)sonificaTon)(5) Βασικές)κατηγορίες " AudificaTon Απευθείας)μετατροπή)των)δεδομένων)σε)συχνότητες)που)είναι)ακουστές)από)τον) άνθρωπο " Iconic)SonificaTon Αντιστοίχηση)των)δεδομένων)με)ήχους Π.χ.)Ηχογράφηση)βροντής)για)καιρικά)φαινόμενα " Musical)SonificaTon Αντιστοίχιση)των)δεδομένων)σε)μουσικές)«παραμέτρους» " Π.χ.)Tempo,)pitch)ενός)μουσικού)κομματικού)κ.λ.π. Ποσοστό)βροχοπτώσεων)σε)μία)περιοχή Demo data sonification/data sonification.pat Audio)data)sonificaTon)(6) Audio)data)sonificaTon)(7) Ημέρα)του)μήνα " Απλή)νότα)(μικρή)ημερομηνία)D>)χαμηλή)νότα) Μήνας)του)έτους " Διαφορετικό)απόσπασμα)από)τις)«Τέσσερις)εποχές»)του)Tchaikovsky " Όσο)πιό)«μικρός»)μήνας,)τόσο)πιό)αριστερά)γίνεται)η)αναπαραγωγή Έτος " Αναπαραγωγή)τόνων)μέσω)φίλτρων)biquad Ποσοστό)βροχόπτωσης " Μεταβλητό)χαμηλοδιαβατό)φίλτρο)(Q)και)συχνότητα)αποκοπής) Μετατροπή) σεισμικού)σήματος

12 Τέλος (για σήμερα)... Ανδρέας)Φλώρος hlp://www.ionio.gr/~floros

Τεχνολογία*Ήχου* 9/10/13. Αναλογικές*ηχητικές*διασυνδέσεις* Βασικές*κατηγορίες*ηχητικές*διασυνδέσεων* Αναλογικές*ηχητικές*διασυνδέσεις*

Τεχνολογία*Ήχου* 9/10/13. Αναλογικές*ηχητικές*διασυνδέσεις* Βασικές*κατηγορίες*ηχητικές*διασυνδέσεων* Αναλογικές*ηχητικές*διασυνδέσεις* Τεχνολογία*Ήχου* Αναλογικές*ηχητικές*διασυνδέσεις* Διάλεξη(6:(«Αναλογικά(Συστήματα(Ήχου((Μέρος(Β )»( ( ( Φλώρος(Ανδρέας( Επίκ.(Καθηγητής( Βασικές*κατηγορίες*ηχητικές*διασυνδέσεων* Αναλογικές*ηχητικές*διασυνδέσεις*

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη αλγορίθμων επεξεργασίας σήματος πραγματικού χρόνου για αναπαραγωγή και ηχογράφηση τρισδιάστατων ηχητικών πεδίων.

Ανάπτυξη αλγορίθμων επεξεργασίας σήματος πραγματικού χρόνου για αναπαραγωγή και ηχογράφηση τρισδιάστατων ηχητικών πεδίων. Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Μουσικών Σπουδών. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στις Τέχνες και Τεχνολογίες του Ήχου. Ανάπτυξη αλγορίθμων επεξεργασίας σήματος πραγματικού χρόνου για αναπαραγωγή και ηχογράφηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH Multi Channel A/V Receiver. Πολυκάναλοι Ενισχυτές Home Cinema

ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH Multi Channel A/V Receiver. Πολυκάναλοι Ενισχυτές Home Cinema Multi Channel A/V Receiver GFR-700 HD 1/3/2015 GFR-700 GFA-7807 GFA-7805 GFA-7707 7.1 Channel DSP Processing, Ενσωματωμένο Up-Scaler από Analog Video σε HDMi digital - Ανάλυση Video μέχρι 1080i και 1080p

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SURROUND 5.1 ΣΕ STUDIO POST RECORDING Πτυχιακή Εργασία

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SURROUND 5.1 ΣΕ STUDIO POST RECORDING Πτυχιακή Εργασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SURROUND 5.1 ΣΕ STUDIO POST RECORDING Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΜΟΥ ΛΕΛΟΥΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. πολυκαναλοσ δεκτησ hxoy/binteo

Οδηγίες χρήσης. πολυκαναλοσ δεκτησ hxoy/binteo Οδηγίες χρήσης πολυκαναλοσ δεκτησ hxoy/binteo 2 El ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Αυτό το σύμβολο του κεραυνού με βέλος μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο έχει σκοπό να ενημερώσει το χρήστη για την παρουσία επικίνδυνης ηλεκτρικής τάσης

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 «ειγµατοληψία και κβαντισµός»

Άσκηση 1 «ειγµατοληψία και κβαντισµός» Άσκηση 1 «ειγµατοληψία και κβαντισµός» Φλώρος Ανδρέας ρ. Ηλ/γος Μηχ/κός και Τεχνολογίας Υπολογιστών Σκοπός της άσκησης Η εφαρµογή των διαδικασιών δειγµατοληψίας και κβαντισµού για τη δηµιουργία ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH Impact Series. Διαστάσεις (H/W/D):35cm x 33cm x 37cm, Βάρος 13.6kgr

ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH Impact Series. Διαστάσεις (H/W/D):35cm x 33cm x 37cm, Βάρος 13.6kgr Impact Series Impact Mini 1/3/2015 Impact 10 Impact 12 Ενεργό Subwoofer 6.5 με ενισχυτή ισχύος 180WRMS/300WPeak, με κώνο ανωδιωμένου αλουμίνιου & μεγάφωνο παθητικού ακτινοβολητή, πηνίο 2, Ρύθμιση έντασης,

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύψτε µια νέα δύναµη της φύσης

Ανακαλύψτε µια νέα δύναµη της φύσης 48 Ανακαλύψτε µια νέα δύναµη της φύσης Κρυστάλλινος ήχος, γεµάτος δυναµισµό, ζωντάνια και λυρισµό, έως και την τελευταία νότα. Αυτό ακριβώς παίρνετε επιλέγοντας έναν από τους προηγµένους ενισχυτές και

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεόραση Plasma NeoPDP 42" 12ης γενιάς με εξαιρετική ποιότητα κινούμενης εικόνας και προηγμένες δυνατότητες δικτύωσης.

Τηλεόραση Plasma NeoPDP 42 12ης γενιάς με εξαιρετική ποιότητα κινούμενης εικόνας και προηγμένες δυνατότητες δικτύωσης. TX-P42G10E ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Τηλεόραση Plasma NeoPDP 42" 12ης γενιάς με εξαιρετική ποιότητα κινούμενης εικόνας και προηγμένες δυνατότητες δικτύωσης. H τεχνολογία 600-Hz σας δίνει τη δυνατότητα για υπέροχη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεόραση Plasma NeoPDP 12ης γενιάς με εξαιρετική ποιότητα κινούμενης εικόνας και προηγμένες δυνατότητες δικτύωσης.

Τηλεόραση Plasma NeoPDP 12ης γενιάς με εξαιρετική ποιότητα κινούμενης εικόνας και προηγμένες δυνατότητες δικτύωσης. TX-P46G15E ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Τηλεόραση Plasma NeoPDP 12ης γενιάς με εξαιρετική ποιότητα κινούμενης εικόνας και προηγμένες δυνατότητες δικτύωσης. H τεχνολογία 600-Hz σας δίνει τη δυνατότητα για υπέροχη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΉΣ. Τίτλος ιπλωµατικής Εργασίας

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΉΣ. Τίτλος ιπλωµατικής Εργασίας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΉΣ Τίτλος ιπλωµατικής Εργασίας Μελέτη και υλοποίηση των µεθόδων γρήγορης αποσυνέλιξης µε

Διαβάστε περισσότερα

Ισχύει από 1/3/2013 ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH USB POWER DAC

Ισχύει από 1/3/2013 ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH USB POWER DAC Ισχύει από 1/3/2013 ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH USB POWER DAC Explorer 1 x USB mini type B. Έξοδοι: 1 x 3.5mm analogue/digital jack για σύνδεση ακουστικών με ρυθμιζόμενη στάθμη εξόδου 130mW into

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Οθόνες...04 Οθόνες LED LCD Σειρά E50...06 Σειρά E40...07 Σειρά W86L...08 Οθόνες Gamers Σειρά W63...10 Σειρά W61...11 Οθόνες POP Color Σειρά W30S...13 Οθόνες Entertainment Σειρά W53...15 Σειρά

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικά πρότυπα υψηλής ευκρίνειας στην εικόνα και τον ήχο

Επαγγελματικά πρότυπα υψηλής ευκρίνειας στην εικόνα και τον ήχο Επαγγελματικά πρότυπα υψηλής ευκρίνειας στην εικόνα και τον ήχο Πρότυπο καλούμε ένα σύνολο κανόνων συμμόρφωσης με σκοπό την επίτευξη ενός πολύ συγκεκριμένου αποτελέσματος. Σχοινοπλοκάκης Ροδόλφος Τεχνολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Σεπτέμβριος 2013 BRAVIA - W6. Τιμή χωρίς Φ.Π.Α. Κωδικός SAP Περιγραφή προϊόντος BARCODE Τιμή με

Τιμοκατάλογος Σεπτέμβριος 2013 BRAVIA - W6. Τιμή χωρίς Φ.Π.Α. Κωδικός SAP Περιγραφή προϊόντος BARCODE Τιμή με Φωτογραφία BRAVIA W6 KDL50W656ASAEP Aσημένιο πλαίσιο. Ποιότητα Εικόνας: Edge LED, Full HD, X Reality Pro, MotionflowXR200Hz Εύκολη Συνδεσιμοτητα: Screen Mirroring, Wi Fi, Mobile High Definition Link, TV

Διαβάστε περισσότερα

Μην εκτίθεται τον δέκτη στην ηλιακή ακτινοβολία και κρατήστε τον μακριά από τις πηγές θερμότητας.

Μην εκτίθεται τον δέκτη στην ηλιακή ακτινοβολία και κρατήστε τον μακριά από τις πηγές θερμότητας. 2 S2000 SERIES & S2300 SERIES COMBO & C2200 CONTENTS ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 Ασφάλεια 2 Περιεχόμενα Συσκευασίας 4 Γενικές Λειτουργίες 4 Τηλεχειριστήριο 4 Πίσω Πλευρά 5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 5 Σύνδεση σε TV μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Σεπτέμβριος 2014 BRAVIA - W85 BRAVIA - W8 BRAVIA - W7. Τιμή χωρίς Φ.Π.Α. Κωδικός SAP Περιγραφή προϊόντος BARCODE Τιμή με

Τιμοκατάλογος Σεπτέμβριος 2014 BRAVIA - W85 BRAVIA - W8 BRAVIA - W7. Τιμή χωρίς Φ.Π.Α. Κωδικός SAP Περιγραφή προϊόντος BARCODE Τιμή με Φωτογραφία BRAVIA W85 KDL60W855BBAEP BRAVIA W8 Ποιότητα Εικόνας: X Reality Pro, 3D, MotionflowXR400Hz, Full HD Εύκολη Συνδεσιμότητα: One Flick Entertaiment, Photo Share, One Touch Mirroring, NFC, Screen

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Νοέμβριος 2014 BRAVIA - W85 BRAVIA - W8 BRAVIA - W7. Τιμή χωρίς Φ.Π.Α. Κωδικός SAP Περιγραφή προϊόντος BARCODE Τιμή με

Τιμοκατάλογος Νοέμβριος 2014 BRAVIA - W85 BRAVIA - W8 BRAVIA - W7. Τιμή χωρίς Φ.Π.Α. Κωδικός SAP Περιγραφή προϊόντος BARCODE Τιμή με Φωτογραφία BRAVIA W85 KDL60W855BBAEP BRAVIA W8 Ποιότητα Εικόνας: X Reality Pro, 3D, MotionflowXR400Hz, Full HD Εύκολη Συνδεσιμότητα: One Flick Entertaiment, Photo Share, One Touch Mirroring, NFC, Screen

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμαστείτε για έντονες συγκινήσεις.

Προετοιμαστείτε για έντονες συγκινήσεις. Επίσημος διαγωνισμός BASE jumping στην Σαγκάη. Προετοιμαστείτε για έντονες συγκινήσεις. Συστήματα Οικιακής Ψυχαγωγίας 2006 2007 Τηλεοράσεις Υψηλής Ευκρίνειας DVD Recorders DVD Players Δέκτες A/V Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-976-11(1) 3-106-936-11(1) 2-896-001-11(1) DVD Home Theatre System Manual de Instruções Οδηγίες χρήσης PT GR DAV-DZ830W 2007 Sony Corporation ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Για να µειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΖΟΝ ΔΥΝΑΤΑ! 15,6" www.mediamarkt.gr. Για το σχολείο & τις σπουδές Για τη δουλειά Για το σπίτι. Οθόνη

ΣΕΖΟΝ ΔΥΝΑΤΑ! 15,6 www.mediamarkt.gr. Για το σχολείο & τις σπουδές Για τη δουλειά Για το σπίτι. Οθόνη κι ΚΙ αρχίζει ΑΡΧΙΖΕΙ τη σεζόν ΑΤΟΚΑ! ΤΗ ΣΕΖΟΝ ΔΥΝΑΤΑ! Για το σχολείο & τις σπουδές Για τη δουλειά Για το σπίτι 15,6" Οθόνη Core i3 2350M 2ης γενιάς (2.3GHz, 3MB cache) Κάρτα γραφικών Nvidia GT525 1GB

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΗΛΔΟΡΑΔΩΝ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΗΛΔΟΡΑΔΩΝ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΔ ΠΡΑΚΣΟΡΔ ΠΑΙΦΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΗ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ΠΔΡΙΟΡΙΜΔΝΗ ΔΤΘΤΝΗ Hellenic Cooperative of Lotteries Agents - H.C.L.A. ΔΔΡΑ: Πεοικλέξσπ 17 154 51 Ν. Ψσυικό Αςςικήπ URL: www.seppp.gr E-MAIL: contact@seppp.gr

Διαβάστε περισσότερα

Solutions For Communications 1

Solutions For Communications 1 Solutions For Communications 1 Η εταιρία µας Η AMF Electronics δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά από το 1978 στον τοµέα της εµπορίας και τεχνικής υποστήριξης προϊόντων υψηλής τεχνολογίας. Την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκάναλος δέκτης AV

Πολυκάναλος δέκτης AV Πολυκάναλος δέκτης AV Οδηγός αναφοράς EL STR-DN1060/STR-DN860 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτήν τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Για να μειώσετε τον

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2014 BRAVIA - W8 BRAVIA - W7 BRAVIA - W6. Τιμή χωρίς Φ.Π.Α. Κωδικός SAP Περιγραφή προϊόντος BARCODE Τιμή με

Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2014 BRAVIA - W8 BRAVIA - W7 BRAVIA - W6. Τιμή χωρίς Φ.Π.Α. Κωδικός SAP Περιγραφή προϊόντος BARCODE Τιμή με Φωτογραφία BRAVIA W8 KDL50W805BBAE2 Ποιότητα Εικόνας: X Reality Pro, 3D, MotionflowXR400Hz, Full HD Εύκολη Συνδεσιμοτητα: One Flick Entertainment, Photo Share, One Touch Mirroring, Screen Mirroring, Wi

Διαβάστε περισσότερα

STEREO AΜPLIFIERS ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤΟ 368,00 225,00-38,86% S000.30892 S000.30893 457,00 299,00-34,57%

STEREO AΜPLIFIERS ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤΟ 368,00 225,00-38,86% S000.30892 S000.30893 457,00 299,00-34,57% ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤΟ STEREO AΜPLIFIERS ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΕΚΠΤΩΣΗ S000.30892 A-S300 (B) OΛOKΛHPΩMENOΣ ENIΣXYTHΣ YAMAHA Ολοκληρωμένος Ενισχυτής ισχύος 60 W x 2 (RMS) Κεντρική ράβδος για ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµεροµηνία : 16/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµεροµηνία : 16/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµεροµηνία : 16/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Ταχ. /νση: 701 00 Πεζά Πληροφορίες: Βελεγράκης Ιωάννης Τηλέφωνο: 2813

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ PROFESSIONAL NET. Version 48 Ιούλιος 2014

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ PROFESSIONAL NET. Version 48 Ιούλιος 2014 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ PROFESSIONAL NET Version 48 Ιούλιος 2014 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΧΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Η/Υ - ΨΗΦΙΑ- ΚΕΣ ΚΟΝΣΟΛΕΣ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΑ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΑ DAT - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HARD DISK RECORDING

Διαβάστε περισσότερα

AVR-X7200WA BL&PS 4K SCALING/HDMI SWITCHING, 2 ΖΩΝΕΣ/3 PREOUT. AirPlay - DLNA music streaming-internet Radio

AVR-X7200WA BL&PS 4K SCALING/HDMI SWITCHING, 2 ΖΩΝΕΣ/3 PREOUT. AirPlay - DLNA music streaming-internet Radio Κινοτεχνική ΑΕ ΡΑ ΙΟΕΝΙΣΧΥΤΕΣ HOME THEATER ΚΩΔΙΚΟΣ / EAN ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 02.14.0189 AVR-X7200BL AVR-X7200WA BL&PS 4951035052815 9x210W 6 Ohms, 1 khz THD 1% 1ch. Driven, DDSC-HD, AL24+ 02.14.0190 HDMI είσοδοι/έξοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Blu-ray Disc/DVD Σύστημα οικιακού κινηματογράφου

Blu-ray Disc/DVD Σύστημα οικιακού κινηματογράφου 4-261-387-11(1) (EL) Blu-ray Disc/DVD Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Οδηγίες χρήσης BDV-E980/BDV-E880/BDV-E380 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή εντοιχισμένο

Διαβάστε περισσότερα