Adobe InDesign (Φαπακηηπιζηικά)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Adobe InDesign (Φαπακηηπιζηικά)"

Transcript

1

2 Adobe InDesign (Φαπακηηπιζηικά) Εκπνξηθό ινγηζκηθό, πνπ απεπζύλεηαη, πξσηίζησο, ζε επαγγεικαηίεο ζρεδηαζηέο Windows/Mac Εύθνιε θαη γξήγνξε εμαγσγή αξρείσλ ζε EPUB 2/EPUB 3 θαζώο θαη ζε PDF Εύθνιε ηνπνζέηεζε video, ήρνπ, πνιπκεζηθώλ εθαξκνγώλ (παξόκνηα δηαδηθαζία κε ηελ ηνπνζέηεζε εηθόλαο) Δπλαηόηεηα κνξθνπνίεζεο πεξηερνκέλνπ Πξνζαξκόζηκε δηάηαμε (reflowable layout) Τα εξγαιεία ηνπ είλαη πεξίπινθα θαη απαηηνύλ εμνηθείσζε. Όκσο αλ ν ρξήζηεο ηα γλσξίδεη, έρεη δπλαηόηεηα λα ηα αμηνπνηήζεη κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα έρεη άςνγν αηζζεηηθό θαη ιεηηνπξγηθό απνηέιεζκα.

3 Πλεονεκηήμαηα Λνγηζκηθό εμαηξεηηθά αθξηβέο θαη επέιηθην γηα ηνπο ζρεδηαζηέο Άςνγε ζπλεξγαζία κε ηα πεξηζζόηεξα ζρεδηαζηηθά πξνγξάκκαηα ηεο αγνξάο, όπσο Photoshop θαη Illustrator Δελ απαηηείηαη γλώζε HTML Εηζαγσγή πξσηνγελνύο πιηθνύ από κνξθόηππα Doc, docx, txt, rtf Όιε ε επεμεξγαζία γίλεηαη κέζα από ην γξαθηθό πεξηβάιινλ ηνπ InDesign

4 Πποβλήμαηα ζε ζσέζη με ηο ηλεκηπονικό βιβλίο Μεηνλεθηεί ζηελ εηζαγσγή θαη επεμεξγαζία καζεκαηηθώλ ηύπσλ θαη εμηζώζεσλ Η αξρηθή κνξθνπνίεζε ζε δηάθνξα ζεκεία κπνξεί λα ραζεί εάλ δελ έρεη γίλεη ζσζηή ρξήζε ησλ ζηπι θαηά ηελ δεκηνπξγία ηνπ πξσηνγελνύο πιηθνύ Δελ γίλεηαη ηνπνζέηεζε SVG εηθόλσλ Παξόιν πνπ ε εμαγσγή ζε EPUB2 ή EPUB3 είλαη εύθνιε δηαδηθαζία κεξηθέο θνξέο ην ςεθηαθό βηβιίν δελ εκθαλίδεηαη κε ηνλ αλακελόκελν ηξόπν ζε δηάθνξα κέζα. Πηζαλόλ ηόηε λα ρξεηαζηεί λα γίλνπλ αιιαγέο ζην EPUB αξρείν, γεγνλόο πνπ απαηηεί γλώζεηο πέξα από ηηο ζρεδηαζηηθέο.

5 Τςπική ποή επγαζίαρ Εηζαγσγή (place) κνξθνπνίεζε εμαγσγή εμαγσγή ή 1. Δηακόξθσζε layout ζην InDesign από ηνλ ζρεδηαζηή 2. Σνπνζέηεζε πξσηνγελνύο πιηθνύ ζην layout 3. ειηδνπνίεζε: δηακόξθσζε θεηκέλνπ κε παξάιιειε εηζαγσγή (αλ ππάξρνπλ) εηθόλσλ, ζρεκάησλ, εμηζώζεσλ, video, ήρνπ, πνιπκεζηθώλ εθαξκνγώλ θ.ηι. 4. Έιεγρνο ζειηδνπνίεζεο: λα κελ έρνπλ παξαιεηθζεί ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ ηνπ πξσηνγελνύο πιηθνύ, όπσο, π.ρ. πιάγηα ή έληνλα γξάκκαηα θαη λα έρνπλ ηνπνζεηεζεί όιεο νη εηθόλεο/ζρήκαηα/εμηζώζεηο/videos/ήρνο θ.ηι. 5. Εμαγσγή ζε PDF ή/θαη EPUB2/EPUB3 6. Έιεγρνο εκθάληζεο PDF θαη EPUB2/EPUB3 ζηα κέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί

6 Δξέηαζη ηηρ πεπιοσήρ επγαζίαρ Γξακκή κελνύ Γξακκή Application Παιέηα Tools Πξνεπηιεγκέλεο παιέηεο ζηνλ ρώξν εξγαζίαο Advanced Πεξηερόκελν

7 Γημιοςπγία και Eξαγωγή ενόρ Ηλεκηπονικού Βιβλίος InDesign (1) Οη ειεθηξνληθέο εθδόζεηο είλαη ζεκειησδώο δηαθνξεηηθέο απ ηηο έληππεο εθδόζεηο ζε αξθεηά ζεκεία. Τν πξόηππν EPUB ζρεδηάζηεθε έηζη, ώζηε λα επηηξέπεη ζηνπο εθδόηεο λα δεκηνπξγνύλ πεξηερόκελν κε δπλαηόηεηα αιιαγήο ξνήο, πνπ λα κπνξεί λα εκθαληζηεί ζε νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή ζπζθεπή αλάγλσζεο, κε νπνηνδήπνηε ινγηζκηθό π.ρ. ζε ινγηζκηθό Nook, Kobo ereader, Apple ibooks for ipad, iphone, Sony Reader πνπ ππνζηεξίδεη ην κνξθόηππν EPUB. Επηθξαηνύλ δύν βαζηθέο κνξθέο ην EPUB2 θαη ην EPUB3. H θύξηα δηαθνξά κεηαμύ ηνπο είλαη ε δηαδξαζηηθόηεηα θαη ηα πνιπκέζα πνπ ππνζηεξίδεη ην κνξθόηππν EPUB3.

8 Γημιοςπγία και Eξαγωγή ενόρ Ηλεκηπονικού Βιβλίος InDesign (2) Tν κέγεζνο ησλ νζνλώλ ησλ ereaders δηαθέξεη αλάινγα κε ηε ζπζθεπή θαη ην πεξηερόκελν ξέεη ζε έλα κνλαδηθό, ζπλερέο λήκα, ην κέγεζνο ηεο ζειίδαο ηνπ εγγξάθνπ InDesign δελ ρξεηάδεηαη λα αληηζηνηρεί ζε έλα ζπγθεθξηκέλν κέγεζνο νζόλεο. Ωζηόζν, ζηελ πεξίπησζε ησλ βηβιίσλ ηεο Δξάζεο ην επηζπκεηό κέγεζνο ζειίδαο είλαη ην Α4. Με απηό ηνλ ηξόπν επηηπγράλεηαη κεγαιύηεξνο θαη γξεγνξόηεξνο έιεγρνο ηνπ πιηθνύ ζε ζρέζε κε ην πξσηνγελέο πιηθό πνπ παξαιακβάλνπλ νη ζπληειεζηέο.

9 Γιαθοπέρ PDF με EPUB EPUB Ο ρξήζηεο έρεη έιεγρν ζε ζρέζε: κε ηηο γξακκαηνζεηξέο (ηύπν, κέγεζνο) ην ρξώκα ηεο ζειίδαο ηα πεξηζώξηα κε ηελ πξνβνιή κνλήο ζειίδαο ή ζαιόλη Σπλερήο ξνή ηνπ θεηκέλνπ αλάινγα κε ηε ζπζθεπή ή ην πξόγξακκα αλάγλσζεο. PDF Ο ρξήζηεο δελ έρεη έιεγρν ζε ηίπνηα από ηα παξαπάλσ, θαζώο είλαη έλαο θιεηζηόο ηύπνο αξρείνπ. Οη ζρεδηαζηηθέο επηινγέο είλαη απνθιεηζηηθά επζύλε ηνπ ζρεδηαζηή θαη ν αλαγλώζηεο δελ κεηέρεη ζηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο απηνύ.

10 Character και Paragraph Styles (1) Ιδηαίηεξε πξνζνρή ρξεηάδεηαη λα δνζεί ζηα character θαη ηα paragraph styles ηνπ θεηκέλνπ ηνπ πξσηνγελνύο πιηθνύ γηα ηνλ ζεκαληηθό ξόιν πνπ παίδνπλ ζηε ζειηδνπνίεζε θαη ζηε δηαδξαζηηθόηεηα. Τα ζηπι είλαη ζπιινγέο ηδηνηήησλ, πνπ επηηξέπνπλ ηελ εθαξκνγή κε ζπλέπεηα κνξθνπνίεζεο ζε πνιιά έγγξαθα κε έλα βήκα. (Π.ρ. κηα παξάγξαθνο Body θαζνξίδεη ηδηόηεηεο όπσο είλαη ε γξακκαηνζεηξά, ην κέγεζνο, ην δηάζηηρν, ν ζπιιαβηζκόο, ε ζηνίρηζε θ.ά.)

11 Character και Paragraph Styles (2) Σν InDesign παξέρεη: ζηπι παξαγξάθσλ (κνξθνπνίεζε ηδηνηήησλ, πνπ εθαξκόδνληαη ζε όιν ην θείκελν κέζα ζε κία παξάγξαθν) ζηπι ραξαθηήξσλ (πεξηιακβάλεη κόλν ηδηόηεηεο ραξαθηήξσλ θαη επνκέλσο είλαη ρξήζηκν γηα κνξθνπνίεζε ιέμεσλ θαη θξάζεσλ κέζα ζε κία παξάγξαθν) ζηπι αληηθεηκέλσλ (επηηξέπεη λα εθαξκόδεηαη κνξθνπνίεζε ζε επηιεγκέλα αληηθείκελα) ζηπι πηλάθσλ (επηηξέπεη ηελ κνξθνπνίεζε ησλ πηλάθσλ κέζα ζην πιηθό)

12 Διζαγωγή Ππωηογενούρ Υλικού ζηο InDesign Η εηζαγσγή θεηκέλνπ Word ζην InDesign γίλεηαη σο εμήο: File Place θαη παηώληαο ζπγρξόλσο ηα πιήθηξα Shift+Ctrl Formatting: Preserve Style and Formatting from Text and Tables

13 Διζαγωγή Δικόνων / Δξιζώζεων Η εηζαγσγή εηθόλσλ ζην InDesign γίλεηαη κε ηνλ εμήο ηξόπν: 1. Τνπνζέηεζε ηνπ θέξζνξα ζην ζεκείν πνπ ζα εηζαρζεί ε εηθόλα 2. File Place Σηελ πεξίπησζε πνπ έρεη ήδε εηζαρζεί ε εηθόλα/ζρήκα κε cut/paste εληόο ηεο ξνήο ηνπ θεηκέλνπ ην κεηαηξέπνπκε ζε «αγθπξσκέλν» αληηθείκελν. Επηπιένλ, επηζπκεηό είλαη λα γίλεη ε αληηθαηάζηαζε ησλ εηθόλσλ ρακειήο αλάιπζεο θαη εηζαγσγή ηνπο ζε πςειόηεξε αλάιπζε κέζα ζην αξρείν InDesign Η εηζαγσγή εμηζώζεσλ ζην InDesign γίλεηαη κε ηνλ ίδην ηξόπν πνπ πεξηγξάθεηαη θαη γηα ηελ εηζαγσγή εηθόλσλ, θαζώο ε πην αζθαιή κέζνδνο γηα ηε ζσζηή εκθάληζε ησλ εμηζώζεσλ ζην ηειηθό κνξθόηππν EPUB2 είλαη λα εμαρζνύλ σο εηθόλεο.

14 Διζαγωγή ήσος & βίνηεο (1) Η εηζαγσγή ήρνπ θαη βίληεν ζην InDesign γίλεηαη κε ηνλ εμήο ηξόπν: 1. Εληνπηζκόο ηνπ ζεκείνπ κέζα ζην θείκελν πνπ πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ν ήρνο ή ην βίληεν 2. window interactive επηινγή ηεο παιέηαο media 3. Κιηθ ζην θάησ δεμί θνπκπί ηνπ παξαζύξνπ (Place a video or audio files) θαη έπεηηα επηινγή από ην παξάζπξν δηαιόγνπ ηνπ αξρείνπ ήρνπ ή βίληεν Πξνηηκεηέα (ππνζηεξηδόκελα από EPUB 3) κνξθόηππα: MP3, MP4 Δηαθνξεηηθά, είλαη απαξαίηεηε ε παξνρή ελαιιαθηηθνύ πεξηερνκέλνπ (fallback)

15 Διζαγωγή ήσος & βίνηεο (2) Place a video or audio files

16 Διζαγωγή ήσος & βίνηεο Δπιλογέρ (1)

17 Διζαγωγή ήσος & βίνηεο Δπιλογέρ (2) 1. Δπλαηόηεηα επηινγήο εηθόλαο πξνεπηζθόπεζεο 2. Αλαπαξαγσγή ηνπ ήρνπ/βίληεν όηαλ κεηαβεί ν ρξήζηεο ζε εθείλν ην ζεκείν/δηαθνπή όηαλ εγθαηαιείςεη 3. Επαλάιεςε αλαπαξαγσγήο θ.α.

18 Διζαγωγή Hyperlinks (1) To κνξθόηππν EPUB δίλεη ηε δπλαηόηεηα εηζαγσγήο ππεξζπλδέζκσλ Μεησκέλε πηζαλόηεηα δηαζεζηκόηεηαο απνκαθξπζκέλσλ αξρείσλ/ηζηνηόπσλ ζε βάζνο ρξόλνπ Η εηζαγσγή hyperlinks ζην InDesign γίλεηαη κε ηνλ εμήο ηξόπν: 1. window interactive επηινγή ηεο παιέηαο Hyperlinks 2. Επηινγή θεηκέλνπ θιηθ ζην θνπκπί ηεο παιέηαο (Create New Hyperlink) θαη έπεηηα εηζαγσγή ηνπ ζπλδέζκνπ

19 Διζαγωγή Hyperlinks (2) Create new hyperlink

20 «Αγκςπωμένα» Γπαθικά (1) Όια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, εηθόλεο, εμηζώζεηο, βίληεν, ήρνη θ.α. πνπ απνηεινύλ δνκηθά ζηνηρεία ησλ ζειίδσλ ηνπ InDesign είλαη απαξαίηεην λα απνηεινύλ «αγθπξσκέλα» γξαθηθά ζην ζεκείν πνπ πξέπεη λα βξίζθνληαη κέζα ζην θείκελν. Απηό επηηξέπεη ηνλ έιεγρν ησλ ζέζεώλ ηνπο ζην εμαγόκελν EPUB. Η «αγθύξσζε» γξαθηθώλ ζην InDesign γίλεηαη κε ηνλ εμήο ηξόπν: δεμί θιηθ πάλσ ζην θάζε αληηθείκελν Anchored Object Αλνίγεη ην παξαθάησ παξάζπξν δηαιόγνπ

21 «Αγκςπωμένα» Γπαθικά (2)

22 Πποζθήκη Πίνακα Πεπιεσομένων (1) Η εμαγσγή ελόο εγγξάθνπ InDesign ζε κνξθόηππν EPUB, παξέρεη ηελ επηινγή ηεο δεκηνπξγίαο ελόο πίλαθα πεξηερνκέλσλ κε δπλαηόηεηα κεηάβαζεο, ν νπνίνο επηηξέπεη ζηνλ ζεαηή λα κεηαβαίλεη εύθνια ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο κέζα ζην EPUB. Η δεκηνπξγία πίλαθα πεξηερνκέλσλ ζην InDesign γίλεηαη κε ηνλ εμήο ηξόπν: Layout Table of Contents ηελ επόκελε δηαθάλεηα θαίλεηαη ην παξάζπξν δηαιόγνπ απ όπνπ γίλεηαη ε επηινγή θαη ε πξνζζήθε ησλ ζηπι ησλ ηίηισλ ή ησλ θεηκέλσλ πνπ απνηεινύλ δνκή ηνπ πίλαθα πεξηερνκέλσλ

23 Πποζθήκη Πίνακα Πεπιεσομένων (2) Εηζαγσγή

24 Πποζθήκη Μεηαδεδομένων (1) Τα κεηαδεδνκέλα είλαη έλα ζύλνιν ηππνπνηεκέλσλ πιεξνθνξηώλ γηα έλα αξρείν, όπσο είλαη: ν ηίηινο ην όλνκα ηνπ ζπγγξαθέα κηα πεξηγξαθή ιέμεηο θιεηδηά Σηελ εμαγσγή ελόο αξρείνπ EPUB, κπνξνύλ λα ζπκπεξηιεθζνύλ απηόκαηα ηέηνηα κεηαδεδνκέλα κέζα ζην αξρείν EPUB. Απηά ηα δεδνκέλα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα παξάδεηγκα, γηα λα εκθαληζηεί ν ηίηινο θαη ν ζπγγξαθέαο ελόο εγγξάθνπ κέζα ζηε βηβιηνζήθε EPUB ζε δηάθνξνπο ereaders.

25 Πποζθήκη Μεηαδεδομένων (2) Η εηζαγσγή ησλ κεηαδεδνκέλσλ ζην InDesign γίλεηαη κε ηνλ εμήο ηξόπν: 1. File File Info 2. πκπιήξσζε πεδίσλ 3. ΟΚ

26 Καθοπιζμόρ Ρςθμίζεων Δξαγωγήρ ζε PDF Interactive Οη ξπζκίζεηο πνπ γίλνληαη ζηελ εμαγσγή ελόο εγγξάθνπ InDesign σο PDF Interactive, ειέγρνπλ ηελ εκθάληζε ελόο PDF κε δηαδξαζηηθόηεηα θαη πνιπκέζα. File Export PDF Interactive

27 Καθοπιζμόρ Ρςθμίζεων Δξαγωγήρ ζε EPUB (1) Οη ξπζκίζεηο κέζα ζην παξάζπξν δηαιόγνπ Print ειέγρνπλ ηελ εκθάληζε ησλ ηππσκέλσλ ζειίδσλ. Όκσο, νη ξπζκίζεηο πνπ γίλνληαη ζηελ εμαγσγή ελόο εγγξάθνπ InDesign σο EPUB, ειέγρνπλ ηελ εκθάληζε ηνπ EPUB. File Export EPUB

28 Καθοπιζμόρ Ρςθμίζεων Δξαγωγήρ ζε EPUB (2)

29 Πιθανά Πποβλήμαηα - Validation Σε πνιιέο πεξηπηώζεηο είλαη απαξαίηεηε ε εθ ησλ πζηέξσλ επεμεξγαζία πξνθεηκέλνπ ην EPUB αξρείν λα πεξλά ηνλ έιεγρν εγθπξόηεηαο (validation) Κύξην νδεγό απνηεινύλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ εγθπξόηεηαο ηνπ EPUB

30 Τελικό αποδεκηό μοπθόηςπο Σν ηειηθό ΤΠΟΥΡΕΩΣΙΚΟ απνδεθηό κνξθόηππν είλαη ην PDF. Απώηεξνο ζηόρνο είλαη ε εμαγσγή ηνπ ειεθηξνληθνύ ζπγγξάκκαηνο ζε κνξθόηππν EPUB 3. Οη ελαιιαθηηθέο πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο νη ζπγγξαθείο απεηθνλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 1. ΔΗΠΑΓΥΓΖ... 4 2. ΑΘΔΛΡΗΘΝΞΝΗΖΠΖ... 4 3. ΚΔΛΝ ΞΙΝΖΓΖΠΖΠ... 6 4. ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ... 8 4.1 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΑ... 8 4.1.1 ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΘΑΗ ΑΛΑΘΡΖΠΖ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΥΛ... 9 4.1.2 ΙΗΠΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ... 14 4.1.3 ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Γξακκή ηίηινπ Γξακκή κελνύ Γξακκή εξγαιείσλ Μνξθνπνίεζε Δηθόλα Δθέ DHTML Παξάζπξν εξγαζηώλ Όηαλ αλνίγνπκε ην FrontPage, αλνίγεη απηόκαηα κία λέα ζειίδα. (Σην FrontPage

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Ο Παγθόζκηος θαη ο εκαζηοιογηθός Ιζηός: Προζζήθε εκαζηοιογηθής Πιεροθορίας ζε HTML ζειίδες

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Φάκελοι και ετικέτεσ Φάκελοι και εηικέηερ Τν Word ζαο παξέρεη θάπνηα εύρξεζηα εξγαιεία πνπ ζαο επηηξέπνπλ λα δεκηνπξγείηε

Διαβάστε περισσότερα

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ:

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ Αλάδνρνο Φνξέαο Έξγνπ: Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ Οκάδα Αλάπηπμεο ηνπ Έξγνπ: Τπεύζπλνη παξαθνινύζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτςξη Εκπαιδεςτικού Οδηγού για το Android

Ανάπτςξη Εκπαιδεςτικού Οδηγού για το Android ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Ανάπτςξη Εκπαιδεςτικού Οδηγού για το Android ΠΣΤΧ ΙΑ ΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Νεόφυτος άββα T-2803 Επιβλέπων: ΛΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. Πηπρηαθή εξγαζία Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android Σεο θνηηήηξηαο ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΚΑΛΦΟΤΓΗ Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνεςμαηικά Γικαιώμαηα 2007 Ίδπςμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) ια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο απηνύ ηνπ εγγξάθνπ δελ κπνξεί λα αλαπαξαρζεί

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35

2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35 2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΝΟΣΖΣΑ 1 - ΒΑΗΚΔ ΈΝΝΟΗΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ... 4 ΔΝΟΣΖΣΑ 2 - ΥΡΖΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ σεδίαζη και Τλοποίηζη Web Mobile Application (E-shop) για Smartphones και Tablet-pc από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ταμπάκη Ειρήνη- Μαρία Φεβρουάριος 2014 Πεπιεσόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ: Πωσ να χρηςιμοποιήςετε αποδοτικά e-books/etextbooks ςτην διδαςκαλία και μάθηςη.

ΟΔΗΓΟΣ: Πωσ να χρηςιμοποιήςετε αποδοτικά e-books/etextbooks ςτην διδαςκαλία και μάθηςη. ΟΔΗΓΟΣ: Πωσ να χρηςιμοποιήςετε αποδοτικά e-books/etextbooks ςτην διδαςκαλία και μάθηςη. Πποϋποθέζειρ ηηρ μάθηζηρ (R. Gagne) Δπηζθόπεζε: Πποζαπμοζμένο από «Gagne's Nine Commandments of Instruction». Απηή

Διαβάστε περισσότερα

PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο

PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο Cody Pierce TippingPoint DVLabs cpierce@tippingpoint.com 1 Εηζαγσγή Οη εμνκνησηέο ππάξρνπλ από ηόηε πνπ ηα ζύγρξνλα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos Περιεχόμενα ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 2 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ρεηηθά κε ηελ ππεξεζία ibisologismos.... 3 Υαξαθηεξηζηηθά... 3 Πιενλεθηήκαηα... 3 Όλνκα Υώξνπ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab Astro 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab Astro 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο Οδεγίεο Αζθαιείαο...θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο. Κεθάιαην 1: Υαξαθηεξηζηηθά DVR... 1 Κεθάιαην 2: Σνπνγξαθηθό ζπζθεπήο... 2 2.1 Πξόζνςε... 2 2.1.1 DVR Πξόζνςε(κόλν

Διαβάστε περισσότερα

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Τν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ Excel απνηειείηαη βαζηθά απφ έλα θχιιν εξγαζίαο. Απηφ θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νζφλεο θαη ην απαξηίδνπλ πνιιά θειηά. Απηά πνπ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης

Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης Δρ. Κωλζηαληίλος Καιοβρέθηες Σχκβνπινο & Δπηζηεκνληθφο Υπεχζπλνο Δθπαίδεπζεο ηνπ Getcoding ηεο HePIS Τίηιος πρωηοηύποσ: Getcoding γηα όιοσς Τα πρώηα βήκαηα ζηολ θόζκο ηοσ θώδηθα

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία παρτιτοφρων με Sibelius & Finale. Εγγραφή μουςικήσ με GarageBand & Nuendo.

Δημιουργία παρτιτοφρων με Sibelius & Finale. Εγγραφή μουςικήσ με GarageBand & Nuendo. ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΘΔΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ - ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Δημιουργία παρτιτοφρων με Sibelius & Finale. Εγγραφή μουςικήσ με GarageBand & Nuendo. Γιπλωματική Δργασία τοσ Γημοσθένη Μακρή

Διαβάστε περισσότερα

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ Δπηζθεθηείηε ηελ ειεθηξνληθή καο δηεύζπλζε: www.alfalamda.gr ΔΗΠΑΓΥΓΖ Η IP θάκεξα ζπλδπάδεη κία ςεθηαθή βίληεν-θάκεξα πςειήο πνηόηεηαο κε ζύλδεζε ζε δίθηπν θαη έλα ηζρπξό

Διαβάστε περισσότερα