THE ACCOUNT OF ENOCH THE PROPHET

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "THE ACCOUNT OF ENOCH THE PROPHET"

Transcript

1 THE ACCOUNT OF ENOCH THE PROPHET A PSEUDEPIGRAPHIC MANUSCRIPT DISCOVERED BY UNKNOWN PERSON OR PERSONS TRANSLATED FROM THE GREEK AND LATIN PHOTOCOPIES SeRMoN 2012

2 Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ του Ενώχ Ο Προφήτης Ενώχ έδειξε ένα όραμα για την επόμενη κατακλυσμό. Ο Κύριος είπε, ο υπηρέτης μου, τον Ενώχ, θα πρέπει να προειδοποιούν τους ασεβείς γενιά ότι έχω την τάση να κρατήσω την υπόσχεσή μου. Θα καταστρέψει κάθε δημιουργία στην γη για να έχουν καταστραφεί όλα αυτά που έχω κάνει. Ενώχ ρώτησε, ποιος θα επιβιώσει, Κύριέ μου; Ο Θεός είπε, έχω επιλέξει ένα πλοίο που θα μεταφέρει την καθαρών σπόρων της δικαιοσύνης. Θα πρέπει να ληφθούν πριν από αυτή τη μεγάλη καταστροφή έρχεται. Προειδοποίηση τους άπιστους! Ενώχ βγήκε στο πλήθος και είπε: Δέστε, ο Κύριος έρχεται με δέκα χιλιάδες αγίους του να απονέμω δικαιοσύνη κρίση σε όλους όσους είναι ασεβείς. Έχετε αμαρτήσει ένα θλιβερός αμαρτία και να ξεχαστεί ο δημιουργός των κόσμων. Αφού είπε αυτό, το πλήθος πήρε τα όπλα για να τον σκοτώσει. Ξαφνικά, ένας ανεμοστρόβιλος ήρθε από τον ουρανό, σαν μια θύελλα φωτιάς. Μέσα στη δίνη της φωτιάς ήταν σεραφείμ, δράκους τη δύναμη του Θεού. Όλοι όσοι είδαν αυτό τυφλώθηκε σε εκείνη την στιγμή για τα μάτια τους κάηκαν από τις υποδοχές τους. Ενώχ στη συνέχεια παρελήφθη στους ουρανούς και εξαφανίστηκαν από τη γη. Κανείς δεν ήξερε πού πήγε. Θα μπορούσε να βρεθεί, γιατί ο Θεός τον πήρε σε ένα καθορισμένο χώρο, ακόμη και σε έναν τόπο ιερό έδαφος. Σε αυτόν τον τόπο, τον Ενώχ έγραψε βιβλία για την ιστορία του λαού του, από τον Αδάμ μέχρι τη στιγμή της γενιάς του. Εκείνη την εποχή, ο Θεός του έδειξε ένα όραμα του μεγάλου Λεβιάθαν και Μεγαθήριο. Αυτά τα δύο θηρία είχαν αναμόχλευση του πληθυσμού στο τέλος των ημερών. Μεγαθήριο ήταν ένα θηρίο της ελευθερίας και Λεβιάθαν ήταν ένας από τους δικαιωμάτων και την εξουσία. Άρχισαν ως ένα θηρίο με ένα όνομα που ονομάζεται Φοίνιξ. Το Φοίνιξ πέθανε και από τις στάχτες προέκυψαν αυτά τα δύο μεγάλα θηρία. Μεγαθήριο, τελικά έγινε μεγαλύτερη και υπαγορεύει τους νόμους της σε ολόκληρη τη γη. Η επίθεση Ισμαήλ συνεχώς, ακόμα και όταν αυτός δεν άξιζε να τιμωρηθεί. Στη συνέχεια, ένα άλλο θηρίο ήρθε. Είναι ξύπνησε από ένα λήθαργο. Το θηρίο ήταν ένας δράκος-σαν θηρίο με δέκα κέρατα επιστρέφουν για να διεκδικήσουν δύο κομμένα κεφάλια του, που είναι, Λεβιάθαν και Μεγαθήριο. Οι δύο θηρία πάλεψε για λίγο, αλλά έδωσε στην συνέχεια. Τώρα ο δράκος-σαν θηρίο ήταν και πάλι όλο και κυβέρνησε όλη τη γη. Δεν τοποθετείται σφραγίδα του πάνω στο πλήθος μέχρι ένα, όπως ο γιος του ανθρώπου ήρθε και κατέστρεψε το τέρας. Μετά από αυτό το όραμα, ο Ενώχ ήταν φοβισμένος και επλήγησαν με δέος. Ήρθε να περάσει ότι ο Νώε μπήκε στην κιβωτό και ο Θεός εκπληρώσει το θέλημά του.

3 The account of Enoch The Prophet Enoch showed a vision for the next flood. The Lord said, my servant, Enoch, we must warn the wicked generation that I tend to keep my promise. Will destroy all creation on earth to have destroyed all that I do. Enoch asked, who will survive, my Lord; God said, I've chosen a ship that will bring the pure seed of justice. Should be taken before this great destruction is coming. Warning infidels! Enoch went into the crowd and said, Behold, the Lord comes with ten thousand saints to mete out judgment to all who are ungodly. You have sinned a terrible sin and forget the creator of worlds. Having said this, the crowd took up arms to kill him. Suddenly, a whirlwind came out of the sky, like a fire storm. In the maelstrom of fire were seraphim, dragons power of God. Everyone who saw it was blinded in that moment for their eyes burned from their sockets. Enoch was then taken to the heavens and vanished from the earth. Nobody knew where he went. Could be found, because God took him to a designated area, even in a place sacred ground. In this place, Enoch wrote books on the history of his people, from Adam to the time of his generation. At that time, God showed him a vision of the great Leviathan and behemoth. These two beasts were scraping the population at the end of the day. Behemoth was a beast of freedom and Leviathan was one of the rights and power. Began as a beast with a name called Phoenix. Phoenix died and arose from the ashes of these two great beasts. Behemoth eventually became larger and dictates its laws throughout the land. The attack Ishmael constantly, even when he did not deserve to be punished. Then came another beast. Is awakened by a lethargy. The beast was a dragon-like beast with ten horns returned to claim two severed heads, which are Leviathan and behemoth. The two beasts struggled for a while but then gave. Now the dragon-like beast was again over and ruled the earth. No stamp is placed over the crowd until one like the Son of Man came and destroyed the monster. Following this vision, Enoch was scared and stricken with awe. It came to pass that Noah entered the ark, and God fulfilled his will.

4 Computo Henoch Propheta Henoch ostendit visionem sequenti enim diluvium. Ille: Servus meus Henoch, quod generatio tendat ut se custodiat impius est promissio. Perdidisti omnem creaturam quae in terra perdes facio. Dixit Henoch, qui supersunt, Domine Deus locutus sum mundo elegerat adducam semen navis iusto. Huius tantae cladis potius ante venit. Monitum infideles! Venit in turba Henoch dicens ecce venit Dominus in sanctis milibus dabis iudicium impii omnes. Creator terribilis et obliviscatur peccastis peccatum mundi. Quo dicto arma populum occidere. Repente ventus turbinis veniebat caeli turbine ignis. Seraphim gurges ignis in dracones Dei. Suae quisque qui vidit erat excecatus, in illo spatio enim oculi eorum incensa a basibus suis. Effugit Henoch caelum et terram deinceps. Nemo cognoverit ubi abiit. Poterunt quia tulit eum Deus ad constitutum locum et in loco sacro terram. Hic scripsit libris populi sui a tempore generationis Adam. Tunc Behemoth et Leviathan Deus magnus ostendit visionem. Teras ista duo populi in fine diei pecora. Behemoth erat bestia libertatis et Leviathan unus erat de iuribus et potentiam. Coepit ut iumentum cum vocatum est nomen Phoenix. Phoenix mortuus, et surrexit ex favilla ex his duobus bestiae magnae. Behemoth tandem factus maiores et dictat leges eius in omni terra. Saepe impetum Ismael quidem non debere puniri. Tunc accesserunt aliam bestiam. Movetur, per senescendum. Erat bestia draco-amo bestia cornua decem reversus est ad petere duo capitaque abscissa, quae sunt Leviathan et Behemoth. Sed datis duobus animalibus diu dimicaverunt. Et nunc Pristis ultra tenuisti terram, quasi pecus. Donec nec vulgo notae praeest venit Filius hominis dissipavit quasi monstrum. Posteriorem hanc visionem, Henoch eram vix et afflictum et testátes. Qua intravit Noe in arcam factum est, et voluntas Dei fiant.

5 The account of the Prophet Enoch Enoch shows a vision for the next flood. He: My servant Enoch, makes no effort that warn the wicked man and the promise is that the generation of. You have lost in the land, thou shalt destroy every creature which I do. Said Enoch, which are above, I have spoken to the world, O Lord God will bring the seed of the ship he had chosen the just. Of this great should be taken before the disaster is coming. Warning unfaithful! Enoch, saying, Behold the Lord cometh with ten thousands of saints came in the crowd of the wicked, thou shalt give to the judgment of all men. You have committed a terrible sin, and forget the Creator of the world. This said, the weapons to kill people. Suddenly, a whirlwind came out of the sky in a whirlwind of fire. Seraphim whirlpool of fire dragons. Everyone was blinded by he that saw it, in that moment, because their eyes from their sockets set on fire. Fled away, the sky and the land of Enoch forward. No one knew where he went. They can because God took him at the appointed place, and in a sacred place to the ground. Here he wrote the books of his people from the time of the generations of Adam. The Behemoth and the Leviathan, God showed great vision. Compound these two peoples cattle at the end of the day. Behemoth was one of Leviathan on the rights of liberty, and the beast was, and power. And he began as a beast with the Phoenix name was called. Phoenix died, and rose up from the ashes of these two great beasts. Behemoth eventually become a majority and dictates his laws in all the land. Often, indeed, the attack of Ishmael does not deserve to be punished. Then came another beast. Moves by lethargy. Beast was a dragon-like beast with ten horns returned to claim two severed heads, which are Leviathan and Behemoth. But given two animals continued the struggle. And now the Dragon ruled the earth any more, as the sheep. Day was hot and presides over the commonly known scattered the Son of man came, as it were a monster. Following this vision, Enoch was scared crushed and stricken with awe. That Noe entered into the ark came to pass, and the will of God might be fulfilled.

6 THE ACCOUNT OF ENOCH THE PROPHET 1 Enoch was shown a vision of the coming deluge. The LORD said, My servant, Enoch, you must warn the wicked generation that I tend to keep my promise. I will destroy every creation in the land for they have corrupted all that I have made. 2 Enoch asked, Who will survive, my Lord? God said, I have a chosen vessel that will carry on the pure seed of righteousness. You will be taken before this great destruction comes. Warn the infidels! 3 Enoch went out to the multitude and said, Behold, the LORD is coming with ten thousand of his holy ones to mete out judgment to all those who are ungodly. You have sinned a grevious sin and forgotten the creator of the worlds. 4 After he said this, the multitude took up arms to kill him. Suddenly, a whirlwind came from heaven, as a storm of fire. Within the whirlwind of fire were seraphim, dragons of the power of God. All who saw this became blind in that moment for their eyes were burned from their sockets. 5 Enoch was then taken up into the heavens and disappeared from the land. No one knew where he went. He could not be found, for God took him to an appointed place, even to a place of holy ground. 6 In this place, Enoch wrote books about the history of his people, from Adam until the time of his generation. 7 At that time, God showed him a vision of the great Leviathan and Behemoth. These two beasts were stirring up the population in the end of days. Behemoth was a beast of liberty and Leviathan was one of royalty and power. They began as one beast with a name called Phoenix. The Phoenix died and from the ashes arose these two great beasts. Behemoth eventually became greater and dictated its laws to the whole earth. It attacked Ishmael continually, even when he did not deserve to be punished. 8 Then another beast came up. It awoke from a slumber. The beast was a dragon-like beast with ten horns returning to reclaim its two severed heads, that is, Leviathan and Behemoth. The two beasts fought for a while but gave in afterwards. Now the dragon-like beast was again whole and it ruled the whole earth. It placed its seal upon the multitude until one like the son of man came and destroyed the beast. 9 After this vision, Enoch was afraid and stricken with awe. 10 It came to pass that Noah entered the ark and God fulfilled his will.

7 CONTENTS The Greek Text Literal English Translation From Greek The Latin Text Literal English Translation From Latin The English Translation Based On Both Texts

Προσωπική Γνωριμία με το Θεό

Προσωπική Γνωριμία με το Θεό Προσωπική Γνωριμία με το Θεό Knowing God Personally God is not a higher power, nor the accidental result of world wide universal evolution, but is a personal God who created the universe and who continues

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική. γνωριµία µε τον Θεό. Knowing God Personally. Greek - English edition

Προσωπική. γνωριµία µε τον Θεό. Knowing God Personally. Greek - English edition Προσωπική γνωριµία µε τον Θεό Knowing God Personally Greek - English edition Ο Θεός δεν είναι µια Ανώτερη ύναµη ούτε το τυχαίο αποτέλεσµα µιας Παγκόσµιας Εξέλιξης, αλλά ένας Προσωπικός Θεός που δηµιούργησε

Διαβάστε περισσότερα

Ιδού Προσέρχομαι Χριστώ τώ Αθανάτω Βασιλεί καί Θεώ Ημών

Ιδού Προσέρχομαι Χριστώ τώ Αθανάτω Βασιλεί καί Θεώ Ημών KGreek Orthodox Church of Kimisis Theotokou - Brooklyn Ελληνορθόδοξος Ναός της Κοιµήσεως της Θεοτόκου -Brooklyn Ιδού Προσέρχομαι Χριστώ τώ Αθανάτω Βασιλεί καί Θεώ Ημών Ο ΓΛΥΚΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ "" ISSUE

Διαβάστε περισσότερα

St. Haralambos Greek Orthodox Church Canton, Ohio. Celebrating Our Past Building Our Future

St. Haralambos Greek Orthodox Church Canton, Ohio. Celebrating Our Past Building Our Future St. Haralambos Greek Orthodox Church Canton, Ohio Celebrating Our Past Building Our Future July & August 2013 St. Haralambos Greek Orthodox Church Parish Administrators 2013 Office Hours: Monday-Friday

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΧΝΟΣ A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE. Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013. The Foremost Apostles Peter and Paul

ΛΥΧΝΟΣ A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE. Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013. The Foremost Apostles Peter and Paul ΛΥΧΝΟΣ «Λύχνος τοῖς ποσί μου ὁ νόμος σου καὶ φῶς ταῖς τρίβοις μου» Ψαλμ 118, 105 A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013 The Foremost Apostles Peter and Paul

Διαβάστε περισσότερα

The 357 Magnum Errors. of the. Modernist's Critical Texts,

The 357 Magnum Errors. of the. Modernist's Critical Texts, The 357 Magnum Errors of the Modernist's Critical Texts, Ref# & Critic 266 # Col 1:14 falta: por su sangre through his blood 356 # Rev 22:19?rbol, en vez de: libro (de la vida) tree, in place of: book

Διαβάστε περισσότερα

HISTORICAL TESTIMONIALS FOR ANTONIOS BOURNIAS

HISTORICAL TESTIMONIALS FOR ANTONIOS BOURNIAS HISTORICAL TESTIMONIALS FOR ANTONIOS BOURNIAS The following information contains narratives by individuals of the time period of the late 1800 s. The text provides a vividly descriptive explanation of

Διαβάστε περισσότερα

Kimmo Juutilainen Senior Pastor DAN 12:4 THE ETERNAL WORD

Kimmo Juutilainen Senior Pastor DAN 12:4 THE ETERNAL WORD 1 Research to correct the mistakes of copies of the Original Bible Text 2013/09/04 Kimmo Juutilainen Senior Pastor DAN 12:4 THE ETERNAL WORD Then He who sat on the throne said, Behold, I make all things

Διαβάστε περισσότερα

The agrapha. Floating dominical sayings not preserved in the gospels.

The agrapha. Floating dominical sayings not preserved in the gospels. The agrapha. Floating dominical sayings not preserved in the gospels. Texts. Excavations. Tools. Links. Offer feedback. Report errata. Browse booklist. Customize page. Pop window. Visit index. Some of

Διαβάστε περισσότερα

The Epistle of Jude. Greek Text Westcott-Hort; Interlinear English G.T. Emery. Greeting

The Epistle of Jude. Greek Text Westcott-Hort; Interlinear English G.T. Emery. Greeting Greeting 1 Ἰούδας Ἰησοῦ Χριστοῦ δοῦλος ἀδελφὸς δὲ Ἰακώβου, τοῖς ἐν θεῷ πατρὶ Judas of Jesus Christ a slave brother and of James, to the by God Father ἠγαπημένοις καὶ Ἰησοῦ Χριστῷ τετηρημένοις κλητοῖς having

Διαβάστε περισσότερα

LANDMARK BAPTIST COLLEGE VERBAL PLENARY INSPIRATION VS MODERNIST PARAPHRASE A PROJECT SUBMITTED TO DR. PHIL STRINGER IN PARTIAL FULFILLMENT OF

LANDMARK BAPTIST COLLEGE VERBAL PLENARY INSPIRATION VS MODERNIST PARAPHRASE A PROJECT SUBMITTED TO DR. PHIL STRINGER IN PARTIAL FULFILLMENT OF LANDMARK BAPTIST COLLEGE VERBAL PLENARY INSPIRATION VS MODERNIST PARAPHRASE A PROJECT SUBMITTED TO DR. PHIL STRINGER IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE COURSE BI-300 INSPIRATION OF SCRIPTURE

Διαβάστε περισσότερα

St. Haralambos Greek Orthodox Church Canton, Ohio

St. Haralambos Greek Orthodox Church Canton, Ohio St. Haralambos Greek Orthodox Church Canton, Ohio Dormition of the Theotokos August 15 July & August 2015 SAINT HARALAMBOS GREEK ORTHODOX CHURCH 251-25th ST. N.W. CANTON, OH 44709 2015 PARISH ADMINISTRATORS

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΑΡΟΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ» ICARUS AND DAEDALUS TRAVELLING IN THE SKY

«Ο ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΑΡΟΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ» ICARUS AND DAEDALUS TRAVELLING IN THE SKY «Ο ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΑΡΟΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ» ICARUS AND DAEDALUS TRAVELLING IN THE SKY 4o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 4 th PRIMARY SCHOOL OF GLYFADA Πενήντα μαθητές του σχολείου μας δημιούργησαν κείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Traces from Lesvos through Europe An exhibition after the 2009 NoBorderCamp in Lesvos

Traces from Lesvos through Europe An exhibition after the 2009 NoBorderCamp in Lesvos This exhibition follows the traces of those who started their stay in Europe with a step on the island s soil of / Greece: We came with small plastic boats, a dangerous trip through the Aegean Sea. It

Διαβάστε περισσότερα

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain.

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of 1893; New York: Harper & Brothers, Franklin Square (usually

Διαβάστε περισσότερα

Life of Basil. Η ζωή του Βασιλικού

Life of Basil. Η ζωή του Βασιλικού Bilingual Book Life of Basil Η ζωή του Βασιλικού English and Greek Published by LingoLibros on Smashwords. Copyright 2014 Niki Marouli, Colin Hann, Pedro Páramo. Lingolibros This illustrated story is for

Διαβάστε περισσότερα

St. Demetrios. Parish Newsletter March 2015. Page1. 41-47 Wisteria St., Perth Amboy, N.J. (732) 826-4466 Fr. Angelo J. Michaels

St. Demetrios. Parish Newsletter March 2015. Page1. 41-47 Wisteria St., Perth Amboy, N.J. (732) 826-4466 Fr. Angelo J. Michaels Page1 St. Demetrios Parish Newsletter March 2015 41-47 Wisteria St., Perth Amboy, N.J. (732) 826-4466 Fr. Angelo J. Michaels ON THE OCCASION OF THE SALUTATIONS TO THE HOLY MOTHER OF GOD by Archbishop Stylianos

Διαβάστε περισσότερα

THE ORTHODOX DOCTRINE OF EVIL

THE ORTHODOX DOCTRINE OF EVIL Greek Orthodox Cathedral of the Annunciation Volume 41 Issue 4 Rev. Fr. Paul A. Kaplanis, Dean (frpaulk@atlgoc.org) Rev. Fr. Christos P. Mars, Presbyter (frchristos@atlgoc.org) Elias Lampropoulos, Pastoral

Διαβάστε περισσότερα

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain.

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of 1893; New York: Harper & Brothers, Franklin Square (usually

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΧΝΟΣ. On the Path to Pascha. Inside. «Λύχνος τοῖς ποσί μου ὁ νόμος σου καὶ φῶς ταῖς τρίβοις μου» Ψαλμ 118, 105

ΛΥΧΝΟΣ. On the Path to Pascha. Inside. «Λύχνος τοῖς ποσί μου ὁ νόμος σου καὶ φῶς ταῖς τρίβοις μου» Ψαλμ 118, 105 ΛΥΧΝΟΣ «Λύχνος τοῖς ποσί μου ὁ νόμος σου καὶ φῶς ταῖς τρίβοις μου» Ψαλμ 118, 105 A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE Volume 27, Issue 2 FEBRUARY 2012 MARCH 2012 On the Path to Pascha o not turn

Διαβάστε περισσότερα

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain.

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of 1893; New York: Harper & Brothers, Franklin Square (usually

Διαβάστε περισσότερα

Text Study Matthew 25:14-30. God has graciously entrusted his people with gifts to advance his kingdom.

Text Study Matthew 25:14-30. God has graciously entrusted his people with gifts to advance his kingdom. Date to be preached: September 11, 2011 Text: Matthew 25:14-30; Romans 12:6a, 7a Theme of Week: The Gift of Serving Text Study Matthew 25:14-30 Theme: Gospel: God has graciously entrusted his people with

Διαβάστε περισσότερα

ANDROMAHI S JOURNAL. Translated and Transcribed by John Espinosa, her grandson

ANDROMAHI S JOURNAL. Translated and Transcribed by John Espinosa, her grandson ANDROMAHI S JOURNAL Translated and Transcribed by John Espinosa, her grandson TRANSLATOR S BACKGROUND John Espinosa grew up in Lowell, Massachusetts where he was raised by his Greek mother and grandmother

Διαβάστε περισσότερα

A MIRACLE BEFORE OUR EYES

A MIRACLE BEFORE OUR EYES Greek Orthodox Cathedral of the Annunciation Volume 42 Issue 4 August 2015 A MIRACLE BEFORE OUR EYES by Father Paul A. Kaplanis On Mother s Day, May 10, 2015, at our beloved Cathedral, while we were celebrating

Διαβάστε περισσότερα

the daily e-magazine daily

the daily e-magazine daily the daily e-magazine daily September 2006 We cover every issue By Asa Butcher Ovi magazine s covers have always been popular among our readers and their joy became sevenfold when we went daily resulting

Διαβάστε περισσότερα

The Annunciator. Greek Orthodox Cathedral of the Annunciation

The Annunciator. Greek Orthodox Cathedral of the Annunciation Greek Orthodox Cathedral of the Annunciation The Annunciator Rev. Fr. Paul A. Kaplanis, Dean (frpaulk@atlgoc.org) Rev. Fr. Christos P. Mars, Presbyter (frchristos@atlgoc.org) Jonathan Resmini, Pastoral

Διαβάστε περισσότερα

Απαρεµφατική Σύνταξη GERUND ΓΕΡΟΥΝ ΙΟ -

Απαρεµφατική Σύνταξη GERUND ΓΕΡΟΥΝ ΙΟ - Λύσεις Ασκήσεων του «Η Γραµµατική των Αγγλόφωνων Εξετάσεων στα Γρήγορα!» Λύσεις στις Ασκήσεις 13 ου κεφαλαίου Ενεστώτας Απλός & ιαρκείας 1. Που εργάζεσαι; Where are you working? 2. Κοιµάται ακόµη. He is

Διαβάστε περισσότερα

INTRODUCTION TO THE INTERLINEAR GREEK-ENGLISH RECONSTRUCTION TO MARCION'S TEXT OF GALATIANS. Daniel Jon Mahar

INTRODUCTION TO THE INTERLINEAR GREEK-ENGLISH RECONSTRUCTION TO MARCION'S TEXT OF GALATIANS. Daniel Jon Mahar INTRODUCTION TO THE INTERLINEAR GREEK-ENGLISH RECONSTRUCTION TO MARCION'S TEXT OF GALATIANS Daniel Jon Mahar The limitations of where my zeal exceeds my actual knowledge and abilities with Greek will become

Διαβάστε περισσότερα

16 ST. NICHOLAS GREEK ORTHODOX CHURCH November 2013 Volume 41 - Issue 11 THE CANON

16 ST. NICHOLAS GREEK ORTHODOX CHURCH November 2013 Volume 41 - Issue 11 THE CANON 16 ST. NICHOLAS GREEK ORTHODOX CHURCH November 2013 Volume 41 - Issue 11 THE CANON Thanksgiving Prayers We thank You, loving Master, benefactor of our souls, that on this day we offer unto you praise,

Διαβάστε περισσότερα