Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «Τεσνικόρ Η/Υ» (60 ώπερ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «Τεσνικόρ Η/Υ» (60 ώπερ)"

Transcript

1 Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «Τεσνικόρ Η/Υ» (60 ώπερ) Πεπιγπαθή: Σν πξόγξακκα KeyCert Τετνικός Η/Υ απεπζύλεηαη ζε άηνκα αλεμαξηήησο θνηλσληθήο νκάδαο, ειηθίαο ή επηπέδνπ κόξθσζεο. Δίλαη ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 60 σξώλ ζεσξεηηθήο θαη εξγαζηεξηαθήο / πξαθηηθήο δηδαζθαιίαο θαη απνηειείηαη απν ηέζζεξηο εθπαηδεπηηθέο ελόηεηεο. (πληζηάηαη ε θαηνρή ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ KeyCert Initial). Σν ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα ζηνρεύεη κέζα από κηα νινθιεξσκέλε θαη θαηάιιειε εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε λα δώζεη ηηο απαξαίηεηεο γλώζεηο, ώζηε ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα, ν απόθνηηνο (πιζηοποιημένορ) λα είλαη ζε ζέζε λα πξνηείλεη, πινπνηήζεη, εγθαηαζηήζεη-δηαρεηξηζηεί θαη λα ζπληεξήζεη έλα ειεθηξνληθό ππνινγηζηή θαη ηα πεξηθεξεηαθά ηνπ (αλεμαξηήησο γεληάο θαη ηερλνινγίαο). Πποθίλ Δκπαιδεςόμενος: Σν πξόγξακκα απεπζύλεηαη ζε νπνηαδήπνηε θνηλσληθή νκάδα αλεμαξηήησο ειηθίαο (Γελ ζπλίζηαηαη ζε ειηθίεο θάησ ησλ 13 ρξνλώλ) ή επηπέδνπ κόξθσζεο (Λόγσ ηεο θύζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαη γηα λα απνθεύγνληαη νη επαλαιήςεηο θαηα ηελ δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο, ζπληζηάηαη / απαηηείηαη ε θαηνρή ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ KeyCert Initial). Σν πξόγξακκα απεπζύλεηαη ζε όζνπο ελδηαθέξνληαη λα αζρνιεζνύλ επαγγεικαηηθά ή απιά γηα πξνζσπηθή ηνπο επραξίζηεζε κε ηελ επηζθεπή / ζπληήξεζε ή πινπνίεζε ελόο ζπζηήκαηνο Η/Τ ή πεξηθεξηαθώλ. Πποθίλ Δκπαιδεςηή: Ο εθπαηδεπηήο ζα πξέπεη λα είλαη απόθνηηνο ηνπιάρηζηνλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Πξνηείλεηαη πςειόηεξε εθπαίδεπζε) κε εμεηδίθεπζε ζηελ αξρηηεθηνληθή Ηιεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ. Δπίζεο ν εθπαηδεπηήο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ελα ρξόλν εθπαηδεπηηθήο εκπεηξίαο / πξνππεξεζίαο. (πληζηάηαη ε θαηνρή πηζηνπνηεηηθνύ Train The Trainer) Δπαγγελμαηικέρ δςναηόηηηερ: Ο θάηνρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πηζηνπνίεζεο κπνξεί λα εξγαζηεί ζε νπνηαδήπνηε εηαηξεία / νξγαληζκό πνπ δηαζέηεη ή επηζθεπάδεη, εκπνξεύεηαη ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο θαη πεξηθεξεηαθά, ή αθόκα θαη λα εξγαζηεί ζαλ ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο ζηελ πινπνίεζε θαη ζπληήξεζε-επηζθεπή θαη γεληθόηεξα ζσζηή ιεηηνπξγία ελόο Η/Τ θαη ησλ πεξηθεξηαθώλ ηνπ. (free-lancer) 1 / 11

2 Οη εκπαιδεςηικοί ζηόσοι ηεο ζπγθεθξηκέλεο πηζηνπνίεζεο πεξηιακβάλνπλ: Σελ απόθηεζε ησλ απαξαίηεησλ ζεσξεηηθώλ γλώζεσλ γύξσ από ηνλ ηνκέα ηνπ πιηθνύ ππνινγηζηώλ (Hardware). Σελ απόθηεζε ησλ απαξαηηήησλ ζεσξεηηθώλ θαη πξαθηηθώλ γλώζεσλ ζηελ εγθαηάζηαζε θαη παξακεηξνπνίεζε θαη δηαρείξηζε δηαθόξσλ Λεηηνπξγηθώλ πζηεκάησλ. Σελ απόθηεζε γλώζεσλ ζηελ εγθαηάζηαζε θαη παξακεηξνπνίεζε δηαθόξσλ θαηεγνξηώλ ινγηζκηθνύ. Σελ απόθηεζε γλώζεσλ ζηελ ιύζε πξνβιεκάησλ πιηθνύ ππνινγηζηώλ (Hardware) αιιά θαη ινγηζκηθνύ (Software). Σελ απόθηεζε γλώζεσλ πάλσ ζηελ ζπληήξεζε εθηππσηώλ όπσο θαη ζηελ επηδηόξζσζε πξνβιεκάησλ απηώλ. Σελ απόθηεζε γλώζεσλ ζηελ δεκηνπξγία παλνκνηόηππσλ αληηγξάθσλ ζθιεξώλ δίζθσλ γηα γξήγνξε επαλαθνξά ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε Σελ απόθηεζε γλώζεσλ ζηελ ξύζκηζε ηνπ πιηθνύ ηνπ ππνινγηζηή, αιιάδνληαο ξπζκίζεηο ζην BIOS Δπίζεο ζα απνθηήζνπλ ηηο αθόινπζεο δεξιόηηηερ: πλαξκνιόγεζε θαη παξακεηξνπνίεζε Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ (πξνζζαθαίξεζε πιηθνύ) αλεμαξηήησο γεληάο θαη ηερλνινγίαο., παξακεηξνπνίεζε θαη δηαρείξηζε ησλ Λεηηνπξγηθώλ πζηεκάησλ 2000, XP (ζύληνκα Vista). θαη παξακεηξνπνίεζε εθαξκνγώλ απηνκαηνπνίεζεο γξαθείνπ, εθαξκνγέο επεμεξγαζίαο πνιπκέζσλ, εθαξκνγέο πξνζηαζίαο ηνπ ππνινγηζηή θηι. Δύξεζε θαη δηόξζσζε ζθαικάησλ ζε επίπεδν πιηθνύ ηνπ ππνινγηζηή (Hardware) αιιά θαη ζε ινγηζκηθό (Software) Σελ δεκηνπξγία αληηγξάθσλ ελόο ζθιεξνύ δίζθνπ γηα γξήγνξε επαλαθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε 2 / 11

3 Δκπαιδεςηικό πεπιεσόμενο Δκπαιδεςηική Δνόηηηα (ηίηινο) 1 Ώπερ 2 Ώπερ διδ. 3 Δπγαζηήπια 4 Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηώλ & παξακεηξνπνίεζε Λεηηνπξγηθνύ πζηήκαηνο & παξακεηξνπνίεζε Λνγηζκηθνύ Δπηζθεπή, Γηάγλσζε & ζπληήξεζε H/Y Σύνολο Η ανάλςζη ηος εκπαιδεςηικού πεπιεσόμενος πεπιέσεηαι ζηο ηέλορ ηος παπόνηορ. 1 Ο ηίηινο ηεο εθπαηδεπηηθήο ελόηεηαο. 2 Οη ζπλνιηθέο ώξεο δηδαζθαιίαο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή ελόηεηα. 3 Οη ώξεο ζεσξεηηθήο δηδαζθαιίαο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή ελόηεηα. 4 Οη ώξεο πξαθηηθήο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή ελόηεηα. Δξέηαζη: Με ην πέξαο ησλ καζεκάησλ (θαη εληόο 6 κελώλ από ηελ νινθιήξσζε ηεο εθάζηνηε εθπαηδεπηηθήο ελόηεηαο) ν θαηαξηηδόκελνο, γηα λα πηζηνπνηεζεί, ζα πξέπεη λα πάξεη κέξνο θαη λα πεηύρεη βαζκνινγία 70% ζηηο ειεθηξνληθέο εμεηάζεηο ησλ θάησζη εθπαηδεπηηθώλ αληηθεηκέλσλ: o Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηώλ o θαη παξακεηξνπνίεζε Λεηηνπξγηθνύ πζηήκαηνο o θαη παξακεηξνπνίεζε Λνγηζκηθνύ o Δπηζθεπή, Γηάγλσζε, θαη ζπληήξεζε Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ (Ξεσωπιζηή εξέηαζη για κάθε ενόηηηα) Η εμέηαζε θάζε εθπαηδεπηηθνύ ζηόρνπ έρεη δηάξθεηα 45 ιεπηά, θαη πεξηιακβάλεη 20 εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο. Οη εξσηήζεηο θαιύπηνπλ όιν ην θάζκα ηεο δηδαθηέο ύιεο ηεο εθάζηνηε εθπαηδεπηηθήο ελόηεηαο. Πιζηοποίηζη: Μεηά από θάζε επηηπρεκέλε εμέηαζε γηα θάζε κηα από ηηο ελόηεηεο πνπ πεξηιακβάλεη ην πξόγξακκα, ν επηηπρώλ ιακβάλεη ην αλάινγν πηζηνπνηεηηθό. Με ηελ απόθηεζε θαη ησλ ηεζζάξσλ πηζηνπνηεηηθώλ, ν επηηπρώλ ιακβάλεη ηελ πηζηνπνίεζε εηδηθόηεηαο ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά θαη νη ελόηεηεο. 3 / 11

4 Βιβλιογπαθία: Πξνηεηλόκελε βηβιηνγξαθία Windows XP Βήκα Βήκα, ΚΛΔΙΓΑΡΙΘΜΟ Δηζαγσγή ην PC Hardware θαη Αληηκεηώπηζε Πξνβιεκάησλ, πγγξαθέαο: Mike Meyers, Γθηνπξδαο Μ.. Troubleshooting and Repairing Computer Printers, πγγξαθέαο: Bigelow, Stephen J., McGraw-Hill Education Europe. Διδικόρ εξοπλιζμόρ και επγαλεία: Γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζπληζηάηαη εηδηθόο εμνπιηζκόο θαη εξγαιεία πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο βνεζεηηθά ζηνηρεία γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ. πγθεθξηκέλα, ηόζν ην εθπαηδεπηηθό πιηθό, όζν θαη ηα εξγαιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ηα εμήο: Δθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα (βηβιία, ζεκεηώζεηο εθπαηδεπηή, αζθήζεηο, πεξηερόκελα ελνηήησλ) Πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν Οπηηθνανπζηηθό πιηθό (ςεθηαθόο πξνβνιέαο, πξνβνιέαο δηαθαλεηώλ, CD, DVD) Ηιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο έλαο γηα θάζε θαηαξηηδόκελν Δζσηεξηθό/Σνπηθό Γίθηπν πγθεθξηκέλα : Σν εξγαζηήξην ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηδηθόηεηαο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ππνινγηζηέο ηειεπηαίσλ πξνδηαγξαθώλ γηα θάζε δύν εθπαηδεπόκελνπο ηνπιάρηζηνλ, θαη ύπαξμε ηνπηθνύ εμππεξεηεηή (Server) πςειόηεξσλ πξνδηαγξαθώλ. Δπηπιένλ ην εξγαζηήξην ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζηαζκό εξγαζίαο γηα ηνλ εθπαηδεπηή θαη ηνπιάρηζηνλ έλα εθηππσηή ζε θάζε εξγαζηήξην. (Γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ζηαζκώλ εξγαζίαο θαη ηελ αδηάιεηπηε ξνή ηνπ καζήκαηνο, πξνηείλεηαη ε ύπαξμε κνλάδαο αδηάιεηπηεο παξνρήο ηζρύνο UPS). Όινη νη ζηαζκνί εξγαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη ζπλδεδεκέλνη ζε ηνπηθό δίθηπν θαη λα έρνπλ πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν. Ο εμνπιηζκόο ζε πιηθό (Hardware) ηνπ εξγαζηεξίνπ πξέπεη λα πιεξεί ηα δηεζλή standards αζθάιεηαο, εξγνλνκίαο θαη ειεθηξνκαγλεηηθήο πξνζηαζίαο. 4 / 11

5 Πποδιαγπαθέρ Υλικού για ηεπμαηικά ζποςδαζηών / εκπαιδεςηή Δπεμεξγαζηήο θαηεγνξίαο Pentium 4 ή λεόηεξνο Minimum Μλήκε (RAM) 256 MB (Πξνηεηλόκελε 512 ΜΒ) Οζόλε 17 (πξνηεηλόκελν, νζόλε 19 LCD) θιεξόο Γίζθνο ρσξεηηθόηεηαο ηνπιάρηζηνλ 40 MB Μνλάδα DVD Κάξηα ήρνπ ερεία - αθνπζηηθά Κάξηα γξαθηθώλ ηθαλνπνηεηηθήο απόδνζεο (minimum αλάιπζε 1027x bit) Τπνδνρέο USB Κάξηα δηθηύνπ 100 Mbps Δθηππσηήο Scanner Δπηπιένλ γηα ηελ ζσζηή πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ην εξγαζηήξην ζα πξέπεη λα δηαζέηεη εξγαιεία (θαηζαβίδηα, πέλζα, βξαρηόια αληη-ζηαηηθνύ ειεθηξηζκνύ) θαη δηάθνξνπο ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο, parts θαη πεξηθεξεηαθά ώζηε λα είλαη δπλαηή ε πξαθηηθή εμάζθεζε (hands-on labs) Πποδιαγπαθέρ Υλικού για εξςπηπεηηηή (Server) 2 Δπεμεξγαζηέο Pentium 4 ή Δπεμεξγαζηήο Pentium 4 δηπινύ ππξήλα ή Δπεμεξγαζηήο Pentium 4 Hyper Threading Minimum Μλήκε (RAM) 1 GB (Πξνηεηλόκελε 2 GB) 2 θιεξνί Γίζθνη ρσξεηηθόηεηαο ηνπιάρηζηνλ 80 MB ζε ζπζηνηρία RAID 1 Μνλάδα DVD Κάξηα γξαθηθώλ ηθαλνπνηεηηθήο απόδνζεο (minimum αλάιπζε 1027x bit) (πξνηεηλόκελν απεηθόληζε ζε 2 Monitor) Οζόλε 17 (πξνηεηλόκελν, νζόλε 19 ) Τπνδνρέο USB Κάξηα δηθηύνπ 100 Mbps (Πξνηεηλόκελν 2 θάξηεο δηθηύνπ 1000 Mbps). πληζηάηαη επίζεο ε ύπαξμε αζύξκαησλ θαξηώλ δηθηύνπ θαη έλα switch κε δπλαηόηεηεο αζύξκαηεο δηθηύσζεο Το Λογιζμικό πος απαιηείηαι ζηα επγαζηήπια είναι: Λνγηζκηθό δηαρείξηζεο ηνπ δηθηύνπ - Windows 2000/2003 Server ή Linux Server Λνγηζκηθό ππνζηήξημε ζύλδεζεο ζην δηαδίθηπν (Proxy) όισλ ησλ ζηαζκώλ (Microsoft ISA Server, Squid Proxy θηι) Λνγηζκηθό ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο Windows 2000 ή XP. Office automation (Δλδεηθηηθά MS office ή Star office ή παξόκνην) Βνεζεηηθά Δξγαιεία θαη εθαξκνγέο (WinRar, Winzip, Adobe Acrobat Reader, Antivirus, Media Player κε θαηάιιεινπο codecs, FTP client (FlashFxp, UltraFXP), TextPad θηι) Internet Explorer 7 θαη ηνπιάρηζηνλ ελα ελαιιαθηηθό θπιινκεηξεηή (π.ρ. Mozilla) 5 / 11

6 Ανάλσζη Εκπαιδεσηικού Περιετομένοσ (Syllabus) Απσιηεκηονική ςπολογιζηών Βαζηθή νξγάλσζε Η/Τ Παξάζηαζε δεδνκέλσλ Οξγάλσζε κλήκεο Κνπηηά - Cases Σξνθνδνηηθά Μεηξηθέο θάξηεο - Motherboards Δπεμεξγαζηήο - CPU Μλήκε Ram θιεξνί δίζθνη CD, DVD, Recorders, floppy Κάξηα Οζόλεο - VGA Αξηζκεηηθή θαη ινγηθή κνλάδα ειέγρνπ, κνλάδα κλήκεο, κνλάδα εηζόδνπ, κνλάδα εμόδνπ, θαλάιηα δεδνκέλσλ. Κεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο (θαηαρσξεηέο, αξηζκεηηθή θαη ινγηθή κνλάδα, κνλάδα ειέγρνπ), Δληνιή (Μνξθή εληνιήο, θσδηθνπνίεζε εληνιήο, θύθινο εληνιήο) Οξγάλσζε δεδνκέλσλ (bits, bytes, words), Πξνζεκαζκέλνη αθέξαηνη, Κσδηθνπνίεζε BCD, Κσδηθνπνίεζε ραξαθηήξσλ (ASCII, EBCDIC) Σκήκαηα κλήκεο, Τπνινγηζκόο θπζηθώλ δηεπζύλζεσλ, Καηαρσξεηέο (γεληθήο ρξήζεο, ηκεκάησλ, δεηθηώλ, flag) Σύπνη θαη θαηεγνξίεο θνπηηώλ Η/Τ Σύπνη θαη θαηεγνξίεο ηξνθνδνηηθώλ, ηζρύο, ηύπνο, ζόξπβνο, ηξόπνο θαηαζθεπήο Σύπνη θαη θαηεγνξίεο κεηξηθώλ θαξηώλ, δπλαηόηεηεο, extras, socket επεμεξγαζηή, ηύπνη κλήκεο, controllers, chipset, BIOS Σύπνη επεμεξγαζηώλ αλά εηαηξεία, ηύπν, cache, θαηαλάισζε, socket, πνιιαπινύ ππξήλα, bit Σύπνη θαηεγνξίεο, ηαρύηεηα, ρσξεηηθόηεηα, ζπλδεζκνινγία Καηεγνξίεο αλά ζπλδεζκνινγία, ρσξεηηθόηεηα, ηαρύηεηα Σύπνη νπηηθώλ ζπζθεπώλ, κέζα εγγξαθήο, formats, ηύπνη δηζθεηώλ Σύπνη, επεμεξγαζηήο γξαθηθώλ, κλήκε, αλάιπζε, vga-dvi, s-video 6 / 11

7 Monitor Κάξηα ήρνπ Δθηππσηέο - Printers αξσηέο - Scanners NIC Network Interface Cards Modems Interfaces Δπηπιένλ πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο Αλάιπζε, ρξώκαηα, CRT, TFT-LCD, flat, ξπζκόο αλαλέσζεο Σύπνο, δπλαηόηεηεο, επεμεξγαζηήο, ADC-DAC, είζνδνη-έμνδνη, θαλάιηα Σύπνη εθηππσηώλ (dot matrix, laser, inkjet, line printers), κειάληα, toner, αλάιπζε, ρξώκαηα, ζπλδεζκνινγία Αλάιπζε, κέγεζνο, ρξώκαηα, ζπλδεζκνινγία Κάξηεο δηθηύνπ, θαηεγνξίεο, coaxial / utp ελζύξκαηεο/αζύξκαηεο Σύπνη, θαηεγνξίεο, ηαρύηεηα, πξσηόθνιια ζπκπίεζεο, θσλή, fax, pstn, isdn, dsl (router) εηξηαθή πόξηα, παξάιιειε, ps2, din 5, centronix, usb, firewire, Bluetooth, infrared Κάξηα ηειεόξαζεο-ξάδην, θάξηα ζύιιεςεο βίληεν Δγκαηάζηαζη και Παπαμεηποποίηζη Λειηοςπγικού Σςζηήμαηορ Δηζαγσγή Καηεγνξίεο Βαζηθέο Έλλνηεο Βαζηθέο Δξγαζίεο Λ.. Υξνλνδξνκνιόγεζε Ση είλαη ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα, δηαρεηξηζηήο πόξσλ, ηζηνξία ησλ ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ Πνιπεπεμεξγαζίαο, πνιππξνγξακκαηηζκνύ, πνιιιαπιώλ ρξεζηώλ, ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα πξνζσπηθώλ ππνινγηζηώλ δηθηύσλ, θαηαλεκεκέλα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα. Γηεξγαζίεο, Αξρεία, θαηάινγνη ζπζηήκαηνο αξρείσλ, ιεηηνπξγίεο θαηαιόγσλ, θιήζεηο ζπζηήκαηνο, θινηόο Γηαρείξηζε δηεξγαζηώλ, δηαρείξηζε θεληξηθήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο, δηαρείξηζε κλήκεο, αξρείσλ, ζπζθεπώλ εηζόδνπ-εμόδνπ, δηαρείξηζε αδηεμόδσλ Δίδε ρξνλνδξνκνιόγεζεο, θύθινο εθηέιεζεο 7 / 11

8 Δηθνληθή κλήκε ύζηεκα αξρείσλ Δηζαγσγή ζηα Windows Αξρηηεθηνληθή Ρπζκίζεηο Τπεξεζίεο Δξγαιεία δηαρείξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο TCP/IP δηεξγαζηώλ, αιγόξηζκνη ρξνλνδξνκνιόγεζεο Οξηζκόο, εηθνληθέο δηεπζύλζεηο, δηαρείξηζε εηθνληθήο κλήκεο κε ζειηδνπνίεζε κε θαηάηκεζε, ηερληθέο File System, Fat, FAT32, NTFS Δηζαγσγή ζηα windows, γξαθηθό πεξηβάιινλ, ηζηνξηθά ζηνηρεία, εθδόζεηο, service packs ησλ windows, παξάκεηξνη, δεηνύκελεο πιεξνθνξίεο απν ην πξόγξακκα εγθαηάζηαζεο, δηακνξθσζε δίζθσλ (partitions), ξπζκίζεηο γιώζζαο. Αξρηηεθηνληθή ησλ Windows Πξνζζαθαίξεζε πξνγξακκάησλ, θνλζόια, πξνζζήθε πιηθνύ, ζπζθεπέο, ξπζκίζεηο νζόλεο, ελέξγεηαο, θηι Η ππεξεζίεο ησλ Windows (services) - αλαθνξά Παξαθνινύζεζε απόδνζεο, δηθηύνπ, δηαρεηξηζηήο δηεξγαζηώλ, ινγαξηαζκνί ρξεζηώλ, δηαρεηξηζηήο δίζθσλ, Event viewer, δηαρεηξηζηήο απνκαθξπζκέλεο πξόζβαζεο, System policy editor, Γηαγλσζηηθά εξγαιεία Σν TCP/IP ζηα windows, ξπζκίζεηο, εξγαιεία, δίθηπν κέζσ ηειεθώλνπ, ην πξόγξακκα HyperTerminal Δγκαηάζηαζη και παπαμεηποποίηζη Λογιζμικού Λνγηζκηθό Λεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα Δθαξκνγέο γξαθείνπ Δθαξκνγέο πεξηήγεζεο ζην Internet Δθαξκνγέο ζπγγξαθήο Οξηζκόο, βαζηθέο θαηεγνξίεο Καηεγνξίεο, επηινγέο, δπλαηόηεηεο Δπηινγέο (Office, OpenOffice, StarOffice) Internet Explorer, FireFox Mozilla, Navigator Flash, director, authorware, dreamweaver, toolbook 8 / 11

9 πνιπκέζσλ (authoring) Δθαξκνγέο Photoshop, CorelDraw, WaveLab, CoolEdit, επεμεξγαζίαο Premiere, Poser, faces, cool3d. 360, avid, 3D Studio πνιπκέζσλ Max, Quark, θηι Δθαξκνγέο επηθνηλσλίαο Messenger, irc, yahoo messenger, Miranda θηι Γηαρεηξηζηέο αξρείσλ Windows file manager, total commander θηι Πξνγξάκκαηα ζπκπίεζεο Winzip, Winrar Δθαξκνγέο πξνζηαζίαο Antivirus, anti spyware, firewalls, θηι ηνπ ππνινγηζηή Δθαξκνγέο Media player, winamp, real player, quick time, αλαπαξαγσγήο windvd, powedvd Κηι πνιπκεζηθώλ αξρείσλ (Office, OpenOffice, StarOffice) Δθαξκνγώλ γξαθείνπ Internet Explorer, FireFox Mozilla, Δθαξκνγώλ πεξηήγεζεο Navigator ζην Internet Flash, director, authorware, Δθαξκνγώλ ζπγγξαθήο dreamweaver, toolbook πνιπκέζσλ (authoring) Photoshop, CorelDraw, WaveLab, Δθαξκνγώλ CoolEdit, Premiere, Poser, faces, cool3d. 360, avid, επεμεξγαζίαο 3D Studio Max, Quark, θηι πνιπκέζσλ Messenger, irc, yahoo messenger, Δθαξκνγώλ Miranda θηι επηθνηλσλίαο total commander θηι Γηαρεηξηζηώλ αξρείσλ Winzip, Winrar Πξνγξακκάησλ 9 / 11

10 ζπκπίεζεο Δθαξκνγώλ πξνζηαζίαο ηνπ ππνινγηζηή Δθαξκνγώλ αλαπαξαγσγήο πνιπκεζηθώλ αξρείσλ Antivirus, anti spyware, firewalls, θηι Media player, winamp, real player, quick time, windvd, powedvd Κηι Δπιζκεςή, Γιάγνωζη και H/Y και πεπιθεπειακών Απνζπλαξκνιόγεζε πλαξκνιόγεζε ππνινγηζηή πλαξκνιόγεζε Τπνινγηζηή Πξνζζήθε πεξηθεξεηαθώλ ζπζθεπώλ Πξνβιήκαηα Τιηθνύ Πξνβιήκαηα ινγηζκηθνύ Δπηζθεπή εθηππσηώλ Δληνπηζκόο πξνβιεκάησλ εθηππσηή Απνζπλαξκνιόγεζε Αθαίξεζε επεμεξγαζηή, κλήκεο, θάξηαο νζόλεο, ηξνθνδνηηθνύ, κεηξηθήο Πξνζζήθε ηξνθνδνηηθνύ, κεηξηθήο θάξηαο, κλήκεο, επεμεξγαζηή, θάξηαο νζόλεο, ζθιεξνύ δίζθνπ, CD - DVD floppy, ύλδεζε κε εθηππσηή, ζαξσηή, modem θηι Λόγνη κε εθθίλεζεο ηνπ ππνινγηζηή, «κπιέ» νζόλεο, πξνβιήκαηα ζθιεξνύ δίζθνπ, θάξηαο γξαθηθώλ, νζόλεο, πξνβιήκαηα ζηα event logs, δπζιεηηνπξγία ζπζθεπώλ Πξνβιήκαηα εθαξκνγώλ, δπζιεηηνπξγία εθαξκνγώλ, bios error codes, windows error codes Σύπνη θαη ιεηηνπξγία εθηππσηώλ Αλαγλώξηζε πξνβιεκάησλ είηε από ην Λεηηνπξγηθό ύζηεκα είηε από ελδείμεηο πάλσ ζηνλ εηππσηή (Λπρλίεο ή Οζόλε) Αθαίξεζε δηαθόξσλ θνκκαηηώλ, επηδηόξζσζε ή 10 / 11

11 πλαξκνιόγεζε Δθηππσηή Γεκηνπξγία Αληηγξάθσλ (Cloning) Σξόπνη επαλαθνξάο πζηήκαηνο Πξαθηηθή εμάζθεζε πξνζζήθε άιινπ θνκκαηηνύ, θαζαξηζκόο ηνπ εθηππσηή θαη επαλαζπξκνιόγεζε. Λόγνη ρξήζεο ινγηζκηθνύ δεκηνπξγίαο παλνκνηόηππσλ αληηγξάθσλ. Δπηινγέο δεκηνπξγίαο ησλ αληηγξάθσλ Σξόπνη επαλαθνξάο κέζσ ινγηζκηθνύ ή κέζσ πιηθνύ (θάξηα επέθηαζεο επαλαθνξάο ζπζηήκαηνο) Γεκηνπξγία παλνκνηόηππσλ αληηγξάθσλ κε ρξήζε δηαθνξεηηθώλ επηινγώλ θαη ζηξαηεγηθώλ, Δπαλαθνξά ζπζηήκαηνο ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε κε ηελ ρξήζε ησλ παλνκνηόηππσλ αληηγξάθσλ 11 / 11

Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «Τεσνικόρ Γικηύων» (60 ώπερ)

Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «Τεσνικόρ Γικηύων» (60 ώπερ) Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «Τεσνικόρ Γικηύων» (60 ώπερ) Πεπιγπαθή: Σν πξόγξακκα KeyCert Τετνικός Δικηύων απεπζύλεηαη ζε άηνκα αλεμαξηήησο θνηλσληθήο νκάδαο, ειηθίαο ή επηπέδνπ κόξθσζεο. Δίλαη ζπλνιηθήο δηάξθεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «Web Designer» (60 ώπερ)

Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «Web Designer» (60 ώπερ) Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «Web Designer» (60 ώπερ) Πεπιγπαθή: Σν πξόγξακκα KeyCert - Web Designer απεπζύλεηαη ζε άηνκα αλεμαξηήησο θνηλσληθήο νκάδαο, ειηθίαο ή επηπέδνπ κόξθσζεο. Δίλαη ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 60

Διαβάστε περισσότερα

«3D Studio MAX Design» (50 ώπερ)

«3D Studio MAX Design» (50 ώπερ) Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «3D Studio MAX Design» (50 ώπερ) Πεπιγπαθή: Τν πξόγξακκα KeyCert 3D Studio MAX Design απεπζύλεηαη ζε άηνκα αλεμαξηήησο θνηλσληθήο νκάδαο, ειηθίαο ή επηπέδνπ κόξθσζεο. Δίλαη ζπλνιηθήο

Διαβάστε περισσότερα

«SPSS Expert» (40 ώπερ)

«SPSS Expert» (40 ώπερ) Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «SPSS Expert» (40 ώπερ) Πεπιγπαθή: Τν πξόγξακκα KeyCert SPSS Expert απεπζύλεηαη ζε άηνκα αλεμαξηήησο θνηλσληθήο νκάδαο, ειηθίαο ή επηπέδνπ κόξθσζεο. Δίλαη ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 40 σξώλ

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνεςμαηικά Γικαιώμαηα 2007 Ίδπςμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) ια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο απηνύ ηνπ εγγξάθνπ δελ κπνξεί λα αλαπαξαρζεί

Διαβάστε περισσότερα

2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35

2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35 2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΝΟΣΖΣΑ 1 - ΒΑΗΚΔ ΈΝΝΟΗΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ... 4 ΔΝΟΣΖΣΑ 2 - ΥΡΖΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης

Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης Δρ. Κωλζηαληίλος Καιοβρέθηες Σχκβνπινο & Δπηζηεκνληθφο Υπεχζπλνο Δθπαίδεπζεο ηνπ Getcoding ηεο HePIS Τίηιος πρωηοηύποσ: Getcoding γηα όιοσς Τα πρώηα βήκαηα ζηολ θόζκο ηοσ θώδηθα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΜΔΝΟΤ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ PEOPLECERT ΓΙΑ ΑΓΔΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ LANGUAGES

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΜΔΝΟΤ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ PEOPLECERT ΓΙΑ ΑΓΔΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ LANGUAGES ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΜΔΝΟΤ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ PEOPLECERT ΓΙΑ ΑΓΔΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ LANGUAGES Σύµθσλα µε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρεη ζεζπίζεη ε PeopleCert, νη ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ σεδίαζη και Τλοποίηζη Web Mobile Application (E-shop) για Smartphones και Tablet-pc από

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ Γξ. Γεκνζζέλεο Βνπγηνύθαο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο dvouyiou@aegean.gr Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηαθώλ θαη Δπηθνηλσληαθώλ πζηεκάησλ Εισαγωγή στις Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ:

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ Αλάδνρνο Φνξέαο Έξγνπ: Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ Οκάδα Αλάπηπμεο ηνπ Έξγνπ: Τπεύζπλνη παξαθνινύζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Υξήζηε. Πεξηερόκελα

Εγρεηξίδην Υξήζηε. Πεξηερόκελα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Εγρεηξίδην Υξήζηε Πεξηερόκελα Γεληθά... 3 Δίζνδνο ζηελ πιαηθόξκα Σειεθπαίδεπζεο... 3 Πινήγεζε ζηελ πιαηθόξκα... 5 Οξγάλσζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ αζύγρξνλεο εθπαίδεπζεο... 6 ύκπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

CTP Development Σεμινάπιο

CTP Development Σεμινάπιο 1 CTP Development Σεμινάπιο Σκοπόρ Σν εκηλάξην Certified Training Professional Development (CTP Development) έρεη ζρεδηαζηεί κε ζηόρν λα πξνζθέξεη ηηο απαξαίηεηεο παηδαγσγηθέο, δηδαθηηθέο θαη ηερληθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο Οδεγίεο Αζθαιείαο...θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο. Κεθάιαην 1: Υαξαθηεξηζηηθά DVR... 1 Κεθάιαην 2: Σνπνγξαθηθό ζπζθεπήο... 2 2.1 Πξόζνςε... 2 2.1.1 DVR Πξόζνςε(κόλν

Διαβάστε περισσότερα

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. Πηπρηαθή εξγαζία Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android Σεο θνηηήηξηαο ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΚΑΛΦΟΤΓΗ Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 13/2015

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 13/2015 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΞΗΔΟΗΑΠ ΓΖΚΝΠ ΘΑΡΔΟΗΛΖΠ Γ/ΛΠΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝ, ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΑΛΘΟΥΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ ΘΑΗ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ ΑΗΟΔΡΥΛ ΝΟΓΑΛΥΛ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 13/2015 ΔΡΓΟ: Ξξνκήζεηα ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ, πεξηθεξεηαθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ (Υεηκεξηλό εμάκελν 2011-2012) Δπηβιέπσλ: Αλαζηάζηνο Παπαηζώξεο (1) Τίτλος πτυχιακής: Προσομοιωτικό εργαλείο διάδοσης ραδιοκυμάτων σε συχνότητες UHF.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαζηεξηαθέο πλεδξίεο CIE2013 & Οκηιίεο ηνηρεία ζπλεδξηώλ Παξάξηεκα

Δξγαζηεξηαθέο πλεδξίεο CIE2013 & Οκηιίεο ηνηρεία ζπλεδξηώλ Παξάξηεκα Δξγαζηεξηαθέο πλεδξίεο CIE2013 & Οκηιίεο ηνηρεία ζπλεδξηώλ Παξάξηεκα 2 Conferrence on Informatics in Education 2013 Δξγαζηήξην: Αμηνπνίεζε ζπλεξγαηηθώλ πεξηβαιιόλησλ ζηελ Δθπαίδεπζε. Πεξηβάιινλ MOODLE.

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ταμπάκη Ειρήνη- Μαρία Φεβρουάριος 2014 Πεπιεσόμενα

Διαβάστε περισσότερα