ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μοντελοποίηση και Ανάλυση Έξυπνων Τεχνικών Διάδοσης Κακόβουλου Λογισμικού με Xρήση Τοπολογικών Ιδιοτήτων Δυναμικών και Αυτοργανούμενων (Ad-Hoc) Δικτύων Ευρείας Κλίμακας ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ του Βασίλειου Α. Καρυώτη Αθήνα, Ιούνιος 2009

2

3 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μοντελοποίηση και Ανάλυση Έξυπνων Τεχνικών Διάδοσης Κακόβουλου Λογισμικού με Xρήση Τοπολογικών Ιδιοτήτων Δυναμικών και Αυτοργανούμενων (Ad-Hoc) Δικτύων Ευρείας Κλίμακας ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ του Βασίλειου Α. Καρυώτη Συμβουλευτική Επιτροπή : Συμεών Παπαβασιλείου Βασίλειος Μάγκλαρης Ευστάθιος Συκάς Εγκρίθηκε από την επταμελή εξεταστική επιτροπή την 29 η Ιουνίου, Συμεών Παπαβασιλείου Επίκ. Καθηγητής Ε.Μ.Π.... Μιχαήλ Θεολόγου Καθηγητής Ε.Μ.Π.... Βασίλειος Μάγκλαρης Καθηγητής Ε.Μ.Π.... Ανδρέας-Γεώργιος Σταφυλοπάτης Καθηγητής Ε.Μ.Π.... Ευστάθιος Συκάς Καθηγητής Ε.Μ.Π.... Μιλτιάδης Αναγνώστου Καθηγητής Ε.Μ.Π.... Δημήτριος Καλογεράς Ερευνητής Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ. Αθήνα, Ιούνιος 2009

4 ... Βασίλειος Α. Καρυώτης Διδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Ε.Μ.Π. Copyright Βασίλειος Α. Καρυώτης, Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved. Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα. Ερωτήματα που αφορούν στη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα. Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Μέτρου 8.3 του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και συγχρηματοδοτείται κατά: 75% της Δημόσιας Δαπάνης από την Ευρωπαϊκή Ενωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 25% της Δημόσιας Δαπάνης από το Ελληνικό Δημόσιο Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. The project is co-funded by the European Social Fund (75%) and National Resources (25%).

5 Περίληψη Η διάδοση κακόβουλου λογισμικού έχει αναχθεί σε καίριο ζήτημα των σύγχρονων δικτυακών υποδομών κάνοντας την εμφάνισή του σε διάφορα επίπεδα. Σημαντική εργασία για την περιγραφή της διάδοσης έχει αφιερωθεί στη βιβλιογραφία για τις περιπτώσεις των ενσύρματων δικτύων που αποτελούν και το πιο μεγάλο τμήμα της τρέχουσας υποδομής, καθώς όμως αυξάνεται η διείσδυση των ασύρματων αυτοργανούμενων δικτύων, μεγαλώνει αντίστοιχα και το ενδιαφέρον για αυτές τις περιπτώσεις δικτύων. Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στη μελέτη της διάδοσης κακόβουλου λογισμικού σε ασύρματα αυτοργανούμενα δίκτυα ευρείας κλίμακας και εξετάζει την επίδραση της τοπολογίας στην εξέλιξη της διασποράς σε διάφορους τύπους δικτυών. Για το σκοπό αυτό προτείνεται ενα πρωτοποριακό μοντέλο περιγραφής της διάδοσης κακόβουλου λογισμικού, το οποίο βασίζεται στη θεωρία κλειστών δικτύων ουρών αναμονής. Το προτεινόμενο μοντέλο συγκεκριμενοποιείται για την περίπτωση ασύρματων αυτοργανούμενων δικτύων επιτρέποντας την εξαγωγή αναλυτικών αποτελεσμάτων για τον αναμενόμενο αριθμό μολυσμένων κόμβων στο δίκτυο και τον αναμενόμενο συνολικό ρυθμό μόλυνσης κόμβων. Τέτοια χρονικά ανεξάρτητα μετρικά αξιολόγησης σε συνδυασμό με το χρονικά εξαρτώμενο μετρικό της Αποδοτικότητας Μόλυνσης που εισάγεται, χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της επίδοσης υπό διάφορες στρατηγικές διάδοσης και διαφορετικούς τύπους δικτύων. Με σκοπό τη μελέτη της επίδρασης διαφόρων στρατηγικών διασποράς κακόβουλου λογισμικού, ώστε να διαφανούν υποσχόμενες κατευθύνσεις για τη σχεδίαση αποδοτικών αντίμετρων, εισάγονται και αναλύονται έξυπνες στρατηγικές επίθεσης που στηρίζονται στον Έλεγχο Τοπολογίας και εκμεταλλεύονται κατάλληλα τα τοπικά τοπολογικά χαρακτηριστικά ενός δικτύου και τους διαθέσιμους πόρους κάθε κόμβου για την αποδοτικότερη διασπορά απειλών σε ασύρματα αυτοργανούμενα δίκτυα. Για τις περιπτώσεις όπου ένα συγκεκριμένο τμήμα κακόβουλου λογισμικού επιχειρείται να διαδοθεί καθολικά σε ένα δίκτυο, εισάγονται και αναλύονται τυχαιοποιημένες τεχνικές διασποράς ιών υπολογιστών που βασίζονται σε Τυχαίους Περίπατους. 1

6 Συνολικά από την ανάλυση και μελέτη του γενικού πλαισίου για τη μοντελοποίηση της διάδοσης κακόβουλου λογισμικού και των αποδοτικών τεχνικών διασποράς, γίνεται φανερή η σημασία που έχει η τοπολογία ενός αυτοργανούμενου δικτύου σε τοπική κλίμακα και ο τρόπος που μπορεί αυτό να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης από κακόβουλους χρήστες για να αυξήσουν την αποδοτικότητά τους, αλλά αντίστοιχα και από τους νόμιμους διαχειριστές των εν λόγω δικτύων για να θωρακίσουν περαιτέρω τις υποδομές τους. Μέσα από το πλαίσιο που παρουσιάζεται στην παρούσα διατριβή, η περιγραφή και ανάλυση της διάδοσης κακόβουλου λογισμικού με στοχαστικές μεθόδους φαίνεται αρκετά αποδοτική και πολλά υποσχόμενη για το μέλλον, ειδικότερα υπό το πρίσμα της αύξησης των επιθέσεων σε όγκο και ευφυΐα που αναμένεται καθώς αυξάνονται οι αντίστοιχες υποδομές. Αντίστοιχα, ο έλεγχος ισχύος υπό την έκφανση του Ελέγχου Τοπολογίας εμφανίζεται ως μια κατάλληλη μέθοδος για την αντιμετώπιση πολλών προβλημάτων και τελικά την αποδοτικότερη προστασία αυτοργανούμενων δικτύων ευρείας ή μικρότερης κλίμακας. Λέξεις Κλειδιά Ασύρματα αυτοργανούμενα δίκτυα, διάδοση κακόβουλου λογισμικού, δίκτυα ουρών αναμονής, στρατηγικές επίθεσης, Έλεγχος Τοπολογίας, Τυχαίοι Περίπατοι, τοπολογικά χαρακτηριστικά 2

7 Abstract The propagation of malicious software (malware) has become one of the major issues in contemporary networking infrastructures, emerging at various levels and occasions. Significant work for studying malware spreading has been performed, dealing mainly with wired networks which constitute the most significant part of today s modern infrastructures. However, as the penetration of wireless ad hoc and sensor networks increases, the interest for corresponding studies in wireless networks increases as well. This thesis focuses on the study of malware propagation in large scale wireless ad hoc and sensor networks, emphasizing on the impact of network topology on the outcome of malware spreading in various types of networks. A novel framework that is based on the theory of closed queuing networks is proposed for describing the malware spreading process. The proposed model is made explicit for the case of ad hoc and sensor networks, leading to analytical expressions for the expected number of infected nodes and the expected total node infection rate in the network. Such timeindependent metrics, combined with a proposed time-dependent one, namely Infection Efficiency, are used for evaluating malware propagation under different attack strategies and different types of network. More specifically, in order to analyze the impact of various attack strategies, malware propagation methods that are based on Topology Control are designed and analyzed. Such techniques exploit local topological network characteristics and available node resources for spreading malware more efficiently in wireless ad hoc networks. In the event that a specific malware module is desired to be propagated completely over a network, randomized spreading techniques that are based on Random Walks are proposed and compared in order to identify the most appropriate ones on a per network type case. Overall, through the analysis and study of the proposed framework for modeling malware propagation and the efficient malware spreading strategies, the importance of topology of a wireless ad hoc network becomes evident, as well as the means to exploit it from a malicious user point of view, or make the network more robust from an administrator s perspective. 3

8 Through the framework proposed in this thesis, the analysis and study of malware propagation by means of stochastic approaches and more specifically queuing theory seems promising for future extensions and further studies, especially as the frequency of such attacks keeps increasing, both in terms of quantity and intelligence. Similarly, power control and Topology Control respectively, appear to be appropriate methods for dealing with several emerging problems and consequently for more efficient protection of any scale wireless ad hoc and sensor networks. Keywords Wireless ad hoc networks, malware propagation, queuing networks, attack strategies, Topology Control, Random Walks, topological characteristics 4

9 Ευχαριστίες Στο σημείο αυτό θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε εκείνους που συνέβαλαν με τον τρόπο τους στην ολοκλήρωση αυτής της διδακτορικής διατριβής. Η εκπόνησή της δεν έλαβε χώρα μόνο κατά τη διάρκεια των τεσσάρων χρόνων στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών του Ε.Μ.Π., αλλά ουσιαστικά προετοιμάστηκε σε όλους τους ακαδημαϊκούς χώρους που έτυχε να βρεθώ, από τη Βαρβάκειο Πρότυπο Σχολή στο Ψυχικό, μέχρι το Πανεπιστήμιο Πενσυλβάνιας στη Φιλαδέλφεια των Η.Π.Α. Κυριότερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή μου κ. Συμεών Παπαβασιλείου, για την καθοδήγηση που παρείχε και εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό μου στη διάρκεια των τεσσάρων χρόνων που δουλεύουμε μαζί. Στη συνεργασία μας υπήρξε πάντα λογικός, ρεαλιστής, δείχνοντας τον δέοντα σεβασμό για τη δουλειά και την προσπάθεια που απαιτήθηκε για την παρούσα εργασία. Υπήρξε για μένα παραπάνω από επιβλέπων καθηγητής και θεωρώ ότι αποτελεί πρότυπο Δασκάλου για την ελληνική και παγκόσμια πραγματικότητα. Στη συνέχεια θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή κ. Βασίλη Μάγκλαρη για το εισαγωγικό μάθημα των Συστημάτων Αναμονής, το οποίο όπως αποδείχθηκε αποτέλεσε τη βάση για την παρούσα εργασία, για ορισμένες ιδέες που μου έδωσε καθώς και για τη φιλοξενία του στο εργαστήριο NETMODE που ίδρυσε. Επίσης, τον καθηγητή Α.Π.Θ. κ. Πάνο Αργυράκη για τη συνεργασία που είχαμε με τον ίδιο και την ερευνητική του ομάδα. Επιπρόσθετα οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους καθηγητές του Πανεπιστήμιου Πενσυλβάνιας με τους οποίους είχα την ευκαιρία να θητεύσω και να συνεργαστώ. Το μάθημά τους, η στάση τους και η δουλειά τους, αναζοπύρωσαν το ενδιαφέρον μου για πρωταρχικές και θεμελιακές μαθηματικές γνώσεις και την αναζήτηση των ουσιαστικών και λογικών αιτίων των πραγμάτων. Κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να συμβεί αν δεν υπήρχε μια ομάδα καθηγητών της Βαρβακείου Σχολής που λειτουργούσε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και στον ίδιο βαθμό. Τους ευχαριστώ θερμά για τα ισχυρά γνωστικά θεμέλια που μου παρείχαν. Σημαντική συμβολή στην όλη μου προσπάθεια διαδραμάτισαν οι στενοί φίλοι και συνεργάτες Κώστας Βαλαγιαννόπουλος και Τιμόθεος Καστρινογιάννης. Μέσα 5

10 από τις γενικότερες συζητήσεις που είχαμε τα τελευταία δέκα και τέσσερα χρόνια αντίστοιχα, λύθηκαν προβλήματα, αγωνίες και άγχη, ενώ προέκυψαν δημοσιεύσεις, φιλοσοφικές απόψεις και στάσεις ζωής. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους του διπλωματικούς φοιτητές με τους οποίους συνεργάστηκα στη διάρκεια των τεσσάρων χρόνων, Μαρία, Μικέ, Τάσσο, Θεοδόση, Έλενα, Βάλια και Βιβή. Οι συζητήσεις που κάναμε, οι προβληματισμοί τους, οι αγωνίες τους και οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν υπήρξαν για μένα πεδίο προβληματισμού, έμπνευσης και κριτήριο της γνώσης μου. Τέλος, οφείλω να ευχαριστήσω τους γονείς μου, Αστέριο και Αρετή, δίχως τους οποίους δεν θα είχα φτάσει μέχρι εδώ. Υπήρξαν για μένα ζωντανά παραδείγματα και τους είμαι ευγνώμων για την επιμονή τους να μου δίνουν μακροπρόθεσμα εφόδια και αξίες, αντί προσωρινών συντομεύσεων και σαθρών υποβοηθήσεων. 6

11 To v. p. Best results are yet to come 7

12 Περιεχόμενα Περίληψη... 1 Abstract... 3 Περιεχόμενα... 8 Κατάλογος Σχημάτων Κατάλογος Διαγραμμάτων Κατάλογος Πινάκων Κεφάλαιο Εισαγωγή Συμβολή και Διάρθρωση της Διατριβής...17 Κεφάλαιο Διάδοση Κακόβουλου Λογισμικού σε Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών Επιδημιολογικά Μοντέλα Διάδοσης Επιδημιολογικά Μοντέλα για Ασύρματα Αυτοργανούμενα Δίκτυα Στοχαστικά Μοντέλα Διάδοσης Μοντέλα Διάδοσης Markov...38 Κεφάλαιο Μοντέλο Διάδοσης Κακόβουλου Λογισμικού Καθορισμός Προβλήματος Μοντέλο Συστήματος Αναμονητικό Μοντέλο Διάδοσης Κακόβουλου Λογισμικού Επίλυση Παρουσία Πολλαπλών Κακόβουλων Κόμβων σε Περιβάλλον Δικτύων Μη-Διασποράς Επίλυση σε Περιβάλλον Δικτύων Διασποράς Μετρικό Αποδοτικότητας Μόλυνσης (Infection Efficiency)...64 Κεφάλαιο Ανάλυση Αξιολόγηση Συμπεριφοράς Αναμονητικού Μοντέλου Διάδοσης Κακόβουλου Λογισμικού Αριθμητικά Αποτελέσματα και Αποτελέσματα Προσομοιώσεων Δίκτυα Μη-Διασποράς Παρουσία Πολλαπλών Κακόβουλων Χρηστών Δίκτυα Διασποράς Παρουσία Ενός Κακόβουλου Χρήστη Βέλτιστες Στρατηγικές Επίθεσης...83 Κεφάλαιο

13 Έξυπνες Τεχνικές Διάδοσης Κακόβουλου Λογισμικού Τεχνικές Φυσικού Στρώματος Τεχνικές Στρώματος MAC Τεχνική Τυχαίου Ύπνου Τεχνική Τυχαιοποιημένων Σχημάτων Ύπνου Τεχνικές Στρώματος Δικτύου Πρωτόκολλο Τοπικής Πληροφορίας Χωρίς Γνώση Τοπολογίας (LINT) Πρωτόκολλο K -Γειτόνων ( K -Neigh) Αποτελέσματα Προσομοιώσεων Κεφάλαιο Στρατηγικές Διάδοσης Κακόβουλου Λογισμικού με Τυχαίους Περίπατους Απλός Τυχαίος Περίπατος (Simple Random Walk SRW) Υβριδικοί Τυχαίοι Περίπατοι Απλός Υβριδικός Τυχαίος Περίπατος Υβριδικός Τυχαίος Περίπατος με Γνώση Τοπολογίας-Βαθμού Κόμβου Υβριδικός Τυχαίος Περίπατος με Γνώση Τοπολογίας-Πυκνότητας Δικτύου Λειτουργία Τυχαίων Περίπατων Αποτελέσματα Προσομοιώσεων Στατικές Τοπολογίες Τοπολογίες Κινητών Κόμβων Συνολική Θεώρηση Τυχαίων Περίπατων Κεφάλαιο Συμπεράσματα και Μελλοντική Εργασία Συμπεράσματα Μελλοντική Εργασία Βιβλιογραφία Κατάλογος Δημοσιευμένων Εργασιών Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά Δημοσιεύσεις σε Κεφάλαια Βιβλίων Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Συνέδρια με Σύστημα Κριτών

14 Κατάλογος Σχημάτων Σχήμα 1 Αντιστοίχιση κόμβου δικτύου και κακόβουλων γειτόνων σε ουρά Μ/Μ/ Σχήμα 2 Κλειστό μοντέλο ουρών αναμονής για το συνολικό δίκτυο...52 Σχήμα 3 Ισοδύναμο Norton για δίκτυο μη-διασποράς με πολλαπλούς κακόβουλους χρήστες...54 Σχήμα 4 Ισοδύναμο Norton για δίκτυο διασποράς με μοναδικό κακόβουλο χρήστη...61 Σχήμα 5 Ο Έλεγχος Τοπολογίας ως μηχανισμός συμβιβασμού μεταξύ εξοικονόμησης ενέργειας/μείωσης παρεμβολών και συνδετικότητας δικτύου...92 Σχήμα 6 Ανάλυση χρονισμού για τις μεθόδους Τυχαιοποιημένων Σχημάτων Ύπνου Σχήμα 7 Παράδειγμα λειτουργίας υβριδικού σχήματος Τυχαίου Περίπατου Σχήμα 8 Καταστάσεις λειτουργίας Απλού Υβριδικού Τυχαίου Περίπατου Σχήμα 9 Καταστάσεις λειτουργίας Υβριδικού Τυχαίου Περίπατου με Γνώση Τοπολογίας-Βαθμού Κόμβου Σχήμα 10 Καταστάσεις λειτουργίας Υβριδικού Τυχαίου Περίπατου με Γνώση Τοπολογίας-Πυκνότητας Δικτύου Σχήμα 11 Καταλληλότητα σχημάτων Τυχαίων Περίπατων για διάφορους τύπους δικτύων

15 Κατάλογος Διαγραμμάτων Διάγραμμα 1 Πιθανότητα απουσίας μολυσμένων κόμβων π (0) συναρτήσει του λόγου λ / μ, νομιμων κόμβων N και κακόβουλων κόμβων M...68 Διάγραμμα 2 Πιθανότητα πανδημίας π ( N) συναρτήσει του λόγου λ / μ, νόμιμων κόμβων N και κακόβουλων κόμβων M...69 Διάγραμμα 3 Μέσος αριθμός μολυσμένων κόμβων Ei [] συναρτήσει του λόγου λ / μ...69 Διάγραμμα 4 Μέσος αριθμός μολυσμένων κόμβων Ei [] συναρτήσει κόμβων δικτύου N, κακόβουλων κόμβων M...71 Διάγραμμα 5 Μέσος συνολικός ρυθμός μόλυνσης κόμβων δικτύου E [ γ ] συναρτήσει κακόβουλων χρηστών M και κόμβων δικτύου N...71 Διάγραμμα 6 Μέσος συνολικός ρυθμός μόλυνσης κόμβων δικτύου E [ γ ] συναρτήσει ρυθμού μόλυνσης λ και ρυθμού ανάκαμψης μ...72 Διάγραμμα 7 Αποδοτικότητα Μόλυνσης I E για δίκτυα μη-διασποράς και πολλαπλούς κακόβουλους χρήστες (προσομοίωση)...73 Διάγραμμα 8 Μέσος αριθμός μολυσμένων κόμβων Ei [] συναρτήσει λ / μ για δίκτυα μη-διασποράς (προσομοίωση)...74 Διάγραμμα 9 Επίδραση προσέγγισης στην πιθανότητα μη-μολυσμένων κόμβων π (0) (σφάλμα προσέγγισης) συναρτήσει των κόμβων του δικτύου N...75 Διάγραμμα 10 Πιθανότητα πανδημίας π ( N) συναρτήσει του λόγου λ / μ...76 Διάγραμμα 11 Πιθανότητα πανδημίας π ( N) συναρτήσει της ακτίνας μετάδοσης R...77 Διάγραμμα 12 Μέσος αριθμός μολυσμένων κόμβων Ei [] συναρτήσει του λόγου λ / μ...78 Διάγραμμα 13 Μέσος αριθμός μολυσμένων κόμβων Ei [] συναρτήσει ακτίνας μετάδοσης R...78 Διάγραμμα 14 Μέσος αριθμός μολυσμένων κόμβων συναρτήσει πλήθους κόμβων δικτύου N

16 Διάγραμμα 15 Μέσος συνολικός ρυθμός μόλυνσης κόμβων E [ γ ] συναρτήσει ρυθμού μετάδοσης λ...80 Διάγραμμα 16 Μέσος συνολικός ρυθμός μόλυνσης κόμβων E [ γ ] συναρτήσει ακτίνας μετάδοσης R...80 Διάγραμμα 17 Μέσος συνολικός ρυθμός μόλυνσης κόμβων E [ γ ] συναρτήσει των νόμιμων κόμβων δικτύου N...81 Διάγραμμα 18 Εξέλιξη επίθεσης και αριθμού μολυσμένων κόμβων στο χρόνο (προσομοίωση)...82 Διάγραμμα 19 Αποδοτικότητα Μόλυνσης για δίκτυα διασποράς (προσομοίωση)..82 Διάγραμμα 20 Ισοσταθμικές καμπύλες στο επίπεδο (0,0) για τη συνάρτηση gx ( 1, x 2)...85 Διάγραμμα 21 Βέλτιστες τιμές του αναμενόμενου αριθμού μολυσμένων κόμβων E[] i συναρτήσει του λόγου λ / μ...87 Διάγραμμα 22 Βέλτιστες τιμές του αναμενόμενου αριθμού μολυσμένων κόμβων E[] i συναρτήσει του αριθμού νόμιμων κόμβων δικτύου N...88 Διάγραμμα 23 Βέλτιστες τιμές του αναμενόμενου ρυθμού μόλυνσης κόμβων E [ γ ] συναρτήσει των ρυθμών μόλυνσης λ, ανάκαμψης κόμβων μ...89 Διάγραμμα 24 Βέλτιστες τιμές του αναμενόμενου ρυθμού μόλυνσης κόμβων E [ γ ] συναρτήσει του αριθμού νόμιμων κόμβων δικτύου N...90 Διάγραμμα 25 Αποδοτικότητα Μόλυνσης για τις μεθόδους διάδοσης κακόβουλου λογισμικού που βασίζονται σε Έλεγχο Τοπολογίας ( N = 200, Pidle 7 = 10 mw ) Διάγραμμα 26 Αποδοτικότητα Μόλυνσης για τις μεθόδους διάδοσης κακόβουλου λογισμικού που βασίζονται σε Έλεγχο Τοπολογίας ( N = 200, Pidle 4 = 310 mw )..114 Διάγραμμα 27 Σύγκριση αποδοτικότητας τεχνικών Ελέγχου Τοπολογίας αναφορικά με την κατανάλωση άεργου κατάστασης κόμβων Διάγραμμα 28 Αναμενόμενος αριθμός μολυσμένων κόμβων E[] i για τα σχήματα διάδοσης κακόβουλου λογισμικού βασισμένα στον Έλεγχο Τοπολογίας Διάγραμμα 29 Χρόνος κάλυψης σε στατικά δίκτυα (MaxJump) για N = 100, N = 150, N = 200 και N = Διάγραμμα 30 Χρόνος κάλυψης σε στατικά δίκτυα (FixJump) για N = 100, N = 150, N = 200 και N =

17 Διάγραμμα 31 Κατανάλωση ενέργειας σε στατικά δίκτυα (MaxJump) για N = 100, N = 150, N = 200 και N = Διάγραμμα 32 Κατανάλωση ενέργειας σε στατικά δίκτυα (FixJump) για N = 100, N = 150, N = 200 και N = Διάγραμμα 33 Χρόνος κάλυψης σε κινητά δίκτυα (MaxJump) για διαφορετικούς βαθμούς κινητικότητας {static, low, medium, high} Διάγραμμα 34 Χρόνος κάλυψης σε κινητά δίκτυα (FixJump) για διαφορετικούς βαθμούς κινητικότητας {static, low, medium, high} Διάγραμμα 35 Κατανάλωση ενέργειας σε κινητά δίκτυα (MaxJump) για διαφορετικούς βαθμούς κινητικότητας {static, low, medium, high} Διάγραμμα 36 Κατανάλωση ενέργειας σε κινητά δίκτυα (FixJump) για διαφορετικούς βαθμούς κινητικότητας {static, low, medium, high}

18 Κατάλογος Πινάκων Πίνακας 1 Έξυπνες μέθοδοι διάδοσης κακόβουλου λογισμικού βασισμένες στο μηχανισμό του Ελέγχου Τοπολογίας...93 Πίνακας 2 Χαρακτηριστικά ασύρματων αυτοργανούμενων δικτύων Πίνακας 3 Παράμετροι προσομοίωσης μεθόδων Τυχαίων Περίπατων

19 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται συχνά κακόβουλες επιθέσεις σε δίκτυα επικοινωνιών και υπολογιστών διαφόρων τύπων, με συνέπειες που διαφέρουν ριζικά σε είδος, έκταση και κόστος [1]. Για παράδειγμα, αρκετά δίκτυα τραπεζών έχουν υποστεί επιθέσεις με αποτέλεσμα ευαίσθητα δεδομένα να διαρρεύσουν σε επικίνδυνους χρήστες, ενώ σε άλλες περιπτώσεις απλοί χρήστες έχουν δεχθεί μαζικά επιθέσεις με αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία των συστημάτων τους, τη διαρροή προσωπικών στοιχείων ή και την προσωρινή παύση λειτουργίας των υπολογιστών τους. Κυβερνητικοί οργανισμοί έχουν δεχτεί σκόπιμα πλήγματα τόσο σε ερασιτεχνικό όσο και επαγγελματικό ή στρατιωτικό επίπεδο. Η διάδοση κακόβουλου λογισμικού απασχολεί σήμερα τόσο τον απλό χρήστη, όσο και ολόκληρες ομάδες ειδικών που ασχολούνται με την προστασία κρίσιμων υποδομών και συστημάτων. Η εκρηκτική αύξηση διακίνησης κακόβουλων προγραμμάτων λογισμικού (malware) που παρατηρήθηκε τα τελευταία χρόνια οδήγησε στην εντατικοποίηση της έρευνας για τη μοντελοποίηση και αντιμετώπιση των επιθέσεων σε ακαδημαϊκά και βιομηχανικά πλαίσια. Οι διαφορετικοί τύποι κακόβουλου λογισμικού επικεντρώνονταν μέχρι πρόσφατα σε ενσύρματα δίκτυα υπολογιστών και κυριότερα σε υπολογιστές συνδεδεμένους στο Διαδίκτυο (Internet), το οποίο μεταξύ άλλων αποτελεί σήμερα το πιο συνηθισμένο μέσο παραγωγής και διάδοσης κακόβουλου λογισμικού [2],[3]. Παράλληλα όμως και άλλοι τύποι δικτύων, κυρίως ασύρματων κινητών (με ή χωρίς κεντρική δομή), αυξάνουν τη διείσδυσή τους στην καθημερινή ζωή διαδραματίζοντας ρόλο δικτύων πρόσβασης με αυξημένη σημαντικότητα για τους χρήστες τους και τις εφαρμογές που καλούνται να εξυπηρετήσουν [4],[5]. Ασύρματα αυτοργανούμενα δίκτυα χρησιμοποιούνται πλέον σε πληθώρα καθημερινών ή πιο εξειδικευμένων εφαρμογών παρέχοντας δικτυακές υποδομές πρόσβασης χαμηλού κόστους που μπορούν να λειτουργήσουν άμεσα, όπως σε περιπτώσεις αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και καταστροφών [6], σε δίκτυα παρακολούθησης δασών για πυρκαϊές [7], σε εφαρμογές δικτύων που χτίζονται πάνω σε ανθρώπους (αισθητήρες και μικρο-υπολογιστές που φοριούνται) [8] και 15

20 εφαρμογές ασύρματων δικτύων που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση ασθενών [9]. Ως επακόλουθο, εντάθηκαν οι κακόβουλες επιθέσεις λογισμικού που παρατηρούνται και σε αυτά τα δίκτυα με ρυθμούς που αυξάνουν απότομα και διευρύνονται ανάλογα με τον τύπο των δικτύων που πλήττουν και τις δυνατότητες των συσκευών που χρησιμοποιούνται [10],[11]. Όπως αναμενόταν, το ενδιαφέρον για τη μοντελοποίηση της διάδοσης κακόβουλου λογισμικού έχει επεκταθεί και ενταθεί στην περίπτωση μη παραδοσιακών τύπων δικτύων, όπως είναι τα ασύρματα αυτοργανούμενα (ad hoc networks) [12] και τα δίκτυα αισθητήρων (sensor networks) [13],[14]. Καθώς τα τελευταία εξαπλώνονται σημαντικά σε κρίσιμες υποδομές και καθημερινές εφαρμογές [15],[16], το ενδιαφέρον για πιο στοχευμένες μελέτες και πιο ουσιαστικά αποτελέσματα στην περιγραφή των επιθέσεων και τη σχεδίαση αντίμετρων για την αντιμετώπισή τους γίνεται εντονότερο. Μέχρι στιγμής έχουν εμφανιστεί πολλοί διαφορετικοί τύποι κακόβουλου λογισμικού και επιθέσεων. Οι πιο χαρακτηριστικοί αφορούν σε οικογένειες λογισμικού που εκμεταλλεύονται αδυναμίες ή ατέλειες του λειτουργικού συστήματος ενός μηχανήματος και μπορούν να δημιουργήσουν αντίγραφα του εαυτού τους. Τα κακόβουλα αντίγραφα μπορούν να ενσωματωθούν σε τμήματα λογισμικού και να μεταφερθούν είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε ως προγράμματα εγκατάστασης ή μέσω κοινά χρησιμοποιούμενων αρχείων (ιοί υπολογιστών computer viruses) [17],[18]. Σε άλλες περιπτώσεις, ένα τμήμα κακόβουλου λογισμικού μπορεί να λειτουργεί πιο αυτόνομα και να ανακαλύπτει μόνο του αδυναμίες/ατέλειες σε διάφορα συστήματα, τις οποίες εκμεταλλεύεται αυτόβουλα για να τα μολύνει (λογισμικό τύπου worm) [19],[20]. Οι ιοί τύπου worm δεν χρειάζεται να ενσωματωθούν σε άλλα προγράμματα/αρχεία για να μεταφερθούν, ενώ ταυτόχρονα έχουν επιπτώσεις στο δίκτυο που χρησιμοποιούν για την εξάπλωσή τους, καταλαμβάνοντας μέρος του διατιθέμενου εύρους ζώνης του. Άλλες κατηγορίες κακόβουλου λογισμικού περιλαμβάνουν προγράμματα που φαινομενικά φαίνονται αθώα (trojan horses, rootkits, spyware, adware) [21], αλλά στην πραγματικότητα εκτελούν κακόβουλες ενέργειες εν αγνοία του χρήστη του μηχανήματος, όπως η καταγραφή κωδικών πρόσβασης, εγκατάσταση προγραμμάτων χωρίς συγκατάθεση χρήστη, παρακολούθηση επισκέψεων και ενεργειών που εκτελεί το μηχάνημα και αποστολή των δεδομένων στις πηγές του κακόβουλου λογισμικού. 16

21 Σημαντικά επίσης διαφέρουν και οι συνέπειες διαφορετικών τύπων επιθέσεων. Έτσι μπορούν να περιλαμβάνουν απλή μείωση της αποδοτικότητας του κόμβου, διαρροή προσωπικών και ευαίσθητων δεδομένων, καταστροφή δεδομένων ή ακόμα και μερική ή ολική αδυναμία λειτουργίας του αντίστοιχου μηχανήματος [11],[13]. Σε κάθε περίπτωση όμως το κοινό στοιχείο μεταξύ των διαφόρων τύπων κακόβουλου λογισμικού είναι το γεγονός ότι καθίσταται δύσκολο ή σχεδόν αδύνατο για το χρήστη να εκτελέσει την κανονική του εργασία και το σύστημά του μπορεί να θεωρηθεί πρακτικά μη-διαθέσιμο για την περίοδο που έχει μολυνθεί. Η εμφάνιση κακόβουλου λογισμικού δεν γίνεται συνήθως μεμονωμένα, αλλά παρουσιάζεται με τη μορφή οργανωμένων σχεδίων από ένα ή περισσότερους κακόβουλους χρήστες [22]. Η κάθε επίθεση διακρίνεται από συγκεκριμένες τάσεις και πρότυπα λειτουργίας, τα οποία χαρακτηρίζουν τη διάδοση μονοσήμαντα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατηγοριοποίηση των στρατηγικών που υλοποιούνται κατά περίπτωση [23]. Ειδικότερα, λόγω της μεγαλύτερης χρήσης ενσύρματων δικτύων, έχει αφιερωθεί σημαντική προσπάθεια στην αναγνώριση και περιγραφή προτύπων συμπεριφοράς κατά τη διασπορά κακόβουλου λογισμικού σε τέτοια δίκτυα και ειδικότερα για τις περιπτώσεις ιών τύπου worm [24],[25]. Ταυτόχρονα, έχουν γίνει προσπάθειες ώστε αυτά τα μοντέλα για τη διάδοση κακόβουλου λογισμικού να αξιοποιηθούν στη μελέτη μεθόδων για την αντιμετώπιση των αντίστοιχων απειλών, λαμβάνοντας κατάλληλα αντίμετρα, προκαταβολικά [26],[27] ή δυναμικά κατά τη διάρκεια μιας επίθεσης [28],[29]. 1.1 Συμβολή και Διάρθρωση της Διατριβής Από τα παραπάνω, γίνεται φανερή η σπουδαιότητα και αναγκαιότητα της ορθής και αποδοτικής περιγραφής μιας διαδικασίας διάδοσης κακόβουλου λογισμικού σε ασύρματα αυτοργανούμενα δίκτυα και δίκτυα αισθητήρων, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών των δικτύων. Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η αναλυτική περιγραφή της διάδοσης κακόβουλου λογισμικού ειδικά σε ασύρματα αυτοργανούμενα δίκτυα και δίκτυα αισθητήρων με χρήση στοχαστικών διαδικασιών (Stochastic Processes). Ειδικότερα το προτεινόμενο πλαίσιο μοντελοποίησης στηρίζεται σε μεθόδους της θεωρίας αναμονής (Queuing Theory). Πιο συγκεκριμένα, μελετάται η διάδοση κακόβουλου λογισμικού γενικευμένου τύπου σε ασύρματα δίκτυα μεταδόσεων πολλαπλών βημάτων (multihop networks) και επιχειρείται η ακριβής ανάλυση της διάδοσης πρώτα σε επίπεδο κόμβου δικτύου και 17

22 στη συνέχεια συνολικά σε επίπεδο δικτύου. Συνεπώς στα πλαίσια της διατριβής αυτής δεν δίνεται έμφαση στον τύπο κακόβουλου λογισμικού που έχει να αντιμετωπίσει ένα δίκτυο, αλλά στη μόλυνση κόμβων καθ αυτή (από οποιοδήποτε τύπο απειλής). Απώτερος σκοπός είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων και αναλυτικών εκφράσεων που περιγράφουν τη μέση και συνολική συμπεριφορά αντίδραση του δικτύου αναφορικά με διάφορα σχήματα γενικευμένων κακόβουλων επιθέσεων. Η μελέτη ξεκινά από τη σκοπιά του επιτιθέμενου, επιχειρώντας να καταλήξει σε αποδοτικά σχήματα επίθεσης, με έμφαση στην κατανόηση της βλάβης που μπορεί να προκαλέσει μια έξυπνη στρατηγική μόλυνσης. Τελικός στόχος είναι η εκτίμηση της δυνατής έκτασης της βλάβης που μπορεί να προκληθεί από μια μέθοδο επίθεσης και συνεκτίμηση των αποτελεσμάτων για τη σχεδίαση όσο το δυνατόν πιο έξυπνων και αποδοτικών αντίμετρων. Το προτεινόμενο πλαίσιο μοντελοποίησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορους τύπους δικτύων. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη εργασία η μελέτη συγκεκριμενοποιείται στον τύπο των αυτοργανούμενων ad hoc δικτύων και δικτύων αισθητήρων. Παράλληλα οι στρατηγικές επίθεσης που αναλύονται ανήκουν σε δύο κύριες κατηγορίες. Στην πρώτη περιγράφονται γενικότερες μέθοδοι που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε ασύρματα δίκτυα χωρίς κεντρική δομή χωρίς να συγκεκριμενοποιούνται για κάποιο ειδικό τύπο κακόβουλου λογισμικού. Οι ενέργειες που προδιαγράφονται για την βελτίωση της αποδοτικότητας της επίθεσης είναι γενικού τύπου και θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε οποιοδήποτε σύνολο ή υποσύνολο τμημάτων κακόβουλου λογισμικού είναι διαθέσιμο στους κακόβουλους χρήστες. Αντίθετα, στη δεύτερη κατηγορία, οι προτεινόμενες μέθοδοι αφορούν σε συγκεκριμένες απειλές τύπους κακόβουλου λογισμικού, έχουν πιο καθορισμένους αντικειμενικούς στόχους και περιορισμένη ελευθερία στον τρόπο λειτουργίας τους. Η συνδρομή της εργασίας στην περιοχή της διάδοσης κακόβουλου λογισμικού μπορεί να συνοψισθεί στα ακόλουθα κύρια στοιχεία: Προτάθηκε ενα πρωτοποριακό στοχαστικό πλαίσιο για τη μοντελοποίηση της διάδοσης κακόβουλου λογισμικού το οποίο βασίζεται στη θεωρία δικτύων κλειστών ουρών αναμονής. Η μοντελοποίηση της διάδοσης κακόβουλου λογισμικού στηρίζεται για πρώτη φορά στο στοιχείο της αναμονής και το προτεινόμενο πλαίσιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί εν δυνάμει στην ανάλυση της 18

23 διάδοδης γενικευμένου τύπου κακόβουλου λογισμικού σε οποιοδήποτε τύπο δικτύου. Αρχικά δίνεται ένα μοντέλο αναμονής M/M/1 για την αναπαράσταση ενός κόμβου με συνδέσεις από/προς κακόβουλους ή μολυσμένους γείτονες, το οποίο επεκτείνεται σε ένα δίκτυο πολλαπλών ουρών με ανάδραση για το συνολικό δίκτυο ασύρματων κόμβων που υπόκειται σε επίθεση. Με χρήση του θεωρήματος Norton από τη θεωρία κυκλωμάτων, το σύνθετο κλειστό δίκτυο ουρών απλοποιείται σε ένα απλό κλειστό δίκτυο δύο εν σειρά συνδεδεμένων ουρών, το οποίο προσφέρεται για ανάλυση και εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. Το απλό μοντέλο δικτύου δύο κλειστών ουρών συγκεκριμενοποιήθηκε ειδικά για ασύρματα δίκτυα χωρίς κεντρική δομή (αυτοργανούμενα τύπου ad hoc και δίκτυα αισθητήρων), οδηγώντας σε αναλυτικές εκφράσεις για τον αναμενόμενο αριθμό μολυσμένων νόμιμων κόμβων και τον αναμενόμενο συνολικό ρυθμό μόλυνσης νόμιμων κόμβων που δεν έχουν μολυνθεί ακόμα. Κάτι τέτοιο έγινε εφικτό για πρώτη φορά για ασύρματα αυτοργανούμενα δίκτυα, λόγω των διαθέσιμων τεχνικών ανάλυσης που παρέχει το προτεινόμενο μοντέλο διάδοσης κακόβουλου λογισμικού που στηρίζεται στη θεωρία αναμονής. Αναγνωρίστηκαν για πρώτη φορά οι παράμετροι που υπεισέρχονται στη διάδοση κακόβουλου λογισμικού και κυριότερα ο τρόπος που αλληλοσχετίζονται, επηρεάζουν και ελέγχουν τη συμπεριφορά της διάδοσης στο συγκεκριμένο τύπο δικτύου που μελετάται. Χαρακτηριστικά, αναδείχθηκε η σημαντικότητα της τοπολογίας και κυριότερα των τοπικών τοπολογικών παραμέτρων και ιδιοτήτων (ακτίνα μετάδοσης, πυκνότητα κόμβων, περιοχή κάλυψης) στην εξέλιξη της διάδοσης, γεγονός που συμβαδίζει με τη διαίσθηση που συνοδεύει τα ασύρματα δίκτυα πολυ-βηματικού (multihop) χαρακτήρα σχετικά με την επίδραση των τοπικών αλληλεπιδράσεων σε διαδικασίες που χαρακτηρίζουν το δίκτυο συνολικά. Με βάση τα συμπεράσματα για τις παραμέτρους του προβλήματος που προέκυψαν, σχεδιάστηκαν έξυπνες τεχνικές διάδοσης κακόβουλου λογισμικού ειδικά για ασύρματα δίκτυα χωρίς κεντρική δομή και πολυ-βηματικού χαρακτήρα. Οι τεχνικές αυτές βασίζονται στη φιλοσοφία του Ελέγχου Τοπολογίας και εκμεταλλεύονται τη δυνατότητα μεταβολής της εκπομπής ισχύος για να ρυθμίσουν δυναμικά τη διάρκεια ζωής των κόμβων τους και επομένως την Αποδοτικότητα Μόλυνσής τους. Το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στη σχεδίαση μεθόδων που λειτουργούν στο φυσικό επίπεδο (με βάση την ενέργεια), το στρώμα Ελέγχου 19

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος

iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xi 1 Αντικείμενα των Πιθανοτήτων και της Στατιστικής 1 1.1 Πιθανοτικά Πρότυπα και Αντικείμενο των Πιθανοτήτων, 1 1.2 Αντικείμενο της Στατιστικής, 3 1.3 Ο Ρόλος των Πιθανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο http://eclass.teiath.gr Παρουσιάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εβελίνα Θεμιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ανάλυση - Προσομοίωση ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1 Προσομοίωση Η προσομοίωση είναι μέθοδος μελέτης ενός συστήματος και εξοικείωσης με τα χαρακτηριστικά του με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή διατριβή ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΙΤΡΩΔΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΣΕ ΝΕΡΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα

Το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα Το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα Όπως θα δούμε αργότερα στη Στατιστική Συμπερασματολογία, λέγοντας ότι «από έναν πληθυσμό παίρνουμε ένα τυχαίο δείγμα μεγέθους» εννοούμε ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές,,..., που

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 7 Άσκηση επανάληψης Καθολική σχεδίαση δικτύου

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 7 Άσκηση επανάληψης Καθολική σχεδίαση δικτύου Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 7 Άσκηση επανάληψης Καθολική σχεδίαση δικτύου 1 Σχεδίαση συστήματος Η εταιρία μας θέλει να καλύψει με κυψελωτό σύστημα τηλεφωνίας μία πόλη επιφάνειας 20000 km 2 (συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν βοήθημα στο μάθημα Αριθμητικές Μέθοδοι του 5 ου εξαμήνου του ΤΜΜ ημήτρης Βαλουγεώργης Καθηγητής Εργαστήριο Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Περιεχόμενα Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Κακόβουλο Λογισμικό Ηλιάδης Ιωάννης

Κακόβουλο Λογισμικό Ηλιάδης Ιωάννης Κακόβουλο Λογισμικό Ηλιάδης Ιωάννης Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου jiliad@aegean.gr Αθήνα, Ιούλιος 2004 Η έννοια του Κακόβουλου Λογισμικού Το Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κινητές Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Από τη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1. Ειδικές συναρτήσεις. 2. Μιγαδικές Συναρτήσεις. 3. Η Έννοια του Τελεστή. Κεφάλαιο - Ενότητα

Περιεχόμενα. 1. Ειδικές συναρτήσεις. 2. Μιγαδικές Συναρτήσεις. 3. Η Έννοια του Τελεστή. Κεφάλαιο - Ενότητα Περιεχόμενα Κεφάλαιο - Ενότητα σελ 1. Ειδικές συναρτήσεις 1.0 Εισαγωγή 1.1 Εξίσωση του Laplace Συστήματα συντεταγμένων 1.2 Συνάρτηση δ του Dirac 1.3 Συνάρτηση του Heaviside 1.4 Οι συναρτήσεις Β, Γ και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Πληθυσμός Δείγμα Δείγμα Δείγμα Ο ρόλος της Οικονομετρίας Οικονομική Θεωρία Διατύπωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing).

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Κεφάλαιο 4 Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Οι ενδείξεις (τάσεις εξόδου) των θερμοζευγών τύπου Κ είναι δύσκολο να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2. Βασούλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή διατριβή ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΜΝΩΝ ΦΥΛΗΣ ΧΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΣ ΜΑΚΡΗΣ Λεμεσός 2014 ii

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΟΙΖΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Έλεγχοι Υποθέσεων

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Έλεγχοι Υποθέσεων Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Έλεγχοι Υποθέσεων Ένα Ερευνητικό Παράδειγμα Σκοπός της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί εάν ο τρόπος αντίδρασης μιας γυναίκας απέναντι σε φαινόμενα

Διαβάστε περισσότερα

4 Πιθανότητες και Στοιχεία Στατιστικής για Μηχανικούς

4 Πιθανότητες και Στοιχεία Στατιστικής για Μηχανικούς Πρόλογος Ο μηχανικός πρέπει να συνεχίσει να βελτιώνει την ποιότητα της δουλειάς του εάν επιθυμεί να είναι ανταγωνιστικός στην αγορά της χώρας του και γενικότερα της Ευρώπης. Μία σημαντική αναλογία σε αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Ηλεκτρικών Μηχανών

Δυναμική Ηλεκτρικών Μηχανών Δυναμική Ηλεκτρικών Μηχανών Ενότητα 1: Εισαγωγή Βασικές Αρχές Επ. Καθηγήτρια Τζόγια Χ. Καππάτου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ Ονοματεπώνυμο: Λοϊζιά Ελένη Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Περιεχόμενα F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3 1.1 Διαχείριση συνδρομής...4 1.2 Πώς μπορώ να βεβαιωθώ ότι ο υπολογιστής μου προστατεύεται;...4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Βασικές έννοιες

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Βασικές έννοιες ΜΑΘΗΜΑ 3ο Βασικές έννοιες Εισαγωγή Βασικές έννοιες Ένας από τους βασικότερους σκοπούς της ανάλυσης των χρονικών σειρών είναι η διενέργεια των προβλέψεων. Στα υποδείγματα αυτά η τρέχουσα τιμή μιας οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εισαγωγή Ηεµφάνιση ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισµικού σε εφαρµογές µε υψηλές απαιτήσεις αξιοπιστίας, όπως είναι διαστηµικά προγράµµατα, στρατιωτικές τηλεπικοινωνίες,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΧΥΜΟΥ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων.

Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων. Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων. Στην προηγούμενη Εκπαιδευτική Μονάδα παρουσιάστηκαν ορισμένα χρήσιμα παραδείγματα διαδεδομένων εργαλείων για τον χρονοπρογραμματισμό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3

Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3 F-Secure Anti-Virus for Mac 2014 Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3 1.1 Τι πρέπει να κάνω μετά την εγκατάσταση;...4 1.1.1 Διαχείριση συνδρομής...4 1.1.2 Άνοιγμα του προϊόντος...4 1.2 Πώς

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ξεναγός (Συνοδευτική δραστηριότητα του γύρου του ίππου)

Ο ξεναγός (Συνοδευτική δραστηριότητα του γύρου του ίππου) Ο ξεναγός (Συνοδευτική δραστηριότητα του γύρου του ίππου) Ηλικίες: Προαπαιτούμενες δεξιότητες: Χρόνος: Μέγεθος ομάδας: 8 ενήλικες Καμία 15 λεπτά για τη βασική δραστηριότητα, περισσότερο για τις επεκτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θετικά Σημεία Αρνητικά Σημεία

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θετικά Σημεία Αρνητικά Σημεία Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η εξωτερική αξιολόγηση στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή.

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Αντικείμενο της εργασίας είναι η σχεδίαση και κατασκευή του ηλεκτρονικού τμήματος της διάταξης μέτρησης των θερμοκρασιών σε διάφορα σημεία ενός κινητήρα Ο στόχος είναι η ανάκτηση του

Διαβάστε περισσότερα

Υπόστρωμα Ελέγχου Πρόσβασης Μέσου. Medium Access Control Sub-layer.

Υπόστρωμα Ελέγχου Πρόσβασης Μέσου. Medium Access Control Sub-layer. Υπόστρωμα Ελέγχου Πρόσβασης Μέσου Medium Access Control Sub-layer. Πρόβλημα Υπάρχει ένα κανάλι το οποίο «μοιράζονται» πολλοί κόμβοι. Πρόβλημα: Ποίος μεταδίδει και πότε; Περίληψη Κανάλια πολλαπλής πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

J-GANNO. Σύντοµη αναφορά στους κύριους στόχους σχεδίασης και τα βασικά χαρακτηριστικά του πακέτου (προέκδοση 0.9Β, Φεβ.1998) Χάρης Γεωργίου

J-GANNO. Σύντοµη αναφορά στους κύριους στόχους σχεδίασης και τα βασικά χαρακτηριστικά του πακέτου (προέκδοση 0.9Β, Φεβ.1998) Χάρης Γεωργίου J-GANNO ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA Σύντοµη αναφορά στους κύριους στόχους σχεδίασης και τα βασικά χαρακτηριστικά του πακέτου (προέκδοση 0.9Β,

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ( Μεθοδολογία- Παραδείγματα ) Κλεομένης Γ. Τσιγάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ....................................17 1.1 Προβλέψεις - Τεχνικές προβλέψεων και διοίκηση................................17 1.2 Τεχνικές προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΧΥΣ ΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ. (Power of a Test) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21

Η ΙΣΧΥΣ ΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ. (Power of a Test) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 Η ΙΣΧΥΣ ΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (Power of a Test) Όπως είδαμε προηγουμένως, στον Στατιστικό Έλεγχο Υποθέσεων, ορίζουμε δύο είδη πιθανών λαθών (κινδύνων) που μπορεί να συμβούν όταν παίρνουμε αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο Solar Combi+: Ηλιακή θέρμανση και ψύξη για μικρής κλίμακας εφαρμογές

Το έργο Solar Combi+: Ηλιακή θέρμανση και ψύξη για μικρής κλίμακας εφαρμογές Το έργο Solar Combi+: Ηλιακή θέρμανση και ψύξη για μικρής κλίμακας εφαρμογές Μυρτώ Θεοφιλίδη Τμήμα Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ Θερμικά Ηλιακά Συστήματα Ζεστό Νερό Χρήσης (ΖΝΧ) & Θέρμανση Χώρου & Ψύξη Χώρου ZNX

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητική εύρεση ριζών μη γραμμικών εξισώσεων

Αριθμητική εύρεση ριζών μη γραμμικών εξισώσεων Αριθμητική εύρεση ριζών μη γραμμικών εξισώσεων Με τον όρο μη γραμμικές εξισώσεις εννοούμε εξισώσεις της μορφής: f( ) 0 που προέρχονται από συναρτήσεις f () που είναι μη γραμμικές ως προς. Περιέχουν δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Τεκµηριωµένη Ιατρική 2011-12 ΒΛΑΒΗ. Βασίλης Κ. Λιακόπουλος Λέκτορας Νεφρολογίας ΑΠΘ

Τεκµηριωµένη Ιατρική 2011-12 ΒΛΑΒΗ. Βασίλης Κ. Λιακόπουλος Λέκτορας Νεφρολογίας ΑΠΘ Τεκµηριωµένη Ιατρική 2011-12 ΒΛΑΒΗ Βασίλης Κ. Λιακόπουλος Λέκτορας Νεφρολογίας ΑΠΘ Αναλογία Λόγος Πηλίκο Αναλογία Proportion Αναλογία (Proportion) Ο αριθµητής ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ στον παρανοµαστή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Φεβρουαρίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Μαθηματικά (Άλγεβρα - Γεωμετρία) Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Επί της Μελέτης 1. Προκαθορισµένα επίπεδα φόρτισης Σύµφωνα µε το Άρθρο 50 - Μελέτη προσδιορισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Κεφάλαιο 10. Εισαγωγή στην εκτιμητική

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Κεφάλαιο 10. Εισαγωγή στην εκτιμητική ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Εργαστήριο Λήψης Αποφάσεων & Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Καθηγητής Ι. Μητρόπουλος ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Μηχανική Μάθηση στο Σχολείο: Μια Προσέγγιση για την Εισαγωγή της Ενισχυτικής Μάθησης στην Τάξη

Η Μηχανική Μάθηση στο Σχολείο: Μια Προσέγγιση για την Εισαγωγή της Ενισχυτικής Μάθησης στην Τάξη 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Η Μηχανική Μάθηση στο Σχολείο: Μια Προσέγγιση για την Εισαγωγή της Ενισχυτικής Μάθησης στην Τάξη Σάββας Νικολαΐδης 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο Μαργαρίτα Μάου Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι Λειτουργικά Συστήματα 1 Λογισμικό του Υπολογιστή Για να λειτουργήσει ένας Η/Υ εκτός από το υλικό του, είναι απαραίτητο και το λογισμικό Το σύνολο των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ Δυσκολίες και προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στα αρχικά στάδια (της προετοιμασίας και του σχεδιασμού) της ΔΕ στη ΘΕ ΕΚΠ 65 και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους. Τα προβλήματα αφορούν κυρίως την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

K15 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση 7-8: Ανάλυση και σύνθεση συνδυαστικών λογικών κυκλωμάτων

K15 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση 7-8: Ανάλυση και σύνθεση συνδυαστικών λογικών κυκλωμάτων K15 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση 7-8: Ανάλυση και σύνθεση συνδυαστικών λογικών κυκλωμάτων Γιάννης Λιαπέρδος TEI Πελοποννήσου Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Η έννοια του συνδυαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Συμπληρωματικές Σημειώσεις Δημήτριος Παντελής. Pr T T0

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Συμπληρωματικές Σημειώσεις Δημήτριος Παντελής. Pr T T0 ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Συμπληρωματικές Σημειώσεις Δημήτριος Παντελής Δεσμευμένη αξιοπιστία Η δεσμευμένη αξιοπιστία R t είναι η πιθανότητα το σύστημα να λειτουργήσει για χρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Ασύρματα Δίκτυα της Τεχνολογίας Hot Spot

Πτυχιακή Εργασία. Ασύρματα Δίκτυα της Τεχνολογίας Hot Spot Πτυχιακή Εργασία Ασύρματα Δίκτυα της Τεχνολογίας Hot Spot Σκοπός της σημερινής παρουσίασης είναι να παρουσιαστεί και να αναλυθεί η δομή και ο τρόπος λειτουργίας ενός δικτύου Hot Spot. Υπεύθυνος Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Η αξία της έρευνας ευπαθειών στις δοκιμές παρείσδυσης. Δρ Πάτροκλος Αργυρούδης argp@census.gr / Ερευνητής Ασφάλειας Η/Υ

Η αξία της έρευνας ευπαθειών στις δοκιμές παρείσδυσης. Δρ Πάτροκλος Αργυρούδης argp@census.gr / Ερευνητής Ασφάλειας Η/Υ Η αξία της έρευνας ευπαθειών στις δοκιμές παρείσδυσης Δρ Πάτροκλος Αργυρούδης argp@census.gr / Ερευνητής Ασφάλειας Η/Υ Λίγα λόγια για τη Census Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών ασφάλειας Η/Υ που απαιτούν

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μ ΑΪΟΥ 2002 2004 Δ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ Π ΕΡΙΛΗΨΗ: Η μελέτη αυτή έχει σκοπό να παρουσιάσει και να ερμηνεύσει τα ευρήματα που προέκυψαν από τη στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρημένα Θέματα Προγραμματισμού Δικτύων

Προχωρημένα Θέματα Προγραμματισμού Δικτύων 1 Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Προχωρημένα Θέματα Προγραμματισμού Δικτύων Ενότητα 1: Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Πόρων Δικτύων(ΠΠΔ) Φώτης Βαρζιώτης 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό)

Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό) Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό) Περιγραφή: Το πρόγραμμα προσφέρει προχωρημένου επιπέδου γνώση σε όλους τους σημαντικούς τομείς της Επιστήμης των Υπολογιστών, όπως σύγχρονα δίκτυα, βάσεις δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ-ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ-ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ-ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ε.Π. Εκπαίδευσης & Αρχικής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές συλλογής δεδομένων στην ποιοτική έρευνα

Τεχνικές συλλογής δεδομένων στην ποιοτική έρευνα Το κείμενο αυτό είναι ένα απόσπασμα από το Κεφάλαιο 16: Ποιοτικές ερμηνευτικές μέθοδοι έρευνας στη φυσική αγωγή (σελ.341-364) του βιβλίου «Για μία καλύτερη φυσική αγωγή» (Παπαιωάννου, Α., Θεοδωράκης Ι.,

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων-Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα

Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων-Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων- Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Ποια είναι τα βασικά στοιχεία, τα οποία χαρακτηρίζουν το ISDN; Η ψηφιακή μετάδοση. Όλα τα σήματα μεταδίδονται σε ψηφιακή μορφή απ' άκρη σ' άκρη του δικτύου,

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Καθηγητή B. Ασημακόπουλου Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας

Ομιλία του Καθηγητή B. Ασημακόπουλου Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας 1 ο Ετήσιο Συνέδριο για την Πληροφορική και τις Επικοινωνίες στην Παιδεία και την Εκπαίδευση Συνεδρίαση Ολομέλειας με θέμα: «Η Αξιοποίηση των Ψηφιακών Τεχνολογιών στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα» Ομιλία

Διαβάστε περισσότερα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα 1 Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα εύκολη, τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι ένα σύνθετο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια σε ασύρματα δίκτυα πλέγματος: απαιτήσεις και επιλογές σχεδίασης

Ασφάλεια σε ασύρματα δίκτυα πλέγματος: απαιτήσεις και επιλογές σχεδίασης Ίδρυμα Τεχνολογία και Έρευνας (ΙΤΕ) Ινστιτούτο Πληροφορικής Ασφάλεια σε ασύρματα δίκτυα πλέγματος: απαιτήσεις και επιλογές σχεδίασης Ιωάννης Γ. Ασκοξυλάκης Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων asko@ics.forth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ Ραφαέλα Χριστοδούλου Α.Φ.Τ.: 2010335637 Λεμεσός,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ. Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων Βασικοί τύποι επιθέσεων στο Internet Βασισµένες σε κωδικό πρόσβασης (password-based attacks): προσπάθεια παραβίασης του κωδικού πρόσβασης Υποκλοπή πακέτων µετάδοσης (packet sniffing attacks): παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Κακόβουλο Λογισμικό)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Κακόβουλο Λογισμικό) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Κακόβουλο Λογισμικό) Καλλονιάτης Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου http://www.ct.aegean.gr/people/kalloniatis

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 6. Tα πολλά πρόσωπα των απειλών για το PC 8. Οι βασικές ρυθμίσεις ασφαλείας στα Windows 18. Προστασία από το Malware με το Avast Antivirus 34

Εισαγωγή 6. Tα πολλά πρόσωπα των απειλών για το PC 8. Οι βασικές ρυθμίσεις ασφαλείας στα Windows 18. Προστασία από το Malware με το Avast Antivirus 34 περιεχόμενα Εισαγωγή 6 Tα πολλά πρόσωπα των απειλών για το PC 8 Οι βασικές ρυθμίσεις ασφαλείας στα Windows 18 Προστασία από το Malware με το Avast Antivirus 34 Γονικός έλεγχος σε PC και tablet 44 Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμική Θεωρία Παιγνίων

Αλγοριθμική Θεωρία Παιγνίων Αλγοριθμική Θεωρία Παιγνίων ιδάσκοντες: E. Ζάχος, Α. Παγουρτζής,. Φωτάκης Επιμέλεια διαφανειών:. Φωτάκης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Πολύπλοκα Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ασκήσεις για τη διαχείριση ραδιοδιαύλων

ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ασκήσεις για τη διαχείριση ραδιοδιαύλων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών

Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών. Κουτσογιάννης Α. Ευστρατιάδης Φεβρουάριος 2002 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΕΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ Όνομα Φοιτήτριας: Μαρία Θωμά Αριθμός φοιτητικής ταυτότητας:2010221455

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΚΛΕΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ Βασιλική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Ένα Τι είναι η Στατιστική;

Κεφάλαιο Ένα Τι είναι η Στατιστική; Κεφάλαιο Ένα Τι είναι η Στατιστική; Copyright 2009 Cengage Learning 1.1 Τι είναι η Στατιστική; «Στατιστική είναι ένας τρόπος για την αναζήτηση πληροφοριών μέσα σε δεδομένα» Copyright 2009 Cengage Learning

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2007 ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2007 ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γιατί οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη την πρόβλεψη σελ.1 1.2 Μέθοδοι πρόβλεψης....σελ.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2.1 Υπόδειγμα του Κινητού μέσου όρου.σελ.5 2.2 Υπόδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Έστω ότι θέλετε να συνδέσετε 20 υπολογιστές με συνδέσεις από σημείο σε σημείο (point-to-point), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία όλων

Διαβάστε περισσότερα