Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε."

Transcript

1 Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

2 Περιεχόμενα Δ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 5 Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 6 Δ Αρχιτεκτονική του Νέου ΟΠΣ 6 Δ Ασφάλεια Δεδομένων και Εφαρμογών 8 Δ Φιλικότητα προς το Χρήστη 11 Δ Επεκτασιμότητα και Διασυνδεσιμότητα 13 Δ Διαλειτουργικότητα 13 Δ.1.2 Κεντρικοί Μεταγωγοί Δεδομένων 15 Δ Κεντρικοί Μεταγωγοί Δεδομένων Data Center Καστράκι 15 Δ Μεταγωγοί Κτιρίου Δ Τηλεπικοινωνιακός Κόμβος Κτίριο 8 27 Δ.1.3 Internet-Αποστρατικοποιημένη Ζώνη (DMZ) 33 Δ Δρομολογητής Internet 33 Δ Μεταγωγοί Αποστρατικοποιημένης Ζώνης - DMZ 36 Δ Σύστημα Intrusion Detection/Protection Καστράκι 41 Δ.1.4 Εξοπλισμός Ασύρματου Δικτύου 44 Δ Controller 44 Δ Access Point 45 Δ Φορητός Εξοπλισμός Τερματικά Χειρός 48 Δ Φορητός Εξοπλισμός Τερματικά Οχήματος 51 Δ.1.5 Εξωτερικά Firewalls Data Center Καστράκι 54 Δ.1.6 Load Balancers Data Center Καστράκι 58 Δ.1.7 Αναβάθμιση Μεταγωγών Ολυμπιακού Δακτυλίου 61 Δ.1.8 Πίνακας Servers τύπου Α (Database Servers) 62 Δ.1.9 Πίνακας Servers τύπου B (BladeServers) 66 Δ.1.10 Σύστημα Λήψης Αντιγράφων Ασφαλείας (Tape Library) 72 Δ.1.11 Ικριώματα (Racks) 73 Δ.1.12 Πίνακας Συστήματος Αποθήκευσης (Storage Area Network) 75 Δ.1.13 Λογισμικό Διαχείρισης Δικτύων 79 Σελίδα 2 από 196

3 Δ.1.14 Πίνακας συμμόρφωσης καλωδιακού τμήματος 83 Δ.1.15 Λογισμικό Διαχείρισης ενεργών συσκευών δικτύου 85 Δ.1.16 Εξυπηρετητές Internet εφαρμογών (Application Servers) 86 Δ.1.17 Ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης Web εφαρμογών (IDE) 93 Δ.1.18 Ασφάλεια συστημάτων και εφαρμογών 95 Δ.1.19 Μεθοδολογία υλοποίησης Έργου 101 Δ Διοίκηση & Οργάνωση Έργου 101 Δ Μεθοδολογία Υλοποίησης και Διαχείρισης Έργου 103 Δ.1.20 Λογικός Σχεδιασμός Συστήματος 103 Δ.1.21 Πίνακες συμμόρφωσης Εκπαίδευσης 105 Δ Εκπαίδευση τεχνικών-διαχειριστών συστημάτων 105 Δ Εκπαίδευση κρίσιμων και τελικών Χρηστών του Συστήματος 106 Δ.2 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 108 Δ.2.1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (SPARCS-EXPRESS) 108 Δ.2.2 Επιχειρησιακές εφαρμογές που αναπτύχθηκαν για την κάλυψη των αναγκών του Ο.Λ.Π. Α.Ε. 112 Δ.2.3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 120 Δ.2.4 PLAMS_V3 (Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων) 135 Δ.2.5 Σύνταξη προδιαγραφών και υλοποίηση εφαρμογής Αναλυτικής Λογιστικής 137 Δ.2.6 Δημιουργία INTERFACES 137 Δ.2.7 Μελέτη, σύνταξη προδιαγραφών και υλοποίηση εφαρμογής για το λοιπό εμπορικό λιμάνι 138 Δ.3 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ B2C 140 Δ.3.1 Ηλεκτρονικές Πληρωμές 140 Δ.4 ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 141 Δ.4.1 Πίνακες Συμμόρφωσης Προσφερομένων Υπηρεσιών κατά Φάση του Έργου 151 Δ.4.2 Εγγύηση-Συντήρηση υπάρχοντος Πληροφοριακού Συστήματος 168 Δ.5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 170 Δ.5.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 170 Δ.5.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 172 Δ.5.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής 173 Δ.5.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 174 Δ.5.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης (Παροχής Εγγυημένου Επιπέδου Διαθεσιμότητας (SLA)) 175 Δ.6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 176 Σελίδα 3 από 196

4 Δ.7 Πίνακας Συμμόρφωσης Τεύχους Τεχνικής Προσφοράς 179 Δ.8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 188 Δ.8.1 Αναβάθμιση Πληροφοριακού συστήματος (P-MIS) για το λιμάνι του Πειραιά 188 Δ Εξοπλισμός (βλ. Γ.4) 188 Δ Έτοιμο Λογισμικό (βλ. Γ.5, Δ.2) 188 Δ Εφαρμογή/ές (βλέπε Γ.5, Δ.2) 189 Δ Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς Υπηρεσιών Υποστήριξης 189 Δ Υπηρεσίες (Ανάλυση απαιτήσεων-λογικός σχεδιασμός) 189 Δ Υπηρεσίες Υλοποίησης Συστήματος 190 Δ Υπηρεσίες Υποστήριξης Προετοιμασίας για Παραγωγική Λειτουργία για την περίοδο του ενός (1) μηνός 190 Δ Άλλες δαπάνες 191 Δ Υποστήριξη Παραγωγικής Λειτουργίας (βλ. Γ.6.4) 191 Δ.8.2 Εκπαίδευση 192 Δ Εκπαίδευση χρηστών 192 Δ Εκπαίδευση τεχνικών-διαχειριστών του Συστήματος 193 Δ.8.3 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου 193 Δ.8.4 Υπηρεσίες Περιόδου Συντήρησης 195 Δ.8.5 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Συντήρησης (SLA) 195 Σελίδα 4 από 196

5 Δ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. Επεξήγηση των στηλών Οι Πίνακες Συμμόρφωσης, που ακολουθούν, θα συμπληρωθούν από τους υποψήφιους Αναδόχους. Επεξήγηση των στηλών των πινάκων α) Στήλη Α/Α: Στη στήλη αυτή αναγράφεται ο αύξων αριθμός των στοιχείων, που περιγράφονται στην επόμενη στήλη. β) Στήλη ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ: Στη στήλη αυτή περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις, για τις οποίες θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. γ) Στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ: Στη στήλη αυτή έχουν συμπληρωθεί: Η λέξη "", που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική (απαράβατος όρος) για τον υποψήφιο Ανάδοχο Ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής (μέγιστο ή ελάχιστο) και απαιτεί συμμόρφωση ως απαράβατος όρος Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη ή με κάποιον αριθμό, τότε η προδιαγραφή είναι επιθυμητή και όχι υποχρεωτική. Προσφορές, που δεν καλύπτουν τους μη υποχρεωτικούς όρους ή αποκλίνουν από αυτούς, δεν απορρίπτονται. δ) Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου, που έχει τη μορφή /ΟΧΙ αν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος, που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης. ε) Στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ: Στη στήλη αυτή αναγράφεται η σαφής παραπομπή σε αντίστοιχο σημείο της Τεχνικής Προσφοράς (μέσω αύξοντα αριθμού, σελίδας και στίχου τεχνικού εγχειριδίου, εγγράφου, κλπ, που κατά την κρίση του υποψήφιου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατό συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4, Παράγραφος 4, κλπ). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά, είναι επιθυμητό να υπογραμμιστεί το σημείο, που τεκμηριώνει τη συμφωνία και να σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης, Σελ. 5 από 196

6 στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.6 του Πίνακα Συμμόρφωσης Δ.1.2 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ). Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των Πινάκων Συμμόρφωσης (υποχρεωτικά και επιθυμητά) και η παροχή όλων των πληροφοριών, που ζητούνται. Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους Αναδόχους στοιχεία κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών. Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοσδήποτε όρος των Πινάκων Συμμόρφωσης, τότε η απάντηση θεωρείται αρνητική. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Α ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ) Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Δ Αρχιτεκτονική του Νέου ΟΠΣ A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 ΓΕΝΙΚΑ Να περιγραφεί η συμβατότητα της προτεινόμενης λύσης με τις βασικές αρχές αρχιτεκτονικής που καθορίζει ο Αναθέτων Φορέας: Να βασίζεται σε παραμετρική φιλοσοφία και να υποστηρίζει τις υφιστάμενες επιχειρησιακές διαδικασίες του Οργανισμού, Να υποστηρίζει τον ευέλικτο ανασχεδιασμό των διαδικασιών με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, Να χρησιμοποιεί τεχνολογίες αιχμής, συνεπείς με τις τρέχουσες 1.1 τεχνολογικές τάσεις και τη γενικότερη κατεύθυνση της αγοράς, των οποίων όμως η σταθερότητα και η κοστολογική αποτελεσματικότητα έχουν δοκιμαστεί, Να βασίζεται όσο το δυνατόν στις έτοιμες λύσεις, όπου αυτό είναι κοστολογικά συμφέρον, Να παρέχει έγκαιρη πρόσβαση στην πληροφορία, καθώς και στα εργαλεία που απαιτούνται για τη διαχείρισή της, σε όλους εκείνους που έχουν τα κατάλληλα Σελ. 6 από 196

7 A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ δικαιώματα πρόσβασης. Να τεκμηριωθούν τα παραπάνω με ποσοτικά στοιχεία όπου αυτό είναι εφικτό και με αναφορά περιπτώσεων εφαρμογής (case studies). Να αναφερθούν τα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Να υποστηρίζεται το πρωτόκολλο TCP/IP. Να αναφερθούν αναλυτικά όλα τα πρωτόκολλα επικοινωνίας που υποστηρίζονται από την προσφερόμενη λύση Η αρχιτεκτονική να είναι κεντρικοποιημένη και να εκμεταλλεύεται πλήρως το δίκτυο δεδομένων του Ο.Λ.Π. Α.Ε για τη λειτουργία των εφαρμογών Να περιγραφεί η αρχιτεκτονική του προσφερόμενου συστήματος, κάνοντας εκτενή αναφορά κατ ελάχιστο στα ακόλουθα σημεία: υλοποίηση ανοικτής αρχιτεκτονικής με υιοθέτηση ανοικτών προτύπων υποστήριξη μοντέλου 3-tier αρχιτεκτονικής δυνατότητα κλιμάκωσης (scalability) ισοκατανομή φόρτου λειτουργίας (load balancing) απόδοση (performance) που να ανταποκρίνεται στον όγκο των ζητούμενων υπηρεσιών χωρίς να αποτελεί εμπόδιο στη παραγωγικότητα του Οργανισμού Το προσφερόμενο Νέο ΟΠΣ θα πρέπει να έχει υψηλή διαθεσιμότητα (>99,99 %) κατά τις ημέρες και ώρες εργασίας Όλα τα υποσυστήματα που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της υλοποίησης του Νέου ΟΠΣ, θα πρέπει να καλύπτουν το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο στην Ελληνική Επικράτεια Όλα τα υποσυστήματα που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της υλοποίησης του Νέου ΟΠΣ, θα πρέπει να επικοινωνούν και να ολοκληρώνονται Σελ. 7 από 196

8 A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ μεταξύ τους, όπου αυτό απαιτείται Δ Ασφάλεια Δεδομένων και Εφαρμογών A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1.1 Να αναφερθούν οι τρόποι με τους οποίους θα αντιμετωπιστούν θέματα ασφάλειας: Ασφάλεια Εφαρμογής Ασφάλεια Βάσεων Δεδομένων 2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο το 2.1 προτεινόμενο σύστημα θα καλύψει τις ακόλουθες βασικές αρχές ασφαλείας δεδομένων: Εξουσιοδότηση: στον κάθε χρήστη έχει δοθεί εξουσιοδότηση για πρόσβαση στo Νέο ΟΠΣ με συγκεκριμένα και προκαθορισμένα δικαιώματα Διαθεσιμότητα δεδομένων: τα δεδομένα πρέπει να είναι διαθέσιμα όποτε χρειαστούν Μη δυνατότητα άρνησης συμμετοχής (non-repudiation): ο χρήστης δε θα πρέπει να μπορεί να αρνηθεί τη συμμετοχή του σε μια συναλλαγή. Αυτό είναι εφικτό με την ύπαρξη του κατάλληλου μηχανισμού καταγραφής των κινήσεων των χρηστών (auditing, logging) και των τροποποιήσεων των δεδομένων (traceability) Ακεραιότητα (integrity): τα δεδομένα θα πρέπει να παραμείνουν ακέραια, δηλαδή να μην υποστούν αλλοίωση. Για να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα των δεδομένων θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν συστήματα διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων που θα παρέχουν τους κατάλληλους μηχανισμούς εξασφάλισης της Σελ. 8 από 196

9 A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ακεραιότητας (integrity) και συνέπειάς τους (consistency) και να αποτρέπουν επιθέσεις δολιοφθοράς δεδομένων Εμπιστευτικότητα (confidentiality): Η πιστοποίηση της δικαιοδοσίας των χρηστών θα πρέπει να βασιστεί πάνω στο σύστημα των ρόλων. Επίσης, πρέπει να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να αποτρέπονται επιθέσεις κλοπής δεδομένων 3 ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο Ανάδοχος θα συντάξει «Μελέτη Αποτίμησης Επικινδυνότητας και Μέτρων Ασφαλείας» στο πλαίσιο της Φάσης Α «Ανάλυση Απαιτήσεων Λογικός Σχεδιασμός» του παρόντος Έργου Ο Ανάδοχος θα λάβει κάθε απαραίτητη μέριμνα προκειμένου να εναρμονίσει τη δομή και λειτουργία του Νέου ΟΠΣ με τις επιταγές του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου (π.χ. Ν.2472/97, όπως τροποποήθηκε με τον Ν. 3471/2006) Ο Ανάδοχος θα σχεδιάσει και θα υλοποιήσει τεχνικά μέτρα ασφαλείας, καλύπτοντας κατ ελάχιστο τα ακόλουθα: Πρόσβαση με πολλαπλά επίπεδα ελέγχου Ασφαλή καταχώρηση και κρυπτογράφηση των κωδικών πρόσβασης Δημιουργία καταλόγου εξουσιοδοτημένων φυσικών προσώπων, που θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης καθώς και η διαδικασία ελέγχου της ταυτότητάς τους Κεντρικό σύστημα παρακολούθησης χρηστών για το διαχειριστή του Συστήματος Ορισμός ασφάλειας σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος, βάσης δεδομένων και εφαρμογών Σύστημα ελέγχου της ακεραιότητας Σελ. 9 από 196

10 A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ των δεδομένων (data integrity) Υποστήριξη για την πιθανή μελλοντική ενσωμάτωση ψηφιακών υπογραφών PKI Κρυπτογράφηση για τη μεταφορά δεδομένων πάνω από ανασφαλή δίκτυα (π.χ Internet) Τήρηση αρχείων καταγραφής (log files) Τήρηση πληροφοριών ιχνηλάτησης επιθεώρησης ασφαλείας (audit trail information) σχετικά με τις κινήσεις και ενέργειες των χρηστών του Συστήματος Προστασία από δικτυακές εισβολές Προστασία από ιούς, worms, trojans, κλπ Ο Ανάδοχος θα συντάξει πλήρες Σχέδιο Ανάκαμψης από Καταστροφή κατά τη Φάση Α «Ανάλυση Απαιτήσεων Λογικός Σχεδιασμός» του παρόντος Έργου Ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει στην Τεχνική του Προσφορά τον τρόπο με τον οποίο το Σύστημα, που προτείνει, χειρίζεται θέματα εξουσιοδοτήσεων Ο Ανάδοχος θα συντάξει πλήρες Σχέδιο Εξουσιοδοτήσεων κατά τη Φάση Α «Ανάλυση Απαιτήσεων Λογικός Σχεδιασμός» του παρόντος Έργου Σελ. 10 από 196

11 Δ Φιλικότητα προς το Χρήστη A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Να υποστηρίζεται από όλα τα 1 προσφερόμενα υποσυστήματα Γραφικό και Παραθυρικό Περιβάλλον Λειτουργίας. Να δοθούν αντιπροσωπευτικά 2 παραδείγματα οθονών για τα Υποσυστήματα του Νέου ΟΠΣ. 3 Η εμφάνιση και αίσθηση (look & feel) πρέπει να είναι ομοιόμορφη μεταξύ των υποσυστημάτων του Νέου ΟΠΣ Ο κατάλογος επιλογών (menu) θα περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες, στις οποίες έχει πρόσβαση ο κάθε χρήστης, ανάλογα με τα δικαιώματά του. Οι 4 επιλογές να ομαδοποιούνται σε διαφορετικά επίπεδα για να είναι πιο εύκολος ο εντοπισμός και η προσπέλασή τους από τους χρήστες, αν κρίνεται σκόπιμο Να υποστηρίζεται η εύκολη προσαρμογή του γραφικού 5 περιβάλλοντος (GUI) με βάση τα δικαιώματα και τις ανάγκες των χρηστών (εμφανιζόμενα μενού, μπάρες εργαλείων, επίπεδα πρόσβασης, κλπ). 6 Τα Υποσυστήματα πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα χρήσης των πλήκτρων λειτουργιών (function keys) ή και άλλων πλήκτρων, προκειμένου να διευκολύνεται η πλοήγηση μέσω συντομεύσεων (shortcut keys) Η ελληνική γλώσσα πρέπει να υποστηρίζεται πλήρως σε όλο το 7 Σύστημα Υποδομής. Όλα τα menus και οι τίτλοι στα πεδία, παράθυρα, οθόνες και μηνύματα πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την απόδοση στα ελληνικά των ανωτέρω, εφόσον δεν υπάρχει εγγενής υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας από τα παρεχόμενα Υποσυστήματα 8 Θα πρέπει να παρέχονται διευκολύνσεις Σελ. 11 από 196

12 9 A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ κατά την εισαγωγή των δεδομένων, προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή και ταχεία εισαγωγή στοιχείων και να μειώνονται σημαντικά οι πιθανότητες λάθους. Ενδεικτικά, το Νέο ΟΠΣ θα πρέπει να παρέχει τις διευκολύνσεις αυτές: Προτείνοντας προεπιλεγμένες (default) τιμές για τα διάφορα πεδία Ελέγχοντας τις τιμές που εισάγει ο χρήστης και προειδοποιώντας κατάλληλα για τις περιπτώσεις μη έγκυρης εισαγωγής Παρέχοντας πίνακες αναζήτησης τιμών (lookup tables) από κωδικοποιημένους καταλόγους, από τους οποίους ο χρήστης θα πρέπει απλώς να επιλέξει την κατάλληλη τιμή Εμφανίζοντας τα κατάλληλα μηνύματα βοηθείας για να διευκολύνουν το χρήστη στο τι δεδομένα και πώς θα πρέπει να εισαχθούν Πρέπει να παρέχεται αυτοματοποιημένος έλεγχος της εγκυρότητας των δεδομένων με ταυτόχρονη και άμεση απεικόνιση περιγραφικών αντίστοιχων μηνυμάτων σφάλματος, κατά την εισαγωγή τους, ώστε να είναι βέβαιο ότι εισάγονται δεδομένα σε έγκυρη μορφή, ακολουθία, εύρος τιμών, κ.λ.π. Το χαρακτηριστικό αυτό εφαρμόζεται μόνο στα πεδία των εφαρμογών, που χρήζουν ελέγχου. Από το ίδιο τερματικό πρέπει να είναι εφικτή η σύναψη πολλαπλών ενεργών συνόδων (active sessions) Οι λειτουργίες για βοήθεια προς το χρήστη (online help) απαιτείται να είναι πλήρεις, να παρέχονται σε όλα τα επίπεδα (πεδίο, οθόνη, διαδικασία) και να εύκολες στη προσπέλαση από τους χρήστες Σελ. 12 από 196

13 Δ Επεκτασιμότητα και Διασυνδεσιμότητα A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 Η αρχιτεκτονική του συστήματος να επιτρέπει την επέκταση του με νέες δομικές μονάδες (modules) 2 Να αναφερθεί η πολιτική αναβαθμίσεων και νέων εκδόσεων του προτεινόμενου συστήματος 3 Ο υποψήφιος Ανάδοχος καλείται να περιγράψει πώς θα αντιμετωπίσει την αύξηση του φόρτου εργασίας (από πλευράς λογισμικού και εξοπλισμού) στις παρακάτω περιπτώσεις: Αύξηση κατά 50% Αύξηση κατά 100% Αύξηση κατά 200% Να υποστηρίζεται η επέκταση / 4 τροποποίηση της λειτουργικότητας που επιβάλλεται από εξωγενείς παράγοντες, όπως εισαγωγή νέου νομοθετικού πλαισίου, κλπ. Να παρέχονται προσαρμογείς 5 (Adapters), σε μορφή έτοιμου πακέτου, για τη διεπαφή με διάφορα συστήματα / πλατφόρμες Δ Διαλειτουργικότητα A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Να δοθεί πλήρης περιγραφή του 1 τεχνολογικού σχήματος διεπαφής με τρίτα συστήματα Να παρέχονται APIs από το 2 προσφερόμενο σύστημα. Να αναφερθούν τα προσφερόμενα APIs Να υποστηρίζονται από τα 3 προσφερόμενα συστήματα πρότυπα Web Services, όπως ενδεικτικά WSDL, SOAP, UDDL, WS-I 4 Να υποστηρίζεται από τα προσφερόμενα συστήματα η τεχνολογία Σελ. 13 από 196

14 A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 5 6 XML Όλες οι υλοποιήσεις XML θα πρέπει να αναπτύσσονται έτσι ώστε να ικανοποιούν τις οδηγίες και τα πρότυπα του World Wide Web Consortium (W3C Να αποφευχθεί η χρήση επεκτάσεων που δεν έχουν κατατεθεί στο W3C, ειδικά σε σημεία που αφορούν τη διαλειτουργικότητα Να αναφερθούν τα υποστηριζόμενα σημασιολογικά πρότυπα (Semantic Standards), όπως EDI για ανταλλαγή τυποποιημένης πληροφορίας μεταξύ συστημάτων και εφαρμογών (παραγγελίες, τιμολόγια, κλπ) Σελ. 14 από 196

15 Δ.1.2 Δ Κεντρικοί Μεταγωγοί Δεδομένων Κεντρικοί Μεταγωγοί Δεδομένων Data Center Καστράκι Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Μοντέλο / Κατασκευαστής 1. Να αναφερθεί το μοντέλο και η κατασκευάστρια εταιρεία 2. Αριθμός Μονάδων 2 Αρχιτεκτονική: 1. Αρθρωτής (Modular) αρχιτεκτονικής με δυνατότητα επέκτασης με την προσθήκη καρτών 2. Τουλάχιστον εννέα (9) υποδοχές επέκτασης εκ των οποίων τουλάχιστον οκτώ (8) θα είναι διαθέσιμες για την προσθήκη καρτών 3. Εύρος ζώνης εσωτερικού διαύλου επικοινωνίας (Backplane bandwidth) >= 700 Gbps 4. Δυνατότητα επέκτασης ταχύτητας μεταγωγής >= 400 Mpps 5. Προσφερόμενη Μνήμη DRAM >= 512MB 6. Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη DRAM >= 1GB 7. Προσφερόμενη Μνήμη Flash >= Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη Flash >= Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων MAC διευθύνσεων για Bridging και Filtering 10. Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων εγγραφών στον πίνακα δρομολόγησης (routing table) >=64000 >= (IPv4) >= (IPv6) 11. Να διαθέτει τουλάχιστον μια εξωτερική θέση για μνήμη flash (compact flash ή ισοδύναμο) 12. Να διαθέτει ασύγχρονη θύρα για out of band διαχείριση (Configuration & Management) μέσω τερματικού τοπικού ή/και απομακρυσμένου (με Σελ. 15 από 196

16 χρήση modem). Η πρόσβαση θα πρέπει να προστατεύεται με χρήση κωδικού (password). 13. Ενσωματωμένη εφεδρική τροφοδοσία οι οποία να καθιστά το μεταγωγό ικανό να λειτουργήσει και στην περίπτωση απώλειας τουλάχιστον ενός τροφοδοτικού 14. Πλαίσιο κατάλληλο ώστε να εφαρμόζει σε ικρίωμα 19 Ιnterfaces: 15. Κάθε μεταγωγός να διαθέτει τουλάχιστον ενενήντα έξη (96) θύρες Gigabit Ethernet τύπου 10/100/1000 ΒaseT μέσω κατάλληλων καρτών 16. Οι ανωτέρω κάρτες να υποστηρίζουν Jumbo Frames και >= 1.0 MB buffer ανά θύρα 17. Οι ανωτέρω κάρτες να προορίζονται για εφαρμογές Data Center / Server Farms και όχι για Wiring Closets 18. Ικανότητα μεταγωγής πακέτων των ανωτέρω καρτών μετά από κατάλληλη αναβάθμιση 19. Να έχουν δυνατότητα Full Duplex λειτουργίας σε όλες τις θύρες. H λειτουργία σε half ή Full Duplex να επιλέγεται αυτόματα. 20. Κάθε μεταγωγός να διαθέτει τουλάχιστον είκοσι τέσσερεις (24) θύρες Gigabit Ethernet μέσω κατάλληλων καρτών οι οποίες να μπορούν να υποστηρίξουν 1000 Base T, 1000Base SX και 1000Base Lx/LH διεπαφές με απλή αλλαγή μετατροπέα. 21. Κάθε κάρτα να φέρει τουλάχιστον τέσσερεις (4) 1000Base LX/LH καθώς και (4) 1000Base T θύρες κατά την παράδοση. 22. Οι ανωτέρω κάρτες να προορίζονται για εφαρμογές / διασυνδέσεις σε επίπεδο υλοποίησης δικτυακών κορμών (Core Layer) και όχι για Wiring Closets 23. Ικανότητα μεταγωγής πακέτων των ανωτέρω καρτών μετά από κατάλληλη αναβάθμιση >=40 Mpps >=20 Mpps Υποστήριξη των συστάσεων : 24. Ethernet: IEEE και 10BASE-T 25. Fast Ethernet: IEEE 802.3, 100BASE-TX και 100BASE-FX 26. Gigabit Ethernet: 1000BASE-TX, 1000BASE-SX, 1000BASE-LX/LH, 1000BASE-ZX, CWDM Σελ. 16 από 196

17 27. IEEE 802.1d 28. IEEE 802.1p 29. IEEE 802.3x 30. IEEE 802.3z 31. IEEE 802.3ab 32. IEEE 802.3ad 33. IEEE 802.3af Υποστήριξη των ακολούθων δυνατοτήτων (ενσωματωμένες κατά την παράδοση του εξοπλισμού): 34. Όλες οι θύρες να υποστηρίζουν VLAN Trunking με χρήση πρωτοκόλλου IEEE 802.1Q. 35. Υποστήριξη συνδυασμού τουλάχιστον οκτώ θυρών Fast Ethernet σε μια λογική σύνδεση (Fast Pipe) ταχύτητας τουλάχιστον 0,8 Gbps Full duplex 36. Υποστήριξη συνδυασμού τουλάχιστον οκτώ θυρών Gigabit Ethernet σε μια λογική σύνδεση (Fast Pipe) ταχύτητας τουλάχιστον 8 Gbps Full duplex. 37. Αριθμός υποστηριζόμενων VLANs >= Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1d ανά VLAN έτσι ώστε ανά φυσική σύνδεση να μπορούν να συνυπάρχουν πολλαπλά instances του 802.1d αλγορίθμου. 39. Multiple Spanning Tree (MST) protocol IEEE 802.1s 40. Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) IEEE 802.1w 41. Υποστήριξη μηχανισμού διαχείρισης VLANs με δυνατότητα, διαμόρφωσης προσθήκης, διαγραφής, και μετονομασίας VLANs σε επίπεδο ομάδας μεταγωγών 42. Υποστήριξη δυναμικής δημιουργίας trunks. 43. Υποστήριξη Private VLANs. 44. Υποστήριξη απομόνωσης θυρών του μεταγωγού Σελ. 17 από 196

18 ακόμη και εντός του VLAN 45. Υποστήριξη αυτόματου εντοπισμού λοιπών ομοειδών μεταγωγών στην τοπολογία του δικτύου 46. Υποστήριξη των ακολούθων πρωτοκόλλων δρομολόγησης : RIP v1 & v2 OSPF Να αναφερθούν άλλα υποστηριζόμενα 47. Υποστήριξη VRRP 48. Policy-Based Routing 49. Υποστήριξη πρωτοκόλλων PIM, IGMP ή λειτουργικά ισοδύναμων 50. Υποστήριξη IGMP snooping 51. Υποστήριξη Local Proxy ARP 52. Υποστήριξη αυτόματου εντοπισμού μονόδρομων συνδέσεων, που προκύπτουν από βλάβη στη φυσική σύνδεση Υποστήριξη δυνατοτήτων QoS : 53. Υποστήριξη IP Precedence και Differentiated Service Code Point (DSCP) - Δυνατότητα ορισμού IP type of service (ToS) για IP precedence ή differentiated service values στην κίνηση κάθε θύρας. 54. Traffic scheduling δυνατότητα του μεταγωγού να διανέμει την κίνηση στις outgoing transmit queues σύμφωνα με την αντίστοιχη ToS ή CoS των πακέτων 55. Υποστήριξη Committed Information Rate (CIR) και Peak Information Rate (PIR) 56. Υποστήριξη ορισμού bandwidth policing rules για κίνηση ανά θύρα. 57. Υποστήριξη περιορισμού της κίνησης ανά ροή (flow) με βάση την διεύθυνση αποστολέα, παραλήπτη Ασφάλεια Υποστήριξη Firewall : 58. Ενσωματωμένο firewall υψηλής απόδοσης με τα παρακάτω χαρακτηριστικά κατ ελάχιστον: 59. Ρυθμαπόδοση (throughput) >= 5 Gbps 60. Ταυτόχρονες συνδέσεις >= Σελ. 18 από 196

19 Ρυθμός δημιουργίας και κατάργησης συνδέσεων >= ανά δευτερόλεπτο 62. Υποστήριξη VLANS >= Stateful Firewall 64. Επιλογή λειτουργίας Transparent ή Routing Firewall 65. Προστασία από επιθέσεις τύπου DoS 66. Υποστήριξη των παρακάτω: HTTP, FTP, Trivial File Transfer Protocol (TFTP), Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), Extended SMTP (ESMTP), DNS, Extended DNS (EDNS), ICMP, TCP, UDP NAT/PAT Multimedia / VoIP Database / Operating System Services 67. Δυνατότητα ορισμού πολλαπλών λογικά διαχωριζόμενων firewalls. Να αναφερθούν τα προσφερόμενα και υποστηριζόμενα λογικά Firewalls 68. Υποστήριξη εφεδρείας με λειτουργία τουλάχιστον active/standby σε συνδυασμό με δεύτερο firewall ευρισκόμενο στον ίδιο η διαφορετικό μεταγωγό 69. Να υποστηρίζεται η διαχείριση μέσω Web Based GUI λογισμικού 70. Να έχει δυνατότητα κεντρικής διαχείρισης με χρήση πρόσθετου λογισμικού του ίδιου κατασκευαστή. Το λογισμικό διαχείρισης να περιλαμβάνεται. Υποστήριξη των παρακάτω λειτουργιών ασφάλειας: 71. Πρόσβαση στους μεταγωγούς με χρήση συνθηματικών (passwords) 72. Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1x 73. Υποστήριξη MAC Address Filtering 74. Υποστήριξη ρύθμισης των θυρών ώστε να επιτρέπουν πρόσβαση μόνο σε συγκεκριμένους Σελ. 19 από 196

20 σταθμούς εργασίας ανάλογα με την MAC address που έχουν 75. Υποστήριξη χρήσης φίλτρων περιορισμού κυκλοφορίας της κίνησης σε επίπεδο VLAN, θύρας και δρομολόγησης. 76. Υποστήριξη χρήσης φίλτρων για αποτροπή spoofing και DoS (Denial Of Service) επιθέσεων και ενεργειών. 77. Υποστήριξη NAT (Network Address Translation) 78. GRE tunnelling 79. Υποστήριξη ΑΑΑ, TACACS ή/και RADIUS ή λειτουργικά ισοδύναμων Διαχείριση: 80. Υποστήριξη SNMPv1 και SNMP v2c. 81. Διαχείριση μέσω Command Line Interface 82. Υποστήριξη RMON (alarms and events) 83. Υποστήριξη πρωτοκόλλου Telnet 84. Υποστήριξη πρωτοκόλλου Secure Shell SSH 85. Υποστήριξη TFTP για μεταφορά αρχείων 86. Να συνεργάζονται πλήρως και χωρίς όρους με το σύστημα κεντρικής διαχείρισης του δικτύου (NMS). Το σύστημα διαχείρισης να περιλαμβάνει εξειδικευμένη σουίτα εργαλείων διαχείρισης των μεταγωγών του ίδιου κατασκευαστή 87. Υποστήριξη DHCP Server 88. Υποστήριξη αναπαραγωγής της κίνησης που στέλνεται ή λαμβάνεται από μία ή περισσότερες θύρες ή VLANs, σε μία θύρα στον μεταγωγό (SPAN/Monitoring port). Υποστήριξη των ακολούθων δυνατοτήτων μετά από πιθανή αναβάθμιση: 89. Δυνατότητα υποστήριξης IP version 6 (IPv6) 90. Δυνατότητα routing των πρωτοκόλλων IPX, Appletalk, DECnet (Phase IV and V), CLNS 91. Δυνατότητα υποστήριξης MPLS και MPLS VPNs 92. Δυνατότητα ενσωμάτωσης δεύτερης εφεδρικής μονάδας επεξεργασίας ώστε να μην διακόπτεται η λειτουργία της συσκευής σε περίπτωση βλάβης της κύριας μονάδας Σελ. 20 από 196

21 93. Υποστήριξη redundancy μεταξύ της κύριας και εφεδρικής μονάδας επεξεργασίας, όταν αυτή υπάρχει στο μεταγωγό, με δυνατότητα διατήρησης της κίνησης σε Layer 3 επίπεδο κατά την διάρκεια της μετάπτωσης 94. Δυνατότητα ενσωματωμένης υποστήριξης υπηρεσιών Ασυρμάτων Τοπικών Δικτύων (Wireless LANs) 95. Δυνατότητα ενσωματωμένης υποστήριξης μηχανισμού ανίχνευσης εισβολών (Intrusion Detection) και ελέγχου γνωστών επιθέσεων (signatures) 96. Δυνατότητα ενσωματωμένης υποστήριξης επιτάχυνσης διαμεταγωγής δικτυακού περιεχομένου (content switching) και ισοστάθμιση αιτήσεων σε εξυπηρετητές συνδεδεμένους στον μεταγωγό (server load balancing). 97. Δυνατότητα ενσωματωμένης υποστήριξης υπηρεσιών ΜΑΝ, WAN: T1/E1, T3/E3, STM-1, POS, HSSI, ATM 98. Ενσωματωμένη υποστήριξη υπηρεσιών παρακολούθησης της δικτυακής κίνησης και εφαρμογών με Gigabit απόδοση, μέσω συλλογής στατιστικών για ανάλυση της κίνησης σε πραγματικό χρόνο, παρακολούθηση της απόδοσης και εύκολη ανεύρεση προβλημάτων. Προδιαγραφές Ασφαλείας: 99. Να αναφερθούν Προδιαγραφές εκπομπών: ηλεκτρομαγνητικών 100. Να αναφερθούν Δ Μεταγωγοί Κτιρίου 16 Σελ. 21 από 196

22 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Μοντέλο / Κατασκευαστής 1. Να αναφερθεί το μοντέλο και η κατασκευάστρια εταιρεία 2. Αριθμός μονάδων 4 Αρχιτεκτονική: 1. Στοίβας (Stackable) με αποτέλεσμα το σύνολο των μεταγωγών στην στοίβα να λειτουργεί ως μια ενιαία συσκευή μεταγωγής 2. Να αναφερθεί ο αριθμός υποστηριζόμενων μεταγωγών ανά στοίβα 3. Χωρητικότητα διαύλου επικοινωνίας στοίβας (Stacking bus) >= 32 Gbps 4. Ικανότητα μεταγωγής πακέτων ανά μεταγωγό >= 32 Gbps 5. Συνολική ταχύτητα προώθησης πακέτων ανά μεταγωγό >= 38 Mpps 6. Υποστηριζόμενη μνήμη DRAM ανά μεταγωγό >= 128 MB 7. Υποστηριζόμενη μνήμη Flash ανά μεταγωγό >= 32 MB 8. Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων MAC διευθύνσεων για Bridging και Filtering ανά μεταγωγό >= Δυνατότητα εφεδρικής τροφοδοσίας 10. Πλαίσιο μεταγωγών κατάλληλο ώστε να εφαρμόζει σε ικρίωμα 19 Υποστήριξη των συστάσεων κατά την παράδοση 11. Ethernet IEEE 802.3, 10BaseΤ 12. Fast Ethernet: IEEE 802.3u, 100BaseTX 13. Gigabit Ethernet: IEEE 802.3ab 1000BaseT 14. Υποστήριξη Gigabit Ethernet interfaces τύπου 1000BASE-X 1000Base SX 1000Base LX/LH 1000Base ZX 1000Base T Να αναφερθούν άλλες υποστηριζόμενες Interfaces: Σελ. 22 από 196

23 15. Έκαστος μεταγωγός να διαθέτει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) Switched θύρες Ethernet 10/100/1000, η ταχύτητα λειτουργίας (10 ή 100 ή 1000 Mbps) των οποίων να επιλέγεται αυτόματα 16. Έκαστος μεταγωγός να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερις (4) θύρες Gigabit Ethernet επιπλέον των παραπάνω οι οποίες να μπορούν να υποστηρίξουν τα πρωτόκολλα 100Base FX, 1000Base SX, 1000Base LX/LH και 1000Base T με απλή αλλαγή μετατροπέα. Έκαστος μεταγωγός vα φέρει μία (1) διεπαφή 1000BaseLX/LH και μια (1) 1000BaseT κατά την παράδοση. 17. Να διαθέτει ασύγχρονη θύρα για out band διαχείριση (Configuration & Management) μέσω τερματικού τοπικού ή/και απομακρυσμένου (με χρήση modem). Η πρόσβαση θα πρέπει να προστατεύεται με χρήση κωδικού (password) Υποστήριξη των ακολούθων δυνατοτήτων (ενσωματωμένες κατά την παράδοση του εξοπλισμού): 18. Υποστήριξη πρωτοκόλλων δρομολόγησης RIP v1, v2 και OSPF 19. Υποστήριξη Inter-VLAN IP routing μεταξύ δύο ή περισσοτέρων VLANs 20. Υποστήριξη στατικού IP routing 21. Δρομολόγηση βασισμένη σε πολιτική ροών κίνησης (Policy Based Routing) 22. Υποστήριξη Protocol-Independent Multicast (PIM) για IP multicast δρομολόγηση 23. Υποστήριξη IGMP snooping, IGMP filtering 24. Υποστήριξη equal cost load balancing 25. Υποστήριξη Distance Vector Multicast Routing Protocol (DVMRP) tunnelling 26. Υποστήριξη fallback bridging για προώθηση non-ip κίνησης μεταξύ VLANs 27. Υποστήριξη συνδυασμού τουλάχιστον οκτώ θυρών 10/100/1000BaseT σε μια λογική σύνδεση (Fast Pipe) ταχύτητας τουλάχιστον 8 Gbps full duplex για σύνδεση σε άλλο switch/router ή server. 28. Υποστήριξη συνδυασμού θυρών που βρίσκονται σε διαφορετικούς μεταγωγούς της στοίβας σε μια λογική σύνδεση (Cross-Stack Fast Pipe) Σελ. 23 από 196

24 29. Υποστήριξη παρακολούθησης της κυκλοφορίας μίας ή περισσότερων θυρών ή VLANs, από μία Ethernet ή Fast Ethernet θύρα (SPAN port). Η θύρα παρακολούθησης να μπορεί να βρίσκεται σε διαφορετικό μεταγωγέα από της θύρες των οπίων την κυκλοφορία παρακολουθεί (Remote SPAN) 30. Αριθμός υποστηριζόμενων VLANs >= Υποστήριξη δυναμικής διάρθρωσης trunks. 32. Υποστήριξη MTU (Maximum Transmission Unit) >= 9000 bytes 33. Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1d Spanning Tree πρωτοκόλλου 34. Υποστήριξη Spanning Tree πρωτοκόλλου ανά VLAN 35. Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1s Multiple Spanning Tree πρωτοκόλλου 36. Υποστήριξη IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree πρωτοκόλλου 37. Υποστήριξη πρωτοκόλλου IEEE 802.1Q VLAN και υποστήριξη VLAN Trunks σε κάθε θύρα μέσω του IEEE 802.1Q tagging 38. Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1p CoS classification για προτεραιότητες σε mission-critical εφαρμογές δεδομένων, φωνής και video. 39. Να υποστηρίζεται έλεγχος σε broadcast, multicast και unicast storm ανά πόρτα. 40. Υποστήριξη αυτόματου εντοπισμού λοιπών ομοειδών μεταγωγών στην τοπολογία του δικτύου. 41. Υποστήριξη αυτόματου εντοπισμού μονόδρομων συνδέσεων, που προκύπτουν από βλάβη στη φυσική σύνδεση 42. Υποστήριξη αυτόματης προσθήκης μεταγωγού στην στοίβα. Αυτόματος έλεγχος και ενημέρωση τόσοu του λειτουργικού όσο και της διάρθρωσης του νέου μέλους της στοίβας, ώστε να ταυτίζεται με αυτά του συνόλου των μεταγωγών που την αποτελούν. 43. Υποστήριξη ορισμού κύριου μέλους στη στοίβα (master) ώστε όταν αναβαθμίζεται το λειτουργικού του κυρίου μέλους να αναβαθμίζεται αυτόματα το λειτουργικού όλων των υπόλοιπων μελών. 44. Υποστήριξη μηχανισμού διαχείρισης VLANs με δυνατότητα, διαμόρφωσης προσθήκης, διαγραφής, και μετονομασίας VLANs σε επίπεδο ομάδας μεταγωγών Quality of Service: Σελ. 24 από 196

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας & Ανάπτυξης Διεύθυνση Οικονομικής & Διοικητικής Λειτουργίας Τμήμα Πληροφορικής

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας & Ανάπτυξης Διεύθυνση Οικονομικής & Διοικητικής Λειτουργίας Τμήμα Πληροφορικής ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης για data και voice (Voip) και συναφούς ενεργού εξοπλισμού σε κτίρια του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων Α.Ε. 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Η δομημένη καλωδίωση θα εγκατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για το έργο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΛΛΩΝ Κ-Μ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Γ Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «TeensWire από το ΑΠΕ/ΜΠΕ»: Διαδραστική και πολυμεσική ηλεκτρονική πλατφόρμα για την αναζήτηση, συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριών για και από Αναθέτουσα Αρχή: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 2250/2014

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 2250/2014 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ /νση: Φωκίδος 7 Κέντρο για την Μελέτη και Πρόληψη της 5 26 Αθήνα Κακοποίησης & Παραµέλησης του Παιδιού Τηλ: (210) 77.15.791 ιευθυντής: Γ. Νικολαΐδης, MD,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση Ασφαλιστικής Νομοθεσίας και Παροχών Αρχή: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΕ Προϋπολογισμός: 1.948.020,00 (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ) Πλέον Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει βάσει της χαμηλότερης τιμής χωρίς Φ.Π.Α..

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει βάσει της χαμηλότερης τιμής χωρίς Φ.Π.Α.. Να αναρτηθεί στο διαδίκτυο Αθήνα, 11.07.2014 Α.Π. : 3041 Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/ Τμήμα Προμηθειών Πληροφορίες: ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΥ ΕΥΗ- ΣΑΛΑΠΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Τηλέφωνο: 210 3664793-210 3664796 ΘΕΜΑ: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

11n Wireless 150Mbps ADSL2/2+ Modem Router

11n Wireless 150Mbps ADSL2/2+ Modem Router WF250 11n Wireless 150Mbps ADSL2/2+ Modem Router Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ η ς Version 1.0 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Εισαγωγή... 4 1.2 Χαρακτηριστικά Προϊόντος... 4 2. Εγκατάσταση Συσκευής...

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων (Data Warehouse) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ηλεκτρονικές υπηρεσίες προγραμματισμού και ανάλυσης της περιφερειακής στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης:

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ» Κωδικός ΟΠΣ: 494184 Προϋπολογισμός: 372.195,80

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για την Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ρεθύμνου Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 303.500,37 μη συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων 1 ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 3 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 3 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 3 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 5 C1.3 Εγγυητική

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια εξοπλισμού και βελτίωση επέκταση δικτυακών υποδομών του ΥΠΕΞ και των Αρχών Εξωτερικού» Αναθέτουσα Αρχή: «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Χρηματοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ Α.Ε. ΟΤΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. «Προμήθεια Υλικού & Λογισμικού για την υποστήριξη των Υποέργων της Πράξης

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. «Προμήθεια Υλικού & Λογισμικού για την υποστήριξη των Υποέργων της Πράξης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια Υλικού & Λογισμικού για την υποστήριξη των Υποέργων της Πράξης Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e ΥπΑΑΤ)» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΤΙΤΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ Μελέτη για το Έργο ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εξειδικευμένου Γεωπληροφοριακού Συστήματος Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

Ανάπτυξη Εξειδικευμένου Γεωπληροφοριακού Συστήματος Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού Ανάπτυξη Εξειδικευμένου Γεωπληροφοριακού Συστήματος Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού Πίνακας περιεχομένων Συντομογραφίες Ακρωνύμια - Αρκτικόλεξα Έργου 3 A ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 3 A.1

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»

«ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ιανουάριος 2009 «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση τηλεφωνικού κέντρου με λογισμικό ανοικτού κώδικα

Υλοποίηση τηλεφωνικού κέντρου με λογισμικό ανοικτού κώδικα Υλοποίηση τηλεφωνικού κέντρου με λογισμικό ανοικτού κώδικα Σπουδαστές: Παντελέινας Σωτήριος Σταμέλλος Γρηγόριος Επιβλέπων καθηγητής Μίζας Χαρίλαος Συνεπιβλέπων καθηγητής Δρ. Παπαδάκης Στυλιανός ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

«ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ( MIS 483008) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνοπτικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-4056 / 18-03-2015)

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-4056 / 18-03-2015) ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Δεδομένων Καρτούχων. Καθορισμός Εύρους Εφαρμογής

Περιβάλλον Δεδομένων Καρτούχων. Καθορισμός Εύρους Εφαρμογής 23 Σεπτεμβρίου 2009 Εισαγωγή Το Πρότυπο PCI DSS Περιβάλλον Δεδομένων Καρτούχων Καθορισμός Εύρους Εφαρμογής Αάλ Ανάλυση Απαιτήσεων Προτύπου Τεχνολογικοί Μηχανισμοί Προκειμένου να επιτευχθεί η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002783367 2015-05-18

15PROC002783367 2015-05-18 15PROC002783367 2015-05-18 Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το Υποέργο 4 «Προμήθεια εξοπλισμού αποθηκευτικού χώρου, υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού για την υλοποίηση κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και VoIP Monitor.

Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και VoIP Monitor. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και

Διαβάστε περισσότερα