Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε."

Transcript

1 Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

2 Περιεχόμενα Δ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 5 Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 6 Δ Αρχιτεκτονική του Νέου ΟΠΣ 6 Δ Ασφάλεια Δεδομένων και Εφαρμογών 8 Δ Φιλικότητα προς το Χρήστη 11 Δ Επεκτασιμότητα και Διασυνδεσιμότητα 13 Δ Διαλειτουργικότητα 13 Δ.1.2 Κεντρικοί Μεταγωγοί Δεδομένων 15 Δ Κεντρικοί Μεταγωγοί Δεδομένων Data Center Καστράκι 15 Δ Μεταγωγοί Κτιρίου Δ Τηλεπικοινωνιακός Κόμβος Κτίριο 8 27 Δ.1.3 Internet-Αποστρατικοποιημένη Ζώνη (DMZ) 33 Δ Δρομολογητής Internet 33 Δ Μεταγωγοί Αποστρατικοποιημένης Ζώνης - DMZ 36 Δ Σύστημα Intrusion Detection/Protection Καστράκι 41 Δ.1.4 Εξοπλισμός Ασύρματου Δικτύου 44 Δ Controller 44 Δ Access Point 45 Δ Φορητός Εξοπλισμός Τερματικά Χειρός 48 Δ Φορητός Εξοπλισμός Τερματικά Οχήματος 51 Δ.1.5 Εξωτερικά Firewalls Data Center Καστράκι 54 Δ.1.6 Load Balancers Data Center Καστράκι 58 Δ.1.7 Αναβάθμιση Μεταγωγών Ολυμπιακού Δακτυλίου 61 Δ.1.8 Πίνακας Servers τύπου Α (Database Servers) 62 Δ.1.9 Πίνακας Servers τύπου B (BladeServers) 66 Δ.1.10 Σύστημα Λήψης Αντιγράφων Ασφαλείας (Tape Library) 72 Δ.1.11 Ικριώματα (Racks) 73 Δ.1.12 Πίνακας Συστήματος Αποθήκευσης (Storage Area Network) 75 Δ.1.13 Λογισμικό Διαχείρισης Δικτύων 79 Σελίδα 2 από 196

3 Δ.1.14 Πίνακας συμμόρφωσης καλωδιακού τμήματος 83 Δ.1.15 Λογισμικό Διαχείρισης ενεργών συσκευών δικτύου 85 Δ.1.16 Εξυπηρετητές Internet εφαρμογών (Application Servers) 86 Δ.1.17 Ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης Web εφαρμογών (IDE) 93 Δ.1.18 Ασφάλεια συστημάτων και εφαρμογών 95 Δ.1.19 Μεθοδολογία υλοποίησης Έργου 101 Δ Διοίκηση & Οργάνωση Έργου 101 Δ Μεθοδολογία Υλοποίησης και Διαχείρισης Έργου 103 Δ.1.20 Λογικός Σχεδιασμός Συστήματος 103 Δ.1.21 Πίνακες συμμόρφωσης Εκπαίδευσης 105 Δ Εκπαίδευση τεχνικών-διαχειριστών συστημάτων 105 Δ Εκπαίδευση κρίσιμων και τελικών Χρηστών του Συστήματος 106 Δ.2 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 108 Δ.2.1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (SPARCS-EXPRESS) 108 Δ.2.2 Επιχειρησιακές εφαρμογές που αναπτύχθηκαν για την κάλυψη των αναγκών του Ο.Λ.Π. Α.Ε. 112 Δ.2.3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 120 Δ.2.4 PLAMS_V3 (Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων) 135 Δ.2.5 Σύνταξη προδιαγραφών και υλοποίηση εφαρμογής Αναλυτικής Λογιστικής 137 Δ.2.6 Δημιουργία INTERFACES 137 Δ.2.7 Μελέτη, σύνταξη προδιαγραφών και υλοποίηση εφαρμογής για το λοιπό εμπορικό λιμάνι 138 Δ.3 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ B2C 140 Δ.3.1 Ηλεκτρονικές Πληρωμές 140 Δ.4 ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 141 Δ.4.1 Πίνακες Συμμόρφωσης Προσφερομένων Υπηρεσιών κατά Φάση του Έργου 151 Δ.4.2 Εγγύηση-Συντήρηση υπάρχοντος Πληροφοριακού Συστήματος 168 Δ.5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 170 Δ.5.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 170 Δ.5.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 172 Δ.5.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής 173 Δ.5.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 174 Δ.5.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης (Παροχής Εγγυημένου Επιπέδου Διαθεσιμότητας (SLA)) 175 Δ.6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 176 Σελίδα 3 από 196

4 Δ.7 Πίνακας Συμμόρφωσης Τεύχους Τεχνικής Προσφοράς 179 Δ.8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 188 Δ.8.1 Αναβάθμιση Πληροφοριακού συστήματος (P-MIS) για το λιμάνι του Πειραιά 188 Δ Εξοπλισμός (βλ. Γ.4) 188 Δ Έτοιμο Λογισμικό (βλ. Γ.5, Δ.2) 188 Δ Εφαρμογή/ές (βλέπε Γ.5, Δ.2) 189 Δ Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς Υπηρεσιών Υποστήριξης 189 Δ Υπηρεσίες (Ανάλυση απαιτήσεων-λογικός σχεδιασμός) 189 Δ Υπηρεσίες Υλοποίησης Συστήματος 190 Δ Υπηρεσίες Υποστήριξης Προετοιμασίας για Παραγωγική Λειτουργία για την περίοδο του ενός (1) μηνός 190 Δ Άλλες δαπάνες 191 Δ Υποστήριξη Παραγωγικής Λειτουργίας (βλ. Γ.6.4) 191 Δ.8.2 Εκπαίδευση 192 Δ Εκπαίδευση χρηστών 192 Δ Εκπαίδευση τεχνικών-διαχειριστών του Συστήματος 193 Δ.8.3 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου 193 Δ.8.4 Υπηρεσίες Περιόδου Συντήρησης 195 Δ.8.5 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Συντήρησης (SLA) 195 Σελίδα 4 από 196

5 Δ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. Επεξήγηση των στηλών Οι Πίνακες Συμμόρφωσης, που ακολουθούν, θα συμπληρωθούν από τους υποψήφιους Αναδόχους. Επεξήγηση των στηλών των πινάκων α) Στήλη Α/Α: Στη στήλη αυτή αναγράφεται ο αύξων αριθμός των στοιχείων, που περιγράφονται στην επόμενη στήλη. β) Στήλη ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ: Στη στήλη αυτή περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις, για τις οποίες θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. γ) Στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ: Στη στήλη αυτή έχουν συμπληρωθεί: Η λέξη "", που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική (απαράβατος όρος) για τον υποψήφιο Ανάδοχο Ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής (μέγιστο ή ελάχιστο) και απαιτεί συμμόρφωση ως απαράβατος όρος Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη ή με κάποιον αριθμό, τότε η προδιαγραφή είναι επιθυμητή και όχι υποχρεωτική. Προσφορές, που δεν καλύπτουν τους μη υποχρεωτικούς όρους ή αποκλίνουν από αυτούς, δεν απορρίπτονται. δ) Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου, που έχει τη μορφή /ΟΧΙ αν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος, που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης. ε) Στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ: Στη στήλη αυτή αναγράφεται η σαφής παραπομπή σε αντίστοιχο σημείο της Τεχνικής Προσφοράς (μέσω αύξοντα αριθμού, σελίδας και στίχου τεχνικού εγχειριδίου, εγγράφου, κλπ, που κατά την κρίση του υποψήφιου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατό συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4, Παράγραφος 4, κλπ). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά, είναι επιθυμητό να υπογραμμιστεί το σημείο, που τεκμηριώνει τη συμφωνία και να σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης, Σελ. 5 από 196

6 στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.6 του Πίνακα Συμμόρφωσης Δ.1.2 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ). Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των Πινάκων Συμμόρφωσης (υποχρεωτικά και επιθυμητά) και η παροχή όλων των πληροφοριών, που ζητούνται. Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους Αναδόχους στοιχεία κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών. Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοσδήποτε όρος των Πινάκων Συμμόρφωσης, τότε η απάντηση θεωρείται αρνητική. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Α ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ) Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Δ Αρχιτεκτονική του Νέου ΟΠΣ A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 ΓΕΝΙΚΑ Να περιγραφεί η συμβατότητα της προτεινόμενης λύσης με τις βασικές αρχές αρχιτεκτονικής που καθορίζει ο Αναθέτων Φορέας: Να βασίζεται σε παραμετρική φιλοσοφία και να υποστηρίζει τις υφιστάμενες επιχειρησιακές διαδικασίες του Οργανισμού, Να υποστηρίζει τον ευέλικτο ανασχεδιασμό των διαδικασιών με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, Να χρησιμοποιεί τεχνολογίες αιχμής, συνεπείς με τις τρέχουσες 1.1 τεχνολογικές τάσεις και τη γενικότερη κατεύθυνση της αγοράς, των οποίων όμως η σταθερότητα και η κοστολογική αποτελεσματικότητα έχουν δοκιμαστεί, Να βασίζεται όσο το δυνατόν στις έτοιμες λύσεις, όπου αυτό είναι κοστολογικά συμφέρον, Να παρέχει έγκαιρη πρόσβαση στην πληροφορία, καθώς και στα εργαλεία που απαιτούνται για τη διαχείρισή της, σε όλους εκείνους που έχουν τα κατάλληλα Σελ. 6 από 196

7 A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ δικαιώματα πρόσβασης. Να τεκμηριωθούν τα παραπάνω με ποσοτικά στοιχεία όπου αυτό είναι εφικτό και με αναφορά περιπτώσεων εφαρμογής (case studies). Να αναφερθούν τα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Να υποστηρίζεται το πρωτόκολλο TCP/IP. Να αναφερθούν αναλυτικά όλα τα πρωτόκολλα επικοινωνίας που υποστηρίζονται από την προσφερόμενη λύση Η αρχιτεκτονική να είναι κεντρικοποιημένη και να εκμεταλλεύεται πλήρως το δίκτυο δεδομένων του Ο.Λ.Π. Α.Ε για τη λειτουργία των εφαρμογών Να περιγραφεί η αρχιτεκτονική του προσφερόμενου συστήματος, κάνοντας εκτενή αναφορά κατ ελάχιστο στα ακόλουθα σημεία: υλοποίηση ανοικτής αρχιτεκτονικής με υιοθέτηση ανοικτών προτύπων υποστήριξη μοντέλου 3-tier αρχιτεκτονικής δυνατότητα κλιμάκωσης (scalability) ισοκατανομή φόρτου λειτουργίας (load balancing) απόδοση (performance) που να ανταποκρίνεται στον όγκο των ζητούμενων υπηρεσιών χωρίς να αποτελεί εμπόδιο στη παραγωγικότητα του Οργανισμού Το προσφερόμενο Νέο ΟΠΣ θα πρέπει να έχει υψηλή διαθεσιμότητα (>99,99 %) κατά τις ημέρες και ώρες εργασίας Όλα τα υποσυστήματα που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της υλοποίησης του Νέου ΟΠΣ, θα πρέπει να καλύπτουν το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο στην Ελληνική Επικράτεια Όλα τα υποσυστήματα που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της υλοποίησης του Νέου ΟΠΣ, θα πρέπει να επικοινωνούν και να ολοκληρώνονται Σελ. 7 από 196

8 A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ μεταξύ τους, όπου αυτό απαιτείται Δ Ασφάλεια Δεδομένων και Εφαρμογών A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1.1 Να αναφερθούν οι τρόποι με τους οποίους θα αντιμετωπιστούν θέματα ασφάλειας: Ασφάλεια Εφαρμογής Ασφάλεια Βάσεων Δεδομένων 2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο το 2.1 προτεινόμενο σύστημα θα καλύψει τις ακόλουθες βασικές αρχές ασφαλείας δεδομένων: Εξουσιοδότηση: στον κάθε χρήστη έχει δοθεί εξουσιοδότηση για πρόσβαση στo Νέο ΟΠΣ με συγκεκριμένα και προκαθορισμένα δικαιώματα Διαθεσιμότητα δεδομένων: τα δεδομένα πρέπει να είναι διαθέσιμα όποτε χρειαστούν Μη δυνατότητα άρνησης συμμετοχής (non-repudiation): ο χρήστης δε θα πρέπει να μπορεί να αρνηθεί τη συμμετοχή του σε μια συναλλαγή. Αυτό είναι εφικτό με την ύπαρξη του κατάλληλου μηχανισμού καταγραφής των κινήσεων των χρηστών (auditing, logging) και των τροποποιήσεων των δεδομένων (traceability) Ακεραιότητα (integrity): τα δεδομένα θα πρέπει να παραμείνουν ακέραια, δηλαδή να μην υποστούν αλλοίωση. Για να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα των δεδομένων θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν συστήματα διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων που θα παρέχουν τους κατάλληλους μηχανισμούς εξασφάλισης της Σελ. 8 από 196

9 A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ακεραιότητας (integrity) και συνέπειάς τους (consistency) και να αποτρέπουν επιθέσεις δολιοφθοράς δεδομένων Εμπιστευτικότητα (confidentiality): Η πιστοποίηση της δικαιοδοσίας των χρηστών θα πρέπει να βασιστεί πάνω στο σύστημα των ρόλων. Επίσης, πρέπει να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να αποτρέπονται επιθέσεις κλοπής δεδομένων 3 ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο Ανάδοχος θα συντάξει «Μελέτη Αποτίμησης Επικινδυνότητας και Μέτρων Ασφαλείας» στο πλαίσιο της Φάσης Α «Ανάλυση Απαιτήσεων Λογικός Σχεδιασμός» του παρόντος Έργου Ο Ανάδοχος θα λάβει κάθε απαραίτητη μέριμνα προκειμένου να εναρμονίσει τη δομή και λειτουργία του Νέου ΟΠΣ με τις επιταγές του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου (π.χ. Ν.2472/97, όπως τροποποήθηκε με τον Ν. 3471/2006) Ο Ανάδοχος θα σχεδιάσει και θα υλοποιήσει τεχνικά μέτρα ασφαλείας, καλύπτοντας κατ ελάχιστο τα ακόλουθα: Πρόσβαση με πολλαπλά επίπεδα ελέγχου Ασφαλή καταχώρηση και κρυπτογράφηση των κωδικών πρόσβασης Δημιουργία καταλόγου εξουσιοδοτημένων φυσικών προσώπων, που θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης καθώς και η διαδικασία ελέγχου της ταυτότητάς τους Κεντρικό σύστημα παρακολούθησης χρηστών για το διαχειριστή του Συστήματος Ορισμός ασφάλειας σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος, βάσης δεδομένων και εφαρμογών Σύστημα ελέγχου της ακεραιότητας Σελ. 9 από 196

10 A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ των δεδομένων (data integrity) Υποστήριξη για την πιθανή μελλοντική ενσωμάτωση ψηφιακών υπογραφών PKI Κρυπτογράφηση για τη μεταφορά δεδομένων πάνω από ανασφαλή δίκτυα (π.χ Internet) Τήρηση αρχείων καταγραφής (log files) Τήρηση πληροφοριών ιχνηλάτησης επιθεώρησης ασφαλείας (audit trail information) σχετικά με τις κινήσεις και ενέργειες των χρηστών του Συστήματος Προστασία από δικτυακές εισβολές Προστασία από ιούς, worms, trojans, κλπ Ο Ανάδοχος θα συντάξει πλήρες Σχέδιο Ανάκαμψης από Καταστροφή κατά τη Φάση Α «Ανάλυση Απαιτήσεων Λογικός Σχεδιασμός» του παρόντος Έργου Ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει στην Τεχνική του Προσφορά τον τρόπο με τον οποίο το Σύστημα, που προτείνει, χειρίζεται θέματα εξουσιοδοτήσεων Ο Ανάδοχος θα συντάξει πλήρες Σχέδιο Εξουσιοδοτήσεων κατά τη Φάση Α «Ανάλυση Απαιτήσεων Λογικός Σχεδιασμός» του παρόντος Έργου Σελ. 10 από 196

11 Δ Φιλικότητα προς το Χρήστη A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Να υποστηρίζεται από όλα τα 1 προσφερόμενα υποσυστήματα Γραφικό και Παραθυρικό Περιβάλλον Λειτουργίας. Να δοθούν αντιπροσωπευτικά 2 παραδείγματα οθονών για τα Υποσυστήματα του Νέου ΟΠΣ. 3 Η εμφάνιση και αίσθηση (look & feel) πρέπει να είναι ομοιόμορφη μεταξύ των υποσυστημάτων του Νέου ΟΠΣ Ο κατάλογος επιλογών (menu) θα περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες, στις οποίες έχει πρόσβαση ο κάθε χρήστης, ανάλογα με τα δικαιώματά του. Οι 4 επιλογές να ομαδοποιούνται σε διαφορετικά επίπεδα για να είναι πιο εύκολος ο εντοπισμός και η προσπέλασή τους από τους χρήστες, αν κρίνεται σκόπιμο Να υποστηρίζεται η εύκολη προσαρμογή του γραφικού 5 περιβάλλοντος (GUI) με βάση τα δικαιώματα και τις ανάγκες των χρηστών (εμφανιζόμενα μενού, μπάρες εργαλείων, επίπεδα πρόσβασης, κλπ). 6 Τα Υποσυστήματα πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα χρήσης των πλήκτρων λειτουργιών (function keys) ή και άλλων πλήκτρων, προκειμένου να διευκολύνεται η πλοήγηση μέσω συντομεύσεων (shortcut keys) Η ελληνική γλώσσα πρέπει να υποστηρίζεται πλήρως σε όλο το 7 Σύστημα Υποδομής. Όλα τα menus και οι τίτλοι στα πεδία, παράθυρα, οθόνες και μηνύματα πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την απόδοση στα ελληνικά των ανωτέρω, εφόσον δεν υπάρχει εγγενής υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας από τα παρεχόμενα Υποσυστήματα 8 Θα πρέπει να παρέχονται διευκολύνσεις Σελ. 11 από 196

12 9 A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ κατά την εισαγωγή των δεδομένων, προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή και ταχεία εισαγωγή στοιχείων και να μειώνονται σημαντικά οι πιθανότητες λάθους. Ενδεικτικά, το Νέο ΟΠΣ θα πρέπει να παρέχει τις διευκολύνσεις αυτές: Προτείνοντας προεπιλεγμένες (default) τιμές για τα διάφορα πεδία Ελέγχοντας τις τιμές που εισάγει ο χρήστης και προειδοποιώντας κατάλληλα για τις περιπτώσεις μη έγκυρης εισαγωγής Παρέχοντας πίνακες αναζήτησης τιμών (lookup tables) από κωδικοποιημένους καταλόγους, από τους οποίους ο χρήστης θα πρέπει απλώς να επιλέξει την κατάλληλη τιμή Εμφανίζοντας τα κατάλληλα μηνύματα βοηθείας για να διευκολύνουν το χρήστη στο τι δεδομένα και πώς θα πρέπει να εισαχθούν Πρέπει να παρέχεται αυτοματοποιημένος έλεγχος της εγκυρότητας των δεδομένων με ταυτόχρονη και άμεση απεικόνιση περιγραφικών αντίστοιχων μηνυμάτων σφάλματος, κατά την εισαγωγή τους, ώστε να είναι βέβαιο ότι εισάγονται δεδομένα σε έγκυρη μορφή, ακολουθία, εύρος τιμών, κ.λ.π. Το χαρακτηριστικό αυτό εφαρμόζεται μόνο στα πεδία των εφαρμογών, που χρήζουν ελέγχου. Από το ίδιο τερματικό πρέπει να είναι εφικτή η σύναψη πολλαπλών ενεργών συνόδων (active sessions) Οι λειτουργίες για βοήθεια προς το χρήστη (online help) απαιτείται να είναι πλήρεις, να παρέχονται σε όλα τα επίπεδα (πεδίο, οθόνη, διαδικασία) και να εύκολες στη προσπέλαση από τους χρήστες Σελ. 12 από 196

13 Δ Επεκτασιμότητα και Διασυνδεσιμότητα A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 Η αρχιτεκτονική του συστήματος να επιτρέπει την επέκταση του με νέες δομικές μονάδες (modules) 2 Να αναφερθεί η πολιτική αναβαθμίσεων και νέων εκδόσεων του προτεινόμενου συστήματος 3 Ο υποψήφιος Ανάδοχος καλείται να περιγράψει πώς θα αντιμετωπίσει την αύξηση του φόρτου εργασίας (από πλευράς λογισμικού και εξοπλισμού) στις παρακάτω περιπτώσεις: Αύξηση κατά 50% Αύξηση κατά 100% Αύξηση κατά 200% Να υποστηρίζεται η επέκταση / 4 τροποποίηση της λειτουργικότητας που επιβάλλεται από εξωγενείς παράγοντες, όπως εισαγωγή νέου νομοθετικού πλαισίου, κλπ. Να παρέχονται προσαρμογείς 5 (Adapters), σε μορφή έτοιμου πακέτου, για τη διεπαφή με διάφορα συστήματα / πλατφόρμες Δ Διαλειτουργικότητα A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Να δοθεί πλήρης περιγραφή του 1 τεχνολογικού σχήματος διεπαφής με τρίτα συστήματα Να παρέχονται APIs από το 2 προσφερόμενο σύστημα. Να αναφερθούν τα προσφερόμενα APIs Να υποστηρίζονται από τα 3 προσφερόμενα συστήματα πρότυπα Web Services, όπως ενδεικτικά WSDL, SOAP, UDDL, WS-I 4 Να υποστηρίζεται από τα προσφερόμενα συστήματα η τεχνολογία Σελ. 13 από 196

14 A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 5 6 XML Όλες οι υλοποιήσεις XML θα πρέπει να αναπτύσσονται έτσι ώστε να ικανοποιούν τις οδηγίες και τα πρότυπα του World Wide Web Consortium (W3C Να αποφευχθεί η χρήση επεκτάσεων που δεν έχουν κατατεθεί στο W3C, ειδικά σε σημεία που αφορούν τη διαλειτουργικότητα Να αναφερθούν τα υποστηριζόμενα σημασιολογικά πρότυπα (Semantic Standards), όπως EDI για ανταλλαγή τυποποιημένης πληροφορίας μεταξύ συστημάτων και εφαρμογών (παραγγελίες, τιμολόγια, κλπ) Σελ. 14 από 196

15 Δ.1.2 Δ Κεντρικοί Μεταγωγοί Δεδομένων Κεντρικοί Μεταγωγοί Δεδομένων Data Center Καστράκι Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Μοντέλο / Κατασκευαστής 1. Να αναφερθεί το μοντέλο και η κατασκευάστρια εταιρεία 2. Αριθμός Μονάδων 2 Αρχιτεκτονική: 1. Αρθρωτής (Modular) αρχιτεκτονικής με δυνατότητα επέκτασης με την προσθήκη καρτών 2. Τουλάχιστον εννέα (9) υποδοχές επέκτασης εκ των οποίων τουλάχιστον οκτώ (8) θα είναι διαθέσιμες για την προσθήκη καρτών 3. Εύρος ζώνης εσωτερικού διαύλου επικοινωνίας (Backplane bandwidth) >= 700 Gbps 4. Δυνατότητα επέκτασης ταχύτητας μεταγωγής >= 400 Mpps 5. Προσφερόμενη Μνήμη DRAM >= 512MB 6. Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη DRAM >= 1GB 7. Προσφερόμενη Μνήμη Flash >= Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη Flash >= Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων MAC διευθύνσεων για Bridging και Filtering 10. Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων εγγραφών στον πίνακα δρομολόγησης (routing table) >=64000 >= (IPv4) >= (IPv6) 11. Να διαθέτει τουλάχιστον μια εξωτερική θέση για μνήμη flash (compact flash ή ισοδύναμο) 12. Να διαθέτει ασύγχρονη θύρα για out of band διαχείριση (Configuration & Management) μέσω τερματικού τοπικού ή/και απομακρυσμένου (με Σελ. 15 από 196

16 χρήση modem). Η πρόσβαση θα πρέπει να προστατεύεται με χρήση κωδικού (password). 13. Ενσωματωμένη εφεδρική τροφοδοσία οι οποία να καθιστά το μεταγωγό ικανό να λειτουργήσει και στην περίπτωση απώλειας τουλάχιστον ενός τροφοδοτικού 14. Πλαίσιο κατάλληλο ώστε να εφαρμόζει σε ικρίωμα 19 Ιnterfaces: 15. Κάθε μεταγωγός να διαθέτει τουλάχιστον ενενήντα έξη (96) θύρες Gigabit Ethernet τύπου 10/100/1000 ΒaseT μέσω κατάλληλων καρτών 16. Οι ανωτέρω κάρτες να υποστηρίζουν Jumbo Frames και >= 1.0 MB buffer ανά θύρα 17. Οι ανωτέρω κάρτες να προορίζονται για εφαρμογές Data Center / Server Farms και όχι για Wiring Closets 18. Ικανότητα μεταγωγής πακέτων των ανωτέρω καρτών μετά από κατάλληλη αναβάθμιση 19. Να έχουν δυνατότητα Full Duplex λειτουργίας σε όλες τις θύρες. H λειτουργία σε half ή Full Duplex να επιλέγεται αυτόματα. 20. Κάθε μεταγωγός να διαθέτει τουλάχιστον είκοσι τέσσερεις (24) θύρες Gigabit Ethernet μέσω κατάλληλων καρτών οι οποίες να μπορούν να υποστηρίξουν 1000 Base T, 1000Base SX και 1000Base Lx/LH διεπαφές με απλή αλλαγή μετατροπέα. 21. Κάθε κάρτα να φέρει τουλάχιστον τέσσερεις (4) 1000Base LX/LH καθώς και (4) 1000Base T θύρες κατά την παράδοση. 22. Οι ανωτέρω κάρτες να προορίζονται για εφαρμογές / διασυνδέσεις σε επίπεδο υλοποίησης δικτυακών κορμών (Core Layer) και όχι για Wiring Closets 23. Ικανότητα μεταγωγής πακέτων των ανωτέρω καρτών μετά από κατάλληλη αναβάθμιση >=40 Mpps >=20 Mpps Υποστήριξη των συστάσεων : 24. Ethernet: IEEE και 10BASE-T 25. Fast Ethernet: IEEE 802.3, 100BASE-TX και 100BASE-FX 26. Gigabit Ethernet: 1000BASE-TX, 1000BASE-SX, 1000BASE-LX/LH, 1000BASE-ZX, CWDM Σελ. 16 από 196

17 27. IEEE 802.1d 28. IEEE 802.1p 29. IEEE 802.3x 30. IEEE 802.3z 31. IEEE 802.3ab 32. IEEE 802.3ad 33. IEEE 802.3af Υποστήριξη των ακολούθων δυνατοτήτων (ενσωματωμένες κατά την παράδοση του εξοπλισμού): 34. Όλες οι θύρες να υποστηρίζουν VLAN Trunking με χρήση πρωτοκόλλου IEEE 802.1Q. 35. Υποστήριξη συνδυασμού τουλάχιστον οκτώ θυρών Fast Ethernet σε μια λογική σύνδεση (Fast Pipe) ταχύτητας τουλάχιστον 0,8 Gbps Full duplex 36. Υποστήριξη συνδυασμού τουλάχιστον οκτώ θυρών Gigabit Ethernet σε μια λογική σύνδεση (Fast Pipe) ταχύτητας τουλάχιστον 8 Gbps Full duplex. 37. Αριθμός υποστηριζόμενων VLANs >= Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1d ανά VLAN έτσι ώστε ανά φυσική σύνδεση να μπορούν να συνυπάρχουν πολλαπλά instances του 802.1d αλγορίθμου. 39. Multiple Spanning Tree (MST) protocol IEEE 802.1s 40. Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) IEEE 802.1w 41. Υποστήριξη μηχανισμού διαχείρισης VLANs με δυνατότητα, διαμόρφωσης προσθήκης, διαγραφής, και μετονομασίας VLANs σε επίπεδο ομάδας μεταγωγών 42. Υποστήριξη δυναμικής δημιουργίας trunks. 43. Υποστήριξη Private VLANs. 44. Υποστήριξη απομόνωσης θυρών του μεταγωγού Σελ. 17 από 196

18 ακόμη και εντός του VLAN 45. Υποστήριξη αυτόματου εντοπισμού λοιπών ομοειδών μεταγωγών στην τοπολογία του δικτύου 46. Υποστήριξη των ακολούθων πρωτοκόλλων δρομολόγησης : RIP v1 & v2 OSPF Να αναφερθούν άλλα υποστηριζόμενα 47. Υποστήριξη VRRP 48. Policy-Based Routing 49. Υποστήριξη πρωτοκόλλων PIM, IGMP ή λειτουργικά ισοδύναμων 50. Υποστήριξη IGMP snooping 51. Υποστήριξη Local Proxy ARP 52. Υποστήριξη αυτόματου εντοπισμού μονόδρομων συνδέσεων, που προκύπτουν από βλάβη στη φυσική σύνδεση Υποστήριξη δυνατοτήτων QoS : 53. Υποστήριξη IP Precedence και Differentiated Service Code Point (DSCP) - Δυνατότητα ορισμού IP type of service (ToS) για IP precedence ή differentiated service values στην κίνηση κάθε θύρας. 54. Traffic scheduling δυνατότητα του μεταγωγού να διανέμει την κίνηση στις outgoing transmit queues σύμφωνα με την αντίστοιχη ToS ή CoS των πακέτων 55. Υποστήριξη Committed Information Rate (CIR) και Peak Information Rate (PIR) 56. Υποστήριξη ορισμού bandwidth policing rules για κίνηση ανά θύρα. 57. Υποστήριξη περιορισμού της κίνησης ανά ροή (flow) με βάση την διεύθυνση αποστολέα, παραλήπτη Ασφάλεια Υποστήριξη Firewall : 58. Ενσωματωμένο firewall υψηλής απόδοσης με τα παρακάτω χαρακτηριστικά κατ ελάχιστον: 59. Ρυθμαπόδοση (throughput) >= 5 Gbps 60. Ταυτόχρονες συνδέσεις >= Σελ. 18 από 196

19 Ρυθμός δημιουργίας και κατάργησης συνδέσεων >= ανά δευτερόλεπτο 62. Υποστήριξη VLANS >= Stateful Firewall 64. Επιλογή λειτουργίας Transparent ή Routing Firewall 65. Προστασία από επιθέσεις τύπου DoS 66. Υποστήριξη των παρακάτω: HTTP, FTP, Trivial File Transfer Protocol (TFTP), Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), Extended SMTP (ESMTP), DNS, Extended DNS (EDNS), ICMP, TCP, UDP NAT/PAT Multimedia / VoIP Database / Operating System Services 67. Δυνατότητα ορισμού πολλαπλών λογικά διαχωριζόμενων firewalls. Να αναφερθούν τα προσφερόμενα και υποστηριζόμενα λογικά Firewalls 68. Υποστήριξη εφεδρείας με λειτουργία τουλάχιστον active/standby σε συνδυασμό με δεύτερο firewall ευρισκόμενο στον ίδιο η διαφορετικό μεταγωγό 69. Να υποστηρίζεται η διαχείριση μέσω Web Based GUI λογισμικού 70. Να έχει δυνατότητα κεντρικής διαχείρισης με χρήση πρόσθετου λογισμικού του ίδιου κατασκευαστή. Το λογισμικό διαχείρισης να περιλαμβάνεται. Υποστήριξη των παρακάτω λειτουργιών ασφάλειας: 71. Πρόσβαση στους μεταγωγούς με χρήση συνθηματικών (passwords) 72. Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1x 73. Υποστήριξη MAC Address Filtering 74. Υποστήριξη ρύθμισης των θυρών ώστε να επιτρέπουν πρόσβαση μόνο σε συγκεκριμένους Σελ. 19 από 196

20 σταθμούς εργασίας ανάλογα με την MAC address που έχουν 75. Υποστήριξη χρήσης φίλτρων περιορισμού κυκλοφορίας της κίνησης σε επίπεδο VLAN, θύρας και δρομολόγησης. 76. Υποστήριξη χρήσης φίλτρων για αποτροπή spoofing και DoS (Denial Of Service) επιθέσεων και ενεργειών. 77. Υποστήριξη NAT (Network Address Translation) 78. GRE tunnelling 79. Υποστήριξη ΑΑΑ, TACACS ή/και RADIUS ή λειτουργικά ισοδύναμων Διαχείριση: 80. Υποστήριξη SNMPv1 και SNMP v2c. 81. Διαχείριση μέσω Command Line Interface 82. Υποστήριξη RMON (alarms and events) 83. Υποστήριξη πρωτοκόλλου Telnet 84. Υποστήριξη πρωτοκόλλου Secure Shell SSH 85. Υποστήριξη TFTP για μεταφορά αρχείων 86. Να συνεργάζονται πλήρως και χωρίς όρους με το σύστημα κεντρικής διαχείρισης του δικτύου (NMS). Το σύστημα διαχείρισης να περιλαμβάνει εξειδικευμένη σουίτα εργαλείων διαχείρισης των μεταγωγών του ίδιου κατασκευαστή 87. Υποστήριξη DHCP Server 88. Υποστήριξη αναπαραγωγής της κίνησης που στέλνεται ή λαμβάνεται από μία ή περισσότερες θύρες ή VLANs, σε μία θύρα στον μεταγωγό (SPAN/Monitoring port). Υποστήριξη των ακολούθων δυνατοτήτων μετά από πιθανή αναβάθμιση: 89. Δυνατότητα υποστήριξης IP version 6 (IPv6) 90. Δυνατότητα routing των πρωτοκόλλων IPX, Appletalk, DECnet (Phase IV and V), CLNS 91. Δυνατότητα υποστήριξης MPLS και MPLS VPNs 92. Δυνατότητα ενσωμάτωσης δεύτερης εφεδρικής μονάδας επεξεργασίας ώστε να μην διακόπτεται η λειτουργία της συσκευής σε περίπτωση βλάβης της κύριας μονάδας Σελ. 20 από 196

21 93. Υποστήριξη redundancy μεταξύ της κύριας και εφεδρικής μονάδας επεξεργασίας, όταν αυτή υπάρχει στο μεταγωγό, με δυνατότητα διατήρησης της κίνησης σε Layer 3 επίπεδο κατά την διάρκεια της μετάπτωσης 94. Δυνατότητα ενσωματωμένης υποστήριξης υπηρεσιών Ασυρμάτων Τοπικών Δικτύων (Wireless LANs) 95. Δυνατότητα ενσωματωμένης υποστήριξης μηχανισμού ανίχνευσης εισβολών (Intrusion Detection) και ελέγχου γνωστών επιθέσεων (signatures) 96. Δυνατότητα ενσωματωμένης υποστήριξης επιτάχυνσης διαμεταγωγής δικτυακού περιεχομένου (content switching) και ισοστάθμιση αιτήσεων σε εξυπηρετητές συνδεδεμένους στον μεταγωγό (server load balancing). 97. Δυνατότητα ενσωματωμένης υποστήριξης υπηρεσιών ΜΑΝ, WAN: T1/E1, T3/E3, STM-1, POS, HSSI, ATM 98. Ενσωματωμένη υποστήριξη υπηρεσιών παρακολούθησης της δικτυακής κίνησης και εφαρμογών με Gigabit απόδοση, μέσω συλλογής στατιστικών για ανάλυση της κίνησης σε πραγματικό χρόνο, παρακολούθηση της απόδοσης και εύκολη ανεύρεση προβλημάτων. Προδιαγραφές Ασφαλείας: 99. Να αναφερθούν Προδιαγραφές εκπομπών: ηλεκτρομαγνητικών 100. Να αναφερθούν Δ Μεταγωγοί Κτιρίου 16 Σελ. 21 από 196

22 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Μοντέλο / Κατασκευαστής 1. Να αναφερθεί το μοντέλο και η κατασκευάστρια εταιρεία 2. Αριθμός μονάδων 4 Αρχιτεκτονική: 1. Στοίβας (Stackable) με αποτέλεσμα το σύνολο των μεταγωγών στην στοίβα να λειτουργεί ως μια ενιαία συσκευή μεταγωγής 2. Να αναφερθεί ο αριθμός υποστηριζόμενων μεταγωγών ανά στοίβα 3. Χωρητικότητα διαύλου επικοινωνίας στοίβας (Stacking bus) >= 32 Gbps 4. Ικανότητα μεταγωγής πακέτων ανά μεταγωγό >= 32 Gbps 5. Συνολική ταχύτητα προώθησης πακέτων ανά μεταγωγό >= 38 Mpps 6. Υποστηριζόμενη μνήμη DRAM ανά μεταγωγό >= 128 MB 7. Υποστηριζόμενη μνήμη Flash ανά μεταγωγό >= 32 MB 8. Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων MAC διευθύνσεων για Bridging και Filtering ανά μεταγωγό >= Δυνατότητα εφεδρικής τροφοδοσίας 10. Πλαίσιο μεταγωγών κατάλληλο ώστε να εφαρμόζει σε ικρίωμα 19 Υποστήριξη των συστάσεων κατά την παράδοση 11. Ethernet IEEE 802.3, 10BaseΤ 12. Fast Ethernet: IEEE 802.3u, 100BaseTX 13. Gigabit Ethernet: IEEE 802.3ab 1000BaseT 14. Υποστήριξη Gigabit Ethernet interfaces τύπου 1000BASE-X 1000Base SX 1000Base LX/LH 1000Base ZX 1000Base T Να αναφερθούν άλλες υποστηριζόμενες Interfaces: Σελ. 22 από 196

23 15. Έκαστος μεταγωγός να διαθέτει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) Switched θύρες Ethernet 10/100/1000, η ταχύτητα λειτουργίας (10 ή 100 ή 1000 Mbps) των οποίων να επιλέγεται αυτόματα 16. Έκαστος μεταγωγός να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερις (4) θύρες Gigabit Ethernet επιπλέον των παραπάνω οι οποίες να μπορούν να υποστηρίξουν τα πρωτόκολλα 100Base FX, 1000Base SX, 1000Base LX/LH και 1000Base T με απλή αλλαγή μετατροπέα. Έκαστος μεταγωγός vα φέρει μία (1) διεπαφή 1000BaseLX/LH και μια (1) 1000BaseT κατά την παράδοση. 17. Να διαθέτει ασύγχρονη θύρα για out band διαχείριση (Configuration & Management) μέσω τερματικού τοπικού ή/και απομακρυσμένου (με χρήση modem). Η πρόσβαση θα πρέπει να προστατεύεται με χρήση κωδικού (password) Υποστήριξη των ακολούθων δυνατοτήτων (ενσωματωμένες κατά την παράδοση του εξοπλισμού): 18. Υποστήριξη πρωτοκόλλων δρομολόγησης RIP v1, v2 και OSPF 19. Υποστήριξη Inter-VLAN IP routing μεταξύ δύο ή περισσοτέρων VLANs 20. Υποστήριξη στατικού IP routing 21. Δρομολόγηση βασισμένη σε πολιτική ροών κίνησης (Policy Based Routing) 22. Υποστήριξη Protocol-Independent Multicast (PIM) για IP multicast δρομολόγηση 23. Υποστήριξη IGMP snooping, IGMP filtering 24. Υποστήριξη equal cost load balancing 25. Υποστήριξη Distance Vector Multicast Routing Protocol (DVMRP) tunnelling 26. Υποστήριξη fallback bridging για προώθηση non-ip κίνησης μεταξύ VLANs 27. Υποστήριξη συνδυασμού τουλάχιστον οκτώ θυρών 10/100/1000BaseT σε μια λογική σύνδεση (Fast Pipe) ταχύτητας τουλάχιστον 8 Gbps full duplex για σύνδεση σε άλλο switch/router ή server. 28. Υποστήριξη συνδυασμού θυρών που βρίσκονται σε διαφορετικούς μεταγωγούς της στοίβας σε μια λογική σύνδεση (Cross-Stack Fast Pipe) Σελ. 23 από 196

24 29. Υποστήριξη παρακολούθησης της κυκλοφορίας μίας ή περισσότερων θυρών ή VLANs, από μία Ethernet ή Fast Ethernet θύρα (SPAN port). Η θύρα παρακολούθησης να μπορεί να βρίσκεται σε διαφορετικό μεταγωγέα από της θύρες των οπίων την κυκλοφορία παρακολουθεί (Remote SPAN) 30. Αριθμός υποστηριζόμενων VLANs >= Υποστήριξη δυναμικής διάρθρωσης trunks. 32. Υποστήριξη MTU (Maximum Transmission Unit) >= 9000 bytes 33. Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1d Spanning Tree πρωτοκόλλου 34. Υποστήριξη Spanning Tree πρωτοκόλλου ανά VLAN 35. Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1s Multiple Spanning Tree πρωτοκόλλου 36. Υποστήριξη IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree πρωτοκόλλου 37. Υποστήριξη πρωτοκόλλου IEEE 802.1Q VLAN και υποστήριξη VLAN Trunks σε κάθε θύρα μέσω του IEEE 802.1Q tagging 38. Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1p CoS classification για προτεραιότητες σε mission-critical εφαρμογές δεδομένων, φωνής και video. 39. Να υποστηρίζεται έλεγχος σε broadcast, multicast και unicast storm ανά πόρτα. 40. Υποστήριξη αυτόματου εντοπισμού λοιπών ομοειδών μεταγωγών στην τοπολογία του δικτύου. 41. Υποστήριξη αυτόματου εντοπισμού μονόδρομων συνδέσεων, που προκύπτουν από βλάβη στη φυσική σύνδεση 42. Υποστήριξη αυτόματης προσθήκης μεταγωγού στην στοίβα. Αυτόματος έλεγχος και ενημέρωση τόσοu του λειτουργικού όσο και της διάρθρωσης του νέου μέλους της στοίβας, ώστε να ταυτίζεται με αυτά του συνόλου των μεταγωγών που την αποτελούν. 43. Υποστήριξη ορισμού κύριου μέλους στη στοίβα (master) ώστε όταν αναβαθμίζεται το λειτουργικού του κυρίου μέλους να αναβαθμίζεται αυτόματα το λειτουργικού όλων των υπόλοιπων μελών. 44. Υποστήριξη μηχανισμού διαχείρισης VLANs με δυνατότητα, διαμόρφωσης προσθήκης, διαγραφής, και μετονομασίας VLANs σε επίπεδο ομάδας μεταγωγών Quality of Service: Σελ. 24 από 196

ΑΔΑ: ΒΕΖΚ7Λ7-ΓΒ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Περιστέρι, 6/6/2013. Αρ. Πρωτ.: 111400

ΑΔΑ: ΒΕΖΚ7Λ7-ΓΒ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Περιστέρι, 6/6/2013. Αρ. Πρωτ.: 111400 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Περιστέρι, 6/6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. Δ/νση :Τρώων 1 & Χαλκίδος Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΓΩΓΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Μοντέλο Κατασκευαστής Αριθμός μονάδων Αρχιτεκτονική: Να διαθέτει πλαίσιο κατάλληλο ώστε να εφαρμόζει σε ικρίωμα

Διαβάστε περισσότερα

: 18 / 07 / 2014 . 146538 : 17 : 15351 : 213-2005169 : 210 6032 543 (6.000,00 ). 1) 2) 6) 25 / 07 / 2014 08:00 14:30

: 18 / 07 / 2014 . 146538 : 17 : 15351 : 213-2005169 : 210 6032 543        (6.000,00 ). 1) 2) 6)  25 / 07 / 2014 08:00 14:30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: 7 ο Χλµ. Λ. Μαραθώνος Ταχ. Κώδικας: 3 Παλλήνη Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 25/11/2010 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 148428/1 12 2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό διαγωνισμό,

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 2β: Τεχνικές Προδιαγραφές Προσφοράς

Τεύχος 2β: Τεχνικές Προδιαγραφές Προσφοράς ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - 1 Η ΦΑΣΗ Τεύχος 2β: Τεχνικές Προδιαγραφές Προσφοράς Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε.Π.Τ.Α.Η.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει βάσει της χαμηλότερης τιμής χωρίς Φ.Π.Α..

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει βάσει της χαμηλότερης τιμής χωρίς Φ.Π.Α.. Να αναρτηθεί στο διαδίκτυο Αθήνα, 11.07.2014 Α.Π. : 3041 Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/ Τμήμα Προμηθειών Πληροφορίες: ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΥ ΕΥΗ- ΣΑΛΑΠΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Τηλέφωνο: 210 3664793-210 3664796 ΘΕΜΑ: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Κινδύνου στα Ασύρματα Δίκτυα. Επιμέλεια: Βασίλης Παλιούρας MSc Information Security, MCSA, CCDA, CCA

Συστήματα Διαχείρισης Κινδύνου στα Ασύρματα Δίκτυα. Επιμέλεια: Βασίλης Παλιούρας MSc Information Security, MCSA, CCDA, CCA Συστήματα Διαχείρισης Κινδύνου στα Ασύρματα Δίκτυα Επιμέλεια: Βασίλης Παλιούρας MSc Information Security, MCSA, CCDA, CCA ATZENTA Ασφάλεια Ασύρματου Δικτύου Ενσωμάτωση στα ήδη υπάρχοντα συστήματα ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε) ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Φ.Μ: 999935371 Δ.Ο.Υ: ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΙΛΑ 50100 ΚΟΖΑΝΗ Τηλ. 2461068282, 2461068286 Fax. 2461039765 E-mail: elke@teiwm.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41419 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 9

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41419 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41419 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 1 / 56 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπιµότητα των firewalls

Σκοπιµότητα των firewalls Σκοπιµότητα των firewalls Παρέχουν προστασία των εσωτερικών δικτύων από απειλές όπως: Μη εξουσιοδοτηµένη προσπέλαση των δικτυακών πόρων: όταν επίδοξοι εισβολείς προσπαθούν να εισχωρήσουν στο δίκτυο και

Διαβάστε περισσότερα

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet.

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. PROXY SERVER Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. Αποτελεσματικό εργαλείο για την απόκρυψη των εσωτερικών λεπτομερειών και διευθύνσεων IP του δικτύου. Αυξάνει τη συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο (και τι θα δούμε στο εργαστήριο δικτύων) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Διαδίκτυο - ένα δίκτυο δεδομένων Σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 Εισαγωγή στην τεχνολογία TCP/IP Τεχνολογία TCP/IP TCP/IP Πρωτόκολλα TCP/IP ή τεχνολογία TCP/IP ή τεχνολογία ιαδικτύου (Internet)( ιαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Μ. Νικολούδη Τηλ.: 210-8110762 Fax: 210-8110772 Ταχ. Δ/νση: Απ. Παύλου 12, Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP

7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP Κεφάλαιο 7 7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP Σελ. 226-230 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Κομοτηνής http://diktya-epal-g.ggia.info/ Γνωστό μοντέλο OSI διασύνδεσης ανοικτών συστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Δικτύων. Τι (δεν) είναι Ασφάλεια Δικτύων. Γιάννης Ηλιάδης Υπεύθυνος Ασφάλειας Δικτύου ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. 24/11/07

Ασφάλεια Δικτύων. Τι (δεν) είναι Ασφάλεια Δικτύων. Γιάννης Ηλιάδης Υπεύθυνος Ασφάλειας Δικτύου ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. 24/11/07 Ασφάλεια Δικτύων Τι (δεν) είναι Ασφάλεια Δικτύων Γιάννης Ηλιάδης Υπεύθυνος Ασφάλειας Δικτύου ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. 24/11/07 Περίμετρος Δικτύου Αποτελεί κρίσιμο ζήτημα η περιφρούρηση της περιμέτρου δικτύου Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

20 GE + 4 GE Combo SFP + 2 10G Slots L3 Managed Stackable Switch

20 GE + 4 GE Combo SFP + 2 10G Slots L3 Managed Stackable Switch GTL-2691 Έκδοση υλικού (h/w): 1 Modules are to be ordered separately. 20 GE + 4 GE Combo SFP + 2 10G Slots L3 Managed Stackable Switch The LevelOne GEL-2691 is a Layer 3 Managed switch with 24 x 1000Base-T

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 372942 Πράξη «Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε Κύριους Τομείς Εκκλησιαστικής Διοίκησης» Υποέργο Διάρκεια Διαβούλευσης Φορέας (Αναθέτουσα Αρχή) Όνοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνικές προδιαγραφές για την υλοποίηση πιλοτικού συστήματος ασύρματης διάδοσης δεδομένων μέσω διαδικτύου σε κτίρια του ΥΕΝ, ΑΕΝ και Λιμενικές Αρχές»

«Τεχνικές προδιαγραφές για την υλοποίηση πιλοτικού συστήματος ασύρματης διάδοσης δεδομένων μέσω διαδικτύου σε κτίρια του ΥΕΝ, ΑΕΝ και Λιμενικές Αρχές» Πειραιάς 24-05-2005 «Τεχνικές προδιαγραφές για την υλοποίηση πιλοτικού συστήματος ασύρματης διάδοσης δεδομένων μέσω διαδικτύου σε κτίρια του ΥΕΝ, ΑΕΝ και Λιμενικές Αρχές» 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΣΚΟΠΟΣ Η ραγδαία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Λειτουργικότητα Εφαρμογής Κατάλογος προϊόντων Καλάθι

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

Βασική προτεραιότητά μας η ασφάλεια των δεδομένων σας.

Βασική προτεραιότητά μας η ασφάλεια των δεδομένων σας. Τι είναι το Data Center; Για την καλύτερη φιλοξενία (hosting ) των συνδρομητικών εφαρμογών και υπηρεσιών που υποστηρίζουν τις επιχειρηματικές ανάγκες των πελατών της, η interworks επένδυσε στην δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ηυιοθέτησητης τεχνολογίαςκαι αρχιτεκτονικής TCP/IP δεν έρχεται σε σύγκρουσηµε το µοντέλο του OSI και αυτό γιατί και τα δυο συστήµατααναπτύχθηκαν συγχρόνως. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ορισµένες ουσιώδεις διαφορές

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα επικοινωνίας Ορισμός Σύνολα προσυμφωνημένων κανόνων που απαιτούνται για τον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο επιτυγχάνεται η ανταλλαγή δεδομένων, και επομένως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ Α.Μ.Θ. 654 04 ΚΑΒΑΛΑ Τ.Θ. 1194 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ Α.Μ.Θ. 654 04 ΚΑΒΑΛΑ Τ.Θ. 1194 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Α Α: Ω43Φ4691Ο8-5Α7 /ΝΣΗ: ιοικητικού - Οικονοµικού Καβάλα 08/10/2014 ΤΜΗΜΑ: Μισθοδοσίας, Αποζηµιώσεων, Προµηθειών & Περιουσίας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Εισαγωγή στο διαδίκτυο Εισαγωγή στο διαδίκτυο Στόχοι κεφαλαίου Περιγραφή των κύριων θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών δικτύων Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Διευθυντής του Ε.Ι.Π.

Ο Γενικός Διευθυντής του Ε.Ι.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτ. : 3743 Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ στο πλαίσιο του έργου, «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 9549100 FAX: 210 9577050

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 9549100 FAX: 210 9577050 Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 9549100 FAX: 210 9577050 Αθήνα,10/10/2014 Αρ. πρωτ.: 51730 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας & Ανάπτυξης Διεύθυνση Οικονομικής & Διοικητικής Λειτουργίας Τμήμα Πληροφορικής

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας & Ανάπτυξης Διεύθυνση Οικονομικής & Διοικητικής Λειτουργίας Τμήμα Πληροφορικής ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης για data και voice (Voip) και συναφούς ενεργού εξοπλισμού σε κτίρια του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων Α.Ε. 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Η δομημένη καλωδίωση θα εγκατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

Draytek Vigor 2700VG Annex A

Draytek Vigor 2700VG Annex A Draytek Vigor 2700VG Annex A Από το Forum του http://www.adslgr.com/forum Όπως βλέπουμε η σύνδεσμολογία του είναι απλή και αφού το τοποθετήσουμε κάπου (είναι λίγο μεγάλο σε μέγεθος και μιάζει με σαλάχι)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 09/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 09/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 04/08/2015 Αρ. πρωτ. 914 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.700,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 09/2015 Ο Φορέας Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» (Β Φάση Κλειστού Διαγωνισμού) Αναθέτουσα Αρχή: ΗΔΙΚΑ ΑΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Εγκατάσταση υποδομής δομημένης καλωδίωσης για data, voice και εν γένει ενοποιημένων επικοινωνιών (unified communications) καθώς και του συναφούς ενεργού

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0 (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Διαλέξεις μαθήματος: http://medisp.teiath.gr/eclass/courses/tio103/ https://eclass.teiath.gr/courses/tio100/

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα ενότητες που εξετάζονται Αρχές δικτυακών εφαρμογών Αρχιτεκτονικές Μοντέλα υπηρεσιών επιπέδου μεταφοράς Μοντέλο πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΔΟΜΗ ΔΙΚΤΥΟΥ CPV: 32424000-1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΔΟΜΗ ΔΙΚΤΥΟΥ CPV: 32424000-1 Ανήκει στην Προκήρυξη 1/2014 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΔΟΜΗ ΔΙΚΤΥΟΥ CPV: 32424000-1 Α. Data Center Switch (Κεντρικοί Μεταγωγείς) Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Nα αναφερθεί ο κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων Πράξη: Αναθέτουσα Αρχή: Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 012. Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο

ΕΠΛ 012. Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο ΕΠΛ 012 Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο Βιβλιογραφία: Nell Dale & John Lewis, Computer Science Illuminated, 2 nd Edition, 2005 Θέματα Η ανάγκη για δίκτυα Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘ. ΠΡΟΓΡΑΜ. & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ηράκλειο, 26-09-2013 Θέµα: «Προµήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού για την συντήρηση και διαχείριση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 29/11/ 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 29/11/ 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 29/11/ 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 13PROC001748705 Αρ. Πρωτ.: ΕΣΔΥ/1832 2013-11-29 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση 10: Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Δίκτυο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΙ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ

Πρόσκληση 10: Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Δίκτυο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΙ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ 100baseT ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ Το πρότυπο Ethernet για τα τοπικά δίκτυα που χρησιμοποιούν καλώδιο συνεστραμμένου ζεύγους για τη μεταφορά δεδομένων με ταχύτητα 100 megabit ανά δευτερόλεπτο (Mbps). 10base2 Το πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ INTERNET INFORMATION SERVER (IIS) ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (WEB SERVICES) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:Μπάρδα Μαρία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης

Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης Παρακάτω, δίνονται οι αναλυτικές προδιαγραφές των υπηρεσιών, µε τη µορφή πινάκων συµµόρφωσης προς τις προδιαγραφές. Ο υποψήφιος Ανάδοχος συµπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συµµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 1 ( Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ. - Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Πολυτεχνειούπολη Ακρωτηρίου, Χανιά, 73100 Τηλ.: 28210 37400 (κεντρικό), 28210 37766 (κτίριο ΜΗΠΕΡ), Fax: 28210 37571 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 04 /10/2013 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ. 10430 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ. Γέφυρες

ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ. Γέφυρες ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ Γέφυρες Γενικά Οι γέφυρες (bridges) είναι συσκευές που επιτυγχάνουν τη διασύνδεση ενός απλού τοπικού δικτύου με άλλα παρόμοια τοπικά δίκτυα. Μια γενικότερη συσκευή και για τη διασύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet)

Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet) Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet) Περίληψη Πως τα διάφορα δίκτυα διαφέρουν μεταξύ τους Πως συνδέονται ανομοιογενή δίκτυα μεταξύ τους Εικονικά κυκλώματα συνδεδεμένα σε σειρά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ Μαρούσι 23-07-06 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ 1. Πιστοποιήσεις Συμμορφώσεις Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά ISO

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Λάζος Αλέξανδρος Α.Μ. 3530

Ασφάλεια Στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Λάζος Αλέξανδρος Α.Μ. 3530 Ασφάλεια Στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο Λάζος Αλέξανδρος Α.Μ. 3530 Ηλεκτρονικό Εμπόριο Χρησιμοποιείται για να περιγράψει την χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (κυρίως δικτύων) για κάθε είδους εμπορικές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών

Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2 η Διάλεξη: TCP/UDP Δικτυακά πρωτόκολλα / εφαρμογές Ports Unix δικτυακές εντολές Transmission Control Protocol - TCP Πρωτόκολλο Mεταφοράς RFC 793 [Postel 1981] Xρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου 1. SGA Διαχείριση Πρωτοκόλλου... 2 1.1. Καινοτομία του προσφερόμενου προϊόντος... 2 1.2. Γενικές αρχές του προσφερόμενου συστήματος... 2 1.3. Ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή

ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή Διδάσκων: Χρίστος Παναγιώτου Γιατί Δίκτυα Υπολογιστών; Επιχειρησιακές Εφαρμογές Π.χ., εξ αποστάσεως πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων. Εξοικονόμηση χρημάτων από τον καταμερισμό

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση του Ασύρµατου Ευρυζωνικού ροµολογητού.

Ρύθµιση του Ασύρµατου Ευρυζωνικού ροµολογητού. Ρύθµιση του Ασύρµατου Ευρυζωνικού ροµολογητού. 1.1 Εκκίνηση και Πρόσβαση Ενεργοποιήστε την εφαρµογή πλοήγησής σας (το browser) και απενεργοποιήστε το proxy ή συµπληρώστε τη διεύθυνση IP αυτού του προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατος BroadBand Router της Sweex + switch 4 θυρών

Ασύρµατος BroadBand Router της Sweex + switch 4 θυρών Ασύρµατος BroadBand Router της Sweex + switch 4 θυρών ιαχείριση ιαχείριση σε περιβάλλον Web Τηλεδιαχείριση Πλεονεκτήµατα Κοινή χρήση Internet - Μία σύνδεση internet ευρείας περιοχής προσφέρει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Voice over IP: Απειλές, Ευπάθειες και Αντίµετρα

Voice over IP: Απειλές, Ευπάθειες και Αντίµετρα Voice over IP: Απειλές, Ευπάθειες και Αντίµετρα Παναγιώτης Νάστου Πληροφορικός Ελεγκτής Ενοποιηµένες Επικοινωνίες Παραδοσιακά οι επιχειρήσεις διέθεταν δύο δίκτυα για την επικοινωνία τους µε τους πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ (13) Π. Φουληράς

ΔΙΚΤΥΑ (13) Π. Φουληράς ΔΙΚΤΥΑ (13) Π. Φουληράς Τεχνολογίες WAN και Δρομολόγηση LAN Επεκτείνεται μόνον σε ένα κτίριο ή ομάδα κτιρίων WAN (Wide Area Network) Επεκτείνονται σε μεγάλες περιοχές MAN Ενδιάμεσο ως προς το μέγεθος της

Διαβάστε περισσότερα

γ. Αυθεντικότητα (authentication) δ. Εγκυρότητα (validity) Μονάδες 5

γ. Αυθεντικότητα (authentication) δ. Εγκυρότητα (validity) Μονάδες 5 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ΚΑΙ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτητα, Απλότητα & Αξιοπιστία

Ταχύτητα, Απλότητα & Αξιοπιστία Ταχύτητα, Απλότητα & Αξιοπιστία Αρχιτεκτονική Μηχανισμοί Αυτοελέγχου Συνδεσιμότητα Περιβάλλον Εργασίας Πληροφορίες Σχήματος Report Builder Import Manager Αρχιτεκτονική Real Time Multithreading Σταθερότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σε δίκτυο υπολογιστών εμπιστευτική πληροφορία μπορεί να υπάρχει αποθηκευμένη σε μέσα αποθήκευσης (σκληροί δίσκοι, μνήμες κ.λ.π.), ή να κυκλοφορεί μέσου του δικτύου με τη μορφή πακέτων. Η ύπαρξη πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης)

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης) TEI Σερρών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης) Ανάλυση Πρωτοκόλλων Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Δρ. Αναστάσιος Πολίτης Καθηγητής Εφαρμογών anpol@teiser.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΚΕΦ.1 Πρωτόκολλα TCP/IP... 15 1.1 Χαρακτηριστικά της σουίτας TCP/IP... 16 1.1.2. Λειτουργίες των TCP, IP και UDP πρωτοκόλλων...

ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΚΕΦ.1 Πρωτόκολλα TCP/IP... 15 1.1 Χαρακτηριστικά της σουίτας TCP/IP... 16 1.1.2. Λειτουργίες των TCP, IP και UDP πρωτοκόλλων... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΚΕΦ.1 Πρωτόκολλα TCP/IP... 15 1.1 Χαρακτηριστικά της σουίτας TCP/IP... 16 1.1.2. Λειτουργίες των TCP, IP και UDP πρωτοκόλλων... 19 1.1.3 Ανάλυση πρωτοκόλλων στο μοντέλο OSI...

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Πλωτάρχης Γ. ΚΑΤΣΗΣ ΠΝ Γιατί χρησιµοποιούµε δίκτυα? Δίκτυο Σύνολο Η/Υ και συσκευών Συνδεδεµένα µε κάποιο µέσο Stand-alone

Διαβάστε περισσότερα

24 GE With 4 Shared SFP + 2 GE SFP L2 Managed Switch

24 GE With 4 Shared SFP + 2 GE SFP L2 Managed Switch GEL-2671 Έκδοση υλικού (h/w): 1 24 GE With 4 Shared SFP + 2 GE SFP L2 Managed Switch The LevelOne GEL-2671 is a Layer 2 Managed switch with 24 x 1000Base-T ports associated with 4 x Gigabit SFP (Small

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Πέμπτη 04.09.2014, ώρα 15:00, ΔΕΘ-HELEXPO AE, Εγνατία 154, 546 36 Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Πέμπτη 04.09.2014, ώρα 15:00, ΔΕΘ-HELEXPO AE, Εγνατία 154, 546 36 Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών. ΔΕΘ-HELEXPO AE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: supplies@helexpo.gr Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ Αρ. πρωτ. :2310 Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

MUM ATHENS, GREECE 2015

MUM ATHENS, GREECE 2015 Presentation: Basic & Advanced RouterOS Setups (ΒΑΣΙΚΕΣ & ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ROUTEROS) Project Manager IonianWiFi Internet Services www.ionianwifi.gr ΠΡΩΤΗ ΕΠΑΦΗ Χρήση του Mikrotik RB951Ui-

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Β5.1.2 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ορίζουμε τι είναι πρωτόκολλο επικοινωνίας Να εξηγούμε τη χρησιμότητα των πρωτοκόλλων επικοινωνίας Να ονομάζουμε τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

8 η ιάλεξη: σε δίκτυα δεδομένων

8 η ιάλεξη: σε δίκτυα δεδομένων Εργαστήριο ικτύων Υπολογιστών 8 η ιάλεξη: Βασικές αρχές δρομολόγησης Βασικές αρχές δρομολόγησης σε δίκτυα δεδομένων ρομολόγηση (Routing) Μεταφορά μηνυμάτων μέσω του διαδικτύου από μία πηγή σε ένα προορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών» Τμήμα Πληροφορικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εαρινό Εξάμηνο 2013-14 Γεώργιος Ξυλωμένος Γεώργιος Δ. Σταμούλης Βασίλειος Σύρης Εισαγωγή Υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Ασφάλειας

Στρατηγικές Ασφάλειας Στρατηγικές Ασφάλειας Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων. Διδάσκων: Σ. Κοντογιάννης Least/(Most) Privileges Defense in Depth Συγκεντρωτική Στρατηγική Weakest Link Strategy Fail Safe Stance Fail Safe Stance

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Έστω ότι θέλετε να συνδέσετε 20 υπολογιστές με συνδέσεις από σημείο σε σημείο (point-to-point), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία όλων

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601

Διευκρινίσεις. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601 Διευκρινίσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601 Διευκρίνιση 1. Το πρότυπο CERIF στο οποίο αναφέρεστε στη διακήρυξη και με το οποίο ζητείτε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ E-INVOICING 1 η Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα 1 η Ολοκληρωμένη εφαρμογή Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης βασισμένη στην Ελληνική Νομοθεσία και το Φορολογικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Linux Terminal Server Project

Linux Terminal Server Project Linux Terminal Server Project Ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης των τερματικών κοινού της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Κολοβός Φίλιππος filippos@uom.gr Ευάγγελος Μπάνος

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Κινητικότητας στο Internet. Σαράντης Πασκαλής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Υποστήριξη Κινητικότητας στο Internet. Σαράντης Πασκαλής <paskalis@di.uoa.gr> Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Υποστήριξη Κινητικότητας στο Internet Σαράντης Πασκαλής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1 Mobile IP Ιστορικό Το πρωτόκολλο Internet σχεδιάστηκε για στατικούς υπολογιστές.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Το σχέδιο Ο.Σ.Α.Π.Υ. του ήµου Σητείας το οποίο εντάσσεται Ε,Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 5187/ΓΕ ΧΕ/.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 11.04.2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

20 GE PoE-Plus + 4 GE PoE-Plus Combo SFP + 2 GE SFP Διακόπτης διαχείρισης L2, 370W

20 GE PoE-Plus + 4 GE PoE-Plus Combo SFP + 2 GE SFP Διακόπτης διαχείρισης L2, 370W GEP-2672 Version: 1 20 GE PoE-Plus + 4 GE PoE-Plus Combo SFP + 2 GE SFP Διακόπτης διαχείρισης L2, 370W The LevelOne GEP-2672 is a Layer 2 Managed switch with 24 x 1000Base-T PoE-Plus ports associated with

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο δικτύου IP διευθυνσιοδότηση

Επίπεδο δικτύου IP διευθυνσιοδότηση Επίπεδο δικτύου IP διευθυνσιοδότηση (πες μου την IP σου να σου πω ποιος είσαι) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #2 Ethernet MAC Στρώµα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #2 Ethernet MAC Στρώµα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #2 Ethernet MAC Στρώµα 1. Αντικείµενο Η εργαστηριακή άσκηση αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών µε το ζήτηµα των λογικών διαδικασιών, οι οποίες υλοποιούνται στο επίπεδο του στρώµατος

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Απειλές & Προστασία. Γιάννης Παυλίδης Presales & Tech Support Engineer

Σύγχρονες Απειλές & Προστασία. Γιάννης Παυλίδης Presales & Tech Support Engineer Σύγχρονες Απειλές & Προστασία Γιάννης Παυλίδης Presales & Tech Support Engineer Σύγχρονες απειλές PHISHING BYOD WINDIGO CLOUD STORAGE WIN XP EOL MOBILITY CRYPTOLOCKERS Windows XP - λήξη υποστήριξης Ransomware:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 8: ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ- Leased Lines (Θ) Οι μισθωμένες γραμμές είναι κατάλληλες για ασφαλείς συνδέσεις με σταθερή χωρητικότητα. Διακρίνονται σε Αναλογικές

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου. «Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και ηλεκτρονική διαχείριση - αρχειοθέτηση εγγράφων στο Α.Π.Σ.»

Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου. «Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και ηλεκτρονική διαχείριση - αρχειοθέτηση εγγράφων στο Α.Π.Σ.» Ανακοίνωση ιενέργειας ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ στις 11-10-2002 στις εγκαταστάσεις του Αρχηγείου Πυρ/κού Σώµατος ιεύθυνση Οικονοµικών 1 ος όροφος - Αίθουσα Συσκέψεων Οδός: Μουρούζη 4 Αθήνα. Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα