ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -010/11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -010/11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 10.000."

Transcript

1 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -010/11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011

2

3 ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ)

4

5 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -010/11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011

6

7 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΚΥΡΩΣΗ - ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΕΥΧΩΝ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ/ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΛΩΣΣΑ - ΙΚΑΙΟ Τ -1/19

8 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Τ -2/19

9 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Η ανώνυµη εταιρία µε την ε ωνυµία ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. (εφεξής «ΣΤΑΣΥ») ιδρύθηκε κατό ιν της α ορρόφησης των εταιρειών ΗΣΑΠ Α.Ε. και ΤΡΑΜ Α.Ε. α ό την ΑΜΕΛ Α.Ε. σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3920/2011. Η ΣΤΑΣΥ α οτελεί εταιρεία του οµίλου ΟΑΣΑ, υ άγεται δε, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 αρ.1 του Ν. 3920/2011, στον Ν. 3429/2005 ερί ΕΚΟ και έχει ως κύρια αρµοδιότητα την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου µέσα στα όρια της Περιφέρειας Αττικής, ό ως αυτή ορίζεται στο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'), εκτός α ό τις νήσους, οι ο οίες εξυ ηρετούν το γενικότερο δηµόσιο συµφέρον, µε τα (ε ίγεια και υ όγεια) µέσα σταθερής τροχιάς (αστικοί σιδηρόδροµοι, τροχιόδροµοι-τραµ και λοι ά µέσα σταθερής τροχιάς) Στα λαίσια εκ λήρωσης των σκο ών ιδρύσεώς της η ΣΤΑΣΥ διενεργεί διαγωνισµό για την σύναψη Ασφαλιστικού Συµβολαίου Αστικής Ευθύνης τροµοκρατικών ενεργειών έναντι τρίτων, µε Όριο Ευθύνης το οσό των ,00 και α αλλαγή ,00 για το Μετρό της Αθήνας Το σύστηµα των Γραµµών 2 (Αγ. Αντώνιος Αγ. ηµήτριος) & 3 (Αιγάλεω ουκίσσης Πλακεντίας- Αεροδρόµιο) του Μετρό της Αθήνας έχει συνολικό µήκος 32 ερί ου χιλιόµετρα και εριλαµβάνει τριάντα ένα (31) υ όγειους σταθµούς σε λειτουργία. Οι Γραµµές 2 & 3 συνδέονται στο σταθµό Σύνταγµα. Η Γραµµή 2 συνδέεται µε τη Γραµµή 1 (Πειραιάς - Κηφισιά) των ΗΣΑΠ σε δύο (2) σταθµούς (Οµόνοια και Αττική) ενώ η Γραµµή 3 συνδέεται µε τη Γραµµή 1 στο σταθµό Μοναστηράκι. Ε ι λέον η Γραµµή 3 συνδέεται µε τον Προαστιακό Σιδηρόδροµο στο σταθµό ουκίσσης Πλακεντίας, α ό ό ου κάθε µισή ώρα συρµοί της Γραµµής 3 συνδέουν το κέντρο της Αθήνας µε το Αεροδρόµιο, κινούµενοι στην σιδηροδροµική υ οδοµή του Ε ΙΣΥ (ΟΣΕ) µήκους ερί ου 20 χιλ. κάνοντας στάσεις και στους σταθµούς του Προαστιακού Παλλήνη, Παιανία Κάντζα και Κορω ί Η ηµερήσια ε ιβατική κίνηση στις Γραµµές 2 & 3 εκτιµάται σε εξακόσιες είκοσι χιλιάδες ( ) ε ιβιβάσεις Το σύστηµα του Μετρό της Αθήνας διαθέτει σαράντα εννέα (49) συρµούς των έξι (6) οχηµάτων, µε χωρητικότητα χιλίων (1000) ερί ου ε ιβατών ανά συρµό. Οι συρµοί κινούνται κάθε τρία (3) λε τά της ώρας σε ώρες αιχµής, και κάθε έντε (5) έως δέκα (10) λε τά της ώρας εκτός αιχµής Οι σταθµοί του συστήµατος έχουν εισόδους /εξόδους στο ε ί εδο του δρόµου, ή έκδοση εισιτηρίων και η ε ιλογή της α οβάθρας γίνονται στο ρώτο υ όγειο ε ί εδο και η ε ιβίβαση/ α οβίβαση στους/α ό τους συρµούς γίνονται στο χαµηλότερο ε ί εδο των α οβάθρων. Η κατακόρυφη κυκλοφορία των ε ιβατών γίνεται µε σκάλες, α λές και κυλιόµενες, ενώ υ άρχουν ειδικές ροβλέψεις, ό ως ανελκυστήρες, για άτοµα µε ειδικές ανάγκες. 1.7 Η σιδηροδροµική υ οδοµή α ό τον σταθµό ουκίσσης Πλακεντίας έως το Αεροδρόµιο, ανήκει στον Ε ΙΣΥ (ΟΣΕ), ο ο οίος και έχει την ευθύνη συντήρησής Τ -3/19

10 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ της βάσει σχετικής σύµβασης. Στο τµήµα αυτό της Γραµµής κινούνται σήµερα 4 συρµοί του Προαστιακού Σιδηρόδροµου, ανά ώρα και κατεύθυνση, και 2 συρµοί της ΣΤΑΣΥ ανά ώρα και κατεύθυνση. Η ευθύνη του ελέγχου της κυκλοφορίας των συρµών στο συγκεκριµένο τµήµα της γραµµής ανήκει στον Ε ΙΣΥ (ΟΣΕ) και γίνεται α ό το ροσωρινό Κέντρο ελέγχου στο Κορω ί και α ό τα Το ικά Χειριστήρια στους σταθµούς του ΟΣΕ. 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2.1. Προκειµένου οι ενδιαφερόµενοι να καταθέσουν ροσφορές στα λαίσια του αρόντος διαγωνισµού, ακολουθεί στο Παράρτηµα ΙΙΙ ως ανα όσ αστο µέρος της αρούσης διακήρυξης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ου αφορά στις α αιτούµενες α ό την ΣΤΑΣΥ ασφαλιστικές καλύψεις εν ε ιτρέ εται η υ οβολή εναλλακτικών ροσφορών για το αντικείµενο του αρόντος διαγωνισµού εν ε ιτρέ εται η υ οβολή ροσφορών για µέρος του αντικειµένου του αρόντος διαγωνισµού Η διάρκεια της σύµβασης ου θα υ ογραφεί µεταξύ της ΣΤΑΣΥ και της αναδόχου ασφαλιστικής εταιρείας θα είναι οχτώ (8) µήνες, αρχόµενη α ό και λήγουσα την Η ροϋ ολογιζόµενη δα άνη για τις αρεχόµενες καλύψεις για το χρονικό διάστηµα των οχτώ (8) µηνών ανέρχεται στο οσό των ενήντα χιλιάδων (50.000,00 ) Ευρώ. Προσφορές ου θα υ ερβούν τον αρα άνω ροϋ ολογισµό δεν θα γίνουν α οδεκτές. 3. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3.1 Για την ανάδειξη του Αναδόχου θα ακολουθηθεί η διαδικασία µε ρόσκληση υ οβολής ροσφορών στους διαγωνιζοµένους, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη ροσφορά. 3.2 Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί σε δύο (2) φάσεις και σύµφωνα µε τους όρους του αρόντος Τεύχους ιακήρυξης. 3.3 Με α όφαση του Προέδρου και ιευθύνοντος Συµβούλου της ΣΤΑΣΥ έχει ορισθεί Ε ιτρο ή ιενέργειας ιαγωνισµού, η ο οία θα ελέγξει και θα αξιολογήσει τις ροσφορές ου θα υ οβληθούν. Η Ε ιτρο ή αυτή έχει την ευθύνη διενέργειας του διαγωνισµού µέχρι και το στάδιο της υ οβολής εισήγησης ρος το ιοικητικό Συµβούλιο της ΣΤΑΣΥ. 3.4 Σε ρώτη φάση θα ελεγχθούν α ό την Ε ιτρο ή ιαγωνισµού οι Υ οφάκελοι Νοµιµο οιητικών Στοιχείων και Ουσιαστικών Προσόντων των διαγωνιζοµένων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 9 της αρούσας διακηρύξεως και τον ε ισυνα τόµενο ΠΙΝΑΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Η Ε ιτρο ή διατηρεί το δικαίωµα να Τ -4/19

11 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ζητήσει διευκρινήσεις ε ί των εγγράφων ου θα υ οβληθούν ή συµ ληρωµατικά στοιχεία. Μετά το τέλος των εργασιών της για την ρώτη φάση, η Ε ιτρο ή θα γνωστο οιήσει εγγράφως σε όλους τους διαγωνιζόµενους τα α οτελέσµατα, καλώντας τους ταυτόχρονα, εφόσον το ε ιθυµούν, να λάβουν γνώση του εριεχοµένου των Υ οφακέλων Νοµιµο οιητικών Στοιχείων και Ουσιαστικών Προσόντων, σε χώρο και χρόνο ου θα ορίζει η Ε ιτρο ή. Εφόσον α ό τον έλεγχο αυτό δεν ροκύψουν λόγοι α οκλεισµού ενός ή ερισσοτέρων διαγωνιζοµένων, η Ε ιτρο ή ιαγωνισµού θα ροχωρήσει στην α οσφράγιση των Οικονοµικών Προσφορών. Εάν ροκύψει λόγος α οκλεισµού ενός ή ερισσοτέρων διαγωνιζοµένων, η Ε ιτρο ή θα γνωστο οιήσει τη σχετική α όφασή της εγγράφως ρος τους ενδιαφερόµενους καλώντας τους ταυτόχρονα να αραλάβουν το σφραγισµένο φάκελο της Οικονοµικής Προσφοράς τους. 3.5 Σε δεύτερη φάση, η Ε ιτρο ή ιαγωνισµού θα ροβεί στην α οσφράγιση και αξιολόγηση των Οικονοµικών Προσφορών των διαγωνιζοµένων. Κατά την α οσφράγιση των Οικονοµικών Προσφορών, θα κληθούν να αραστούν οι διαγωνιζόµενοι οι ο οίοι συµµετέχουν στη φάση αυτή. Η ακριβής ηµεροµηνία και ώρα θα γνωστο οιηθεί στους διαγωνιζόµενους εγγράφως µε ρόσκληση ου θα α οσταλεί µε τηλεοµοιοτυ ία (fax). Στην συνέχεια η Ε ιτρο ή ιαγωνισµού θα ροβεί στην τελική κατάταξη των διαγωνιζοµένων και η ε ιτρο ή θα εισηγηθεί ως Ανάδοχο ρος το.σ. της ΣΤΑΣΥ τον διαγωνιζόµενο ου έχει ροσφέρει την χαµηλότερη τιµή. To Σ της ΣΤΑΣΥ, αφού λάβει υ όψιν την εισήγηση της Ε ιτρο ής ιαγωνισµού, θα α οφασίσει για το α οτέλεσµα του διαγωνισµού. Η α όφαση του.σ. ερί κατακύρωσης του υ όψη διαγωνισµού γνωστο οιείται στους διαγωνιζόµενους. 3.6 Ε ί των α οφάσεων της Ε ιτρο ής ιαγωνισµού ου αφορούν στις δύο (2) φάσεις του διαγωνισµού και αναφέρονται αρα άνω, δηλαδή στον έλεγχο των Νοµιµο οιητικών Στοιχείων και Ουσιαστικών Προσόντων και στην τελική κατάταξη των διαγωνιζοµένων µε βάση την Οικονοµική τους Προσφορά, οι διαγωνιζόµενοι µ ορούν να υ οβάλουν αντιρρήσεις µέσα σε έντε (5) ηµερολογιακές ηµέρες α ό την κοινο οίηση σε αυτούς της αντίστοιχης α όφασης της Ε ιτρο ής ιαγωνισµού. Οι αντιρρήσεις υ οβάλλονται εγγράφως, µε ε ιστολή ου α ευθύνουν οι διαγωνιζόµενοι στον Πρόεδρο της Ε ιτρο ής ιαγωνισµού, η ο οία κατατίθεται ή α οστέλλεται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της ΣΤΑΣΥ στην διεύθυνση ου αναφέρεται αρακάτω στην αράγραφο 8.1 του αρόντος Τεύχους ιαγωνισµού. Οι αντιρρήσεις αυτές ρέ ει να εριέχουν υ οχρεωτικά ε αρκή αιτιολόγηση των αρα όνων, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγησή τους. Οι αντιρρήσεις ρέ ει ε ίσης να αφορούν τα θέµατα ου κρίθηκαν α ό την Ε ιτρο ή στη συγκεκριµένη φάση του διαγωνισµού και µόνο, και όχι θέµατα ου κρίθηκαν σε ροηγούµενες φάσεις του διαγωνισµού. Ε ί των αντιρρήσεων αυτών α οφασίζει το ιοικητικό Συµβούλιο της ΣΤΑΣΥ. Ε ί των α οφάσεων του Τ -5/19

12 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ιοικητικού Συµβουλίου δεν χωρεί υ οβολή εραιτέρω αντιρρήσεων. Η Ε ιτρο ή ιαγωνισµού δεν ροχωρά σε ε όµενο στάδιο διενέργειας του διαγωνισµού, αρά µόνον εφόσον έχουν κριθεί οι τυχόν υ οβληθείσες αντιρρήσεις. 4. ΑΚΥΡΩΣΗ - ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 4.1. Ο διαγωνισµός ολοκληρώνεται µε την έγκριση των α οτελεσµάτων του και την κατακύρωσή του α ό το ιοικητικό Συµβούλιο της ΣΤΑΣΥ Το α οτέλεσµα του διαγωνισµού µ ορεί να ακυρωθεί, µε α όφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΣΤΑΣΥ, στις αρακάτω ερι τώσεις: α. Για αράτυ η διεξαγωγή της διαδικασίας, εφόσον α ό την αρατυ ία ε ηρεάζεται το α οτέλεσµα του διαγωνισµού, β. Εάν ο ανταγωνισµός υ ήρξε ανε αρκής ή, εάν υ άρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζοµένων εις βάρος του ραγµατικού ανταγωνισµού, γ. Εάν λήξει η ισχύς των Οικονοµικών Προσφορών και δεν δοθούν οι α αιτούµενες αρατάσεις α ό τους διαγωνιζοµένους Ο διαγωνισµός µ ορεί ε ίσης να µαταιωθεί, µε α όφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΣΤΑΣΥ, ιδίως εάν: α. Το α οτέλεσµα του διαγωνισµού κριθεί αιτιολογηµένα µη ικανο οιητικό, β. Ο ανταγωνισµός ου ανα τύχθηκε κριθεί µη ικανο οιητικός, γ. Το α οτέλεσµα του διαγωνισµού κριθεί οικονοµικά ασύµφορο, δ. Η εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου δεν ενδιαφέρει λέον την ΣΤΑΣΥ Εάν δια ιστωθούν λάθη ή αραλείψεις σε ο οιοδή οτε στάδιο της διαδικασίας, µ ορεί να ακυρωθεί µερικά η διαδικασία του διαγωνισµού ή/και να αναµορφωθεί ανάλογα το α οτέλεσµά του α ό το ιοικητικό Συµβούλιο της ΣΤΑΣΥ, ή να α οφασισθεί α ό το ίδιο το ιοικητικό Συµβούλιο η ε ανάληψη του διαγωνισµού α ό το σηµείο ου έγινε το λάθος ή η αράλειψη Σε ερί τωση ακύρωσης ή µαταίωσης του διαγωνισµού, όσοι είχαν συµµετάσχει σε αυτόν, δεν έχουν δικαίωµα α οζηµίωσης για ο οιονδή οτε λόγο. 5. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 5.1 Το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο θα υ ογραφεί µετά την έκδοση της α όφασης έγκρισης των α οτελεσµάτων και κατακύρωσης του ιαγωνισµού α ό το ιοικητικό Συµβούλιο της ΣΤΑΣΥ. Τ -6/19

13 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 5.2 Ο ανακηρυχθείς Ανάδοχος οφείλει εντός ροθεσµίας έντε (5) εργασίµων ηµερών α ό την τελική ανάθεση σε αυτόν της Σύµβασης να φροντίσει, να υ οβάλλει στην ΣΤΑΣΥ τα κάτωθι Νοµιµο οιητικά Έγγραφα ροκειµένου να ραγµατο οιηθεί η υ ογραφή του ασφαλιστηρίου συµβολαίου: Νοµιµο οιητικά Έγγραφα α ό τα ο οία ρέ ει να ροκύ τει ότι ο διαγωνιζόµενος έχει συσταθεί και λειτουργεί νόµιµα. Για διευκόλυνση των διαγωνιζοµένων αρατίθεται κατωτέρω κατάλογος των νοµιµο οιητικών εγγράφων ου α αιτούνται να ροσκοµισθούν για τις εταιρείες ου έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο: Σε ερί τωση Ανωνύµων Εταιρειών (Α.Ε.): Ε ίσηµο αντίγραφο ή νόµιµα ε ικυρωµένο φωτοαντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και τυχόν τρο ο οιήσεών του ή του τελευταίου κωδικο οιηµένου καταστατικού και αντίγραφα των ΦΕΚ ό ου έγιναν οι αντίστοιχες δηµοσιεύσεις. Πρόσφατο (εκδοθέν µετά την 1η Οκτωβρίου 2011) ιστο οιητικό της Νοµαρχίας ερί καταστατικών τρο ο οιήσεων. Βεβαίωση της Νοµαρχίας ή του Υ ουργείου Ανά τυξης, α ό την ο οία να ροκύ τει ότι δεν έχει ανακληθεί η άδεια σύστασης της εταιρείας, ούτε έχουν υ οβληθεί δικαιολογητικά, α ό τα ο οία να ροκύ τει, ότι η εταιρεία α οφάσισε τη διάλυση της και τη θέση της σε εκκαθάριση. Η α όφαση της Νοµαρχίας για ανάκληση της άδειας σύστασης, αφορά εταιρείες ου έχουν συσταθεί ρο της Μετά την τρο ο οίηση του Ν. 2190/1920 α ό τον Ν. 3604/2007, δεν ροβλέ εται λέον «ανάκληση» της άδειας συστάσεως των ανωνύµων εταιρειών α ό την ε ο τεύουσα αρχή, αλλά «λύση» της εταιρείας µε δικαστική α όφαση, εφόσον συντρέχουν ρος τούτο οι κατά νόµο ροϋ οθέσεις αρµοδιότητας λέον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας (άρθρα 47 α αρ.1 εδ. β, καθώς και 48 και 48 α του Ν. 2190/1920, ό ως αυτά αντικαταστάθηκαν α ό τα άρθρα 56 και 57 του Ν. 3604/2007 Φ.Ε.Κ. Α 189/ ). Η ως άνω δικαστική α όφαση για τη λύση της εταιρείας (ύστερα α ό αίτηση ή αγωγή µετόχου ή τρίτου), ό ως και η αίτηση ή η αγωγή για τη λύση της, κοινο οιούνται στη Νοµαρχία, ροκειµένου να καταχωρηθούν στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών. Συνε ώς α αιτούνται: Α) Βεβαίωση της Νοµαρχίας α ό την ο οία να ροκύ τει ότι δεν της έχει κοινο οιηθεί αίτηση, αγωγή ή δικαστική α όφαση για λύση της εταιρείας. Β) Πιστο οιητικό α ό το Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας (Πολυµελές Πρωτοδικείο, Τµήµα Εκουσίας), α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι α ό έως και σήµερα δεν έχει κατατεθεί αίτηση για τη λύση της εταιρείας. Τ -7/19

14 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Γ) Πιστο οιητικό α ό το Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας (Πολυµελές Πρωτοδικείο, Τµήµα Τακτικής ιαδικασίας), α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι α ό έως και σήµερα δεν έχει κατατεθεί αγωγή για τη λύση της εταιρείας. Ε ίσηµο αντίγραφο της α όφασης της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας α ό την ο οία εκλέχθηκε το τελευταίο ιοικητικό Συµβούλιο ου διοικεί την εταιρεία και σχετικό ΦΕΚ ό ου έγινε η αντίστοιχη δηµοσίευση. Ε ίσηµο αντίγραφο της α όφασης µε την ο οία συγκροτήθηκε σε σώµα το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας και ΦΕΚ ό ου έγινε η αντίστοιχη δηµοσίευση. (Σηµείωση): Εάν την ροσφορά υ ογράφει για λογαριασµό της εταιρείας φυσικό ρόσω ο διαφορετικό α ό το νόµιµο εκ ρόσω ο αυτής, ό ως αυτός ροκύ τει α ό τα αρα άνω έγγραφα, α αιτείται η ροσκόµιση ε ισήµου αντιγράφου της α όφασης του ιοικητικού Συµβουλίου µε την ο οία αρέχεται η σχετική ληρεξουσιότητα. Πιστο οιητικό (εκδοθέν µετά την 1 η Οκτωβρίου 2011) εγγραφής της εταιρείας στο αρµόδιο Ε ιµελητήριο της έδρας της εταιρείας. Σε ερί τωση Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε): Ε ίσηµο αντίγραφο ή ε ικυρωµένο φωτοαντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και των τυχόν τρο ο οιήσεών του ή του τελευταίου κωδικο οιηµένου καταστατικού και αντίγραφα των ΦΕΚ ό ου έγιναν οι αντίστοιχες δηµοσιεύσεις. Βεβαίωση του Γραµµατέα του οικείου Πρωτοδικείου ερί καταχώρησης του καταστατικού της εταιρείας στα οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου. Πρόσφατο (εκδοθέν µετά την 1η Οκτωβρίου 2011) ιστο οιητικό Πρωτοδικείου ερί καταστατικών τρο ο οιήσεων. Ε ίσηµο αντίγραφο ή ε ικυρωµένο φωτοαντίγραφο των α οφάσεων ερί διορισµού του εν ενεργεία διαχειριστή της εταιρείας και αντίγραφο του ΦΕΚ ό ου έγινε η αντίστοιχη δηµοσίευση. Πιστο οιητικό (εκδοθέν µετά την 1η Οκτωβρίου 2011) εγγραφής της εταιρείας στο αρµόδιο Ε ιµελητήριο της έδρας της εταιρείας. Σε ερί τωση Οµορρύθµων ή Ετερορρύθµων Εταιρειών (Ο.Ε. ή Ε.Ε.): Ε ίσηµο αντίγραφο ή νόµιµα ε ικυρωµένο φωτοαντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και των τυχόν τρο ο οιήσεών του. Πρόσφατο (εκδοθέν µετά την 1η Οκτωβρίου 2011) ιστο οιητικό Πρωτοδικείου ερί καταστατικών τρο ο οιήσεων. Πιστο οιητικό (εκδοθέν µετά την 1η Οκτωβρίου 2011) εγγραφής της εταιρείας στο αρµόδιο Ε ιµελητήριο της έδρας της εταιρείας. Τ -8/19

15 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ε ίσης, κάθε αλλοδα ή εταιρεία ρέ ει να α οδείξει ροσκοµίζοντας τα σχετικά α οδεικτικά έγγραφα ότι είναι εγγεγραµµένη στα σχετικά ε αγγελµατικά µητρώα της χώρας ό ου είναι εγκατεστηµένη, µε τους όρους ου ροβλέ ονται α ό τη νοµοθεσία της χώρας αυτής Μ ορεί να α οκλεισθεί του διαγωνισµού κάθε διαγωνιζόµενος εάν: α. Βρίσκεται υ ό τώχευση, εκκαθάριση, αύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή τωχευτικό συµβιβασµό, ή σε ο οιαδή οτε ανάλογη κατάσταση ου ροκύ τει α ό αρόµοια διαδικασία ροβλε όµενη α ό τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. β. Εκινήθη εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε τώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, τωχευτικού συµβιβασµού, ή ο οιαδή οτε άλλη αρόµοια διαδικασία ροβλε όµενη α ό τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. γ. Καταδικάσθηκε για αδίκηµα ου αφορά την ε αγγελµατική διαγωγή του, µε βάση α όφαση η ο οία έχει ισχύ δεδικασµένου. δ. Έχει δια ράξει βαρύ ε αγγελµατικό αρά τωµα, ου µ ορεί να δια ιστωθεί µε ο οιοδή οτε µέσο α ό την Αναθέτουσα Αρχή. ε. εν έχει εκ ληρώσει τις υ οχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας ου είναι εγκατεστηµένος ή σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία. στ. εν έχει εκ ληρώσει τις υ οχρεώσεις του τις σχετικές µε την ληρωµή των φόρων και τελών σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία. ζ. Είναι ένοχος υ οβολής ψευδούς δηλώσεως, ή αραλήψεως υ οβολής των ληροφοριών ου α αιτούνται στα λαίσια του αρόντος διαγωνισµού. Προς α όδειξη ότι ο διαγωνιζόµενος δεν εµ ί τει σε καµία α ό τις αρα άνω ερι τώσεις θα ρέ ει να υ οβληθούν: α. Για τις ερι τώσεις των στοιχείων (α), (β),(γ), (δ), (ε), (στ) και (ζ) σχετικό ιστο οιητικό ή έγγραφο εκδιδόµενο α ό ικαστική ή ιοικητική Αρχή της χώρας καταγωγής ή ροέλευσης, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι ληρούνται αυτές οι ροϋ οθέσεις. Για την Ελλάδα τα ανωτέρω στοιχεία (α) και (β) α οδεικνύονται µε σχετικά ιστο οιητικά των οικείων Πρωτοδικείων. Α ό τα ιστο οιητικά αυτά ρέ ει να ροκύ τει ότι: Ο διαγωνιζόµενος δεν κηρύχθηκε σε κατάσταση τώχευσης, εν έχει κατατεθεί, κατά την τελευταία διετία, αίτηση για να κηρυχθεί ο διαγωνιζόµενος σε κατάσταση τώχευσης, Τ -9/19

16 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ εν έχει κατατεθεί αίτηση για διορισµό ή αντικατάσταση εκκαθαριστού ή συνεκκαθαριστού, εν έχει καταχωρηθεί δικαστική α όφαση ου να θέτει τον διαγωνιζόµενο υ ό αναγκαστική διαχείριση, Η α αίτηση του ανωτέρω στοιχείου (γ) καλύ τεται για την Ελλάδα µε ροσκόµιση α οσ άσµατος οινικού µητρώου, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι τα ρόσω α ου καταγράφονται στην ε όµενη υ ο αράγραφο της συµµετέχουσας ε ιχείρησης δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική α όφαση για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της ε αγγελµατικής τους δραστηριότητας. Σε ερί τωση ου στο α όσ ασµα Ποινικού Μητρώου αναγράφεται καταδικαστική α όφαση, ο νόµιµος εκ ρόσω ος οφείλει να συνυ οβάλει Υ εύθυνη ήλωση του ν.1599/1986, στην ο οία αναλυτικά θα ροσδιορίζεται το αδίκηµα. Υ όχρεα ρόσω α για την υ οβολή α οσ άσµατος οινικού µητρώου είναι: για την ερί τωση Α.Ε., Πρόεδρος.Σ., ιευθύνων Σύµβουλος και µέλη.σ. για την ερί τωση Ε.Π.Ε., διαχειριστές για την ερί τωση Ο.Ε. και Ε.Ε., διαχειριστές και οµόρρυθµοι εταίροι για κάθε άλλη ερί τωση νοµικού ροσώ ου, οι νόµιµοι εκ ρόσω οί του. Σε ερί τωση Ε.Π.Ε. τα αρα άνω τέσσερα (4) ιστο οιητικά του Πρωτοδικείου θα ρέ ει να ροσκοµισθούν και για τους διαχειριστές ροσω ικά. Σε ερί τωση Ο.Ε. ή Ε.Ε. τα ίδια ιστο οιητικά θα ρέ ει να ροσκοµισθούν και για τους εταίρους ροσω ικά. β. Για τις ερι τώσεις των στοιχείων (ε) και (στ) ιστο οιητικό εκδιδόµενο α ό την αρµόδια αρχή του Ελληνικού Κράτους, ή και του οικείου κράτους όσον αφορά το ιστο οιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας. Για την Ελλάδα το στοιχείο (ε) α οδεικνύεται µε τη βεβαίωση µη οφειλής ου εκδίδεται α ό το ΙΚΑ ή άλλο ασφαλιστικό φορέα. Το στοιχείο (στ) α οδεικνύεται µε το α οδεικτικό ενηµερότητας για χρέη ρος το ηµόσιο ου εκδίδουν οι αρµόδιες.ο.υ. Για όσες εταιρείες δεν φορολογούνται στην Ελλάδα α αιτείται να ροσκοµισθεί βεβαίωση α ό τις αρµόδιες ελληνικές αρχές ή υ εύθυνη δήλωση των διαγωνιζοµένων ότι δεν φορολογούνται στην Ελλάδα. Σε ερί τωση Ε.Π.Ε. τα ιστο οιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας ή η υ εύθυνη δήλωση ως ανωτέρω θα ρέ ει να ροσκοµιστούν και για τους διαχειριστές ροσω ικά και σε ερί τωση Ο.Ε ή Ε.Ε. και για τους εταίρους ροσω ικά. γ. Για τις ερι τώσεις των στοιχείων (δ) και (ζ) οι διαγωνιζόµενοι ρέ ει να υ οβάλουν Υ εύθυνη ήλωση του Ν. 1599/1986 µε την ο οία να δηλώνουν ότι δεν έχουν δια ράξει βαρύ ε αγγελµατικό αρά τωµα, ότι όλα τα Τ -10/19

17 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ στοιχεία και οι ληροφορίες ου υ οβάλουν στο διαγωνισµό είναι αληθή και ότι έχουν ε ίγνωση ότι η υ οβολή ψευδών στοιχείων ή η αράλειψη υ οβολής των στοιχείων ου α αιτούνται συνιστούν λόγο α οκλεισµού τους α ό το ιαγωνισµό. Όλα τα αναφερόµενα αρα άνω ιστο οιητικά ρέ ει να έχουν εκδοθεί ρόσφατα και σε κάθε ερί τωση η ηµεροµηνία έκδοσής τους να µην είναι ρογενέστερη της 1ης Οκτωβρίου Όλες δε οι Υ εύθυνες ηλώσεις ου ζητούνται θα ρέ ει να έχουν θεώρηση του γνήσιου της υ ογραφής α ό δηµόσια αρχή Σε ερί τωση Σύµ ραξης Εταιρειών, όλα τα έγγραφα στοιχεία, υ εύθυνες δηλώσεις και ιστο οιητικά των ανωτέρων σηµείων, υ οβάλλονται για κάθε συµ ράττουσα εταιρεία χωριστά. Ε ι λέον ρέ ει να υ οβληθούν δηλώσεις των νοµίµων εκ ροσώ ων κάθε συµ ράττουσας εταιρείας χωριστά και σε ερί τωση Α.Ε. ε ίσηµο αντίγραφο σχετικής α όφασης του Σ της κάθε εταιρείας, ό ου θα αναφέρονται ρητά: α) Η α οδοχή της σύµ ραξης για την α ό κοινού συµµετοχή στο διαγωνισµό και την εκτέλεση της Σύµβασης, β) Ο τρό ος κατανοµής της αµοιβής µεταξύ των εταιρειών ου συµµετέχουν στη σύµ ραξη, γ) Θα διορίζεται µία α ό τις συµ ράττουσες εταιρείες ως κοινός εκ ρόσω ος της σύµ ραξης α έναντι στην ΣΤΑΣΥ καθ όλη την διάρκεια της σύµβασης, η ο οία θα έχει την ανέκκλητη εντολή και ληρεξουσιότητα των υ ολοί ων εταιρειών για να εκ ροσω εί την σύµ ραξη και να δεσµεύει τις συµ ράττουσες εταιρείες α έναντι στην ΣΤΑΣΥ και γενικότερα να ενεργεί και δηλώνει κάθε τι α αραίτητο για την ραγµατο οίηση της σύµβασης. δ) Θα δηλώνουν ότι ευθύνονται αλληλέγγυα και σε ολόκληρο η κάθε µία α ό αυτές για τις υ οχρεώσεις ου α ορρέουν α ό την σύµβαση α έναντι στην ΣΤΑΣΥ και ε) Θα δεσµεύονται ότι σε ερί τωση ου τους ανατεθεί η σύµβαση θα συντάξουν συµβολαιογραφικό έγγραφο, ου θα ροσκοµίσουν στην ΣΤΑΣΥ, στο ο οίο θα συµ εριλάβουν υ οχρεωτικά όλα τα αρα άνω στοιχεία α, β, γ, δ αναφερόµενα 5.3 Η ΣΤΑΣΥ ε ιφυλάσσεται να ζητήσει ο οιοδή οτε άλλο έγγραφο κριθεί α αραίτητο µετά την ανάγνωση των νοµιµο οιητικών και λοι ών εγγράφων στοιχείων ου θα υ οβληθούν και ο Ανάδοχος υ οχρεούται να τα καταθέσει. Η µη ροσκόµιση των α αιτούµενων στοιχείων α οτελεί λόγο α όρριψης του Αναδόχου, του ο οίου κατα ί τει η εγγυητική ε ιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό ρος όφελος της ΣΤΑΣΥ, ύστερα α ό α όφαση του ιοικητικού της Συµβουλίου, και, εφόσον κριθεί ότι δε συντρέχει λόγος µαταίωσης του Τ -11/19

18 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ διαγωνισµού, ο διαγωνιζόµενος του ο οίου η ροσφορά έ εται στην τελική κατάταξη ου έχει συντάξει η Ε ιτρο ή ιαγωνισµού καλείται να υ οβάλλει τα ίδια Νοµιµο οιητικά Έγγραφα, υ ό τις ίδιες ως άνω στην αρούσα αράγραφο ροϋ οθέσεις. 5.4 Εφόσον συντρέχουν οι αρα άνω ροϋ οθέσεις η ΣΤΑΣΥ, θα καλέσει τον Ανάδοχο, µέσα σε ροθεσµία ου θα του θέσει να ροσέλθει για την υ ογραφή του ασφαλιστηρίου συµβολαίου και άντως µέσα στον χρόνο ισχύος της Προσφοράς του. Αν η ροθεσµία αυτή εράσει ά ρακτη µε υ αιτιότητα του ανακηρυχθέντος Αναδόχου, ο ο οίος αρά το γεγονός ότι εκλήθη, δεν ροσέλθει για την υ ογραφή της Σύµβασης κατα ί τει η εγγυητική ε ιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό ρος όφελος της ΣΤΑΣΥ και, ύστερα α ό α όφαση του ιοικητικού της Συµβουλίου, και, εφόσον κριθεί ότι δε συντρέχει λόγος µαταίωσης του διαγωνισµού, ο διαγωνιζόµενος του ο οίου η ροσφορά έ εται στην τελική κατάταξη ου έχει συντάξει η Ε ιτρο ή ιαγωνισµού καλείται για την υ ογραφή της Σύµβασης, υ ό τις ίδιες ως άνω στην αρούσα αράγραφο ροϋ οθέσεις για την υ ογραφή της σύµβασης και άντως µέσα στο χρόνο ισχύος της ροσφοράς του. 5.5 Με την υ ογραφή του ασφαλιστηρίου συµβολαίου ο Ανάδοχος υ οχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Ε ιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύµβασης, οσού ίσου ρος το είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικού συµβατικού τιµήµατος. 5.6 Ε ισηµαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής Ε ιστολής Καλής Εκτέλεσης ρέ ει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή να ισχύει µέχρι ε ιστροφής της στην Τρά εζα. Η Εγγυητική Ε ιστολή Καλής Εκτέλεσης θα εκδοθεί σύµφωνα µε το Υ όδειγµα ου δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της αρούσας ιακήρυξης. Η Εγγυητική Ε ιστολή Καλής Εκτέλεσης θα εκδοθεί α ό αναγνωρισµένη Τρά εζα ου λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-µέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. και έχει το δικαίωµα έκδοσης εγγυητικών ε ιστολών, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Η Εγγυητική Ε ιστολή Καλής Εκτέλεσης ε ιστρέφεται άτοκα στον Ανάδοχο µετά την λύση ή λήξη της Σύµβασης µε την ροϋ όθεση ότι δεν εκκρεµούν αξιώσεις της ΣΤΑΣΥ για ο οιαδή οτε υ αίτια ή ανυ αίτια αθέτηση των όρων της Σύµβασης και δεν έχει υ άρξει λόγος για κατά τωσή της ολική ή µερική. 6. ΤΙΤΛΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο τίτλος του διαγωνισµού είναι ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ,00. Ο τίτλος αυτός ρέ ει να αναγράφεται σε όλους τους φακέλους και υ οφακέλους των ροσφορών και γενικά σε όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και λοι ά στοιχεία, ου θα υ οβληθούν α ό τους διαγωνιζοµένους, συνοδευόµενος α ό τον κωδικό αναφοράς Τ -010/11. Τ -12/19

19 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 7. ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 7.1. εκτά στο διαγωνισµό γίνονται φυσικά ή νοµικά ρόσω α, τα ο οία έχουν κληθεί να συµµετέχουν στο διαγωνισµό και έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόµιµα σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία, και συγκεκριµένα τις διατάξεις του Ν.. 400/70, ό ως αυτό τρο ο οιήθηκε και ισχύει σήµερα Ε ισηµαίνεται ότι κάθε διαγωνιζόµενος µ ορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος µιας και µόνο σύµ ραξης Προκειµένου να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να καταθέσουν µε την ροσφορά τους τρα εζική εγγυητική ε ιστολή συµµετοχής για οσό ίσο µε δυο χιλιάδες εντακόσια Ευρώ (2.500,00 ) Η εγγυητική αυτή ε ιστολή θα ισχύει για χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) µηνών α ό τη λήξη της ροθεσµίας υ οβολής των ροσφορών και θα εκδοθεί σύµφωνα µε το Υ όδειγµα Α ου δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της αρούσας ιακήρυξης. Σε ερί τωση κατά την ο οία η έκδοση της εγγυητικής ε ιστολής δεν είναι δυνατή να γίνει στην ελληνική γλώσσα, γιατί η εκδότρια Τρά εζα δεν λειτουργεί στην Ελλάδα, θα εκδίδεται στην αγγλική γλώσσα σύµφωνα µε το Υ όδειγµα Β ου δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της αρούσας ιακήρυξης. Η εγγυητική ε ιστολή συµµετοχής θα εκδοθεί α ό αναγνωρισµένη Τρά εζα ου λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-µέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. και έχει το δικαίωµα έκδοσης εγγυητικών ε ιστολών, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία Σε ερί τωση ου ο διαγωνιζόµενος είναι σύµ ραξη, η εγγυητική ε ιστολή ρέ ει να εκδοθεί υ έρ όλων των µελών της σύµ ραξης και όχι υ έρ µεµονωµένων µελών ξεχωριστά Προσφορά ου δεν συνοδεύεται α ό εγγυητική ε ιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, δεν γίνεται δεκτή Η εγγυητική ε ιστολή ε ιστρέφεται άτοκα στον ανακηρυχθέντα Ανάδοχο µε την υ ογραφή της Σύµβασης. Στους υ όλοι ους διαγωνιζοµένους οι εγγυητικές ε ιστολές ε ιστρέφονται άτοκα µέσα σε τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες α ό την ανακοίνωση σε αυτούς της α όφασης του ιοικητικού Συµβουλίου µε την ο οία κατακυρώνεται ο διαγωνισµός Η εγγυητική ε ιστολή συµµετοχής κατα ί τει όταν ο ανακηρυχθείς Ανάδοχος, αν έχει ροσκληθεί, δεν ροσέλθει για την υ ογραφή της Σύµβασης, εντός της ταχθείσας α ό την ΣΤΑΣΥ ροθεσµίας, ό ως κατωτέρω αναφέρεται. Τ -13/19

20 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 8. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΕΥΧΩΝ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ/ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 8.1 Το αρόν Τεύχος ιακήρυξης και το Τεύχος του Ασφαλιστικού Προγράµµατος Αστικής Ευθύνης Τροµοκρατικών Ενεργειών διατίθενται στους ενδιαφερόµενους δωρεάν, οι ο οίοι µ ορούν να τα ροµηθευτούν ε ιτό ου α ευθυνόµενοι στην ΣΤΑΣΥ ως εξής: ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. Υ ηρεσία Πρωτοκόλλου Αθηνάς 67, Αθήνα Τηλ.: Fax: (εργάσιµες ηµέρες και ώρες 09:00 15:00) Ε ίσης, η διακήρυξη διατίθεται και στην ιστοσελίδα της ΣΤΑΣΥ α ό την ο οία οι ενδιαφερόµενοι µ ορούν να την αραλάβουν. 8.2 Οι ενδιαφερόµενοι θα ρέ ει να υ οβάλουν τυχόν α ορίες και ερωτήµατα σχετικά µε τους όρους του διαγωνισµού α ευθυνόµενοι εγγράφως στην διεύθυνση ου αναφέρεται στο άρθρο 8.1 µέχρι την ηµεροµηνία ου θα τους σταλεί µε τηλεοµοιοτυ ία, µε ρητή αναφορά στον τίτλο και τον κωδικό αναφοράς του διαγωνισµού, ό ως αυτός εριγράφεται στο άρθρο 6 ΤΙΤΛΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Η ΣΤΑΣΥ θα συγκεντρώσει όλα τα ερωτήµατα και εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών α ό την λήξη της ροθεσµίας για την υ οβολή α ό τους υ οψηφίους α οριών και ερωτηµάτων, θα εκδώσει Τεύχος ιευκρινήσεων, το ο οίο θα µ ορούν να ροµηθευτούν οι ενδιαφερόµενοι α ευθυνόµενοι στην ΣΤΑΣΥ, ό ως εριγράφεται στην αράγραφο 8.1. ανωτέρω. Στο τεύχος αυτό είναι ε ίσης δυνατόν να εριληφθούν βελτιώσεις, συµ ληρώσεις ή τρο ο οιήσεις όρων των τευχών, ου τυχόν ροκύψει ότι α αιτούνται. Για το λόγο αυτό καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να µην αµελήσουν να το ροµηθευτούν. Το Τεύχος ιευκρινήσεων συµ ληρώνει και ενσωµατώνεται στα τεύχη του ιαγωνισµού και θεωρείται ανα όσ αστο µέρος της αρούσας ιακήρυξης. 8.3 Η ροσφορά, ε ί οινή α οκλεισµού, ρέ ει να ακολουθεί σε ότι αφορά, τον τρό ο υ οβολής και το εριεχόµενο του φακέλου, ό ως αυτά ορίζονται στην αρούσα ιακήρυξη. 8.4 Ο φάκελος της ροσφοράς ρέ ει να κατατεθεί ή να α οσταλεί µε συστηµένη ε ιστολή ή µε υ ηρεσία courier στην έδρα της ΣΤΑΣΥ, να είναι σφραγισµένος και να φέρει υ οχρεωτικά την αρακάτω ετικέτα: Τ -14/19

21 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Τ -010/11 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ Προς: ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Υ ηρεσία Πρωτοκόλλου Αθηνάς 67, Αθήνα Υ όψη: Ε ιτρο ής διαγωνισµού ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 8.5 Ο Φάκελος της ροσφοράς, ρέ ει να εριέχει δύο (2) σφραγισµένους Υ οφακέλους, µε τις ενδείξεις αντίστοιχα Υ οφάκελος Νοµιµο οιητικών Στοιχείων & Ουσιαστικών Προσόντων και Υ οφάκελος Οικονοµικής Προσφοράς. 8.6 Στο Φάκελο της ροσφοράς και στους Υ οφακέλους ου θα εριέχονται στο Φάκελο αυτό ρέ ει να αναγράφεται ο τίτλος του διαγωνισµού, η ε ωνυµία και η διεύθυνση του διαγωνιζοµένου. Προκειµένου για σύµ ραξη εταιρειών θα αναγράφονται τα στοιχεία (ε ωνυµία, διεύθυνση) όλων των εταιρειών - µελών της σύµ ραξης. 8.7 Η ροθεσµία υ οβολής των ροσφορών λήγει την 28 η Νοεµβρίου 2011 ηµέρα ευτέρα και ώρα το ική. Οι διαγωνιζόµενοι δεσµεύονται α ό την ροσφορά τους για χρονικό διάστηµα εκατόν είκοσι ηµερών (120) α ό την ηµεροµηνία λήξης της ροθεσµίας αυτής. 8.8 Στην ερί τωση α οστολής της ροσφοράς µε συστηµένη ε ιστολή, ή courier διευκρινίζεται ότι οι διαγωνιζόµενοι φέρουν την ευθύνη της έγκαιρης αραλαβής της α ό την ΣΤΑΣΥ, δεδοµένου ότι ρέ ει να έχει εριέλθει στην ΣΤΑΣΥ µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα ου αναφέρονται ανωτέρω και όχι α λώς να έχει ταχυδροµηθεί µέχρι τότε. Τ -15/19

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745,.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141369 FAX: 210-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 6731 Ηµεροµηνία :09.04.2015

Αριθ. Πρωτ. : 6731 Ηµεροµηνία :09.04.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής 1. Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) ρυθµίζει τη φορολογία του εισοδήµατος : α) των φυσικών ροσώ ων, β) των νοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: :ΒΙΡΥ46ΨΧΕΣ-3ΕΑ

ΑΔΑ: :ΒΙΡΥ46ΨΧΕΣ-3ΕΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΚΩΣΠ Ταχ. Δ/νση : Καρόλου 1-3 104 37 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Ι. Αντύπας Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση : Διασταύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004)

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004) Αθήνα, 1 Μαρτίου 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 / 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα ιακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12.

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12. Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048 - ΝΠ - Ταχ. /νση. Παπαρηγοπούλου 7 Τκ 54630 Θεσ/νίκη Υπεύθυνος: Λαδάς Σωκράτης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983). Ανήκει στη διακήρυξη ΥΠΑ 11/2014 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 11/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αρ. πρωτ.998 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 03/03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 2619 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, TK 15236, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 213-2052518/508 ΦΑΞ: 213-2052441

Διαβάστε περισσότερα

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) Κυδωνίας 29, Χανιά 73135 τηλ. : 28213 41629 Fax : 28213 95292 email: Paidikoi_Stathmoi@chania.gr www.chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 16 Aπριλίου 2013 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.Π.:ΣΤ5/Φ.085.1/0875/ΑΣ 7963 ΤΜΗΜΑ Ι Γραφείο 38 Αριθμός διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ. Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ. Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/6/2014 Αρ πρωτ: 36763 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767

Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36766 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Ε.ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα