Αριθµός απόφασης: C-244/11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθµός απόφασης: C-244/11"

Transcript

1 Εκτύπωση Σελίδας Παρουσίαση Καταχώρισης Νοµολογία ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθµός απόφασης: C-244/11 Το κείµενο που ακολουθεί δηµοσιεύεται στον τόµο 2013, σελ. 51 Προεδρεύων: L. Bay Larsen ικαστής: A. Prechal Γενικός Εισαγγελέας: P. Cruz Villalon Kείµενο απόφασης 1. Με την προσφυγή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητεί από το ικαστήριο να αναγνωρίσει ότι η Ελληνική ηµοκρατία, καθορίζοντας τις απαιτήσεις του άρθρου 11, παράγραφος 1, σε συνδυασµό µε το άρθρο 11, παράγραφος 2, καθώς και εκείνες του άρθρου 11, παράγραφος 3, του νόµου 3631/2008 περί συστάσεως Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής (ΦΕΚ Α 6/ ), παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τα άρθρα 63 ΣΛΕΕ και 49 ΣΛΕΕ που αφορούν, αντιστοίχως, την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων και την ελευθερία εγκαταστάσεως. Το νοµικό πλαίσιο 2. Το άρθρο 11 του νόµου 3631/2008 ορίζει τα εξής: «1. Επί ανωνύµων εταιριών εθνικής στρατηγικής σηµασίας, που έχουν ή είχαν µονοπωλιακό χαρακτήρα, και ιδίως όταν πρόκειται για εταιρίες που έχουν στην κυριότητα τους ή εκµεταλλεύονται ή διαχειρίζονται εθνικά δίκτυα υποδοµών, η απόκτηση από άλλο µέτοχο, εκτός του Ελληνικού ηµοσίου, ή από συνδεδεµένες µε αυτόν επιχειρήσεις [ ], ή από µετόχους που δρουν από κοινού µε εναρµονισµένο τρόπο, δικαιωµάτων ψήφου από 20% του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου και άνω, προϋποθέτει την προγενέστερη έγκριση της ιυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων του ν. 3049/2002, κατά τη διαδικασία του νόµου αυτού. 2. Η έγκριση χορηγείται εφόσον πληρούνται κριτήρια αξιολόγησης προς όφελος του δηµοσίου συµφέροντος, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής και απρόσκοπτη παροχή των προσφερόµενων υπηρεσιών και λειτουργία των δικτύων. Ενδεικτικά λαµβάνονται υπόψη ως κριτήρια αξιολόγησης και συνεκτιµώνται: α ) η εµπειρία των τρίτων µετόχων στο αντικείµενο των ανωτέρω επιχειρήσεων, β ) η φερεγγυότητά τους, γ ) πληροφορίες αναφορικά µε τις επενδυτικές τους στρατηγικές, δ ) η διαφάνεια των συναλλαγών τους, ε ) τα συγκεκριµένα επιχειρηµατικά τους σχέδια, στ ) το µέγεθος και το είδος του επενδυτικού τους προγράµµατος, ζ ) το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς, η ) η διασφάλιση των θέσεων εργασίας, θ ) η δοµή του µετοχικού τους κεφαλαίου και ιδίως η συµµετοχή κεφαλαίων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει της αρχής της διαφάνειας και της αµοιβαιότητας, ι ) ο τρόπος λήψεως αποφάσεων. 3. Οι αποφάσεις των ως άνω εταιριών εθνικής στρατηγικής σηµασίας που αναφέρονται στα ακόλουθα θέµατα υπόκεινται για την εγκυρότητά τους σε έγκριση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών προς διασφάλιση του δηµοσίου συµφέροντος. α) Στη διάλυση της εταιρίας, τη θέση της σε εκκαθάριση και τον ορισµό εκκαθαριστών. β) Σε οποιοδήποτε εταιρικό µετασχηµατισµό των ανωτέρω επιχειρήσεων, όπως ενδεικτικά στη µετατροπή, τη συγχώνευση µε άλλη εταιρία, τη συγχώνευση µε σύσταση νέας ανώνυµης εταιρίας, τη διάσπαση, µε οποιαδήποτε µορφή και αν αυτή πραγµατοποιείται, ή την απόσχιση κλάδου ή κλάδων, η οποία µπορεί να θέσει σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών σε τοµείς στρατηγικής σηµασίας. γ) Σε οποιαδήποτε µεταφορά, µεταβολή ή µετατροπή, οποιαδήποτε εκχώρηση, παροχή ως εγγύηση, καθώς και σε οποιαδήποτε µεταβολή ή αλλαγή του προορισµού των στρατηγικής σηµασίας στοιχείων του ενεργητικού των ανωτέρω εταιριών και των βασικών δικτύων και υποδοµών για την οικονοµική και κοινωνική ζωή της χώρας, καθώς και για την ασφάλειά της. 4. Η έγκριση της προηγούµενης παραγράφου παρέχεται µε υπουργική απόφαση που εκδίδεται εντός χρονικού διαστήµατος τριάντα (30) ηµερών από της υποβολής της αποφάσεως της εταιρίας στον Υπουργό. Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσµίας αυτής, θεωρείται ότι η απαιτούµενη έγκριση έχει παρασχεθεί. [ ]» [ ] Επί της προσφυγής Επί της υπάρξεως περιορισµών στις θεµελιώδεις ελευθερίες Επιχειρήµατα των διαδίκων 7. Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι το σύστηµα προηγουµένης εγκρίσεως το οποίο προβλέπεται από το άρθρο 11, παράγραφος 1, του νόµου 3631/2008 καθώς και η δυνατότητα εκ των υστέρων ελέγχου που προβλέπεται από την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου συνιστούν περιορισµούς τόσο της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων όσο και της ελευθερίας εγκαταστάσεως. 8. Εφόσον οι ιδιώτες επενδυτές µπορούν να αγοράσουν µετοχές των εν λόγω εθνικής στρατηγικής σηµασίας εταιριών που είναι διαπραγµατεύσιµες στο Χρηµατιστήριο, το σύστηµα προηγουµένης εγκρίσεως εφαρµόζεται σε εταιρίες ήδη εν µέρει ιδιωτικοποιηµένες. Συνεπώς, ένα τέτοιο σύστηµα δεν εκφεύγει των θεµελιωδών κανόνων της Συνθήκης ΕΚ δυνάµει του άρθρου 295 ΕΚ. 9. Όσον αφορά, πρώτον, τους κανόνες της Συνθήκης σχετικά µε την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων, δεν αµφισβητείται ότι το σύστηµα αυτό εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής των εν λόγω κανόνων εφόσον αφορά τις λεγόµενες «άµεσες» επενδύσεις, ιδίως υπό µορφή συµµετοχής στο κεφάλαιο επιχειρήσεως µε την απόκτηση µετοχών που παρέχει τη δυνατότητα πραγµατικής συµµετοχής στη διαχείριση της εταιρίας και στον έλεγχό της.

2 10. Όσον αφορά τη δυνατότητα εκ των υστέρων ελέγχου την οποία προβλέπει το άρθρο 11, παράγραφος 3, του νόµου 3631/2008, η Επιτροπή φρονεί ότι έχει ως αποτέλεσµα την παρεµπόδιση της πραγµατικής συµµετοχής των µετόχων στη διαχείριση και τον έλεγχο των εµπιπτουσών στη ρύθµιση εταιριών και είναι ικανή να αποτρέψει τους εγκατεστηµένους σε άλλα κράτη µέλη επιχειρηµατίες να επενδύσουν στο κεφάλαιο των εν λόγω εταιριών. 11. εύτερον, η Επιτροπή υποστηρίζει ότι το σύστηµα προηγουµένης εγκρίσεως και η ρύθµιση περί εκ των υστέρων ελέγχου συνιστούν επίσης περιορισµούς της ελευθερίας εγκαταστάσεως κατά την έννοια του άρθρου 49 ΣΛΕΕ. 12. Η Ελληνική ηµοκρατία υποστηρίζει ότι οι διατάξεις του άρθρου 11 του νόµου 3631/2008 δεν συνιστούν περιορισµούς της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων ούτε περιορισµούς της ελευθερίας εγκαταστάσεως. 13. Οι διατάξεις αυτές εφαρµόζονται όχι σε ήδη ιδιωτικοποιηµένες επιχειρήσεις στις οποίες το ηµόσιο διατηρεί ειδικά προνόµια, γνωστά ως «golden shares», αλλά σε επιχειρήσεις εθνικής στρατηγικής σηµασίας που δεν έχουν ακόµα ιδιωτικοποιηθεί, ήτοι σε επιχειρήσεις στις οποίες το ηµόσιο δεν είχε εκχωρήσει, κατά τον χρόνο ενάρξεως της ισχύος του νόµου αυτού, τη στρατηγική συµµετοχή του στο µετοχικό κεφάλαιο η οποία του παρέχει την ευχέρεια να ασκεί αποφασιστική επιρροή στη διαµόρφωση της βουλήσεως των εταιρικών οργάνων. 14. Κατά την Ελληνική ηµοκρατία, τα µέτρα που λαµβάνει ένα κράτος µέλος για την ιδιωτικοποίηση τέτοιων εθνικής στρατηγικής σηµασίας επιχειρήσεων ελεγχοµένων από το ηµόσιο εκφεύγουν, δυνάµει του άρθρου 295 ΕΚ, του πεδίου εφαρµογής των θεµελιωδών ελευθεριών που καθιερώνει η Συνθήκη, υπό την προϋπόθεση ότι το καθεστώς ιδιωτικοποιήσεως στηρίζεται σε κριτήρια αντικειµενικά, µη εισάγοντα διακρίσεις και εκ των προτέρων γνωστά στις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις και προβλέπει µέσα ένδικης προστασίας. Εκτίµηση του ικαστηρίου 15. Όσον αφορά, πρώτον, το επιχείρηµα που αντλεί η Ελληνική ηµοκρατία από το άρθρο 295 ΕΚ, κατά το οποίο «η [ ] Συνθήκη δεν προδικάζει µε κανένα τρόπο το καθεστώς της ιδιοκτησίας στα κράτη µέλη», αρκεί η υπενθύµιση ότι το ικαστήριο έχει κρίνει ότι το εν λόγω άρθρο δεν έχει ως αποτέλεσµα την εξαίρεση των ισχυόντων εντός των κρατών µελών καθεστώτων ιδιοκτησίας από την εφαρµογή των θεµελιωδών κανόνων της Συνθήκης (απόφαση της 18ης Ιουλίου 2007, C-503/04, Επιτροπή κατά Γερµανίας, Συλλογή 2007, σ. I-6153, σκέψη 37). 16. Ειδικότερα, το ικαστήριο έχει κρίνει ότι, µολονότι το άρθρο 295 ΕΚ δεν θίγει την ευχέρεια των κρατών µελών να θεσπίζουν ένα καθεστώς κτήσεως εγγείου ιδιοκτησίας, ένα τέτοιο καθεστώς εξακολουθεί να διέπεται από τους θεµελιώδεις κανόνες του δικαίου της Ένωσης, ιδίως τους κανόνες περί απαγορεύσεως των διακρίσεων, περί της ελευθερίας εγκαταστάσεως και περί της ελευθερίας κινήσεως των κεφαλαίων (απόφαση της 23ης Σεπτεµβρίου 2003, C-452/01, Ospelt και Schlössle Weissenberg, Συλλογή 2003, σ. I-9743, σκέψη 24 και εκεί παρατιθέµενη νοµολογία). 17. Εποµένως, προκειµένου για το άρθρο 11 του νόµου 3631/2008 που αποτελεί, όπως εξέθεσε η Ελληνική ηµοκρατία, µέρος της εθνικής ρυθµίσεως περί ιδιωτικοποιήσεως ορισµένων ανωνύµων εταιριών εθνικής στρατηγικής σηµασίας που ελέγχονται από το κράτος µέλος αυτό, το άρθρο 295 ΕΚ δεν θίγει µεν την ευχέρεια των κρατών µελών να θεσπίζουν ένα τέτοιο καθεστώς αποκρατικοποιήσεως, εντούτοις το καθεστώς αυτό πρέπει να είναι σύµφωνο προς τους θεµελιώδεις κανόνες της Συνθήκης µεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται, ιδίως, οι θεµελιώδεις ελευθερίες τις οποίες αφορά η υπό κρίση υπόθεση. 18. Εξάλλου, σε περίπτωση που ένα κράτος αποφασίσει να µετατρέψει δηµόσιες επιχειρήσεις σε ανώνυµες εταιρίες των οποίων οι µετοχές είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο και µπορούν, καταρχήν, να αγοράζονται ελεύθερα στην αγορά, επιτρέποντας έτσι σε ιδιώτες επενδυτές να µετέχουν, σε µη αµελητέο βαθµό, στο κεφάλαιο των εταιριών αυτών, όπως στην περίπτωση των επιδίκων ανωνύµων εταιριών εθνικής στρατηγικής σηµασίας, δεν µπορεί να γίνει δεκτό ότι ένα κράτος µέλος µπορεί να επικαλεστεί το άρθρο 295 ΕΚ ώστε να εξαιρέσει από την εφαρµογή των θεµελιωδών ελευθεριών τις οποίες εγγυάται η Συνθήκη τέτοιες αποκτήσεις µετοχών µε την υπαγωγή τους σε σύστηµα εγκρίσεως, διότι σε διαφορετική περίπτωση δηµιουργείται µη δικαιολογηµένο κενό στο σύστηµα προστασίας αυτών των θεµελιωδών ελευθεριών. 19. Η Επιτροπή φρονεί, περαιτέρω ότι το σύστηµα προηγουµένης εγκρίσεως και η δυνατότητα περί εκ των υστέρων ελέγχου που προβλέπονται από το άρθρο 11 του νόµου 3631/2008 εµπίπτουν τόσο στο άρθρο 43 ΕΚ, που αφορά την ελευθερία εγκαταστάσεως, όσο και στο άρθρο 56 ΕΚ, που αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων. 20. Η άποψη αυτή, όπως ορθώς υποστηρίζει η Ελληνική ηµοκρατία, δεν µπορεί να γίνει δεκτή. 21. Πράγµατι, όσον αφορά, πρώτον, το επίδικο σύστηµα προηγουµένης εγκρίσεως, πρέπει να υποµνησθεί ότι, κατά πάγια νοµολογία, ασκεί το δικαίωµα εγκαταστάσεως ο υπήκοος εκείνος κράτους µέλους ο οποίος έχει στο κεφάλαιο εταιρίας εγκατεστηµένης σε άλλο κράτος µέλος συµµετοχή που του παρέχει αναµφισβητήτως τη δυνατότητα να επηρεάζει τις αποφάσεις της εταιρίας αυτής και να καθορίζει τις δραστηριότητές της (βλ., µεταξύ άλλων, απόφαση της 10ης Νοεµβρίου 2011, C 212/09, Επιτροπή κατά Πορτογαλίας, που δεν έχει δηµοσιευθεί ακόµα στη Συλλογή, σκέψη 42 και εκεί παρατιθέµενη νοµολογία). 22. Το ικαστήριο έχει επίσης κρίνει ότι εθνική νοµοθεσία η οποία δεν εφαρµόζεται µόνο στις περιπτώσεις αποκτήσεως ποσοστού µετοχών παρέχοντος τη δυνατότητα ασκήσεως αναµφισβήτητης επιρροής επί των αποφάσεων µιας εταιρίας και καθορισµού των δραστηριοτήτων της, αλλά εφαρµόζεται ανεξαρτήτως του ποσοστού των κατεχοµένων από τον µέτοχο µετοχών µιας εταιρίας, µπορεί να εµπίπτει είτε στο άρθρο 43 ΕΚ είτε στο άρθρο 56 ΕΚ (βλ., µεταξύ άλλων, προµνησθείσα απόφαση Επιτροπή κατά Πορτογαλίας, σκέψη 44). 23. Εν προκειµένω, διαπιστώνεται ότι το επίδικο σύστηµα προηγουµένης εγκρίσεως αφορά µόνον την απόκτηση µετοχών ανώνυµης εταιρίας εθνικής στρατηγικής σηµασίας η οποία παρέχει δικαιώµατα ψήφου που αντιπροσωπεύουν πλέον του 20 % του µετοχικού κεφαλαίου, οπότε θίγει µόνον τους µετόχους που είναι σε θέση να ασκήσουν αναµφισβήτητη επιρροή στη διαχείριση και τον έλεγχο µιας τέτοιας εταιρίας. 24. Συναφώς, πρέπει να παρατηρηθεί ότι η Επιτροπή υποστήριξε, χωρίς να αντικρουσθεί από την Ελληνική ηµοκρατία, ότι, καθορίζοντας στο 20% του µετοχικού κεφαλαίου το κατώτατο όριο των αποκτήσεων µετοχών που υπάγονται στο σύστηµα προηγουµένης εγκρίσεως, το σύστηµα αυτό εµποδίζει τους επενδυτές να αποκτήσουν συµµετοχή στο επίπεδο που απαιτείται για να ελέγχουν και να διαχειρίζονται µια εταιρία εθνικής στρατηγικής σηµασίας και να επηρεάζουν τις αποφάσεις της. 25. Εποµένως, µόνον το άρθρο 43 ΕΚ έχει εφαρµογή στο επίδικο σύστηµα προηγουµένης εγκρίσεως. 26. Η Ελληνική ηµοκρατία αµφισβητεί, ωστόσο, τη δυνατότητα εφαρµογής αυτής της θεµελιώδους ελευθερίας µε το αιτιολογικό ότι το σύστηµα προηγουµένης εγκρίσεως που προβλέπεται στο άρθρο 11, παράγραφος 1, του νόµου 3631/2008 αποσκοπεί κυρίως στον έλεγχο των επιθετικών εξαγορών κερδοσκοπικού χαρακτήρα από αλλοδαπά κρατικά κεφάλαια προερχόµενα από τρίτες χώρες.

3 Εκτύπωση Σελίδας Συναφώς, αρκεί να παρατηρηθεί, όπως παρατήρησε και η Επιτροπή χωρίς να αντικρουσθεί από την Ελληνική ηµοκρατία, ότι το άρθρο 11, παράγραφος 1, του νόµου 3631/2008 αφορά όλους τους δυνητικούς επενδυτές, συµπεριλαµβανοµένων των εγκατεστηµένων στα κράτη µέλη της Ένωσης, και όχι µόνον τους επενδυτές που είναι εγκατεστηµένοι σε τρίτα κράτη. Η Ελληνική ηµοκρατία δεν ανέφερε, άλλωστε, την ύπαρξη άλλης διατάξεως νοµοθετικής φύσεως από την οποία να προκύπτει ότι στο πεδίο εφαρµογής αυτού του συστήµατος εµπίπτουν µόνον οι τελευταίοι αυτοί επενδυτές. 28. Τέλος, το επιχείρηµα της Ελληνικής ηµοκρατίας ότι το σύστηµα προηγουµένης εγκρίσεως που προβλέπεται στο άρθρο 11, παράγραφος 1, του νόµου 3631/2008 δεν περιορίζει αυτή καθαυτήν την απόκτηση µετοχών και δεν συνιστά, συνεπώς, περιορισµό της ελευθερίας εγκαταστάσεως εφόσον αφορά µόνον τα δικαιώµατα ψήφου που απορρέουν από αυτές τις συµµετοχές στο µετοχικό κεφάλαιο, πρέπει να απορριφθεί. 29. Πράγµατι, το ικαστήριο έχει κρίνει ότι υπάρχει τέτοιος περιορισµός όταν ένα σύστηµα προηγουµένης εγκρίσεως έχει ως αποτέλεσµα την παρεµπόδιση ή τον περιορισµό της ασκήσεως των δικαιωµάτων ψήφου που απορρέουν από την κατοχή µετοχών, καθόσον τα δικαιώµατα αυτά αποτελούν ένα από τα κύρια µέσα που διαθέτει ο µέτοχος για να µετέχει ενεργά στη διαχείριση µιας επιχειρήσεως ή στον έλεγχό της (βλ. υπό το πνεύµα αυτό, όσον αφορά τους κανόνες περί της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων, απόφαση της 14ης Φεβρουαρίου 2008, C-274/06, Επιτροπή κατά Ισπανίας, σκέψεις 21 έως 24). 30. Όσον αφορά, δεύτερον, την επίδικη ρύθµιση περί εκ των υστέρων ελέγχου, το ικαστήριο έχει κρίνει ότι ένα τέτοιο σύστηµα πρέπει να εξετάζεται αποκλειστικά υπό το πρίσµα του άρθρου 43 ΕΚ, καθόσον καταλαµβάνει τις σχετικές µε τη διαχείριση της εταιρίας αποφάσεις και, ως εκ τούτου, αφορά εκείνους µόνον τους µετόχους που έχουν τη δυνατότητα να ασκούν πράγµατι επιρροή επί της εταιρίας. Κατά τα λοιπά, ακόµα και αν υποτεθεί ότι το σύστηµα αυτό συνεπάγεται περιορισµούς της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων, οι περιορισµοί αυτοί αποτελούν αναπόφευκτη συνέπεια ενδεχόµενης παρεµποδίσεως της ελευθερίας εγκαταστάσεως και δεν δικαιολογούν αυτοτελή έλεγχο υπό το πρίσµα του άρθρου 56 ΕΚ (απόφαση της 26ης Μαρτίου 2009, C-326/07, Επιτροπή κατά Ιταλίας, Συλλογή 2009, σ. I 2291, σκέψη 39). 31. Συνεπώς, µόνο το άρθρο 43 ΕΚ έχει εφαρµογή στο εν λόγω σύστηµα ελέγχου. Επί της δικαιολογήσεως των περιορισµών Επιχειρήµατα των διαδίκων 32. Καταρχάς, όσον αφορά τους σκοπούς του άρθρου 11 του νόµου 3631/2008, η Επιτροπή φρονεί ότι η διάταξη αυτή αποσκοπεί όχι µόνο στη διασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης παροχής των προσφεροµένων υπηρεσιών και λειτουργίας των δικτύων, όπως προκύπτει από την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, αλλά επιδιώκει δύο άλλους σκοπούς, ήτοι τον σκοπό της διασφαλίσεως, υπό συνθήκες διαφάνειας, της ιδιωτικοποιήσεως των στρατηγικής σηµασίας για την εθνική οικονοµία επιχειρήσεων και τον σκοπό της παροχής στο κράτος της δυνατότητας να επιλέγει στρατηγικό επενδυτή για τις επιχειρήσεις αυτές, καθώς επίσης και τον σκοπό της βελτιώσεως της ανταγωνιστικότητάς τους. 33. Κατά την Επιτροπή, καίτοι είναι δυνατή η επίκληση του πρώτου σκοπού προς δικαιολόγηση περιορισµού της ελευθερίας εγκαταστάσεως, εντούτοις από τη νοµολογία προκύπτει ότι οι επιταγές της προστασίας της δηµόσιας τάξης και της δηµόσιας ασφάλειας πρέπει να ερµηνεύονται στενά, η δε επίκλησή τους είναι δυνατή µόνο σε περίπτωση πραγµατικής και αρκούντως σοβαρής απειλής για θεµελιώδες συµφέρον της κοινωνίας (βλ., µεταξύ άλλων, απόφαση της 14ης Μαρτίου 2000, C-54/99, Église de scientologie, Συλλογή 2000, σ. I-1335, σκέψη 17). Η Ελληνική ηµοκρατία, όµως, δεν εξηγεί γιατί µια συµµετοχή η οποία υπερβαίνει το 20% του κεφαλαίου των εν λόγω επιχειρήσεων θα µπορούσε να είναι επιζήµια για θεµελιώδες συµφέρον της κοινωνίας. 34. Εξάλλου, το πεδίο εφαρµογής του άρθρου 11 του νόµου 3631/2008 δεν είναι σαφώς καθορισµένο. Συγκεκριµένα, δεν είναι βέβαιο αν καλύπτει µόνον τους τοµείς και τις δηµόσιες υπηρεσίες στις οποίες αναφέρεται η νοµολογία ή και άλλους τοµείς. 35. Όσον αφορά τον δεύτερο σκοπό, η Επιτροπή υπενθυµίζει ότι, για να δικαιολογείται ένα σύστηµα προηγουµένης εγκρίσεως όπως το επίδικο το οποίο παρεκκλίνει από θεµελιώδη ελευθερία, πρέπει το σύστηµα αυτό να στηρίζεται σε αντικειµενικά κριτήρια που δεν εισάγουν διακρίσεις και που είναι εκ των προτέρων γνωστά στις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις, ούτως ώστε να οριοθετείται η άσκηση της εξουσίας εκτιµήσεως των εθνικών αρχών προκειµένου αυτή να µη χρησιµοποιείται κατά τρόπο αυθαίρετο. Επιπλέον, οποιοσδήποτε πλήττεται από περιοριστικό µέτρο στηριζόµενο σε µια τέτοια παρέκκλιση πρέπει να διαθέτει µέσο ένδικης προστασίας (βλ., µεταξύ άλλων, αποφάσεις της 20ής Φεβρουαρίου 2001, C 205/99, Analir κ.λπ., Συλλογή 2001, σ. I-1271, σκέψη 38, καθώς και της 13ης Μαΐου 2003, C-463/00, Επιτροπή κατά Ισπανίας, Συλλογή 2003, σ. I-4581, σκέψη 69). 36. Τα κριτήρια, όµως, του άρθρου 11 του νόµου 3631/2008 δεν είναι εκ των προτέρων καθορισµένα κατά τρόπο αναλυτικό και σαφή. Ως εκ τούτου, τα θεσπισθέντα κριτήρια αφήνουν ευρύ περιθώριο ερµηνείας στις αρχές, που ισοδυναµεί µε διακριτική ευχέρεια. Ένα τέτοιο νοµοθετικό πλαίσιο στερεί από τους πιθανούς επενδυτές την απαιτούµενη ασφάλεια δικαίου και τους αποθαρρύνει, καθόσον δεν γνωρίζουν εκ των προτέρων τα κριτήρια εγκρίσεως ή απορρίψεως της επενδύσεώς τους. 37. Τέλος, όσον αφορά τον τρίτο σκοπό του επίδικου εθνικού µέτρου, ο σκοπός αυτός είναι οικονοµικής φύσεως και, κατά πάγια νοµολογία, δεν µπορεί να δικαιολογήσει περιορισµούς των θεµελιωδών ελευθεριών (βλ., µεταξύ άλλων, απόφαση της 4ης Ιουνίου 2002, C 367/98, Επιτροπή κατά Πορτογαλίας, Συλλογή 2002, σ. I 4731, σκέψη 52). 38. Η Ελληνική ηµοκρατία αντιτάσσει ότι οι επίµαχες εθνικές διατάξεις έχουν ένα και µοναδικό σκοπό που καθορίζεται εξάλλου ρητώς από το άρθρο 11, παράγραφος 2, του νόµου 3631/2008, ήτοι τη διασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης παροχής βασικών υπηρεσιών και λειτουργίας των δικτύων που κρίνονται απαραίτητες για την οικονοµική και κοινωνική ζωή µιας χώρας, ειδικότερα δε του εφοδιασµού µε ενέργεια και νερό και της παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. 39. Τα επίµαχα µέτρα αποσκοπούν, συνεπώς, στην προστασία του δηµοσίου συµφέροντος, ειδικότερα της δηµόσιας τάξης, της δηµόσιας ασφάλειας και της δηµόσιας υγείας, που αποτελούν λόγους οι οποίοι, σύµφωνα µε τη Συνθήκη και πάγια νοµολογία, µπορούν να δικαιολογήσουν περιορισµούς των θεµελιωδών ελευθεριών, όπως έχει κρίνει το ικαστήριο, µεταξύ άλλων, όσον αφορά την ασφάλεια του εφοδιασµού στους τοµείς του πετρελαίου, των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας (βλ., µεταξύ άλλων, προµνησθείσα απόφαση Επιτροπή κατά Ιταλίας, σκέψη 69 και εκεί παρατιθέµενη νοµολογία). 40. Όσον αφορά το πεδίο εφαρµογής του συστήµατος προηγουµένης εγκρίσεως, η Ελληνική ηµοκρατία υποστηρίζει ότι το πεδίο αυτό καθορίζεται σαφώς από γενικά και αντικειµενικά κριτήρια που προκύπτουν από την εθνική νοµοθεσία, ειδικότερα δε από τη συνδυασµένη ανάγνωση του άρθρου 11, παράγραφος 1, του νόµου 3631/2008, που αναφέρεται στις ανώνυµες εταιρίες «που έχουν ή είχαν µονοπωλιακό χαρακτήρα, και ιδίως όταν πρόκειται για εταιρίες που έχουν στην κυριότητα τους ή εκµεταλλεύονται ή διαχειρίζονται εθνικά δίκτυα υποδοµών»,

4 και της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, που ορίζει ότι η έγκριση χορηγείται προς όφελος του δηµοσίου συµφέροντος και µόνον προκειµένου «να διασφαλίζεται η συνεχής και απρόσκοπτη παροχή των προσφερόµενων υπηρεσιών και λειτουργία των δικτύων». 41. Από το γράµµα του νόµου 3631/2008 καθώς και από την εισηγητική του έκθεση προκύπτει ότι αυτό το σύστηµα προηγουµένης εγκρίσεως εφαρµόζεται σε έναν κλειστό κύκλο επιχειρήσεων, ήτοι των ελεγχοµένων από το ηµόσιο εταιριών οι οποίες έχουν στην κυριότητά τους, εκµεταλλεύονται ή διαχειρίζονται βασικά δίκτυα και υποδοµές. Συνεπώς, δεν απαιτείται η απαρίθµησή τους στον νόµο αυτόν. 42. Κατά τη θέσπιση του νόµου αυτού, επρόκειτο εν τοις πράγµασι για έξι επιχειρήσεις. Ερωτηθείσα επ αυτού κατά την επ ακροατηρίου συζήτηση, η Ελληνική ηµοκρατία εξήγησε ότι επρόκειτο συγκεκριµένα για την έχουσα το µονοπώλιο στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών επιχείρηση, η οποία εν τω µεταξύ ιδιωτικοποιήθηκε και δεν εµπίπτει πλέον στον νόµο 3631/2008, το παλαιό µονοπώλιο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, τις επιχειρήσεις ποσίµου ύδατος της Αθήνας (Ελλάδα) και της Θεσσαλονίκης (Ελλάδα) και τους δηµόσιους οργανισµούς διαχειρίσεως των λιµένων Πειραιώς (Ελλάδα) και Θεσσαλονίκης. 43. Οµοίως, από τον νόµο 3631/2008 µπορεί να συναχθεί ότι το µέτρο του εκ των υστέρων ελέγχου έχει εφαρµογή µόνο στις εταιρίες εθνικής στρατηγικής σηµασίας που έχουν στην κυριότητα τους, εκµεταλλεύονται ή διαχειρίζονται βασικά δίκτυα και υποδοµές, καθόσον αποσκοπεί στον έλεγχο των µεταβολών και των αλλαγών του προορισµού των στοιχείων του ενεργητικού αυτών των επιχειρήσεων και, ιδίως, όπως προκύπτει από το άρθρο 11, παράγραφος 3, στοιχείο γ, του νόµου αυτού, των αποφάσεων διαχειρίσεως των εταιριών αυτών σχετικά µε τα «[βασικά δίκτυα και υποδοµές] για την οικονοµική και κοινωνική ζωή της χώρας, καθώς και για την ασφάλειά της». 44. εύτερον, η Επιτροπή υποστηρίζει ότι ο σκοπός του επίδικου εθνικού µέτρου που συνίσταται στη διασφάλιση της παροχής των βασικών υπηρεσιών και της συνεχούς λειτουργίας των δικτύων µπορεί να επιτευχθεί µε ρυθµιστικά µέτρα λιγότερο περιοριστικά από ένα σύστηµα προηγουµένης εγκρίσεως της αποκτήσεως µετοχών των εταιριών εθνικής στρατηγικής σηµασίας ή από τη δυνατότητα εκ των υστέρων ελέγχου ορισµένων αποφάσεων διαχειρίσεως που λαµβάνουν οι εταιρίες αυτές. 45. Όσον αφορά, καταρχάς, το επίµαχο σύστηµα προηγουµένης εγκρίσεως, η Επιτροπή υπενθυµίζει ότι το ικαστήριο έχει κρίνει, προκειµένου για σύστηµα προηγουµένης εγκρίσεως της αποκτήσεως µετοχών ή στοιχείων του ενεργητικού, ότι το επίµαχο σύστηµα δεν παρείχε τη δυνατότητα κατοχυρώσεως σε κάθε περίπτωση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασµού σε ενδεχόµενη εµφάνιση πραγµατικής και αρκούντως σοβαρής απειλής για τον εφοδιασµό αυτόν µετά τη χορήγηση της εγκρίσεως για την εν λόγω πράξη (απόφαση της 17ης Ιουλίου 2008, C-207/07, Επιτροπή κατά Ισπανίας, σκέψη 52) και ότι η εποπτεία της δηµόσιας οντότητας τη στιγµή και µόνον κατά την οποία αποκτά τον έλεγχο µιας επιχειρήσεως δεν επιτρέπει να εξασφαλιστεί ότι η εν λόγω οντότητα, µετά την αναγνώριση των δικαιωµάτων ψήφου που συνδέονται µε τις µετοχές που έχει στην κατοχή της, θα χρησιµοποιήσει τα δικαιώµατα αυτά δεόντως προς εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασµού (προµνησθείσα απόφαση της 14ης Φεβρουαρίου 2008, Επιτροπή κατά Ισπανίας, σκέψη 45). 46. Η Επιτροπή υποστηρίζει, εξάλλου, ότι ο δυσανάλογος χαρακτήρας του συστήµατος προηγουµένης εγκρίσεως έγκειται στο ότι τα κριτήρια βάσει των οποίων χορηγείται η έγκριση, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 11, παράγραφος 2, του νόµου 3631/2008, είναι ακατάλληλα για την επίτευξη του σκοπού που θέτει ο νόµος και ο οποίος συνίσταται στη διασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης παροχής υπηρεσιών και λειτουργίας των δικτύων. 47. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι όλα τα µνηµονευόµενα κριτήρια πρέπει µεν να πληρούνται και να συνεκτιµώνται κατά τη λήψη της αποφάσεως περί εγκρίσεως, τα κριτήρια, όµως, αυτά δεν απαριθµούνται κατά τρόπο εξαντλητικό αλλά µόνον ενδεικτικά. Συνεπώς, τα κριτήρια βάσει των οποίων λαµβάνεται η απόφαση περί εγκρίσεως ή µη εγκρίσεως δεν είναι αναλυτικά ούτε κατ ανάγκη γνωστά εκ των προτέρων στους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς παράγοντες. 48. Εξάλλου, το κανονιστικό πλαίσιο που έχει θεσπιστεί στο επίπεδο της Ένωσης σε ορισµένους τοµείς, όπως ο ενεργειακός τοµέας ή ο τοµέας των τηλεπικοινωνιών, αφήνουν στα κράτη µέλη ευρύ περιθώριο ελιγµών ώστε να θεσπίσουν, τηρώντας τη Συνθήκη και, ειδικότερα, την αρχή της αναλογικότητας, διατάξεις σχετικά µε τις υποχρεώσεις δηµόσιας υπηρεσίας που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις που να είναι λιγότερο περιοριστικές για τις θεµελιώδεις ελευθερίες (βλ., υπό το πνεύµα αυτό, προµνησθείσα απόφαση της 17ης Ιουλίου 2008, Επιτροπή κατά Ισπανίας, σκέψεις 43 έως 45). 49. Η Ελληνική ηµοκρατία αντιτάσσει ότι το σύστηµα προηγουµένης εγκρίσεως είναι απολύτως κατάλληλο για την επίτευξη του επιδιωκοµένου σκοπού, δεν βαίνει πέραν του προσήκοντος µέτρου και συνιστά, επίσης, αναγκαίο µέσο, υπό την έννοια ότι οριζόντια ρυθµιστικά µέτρα δεν επαρκούν για την επίτευξη του επιδιωκοµένου σκοπού. 50. Όσον αφορά το επιχείρηµα ότι αυτό το σύστηµα ελέγχου ex ante δεν είναι κατάλληλο λόγω του ότι αφορά µόνον τον χρόνο της αποκτήσεως της στρατηγικής συµµετοχής, το επιχείρηµα αυτό παραγνωρίζει το γεγονός ότι αυτό το σύστηµα συµπληρώνεται από µέτρο ελέγχου ex post. 51. Τα κριτήρια αξιολογήσεως που προβλέπονται στο άρθρο 11, παράγραφος 2, του νόµου 3631/2008 αφορούν ορισµένα στοιχεία που συνεκτιµώνται κατά την αξιολόγηση του επιχειρηµατικού σχεδίου του τρίτου επενδυτή. Τα στοιχεία αυτά είναι απολύτως αντικειµενικά και συγκλίνουν σε ένα βασικό κριτήριο, αυτό της υποβολής ενός σοβαρού επιχειρηµατικού σχεδίου και των σχετικών εγγυήσεων εκ µέρους του τρίτου επενδυτή, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόµενο απαξιώσεως της συγκεκριµένης επιχειρήσεως και διακυβεύσεως της συνεχούς και απρόσκοπτης παροχής των προσφεροµένων υπηρεσιών και λειτουργίας των βασικών δικτύων. 52. Εξάλλου, η Ελληνική ηµοκρατία αµφισβητεί τον ισχυρισµό ότι, κατά παραβίαση της αρχής της ασφάλειας δικαίου, τα προβλεπόµενα από το άρθρο 11, παράγραφος 2, του νόµου 3631/2008 κριτήρια δεν είναι σαφή και αφήνουν στις δηµόσιες αρχές ευρεία διακριτική ευχέρεια η οποία δεν µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο δικαστικού ελέγχου. 53. Στις υποθέσεις τις οποίες επικαλείται η Επιτροπή, είτε δεν παρεχόταν στους ενδιαφερόµενους επενδυτές καµία ένδειξη ως προς τις ειδικές και αντικειµενικές περιστάσεις υπό τις οποίες θα χορηγούνταν η εκ των προτέρων έγκριση ή θα απορριπτόταν η χορήγησή της (προµνησθείσα απόφαση της 13ης Μαΐου 2003, Επιτροπή κατά Ισπανίας, σκέψη 74), είτε δεν υπήρχαν κριτήρια εξίσου συγκεκριµένα µε αυτά που προβλέπει ο νόµος 3631/2008 (προµνησθείσα απόφαση της 14ης Φεβρουαρίου 2008, Επιτροπή κατά Ισπανίας, σκέψη 52). 54. Η Ελληνική ηµοκρατία υποστηρίζει, εξάλλου, ότι δεν µπορεί να υποστηριχθεί ότι το µέτρο του ex ante ελέγχου δεν είναι αναγκαίο για τον λόγο ότι ο επιδιωκόµενος σκοπός της συνεχούς και απρόσκοπτης παροχής υπηρεσιών και λειτουργίας των δικτύων µπορεί να επιτευχθεί µε την εφαρµογή οριζόντιων ρυθµιστικών µέτρων, όπως αυτά που προβλέπονται από τις σχετικές οδηγίες στους τοµείς των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας. 55. Οι εν λόγω οδηγίες θεσπίζουν απλώς ένα πλαίσιο εντός του οποίου τα κράτη µέλη καθορίζουν τις γενικές πολιτικές τους ως προς την ασφάλεια

5 εφοδιασµού και δεν αποτελούν παρά µια ελάχιστη κοινή προσέγγιση. Οι βασικές επιλογές για το επίπεδο και τα µέτρα προστασίας της δηµόσιας ασφάλειας εξακολουθούν να ανήκουν στις αρµόδιες εθνικές αρχές, υπό τον όρο της τηρήσεως της αρχής της αναλογικότητας. 56. Όσον αφορά, περαιτέρω, την καταλληλότητα της ρυθµίσεως περί εκ των υστέρων ελέγχου όπως αυτή προβλέπεται από το άρθρο 11, παράγραφος 3, του νόµου 3631/2008, η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι, µε την απόφαση της 4ης Ιουνίου 2002, C-503/99, Επιτροπή κατά Βελγίου (Συλλογή 2002, σ. I-4809), το ικαστήριο έκρινε ότι το επίδικο στην υπόθεση εκείνη σύστηµα εκ των υστέρων ελέγχου συνιστούσε δικαιολογηµένο περιορισµό της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων. 57. Ωστόσο, κατά την Επιτροπή, το δίδαγµα που αντλείται από την απόφαση αυτή δεν µπορεί να τύχει εφαρµογής εν προκειµένω, καθόσον τα χαρακτηριστικά του επίδικου στην υπόθεση εκείνη εθνικού συστήµατος διαφέρουν από τα χαρακτηριστικά του επίδικου εθνικού συστήµατος στην υπό κρίση υπόθεση. 58. Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι, εν προκειµένω, η επίδικη εθνική νοµοθεσία δεν προβλέπει ούτε τα κριτήρια που θα πρέπει να εφαρµόζουν οι αρχές προκειµένου να αποφασίσουν αν θα εναντιωθούν στη συγκεκριµένη απόφαση ούτε τις αντικειµενικά καθοριζόµενες περιστάσεις υπό τις οποίες είναι δυνατή µια τέτοια παρέµβαση για την προάσπιση των επιδιωκοµένων σκοπών δηµοσίου συµφέροντος. 59. Κατά συνέπεια, οι αρχές διαθέτουν, στο πλαίσιο αυτό, ιδιαιτέρως ευρεία διακριτική ευχέρεια να παρεµβαίνουν στον εταιρικό βίο των εν λόγω επιχειρήσεων κατά τρόπον ώστε οι αποφάσεις που λαµβάνουν κατά την άσκηση της εξουσίας αυτής να µην υπόκεινται σε αποτελεσµατικό δικαστικό έλεγχο. 60. Όσον αφορά την καταλληλότητα της δυνατότητας εναντιώσεως που προβλέπει το άρθρο 11, παράγραφος 3, του νόµου 3631/2008, η Ελληνική ηµοκρατία υποστηρίζει, πρώτον, ότι η ρύθµιση αυτή, όπως και εκείνη που αποτέλεσε το αντικείµενο της προµνησθείσας αποφάσεως Επιτροπή κατά Βελγίου, απαριθµεί περιοριστικώς τις αποφάσεις τις οποίες αφορά, δηλαδή είτε αποφάσεις που άπτονται άµεσα της υποστάσεως της επιχειρήσεως, αποφάσεις που αναφέρονται υπό τα στοιχεία α και β της εν λόγω παραγράφου 3, είτε αποφάσεις που αφορούν τη µεταβολή ή την αλλαγή του προορισµού «των στρατηγικής σηµασίας στοιχείων του ενεργητικού των εν λόγω εταιριών και των βασικών δικτύων και υποδοµών για την οικονοµική και κοινωνική ζωή της χώρας, καθώς και για την ασφάλειά της», αποφάσεις που αναφέρονται υπό το στοιχείο γ της ίδιας διατάξεως. 61. Έστω και αν δεν απαριθµούνται τα στρατηγικής σηµασίας στοιχεία του ενεργητικού των εν λόγω επιχειρήσεων, προκύπτει σαφώς ότι, όπως και η επίµαχη στην απόφαση Επιτροπή κατά Βελγίου ρύθµιση, η επίµαχη εν προκειµένω νοµοθεσία καθορίζει περιοριστικώς τα στρατηγικά στοιχεία του ενεργητικού που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της, ήτοι τα βασικά δίκτυα και υποδοµές. 62. Όσον αφορά τα κριτήρια για την άσκηση του δικαιώµατος εναντιώσεως και του δικαστικού ελέγχου µιας αποφάσεως περί εναντιώσεως, η Ελληνική ηµοκρατία υπογραµµίζει ότι η ρήτρα της δηµόσιας ασφάλειας και τα επιµέρους στοιχεία της, παρά τον εύπλαστο χαρακτήρα τους, µπορούν να ελεγχθούν και όντως ελέγχονται δικαστικώς, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και στο επίπεδο της Ένωσης, ως ρήτρες εξαιρέσεως από τις θεµελιώδεις περί κυκλοφορίας ελευθερίες που καθιερώνουν οι Συνθήκες (βλ. υπό το πνεύµα αυτό, µεταξύ άλλων, αποφάσεις της 27ης Οκτωβρίου 1977, 30/77, Bouchereau, Συλλογή τόµος 1977, σ. 617, σκέψεις 33 έως 35, καθώς και της 10ης Ιουλίου 1984, 72/83, Campus Oil κ.λπ., Συλλογή 1984, σ. 2727, σκέψη 34). 63. Εν προκειµένω, τα κριτήρια του δικαστικού ελέγχου είναι ακόµα πιο συγκεκριµένα όταν αφορούν τη διακύβευση της παροχής των βασικών υπηρεσιών και της λειτουργίας των δικτύων των επίµαχων επιχειρήσεων λόγω εταιρικών αποφάσεων που αφορούν τη µεταβολή ή την αλλαγή προορισµού των στρατηγικών στοιχείων του ενεργητικού τους. Εκτίµηση του ικαστηρίου 64. Από τη δικογραφία προκύπτει και επιβεβαιώθηκε κατά την επ ακροατηρίου συζήτηση ότι ο µοναδικός σκοπός υπό το πρίσµα του οποίου πρέπει να εξεταστεί ο δικαιολογητικός λόγος των περιορισµών της ελευθερίας εγκαταστάσεως τους οποίους συνεπάγονται το σύστηµα προηγουµένης εγκρίσεως και η δυνατότητα εκ των υστέρων ελέγχου που προβλέπει το άρθρο 11 του νόµου 3631/2008 είναι αυτός της διασφαλίσεως της συνεχούς και απρόσκοπτης παροχής ορισµένων βασικών υπηρεσιών και λειτουργίας των δικτύων που θεωρούνται απαραίτητες για την οικονοµική και κοινωνική ζωή µιας χώρας, ειδικότερα του αναγκαίου εφοδιασµού της χώρας µε ενέργεια και νερό, της παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών καθώς και της διαχειρίσεως των δύο µεγαλύτερων λιµένων της χώρας. 65. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να υποµνησθεί ότι, στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται και παρέχουν δηµόσιες υπηρεσίες στους τοµείς του πετρελαίου, των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας, το ικαστήριο έχει κρίνει ότι ο σκοπός της εξασφαλίσεως του εφοδιασµού µε τέτοιου είδους προϊόντα ή η παροχή τέτοιου είδους υπηρεσιών σε περίπτωση κρίσεως, στην επικράτεια του οικείου κράτους µέλους, µπορεί να αποτελέσει λόγο δηµόσιας ασφάλειας και, ως εκ τούτου, να δικαιολογήσει, ενδεχοµένως, παρεµπόδιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων (προµνησθείσα απόφαση της 13ης Μαΐου 2003, Επιτροπή κατά Ισπανίας, σκέψη 71). 66. Εξάλλου, το ικαστήριο έχει κρίνει ότι η εξυπηρέτηση γενικών συµφερόντων που άπτονται της δηµόσιας τάξης, της δηµόσιας ασφάλειας και της δηµόσιας υγείας µπορεί να δικαιολογήσει, ενδεχοµένως, ορισµένους περιορισµούς στην άσκηση των θεµελιωδών ελευθεριών (προµνησθείσα απόφαση Επιτροπή κατά Ιταλίας, σκέψη 45 και εκεί παρατιθέµενη νοµολογία). 67. Ωστόσο, προκειµένου για σκοπό απτόµενο της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασµού, το ικαστήριο υπενθύµισε ότι επίκληση του σκοπού αυτού είναι δυνατή µόνο σε περίπτωση πραγµατικής και αρκούντως σοβαρής απειλής, θίγουσας θεµελιώδες συµφέρον της κοινωνίας (προµνησθείσα απόφαση της 17ης Ιουλίου 2008, Επιτροπή κατά Ισπανίας, σκέψη 47). 68. Καταρχάς, όσον αφορά ειδικότερα το σύστηµα προηγουµένης εγκρίσεως, ένα µέτρο αυτής της φύσεως δεν φαίνεται κατάλληλο για την επίτευξη του προβαλλοµένου σκοπού ούτε ανάλογο προς τον σκοπό αυτόν. 69. Πράγµατι, το ικαστήριο έχει αποφανθεί ότι η απόκτηση απλώς ποσοστού πλέον του 10% του µετοχικού κεφαλαίου εταιρίας δραστηριοποιούµενης στον τοµέα της ενέργειας ή οποιαδήποτε άλλη απόκτηση ποσοστού παρέχοντος δυνατότητα ασκήσεως σηµαντικής επιρροής επί µιας τέτοιας εταιρίας δεν µπορεί, καταρχήν, να θεωρηθεί, αυτή καθαυτήν, ως πραγµατική και αρκούντως σοβαρή απειλή για την ασφάλεια του εφοδιασµού (προµνησθείσα απόφαση Επιτροπή κατά Ιταλίας, σκέψη 48 και εκεί παρατιθέµενη νοµολογία). 70. Όµως, το επίµαχο σύστηµα παράγει αποτελέσµατα προτού καν η εταιρία λάβει κάποια απόφαση, δηλαδή προτού διαπιστωθεί κίνδυνος, έστω και δυνητικός, για την ασφάλεια του εφοδιασµού (προµνησθείσα απόφαση της 14ης Φεβρουαρίου 2008, Επιτροπή κατά Ισπανίας, σκέψη 50). 71. Επιπλέον, κατά τον χρόνο χορηγήσεως της εγκρίσεως, δεν είναι βέβαιο ότι είναι δυνατόν να προσδιοριστούν και να ληφθούν υπόψη όλες οι

6 πιθανές περιπτώσεις πραγµατικών και αρκούντως σοβαρών απειλών για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού (προµνησθείσα απόφαση της 17ης Ιουλίου 2008, Επιτροπή κατά Ισπανίας, σκέψη 53). 72. Εξάλλου, ο περιορισµός της ασκήσεως των δικαιωµάτων ψήφου ή και, ενδεχοµένως, η άρνηση της αναγνωρίσεως των δικαιωµάτων αυτών που συνεπάγεται ο µηχανισµός του άρθρου 11, παράγραφος 1, του νόµου 3631/2008 έχουν εφαρµογή σε όλες τις αποφάσεις που λαµβάνονται κατόπιν ψηφοφορίας των µετόχων και όχι µόνο σε εκείνες που είναι ικανές να θέσουν συγκεκριµένα σε κίνδυνο τον τασσόµενο µε τον νόµο σκοπό (βλ., υπό το πνεύµα αυτό, προµνησθείσα απόφαση της 14ης Φεβρουαρίου 2008, Επιτροπή κατά Ισπανίας, σκέψη 47). 73. Όσον αφορά την εκτίµηση της αναλογικότητας του συστήµατος προηγουµένης εγκρίσεως, το ικαστήριο έχει κρίνει δυσανάλογο ένα τέτοιο σύστηµα µε το σκεπτικό ότι η επιβολή θετικών υποχρεώσεων στις επιχειρήσεις του οικείου τοµέα θα επέτρεπε την επίτευξη του επιδιωκοµένου σκοπού, δηλαδή της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασµού, θίγοντας σε µικρότερο βαθµό την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων (προµνησθείσα απόφαση της 14ης Φεβρουαρίου 2008, Επιτροπή κατά Ισπανίας, σκέψη 47). 74. Σε πλαίσιο ανάλογο µε αυτό της υπό κρίση υποθέσεως, το ικαστήριο έχει κρίνει ότι, αν η επίµαχη εθνική ρύθµιση καθορίζει τέτοια κριτήρια κατά τρόπο µη εξαντλητικό, αυτό συνεπάγεται ότι τα κριτήρια αυτά αφήνουν στις αρχές ευρύ περιθώριο εκτιµήσεως το οποίο δυσχερώς δύναται να ελεγχθεί από τα δικαστήρια (προµνησθείσα απόφαση της 14ης Φεβρουαρίου 2008, Επιτροπή κατά Ισπανίας, σκέψη 52). 75. Η αοριστία ως προς τις περιστάσεις υπό τις οποίες δύνανται να ασκηθούν αυτές οι εξουσίες τούς προσδίδει διακριτικό χαρακτήρα λόγω του περιθωρίου εκτιµήσεως που διαθέτουν οι εθνικές αρχές κατά την άσκησή τους. Ένα τέτοιο περιθώριο εκτιµήσεως είναι δυσανάλογο σε σχέση προς τους επιδιωκόµενους σκοπούς (προµνησθείσα απόφαση Επιτροπή κατά Ιταλίας, σκέψη 52). 76. Εν προκειµένω, τα κριτήρια που έχουν εφαρµογή στην εκ µέρους των αρχών άσκηση της εξουσίας εγκρίσεως ή µη εγκρίσεως µιας αιτήσεως αποκτήσεως µετοχών στις επίµαχες ανώνυµες εταιρίες απαριθµούνται µεν στο άρθρο 11, παράγραφος 2, του νόµου 3631/2008, η απαρίθµηση όµως αυτή χαρακτηρίζεται ρητώς ως «ενδεικτική». 77. Ούτε η γενική αναφορά του άρθρου 11, παράγραφος 2, του νόµου 3631/2008 στα «κριτήρια αξιολόγησης προς όφελος του δηµοσίου συµφέροντος, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής και απρόσκοπτη παροχή των προσφερόµενων υπηρεσιών και λειτουργία των δικτύων» ούτε τα εννέα κριτήρια αξιολογήσεως που απαριθµούνται στην παράγραφο αυτή µόνον ενδεικτικά και τα οποία αφορούν ουσιαστικά την επιλογή του στρατηγικού εταίρου που προσφέρει τα καλύτερα εχέγγυα για τη σταθερή εξασφάλιση της συνεχούς παροχής των υπηρεσιών και λειτουργίας των δικτύων επιτρέπουν τον καθορισµό των ειδικών και αντικειµενικών περιστάσεων υπό τις οποίες µπορεί να ασκηθεί η εξουσία εναντιώσεως στην απόκτηση συµµετοχής. 78. Επιπλέον, οι διατάξεις που καθορίζουν τους λόγους για τους οποίους οι αρχές έχουν εξουσία να αρνούνται την έγκριση της αποκτήσεως συµµετοχής στις εθνικής στρατηγικής σηµασίας ανώνυµες εταιρίες είναι διατυπωµένες µε γενικούς και ασαφείς όρους οι οποίοι δεν επιτρέπουν στους ενδιαφεροµένους να διακρίνουν µε βεβαιότητα τις διάφορες περιπτώσεις στις οποίες είναι δυνατόν να µη χορηγηθεί η εν λόγω έγκριση. Αυτό ισχύει ειδικότερα όσον αφορά την έκφραση «κριτήρια αξιολόγησης προς όφελος του δηµοσίου συµφέροντος, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής και απρόσκοπτη παροχή των προσφερόµενων υπηρεσιών και λειτουργία των δικτύων». Εξάλλου, τα εννέα κριτήρια αξιολογήσεως που απαριθµούνται στον νόµο 3631/2008 δεν αφορούν περιπτώσεις πραγµατικών και αρκούντως σοβαρών απειλών για την ασφάλεια του εφοδιασµού και δεν µπορούν, συνεπώς, να θεωρηθούν ως άµεσα σχετιζόµενα µε τον επιδιωκόµενο σκοπό. 79. Εποµένως, ένα τέτοιο σύστηµα προηγουµένης εγκρίσεως παρέχει στη διοίκηση διακριτική ευχέρεια δυσχερώς ελέγξιµη από τα δικαστήρια και ενέχουσα κίνδυνο δυσµενών διακρίσεων. 80. Όσον αφορά, δεύτερον, τη ρύθµιση περί εκ των υστέρων ελέγχου ορισµένων αποφάσεων που λαµβάνουν οι επίµαχες εθνικής στρατηγικής σηµασίας ανώνυµες εταιρίες, όπως η προβλεπόµενη από το άρθρο 11, παράγραφος 3, του νόµου 3631/2008, η Ελληνική ηµοκρατία υποστηρίζει ότι η ρύθµιση αυτή πρέπει να γίνει αποδεκτή, δεδοµένου ότι εµφανίζει οµοιότητες µε το σύστηµα που αφορούσε η προµνησθείσα απόφαση Επιτροπή κατά Βελγίου, σχετικά µε το οποίο το ικαστήριο έκρινε ότι δικαιολογούνταν από τον σκοπό της διασφαλίσεως του ενεργειακού εφοδιασµού σε περίπτωση κρίσεως. 81. Το ικαστήριο παρατήρησε ότι από τις σκέψεις 49 έως 52 της προµνησθείσας αποφάσεως Επιτροπή κατά Βελγίου προκύπτει ότι το τότε επίµαχο εθνικό σύστηµα είχε ως χαρακτηριστικό ότι απαριθµούσε ειδικώς τα στρατηγικά στοιχεία ενεργητικού στα οποία αναφερόταν καθώς και τις συγκεκριµένες αποφάσεις περί διαχειρίσεως που µπορούσαν να αποτελέσουν αντικείµενο αµφισβητήσεως. Τέλος, η παρέµβαση των διοικητικών αρχών περιοριζόταν αυστηρώς στις περιπτώσεις κατά τις οποίες διακυβεύονταν οι στόχοι της ενεργειακής πολιτικής. Κάθε απόφαση που λαµβανόταν στο πλαίσιο αυτό έπρεπε να είναι ρητώς αιτιολογηµένη και υπέκειτο σε ουσιαστικό δικαστικό έλεγχο (προµνησθείσα απόφαση της 13ης Μαΐου 2003, Επιτροπή κατά Ισπανίας, σκέψη 78). 82. Όµως, όπως τα συστήµατα που εξέτασε το ικαστήριο µε τις προµνησθείσες αποφάσεις της 13ης Μαΐου 2003 Επιτροπή κατά Ισπανίας και Επιτροπή κατά Ιταλίας, το επίδικο στην υπό κρίση υπόθεση σύστηµα, καίτοι έχει χαρακτήρα ex post και είναι, συνεπώς, λιγότερο περιοριστικό από ένα σύστηµα ex ante, δεν µπορεί να δικαιολογηθεί βάσει των κριτηρίων που απορρέουν από την προµνησθείσα απόφαση Επιτροπή κατά Βελγίου. 83. Πράγµατι, καταρχάς, όσον αφορά τις αποφάσεις που απαριθµούνται στο άρθρο 11, παράγραφος 3, στοιχεία α και β, του νόµου 3631/2008, το ικαστήριο έχει κρίνει ότι τέτοιες αποφάσεις δεν συνιστούν, σε αντιδιαστολή προς τις επίδικες αποφάσεις στην υπόθεση επί της οποίας εκδόθηκε η προµνησθείσα απόφαση Επιτροπή κατά Βελγίου (σκέψη 50), ειδικές αποφάσεις περί διαχειρίσεως, αλλά αποφάσεις θεµελιώδεις για τον εταιρικό βίο των επιχειρήσεων (προµνησθείσα απόφαση της 13ης Μαΐου 2003, Επιτροπή κατά Ισπανίας, σκέψη 79). 84. Περαιτέρω, η περιεχόµενη στα στοιχεία β και γ της εν λόγω παραγράφου 3 διευκρίνιση ότι η διάταξη αυτή καταλαµβάνει τις αποφάσεις που «µπορ[ούν] να θέσ[ουν] σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών σε τοµείς στρατηγικής σηµασίας» ή οι οποίες αφορούν τον «προορισµ[ό] των στρατηγικής σηµασίας στοιχείων του ενεργητικού των ανωτέρω εταιριών και των βασικών δικτύων και υποδοµών για την οικονοµική και κοινωνική ζωή της χώρας, καθώς και για την ασφάλειά της» δύσκολα µπορεί να θεωρηθεί ως ειδική απαρίθµηση των στρατηγικής σηµασίας στοιχείων του ενεργητικού στα οποία αναφέρεται η ρύθµιση. 85. Τέλος, έστω και αν, όπως διατείνεται η Ελληνική ηµοκρατία, το άρθρο 11, παράγραφος 3, του νόµου 3631/2008 πρέπει να εκλαµβάνεται υπό την έννοια ότι το δικαίωµα εναντιώσεως το οποίο προβλέπει µπορεί να ασκηθεί µόνο προς εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης παροχής των προσφερόµενων υπηρεσιών και λειτουργίας των δικτύων, οι επενδυτές, ελλείψει διευκρινίσεων όσον αφορά τις συγκεκριµένες περιστάσεις υπό τις οποίες µπορεί να ασκηθεί το δικαίωµα αυτό, δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν πότε µπορεί να ασκηθεί το εν λόγω δικαίωµα. 86. Συνεπώς, όπως υποστηρίζει η Επιτροπή, οι περιστάσεις υπό τις οποίες µπορεί να ασκηθεί το δικαίωµα εναντιώσεως είναι δυνητικώς

7 Εκτύπωση Σελίδας πολυάριθµες, ασαφείς και µη δυνάµενες να καθοριστούν, αφήνουν δε υπερβολικά ευρεία εξουσία εκτιµήσεως στις εθνικές αρχές. 87. Κατά συνέπεια, πρέπει να αναγνωριστεί ότι η Ελληνική ηµοκρατία, καθορίζοντας τις απαιτήσεις του άρθρου 11, παράγραφος 1, σε συνδυασµό µε το άρθρο 11, παράγραφος 2, καθώς και εκείνες του άρθρου 11, παράγραφος 3, του νόµου 3631/2008, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 43 ΕΚ περί της ελευθερίας εγκαταστάσεως.[ ] Σχετικές ιατάξεις ιατάξεις: άρθρ. 258 ΣΛΕΕ Εκτύπωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 26.4.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (0046/2012) Αφορά: Αιτιολογηµένη γνώµη του γερµανικού Οµοσπονδιακού Συµβουλίου (Bundesrat) σχετικά µε την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Απριλίου 2010 σχετικά µε σχέδιο νόµου για την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής (CON/2010/36) Εισαγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2012 (23.10) (OR. en) 14826/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0036 (COD)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2012 (23.10) (OR. en) 14826/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0036 (COD) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2012 (23.10) (OR. en) 14826/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0036 (COD) DROIPEN 139 COPEN 223 CODEC 2357 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: το Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ της 29ης Ιουνίου 1995 *

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ της 29ης Ιουνίου 1995 * ΑΠΟΦΑΣΗ της 29. 6. 1995 ΥΠΟΘΕΣΗ C-391/92 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ της 29ης Ιουνίου 1995 * Στην υπόθεση C-391/92, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εκπροσωπούμένη αρχικά από τον R. Pellicer, μέλος της

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εκπροσωπούμενη από την K. Banks, με τόπο επιδόσεων στο Λουξεμβούργο,

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εκπροσωπούμενη από την K. Banks, με τόπο επιδόσεων στο Λουξεμβούργο, ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (έκτο τμήμα) της 16ης Οκτωβρίου 2003 (1) «Παράβαση κράτους μέλους - Οδηγία 92/100/ΕΟΚ - Δικαιώματα του δημιουργού - Αμοιβή των δημιουργών σε περίπτωση δημόσιου δανεισμού των λογοτεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας

ΓΝΩΜΗ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας ΓΝΩΜΗ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 10.11.2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0408/2010 του διοικητικού συμβουλίου της «Organización Impulsora de Discapacitados» (οργάνωση υπέρ των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0402(COD) της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0402(COD) της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 8.12.2014 2013/0402(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 26.10.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1374/2002, Αναφορά 1374/2002, του Πέτρου Τσελεπίδη, ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του «Συλλόγου Εισαγωγέων

Διαβάστε περισσότερα

8741/16 GA/ag,alf DGG 2B

8741/16 GA/ag,alf DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα νοµικά επαγγέλµατα και το γενικό συµφέρον στην οµαλή λειτουργία των νοµικών συστηµάτων

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα νοµικά επαγγέλµατα και το γενικό συµφέρον στην οµαλή λειτουργία των νοµικών συστηµάτων P6_TA(2006)0108 Νοµικά επαγγέλµατα Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα νοµικά επαγγέλµατα και το γενικό συµφέρον στην οµαλή λειτουργία των νοµικών συστηµάτων Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.7.2012 COM(2012) 426 final 2010/0253 (COD) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 7 στοιχείο γ) της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 29.9.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1240/2013, της Rodica Ionela Bazgan, ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ιασυνοριακή µεταφορά της καταστατικής έδρας των εταιρειών

ιασυνοριακή µεταφορά της καταστατικής έδρας των εταιρειών P6_TA(2009)0086 ιασυνοριακή µεταφορά της καταστατικής έδρας των εταιρειών Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 0ης Μαρτίου 2009 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά µε τη διασυνοριακή µεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Η άποψη του Δικαστηρίου

Η άποψη του Δικαστηρίου ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΗ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 228 ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΚ Η άποψη του Δικαστηρίου Επί του παραδεκτού της αιτήσεως γνωμοδοτήσεως 1 Η Ιρλανδική Κυβέρνηση και η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 158 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς 22 Νοεµβρίου 2002 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά µε την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Α. Στεφάνου Έλενα Α. Καπαρδή Δικηγόροι

Ηλίας Α. Στεφάνου Έλενα Α. Καπαρδή Δικηγόροι «Μια πρώτη εκτίµηση της απόφαση του ΔΕΕ στις υποθέσεις Τele2 Sverige AB (C-203/15) και Watson και άλλων (C698/15) για την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Ουσιαστικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ Ερωτάται αν αν είναι στα πλαίσια ή όχι του Συντάγματος η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 10.3.2009 COM(2009) 121 τελικό 2009/0042 (COD) C6-0097/09 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τροποποίηση του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0171/2012, του Klaus Träger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής στην

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Οκτωβρίου σχετικά με περιορισμούς στις πληρωμές με χρήση μετρητών (CON/2017/40)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Οκτωβρίου σχετικά με περιορισμούς στις πληρωμές με χρήση μετρητών (CON/2017/40) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με περιορισμούς στις πληρωμές με χρήση μετρητών (CON/2017/40) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 29 Αυγούστου 2017 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.6.2008 ΟΔΗΓΙΑ 2008/63/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουνίου 2008 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές εξοπλισμού τηλεπικοινωνιακών τερματικών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 22ας Φεβρουαρίου 2006

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 22ας Φεβρουαρίου 2006 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Φεβρουαρίου 2006 κατόπιν αιτήµατος του Υπουργείου Οικονοµικών Κύπρου σχετικά µε νοµοσχέδιο που τροποποιεί τους περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική και ενεργειακή νομοθεσία

Τεχνική και ενεργειακή νομοθεσία Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τεχνική και ενεργειακή νομοθεσία Ενότητα : Δίκαιο της Ενέργειας Η Παροχή Υπηρεσιών Ενέργειας ως Δημόσια Υπηρεσία Σκόδρας Γεώργιος, Αν. Καθηγητής gskodras@uowm.gr Τμήμα Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για τη πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθερία κυκλοφορίας κεφαλαίων και πληρωμών

Ελευθερία κυκλοφορίας κεφαλαίων και πληρωμών 1 Πέμπτη Διάλεξη Ελευθερία κυκλοφορίας κεφαλαίων και πληρωμών Εισαγωγικά Η αρχική ρύθμιση της Συνθήκης ΕΟΚ (άρθρο 67) περιόριζε την υποχρέωση της απελευθέρωσης της κυκλοφορίας κεφαλαίων, κατά τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γ.Σ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Σας κοινοποιούµε την επιστολή που έστειλε η Γ.Σ.Ε.Ε. στην Ένωση ικαστών και Εισαγγελέων και στον ικηγορικό Σύλλογο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.10.2013 COM(2013) 733 final 2011/0195 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

της 8ης Ιουνίου 1971*

της 8ης Ιουνίου 1971<appnote>*<appnote/> ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 1971* Στην υπόθεση 78/70, η οποία έχει ως αντικείμενο αίτηση του Hanseatisches Oberlandesgericht του Αμβούργου προς το Δικαστήριο, κατ' εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Πληροφορίες: Α. Κωστοπούλου Ταχ. /νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 8.11.2012 2012/0011(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

E-learning. Οδηγός Σπουδών

E-learning. Οδηγός Σπουδών Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Το Ευρωπαϊκό Νομοθετικό Πλαίσιο για την Ελεύθερη Διακίνηση Προϊόντων, Υπηρεσιών και Καινοτομίας: Πιστοποίηση Προϊόντων και Υπηρεσιών E-learning Οδηγός Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.2.2016 COM(2016) 80 final 2016/0045 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την προσωρινή αναστολή της μετεγκατάστασης ποσοστού 30 % των αιτούντων που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 15.6.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (51/2011) Θέµα: Αιτιολογηµένη γνώµη της Εθνοσυνέλευσης της ηµοκρατίας της Βουλγαρίας σχετικά µε την πρόταση οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Δεκεμβρίου 2010

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Δεκεμβρίου 2010 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία και σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: Σχέδιο ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.4.2015 COM(2015) 177 final 2015/0093 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0404(COD) της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0404(COD) της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2016/0404(COD) 31.3.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Μόνον το κράτος µέλος εντός του οποίου χορηγήθηκε ένα δίπλωµα µπορεί να ελέγξει τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων χορηγήθηκε το δίπλωµα αυτό

Μόνον το κράτος µέλος εντός του οποίου χορηγήθηκε ένα δίπλωµα µπορεί να ελέγξει τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων χορηγήθηκε το δίπλωµα αυτό Υπηρεσία Τύπου και Πληροφόρησης ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 78/08 23 Οκτωβρίου 2008 Απόφαση του ικαστηρίου στην υπόθεση Ο-274/05 Επιτροπή κατά Ελληνικής ηµοκρατίας ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,27Μαΐου 2014 (OR.en) 10296/14 LIMITE JUR321 JAI368 POLGEN75 FREMP104

PUBLIC ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,27Μαΐου 2014 (OR.en) 10296/14 LIMITE JUR321 JAI368 POLGEN75 FREMP104 ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες,27Μαΐου 2014 (OR.en) 10296/14 LIMITE PUBLIC JUR321 JAI368 POLGEN75 FREMP104 ΓΝΩΜΗΤΗΣΝΟΜΙΚΗΣΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1 Θέμα: ΑνακοίνωσητηςΕπιτροπήςγιαένανέοπλαίσιοτηςΕΕγιατηνενίσχυσητου

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 15ης Φεβρουαρίου σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών (CON/2017/2)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 15ης Φεβρουαρίου σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών (CON/2017/2) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 15ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών (CON/2017/2) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 23 Ιανουαρίου 2017 η Ευρωπαϊκή Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 3.8.2010 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την οδηγία που αφορά τις ελάχιστες απαιτήσεις για τις διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1661 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας , Μαρούσι Αττική

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1661 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας , Μαρούσι Αττική Προς: Ημερ: 21-01-2008 Αρ. Πρωτ.:1661 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας 60 15125, Μαρούσι Αττική Κοινοποίηση: Θέμα: Απάντηση στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 14/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 14/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 01-02-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/168-1/01-02-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 14/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 703/1977 "ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΙΓΟΠΩΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ" Με την ευκαιρία της δημοσίευσης

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ.

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. MEMO/08/31 Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2008 Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. επίσης IP/08/80) Είναι αναγκαία η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισµού σχετικά µε τις συµφωνίες ήσσονος σηµασίας οι οποίες δεν περιορίζουν σηµαντικά τον ανταγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2005 κατόπιν αιτήµατος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σχετικά µε προσχέδιο οδηγίας για την τήρηση ελάχιστων αποθεµατικών στην Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0344 Οδηγία 87/344/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την ασφάλιση νομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.10.2015 COM(2015) 549 final 2015/0255 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ευρωπαϊκή επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26-04-2004 ΑΠ: 877 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004 ΘΕΜΑ: Όροι για την νόµιµη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Όριο ηλικίας για τον διορισμό προσωπικού των κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών

Θέμα: Όριο ηλικίας για τον διορισμό προσωπικού των κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2008 Αρ. Πρωτ.: 601 Προς τον: Υπουργό Εσωτερικών κύριο Π. Παυλόπουλο Βασιλίσσης Σοφίας 15, 106.74 ΑΘΗΝΑ Θέμα: Όριο ηλικίας για τον διορισμό προσωπικού των κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο Αποκρατικοποίηση Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Σχολής Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 27.2.2009 COM(2009) 90 τελικό 2009/0025 (CNS) C6-0107/09 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της σύµβασης εφαρµογής της συµφωνίας του Σένγκεν

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με βασικές έννοιες της οδηγίας ΔΟΕΕ 13.08.2013 ESMA/2013/611 Ημερομηνία: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής 3 II. Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(206)0260 Επικύρωση και προσχώρηση στο πρωτόκολλο του 200 της σύμβασης επικινδύνων και επιβλαβών ουσιών με εξαίρεση τις πτυχές δικαστικής συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Χρήστος Α. Μπαξεβάνης

Δρ. Χρήστος Α. Μπαξεβάνης Ασυνόδευτος ανήλικος &προσδιορισμός του «υπεύθυνου» κράτους («Δουβλίνο II») Με αφορμή την απόφαση του ΔΕΕ της 6 ης Ιουνίου 2013 στην υπόθεση C 648/11 MA, BT, DA κατά Secretary of State for the Home Department

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 21.12.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (104/2011) Θέµα : Αιτιολογηµένη γνώµη της Βουλής των Αντιπροσώπων του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου επί της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 20.11.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0357/2006, του κ. Kenneth Abela, μαλτεζικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παραβιάσεις από τις μαλτεζικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 2.5.2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά αριθ. 1998/2014, του/της S. K., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 11.11.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

1. Στο τέλος του άρθρου 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: (*) ΕΕ L 275 της , σ. 39.» 2. Στο άρθρο 2 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4:

1. Στο τέλος του άρθρου 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: (*) ΕΕ L 275 της , σ. 39.» 2. Στο άρθρο 2 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4: L 330/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1489/2007 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 29ης Νοεμβρίου 2007 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 12.02.2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0296/2004, της Ειρήνης Σαββίδου, ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του «Σωματείου Εργαζομένων στα Τοπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (δεύτερο τµήµα) της 11ης Δεκεµβρίου 2008 (*)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (δεύτερο τµήµα) της 11ης Δεκεµβρίου 2008 (*) ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (δεύτερο τµήµα) της 11ης Δεκεµβρίου 2008 (*) «Παράβαση κράτους µέλους Οδηγίες 79/409/ΕΟΚ και 92/43/ΕΟΚ Διατήρηση των αγρίων πτηνών Ζώνες ειδικής προστασίας Ανεπαρκή µέτρα προστασίας»

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Πλήρωση θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου Χρόνου Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.11.2016 COM(2016) 721 final 2016/0351 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 για την άμυνα

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 13.2.2012 2011/0059(CNS) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 20.02.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0951/2004, του Jan Dolezal, πολωνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της «Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 15.12.2015 COM(2015) 677 final 2015/0314 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Σουηδίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ. στην έκθεση

ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ. στην έκθεση ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 23.1.2014 A7-0281/2013/err01 ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ στην έκθεση σχετικά µε την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη συλλογική διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0033 (COD) LEX 1681 PE-CONS 23/1/16 REV 1 EF 117 ECOFIN 395 CODEC 651 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στη Λετονία να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από τις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 11-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7490/11-11-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.4.2012 COM(2012) 139 final 2008/0241 (COD) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 7 στοιχείο γ) της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εκπροσωπούμενη από την K. Banks και τον M. Desantes, με τόπο επιδόσεων στο Λουξεμβούργο,

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εκπροσωπούμενη από την K. Banks και τον M. Desantes, με τόπο επιδόσεων στο Λουξεμβούργο, ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ της 19ης Μαρτίου 2002 (1) «Παράβαση κράτους μέλους - Μη προσχώρηση εμπροθέσμως στη Σύμβαση της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων (Πράξη των Παρισίων

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ EBA/GL/2017/04 11/07/2017 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μεταχείριση των μετόχων σε περιπτώσεις αναδιάρθρωσης παθητικού ή απομείωσης

Διαβάστε περισσότερα

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Θεματική μονάδα 2 Διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως σε διαδικασίες οικογενειακού δικαίου περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8-A ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8-A ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8-A ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ Τα μέρη επιβεβαιώνουν πως αμφότερα αντιλαμβάνονται ότι: 1. Μια απαλλοτρίωση μπορεί να είναι άμεση ή έμμεση: α) περίπτωση άμεσης απαλλοτρίωσης συντρέχει όταν ορισμένη επένδυση

Διαβάστε περισσότερα

η µάλλον ευρύτερη αναγνώριση του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η θέσπιση διατάξεων για την ενισχυµένη συνεργασία στον τοµέα της ΚΕΠΠΑ.

η µάλλον ευρύτερη αναγνώριση του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η θέσπιση διατάξεων για την ενισχυµένη συνεργασία στον τοµέα της ΚΕΠΠΑ. ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Bρυξέλλες, 30 Αυγούστου 2000 (01.09) (OR. fr) CONFER 4766/00 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ Θέµα : ιακυβερνητική ιάσκεψη 2000 Ενισχυµένη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΡΙΑΣ ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ &ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΡΙΑΣ ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ &ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΡΙΑΣ ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ &ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Θέμα: Δυνατότητα ψήφου των εκπροσώπων των ΔΕ νοσηλευτών στη Νοσηλευτική Επιτροπή Ι. Τεθέντα υπόψη μου στοιχεία ιστορικού. Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.11.2013 COM(2013) 831 final 2013/0411 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πολωνία να εφαρμόσει μέτρα κατά παρέκκλιση του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς.

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς. , όταν ως αποτέλεσµα της απόκτησης ή της µεταβίβασης το δικαίωµα ψήφου του φθάσει, υπερβεί ή µειωθεί κάτω από 5% ή αριθµό, που διαιρείται στο πέντε, από τους αριθµούς των ψήφων στην Γενική Συνέλευση της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.5.2014 COM(2014) 318 final 2014/0164 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τα μέτρα που μπορεί να θεσπίσει η Ένωση σε σχέση με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής 8 Απριλίου 2003 PE 323.107/223-227 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 223-227 Σχέδιο γνωµοδότησης (PE 323.107) Christopher Huhne σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ.3) ΤΟΥ Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ.3) ΤΟΥ Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) ΟΔΗΓΙΑ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ της 16 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΔΟΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Αναφορών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά αριθ. 0921/2012 του Sorin Stelian Torop, ρουμανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της Ένωσης Δημοσίων Υπαλλήλων DGASPC SANITAS Gorj,

Διαβάστε περισσότερα