Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου. Εισηγητής: ΑΝΤΙΔ. ΧΑΡ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου. Εισηγητής: ΑΝΤΙΔ. ΧΑΡ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ"

Transcript

1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 1805/ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 2/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 41/2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου. Εισηγητής: ΑΝΤΙΔ. ΧΑΡ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ Στο Δίστομο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 25η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2015 και ώρα 7:00 μμ συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την αρίθμ /2/2015 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο, στο Δήμαρχο, στα Συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης». Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε, παρόντος και του κ. Δημάρχου Γεωργακού Ιωάννη, ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν 20 μέλη: Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 1) Γιαννέλος Ευστάθιος Πρόεδρος 1) Μπέλλος Θεόδωρος 2) Βαλαούρας Νικόλαος Οι οποίοι δεν προσήλθαν 3) Τρομπούκη-Βαρσάμη Χαρίκλεια αν και προσκλήθηκαν νόμιμα 4) Αλεξανδράκος Αλμπάνης Χ. 5) Ράπτης Ανδρέας 6) Καπλάνης Παναγιώτης 7) Σύρος Ιωάννης 8) Ζήσης Λουκάς 9) Αγγελόπουλος Γεώργιος 10) Οικονόμου Κωνσταντίνος 11) Λαγός Δημήτριος 12) Καστρίτης Ευστάθιος 13) Πατσαντάρας Ιωάννης 14) Κεφάλας Γεώργιος 15) Μίχος Ιωάννης 16) Μπακούρος Δημήτριος 17) Πανουργιάς Αθανάσιος 18) Φουντά Κοτρογιάννου Παναγιώτα 19) Γαλάνης Παναγιώτης 20) Ζάκκας Λουκάς Στην συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και η Σοφία Φωτίου, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης την 7:00 μμ ώρα για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης

2 Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α 87/ ): «Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του» και σύμφωνα με το άρθρο 72: «1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) ( ), δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών ( ) σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, ( )». Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, ως όργανο διοίκησης των Ο.Τ.Α. α βαθμού, έχει γενική αρμοδιότητα και αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες του οικείου Ο.Τ.Α., εκτός από τα θέματα που, βάσει ρητής διάταξης, ανήκουν στην αρμοδιότητα των λοιπών οργάνων του Δήμου. Όσον αφορά ειδικότερα στην έγκριση διενέργειας ορισμένης δημοτικής προμήθειας, η αρμοδιότητα ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο και μόνο κατ εξαίρεση, όταν η προμήθεια διενεργείται με απευθείας ανάθεση, λόγω της συνδρομής εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, αρμόδιο όργανο για την έγκρισή της είναι η Οικονομική Επιτροπή. Το ίδιο όργανο (Οικονομική Επιτροπή) είναι, καταρχήν, αρμόδιο για την έγκριση μιας δαπάνης και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης. (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 33/2012). Σύμφωνα με την από εισήγηση της υπαλλήλου της οικονομικής υπηρεσίας κας Στυλιανής Σαββίδου ο Δήμος μας χρειάζεται να προβεί στις παρακάτω προμήθειες / υπηρεσίες για να καλύψει τις ανάγκες του και για τις οποίες έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στους ανάλογους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου: Έγκριση διενέργειας προµηθειών υπηρεσιών 2015 Α/Α ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ Αµοιβές Νοµικών και Συµβολαιογράφων , Αµοιβές δικαστικών επιµελητών. 1000, Αµοιβή Εξωτερικών Συνεργατών για την κατάρτιση Φακέλου για την απόκτηση επιβεβαίωσης ιαχειριστικής Επάρκειας Έργων 4ης Προγραµµατικής Περιόδου (ΕΣΠΑ) Αµοιβή για τεχνική και συµβουλευτική υποστήριξη για την αποκατάσταση του συστήµατος διαχείρισης ύδρευσης στην Ε 6.150,00 Αράχωβας αλλά και την µελέτη ύδρευσης της Ε ιστόµου Αµοιβή για τεχνική και Συµβουλευτική Υποστήριξη (Παροχή Υπηρεσιών) Τεχνικών Ασφαλείας για το προσωπικό του ήµου ΑΑ 3567, Απ' ευθείας µετάδοση των συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων του ήµου µέσω διαδικτύου 1000,00

3 Εξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου 3.500, Αµοιβές Νοµικών και Συµβολαιογράφων. για την εκκαθάριση της ΚΕΠΑΚΑ πρώην Κοινότητας Αντίκυρας Αµοιβές Ορκωτών λογιστών Αµοιβές Ορκωτών λογιστών και λογιστών για την εκκαθάριση της ΚΕΠΑΚΑ πρώην Κοινότητας Αντίκυρας Υπηρεσίες Μηχανογραφικής Υποστήριξης Υλικου Και Λογισµικού & Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Προσωπικου απάνη για την εφαρµογή και τήρηση της γενικής και αναλυτικής λογιστής (κοστολόγησης) απάνη για συµβουλευτική Υποστήριξη Τεχνικού Συµβούλου για την αξιολόγηση δοµών του ήµου ιστόµου-αράχωβας ,00 Αντίκυρας Μισθώµατα µεταφορικών µέσων , Συντήρηση κι επισκευή δηµοτικών καταστηµάτων Συντήρηση ηµοτικών Αποθηκών 4.600, Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων κλπ , Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισµού Συντήρηση και επισκευή αριθµοµηχανών, εκτυπωτών και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού Μεταφορές προσώπων , ιαχείριση ιστοσελίδας του ήµου , Προµήθεια βιβλίων 2.000, Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού 2.000, Προµήθεια απολυµαντικού υλικού 500, Προµήθεια λιπαντικών για την κίνηση αυτ/των του ήµου διοικητικών Υπηρεσιών ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1500, Προµήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων , Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων Προµήθεια ελαστικών αεροθαλάµων µεταφορικών µέσων 3.000, Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 1500, Προµήθεια λοιπών ανταλλακτικών διαφόρων σκευών και λοιπού εξοπλισµού του ήµου Προµήθεια ανταλλακτικών Η/Υ Προµήθεια σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων Προµήθεια µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού Έπιπλα σκεύη Προµήθεια Η/Υ και λοιπών ειδών µηχανογράφησης Προµήθεια λογισµικού Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού Συντήρηση και επισκευή Κλειστού Γυµναστηρίου , Συντήρηση και επισκευή λοιπών κτιρίων 4600, Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων ήµου.α.α Συντήρηση και επισκευή ηµοτικών Γηπέδων Ποδοσφαίρου , Συντήρηση και επισκευή ηµοτικών Γηπέδων 5χ Συντήρηση και επισκευή λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων 3.000, Συντήρηση και επισκευή παιδικών χαρών , Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων Μαυσωλείου

4 Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου 6.000, Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 3.000, Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 3.000, Προµήθεια φωτογραφικού υλικού. 1000, Προµήθεια κλιµατιστικών και λοιπού εξοπλισµού για το Μουσείο Θυµάτων Ναζισµού Προµήθεια µεγαφωνικής εγκατάστασης Ε ιστόµου Προµήθεια παγκακίων για κοινοχρηστους χώρους Προµήθεια οµπρελών Θαλάσσης Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσώπικού 3000, Mίσθωση µηχανήµατος για διάνοιξη και καθαρισµό αγροτικών δρόµων Συντήρηση και επισκευή ηµοτικού Φωτισµού.Ε. ιστόµου Συντήρηση και επισκευή ηµοτικού Φωτισµού.Ε. Αράχωβας Συντήρηση και επισκευή ηµοτικού Φωτισµού.Ε. Αντίκυρας Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων κλπ , Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισµού , απάνες καθαρισµού φρεατύων δεξαµενών (απεντοµώσεις - µυοκτονίες)κλπ , απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων (απορρίµµατα) ,00 Ανοιχτος ιαγωνισµός απάνες για καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων Ε ιστόµου , απάνες για καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων Ε Αράχωβας , απάνες για καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων Ε Αντίκυρας , Προµήθεια λιπαντικών για κίνηση αυτ/των του ήµου υπηρεσίας καθαριότητας ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων κοινής χρήσης Προµήθεια ηλεκτρικών λαµπτήρων Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων Προµήθεια ελαστικών αεροθαλάµων µεταφορικών µέσων 3.000, Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 3.000,00 Προµήθεια ανταλλακτικών επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού 8.000, Λοιπές προµήθειες - για ειδικές σακούλες κάδων απορριµάτων 3.000,00 Προγραµµατική Σύµβαση µε ΕΠΟ ΑΛ Α.Ε. για εναπόθεση απορριµµάτων , Προµήθεια µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού για συνεργεία 6.000,00 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσώπικού ,00 Ανάθεση εργασιών για τη λειτουργία Σταθµού Βιολογικού Καθαρισµού Αράχωβας απάνες ποιοτικού ελέγχου πόσιµου νερού Σύστηµα χλωρίασης ήµου ιστόµου 2500, απάνες ανάλυσης υδάτων Αγίου Ισιδώρου 600,00 Συντήρηση και επισκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης.ε ιστόµου ,00 Συντήρηση και επισκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης.ε ιστόµου 9.000, Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης.ε. Αράχωβας Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης.ε. Αντίκυρας

5 Συντήρηση και επισκευή δικτύου άρδευσης.ε. ιστόµου Συντήρηση και επισκευή δικτύου άρδευσης.ε. Αράχωβας Συντήρηση και επισκευή δικτύου αποχέτευσης.ε. ιστόµου , Συντήρηση και επισκευή δικτύου αποχέτευσης.ε. Αράχωβας , Συντήρηση και επισκευή δικτύου αποχέτευσης.ε. Αντίκυρας , Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων ύδρευσης.ε. ιστόµου Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων ύδρευσης.ε. Αράχωβας Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων ύδρευσης.ε. Αντίκυρας Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων άρδευσης.ε. ιστόµου Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων αποχέτευσης.ε ιστόµου Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων αποχέτευσης.ε Αντίκυρας Συντήρηση και επισκευή φρεατίων και εσχάρων Συντήρηση υπονόµων Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων κλπ , απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών κλπ. Αξιλόγηση λειτουργίας υδροµέτρων και καταµέτρηση αυτών Ε Αράχωβας 3.000, Προµήθεια απολυµαντικού υλικού 1.000,00 Προµήθεια λιπαντικών για την κίνηση αυτ/των του ήµου υπηρεσίας ύδρευσης ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 500, Προµήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων. Προµήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων κοινής χρήσης Ε ΙΣΤΟΜΟΥ Προµήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων κοινής χρήσης Ε AΡΑΧΩΒΑΣ Προµήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων κοινής χρήσης Ε ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ προµήθεια ελαστικών αεροθαλάµων µεταφορικών µέσων 500, Προµήθεια µηχανηµάτων για εξοπλισµό συνεργείων Προµήθεια αντλιών για τον Βιολογικό Σταθµό Αράχωβας Προµήθεια αντλιών ακαθάρτων Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού , Μισθώµατα µηχανηµάτων για εκχιονισµούς δηµ.οδών Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων ,00 Συντήρηση και επισκευή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ εγκαταστάσεων Συντήρηση και επισκευή λοιπών κοινοχρήστων εγκαταστάσεων του ήµου (χωµατουργικές εργασίες) (Παραλίες αύλειοι χώροι) , Συντήρηση και επισκευή υδραυλάκων Συντήρηση και επισκευή µεγαφωνικών εγκαταστάσεων Συντήρηση και επισκευή Αγροτικής Οδοποιίας Συντήρηση και επισκευή ηµοτικής Οδοποιίας Συντήρηση και επισκευή Πεζοδροµιών - Πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων Πολιτική Προστασία ( απάνες για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές καταστροφές) , Συντήρηση Σταθµού µέτρησης ρύπων ατµόσφαιρας Ε ιστόµου , Συντήρηση και επισκευή ηµοτικών κιγκλιδωµάτων. Συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων έργων,& πλυντηρίου κάδων

6 Συντήρηση και επισκευή αντλητικών µηχανών για πυρόσβεση Προµήθεια αλατιού για αντιµετώπιση εκτάκτων καιρικών συνθηκών 4.000,00 Προµήθεια λιπαντικών για κίνηση αυ/των του ήµου τεχνικών υπηρεσιών ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 3.000, Προµήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων ,00 Προµήθεια πινακίδων ονοµατοθεσίας οδών, αρίθµησης κτηρίων, οδικής σήµανσης κλπ Προµήθεια ειδών και υλικών συντήρησης και επισκευής οδών, πλατειών κλπ Ε ΙΣΤΟΜΟΥ Προµήθεια ειδών και υλικών συντήρησης και επισκευής οδών πλατειών κλπ Ε ΑΡΑΧΩΒΑΣ Προµήθεια ειδών και υλικών συντήρησης και επισκευής οδών πλατειών κλπ Ε ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Προµήθεια Σκυροδέµατος Προµήθεια Ασφαλτοµίγµατος Προµήθεια ελαστικών αεροθαλάµων 4.000, Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού , Συντήρηση και επισκευή πρασίνου κήπων και κηπαρίων και , Συντήρηση και επισκευή πάρκων , Συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων-εργαλείων 8.000, Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισµού , Προµήθεια υλικών συντήρησης αυτόµατου ποτίσµατος 1.500, Προµήθεια ανταλλακτικών λοιπών µηχανηµάτων 8.000, Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων, φυτοφαρµάκων κλπ Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού και άλλων απαραίτητων υλικών Προµήθεια χορτοκοπτικών µηχανηµάτων Συντήρηση και επισκευή οστεοφυλακίων 6.000,00 Συντήρηση και επισκευή εσωτερικών χώρων ηµοτικών Νεκροταφείων ,00 Συντήρηση και επισκευή εξωτερικών χώρων ηµοτικών Νεκροταφείων , Προµήθεια και τοποθέτησης πλύστρας στο ηµοτικό Νεκροταφείο Στειρίου 3.000,00 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού ,00 ΚΑΥΣΙΜΑ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ) ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης , Προµήθεια καυσίµων Προµήθεια καυσίµων , Προµήθεια καυσίµων 6.000, Προµήθεια καυσίµων , Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης για ,40

7 την κάλυψη δαπανών θέρµανσης Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης για , την κάλυψη δαπανών θέρµανσης Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη διενέργεια των εν λόγω προμηθειών/υπηρεσιών και να καθορίσει τον τρόπο εκτέλεσής τους. Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: - τις διατάξεις του άρθρ. 65 του Ν.3852/ τις από και βεβαιώσεις της οικ. Υπηρεσίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Εγκρίνει τη διενέργεια των προμηθειών/υπηρεσιών όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας και για τις οποίες έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στους ανάλογους Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου. 2. Ο τρόπος διενέργειας των προμηθειών που δεν ξεπερνούν τις και της παροχής υπηρεσιών που δεν ξεπερνούν τις θα είναι ο με απ ευθείας ανάθεση. 3. Όσον αφορά την προμήθεια καυσίμων η προμήθεια θα γίνει με ανοιχτό διαγωνισμό για το ποσό των ,88. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού θα γίνει μια απ ευθείας ανάθεση για το ποσό των. Η απόφαση πήρε αριθμό 2/41/2015 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ Βαλαούρας Νικόλαος Τροµ ούκη-βαρσάµη Χαρίκλεια Αλεξανδράκος Αλµ άνης Χ. Ρά της Ανδρέας Κα λάνης Σύρος Ιωάννης Παναγιώτης Ζήσης Λουκάς Αγγελό ουλος Γεώργιος Οικονόµου Κωνσταντίνος Λαγός ηµήτριος Καστρίτης Ευστάθιος Πατσαντάρας Ιωάννης Κεφάλας Γεώργιος Μίχος Ιωάννης Μ ακούρος ηµήτριος Πανουργιάς Αθανάσιος Φουντά Κοτρογιάννου Γαλάνης Παναγιώτης Παναγιώτα Ζάκκας Λουκάς Ακριβές Απόσπασμα 5 Μαρτίου 2015 Ο Δήμαρχος Διστόμου Αράχοβας - Αντίκυρας ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας,

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 77/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 4/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 602/30.1.2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..24η/2012.. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/3/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 6813 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/3/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 6813 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/3/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 6813 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ. 210 800 48 30 ΠΡΟΣ Τον κ. ήµαρχο για τον κ. Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 18 η του μηνός Μαίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12 : 30, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση. Προς το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης με

Εισήγηση. Προς το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης με ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Τρίπολη 20-01-2014 1 Προς το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης με «Ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 31/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 31/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πετρούπολη, 20 Απριλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. τ.τ. 5491 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 12 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/25 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού Aριθ. απόφασης 65/25 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προέλεγχος απολογισμού οικονομικού έτους 24

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων 5.121.003. παρελθ.ετών 617.955,89 2

Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων 5.121.003. παρελθ.ετών 617.955,89 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ.: 2537/09-03-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Απόσπασµα από το 4/2015 ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 25/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014

Πρακτικό 25/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014 Πρακτικό 25/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 30 η Ιουνίου 2014, ηµέρα ευτέρα και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 12 η του μηνός Μαρτίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 7080 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. Πρωτ. : 7080 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014

Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014 Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 7 η Νοεµβρίου 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2012 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 20 η του μηνός Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14 : 00, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΗΓ-2Σ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 23/1/2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 Δήμος Ερέτριας ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 4 από 15 Φεβρουαρίου 2013 Στην Ερέτρια σήμερα την 15 η του μηνός Φεβρουαρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.467.987,20 139.557,53 139.557,53 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 200/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση 7ης Αναµόρφωσης προϋπολογισµού του ήµου Χαλανδρίου Ο.Ε. 2014

Αριθ. Απόφασης 200/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση 7ης Αναµόρφωσης προϋπολογισµού του ήµου Χαλανδρίου Ο.Ε. 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905 908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 7ΦΓΑΟΚ67-6ΣΞ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32 Αγ. Ι. Ρέντης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.4/2012 κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.4/2012 κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ./ κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης / ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη απόφασης για ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης δέσµευσης

Διαβάστε περισσότερα

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 12 Μαρτ. 2015 Αρ. Πρωτ.4784 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 28/2/2015 (Ν.4305/2014

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014

Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014 Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 30 η Ιουλίου 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 24/2012 Απόσπασμα από το πρακτικό της ειδικής Συμβουλίου της 28 ης Ιανουαρίου 2013. συνεδρίασης του Δημοτικού ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα