ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ"

Transcript

1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Παρακαλούµε, διαβάστε, προσεκτικά την ακόλουθη σύµβαση εκχώρησης άδειας χρήσεως πριν χρησιµοποιήσετε το πρόγραµµα. Με την αποδοχή της παρούσας σύµβασης, συµφωνείτε να καταστείτε χρήστης ή κάτοχος άδειας και εκφράζετε την απόλυτη συµφωνία σας µε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας σύµβασης εκχώρησης άδειας χρήσεως. Εάν δεν αποδέχεστε τους όρους της παρούσας σύµβασης, µην εγκαταστήσετε το πρόγραµµα. Οµοίως, η χρήση του προγράµµατος συνεπάγεται ότι αποδέχεσθε τη δέσµευσή σας από τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας σύµβασης εκχώρησης άδειας χρήσεως. Η παρούσα σύµβαση εκχώρησης άδειας χρήσεως αποτελεί την πλήρη σύµβαση µεταξύ του κατόχου άδειας και της PANDA SECURITY, S.L. (εφεξής καλούµενης «PANDA») όσον αφορά στο θέµα που αποτελεί αντικείµενο της παρούσας σύµβασης. Οµοίως, και όπου επιτρέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία, οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσας σύµβασης εκχώρησης άδειας χρήσεως υπερισχύουν των όρων οποιασδήποτε επικοινωνίας ή διαφηµιστικού υλικού, σε περίπτωση που το υλικό αυτό αντιτίθεται σε οποιονδήποτε από τους προαναφερθέντες όρους και προϋποθέσεις ή σε περίπτωση που αυτό το υλικό φέρει ηµεροµηνία προγενέστερη της παρούσας σύµβασης εκχώρησης άδειας χρήσεως. Η αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων της παρούσας σύµβασης εκχώρησης άδειας χρήσεως δεν εκχωρεί κανένα δικαίωµα κυριότητας, το οποίο δεν ορίζεται στην παρούσα σύµβαση, επί του προγράµµατος που ανήκει στην PANDA ή στους προµηθευτές λογισµικού της. 1.- ΕΚΧΩΡΗΣΗ Α ΕΙΑΣ.- Η PANDA δια της παρούσας σύµβασης εκχωρεί στον κάτοχο άδειας µια περιορισµένη, µη αποκλειστική και µη µεταβιβάσιµη άδεια και το δικαίωµα χρήσης του παρόντος προγράµµατος και των σχετικών εγγράφων, κατά τη διάρκεια της συµβατικής περιόδου, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα σύµβαση. Στην περίπτωση εκδόσεων που εξυπηρετούν σκοπούς αξιολόγησης (δοκιµαστικής χρήσεως), ο κάτοχος της άδειας δύναται να χρησιµοποιήσει αυτή την δοκιµαστική έκδοση για το χρονικό διάστηµα που έχει ορίσει η PANDA. Για την επέκταση του εν λόγω χρονικού διαστήµατος, θα πρέπει να εκχωρείται έγγραφη άδεια από την PANDA Με την επιφύλαξη των όρων της σύµβασης εκχώρησης άδειας χρήσεως, η PANDA δεν θα παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση αναφορικά µε τις εκδόσεις που εξυπηρετούν σκοπούς αξιολόγησης του προγράµµατος, οι οποίες, σύµφωνα µε την παρούσα σύµβαση, παρέχονται «ως έχουν». Οι εκδόσεις που εξυπηρετούν σκοπούς προώθησης ενός προϊόντος δύναται να εγκαθίστανται µόνο µία φορά και όχι σε περισσότερους από έναν υπολογιστή. Οµοίως, δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση περισσότερων της µίας εκδόσεων που εξυπηρετούν σκοπούς προώθησης του ίδιου προϊόντος σε υπολογιστή ανά πάσα χρονική στιγµή. Μια έκδοση Αρχικού Κατασκευαστή Εξοπλισµού (OEM) δύναται να πωλείται µόνο µαζί µε το υλικό σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την Panda. Ως εκ

2 τούτου, η PANDA διατηρεί το δικαίωµα να καταργήσει ή να διακόψει εκδόσεις ΟΕΜ εάν εντοπίσει ότι δεν υφίσταται συµµόρφωση µε τις εν λόγω προϋποθέσεις. Όσον αφορά στις συνδροµητικές εκδόσεις του προγράµµατος, σε περίπτωση µη καταβολής της µηνιαίας ή κατά περίπτωση περιοδικής συνδροµής ή αν εκπνεύσει η περίοδος που καλύπτει η συνδροµή, ο κάτοχος της άδειας χάνει το δικαίωµα πρόσβασης στις υπηρεσίες που σχετίζονται µε το πρόγραµµα. Η παρούσα σύµβαση εκχώρησης άδειας χρήσεως χορηγεί στον κάτοχο άδειας το δικαίωµα να χρησιµοποιεί το πρόγραµµα σε αριθµό υπολογιστών ή/και διακοµιστών ίσο µε τον αριθµό των αδειών που έχει αγοράσει. Στην περίπτωση προϊόντων µε πολλαπλές άδειες χρήσης, η περίοδος της υπηρεσίας θα ξεκινάει για όλες τις άδειες χρήσης από τη στιγµή που ενεργοποιήθηκε η πρώτη εξ αυτών. Σε περιβάλλοντα δικτύων υπολογιστών, οι άδειες πρέπει να αποκτώνται για ένα µέγιστο αριθµό συνδεδεµένων µε το διακοµιστή υπολογιστών ή χρηστών. Ο αριθµός των υπολογιστών, στους οποίους εγκαθίσταται το προϊόν, δεν πρέπει να υπερβαίνει τον αριθµό των αδειών χρήσεως που έχουν εκχωρηθεί συµβατικά, όπως αυτός προσδιορίζεται στο Πιστοποιητικό Άδειας του προγράµµατος αυτού (στις περιπτώσεις όπου παρέχεται). Στην περίπτωση υπολογιστών που δεν συνδέονται σε δίκτυο υπολογιστών, θα πρέπει να έχουν αποκτηθεί άδειες χρήσεως για κάθε υπολογιστή στον οποίο ο κάτοχος άδειας πρόκειται να εγκαταστήσει το πρόγραµµα. Ο αριθµός των υπολογιστών, στους οποίους εγκαθίσταται το προϊόν, δεν πρέπει να υπερβαίνει τον αριθµό των αδειών χρήσεως που έχουν εκχωρηθεί συµβατικά, όπως αυτός προσδιορίζεται στο Πιστοποιητικό Άδειας του προγράµµατος αυτού (στις περιπτώσεις όπου παρέχεται). Σε αµφότερες τις παραπάνω περιπτώσεις, η άδεια θα έχει εφαρµογή/ισχύ στο πρόγραµµα που αποτελεί αντικείµενο της παρούσας σύµβασης, όπως αυτό ορίζεται στο Πιστοποιητικό Άδειας (αν το πρόγραµµα περιλαµβάνει αυτό το πιστοποιητικό). 2.- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ.- Αυτό το πρόγραµµα, όπως και όλα τα έγγραφα και οι πληροφορίες που το αφορούν, αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της PANDA ή/και των προµηθευτών λογισµικού της. Η PANDA ή οι προµηθευτές λογισµικού της κατέχουν όλα τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας που αντιστοιχούν στα προγράµµατα, στα έγγραφα ή σε οποιοδήποτε άλλο έργο, πρόγραµµα ή προϊόν που παρέχεται στον κάτοχο άδειας από την PANDA ως µέρος της παρούσας σύµβασης. Η PANDA εξουσιοδοτεί τη χρήση των προγραµµάτων ή των προϊόντων αυτής για σκοπούς συγκριτικής αναθεώρησης, υπό την προϋπόθεση ότι οι σχετικές διαδικασίες θα διενεργούνται αντικειµενικά και θα τελούνται καλόπιστα και σύµφωνα µε τις γενικά αποδεκτές ή συνήθεις πρακτικές της αγοράς. Οι εν λόγω αναθεωρήσεις δύναται να εκτελούνται µόνο µε τη χρήση των τελευταίων εκδόσεων των προγραµµάτων ή προϊόντων στα οποία αφορούν. 3.- ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Η παρούσα σύµβαση άδειας χρήσεως επιτρέπει τη δηµιουργία ενός µόνο αντιγράφου ασφαλείας των περιεχοµένων του CD-ROM ή των αρχείων που έχουν αντληθεί από το ιαδίκτυο, υπό την προϋπόθεση ότι το αντίγραφο

3 αυτό περιέχει κάθε ειδοποίηση σχετικά µε τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας που συνοδεύουν το λογισµικό. 4.-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.- Ο κάτοχος άδειας πιστοποιεί και αποδέχεται ότι κατά τη διάρκεια της συµβατικής περιόδου και προκειµένου τα προϊόντα της PANDA να προσαρµόζονται στην τεχνολογική πρόοδο και να υπόκεινται στις αντίστοιχες βελτιώσεις, η PANDA δύναται να παύει την ανάπτυξη του προγράµµατος ή του προϊόντος σχετικά µε το οποίο ο κάτοχος άδειας έχει συνάψει σύµβαση προς όφελος τρίτων. Υπό αυτές τις συνθήκες ο κάτοχος άδειας έχει το δικαίωµα να επιλέξει κάποιο άλλο πρόγραµµα ή προϊόν σύµφωνα µε την πολιτική αναβάθµισης προϊόντων (product migration policy) της PANDA. Σε αυτή την περίπτωση ο κάτοχος άδειας συµφωνεί να αποδεχθεί τους όρους αυτής της πολιτικής και να προσαρµόσει τον υπολογιστή του/της όπως απαιτείται κατά περίπτωση. Οποιαδήποτε αναβάθµιση στο νέο πρόγραµµα δύναται να παρέχεται δωρεάν ή έναντι οικονοµικής επιβάρυνσης, ανάλογα µε τους πόρους που η PANDA έχει αφιερώσει στην έρευνα και την ανάπτυξη των νέων προγραµµάτων ή προϊόντων και ανάλογα µε το βαθµό στον οποίο αυτά ενδέχεται να διαφέρουν από τα προγράµµατα ή τα προϊόντα που αντικαθίστανται. Ο κάτοχος της άδειας αποδέχεται επίσης ότι, κατά τη διάρκεια της συµπεφωνηµένης περιόδου, η PANDA δύναται να µεταβάλλει τις υπηρεσίες της, προκειµένου να προσαρµόζεται στις προαναφερόµενες τεχνολογικές εξελίξεις. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να αποδέχεται τις εν λόγω µεταβολές χωρίς αξίωση αποζηµίωσης. Η PANDA οφείλει να ενηµερώνει τον κάτοχο άδειας για οποιεσδήποτε αλλαγές. Οµοίως, όταν εκπνεύσει η συµβατική περίοδος, σε περιπτώσεις ανανέωσης προϊόντος και υπηρεσιών, ο κάτοχος άδειας έχει επίγνωση ότι οι υπηρεσίες ή/και τα χαρακτηριστικά του προγράµµατος ή του προϊόντος ενδέχεται να έχουν τροποποιηθεί προκειµένου να προσαρµοσθούν στις τεχνολογικές εξελίξεις και, εποµένως, ο κάτοχος άδειας θα πρέπει να µεταφερθεί σε νέα έκδοση, πρόγραµµα ή προϊόν σύµφωνα µε την πολιτική που έχει θεσπίσει η PANDA. Εάν ο κάτοχος άδειας µεταφερθεί σε νέα έκδοση ή σε νέο πρόγραµµα ή προϊόν PANDA, προκειµένου να αναβαθµίσει µια παλαιότερη έκδοση, η αναβαθµισµένη αυτή έκδοση του προγράµµατος ή του προϊόντος θα είναι και η µοναδική, την οποία θα δικαιούται να χρησιµοποιεί ο κάτοχος άδειας, αποδεχόµενος αποκλειστικά τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν σε όλα τα έγγραφα, στο υλικό και στις διατυπώσεις και επισηµάνσεις που αντιστοιχούν στη νέα έκδοση του προγράµµατος ή του προϊόντος. Ο κάτοχος της άδειας, σε αυτή την περίπτωση, υποχρεούται να διαγράψει όλο το υλικό που αντιστοιχεί στην προηγούµενη έκδοση. Αποδεχόµενος την παρούσα σύµβαση εκχώρησης άδειας χρήσεως, ο κάτοχος άδειας αποδέχεται όλες τις εν λόγω µετατροπές στις υπηρεσίες και στα χαρακτηριστικά του προγράµµατος. Παρακαλείσθε να ελέγξετε όλες αυτές τις µετατροπές, προτού αποδεχθείτε την παρούσα σύµβαση εκχώρησης άδειας χρήσεως. 5.- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ.- Η PANDA ενηµερώνει τον κάτοχο άδειας ότι σε ορισµένα προϊόντα και προγράµµατα δύναται να χρησιµοποιεί

4 τεχνολογία συλλογής δεδοµένων προκειµένου να συλλέγει τεχνικές πληροφορίες (µεταξύ άλλων και ύποπτα αρχεία), να βελτιώνει τα προγράµµατα ή τα προϊόντα, να παρέχει σχετικές υπηρεσίες, να τις προσαρµόζει στις προτιµήσεις των χρηστών και να προλαµβάνει την άνευ αδείας και παράνοµη χρήση του προγράµµατος ή του προϊόντος. Ο κάτοχος άδειας αποδέχεται ότι η PANDA δύναται να χρησιµοποιήσει αυτές τις πληροφορίες ως τµήµα των υπηρεσιών που παρέχονται σε σχέση µε το πρόγραµµα ή το προϊόν. Ο κάτοχος άδειας αναγνωρίζει και αποδέχεται, ότι η PANDA δύναται να παρέχει αναβαθµίσεις ή προσθήκες στο πρόγραµµα ή στο προϊόν, που θα εγκαθίστανται αυτοµάτως στον υπολογιστή του. Οµοίως, για τους σκοπούς της παρούσας σύµβασης και χρήσης του προγράµµατος, ενδέχεται να ζητείται στον κάτοχο άδειας να αποκαλύψει στην PANDA ορισµένα προσωπικά δεδοµένα. ια της παρούσης, ο κάτοχος της άδειας ενηµερώνεται σχετικά µε και συναινεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδοµένων, που προωθούνται στην PANDA ως απόρροια της σύµβασης και της χρήσης του προγράµµατος, προκειµένου να υπάρχει πρόσβαση σε πληροφορίες ή υπηρεσίες που παρέχονται από την PANDA ή για τη διατήρηση της συµβατικής σχέσης ή την αποστολή πληροφοριών µάρκετινγκ µε οποιονδήποτε τρόπο, ακόµα και ηλεκτρονικά. Η PANDA εγγυάται στον κάτοχο της άδειας ότι θα µεταχειρίζεται αυτά τα προσωπικά δεδοµένα σύµφωνα µε την εφαρµοστέα νοµοθεσία και όπως καθορίζεται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών εδοµένων (Privacy Policy) της εταιρίας. Ο κάτοχος άδειας µπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτήν την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών εδοµένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Στο πλαίσιο της υπηρεσίας, το προϊόν παρέχει τη διεύθυνση IP και το όνοµα του υπολογιστή του κατόχου άδειας, ώστε να επιτραπεί η παρακολούθηση των αδειών χρήσεως, στο πλαίσιο του ελέγχου και της ανίχνευσης πιθανών συµβάντων τα οποία σχετίζονται µε το προϊόν και τη χρήση του. Ο κάτοχος άδειας αναγνωρίζει και εξουσιοδοτεί την επεξεργασία αυτής της διεύθυνσης IP από την PANDA. 6.- ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ. Η PANDA εγγυάται ότι το πρόγραµµα θα εκπληρώνει τις βασικές του λειτουργίες, σύµφωνα µε τα έγγραφα ή/και το αρχείο Βοήθειας, που συνοδεύουν το πρόγραµµα, για ενενήντα (90) ηµέρες από την ηµεροµηνία παραλαβής έναντι οποιουδήποτε κατασκευαστικού ή λειτουργικού ελαττώµατος, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της ισχύουσας νοµοθεσίας περί προστασίας των καταναλωτών. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, και υπό την προϋπόθεση ότι ο κάτοχος άδειας έχει ενεργοποιήσει τις υπηρεσίες όπου προβλέπεται, η PANDA θα προσφέρει την κάτωθι περιορισµένη εγγύηση, η οποία αντιπροσωπεύει τη µέγιστη εγγύηση που η PANDA παρέχει στον κάτοχο άδειας σε σχέση µε οποιοδήποτε ελάττωµα στο πρόγραµµα, στο προϊόν ή στα έγγραφα που καλύπτεται από την παρούσα σύµβαση. Η PANDA εγγυάται στον κάτοχο άδειας την επισκευή ή αντικατάσταση οποιωνδήποτε ελαττωµατικών οπτικών µέσων που εµποδίζουν τη λειτουργία του προγράµµατος, καθώς επίσης και οποιουδήποτε υλικού έντυπης µορφής που περιέχει εσφαλµένο περιεχόµενο. Αυτή η περιορισµένη εγγύηση επισκευής ή αντικατάστασης ισχύει επίσης και για αρχεία που αντλούνται από το διαδίκτυο, αν το πρόγραµµα έχει παρασχεθεί µε αυτόν τον τρόπο. Εάν υπάρχει ανάγκη να επισκευασθούν ή να αντικατασταθούν ελαττωµατικά οπτικά µέσα ή υλικό έντυπης µορφής, ο κάτοχος άδειας οφείλει να τα υποβάλει στην PANDA. Σε καµία περίπτωση δεν θα πραγµατοποιηθεί επισκευή ή αντικατάσταση χωρίς την προηγούµενη επιστροφή από

5 τον κάτοχο άδειας του αυθεντικού υλικού έντυπης µορφής ή των οπτικών µέσων. Η τελευταία απαίτηση δεν θα είναι απαραίτητη στην περίπτωση υλικού έγγραφης µορφής που έχει παρασχεθεί από το ιαδίκτυο. 7.- ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ.- Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει υλικό που χάθηκε, κλάπηκε ή καταστράφηκε τυχαία, ή υλικό που χρησιµοποιήθηκε για ακατάλληλο σκοπό ή τροποποιήθηκε χωρίς έγγραφη άδεια, ή είναι ελαττωµατικό εξαιτίας αιτιών που αποδίδονται στον κάτοχο άδειας ή σε τρίτα µέρη πλην της PANDA. Η PANDA δεν φέρει ευθύνη για ελαττώµατα στη λειτουργικότητα που προγράµµατος που έχει εκχωρηθεί, τα οποία προκλήθηκαν από εξωτερικό τεχνικό εξοπλισµό. Επιπροσθέτως, η PANDA ενηµερώνει τον κάτοχο άδειας ότι αυτή δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε ενέργειες διενεργούνται, κατόπιν αιτήµατος κατόχου άδειας, από τρίτα µέρη πλην της PANDA, στη θέση της Υπηρεσίας Τεχνικής Υποστήριξης της PANDA. Το πρόγραµµα παρέχεται «ως έχει» και θα απορρίπτεται οποιαδήποτε αξίωση που αφορά σε αποτυχία εκπλήρωσης αναµενόµενων λειτουργιών, εκτός των όσων επισηµαίνονται ρητώς στην Παράγραφο Έξι. Η PANDA δεν εγγυάται την απουσία οποιουδήποτε είδους σφάλµατος στο λογισµικό, ούτε την αδιάλειπτη λειτουργία του. Ο κάτοχος της άδειας γνωρίζει και αποδέχεται µε δική του ευθύνη, ότι, λόγω των µετατροπών που οι ιοί προκαλούν στα αρχεία που προσβάλλουν, η διαδικασία εξυγίανσης (αποµάκρυνσης των ιών) ενδέχεται να προξενήσει απροσδόκητες αλλαγές σε αυτά τα αρχεία. Ο κάτοχος της άδειας είναι υπεύθυνος για τυχόν χρήση του προγράµµατος από άλλους. Ο κάτοχος αποδέχεται την ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζηµία και οποιαδήποτε έξοδα που ανακύπτουν από την έλλειψη συµβατότητας µεταξύ του εν λόγω προγράµµατος ή αναβαθµισµένων εκδόσεων αυτού και λογισµικού τρίτων το οποίο ο κάτοχος της άδειας έχει εγκαταστήσει στον υπολογιστή του, καθώς και οποιαδήποτε άλλα προβλήµατα που ενδέχεται να προκύψουν λόγω της αλληλεπίδρασης µεταξύ των δύο αυτών προγραµµάτων, ή για σειρές κωδικών που συµπίπτουν. Με την επιφύλαξη των όρων της παρούσας σύµβασης εκχώρησης άδειας χρήσεως, σε καµία περίπτωση η PANDA δεν φέρει ευθύνη για ενδεχόµενες ζηµίες των οποίων η χρηµατική αξία υπερβαίνει την αµοιβή που έχει καταβληθεί από τον κάτοχο άδειας για το πρόγραµµα, ανεξαρτήτως εάν ο κάτοχος άδειας έχει πληροφορήσει την PANDA για την πιθανότητα τέτοιων ζηµιών. 8.- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ.- Αυτό το πρόγραµµα δεν έχει σχεδιασθεί και δεν προορίζεται για χρήση σε επικίνδυνα περιβάλλοντα που απαιτούν λειτουργική απόδοση χωρίς κανένα ελάττωµα, όπως σε πυρηνικές εγκαταστάσεις, συστήµατα αεροπορικής πλοήγησης ή επικοινωνιών, έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας, συστήµατα άµυνας ή οπλικά συστήµατα, συστήµατα υποστήριξης ζωής ή οποιοδήποτε άλλο περιβάλλον, στο οποίο η αποτυχία του λογισµικού δύναται να οδηγήσει άµεσα σε απώλεια ζωής, σωµατική βλάβη ή σοβαρή ζηµία σε περιουσία ή στο περιβάλλον. Η PANDA αποποιείται και αποκλείει σαφώς οποιαδήποτε ρητή ή έµµεση εγγύηση όσον αφορά στην καταλληλότητα του προγράµµατος για δραστηριότητες αυτού του είδους.

6 9- ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ. Ο κάτοχος άδειας συνοµολογεί και αποδέχεται ότι το πρόγραµµα ή ένα οποιοδήποτε τµήµα αυτού υπόκειται στη νοµοθεσία των ΗΠΑ περί ελέγχου των εξαγωγών και, συνεπώς, ο κάτοχος άδειας δεσµεύεται να συµµορφώνεται µε τη νοµοθεσία και µε οποιονδήποτε ισχύοντα κανονισµό ή περιορισµό για διεθνείς εξαγωγές. Ο κάτοχος άδειας συνοµολογεί και αποδέχεται ότι το πρόγραµµα δεν δύναται να εξαχθεί ή να εξαχθεί εκ νέου, είτε εν όλω είτε εν µέρει, σε οποιαδήποτε χώρα, πρόσωπο, ή οργανισµό, µε την επιφύλαξη των περιορισµών που προβλέπονται από τη νοµοθεσία των Η.Π.Α. περί έλεγχου των εξαγωγών, ή από οποιουσδήποτε άλλους ισχύοντες διεθνείς κανονισµούς εξαγωγών, εκτός αν έχετε στην κατοχή σας σχετική έγκυρη άδεια εξαγωγής. Ο κάτοχος άδειας θα πρέπει να υπερασπισθεί, να αποζηµιώσει και να απαλλάξει την PANDA από οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που εγερθεί οποιαδήποτε αξίωση λόγω της αποτυχίας του να συµµορφωθεί µε τους κανονισµούς εξαγωγών ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗ. Ο κάτοχος της άδειας δεν δικαιούται να εκχωρεί ή υπεκχωρεί τη χρήση ή να εκµισθώνει, υπεκµισθώνει ή µεταβιβάζει το πρόγραµµα χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της PANDA. Με τον τερµατισµό ή τη λήξη της παρούσας σύµβασης εκχώρησης άδειας χρήσεως, ο κάτοχος άδειας οφείλει να παύσει αµέσως τη χρήση του προγράµµατος και να καταστρέψει όλα τα αντίγραφα ή να τα επιστρέψει στην PANDA ΑΛΛΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ Αυτό το πρόγραµµα διατίθεται σε CD-ROM ή µέσω του ιαδικτύου. Αυτό το πρόγραµµα δύναται να χρησιµοποιηθεί µόνον στον υπολογιστή (ή στους υπολογιστές) του ίδιου του κατόχου της άδειας. εν δύναται να χρησιµοποιηθεί σε υπολογιστές που δεν βρίσκονται στην κυριότητά του, ούτε δύναται να καταστεί αντικείµενο µίσθωσης, δανεισµού, ή δωρεάν παραχώρησης, αντικείµενο δωρεάς, ή εν γένει αντικείµενο µεταβίβασης σε άλλον χρήστη. Ο κάτοχος άδειας δεν δικαιούται να µεταβιβάζει τα δικαιώµατα που του έχουν εκχωρηθεί δυνάµει της παρούσας σύµβασης εκχώρησης άδειας χρήσεως. Απαγορεύεται ρητώς οποιαδήποτε τυχόν µερική ή πλήρης ανακατασκευή (decompile), αντίστροφη µεταγλώττιση (reverse-engineer) ή αποσυναρµολόγηση του προγράµµατος αυτού. Ο κάτοχος της άδειας δεν δύναται να κάνει µετατροπές εν όλω ή εν µέρει στο λογισµικό, στις υπηρεσίες ή/και σε άλλο υλικό έγγραφης µορφής ή σε υλικό που συµπεριλαµβάνεται στο προϊόν ΙΑΚΑΙΟ ΟΣΙΑ.- Η παρούσα σύµβαση εκχώρησης άδειας χρήσεως διέπεται από το Ισπανικό ίκαιο και σε περίπτωση αµφιβολίας ή διαφωνίας σχετικά µε την ερµηνεία ή τις έννοµες συνέπειες που απορρέουν εξ αυτής, µοναδική αρµόδια αρχή θα είναι τα δικαστήρια του Μπιλµπάο στην Ισπανία. Αµφότερα τα συµβαλλόµενα µέρη αποκηρύσσουν ρητώς οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία, στην οποία ενδεχοµένως υπάγονται. 9.- ΓΕΝΙΚΑ- Ο κάτοχος άδειας εξουσιοδοτεί το προσωπικό της PANDA να τον επισκέπτεται, προκειµένου να διασφαλίζεται η τήρηση των όρων της παρούσας άδειας.

7 Ο κάτοχος άδειας γνωρίζει και αποδέχεται ότι η PANDA δύναται να κινήσει δικαστικές διαδικασίες, σε περίπτωση µη συµµόρφωσής του προς την παρούσα σύµβαση εκχώρησης άδειας χρήσεως. Η PANDA επιφυλάσσεται των δικαιωµάτων της να προχωρήσει σε καταγγελία της παρούσας σύµβασης εκχώρησης άδειας χρήσεως αυτοδικαίως, χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση, σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του κατόχου άδειας προς οποιονδήποτε όρο και προϋπόθεση της παρούσας σύµβασης. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος της παρούσας σύµβασης εκχώρησης άδειας χρήσεως αντίκειται στη νοµοθεσία, αυτός ο όρος θα θεωρείται άκυρος, χωρίς να επηρεάζεται η πληρότητα της σύµβασης και χωρίς να τεκµαίρεται ότι η σύµβαση είναι άκυρη. Η PANDA επιφυλάσσεται ρητώς όλων των λοιπών δικαιωµάτων της που δεν εκχωρούνται δια της παρούσης προς τον κάτοχο της άδειας. ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Το εργαλείο SafeBrowser, διαθέσιµο µαζί µε το προϊόν για το οποίο εκχωρείται η άδεια χρήσεως δια της παρούσης, περιλαµβάνει ή ενδέχεται να περιλαµβάνει προγράµµατα στα οποία έχει εκχωρηθεί ή υπεκχωρηθεί η άδεια χρήσεως στον κάτοχο άδειας σύµφωνα µε τη Γενική Άδεια ηµόσιας Χρήσης ή άλλες παρόµοιες άδειες ελεύθερου λογισµικού, οι οποίες, µεταξύ άλλων δικαιωµάτων, επιτρέπουν στον κάτοχο άδειας να αντιγράφει, να τροποποιεί ή να διανέµει εκ νέου ορισµένα προγράµµατα ή µέρη αυτών καθώς και να έχει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα. Η άδεια, για οποιοδήποτε λογισµικό που υπόκειται στη Γενική Άδεια ηµόσιας Χρήσης ή σε άλλες παρόµοιες άδειες ελεύθερου λογισµικού, που διανέµεται σε εκτελέσιµη δυαδική µορφή, προϋποθέτει ο πηγαίος κώδικας να είναι διαθέσιµος στον κάτοχο άδειας. Ο κάτοχος άδειας δύναται να έχει πρόσβαση σε αυτόν τον πηγαίο κώδικα στην ιστοσελίδα της PANDA, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Τα κείµενα της Γενικής Άδειας ηµόσιας Χρήσης, εκδόσεις 2 και 3 καθώς και άλλες ισχύουσες άδειες ελεύθερου λογισµικού είναι διαθέσιµα στους χρήστες στην ηλεκτρονική διεύθυνση Εάν ο κάτοχος άδειας εγκαταστήσει το εργαλείο SafeBrowser, οι αντίστοιχοι όροι άδειας, η πνευµατική ιδιοκτησία και οι επιφυλάξεις δικαιώµατος θα ισχύουν ως επιπρόσθετα σε αυτά που ορίζονται στην παρούσα σύµβαση εκχώρησης άδειας χρήσεως. Εάν οι όροι άδειας, που αναφέρονται στην παρούσα ρήτρα, εκχωρούν πιο εκτεταµένα δικαιώµατα από αυτά που αναφέρονται στην παρούσα σύµβαση εκχώρησης άδειας χρήσεως, τα εν λόγω δικαιώµατα θα υπερισχύουν των δικαιωµάτων και των περιορισµών που ορίζονται δια της παρούσης, όσον αφορά µόνο το λογισµικό ή τα µέρη του λογισµικού για τα οποία εκχωρείται άδεια χρήσεως υπό τους εν λόγω όρους. Οµοίως, το πρόγραµµα περιλαµβάνει ή ενδέχεται να περιλαµβάνει άλλα προγράµµατα λογισµικού, για τα οποία έχει εκχωρηθεί άδεια χρήσεως (ή υπεκχωρηθεί άδεια χρήσεως) στον κάτοχο άδειας µε βάση άδειες ελεύθερου λογισµικού ή άλλου τύπου

8 άδειες. Τα κείµενα µε τους αντίστοιχους όρους είναι διαθέσιµα στον κατάλογο εγκατάστασης του προϊόντος. Panda Security, S.L. Gran Via D. Diego Lopez de Haro Bilbao, Spain Τηλ.: Φαξ: ιεύθυνση Panda Security 2012

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Παρακαλούμε, διαβάστε, προσεκτικά την ακόλουθη σύμβαση εκχώρησης άδειας χρήσεως πριν χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα. Με την αποδοχή της παρούσας σύμβασης,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SONY ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΣΑΣ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT

DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ GPS DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ GPS IM382_Nav_E_El_00 Περιεχόμενα Άδειες χρήσης τελικού χρήστη 4 Έναρξη χρήσης 12 Χρήση του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

1) Ορισμοί. Άδεια. Υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom. Αποστολή Χρήση Περιεχόμενο δημιουργημένο από το χρήστη

1) Ορισμοί. Άδεια. Υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom. Αποστολή Χρήση Περιεχόμενο δημιουργημένο από το χρήστη Όροι και προϋποθέσεις για τις υπηρεσίες περιεχομένου της της International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Ολλανδία ( ) 1) Ορισμοί Άδεια Άδεια χρήσης του περιεχομένου της και του κουμπιού όπως

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό άδειας χρήσης Trend Micro

Συμφωνητικό άδειας χρήσης Trend Micro ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ. Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ TREND MICRO ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΙ ΑΛΛΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΝΟΜΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Συμφωνητικό

Διαβάστε περισσότερα

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης (Συµφωνία) αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch. PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.gr") και του χρήστη ("εσείς" ή "σας") σχετικά µε την εκ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Η αποδοχή της συµφωνίας

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Η αποδοχή της συµφωνίας ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Καλώς ήρθατε στους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας του ΕΣΕΑΠ (εφεξής "Όροι Χρήσης"). Παρακαλούµε διαβάστε αυτούς τους όρους χρήσης προσεκτικά. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας,

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την Τεχνολογία της UPS

Σύμβαση για την Τεχνολογία της UPS Σύμβαση για την Τεχνολογία της UPS Δικαιώματα Τελικού Χρήστη ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ UPS Έκδοση UTA05072014 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β 748/21-06-2006). OFFICE

Β 748/21-06-2006). OFFICE ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΖΩΝΗΣ VODAFONE HOME / OFFICE 1. Έχοντας υπ όψη τη Νοµοθεσία περί Τηλεπικοινωνιών. 2. Έχοντας υπ όψη το Ν. 2251/94 περί Προστασίας Καταναλωτή, όπως ισχύει. 3. Έχοντας υπ όψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ BLACKBERRY SOLUTION

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ BLACKBERRY SOLUTION ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ BLACKBERRY SOLUTION ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΕΤΕ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ Ή

Διαβάστε περισσότερα

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... @ 2155555900............ (SIM) SIM microsim n nosim 1....... 2....... 3................ 1 2 3 :... :... :... :... : : : :... :... ( & ) 1 2 3... : : :.:..:...... : :...:......... :... :... SMS (d ). :....:...:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία µε την επωνυµία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» παρέχει στους συνδροµητές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ JEPPESEN

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ JEPPESEN ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ JEPPESEN ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ( ΣΥΜΒΑΣΗ ) ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΟΥ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

δωματίων για ορισμένες περιόδους, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια ή εάν αυτό ζητείται από καιρό σε καιρό.

δωματίων για ορισμένες περιόδους, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια ή εάν αυτό ζητείται από καιρό σε καιρό. Αυτοί οι γενικοί όροι παράδοσης ("Όροι") αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Συμφωνητικού των Ξενοδοχείων ("Συμφωνητικό Ξενοδοχείου" το οποίο μαζί με τους Όρους αναφέρεται ως "Συμφωνητικό") που έχει συναφθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΠΩΣ ΕΧΕΤΕ ΙΑΒΑΣΕΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ Α ΕΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟ ΕΧΤΕΙΤΕ, ΠΑΤΩΝΤΑΣ "YES" ("ΝΑΙ") ΠΑΡΑΚΑΤΩ.

ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΠΩΣ ΕΧΕΤΕ ΙΑΒΑΣΕΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ Α ΕΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟ ΕΧΤΕΙΤΕ, ΠΑΤΩΝΤΑΣ YES (ΝΑΙ) ΠΑΡΑΚΑΤΩ. happy Συµφωνία Παροχής ιαδικτυακών Υπηρεσιών BlackBerry στον Τελικό Χρήστη Η Α ΕΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BLACKBERRY INTERNET SERVICE ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ. ΕΑΝ ΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝ ΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Microsoft Office 365

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Microsoft Office 365 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Microsoft Office 365 Περιγραφή της Υπηρεσίας Η Vodafone σε συνεργασία με την Microsoft παρέχει στους συνδρομητές της την υπηρεσία Microsoft Office 365 (στο εξής η «Υπηρεσία»).

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ MEDISTO

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ MEDISTO ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ MEDISTO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ............ 1 2. ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ........ 1 3. ΑΓΟΡΑ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ...........2 4. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.........3 5. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR Η Υπηρεσία παρέχεται από την εταιρία «WorldBridge-Υπηρεσίες Πληρωμών Α.Ε.» («WorldBridge») σε

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Χρήσης Truckbird

Γενικοί Όροι Χρήσης Truckbird (/) Γενικοί Όροι Χρήσης Truckbird Για την εξασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας των συναλλαγών σας δημιουργήσαμε τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ηλεκτρονικής αγοράς Truckbird. Για να προχωρήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης υπηρεσιών

Όροι χρήσης υπηρεσιών Όροι χρήσης υπηρεσιών Παρακαλείσθε όπως αναγνώσετε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών, προτού προβείτε στη χρήση του δικτυακού μας τόπου. Η πρόσβαση, η χρήση των υπηρεσιών της MyIP net-works,

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερά +300 κινητά. Tέλος αποσύνδεσης για τους πρώτους µήνες σύνδεσης, βάσει τιµοκαταλόγου www.hol.gr **διατίθενται µόνο στην υπηρεσία double play

Σταθερά +300 κινητά. Tέλος αποσύνδεσης για τους πρώτους µήνες σύνδεσης, βάσει τιµοκαταλόγου www.hol.gr **διατίθενται µόνο στην υπηρεσία double play ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Κωδικός Συνεργάτη ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Όνοµα Πατρώνυµο Επάγγελµα / Δραστηριότητα Αρ. Τηλ. επικοινωνίας 2 Κινητό* 6 9 Επώνυµο ΑΔΤ ΑΦΜ* Διαβατήριο E-mail επικοινωνίας ΔΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - Έκδοση V001

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - Έκδοση V001 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - Έκδοση V001 1 ΟΡΙΣΜΟΙ Πέρα από τους ορισμούς που δίνονται σε άλλα σημεία του παρόντος Συμφωνητικού, στο παρόν Συμφωνητικό ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί, εκτός εάν προκύπτει άλλως: "Δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5 Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και Υπηρεσιών O δικτυακός αυτός τόπος (www.peoplecert.org) και οι συσχετιζόμενες με αυτόν ηλεκτρονικές υπηρεσίες (π.χ. passport.peoplecert.org, candidate.peoplecert.org, webcandidate.peoplecert.org,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΤΟΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (web hosting)

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΤΟΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (web hosting) ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΤΟΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (web hosting) Ο κ. Ιωάννης Οικονόμου, με διακριτικό τίτλο «Antithesis Group», ο οποίος στη συνέχεια της σύμβασης αυτής θα αποκαλείται «Πάροχος», διαθέτει μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις («Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις ιαφηµιστικής Παραγγελίας»), εφαρµόζονται σε κάθε Εντολή Ανάθεσης ιαφηµιστικής

Διαβάστε περισσότερα

hellas online / / X ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών VISA 1 από 5

hellas online / / X ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών VISA 1 από 5 ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών hellas online 6 9 2 X 2 6 9 VISA X 1 από 5 / / X ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ HELLAS ONLINE Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND A.E.B.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ Πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα 24/1 Mbps και 1 κανάλι φωνής WIND Business e-mail & web hosting (Εκεί θα λάβετε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Συµπληρώστε υποχρεωτικά ένα από τα παρακάτω: ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ Επώνυµο/Επωνυµία- ιακριτικός

Διαβάστε περισσότερα