ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. «τεγαστική υνδρομή»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. «τεγαστική υνδρομή»"

Transcript

1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σο Ελληνικό υμβούλιο για τους Πρόσφυγες, Οι Γιατροί του Κόσμου, Ο Ελληνικός Ερυθρός ταυρός και η PRAKSIS συλλέγουν αιτήσεις για παροχή επιδότησης ενοικίου και υλικής βοήθειας σε αιτούντες άσυλο. H δράση αυτή (4.2.2: Υποβοηθούμενη ενοικίαση & ρυθμίσεις και την κάλυψη των βασικών αναγκών για άτομα που ενδέχεται να χρήζουν διεθνούς προστασίας) έχει ενσωματωθεί στα πλαίσια ενός προγράμματος, το οποίο ονομάζεται: «τεγαστική υνδρομή» χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (80%), σε συγχρηματοδότηση με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (20%), στα πλαίσια των Επειγόντων Μέτρων Ισχύει αποκλειστικά για αιτούντες άσυλο. Για την ολοκλήρωση της αίτησης, παρακαλούμε να προσκομίσετε δικαιολογητικά: τα ακόλουθα 1. Δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού σε ισχύ (ροζ κάρτα) 2. Πρωτότυπο συμβόλαιο σπιτιού το οποίο θα πρέπει: να είναι επικυρωμένο από την Εφορία να περιλαμβάνεται το όνομα του αιτούντος στο συμβόλαιο να είναι σε ισχύ για τουλάχιστον 1 μήνα στο διάστημα που ισχύει το πρόγραμμα (Νοέμβριος 2012 Φεβρουάριος 2013) 3. Αποδείξεις πληρωμής ενοικίου για το διάστημα του προγράμματος (Νοέμβριος 2012 Φεβρουάριος 2013) 4. Φωτοτυπίες όλων των παραπάνω εγγράφων (οι πρωτότυπες αποδείξεις ενοικίων θα κρατηθούν από τις Οργανώσεις στο φάκελο του αιτούντος) ΠΡΟΟΧΗ: ημειώστε ότι οι αιτούντες μπορούν να υποβάλουν αίτηση σε μια ΜΟΝΟ από τις 4 Οργανώσεις. Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από την υπεύθυνη επιτροπή και θα ενημερωθείτε σχετικά με την τελική απόφαση. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι 4/3/2013 Yποσργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Εσρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων

2 Announcement Greek Council for Refugees, Doctors of the World, Red Cross and Praxis will be receiving applications for providing rent subsidy and material aid to asylum seekers. This action ((4.2.2): Rent Subsidy &regulations for covering basic needs of persons who may need international protection) is being implemented in the framework of a project called: Housing Assistance financed by the European Community (80%) and co-financed by the Ministry of Employment, Social Security and Welfare (20%) ( Emergency Measures 2012 ). It is applicable only for Asylum Seekers. For the completion of the application please submit the following documents: 1. Valid asylum seekers card (Pink Card) 2. Original Housing Contract which must Be stamped by the local tax office. Bear the Name of the applicant Be valid for at least one month during the eligible period of the project (November 2012 until February 2013) 3. Rent Payment Receipts of the project s period (November 2012 until February 2013) 4. Photocopies of all the documents to be submitted except the rent receipts (Original rent receipts will be kept by the organizations in the applicant s file) ATTENTION: Please note that applicants can submit their application in ONLY one of the four above mentioned organizations. The applications will be evaluated by the responsible Committee and you will be informed accordingly about the final decision. DEADLINE: The applications will be accepted until March 4, 2013.

3 Annonce Le Conseil Grec pour les Réfugiés, les Médecins du Monde, la Croix Rouge Hellénique et Praxis sont en train de recueillir des demandes afin de fournir une aide financière au logement et aide matérielle pour demandeurs d'asile. Cette action (4.2.2: Participation financière au logement et règlementations pour recouvrir les besoins primaires des personnes qui pourraient nécessiter de protection internationale) est mise en œuvre dans le cadre du Projet suivant: "D'aide au logement" qui est financé par la Communauté européenne (80%) et co-financé par Ministère de Travail, de Sécurité Sociale et des Affaires Sociales (20%) - Mesures d'urgence Le Projet s'adresse exclusivement aux demandeurs d'asile. Pour l'achèvement de la demande, il faut soumettre les documents suivants: 1. Carte valable de demandeur d'asile (carte rose) 2. Contrat de location original qui doit: Être visé par le bureau des impôts local. Avoir le nom de demandeur d'aide écrit Être valable au moins pour un mois pendant la période d'éligibilité du projet (novembre 2012 février 2013) 3. Reçus de paiement de location durant la période du projet (novembre 2012 février 2013) 4. Copies de tous les documents susmentionnés à l'exception des reçus de paiement de location qui seront conservés au dossier du demandeur ATTENTION: Les demandeurs d aide peuvent soumettre leur demande a seulement une de quatre organisations ci haut mentionnées. Les demandes seront évaluées par la Comite responsable et vous serez informes pour la décision finale. DATE LIMITE: Les demandes seront acceptées jusqu au Mars 4, Ministère de Travail, de Sécurité Sociale & des Affaires Sociales - Fonds Européen pour les Réfugiés

4 اػال بو انهج خ اني ب يخ نالجب ت اطجبء انؼبنى ثغكسس انصهيت االد غاني ب ي س ف يق ي ا ثزج يغ طالثبد انسك نهذبالد انصؼجخ دبالد طبنجي انجؤ اجزى اػئيب طهجخ انجؤ انسيبسي )ثكغد اد غ ) ظ انجغ بيج اس يسبػض في االسكب يضػى ثذ اني 80 ثبن ئخ ي نج خ ا ع ثيب ي ػاعح انؼ م انزبيي بد االجز بػيخ ة 20 ثبن ئخ ظ انجغ بيج )4.2.2 يسبػضح االسكب يسبػضحاالدزيبجبد االسبسيخ نالششبص يذزبجي انذ بيخ انؼبن يخ( اصسم في ثغ بيج االسكب في قطبع دبالد انط اعاء بطا انجغ بيج فقظ نطبنجي انهجؤ)انكغد االد غ ) - 1 الجبءل رؼجذ انطهت انغجبء ا رذضغ ا يؼكى ان سز ضاد االري - 2 يخ طهت انهجؤ انكغد االد غ - 3 انؼقض االصهي نهسك ا انجيذ انظي يقيى ث يجت ػقض انجيذ ا يك ثبسى طبنت انهجؤ الػو يك ي قغ ي انضغائت - 4 يجت ا يك صبنخ انفؼبنيخ ن ضح ش غ ػهي االقم في فزغح ثغ بيج انسك - 5 اثجبد صفغ االجغح سالل فزغح انسك ) صم انضفغ ) - 6 ص ع ػ كم ان سز بصاد يب ػضا اثجبربد االجغح ) صم انضفغ( كم ظي اال عاق س ف ر ضغ في يهف انطبنت انهجؤ في ان ظ خ ان سؤن )اثجبربد صفغ االجغح يجت ا رك اصهيخ ثبسى طبنت انسك (نهفزغح صالديخ انجغ بيج ي )2012 في جغ 2013 فيفغ اعي ) يالدظ بيخ ي كب كى طهت سك في اي ي انج ؼيبد ان ؼك عح يالدظ فقظ طهت ادض نكم ا سب في ي ظ ادضح فقظ نكم طبنت نج اء ي ع اكزغ ي طهت ادض في ي ظ خ غيغ دك ييخ ادضح يالدظخ طهجبد انسك س ف رقجم ااني) 2013/3/4 ) ال س ف ي ز ي انجغ بيج

5 اطالػي ش عای پ ب ضگب ي ب پؼشکب ج ب ی صهيت سغر ي ب پغاکسيس ج غ آ عی رقبضب بي ب عا ثغای اعائ ک ک يسک ک ک يبصی ث افغاص ک کبعد سغر صاع ض عا اغبػ ييک ض. اي دغکذ )4.2.2 : ک ک ؼي کغاي سب ر ظيى رذذ پ شش قغاع صاص يبػ بی اثزضائی افغاصی ک يبػ ث د بيذ بی ثي ان ههی صاع ض(صع قبنت يک پغ گغاو ک ث بو ک ک ؼي يسک يبص ييش ص طغح عيؼی شض اسذ. ث صج يبنی اي پغ گغاو ر سظ ک يسي اع پب 80% ثب کبعی ػاعد ث ضاشذ ربيي اجز بئی ي ب 20% صع چبعچ ة رضاثيغ ا عژا س 2012 ربيي شض فقظ ثغای يزقبضيب پ ب ضگی ( فقظ افغاص صاعای کبعد سغر( ييجبشض. ثغای رقبضبی اي ک ک ب نطفب يضاعک ػيغ عا ج غ آ عی ک يض : 1 کبعد يزقبضی پ ب ضگی پ ب ج يب ) کبعد سغر ) 2 قغاعصاص اصهی سب انف: ک اػاصاع يبنيبد يذم ي غشض ثبشض. ة : بو بو سب اصگی يزقبضی صع قغاع صاص سب ثغای ک ک ثغ ع ی آ شز شض ثبشض. ج : قغاعصاص سب ثبيض دض اقم يضد يک يب اػ جغيب پغ گغاو اػزجبع صاشز ثبشض. )اػ يب ايجغ 2012 انی يب فيجغ عی ) قجض پغصا سذ کغاي سب ثغای ص ع پغ ژ. 4 کپی اػ ر بو يضاعک الػو ث جؼاػ عسيض بی اجبع سب )عسيض بی اجبع سب ثغگ اصهی ر سظ اعگب يسئ ل صع پغ ض يزقبضی گ ضاعی ييش ص ) رظکغ : رقبضب ييش ص اػر بو يزقبضيب ک فقظ صع يکی اػ 4 سبػيب غيغ ص نزی طکغ شض ثجذ بو ک ض. ر ج : ثغای ثجذ بو رک يم فغو رب ربعيز 2013/3/4 ث يکی اػ سبػيب بی بو ثغص يغاج ک يض.

Οδηγός Επιβίωσης. Survival Guide. Guide pour survivre. Για Αιτούντες Άσυλο & Πρόσφυγες. For Asylum Seekers & Refugees. Demandeurs d asile et Réfugiés

Οδηγός Επιβίωσης. Survival Guide. Guide pour survivre. Για Αιτούντες Άσυλο & Πρόσφυγες. For Asylum Seekers & Refugees. Demandeurs d asile et Réfugiés Οδηγός Επιβίωσης Για Αιτούντες Άσυλο & Πρόσφυγες Survival Guide For Asylum Seekers & Refugees Guide pour survivre Demandeurs d asile et Réfugiés «Υποστήριξη Οργανώσεων που βοηθούν μεταναστευτικούς πληθυσμούς

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS RESEARCH AWARD - YOUNG RESEARCHER

CYPRUS RESEARCH AWARD - YOUNG RESEARCHER P (Maximum 0BPROPOSAL SUBMISSION FORMS «ΒΡ-ΝΕ» UP ROPOSAL SUBMISSION FORMS FOR THE CYPRUS RESEARCH AWARD - YOUNG RESEARCHER OF THE R ESEARCH P ROMOTION F OUNDATION UTO BE COMPLETED BY THE APPLICANT CALL

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Θεώρησης Σένγκεν Application for Schengen Visa

Αίτηση Θεώρησης Σένγκεν Application for Schengen Visa Αίτηση Θεώρησης Σένγκεν Application for Schengen Visa Το παρόν έντυπο παρέχεται δωρεάν This application form is free ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ PHOTO 1.Επώνυμο Surname (Family name) 2.Γένος κατά τη γέννηση (προηγούμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 11(ΠΙ)/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμβάσεως για τις Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 172/86 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Κυρωτικός της Συνθήκης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών δεν εγκαταλείπουν ποτέ τους μαθητές τους...

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών δεν εγκαταλείπουν ποτέ τους μαθητές τους... Χρόνος 26ος - αρ. φυλ. 315 - Μάρτιος 2015-0,02 - Λυκαβηττού 2 - Τ.Κ. 106 71 Αθήνα - κωδικός: 011398 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Ευνοϊκές αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ INSPIRE 2014 EΝΕΡΓΟΙ ΧΩΡΟΙ / EFFECTIVE SPACES ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ INSPIRE 2014 EΝΕΡΓΟΙ ΧΩΡΟΙ / EFFECTIVE SPACES ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ INSPIRE 2014 EΝΕΡΓΟΙ ΧΩΡΟΙ / EFFECTIVE SPACES ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το εικαστικό φεστιβάλ Θεσσαλονίκης Inspire, στην τρίτη του διοργάνωση,

Διαβάστε περισσότερα

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE Guide to the examination for the certificate of attainment in Greek Thessaloniki 1 This booklet was written

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014

ΟΜ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΜ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Ο ιεθνή Οργανισµό Μετανάστευση Γραφείο Ελλάδα διοργανώνει υπό την Αιγίδα του ήµου Θεσσαλονίκη την Έκθεση Φωτογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ HH EE E LL LLL L EE E NN II ICC R EE EPP P UU B LL LII I CC MM II INN II SS IST R Y OO FF FII I NN T EE ER II IOO

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΟΤΑΡΥ 2484 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΟΤΑΡΥ 2484 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΟΤΑΡΥ 2484 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 2014-15 ΜΑΪΟΣ 2015 ΤΕΥΧΟΣ 11 Μηνιαία Επιστολή Διοικητή Τεύχος 11 Μάιος 2015 [1] Το Μήνυμα του Διοικητή για το μήνα Μάιο

Διαβάστε περισσότερα

RÉSUMÉ ET COMMENTAIRE

RÉSUMÉ ET COMMENTAIRE D I P L ÔM E D E L A N G U E E T L I T T É R A T U R E F R A N Ç A I S E S PARIS-SORBONNE C2 RÉSUMÉ ET COMMENTAIRE Note sur 20 Durée : 2h30 1. Vous proposerez de ce texte un résumé en 180 mots (tolérance

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣ ΚΑΙ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΤΑ ( 2005) ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣ ΚΑΙ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΤΑ ( 2005) ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ KAI ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣ ΚΑΙ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τhe axiom of selective migration as the answer to the challenges of the 21st century

Τhe axiom of selective migration as the answer to the challenges of the 21st century Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 2009 4 (1), 63-76 Social Cohesion and Development 2009 4 (1), 63-76 Το «αξίωμα» της επιλεκτικής μετανάστευσης ως απάντηση στις προκλήσεις του 21ου αιώνα Απόστολος Καψάλης,

Διαβάστε περισσότερα

1. Important Safety Instructions Before using the system, be sure to read these Important Safety Instructions. After reading this manual, save it in a convenient place. Warning Installation Precautions

Διαβάστε περισσότερα

coffee machines & bar equipment Πολιτική Εταιρικής Ηθικής Ethical Business Practice Policy

coffee machines & bar equipment Πολιτική Εταιρικής Ηθικής Ethical Business Practice Policy coffee machines & bar equipment Πολιτική Εταιρικής Ηθικής Ethical Business Practice Policy 02 Πολιτική Εταιρικής Ηθικής Ethical Business Practice Policy Η Eurogat παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και

Διαβάστε περισσότερα

Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο

Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο Τει Hπειρου Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο Εξελίξεις & Προοπτικές Επιστημονική Επιμέλεια: Ελευθερία Δογορίτη & Θεόδωρος Βυζάς Legal Interpreting

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12 Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12 Ε τ ή σ ι α Έ κ θ ε σ η A n n u a l R e p o r t Ο χρόνος αυτός ήταν ο πιο κρίσιμος σε εθνικό και διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Παραδίδετε σωστά; Ένας οδηγός για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων σχετικά με τη νομοθεσία περί επαγγελματιών ποδηλατών

Παραδίδετε σωστά; Ένας οδηγός για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων σχετικά με τη νομοθεσία περί επαγγελματιών ποδηλατών Παραδίδετε σωστά; Ένας οδηγός για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων σχετικά με τη νομοθεσία περί επαγγελματιών ποδηλατών ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 nyc.gov/bikes 1 Σχετικά με αυτόν τον οδηγό Ολοένα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 16 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ: 3636 / 04 /2014 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Παράρτημα 3. Επικοινωνία με τις Αρχές

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Παράρτημα 3. Επικοινωνία με τις Αρχές Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Παράρτημα 3. Επικοινωνία με τις Αρχές Τίτλος Έργου: Τίτλος Εγγράφου: E.ON Technologies GmbH EXERGIA S.A. Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου TAP Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

LG-P720. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide ΕΛΛΗΝΙΚΑ. www.lg.com

LG-P720. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide ΕΛΛΗΝΙΚΑ. www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 801 11 200 900 ή από κινητό στο: 210 4800564 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide LG-P720 P/N : MBM00000000 (1.0) www.lg.com Wi-Fi

Διαβάστε περισσότερα

Un nouveau reçu de Syène/Éléphantine pour la capitation et la contribution des déserteurs. Jean-Luc Fournet (Paris)

Un nouveau reçu de Syène/Éléphantine pour la capitation et la contribution des déserteurs. Jean-Luc Fournet (Paris) Un nouveau reçu de Syène/Éléphantine pour la capitation et la contribution des déserteurs Jean-Luc Fournet (Paris) Abstract: Edition of a Roman receipt from Syene/Elephantine for the poll tax (λαογραφία)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1795 25 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Oil Radiator Καλοριφέρ Λαδιού

Oil Radiator Καλοριφέρ Λαδιού Oil Radiator Καλοριφέρ Λαδιού Model / Μοντέλο KOR-09 KOR-12 KOR-14 EN GR INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EN ENGLISH 3 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ 6 2 ENGLISH PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT INSTRUCTIONS Safety

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Ν.4152/2013, Ν.4305/2014 & Ν.4321/2015 - ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015»

ΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Ν.4152/2013, Ν.4305/2014 & Ν.4321/2015 - ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015» Αθήνα, 25/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: :ΒΙΡΥ46ΨΧΕΣ-3ΕΑ

ΑΔΑ: :ΒΙΡΥ46ΨΧΕΣ-3ΕΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΚΩΣΠ Ταχ. Δ/νση : Καρόλου 1-3 104 37 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Ι. Αντύπας Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

«Τώρα χτυπάει πιο γρήγορα τ όνειρο μες το αίμα του κόσμου η πιο σωστή στιγμή σημαίνει: Ελευθερία»

«Τώρα χτυπάει πιο γρήγορα τ όνειρο μες το αίμα του κόσμου η πιο σωστή στιγμή σημαίνει: Ελευθερία» Project pédagogique commun entre les 3ème et le Γ1 «Τώρα χτυπάει πιο γρήγορα τ όνειρο μες το αίμα του κόσμου η πιο σωστή στιγμή σημαίνει: Ελευθερία» Οδυσσέας Ελύτης Άσμα ηρωικό και Πένθιμο για τον χαμένο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας 1. Ως αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα έχετε τα εξής δικαιώματα: i. Σας χορηγείται το δελτίο αιτούντος διεθνή

Διαβάστε περισσότερα