ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΣΤΗΝ Κ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΣΤΗΝ Κ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΣΤΗΝ Κ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ Ε. Οξούζη 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η προώθηση εναλλακτικών µορφών γεωργίας, όπως είναι η βιολογική, αποτελεί σήµερα για την ελληνική γεωργία, µια ρεαλιστική και εφικτή πρόταση στα πλαίσια ενός νέου µοντέλου αγροτικής παραγωγής, σε ένα συνεχώς µεταβαλλόµενο και ανταγωνιστικό περιβάλλον. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη και ανάλυση των κινήτρων - παραγόντων (εισόδου εξόδου), που ωθούν ή επηρεάζουν τους παραγωγούς ώστε να υιοθετήσουν βιολογικά συστήµατα γεωργικής παραγωγής. Η εργασία βασίστηκε σε πρωτογενή έρευνα, η οποία πραγµατοποιήθηκε στην Κ. Μακεδονία µε τη βοήθεια ερωτηµατολογίων και περιελάµβανε τρεις διαφορετικές οµάδες αµπελοκαλλιεργητών (βιοκαλλιεργητές, συµβατικοί και πρώην βιοκαλλιεργητές), για τον εντοπισµό εκείνων των παραγόντων, που πιθανότατα να «ευθύνονται», τόσο για την απόφαση κάποιου παραγωγού να εισέλθει και κατά συνέπεια να υιοθετήσει βιολογικούς τρόπους καλλιέργειας της αµπέλου, όσο και για την απόφαση του να εξέλθει εγκαταλείψει την εναλλακτική αυτή µορφή γεωργίας. Για την επεξεργασία των δεδοµένων εφαρµόστηκε το δυαδικό λογαριθµικό µοντέλο λόγου πιθανοτήτων (binary logit model) και τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν, ότι τόσο τα κοινωνικό οικονοµικά χαρακτηριστικά των παραγωγών (π.χ εκπαίδευση, κατά κύριο επάγγελµα γεωργός, ακαθάριστη πρόσοδος προερχόµενη από την καλλιέργεια της αµπέλου, κτλ.) όσο και η διάρθρωση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων (π.χ. έκταση αµπέλου, κτλ.) αλλά και η δυνατότητα πληροφόρησης τους, επηρεάζουν την απόφαση εισόδου ή εξόδου από το αειφόρο αυτό σύστηµα παραγωγής. Λέξεις κλειδιά: βιολογική γεωργία, παράγοντες υιοθέτησης, αµπέλι, logit model 1 Υποψήφια ιδάκτωρ, Εργαστήριο Γεωργικής Οικονοµικής Έρευνας, Τοµέας Αγροτικής Οικονοµίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης,

2 Εισαγωγή Μέσα από την αµφισβήτηση που έχει αναπτυχθεί για τις πρακτικές της συµβατικής γεωργίας και των προβληµάτων που επιφέρει η εφαρµογή της, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της παγκόσµιας κοινότητας, βρέθηκε η βιολογική ή αλλιώς οργανική γεωργία (Μπεόπουλος, 1997). Το γενικότερο ενδιαφέρον για τη βιολογική γεωργία αυξάνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια (Hansen, κ.α., 2001). Αυτό οφείλεται στο γεγονός, ότι η ανωτέρω µορφή γεωργίας αποτελεί σήµερα µια ρεαλιστική και εφικτή πρόταση στα πλαίσια ενός νέου µοντέλου αγροτικής παραγωγής, σε ένα συνεχώς µεταβαλλόµενο και ανταγωνιστικό περιβάλλον. Αποτελεί κλασσική περίπτωση υιοθέτησης νέων τεχνολογιών / καινοτοµιών που οδηγεί σε ποιοτική διαφοροποίηση της αγροτικής παραγωγής (Πάντζιο κ.α, 2000) και θεωρείται ως ένα πιθανό µοντέλο για τη βελτίωση της βιωσιµότητας στη γεωργία (Padel κ.α., 2002). Κατά τον Lampkin (1997), η βιολογική γεωργία µπορεί να οριστεί ως µια µορφή γεωργίας, που στοχεύει στην αειφόρο κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονοµική ευηµερία, ελαχιστοποιώντας τη χρήση των εξωτερικών εισροών, µεγιστοποιώντας τη χρήση των ανανεώσιµων πόρων και τη διαχείριση του αγροοικοσυστήµατος και χρησιµοποιώντας την αγορά για την αντιστάθµιση των εξωτερικών δαπανών. Υπό τη µορφή αυτή, η βιολογική γεωργία περιλαµβάνει τους θεµελιώδεις στόχους της αειφόρου γεωργίας και αποτελεί εξ ορισµού ένα αειφόρο σύστηµα, το οποίο έχει θετική επίδραση τόσο στο περιβάλλον, όσο και στην κοινωνία (Henning κ.α., 1991, Lamkin, 1997). Στην Ελλάδα, η εφαρµογή του βιολογικού τρόπου παραγωγής ξεκίνησε δειλά στις αρχές τις δεκαετίας του 80, από ξένους κυρίως επιχειρηµατίες. Η παραγωγή βιολογικών προιόντων ήταν περιορισµένη (κυρίως ελιά και αµπέλι) και χωρικά αναπτυγµένη κυρίως σε περιοχές της Πελοποννήσου (Μπεόπουλος, 1997). Μετά την εφαρµογή του κανονισµού 2092/91, η βιολογική γεωργία αποκτά µια δυναµική η οποία δεν περιορίζεται µόνο στη χωρική εξάπλωση της, αλλά και σε όλο το φάσµα της γεωργικής παραγωγής (Papadaki-Klavdianou κ.α, 2000). Παρόλα αυτά το µέγεθος του κλάδου παραµένει ιδιαίτερα µικρό στο σύνολο του αγροτικού τοµέα, µε τη καλλιεργούµενη έκταση υπό βιολογική διαχείριση να αντιπροσωπεύει µόλις το 1,07% της συνολικής γεωργικής γης (2003), υπολειπόµενη κατά πολύ από τον µέσο όρο της Ε.Ε (Οxouzi κ.α, 2006). Η εφαρµογή του βιολογικού τρόπου καλλιέργειας, αν και ανοµοιόµορφή µεταξύ των περιφερειών, φαίνεται να υιοθετείται από το σύνολο, µε την πλειοψηφία των καλλιεργήσιµων βιολογικά εκτάσεων, να βρίσκονται συγκεντρωµένες σε πέντε κυρίως περιφέρειες της χώρας: στην Πελοπόννησο, την υτική Ελλάδα την Κ. Μακεδονία, το Β. Αιγαίο και τη Θεσσαλία (Οxouzi κ.α, 2006). Όπως προαναφέραµε, η περιφέρεια της Κ. Μακεδονίας αποτελεί µε στρέµµατα, µια από τις σηµαντικότερες περιοχές εφαρµογής της βιολογικής γεωργίας στην Ελλάδα, µε το αµπέλι να αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες τόσο στρεµµατικά όσο και οικονοµικά πολυετείς καλλιέργειες, της υπό µελέτη περιφέρειας. Για τους παραπάνω λοιπόν λόγους, κρίθηκε αναγκαία, η έρευνα να εστιαστεί και να εφαρµοστεί στην προαναφερόµενη καλλιέργεια, αναλύοντας και αναδεικνύοντας, τους παράγοντες εκείνους, οι οποίοι πιθανότητα προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά κίνητρα που διαφοροποιούν τους βιοκαλλιεργητές τόσο από τους συµβατικούς παραγωγούς, όσο και από τους πρώην βιοκαλλιεργητές αµπέλου, περατώνοντας το πρώτο

3 και σηµαντικότερο βήµα στην κατανόηση και µελέτη της βιολογικής γεωργίας και των παραγόντων υιοθέτησης αυτής. Βιβλιογραφική ανασκόπηση Η ανησυχία για την αρνητική περιβαλλοντική επίδραση των σύγχρονων γεωργικών πρακτικών, η αυξανόµενη χρήση των µη ανανεώσιµων πόρων, και η µακροπρόθεσµη παραγωγικότητα των υψηλών εξωτερικών εισροών των γεωργικών συστηµάτων, οδήγησε σε διάφορες πρωτοβουλίες τόσο από κυβερνητικούς όσο και από µη κυβερνητικούς οργανισµούς έτσι ώστε να προωθηθεί η υιοθέτηση και η διάδοση περισσότερων αειφορικών γεωργικών τεχνολογιών (De Souza κ.α., 1999). Το αυξηµένο ενδιαφέρον για τη βιολογική γεωργία τα τελευταία χρόνια, οδήγησε σε µια σειρά διαφορετικών ερευνών ως προς τα κίνητρα των παραγωγών σχετικά µε την υιοθέτηση συστηµάτων βιολογικής παραγωγής (Rigby κ.α., 2001). Στην εφαρµοσµένη οικονοµική έρευνα, οι παράγοντες οι οποίοι προσδιορίζουν την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και καινοτοµιών, περιλαµβάνουν τα δηµογραφικά και οικονοµικά χαρακτηριστικά του παραγωγού (ηλικία, εκπαίδευση κτλ), τις δυνατότητες και τους τρόπους πληροφόρησης του και τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της εκµετάλλευσης (µέγεθος, παραγωγικός προσανατολισµός κτλ) (Πάντζιος κ.α, Neil κ.α., 1999). Αποτελέσµατα αρκετών ερευνών έχουν δείξει ότι, οι βιολογικές εκµεταλλεύσεις είναι συνήθως µικρότερες σε έκταση από τις συµβατικές, οι βιοκαλλιεργητές είναι υψηλότερου µορφωτικού επιπέδου και µικρότερης ηλικίας από τους συµβατικούς παραγωγούς, ενώ οι περισσότεροι προέρχονται από αστικές περιοχές και έχουν µικρή γεωργική εµπειρία (Padel κ.α.,1994, Padel, 1994, Lockeretz, 1995, Lipson, 1999, McCann κ.α., 1997, Boz κ.α., 2005). Αυτό µπορεί να οφείλεται στο γεγονός, ότι οι παραγωγοί που ασχολούνται µε τη βιοκαλλιέργεια, εισήλθαν στην γεωργία, πιο πρόσφατα, από ότι οι συµβατικοί και σύµφωνα µε τον Lockeretz, 1995, τα κίνητρα εισόδου των βιοκαλλιεργητών είναι µη οικονοµικά. Οι Lohr και Samuelsson (2000), ερευνώντας τις επιδράσεις διαφόρων οικονοµικών ενισχύσεων στη βιολογική σουηδική παραγωγή, ανέφεραν ότι η πληροφόρηση της αγοράς, είναι περισσότερο αποτελεσµατική για την στροφή των παραγωγών προς την βιολογική γεωργία, παρά οι οικονοµικές ενισχύσεις. Αυτό οφείλεται στο ότι οι γεωργοί που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες, και σε ορισµένες περιπτώσεις είναι χαµηλού µορφωτικού επιπέδου, παρουσιάζουν µεγαλύτερη δυσκολία στο να κατανοήσουν τις νέες τεχνολογίες και να υιοθετήσουν βιολογικές τεχνικές καλλιέργειας (Tzouvelekas κ.α, 2001). Αυτό επιβεβαιώνεται και από τις έρευνες των Chaves κ.α (2001), Strauss κ.α (1991) και Caffey κ.α, (1994), οι οποίοι διαπίστωσαν, ότι παραγωγοί υψηλότερου µορφωτικού επιπέδου, τείνουν να υιοθετούν περισσότερο ή πιο εύκολα νέες τεχνολογίες, όπως επίσης και γεωργοί οι οποίοι ανήκουν σε οµάδες παραγωγών και µπορούν να έχουν διαρκή πληροφόρηση (Adesina κ.α, 2000, Caviglia-Harris, 2003). Οι παραγωγοί θεωρούν ως σηµαντικότερη πηγή γεωργικής πληροφόρησης, σύµφωνα µε έρευνα των Feder κ.α. (2003), τους άλλους παραγωγούς. Βέβαια όσο αυξάνεται η πολυπλοκότητα του µηνύµατος ή της πληροφορίας, προτιµούν περισσότερο ειδικές πηγές.

4 Μεθοδολογία έρευνας Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε στην Κ. Μακεδονία, και συγκεκριµένα στους νοµούς: Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Ηµαθίας, Πέλλας και Σερρών, µε τη βοήθεια ερωτηµατολογίων. Για την εγκυρότερη αλλά και αποτελεσµατικότερη, διεξαγωγή της έρευνας, σχεδιάστηκαν τρία διαφορετικά ερωτηµατολόγια, ένα για κάθε περίπτωση αµπελοκαλλιεργητών (βιοκαλλιεργητές, πρώην βιοκαλλιεργητές, συµβατικοί καλλιεργητές αµπέλου), τα οποία συµπληρώθηκαν µε προσωπικές συνεντεύξεις. Για την περίπτωση των νυν και πρώην βιοκαλλιεργητών, συγκεντρώθηκε ολόκληρος ο πληθυσµός (40 και 53 εκµεταλλεύσεις, αντίστοιχα), σύµφωνα µε τα στοιχεία των ιευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κάθε νοµού, για το έτος 2003, ενώ δείγµα υπερτριπλάσιο των βιοκαλλιεργητών, αναλογικά κατανεµηµένο ανά νοµό, θεωρήθηκε ικανοποιητικό, για την περίπτωση των συµβατικών παραγωγών αµπέλου (128 εκµεταλλεύσεις). Η επεξεργασία των δεδοµένων έγινε µε το στατιστικό πακέτο SPSS 12.0, όπου εφαρµόστηκαν µέτρα περιγραφικής στατιστικής, ενώ για τον εντοπισµό, ανάλυση και ανάδειξη των παραγόντων κινήτρων, που πιθανότατα να «ευθύνονται» ή να επηρεάζουν, την απόφαση κάποιου παραγωγού να εισέλθει και κατά συνέπεια να υιοθετήσει βιολογικούς τρόπους καλλιέργειας της αµπέλου, όσο και για την απόφαση του να εξέλθει εγκαταλείψει την εναλλακτική αυτή µορφή γεωργίας, εφαρµόστηκε το δυαδικό λογαριθµικό µοντέλο λόγου πιθανοτήτων (binary logit model), για κάθε µια από τις παραπάνω περιπτώσεις (είσοδος έξοδος). Η δυαδική επιλογή, υιοθέτηση ή µη κάποιας τεχνολογίας καινοτοµίας µπορεί να περιγραφεί από την ακόλουθη συνάρτηση πιθανότητας (αθροιστική λογιστική συνάρτηση κατανοµής πιθανοτήτων), η οποία µας δίνει την πιθανότητα υιοθέτησης (Greene, 1996, Arellanes, 2003, Gujarati, 2003): Πιθανότητα υιοθέτησης = P(y = 1) = e (βο + β1χi) / (1 + e (βο + β1χi) ), όπου β ο είναι ο σταθερός όρος της εκτίµησης και δείχνει το λογάριθµο του λόγου της πιθανότητας να συµβεί το γεγονός (P), προς την πιθανότητα να µην συµβεί (1 P), όταν οι υπόλοιποι παράγοντες είναι µηδέν, β 1 είναι ο συντελεστής παλινδρόµησης της µεταβλητής χ και e η βάση των φυσικών λογάριθµων, µε τιµή ίση µε 2, Η logit µετατροπή της πιθανότητα υιοθέτησης, P (y = 1), µπορεί να εκφραστεί ως (Cramer, 2004): Log [P (y = 1) / (1 P (y = 1))] = Ζ, (1) Όπου Log [P (y = 1) / (1 P (y = 1))] είναι ο λογάριθµος του λόγου των πιθανοτήτων και Ζ ο γραµµικός συνδυασµός των ανεξάρτητων µεταβλητών χ 1, χ 2,. χ n κατά τη σχέση Ζ = β ο + β 1 χ 1 + β 2 χ 2 +. β n χ n. Η σχέση (1), µπορεί να πάρει τελικά τη µορφή: P (y = 1) /( 1 P (y = 1)) = e βο e β1χ1. e βnχn,

5 Όπου P (y = 1) / (1 P (y = 1)) είναι ο λόγος των πιθανοτήτων ο οποίος µπορεί να µεταβληθεί από µία µεταβολή της ανεξάρτητης µεταβλητής κατά µία µονάδα. Για την εκτίµηση των παραµέτρων του υποδείγµατος χρησιµοποιείται η µέθοδος της µέγιστης πιθανοφάνειας. Τέλος για την εκτίµηση της καλής προσαρµογής του υποδείγµατος στα δεδοµένα, χρησιµοποιήθηκε ο έλεγχος Ĉ των Hosmer και Lemeshow. Το στατιστικό Ĉ θεωρείται ότι κατανέµεται µε βάση την κατανοµή του χ 2 του Pearson. Τιµή χ 2 που αντιστοιχεί σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α > 0,05 δηλώνει ότι το υπόδειγµα της λογιστικής παλινδρόµησης είναι καλά προσαρµοσµένο στα δεδοµένα (Σιάρδος, 2000). Αποτελέσµατα περιγραφικής στατιστικής Με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν από την επεξεργασία των πρωτογενών δεδοµένων, διαπιστώνεται ότι: Βιοκαλλιεργητές Αµπέλου: Η πλειοψηφία των παραγωγών που ασχολούνται µε το εναλλακτικό αυτό σύστηµα παραγωγής είναι κυρίως άντρες (97,5%), ηλικίας µεταξύ ετών (57,5%), µε µέση ηλικία στα 44.6 έτη και παντρεµένοι (90,0%). Το 80,0% των ερωτηθέντων προέρχεται από αγροτική οικογένεια, είναι µέλος κάποιου συνεταιρισµού ή αµάδας παραγωγών (60,0%) και δεν έχει λάβει στο παρελθόν κάποιου άλλου είδους επιδότηση, εκτός από αυτή που προβλέπεται από τον κανονισµό 1278/92 (52,5%). Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι το 67,7% των βιοκαλλιεργητών αµπέλου έχει παρακολουθήσει κάποιο επιµορφωτικό πρόγραµµα, σχετικά µε το γεωργικό επάγγελµα ή τη βιολογική γεωργία. Όσον αφορά το µορφωτικό επίπεδο των βιοκαλλιεργητών είναι αρκετά υψηλό (µέσος όρος ετών εκπαίδευσης: 13 έτη). Συγκεκριµένα το 45,0% των ερωτηθέντων έχουν απολυτήριο λυκείου, το 40,0% είναι απόφοιτοι κάποιας ανώτατης ή ανώτερης σχολής (ΑΕΙ - ΤΕΙ), το 12,5% έχει ολοκληρώσει 9 χρόνια εκπαίδευσης και µόνο το 2,5% των βιοκαλλιεργητών έχουν φοιτήσει 6 ή και λιγότερα χρόνια στη πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Από το σύνολο των βιοκαλλιεργητών, µόνο το 52,5% ασκεί την γεωργία ως κύριο επάγγελµα, µε το 66,7% να δηλώνει ότι δεν έχει δευτερεύουσες ασχολίες. Η ενασχόληση των βιοκαλλιεργητών µε τη γεωργία, θεωρείται από την πλειοψηφία των ερωτηθέντων τρόπος ζωής (55,0%), ενώ η οικογενειακή παράδοση και η ανυπαρξία εναλλακτικών λύσεων, αποτελούν για το 40,0% και 5,0% αντίστοιχα τους σηµαντικότερους λόγους ενασχόλησης τους µε αυτή. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (47,5%) ήταν στη συµβατική γεωργία (πριν ενταχθούν στη βιολογική γεωργία) έως 15 χρόνια, το 37,5% από χρόνια και µόνο το 5,0% των καλλιεργητών αµπέλου, υπό βιολογική διαχείριση, βρίσκονται στο γεωργικό τοµέα για πάνω από 35 χρόνια. Η µέση διάρκεια ενασχόλησης του συνόλου των βιοκαλλιεργητών, µε τη συµβατική γεωργία δεν ξεπερνά τα 12,5 έτη. Με βάση τα αποτελέσµατα της έρευνας το 45% των ερωτηθέντων ασχολείται µε τη βιολογική διαχείριση της αµπέλου έως 5 χρόνια, το 42,5% από 5 9 χρόνια και πάνω από 9 χρόνια συµµετοχής στη βιολογική γεωργία έχει το 12,5% των αµπελοκαλλιεργητών. Πρώην Βιοκαλλιεργητές Αµπέλου: Το σύνολο των παραγωγών που ασχολήθηκε στο παρελθόν µε τη βιολογική καλλιέργεια της αµπέλου ήταν άντρες, ηλικίας µεταξύ ετών (64,2%), µε µέση ηλικία στα 57,3 έτη και στη πλειοψηφία τους παντρεµένοι (98,1%). Το 94,3% των πρώην βιοκαλλιεργητών προέρχεται από αγροτική οικογένεια και καθ όλη τη διάρκεια ενασχόλησης τους µε τη βιολογική καλλιέργεια της

6 αµπέλου το 72% περίπου, δεν ήταν µέλη κάποιου συνεταιρισµού ή αµάδας παραγωγών. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι το 94,3% των ερωτηθέντων δεν είχε παρακολουθήσει κάποιο επιµορφωτικό πρόγραµµα, σχετικά µε το γεωργικό επάγγελµα ή τη βιολογική γεωργία, ενώ το 71,7% των ερωτηθέντων είχε λάβει στο παρελθόν κάποιου άλλου είδους επιδότηση, πριν την ένταξη του στη βιολογική γεωργία. Το µορφωτικό επίπεδο των πρώην βιοκαλλιεργητών αµπέλου είναι αρκετά χαµηλό, αφού ο µέσος όρος ετών εκπαίδευσης τους δεν ξεπερνά τα 6 χρόνια. Συγκεκριµένα το 75,5% των ερωτηθέντων έχουν φοιτήσει 6 ή και λιγότερα χρόνια στη πρωτοβάθµια εκπαίδευση, το 9,4% έχει απολυτήριο λυκείου, το 7,5% έχει ολοκληρώσει 9 χρόνια εκπαίδευσης και απόφοιτοι κάποιας ανώτατης ή ανώτερης σχολής (ΑΕΙ - ΤΕΙ) είναι το 7,5%. Από το σύνολο των πρώην βιοκαλλιεργητών, το 71,7% ασκεί την γεωργία ως κύριο επάγγελµα, µε το 68,4% να δηλώνει ότι δεν έχει δευτερεύουσες ασχολίες. Η οικογενειακή παράδοση και ο τρόπος ζωής θεωρείται από το 62,3% και 35,8% των ερωτηθέντων αντίστοιχα, ως ο σηµαντικότερος λόγος ενασχόλησης τους µε τη γεωργία και µόνο το 1,9% των αµπελοκαλλιεργητών ασχολείται µε τη γεωργία λόγο ανυπαρξίας εναλλακτικών λύσεων. Πριν την ένταξη τους στη βιολογική διαχείριση καλλιεργειών το 60,4% των ερωτηθέντων ασχολούνταν µε την γεωργία για πάνω από 35 χρόνια, το 20,8% για χρόνια και για χρόνια το 11,3%. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι µόνο το 7,6% των πρώην βιοκαλλιεργητών αµπέλου είχαν γεωργική εµπειρία µικρότερη των 15 ετών. Η µέση διάρκεια ενασχόλησης του συνόλου των πρώην βιοκαλλιεργητών, µε τη συµβατική γεωργία ξεπερνά τα 33 έτη. Η ενασχόληση τους µε τη βιολογική καλλιέργεια της αµπέλου δεν κράτησε πάνω από 5 χρόνια, για την συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων (96,2%), όσο δηλαδή διαρκεί και η επιδότηση για την ένταξη στο αειφόρο αυτό σύστηµα παραγωγής. Συµβατικοί Καλλιεργητές Αµπέλου: Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων είναι άντρες (96,1%), ηλικίας µεταξύ ετών (39,8%), µε µέση ηλικία στα 49,1 έτη και παντρεµένοι (82,8%). Το 94,5% των αµπελοκαλλιεργητών προέρχεται από αγροτική οικογένεια, είναι µέλος κάποιου συνεταιρισµού ή αµάδας παραγωγών (75,8%), έχει λάβει στο παρελθόν κάποιου είδους επιδότησης (71,1%) µε την πλειοψηφία των ερωτηθέντων (66,4%) να µην έχει παρακολουθήσει κάποιο επιµορφωτικό πρόγραµµα, σχετικά µε το γεωργικό επάγγελµα ή τη βιολογική γεωργία. Ο µέσος όρος ετών εκπαίδευσης του συνόλου των συµβατικών καλλιεργητών, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας αγγίζει τα 9 χρόνια. Συγκεκριµένα το 38,3% των ερωτηθέντων έχουν φοιτήσει 6 ή και λιγότερα χρόνια στη πρωτοβάθµια εκπαίδευση, το 24,2% διαθέτει απολυτήριο γυµνασίου, ισάριθµο ποσοστό αµπελοκαλλιεργητών έχει ολοκληρώσει 12 χρόνια εκπαίδευσης, ενώ απόφοιτοι κάποιας ανώτατης ή ανώτερης σχολής (ΑΕΙ - ΤΕΙ) είναι το 13,3% των παραγωγών. Από το σύνολο των αµπελοκαλλιεργητών, το 78,1% ασκεί την γεωργία ως κύριο επάγγελµα, µε το 76,8% να δηλώνει ότι δεν έχει δευτερεύουσες ασχολίες. Η οικογενειακή παράδοση αποτελεί για το 46,1% των ερωτηθέντων, το σηµαντικότερο λόγο ενασχόλησης τους µε τη γεωργία, ενώ ο τρόπος ζωής και η ανυπαρξία εναλλακτικών λύσεων, αποτελούν για το 35,9% και 18,0% αντίστοιχα τους σηµαντικότερους λόγους ενασχόλησης τους µε αυτή.

7 Το 39,8% των συµβατικών καλλιεργητών ασχολούνται µε την γεωργία για πάνω από 35 χρόνια, το 17,2% για χρόνια και για χρόνια το 18,0%. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το 25,0% των ερωτηθέντων είχαν γεωργική εµπειρία µικρότερη των 15 ετών. Η µέση διάρκεια ενασχόλησης του συνόλου των αµπελοκαλλιεργητών µε τη γεωργία αγγίζει τα 30 έτη. Με βάση τα παραπάνω αποτελέσµατα, θα µπορούσαµε να διαµορφώσουµε το προφίλ των νυν και πρώην βιοκαλλιεργητών, αλλά και των συµβατικών αµπελουργών, ως εξής: Βιοκαλλιεργητής Πρώην Βιοκαλλιεργητής Συµβατικός παραγωγός Μέση ηλικία: 44,6 έτη Μέση ηλικία: 57,3 έτη Μέση ηλικία: 49,1 έτη Προέρχεται από Αγροτική Οικογένεια Ασχολείται µε τη γεωργία λόγο τρόπου ζωής Ασχολείται µε τη γεωργία λόγο οικογενειακής παράδοσης Μέλος συνεταιρισµού ή οµάδας παραγωγών Μη µέλος συνεταιρισµού ή οµάδας παραγωγών Μέλος συνεταιρισµού ή οµάδας παραγωγών Παρακολούθησε σεµινάρια εν παρακολούθησε σεµινάρια Έτη εκπαίδευσης: 13 χρόνια Έτη εκπαίδευσης: 6 χρόνια Έτη εκπαίδευσης: 9 χρόνια Κατά κύριο επάγγελµα γεωργός Αποτελέσµατα του υποδείγµατος logit Λαµβάνοντας υπόψη τη σχέση (1), το µοντέλο logit για την περίπτωση υιοθέτησης της βιολογικής αµπελοκαλλιέργειας, προσδιορίζεται ως εξής: Log [P(y=1) / (1 P(y = 1))] = β ο + β 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ + β 2 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ+ β 3 ΕΚΤ.ΑΜΠΕΛΙ + β 4 ΑΜΠΕΛΙ + β 5 ΑΠ.(ΑΜΠΕΛΙ) + β 6 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

8 + β 7 ΙΑΘΕΣΗ + β 8 ΤΙΜΕΣ + β 9 ΗΛΙΚΙΑ + β 10 ΓΕΩΡΓΟΣ + β 11 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ + β 12 ΕΠΙ ΟΤΗΣΗ Οι µεταβλητές που συµµετέχουν στη διερεύνηση των κινήτρων εισόδου στη βιολογική καλλιέργεια της αµπέλου, περιγράφονται παρακάτω: Εξαρτηµένη µεταβλητή Κατηγορία Περιγραφή Υιοθέτηση της βιολογικής αµπελοκαλλιέργειας Ανεξάρτητες µεταβλητές ΟΡΓΑΝΩΣΗ 1 = ΝΑΙ 0 = ΟΧΙ 1 = µέλος κάποιου συνεταιρισµού ή οµάδας παραγωγών 0 = µη µέλος κάποιου συνεταιρισµού ή οµάδας παραγωγών ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 1 = παρακολούθηση σεµιναρίων 0 = µη παρακολούθηση σεµιναρίων ΕΚΤ.ΑΜΠΕΛΙ Συνεχής Καλλιεργούµενη έκταση αµπέλου (στρ.) ΑΜΠΕΛΙ 1 = όσοι έχουν µόνο αµπέλι 0 = όσοι έχουν και άλλες καλλιέργειες ΑΠ ΑΜΠΕΛΙ Συνεχής Ακαθάριστη πρόσοδος της εκµ/σης ( ) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΑΘΕΣΗ ΤΙΜΕΣ 1 = συχνή επικοινωνία µε γεωπόνους της. Γεωργίας 0 = µη συχνή επικοινωνία µε γεωπόνους της. Γεωργίας 1 = σηµαντικό κίνητρο εισόδου στη βιολ. γεωργία 0 = µη σηµαντικό κίνητρο εισόδου στη βιολ. γεωργία 1 = σηµαντικό κίνητρο εισόδου στη βιολ. γεωργία 0 = µη σηµαντικό κίνητρο εισόδου στη βιολ. γεωργία ΚΑΤΑΓΩΓΗ 1 = όσοι προέρχονται από αγροτική οικογένεια 0 = όσοι δεν προέρχονται από αγροτική οικογένεια ΗΛΙΚΙΑ Συνεχής Ηλικία των παραγωγών σε χρόνια ΓΕΩΡΓΟΣ 1 = κατά κύριο επάγγελµα γεωργός 0 = όχι κατά κύριο επάγγελµα γεωργός ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Συνεχής Χρόνια εκπαίδευσης ΕΠΙ ΟΤΗΣΗ 1 = όσοι είχαν λάβει στο παρελθόν κάποια επιδότηση 0 = όσοι δεν είχαν λάβει στο παρελθόν επιδότηση Πίνακας 1: Ταξινόµηση των παρατηρήσεων ως προς τη χρησιµοποίηση ή µη βιολογικών πρακτικών για την καλλιέργεια της αµπέλου Παρατηρούµενες Προβλεπόµενες Ορθή πρόβλεψη (%) Συµβατικός Βιοκαλλιεργητής Συµβατικός ,3 Βιοκαλλιεργητής ,5 Συνολικό ποσοστό 89,9 Σύµφωνα µε τον πίνακα ταξινόµησης των παρατηρήσεων ως προς τη χρησιµοποίηση ή µη βιολογικών πρακτικών για την καλλιέργεια της αµπέλου, διαπιστώνεται ότι 122 γεωργοί (95,3%), που ασχολούνται µε τη

9 συµβατική καλλιέργεια της αµπέλου, προβλέφθηκαν ορθώς από το υπόδειγµα ως µη βιοκαλλιεργητές. Οµοίως 29 γεωργοί που καλλιεργούν το αµπέλι υπό βιολογική διαχείριση, προβλέφτηκαν ως βιοκαλλιεργητές. Μόνο 17 γεωργοί (10,1%) ταξινοµήθηκαν λανθασµένα, στοιχείο που οδηγεί στο συµπέρασµα ότι το υπόδειγµα είναι πολύ καλά προσαρµοσµένο στα δεδοµένα, διότι το µοντέλο Logit κατάφερε να προβλέψει και να ταξινοµήσει σωστά το 89,9% των παραγωγών. Το παραπάνω συµπέρασµα επιβεβαιώνει και ο έλεγχος των Hosmer και Lemeshow, όπου η τιµή χ 2 = 10,144 αντιστοιχεί σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α = 0,255 δηλωτικό της καλής προσαρµογής του υποδείγµατος στα δεδοµένα. Πίνακας 2. Αποτελέσµατα του µοντέλου logit για την πιθανότητα υιοθέτησης της βιολογικής αµπελοκαλλιέργειας B S.E. Wald df Sig. Exp(B) ΟΡΓΑΝΩΣΗ -1,443,910 2,515 1,113,236 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 1,550,742 4,359 1,037 4,710 EK. ΑΜΠΕΛΙ,387,099 15,193 1,000 1,473 ΑΜΠΕΛΙ 1,375,789 3,039 1,081 3,956 ΑΠ. ΑΜΠΕΛΙ -,001,000 11,894 1,001,999 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 2,082,968 4,625 1,032 8,023 ΙΑΘΕΣΗ 2,776,777 12,755 1,000 16,061 ΤΙΜΕΣ 3,134,850 13,600 1,000 22,976 ΚΑΤΑΓΩΓΗ -,435,851,262 1,609,647 ΗΛΙΚΙΑ,069,042 2,741 1,098 1,071 ΓΕΩΡΓΟΣ 1,265,958 1,744 1,187 3,543 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ,319,142 5,042 1,025 1,376 ΕΠΙ ΟΤΗΣΗ -1,672,839 3,972 1,046,188 Constant -13,540 4,050 11,176 1,001,000 N 168 Chi square (13 df) 107,793-2 log likelihood 76,629 Significance level 0,000 Σύµφωνα λοιπόν µε τα αποτελέσµατα του πίνακα 2: Η παρακολούθηση σεµιναρίων επηρεάζει θετικά την απόφαση των παραγωγών για υιοθέτηση της βιολογικής αµπελοκαλλιέργειας. Έτσι ο λόγος των πιθανοτήτων εισόδου στη βιολογική γεωργία αυξάνεται κατά 4,7 φορές µε την αύξηση της τιµής της µεταβλητής παρακολούθηση σεµιναρίων από 0 σε 1. Η συνολικά καλλιεργούµενη έκταση αµπέλου έχει θετική επίδραση στην απόφαση εισόδου στη βιολογική γεωργία. Αυξανοµένης λοιπόν της έκτασης της αµπέλου, κατά µια µονάδα, αυξάνεται και ο λόγος των πιθανοτήτων εισόδου στη βιολογική γεωργία κατά 1,47 φορές.

10 Ο λόγος των πιθανοτήτων υιοθέτησης της βιολογικής αµπελοκαλλιέργειας, µειώνεται κατά ένα παράγοντα 0,99, αυξανοµένης της ακαθαρίστου προσόδου, προερχόµενη από την καλλιέργεια της αµπέλου, κατά µια µονάδα. Θετική επίδραση στην απόφαση των αµπελουργών για υιοθέτηση του αειφόρου αυτού συστήµατος παραγωγής, αποτελεί η συχνή επικοινωνία µε γεωπόνους της ιεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Ο λόγος των πιθανοτήτων, στη συγκεκριµένη περίπτωση αυξάνεται κατά 8,02 φορές, αυξανόµενης της τιµής της ανεξάρτητης µεταβλητής από 0 σε 1. Η ευκολότερη διάθεση των προιόντων και οι υψηλότερες τιµές στην αγορά, ως σηµαντικοί λόγοι υιοθέτησης της βιολογικής καλλιέργειας της αµπέλου από τους παραγωγούς, φαίνεται σύµφωνα και µε τα αποτελέσµατα του πίνακα 2, να αυξάνουν την πιθανότητα εισόδου στη βιολογική γεωργία. Με την αύξηση της τιµής των παραπάνω µεταβλητών, από 0 σε 1, ο λόγος των πιθανοτήτων υιοθέτησης του εναλλακτικού αυτού συστήµατος διαχείρισης αυξάνεται κατά 16,06 και 22,29 φορές αντίστοιχα,. Το µορφωτικό επίπεδο των παραγωγών φαίνεται να επηρεάζει θετικά την απόφαση για ένταξη τους στη βιολογική αµπελοκαλλιέργεια. Έτσι, αύξηση της εκπαίδευσης κατά µία µονάδα, προκαλεί αύξηση του λόγου των πιθανοτήτων για υιοθέτηση συστηµάτων βιολογικής διαχείρισης κατά 1,76 φορές. Ο λόγος των πιθανοτήτων ένταξης στη βιολογική γεωργία µειώνεται κατά ένα παράγοντα 0,18 για τους παραγωγούς οι οποίοι έχουν λάβει στο παρελθόν κάποιου είδους επιδότησης. Έτσι, αµπελοκαλλιεργητές που δεν έχουν δεχθεί κάποια χρηµατική ενίσχυση στο παρελθόν, έχουν µεγαλύτερη πιθανότητα υιοθέτησης του αειφόρου αυτού συστήµατος παραγωγής. Τέλος η συµµετοχή των ερωτηθέντων σε συνεταιρισµό ή οµάδα παραγωγών, η επαγγελµατική τους «ταυτότητα», η µονοκαλλιέργεια, η προέλευση τους από αγροτική οικογένεια, όπως και η ηλικία τους, φαίνεται σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του πίνακα 2, να µην επηρεάζουν την απόφαση των παραγωγών για υιοθέτηση και κατά συνέπεια ένταξη τους στη βιολογική καλλιέργεια της αµπέλου. Λαµβάνοντας υπόψη τη σχέση (1), το µοντέλο logit για την περίπτωση συνέχισης της βιολογικής αµπελοκαλλιέργειας, προσδιορίζεται ως εξής: Log [P(y=1) / (1 P(y = 1))] = β ο + β 1 ΓΕΩΡΓΟΣ + β 2 ΚΑΤΑΓΩΓΗ+ β 3 Π.ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ + β 4 ΠΟΙΟΤΗΤΑ + β5εν.λυση + β 6 ΤΙΜΕΣ + β 7 ΑΠ.(ΑΜΠΕΛΙ) + β 8 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ+ β 9 ΣΥΝ.ΕΚΤΑΣΗ Οι µεταβλητές που συµµετέχουν στη διερεύνηση των κινήτρων για τη συνέχιση της βιολογική καλλιέργεια της αµπέλου, περιγράφονται παρακάτω:

11 Εξαρτηµένη µεταβλητή Κατηγορία Περιγραφή Συνέχιση της βιολογικής αµπελοκαλλιέργειας Ανεξάρτητες µεταβλητές ΓΕΩΡΓΟΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗ Π.ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΝ.ΛΥΣΗ ΤΙΜΕΣ 1 = ΝΑΙ 0 = ΟΧΙ 1 = κατά κύριο επάγγελµα γεωργός 0 = όχι κατά κύριο επάγγελµα γεωργός 1 = όσοι προέρχονται από αγροτική οικογένεια 0 = όσοι δεν προέρχονται από αγροτική οικογένεια 1 = συχνή επικοινωνία µε πιστοπ. οργανισµό 0 = µη συχνή επικοινωνία µε πιστοπ. οργανισµό 1 = σηµαντικό κίνητρο εισόδου στη βιολ. γεωργία 0 = µη σηµαντικό κίνητρο εισόδου στη βιολ. γεωργία 1 = σηµαντικό κίνητρο εισόδου στη βιολ. γεωργία 0 = µη σηµαντικό κίνητρο εισόδου στη βιολ. γεωργία 1 = σηµαντικό κίνητρο εισόδου στη βιολ. γεωργία 0 = µη σηµαντικό κίνητρο εισόδου στη βιολ. γεωργία ΑΠ.ΑΜΠΕΛΙ Συνεχής Ακαθάριστη πρόσοδος της εκµ/σης ( ) ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Συνεχής Χρόνια εκπαίδευσης ΣΥΝ.ΕΚΤΑΣΗ Συνεχής Έκταση της εκµετάλλευσης σε στρέµµατα Πίνακας 3: Ταξινόµηση των παρατηρήσεων ως προς τη συνέχιση βιολογικών πρακτικών για την καλλιέργεια της αµπέλου Παρατηρούµενες Προβλεπόµενες Ορθή πρόβλεψη (%) Πρώην Βιοκαλλιεργητές βιοκαλλιεργητές Πρώην Βιοκαλ/τές ,6 Βιοκαλλιεργητές ,0 Συνολικό ποσοστό 90,3 Σύµφωνα µε τον πίνακα ταξινόµησης των παρατηρήσεων ως προς τη συνέχιση βιολογικών πρακτικών για την καλλιέργεια της αµπέλου, διαπιστώνεται ότι 48 γεωργοί (90,6), που ασχολούνται πλέον µε τη συµβατική καλλιέργεια της αµπέλου, προβλέφθηκαν ορθώς από το υπόδειγµα ως πρώην βιοκαλλιεργητές. Οµοίως 36 γεωργοί (90,0%) που καλλιεργούν το αµπέλι υπό βιολογική διαχείριση, προβλέφτηκαν ορθώς ως βιοκαλλιεργητές. Μόνο 9 παραγωγοί ταξινοµήθηκαν λανθασµένα, στοιχείο που οδηγεί στο συµπέρασµα ότι το υπόδειγµα είναι πολύ καλά προσαρµοσµένο στα δεδοµένα, διότι το µοντέλο Logit κατάφερε να προβλέψει και να ταξινοµήσει σωστά το 90,3% των παραγωγών.

12 Το παραπάνω συµπέρασµα επιβεβαιώνει και ο έλεγχος των Hosmer και Lemeshow, όπου η τιµή χ 2 = 3,057 αντιστοιχεί σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α = 0,931 δηλωτικό της καλής προσαρµογής του υποδείγµατος στα δεδοµένα. Πίνακας 4. Το µοντέλο Logit για την πιθανότητα συνέχισης της βιολογικής αµπελοκαλλιέργειας B S.E. Wald df Sig. Exp(B) ΓΕΩΡΓΟΣ 3,247 1,563 4,312 1,038 25,701 ΚΑΤΑΓΩΓΗ -1,009 1,367,545 1,461,365 Π.ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 1,258,936 1,805 1,179 3,517 ΠΟΙΟΤΗΤΑ 3,050 1,437 4,502 1,034 21,109 ΛΥΣΗ -2,371 1,097 4,671 1,031,093 ΤΙΜΕΣ -5,399 1,986 7,387 1,007,005 Α.Π. - ΑΜΠΕΛΙ,000,000 3,215 1,073 1,000 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ,425,149 8,169 1,004 1,529 ΣΥΝΕΚΤΑΣΗ -,021,018 1,362 1,243,979 Constant -3,750 2,286 2,691 1,101,024 N 93 Chi square (9 df) 87,676-2 log likelihood 39,426 Significance level 0,000 Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του πίνακα 4: Όσοι απασχολούνται στη γεωργία, κατά κύριο επάγγελµα έχουν µεγαλύτερη πιθανότητα να παραµείνουν στη βιολογική αµπελοκαλλιέργεια, από ότι άτοµα που ασκούν τη γεωργία ως δευτερεύον επάγγελµα. Συγκεκριµένα, µε την αύξηση της τιµής της µεταβλητής από 0 σε 1, ο λόγος των πιθανοτήτων παραµονής στη βιολογική καλλιέργεια της αµπέλου, αυξάνεται κατά 25,7 φορές. Η υιοθέτηση της βιολογικής αµπελοκαλλιέργειας για λόγους βελτίωσης της ποιότητας των προιόντων, επηρεάζει θετικά την απόφαση των παραγωγών για συνέχιση της καλλιέργειας της αµπέλου, υπό βιολογική διαχείριση. Έτσι µια αύξηση της τιµής της µεταβλητής από 0 σε 1, αυξάνει το λόγο των πιθανοτήτων για παραµονή στη βιολογική γεωργία, κατά 21,1 φορές. Οι παραγωγοί οι οποίοι εισήλθαν στη βιολογική γεωργία, κυρίως λόγο των υψηλότερων τιµών στην αγορά, αλλά και γιατί θεωρήθηκε, τη δεδοµένη στιγµή, η καλύτερη εναλλακτική λύση, έχουν µικρότερη πιθανότητα να παραµείνουν βιοκαλλιεργητές, από ότι παραγωγοί που εντάχθηκαν στο εναλλακτικό αυτό σύστηµα παραγωγής για διαφορετικούς λόγους. Με την αύξηση της τιµής των παραπάνω µεταβλητών, από 0 σε 1, ο λόγος των πιθανοτήτων παραµονής στη βιολογική γεωργία µειώνεται κατά ένα παράγοντα 0,005 και 0,093, αντίστοιχα.

13 Το µορφωτικό επίπεδο φαίνεται να επηρεάζει την απόφαση των παραγωγών για παραµονή τους στη βιολογική αµπελοκαλλιέργεια. Έτσι, αύξηση της εκπαίδευσης κατά µία µονάδα, προκαλεί αύξηση του λόγου των πιθανοτήτων για παραµονή στο συστηµάτων βιολογικής διαχείρισης κατά 1,52 φορές. Τέλος, η ακαθάριστη πρόσοδος της αµπέλου, η συνολικά καλλιεργούµενη έκταση της εκµετάλλευσης, η προέλευση των παραγωγών από αγροτική οικογένεια και η συχνή επαφή των ερωτηθέντων µε τους, κατά περίπτωση πιστοποιητικούς οργανισµούς, δεν φαίνεται να επηρεάζουν ή να επιδρούν στην απόφαση των αµπελουργών για συνέχιση ή εγκατάλειψη της εναλλακτικής αυτής µορφής γεωργίας. Συµπεράσµατα Η ραγδαία αύξηση της βιολογικής γεωργίας, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο τα τελευταία χρόνια, οδήγησε στην ανάγκη διεξοδικής µελέτης του εναλλακτικού αυτού συστήµατος παραγωγής, τόσο από περιβαλλοντικής, οικονοµικής και κοινωνικής πλευράς, όσο και από πλευράς κινήτρων. Με βάση τα αποτελέσµατα της περιγραφικής στατιστικής, διαπιστώνεται ότι οι βιοκαλλιεργητές είναι µικρότερης ηλικίας, έχουν παρακολουθήσει κάποιο σεµινάριο, σχετικά µε το γεωργικό επάγγελµα ή τη βιολογική γεωργία και έχουν ολοκληρώσει περισσότερα χρόνια εκπαίδευσης, σε σχέση µε τους συµβατικούς αµπελοκαλλιεργητές ή τους πρώην βιοκαλλιεργητές αµπέλου. Παρ όλα αυτά η πλειοψηφία των αµπελοκαλλιεργητών και στις τρεις υπό µελέτη οµάδες προέρχεται από αγροτικές οικογένειες και είναι κατά κύριο επάγγελµα γεωργοί. Η εφαρµογή του δυαδικού λογαριθµικού µοντέλου λόγου πιθανοτήτων (binary logit model) για τον εντοπισµό, ανάλυση και ανάδειξη των παραγόντων κινήτρων, που πιθανότατα να επηρεάζουν την απόφαση κάποιου παραγωγού να εισέλθει και κατά συνέπεια να υιοθετήσει βιολογικούς τρόπους καλλιέργειας της αµπέλου έδειξε ότι µεγαλύτερη πιθανότητα υιοθέτησης του εναλλακτικού αυτού συστήµατος παραγωγής έχουν εκείνοι οι αµπελοκαλλιεργητές οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει σεµινάρια σχετικά µε το γεωργικό επάγγελµα ή τη βιολογική γεωργία, έχουν συχνή επικοινωνία µε γεωπόνους της ιεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, διαθέτουν υψηλό µορφωτικό επίπεδο και µεγάλες καλλιεργούµενες εκτάσεις. Επίσης η ευκολότερη διάθεση των προιόντων και οι υψηλότερες τιµές στην αγορά, ως σηµαντικοί λόγοι υιοθέτησης της βιολογικής καλλιέργειας της αµπέλου από τους παραγωγούς, φαίνεται σύµφωνα και µε τα αποτελέσµατα της έρευνας να αυξάνουν την πιθανότητα εισόδου στη βιολογική γεωργία. Αντίθετα ανασταλτικοί παράγοντες υιοθέτησης του αειφόρου αυτού συστήµατος παραγωγής αποτελεί η υψηλή ακαθάριστη πρόσοδος, προερχόµενη από την καλλιέργεια της αµπέλου και οι τυχόν επιδοτήσεις χρηµατικές ενισχύσεις που έχουν λάβει στο παρελθόν οι παραγωγοί. Όσον αφορά τους παράγοντες κίνητρα, που πιθανότατα επηρεάζουν την απόφαση κάποιου παραγωγού για συνέχιση ή εγκατάλειψη της βιολογικής αµπελοκαλλιέργειας, τα αποτελέσµατα του µοντέλου Logit έδειξαν ότι µεγαλύτερη πιθανότητα να παραµείνουν στη βιολογική αµπελοκαλλιέργεια έχουν τα άτοµα τα οποία ολοκλήρωσαν περισσότερα χρόνια εκπαίδευσης, είναι κατά κύριο επάγγελµα γεωργοί και υιοθέτησαν το εναλλακτικό αυτό σύστηµα παραγωγής κυρίως για λόγους βελτίωσης της ποιότητας των προιόντων. Αντίθετα οι παραγωγοί οι οποίοι εισήλθαν στη βιολογική γεωργία, κυρίως λόγο των υψηλότερων τιµών στην

14 αγορά, ή γιατί θεωρήθηκε τη δεδοµένη στιγµή, η καλύτερη εναλλακτική λύση, έχουν µικρότερη πιθανότητα να παραµείνουν βιοκαλλιεργητές, από ότι παραγωγοί που εντάχθηκαν στο εναλλακτικό αυτό σύστηµα παραγωγής για διαφορετικούς λόγους. Θα πρέπει βέβαια στο σηµείο αυτό να τονίσουµε, ότι τα αποτελέσµατα αυτής της µελέτης, στο πλαίσιο των µέτρων πολιτικής υποστήριξης, που εφαρµόζει κάθε χώρα µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µπορούν να οδηγήσουν στην υιοθέτηση και εφαρµογή συγκεκριµένων κινήτρων από πλευράς πολιτείας, τα οποία θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη και εξάπλωση της βιολογικής γεωργίας, τόσο σε περιφερειακό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο χώρας, δεδοµένου ότι ο βαθµός υιοθέτησης του συστήµατος αυτού, στην Ελλάδα, υπολείπεται κατά πολύ του µέσου κοινοτικού όρου. Βιβλιογραφία Adesina, A., Mbila, D., Nkamleu, G.B. and Endamana, D. (2000), Econometric analysis of the determinants of adoption of alley farming by farmers in the forest zone of southwest Cameroon, Agriculture, Ecosystems, and Environment, Vol. 80, pp Arellanes, P. and Lee, D.V. (2003), The determinants of adoption of sustainable agriculture technologies: evidence from the hillsides of Honduras, 25 th International Conference of Agricultural Economics (IAAE), August, Durban, South Africa. Caffey, R.H. and Kazmierczak, R.F. (1994), Factors Influencing Technology Adoption in a Louisiana Aquaculture System, Journal of Agricultural and Applied Economics, Vol. 26 (1), pp Caviglia-Harris, J.L. (2003), Sustainable Agricultural Practices in Rondonia, Brazil: Do Local Farmer Organization Affect adoption Rates?, Economic Development and Cultural Change, Vol. 52, pp Chaves, B. and Riley, J. (2001), Determination of factors influencing integrated pest management adoption in coffee berry borer in Colombian farms, Agriculture, Ecosystems and Environment, Vol. 87, pp Cramer, J.S. (2004), The early origins of the logit model, Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Science, Vol. 35, pp De Souza, M.F., Young, T. and Burton, M.P. (1999), Factors Influencing the Adoption of Sustainable Agricultural Technologies. Evidence from the State of Espırito Santo, Brazil, Technological Forecasting and Social Change, Vol. 60, Feder, G., Murgai, R. and Quizon, J.B. (2003), The Impact of Farmer Field Schools in Indonesia, World Bank Policy Research, Working Paper Green, W. (2000), Econometric Analysis, 4 th ed., Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J. Gujarati, D.N. (2003), Basic Econometrics, International Edition, Mc Graw- Hill, New York. Hansen, B., Alroe, H.F. and Kristensen, H.S. (2001), Approaches to assess the environmental impact of organic farming with particular regard to Denmark, Agriculture, Ecosystems and Environment, Vol. 83, pp

15 Henning, J., Baker, L. and Thomassin, P.J. (1991), Economics issues in organic agriculture, Canadian Journal of Agricultural Economics, Vol. 39, pp Boz, I. and Akbay C. (2005), Factors influencing the adoption of maize in Kahramanmaras province of Turkey, Agricultural Economics, Vol. 33, pp Lampkin, N.H. (1997), Organic livestock production and agricultural sustainability, Proceedings of 3 rd ENOF Conference, Italy, 5-6 June 1997, pp Lampkin, N.H. (1997), Opportunities for Profit from Organic Farming, Paper presented to the RASE Conference Organic Farming - Science into Practice. Lipson, M. (1999), The Scientific Congress on Organic Agricultural Research: building a national research agenda : In: Lipson, M., Hammer, T. (Eds.), Organic Farming and Marketing Research - New Partnerships and Priorities, Proceeding of the Workshop, Organic Farming Research Foundation. Lockeretz, W. (1995), Organic farming in Massachusetts: on alternative approach to agriculture in an urbanized state, Journal of Soil and Water Conservation, Volume 50, Issue 6, pp Lohr, L. and Samuelsson, L. (2000), Conversion subsidies for organic production: results from Sweden and lessons for the United States, Agriculture Economics, Vol. 22, pp McCann E., Sullivan, S., Erickson, D. and De Young, R. (1997), Environmental awareness, economic orientation, and farming practices: A comparison of organic and conventional farmers, Environmental Management, Vol. 21, No. 5, pp Μπεόπουλος Ν. (1997), Περιβάλλον και οικονοµική ανάπτυξη στον αγροτικό χώρο : η συµβολή της βιολογικής γεωργίας, Επιθεώρηση κοινωνικών ερευνών, τεύχος 92. Neil, S.P. and Lee, D.R. (1999), Explaining the Adoption and Disadoption of Sustainable Agriculture: The Case of Cover Crops in Northern Honduras, Working Paper, Department of Agricultural, Resource and Managerial Economics, Cornell University. Oxouzi, E., Theocharopoulos, A., Bagiatis, B. and Papanagiotou, E. (2006), Organic and Integrated farming systems in Greece: A comparative analysis, in Langeveld, H., Roling, N. (Eds.), Changing European farming systems for a better future: New visions for rural areas, Wageningen, Wageningen Academic Publishers, pp Padel, S. (1994), Adoption of organic farming as an example of the diffusion of an innovation, Centre for Organic Husbandry and Agroecology, University of Wales, Discussion Paper 94/1. Padel, S. and Lampkin, N. (1994), Conversion to organic farming: an overview In: Lampkin, N., Padel, S. (Eds.), The Economics of Organic Farming. An International Perspective, Oxford, CABI. Padel, S., Lampkin, N., Dabbert, S. and Foster, C. (2002), Organic farming policy in the European Union, Advances in the Economics of Environmental Resources, Volume 4, pp Papadaki Klavdianou A., Giasemi E. and Tsakiridou E. (2000), Environmental attitudes of Integrated Pest Management Greenhouse Producers in Greece, International Advances in Economic Research, An official publication of the International Atlantic Economic Society, Volume 6, Number 2, pp Πάντζιος, Χ., Τζίνιους, Μ. και Τζουβελέκας, Β. (2002), Προσδιοριστικοί Παράγοντες Υιοθέτησης Τεχνικών Βιολογικής Καλλιέργειας: Η Περίπτωση των Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων της Κρήτης, 7 ο Π.Σ.Α.Ο.

16 Rigby, D. and Caceres, D. (2001), Organic farming and the sustainability of agricultural systems, Agricultural Systems, Vol. 68, pp Σιάρδος, Γ.Κ. (2000), Μέθοδοι πολυµεταβλητής στατιστικής ανάλυσης, Θεσσαλανίκη, Εκδόσεις ΑΠΘ. Strauss, J., Barbosa, M., Teixeira, S., Thomas, D. and Gomes Junior, R. (1991), Role of education and extension in the adoption of technology: a study of upland rice and soybean farmers in Central West Brazil, Agricultural Economics, Vol. 5, pp Tzouvelekas, V., Pantzios, C.J. and Fotopoulos, C. (2001), Technical efficiency of alternative farming systems: the case of Greek organic and conventional olive-growing farms, Food Policy, Vol. 26, pp

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ, ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΡΟΚΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ, ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΡΟΚΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ, ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΡΟΚΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ Ι. Μ. Καπνιστού, Ε. Οξούζη Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση της οικονοµικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Συμβατική και ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιέργειας μήλου. Μια συγκριτική τεχνικοοικονομική ανάλυση.

Συμβατική και ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιέργειας μήλου. Μια συγκριτική τεχνικοοικονομική ανάλυση. Συμβατική και ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιέργειας μήλου. Μια συγκριτική τεχνικοοικονομική ανάλυση. Οξούζη Ε. 1, Μέλφου Κ. 2 και Ε. Παπαναγιώτου 3 1 Εργαστήριο Γεωργικής Οικονομικής Έρευνας, Τομέας Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονοµίας & Πολιτικής (ΙΝ.ΑΓΡ.Ο.Π.) Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονοµίας & Πολιτικής (ΙΝ.ΑΓΡ.Ο.Π.) Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονοµίας & Πολιτικής (ΙΝ.ΑΓΡ.Ο.Π.) Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΤΠΑ 2000-2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» Στάσεις των παραγωγών σε εναλλακτικά σενάρια µείωσης των επιδοτήσεων της καλλιέργειας καπνού 1 www.agribusiness.uoi.gr Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ιευθυντής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΣΤΑΜΟΥ, Καθηγητής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Οι δύο προελεύσεις της Γεωργικής Οικονομικής Η σύνδεση με τη γεωπονική επιστήμη Τα προβλήματα και η βελτίωση της κατάστασης των γεωργών και των κοινωνιών της υπαίθρου Έμφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ Μάιος 2007 Περιεχόµενα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία...1 2. Ακαδηµαϊκές σπουδές...1 3. Ξένες γλώσσες...1 4. Χειρισµός Η/Υ...1

Διαβάστε περισσότερα

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. :

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. : «Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Καινοτοµίας. ικτύωση της έρευνας µε την παραγωγή» ρ. Ιωάννης Χατζηκιάν Οκτώβριος 2006 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 4

Διαβάστε περισσότερα

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗ- ΤΕΣ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ, ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΥΛΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΛΑΣΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΛΑΣΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΛΑΣΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ (Μια εφαρμογή της ανάλυσης του Μάρκοβ) Ύπο Δρος ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Π. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Του 'Εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνείς κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα» Μάθημα: Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Αγορά Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΛΚΟΥ Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ./Fax: ,

Τηλ./Fax: , Ποσοτικές Μέθοδοι στη Χρηματοοικονομική Π.Μ.Σ. Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Ανδριανός Ε. Τσεκρέκος Οκτώβριος Νοέμβριος, 2015 Περίληψη Το παρόν κείμενο παρέχει πληροφορίες για την διεξαγωγή του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Προσεγγίσεις για Πράσινη ανάπτυξη στη Γεωργία της Κρήτης Έµφαση στις Βιο-καλλιέργειες

Προσεγγίσεις για Πράσινη ανάπτυξη στη Γεωργία της Κρήτης Έµφαση στις Βιο-καλλιέργειες Προσεγγίσεις για Πράσινη ανάπτυξη στη Γεωργία της Κρήτης Έµφαση στις Βιο-καλλιέργειες από τον ρα Ευάγγελο Καπετανάκη, Καθηγητή Σχολής Τ. Γεωπονίας και Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. Κρήτης Περιεχόµενο της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι κλασικές προσεγγίσεις αντιμετωπίζουν τη διαδικασία της επιλογής του τόπου εγκατάστασης των επιχειρήσεων ως αποτέλεσμα επίδρασης ορισμένων μεμονωμένων παραγόντων,

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας στην ανάπτυξη των ορεινών και ημιορεινών περιοχών της Στερεάς Ελλάδας και της Εύβοιας

Η συμβολή της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας στην ανάπτυξη των ορεινών και ημιορεινών περιοχών της Στερεάς Ελλάδας και της Εύβοιας περιοχών της Στερεάς Ελλάδας και της ς Η συμβολή της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας στην ανάπτυξη των ορεινών και ημιορεινών περιοχών της Στερεάς Ελλάδας και της ς Χ. Ζιωγάνας, Γ. Κιτσοπανίδης και

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα Βιογραφικό Σημείωμα ΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΒΑΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία τόπος γέννησης Επικοινωνία Οικογενειακή κατάσταση 18 Ιουνίου 1979, Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο: 6942403934 E-mail: dimitra@econ.soc.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

3/2008. ISSN 1105-9478 ª 19 πƒ I. ø π 3862. ø Ã π π ª π ª. ø Ã π π ª π ª - TOª 19 - πƒ π - ÀÃ 3/2008. ø Ã π πª ƒπ. ø Ã π πª ƒπ π

3/2008. ISSN 1105-9478 ª 19 πƒ I. ø π 3862. ø Ã π π ª π ª. ø Ã π π ª π ª - TOª 19 - πƒ π - ÀÃ 3/2008. ø Ã π πª ƒπ. ø Ã π πª ƒπ π ø π 3862 3/2008 ISSN 1105-9478 ª 19 πƒ I ø Ã π π ª π ª ø Ã π π ª π ª - TOª 19 - πƒ π - ÀÃ 3/2008 ø Ã π πª ƒπ ø Ã π πª ƒπ π GEOTECHNICAL SCIENTIFIC ISSUES GEOTECHNICAL CHAMPER OF GREECE VOL: 19 - ISSUE

Διαβάστε περισσότερα

Οι δραστηριότητες του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» στον τοµέα της κατάρτισης των αγροτών σχετικά µε την παραγωγή βιολογικών προϊόντων Πηνελόπη.

Οι δραστηριότητες του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» στον τοµέα της κατάρτισης των αγροτών σχετικά µε την παραγωγή βιολογικών προϊόντων Πηνελόπη. Οι δραστηριότητες του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» στον τοµέα της κατάρτισης των αγροτών σχετικά µε την παραγωγή βιολογικών προϊόντων Πηνελόπη. Ράλλη ιευθύνουσα Σύµβουλος Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Region of Central Macedonia

Region of Central Macedonia Region of Central Macedonia AGRO_LESS Final Conference Thessaloniki 30-10-2015 2 Πλήρης τίτλος: «Κοινές στρατηγικές αναφοράς για τις αγροτικές δραστηριότητες μειωμένων εισροών» Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών Πρόγραμμα: «Κ. Καραθεοδωρή 2010-2013» Κωδικός έργου: D.160 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μιχαήλ Ντεμούσης Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

23o Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών Νέοι Αγρότες: Καλλιεργούμε τον Συνεργατισμό. Προβλήµατα στην Συνεργασία των Νέων Αγροτών µε τους Συνεταιρισµούς

23o Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών Νέοι Αγρότες: Καλλιεργούμε τον Συνεργατισμό. Προβλήµατα στην Συνεργασία των Νέων Αγροτών µε τους Συνεταιρισµούς 23o Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών Νέοι Αγρότες: Καλλιεργούμε τον Συνεργατισμό Προβλήµατα στην Συνεργασία των Νέων Αγροτών µε τους Συνεταιρισµούς Παναγιώτα Σεργάκη Επίκουρη Καθηγήτρια Αγροτικού Συνεργατισμού

Διαβάστε περισσότερα

Η χωρική διαφοροποίηση της ανάπτυξης της βιολογικής γεωργίας στην Ελλάδα

Η χωρική διαφοροποίηση της ανάπτυξης της βιολογικής γεωργίας στην Ελλάδα Η χωρική διαφοροποίηση της ανάπτυξης της βιολογικής γεωργίας στην Ελλάδα Χρήστος Βακουφάρης, Γεωπόνος, Ερευνητής στο Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Κτίριο Ξενία, Μυτιλήνη,

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση: Νοµός Αιτωλοακαρνανίας 1 www.agribusiness.uoi.gr Υπεύθυνος έργου: Φωτόπουλος Χρήστος: Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ

ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Α. ασκαλοπούλου 1, Χ. Γιούργα 2, Α. Λούµου 3, Θ. άντσης 4, ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η απόφαση για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ 1 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. Θ. "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ", 2 Α' ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ, 3ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΔΠΘ, Π. Γ. Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Welcome to the future

Welcome to the future Welcome to the future Γεωργία Ακριβείας (Precision Agriculture) είναι μια νέα μέθοδος γεωργικής πρακτικής, η οποία χρησιμοποιεί πληροφορία με σαφήνεια προσδιορισμένη ως προς το χώρο και το χρόνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Παπαγεωργίου Γεώργιος του Ιωάννη. ιεύθυνση κατοικίας: ηµητρακοπούλου 10 Φάρσαλα Έγγαµος, πατέρας δύο (2) παιδιών. Τηλέφωνα: 6984143143, 2491022594

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία

Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία Π Ε Σ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Συνδιοργάνωση Ημερίδας Φοιτητές «σαΐνια» παράγουν καινοτομία διαγωνισμός καινοτομίας Μαρινόπουλου Πανόραμα

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Κοινωνιολογία

Αγροτική Κοινωνιολογία Αγροτική Κοινωνιολογία Θεματική ενότητα 5: Μεταβολές στην απασχόληση των αγροτικών περιοχών 1/2 Όνομα καθηγητή: Χαράλαμπος Κασίμης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικοί στόχοι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία

Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία Ενότητα 6 : Συστήματα Λήψης Αποφάσεων στην Γεωργία (2/3) Μελετίου Γεράσιμος 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Κοινωνιολογία

Αγροτική Κοινωνιολογία Αγροτική Κοινωνιολογία Θεματική ενότητα 12: Η οικονομική κρίση & οι αγροτικές περιοχές 3/3 Όνομα καθηγητή: Χαράλαμπος Κασίμης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικοί στόχοι Στόχος εδώ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Δεκέμβριος 2012 Στόχος Έρευνας Στόχος της έρευνας είναι να σκιαγραφηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ICAP GROUP S.A. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ICAP GROUP S.A. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ICAP GROUP S.A. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Φεβρουάριος 2015 1 Table of Contents ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ... 4 2.1 ΔΕΔΟΜΕΝΑ... 4 2.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ

ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος ΙΙ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ Ματσιώρη Σ., Καραπαναγιωτίδης Θ.Ι., Νεοφύτου

Διαβάστε περισσότερα

Τσιρόπουλος Ζήσης, Μπαλαφούτης Αθανάσιος, Αναστασίου Ευάγγελος, Φουντάς Σπύρος Εργ. Γεωργικής Μηχανολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τσιρόπουλος Ζήσης, Μπαλαφούτης Αθανάσιος, Αναστασίου Ευάγγελος, Φουντάς Σπύρος Εργ. Γεωργικής Μηχανολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Συστήματα ολοκληρωμένης παρακολούθησης γεωργικών πρακτικών και μειωμένων εισροών σε καλλιέργειες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Συνεργασία μεταξύ Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, επιχειρήσεων, Αγροτικών Συνεταιρισμών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στην Επιστήµη της Πληροφορίας Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης 2006 2007 Μελέτες χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του αγροτικού τομέα στην παρούσα κρίση

Ο ρόλος του αγροτικού τομέα στην παρούσα κρίση 13 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νοέμβριος 2014 Ο ρόλος του αγροτικού τομέα στην παρούσα κρίση Το 13 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

9o Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας. Θεματική Ενότητα: «Εναλλακτικές μορφές γεωργίας: Μία οικονομική, κοινωνική και

9o Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας. Θεματική Ενότητα: «Εναλλακτικές μορφές γεωργίας: Μία οικονομική, κοινωνική και 9o Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας Θεματική Ενότητα: «Εναλλακτικές μορφές γεωργίας: Μία οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική προσέγγιση» Συντονιστές: Ε. Παπαναγιώτου & Ε. Μυγδάκος 973 Κίνητρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ταξινομημένα κατά Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας) Α/Α 1 Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας Γεωπολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Δασολογία-Περιβάλλον Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση (Κοµοτηνή) 1 www.agribusiness.uoi.gr Υπεύθυνος έργου: Φωτόπουλος Χρήστος: Καθηγητής Marketing Management

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση 1 www.agribusiness.uoi.gr Υπεύθυνος έργου: Φωτόπουλος Χρήστος: Καθηγητής Marketing Management Τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ακαδ. Έτος 2014-15, Διδάσκων: Χρήστος Βασιλειάδης, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: chris@uom.edu.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές για τα αναλυτικά στοιχεία του ΑΠΘ συνολικά αλλά και της Πολυτεχνικής Σχολής ήταν οι παρακάτω:

Πηγές για τα αναλυτικά στοιχεία του ΑΠΘ συνολικά αλλά και της Πολυτεχνικής Σχολής ήταν οι παρακάτω: Παράρτημα I: Πηγές Δεδομένων και Μεθοδολογικά Εργαλεία 1. Πηγές Δεδομένων 1.1 Πηγές δεδομένων για ΠΣ και ΑΠΘ Πηγές για τα αναλυτικά στοιχεία του ΑΠΘ συνολικά αλλά και της Πολυτεχνικής Σχολής ήταν οι παρακάτω:

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία επαγγελματικής-προσωπικής ζωής: Αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας

Ισορροπία επαγγελματικής-προσωπικής ζωής: Αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας Ισορροπία επαγγελματικής-προσωπικής ζωής: Αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας Μαρία Ξέστερου Λέκτωρ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Παναγιώτης Καλογεράκης Ερευνητής Αθανάσιος Κατσής Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση 1 Υπεύθυνος έργου: Φωτόπουλος Χρήστος: Καθηγητής Marketing Management Τροφίµων του Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»

«ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» «ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» Ονοματεπώνυμο: ΒΛΑΧΟΥ ΣΟΦΙΑ Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: ΒΡΕΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ Δεκέμβριος 2013 ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήματα: ς, Ποιμαντικής & Κοινωνικής ς 1 Μελέτη απορρόφησης του

Διαβάστε περισσότερα

Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Ενότητα 2: Επαγωγική-περιγραφική στατιστική, παραµετρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΡΓΟ: Τοπική Σύμπραξη για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων αγροτών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιακή Επιχειρηματική Συνεργασία ΠΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

Πανεπιστημιακή Επιχειρηματική Συνεργασία ΠΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Πανεπιστημιακή Επιχειρηματική Συνεργασία ΠΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Φοιτητές «σαΐνια» παράγουν καινοτομία διαγωνισμός καινοτομίας Μαρινόπουλου Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Τίτλος Έργου: Εφαρμογές σύγχρονων Τεχνολογιών Κινητών Συσκευών για την υποστήριξη του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη

Διαβάστε περισσότερα

Βασικός στόχος: Επιμέρους στόχοι:

Βασικός στόχος: Επιμέρους στόχοι: Στόχος Βασικός στόχος: η συγκριτική παρουσίαση και ανάλυση της παρούσας κατάστασης υιοθέτησης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), στις διάφορες Περιφέρειες της χώρας. Επιμέρους στόχοι: διερευνώνται:

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριθμικά Γραμμικά Μοντέλα Poisson Παλινδρόμηση Παράδειγμα στο SPSS

Λογαριθμικά Γραμμικά Μοντέλα Poisson Παλινδρόμηση Παράδειγμα στο SPSS Λογαριθμικά Γραμμικά Μοντέλα Poisson Παλινδρόμηση Παράδειγμα στο SPSS Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει θανάτους από καρδιακή ανεπάρκεια ανάμεσα σε άνδρες γιατρούς οι οποίοι έχουν κατηγοριοποιηθεί κατά ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Χ ρ υ σ ο ύ λ α Π α π α ϊ ω ά ν ν ο υ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Δρ. Χ ρ υ σ ο ύ λ α Π α π α ϊ ω ά ν ν ο υ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Δρ. Χ ρ υ σ ο ύ λ α Π α π α ϊ ω ά ν ν ο υ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ο ρ ι σ μ ο ί Οι βιολογικοί καλλιεργητές βασίζονται σε φυσικές μεθόδους: αμειψισπορά, αγρανάπαυση, ζωικά λιπάσματα (κοπριά)

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Αμύνταιο 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. Εισαγωγή 2 2. Θεωρία 3

Διαβάστε περισσότερα

B Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης [ ]

B Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης [ ] B Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης [2006 2009] Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Κρήτης τον Αύγουστο του 2013, ολοκλήρωσε την B Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων για τους απόφοιτους 2006 2009. Για την διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Θεωρία και Έρευνα

Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική Master of Science (MSc) in Accounting and Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Εισαγωγή στη Λογιστική Έρευνα Η αναζήτηση της αλήθειας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φυσική Αγωγή Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική προβατοτροφία

Βιολογική προβατοτροφία Ινστιτούτο Γεωργοοικονοµικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας Λ. ηµοκρατίας 61, 135 61 Αγ. Ανάργυροι, Αττική Τηλ. 210 27 56 596, Fax 210 27 51 937 Email tzouramani.inagrop@nagref.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Πανελλήνιο συνέδριο με θέμα: Βιολογικές και Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση Αθήνα, 11-13/04/2008 Κώστας Καμπουράκης Εκπαιδευτήρια Γείτονα,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 382 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εμπορίας και ποιοτικού ελέγχου αγροτικών προϊόντων, με βάση τις εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιστορία-Αρχαιολογία Τμήμα Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Δεδομένων Καταναλωτή μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών»

«Διαχείριση Δεδομένων Καταναλωτή μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών» «Διαχείριση Δεδομένων Καταναλωτή μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών» Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνα Καντιώτη Σειρά 10 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2013 Σκοπός Έρευνας Η διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλίες στον Αγροτικό Χώρο: Ανάγκες, Προβλήματα, Προοπτικές

Πρωτοβουλίες στον Αγροτικό Χώρο: Ανάγκες, Προβλήματα, Προοπτικές Πρωτοβουλίες στον Αγροτικό Χώρο: Ανάγκες, Προβλήματα, Προοπτικές Δρ Τζουραμάνη Ειρήνη Ινστιτούτο Γεωργοοικονομικών & Κοινωνιολογικών Ερευνών Τέρμα Αλκμάνος, 115 28 Αθήνα tzouramani@agreri.gr Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Κοινωνιολογία

Αγροτική Κοινωνιολογία Αγροτική Κοινωνιολογία Θεματική ενότητα 12: Η οικονομική κρίση & οι αγροτικές περιοχές 2/3 Όνομα καθηγητή: Χαράλαμπος Κασίμης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικοί στόχοι Στόχος εδώ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Γεωπονική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ. Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΕΙΣΡΟΕΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΕΙΣΡΟΕΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΕΙΣΡΟΕΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Κ. Κατσιµαντού 1, Α. Λούµου 2, Θ. άντσης 3, Χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας Αποτίμηση των βελτιώσεων στη Λεκάνη Απορροής του Ασωπού Ποταμού υπό την Οδηγία Πλαίσιο 2000/60 στο δείγμα της Αθήνας Φοιτήτρια: Νικολάου Μαρία Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κουντούρη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Οικονομική Επιστήμη Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου» Ενότητα 3: Δημογραφικές Αλλαγές, Απασχόληση και Μετανάστες στην Ύπαιθρο (1/4)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα, 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2), σελ. 11-1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, Μάρτιος 2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα