Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ( ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (ΠΑΑ) ΑΞΟΝΑΣ 1 ΜΕΤΡΟ 132 «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΕΩΡΓΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μέρος Ι Ένταξη

2 Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΡΟΣ Ι Ένταξη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» Άξονας 1 Μέτρο Άξονας 1 του ΠΑΑ Μέτρο Συµµετοχή γεωργών σε συστήµατα για την ποιότητα τροφίµων Σκοπός του Μέτρου Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ικαιούχοι Κριτήρια επιλεξιµότητας εσµεύσεις Υποψήφιοι δικαιούχοι για ένταξη στο Μέτρο Κριτήρια επιλεξιµότητας Επιλέξιµοι κλάδοι παραγωγής εσµεύσεις δικαιούχων Φορείς ιαχείρισης και Εφαρµογής ιαδικασία ένταξης Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Αρχείο ηµοσιοποίησης Υποβολή Αιτήσεων Ενίσχυσης Φάκελος Υποψηφιότητας Έλεγχος εγκυρότητας επιλεξιµότητας Αξιολογητές Κριτήρια αξιολόγησης Αξιολόγηση των Αιτήσεων Ενίσχυσης Γνωµοδοτική Επιτροπή ηµοσιοποίηση καταστάσεων δικαιούχων Προσφυγές Απόφαση Έγκρισης Πράξης Απόφαση Έγκρισης Πράξης ικαιούχου ή Απόρριψης Ανάκληση - Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Ενισχύσεις Ύψος ενίσχυσης Υπολογισµός ύψους ενίσχυσης Επιπλέον στόχοι Συµπληρωµατικές πληροφορίες...16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Υποδείγµατα: - Αίτηση Ενίσχυσης µε Φύλλο Ελέγχου Πληρότητας - Οδηγός Συµπλήρωσης - Πίνακας Υπολογισµού ΜΑΕ - Φύλλο Ελέγχου Επιλεξιµότητας - Φύλλο Αξιολόγησης - Φύλλο Επαναξιολόγησης - Απόφαση Έγκρισης Πράξης ικαιούχου 1

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μέσω του Μέτρου 132 ενισχύονται γεωργοί (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) για τη συµµετοχή σε συστήµατα ποιότητας (Βιολογική παραγωγή και Ολοκληρωµένη ιαχείριση) για την παραγωγή γεωργικών προϊόντων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. Το θεσµικό πλαίσιο για την εφαρµογή του Μέτρου καθορίζεται από την µε αριθ. πρωτ. 1483/ (ΦΕΚ Β 1201/ , ΦΕΚ Β 1327/ ) Κοινή Υπουργική Απόφαση και θα εφαρµοσθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Εφαρµογής Οριζόντιων Πολιτικών Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΥ ΣΕΟΠΑΑ) σε ολόκληρη τη χώρα. Στόχος του παρόντος Οδηγού Εφαρµογής είναι η συνοπτική παρουσίαση του πλαισίου υλοποίησης του Μέτρου (προϋποθέσεις συµµετοχής, ύψος ενίσχυσης, διαδικασία ένταξης κλπ.), έτσι ώστε συµπληρωµατικά µε την εκάστοτε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος να παρέχει επαρκή πληροφόρηση στον υποψήφιο δικαιούχο που πρόκειται να υποβάλει Αίτηση Ενίσχυσης Φάκελο Υποψηφιότητας. 2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (ΠΑΑ) «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) είναι η εφαρµογή του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΑΑ) που καθορίζει τις προτεραιότητες της Ελλάδας για αυτήν τη χρονική περίοδο, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Κανονισµού (ΕΚ) 1698/2005 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Οι στρατηγικοί στόχοι του ΠΑΑ για την Ελλάδα είναι οι εξής: ιατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της δασοκοµίας και του αγροδιατροφικού τοµέα (γενικός στρατηγικός στόχος 1). Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων (γενικός στρατηγικός στόχος 2). Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της αγροτικής οικονοµίας (γενικός στρατηγικός στόχος 3). ηµιουργία τοπικών ικανοτήτων για την απασχόληση και τη διαφοροποίηση στις αγροτικές περιοχές µέσω της προσέγγισης Leader (γενικός στρατηγικός στόχος 4). Οι 4 παραπάνω στρατηγικοί στόχοι υλοποιούνται µέσω των αντίστοιχων 4 Αξόνων του ΠΑΑ και των Μέτρων που περιλαµβάνουν. 3. ΑΞΟΝΑΣ 1 ΜΕΤΡΟ ΑΞΟΝΑΣ 1 ΤΟΥ ΠΑΑ Ο Άξονας 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα της γεωργίας και της δασοκοµίας» έχει τη µεγαλύτερη χρηµατοοικονοµική βαρύτητα στο ΠΑΑ δεσµεύοντας το 46,1 % των συνολικών πόρων του Προγράµµατος. 2

4 Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση για τη διατήρηση της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής στις αγροτικές περιοχές. Οι παρεµβάσεις του Άξονα αποτελούν την εξειδίκευση για την ελληνική γεωργία της πρώτης κατευθυντήριας γραµµής για την Αγροτική Ανάπτυξη της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου Οι παρεµβάσεις του Άξονα 1 διαρθρώνονται στις παρακάτω τρεις επιµέρους µείζονες ενότητες Μέτρων, κατ αντιστοιχία µε το περιεχόµενο του Κανονισµού 1698/2005: Μέτρα που αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης και τη βελτίωση του ανθρώπινου δυναµικού Μέτρα που αποσκοπούν στην αναδιάρθρωση και ανάπτυξη του φυσικού κεφαλαίου και την προαγωγή της καινοτοµίας Μέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας της γεωργικής παραγωγής και των προϊόντων Η τελευταία θεµατική ενότητα υλοποιείται µε τα Μέτρα 131, 132 και ΜΕΤΡΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΕΩΡΓΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια αλλαγή στα διατροφικά πρότυπα και οι καταναλωτές δίνουν ολοένα αυξανόµενη έµφαση στην ποιότητα, ασφάλεια και υγιεινή των προϊόντων διατροφής. Στους στόχους του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης είναι µεταξύ άλλων η διασφάλιση της παραγωγής πιστοποιηµένων γεωργικών προϊόντων που θα παρέχουν εγγυήσεις στον καταναλωτή για την ποιότητα και τη διαδικασία παραγωγής τους καθώς και η ενηµέρωση του καταναλωτή για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προϊόντων. Ταυτόχρονα στηρίζεται η ανταγωνιστικότητα του αγροδιατροφικού τοµέα της οικονοµίας Σκοπός του Μέτρου 132 Σκοπός του Μέτρου 132 είναι να στηριχθούν µέθοδοι παραγωγής που αποβλέπουν στη βελτίωση της ποιότητας γεωργικών προϊόντων που προορίζονται µόνο για ανθρώπινη κατανάλωση, µε στόχους: α) την παροχή εγγυήσεων στους καταναλωτές ως προς την ποιότητα ή τη διαδικασία παραγωγής των γεωργικών προϊόντων και τροφίµων, β) την επίτευξη προστιθέµενης αξίας για τα πρωτογενή γεωργικά προϊόντα και τη βελτίωση των δυνατοτήτων διάθεσής τους στην αγορά. Για την επίτευξη των στόχων του Μέτρου πρόκειται να ενισχυθούν γεωργοί (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) που θα συµµετέχουν στα εξής συστήµατα ποιότητας για την παραγωγή γεωργικών προϊόντων που προορίζονται µόνο για ανθρώπινη κατανάλωση: - Βιολογική παραγωγή - Σύστηµα Ολοκληρωµένης ιαχείρισης στη Φυτική παραγωγή (AGRO 2) - Σύστηµα Ολοκληρωµένης ιαχείρισης για τη διασφάλιση της ποιότητας του χοίρειου κρέατος (AGRO 3) 3

5 Οι γεωργοί µπορούν να εντάξουν µέρος ή το σύνολο των καλλιεργειών ή της εκµετάλλευσής τους στα παραπάνω συστήµατα ποιότητας και να ενισχυθούν µετά από την ένταξή τους στο Μέτρο 132 για δαπάνες που προκύπτουν από τη συµµετοχή τους σε αυτά (π.χ. κόστος πιστοποίησης, αναλύσεις κ.ά.) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία Το µέγιστο επιτρεπόµενο ποσό ενίσχυσης ανέρχεται σε ετησίως ανά εκµετάλλευση. Η δέσµευση του δικαιούχου στο Μέτρο είναι πενταετής. Η ενίσχυση θα παρέχεται µια φορά το χρόνο µετά τη σχετική αίτηση πληρωµής του δικαιούχου. Ο προβλεπόµενος προϋπολογισµός του Μέτρου είναι ( ηµόσια απάνη). Το Μέτρο 132 «Συµµετοχή γεωργών σε συστήµατα για την ποιότητα τροφίµων» συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΓΤΑΑ) και το Ελληνικό ηµόσιο. 4. ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 4.1 Υποψήφιοι δικαιούχοι για ένταξη στο Μέτρο Κριτήρια επιλεξιµότητας α) ικαιούχοι του Μέτρου µπορούν να κριθούν: I. Στη Βιολογική Παραγωγή, γεωργοί (φυσικά και νοµικά πρόσωπα) εφόσον εντάξουν ή έχουν ήδη εντάξει στο σύστηµα της Βιολογικής Παραγωγής µέρος ή το σύνολο της εκµετάλλευσής τους και το σύνολο κάθε κλάδου παραγωγής. II. Στο Σύστηµα Ολοκληρωµένης ιαχείρισης στη Φυτική Παραγωγή (AGRO 2), γεωργοί (φυσικά και νοµικά πρόσωπα) κάτοχοι γεωργικής εκµετάλλευσης, εφόσον εντάξουν ή έχουν ήδη εντάξει µια τουλάχιστον από τις επιλέξιµες καλλιέργειές τους στο σύστηµα της Ολοκληρωµένης ιαχείρισης σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των προτύπων AGRO 2-1 και 2-2 του Οργανισµού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ). III. Στο Σύστηµα Ολοκληρωµένης ιαχείρισης για τη διασφάλιση της ποιότητας του χοίρειου κρέατος (AGRO 3), γεωργοί (φυσικά και νοµικά πρόσωπα) κάτοχοι µονάδων εκτροφής χοιρινών, εφόσον εντάξουν ή έχουν ήδη εντάξει τη µονάδα τους στο σύστηµα Ολοκληρωµένης ιαχείρισης σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των προτύπων AGRO 3-1 και 3-2 του ΟΠΕΓΕΠ. Τα υποψήφια φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι άνω των 18 ετών, µόνιµοι κάτοικοι της Ελληνικής Επικράτειας και εγγεγραµµένοι στο Ολοκληρωµένο Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ..Ε.). εν µπορούν να είναι δικαιούχοι του παρόντος Μέτρου οι δικαιούχοι του Προγράµµατος «Πρόωρη Συνταξιοδότηση» και οι σύζυγοι αυτών, καθώς και οι δικαιούχοι των Μέτρων «Βιολογική Γεωργία» και «Βιολογική Κτηνοτροφία» του ΕΠΑΑ των οποίων δεν έχουν λήξει οι δεσµεύσεις. β) Επιπλέον οι υποψήφιοι πρέπει να ικανοποιούν και τα παρακάτω κριτήρια: Ι. Είναι νόµιµοι κάτοχοι γεωργικής εκµετάλλευσης, το σύνολο ή µέρος της οποίας εντάσσουν στο Μέτρο. Σε κάθε περίπτωση εντάσσουν το σύνολο κάθε επιλέξιµου κλάδου παραγωγής που επιλέγουν να εντάξουν. 4

6 ΙΙ. Συµµετέχουν σε σύστηµα ποιότητας του άρθρου για την παραγωγή προϊόντων σύµφωνα µε το άρθρο 4.2. ΙΙΙ. Συνάπτουν σύµβαση µε εγκεκριµένο οργανισµό για την πιστοποίηση του συστήµατος ποιότητας. IV. Υποβάλλουν Ενιαία ήλωση Εκµετάλλευσης. V. Η γεωργική τους εκµετάλλευση έχει ελάχιστο µέγεθος απαιτήσεων σε εργασία µισή (0,5) Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας (ΜΑΕ) για τους µεµονωµένους δικαιούχους και 0,25 ΜΑΕ για τους δικαιούχους µέλη Οµάδας Παραγωγών (1 ΜΑΕ = 1750 ώρες απασχόλησης ανά έτος). 4.2 Επιλέξιµοι κλάδοι παραγωγής α) Ο Κατάλογος των γεωργικών προϊόντων και τροφίµων που είναι επιλέξιµα για στήριξη, ανά σύστηµα ποιότητας είναι ο ακόλουθος: Ι. Βιολογική Παραγωγή: - Ελιές επιτραπέζιες ελαιοποίησης - ηµητριακά - Βρώσιµα όσπρια - Οινάµπελοι, σταφιδάµπελοι, επιτραπέζια - Αρωµατικά και φαρµακευτικά φυτά - Εκτροφές αιγοπροβάτων, βοοειδών, χοίρων, πουλερικών για την παραγωγή κρέατος ή και γάλακτος ή και αυγών - Έλαια- λίπη - Προϊόντα αλευροποιίας, αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, ζυµαρικά - Οίνος, όξος - Προϊόντα γαλακτοκοµίας - Παρασκευάσµατα κρεάτων - Μέλι και µελισσοκοµικά προϊόντα ΙΙ. AGRO 2 - Ελιές επιτραπέζιες ελαιοποίησης - ηµητριακά - Βρώσιµα όσπρια - Οινάµπελοι, σταφιδάµπελοι, επιτραπέζια - Αρωµατικά και φαρµακευτικά φυτά - Ζαχαρότευτλα ΙΙΙ. AGRO 3 Μόνο χοίρειο κρέας β) Στο πλαίσιο του παρόντος Μέτρου δεν χορηγούνται ενισχύσεις στα οπωροκηπευτικά. 4.3 εσµεύσεις δικαιούχων Κάθε υποψήφιος που θα κριθεί δικαιούχος του καθεστώτος ενισχύσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 132 αναλαµβάνει την υποχρέωση για διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης πράξης να τηρεί τους όρους και τις δεσµεύσεις που περιέχονται σε αυτή και ιδίως: 5

7 α) Ο δικαιούχος οφείλει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ένταξη του στα επιλέξιµα Εθνικά και Κοινοτικά συστήµατα ποιότητας (άρθρο 3.2.1), καθώς και εκείνες που προβλέπονται στην αίτηση ενίσχυσης που υπέβαλε και έτυχε έγκρισης κυρίως όσον αφορά επιπλέον στόχους για την διαχείριση του εδάφους, του νερού, της ενέργειας, την παρακολούθηση της ποιότητας των προϊόντων και την ικανοποίηση των πελατών του κ.ά. β) Πέραν της παραπάνω βασικής υποχρέωσης ο δικαιούχος υποχρεούται παράλληλα: Ι. Να παρέχει κάθε σχετική πληροφόρηση προκειµένου να διευκολύνει τις Υπηρεσίες που παρακολουθούν την εφαρµογή του Μέτρου. ΙΙ. Να διευκολύνει τον έλεγχο προσκοµίζοντας οποιαδήποτε παραστατικά ζητηθούν και να παρέχει πρόσβαση στα λογιστικά βιβλία στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠΑΑΤ), στην Αρχή Ελέγχου και στις άλλες ελεγκτικές υπηρεσίες του Κράτους και της Ε.Ε. ΙΙΙ. Να τηρεί τα κατάλληλα παραστατικά προκειµένου να µπορεί να επαληθευθεί η ύπαρξη και η ακρίβεια των πληρωµών που πραγµατοποίησε. ΙV. Να προσκοµίζει ενοικιαστήρια πενταετούς διάρκειας κατ ελάχιστο στην περίπτωση που η εκµετάλλευσή του περιλαµβάνει και ενοικιασµένα αγροτεµάχια, βοσκοτόπους και σταβλικές εγκαταστάσεις. V. Να δηλώνει κατ έτος στην Ενιαία ήλωση Εκµετάλλευσης τη συµµετοχή του στο παρόν Μέτρο και στους αντίστοιχους κωδικούς της Παράλληλης ράσης για την ένταξη αγροτεµαχίων του στο Πρόγραµµα Βιολογικής Γεωργίας ή στο Σύστηµα Ολοκληρωµένης ιαχείρισης. VI. Να υποβάλλει ετήσια αίτηση πληρωµής. VII. Να αποδέχεται την επεξεργασία και δηµοσιοποίηση προσωπικών δεδοµένων βάσει του Καν.(ΕΚ) 259/2008. γ) Η εκµετάλλευση δεν πρέπει να έχει χρηµατοδοτηθεί από δύο διαφορετικές Εθνικές ή Κοινοτικές πηγές για την ίδια δαπάνη. Οι ενισχύσεις για τη συµµετοχή των γεωργών σε Κοινοτικά Συστήµατα Ποιότητας του Κανονισµού περί Βιολογικής Παραγωγής και σε Εθνικά Συστήµατα Ποιότητας (AGRO 2 και AGRO 3) δεν εµπίπτουν στις ενισχύσεις των καθεστώτων του Καν. (ΕΚ)73/2009 και στα συστήµατα ενίσχυσης του Παραρτήµατος 5 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας ΦΟΡΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ α) Η διαχείριση του Μέτρου γίνεται από την Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ειδικών Παρεµβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΥ ΕΠΑΑ). β) Φορέας Εφαρµογής του Μέτρου είναι η Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού & Εφαρµογής Οριζόντιων Πολιτικών Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΥ ΣΕΟΠΑΑ). γ) Οργανισµός Πληρωµής είναι ο Οργανισµός Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ). δ) Αρµόδιοι Φορείς Υλοποίησης είναι οι ιευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ( ΑΑ). 6

8 6. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 6.1 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για την ένταξη των ενδιαφεροµένων στο Μέτρο εκδίδεται Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, µε την οποία προσκαλούνται οι υποψήφιοι να υποβάλουν Αιτήσεις Ενίσχυσης. Με ευθύνη της ΕΥ ΣΕΟΠΑΑ, και την εποπτεία της ΕΥ ΕΠΑΑ γίνεται ευρεία δηµοσιοποίηση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην ΚΥΑ 1483/ Αρχείο ηµοσιοποίησης Η ΕΥ ΣΕΟΠΑΑ τηρεί αρχείο µε όλες τις ράσεις ηµοσιοποίησης της Πρόσκλησης. Οι Φορείς Υλοποίησης τηρούν αρχείο για τις ράσεις ηµοσιοποίησης αρµοδιότητάς τους, το οποίο κοινοποιείται σε κάθε περίπτωση στην ΕΥ ΣΕΟΠΑΑ µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης. 6.3 Υποβολή Αιτήσεων Ενίσχυσης α) Οι ενδιαφερόµενοι, αφού λάβουν γνώση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και επιθυµούν να ενταχθούν στο Μέτρο, υποβάλλουν Αίτηση Ενίσχυσης που συνοδεύεται από Φάκελο Υποψηφιότητας. Η Αίτηση Ενίσχυσης γίνεται ηλεκτρονικά µέσω σχετικής εφαρµογής στο διαδικτυακό τόπο (πρόσβαση και µέσω συνδέσµου από τις ιστοσελίδες ή σε έντυπη µορφή, όπως σε κάθε περίπτωση ορίζει η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Η υποβολή της Αίτησης οριστικοποιείται στις ΑΑ µε την ταυτόχρονη υποβολή του Φακέλου Υποψηφιότητας και τη διαδικασία που περιγράφεται στις επόµενες παραγράφους. β) Ο υποψήφιος συµπληρώνει την Αίτηση Ενίσχυσης µέσω της εφαρµογής που υπάρχει στην ιστοσελίδα έχοντας τη δυνατότητα για προσωρινή αποθήκευση της Αίτησης στην εφαρµογή και την επεξεργασία της σε επόµενη επίσκεψή του στην ιστοσελίδα. Όταν αποφασίσει για όλα τα στοιχεία της Αίτησης, τότε ο υποψήφιος οριστικοποιεί την ηλεκτρονική Αίτηση και την εκτυπώνει προκειµένου να την υποβάλει έντυπα στη ΑΑ σύµφωνα µε τη διαδικασία της επόµενης παραγράφου. Με την οριστικοποίησή της, καταγράφεται αυτόµατα από την εφαρµογή η ηµεροµηνία και η ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης και καθορίζεται ο κωδικός της Αίτησης. γ) Μετά τη συµπλήρωση και εκτύπωση της Αίτησης Ενίσχυσης και εντός του χρονικού διαστήµατος που ορίζεται στην Πρόσκληση, ο υποψήφιος απευθύνεται στη ΑΑ της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, όπου καταθέτει την Αίτηση Ενίσχυσης υπογεγραµµένη µε τα έντυπα των προσφορών, προτιµολογίων κλπ. καθώς και το συνοδευτικό Φάκελο Υποψηφιότητας, όπως λεπτοµερώς περιγράφεται στο επόµενο άρθρο 6.4 του παρόντος Οδηγού. Υποβάλλεται µία Αίτηση Ενίσχυσης στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση που υποβάλλεται η Ενιαία ήλωση Εκµετάλλευσης, ανεξάρτητα αν η εκµετάλλευση του ενδιαφεροµένου βρίσκεται σε περισσότερες από µία Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Η υπογεγραµµένη Αίτηση Ενίσχυσης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, µε την οποία, εφόσον τύχει έγκρισης, ο υποψήφιος δεσµεύεται να αναλάβει το σύνολο των 7

9 δεσµεύσεων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συµµετοχή του στο παρόν Μέτρο. Μετά τον έλεγχο πληρότητας και ορθότητας της έντυπης (εκτυπωµένης) Αίτησης από τον αρµόδιο υπάλληλο της ΑΑ βάσει του αντίστοιχου Φύλλου Ελέγχου που τη συνοδεύει, η Αίτηση λαµβάνει αριθµό πρωτοκόλλου. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν λάθη ή ελλείψεις, η Αίτηση ακυρώνεται και επανυποβάλλεται (δηλαδή επαναλαµβάνεται η διαδικασία των παραγράφων β και γ του παρόντος άρθρου) σε διάστηµα µικρότερο του 10ηµέρου. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης η Αίτηση απορρίπτεται. 6.4 Φάκελος Υποψηφιότητας Η Αίτηση συνοδεύεται από έγγραφα που τεκµηριώνουν την αίτηση υποψηφιότητας, όπως παραστατικά που αποδεικνύουν δραστηριότητες τυποποίησης / µεταποίησης / εµπορίας, προσφορές-προτιµολόγια για τις προϋπολογιζόµενες δαπάνες, καθώς και από φάκελο υποψηφιότητας που θα περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία: α) Αντίγραφο της τελευταίας Ενιαίας ήλωσης Εκµετάλλευσης (δήλωση ΟΣ Ε) του υποψήφιου. β) Υπογεγραµµένη Σύµβαση µε Πιστοποιητικό Φορέα για πιστοποίηση κατά τα πρότυπα AGRO 2, AGRO 3 και Βιολογική Παραγωγή. Όσον αφορά τα πρότυπα AGRO 2 και AGRO 3 και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ατοµική σύµβαση µε τον παραγωγό αλλά οµαδική σύµβαση Συνεταιρισµού ή Οµάδας Παραγωγών µε Φορέα Πιστοποίησης, τότε θα κατατίθεται αντίγραφο της οµαδικής σύµβασης στην οποία θα φαίνεται ότι συµµετέχει και ο υποψήφιος. γ) Αποδεικτικά ιδιότητας γεωργού-κτηνοτρόφου Οι υποψήφιοι δικαιούχοι πρέπει να καταθέσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: - Για την περίπτωση των φυσικών προσώπων, φωτοτυπία του βιβλιαρίου ασφάλισης του ΟΓΑ από την οποία θα προκύπτει το πρόσφατο της θεώρησης, αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος (Έντυπο Ε1) και εκκαθαριστικό σηµείωµα του προηγούµενου της υποβολής έτους. - Για την περίπτωση των φυσικών προσώπων που δεν έχουν ασφάλιση ΟΓΑ, αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος (Έντυπο Ε1) και εκκαθαριστικό σηµείωµα του προηγούµενου της υποβολής έτους, µε σκοπό τον καθορισµό του ποσοστού του γεωργικού εισοδήµατος. - Για την περίπτωση των νοµικών προσώπων, αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος (Έντυπο Ε3) και αντίγραφο του Καταστατικού Σύστασης της Εταιρείας. δ) Παραστατικά νόµιµης κατοχής. Για τα ιδιόκτητα αγροτεµάχια απαιτούνται τίτλοι ιδιοκτησίας, ενώ στην περίπτωση που η εκµετάλλευση περιλαµβάνει και ενοικιασµένα αγροτεµάχια, βοσκότοπους και σταβλικές εγκαταστάσεις, απαιτούνται ενοικιαστήρια πενταετούς διάρκειας κατ ελάχιστο, θεωρηµένα από τη ΟΥ ή τη ΑΑ. Αυτά τα παραστατικά δεν απαιτούνται σε περίπτωση που έχουν υποβληθεί στην Ενιαία ήλωση Εκµετάλλευσης και αναπληρώνονται από υπεύθυνη δήλωση του Νόµου 1599/1996 από το δικαιούχο, σε αντίθετη περίπτωση θα προσκοµίζονται αντίγραφα των παραστατικών. Το ζωικό και µελισσοκοµικό κεφάλαιο της εκµετάλλευσης πρέπει να είναι ιδιόκτητο και καταγεγραµµένο στα µητρώα και βιβλιάρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. ε) Αποδεικτικά που θα προσµετρηθούν στην αξιολόγηση, εφόσον ισχύουν: - Απόφαση ένταξης στο πρόγραµµα Νέων Γεωργών. 8

10 - Βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση Υπηρεσίας ότι: o Η εκµετάλλευση βρίσκεται σε περιοχή για την οποία έχουν ληφθεί µέτρα βιοασφάλειας o Η εκµετάλλευση βρίσκεται σε πυρόπληκτη περιοχή o Η εκµετάλλευση βρίσκεται σε περιοχή ΦΥΣΗ 2000 (Natura) o Η εκµετάλλευση βρίσκεται σε περιοχή εφαρµογής της Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 12ης εκεµβρίου 1991 για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης. - Βεβαίωση προϋπάρχουσας πιστοποίησης από Φορέα Πιστοποίησης. - Σύµβαση µε Σύµβουλο/Επιβλέποντα γεωτεχνικό. - Σύµβαση µε φορέα που ασκεί δραστηριότητες τυποποίησης / µεταποίησης ή παραστατικά (π.χ. σχετικά δελτία αποστολής, τιµολόγια παροχής υπηρεσιών), ή δηµόσιο έγγραφο (όπως το Ε3 και για την περίπτωση των φυσικών προσώπων ή σχετικές άδειες) όταν η τυποποίηση ή η µεταποίηση γίνεται σε ίδιες υποδοµές. Οι ΑΑ ελέγχουν κατά την παραλαβή την πληρότητα του Φακέλου Υποψηφιότητας, σύµφωνα µε το φύλλο ελέγχου που συνοδεύει την Αίτηση. Ο Φάκελος Υποψηφιότητας θεωρείται πλήρης εφόσον περιέχει το σύνολο των παραστατικών των σηµείων α έως δ παραπάνω και όλα τα πεδία των εντύπων που αφορούν τον ενδιαφερόµενο είναι συµπληρωµένα πλήρως και µε ευκρίνεια. 6.5 Έλεγχος εγκυρότητας - επιλεξιµότητας Οι ιευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης ελέγχουν το σύνολο των Αιτήσεων και των Φακέλων ως προς την εγκυρότητα και επιλεξιµότητα, συµπληρώνοντας το Φύλλο Ελέγχου Εγκυρότητας Επιλεξιµότητας Φακέλου. Συγκεκριµένα ελέγχουν εάν τα προσκοµισθέντα δικαιολογητικά και έγγραφα (Φάκελος Υποψηφιότητας άρθρο 6.4) τεκµηριώνουν την εκπλήρωση των Κριτηρίων Επιλεξιµότητας (άρθρο 4.1 του Οδηγού). Σε αντίθετη περίπτωση, η Αίτηση απορρίπτεται. 6.6 Αξιολογητές Η αξιολόγηση των Αιτήσεων Ενίσχυσης διενεργείται από αξιολογητές και τη Γνωµοδοτική Επιτροπή µε ευθύνη της ΕΥ ΣΕΟΠΑΑ και των Φορέων Υλοποίησης. Οι αξιολογητές πρέπει να έχουν γνώση και εµπειρία του αντικειµένου, της Εθνικής Νοµοθεσίας και του Κοινοτικού θεσµικού πλαισίου που διέπει το συγκεκριµένο Μέτρο. Επιλέγονται µετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΕΥ ΣΕΟΠΑΑ που αναρτάται στον διαδικτυακό της τόπο και στις ΑΑ και κοινοποιείται στο ΓΕΩΤΕΕ. Αξιολογητές µπορούν να είναι : - Στελέχη των ΑΑ και της ΕΥ ΣΕΟΠΑΑ, πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης. - Γεωτεχνικοί που εργάζονται σε άλλες υπηρεσίες του ηµόσιου τοµέα, Ν.Π.Ι. κλπ. - Γεωτεχνικοί που δεν απασχολούνται στο ηµόσιο τοµέα. Οι αξιολογητές δεν µπορούν: - Nα αναλάβουν αξιολογήσεις στο νοµό στον οποίο εργάζονται ή κατοικούν, µε εξαίρεση την περίπτωση των στελεχών των ΑΑ και της ΕΥ ΣΕΟΠΑΑ. 9

11 - Nα είναι, µελετητές, σύµβουλοι, ή να έχουν άµεση ή έµµεση σχέση µε µελετητικά ή συµβουλευτικά γραφεία ή να έχουν οποιαδήποτε σχέση µε οργανισµούς πιστοποίησης, ή εργαστήρια γεωργικών αναλύσεων. Οι αξιολογητές παραλαµβάνουν συγκεκριµένο αριθµό Αιτήσεων Ενίσχυσης και δεσµεύονται για την παράδοση της αξιολόγησης σε ορισµένο χρονικό διάστηµα. 6.7 Κριτήρια Αξιολόγησης Τα κριτήρια αξιολόγησης, βάσει των οποίων αξιολογούνται οι φάκελοι υποψηφιότητας που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιµότητας, είναι: Κατάσταση της εκµετάλλευσης 1 Η εκµετάλλευση είναι πιστοποιηµένη σε σύστηµα ποιότητας (βιολογική παραγωγή, AGRO 2, AGRO 3) σε ποσοστό: 100% 10 >50% 5 <50% 2,5 0% 0 Ναι, µε ίδιες υποδοµές 5 Ναι, χωρίς ίδιες υποδοµές 2,5 2 Η εκµετάλλευση έχει οργάνωση για τυποποίηση ή/και µεταποίηση προϊόντων της ή/και εµπορία Όχι 0 3 Ο/οι προτεινόµενος/οι για ένταξη κλάδος/οι παραγωγής έχει/ουν µέγεθος 4 Ο/οι προτεινόµενος/οι για ένταξη κλάδος/οι παραγωγής βρίσκεται σε περιοχή του ικτύου ΦΥΣΗ Ο/οι προτεινόµενος/οι για ένταξη κλάδος/οι παραγωγής βρίσκεται σε περιοχή Νιτρορύπανσης Μέγεθος και θέση της εκµετάλλευσης > 2 ΜΑΕ ΜΑΕ 5 < 1 ΜΑΕ 0 Ναι, το σύνολό του 5 Ναι, πάνω από 50% 3 Ναι, κάτω από 50% 1 Όχι 0 Ναι, το σύνολό του 5 Ναι, πάνω από 50% 3 Ναι, κάτω από 50% 1 Όχι 0 6 Η εκµετάλλευση βρίσκεται σε περιοχή για την Ναι 5 οποία έχουν ληφθεί µέτρα βιοασφάλειας Όχι 0 7 Η εκµετάλλευση βρίσκεται σε περιοχή Ναι 5 Ορεινή ή Μειονεκτική, Νησιά ανατολικού Όχι 0 Αιγαίου 8 Η εκµετάλλευση βρίσκεται σε Πυρόπληκτες Ναι 5 περιοχές Όχι 0 Ιδιότητες που αφορούν το γεωργό 9 Ποσοστό γεωργικού εισοδήµατος 100% από αγροτικές δραστηριότητες 10 50%-100% από αγροτικές δραστηριότητες 5 Ναι 5 10 Ο υποψήφιος για ένταξη στο πρόγραµµα είναι κάτω των 40 ετών και είναι ενταγµένος στο Μέτρο 112 των νέων γεωργών του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ή στο µέτρο 3.1 του ΕΠΑΑ-ΑΥ µε Επιχειρηµατικό Σχέδιο 11 Ο υποψήφιος είναι µέλος οµάδας συνεργαζόµενων, για την ένταξη στο σύστηµα ποιότητας, εκµεταλλεύσεων υπό Χαρακτηριστικά πρότασης Ναι Όχι 0 Με οργάνωση τυποποίησης ή/και µεταποίησης ή/και δραστηριότητες εµπορίας 15 10

12 κοινή τεχνική στήριξη και πιστοποίηση Χωρίς περαιτέρω οργάνωση 10 Όχι 0 12 Περιεχόµενο και παρουσίαση της Άριστο 15 µεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί για την Καλό 10 επίτευξη της Πιστοποίησης Μέτριο 5 13 Οργάνωση της τεχνικής στήριξης Σύµβουλος Πιστοποίησης 5 ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Αξιολόγηση των Αιτήσεων Ενίσχυσης Μετά τον έλεγχο εγκυρότητας και επιλεξιµότητας, οι επιλέξιµες Αιτήσεις µε τους Φακέλους Υποψηφιότητας και τα συµπληρωµένα φύλλα ελέγχου προωθούνται από τις ΑΑ στους ορισµένους αξιολογητές. Οι αξιολογητές προβαίνουν σε βαθµολόγηση και ορισµό του ύψους και είδους της παρεχόµενης ενίσχυσης για κάθε Αίτηση. Ακολούθως, σύµφωνα µε το άρθρο 9 παράγραφος 6 της ΚΥΑ 1483/ οι αξιολογητές συµπληρώνουν το Φύλλο Αξιολόγησης και το Φύλλο Αιτούµενων-Εγκεκριµένων Ενισχύσεων και τα επιστρέφουν µαζί µε τις αξιολογηµένες Αιτήσεις στις ΑΑ. Η αξιολόγηση θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός των επόµενων 20 ηµερολογιακών ηµερών από την υποβολή της Αίτησης Ενίσχυσης από τον δικαιούχο ή όπως ορίζεται στην πρόσκληση. Οι ΑΑ διαβιβάζουν στην ΕΥ ΣΕΟΠΑΑ συγκεντρωτική κατάσταση των υποψηφίων (απορριφθέντων και αξιολογηµένων), τις Αιτήσεις των δικαιούχων και τις αξιολογήσεις τους (για όσους έχουν αξιολογηθεί) σε ηλεκτρονική µορφή, καθώς και τα φύλλα ελέγχου των διοικητικών ελέγχων και των αξιολογήσεων. Η ΕΥ ΣΕΟΠΑΑ διαβιβάζει τα παραπάνω στη Γνωµοδοτική Επιτροπή. 6.9 Γνωµοδοτική Επιτροπή Η τελική αξιολόγηση των Αιτήσεων Ενίσχυσης και ο προσδιορισµός της βαθµολογίας και του ύψους ενίσχυσης πραγµατοποιείται από Γνωµοδοτική Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 12 της ΚΥΑ 1483/ Η Επιτροπή συνέρχεται εντός 5 εργάσιµων ηµερών από τη σύστασή της και µε εισήγηση του Προέδρου της καθορίζει τις λεπτοµέρειες του τρόπου λειτουργίας της (τόπος, χρονοδιάγραµµα, διάρκεια συνεδριάσεων κλπ.). Το σχετικό πρακτικό κοινοποιείται στην ΕΥ ΣΕΟΠΑΑ. Η Γνωµοδοτική Επιτροπή αποδέχεται, απορρίπτει ή τροποποιεί αιτιολογηµένα την εισήγηση, προβαίνει στη σύνταξη καταλόγων µε την προτεινόµενη βαθµολογία, το ύψος και το είδος της παρεχόµενης ενίσχυσης και συντάσσει την τελική κατάταξη των εν δυνάµει δικαιούχων, των επιλαχόντων και των απορριπτόµενων. Τα συµπεράσµατά της τεκµηριώνονται σε σχετικά πρακτικά ηµοσιοποίηση καταστάσεων δικαιούχων Προσφυγές Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης από τη Γνωµοδοτική Επιτροπή, η ΕΥ ΣΕΟΠΑΑ δηµοσιοποιεί τις καταστάσεις των δικαιούχων της Γνωµοδοτικής Επιτροπής στο διαδικτυακό τόπο και στις έδρες των ΑΑ. 11

13 Οι ενδιαφερόµενοι (εν δυνάµει δικαιούχοι, επιλαχόντες ή απορριπτόµενοι) που έχουν έννοµο συµφέρον µπορούν εντός προθεσµίας 10 ηµερολογιακών ηµερών από την εποµένη της δηµοσιοποίησης των καταστάσεων να υποβάλουν προσφυγή κατά του πορίσµατος της Γνωµοδοτικής Επιτροπής. Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσµίας ουδεµία ένσταση ή προσφυγή γίνεται δεκτή. Η προσφυγή υποβάλλεται στην ΕΥ ΣΕΟΠΑΑ και κοινοποιείται στην οικεία ΑΑ. Η εξέταση της προσφυγής γίνεται από πενταµελή δευτεροβάθµια Γνωµοδοτική Επιτροπή που συστήνεται για το σκοπό αυτό από την ΕΥ ΣΕΟΠΑΑ. Με την εξέταση των προσφυγών ολοκληρώνεται η διαδικασία αξιολόγησης και οριστικοποιούνται οι καταστάσεις των εν δυνάµει δικαιούχων, επιλαχόντων και απορριπτόµενων, οι οποίες και καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστηµα Απόφαση Έγκρισης Πράξης Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και του δειγµατοληπτικού ελέγχου από την ΕΥ ΕΠΑΑ, η ΕΥ ΣΕΟΠΑΑ εκδίδει Απόφαση Έγκρισης Πράξης µε υπογραφή του Ειδικού Γραµµατέα, η οποία µε ευθύνη της καταχωρείται στο πληροφοριακό σύστηµα Απόφαση Έγκρισης Πράξης ικαιούχου ή Απόρριψης α) Η ΕΥ ΣΕΟΠΑΑ καταρτίζει την τελική κατάσταση υποψηφίων δικαιούχων προς ένταξη ή απόρριψη και τις σχετικές ατοµικές αποφάσεις, σύµφωνα µε τις αποφάσεις της Γνωµοδοτικής Επιτροπής, της Επιτροπής ελέγχου των ενστάσεων και των πορισµάτων του ελέγχου της ΕΥ ΕΠΑΑ. β) Οι Αποφάσεις Έγκρισης ή Απόρριψης υπογράφονται από τον Ειδικό Γραµµατέα του ΥΠΑΑΤ και στη συνέχεια κοινοποιούνται από την ΕΥ ΣΕΟΠΑΑ στους ενδιαφερόµενους µε ταχυδροµική επιστολή. Παράλληλα, µε ευθύνη της ΕΥ ΣΕΟΠΑΑ, η συγκεντρωτική κατάσταση των ενταχθέντων και απορριφθέντων θα αναρτηθεί ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα και θα διαβιβαστεί στις ΑΑ των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για την ανάρτησή της. Η οικεία ΑΑ µε τη σειρά της θα διαβιβάσει τη συγκεντρωτική κατάσταση στα Γραφεία Γεωργικής Ανάπτυξης (ΓΓΑ) τα οποία θα τη δηµοσιοποιήσουν µέσω θυροκόλλησής της επί τριακονταηµέρου. Στην Απόφαση Απόρριψης θα πρέπει να αναγράφονται οι λόγοι απόρριψης της Αίτησης Ενίσχυσης. γ) Με την υπογραφή των παραπάνω Αποφάσεων Έγκρισης Πράξης ικαιούχου αναλαµβάνεται η δέσµευση για την καταβολή των ενισχύσεων. δ) Στις παραπάνω Αποφάσεις Έγκρισης Πράξης ικαιούχου θα προσδιορίζονται επακριβώς: - Ο δικαιούχος - Το καθεστώς για το οποίο ενισχύεται και το ποσοστό της συγχρηµατοδότησης από το Ε.Γ.Τ.Α.Α - Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά έτος και η ανάλυσή του σε επιλέξιµες δαπάνες - Οι όροι χορήγησης της ενίσχυσης - Οι έλεγχοι στους οποίους υπάγονται οι εντασσόµενοι στο καθεστώς από τις αρµόδιες Εθνικές και Κοινοτικές Αρχές, καθώς και οι ελεγκτικές διαδικασίες - Οι δεσµεύσεις του δικαιούχου 12

14 - Οι υποχρεώσεις που αναλαµβάνει για την ενηµέρωση των υπηρεσιών που παρακολουθούν την εφαρµογή του Μέτρου και την κατ έτος υποβολή των εγγράφων και στοιχείων που προβλέπουν οι διατάξεις εφαρµογής του Μέτρου ε) Η µη τήρηση των όρων χορήγησης της οικονοµικής ενίσχυσης επισύρει κυρώσεις που περιγράφονται στην Απόφαση Έγκρισης Πράξης ικαιούχου. Οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει στο αίτηµα ενίσχυσης µετά την ένταξη του δικαιούχου, τόσο στα στοιχεία του δικαιούχου ή του αιτήµατός του όσο και στις επιλέξιµες δαπάνες, αποτελεί αντικείµενο τροποποίησης της ανωτέρω Απόφασης. στ) Ηµεροµηνία ένταξης στο Μέτρο θεωρείται η ηµεροµηνία υπογραφής της Απόφασης Έγκρισης Πράξης ικαιούχου από τον Ειδικό Γραµµατέα Ανάκληση - Τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Μια Απόφαση Έγκρισης µπορεί να ανακληθεί ή τροποποιηθεί στις περιπτώσεις και σύµφωνα µε τις διαδικασίες που περιγράφονται στο άρθρο 16 της ΚΥΑ 1483/ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 7.1 Ύψος ενίσχυσης α) Η οικονοµική ενίσχυση αφορά στην κάλυψη του παγίου κόστους που συνεπάγεται η συµµετοχή σε σύστηµα για την ποιότητα τροφίµων και η ετήσια εισφορά συµµετοχής στο σύστηµα αυτό, περιλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δαπανών ελέγχου για την τήρηση των προδιαγραφών του συστήµατος. Το συνολικό ετήσιο ποσό που µπορεί να χορηγηθεί είναι το αναφερόµενο στον παρακάτω πίνακα: ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Φυτική παραγωγή ενδρώδεις καλλιέργειες, αµπέλια Φυτά µεγάλης καλλιέργειας Ζωική παραγωγή Αιγοπρόβατα, βοοειδή, χοίροι, πουλερικά, µέλι, µελισσοκοµικά προϊόντα ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (AGRO 2) Όλες οι καλλιέργειες ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΟΙΡΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ (AGRO 3) Χοίρειο κρέας Τα ανωτέρω ποσά δεν αθροίζονται σε επίπεδο εκµετάλλευσης. Το µέγιστο ετήσιο χορηγούµενο ποσό ανά εκµετάλλευση ανέρχεται σε Η στήριξη παρέχεται στους δικαιούχους για πέντε έτη. 13

15 Το ποσό της µέγιστης ετήσιας ενίσχυσης ανά εκµετάλλευση καθώς και το µέγιστο ποσό στην πενταετία θα προσδιορίζεται από τη Γνωµοδοτική Επιτροπή, κατόπιν εξέτασης του φακέλου του υποψήφιου δικαιούχου και σύµφωνα µε το πάγιο κόστος. Σηµειώνεται ότι δίνεται η δυνατότητα, για µη ισόποσες δόσεις, σε καµία όµως περίπτωση δεν µπορεί ο δικαιούχος να υπερβεί το συνολικό στην πενταετία εγκεκριµένο ποσό. β) Μειώσεις στο ποσό ενίσχυσης µπορεί να γίνουν σαν συνέπεια των ευρηµάτων των διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων που θα πραγµατοποιηθούν και των αντιστοίχων κυρώσεων που θα επιβληθούν. γ) Με βάση το ποσό ενίσχυσης που προκύπτει από την παράγραφο α του παρόντος άρθρου και συνυπολογίζοντας τυχόν κυρώσεις, εκδίδεται από τον Νοµάρχη απόφαση για την καταβολή της ενίσχυσης. 7.2 Υπολογισµός ύψους ενίσχυσης α) Το ποσό ενίσχυσης κάθε δικαιούχου υπολογίζεται αθροίζοντας τις επιλέξιµες δαπάνες του. Οι δαπάνες χωρίζονται σε υποχρεωτικές και συµπληρωµατικές. Η δαπάνη της πιστοποίησης είναι υποχρεωτική και επιλέξιµη για όλους. Οι συµπληρωµατικές δαπάνες δεν είναι υποχρεωτικές και δεν είναι επιλέξιµες για όλους τους δικαιούχους. Οι συµπληρωµατικές δαπάνες είναι επιλέξιµες ανάλογα µε την κατηγορία του δικαιούχου. ιακρίνονται οι παρακάτω κατηγορίες: Ι. ικαιούχοι µε µέγεθος εκµετάλλευσης από 0,5-2 ΜΑΕ χωρίς εγκαταστάσεις τυποποίησης-µεταποίησης. Επιλέξιµες δαπάνες: απάνη πιστοποίησης. απάνη για σύµβουλο για την τήρηση και επίβλεψη των προδιαγραφών. Κατά περίπτωση εδαφολογικές αναλύσεις φυλλοδιαγνωστικές και αναλύσεις νερού. ΙΙ. ικαιούχοι µε µέγεθος εκµετάλλευσης µεγαλύτερο από 2 ΜΑΕ ή/και µε εγκαταστάσεις τυποποίησης-µεταποίησης. Επιλέξιµες δαπάνες: απάνη πιστοποίησης. απάνη για σύµβουλο για την τήρηση και επίβλεψη των προδιαγραφών. Κατά περίπτωση εδαφολογικές αναλύσεις, φυλλοδιαγνωστικές και αναλύσεις νερού. Κατά περίπτωση εργαστηριακές αναλύσεις για την ποιότητα των προϊόντων. Οι αναλύσεις µπορεί να αφορούν ποιοτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ή υπολειµµατικότητες φυτοπροστατευτικών ουσιών, αντιβιοτικών κ.ά. Εναλλακτικά των εργαστηριακών αναλύσεων µπορεί να αγοραστούν έτοιµα τεστ εύκολου ελέγχου. ΙΙΙ. ικαιούχοι που ανήκουν σε Οµάδες Παραγωγών µε κοινό επιβλέποντασύµβουλο και κοινή πιστοποίηση. Σηµειώνεται ότι δικαιούχοι δεν µπορεί να είναι µέλη Οµάδων Παραγωγών που έχουν ενισχύθεί για επιχειρησιακά σχέδια για τον ίδιο σκοπό στα πλαίσια των Κοινών Οργανώσεων Αγορών Επιλέξιµες δαπάνες: Πιστοποίησης. Συµβούλου AGRO για την τήρηση και επίβλεψη των προδιαγραφών. 14

16 Επιβλέποντα AGRO Συµβούλου Βιολογικής για την τήρηση και επίβλεψη των προδιαγραφών. Κατά περίπτωση, αναλύσεις για την ποιότητα των προϊόντων (όπως στην παραπάνω κατηγορία). Κατά περίπτωση, αναλύσεις εδάφους νερού φυλλοδιαγνωστικές κ.ά. Κατά περίπτωση, αγορά software σχετικού µε την παραγωγή και εξοπλισµού για µετρήσεις στην εκµετάλλευση ή συλλογή δειγµάτων. Κατά περίπτωση, τεχνική κατάρτιση σε θέµατα που συνδέονται στενά µε την παραγωγή. Οι Οµάδες πρέπει να έχουν µέγεθος τουλάχιστον 20 ΜΑΕ για την περίπτωση AGRO 2 και AGRO 3 και 10 ΜΑΕ για την περίπτωση της βιολογικής. Τα ανωτέρω όρια υποδιπλασιάζονται στα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου εξαιρουµένης της Κρήτης. Οι επιλέξιµες δαπάνες συνοδεύονται από τιµολόγια που δεν πρέπει να διαφέρουν από τις τιµές που εµφανίζονται στους επισήµους τιµοκαταλόγους των εταιρειών, λαµβάνοντας υπόψη και τις εκπτώσεις που γίνονται για µαζικές αγορέςσυµβάσεις. Τα τιµολόγια είναι ατοµικά µε το όνοµα και το ΑΦΜ του δικαιούχου και δεν µπορεί να είναι επιλέξιµο ποσό που υπερβαίνει το ανώτατο επιλέξιµο ποσό για τον δικαιούχο ανά έτος. Σηµειώνεται ότι σε όλες τις κατηγορίες δαπανών ο Φ.Π.Α. δεν είναι επιλέξιµος, εξαιρουµένου του µη ανακτήσιµου ΦΠΑ σύµφωνα µε το σηµείο 3 α του άρθρου 71 του Καν. (ΕΚ)1698/2005. β) Όρια για ορισµένες κατηγορίες δαπανών: Για τεχνική κατάρτιση, το µέγιστο επιλέξιµο ποσό ανέρχεται σε ετησίως για όλη την οµάδα. Για δαπάνες εξοπλισµού και λογισµικού, το µέγιστο επιλέξιµο ποσό ανέρχεται σε για όλη την οµάδα για την πενταετία. Για τις δαπάνες αναλύσεων ορίζονται οι παρακάτω ποσότητες αναφοράς: o για αναλύσεις εδάφους 1 ανά αγροτεµάχιο ανά 2 έτη, o για αναλύσεις φυλλοδιαγνωστικές 1 ανά αγροτεµάχιο ανά έτος, o για αναλύσεις νερού 1 ανά πηγή ανά έτος. Οι ποσότητες αναφοράς λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό της επιλέξιµης ετήσιας ενίσχυσης. Για την κατηγορία δαπάνης τεχνική στήριξη (Σύµβουλος AGROεπιβλέπων AGRO), ορίζονται τα ακόλουθα ποσά αναφοράς ανά ΜΑΕ για µεµονωµένους παραγωγούς: o για τις ετήσιες καλλιέργειες και τα φαρµακευτικά-αρωµατικά φυτά 150 ετησίως, o για ελιές και αµπέλια 300 ετησίως, o για AGRO 3, 600 ετησίως. ανά οµάδα ατόµων (για ελιές και αµπέλια και ετήσια και φαρµακευτικά αρωµατικά αντίστοιχα) ως αµοιβή του επιβλέποντα και αντίστοιχο ποσό για το σύµβουλο για µεγαλύτερες οµάδες τα ποσά µειώνονται αναλογικά αν πρόκειται για έναν επιβλέποντα και σύµβουλο. Για την κατηγορία δαπάνης τεχνική στήριξη, για τη βιολογική γεωργία ορίζονται τα ακόλουθα ποσά αναφοράς ανά ΜΑΕ για µεµονωµένους : 15

17 o για τις ετήσιες καλλιέργειες και τα φαρµακευτικά-αρωµατικά φυτά 200 ετησίως, o για ελιές και αµπέλια 300 ετησίως, o για βιολογική κτηνοτροφία 400 ετησίως ανά οµάδα ανά οµάδα ατόµων (για ελιές και αµπέλια και ετήσια και φαρµακευτικά αρωµατικά αντίστοιχα) ως αµοιβή του συµβούλου για µεγαλύτερες οµάδες τα ποσά µειώνονται αναλογικά Τα ποσά αναφοράς λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό της επιλέξιµης ετήσιας ενίσχυσης. Στην περίπτωση που ο παραγωγός στη βιολογική παραγωγή επιλέξει να έχει σύµβουλο, πρέπει να λαµβάνει από αυτόν και να εφαρµόζει γραπτές οδηγίες ανά αγροτεµάχιο και καλλιέργεια για τις καλλιεργητικές πρακτικές που πρέπει να εφαρµόσει κατ αναλογία µε τον επιβλέποντα στο AGRO. Οι επιλέξιµες δαπάνες εκτός από αυτές τις πιστοποίησης και της τεχνικής στήριξης θα πρέπει να συνδέονται µε τους επιπλέον στόχους (άρθρο 7.3) και τον τρόπο επίτευξής τους και να τεκµηριώνονται κατάλληλα. Ελλιπής τεκµηρίωση τις καθιστά µη επιλέξιµες. Στις αναλύσεις η λήψη δειγµάτων γίνεται µε ευθύνη του επιβλέποντα ή του συµβούλου στη βιολογική παραγωγή. Η γνωµοδοτική επιτροπή µπορεί να περικόψει τις ανωτέρω δαπάνες στα ύψη των τιµοκαταλόγων της αγοράς. 7.3 Επιπλέον στόχοι Οι επιπλέον στόχοι που τίθενται αφορούν βήµατα που κρίνονται αναγκαία από τον παραγωγό ή τον σύµβουλο προκειµένου στα πλαίσια της πιστοποίησης να επιλυθούν ή να βελτιωθούν προβλήµατα που αντιµετωπίζει η εκµετάλλευση τόσο ως προς την παραγωγή όσο και ως προς την ποιότητα των προϊόντων και την ευκολία πρόσβασης στην αγορά. Η υιοθέτηση επιπλέον στόχων δεν είναι υποχρεωτική, αναβαθµίζει όµως τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της πρότασης που αποτελούν µέρος των κριτηρίων αξιολόγησης. Οι στόχοι που αναφέρονται στο υπόδειγµα της αίτησης είναι ενδεικτικοί και µπορούν να προστεθούν άλλοι κατά την κρίση του παραγωγού ή του συµβούλου. Ο αριθµός των στόχων που θα επιλεγεί πρέπει να είναι περιορισµένος. Οι στόχοι που υιοθετούνται πρέπει να συνδέονται µε τις πραγµατικές ανάγκες της εκµετάλλευσης και στην πρόταση να τεκµηριώνεται ο τρόπος επίτευξης τους. Στο πλαίσιο αυτό και µόνο µπορεί να είναι επιλέξιµες οι δαπάνες των αναλύσεων για τους µεµονωµένους παραγωγούς και όλες οι δαπάνες πλην του συµβούλου, του επιβλέποντα και της Πιστοποίησης για της Οµάδες Παραγωγών. Για την καταβολή της ενίσχυσης, κάθε χρόνο ο δικαιούχος υποβάλλει ετήσια Αίτηση Πληρωµής που συνοδεύεται από τα παραστατικά των δαπανών του. Το ακριβές ποσό 16

18 που θα καταβάλλεται στον δικαιούχο θα προκύπτει από τα προσκοµισθέντα παραστατικά δαπανών, αφού εφαρµοστούν τυχόν κυρώσεις. 8. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ α) Η αναλυτική περιγραφή του καθεστώτος ενίσχυσης του Μέτρου και η διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης των δικαιούχων αναφέρονται στην µε αριθ. πρωτ. 1483/ ΚΥΑ, όπως ισχύει και στον Οδηγό Εφαρµογής που βρίσκονται στους διαδικτυακούς τόπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων και Εκτός των ενδεικτικώς αναφεροµένων στην παρούσα απόφαση, οι υποψήφιοι αλλά και οι µετέπειτα δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρούν και να πληρούν όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις διατάξεις εφαρµογής του Μέτρου. β) Για τον υπολογισµό των διαφόρων µεγεθών θα χρησιµοποιούνται οι ΜΑΕ ανά στρέµµα ή κεφαλή ζώου σε επίπεδο χώρας, που περιέχονται στον Πίνακα ΜΑΕ του Παραρτήµατος. γ) Τα στοιχεία των δικαιούχων (ονοµατεπώνυµα, ήµος και Νοµός) και το ποσό της δηµόσιας χρηµατοδότησης που χορηγείται θα αποτελέσουν αντικείµενο δηµοσιοποίησης. Ο κατάλογος µε τα στοιχεία των δικαιούχων στήριξης και τα χορηγούµενα ποσά θα δηµοσιεύονται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ δ) Περαιτέρω εξειδικευµένη πληροφόρηση παρέχεται από: Την Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Εφαρµογής Οριζόντιων Πολιτικών Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων Τις ιευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης στις κατά τόπους Νοµαρχίες Τους δικτυακούς τόπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων: και 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013. Αλιείας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013. Αλιείας ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα: 03.09.2010 ΑΡΜΟ ΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αρ. Πρωτ :105681 Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης Άξονα Ι & ΙΙ ΗΜΟΣΙΟ Πληρ.: Γεωργοπούλου Α., Τσαλέρα Ε. Τηλ. 210-2125443,

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, 31.07.2009 A.Π.: 7713. Προς: /νση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ερµούπολη, 31.07.2009 A.Π.: 7713. Προς: /νση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα 22-84100 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.notioaigaio.gr E-mail : notioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: ΘΕΜΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: ΘΕΜΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Οικονομίας & Κτηνιατρικής / Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας

ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Οικονομίας & Κτηνιατρικής / Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 4 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 5383 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Προς: Δ/νσεις Αγροτικής ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΡΟ 133 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΡΟ 133 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΡΟ 133 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Α/Α 1 Στόχοι 2 3 Δικαιούχοι προγράμματος Επιλέξιμες Ενέργειες- Δαπάνες ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι γεωργοί θα πρέπει να παρακινηθούν να συµµετάσχουν σε Εθνικά και Κοινοτικά προγράµµατα που αφορούν την ποιότητα.

Οι γεωργοί θα πρέπει να παρακινηθούν να συµµετάσχουν σε Εθνικά και Κοινοτικά προγράµµατα που αφορούν την ποιότητα. 5.3.1.3.2. Συµµετοχή γεωργών σε συστήµατα για την ποιότητα τροφίµων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Συµµετοχή γεωργών σε συστήµατα για την ποιότητα τροφίµων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 20 (γ) (ii) και 32 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 εκεµβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 5511 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013

ΑΔΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 02-10-2014 Πληροφορίες : K. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 139532

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, 30.12.2009 A.Π.: 10478

Ερµούπολη, 30.12.2009 A.Π.: 10478 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα 22-84100 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.notioaigaio.gr E-mail : notioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (ii) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (ii) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.2. Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός των ορεινών περιοχών ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός των ορεινών περιοχών ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξης Πελοποννήσου «Αγαπήνωρ» σας ενηµερώνει για τα. προγράµµατα που. Μέτρο 123: «Προστιθέµενη αξία των γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων»

Ανάπτυξης Πελοποννήσου «Αγαπήνωρ» σας ενηµερώνει για τα. προγράµµατα που. Μέτρο 123: «Προστιθέµενη αξία των γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων» /νση: 25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 14, ΤΡΙΠΟΛΗ ΤΚ 221 00 Τηλ: 2710-230233 Fax: 2710-230236 Η Εταιρεία προγράµµατα που Ανάπτυξης Πελοποννήσου «Αγαπήνωρ» σας ενηµερώνει για τα Μέτρο 123: «Προστιθέµενη αξία των γεωργικών

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση νέων γεωργών

Εγκατάσταση νέων γεωργών 5.3.1.1.2. Εγκατάσταση νέων γεωργών ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Εγκατάσταση νέων γεωργών ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 20 (α) (ii) και 22 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005. Άρθρα 13 και 14, και σηµείο 5.3.1.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ANAΡTHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΡ7Λ7-ΔΦΠ ATTIKH

ΑΔΑ: Β4ΩΡ7Λ7-ΔΦΠ ATTIKH ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 98-100 Τ.Κ.:11741 Πληροφορίες: Κ. ΛΕΜΑΣ Τηλέφωνο: 213 1501515 Fax: 213 1501501 E-mail: lemas@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

AGRO2 / AGRO3. Σελ 1/21

AGRO2 / AGRO3. Σελ 1/21 ΜΕΤΡΟ 132 «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΕΩΡΓΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΑΞΟΝΑΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 1698/06 ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Υποδοµές & Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας Ιονίων Νήσων»

«Υποδοµές & Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας Ιονίων Νήσων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών Ταχ. /νση : Αλυκές Ποταµού Ταχ. Κώδικας : 49100 - ΚΕΡΚΥΡΑ Πληροφορίες: Θανάσης Σπίγγος Τηλέφωνο :26613-60030

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17831 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1412 15 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1720 Λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου 132 «Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο τέλος του 2013 ξεκινάει το πρόγραμμα για νέους αγρότες από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, 22.02.2011 A.Π.: 551 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013

Ερµούπολη, 22.02.2011 A.Π.: 551 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Σ. Καράγιωργα 22-841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜΔΛ-76Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΜΔΛ-76Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε. Ταχ. /νση : Γ. ΛΥΡΑ 140- ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, 30.05.2011 A.Π.: 1890. Προς: - Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - ΟΤΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Ερµούπολη, 30.05.2011 A.Π.: 1890. Προς: - Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - ΟΤΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Σ. Καράγιωργα 22-841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος:

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.1. Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2 ης ή/και 3 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2 ης ή/και 3 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΥΗ46ΨΧΞΧ-ΜΔΧ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 31-1-2013 Πληροφορίες : Τσούμας Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού.

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 54-56 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.1: βιολογική γεωργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013

Δράση 1.1: βιολογική γεωργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 Άξονας 2 : Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων Μέτρο 2.1.4 : Γεωργό-περιβαλλοντικές ενισχύσεις Δράση 1.1: βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών»

1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ, Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. Ταχ. /νση :Λ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 210 - ΠΡΕΒΕΖΑ Ταχ.Κώδικας : 48100 Πληροφορίες: ΑΝΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ) Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΠΕΝ ΥΕΙ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΒ-155 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 / 12 /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.

ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΒ-155 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 / 12 /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 / 12 /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 2370 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε.Υ.. Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β' Ταχ. /νση: Μιχαλοκοπούλου 103 Ταχ. Κωδ.: 115 27 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 2131501162 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. Δ/νση: Δουκός Μποφώρ 7 Ταχ. Κώδικας: 71202, Ηράκλειο Πληροφορίες: Χρ. Ξυδιανός Τηλέφωνο: 2813-404529 Fax : 2810-335040 Email: vxidians@mu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Α.Π. ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΑΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Α.Π. ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΑΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Α.Π. ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΑΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 68 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Μονάδα Α2 Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Ταχ. Κώδικας : 10562, Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Μυριανθοπούλου Τηλέφωνο : 210 3722425 Fax : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΨ46ΨΧΞΧ-Ν ΑΔΑ:

ΑΔΑ: 4ΑΛΨ46ΨΧΞΧ-Ν ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ:ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Αθήνα, 01 /02/2011 & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.:8389 ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακα Διανομής ΚΟΙΝ: Ως Πίνακα Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: «Οδηγίες εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2013 & ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ/ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΕΛΓΑ 2013 - ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΜΑΑΕ) Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: Στις περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) Ο Ειδικός Γραµµατέας για την Ανταγωνιστικότητα

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) Ο Ειδικός Γραµµατέας για την Ανταγωνιστικότητα ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση: Μεσογείων 56 Τ.Κ. 115 27 Αθήνα Αρµόδιος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας;

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. (ΟΠΕΓΕΠ)- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ε.Γ.Τ.Π.Ε. Π) Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ 1 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ 1 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ 1 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΜΑΙΟΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα

1) σχετικά µε την αρ. 1587/ 23-10-2008 επιστολή της Αναπτυξιακής Χαλκιδικής Α.Ε. (Αρ. Πρωτ. εισερχοµένου 3079/ 27-10-2008)

1) σχετικά µε την αρ. 1587/ 23-10-2008 επιστολή της Αναπτυξιακής Χαλκιδικής Α.Ε. (Αρ. Πρωτ. εισερχοµένου 3079/ 27-10-2008) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε. Π. ΑΛΙΕΙΑ ΜΟΝΑ Α Β Πληροφορίες : Μ. Έγκε Τηλέφωνο : 210 8665633 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 30 / 4 / 2015 Αρ. Πρωτ.: 7867 ΑΔΑ: ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 30 / 4 / 2015 Αρ. Πρωτ.: 7867 ΑΔΑ: ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΩΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΜΟΝΑΔΑ Β4 Αθήνα, 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ», ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. Αλιείας Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας :115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Σακελλαρίου Γιάννης Τηλέφωνο : 213 150 11 83 Φαξ. : 210 777 40 90

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 23/12/2014 Α.Π.: 6372

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 23/12/2014 Α.Π.: 6372 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠ. ΑΛΙΕΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ε.Φ.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα δωρεάν διανομής Τροφίμων 2013 σε απόρους της χώρας. 1) 279/23460/2013 (B 414) ΚΥΑ 2) 732/1-3-2013 Εγκύκλιος του ΥΠΑΑΤ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόγραμμα δωρεάν διανομής Τροφίμων 2013 σε απόρους της χώρας. 1) 279/23460/2013 (B 414) ΚΥΑ 2) 732/1-3-2013 Εγκύκλιος του ΥΠΑΑΤ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας Τμήμα Ζωικής και Φυτικής Παραγωγής Ταχ. Δ/νση: Δεληγιάννη 9 22100 Τρίπολη Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια

Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΑΞ46ΨΧΞΧ-6ΗΙ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Αθήνα : 02.04.2013 ΤΜΗΜΑ: Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αρ. Πρωτ : 38928 Πληροφορίες: Σ. Δουκοπούλου ΔΗΜΟΣΙΟ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 1.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΜΕΤΡΟ 1.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟ 1.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ : Α. ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Α.1 Συµβατότητα της προτεινόµενης πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18/7/2012 Αρ. πρωτ.: 10512. ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Αθήνα, 18/7/2012 Αρ. πρωτ.: 10512. ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Μονάδα Β4 Πληροφορίες: Μιχάλης Ζήνας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, 26.05.2011 A.Π.: 1866

Ερµούπολη, 26.05.2011 A.Π.: 1866 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Σ. Καράγιωργα 22-841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 22/10/2013

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 22/10/2013 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 22/10/2013 Αρ. Πρωτ: 112999 ΠΡΟΣ : ΩΣ Π. Δ. ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΙΙΙ, ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Mεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» - ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» - ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου 34 Ταχ. Κώδικας : 11527

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Στα πλαίσια του Άξονα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

2) Σε περίπτωση που ο εν δυνάµει δικαιούχος επιθυµεί να υποβάλει

2) Σε περίπτωση που ο εν δυνάµει δικαιούχος επιθυµεί να υποβάλει ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 1) ικαίωµα υποβολής πρότασης έχουν νεοσύστατες εταιρίες, εφοσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία σύστασής τους µέχρι την υποβολή του φακέλου

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνέχεια των εγγράφων (σχετ. 1 και 2) µε τα οποία έχετε ενηµερωθεί για:

Σε συνέχεια των εγγράφων (σχετ. 1 και 2) µε τα οποία έχετε ενηµερωθεί για: Αθήνα, 11.09.2014 Αρ. Αριθµ. Πρωτ.:14995 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Προς: Π.Α. Ταχ. /νση: Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κώδικας: 11526, Αθήνα Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 6971570-582- 543 Fax: 210 6971501 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» 1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» www.topsa-synergasia.gr Η Πράξη: Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 2.1 "Επενδύσεις στη μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων"

ΜΕΤΡΟ 2.1 Επενδύσεις στη μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων ΜΕΤΡΟ 2.1 "Επενδύσεις στη μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων" Τομείς Παρέμβασης : Κρέας, γάλα, αυγά - πουλερικά, διάφορα ζώα, δημητριακά, ελαιούχα προϊόντα, οίνος, οπωροκηπευτικά, άνθη, ζωοτροφές,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες: Π. Λαθούρης Τηλέφωνο : 2231350912 Fax :2231052864

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: 144\m144_proskl_klironomoi.doc

ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: 144\m144_proskl_klironomoi.doc ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα 3/5/2012 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6148 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.Α.Α. ΠΡΟΣ: Π.Δ. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008

2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 Ολοκληρωμένη Διαχείρηση & Ελαιόλαδο ΠΟΠ/ΠΓΕ Κρήτης Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Μέτρου 3.1 του Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013

Εγκύκλιος Μέτρου 3.1 του Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αθήνα, 28-12-2015 Αρμόδια Δ/νση: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Αριθ. Πρωτ. 137437 Τμήμα Αλιείας ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: ΔΗΜΟΣΙΟ Εγκύκλιος Μέτρου 3.1 του

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Ως Π.. ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Προς: Ως Π.. ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α.- ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Β4 Ταχ. /νση: Λ. Αθηνών 58 Τ.Κ. : 10441 Αθήνα Πληροφ.:

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε έξυπνες συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)» ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ. Δ. Σ. Αθήνα, 31/01/2014 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 12246 ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ. Δ. Σ. Αθήνα, 31/01/2014 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 12246 ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ. Δ. Σ. Αθήνα, 31/01/2014 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 12246 ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακα Διανομής ΑΔΑ.: ΚΟΙΝ: Ως Πίνακα Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

( ) (1) - 200.000.000,00 70% . 140.000.000,00 30% . 60.000.000,00 . . 65.000.000 (60.000.000

( )  (1) - 200.000.000,00 70% . 140.000.000,00 30% . 60.000.000,00    .      .       65.000.000 (60.000.000 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΣΠΑ 2007-2013 (ΕΠΑΝ II) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12, Λαμία Ταχ. Κώδικας :35100 Πληροφορίες: Δ.Κολιός Τηλέφωνο : 2231350926 Fax :2231052864

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική 2007-2013" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2007-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας ιαχείρισης: Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης Μονάδα Corallia /νση : Σώρου

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Αχαρνών 5 ΠΡΟΣ :ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Ταχ. Κωδ.: 101 76 Αθήνα ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

Ταχ. /νση : Αχαρνών 5 ΠΡΟΣ :ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Ταχ. Κωδ.: 101 76 Αθήνα ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα

Ο Ειδικός Γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 56 Τ.Κ. 115

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΛΑΜΙΑ 03/03/2015

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΛΑΜΙΑ 03/03/2015 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΛΑΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 / 04/ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π : 9475 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΑ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ. Εφαρμογής.Π.Α.Α - Ανταγωνιστικότητα ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης: «ΛΙΜΕΝΙΚΟ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης: «ΛΙΜΕΝΙΚΟ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μονάδα Β Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα 20-01-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 10895 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Προς : Ώπως Π.Δ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Ιεροσολύµων 6 Ταχ. Κώδικας : 112 52 Πληροφορίες : Ν. Αθανασόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε (2007) 6402/11-12-2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ».,

2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε (2007) 6402/11-12-2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ»., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Ιεροσολύµων 6 Ταχ. Κώδικας : 112 52 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΘΕΜΑ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργούς (Καν (1782/2003)» ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργούς (Καν (1782/2003)» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Κουτσομήτρος Σωτήριος Τηλέφωνο: 210 212 59 30 Fax: 210 522 25 89 E-mail: ax2u114@minagric.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1 & 2 ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 68 ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 73/2009»

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1 & 2 ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 68 ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 73/2009» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ: 1) ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ 2) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αθήνα: 03/02/2014 Αρ. Πρωτ.:13022 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Διανομής ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΘ. Κ.. ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Β. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΘ. Κ. Α.

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΘ. Κ.. ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Β. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΘ. Κ. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7.aspx υπογεγραμμένη, σφραγισμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής

D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7.aspx υπογεγραμμένη, σφραγισμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΕΠΙΧΟΡΉΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΕΙΣΡΟΏΝ ΕΚΡΟΏΝ (Φ2-1510/21-6-2013 & ΤΡΟΠΟΠ. ΥΠΟΥΡΓ.ΑΠΌΦ Φ2-1860/27-8-2013). ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Χανδρή 3 και Κύπρου, Μοσχάτο 18346, Τηλ. 2131300700 ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: Α Α: ΒΛΩΒΦ- Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 119

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 17-5-2004 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Aρ. Πρωτ: 255982 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ. /νση: Aχαρνών 2 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 26/11/2014 Α.Π.: 11331/A2/5288 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 26/11/2014 Α.Π.: 11331/A2/5288 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013)

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) 1. Κοινή Γεωργική Πολιτική 1.1. Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ Τον Ιούνιο 2003 εγκρίθηκε µια εκ θεµελίων µεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αρ. Πρωτ.: 4686

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αρ. Πρωτ.: 4686 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. Δ/νση: Δ. Μποφώρ 7 71202 - Ηράκλειο Πληρ.: Ι.Μπαλαντινάκης Τηλ.: 2813-404501 Fax : 2810-335040

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να λαμβάνει προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να λαμβάνει προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ OΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ EΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Τίτλος Πράξης: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α.: Άρθρο 1 : Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα