ÔÅÔÑÁÌÇÍÇ ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÅÕ ÏÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ÔÅÔÑÁÌÇÍÇ ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÅÕ ÏÓ 13-2009"

Transcript

1 21x29greek.indd 1 19/11/09 17:23:01 ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ óåë. 2-3 Ç êáéíïôïìßá ôçò Syngenta ãéá ôçí êáôáðïëýìçóç ôïõ ðåñïíüóðïñïõ óôï áìðýëé ÔÅÔÑÁÌÇÍÇ ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÅÕ ÏÓ Ëåùö. Áíèïýóáò - Ô.Ê , Áíèïýóá ÁôôéêÞò Ôçë.: , Fax: δίζει τη δράση του ενζύ- µου óåë. 4-6 ÅíåñãåéáêÝò êáëëéýñãåéåò: ÅðÝíäõóç, äéêáßùóç êáé åëðßäá Áãáðçôïß ÓõíåñãÜôåò, Áõôü åßíáé ôï ôåëåõôáßï ôýõ ïò ôïõ 2009 êáé åäþ ìðïñåßôå íá âñåßôå ðëçñïöïñßåò: óåë. 7-8 Ãéá ôï íýï ìõêçôïêôüíï ôçò Syngenta, ôï Pergado, ãéá ôçí êáôáðïëýìçóç ôçò ôïìüôáò Kumato «ÅîáéñåôéêÝò ïé ðñïïðôéêýò ôïõ ðåñïíüóðïñïõ óôï áìðýëé óôçí åõñùðáúêþ ADVERTORIAL SYNGENTA HELLAS A.E.B.E. B 6/28 ΣABBATO 7 & KYPIAKH 8 ΦEBPOYAPIOY 2009 Ãéá ôç óõíåéóöïñü ôçò Syngenta êáé åëëçíéêþ áãïñü» óôéò åíåñãåéáêýò êáëëéýñãåéåò, ðëçñïöïñßåò ãéá ôïí çëßáíèï êáé ôçí åëáéï- óåë ΑXIAL & TRAXOS: Η νέα πρόταση της Syngenta για τη ζιζανιοκτονία σιτηρών νέα πρόταση της σε δύο διαφορετικά σηµεία του Syngenta για τη ζιζανιοκτονία σιτηρών επικεπλάστη και το κυτόπλασµα. φυτικού κυττάρου, στο χλωροêñüìâç Η ντρώνεται στην καινοτοµία της Το Pinoxaden προσλαµβάνεται Ãéá ôçí ôïìüôá Kumato êáé ôéò åîáéñåôéêýò ôçò ðñïïðôéêýò óôçí åõñùðáéêþ To Pinoxaden είναι νέας γενιάς σόµενα σηµεία του φυτού µε α- νέας δραστικής ουσίας κυρίως µέσω των φύλλων. Είναι Pinoxaden. διασυστηµατικό µόριο και µεταφέρεται γρήγορα στα αναπτυσ- H καινοτοµία του Pinoxaden µεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο νοδική και καθοδική κίνηση. êáé ôçí åëëçíéêþ áãïñü για αγρωστώδη ζιζάνια στην Το Pinoxaden είναι δραστική καλλιέργεια των σιτηρών. ουσία µε χαµηλή τοξικότητα, ε- Aνακαλύφθηκε το 1997 στα εργαστήρια της Syngenta και ανακή δράση στο έδαφος. Έχει µέ- νώ δεν εµφανίζει υπολειµµατι- Ãéá ôçí áåéöüñï äéá åßñéóç ôùí æéæáíßùí óôçí êáëëéýñãåéá ôùí óéôçñþí êáé ôéò ðñïôüóåéò χρήση σε σιτάρι και κριθάρι. ôçò Το δάφους Syngenta και δεν εκπλύνεται στα πτύχθηκε σε όλο τον κόσµο, για τρια κινητικότητα εντός του ε- Pinoxaden, αποτελεί πλέον, ση- υπόγεια ύδατα. µείο αναφοράς για τη ζιζανιοκτονία σιτηρών σε όλο τον κό- Syngenta έχει αναπτύξει µία οι- Με βάση το Pinoxaden, η ðïëëü åíäéáöýñïíôá ãéá ôçí åðýíäõóç óðüñïõ σµο. κογένεια προϊόντων µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: ðïõ το Αxial 100 Ýñ åôáé ãå- Åëðßæïõìå íá âñåßôå ñþóéìåò ðëçñïöïñßåò ãéá ìéá íýá ñïíéü Η καινοτοµία του Pinoxaden ε- ξασφαλίζει αποτελεσµατικό έ- ΕC και Τraxos 200 EC. λεγχο όλων των σηµαντικών ζιζανίων, Syngenta, απαράµιλλη ασφάλεια èá AXIAL åßìáóôå 100 EC: êïíôü óáò. H áåéöüñïò κριθάρι. äéá åßñéóç ìüôç ðñïêëþóåéò. ¼ëïé åìåßò, ïé Üíèñùðïé ôçò Καλλιεργώ για την καλλιέργεια και µεγάλη H νέα τεχνολογία i Τί ζιζανιοκτόνο να χρησιµοποιήσω; ÔÝëïò, èá èýëáìå íá óáò åíçìåñþóïõìå, üðùò óßãïõñá ðïëëïß áðü åóüò Ý åôå ðáñáôçñþóåé, üôé åäþ êáé ðåñßðïõ 3 ìþíåò άλλων ç ζιζανιοκτόνων éóôïóåëßäá που κυσίζεται ìáò αποκλειστικά åßíáé στην τε- õðü áíáêá- ôùí óéôçñþí ευελιξία στην εφαρµογή. Το Axial 100 EC είναι το νέο ε- ôùí æéæáíßùí óôçí êáëëéýñãåéá Η χηµική οµάδα του Pinoxaden κλεκτικό µεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο της Syngenta που βα- Αxial, και καταπολέµησε όλα τα ζιζάνια. είναι διαφορετική από αυτή των κλοφορούν στην αγορά. χνολογία του Τί επιλέγω όταν έχω µεγάλο ôáóêåõþ. Õðïó üìáóôå üìùò íá åßìáóôå óýíôïìá êïíôü óáò ìå ôçí áíáíåùìýíç To Pinoxaden παρεµποδίζει τη δράση του ενζύµου (ΑCCase), πρόβληµα ήρας στο χωράφι µου; το οποίο είναι απαραίτητο για éóôïóåëßäá ìáò, ìå ðïëëýò ðëçñïöïñßåò êáé τη σύνθεση êáèçìåñéíýò των λιπαρών οξέων, παρεµβαίνοντας µε αυτό åíçìåñþóåéò. ÌÝ ñé Επιλέγω Αxial. óåë. 12 ôüôå, ðáñáêáëïýìå ìç äéóôüæåôå íá åðéêïéíùíåßôå ìáæß ìáò ãéá ïðïéáäþðïôå ðëçñïöïñßá Þ åíçìýñùóç ñåéüæåóôå. άλλα ζιζανιοκτόνα τον τρόπο στο σχηµατισµό των κυτταρικών µεµβρανών. ιαφέρει από τα της κατηγορίας Óáò åõ üìáóôå ïëüøõ á áñïýìåíá ñéóôïýãåííá του, γιατί εµπο- êáé ÊáëÞ ñïíéü! Pinoxaden. Mπορεί να χρησιµοποιηθεί µε ασφάλεια σε κριθάρι και σιτάρι. Καταπολεµά ευρύ φάσµα α- γρωστωδών ζιζανίων όπως α- γριόβρωµη, ήρα, αλεπονουρά, φάλαρη, ανεµόχορτο, µονοετείς πόες. Συνιστώµενη δόση για την καταπολέµηση όλων των ζιζανίων είναι τα 45 κ.εκ./στρ. Είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικό όταν το κυρίαρχο πρόβληµα είναι η ήρα. Το Axial 100 EC µπορεί να ε- νο για σιτάρι και κριθάρι Ç Syngenta φαρµοσθεί óôçí από åðýíäõóç τα 2 φύλ- óðüñïõ λα ως τoν πρώτο κόµβο. Eίναι ασφαλές για τις καλλιέργειες που εναλλάσσονται µε τα σιτηρά. Έτσι, ο παραγωγός έχει τη δυνατότητα να επιλέξει χωρίς περιορισµούς την επόµενη καλλιέργεια. Συνδυάζεται µε αρκετά πλατυφυλλοκτόνα, ώστε να προσφέρει ζιζανιοκτονία µε ένα πέρασµα. Ενδεικτικά, µπορεί να συνδυασθεί µε τα παρακάτω σκευάσµατα: Logran, Granstar, Glean, Brominal, Bromotril, Buctril. ε συνδυάζεται µε 2,4D, ΜCPA και dicamba Το Axial 100 EC αντέχει στη βροχή! Πρακτικά, εάν βρέξει 1 ώρα µετά τον ψεκασµό, το ζιζανιοκτόνο δεν ξεπλένεται. Τα οφέλη για τον παραγωγό Καταπολέµηση όλων των σηµαντικών αγρωστωδών ζιζανίων και ιδιαίτερα της ήρας Επιτέλους! Ένα ζιζανιοκτό- Ελευθερία επιλογής του κατάλληλου πλατυφυλλοκτόνου για πλήρη ζιζανιοκτονία µε ένα πέρασµα Ελευθερία επιλογής της επόµενης καλλιέργειας Αντέχει στη βροχή κάνοντας ευκολότερη τη διαχείριση αντίξοων καιρικών συνθηκών ΤRAXOS 200 ΕC: Ένας µοναδικός συνδυασµός Το Traxos 200 ΕC είναι ένα νέο ζιζανιοκτόνο για σιτάρι, που συνδυάζει µοναδικά την καινο- Επιµέλεια: Γ. Παπούλιας, Crop Manager Syngenta Hellas A.E.B.E. Αυθεντική γεύση H Syngenta åßíáé ìßá áðü ôéò ðáãêïóìßùò êïñõöáßåò åôáéñßåò ìå ðåñéóóüôåñïõò áðü åñãáæüìåíïõò óå ðüíù áðü 90 þñåò, áöéåñùìýíïõò óôïí óêïðü ìáò: Íá öýñïõìå ôï äõíáìéêü ôùí öõôþí óôç æùþ. ÌÝóù åðéóôþìçò äéåèíïýò êëüóçò, ðáãêüóìéáò ðáñïõóßáò êáé äýóìåõóçò óôïõò ðåëüôåò ìáò, âïçèïýìå óôçí áýîçóç ôçò ðáñáãùãéêüôçôáò ôùí êáëëéåñãåéþí, ðñïóôáôåýïíôáò ôï ðåñéâüëëïí êáé âåëôéþíïíôáò ôçí õãåßá êáé ôçí ðïéüôçôá æùþò. Åßíáé åéóçãìýíç óôá ñçìáôéóôþñéá Åëâåôßáò (SYNN) êáé ÍÝáò Õüñêçò (SYT). Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò åßíáé äéáèýóéìåò óôçí äéåýèõíóç Kumato, απολαύστε ποιότητα κάθε μέρα Αυθεντική και γλυκιά γεύση. Απλά μοναδική! Καλλιεργούμενες από εκλεκτούς παραγωγούς με φυσικές μεθόδους, κάτω από τις άριστες κλιματολογικές συνθήκες της Ελλάδας. Ωριμάζουν φυσικά πάνω στο φυτό, διαλεγμένες μία-μία κατά τη συγκομιδή. Διαθέσιμες όλο το χρόνο.

2 2 Η καινοτοµία της Syngenta για την καταπολέµηση του περονόσπορου στο αµπέλι Ìáñßá Ëåêêïý Crop Manager Ôï Pergado MZ 5/60 WG, óõíäõüæïíôáò ìïíáäéêü ôï íýï äñáóôéêü óõóôáôéêü mandipropamid ìå ôï mancozeb, åßíáé Ýíá ìïíôýñíï êáé áîéüðéóôï ìõêçôïêôüíï ãéá ôçí êáôáðïëýìçóç ôïõ ðåñïíüóðïñïõ óôï áìðýëé. ÄñÜóç ôïõ Pergado ÌÆ óôç âëüóôçóç ôùí óðïñßùí ôïõ ìýêçôá Plasmopara viticola Ôï mandipropamid, ðñïúüí ðïëõåôþí åñåõíþí ôçò Syngenta, áðïôåëåß ôïí ðñþôï åêðñüóùðï áðü ôç íýá çìéêþ ïìüäá ôùí mandelamides. Åßíáé ìõêçôïêôüíï ìå áîéüëïãç äéåëáóìáôéêþ äñüóç êáé åîáéñåôéêü áðïôåëýóìáôá óôïí Ýëåã- ï ôïõ ðåñïíüóðïñïõ. Ôï mancozeb åßíáé ìç åêëåêôéêü ìõêçôïêôüíï åðáöþò ìå ðñïëçðôéêþ äñüóç, ôï ïðïßï óõìâüëëåé óôçí ðñüëçøç öáéíïìýíùí áíèåêôéêüôçôáò. Ï óõíäõáóìüò ôùí äñáóôéêþí óõóôáôéêþí ôïõ, åðéôñýðåé ëïéðüí óôï Pergado ÌÆ íá ðáñïõóéüæåé õøçëþ ðñïóôáóßá áðü ôçí ðåñßðôùóç áíüðôõîçò áíèåêôéêüôçôáò ôïõ ðåñïíüóðïñïõ ôïõ áìðåëéïý ó áõôü. Ç ôá åßá ðñïóñüöçóþ ôïõ óôéò öõôéêýò åðéöüíåéåò ðñïóôáôåýåé ôï äñáóôéêü óõóôáôéêü áðü Ýêðëõóç áðü ôç âñï Þ êáé ôá ðïôßóìáôá. Ôï mandipropamid äåí îåðëýíåôáé áðü ôç óôéãìþ ðïõ ôï øåêáóôéêü äéüëõìá èá óôåãíþóåé ðüíù óôá öýëëá. ÓçìáíôéêÞ ðïóüôçôá ôïõ mandipropamid äéåéóäýåé ìå Ýíôïíç äéåëáóìáôéêþ êßíçóç óôï öõëëéêü éóôü êáé êáëýðôåé ôçí Üíù êáé ôçí êüôù åðéöüíåéá ôïõ öýëëïõ, åîáóöáëßæïíôáò õøçëþ ðñïóôáóßá ìáêñüò äéüñêåéáò. Ôï mandipropamid åðéäåéêíýåé ìåãüëç äéåéóäõôéêþ éêáíüôçôá êáé óôá óôáöýëéá êáé ðáñý åé äéáñêþ ðñïóôáóßá êáôü ôçí áíüðôõîþ ôïõò (Äñáóôçñéüôçôá FLO). ÌÜñôõñáò ÐñïóôáôåõôéêÜ ÈåñáðåõôéêÜ ÊáôáóôáëôéêÜ Óçìåßá äñüóçò ôïõ mandipropamid óôïí êýêëï æùþò ôïõ ìýêçôá Plasmopara viticola ÅöáñìïãÞ ìå mandipropamid 24 þñåò ðñéí ôç ìüëõíóç Ôñüðïò äñüóçò ôïõ mandipropamid Ôï mandipropamid åßíáé ðïëý áðïôåëåóìáôéêü åíüíôéá óôç âëüóôçóç ôùí óðïñßùí, óôáìáôþíôáò ôçí ðñïóâïëþ ôïõ ìýêçôá óå áñ éêü óôüäéï. Åìöáíßæåé áîéüëïãç ðñïëçðôéêþ äñüóç êáé óõíéóôüôáé íá åöáñìüæåôáé óå ðñïëçðôéêïýò øåêáóìïýò åöüóïí ïé êáéñéêýò óõíèþêåò åõíïïýí ôçí áíüðôõîç ôçò áóèýíåéáò. Óå õøçëüôåñåò óõãêåíôñþóåéò, ôï mandipropamid ðáñåìðïäßæåé êáé ôçí áíüðôõîç ôïõ ìõêçëßïõ, ôç äçìéïõñãßá ôïõ ìõæçôþñá êáé ôïí ó çìáôéóìü ôùí óðïñßùí ôïõ ìýêçôá. ÌåôÜ ôçí åöáñìïãþ ôïõ, ôï mandipropamid äåóìåýåôáé ãñþãïñá êáé éó õñü óôïí êçñþäç éóôü ôùí öõôéêþí åðéöáíåéþí (Äñáóôçñéüôçôá LOK). % áðïôåëåóìáôéêüôçôáò Plasmopara viticola ùñßò âñï Þ: 100% áðïôåëåóìáôéêüôçôá 0, Âñï Þ (þñåò ìåôü ôçí åöáñìïãþ) To Pergado MZ åðéäåéêíýåé åîáéñåôéêþ áíôï Þ óôçí Ýêðëõóç áðü ôç âñï Þ, ðëåïíåêôþíôáò Ýíáíôé Üëëùí ìõêçôïêôüíùí.

3 3 ÃñÞãïñç & éó õñþ äýóìåõóç óôçí êçñþäç åðéöüíåéá ôùí óôáöõëéþí ÄéåëáóìáôéêÞ äñüóç ôïõ Pergado MZ óå öýëëï áìðåëéïý ÌåãÜëç äéåéóäõôéêþ éêáíüôçôá óôá óôáöýëéá Áîéüðéóôç ðñïóôáóßá êáè üëç ôç äéüñêåéá áíüðôõîçò ôùí óôáöõëéþí Óôçí ôå íïëïãßá LOK+FLO, ðïõ áðïôåëåß ìßá áðïêëåéóôéêüôçôá ôïõ mandipropamid êáé ðñïóäßäåé óôï Pergado MZ ìßá óåéñü áðü óõãêñéôéêü ðëåïíåêôþìáôá, ôï LOK ðñïêýðôåé áðü ôçí áããëéêþ ëýîç lock (=êëåéäþíù), êáèþò ôï äñáóôéêü óõóôáôéêü äåóìåýåôáé ôüóï éó õñü óôéò êçñþäåéò åðéöüíåéåò óáí íá êëåéäþíåé. Ôï FLO ðñïýñ åôáé áðü ôçí áããëéêþ ëýîç flow (=äéá Ýïìáé). ÐáñáãùãÞ êñáóéïý õøçëþò ðïéüôçôáò Ôï Pergado MZ, êáôáðïëåìþíôáò áðïôåëåóìáôéêü ôïí ðåñïíüóðïñï, óõíåéóöýñåé óôçí ðáñáãùãþ êñáóéïý õøçëþò ðïéüôçôáò. ÅñåõíçôéêÝò ìåëýôåò áðïäåéêíýïõí üôé ôï ðñïúüí äåí Ý åé êáìßá áñíçôéêþ åðßäñáóç óôç æýìùóç ôùí óôáöõëéþí, óôçí ïéíïðïßçóç êáé óôá ïñãáíïëçðôéêü áñáêôçñéóôéêü ôïõ êñáóéïý. ¼ëá ôá ðáñáðüíù êáèéóôïýí ôï Pergado MZ Ýíá óçìáíôéêü åñãáëåßï ãéá ôç äéáóöüëéóç ôçò ðïéüôçôáò ôïõ ðáñáãüìåíïõ êñáóéïý. Ôï Þðéï ôïîéêïëïãéêü êáé ïéêïôïîéêïëïãéêü ðñïößë êáé ç áðïôåëåóìáôéêüôçôá ðïõ áñáêôçñßæïõí ôï Pergado MZ, ôï áíáäåéêíýïõí ùò Üñéóôç åðéëïãþ ãéá ôïõò áìðåëïðáñáãùãïýò ðïõ åðéæçôïýí ôïí ðëþñç Ýëå ï ôïõ ðåñïíüóðïñïõ. Ðñüêåéôáé ãéá ðñïúüí ó åäéáóìýíï íá éêáíïðïéåß ôéò óýã ñïíåò áíüãêåò ðáñáãùãþí, âéïìç áíßáò, ðåñéâüëëïíôïò êáé êáôáíáëùôþí, ðïõ óõìðëçñþíåé Üñéóôá ôï ðñüãñáììá öõôïðñïóôáóßáò ôçò Syngenta óôçí êáëëéýñãåéá ôïõ áìðåëéïý. ÃñÞãïñç & éó õñþ äýóìåõóç óôçí êçñþäç åðéöüíåéá ôùí öýëëùí ÁØÅÊÁÓÔÏ ÇÌÉÊÏÓ ÌÁÑÔÕÑÁÓ íôïíç äéåëáóìáôéêþ äñüóç Ðñïóôáóßá ôçò Üíù & êüôù öõëëéêþò åðéöüíåéáò Üñç óôçí LOK+FLO äñüóç ôïõ, ôï Pergado MZ åîáóöáëßæåé óõíåðþ êáé áîéüðéóôç ðñïóôáóßá óå öýëëá êáé óôáöýëéá, áíåîüñôçôá áðü ôéò êáéñéêýò óõíèþêåò. ÐñïóöÝñåé óôïí áìðåëïõñãü Ýíá óõíäõáóìü áîéüðéóôçò äñüóçò êáé ìåãüëçò äéüñêåéáò ðñïóôáóßá ãéá ôç âåëôéóôïðïßçóç ôïõ ðñïãñüììáôïò öõôïðñïóôáóßáò ìå ôéò ëéãüôåñåò äõíáôýò åðåìâüóåéò.

4 4 Syngenta και Ενεργειακές καλλιέργειες: Επένδυση, δικαίωση και ελπίδα Êþóôáò Ïéêïíïìßäçò Crop Manager & Product Evaluation Coordinator Áí êüðïéïò ôïëìïýóå íá ðåé ðñéí ôñßá ñüíéá üôé óþìåñá ïé êáëëéýñãåéåò åëáéïêñüìâçò êáé çëéüíèïõ èá Üããéæáí ôá óôñýììáôá ìüëëïí èá ôïí ðåñíïýóáí ãéá ôñåëëü. Áí ðüëé êüðïéïò óþìåñá ðñïâëýøåé üôé óôá åðüìåíá 3 ñüíéá ïé åíåñãåéáêýò êáëëéýñãåéåò èá ðñïóåããßóïõí ôï óôñýììáôá ìðïñåß íá èåùñçèåß áéóéüäïîïò ìåí ëïãéêüò äå. Ï ëüãïò åßíáé üôé ôï êáëáìðüêé Ýöôáóå ìý ñé êáé 10 ëåðôü ôï êéëü, ôï óêëçñü óéôüñé Ýðåóå ìý ñé ôá 16 ëåðôü ôï êéëü, ôï ìáëáêü óôüñé åßíáé óôá áæþôçôá êáé ôï âáìâüêé éóïññïðåß ìåôáîý óöýñáò êáé Üêìùíïò âáóéæüìåíï óôç óõíäåäåìýíç åðéäüôçóç. Óå êüèå ðåñßðôùóç ïé åíåñãåéáêýò êáëëéýñãåéåò öáßíåôáé üôé ðáãéþíïíôáé óôïí áãñïôéêü Üñôç ôçò ÅëëÜäáò äéêáéþíïíôáò êüðïéïõò «ôñåëëïýò» ðïõ õðïóôþñéæáí åäþ êáé ñüíéá üôé áöåíüò ìåí ç åëáéïêñüìâç ìðïñåß íá ðñïóáñìïóôåß ðïëý êáëü óôç Âüñåéá ÅëëÜäá, áöåôýñïõ üôé ï çëßáíèïò ìðïñåß íá âãåé êáé Ýîù áðü ôá üñéá ôïõ Íïìïý âñïõ. Ìå ôçí åõêáéñßá ëïéðüí ôïõ üøéìïõ áëëü áõîçìýíïõ åíäéáöýñïíôïò ãéá ôïí çëßáíèï êáëü åßíáé íá ãßíåé Ýíáò ðñþôïò áðïëïãéóìüò ôùí óçìåßùí ðïõ ðñýðåé íá ðñïóå èïýí óôçí êáëëéýñãåéá, êáèþò êáé ìßá áíáóêüðçóç ôùí õâñéäßùí çëéüíèïõ ôçò Syngenta ðïõ óôçñßæåé êáé ðñùôïóôáôåß óôçí áãïñü áõôþ åßôå óôá ðýôñéíá ñüíéá ôùí 16 ëåðôþí åßôå óôá ñüíéá ôçò ðñüóéíçò áíüðôõîçò ôùí 30 êáé 35 ëåðôþí. Çëßáíèïò: Ãéá áêüìç øçëüôåñá íïýìåñá ôï Ç Ýêôáóç ôçò êáëëéýñãåéáò ôïõ çëéüíèïõ ôï 2009 Üããéîå ôá óôñýììáôá óçìåéþíïíôáò èåáìáôéêþ áýîçóç óå ó Ýóç ìå ôá ðñïçãïýìåíá ñüíéá. Ðåñéï Ýò üðùò ïé ÓÝññåò, ç ÎÜíèç, ç ÄñÜìá, ç ÊáâÜëá, ç Ðôïëåìáßäá, ôá ÖÜñóáëá, ç Öèéþôéäá, ç Çëåßá êáé Üëëåò ìðþêáí äõíáìéêü óôçí êáëëéýñãåéá ðïõ ðáñáäïóéáêü öþëéáæå ìüíï óôïí âñï. Ôá áðïôåëýóìáôá Þôáí ðïëý éêáíïðïéçôéêü, ìå áðïäüóåéò ðïõ êõìüíèçêáí áðü êéëü ãéá ôá áñäåõüìåíá ùñüöéá êáé ãéá ôá îçñéêü. ÊÜðïéåò âáóéêýò êáëëéåñãçôéêýò åðéóçìüíóåéò áðü ôçí ôåëåõôáßá óáéæüí ãéá áêüìç êáëýôåñá áðïôåëýóìáôá ôï 2010 åßíáé ïé ðáñáêüôù: Óôçí óðïñü, ïé ðñþéìåò ðåñéï Ýò ìðïñïýí íá åðùöåëçèïýí óðýñíïíôáò íùñßôåñá ôïí ÌÜñôç üôáí ç èåñìïêñáóßá óôáèåñïðïéçèåß óôïõò 8-10 âáèìïýò Ïé áðïóôüóåéò óðïñüò èýëïõí ðñïóï- Þ ãéáôß ðáñáôçñþèçêáí åßôå õðåñâïëýò åßôå åëëåßøåéò óôïõò ðëçèõóìïýò. ôóé óå ðïôéóôéêü ùñüöéá, ïé áðïóôüóåéò åðß ôçò ãñáììþò äåí ðñýðåé íá åßíáé ëéãüôåñï áðü åêáôïóôü åíþ óôá îçñéêü ðñýðåé íá åßíáé åêáôïóôü. Ïé óðáñôéêýò ðïõ ñçóéìïðïéïýíôáé èá ðñýðåé íá åßíáé åöïäéáóìýíåò ìå äßóêïõò ðñïóáñìïóìýíïõò ãéá óðüñï çëéüíèïõ (26 ôñýðåò 2,5 äéüìåôñï). Ìå Üëëïõò äßóêïõò ðáñáôçñþèçêå áíïìïéüìïñöç óðïñü ìå ðïëëü êåíü. Ôï ïìïéüìïñöï îåêßíçìá ôçò öõôåßáò åßíáé âáóéêü óõóôáôéêü ìéáò ðåôõ çìýíçò óïäéüò, ãé áõôü óå ùñüöéá ìå äõíáôüôçôá Üñäåõóçò ðéèáíüí íá ñåéáóôåß Ýíá åëáöñý ðüôéóìá öõôñþìáôïò. Óôçí åðüìåíç ðåñßïäï ôçò âëáóôéêþò áíüðôõîçò ôïõ ï çëßáíèïò äåí èýëåé íåñü (åßíáé ç ðåñßïäïò ôçò áíüðôõîçò ôïõ ñéæéêïý óõóôþìáôïò), åêôüò êáé áí óôá ðñï ùñçìýíá óôüäéá ôçò âëáóôéêþò áíüðôõîçò åìöáíßóåé óçìüäéá óôýñçóçò ëüãù õðåñâïëéêþò îçñáóßáò. Ôï êñßóéìï óôüäéï ðïõ äåí ðñýðåé íá ëåßøåé ôï íåñü (R3-R6) åßíáé áðü ôçí ðñþôç åðéìþêõíóç ôïõ ìéêñïý êåöáëéïý ìý ñé êáé ôï ãýìéóìá ôïõ óðüñïõ. Óå áõôü ôï äéüóôçìá 3 ðïôßóìáôá (óôáäéáêü Ýíá óôï R3, Ýíá óôï R4-R5 êáé Ýíá óôï R6) êüíïõí ôç äéáöïñü óôçí ðáñáãùãþ. Óå öôù Ü åäüöç åßíáé áðáñáßôçôç ìéá éóïññïðçìýíç ëßðáíóç ìå ôá âáóéêü óôïé åßá (Í,P,K) áëëü êáé êüðïéá é íïóôïé åßá óçìáíôéêü ãéá ôçí êáëëéýñãåéá üðùò ôï Âüñéï ðïõ óõ íü áðïõóéüæåé óôá áäýíáôá ùñüöéá. Óôï óôüäéï ôçò óõãêïìéäþò ôùí áñäåõüìåíùí ùñáöéþí, åßíáé ðïëý ðéèáíü ïé âëáóôïß ôùí öõôþí íá åßíáé áêüìç ðñüóéíïé åíþ ï óðüñïò êáôüîåñïò, ðïõ óçìáßíåé üôé ç èåñéæïáëùíéóôéêþ ðñýðåé íá êüíåé ôéò áðáñáßôçôåò ñõèìßóåéò ð.. óþêùìá ìá- áéñéïý, ñýèìéóç óôñïöþí ãéá íá ìçí áíýâåé ç õãñáóßá óôï óõãêïìéæüìåíï ðñïúüí. Ç âéþóéìç áíüðôõîç ôçò êáëëéýñãåéáò åßíáé áðüëõôá óõíäåäåìýíç ìå ôçí áìåéøéóðïñü. Ç õðåñåíôáôéêïðïßçóç ôçò óõíå ïýò êáëëéýñãåéáò ôùí ßäéùí ùñáöéþí ìå çëßáíèï ëüãù ôùí êáëþí ôéìþí óôçí ðáñïýóá óõãêõñßá, åßíáé ìßá ëüèïò ëïãéêþ ðïõ äåí óõìâáßíåé ðïõèåíü óôçí Åõñþðç, äéüôé åðéôýëïõò ç ðñþôç êáëëéåñãçôéêþ ðñïôåñáéüôçôá åßíáé íá ëåéôïõñãïýìå ìå ãíþìïíá ôçí äéáôþñçóç ôçò ðáñáãùãéêüôçôáò ôùí ùñáöéþí ìáò êáé óôá åðüìåíá ñüíéá. Ç éäáíéêüôåñç åíáëëáãþ åßíáé çëßáíèïò óéôçñü çëßáíèïò áíü ñüíï. Ìå áõôü ôïí ôñüðï åíéó ýåôáé ç áðüäïóç êáé ôùí 2 êáëëéåñãåéþí êáé áðïöåýãïíôáé ðñïâëþìáôá áóèåíåéþí, åèåëïíôþí öõôþí ê.ë.ð. H ìåôáöõôñùôéêþ æéæáíéïêôïíßá ìå Imazamox èá ðñýðåé íá ãßíåôáé ìüíï óå óõíäõáóìü ìå óõãêåêñéìýíá õâñßäéá ôå íïëïãßáò Clearfield.

5 5 H Syngenta Seeds ðñùôïðïñåß óôçí êáëëéýñãåéá ôïõ çëéüíèïõ Ïé êáôåõèõíôþñéåò ãñáììýò ôçò Syngenta óôçí Ýñåõíá êáé áíüðôõîç ôùí õâñéäßùí çëéüíèïõ åßíáé: Ç -Clearfield ôå íïëïãßá Ç Áíôï Þ óôçí ïñïâüã ç Ôá High Oleic (ÇÏ) õâñßäéá Áíôï Þ óå áóèýíåéåò (Ð. Mildew MR hybrids) ÕøçëÞ åëáéïðåñéåêôéêüôçôá Áíôï Þ óå îçñïèåñìéêýò óõíèþêåò Ç Clearfield ôå íïëïãßá, ç ñþóç äçëáäþ ôïõ Émazamox (Pulsar) óå áíèåêôéêü õâñßäéá êåñäßæåé óõíý åéá Ýäáöïò êáé êáôýêôçóå ãñþãïñá ôï ìåãáëýôåñï êïììüôé ôçò áãïñüò áöïý ðáñý åé Üñéóôç êáôáðïëýìçóç áêüìç êáé ôùí äýóêïëùí æéæáíßùí, åõêïëßá êáé áðáëëáãþ áðü ôï ðñüâëçìá ôçò ïñïâüã çò. Ôï õâñßäéï çëéüíèïõ Sanay MR ôçò Syngenta Seeds åßíáé ôï ðñþôï õâñßäéï óôéò ðñïôéìþóåéò ôùí ðáñáãùãþí äéüôé óõíäõüæåé ôçí Clearfield ôå íïëïãßá ìå ôçí åîáéñåôéêþ ðñïóáñìïãþ ôïõ óå üëç ôçí ÅëëÜäá, ôçí Üñéóôç óõìðåñéöïñü ôüóï óå ðïôéóôéêýò üóï êáé óå îçñéêýò óõíèþêåò êáé ôéò êáëýôåñåò öåôéíýò áðïäüóåéò óå óðüñï êáé ëüäé. Ôá õâñßäéá ÍÊ Neoma êáé ÍÊ Álego åßíáé ôá íýá õøçëïáðïäïôéêü õâñßäéá Clearfield ðïõ èá ëáíóáñéóôïýí ôï 2010 óôçí áãïñü óôéò áäåõüìåíåò ðåñéï Ýò. Ôá õâñßäéá ÍÊ Califa êáé ôï íýï Ôransol Ý ïõí ãåíåôéêþ áíôï Þ óôçí ïñïâüã ç (öõëþ F) áðïôåëþíôáò ôç ëýóç óå ðåñéï Ýò ìå ôï óõãêåêñéìýíï ðñüâëçìá êáé ü é ìüíï. Ôï ÍÊ Ïleko (high oleic) åßíáé ðñþéìï, ðáñáãùãéêü ðñïóáñìïóìýíï óå îçñïèåñìéêýò óõíèþêåò êáé äßíåé ëüäé õøçëþò ðåñéåêôéêüçôáò óå ïëåúêü ïîý (88-90%). Ôá ëüäéá áõôü åßíáé õøçëþò äéáôñïöéêþò áîßáò, åíþ ç ðïéüôçôá ôïõ âéïíôßæåë ðïõ ðáñüãïõí ðñïóåããßæåé ôá áñáêôçñéóôéêü ôçò åëáéïêñüìâçò. Ðéóôåýåôáé üôé ìåëëïíôéêü ôá high oleic ëüäéá èá áðïôåëýóïõí ðüëï Ýëîçò ãéá ôçí çìéêþ âéïìç áíßá. Ôá õâñßäéá Sanbro MR êáé Sanay MR îå ùñßæïõí åðßóçò ãéá ôçí áíèåêôéêüôçôü ôïõò óôïí ðåñïíüóðïñï ôïõ çëéüíèïõ (mildew) ðïõ Üñ éóå íá åìöáíßæåôáé ôá ôåëåõôáßá ñüíéá óôïí Íïìü âñïõ. Ôá íýá ðñïúüíôá ðoõ ðñïâëýðåôáé íá ìðïõí óôçí ÅëëçíéêÞ áãïñü áðü ôçí Syngenta ôá ðñïóå Þ ñüíéá, èá óõíäõüæïõí ðïëëýò áðü ôéò ðñïáíáöåñüìåíåò éäéüôçôåò. Èá ìéëüìå äçëáäþ ãéá õâñßäéá Clearfield ôå íïëïãßáò ìå ãåíåôéêþ áíôï Þ óôçí ïñïâüã ç Þ óå Üëëåò áóèýíåéåò êáé ôáõôü ñïíá high oleic Þ ìå éäéáßôåñá øçëþ åëáéïðåñéåêôéêüôçôá. ¹äç áðü ôçí öåôéíþ ñïíéü èá äïêéìáóôïýí ðïëëü íýá õâñßäéá óôïõò ðåéñáìáôéêïýò áãñïýò ôçò Syngenta Seeds ôá ïðïßá óßãïõñá èá áðïôåëýóïõí ôïí ðüëï Ýëîçò óõíåñãáôþí êáé ðáñáãùãþí áöïý üëïé ãíùñßæïõí üôé ç Syngenta áðïôåëåß ôçí ðñùôïðïñßá óôïí çëßáíèï êáé ôçí åëáéïêñüìâç. Êáé ç åëáéïêñüìâç óôá ðüíù ôçò... Áðü ôï ìýôùðï ôçò åëáéïêñüìâçò ôá íýá åßíáé üôé ç êáëëéýñãåéá õðåñôåôñáðëáóßáóå ôçí ÝêôáóÞ ôçò îåðåñíþíôáò ðéèáíüôáôá ôéò óôñýììáôá ìå ìðñïóôüñçäåò ôïõò íïìïýò Óåññþí êáé âñïõ. Ôá öõôñþìáôá êáé ôï îåêßíçìá ôùí öõôþí åßíáé ðïëý éêáíïðïéçôéêü êáé ç åìðåéñßá ìå ôçí êáëëéýñãåéá ìåãáëýôåñç. Ôï õâñßäéï Nelson ôçò Syngenta êüëõøå ôï ìåãáëýôåñï êïììüôé ôçò áãïñüò, ôï ïðïßï ìáæß ìå ôá Petrol êáé Áviator áðïôýëåóáí ôï ðëýïí áîéüðéóôï êáé åðþíõìï ðïñôïöüëé ôçò áãïñüò ãéá ôï Ç íýá ôå íïëïãßá õâñéäéóìïý áðü ôçí Syngenta èá öýñåé ôï 2010 íýá ðáñáãùãéêü õâñßäéá åðéëåãìýíá ìýóá áðü ôï Åëëçíéêü äßêôõï ðåéñáìáôéóìïý ôïõ ôìþìáôïò óðüñùí. Âéïìç áíßá êáé Ðïëéôåßá: Oé âáóéêïß êñßêïé ôçò âéùóéìüôçôáò ôùí åíåñãåéáêþí êáëëéåñãåéþí Åäþ êáé ñüíéá åß áìå ôïíßóåé üôé ç áíüðôõîç ôùí åíåñãåéáêþí êáëëéåñãåéþí óôçí ÅëëÜäá åßíáé ðñþôá ÅèíéêÞ õðüèåóç ðïõ ìðïñåß íá ðáíôñýøåé ôçí ðñüóéíç áíüðôõîç êáëëéåñãåéþí öéëéêüôåñùí óôï ðåñéâüëëïí, ìå ìåãüëá êýñäç ãéá ôï Åëëçíéêü Äçìüóéï (ìåéþíïíôáò ôçí åéóáãùãþ ôåñüóôéùí ðïóïôþôùí ëáäéþí ãéá âéïíôßæåë) êáé ìå ìéá ïéêïíïìéêü âéþóé-

6 Ειδικά προσαρµοσµένο για ξηροθερµικές συνθήκες. ðåñéâüëëïí. ôóé ëïéðüí åßíáé éäéáßôåñá óçìáíôéêü ç ðïëéôåßá êáé ç âéïìç áíßá íá óôçñßîïõí ίδια κάθε αµατικά Κορυφαίες αποδόσεις ïõìå που ñýïò το üëïé ανέδειξαν ïé åìðëåêüìåíïé íá πρώτο στις êáé íá åíäéáöåñèïýí ðñáãìáôéêü ãéá áõôþ ριδίου Sanay MR λλά εργαλεία Πρώτο σε πωλήσεις το 2009 ρά γή του και στις Ελληνικές για την του σε ξηρικές και των Sanay MR 6 ίνει άριστες παραγωγές Υπεροχή τόσο απόδοσης στην περιοχή - του Πρώτο σε Έβρου όσο και την υπόλοιπη Ελλάδα. πωλήσεις το 2009 ìç åðéëïãþ êáëëéýñãåéáò ãéá ôïí καθαρό ëëçíá ôçí ðñïïðôéêþ χωράφι þóôå íá ìçí îåöïõóêþóåé Syngenta: Óýìâïõëïò êáé óõíåñãüôçò στις Ελληνικές óôçí áíüðôõîç ôùí ðáñáãùãü. Έχει Åßíáé πολύ ãíùóôü υψηλό óå üëïõò Ξεχωρίζει δυναµικό üôé ï ç για äõíáìéêþ παραγωγής. την ôùí άριστη åíåñãåéáêþí προσαρµογή êáëëéåñãåéþí. Ç óôáèåñüôçôá ôùí ôéìþí ôçò ðáñá- του óôü ïò ôïõ 5.75% ôçò ñþóçò âéïêáõóßìùí óôï óõíïëéêü ìßãìá êáõóßìùí συνθήκες σε πωλήσεις Είναι το πρώτο υβρίδιο ãéá ãüìåíçò και το ðñþôçò υψηλό σε όλη ýëçò, ç δυναµικό την Ν. Ευρώπη. óõíýðåéá óôçí του åíåñãåéáêþí σε ξηρικές êáëëéåñãåéþí και ôï 2010, ãßíåôáé 10% ôï 2020, êáôü óõíýðåéá ï äñüìïò áíïßãåé äéüðëáôá ãéá áðü âéïìç áíßá êáé ðáñáãùãïýò êáé ç ôåëïýí óôñáôçãéêýò êáëëéýñãåéåò ãéá ôçí õëïðïßçóç ôùí üñùí ôùí óõìâïëáßùí O Çëßáíèïò êáé ç åëáéïêñüìâç áðï- ποτιστικές καλλιέργειες. ôçí ðáñáãùãþ Κορυφαίες ôçò áðáñáßôçôçò αποδόσεις ðñþôçò äýóìåõóç ãéá που ðñïôåñáéüôçôá το ανέδειξαν ôïõ ôïðéêü ðáñáãüìåíïõ ðñïúüíôïò áðïôåëïýí êáé áðü ôçí ðñüóöáôç åîáãïñü ôïõ ãå- ÅëëçíéêÞ ãéáôß Ýôóé ôï óýóôçìá ãßíåôáé ôïõò êåíôñéêïýò Üîïíåò ðñïò áõôþ ôçí íåôéêïý õëéêïý çëéüíèïõ ôçò Monsanto Syngenta πρώτο Seeds êüôé ðïõ στις åðéâåâáéþèçêå ýëçò. ÁõôÞ ç ðñþôç ýëç ðñýðåé íá åßíáé Χαρακτηριστικά προτιµήσεις προ όντος των παραγωγών σε όλη áåéöïñéêü ìå áíáêýêëùóç ôïõ äéïîåéäß- êáôåýèõíóç. Ãéá ôïí ëëçíá ðáñáãùãü óå ðáãêüóìéï την Ελλάδα åðßðåäï. Óôïí Åëëçíéêü Yβρίδιο µε αντοχή στο Imazamox, που προήλθε από προγράµµατα κλασικής γενετικής βελτίωσης. Έχει αντοχή στο Downy mildew (περονόσπορος). Σε συνδυασµό µε το Imazamox επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο των ζιζανίων και την καταπολέµηση όλων των νέων φυλών της οροβάγχης (φυλή F). Άριστο φύτρωµα και ταχύτατη πρώτη ανάπτυξη. Άριστη προσαρµογή σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Ειδικά προσαρµοσµένο για ξηροθερµικές συνθήκες. ίνει άριστες παραγωγές τόσο στην περιοχή του ïõ ôïõ Üíèñáêá. ÄéáöïñåôéêÜ Üí ìéëüìå ãéá åéóáãùãþ όσο και ðñþôçò την ýëçò υπόλοιπη ôá öõôü Ελλάδα. ìá áðïôåëåß ôçí ìïíáäéêþ ßóùò áéóéüäïîç áíüðôõîç ôùí åíåñãåéáêþí êáëëéåñãåé- åêôáôéêþí êáëëéåñãåéþí ôï üëï åã åßñç- þñï ç Syngenta ðñùôïóôüôçóå óôçí Έβρου äåóìåýïõí ôï äéïîåßäéï áðü ôï ðåñéâüëëïí ðñïïðôéêþ óõìâïëáéáêþò óôáèåñïðïßçóçò ôïõ åéóïäþìáôüò ôïõ, óå Ýíá åõìå- ðñþôç ôá High oleic õâñßäéá, ðáñïõóéüþí ìå áðôü ðáñáäåßãìáôá: äïêéìüæïíôáò Έχει πολύ êüðïéáò υψηλό Üëëçò þñáò δυναµικό êáé êáôüðéí ôï áðåëåõèåñþíïõìå το πρώτο υβρίδιο óôï äéêü σε ìáò πωλήσεις ôüâëçôï σε êáé ñåõóôü όλη την ðáãêüóìéï Ν. Ευρώπη. ãåùñãïæïíôáò ðñþôç ôçí Clearfield ôå íïëïãßá, παραγωγής. Είναι 7 ïéêïíïìéêü ðåñéâüëëïí ðïõ ïäçãåß óå áðïãïþôåõóç, óôåíüôçôá êáé áðáîßùóç. ìçí áèåß êáé áõôþ ç åõêáéñßá... προτιµήσεις των παραγωγών σε όλη την Ελλάδα Sanay MR Õðåñï Þ áðüäïóçò - êáèáñü ùñüöé Îå ùñßæåé ãéá ôçí Üñéóôç ðñïóáñìïãþ ôïõ óôéò ÅëëçíéêÝò óõíèþêåò êáé ôï õøçëü äõíáìéêü ôïõ óå îçñéêýò êáé ðïôéóôéêýò êáëëéýñãéåò. Χαρακτηριστικά προ όντος åêöñüæïíôáò ðñþôç ìéá åìðåñéóôáôùìýíç Üðïøç ãéá ôéò áðïäüóåéò êáé ôçí ðñïóáñìïãþ ôçò åëáéïêñüìâçò óôçí ÅëëÜäá, óõíåñãáæüìåíç ìå üëïõò ôïõò åíäéáöåñüìåíïõò öïñåßò, åôáéñåßåò, âéïìç áíßá, ðáíåðéóôþìéá, êáé ìåôáöýñïíôáò ìå óõíýðåéá êáé óïâáñüôçôá ôçí ãíþóç ôçò óå ðáñáãùãïýò êáé óõíåñãüôåò. Ìéá íýá ñïíéü óå ëßãï îåêéíü ìå ðïëý åëêõóôéêýò óõìâïëáéáêýò ôéìýò ãéá ôïí çëßáíèï áðü ôç âéïìç áíßá. Ïé áõîçìýíåò ðñïóäïêßåò ôùí ðáñáãùãþí Sanay MR ìåôáöñüæïíôáé óå ìåãáëýôåñç áíüãêç åíçìýñùóçò ãéá ôçí êáëëéýñãåéá êáé áðáéôþóåéò ãéá áðïäïôéêýò ëýóåéò ìå ôá êáôüëëçëá ðáñáãùãéêü õâñßäéá. Ç Syngenta, ç ðñþôç Åôáéñåßá óðüñùí óôéò åíåñãåéáêýò Υπεροχή êáëëéýñãåéåò ôüóï απόδοσης ðáãêüóìéá üóï êáé - óôçí ÅëëÜäá åßíáé ðáíýôïéìç íá áíôáðïêñéèåß óôéò íýåò χωράφι áðáéôþóåéò ôçò καθαρό áãïñüò êáé ôéò áíüãêåò ôùí ðáñáãùãþí ðáñý ï- Ξεχωρίζει íôáò ôçí ðëçñýóôåñç για την ãñáììþ άριστη ðñïúüíôùí προσαρµ συνθήκες êáé ôï åîåéäéêåõìýíï και το ðñïóùðéêü υψηλό ãéá ôçí δυναµικ ôå íéêþ åíçìýñùóç êáé õðïóôþñéîç ôùí ποτιστικές καλλιέργειες. 7 êáëëéåñãåéþí áõôþí. Yβρίδιο µε αντοχή στο Imazamox, που προήλθε από προγράµµατα κλασικής γενετικής βελτίωσης. Έχει αντοχή στο Downy mildew (περονόσπορος). Σε συνδυασµό µε το Imazamox επιτρέπει τον πλήρη

7 7 Εξαιρετικές οι προοπτικές της τοµάτας Kumato στην ευρωπαϊκή και ελληνική αγορά Ãéþñãïò Êïíôïóöýñçò Tomato Area Product Manager ÅëëÜäáò êáé ÂÁ Åõñþðçò Ç ôïìüôá Kumato, ðñåóâåýåé ìéá êáéíïôüìï éäýá ôçò Syngenta, ç ïðïßá îåêéíüåé áðü ôï ãåíåôéêü õëéêü êáé öôüíåé ìý ñé ôçí äéüèåóç ôïõ ðñïúüíôïò óôïí êáôáíáëùôþ. Ç õëïðïßçóç ôçò éäýáò óõíäõüæåé ãåíåôéêü õëéêü áðü ôçí Ìåóüãåéï, þíôáò êëáóéêýò ìåèüäïõò äéáóôáýñùóçò ðïéêéëéþí, üðùò Üëëùóôå êáé üëá ôá õâñßäéá ôïìüôáò ôá ïðïßá êáëëéåñãïýíôáé óôçí ÅëëÜäá êáé óôçí ÅõñùðáúêÞ íùóç. Åßìáé âýâáéïò üôé ðïëý ãñþãïñá óôçí þñá ìáò ïé êáôáíáëùôýò èá óõíçèßóïõí ôçí üøç ôçò ôïìüôáò Kumato êáé èá áãáðþóïõí ôçí ãåýóç, üðùò óõìâáßíåé ìå ôüóïõò êáôáíáëùôýò óôçí Åõñþðç. Ç êáëëéýñãåéá ôùí ðïéêéëéþí Kumato îåêßíçóå óôçí Éóðáíßá ðñéí áðü ðåñßðïõ ôýóóåñá ñüíéá, ìå ìåãüëç áðþ çóç ìç ãéá êáôáíüëùóç, êáèþò ùñéìüæåé áðü ìýóá ðñïò ôá Ýîù. Ôï ðñùôïãåíýò ãåíåôéêü õëéêü ðñï- Ýñ åôáé áðü åßäç áãñéïôïìüôáò ôá ïðïßá åíôïðßóôçêáí óôçí ðåñéï Þ ôçò Ìåóïãåßïõ êáé ôá ïðïßá äéáðéóôþèçêå üôé äéáèýôïõí õøçëþ ðñïóáñìïóôéêüôçôá óôçí îçñáóßá êáé áëáôüôçôá ôïõ Ìåóïãåéáêïý ðåñéâüëëïíôïò. Êáìßá áðï ôéò ðïéêéëßåò ôïõ brand Kumato äåí åßíáé ãåíåôéêü ôñïðïðïéçìýíåò. ¼ëåò Ý ïõí åîåëé èåß ñçóéìïðïéðáñáäïóéáêýò ôå íéêýò âåëôßùóçò, óýã- ñïíåò öõóéêýò ìåèüäïõò êáëëéýñãåéáò êáé ìßá åîáéñåôéêþ ãåýóç ãéá ôïí êáôáíáëùôþ. ¼óïí áöïñü ôá êõñéüôåñá óçìåßá äéáöïñïðïßçóçò áðü ôéò ðáñáäïóéáêýò ðïéêéëßåò êáé ôïí ôñüðï êáëëéýñãåéáò, áõôü åßíáé: Á. Ôï åîùôåñéêü ñþìá, ôï ïðïßï åßíáé óêïýñï êáöý ðñüóéíï. Â. Ç ðëïýóéá êáé áõèåíôéêþ ãåýóç ôïìüôáò, ç ïðïßá óôçñßæåôáé óôï óùóôü óõíäõáóìü óáê Üñùí êáé ïîýùí. Ã. Ç êáëëéýñãåéá áðü åðéëåãìýíïõò åêëåêôïýò ôïìáôïðáñáãùãïýò óôçí âüóç ìßáò óõìâïëáéáêþò ãåùñãßáò. Ä. Ôï áõóôçñü ðñùôüêïëëï ðáñáãùãþò, ðïéïôéêïý åëýã ïõ ðñïúüíôïò, óõóêåõáóßáò, ìåôáöïñüò, áðïèþêåõóçò êáé õãåééíþò. Å. Ç áíáãíùñéóéìüôçôá ôïõ ðñïúüíôïò ëüãù êõñßùò ôïõ ñþìáôïò êáé ôçò ãåýóçò áð ôïí êáôáíáëùôþ. ÓÔ. Ç óôáèåñþ ðïéüôçôá ðáñáãùãþò óå üëç ôçí äéüñêåéá ôïõ ñüíïõ. Óôï brand Kumato ðåñéëáìâüíïíôáé ðïéêéëßåò ïé ïðïßåò áðü ôçí öýóç ôïõò Ý ïõí áõôü ôï áóõíþèéóôï êáöý ðñáóéíùðü ñþìá. Ïé êáñðïß Ý ïõí óêïýñï ðñüóéíï ñþìá ãýñù áðü ôçí ðåñéï- Þ ôïõ êüëõêá êáé Ýíá ëéãüôåñï óêïýñï êáöý - ðñüóéíï ñþìá óôïí õðüëïéðï êáñðü. Ç ôïìüôá Kumato ìðïñåß åîùôåñéêü íá äåß íåé áãïõñùðþ, üìùò, åóùôåñéêü ç óüñêá ôçò åßíáé ñïäáëþ êáé Ýôïé- Kumato, απολαύστε ποιότητα κάθε μέρα Αυθεντική και γλυκιά γεύση. Απλά μοναδική! Καλλιεργούμενες από εκλεκτούς παραγωγούς με φυσικές μεθόδους, κάτω από τις άριστες κλιματολογικές συνθήκες της Ελλάδας. Ωριμάζουν φυσικά πάνω στο φυτό, διαλεγμένες μία-μία κατά τη συγκομιδή. Διαθέσιμες όλο το χρόνο. Αυθεντική γεύση 21x29greek.indd 1 19/11/09 17:23:01

8 8 óôïõò êáôáíáëùôýò, ëüãù ôçò áõèåíôéêþò ãåýóçò ôïõò. Óôç óõíý åéá åðåêôüèçêå âüñåéï-áíáôïëéêü óôçí Ãáëëßá, ôï ÂÝëãéï êáé ôçí Åëâåôßá. Ç ÅëëÜäá åßíáé ç ðýìðôç åõñùðáúêþ þñá ðïõ åíôüóåôáé óôï äßêôõï ðáñáãùãþò ôçò Kumato, åíþ ôï 2010 êáé ôï 2011 áíáìýíåôáé íá áêïëïõèþóïõí ç Ôïõñêßá êáé ç Éôáëßá. Óôçí ÅëëÜäá äïêéìýò ìéêñþò êëßìáêáò îåêßíçóáí ôï Óôü ïò ìáò Þôáí íá äéáðéóôþóïõìå åüí ïé åëëçíéêýò óõíèþêåò êáëëéýñãåéáò ìðïñïýóáí íá áíáäåßîïõí ôá ðïéïôéêü áñáêôçñéóôéêü ôçò Kumato. ¼ëåò ïé äïêéìýò ìáò ðñáãìáôïðïéþèçêáí óôçí ÊñÞôç óå ìéá ðñïóðüèåéá íá äéáóöáëßóïõìå ôç ìýãéóôç ðáñáãùãéêþ ðåñßïäï êáé ôéò ðëýïí éäáíéêýò óõíèþêåò êáëëéýñãåéáò. Ôá åðéäéùêüìåíá ðïéïôéêü áðïôåëýóìáôá åðéôåý èçêáí óõíôïìüôåñá áð ôïí áíáìåíüìåíï ñüíï ôùí äïêéìþí, ï ïðïßïò åßíáé óõíþèùò 2 ñüíéá ìý ñé íá äïèåß ç ôåëéêþ Ýãêñéóç êáëëéýñãåéáò, ëüãù ôçò óùóôþò åðéëïãþò ðáñáãùãþí êáé ôçò õøçëþò åðïðôåßáò áðï ðëåõñüò ôçò Syngenta Hellas, ôçí ïðïßá Ý åé áíáëüâåé ï ãåùðüíïò ê. Ìáíþëçò ÄåëçìðáëôáäÜêçò (Tomato Crop Specialist), óôçí ÉåñÜðåôñá êáé ôï ÔõìðÜêé ÊñÞôçò. Áðü ôçí áñ éêþ ëßóôá ôùí åðéëåãìýíùí ðáñáãùãþí êáôáëþîáìå óå äýï ïìüäåò ðáñáãùãþí, ìå êñéôþñéá ðïéïôéêü êáé åìðïñéêü. Ðñüêåéôáé ãéá ôçí ïìüäá ðáñáãùãþí ôïõ «Á.Ó. Íüôïò» óôçí ÉåñÜðåôñá, áëëü êáé ôçí ïìüäá âéïêáëëéåñãçôþí «ÂÉ- ÁÍÁÌÅ» óôï ÔõìðÜêé. Ïé ïìüäåò ôùí ðáñáãùãþí åßíáé åëåýèåñåò êáé áðïêëåéóôéêü õðåýèõíåò íá äéá åéñéóôïýí ôçí åìðïñßá ôçò Kumato êáé áðü ôçí ðëåõñü ôçò ç ïìüäá ðáñáãùãþò êáé marketing ôçò Syngenta Hellas óôýêåôáé áñùãüò, ôüóï óôï åðßðåäï ôùí åðéëåãìýíùí ðáñáãùãþí, üóï êáé óôï åðßðåäï ôçò äéáíïìþò ôçò ôïìüôáò Kumato. Íá óçìåéþóïõìå ó áõôü ôï óçìåßï, üôé ç ðñþôç åìðïñéêþ äéüèåóç ôïõ ðñïúïíôïò îåêßíçóå Þäç áðü ôá ôýëç Ïêôùâñßïõ ÄåäïìÝíçò ôçò ãñþãïñçò ôåëéêþò Ýãêñéóçò êáëëéýñãåéáò ôçò Kumato óôçí ÅëëÜäá, áðïäåéêíýåôáé üôé ïé ëëçíåò ðáñáãùãïß óõíåðéêïõñïýìåíïé áðü ôéò éäáíéêýò êëéìáôïëïãéêýò óõíèþêåò êáé áêïëïõèþíôáò öõóéêýò ìåèüäïõò ðáñáãùãþò, åðéôõã Üíïõí ìå Üíåóç ôá ðïéïôéêü ðñüôõðá ôá ïðïßá Ý åé èýóåé ç Syngenta êáé öýñíïõí óôï ðéüôï ôïõ ëëçíá êáôáíáëùôþ óôáèåñü ìßá áðü ôéò ðëýïí åýãåõóôåò ôïìüôåò. Ç åëëçíéêþ áãïñü ôïìüôáò åßíáé ìéü áðü ôçò ðëýïí åëêõóôéêýò óå üëç ôçí Åõñþðç äåäïìýíçò ôçò õøçëü óôáèåñþò ìçíéáßáò êáôá êåöáëþí êáôáíüëùóçò. Åðéðñüóèåôá, ïé ëëçíåò êáôáíáëùôýò Ý ïõí éó õñïýò óõíäýóìïõò ìå ôéò ðáñáäïóéáêýò ãåýóåéò êáé ôá áãíü, öõóéêü ðñïúüíôá, ðïõ ðáñüãïíôáé óôïí ôüðï ôïõò, üðùò ãéá ðáñüäåéãìá ôï åëáéüëáäï. Áõôü, üìùò, ðïõ ìáò åíèáñýíåé ðåñéóóüôåñï åßíáé ï åíèïõóéáóìüò ôùí ðáñáãùãþí êáé ç áíôáðüêñéóç ôùí êáôáíáëùôþí. Ç áíáãíùñéóéìüôçôá ôïõ ðñïúüíôïò äéåêïëýíåé ôçí åðáíáëçðôéêþ ðþëçóç ôïõ. Óôç Syngenta âïçèüìå ôïõò ëëçíåò ðáñáãùãïýò íá äéáöïñïðïéçèïýí êáé íá áíáäåé èïýí ìýóá óå Ýíá ðïëý áíôáãùíéóôéêü ðåñéâáëëïí. Ôï ðñïúüí áíáìýíåôáé íá âñåß ãñþãïñá ôçí èýóç ôïõ óôá ñüöéá ôùí åëëçíéêþí Ó/Ì êáé ôùí Âéïëïãéêþí êáôáóôçìüôùí. Ïé ðáñáãùãïß, ïé äéáíïìåßò áëëü êáé ïé åëëçíéêýò óõíôáãýò ôçò Kumato èá áíáñôçèïýí óôïí äéêôõáêü ôüðï www. kumato.com, ìáæß ìå üëïõò ôïõò Üëëïõò ðáñáãùãïýò, äéáíïìåßò êáé óõíôáãýò áðü ôçí Åõñþðç. Ðñïãñáììáôßæïõìå, åðßóçò, åíçìåñùôéêýò êáôá ùñþóåéò óôá ðëýïí Ýãêõñá Ýíôõðá êáé äéêôõáêïýò ôüðïõò êáèþò êáé åíýñãåéåò óôï åðßðåäï ôçò äéáíïìþò êáé êáôáíüëùóçò. Ç ïìüäá êçðåõôéêþí ôçò Syngenta Hellas èýëåé íá óáò ðáñáóýñåé óå Ýíá ôáîßäé áõèåíôéêþí ãåýóåùí ðïõ ôáéñéüæåé óå åìüò ôïõò ëëçíåò. Óêåöèåßôå ôçí Kumato óáí ëá áíéêü áëëü êáé óáí öñïýôï. ÖôéÜîôå äñïóåñýò óáëüôåò êáé áðïëáýóôå áõèåíôéêþ ãåýóç ôïìüôáò åéìþíá êáëïêáßñé. ÅôïéìÜóôå êñýá êáé æåóôü ïñåêôéêü, óïýðåò, êýñéá ðéüôá, ãëõêü êáé ìáñìåëüäåò åðåêôåßíoíôáò ôçí äçìéïõñãéêþ óáò äéüèåóç. Ç ôïìüôá Kumato åßíáé Ýíá õãéåéíü ðñïúüí ôçò ïðïßáò ç êáôáíüëùóç ðñïôåßíåôáé óôá ðëáßóéá ìßáò éóïññïðçìýíçò äßáéôáò. Åßíáé éäéáßôåñá ðëïýóéá óå êüëéï, ìáãíþóéï êáé âéôáìßíåò Á êáé C êáé ðñïóöýñåé ëßãåò èåñìßäåò, 31Kcal áíü 150ãñ. öñïýôïõ êáé öõóéêü äåí ðåñéý åé ïëçóôåñüëç êáé êïñåóìýíá ëéðáñü.

9 9 H αειφόρος διαχείριση των ζιζανίων στην καλλιέργεια των σιτηρών Ãéþñãïò Ðáðïýëéáò Crop Manager H æéæáíéïêôïíßá áðïôåëåß óçìáíôéêü ðáñüãïíôá ãéá ôçí åðßôåõîç õøçëþò ðáñáãùãþò ðïõ ìå ôç óåéñü ôçò óõìâüëëåé óôçí áýîçóç ôçò êåñäïöïñßáò ôçò ãåùñãéêþò åðé åßñéóçò. Ç êåñäïöïñßá ôçò ãåùñãéêþò åêìåôüëëåõóçò åîáñôüôáé êõñßùò áðü ôñåéò âáóéêïýò ðáñüãïíôåò: ôï ýøïò ðáñáãùãþò, ôï êüóôïò ðáñáãùãþò, êáé âýâáéá ôçí ôéìþ ðþëçóçò ôïõ ðáñáãüìåíïõ ðñïúüíôïò. Ôï êüóôïò ðáñáãùãþò ìðïñåß íá óõìðéåóèåß ìüíï óôï âáèìü ðïõ äåí Ý åé åðßðôùóç óôçí ôåëéêþ ðáñáãùãþ. Áêüìç, äýóêïëá ï ðáñáãùãüò ìðïñåß íá åðçñåüóåé ôçí ôéìþ ðþëçóçò ôïõ ðáñáãüìåíïõ ðñïúüíôïò, ßóùò ìüíï óå êüðïéåò ðåñéðôþóåéò ðïõ ï ßäéïò Ý åé äçìéïõñãþóåé ôéò êáôüëëçëåò õðïäïìýò áðïèþêåõóçò êáé åìðïñßáò. Óßãïõñá, üìùò, ìðïñåß íá ðáñýìâåé ðñïò ôçí êáôåýèõíóç ôçò áýîçóçò ôçò ðáñáãùãþò êüíïíôáò ôéò óùóôýò åðéëïãýò êáé åöáñìüæïíôáò ôéò êáôüëëçëåò ãåùñãéêýò ðñáêôéêýò. Ôá ðñïâëþìáôá óôçí áíôéìåôþðéóç ôùí æéæáíßùí îåêéíïýí üôáí äåí åöáñìüæïíôáé åêåßíåò ïé êáôüëëçëåò êáëëéåñãçôéêýò ðñáêôéêýò ðïõ ïäçãïýí óå Ýëåã ï ôïõ ðëçèõóìïý ôùí æéæáíßùí. Ôá ðñüãìáôá äõóêïëåýïõí áêüìç ðåñéóóüôåñï üôáí ç åöáñìïãþ ôùí æéæáíéïêôüíùí äåí äßíåé ôá áíáìåíüìåíá áðïôåëýóìáôá. Åßíáé ðïëëïß ïé ëüãïé ðïõ óõíôåëëïýí óå áõôü. Ç ìïíïêáëëéýñãåéá äçìéïõñãåß éó õñïýò ðëçèõóìïýò æéæáíßùí ðïõ äýóêïëá êáôáðïëåìïýíôáé. Ç ìáêñï ñüíéá êáé óõíå Þò ñþóç ôùí ßäéùí æéæáíéïêôüíùí ïäçãåß óôç óôáäéáêþ ìåßùóç ôçò áðïôåëåóìáôéêüôçôáò ôïõò. ÂÝâáéá, ôïðéêü ìðïñåß íá õðüñ ïõí êáé Üëëïé ðáñüãïíôåò (âéïëïãéêïß, ïéêïíïìéêïß ê.á.) ðïõ óõìâüëïõí óôçí áíüðôõîç éó õñþí ðëçèõóìþí æéæáíßùí. ÃåíéêÜ, ç ðåñéïñéóìýíç ðïéêéëïìïñößá åíüò ãåùñãéêïý óõóôþìáôïò äõó åñáßíåé óå âüèïò ñüíïõ ôç æéæáíéïêôïíßá. Óå ðïëëýò þñåò ôïõ êüóìïõ áíôéìåôùðßæïõí ìåãüëá ðñïâëþìáôá, üðùò ÇÐÁ êáé Áõóôñáëßá êáé áëëïý. Êáé óôçí ÅëëÜäá Ý ïõí áñ ßóåé íá åìöáíßæïíôáé êüðïéá ðñïâëþìáôá, åëåã üìåíá óôçí ðáñïýóá öüóç. ¼ìùò, õðüñ ïõí êáíüíåò ðïõ áí ôïõò áêïëïõèþóïõìå ìðïñïýìå íá åîáóöáëßóïõìå ôçí áðïôåëåóìáôéêþ äéá åßñéóç ôùí æéæáíßùí, ü é ìüíï ôþñá áëëü êáé óôï ìýëëïí. Âáóéêïß êáíüíåò ãéá ôçí áðïôåëåóìáôéêþ äéá åßñéóç ôùí æéæáíßùí Ç åíáëëáãþ êáëëéåñãåéþí êáé Üëëåò ãåùñãéêýò ðñáêôéêýò üðùò áêáëëéåñãçóßá & áìåéøéóðïñü Ç åöáñìïãþ êáíüíùí êáëþò áãñïíïìßáò þóôå íá Ý ïõìå äõíáôü êáé åýñùóôá öõôü ðïõ íá «êáèçëþíïõí» ôá æéæüíéá Ç ÑÇÓÇ ÊÁÉ ÅÍÁËËÁÃÇ ÏËÙÍ ÔÙÍ ÄÉÁÈÅÓÉÌÙÍ ÆÉÆÁÍÉÏÊÔÏÍÙÍ* Ç ñþóç êáíïíéêþí äüóåùí. ÌÇ ÌÅÉÙÍÅÔÅ ÔÉÓ ÄÏÓÅÉÓ Ç êáôáóôñïöþ ôùí óðüñùí ôùí æéæáíßùí * Ôï Pinoxaden åßíáé çìéêþ ïìüäá ìå äéáöïñåôéêü ôñüðï äñüóçò áðü ôï mesosulfuron & iodosulfuron. H åíáëëáãþ ìå ôá ðáñáðüíù æéæáíéïêôüíá óõìâüëëåé óôçí åõñùóôßá ôçò çìéêþò æéæáíéïêôïíßáò H ðñüôáóç ôçò Syngenta ãéá ôç æéæáíéïêôïíßá óéôçñþí Ç ðñüôáóç ôçò Syngenta ãéá ôç æéæáíéïêôïíßá óéôçñþí åðéêåíôñþíåôáé óôçí êáéíïôïìßá ôïõ Pinoxaden. Ôï Pinoxaden åßíáé ôï íýï åêëåêôéêü ìåôáöõôñùôéêü æéæáíéïêôüíï ãéá ñþóç óå êñéèüñé êáé óéôüñé. Ç êáéíïôïìßá ôïõ Pinoxaden åîáóöáëßæåé Åîáéñåôéêü Ýëåã ï üëùí ôùí óçìáíôéêþí áãñùóôùäþí æéæáíßùí ÁðáñÜìéëëç áóöüëåéá ãéá ôçí êáëëéýñãåéá ÌåãÜëç åõåëéîßá óôçí åöáñìïãþ 100 EC ÏöÝëç ãéá ôïí ðáñáãùãü KáôáðïëÝìçóç ôùí óçìáíôéêþí áãñùóôùäþí æéæáíßùí êáé éäéáßôåñá ôçò Þñáò ÅðéôÝëïõò! íá æéæáíéïêôüíï ãéá ñþóç óå êñéèüñé êáé óéôüñé Åëåõèåñßá åðéëïãþò ôïõ êáôüëëçëïõ ðëáôõöõëëïêôüíïõ ãéá ðëþñç æéæáíéïêôïíßá ìå Ýíá ðýñáóìá Ç êáéíïôïìßá ôïõ Pinoxaden To Axial 100 EC âáóßæåôáé áðïêëåéóôéêü óôçí ôå íïëïãßá ôïõ Pinoxaden. Eßíáé åãêåêñéìýíï êáé ìðïñåß íá ñçóéìïðïéçèåß ìå áóöüëåéá óå êñéèüñé êáé óéôüñé. ÊáôáðïëåìÜ åõñý öüóìá æéæáíßùí üðùò Þñá, áãñéüâñùìç, öüëáñç, áëåðïíïõñü, áíåìü ïñôï êáé ìïíïåôåßò ðüåò. Ôï Axial 100 EC åßíáé åîáéñåôéêü áðïôåëåóìáôéêü óôçí Þñá, ãéá áõôü êáé óõóôþíåôáé üôáí ôï êõñßáñ ï ðñüâëçìá óôï ùñüöé åßíáé Þ Þñá. Aπαραβίαστο από ζιζάνια! Åëåõèåñßá åðéëïãþò ôçò åðüìåíçò êáëëéýñãåéáò Êáëýôåñïò ðñïãñáììáôéóìüò ôùí êáëëéåñãçôéêþí åñãáóéþí ëüãù ìåãüëïõ ðáñáèýñïõ åöáñìïãþò ÁíôÝ åé óôç âñï Þ êüíïíôáò åõêïëüôåñç ôç äéá åßñéóç óå áíôßîïåò êáéñéêýò óõíèþêåò

10 EC ÄéðëÞ ðñïóôáóßá áðü ôá æéæüíéá! To Traxos 200 EC åßíáé ôï æéæáíéïêôüíï ãéá óéôüñé (óêëçñü êáé ìáëáêü), ðïõ óõíäõüæåé ìïíáäéêü ôçí êáéíïôïìßá ôïõ Pinoxaden ìå ôçí áðüäïóç ôïõ Clodinafop. ÊáôáðïëåìÜ áðïôåëåóìáôéêü üëá ôá óçìáíôéêü áãñùóôþäç æéæüíéá: áãñéüâñùìç, Þñá, áëåðïíïõñü, öüëáñç, áíåìü ïñôï, ìïíïåôåßò ðüåò. Ôï Traxos 200 EC ðáñïõóéüæåé ìßá åíôõðùóéáêþ óôáèåñüôçôá óôçí áðüäïóç ôïõ, êüôù áðü äéáöïñåôéêýò óõíèþêåò áãñïý, êüôé ðïõ ïöåßëåôáé óôï óõíåñãéóìü ôùí äýï äñáóôéêþí ïõóéþí ðïõ ðåñéý åé. Áõôüò ï ìïíáäéêüò óõíäõáóìüò åßíáé ðïõ ôåëéêü ðñïóöýñåé äéðëþ ðñïóôáóßá áðü ôá æéæüíéá. Ôï Traxos 200 EC áðïôåëåß ôï âáñý ðõñïâïëéêü ôçò Syngenta ãéá ôï óéôüñé, áêüìç êáé üôáí Ý ïõìå ìåãüëïõò ðëçèõóìïýò áãñéüâñùìçò Þ áëëùí æéæáíßùí ÏöÝëç ãéá ôïí ðáñáãùãü Ìïíáäéêüò óõíäõáóìüò, áîåðýñáóôç æéæáíéïêôïíßá Äõíáôüôçôá åðéëïãþò ôïõ êáôüëëçëïõ ðëáôõöõëëïêôüíïõ ãéá ðëþñç æéæáíéïêôïíßá, ðñïóáñìïóìýíç óôéò áíüãêåò ôïõ ðáñáãùãïý Åëåõèåñßá åðéëïãþò ôçò åðüìåíçò êáëëéýñãåéáò ÌåãÜëï ðáñüèõñï åöáñìïãþò ðïõ åîáóöáëßæåé êáëýôåñï ðñïãñáììáôéóìü ôùí êáëëéåñãçôéêþí åñãáóéþí ÁíôÝ åé óôç âñï Þ êüíïíôáò åõêïëüôåñç ôç äéá åßñéóç áíôßîïùí êáéñéêþí óõíèçêþí O ñüëïò ôïõ äéáâñýêôç óôç æéæáíéïêôïíßá Ç åîáéñåôéêþ áðïôåëåóìáôéêüôçôá ôïõ Axial 100 EC êáé ôïõ Traxos 200 ÅC ïöåßëåôáé óå ìåãüëï âáèìü óôç ñþóç åíüò åéäéêïý äéáâñýêôç ðïõ ëýãåôáé Ádigor. Ãéá áõôü ôï ëüãï êáé ôá äýï æéæáíéïêôüíá êõêëïöïñïýí óå åéäéêþ óõóêåõáóßá óôçí ïðïßá óõìðåñéëáìâüíåôáé êáé ï äéáâñýêôçò. Η πρώτη χρονιά του Pinoxaden στην ελληνική αγορά Ôï 2009 Þôáí ñïíéü óôáèìüò ãéá ôç Syngenta êáèþò êõêëïöüñçóáí óôçí áãïñü, óçìáíôéêü íýá ðñïúüíôá üðùò ôá æéæáíéïêôüíá Axial êáé Ôraxos ãéá óéôçñü, ADVERTORIAL ôï Lumax ãéá ôï êáëáìðüêé áëëü êáé ôï SYNGENTA HELLAS A.E.B.E. B 8/30 ìõêçôïêôüíï Revus ãéá ôçí ðáôüôá. ΣABBA Áò êüíïõìå ëïéðüí Ýíá óýíôïìï áðïëïãéóìü ãéá ôçí ðñþôç ñïíéü êõ- Η αειφόρος êëïöïñßáò διαχείριση ôïõ Pinoxaden óôçí των åëëç- ζιζανίων ãü ôç äõíáôüôçôá íá στην åðùöåëçèåß καλλιέρ ôùí íéêþ áãïñü. Ôï Pinoxaden êýñäéóå ôéò åíôõðþóåéò óôï ùñüöé. Åßôå ùò Áxial åßôå ùò Traxos åöáñìüóèçêå ìå ìåãüëç åðéôõ- ìå áíáðôýîåé. Êáé ãéá áõôü óáò åõ áñé- Το παράδειγµα της Αυστραλίας και πως µπορούµε ν ßá óå åêáôïíôüäåò éëéüäåò óôñýììáôá óéôçñþí. Óå ãåíéêýò ãñáììýò, üðïõ åöáñìüóèçêå ôá áðïôåëýóìáôá Þôáí åíôõðùóéáêü, áöþíïíôáò éêáíïðïéçìýíïõò ôïõò ðáñáãùãïýò. îç ôïõ ðñïúüíôïò êáé ôçí åðéôõ çìýíç ðñïþèçóç ôïõ óôçí áãïñü. ÅðéðëÝïí, åßíáé ìåãüëç ç óõíåéóöïñü üëùí óáò, ôùí óõíåñãáôþí ôçò Syngenta, ðïõ ìå éäýåò, ðñïôüóåéò êáé åíýñãåéåò óõìâüëëáôå óôçí åðéôõ çìýíç ôïðïèýôçóç ôùí ðñïúüíôùí ìáò óôçí áãïñü, äßíïíôáò óôïí ðáñáãù- ðëåïíåêôçìüôùí ôçò ôå íïëïãßáò Pinoxaden. Êáé üëá áõôü âáóßæïíôáé óôï õøçëü åðßðåäï óõíåñãáóßáò ðïõ Ý ïõ- óôïýìå ðïëý. Σε όλο τον κόσµο, οι παραγωγοί προσπαθούν να καταπολεµήσουν τα ζιζάνια, ώστε οι καλλιέργειες æáíéïêôüíùí (Axial êáé Ôraxos) óå åðßðå- Ç áíáãíùñéóéìüôçôá êáé ôùí äýï æé- τους να αναπτυχθούν χωρίς προβλήµατα. Η ζιζανιοκτονία, äï ðáñáãùãþí åßíáé éäéáßôåñá õøçëþ áí ëüâïõìå õðüøç üôé Þôáí ç ðñþôç ñïíéü êõêëïöïñßáò ôïõ ðñïúüíôïò. Káé ôá µε όποιο τρόπο και αν γίνεται, äýï æéæáíéïêôüíá åßíáé ðëýïí ãíùóôü óå αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επίτευξη υψηλής ñïíéü öáßíïíôáé èåôéêýò. üëïõò êáé ïé ðñïïðôéêýò ôïõò ãéá ôç íýá παραγωγής που συµβάλλει στην αύξηση του κερδοφορίας της γεωργικής επιχείρησης. ÅðéðëÝïí, ìïéñáóèþêáìå ãíþóç êáé åìðåéñßá ìå ôç âïþèåéá êáé åéäéêþí åðéóôçìüíùí, ðñïóêåêëçìýíùí óôçí ÅëëÜäá áðü ôçí Syngenta Hellas AEBE, óôá εν πρέπει να µας διαφεύγει ðëáßóéá ôïõ ðñïãñüììáôïò «Ç Áåéöüñïò Äéá åßñéóç ôùí Æéæáíßùí êáé ç Óõì- το γεγονός ότι το τελικό εισόδηµα εξαρτάται από το ύψος âïëþ ôïõ Pinoxaden» Ï äéáêåêñéìýíïò Áõóôñáëüò ÊáèçãçôÞò Âéïëïãßáò Powles óå ïìéëßá ôïõ óå åéäéêü της παραγωγής, αλλά και την Óôçí åðéôõ çìýíç êõêëïöïñßá ôïõ áêñïáôþñéï óôç ËÜñéóá, óå åêäþëùóç ðïõ τιµή πώλησης του γεωργικού Pinoxaden åßíáé óçìáíôéêþ ç óõíåéóöïñü äéïñãüíùóå ç åôáéñåßá Syngenta ìå èýìá üëùí ôùí áíèñþðùí ôçò Syngenta, «Ç Áåéöüñïò Äéá åßñéóç ôùí Æéæáíßùí êáé ç προϊόντος. ύσκολα ο παραγωγός µπορεί να επηρε- ÓõìâïëÞ ôïõ Pinoxaden» ðïõ åñãüóèçêáí ñüíéá ãéá ôçí áíüðôõάσει την τιµή πώλησης του παραγόµενου προϊόντος. Ίσως, µόνο σε κάποιες περιπτώσεις ζόµενες καλλιεργη- βλήµατα παγκοσµίως στην ανειδικό βιολο της Καθηγ Προσκ τον Κα µας µ νία στ φέρει µπειρ

11 11 63 WG áñáêôçñéóôéêü ÏöÝëç Åõñý öüóìá äñüóçò Äýï äñáóôéêýò ïõóßåò ìå ÊáôáðïëåìÜ åõñý öüóìá åôþóéùí ðëáôõöýëëùí æéæáíßùí áëëü êáé êüðïéùí ðïëõåôþí To Æoom 63 WG åßíáé ôï åêëåêôéêü ìåôáöõôñùôéêü SYNGENTA æéæáíéïêôüíï ãéá ôïí HELLAS Ýëåã ï A.E.B.E. ΣABBATO 7 & KYPIAKH 8 ΦEBPOYAPIOY 2009 óõìðëçñùìáôéêþ äñüóç ÐñïóöÝñåé áðïôåëåóìáôéêþ æéæáíéïêôïíßá ERTORIAL (dicamba & Btriasulfuron) 6/28 ÅëÝã åé ïñéóìýíá «äýóêïëá» æéæüíéá (Gallium, ôùí ðëáôýöõëëùí æéæáíßùí óå óéôüñé êáé Äéáöïñåôéêüò ôñüðïò Cirsium) êñéèüñé. ÓõíäõÜæïíôáò äýï äñáóôéêýò XIAL & TRAXOS: Η νέα πρόταση äñüóçò της ôùí Syngenta äýï äñáóôé-γιêþí ïõóéþí óõíèþêåò Áîéüðéóôç τη ζιζανιοκτονία ëýóç êüôù áðü äéáöïñåôéêýò σιτηρών ïõóßåò (dicamba êáé triasulfuron) êáôáðïëåìü óçìáíôéêü åôþóéá áëëü êáé ðëáôýöõëëá ÄñÜóç áðü öõëëþìáôïò ÓõíäõÜæåé ôá ýôçôá áëëü êáé äéüñêåéá της ðïëõåôþ σε δύο æéæüíéá διαφορετικά åíþ áðïôåëåß σηµεία τουìßá êáé åäüöïõò äñüóçò πρόταση ngenta για ïéêïíïìéêþ τη ζιζανιονία ëýóç φυτικού ãéá κυττάρου, ôïí ðáñáãùãü. στο χλωρο- áìçëü êüóôïò ÏéêïíïìéêÞ æéæáíéïêôïíßá ãéá ôïí ðáñáãùãü σιτηρών επικεπλάστη και το κυτόπλασµα. στην καινοτοµία της Το Pinoxaden προσλαµβάνεται ÖÜóìá äñüóçò τικής ουσίας κυρίως µέσω των φύλλων. Είναι. Ôï Zoom διασυστηµατικό 63 WG êáôáðïëåìü µόριο και µεταφέρεται ôá êõñéþôåñá γρήγορα æéæüíéá στα üðùò: αναπτυσ- ðëáôýöõëëá ία του Pinoxaden en είναι νέας γενιάς σόµενα σηµεία του φυτού µε α- τικό ζιζανιοκτόνο Kïëëçôóßäá νοδική (Gallium) και καθοδική κίνηση. τώδη ζιζάνια στην Το Pinoxaden είναι δραστική Ìðéöüñá (Bifora) ια των σιτηρών. ουσία µε χαµηλή τοξικότητα, ε- θηκε το 1997 στα áìïìþëé ερης νώ (Chamomilla) δεν εµφανίζει υπολειµµατι- Syngenta και ανακή δράση στο έδαφος. Έχει µέ- Ðáðáñïýíá (Papaver) ε όλο τον κόσµο, για τρια κινητικότητα εντός του ε- ιτάρι και κριθάρι. Áãñéï Το óéíüðé δάφους (Sinapis) και δεν εκπλύνεται στα, αποτελεί πλέον, σηράς για τη ζιζανιο- ÓôåëÜñéá Με (Stellaria) βάση το Pinoxaden, η υπόγεια ύδατα. ρών σε όλο τον Ìõïóüôéò κόία του Pinoxaden ÊáøÝëëá ε- ρα (Capsella) χαρακτηριστικά: το Αxial 100 Syngenta (Myosotis) έχει αναπτύξει µία οικογένεια προϊόντων µε ιδιαίτε- ι αποτελεσµατικό Âåñoíßêç έ- ΕC (Veronica) και Τraxos 200 EC. ν των σηµαντικών ζιαράµιλλη ασφάλεια Áíèåìßäá AXIAL (Anthemis 100 EC: sp) Καλλιεργώ κριθάρι. ïðïßï êáôáðïëåìü óçìáíôéêü ðëáôýöõëëá æéæüíéá üðùò: êïëëçôóßäá, ìðéöüñá, áìïìþëé, ðáðáñïýíá, âåñüíéêá, λιέργεια και µεγάλη H νέα τεχνολογία i ÐåñéðëïêÜäá (Convolvulus) Τί ζιζανιοκτόνο να χρησιµοποιήσω; ην εφαρµογή. Το Axial 100 EC είναι το νέο ε- µάδα του Pinoxaden Êáðíü ïñôï κλεκτικό (Fumaria) µεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο της Syngenta που βαöõëëá æéæüíéá Ç äïêéìáóìýíç Αxial, και ëýóç καταπολέµησε ãéá ðëáôý- Üãñéï όλα óéíüðé, τα óôåëüñéá, ζιζάνια. êåíôáýñéï, êáøýëëá ê.á. ρετική από αυτή των νιοκτόνων που Æù üò κυν στην αγορά. χνολογία του (Sonchus) σίζεται αποκλειστικά στην τε- To Logran 20 WG åßíáé ôï ìåôáöõôñùôéêü æéæáíéïêôüíï ãéá ðëáôýöõëëá æé- 200 EC êáé Ôopik 240 EC, ðñïóöýñïíôáò ÓõíäõÜæåôáé ìå Axial 100 EC, Ôraxos Τί επιλέγω όταν έχω µεγάλο en παρεµποδίζει Ìåôñßùò τη åõáßóèçôá æéæüíéá: ενζύµου (ΑCCase), æüíéá óå óéôüñé πρόβληµα êáé êñéèüñé. ήρας στο ïëïêëçñùìýíç χωράφι µου; æéæáíéïêôïíßá ãéá óôåíüöõëëá êáé ðëáôýöõëëá æéæüíéá. ίναι απαραίτητο Áíáññé þìåíï για ðïëýãùíï Åßíáé äïêéìáóìýíï æéæáíéïêôüíï, η των λιπαρών οξέαίνοντας µε αυτό Επιλέγω ôï Αxial. (Bilderdykia convolvulus) Êåíôáýñéá (Centaurea cyanus) στο σχηµατισµό ικών µεµβραέρει ËïõâïõäéÜ (Chenopodium album) Pinoxaden. Mπορεί να χρησιµο- Glean, Brominal, Bromotril, από τα ποιηθεί µε ασφάλεια σε κριθάρι Buctril. ε συνδυάζεται µε 2,4D, ËÜìéï Þ ÄùäåêÜíèé (Lamium sp) ιοκτόνα και σιτάρι. ΜCPA και dicamba ρίας Ðïëõêüìðé (Polygonum aviculare) Καταπολεµά ευρύ φάσµα α- Το Axial 100 EC αντέχει στη µποά- Ñáíïýãêïõëïò (Ranunculus acer) γριόβρωµη, ήρα, αλεπονουρά, ώρα µετά τον ψεκασµό, το ζιζα- γρωστωδών ζιζανίων όπως α- βροχή! Πρακτικά, εάν βρέξει 1 φάλαρη, ανεµόχορτο, µονοετείς πόες. Τα οφέλη για τον παραγωγό νιοκτόνο δεν ξεπλένεται. Ç åöáñìïãþ ôïõ Zoom 63 WG ìáæß ìå ðñïóêïëëçôéêü áõîüíåé ôçí áðïôåëåóìáôéêüôçôá Συνιστώµενη δόση για την κα- Καταπολέµηση όλων των ôïõ æéæáíéïêôüíïõ. ταπολέµηση όλων των ζιζανίων σηµαντικών αγρωστωδών ζιζα- Ôá êáëýôåñá áðïôåëýóìáôá åðéôõãείναι τα 45 κ.εκ./στρ. νίων και ιδιαίτερα της ήρας Είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικό Επιτέλους! Ένα ζιζανιοκτόνο Üíïíôáé üôáí åöáñìüæåôáé óå íåáñü όταν το κυρίαρχο πρόβληµα είναι για σιτάρι και κριθάρι (2-6 öýëëá) êáé ôá Ýùò áíáðôõóóüìåíá η ήρα. Ελευθερία επιλογής του Το Axial 100 EC µπορεί να ε- κατάλληλου πλατυφυλλοκτόνου æéæüíéá. Ôï ZOOM 63 WG äåí óõíäõüæåôáé φαρµοσθεί από τα 2 φύλλα ως τoν πρώτο κόµβο. για πλήρη ζιζανιοκτονία µε ένα πέρασµα ìå ôá áãñùóôùäïêôüíá Áxial, Traxos Eίναι ασφαλές για τις καλλιέργειες που εναλλάσσονται επόµενης καλλιέργειας Ελευθερία επιλογής της êáé Ôïðéê, åðåéäþ ìðïñåß íá ìåéþóåé ôçí µε τα σιτηρά. Έτσι, ο παραγωγός Αντέχει στη βροχή κάνοντας áãñùóôùäïêôüíï äñüóç ôïõò. Øåêáóìüò ìå Topik, Áxial Þ Traxos έχει τη δυνατότητα να επι- λέξει χωρίς περιορισµούς την ευκολότερη τη διαχείριση αντίξοων καιρικών συνθηκών ìðïñåß íá ãßíåé 7 çìýñåò ðñéí ôçí åöáñìïãþ επόµενη καλλιέργεια. Συνδυάζεται µε αρκετά πλατυφυλλοκτόνα, ΤRAXOS 200 ΕC: ôïõ ZOOM 63 WG Þ 14 çìýñåò ìåôü ôçí åöáñìïãþ. ώστε να προσφέ- ρει ζιζανιοκτονία µε ένα πέρασµα. Ενδεικτικά, µπορεί να συνδυασθεί µε τα παρακάτω σκευάσµατα: Logran, Granstar, Ένας µοναδικός συνδυασµός Το Traxos 200 ΕC είναι ένα νέο ζιζανιοκτόνο για σιτάρι, που συνδυάζει µοναδικά την καινο-

12 12 Η Syngenta στην επένδυση σπόρου Ãéþñãïò Ðáðïýëéáò Crop Manager Ç åðýíäõóç óðüñïõ áðïôåëåß Ýíá óôñáôçãéêü ôïìýá äñáóôçñéïôþôùí ôçò Syngenta, ðáãêïóìßùò. Ç åðé åéñçìáôéêþ áíüðôõîç ôçò Syngenta óôçí åðýíäõóç óðüñïõ, õðåñâáßíåé êáôü ðïëý ôï ñõèìü áíüðôõîçò ôçò óõãêåêñéìýíçò áãïñüò. Ç Syngenta Ý åé äçìéïõñãþóåé ìßá éó õñþ ãêüìá ðñïúüíôùí óôçí åðýíäõóç óðüñïõ ðïõ åßíáé áðïôýëåóìá õøþëçò Ýñåõíáò. Óôï portfolio ðåñéëáìâüíïíôáé åíôïìïêôüíá, ìõêçôïêôüíá áëëü êáé ìåßãìáôá äñáóôéêþí ïõóéþí ðïõ äßíïõí ëýóç óå óýíèåôá ðñïâëþìáôá öõôïðñïóôáóßáò. Ç Syngenta áíáðôýóóåé ðñïúüíôá ðïõ íá êáëýðôïõí ôéò áíüãêåò ôùí ðáñáãùãþí óå üëï ôïí êüóìï. Áðüäåéîç ôï CRUISER, ðïõ ñçóéìïðïéåßôáé ðáãêïóìßùò êáé áðïôåëåß ãéá ôïõò ðáñáãùãïýò óå üëá ôá ìþêç êáé ôá ðëüôç ôçò ãçò, Ýíá áðü ôá ðéï áíáãíùñßóéìá åìðïñéêü óþìáôá. ÅðéðëÝïí, ç Syngenta ó åäéüæåé êáé ðñïùèåß ëýóåéò ôïðéêýò ãéá êüðïéá þñá Þ ïìüäá ùñþí ìå ðáñüìïéåò áíüãêåò. Êáé óôçí ÅëëÜäá ç Syngenta äéáèýôåé ìßá éó õñþ ãêüìá ðñïúüíôùí ãéá åðýíäõóç óðüñïõ -åíôïìïêôüíá êáé ìõêçôïêôüíá- óå äéüöïñåò êáëëéýñãåéåò. ÓõãêåêñéìÝíá åßíáé åãêåêñéìýíá ôá ðáñáêüôù óêåõüóìáôá: CRUISER 350 FS (Thiamethoxam 35%): Êáëáìðüêé, âáìâüêé, ðáôüôá CRUISER 600 FS (Thiamethoxam 60%): Tåýôëá APRON XL 350 FS (metalaxyl-m 35%): ÂáìâÜêé INFLUX XL 035 FS (metalaxyl-m 35%): Êáëáìðüêé FORCE 20 CS (tefluthrin 20%): Tåýôëá Äýíáìç Áðüäïóçò Ôï CRUISER åßíáé ôï äéáóõóôçìáôéêü åíôïìïêôüíï ãéá åðýíäõóç óðüñïõ óå êáëáìðüêé, âáìâüêé, ôåýôëá êáé ðáôüôá. Ðñïóôáôåýåé ôçí êáëëéýñãåéá áðü Ýíôïìá åäüöïõò êáé öõëëþìáôïò êáé ðñïóäßäåé óôá öõôü äýíáìç êáé åõñùóôßá, âüæïíôáò ãåñü ôéò âüóåéò ãéá õøçëþ óïäåéü ëåã ïò åíôüìùí To CRUISER êáôáðïëåìü Ýíôïìá åäüöïõò üðùò ôï óéäçñïóêïýëçêï, áëëü êáé Ýíôïìá öõëëþìáôïò (áößäåò), óôá ðñþôá óôüäéá áíüðôõîçò ôùí êáëëéåñãåéþí. Ôï CRUISER åîáóöáëßæåé áðïôåëåóìáôéêþ öõôïðñïóôáóßá ãéáôß: E åé åõñý öüóìá äñüóçò êáôáðïëåìþíôáò ìõæçôéêü, ìáóçôéêü êáé Ýíôïìá öõëëþìáôïò ÐñïóöÝñåé áñ éêþ áëëü êáé ìáêñüò äé- Üñêåéáò ðñïóôáóßá ëüãù ôçò õøçëþò äéáóõóôçìáôéêþò ôïõ äñüóçò Õðåñôåñåß óå îçñïèåñìéêýò óõíèþêåò ëüãù ôçò ìåãüëçò äéáëõôüôçôáò ôïõ óôï íåñü ÐáñáìÝíåé ðåñéóóüôåñï äéáèýóéìï óôï Ýäáöïò Äõíáôü îåêßíçìá! Óå ðïëëü ðåéñüìáôá ðáãêïóìßùò, ç Syngenta Ý åé áðïäåßîåé üôé ç åðýíäõóç ìå CRUISER ðñïóäßäåé óôá öõôü äýíáìç êáé åõñùóôßá. Ôá öõôü ðïõ ðñïýñ ïíôáé áðü óðüñï åðåíäåäõìýíï ìå CRUISER áíáðôýóóïõí ðëïõóéüôåñï ñéæéêü óýóôçìá (ìåãáëýôåñåò ñßæåò, ðëïõóéüôåñç ñéæéêþ ìüæá). Áõôü Ý åé óáí áðïôýëåóìá ãéá ôï öõôü ôç ìåãáëýôåñç áðïññüöçóç íåñïý êáé èñåðôéêþí óõóôáôéêþí áðü ôï Ýäáöïò. ÅðéðëÝïí, ç äñüóç ôïõ CRUISER åßíáé óôáèåñþ áêüìç êáé êüôù áðü óõíèþêåò stress. Åôóé ôá öõôü Ý ïõí ðïëý êáëþ ðñþôç áíüðôõîç áêüìç êáé êüôù áðü áíôßîïåò óõíèþêåò üðùò îçñáóßá, õøçëýò èåñìïêñáóßåò, ðáãåôü, õøçëþ áëáôüôçôá, áìçëü ph, ìç áíéêýò âëüâåò (ðëçãýò). ÕøçëÞ áðüäïóç Ï óõíäõáóìüò áðïôåëåóìáôéêþò öõôïðñïóôáóßáò êáé åõñùóôßáò ôùí íåáñþí öõôþí ïäçãåß óôçí åðßôåõîç õøçëüôåñùí áðïäüóåùí êáôü ôç óõãêïìéäþ. Ôï CRUISER åßíáé ç Üñéóôç åðéëïãþ ãéá ôï âáìâüêé êáé ôï êáëáìðüêé ãéáôß ÐñïóöÝñåé áðïôåëåóìáôéêþ öõôïðñïóôáóßá Åîáóöáëßæåé óôá íåáñü öõôü Ýíá äõíáôü îåêßíçìá ÓõìâÜëëåé óå õøçëýò áðüäüóåéò ÔÅÔÑÁÌÇÍÇ ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÅÕ ÏÓ Syngenta Hellas Á.Å.Â.Å. Ðñïúüíôá Öõôïðñïóôáóßáò & Óðüñïé Ëåùö. Áíèïýóáò - ÔÊ Áíèïýóá ÁôôéêÞò Ôçë.: , Fax: Õðåýèõíç êäïóçò ¼ëãá ÐáíôåëÜêç Ó åäéáóìüò & ÐáñáãùãÞ ÅÊÄÏÔÉÊÇ ÄÉÁÖÇÌÉÓÔÉÊÇ - Ôçë.: Syngenta Hellas A.Å.Â.Å.

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 138 Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 10 ÌÏÍÔÅËÏ ÁÐÏÔÉÌÇÓÇÓ ÔÙÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ 11 ÔÏÌÅÉÓ ÅÖÁÑÌÏÃÇÓ ÔÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ 139

Διαβάστε περισσότερα

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ!

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ÅããõÜôáé ôçí áóöüëåéá êáé õãåßá ôïõ ìùñïý êáôü ôç äéüñêåéá ôïõ ýðíïõ! AP 1270638 Õðüóôñùìá Aerosleep, : 61,00 AP 125060 ÊÜëõììá Aerosleep, : 15,30 ÁóöáëÞò, ðüíôá áñêåôüò

Διαβάστε περισσότερα

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí B i o f l o n Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí Ç åôáéñåßá Aflex, ç ïðïßá éäñýèçêå ôï 1973, Þôáí ç ðñþôç ðïõ ó åäßáóå ôïí åýêáìðôï óùëþíá PTFE ãéá ôç ìåôáöïñü çìéêþí õãñþí ðñßí áðü 35 ñüíéá. Ï åëéêïåéäþò

Διαβάστε περισσότερα

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò Ferral Ferral Της Πηνελόπης Λεονταρά Σήμανση CE: Πως γίνεται ο έλεγχος της παραγωγικής Ï êáèïñéóìüò ôïõ åëýã ïõ ðáñáãùãþò óå Ýíá êáôáóêåõáóôéêü óýìöùíá ìå ôéò ôå íéêýò ðñïäéáãñáöýò ãéá ôá êïõöþìáôá, óôçí

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ Εικονογράφηση ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ï ðéï ìåãüëïò êáé ï ðéï óçìáíôéêüò ðáéäáãùãéêüò êáíüíáò äåí åßíáé ôï íá

Διαβάστε περισσότερα

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ. óåë. 2-3 Ç Syngenta äçìéïõñãåß áîßá óôïõò ÓõíåñãÜôåò ôçò... óåë. 4. Callisto: Εµπνευσµένο από τη φύση. óåë. 5 Öõôïðñïóôáóßá êáëáìðïêéïý

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ. óåë. 2-3 Ç Syngenta äçìéïõñãåß áîßá óôïõò ÓõíåñãÜôåò ôçò... óåë. 4. Callisto: Εµπνευσµένο από τη φύση. óåë. 5 Öõôïðñïóôáóßá êáëáìðïêéïý ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ óåë. 2-3 Ç Syngenta äçìéïõñãåß áîßá óôïõò ÓõíåñãÜôåò ôçò... óåë. 4 Áãáðçôïß óõíåñãüôåò, Áõôü ôï ôåý ïò åßíáé ôï ðñþôï ôïõ 2006 êáé ï ëüãïò ðïõ êáèõóôýñçóå íá êõêëïöïñþóåé ïöåßëåôáé óôï üôé

Διαβάστε περισσότερα

Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ V X

Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ V X V X A B+24 AEROGRAMÌI Ïé äéáóôüóåéò ôùí óôïìßùí ôçò óåéñüò Å öáßíïíôáé óôï ðáñáêüôù ó Þìá. Áíôßóôïé á, ïé äéáóôüóåéò ôùí óôïìßùí ôçò óåéñüò ÂÔ öáßíïíôáé óôï Ó Þìá Å. Ãéá ôïí ðñïóäéïñéóìü ôçò ðáñáããåëßáò

Διαβάστε περισσότερα

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ATHINA COURT ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ Το συγκρότημα διαμερισμάτων AΘΗΝΑ βρίσκεται σε μια ήσυχη περιοχή στην Έγκωμη, Γωνία Γρηγόρη Αυξεντίου & Αρχιεπισκόπου Λεοντίου και αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ & ÅÈÍÉÊÙÍ ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁÔÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÓÔÅÃÁÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏÕ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁÓ ÁÎÉÁÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο.

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Τελικό Πρόγραμμα Β Χειρουργική και Γαστρεντερολογική κλινική, Ναυτικού Νοσοκομείου

Διαβάστε περισσότερα

ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÐÏËÉÔÉÊÇ. ãéá êáôáóôþìáôá åìðïñßáò õäñáõëéêïý õëéêïý. Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí. Ïé êïéíïß êáíüíåò, ôá. ðïéïôéêü êñéôþñéá, ï

ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÐÏËÉÔÉÊÇ. ãéá êáôáóôþìáôá åìðïñßáò õäñáõëéêïý õëéêïý. Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí. Ïé êïéíïß êáíüíåò, ôá. ðïéïôéêü êñéôþñéá, ï 5/4/2011 1:08 Page 2 Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí Οι παρακάτω Όροι Συναλλαγών ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρία ΕΜΜ. ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, εκτός από μεμονωμένες περιπτώσεις, και κατόπιν ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá:

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá: Ç ÅÔÁÉÑÉÁ Ç åôáéñßá Áöïß ÊÜìôóç ÁÅ éäñýèçêå ôï 1991 ìåôü áðï óõã þíåõóç ôçò åôáéñßáò Ê.ÊÜìôóçò & Óßá ÏÅ êáé ôçò åôáéñßáò Áöïß ÊÜìôóç ÏÅ. äñá ôçò åôáéñßáò åßíáé ç Èåóóáëïíßêç. Ôï äßêôõï ðùëþóåùí ôçò åôáéñßáò

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ

ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ 13 Íåïé ÓõããñáöåéΣ, Äéáãùíéóìüò ÄéçãÞìáôïò 12,48 13,28 Åëåõèåñïôõðßáò, 2001 2002, óåë. 140, ISBN: 960-211-645-5 Γιώργος ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΣ Σενάριο για Μια χαμένη αγάπη 15,81 16,84

Διαβάστε περισσότερα

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3 μικρές ιστορίες Κι όσο το φυσικό περιβάλλον περιορίζεται, τόσο και ακριβαίνει. Η ανάπτυξη πλέον δεν συμφέρει. εν το έχουμε συνειδητοποιήσει, αλλά η τελευταία μεγάλη αγορά στον πλανήτη θα είναι η Φύση.

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα ΣΗΜΕΙΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ 1 Στον Ατλαντικό Κώδικα ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι έκρυψε τις οδηγίες για την κατασκευή µιας στρατιάς από ροµπότ. 2 Η ανακάλυψη ανήκει στην οµάδα του Μάριο Ταντέι. Προηγουµένως πιστευόταν ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ. 2. Βασικοί Ορισμοί. P / A o. Ονομαστική ή Μηχανική Τάση P / A. Πραγματική Τάση. Oνομαστική ή Μηχανική Επιμήκυνση L o

ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ. 2. Βασικοί Ορισμοί. P / A o. Ονομαστική ή Μηχανική Τάση P / A. Πραγματική Τάση. Oνομαστική ή Μηχανική Επιμήκυνση L o ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ 1. Εισαγωγή Σε ένα πείραμα εφελκυσμού, ένα δοκίμιο μήκους L και εγκάρσιας διατομής A υφίσταται συνεχώς αυξανόμενη μονοαξονική επιμήκυνση [συνήθως χρησιμοποιώντας σταθερή ταχύτητα v (crss-head

Διαβάστε περισσότερα

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ÈåñìïóôÜôçò ÓõíôÞñçóçò REF-DF-SM ÅëÝã åé Ýíá èåñìïóôïé åßï PTC Êëßìáêá èåñìïêñáóßáò: -19? +99 C ëåã ïò áðüøõîçò - dfrst Ôñßá ñåëý: óõìðéåóôþò (30Á, 2ÇÑ),

Διαβάστε περισσότερα

ÅõñùðáúêÞ íùóç Áëïõìéíßïõ Ý åé äçìïóéåýóåé Ýíáí ìßíé - ïäçãü åðåîþãçóçò

ÅõñùðáúêÞ íùóç Áëïõìéíßïõ Ý åé äçìïóéåýóåé Ýíáí ìßíé - ïäçãü åðåîþãçóçò Ôå íéêü èýìáôá CE marking of curtain walling This FAECF Guidance Sheet provides an explanation to the product standard on curtain walling EN 13830 with more details for the manufacturer and reader of the

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 Αγαπητοί συνάδελφοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας στέλνουμε το πρόγραμμα του 2ου Συνεδρίου για τις Διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. Τµήµα Α Αν. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Ρ. Γεωργακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στόχος της έκθεσης:

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στόχος της έκθεσης: ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων (Π.Ο.Ε.Σ.Ε.), πρόκειται να πραγματοποιήσει το 1 ον Πανελλήνιο Συνέδριο Εστίασης με θέμα «Ελλήνων γεύσεις» και παράλληλα την

Διαβάστε περισσότερα

1. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï

1. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï 5. ÐÑÏÏÄÏÉ 7 5. ÁñéèìçôéêÞ ðñüïäïò Á ÏìÜäá. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï á = 7 êáé äéáöïñü ù = 3. Óõíåðþò

Διαβάστε περισσότερα

Íá èõìçèïýìå ôç èåùñßá...

Íá èõìçèïýìå ôç èåùñßá... ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÐÅÄÉÏ Íá èõìçèïýìå ôç èåùñßá....1 Ôé ïíïìüæïõìå çëåêôñéêü ðåäßï; Çëåêôñéêü ðåäßï ïíïìüæïõìå ôïí þñï ìýóá óôïí ïðïßï áí âñåèåß Ýíá çëåêôñéêü öïñôßï èá äå èåß äýíáìç. Ãéá íá åîåôüóïõìå áí óå êüðïéï

Διαβάστε περισσότερα

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò.

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. 55 16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. A ÌÝñïò 1. Íá êáôáóêåõüóåéò óôï Function Probe ôç ãñáöéêþ ðáñüóôáóç ôçò y=çìx. Óôïí ïñéæüíôéï Üîïíá íá ïñßóåéò êëßìáêá áðü ôï -4ð

Διαβάστε περισσότερα

Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα!

Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα! Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα! Αφυγραντές Ιονιστές Το κλίμα αλλάζει. Οι αλλαγές που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και που θα δούμε τα επόμενα ογδόντα χρόνια, είναι κυρίως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Ðñïêýðôïõí ôá ðáñáêüôù äéáãñüììáôá.

Ðñïêýðôïõí ôá ðáñáêüôù äéáãñüììáôá. ÌÅÈÏÄÏËÏÃÉÁ Ãéá Ýíá óþìá ðïõ åêôåëåß åõèýãñáììç ïìáëü ìåôáâáëëüìåíç êßíçóç éó ýïõí ïé ôýðïé: õ=õ ï +á. t x=õ. ï t+ át. ÅÜí ôï óþìá îåêéíüåé áðü ôçí çñåìßá, äçëáäþ ç áñ éêþ ôá ýôçôá åßíáé õ ï =0, ôüôå ïé

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Maxi-Cosi Pebble. Η τελευταία λέξη στην ασφάλεια και την άνεση.

Το νέο Maxi-Cosi Pebble. Η τελευταία λέξη στην ασφάλεια και την άνεση. MAXI-COSI Το νέο Maxi-Cosi Pebble. Η τελευταία λέξη στην ασφάλεια και την άνεση. Ανεση 2 τρόποι τοποθέτησης του Maxi-Cosi Pebble: - µε τη βάση Maxi-Cosi FamilyFix (IsoFix). - χωρίς βάση, µε ζώνη ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Áóõìðôùôéêïß Óõìâïëéóìïß êáé Éåñáñ ßá ÓõíáñôÞóåùí

Áóõìðôùôéêïß Óõìâïëéóìïß êáé Éåñáñ ßá ÓõíáñôÞóåùí Áóõìðôùôéêïß Óõìâïëéóìïß êáé Éåñáñ ßá ÓõíáñôÞóåùí Çëßáò Ê. Óôáõñüðïõëïò Ïêôþâñéïò 006 1 Áóõìðôùôéêïß Óõìâïëéóìïß ÎåêéíÜìå äéáôõðþíïíôáò ôïõò ïñéóìïýò ôùí ðýíôå ãíùóôþí áóõìðôùôéêþí óõìâïëéóìþí: Ïñéóìüò

Διαβάστε περισσότερα

e-κτιθέμεθα Αποτυπώνοντας τη δημιουργία δημιουργικώς Εκτύπωση Βιβλιοδεσία Συσκευασία Printing Portal ENTYΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

e-κτιθέμεθα Αποτυπώνοντας τη δημιουργία δημιουργικώς Εκτύπωση Βιβλιοδεσία Συσκευασία Printing Portal ENTYΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ç ðáñáãùãþ ôçò IRIS ÅÊÔÕÐÙÓÅÉÓ åßíáé ðëþñùò êáèåôïðïéçìýíç êáé ðñïóöýñåé ëýóåéò óôïõò ðåëüôåò ôçò óå üëá ôá óôüäéá êáé óå êüèå Ýíôõðï ðñïúüí. Ïé âáóéêýò êáôçãïñßåò õðçñåóéþí ðïõ ðñïóöýñoíôáé ðåñéëáìâüíïõí:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1. Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ -

ΜΑΘΗΜΑ 1. Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ - ΜΑΘΗΜΑ 1 Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ- ΟΡΥΚΤΩΝ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ - ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΡΕΠΤΟΣ ΖΥΓΟΣ- ΕΚΚΡΕΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αρ.Πρωτ. 17α/10/22/ΦΝ 437 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

Το λεύκωμα "Απολιθωμένο

Το λεύκωμα Απολιθωμένο www.lesvosmuseum.gr / www.petrifiedforest.gr Åíá ìïíáäéêü ëåýêùìá ãéá ôïô ÁðïëéèùìÝíï ÄÜóïò ôçò ËÝóâïõ óå ôñåéò ãëþóóåò Το λεύκωμα "Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου" είναι μια πολυτελής τετράχρωμη έκδοση 160 σελίδων,

Διαβάστε περισσότερα

μηχανήματα της αγοράς.

μηχανήματα της αγοράς. Κόφτες πλακιδίων χειρός και ηλεκτρικοί υγράς κοπής, βενζινοκίνητοι και πετρελαιοκίνητοι συμπιεστές εδάφους, λειαντήρες δαπέδων (ελικοπτεράκια) και δονητικοί πήχες μπετόν, αποτελούν την κατηγορία αυτή.

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

1. Íá ëõèåß ç äéáöïñéêþ åîßóùóç (15 ìïí.) 2. Íá âñåèåß ç ãåíéêþ ëýóç ôçò äéáöïñéêþò åîßóùóçò (15 ìïí.)

1. Íá ëõèåß ç äéáöïñéêþ åîßóùóç (15 ìïí.) 2. Íá âñåèåß ç ãåíéêþ ëýóç ôçò äéáöïñéêþò åîßóùóçò (15 ìïí.) ÔÅÉ ËÜñéóáò, ÔìÞìá Ìç áíïëïãßáò ÌáèçìáôéêÜ ÉI, ÅîÝôáóç Ðåñéüäïõ Éïõíßïõ 24/6/21 ÄéäÜóêùí: Á éëëýáò Óõíåöáêüðïõëïò 1. Íá ëõèåß ç äéáöïñéêþ åîßóùóç (15 ìïí.) (3x 2 + 6xy 2 )dx + (6x 2 y + 4y 3 )dy = 2. Íá

Διαβάστε περισσότερα

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 01 01 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 01 01 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 0 σελίδα 02 03 04 05 0608 095 67 8 9 2 22 23 263 39 57 58 5960 6 62 65 6623 0 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ 02 ÃÅÍÉKÁ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÃÉÁ ÔÏ ÐÏËÕÐÑÏÐÕËÅÍÉÏ ANDOM 03 ÉÄÉÏÔÇÔÅÓ ÔÇÓ ÐÑÙÔÇÓ ÕËÇÓ ÔÏÕ AQUAPU 04 ÉÄÉÏÔÇÔÅÓÐËÅÏÍÅKÔÇÌÁÔÁ

Διαβάστε περισσότερα

EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí

EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí SOL353-360.qxd 13/5/2005 10:33 Page 353 A/C Ï ÇÌÁÔÙÍ EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí 04.04.117 04.04.118 04.04.119 04.04.120 ΣΥΜΠ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ SD510 132Α2 12V SANDE ΣΥΜΠ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ SD510HD 119PV7 12V

Διαβάστε περισσότερα

Οικοδομικά Μηχανήματα

Οικοδομικά Μηχανήματα Οικοδομικά Μηχανήματα Βενζινοκίνητοι και πετρελαιοκίνητοι συμπιεστές εδάφους, λειαντήρες δαπέδων (ελικοπτεράκια), δονητικός πήχης μπετού, βενζινοκίνητος κόφτης, είναι τα νέα είδη μας στην κατηγορία αυτή.

Διαβάστε περισσότερα

ÅðåéäÞ ç êëïðþ Ýãéíå êáèçìåñéíüôçôá... Êïéìçèåßôå Üöïâá ìå áíïé ôýò ôéò ìðáëêïíüðïñôåò

ÅðåéäÞ ç êëïðþ Ýãéíå êáèçìåñéíüôçôá... Êïéìçèåßôå Üöïâá ìå áíïé ôýò ôéò ìðáëêïíüðïñôåò ÅðåéäÞ ç êëïðþ Ýãéíå êáèçìåñéíüôçôá... Êïéìçèåßôå Üöïâá ìå áíïé ôýò ôéò ìðáëêïíüðïñôåò Ðáôæïýñé áóöáëåßáò ðáñáäïóéáêïý ôýðïõ Το πατζούρι ασφαλείας παραδοσιακού τύπου σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΩΡΑ Η επίσημη ώρα για τον αγώνα "ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ 2007" είναι 9η του αστεροσκοπείου Αθηνών. Η πληροφόρηση γίνεται με τηλεφωνική κλήση του αριθμού 141. 2. ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Üóêçóç 15. ÕëéêÜ - åîáñôþìáôá äéêôýïõ ðåðéåóìýíïõ áýñá êáé ðíåõìáôéêýò óõóêåõýò

Üóêçóç 15. ÕëéêÜ - åîáñôþìáôá äéêôýïõ ðåðéåóìýíïõ áýñá êáé ðíåõìáôéêýò óõóêåõýò ÕëéêÜ - åîáñôþìáôá äéêôýïõ ðåðéåóìýíïõ áýñá êáé ðíåõìáôéêýò óõóêåõýò Óôü ïé ôçò Üóêçóçò äéüñêåéá Üóêçóçò: 6 äéäáêôéêýò þñåò Óôï ôýëïò ôçò Üóêçóçò ïé ìáèçôýò èá åßíáé éêáíïß: é íá áíáãíùñßæïõí ôá åîáñôþìáôá

Διαβάστε περισσότερα

ÅðéóôçìïíéêÞ ÅðéôñïðÞ

ÅðéóôçìïíéêÞ ÅðéôñïðÞ ÅðéóôçìïíéêÞ ÅðéôñïðÞ Ðñüåäñïò: Ìáßç Êïêêßäïõ Áíôéðñüåäñïò: ÆùÞ Äéïíõóßïõ Ðïëýâéïò Áíäñïýôóïò, ÄçìÞôñçò ÁíôùíáêÜêçò, ÐÝôñïò Âïýâáñçò, Åñéöýëç Äáìéáíïý-Ìáñßíç, ÄçìÞôñçò Äéïíõóßïõ, Êùíóôáíôßíá ÄïãÜíç, ÈáíÜóçò

Διαβάστε περισσότερα

Õäñïëïãéêüò êýêëïò Υδρολογικός κύκλος

Õäñïëïãéêüò êýêëïò Υδρολογικός κύκλος Âéïãåù çìéêïß êýêëïé Êýñéá ãíùñßóìáôá: äåîáìåíþ áðïèήκευσης (Ä.Á.) êáé äåîáìåíþ áíáêύκλωσης äéáêñßíïíôáé óå: áôìïóöáéñéêïýò (Ä.Á. η áôìüóöáéñá, ôýëåéïé) ãåùóöáéñéêïýò (Ä.Á. η ëéèüóöáéñá, áôåëåßò) S êáé

Διαβάστε περισσότερα

ÈÝìáôá Áíáðçñßáò. Αφιέρωμα: Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2008. Η Πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στον κόσμο της Εργασίας.

ÈÝìáôá Áíáðçñßáò. Αφιέρωμα: Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2008. Η Πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στον κόσμο της Εργασίας. Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2008 ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΟ ΔΡΟΜΟ. Η καταπολέμηση της φτώχειας και του αποκλεισμού απαιτεί ένα νέο ριζοσπαστισμό στα αναπηρικά κινήματα της Ευρώπης.

Διαβάστε περισσότερα

Ç åéêüíá ìïõ êáé åãþ...

Ç åéêüíá ìïõ êáé åãþ... Áíáëþóéìïò, (-ç, -ï): Áõôüò ðïõ ìðïñåß íá îïäåõôåß. ÊÜíïíôáò ìéá âüëôá óôçí áãïñü, èá ðáñáôçñþóåé êáíåßò áñêåôü ìáãáæéü ðïõ åìðïñåýïíôáé ÁÍÁËÙÓÉÌÁ åßäç, ãéá õðïëïãéóôýò, ãéá ôï ãñáöåßï, ãéá ìç áíþìáôá.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Οδηγίες για Ορθές Γεωργικές Πρακτικές

Γενικές Οδηγίες για Ορθές Γεωργικές Πρακτικές Γενικές Οδηγίες για Ορθές Γεωργικές Πρακτικές Αναπτυξιακή Αιτωλοακαρνανίας Α.Ε. Μεσολόγγι 2008 Γενικές Οδηγίες για Ορθές Γεωργικές Πρακτικές Έκδοση: Αναπτυξιακή Αιτωλοακαρνανίας Α.Ε. Κύπρου 41, 30 200

Διαβάστε περισσότερα

Ôçò ÌÁÑÈÁÓ ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÕ - ÔÏÐÉÊÇ ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇ ÊÁÉ ÓÄÉÔ

Ôçò ÌÁÑÈÁÓ ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÕ - ÔÏÐÉÊÇ ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇ ÊÁÉ ÓÄÉÔ s60-64.qxd 16/4/2007 11:43 Page 60 Ôçò ÌÁÑÈÁÓ ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÕ - ÉäéùôéêÞ ñçìáôïïéêïíïìéêþ ðñùôïâïõëßá Þ äçìüóéá ñçìáôïäüôçóç éäéùôéêïý êýñäïõò; Οι ΣΔΙΤ σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να αντικαταστήσουν

Διαβάστε περισσότερα

0 np6e6p0(; T O U A.I Tr\q n.e.a. A.M.. oaq K Q A E I as auvespiaar) CTTIC; 2 AcKcpppiou

0 np6e6p0(; T O U A.I Tr\q n.e.a. A.M.. oaq K Q A E I as auvespiaar) CTTIC; 2 AcKcpppiou /II 2014 13:40 FAX 2551033552 T E D K N. E V R O U ool ANATOAIKirs MAKKAONIAV epakhs: la^.a/voti: itamovoc KupiaKidii 17 Ko^oTiivi'] 28-1! -2014 ApiO.i.npo)T : 726 Ko^ioTTivii 69 100 Tr >.:253l0-21975,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (cosφ) 1,0 1,0 1,0 1,0 ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ DC (Volt) 12 12 12 12 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ AVR AVR AVR AVR

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (cosφ) 1,0 1,0 1,0 1,0 ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ DC (Volt) 12 12 12 12 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ AVR AVR AVR AVR ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Οι πλέον αξιόπιστες γεννήτριες στην κατηγορία τους, µε προσεγµένα υλικά κατασκευής, φινίρισµα και εξοπλισµό. Επίσης, έχουν µεγάλη δεξαµενή καυσίµου για µεγαλύτερη αυτονοµία - διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò ðñüóïøçò:

Διαβάστε περισσότερα

ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ

ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ (ΠPAKTIKA ΣYNE PIOY) Eπιµέλεια: Nότα Mακρυγιάννη - Πλακιά, Πρόεδρος Aρχαιολογικού Λαογραφικού Πολιτιστικού Συλλόγου Mουζακίου Mάνθος Παπάγγελος, Yπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

4.5 ÁóêÞóåéò çìéêþò éóïññïðßáò ìå åðßäñáóç óôç èýóç éóïññïðßáò

4.5 ÁóêÞóåéò çìéêþò éóïññïðßáò ìå åðßäñáóç óôç èýóç éóïññïðßáò 4.5 ÁóêÞóåéò çìéêþò éóïññïðßáò ìå åðßäñáóç óôç èýóç éóïññïðßáò Óôéò áóêþóåéò ìå åðßäñáóç óôç èýóç ìéáò éóïññïðßáò ãßíåôáé áíáöïñü óå ðåñéóóüôåñåò áðü ìßá èýóåéò éóïññïðßáò. Ïé èýóåéò éóïññïðßáò åßíáé äéáäï

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ένα ιδιαιτέρως ευαίσθητο ζήτημα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ένα ιδιαιτέρως ευαίσθητο ζήτημα ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 2ï - AÑ. Ö. 7ï - AÐÑÉËÉÏÓ - ÌÁÚÏÓ - ÉÏÕÍÉÏÓ 2011 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ÊÁÔÁËÏÃÏÓ ÄÉÁÃÑÁÌÌÁÔÙÍ - ÐÉÍÁÊÙÍ - ÅÉÊÏÍÙÍ... 21 ÐÑÏËÏÃÏÓ... 27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 31 ΟΡΙΣΜΟΙ... 32 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ... 33 ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ... 34 ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΑΛΑΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Freshen up your smile! Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν

Freshen up your smile! Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 26 Freshen up your smile! ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÓÔÇ ÁÈÅÚÁ ÊÁÉ ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ Ç ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÔÙÍ ÁËÂÁÍÙÍ ÊÁÈÏËÉÊÙÍ ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁ: ¼ôáí ï åíáò áðü ôïõò äýï äåí ðéóôåýåé

ÐÉÓÔÇ ÁÈÅÚÁ ÊÁÉ ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ Ç ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÔÙÍ ÁËÂÁÍÙÍ ÊÁÈÏËÉÊÙÍ ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁ: ¼ôáí ï åíáò áðü ôïõò äýï äåí ðéóôåýåé ÄÉÌÇÍÉÁÉÏ ÊÁÈÏËÉÊÏ ÐÅÑÉÏÄÉÊÏ ÈÑÇÓÊÅÕÔÉÊÏÕ & ÊÏÉÍÙÍÉÊÏÕ ÐÑÏÂËÇÌÁÔÉÓÌÏÕ ÔÅÕ ÏÓ 1050 ÌÁÑÔÉÏÓ-ÁÐÑÉËÉÏÓ 2008 ÔéìÞ ôåý ïõò: 5 åõñþ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÁÈÅÚÁ ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ Ç ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÔÙÍ ÁËÂÁÍÙÍ ÊÁÈÏËÉÊÙÍ ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

ôåý ïò 08 ùñßò áíôßôéìï

ôåý ïò 08 ùñßò áíôßôéìï . áíôéåîïõóéáóôéêþ åðéèå þñçóç, Èåóóáëïíßê ç, ìüñôéïò 2007 ôåý ïò 08 ùñßò áíôßôéìï Ôï Black Out ìðáßíåé áéóßùò óôïí 3ï ñüíï æùþò ôïõ. Ôï ðñþôï ôåý- ïò (ìå áñéèìü #00) ôçò áíôéåîïõóéáóôéêþò åðéèåþñçóçò

Διαβάστε περισσότερα

Οëïé ïé åéäéêïß éó õñßæïíôáé. Σôá íçóéü ôá ïðïßá åîáñôþíôáé. Âéïëïãéêüò Êáèáñéóìüò, ôá ëüèç êáé ôá ðüèç ôïõ...

Οëïé ïé åéäéêïß éó õñßæïíôáé. Σôá íçóéü ôá ïðïßá åîáñôþíôáé. Âéïëïãéêüò Êáèáñéóìüò, ôá ëüèç êáé ôá ðüèç ôïõ... Äéáöùíþ ìå ü,ôé ëåò^ áëëü èá õðåñáóðéóèþ ìý ñé èáíüôïõ ôï äéêáßùìü óïõ íá ôï ëåò. ÂÏËÔÁÉÑÏÓ ΙΔΡΥΤΗΣ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗΣ ΕΚΔΟΤΡΙΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗ. ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

e-book ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ. ΚΩΔ. Λ. Τ.

e-book ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ. ΚΩΔ. Λ. Τ. Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚA Ομήρου Οδύσσεια, Α Γυμνασίου A. Παπαγεωργίου 6488 (αναλυτική έκδοση) 17,90 7632 5,99 7287 (συντομευμένη έκδοση) 15,28 5863 Ηροδότου Ιστορίες, Α Γυμνασίου Α. Κοκοβίνος 19,36

Διαβάστε περισσότερα

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ www.exanatolis.gr Κώστας Λεβαντής: Το κράτος παρανοµεί Óåë.18-19 Η καρδιά της Ανατολικής Αττικής δύο και πλέον µήνες κτυπάει

Διαβάστε περισσότερα

MARATHON TX-1 (7882-000)

MARATHON TX-1 (7882-000) ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΙΑ ΡΟΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ MARATHON TX-1 (7882-000) Παρόµοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΑ τα προϊόντα της KETTLER είναι σχεδιασµένα µε τους τελευταίους

Διαβάστε περισσότερα

To èýìá: Ïé äéáæåõãìýíïé ìýóá óôçí Åêêëçóßá ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ÓÔÇÍ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÓÔÏÍ ÐÏËÉÔÉÓÌÏ

To èýìá: Ïé äéáæåõãìýíïé ìýóá óôçí Åêêëçóßá ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ÓÔÇÍ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÓÔÏÍ ÐÏËÉÔÉÓÌÏ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ ÅDITORIAL Áíïé ôïß Ïñßæïíôåò Áããåëéïöüñïò Êùäéêüò: 1044 Ýôïò ßäñõóçò: 1900 Éäéïêôçóßá: Ðßóôç & ÆùÞ ÁóôéêÞ Ìç ÊåñäïóêïðéêÞ Åôáéñåßá Ì. Âüäá 28 & Óìýñíçò 27, 10439 ÁèÞíá www.jesuits.gr Åêäüôçò

Διαβάστε περισσότερα

Baby Bath Onda Evolution ÊÜèå øáñüêé ðñýðåé íá êïëõìðüåé óôç äéêþ ôïõ èüëáóóá.

Baby Bath Onda Evolution ÊÜèå øáñüêé ðñýðåé íá êïëõìðüåé óôç äéêþ ôïõ èüëáóóá. OK BABY Baby Bath Onda Evolution ÊÜèå øáñüêé ðñýðåé íá êïëõìðüåé óôç äéêþ ôïõ èüëáóóá. Áðü 0 Ýùò 12 ìçíþí Ôï äéêü óáò "øáñüêé" äå ãåííþèçêå óôç èüëáóóá êáé ðñýðåé íá åîïéêåéùèåß ìå ôï íåñü ìå ôïí ðéï áóöáëþ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΑΠΑΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΣΑΒΙ ΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΑΠΑΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΣΑΒΙ ΙΑ ÄÑÁÐÁÍÁ 6501-6501 (6501Χ) 6501 6501X 70 ÔÅ ÍÉÊÁ ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ 6501 6501 Éêáíüôçôá ïðþò: Ξύλο/Μέταλλο Ö 9/6,5 mm 230W 230W Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï 4500 rpm 4500 rpm 0,9 kg 0,9 kg Ôóïê Ö 6 mm (3/8 x24 F) ÔéìÞ

Διαβάστε περισσότερα

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας 17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας Á ãá ðç ôïß Óõ íü äåë öïé, ÇÅë ëç íé êþ Å ôáé ñåß á Management Õ ðç ñå óéþí Õ - ãåßáò (ÅÅÌÕÕ) áíáããýëëåé ôï 17ï ÅôÞóéï ÓõíÝäñéü ôçò, ðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß

Διαβάστε περισσότερα

(Á 154). Amitraz.

(Á 154). Amitraz. ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 13641 ñèñï 4 (Üñèñï 3 ôçò Ïäçãßáò 2001/99/ÅÊ) Ïé äéáôüîåéò ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò éó ýïõí áðü ôçí 1ç Éïõëßïõ 2002. Ç ðáñïýóá áðüöáóç íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá

Διαβάστε περισσότερα

Select only the best. å ß ä ç ã ñ á ö å ß ï õ. w w w. d i a l e c t o s. g r

Select only the best. å ß ä ç ã ñ á ö å ß ï õ. w w w. d i a l e c t o s. g r Select only the best å ß ä ç ã ñ á ö å ß ï õ w w w. d i a l e c t o s. g r m a d e i n G e r m a n y No design writes better 4 pen scribble pico AL-star agenda & spirit Ο πλήρης κατάλογος LAMY στην ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Η άβολη αλήθεια ΠΕΝΤΕ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η άβολη αλήθεια ΠΕΝΤΕ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ σελ.12 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ εκέµβριος 2006 Αρ. φύλλου 01 ΕΚ ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η άβολη αλήθεια µια υπόθεση που µας αφορά άµεσα Η εφιαλτική υπερθέρµανση του πλανήτη δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-616-0

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-616-0 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Πονηρούλης ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ιονύσης Καραβίας ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

LEADERS IN LUBRICANTS. ISO 9001 ðéóôïðïéçìýíï óýóôçìá äéáóöüëéóçò ðïéüôçôáò

LEADERS IN LUBRICANTS. ISO 9001 ðéóôïðïéçìýíï óýóôçìá äéáóöüëéóçò ðïéüôçôáò LEADERS IN LUBRICANTS ISO 9001 ðéóôïðïéçìýíï óýóôçìá äéáóöüëéóçò ðïéüôçôáò Ð ñïúüíôá & Õ ðçñåóßåò ÅÍÁÓ ÁÎÉÏÐÉÓÔÏÓ ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÇÓ ÊÁÉ ÐÑÏÌÇÈÅÕÔÇÓ Η L.E. είναι αφιερωμένη στη μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες

ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ Αθήνα, 10 Αυγούστου 2012 Αρ. Πρωτ: Δ6Δ 1114741

Διαβάστε περισσότερα

Επιστροφή στο σπίτι. Ψυγεία. Μονόθυρα, Δίθυρα No Frost, Καταψύκτες

Επιστροφή στο σπίτι. Ψυγεία. Μονόθυρα, Δίθυρα No Frost, Καταψύκτες Επιστροφή στο σπίτι Ψυγεία Μονόθυρα, Δίθυρα No Frost, Καταψύκτες Ψυγεία PHILCO Για περισσότερα από 80 χρόνια οι οικιακές συσκευές PHILCO έχουν διακριθεί για την ποιότητα και την αξιοπιστία τους σε συνδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

ÊÁÍÁËÉA ÁÐÏ ÐÏËÕÌÅÑÉÊÏ ÌÐÅÔÏÍ

ÊÁÍÁËÉA ÁÐÏ ÐÏËÕÌÅÑÉÊÏ ÌÐÅÔÏÍ ÔÕÐÏÕ SELF ñþóåéò: þñïé ÓôÜèìåõóçò Äñüìïé áìçëþò êõêëïöïñßáò Ðåæüäñïìïé ÐåñéâÜëëïíôåò þñïé ðéóßíáò X Self Áðïôåëïýí ôçí éäáíéêüôåñç åðáããåëìáôéêþ ëýóç óå þñïõò üðïõ äåí õðüñ ïõí õøçëýò áðáéôþóåéò ãéá áíôï

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012

ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012 Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδική Συγκέντρωση στη Πλατεία Κλαυθμώνος, στις 11.00 π.μ. Πορεία

Διαβάστε περισσότερα

Μην απελπίζεστε... Κ ΙΝ Η Σ Η ΛΕΜΟΝΑΣ. www.exanatolis.gr. Αφορά όλες τις µάρκες αυτοκινήτων

Μην απελπίζεστε... Κ ΙΝ Η Σ Η ΛΕΜΟΝΑΣ. www.exanatolis.gr. Αφορά όλες τις µάρκες αυτοκινήτων ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 43 www.exanatolis.gr Μην απελπίζεστε... Ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ (Γενική Οµοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος) κ. Γιώργος Λεχουρίτης σας καθοδηγεί µε ποιούς

Διαβάστε περισσότερα

ÈÅÌÁ 1ï. ÈÅÌÁ 2ï. ÈÅÌÁ 3ï. Óåë. 1 ÃÕÌÍÁÓÉÏ ÈÅÌÁÔÁ ÃÑÁÐÔÙÍ ÅÎÅÔÁÓÅÙÍ ÐÅÑÉÏÄÏÕ ÌÁÚÏÕ-ÉÏÕÍÉÏÕ Ó ÏËÉÊÏ ÅÔÏÓ ÔÁÎÇ: Â ÌÁÈÇÌÁ: ÖÕÓÉÊÇ ÅÉÓÇÃÇÔÇÓ:

ÈÅÌÁ 1ï. ÈÅÌÁ 2ï. ÈÅÌÁ 3ï. Óåë. 1 ÃÕÌÍÁÓÉÏ ÈÅÌÁÔÁ ÃÑÁÐÔÙÍ ÅÎÅÔÁÓÅÙÍ ÐÅÑÉÏÄÏÕ ÌÁÚÏÕ-ÉÏÕÍÉÏÕ Ó ÏËÉÊÏ ÅÔÏÓ ÔÁÎÇ: Â ÌÁÈÇÌÁ: ÖÕÓÉÊÇ ÅÉÓÇÃÇÔÇÓ: ÃÕÌÍÁÓÉÏ ÈÅÌÁÔÁ ÃÑÁÐÔÙÍ ÅÎÅÔÁÓÅÙÍ ÐÅÑÉÏÄÏÕ ÌÁÚÏÕ-ÉÏÕÍÉÏÕ Ó ÏËÉÊÏ ÅÔÏÓ ÔÁÎÇ: Â ÌÁÈÇÌÁ: ÖÕÓÉÊÇ ÅÉÓÇÃÇÔÇÓ: Çì/íßá: ÈÅÌÁ 1ï Äýï áõôïêßíçôá Á êáé Â êéíïýíôáé ìå ìýóåò ôá ýôçôåò 60km/h êáé 90km/h êáé äéáíýïõí

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών

Στοιχεία Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών 1 Στοιχεία Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 30 Η ΕΚΠ. ΠΕΡ. ΣΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 2 3 Θεόδωρος Δ. Παρασκευόπουλος Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ. âéâëßá. Ôé ðéóôåýïõí ïé ëëçíåò êáèïëéêïß. ñåõíá: 3ç ÓÕÍÁÎÇ ÔÇÓ ÊÁÈÏËÉÊÇÓ ÅÊÊËÇÓÉÁÓ

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ. âéâëßá. Ôé ðéóôåýïõí ïé ëëçíåò êáèïëéêïß. ñåõíá: 3ç ÓÕÍÁÎÇ ÔÇÓ ÊÁÈÏËÉÊÇÓ ÅÊÊËÇÓÉÁÓ ÄÉÌÇÍÉÁÉÏ ÊÁÈÏËÉÊÏ ÐÅÑÉÏÄÉÊÏ ÈÑÇÓÊÅÕÔÉÊÏÕ & ÊÏÉÍÙÍÉÊÏÕ ÐÑÏÂËÇÌÁÔÉÓÌÏÕ ENTYÐÏ ÊËÅÉÓÔÏ ÁÑ. ÁÄÅÉÁÓ 1091/9 ÊÅÌÐÁ Oäüò: Óìýñíçò 27-10439 ÁÈÇÍÁ Êùäéêüò: 1044 ÔÅÕ ÏÓ 1049 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ-ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ 2008 ÔéìÞ ôåý

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 4ï - AÑ. Ö. 16ï - ÉÏÕËÉÏÓ - ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ - ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2013 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

11 ÌÁÑÔÉÏÕ 2014 0,59 ÅÕÑÙ

11 ÌÁÑÔÉÏÕ 2014 0,59 ÅÕÑÙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 1.338,68-0,19% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 118,09 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ Ï ÁÐÏÊÑÉÁÔÉÊÏÓ ÏÑÏÓ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ. H éóôïñéêþ óçìáóßá ôçò ÅëëçíéêÞò ÅðáíÜóôáóçò ôïõ 1821

Ç ÂÇÑÁ Ï ÁÐÏÊÑÉÁÔÉÊÏÓ ÏÑÏÓ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ. H éóôïñéêþ óçìáóßá ôçò ÅëëçíéêÞò ÅðáíÜóôáóçò ôïõ 1821 ôïò 10 ï ö. 54 ï ÌÜñôéïò-Áðñßëéïò 2005 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση περιεχομένου με σκοπό να διερευνηθούν οι επιστημονικές προσεγγίσεις που απαντώνται σε ένα απόσπασμα εγχειριδίου Φυσικής της ΣΤ Δημοτικού

Ανάλυση περιεχομένου με σκοπό να διερευνηθούν οι επιστημονικές προσεγγίσεις που απαντώνται σε ένα απόσπασμα εγχειριδίου Φυσικής της ΣΤ Δημοτικού Ανάλυση περιεχομένου με σκοπό να διερευνηθούν οι επιστημονικές προσεγγίσεις που απαντώνται σε ένα απόσπασμα εγχειριδίου Φυσικής της ΣΤ Δημοτικού ΓΕΩΡΓΙΆΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΉ ΤΕΑΠΗ Ερωτήματα Το συγκεκριμένο απόσπασμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: κ.κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Υπουργό Οικονομικών Δ/ΝΣΗ: Νίκης 5-7, Αθήνα, 101 80

ΠΡΟΣ: κ.κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Υπουργό Οικονομικών Δ/ΝΣΗ: Νίκης 5-7, Αθήνα, 101 80 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΩΝ, (ΠΑΝ.Ε.Π.Ο.) Βεραντζέρου 15 (5 ος Όροφος), Τ.Κ. 106 77, Αθήνα http://www.panepo.gr, e-mail: panepo@panepo.gr ΠΡΟΣ: κ.κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Υπουργό Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

14 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ

14 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 499,56 + 2,09% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 33,10 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΤΥΠΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ E.R.C. 3 E.R.C. 4 F ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ 20701 ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ Áñ. Öýëëïõ 1579 18

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Β. στον επίκουρο καθηγητή κ. Φορτομάρη Πασχάλη που μας στηρίζει με κάθε δυνατό τρόπο

Ν.Β. στον επίκουρο καθηγητή κ. Φορτομάρη Πασχάλη που μας στηρίζει με κάθε δυνατό τρόπο αδέσποτος / 1 αδέσποτος / 2 Στο τέλος μιας πραγματικά γεμάτης χρονιάς για την I.V.S.A. Θεσσαλονίκης, τι καλύτερο από ένα νέο τεύχος Αδέσποτου; Μια δημιουργική χρονιά που κορυφώθηκε με την «1η Ημερίδα Φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

w ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ Ç ÅËËÁÄÁ ÊÁÉ Ç ÅÅ ÓÔÇ ÄÉÍÇ ÌÉÁÓ ÁÔÅËÅÉÙÔÇÓ ÐÑÏÂÏÊÁÔÓÉÁÓ ÇäéáêïììáôéêÞ çãåóßá ôùí ÐáðáíäñÝïõ-ÂåíéæÝëïõ, ÓáìáñÜ,

w ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ Ç ÅËËÁÄÁ ÊÁÉ Ç ÅÅ ÓÔÇ ÄÉÍÇ ÌÉÁÓ ÁÔÅËÅÉÙÔÇÓ ÐÑÏÂÏÊÁÔÓÉÁÓ ÇäéáêïììáôéêÞ çãåóßá ôùí ÐáðáíäñÝïõ-ÂåíéæÝëïõ, ÓáìáñÜ, Áðü ôç óôü ôç ôïõ èá îáíáãåííçèåß ôï ÊÊÅ Í. Æá áñéüäçò w ÍÅÁ ÐñïëåôÜñéïé üëùí ôùí ùñþí, êáôáðéåæüìåíá Ýèíç êáé ëáïß åíùèåßôå! ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÃÑÁÖÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

Å.Å.Ì.Å. Tá ÍÝá ôçò. Ôåôñáìçíéáßá ÅíçìåñùôéêÞ êäïóç ôçò ÅëëçíéêÞò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç. ôïò 16ï, Ôåý ïò 48-49, ÌÜéïò-ÓåðôÝìâñéïò 2013

Å.Å.Ì.Å. Tá ÍÝá ôçò. Ôåôñáìçíéáßá ÅíçìåñùôéêÞ êäïóç ôçò ÅëëçíéêÞò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç. ôïò 16ï, Ôåý ïò 48-49, ÌÜéïò-ÓåðôÝìâñéïò 2013 ÓõíäåäåìÝíï ìýëïò êáé Åêðñüóùðïò ôçò Äéåèíïýò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç (ISME) óôçí ÅëëÜäá Tá ÍÝá ôçò Å.Å.Ì.Å. Ôåôñáìçíéáßá ÅíçìåñùôéêÞ êäïóç ôçò ÅëëçíéêÞò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç ôïò 16ï,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ. 2) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας:

ΠΑΡΟΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ. 2) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÓÔÇÍ 8ÇÌÅÑÇ ÅÊÄÑÏÌÇ ÌÁÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕÐÏËÇ - ÁÃÊÕÑÁ - ÊÁÐÐÁÄÏÊÉÁ. 16 Ýùò 23 Áõãïýóôïõ 2003

Ç ÂÇÑÁ ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÓÔÇÍ 8ÇÌÅÑÇ ÅÊÄÑÏÌÇ ÌÁÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕÐÏËÇ - ÁÃÊÕÑÁ - ÊÁÐÐÁÄÏÊÉÁ. 16 Ýùò 23 Áõãïýóôïõ 2003 ôïò 8 ï ö. 43 ï ÌÜéïò-Éïýíéïò 2003 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

µµ Setup : µ 2005

µµ Setup : µ 2005 µµ Setup : 389194-152 µ 2005 µ 1 µµ Setup 2 µµ Setup 3 µµ Setup 4 µµ Setup 0DLQ ± 6H XULW\ ± 6\VWHP&RQILJXUDWLRQ ± 'LDJQRVWL V± µµ Setup ii 1 µµ Setup Ôï âïçèçôéêü ðñüãñáììá Setup óüò äßíåé ôç äõíáôüôçôá

Διαβάστε περισσότερα

Κáëü åßíáé íá ãíùñßæïõìå. ΜÝ ñé åäþ êáëü. Ìå. Λüãéá üìùò ôá ïðïßá öïâüìáóôå. Σé ôéñßæåé áíáãêáóôéêü ôï. Ζ η τ ε ί τ α ι... Μ π ρ ο σ τ ά ρ η ς

Κáëü åßíáé íá ãíùñßæïõìå. ΜÝ ñé åäþ êáëü. Ìå. Λüãéá üìùò ôá ïðïßá öïâüìáóôå. Σé ôéñßæåé áíáãêáóôéêü ôï. Ζ η τ ε ί τ α ι... Μ π ρ ο σ τ ά ρ η ς PRESS +7 P R E S S POST P O S T Äéáöùíþ ìå ü,ôé ëåò^ áëëü èá õðåñáóðéóèþ ìý ñé èáíüôïõ ôï äéêáßùìü óïõ íá ôï ëåò. ÂÏËÔÁÉÑÏÓ ñüíïò 33ïò Áñ. Öýëëïõ 389-390 ÌÜúïò Éïýíéïò 2012 ÊÙÄÉÊÏÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇÓ ÅÐÏÐÔÅÉÁÓ

Διαβάστε περισσότερα

e-book ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ.

e-book ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ. A' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ. ΚΩΔ. Λ. Τ. Α. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚA 6488 Ομήρου Οδύσσεια, Α Γυμνασίου A. Παπαγεωργίου 22,21 7632 8,00 7287 Ομήρου Οδύσσεια, Α Γυμνασίου A. Παπαγεωργίου 15,14 (συντομευμένη

Διαβάστε περισσότερα

Fe - Ni - Cr - C. (70% - 80% Cu êáé 30% - 20% Æn).

Fe - Ni - Cr - C. (70% - 80% Cu êáé 30% - 20% Æn). 1.5. Ìßãìáôá Äéáëýìáôá Ôáîéíüìçóç Äéáëõôüôçôá Ðåñéåêôéêüôçôá. Ìå áíüìéîç äýï Þ ðåñéóóüôåñùí çìéêþí ïõóéþí ðïõ äåí áíôéäñïýí ìåôáîý ôïõò, ðñïêýðôåé Ýíá åßäïò ýëçò ðïõ ïíïìüæåôáé ìßãìá. Ôá ìßãìáôá äéáêñßíïíôáé

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : Πρόσβαση σε έγγραφα. Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Θ Ε Μ Α : Πρόσβαση σε έγγραφα. Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Βαθμός Ασφαλείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Èåùñßá ÃñáöçìÜôùí: ÔáéñéÜóìáôá

Èåùñßá ÃñáöçìÜôùí: ÔáéñéÜóìáôá Èåùñßá ÃñáöçìÜôùí: ÔáéñéÜóìáôá ÄçìÞôñçò ÖùôÜêçò ÔìÞìá Ìç áíéêþí Ðëçñïöïñéáêþí êáé Åðéêïéíùíéáêþí ÓõóôçìÜôùí ÐáíåðéóôÞìéï Áéãáßïõ, 83200 Êáñëüâáóé, ÓÜìïò Email: fotakis@aegean.gr 1 Âáóéêïß Ïñéóìïß êáé Ïñïëïãßá

Διαβάστε περισσότερα

ÁðáñéèìçôÝò- ÓõãêñéôÝò

ÁðáñéèìçôÝò- ÓõãêñéôÝò ÊåöÜëáéï 5 ÁðáñéèìçôÝò- ÓõãêñéôÝò Åðéäéùêüìåíïé óôü ïé: ¼ôáí ïëïêëçñþóåôå ôç ìåëýôç áõôïý ôïõ êåöáëáßïõ, èá åßóôå éêáíïß: é íá ðåñéãñüöåôå ôéò åíôïëýò ðïõ ñçóéìïðïéïýíôáé ãéá ôïí ðñïãñáììáôéóìü ôùí áðáñéèìçôþí

Διαβάστε περισσότερα

Microfocus NetExpress

Microfocus NetExpress Microfocus NetExpress Ôï NetExpress åßíáé ôï ðéï ðñüóöáôï ïëïêëçñùìýíï ðåñéâüëëïí åñãáóßáò ôçò Micro Focus ðïõ åîáóöáëßæåé ôçí áýîçóç ôçò ðáñáãùãéêüôçôáò ôïõ ðñïãñáììáôéóôþ êáé ôç äõíáôüôçôá áîéïðïßçóçò

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ. 10x. τηλ 210 77.55.900, 2310 253.800 fax 210 77.55.009, 2310 253.802. info@dentalvision.

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ. 10x. τηλ 210 77.55.900, 2310 253.800 fax 210 77.55.009, 2310 253.802. info@dentalvision. Evetric Προσφορά Α: Με την αγορά δύο (2) κασετινών 8x3,5gr., σε χρώματα Α1, Α2, Α3, Α3,5, Β2, C2, T, A3,5 Dentin Παίρνετε δώρο* 1 κασετίνα (4x3,5gr. σε χρώματα Α2x2, Α3x2 και 1 φιαλίδιο συγκολλητικού παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα