ÔÅÔÑÁÌÇÍÇ ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÅÕ ÏÓ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ÔÅÔÑÁÌÇÍÇ ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÅÕ ÏÓ 13-2009"

Transcript

1 21x29greek.indd 1 19/11/09 17:23:01 ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ óåë. 2-3 Ç êáéíïôïìßá ôçò Syngenta ãéá ôçí êáôáðïëýìçóç ôïõ ðåñïíüóðïñïõ óôï áìðýëé ÔÅÔÑÁÌÇÍÇ ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÅÕ ÏÓ Ëåùö. Áíèïýóáò - Ô.Ê , Áíèïýóá ÁôôéêÞò Ôçë.: , Fax: δίζει τη δράση του ενζύ- µου óåë. 4-6 ÅíåñãåéáêÝò êáëëéýñãåéåò: ÅðÝíäõóç, äéêáßùóç êáé åëðßäá Áãáðçôïß ÓõíåñãÜôåò, Áõôü åßíáé ôï ôåëåõôáßï ôýõ ïò ôïõ 2009 êáé åäþ ìðïñåßôå íá âñåßôå ðëçñïöïñßåò: óåë. 7-8 Ãéá ôï íýï ìõêçôïêôüíï ôçò Syngenta, ôï Pergado, ãéá ôçí êáôáðïëýìçóç ôçò ôïìüôáò Kumato «ÅîáéñåôéêÝò ïé ðñïïðôéêýò ôïõ ðåñïíüóðïñïõ óôï áìðýëé óôçí åõñùðáúêþ ADVERTORIAL SYNGENTA HELLAS A.E.B.E. B 6/28 ΣABBATO 7 & KYPIAKH 8 ΦEBPOYAPIOY 2009 Ãéá ôç óõíåéóöïñü ôçò Syngenta êáé åëëçíéêþ áãïñü» óôéò åíåñãåéáêýò êáëëéýñãåéåò, ðëçñïöïñßåò ãéá ôïí çëßáíèï êáé ôçí åëáéï- óåë ΑXIAL & TRAXOS: Η νέα πρόταση της Syngenta για τη ζιζανιοκτονία σιτηρών νέα πρόταση της σε δύο διαφορετικά σηµεία του Syngenta για τη ζιζανιοκτονία σιτηρών επικεπλάστη και το κυτόπλασµα. φυτικού κυττάρου, στο χλωροêñüìâç Η ντρώνεται στην καινοτοµία της Το Pinoxaden προσλαµβάνεται Ãéá ôçí ôïìüôá Kumato êáé ôéò åîáéñåôéêýò ôçò ðñïïðôéêýò óôçí åõñùðáéêþ To Pinoxaden είναι νέας γενιάς σόµενα σηµεία του φυτού µε α- νέας δραστικής ουσίας κυρίως µέσω των φύλλων. Είναι Pinoxaden. διασυστηµατικό µόριο και µεταφέρεται γρήγορα στα αναπτυσ- H καινοτοµία του Pinoxaden µεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο νοδική και καθοδική κίνηση. êáé ôçí åëëçíéêþ áãïñü για αγρωστώδη ζιζάνια στην Το Pinoxaden είναι δραστική καλλιέργεια των σιτηρών. ουσία µε χαµηλή τοξικότητα, ε- Aνακαλύφθηκε το 1997 στα εργαστήρια της Syngenta και ανακή δράση στο έδαφος. Έχει µέ- νώ δεν εµφανίζει υπολειµµατι- Ãéá ôçí áåéöüñï äéá åßñéóç ôùí æéæáíßùí óôçí êáëëéýñãåéá ôùí óéôçñþí êáé ôéò ðñïôüóåéò χρήση σε σιτάρι και κριθάρι. ôçò Το δάφους Syngenta και δεν εκπλύνεται στα πτύχθηκε σε όλο τον κόσµο, για τρια κινητικότητα εντός του ε- Pinoxaden, αποτελεί πλέον, ση- υπόγεια ύδατα. µείο αναφοράς για τη ζιζανιοκτονία σιτηρών σε όλο τον κό- Syngenta έχει αναπτύξει µία οι- Με βάση το Pinoxaden, η ðïëëü åíäéáöýñïíôá ãéá ôçí åðýíäõóç óðüñïõ σµο. κογένεια προϊόντων µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: ðïõ το Αxial 100 Ýñ åôáé ãå- Åëðßæïõìå íá âñåßôå ñþóéìåò ðëçñïöïñßåò ãéá ìéá íýá ñïíéü Η καινοτοµία του Pinoxaden ε- ξασφαλίζει αποτελεσµατικό έ- ΕC και Τraxos 200 EC. λεγχο όλων των σηµαντικών ζιζανίων, Syngenta, απαράµιλλη ασφάλεια èá AXIAL åßìáóôå 100 EC: êïíôü óáò. H áåéöüñïò κριθάρι. äéá åßñéóç ìüôç ðñïêëþóåéò. ¼ëïé åìåßò, ïé Üíèñùðïé ôçò Καλλιεργώ για την καλλιέργεια και µεγάλη H νέα τεχνολογία i Τί ζιζανιοκτόνο να χρησιµοποιήσω; ÔÝëïò, èá èýëáìå íá óáò åíçìåñþóïõìå, üðùò óßãïõñá ðïëëïß áðü åóüò Ý åôå ðáñáôçñþóåé, üôé åäþ êáé ðåñßðïõ 3 ìþíåò άλλων ç ζιζανιοκτόνων éóôïóåëßäá που κυσίζεται ìáò αποκλειστικά åßíáé στην τε- õðü áíáêá- ôùí óéôçñþí ευελιξία στην εφαρµογή. Το Axial 100 EC είναι το νέο ε- ôùí æéæáíßùí óôçí êáëëéýñãåéá Η χηµική οµάδα του Pinoxaden κλεκτικό µεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο της Syngenta που βα- Αxial, και καταπολέµησε όλα τα ζιζάνια. είναι διαφορετική από αυτή των κλοφορούν στην αγορά. χνολογία του Τί επιλέγω όταν έχω µεγάλο ôáóêåõþ. Õðïó üìáóôå üìùò íá åßìáóôå óýíôïìá êïíôü óáò ìå ôçí áíáíåùìýíç To Pinoxaden παρεµποδίζει τη δράση του ενζύµου (ΑCCase), πρόβληµα ήρας στο χωράφι µου; το οποίο είναι απαραίτητο για éóôïóåëßäá ìáò, ìå ðïëëýò ðëçñïöïñßåò êáé τη σύνθεση êáèçìåñéíýò των λιπαρών οξέων, παρεµβαίνοντας µε αυτό åíçìåñþóåéò. ÌÝ ñé Επιλέγω Αxial. óåë. 12 ôüôå, ðáñáêáëïýìå ìç äéóôüæåôå íá åðéêïéíùíåßôå ìáæß ìáò ãéá ïðïéáäþðïôå ðëçñïöïñßá Þ åíçìýñùóç ñåéüæåóôå. άλλα ζιζανιοκτόνα τον τρόπο στο σχηµατισµό των κυτταρικών µεµβρανών. ιαφέρει από τα της κατηγορίας Óáò åõ üìáóôå ïëüøõ á áñïýìåíá ñéóôïýãåííá του, γιατί εµπο- êáé ÊáëÞ ñïíéü! Pinoxaden. Mπορεί να χρησιµοποιηθεί µε ασφάλεια σε κριθάρι και σιτάρι. Καταπολεµά ευρύ φάσµα α- γρωστωδών ζιζανίων όπως α- γριόβρωµη, ήρα, αλεπονουρά, φάλαρη, ανεµόχορτο, µονοετείς πόες. Συνιστώµενη δόση για την καταπολέµηση όλων των ζιζανίων είναι τα 45 κ.εκ./στρ. Είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικό όταν το κυρίαρχο πρόβληµα είναι η ήρα. Το Axial 100 EC µπορεί να ε- νο για σιτάρι και κριθάρι Ç Syngenta φαρµοσθεί óôçí από åðýíäõóç τα 2 φύλ- óðüñïõ λα ως τoν πρώτο κόµβο. Eίναι ασφαλές για τις καλλιέργειες που εναλλάσσονται µε τα σιτηρά. Έτσι, ο παραγωγός έχει τη δυνατότητα να επιλέξει χωρίς περιορισµούς την επόµενη καλλιέργεια. Συνδυάζεται µε αρκετά πλατυφυλλοκτόνα, ώστε να προσφέρει ζιζανιοκτονία µε ένα πέρασµα. Ενδεικτικά, µπορεί να συνδυασθεί µε τα παρακάτω σκευάσµατα: Logran, Granstar, Glean, Brominal, Bromotril, Buctril. ε συνδυάζεται µε 2,4D, ΜCPA και dicamba Το Axial 100 EC αντέχει στη βροχή! Πρακτικά, εάν βρέξει 1 ώρα µετά τον ψεκασµό, το ζιζανιοκτόνο δεν ξεπλένεται. Τα οφέλη για τον παραγωγό Καταπολέµηση όλων των σηµαντικών αγρωστωδών ζιζανίων και ιδιαίτερα της ήρας Επιτέλους! Ένα ζιζανιοκτό- Ελευθερία επιλογής του κατάλληλου πλατυφυλλοκτόνου για πλήρη ζιζανιοκτονία µε ένα πέρασµα Ελευθερία επιλογής της επόµενης καλλιέργειας Αντέχει στη βροχή κάνοντας ευκολότερη τη διαχείριση αντίξοων καιρικών συνθηκών ΤRAXOS 200 ΕC: Ένας µοναδικός συνδυασµός Το Traxos 200 ΕC είναι ένα νέο ζιζανιοκτόνο για σιτάρι, που συνδυάζει µοναδικά την καινο- Επιµέλεια: Γ. Παπούλιας, Crop Manager Syngenta Hellas A.E.B.E. Αυθεντική γεύση H Syngenta åßíáé ìßá áðü ôéò ðáãêïóìßùò êïñõöáßåò åôáéñßåò ìå ðåñéóóüôåñïõò áðü åñãáæüìåíïõò óå ðüíù áðü 90 þñåò, áöéåñùìýíïõò óôïí óêïðü ìáò: Íá öýñïõìå ôï äõíáìéêü ôùí öõôþí óôç æùþ. ÌÝóù åðéóôþìçò äéåèíïýò êëüóçò, ðáãêüóìéáò ðáñïõóßáò êáé äýóìåõóçò óôïõò ðåëüôåò ìáò, âïçèïýìå óôçí áýîçóç ôçò ðáñáãùãéêüôçôáò ôùí êáëëéåñãåéþí, ðñïóôáôåýïíôáò ôï ðåñéâüëëïí êáé âåëôéþíïíôáò ôçí õãåßá êáé ôçí ðïéüôçôá æùþò. Åßíáé åéóçãìýíç óôá ñçìáôéóôþñéá Åëâåôßáò (SYNN) êáé ÍÝáò Õüñêçò (SYT). Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò åßíáé äéáèýóéìåò óôçí äéåýèõíóç Kumato, απολαύστε ποιότητα κάθε μέρα Αυθεντική και γλυκιά γεύση. Απλά μοναδική! Καλλιεργούμενες από εκλεκτούς παραγωγούς με φυσικές μεθόδους, κάτω από τις άριστες κλιματολογικές συνθήκες της Ελλάδας. Ωριμάζουν φυσικά πάνω στο φυτό, διαλεγμένες μία-μία κατά τη συγκομιδή. Διαθέσιμες όλο το χρόνο.

2 2 Η καινοτοµία της Syngenta για την καταπολέµηση του περονόσπορου στο αµπέλι Ìáñßá Ëåêêïý Crop Manager Ôï Pergado MZ 5/60 WG, óõíäõüæïíôáò ìïíáäéêü ôï íýï äñáóôéêü óõóôáôéêü mandipropamid ìå ôï mancozeb, åßíáé Ýíá ìïíôýñíï êáé áîéüðéóôï ìõêçôïêôüíï ãéá ôçí êáôáðïëýìçóç ôïõ ðåñïíüóðïñïõ óôï áìðýëé. ÄñÜóç ôïõ Pergado ÌÆ óôç âëüóôçóç ôùí óðïñßùí ôïõ ìýêçôá Plasmopara viticola Ôï mandipropamid, ðñïúüí ðïëõåôþí åñåõíþí ôçò Syngenta, áðïôåëåß ôïí ðñþôï åêðñüóùðï áðü ôç íýá çìéêþ ïìüäá ôùí mandelamides. Åßíáé ìõêçôïêôüíï ìå áîéüëïãç äéåëáóìáôéêþ äñüóç êáé åîáéñåôéêü áðïôåëýóìáôá óôïí Ýëåã- ï ôïõ ðåñïíüóðïñïõ. Ôï mancozeb åßíáé ìç åêëåêôéêü ìõêçôïêôüíï åðáöþò ìå ðñïëçðôéêþ äñüóç, ôï ïðïßï óõìâüëëåé óôçí ðñüëçøç öáéíïìýíùí áíèåêôéêüôçôáò. Ï óõíäõáóìüò ôùí äñáóôéêþí óõóôáôéêþí ôïõ, åðéôñýðåé ëïéðüí óôï Pergado ÌÆ íá ðáñïõóéüæåé õøçëþ ðñïóôáóßá áðü ôçí ðåñßðôùóç áíüðôõîçò áíèåêôéêüôçôáò ôïõ ðåñïíüóðïñïõ ôïõ áìðåëéïý ó áõôü. Ç ôá åßá ðñïóñüöçóþ ôïõ óôéò öõôéêýò åðéöüíåéåò ðñïóôáôåýåé ôï äñáóôéêü óõóôáôéêü áðü Ýêðëõóç áðü ôç âñï Þ êáé ôá ðïôßóìáôá. Ôï mandipropamid äåí îåðëýíåôáé áðü ôç óôéãìþ ðïõ ôï øåêáóôéêü äéüëõìá èá óôåãíþóåé ðüíù óôá öýëëá. ÓçìáíôéêÞ ðïóüôçôá ôïõ mandipropamid äéåéóäýåé ìå Ýíôïíç äéåëáóìáôéêþ êßíçóç óôï öõëëéêü éóôü êáé êáëýðôåé ôçí Üíù êáé ôçí êüôù åðéöüíåéá ôïõ öýëëïõ, åîáóöáëßæïíôáò õøçëþ ðñïóôáóßá ìáêñüò äéüñêåéáò. Ôï mandipropamid åðéäåéêíýåé ìåãüëç äéåéóäõôéêþ éêáíüôçôá êáé óôá óôáöýëéá êáé ðáñý åé äéáñêþ ðñïóôáóßá êáôü ôçí áíüðôõîþ ôïõò (Äñáóôçñéüôçôá FLO). ÌÜñôõñáò ÐñïóôáôåõôéêÜ ÈåñáðåõôéêÜ ÊáôáóôáëôéêÜ Óçìåßá äñüóçò ôïõ mandipropamid óôïí êýêëï æùþò ôïõ ìýêçôá Plasmopara viticola ÅöáñìïãÞ ìå mandipropamid 24 þñåò ðñéí ôç ìüëõíóç Ôñüðïò äñüóçò ôïõ mandipropamid Ôï mandipropamid åßíáé ðïëý áðïôåëåóìáôéêü åíüíôéá óôç âëüóôçóç ôùí óðïñßùí, óôáìáôþíôáò ôçí ðñïóâïëþ ôïõ ìýêçôá óå áñ éêü óôüäéï. Åìöáíßæåé áîéüëïãç ðñïëçðôéêþ äñüóç êáé óõíéóôüôáé íá åöáñìüæåôáé óå ðñïëçðôéêïýò øåêáóìïýò åöüóïí ïé êáéñéêýò óõíèþêåò åõíïïýí ôçí áíüðôõîç ôçò áóèýíåéáò. Óå õøçëüôåñåò óõãêåíôñþóåéò, ôï mandipropamid ðáñåìðïäßæåé êáé ôçí áíüðôõîç ôïõ ìõêçëßïõ, ôç äçìéïõñãßá ôïõ ìõæçôþñá êáé ôïí ó çìáôéóìü ôùí óðïñßùí ôïõ ìýêçôá. ÌåôÜ ôçí åöáñìïãþ ôïõ, ôï mandipropamid äåóìåýåôáé ãñþãïñá êáé éó õñü óôïí êçñþäç éóôü ôùí öõôéêþí åðéöáíåéþí (Äñáóôçñéüôçôá LOK). % áðïôåëåóìáôéêüôçôáò Plasmopara viticola ùñßò âñï Þ: 100% áðïôåëåóìáôéêüôçôá 0, Âñï Þ (þñåò ìåôü ôçí åöáñìïãþ) To Pergado MZ åðéäåéêíýåé åîáéñåôéêþ áíôï Þ óôçí Ýêðëõóç áðü ôç âñï Þ, ðëåïíåêôþíôáò Ýíáíôé Üëëùí ìõêçôïêôüíùí.

3 3 ÃñÞãïñç & éó õñþ äýóìåõóç óôçí êçñþäç åðéöüíåéá ôùí óôáöõëéþí ÄéåëáóìáôéêÞ äñüóç ôïõ Pergado MZ óå öýëëï áìðåëéïý ÌåãÜëç äéåéóäõôéêþ éêáíüôçôá óôá óôáöýëéá Áîéüðéóôç ðñïóôáóßá êáè üëç ôç äéüñêåéá áíüðôõîçò ôùí óôáöõëéþí Óôçí ôå íïëïãßá LOK+FLO, ðïõ áðïôåëåß ìßá áðïêëåéóôéêüôçôá ôïõ mandipropamid êáé ðñïóäßäåé óôï Pergado MZ ìßá óåéñü áðü óõãêñéôéêü ðëåïíåêôþìáôá, ôï LOK ðñïêýðôåé áðü ôçí áããëéêþ ëýîç lock (=êëåéäþíù), êáèþò ôï äñáóôéêü óõóôáôéêü äåóìåýåôáé ôüóï éó õñü óôéò êçñþäåéò åðéöüíåéåò óáí íá êëåéäþíåé. Ôï FLO ðñïýñ åôáé áðü ôçí áããëéêþ ëýîç flow (=äéá Ýïìáé). ÐáñáãùãÞ êñáóéïý õøçëþò ðïéüôçôáò Ôï Pergado MZ, êáôáðïëåìþíôáò áðïôåëåóìáôéêü ôïí ðåñïíüóðïñï, óõíåéóöýñåé óôçí ðáñáãùãþ êñáóéïý õøçëþò ðïéüôçôáò. ÅñåõíçôéêÝò ìåëýôåò áðïäåéêíýïõí üôé ôï ðñïúüí äåí Ý åé êáìßá áñíçôéêþ åðßäñáóç óôç æýìùóç ôùí óôáöõëéþí, óôçí ïéíïðïßçóç êáé óôá ïñãáíïëçðôéêü áñáêôçñéóôéêü ôïõ êñáóéïý. ¼ëá ôá ðáñáðüíù êáèéóôïýí ôï Pergado MZ Ýíá óçìáíôéêü åñãáëåßï ãéá ôç äéáóöüëéóç ôçò ðïéüôçôáò ôïõ ðáñáãüìåíïõ êñáóéïý. Ôï Þðéï ôïîéêïëïãéêü êáé ïéêïôïîéêïëïãéêü ðñïößë êáé ç áðïôåëåóìáôéêüôçôá ðïõ áñáêôçñßæïõí ôï Pergado MZ, ôï áíáäåéêíýïõí ùò Üñéóôç åðéëïãþ ãéá ôïõò áìðåëïðáñáãùãïýò ðïõ åðéæçôïýí ôïí ðëþñç Ýëå ï ôïõ ðåñïíüóðïñïõ. Ðñüêåéôáé ãéá ðñïúüí ó åäéáóìýíï íá éêáíïðïéåß ôéò óýã ñïíåò áíüãêåò ðáñáãùãþí, âéïìç áíßáò, ðåñéâüëëïíôïò êáé êáôáíáëùôþí, ðïõ óõìðëçñþíåé Üñéóôá ôï ðñüãñáììá öõôïðñïóôáóßáò ôçò Syngenta óôçí êáëëéýñãåéá ôïõ áìðåëéïý. ÃñÞãïñç & éó õñþ äýóìåõóç óôçí êçñþäç åðéöüíåéá ôùí öýëëùí ÁØÅÊÁÓÔÏ ÇÌÉÊÏÓ ÌÁÑÔÕÑÁÓ íôïíç äéåëáóìáôéêþ äñüóç Ðñïóôáóßá ôçò Üíù & êüôù öõëëéêþò åðéöüíåéáò Üñç óôçí LOK+FLO äñüóç ôïõ, ôï Pergado MZ åîáóöáëßæåé óõíåðþ êáé áîéüðéóôç ðñïóôáóßá óå öýëëá êáé óôáöýëéá, áíåîüñôçôá áðü ôéò êáéñéêýò óõíèþêåò. ÐñïóöÝñåé óôïí áìðåëïõñãü Ýíá óõíäõáóìü áîéüðéóôçò äñüóçò êáé ìåãüëçò äéüñêåéáò ðñïóôáóßá ãéá ôç âåëôéóôïðïßçóç ôïõ ðñïãñüììáôïò öõôïðñïóôáóßáò ìå ôéò ëéãüôåñåò äõíáôýò åðåìâüóåéò.

4 4 Syngenta και Ενεργειακές καλλιέργειες: Επένδυση, δικαίωση και ελπίδα Êþóôáò Ïéêïíïìßäçò Crop Manager & Product Evaluation Coordinator Áí êüðïéïò ôïëìïýóå íá ðåé ðñéí ôñßá ñüíéá üôé óþìåñá ïé êáëëéýñãåéåò åëáéïêñüìâçò êáé çëéüíèïõ èá Üããéæáí ôá óôñýììáôá ìüëëïí èá ôïí ðåñíïýóáí ãéá ôñåëëü. Áí ðüëé êüðïéïò óþìåñá ðñïâëýøåé üôé óôá åðüìåíá 3 ñüíéá ïé åíåñãåéáêýò êáëëéýñãåéåò èá ðñïóåããßóïõí ôï óôñýììáôá ìðïñåß íá èåùñçèåß áéóéüäïîïò ìåí ëïãéêüò äå. Ï ëüãïò åßíáé üôé ôï êáëáìðüêé Ýöôáóå ìý ñé êáé 10 ëåðôü ôï êéëü, ôï óêëçñü óéôüñé Ýðåóå ìý ñé ôá 16 ëåðôü ôï êéëü, ôï ìáëáêü óôüñé åßíáé óôá áæþôçôá êáé ôï âáìâüêé éóïññïðåß ìåôáîý óöýñáò êáé Üêìùíïò âáóéæüìåíï óôç óõíäåäåìýíç åðéäüôçóç. Óå êüèå ðåñßðôùóç ïé åíåñãåéáêýò êáëëéýñãåéåò öáßíåôáé üôé ðáãéþíïíôáé óôïí áãñïôéêü Üñôç ôçò ÅëëÜäáò äéêáéþíïíôáò êüðïéïõò «ôñåëëïýò» ðïõ õðïóôþñéæáí åäþ êáé ñüíéá üôé áöåíüò ìåí ç åëáéïêñüìâç ìðïñåß íá ðñïóáñìïóôåß ðïëý êáëü óôç Âüñåéá ÅëëÜäá, áöåôýñïõ üôé ï çëßáíèïò ìðïñåß íá âãåé êáé Ýîù áðü ôá üñéá ôïõ Íïìïý âñïõ. Ìå ôçí åõêáéñßá ëïéðüí ôïõ üøéìïõ áëëü áõîçìýíïõ åíäéáöýñïíôïò ãéá ôïí çëßáíèï êáëü åßíáé íá ãßíåé Ýíáò ðñþôïò áðïëïãéóìüò ôùí óçìåßùí ðïõ ðñýðåé íá ðñïóå èïýí óôçí êáëëéýñãåéá, êáèþò êáé ìßá áíáóêüðçóç ôùí õâñéäßùí çëéüíèïõ ôçò Syngenta ðïõ óôçñßæåé êáé ðñùôïóôáôåß óôçí áãïñü áõôþ åßôå óôá ðýôñéíá ñüíéá ôùí 16 ëåðôþí åßôå óôá ñüíéá ôçò ðñüóéíçò áíüðôõîçò ôùí 30 êáé 35 ëåðôþí. Çëßáíèïò: Ãéá áêüìç øçëüôåñá íïýìåñá ôï Ç Ýêôáóç ôçò êáëëéýñãåéáò ôïõ çëéüíèïõ ôï 2009 Üããéîå ôá óôñýììáôá óçìåéþíïíôáò èåáìáôéêþ áýîçóç óå ó Ýóç ìå ôá ðñïçãïýìåíá ñüíéá. Ðåñéï Ýò üðùò ïé ÓÝññåò, ç ÎÜíèç, ç ÄñÜìá, ç ÊáâÜëá, ç Ðôïëåìáßäá, ôá ÖÜñóáëá, ç Öèéþôéäá, ç Çëåßá êáé Üëëåò ìðþêáí äõíáìéêü óôçí êáëëéýñãåéá ðïõ ðáñáäïóéáêü öþëéáæå ìüíï óôïí âñï. Ôá áðïôåëýóìáôá Þôáí ðïëý éêáíïðïéçôéêü, ìå áðïäüóåéò ðïõ êõìüíèçêáí áðü êéëü ãéá ôá áñäåõüìåíá ùñüöéá êáé ãéá ôá îçñéêü. ÊÜðïéåò âáóéêýò êáëëéåñãçôéêýò åðéóçìüíóåéò áðü ôçí ôåëåõôáßá óáéæüí ãéá áêüìç êáëýôåñá áðïôåëýóìáôá ôï 2010 åßíáé ïé ðáñáêüôù: Óôçí óðïñü, ïé ðñþéìåò ðåñéï Ýò ìðïñïýí íá åðùöåëçèïýí óðýñíïíôáò íùñßôåñá ôïí ÌÜñôç üôáí ç èåñìïêñáóßá óôáèåñïðïéçèåß óôïõò 8-10 âáèìïýò Ïé áðïóôüóåéò óðïñüò èýëïõí ðñïóï- Þ ãéáôß ðáñáôçñþèçêáí åßôå õðåñâïëýò åßôå åëëåßøåéò óôïõò ðëçèõóìïýò. ôóé óå ðïôéóôéêü ùñüöéá, ïé áðïóôüóåéò åðß ôçò ãñáììþò äåí ðñýðåé íá åßíáé ëéãüôåñï áðü åêáôïóôü åíþ óôá îçñéêü ðñýðåé íá åßíáé åêáôïóôü. Ïé óðáñôéêýò ðïõ ñçóéìïðïéïýíôáé èá ðñýðåé íá åßíáé åöïäéáóìýíåò ìå äßóêïõò ðñïóáñìïóìýíïõò ãéá óðüñï çëéüíèïõ (26 ôñýðåò 2,5 äéüìåôñï). Ìå Üëëïõò äßóêïõò ðáñáôçñþèçêå áíïìïéüìïñöç óðïñü ìå ðïëëü êåíü. Ôï ïìïéüìïñöï îåêßíçìá ôçò öõôåßáò åßíáé âáóéêü óõóôáôéêü ìéáò ðåôõ çìýíçò óïäéüò, ãé áõôü óå ùñüöéá ìå äõíáôüôçôá Üñäåõóçò ðéèáíüí íá ñåéáóôåß Ýíá åëáöñý ðüôéóìá öõôñþìáôïò. Óôçí åðüìåíç ðåñßïäï ôçò âëáóôéêþò áíüðôõîçò ôïõ ï çëßáíèïò äåí èýëåé íåñü (åßíáé ç ðåñßïäïò ôçò áíüðôõîçò ôïõ ñéæéêïý óõóôþìáôïò), åêôüò êáé áí óôá ðñï ùñçìýíá óôüäéá ôçò âëáóôéêþò áíüðôõîçò åìöáíßóåé óçìüäéá óôýñçóçò ëüãù õðåñâïëéêþò îçñáóßáò. Ôï êñßóéìï óôüäéï ðïõ äåí ðñýðåé íá ëåßøåé ôï íåñü (R3-R6) åßíáé áðü ôçí ðñþôç åðéìþêõíóç ôïõ ìéêñïý êåöáëéïý ìý ñé êáé ôï ãýìéóìá ôïõ óðüñïõ. Óå áõôü ôï äéüóôçìá 3 ðïôßóìáôá (óôáäéáêü Ýíá óôï R3, Ýíá óôï R4-R5 êáé Ýíá óôï R6) êüíïõí ôç äéáöïñü óôçí ðáñáãùãþ. Óå öôù Ü åäüöç åßíáé áðáñáßôçôç ìéá éóïññïðçìýíç ëßðáíóç ìå ôá âáóéêü óôïé åßá (Í,P,K) áëëü êáé êüðïéá é íïóôïé åßá óçìáíôéêü ãéá ôçí êáëëéýñãåéá üðùò ôï Âüñéï ðïõ óõ íü áðïõóéüæåé óôá áäýíáôá ùñüöéá. Óôï óôüäéï ôçò óõãêïìéäþò ôùí áñäåõüìåíùí ùñáöéþí, åßíáé ðïëý ðéèáíü ïé âëáóôïß ôùí öõôþí íá åßíáé áêüìç ðñüóéíïé åíþ ï óðüñïò êáôüîåñïò, ðïõ óçìáßíåé üôé ç èåñéæïáëùíéóôéêþ ðñýðåé íá êüíåé ôéò áðáñáßôçôåò ñõèìßóåéò ð.. óþêùìá ìá- áéñéïý, ñýèìéóç óôñïöþí ãéá íá ìçí áíýâåé ç õãñáóßá óôï óõãêïìéæüìåíï ðñïúüí. Ç âéþóéìç áíüðôõîç ôçò êáëëéýñãåéáò åßíáé áðüëõôá óõíäåäåìýíç ìå ôçí áìåéøéóðïñü. Ç õðåñåíôáôéêïðïßçóç ôçò óõíå ïýò êáëëéýñãåéáò ôùí ßäéùí ùñáöéþí ìå çëßáíèï ëüãù ôùí êáëþí ôéìþí óôçí ðáñïýóá óõãêõñßá, åßíáé ìßá ëüèïò ëïãéêþ ðïõ äåí óõìâáßíåé ðïõèåíü óôçí Åõñþðç, äéüôé åðéôýëïõò ç ðñþôç êáëëéåñãçôéêþ ðñïôåñáéüôçôá åßíáé íá ëåéôïõñãïýìå ìå ãíþìïíá ôçí äéáôþñçóç ôçò ðáñáãùãéêüôçôáò ôùí ùñáöéþí ìáò êáé óôá åðüìåíá ñüíéá. Ç éäáíéêüôåñç åíáëëáãþ åßíáé çëßáíèïò óéôçñü çëßáíèïò áíü ñüíï. Ìå áõôü ôïí ôñüðï åíéó ýåôáé ç áðüäïóç êáé ôùí 2 êáëëéåñãåéþí êáé áðïöåýãïíôáé ðñïâëþìáôá áóèåíåéþí, åèåëïíôþí öõôþí ê.ë.ð. H ìåôáöõôñùôéêþ æéæáíéïêôïíßá ìå Imazamox èá ðñýðåé íá ãßíåôáé ìüíï óå óõíäõáóìü ìå óõãêåêñéìýíá õâñßäéá ôå íïëïãßáò Clearfield.

5 5 H Syngenta Seeds ðñùôïðïñåß óôçí êáëëéýñãåéá ôïõ çëéüíèïõ Ïé êáôåõèõíôþñéåò ãñáììýò ôçò Syngenta óôçí Ýñåõíá êáé áíüðôõîç ôùí õâñéäßùí çëéüíèïõ åßíáé: Ç -Clearfield ôå íïëïãßá Ç Áíôï Þ óôçí ïñïâüã ç Ôá High Oleic (ÇÏ) õâñßäéá Áíôï Þ óå áóèýíåéåò (Ð. Mildew MR hybrids) ÕøçëÞ åëáéïðåñéåêôéêüôçôá Áíôï Þ óå îçñïèåñìéêýò óõíèþêåò Ç Clearfield ôå íïëïãßá, ç ñþóç äçëáäþ ôïõ Émazamox (Pulsar) óå áíèåêôéêü õâñßäéá êåñäßæåé óõíý åéá Ýäáöïò êáé êáôýêôçóå ãñþãïñá ôï ìåãáëýôåñï êïììüôé ôçò áãïñüò áöïý ðáñý åé Üñéóôç êáôáðïëýìçóç áêüìç êáé ôùí äýóêïëùí æéæáíßùí, åõêïëßá êáé áðáëëáãþ áðü ôï ðñüâëçìá ôçò ïñïâüã çò. Ôï õâñßäéï çëéüíèïõ Sanay MR ôçò Syngenta Seeds åßíáé ôï ðñþôï õâñßäéï óôéò ðñïôéìþóåéò ôùí ðáñáãùãþí äéüôé óõíäõüæåé ôçí Clearfield ôå íïëïãßá ìå ôçí åîáéñåôéêþ ðñïóáñìïãþ ôïõ óå üëç ôçí ÅëëÜäá, ôçí Üñéóôç óõìðåñéöïñü ôüóï óå ðïôéóôéêýò üóï êáé óå îçñéêýò óõíèþêåò êáé ôéò êáëýôåñåò öåôéíýò áðïäüóåéò óå óðüñï êáé ëüäé. Ôá õâñßäéá ÍÊ Neoma êáé ÍÊ Álego åßíáé ôá íýá õøçëïáðïäïôéêü õâñßäéá Clearfield ðïõ èá ëáíóáñéóôïýí ôï 2010 óôçí áãïñü óôéò áäåõüìåíåò ðåñéï Ýò. Ôá õâñßäéá ÍÊ Califa êáé ôï íýï Ôransol Ý ïõí ãåíåôéêþ áíôï Þ óôçí ïñïâüã ç (öõëþ F) áðïôåëþíôáò ôç ëýóç óå ðåñéï Ýò ìå ôï óõãêåêñéìýíï ðñüâëçìá êáé ü é ìüíï. Ôï ÍÊ Ïleko (high oleic) åßíáé ðñþéìï, ðáñáãùãéêü ðñïóáñìïóìýíï óå îçñïèåñìéêýò óõíèþêåò êáé äßíåé ëüäé õøçëþò ðåñéåêôéêüçôáò óå ïëåúêü ïîý (88-90%). Ôá ëüäéá áõôü åßíáé õøçëþò äéáôñïöéêþò áîßáò, åíþ ç ðïéüôçôá ôïõ âéïíôßæåë ðïõ ðáñüãïõí ðñïóåããßæåé ôá áñáêôçñéóôéêü ôçò åëáéïêñüìâçò. Ðéóôåýåôáé üôé ìåëëïíôéêü ôá high oleic ëüäéá èá áðïôåëýóïõí ðüëï Ýëîçò ãéá ôçí çìéêþ âéïìç áíßá. Ôá õâñßäéá Sanbro MR êáé Sanay MR îå ùñßæïõí åðßóçò ãéá ôçí áíèåêôéêüôçôü ôïõò óôïí ðåñïíüóðïñï ôïõ çëéüíèïõ (mildew) ðïõ Üñ éóå íá åìöáíßæåôáé ôá ôåëåõôáßá ñüíéá óôïí Íïìü âñïõ. Ôá íýá ðñïúüíôá ðoõ ðñïâëýðåôáé íá ìðïõí óôçí ÅëëçíéêÞ áãïñü áðü ôçí Syngenta ôá ðñïóå Þ ñüíéá, èá óõíäõüæïõí ðïëëýò áðü ôéò ðñïáíáöåñüìåíåò éäéüôçôåò. Èá ìéëüìå äçëáäþ ãéá õâñßäéá Clearfield ôå íïëïãßáò ìå ãåíåôéêþ áíôï Þ óôçí ïñïâüã ç Þ óå Üëëåò áóèýíåéåò êáé ôáõôü ñïíá high oleic Þ ìå éäéáßôåñá øçëþ åëáéïðåñéåêôéêüôçôá. ¹äç áðü ôçí öåôéíþ ñïíéü èá äïêéìáóôïýí ðïëëü íýá õâñßäéá óôïõò ðåéñáìáôéêïýò áãñïýò ôçò Syngenta Seeds ôá ïðïßá óßãïõñá èá áðïôåëýóïõí ôïí ðüëï Ýëîçò óõíåñãáôþí êáé ðáñáãùãþí áöïý üëïé ãíùñßæïõí üôé ç Syngenta áðïôåëåß ôçí ðñùôïðïñßá óôïí çëßáíèï êáé ôçí åëáéïêñüìâç. Êáé ç åëáéïêñüìâç óôá ðüíù ôçò... Áðü ôï ìýôùðï ôçò åëáéïêñüìâçò ôá íýá åßíáé üôé ç êáëëéýñãåéá õðåñôåôñáðëáóßáóå ôçí ÝêôáóÞ ôçò îåðåñíþíôáò ðéèáíüôáôá ôéò óôñýììáôá ìå ìðñïóôüñçäåò ôïõò íïìïýò Óåññþí êáé âñïõ. Ôá öõôñþìáôá êáé ôï îåêßíçìá ôùí öõôþí åßíáé ðïëý éêáíïðïéçôéêü êáé ç åìðåéñßá ìå ôçí êáëëéýñãåéá ìåãáëýôåñç. Ôï õâñßäéï Nelson ôçò Syngenta êüëõøå ôï ìåãáëýôåñï êïììüôé ôçò áãïñüò, ôï ïðïßï ìáæß ìå ôá Petrol êáé Áviator áðïôýëåóáí ôï ðëýïí áîéüðéóôï êáé åðþíõìï ðïñôïöüëé ôçò áãïñüò ãéá ôï Ç íýá ôå íïëïãßá õâñéäéóìïý áðü ôçí Syngenta èá öýñåé ôï 2010 íýá ðáñáãùãéêü õâñßäéá åðéëåãìýíá ìýóá áðü ôï Åëëçíéêü äßêôõï ðåéñáìáôéóìïý ôïõ ôìþìáôïò óðüñùí. Âéïìç áíßá êáé Ðïëéôåßá: Oé âáóéêïß êñßêïé ôçò âéùóéìüôçôáò ôùí åíåñãåéáêþí êáëëéåñãåéþí Åäþ êáé ñüíéá åß áìå ôïíßóåé üôé ç áíüðôõîç ôùí åíåñãåéáêþí êáëëéåñãåéþí óôçí ÅëëÜäá åßíáé ðñþôá ÅèíéêÞ õðüèåóç ðïõ ìðïñåß íá ðáíôñýøåé ôçí ðñüóéíç áíüðôõîç êáëëéåñãåéþí öéëéêüôåñùí óôï ðåñéâüëëïí, ìå ìåãüëá êýñäç ãéá ôï Åëëçíéêü Äçìüóéï (ìåéþíïíôáò ôçí åéóáãùãþ ôåñüóôéùí ðïóïôþôùí ëáäéþí ãéá âéïíôßæåë) êáé ìå ìéá ïéêïíïìéêü âéþóé-

6 Ειδικά προσαρµοσµένο για ξηροθερµικές συνθήκες. ðåñéâüëëïí. ôóé ëïéðüí åßíáé éäéáßôåñá óçìáíôéêü ç ðïëéôåßá êáé ç âéïìç áíßá íá óôçñßîïõí ίδια κάθε αµατικά Κορυφαίες αποδόσεις ïõìå που ñýïò το üëïé ανέδειξαν ïé åìðëåêüìåíïé íá πρώτο στις êáé íá åíäéáöåñèïýí ðñáãìáôéêü ãéá áõôþ ριδίου Sanay MR λλά εργαλεία Πρώτο σε πωλήσεις το 2009 ρά γή του και στις Ελληνικές για την του σε ξηρικές και των Sanay MR 6 ίνει άριστες παραγωγές Υπεροχή τόσο απόδοσης στην περιοχή - του Πρώτο σε Έβρου όσο και την υπόλοιπη Ελλάδα. πωλήσεις το 2009 ìç åðéëïãþ êáëëéýñãåéáò ãéá ôïí καθαρό ëëçíá ôçí ðñïïðôéêþ χωράφι þóôå íá ìçí îåöïõóêþóåé Syngenta: Óýìâïõëïò êáé óõíåñãüôçò στις Ελληνικές óôçí áíüðôõîç ôùí ðáñáãùãü. Έχει Åßíáé πολύ ãíùóôü υψηλό óå üëïõò Ξεχωρίζει δυναµικό üôé ï ç για äõíáìéêþ παραγωγής. την ôùí άριστη åíåñãåéáêþí προσαρµογή êáëëéåñãåéþí. Ç óôáèåñüôçôá ôùí ôéìþí ôçò ðáñá- του óôü ïò ôïõ 5.75% ôçò ñþóçò âéïêáõóßìùí óôï óõíïëéêü ìßãìá êáõóßìùí συνθήκες σε πωλήσεις Είναι το πρώτο υβρίδιο ãéá ãüìåíçò και το ðñþôçò υψηλό σε όλη ýëçò, ç δυναµικό την Ν. Ευρώπη. óõíýðåéá óôçí του åíåñãåéáêþí σε ξηρικές êáëëéåñãåéþí και ôï 2010, ãßíåôáé 10% ôï 2020, êáôü óõíýðåéá ï äñüìïò áíïßãåé äéüðëáôá ãéá áðü âéïìç áíßá êáé ðáñáãùãïýò êáé ç ôåëïýí óôñáôçãéêýò êáëëéýñãåéåò ãéá ôçí õëïðïßçóç ôùí üñùí ôùí óõìâïëáßùí O Çëßáíèïò êáé ç åëáéïêñüìâç áðï- ποτιστικές καλλιέργειες. ôçí ðáñáãùãþ Κορυφαίες ôçò áðáñáßôçôçò αποδόσεις ðñþôçò äýóìåõóç ãéá που ðñïôåñáéüôçôá το ανέδειξαν ôïõ ôïðéêü ðáñáãüìåíïõ ðñïúüíôïò áðïôåëïýí êáé áðü ôçí ðñüóöáôç åîáãïñü ôïõ ãå- ÅëëçíéêÞ ãéáôß Ýôóé ôï óýóôçìá ãßíåôáé ôïõò êåíôñéêïýò Üîïíåò ðñïò áõôþ ôçí íåôéêïý õëéêïý çëéüíèïõ ôçò Monsanto Syngenta πρώτο Seeds êüôé ðïõ στις åðéâåâáéþèçêå ýëçò. ÁõôÞ ç ðñþôç ýëç ðñýðåé íá åßíáé Χαρακτηριστικά προτιµήσεις προ όντος των παραγωγών σε όλη áåéöïñéêü ìå áíáêýêëùóç ôïõ äéïîåéäß- êáôåýèõíóç. Ãéá ôïí ëëçíá ðáñáãùãü óå ðáãêüóìéï την Ελλάδα åðßðåäï. Óôïí Åëëçíéêü Yβρίδιο µε αντοχή στο Imazamox, που προήλθε από προγράµµατα κλασικής γενετικής βελτίωσης. Έχει αντοχή στο Downy mildew (περονόσπορος). Σε συνδυασµό µε το Imazamox επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο των ζιζανίων και την καταπολέµηση όλων των νέων φυλών της οροβάγχης (φυλή F). Άριστο φύτρωµα και ταχύτατη πρώτη ανάπτυξη. Άριστη προσαρµογή σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Ειδικά προσαρµοσµένο για ξηροθερµικές συνθήκες. ίνει άριστες παραγωγές τόσο στην περιοχή του ïõ ôïõ Üíèñáêá. ÄéáöïñåôéêÜ Üí ìéëüìå ãéá åéóáãùãþ όσο και ðñþôçò την ýëçò υπόλοιπη ôá öõôü Ελλάδα. ìá áðïôåëåß ôçí ìïíáäéêþ ßóùò áéóéüäïîç áíüðôõîç ôùí åíåñãåéáêþí êáëëéåñãåé- åêôáôéêþí êáëëéåñãåéþí ôï üëï åã åßñç- þñï ç Syngenta ðñùôïóôüôçóå óôçí Έβρου äåóìåýïõí ôï äéïîåßäéï áðü ôï ðåñéâüëëïí ðñïïðôéêþ óõìâïëáéáêþò óôáèåñïðïßçóçò ôïõ åéóïäþìáôüò ôïõ, óå Ýíá åõìå- ðñþôç ôá High oleic õâñßäéá, ðáñïõóéüþí ìå áðôü ðáñáäåßãìáôá: äïêéìüæïíôáò Έχει πολύ êüðïéáò υψηλό Üëëçò þñáò δυναµικό êáé êáôüðéí ôï áðåëåõèåñþíïõìå το πρώτο υβρίδιο óôï äéêü σε ìáò πωλήσεις ôüâëçôï σε êáé ñåõóôü όλη την ðáãêüóìéï Ν. Ευρώπη. ãåùñãïæïíôáò ðñþôç ôçí Clearfield ôå íïëïãßá, παραγωγής. Είναι 7 ïéêïíïìéêü ðåñéâüëëïí ðïõ ïäçãåß óå áðïãïþôåõóç, óôåíüôçôá êáé áðáîßùóç. ìçí áèåß êáé áõôþ ç åõêáéñßá... προτιµήσεις των παραγωγών σε όλη την Ελλάδα Sanay MR Õðåñï Þ áðüäïóçò - êáèáñü ùñüöé Îå ùñßæåé ãéá ôçí Üñéóôç ðñïóáñìïãþ ôïõ óôéò ÅëëçíéêÝò óõíèþêåò êáé ôï õøçëü äõíáìéêü ôïõ óå îçñéêýò êáé ðïôéóôéêýò êáëëéýñãéåò. Χαρακτηριστικά προ όντος åêöñüæïíôáò ðñþôç ìéá åìðåñéóôáôùìýíç Üðïøç ãéá ôéò áðïäüóåéò êáé ôçí ðñïóáñìïãþ ôçò åëáéïêñüìâçò óôçí ÅëëÜäá, óõíåñãáæüìåíç ìå üëïõò ôïõò åíäéáöåñüìåíïõò öïñåßò, åôáéñåßåò, âéïìç áíßá, ðáíåðéóôþìéá, êáé ìåôáöýñïíôáò ìå óõíýðåéá êáé óïâáñüôçôá ôçí ãíþóç ôçò óå ðáñáãùãïýò êáé óõíåñãüôåò. Ìéá íýá ñïíéü óå ëßãï îåêéíü ìå ðïëý åëêõóôéêýò óõìâïëáéáêýò ôéìýò ãéá ôïí çëßáíèï áðü ôç âéïìç áíßá. Ïé áõîçìýíåò ðñïóäïêßåò ôùí ðáñáãùãþí Sanay MR ìåôáöñüæïíôáé óå ìåãáëýôåñç áíüãêç åíçìýñùóçò ãéá ôçí êáëëéýñãåéá êáé áðáéôþóåéò ãéá áðïäïôéêýò ëýóåéò ìå ôá êáôüëëçëá ðáñáãùãéêü õâñßäéá. Ç Syngenta, ç ðñþôç Åôáéñåßá óðüñùí óôéò åíåñãåéáêýò Υπεροχή êáëëéýñãåéåò ôüóï απόδοσης ðáãêüóìéá üóï êáé - óôçí ÅëëÜäá åßíáé ðáíýôïéìç íá áíôáðïêñéèåß óôéò íýåò χωράφι áðáéôþóåéò ôçò καθαρό áãïñüò êáé ôéò áíüãêåò ôùí ðáñáãùãþí ðáñý ï- Ξεχωρίζει íôáò ôçí ðëçñýóôåñç για την ãñáììþ άριστη ðñïúüíôùí προσαρµ συνθήκες êáé ôï åîåéäéêåõìýíï και το ðñïóùðéêü υψηλό ãéá ôçí δυναµικ ôå íéêþ åíçìýñùóç êáé õðïóôþñéîç ôùí ποτιστικές καλλιέργειες. 7 êáëëéåñãåéþí áõôþí. Yβρίδιο µε αντοχή στο Imazamox, που προήλθε από προγράµµατα κλασικής γενετικής βελτίωσης. Έχει αντοχή στο Downy mildew (περονόσπορος). Σε συνδυασµό µε το Imazamox επιτρέπει τον πλήρη

7 7 Εξαιρετικές οι προοπτικές της τοµάτας Kumato στην ευρωπαϊκή και ελληνική αγορά Ãéþñãïò Êïíôïóöýñçò Tomato Area Product Manager ÅëëÜäáò êáé ÂÁ Åõñþðçò Ç ôïìüôá Kumato, ðñåóâåýåé ìéá êáéíïôüìï éäýá ôçò Syngenta, ç ïðïßá îåêéíüåé áðü ôï ãåíåôéêü õëéêü êáé öôüíåé ìý ñé ôçí äéüèåóç ôïõ ðñïúüíôïò óôïí êáôáíáëùôþ. Ç õëïðïßçóç ôçò éäýáò óõíäõüæåé ãåíåôéêü õëéêü áðü ôçí Ìåóüãåéï, þíôáò êëáóéêýò ìåèüäïõò äéáóôáýñùóçò ðïéêéëéþí, üðùò Üëëùóôå êáé üëá ôá õâñßäéá ôïìüôáò ôá ïðïßá êáëëéåñãïýíôáé óôçí ÅëëÜäá êáé óôçí ÅõñùðáúêÞ íùóç. Åßìáé âýâáéïò üôé ðïëý ãñþãïñá óôçí þñá ìáò ïé êáôáíáëùôýò èá óõíçèßóïõí ôçí üøç ôçò ôïìüôáò Kumato êáé èá áãáðþóïõí ôçí ãåýóç, üðùò óõìâáßíåé ìå ôüóïõò êáôáíáëùôýò óôçí Åõñþðç. Ç êáëëéýñãåéá ôùí ðïéêéëéþí Kumato îåêßíçóå óôçí Éóðáíßá ðñéí áðü ðåñßðïõ ôýóóåñá ñüíéá, ìå ìåãüëç áðþ çóç ìç ãéá êáôáíüëùóç, êáèþò ùñéìüæåé áðü ìýóá ðñïò ôá Ýîù. Ôï ðñùôïãåíýò ãåíåôéêü õëéêü ðñï- Ýñ åôáé áðü åßäç áãñéïôïìüôáò ôá ïðïßá åíôïðßóôçêáí óôçí ðåñéï Þ ôçò Ìåóïãåßïõ êáé ôá ïðïßá äéáðéóôþèçêå üôé äéáèýôïõí õøçëþ ðñïóáñìïóôéêüôçôá óôçí îçñáóßá êáé áëáôüôçôá ôïõ Ìåóïãåéáêïý ðåñéâüëëïíôïò. Êáìßá áðï ôéò ðïéêéëßåò ôïõ brand Kumato äåí åßíáé ãåíåôéêü ôñïðïðïéçìýíåò. ¼ëåò Ý ïõí åîåëé èåß ñçóéìïðïéðáñáäïóéáêýò ôå íéêýò âåëôßùóçò, óýã- ñïíåò öõóéêýò ìåèüäïõò êáëëéýñãåéáò êáé ìßá åîáéñåôéêþ ãåýóç ãéá ôïí êáôáíáëùôþ. ¼óïí áöïñü ôá êõñéüôåñá óçìåßá äéáöïñïðïßçóçò áðü ôéò ðáñáäïóéáêýò ðïéêéëßåò êáé ôïí ôñüðï êáëëéýñãåéáò, áõôü åßíáé: Á. Ôï åîùôåñéêü ñþìá, ôï ïðïßï åßíáé óêïýñï êáöý ðñüóéíï. Â. Ç ðëïýóéá êáé áõèåíôéêþ ãåýóç ôïìüôáò, ç ïðïßá óôçñßæåôáé óôï óùóôü óõíäõáóìü óáê Üñùí êáé ïîýùí. Ã. Ç êáëëéýñãåéá áðü åðéëåãìýíïõò åêëåêôïýò ôïìáôïðáñáãùãïýò óôçí âüóç ìßáò óõìâïëáéáêþò ãåùñãßáò. Ä. Ôï áõóôçñü ðñùôüêïëëï ðáñáãùãþò, ðïéïôéêïý åëýã ïõ ðñïúüíôïò, óõóêåõáóßáò, ìåôáöïñüò, áðïèþêåõóçò êáé õãåééíþò. Å. Ç áíáãíùñéóéìüôçôá ôïõ ðñïúüíôïò ëüãù êõñßùò ôïõ ñþìáôïò êáé ôçò ãåýóçò áð ôïí êáôáíáëùôþ. ÓÔ. Ç óôáèåñþ ðïéüôçôá ðáñáãùãþò óå üëç ôçí äéüñêåéá ôïõ ñüíïõ. Óôï brand Kumato ðåñéëáìâüíïíôáé ðïéêéëßåò ïé ïðïßåò áðü ôçí öýóç ôïõò Ý ïõí áõôü ôï áóõíþèéóôï êáöý ðñáóéíùðü ñþìá. Ïé êáñðïß Ý ïõí óêïýñï ðñüóéíï ñþìá ãýñù áðü ôçí ðåñéï- Þ ôïõ êüëõêá êáé Ýíá ëéãüôåñï óêïýñï êáöý - ðñüóéíï ñþìá óôïí õðüëïéðï êáñðü. Ç ôïìüôá Kumato ìðïñåß åîùôåñéêü íá äåß íåé áãïõñùðþ, üìùò, åóùôåñéêü ç óüñêá ôçò åßíáé ñïäáëþ êáé Ýôïé- Kumato, απολαύστε ποιότητα κάθε μέρα Αυθεντική και γλυκιά γεύση. Απλά μοναδική! Καλλιεργούμενες από εκλεκτούς παραγωγούς με φυσικές μεθόδους, κάτω από τις άριστες κλιματολογικές συνθήκες της Ελλάδας. Ωριμάζουν φυσικά πάνω στο φυτό, διαλεγμένες μία-μία κατά τη συγκομιδή. Διαθέσιμες όλο το χρόνο. Αυθεντική γεύση 21x29greek.indd 1 19/11/09 17:23:01

8 8 óôïõò êáôáíáëùôýò, ëüãù ôçò áõèåíôéêþò ãåýóçò ôïõò. Óôç óõíý åéá åðåêôüèçêå âüñåéï-áíáôïëéêü óôçí Ãáëëßá, ôï ÂÝëãéï êáé ôçí Åëâåôßá. Ç ÅëëÜäá åßíáé ç ðýìðôç åõñùðáúêþ þñá ðïõ åíôüóåôáé óôï äßêôõï ðáñáãùãþò ôçò Kumato, åíþ ôï 2010 êáé ôï 2011 áíáìýíåôáé íá áêïëïõèþóïõí ç Ôïõñêßá êáé ç Éôáëßá. Óôçí ÅëëÜäá äïêéìýò ìéêñþò êëßìáêáò îåêßíçóáí ôï Óôü ïò ìáò Þôáí íá äéáðéóôþóïõìå åüí ïé åëëçíéêýò óõíèþêåò êáëëéýñãåéáò ìðïñïýóáí íá áíáäåßîïõí ôá ðïéïôéêü áñáêôçñéóôéêü ôçò Kumato. ¼ëåò ïé äïêéìýò ìáò ðñáãìáôïðïéþèçêáí óôçí ÊñÞôç óå ìéá ðñïóðüèåéá íá äéáóöáëßóïõìå ôç ìýãéóôç ðáñáãùãéêþ ðåñßïäï êáé ôéò ðëýïí éäáíéêýò óõíèþêåò êáëëéýñãåéáò. Ôá åðéäéùêüìåíá ðïéïôéêü áðïôåëýóìáôá åðéôåý èçêáí óõíôïìüôåñá áð ôïí áíáìåíüìåíï ñüíï ôùí äïêéìþí, ï ïðïßïò åßíáé óõíþèùò 2 ñüíéá ìý ñé íá äïèåß ç ôåëéêþ Ýãêñéóç êáëëéýñãåéáò, ëüãù ôçò óùóôþò åðéëïãþò ðáñáãùãþí êáé ôçò õøçëþò åðïðôåßáò áðï ðëåõñüò ôçò Syngenta Hellas, ôçí ïðïßá Ý åé áíáëüâåé ï ãåùðüíïò ê. Ìáíþëçò ÄåëçìðáëôáäÜêçò (Tomato Crop Specialist), óôçí ÉåñÜðåôñá êáé ôï ÔõìðÜêé ÊñÞôçò. Áðü ôçí áñ éêþ ëßóôá ôùí åðéëåãìýíùí ðáñáãùãþí êáôáëþîáìå óå äýï ïìüäåò ðáñáãùãþí, ìå êñéôþñéá ðïéïôéêü êáé åìðïñéêü. Ðñüêåéôáé ãéá ôçí ïìüäá ðáñáãùãþí ôïõ «Á.Ó. Íüôïò» óôçí ÉåñÜðåôñá, áëëü êáé ôçí ïìüäá âéïêáëëéåñãçôþí «ÂÉ- ÁÍÁÌÅ» óôï ÔõìðÜêé. Ïé ïìüäåò ôùí ðáñáãùãþí åßíáé åëåýèåñåò êáé áðïêëåéóôéêü õðåýèõíåò íá äéá åéñéóôïýí ôçí åìðïñßá ôçò Kumato êáé áðü ôçí ðëåõñü ôçò ç ïìüäá ðáñáãùãþò êáé marketing ôçò Syngenta Hellas óôýêåôáé áñùãüò, ôüóï óôï åðßðåäï ôùí åðéëåãìýíùí ðáñáãùãþí, üóï êáé óôï åðßðåäï ôçò äéáíïìþò ôçò ôïìüôáò Kumato. Íá óçìåéþóïõìå ó áõôü ôï óçìåßï, üôé ç ðñþôç åìðïñéêþ äéüèåóç ôïõ ðñïúïíôïò îåêßíçóå Þäç áðü ôá ôýëç Ïêôùâñßïõ ÄåäïìÝíçò ôçò ãñþãïñçò ôåëéêþò Ýãêñéóçò êáëëéýñãåéáò ôçò Kumato óôçí ÅëëÜäá, áðïäåéêíýåôáé üôé ïé ëëçíåò ðáñáãùãïß óõíåðéêïõñïýìåíïé áðü ôéò éäáíéêýò êëéìáôïëïãéêýò óõíèþêåò êáé áêïëïõèþíôáò öõóéêýò ìåèüäïõò ðáñáãùãþò, åðéôõã Üíïõí ìå Üíåóç ôá ðïéïôéêü ðñüôõðá ôá ïðïßá Ý åé èýóåé ç Syngenta êáé öýñíïõí óôï ðéüôï ôïõ ëëçíá êáôáíáëùôþ óôáèåñü ìßá áðü ôéò ðëýïí åýãåõóôåò ôïìüôåò. Ç åëëçíéêþ áãïñü ôïìüôáò åßíáé ìéü áðü ôçò ðëýïí åëêõóôéêýò óå üëç ôçí Åõñþðç äåäïìýíçò ôçò õøçëü óôáèåñþò ìçíéáßáò êáôá êåöáëþí êáôáíüëùóçò. Åðéðñüóèåôá, ïé ëëçíåò êáôáíáëùôýò Ý ïõí éó õñïýò óõíäýóìïõò ìå ôéò ðáñáäïóéáêýò ãåýóåéò êáé ôá áãíü, öõóéêü ðñïúüíôá, ðïõ ðáñüãïíôáé óôïí ôüðï ôïõò, üðùò ãéá ðáñüäåéãìá ôï åëáéüëáäï. Áõôü, üìùò, ðïõ ìáò åíèáñýíåé ðåñéóóüôåñï åßíáé ï åíèïõóéáóìüò ôùí ðáñáãùãþí êáé ç áíôáðüêñéóç ôùí êáôáíáëùôþí. Ç áíáãíùñéóéìüôçôá ôïõ ðñïúüíôïò äéåêïëýíåé ôçí åðáíáëçðôéêþ ðþëçóç ôïõ. Óôç Syngenta âïçèüìå ôïõò ëëçíåò ðáñáãùãïýò íá äéáöïñïðïéçèïýí êáé íá áíáäåé èïýí ìýóá óå Ýíá ðïëý áíôáãùíéóôéêü ðåñéâáëëïí. Ôï ðñïúüí áíáìýíåôáé íá âñåß ãñþãïñá ôçí èýóç ôïõ óôá ñüöéá ôùí åëëçíéêþí Ó/Ì êáé ôùí Âéïëïãéêþí êáôáóôçìüôùí. Ïé ðáñáãùãïß, ïé äéáíïìåßò áëëü êáé ïé åëëçíéêýò óõíôáãýò ôçò Kumato èá áíáñôçèïýí óôïí äéêôõáêü ôüðï www. kumato.com, ìáæß ìå üëïõò ôïõò Üëëïõò ðáñáãùãïýò, äéáíïìåßò êáé óõíôáãýò áðü ôçí Åõñþðç. Ðñïãñáììáôßæïõìå, åðßóçò, åíçìåñùôéêýò êáôá ùñþóåéò óôá ðëýïí Ýãêõñá Ýíôõðá êáé äéêôõáêïýò ôüðïõò êáèþò êáé åíýñãåéåò óôï åðßðåäï ôçò äéáíïìþò êáé êáôáíüëùóçò. Ç ïìüäá êçðåõôéêþí ôçò Syngenta Hellas èýëåé íá óáò ðáñáóýñåé óå Ýíá ôáîßäé áõèåíôéêþí ãåýóåùí ðïõ ôáéñéüæåé óå åìüò ôïõò ëëçíåò. Óêåöèåßôå ôçí Kumato óáí ëá áíéêü áëëü êáé óáí öñïýôï. ÖôéÜîôå äñïóåñýò óáëüôåò êáé áðïëáýóôå áõèåíôéêþ ãåýóç ôïìüôáò åéìþíá êáëïêáßñé. ÅôïéìÜóôå êñýá êáé æåóôü ïñåêôéêü, óïýðåò, êýñéá ðéüôá, ãëõêü êáé ìáñìåëüäåò åðåêôåßíoíôáò ôçí äçìéïõñãéêþ óáò äéüèåóç. Ç ôïìüôá Kumato åßíáé Ýíá õãéåéíü ðñïúüí ôçò ïðïßáò ç êáôáíüëùóç ðñïôåßíåôáé óôá ðëáßóéá ìßáò éóïññïðçìýíçò äßáéôáò. Åßíáé éäéáßôåñá ðëïýóéá óå êüëéï, ìáãíþóéï êáé âéôáìßíåò Á êáé C êáé ðñïóöýñåé ëßãåò èåñìßäåò, 31Kcal áíü 150ãñ. öñïýôïõ êáé öõóéêü äåí ðåñéý åé ïëçóôåñüëç êáé êïñåóìýíá ëéðáñü.

9 9 H αειφόρος διαχείριση των ζιζανίων στην καλλιέργεια των σιτηρών Ãéþñãïò Ðáðïýëéáò Crop Manager H æéæáíéïêôïíßá áðïôåëåß óçìáíôéêü ðáñüãïíôá ãéá ôçí åðßôåõîç õøçëþò ðáñáãùãþò ðïõ ìå ôç óåéñü ôçò óõìâüëëåé óôçí áýîçóç ôçò êåñäïöïñßáò ôçò ãåùñãéêþò åðé åßñéóçò. Ç êåñäïöïñßá ôçò ãåùñãéêþò åêìåôüëëåõóçò åîáñôüôáé êõñßùò áðü ôñåéò âáóéêïýò ðáñüãïíôåò: ôï ýøïò ðáñáãùãþò, ôï êüóôïò ðáñáãùãþò, êáé âýâáéá ôçí ôéìþ ðþëçóçò ôïõ ðáñáãüìåíïõ ðñïúüíôïò. Ôï êüóôïò ðáñáãùãþò ìðïñåß íá óõìðéåóèåß ìüíï óôï âáèìü ðïõ äåí Ý åé åðßðôùóç óôçí ôåëéêþ ðáñáãùãþ. Áêüìç, äýóêïëá ï ðáñáãùãüò ìðïñåß íá åðçñåüóåé ôçí ôéìþ ðþëçóçò ôïõ ðáñáãüìåíïõ ðñïúüíôïò, ßóùò ìüíï óå êüðïéåò ðåñéðôþóåéò ðïõ ï ßäéïò Ý åé äçìéïõñãþóåé ôéò êáôüëëçëåò õðïäïìýò áðïèþêåõóçò êáé åìðïñßáò. Óßãïõñá, üìùò, ìðïñåß íá ðáñýìâåé ðñïò ôçí êáôåýèõíóç ôçò áýîçóçò ôçò ðáñáãùãþò êüíïíôáò ôéò óùóôýò åðéëïãýò êáé åöáñìüæïíôáò ôéò êáôüëëçëåò ãåùñãéêýò ðñáêôéêýò. Ôá ðñïâëþìáôá óôçí áíôéìåôþðéóç ôùí æéæáíßùí îåêéíïýí üôáí äåí åöáñìüæïíôáé åêåßíåò ïé êáôüëëçëåò êáëëéåñãçôéêýò ðñáêôéêýò ðïõ ïäçãïýí óå Ýëåã ï ôïõ ðëçèõóìïý ôùí æéæáíßùí. Ôá ðñüãìáôá äõóêïëåýïõí áêüìç ðåñéóóüôåñï üôáí ç åöáñìïãþ ôùí æéæáíéïêôüíùí äåí äßíåé ôá áíáìåíüìåíá áðïôåëýóìáôá. Åßíáé ðïëëïß ïé ëüãïé ðïõ óõíôåëëïýí óå áõôü. Ç ìïíïêáëëéýñãåéá äçìéïõñãåß éó õñïýò ðëçèõóìïýò æéæáíßùí ðïõ äýóêïëá êáôáðïëåìïýíôáé. Ç ìáêñï ñüíéá êáé óõíå Þò ñþóç ôùí ßäéùí æéæáíéïêôüíùí ïäçãåß óôç óôáäéáêþ ìåßùóç ôçò áðïôåëåóìáôéêüôçôáò ôïõò. ÂÝâáéá, ôïðéêü ìðïñåß íá õðüñ ïõí êáé Üëëïé ðáñüãïíôåò (âéïëïãéêïß, ïéêïíïìéêïß ê.á.) ðïõ óõìâüëïõí óôçí áíüðôõîç éó õñþí ðëçèõóìþí æéæáíßùí. ÃåíéêÜ, ç ðåñéïñéóìýíç ðïéêéëïìïñößá åíüò ãåùñãéêïý óõóôþìáôïò äõó åñáßíåé óå âüèïò ñüíïõ ôç æéæáíéïêôïíßá. Óå ðïëëýò þñåò ôïõ êüóìïõ áíôéìåôùðßæïõí ìåãüëá ðñïâëþìáôá, üðùò ÇÐÁ êáé Áõóôñáëßá êáé áëëïý. Êáé óôçí ÅëëÜäá Ý ïõí áñ ßóåé íá åìöáíßæïíôáé êüðïéá ðñïâëþìáôá, åëåã üìåíá óôçí ðáñïýóá öüóç. ¼ìùò, õðüñ ïõí êáíüíåò ðïõ áí ôïõò áêïëïõèþóïõìå ìðïñïýìå íá åîáóöáëßóïõìå ôçí áðïôåëåóìáôéêþ äéá åßñéóç ôùí æéæáíßùí, ü é ìüíï ôþñá áëëü êáé óôï ìýëëïí. Âáóéêïß êáíüíåò ãéá ôçí áðïôåëåóìáôéêþ äéá åßñéóç ôùí æéæáíßùí Ç åíáëëáãþ êáëëéåñãåéþí êáé Üëëåò ãåùñãéêýò ðñáêôéêýò üðùò áêáëëéåñãçóßá & áìåéøéóðïñü Ç åöáñìïãþ êáíüíùí êáëþò áãñïíïìßáò þóôå íá Ý ïõìå äõíáôü êáé åýñùóôá öõôü ðïõ íá «êáèçëþíïõí» ôá æéæüíéá Ç ÑÇÓÇ ÊÁÉ ÅÍÁËËÁÃÇ ÏËÙÍ ÔÙÍ ÄÉÁÈÅÓÉÌÙÍ ÆÉÆÁÍÉÏÊÔÏÍÙÍ* Ç ñþóç êáíïíéêþí äüóåùí. ÌÇ ÌÅÉÙÍÅÔÅ ÔÉÓ ÄÏÓÅÉÓ Ç êáôáóôñïöþ ôùí óðüñùí ôùí æéæáíßùí * Ôï Pinoxaden åßíáé çìéêþ ïìüäá ìå äéáöïñåôéêü ôñüðï äñüóçò áðü ôï mesosulfuron & iodosulfuron. H åíáëëáãþ ìå ôá ðáñáðüíù æéæáíéïêôüíá óõìâüëëåé óôçí åõñùóôßá ôçò çìéêþò æéæáíéïêôïíßáò H ðñüôáóç ôçò Syngenta ãéá ôç æéæáíéïêôïíßá óéôçñþí Ç ðñüôáóç ôçò Syngenta ãéá ôç æéæáíéïêôïíßá óéôçñþí åðéêåíôñþíåôáé óôçí êáéíïôïìßá ôïõ Pinoxaden. Ôï Pinoxaden åßíáé ôï íýï åêëåêôéêü ìåôáöõôñùôéêü æéæáíéïêôüíï ãéá ñþóç óå êñéèüñé êáé óéôüñé. Ç êáéíïôïìßá ôïõ Pinoxaden åîáóöáëßæåé Åîáéñåôéêü Ýëåã ï üëùí ôùí óçìáíôéêþí áãñùóôùäþí æéæáíßùí ÁðáñÜìéëëç áóöüëåéá ãéá ôçí êáëëéýñãåéá ÌåãÜëç åõåëéîßá óôçí åöáñìïãþ 100 EC ÏöÝëç ãéá ôïí ðáñáãùãü KáôáðïëÝìçóç ôùí óçìáíôéêþí áãñùóôùäþí æéæáíßùí êáé éäéáßôåñá ôçò Þñáò ÅðéôÝëïõò! íá æéæáíéïêôüíï ãéá ñþóç óå êñéèüñé êáé óéôüñé Åëåõèåñßá åðéëïãþò ôïõ êáôüëëçëïõ ðëáôõöõëëïêôüíïõ ãéá ðëþñç æéæáíéïêôïíßá ìå Ýíá ðýñáóìá Ç êáéíïôïìßá ôïõ Pinoxaden To Axial 100 EC âáóßæåôáé áðïêëåéóôéêü óôçí ôå íïëïãßá ôïõ Pinoxaden. Eßíáé åãêåêñéìýíï êáé ìðïñåß íá ñçóéìïðïéçèåß ìå áóöüëåéá óå êñéèüñé êáé óéôüñé. ÊáôáðïëåìÜ åõñý öüóìá æéæáíßùí üðùò Þñá, áãñéüâñùìç, öüëáñç, áëåðïíïõñü, áíåìü ïñôï êáé ìïíïåôåßò ðüåò. Ôï Axial 100 EC åßíáé åîáéñåôéêü áðïôåëåóìáôéêü óôçí Þñá, ãéá áõôü êáé óõóôþíåôáé üôáí ôï êõñßáñ ï ðñüâëçìá óôï ùñüöé åßíáé Þ Þñá. Aπαραβίαστο από ζιζάνια! Åëåõèåñßá åðéëïãþò ôçò åðüìåíçò êáëëéýñãåéáò Êáëýôåñïò ðñïãñáììáôéóìüò ôùí êáëëéåñãçôéêþí åñãáóéþí ëüãù ìåãüëïõ ðáñáèýñïõ åöáñìïãþò ÁíôÝ åé óôç âñï Þ êüíïíôáò åõêïëüôåñç ôç äéá åßñéóç óå áíôßîïåò êáéñéêýò óõíèþêåò

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ. óåë. 2-3 Ç Syngenta äçìéïõñãåß áîßá óôïõò ÓõíåñãÜôåò ôçò... óåë. 4. Callisto: Εµπνευσµένο από τη φύση. óåë. 5 Öõôïðñïóôáóßá êáëáìðïêéïý

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ. óåë. 2-3 Ç Syngenta äçìéïõñãåß áîßá óôïõò ÓõíåñãÜôåò ôçò... óåë. 4. Callisto: Εµπνευσµένο από τη φύση. óåë. 5 Öõôïðñïóôáóßá êáëáìðïêéïý ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ óåë. 2-3 Ç Syngenta äçìéïõñãåß áîßá óôïõò ÓõíåñãÜôåò ôçò... óåë. 4 Áãáðçôïß óõíåñãüôåò, Áõôü ôï ôåý ïò åßíáé ôï ðñþôï ôïõ 2006 êáé ï ëüãïò ðïõ êáèõóôýñçóå íá êõêëïöïñþóåé ïöåßëåôáé óôï üôé

Διαβάστε περισσότερα

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3 μικρές ιστορίες Κι όσο το φυσικό περιβάλλον περιορίζεται, τόσο και ακριβαίνει. Η ανάπτυξη πλέον δεν συμφέρει. εν το έχουμε συνειδητοποιήσει, αλλά η τελευταία μεγάλη αγορά στον πλανήτη θα είναι η Φύση.

Διαβάστε περισσότερα

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 01 01 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 01 01 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 0 σελίδα 02 03 04 05 0608 095 67 8 9 2 22 23 263 39 57 58 5960 6 62 65 6623 0 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ 02 ÃÅÍÉKÁ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÃÉÁ ÔÏ ÐÏËÕÐÑÏÐÕËÅÍÉÏ ANDOM 03 ÉÄÉÏÔÇÔÅÓ ÔÇÓ ÐÑÙÔÇÓ ÕËÇÓ ÔÏÕ AQUAPU 04 ÉÄÉÏÔÇÔÅÓÐËÅÏÍÅKÔÇÌÁÔÁ

Διαβάστε περισσότερα

w ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ ¼ðïôå êáé íá ãßíïõí ïé áéùñïýìåíåò åðåñ üìåíåò åêëïãýò ç ÃÉÁ ÍÁ ÖÑÁÎÏÕÌÅ ÔÏ ÄÑÏÌÏ ÓÔÏ ÖÁÉÏÊÏÊÊÉÍÏ ÌÅÔÙÐÏ ÔÇÓ ÐÅÉÍÁÓ ÊÁÉ ÔÏÕ ÖÁÓÉÓÌÏÕ

w ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ ¼ðïôå êáé íá ãßíïõí ïé áéùñïýìåíåò åðåñ üìåíåò åêëïãýò ç ÃÉÁ ÍÁ ÖÑÁÎÏÕÌÅ ÔÏ ÄÑÏÌÏ ÓÔÏ ÖÁÉÏÊÏÊÊÉÍÏ ÌÅÔÙÐÏ ÔÇÓ ÐÅÉÍÁÓ ÊÁÉ ÔÏÕ ÖÁÓÉÓÌÏÕ Áðü ôç óôü ôç ôïõ èá îáíáãåííçèåß ôï ÊÊÅ Í. Æá áñéüäçò w ÍÅÁ ÐñïëåôÜñéïé üëùí ôùí ùñþí, êáôáðéåæüìåíá Ýèíç êáé ëáïß åíùèåßôå! ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÃÑÁÖÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... «Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΙΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ» ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... «Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΙΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ» ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 4ï - AÑ. Ö. 15ï - ÁÐÑÉËÉÏÓ - ÌÁÚÏÓ - ÉÏÕÍÉÏÓ 2013 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ «Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 4ï - AÑ. Ö. 16ï - ÉÏÕËÉÏÓ - ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ - ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2013 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

28 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ. ÁíáìÝíåôáé «ìü ç» ÌÝñêåë ìå ôïí Ìüíôé

28 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ. ÁíáìÝíåôáé «ìü ç» ÌÝñêåë ìå ôïí Ìüíôé ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 579,69 + 0,67% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 31,80 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ

ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ (ΠPAKTIKA ΣYNE PIOY) Eπιµέλεια: Nότα Mακρυγιάννη - Πλακιά, Πρόεδρος Aρχαιολογικού Λαογραφικού Πολιτιστικού Συλλόγου Mουζακίου Mάνθος Παπάγγελος, Yπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ÁÕÓÔÇÑÏÔÅÑÇ ÄÇÌÏÓÉÏÍÏÌÉÊÇ ÅÐÏÐÔÅÉÁ ÓÔÏÕÓ OTÁ ÁÐÏ ÔÏ 2013 ÄÇÌÏÉ ÕÐÏ ÅÐÉÔÑÏÐÅÉÁ

ÁÕÓÔÇÑÏÔÅÑÇ ÄÇÌÏÓÉÏÍÏÌÉÊÇ ÅÐÏÐÔÅÉÁ ÓÔÏÕÓ OTÁ ÁÐÏ ÔÏ 2013 ÄÇÌÏÉ ÕÐÏ ÅÐÉÔÑÏÐÅÉÁ ÊÙÄÉÊÏÓ ÃÉÁ ÅËÔÁ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 912,70 + 1,76% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 45,97 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

Freshen up your smile! Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν

Freshen up your smile! Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 26 Freshen up your smile! ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

11 ÌÁÑÔÉÏÕ 2014 0,59 ÅÕÑÙ

11 ÌÁÑÔÉÏÕ 2014 0,59 ÅÕÑÙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 1.338,68-0,19% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 118,09 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

14 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ

14 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 499,56 + 2,09% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 33,10 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

Μην απελπίζεστε... Κ ΙΝ Η Σ Η ΛΕΜΟΝΑΣ. www.exanatolis.gr. Αφορά όλες τις µάρκες αυτοκινήτων

Μην απελπίζεστε... Κ ΙΝ Η Σ Η ΛΕΜΟΝΑΣ. www.exanatolis.gr. Αφορά όλες τις µάρκες αυτοκινήτων ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 43 www.exanatolis.gr Μην απελπίζεστε... Ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ (Γενική Οµοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος) κ. Γιώργος Λεχουρίτης σας καθοδηγεί µε ποιούς

Διαβάστε περισσότερα

Å.Å.Ì.Å. Tá ÍÝá ôçò. Ôåôñáìçíéáßá ÅíçìåñùôéêÞ êäïóç ôçò ÅëëçíéêÞò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç. ôïò 16ï, Ôåý ïò 48-49, ÌÜéïò-ÓåðôÝìâñéïò 2013

Å.Å.Ì.Å. Tá ÍÝá ôçò. Ôåôñáìçíéáßá ÅíçìåñùôéêÞ êäïóç ôçò ÅëëçíéêÞò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç. ôïò 16ï, Ôåý ïò 48-49, ÌÜéïò-ÓåðôÝìâñéïò 2013 ÓõíäåäåìÝíï ìýëïò êáé Åêðñüóùðïò ôçò Äéåèíïýò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç (ISME) óôçí ÅëëÜäá Tá ÍÝá ôçò Å.Å.Ì.Å. Ôåôñáìçíéáßá ÅíçìåñùôéêÞ êäïóç ôçò ÅëëçíéêÞò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç ôïò 16ï,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ www.giannoulis.com.gr ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇ ÊÁÈÁÑÉÓÔÇÑÉÙÍ ÂÉÏÌ. ÐËÕÍÔÇÑÉÙÍ & ÓÉÄÅÑÙÔÇÑÉÙÍ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ILSA Ipura 200N / 440S / 440N / 640 04 05 ILSA Mec

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ Áðü ôç óôü ôç ôïõ èá îáíáãåííçèåß ôï ÊÊÅ Í. Æá áñéüäçò w ÍÅÁ ÐñïëåôÜñéïé üëùí ôùí ùñþí, êáôáðéåæüìåíá Ýèíç êáé ëáïß åíùèåßôå! ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÃÑÁÖÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

ËÏÕÔÑÁÊÉÏÕ - ÐÅÑÁ ÙÑÁÓ

ËÏÕÔÑÁÊÉÏÕ - ÐÅÑÁ ÙÑÁÓ ÁÃÃËÉÊÁ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΨΑΛΑΣ Ðùëïýíôáé ðïëõôåëþ äéáìåñßóìáôá Æçôïýíôáé ïéêüðåäá ãéá áãïñü - áíôéðáñï Þ ÌÁÊÑÕÃÉÁÍÍÇ 16 ËÏÕÔÑÁÊÉ ÔÇË.: 27440-22250, 27410-37734, 210-9732609 ÊÉÍ.: 0977-429265,

Διαβάστε περισσότερα

www.avmag.gr Ενημερωτικό έντυπο δημηνιαίας έκδοσης ΤΕΥΧΟΣ 25ο Εκδίδεται από την Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία

www.avmag.gr Ενημερωτικό έντυπο δημηνιαίας έκδοσης ΤΕΥΧΟΣ 25ο Εκδίδεται από την Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία 25 21 Ενημερωτικό έντυπο δημηνιαίας έκδοσης ΤΕΥΧΟΣ 25ο Εκδίδεται από την Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία «Εθελοντές για θέματα φύλου, ισότητας και διακρίσεων» Μια πρωτοβουλία του ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα!

Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα! Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα! Αφυγραντές Ιονιστές Το κλίμα αλλάζει. Οι αλλαγές που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και που θα δούμε τα επόμενα ογδόντα χρόνια, είναι κυρίως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων

Πρόλογος από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Πρόλογος από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, μέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, που θα

Διαβάστε περισσότερα

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 138 Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 10 ÌÏÍÔÅËÏ ÁÐÏÔÉÌÇÓÇÓ ÔÙÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ 11 ÔÏÌÅÉÓ ÅÖÁÑÌÏÃÇÓ ÔÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ 139

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στόχος της έκθεσης:

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στόχος της έκθεσης: ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων (Π.Ο.Ε.Σ.Ε.), πρόκειται να πραγματοποιήσει το 1 ον Πανελλήνιο Συνέδριο Εστίασης με θέμα «Ελλήνων γεύσεις» και παράλληλα την

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ Áðü ôç óôü ôç ôïõ èá îáíáãåííçèåß ôï ÊÊÅ Í. Æá áñéüäçò w ÍÅÁ ÐñïëåôÜñéïé üëùí ôùí ùñþí, êáôáðéåæüìåíá Ýèíç êáé ëáïß åíùèåßôå! ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÃÑÁÖÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò Ferral Ferral Της Πηνελόπης Λεονταρά Σήμανση CE: Πως γίνεται ο έλεγχος της παραγωγικής Ï êáèïñéóìüò ôïõ åëýã ïõ ðáñáãùãþò óå Ýíá êáôáóêåõáóôéêü óýìöùíá ìå ôéò ôå íéêýò ðñïäéáãñáöýò ãéá ôá êïõöþìáôá, óôçí

Διαβάστε περισσότερα

1B20V 1B30V 1B40V 1B40W 1B50V 1B50W

1B20V 1B30V 1B40V 1B40W 1B50V 1B50W Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1B20V 1B30V 1B40V 1B40W 1B50V 1B50W ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ EMKATEX - ΓΕΜΗ ΑΕ Λεωφόρος Αθηνών 124 104 42 Αθήνα Τηλ.: (210) 5 12 64 05, 5 12 09 65 Fax: (210) 5 12 93 47 E-mail: ziagosg@ath.forthnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 1/11/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/713

Αθήνα 1/11/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/713 ΕΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΔΔΗΜΟΚΡΡΑΤΤΙΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ ΙΙ Ο ΙΙ Κ Η ΣΣ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΤΜΗΜΑΤΤΑ : ΕΕΛΕΕΓΓΧΟΥ ΚΟΙΙΝΩΝ ΕΠΙΙΧ/

Διαβάστε περισσότερα

Select only the best. å ß ä ç ã ñ á ö å ß ï õ. w w w. d i a l e c t o s. g r

Select only the best. å ß ä ç ã ñ á ö å ß ï õ. w w w. d i a l e c t o s. g r Select only the best å ß ä ç ã ñ á ö å ß ï õ w w w. d i a l e c t o s. g r m a d e i n G e r m a n y No design writes better 4 pen scribble pico AL-star agenda & spirit Ο πλήρης κατάλογος LAMY στην ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα ΣΗΜΕΙΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ 1 Στον Ατλαντικό Κώδικα ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι έκρυψε τις οδηγίες για την κατασκευή µιας στρατιάς από ροµπότ. 2 Η ανακάλυψη ανήκει στην οµάδα του Μάριο Ταντέι. Προηγουµένως πιστευόταν ότι

Διαβάστε περισσότερα

CONTENTS. BOILERS, WALL MOUNTED, BURNERS Πετρελαίου/Αερίου. Heating units INSTANT Επίτοιχη μονάδα πετρελαίου

CONTENTS. BOILERS, WALL MOUNTED, BURNERS Πετρελαίου/Αερίου. Heating units INSTANT Επίτοιχη μονάδα πετρελαίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS Περιεχόμενα Contents Παρουσίαση της εταιρείας και των προϊόντων της Presentation of company and products ΛΕΒΗΤΕΣ, ΕΠΙΤΟΙΧΑ, ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ BOILERS, WALL MOUNTED, BURNERS Πετρελαίου/Αερίου

Διαβάστε περισσότερα