ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μαρούσι, 21 Αυγούστου 2014 Α.Π.: 4356 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μαρούσι, 21 Αυγούστου 2014 Α.Π.: 4356 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ"

Transcript

1 ΑΔΑ: 7Α5ΡΟΞ3Μ-7ΑΞ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: :59:48 EEST Reason: Location: Athens ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μαρούσι, 21 Αυγούστου 2014 Α.Π.: 4356 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΘΕΜΑ: Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πράξης «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών Εργων Καινοτομίας» (ΑγροΕΤΑΚ) και κωδ. ΟΠΣ του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ». Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14Β, του ν. 3429/2005 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ 180Α / ). 2. Την υπ αριθμ / Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Σύσταση Οργανισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ» και συγχώνευση εποπτευομένων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων νομικών προσώπων» (ΦΕΚ 2284 Β / ). 3. Την αριθμ.740/75722/ Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με το διορισμό προσωρινού Διευθύνοντος Συμβούλου του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΑ_Ν.Π.Ι.Δ.. (ΦΕΚ 279 ΥΟΔΔ/ ) 4. Την αριθμ. 741/75723/ Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με την τροποποίηση της υπ' αριθμ / (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 370) υπουργικής απόφασης Ορισμός μελών προσωρινού ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ -ΔΗΜΗΤΡΑ-Ν.Π.Ι.Δ Διοικητικού Συμβουλίου του

2 5. Την αριθμ. πρωτ /6.4883/ (ΑΔΑ ΒΕΖΑΛ - ΨΓ8), Κωδικός 64, πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας προς τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για την υποβολή προτάσεων πράξεων σχετικά με την εκπόνηση καινοτόμων σχεδίων εφαρμογής για τον πρωτογενή τομέα από επιστήμονες (κατόχους διδακτορικού διπλώματος) για ένταξη και χρηματοδότηση στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 04, 05, 06 «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων». 6. Την αριθμ. πρωτ /6.4883/ (ΑΔΑ ΒΕΖΑΛ - ΨΓ8), Κωδικός 64, Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας προς τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για την υποβολή προτάσεων πράξεων σχετικά με την εκπόνηση καινοτόμων σχεδίων εφαρμογής για τον πρωτογενή τομέα από επιστήμονες (κατόχους διδακτορικού διπλώματος) για ένταξη και χρηματοδότηση στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 04, 05, 06 «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων». 7. Την αριθμ. 6 απόφαση της 19ης/ Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με την οποία εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης στο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για την εκπόνηση καινοτόμων σχεδίων εφαρμογής στον πρωτογενή τομέα από επιστήμονες κατόχους διδακτορικού διπλώματος, συνολικού προϋπολογισμού , Την αριθμ. πρωτ. 1012/ αίτηση χρηματοδότησης του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προς την ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ (αρ. πρωτ. ΕΥΔ: /6.5938/ ) σχετικά με την ένταξη της Προτεινόμενης Πράξης και το συνημμένο σε αυτή Τεχνικό Δελτίο (ΤΔΠΠ). 9. Την αριθμ. 9 απόφαση της 22ης/ Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με την οποία εγκρίθηκε η πρόθεση υλοποίησης της Πράξης «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών και Τεχνολογικών Αναπτυξιακών Έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» με ίδια μέσα. 10. Την αριθμ. πρωτ /6.5938/ Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για την ένταξη της Οριζόντιας Πράξης «ΑγροΕΤΑΚ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και το συνημμένο σε αυτή

3 Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης. 11. Την αριθμ. 28 απόφαση της 31ης/ Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με την οποία εγκρίθηκε η υλοποίηση της Πράξης «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών και Τεχνολογικών Αναπτυξιακών Έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» με ίδια μέσα. 12. Το με αριθμ πρωτ /6.1305/ έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με το οποίο διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη υπό προϋποθέσεις για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης για το Υποέργο [1] «Διοίκηση και Συντονισμός Έργου» και το Υποέργο [2] «Εκπόνηση και Διάχυση ΕΤΑΚ» της Πράξης «ΑγροΕΤΑΚ». 13. Την αριθμ. 27 απόφαση της 39ης/ Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με την οποία εγκρίθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών Έργων Καινοτομίας» (ΑγροΕΤΑΚ) και Κωδ. ΟΠΣ του ΕΠ «AΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ». 14. Την αριθμ. πρωτ. 2455/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση Σχεδίων Ερευνητικών και Τεχνολογικών Αναπτυξιακών Έργων Καινοτομίας (έργων ΕΤΑΚ) και τον συνημμένο σε αυτή Οδηγό Εφαρμογής, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2670/ Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου, η οποία μετεγκρίθηκε με την αριθμ. 08, εκτός ημερήσιας διάταξης, Απόφαση της 40ης/ Συνεδρίασης του ΔΣ. 15. Την αριθμ. 11 απόφαση της 42 ης / Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία πραγματοποιήθηκε ο ορισμός των αξιολογητών των προτάσεων, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της προαναφερθείσας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και η εξουσιοδότηση στο Διευθύνοντα Σύμβουλο να αναθέσει τις προτάσεις στους αξιολογητές. 16. Τις προτάσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της προαναφερθείσας πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 17. Την αριθμ. 3880/ (ΑΔΑ: 6ΠΓΦΟΞ3Μ-ΠΙΨ) Απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου, σχετικά με την Έγκριση πίνακα συμμετεχόντων στην αριθμ.2455/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Εκπόνηση

4 σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)». 18. Τις προτάσεις που τέθηκαν εκτός διαδικασίας λόγω δικαιολογητικών, τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν, καθώς και α) την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου διά περιφοράς της 7 ης (Α ) σχετικά με την «Εξέταση των ενστάσεων περί αποκλεισμού λόγω μη προσκόμισης δικαιολογητικών υποψηφίων που συμμετείχαν στην αριθμ. 2455/ πρόσκληση στο πλαίσιο της Πράξης «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών Εργων Καινοτομία «(ΑγροΕΤΑΚ) και Κωδ. ΟΠΣ του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και β) την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου διά περιφοράς της 7 ης (β ), σχετικά με τη «Συμμετοχή ή μη των προτάσεων που υπέβαλλαν οι ενιστάμενοι υποψήφιοι στην περαιτέρω διαδικασία της Πράξης «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών Εργων Καινοτομίας» (ΑγροΕΤΑΚ) και Κωδ. ΟΠΣ του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», ως αποτέλεσμα-συνέπεια της εξέτασης των ενστάσεων περί αποκλεισμού λόγω μη προσκόμισης δικαιολογητικών». 19. Την βαθμολογία των προτάσεων που αξιολογήθηκαν. 20. Το γεγονός ότι η προαναφερόμενη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν περιλαμβάνει διαδικασία ενστάσεων επί των ενστάσεων ή ενστάσεις επί της βαθμολογίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων κατάταξης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πράξης «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών Εργων Καινοτομίας» (ΑγροΕΤΑΚ) και κωδ. ΟΠΣ του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», ως κάτωθι:

5 Ι. Πίνακας επιτυχόντων στις Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου α/α ΚΥΠΕ Τίτλος Πρότασης Ερευνητικές Μονάδες YΠΟΔΟΧΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ποσο δημοσίας δαπάνης /57 Συνδυασμένη εφαρμογή ριζοβακτηρίων που προάγουν τη φυτική ανάπτυξη (PGPR) και γεωργικών φαρμάκων σε σύγχρονα προγράμματα φυτοπροστασίας ακροδρύων (καρυδιά, φιστικιά). Σταθμός Γεωργικής Έρευνας Βαρδατών Φθιώτιδας 81, ,00 ΙΙ. Πίνακας επιτυχόντων στις Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου α/α ΚΥΠΕ Τίτλος Πρότασης Ερευνητικές Μονάδες ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ποσο δημόσιας δαπάνης /3 ΣΥστημα διαχείρισης ΠΥρκαγιών σε ΔΑση μεσογειακών κωνοφόρων. Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων & Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων 98, ,00

6 2 3249/71 Κατοχύρωση Παραδοσιακής Ονομασίας Καπνικών Προϊόντων Στερεάς Ελλάδας. Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων 98, , /148 Πειραματική δοκιμή του φορητού φράκτη Flandry, για τον περιορισμό των επιθέσεων από λύκους σε κτηνοτροφικά ζώα, σε χώρους εποχικού, προσωρινού ή μόνιμου σταβλισμού. Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης 97, , /62 Ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας στα αγροτικά οικοσυστήματα με στοχευμένη αναδόμηση επιλεγμένων περιοχών του αγροτικού τοπίου και παράλληλος φυσικός έλεγχος του υπερπληθυσμού των τρωκτικών χρησιμοποιώντας αρπακτικά πτηνά δείκτες της ορνιθοπανίδας. Γεωργοοικονομικών & Κοινωνιολογικών Ερευνών 96, , /88 Μεθοδολογία για αγροδασική και αγροτουριστική ανάπτυξη ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, με σκοπό την προσέλευση επενδύσεων. Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων & Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων 96, ,00

7 6 3529/176 Ανάπτυξη νέων βιολογικών λιπασμάτων σταδιακής αποδέσμευσης θρεπτικών συστατικών για τη βελτίωση της ποιότητας του εδάφους και των ποιοτικών χαρακτηριστικών καλλιεργειών, δίκοκκο σιτάρι (Triticum dicoccum) μέσω της χρήσης φυσικών πρώτων υλών και υποπροϊόντων βιομηχανίας τροφίμων Εδαφολογίας Αθηνών 96, , /118 Ανάπτυξη και εφαρμογή μιας εναλλακτικής μεθόδου διάχυσης γνώσης στους γεωργούς για ζητήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργειών: Τα Σχολεία Αγρού Βάμβακος & Βιομηχανικών Φυτών 95, , /73 Ανίχνευση αυτόχθονων στελεχών οξυγαλακτικών βακτηρίων από γάλα αιγών προβάτων και διερεύνηση των προβιοτικών ιδιοτήτων τους. Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης 95, , /68 Αειφορική ανάπτυξη σε λιγότερο ευνοημένες περιοχές ορεινές περιοχές Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης 95, , /86 Η επίδραση της σπιρουλίνας, όταν προστίθεται στο σιτηρέσιο γαλακτοπαραγωγών αγελάδων, στην αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης, του οξειδωτικού στρες, καθώς και στο προφίλ των λιπαρών οξέων του γάλατος. Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης 95, , /41 Εντοπισμός λειτουργικών μοριακών δεικτών με στόχο την αύξηση της γονιμότητας και της ανθεκτικότητας στη μαστίτιδα των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής. Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης 93, ,00

8 /87 Δημιουργία βιολειτουργικών ζωοτροφών εμπλουτισμένων με βιοδρασικές ουσίες από υποπροϊόντα τυροκομείων και οινοποιείων και μελέτη της βιολογικής τους δράσης σε χοίρους κρεατοπαραγωγής και πρόβατα. Κτηνοτροφίας Γιαννιτσών 93, , /140 Εντοπισμός και διαχειριστικές πρακτικές διατήρησης και ανάδειξης κόκκινων περιοχών hot spots χλωρίδας και βλάστησης στη Βόρεια Ελλάδα. Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης 93, , /190 Νέα πρότυπα οικονομικής ανάλυσης της δασικής παραγωγής και πιλοτική εφαρμογή Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης 93, , / / / /82 ΟΙ "ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ" ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ. ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΤΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ (RESILIENCE) ΤΟΥ ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Φυσικά αντιμικροβιακά συστήματα και νέες τεχνολογίες για την παραγωγή παραδοσιακών αλλαντικών υψηλής προστιθέμενης αξίας, ασφάλειας και μακράς διατηρησιμότητας Φαρμακευτικά & Αρωματικά Φυτά: Παραδοσιακές Θεραπευτικές Χρήσεις, Διεθνές Εμπόριο και Ενδυνάμωση των Τοπικών Κοινωνιών. Αξιολόγηση διαφορετικών συστημάτων διαχείρισης στην καλλιέργεια της αμπέλου Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων & Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων 93, ,00 92, ,00 92, ,00 92, ,00

9 /228 Ανάπτυξη νέων πρωτοκόλλων συντήρησης του σπέρματος του κάπρου με στόχο τη βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών και της γονιμοποιητικής ικανότητάς του Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης 91, , /48 Εισάγοντας την αντιπυρική προστασία στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ορεινών οικοσυστημάτων με βάση τη δασοπονία πολλαπλών σκοπών. Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης 91, , /137 Παραγωγή λειτουργικού ψωμιού υψηλής διατροφικής αξίας με την ταυτόχρονη ενσωμάτωση πιτυρου ρυζιού και αρωματικών φυτών της ελληνικής χλωρίδας. Σιτηρών 90, , /225 Γεωγραφικό σύστημα διαχείρισης εδαφικών πόρων για την γεωργία, μέσω υποδομών υπολογιστικού νέφους Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης 91, , /79 Βελτίωση της απορρόφησης των θρεπτικών στοιχείων και μείωση των εισροών μέσα από την εφαρμογή μαγνητικού πεδίου σε σπόρους σιτηρών. Εδαφολογίας Αθηνών 90, , /191 Κρητικό ρεθυμνιώτικο απάκι από την παράδοση στην ποιότητα και την ασφάλεια Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων 90, , /222 Αξιολόγηση της οικονομικής βιωσιμότητας καινοτόμων καλλιεργειών και των επιδράσεων τους στην τοπική ανάπτυξη : η περίπτωση της αλόης (aloe vera) Γεωργοοικονομικών & Κοινωνιολογικών Ερευνών 90, ,00

10 /102 Ανάπτυξη εργαλείων διαχείρισης βοσκοτόπων και υποστήριξης της κτηνοτροφίας στα λιβαδικά οικοσυστήματα του Δήμου Πρεσπών (Εθνικό Πάρκο Πρεσπών, κοιλάδα Λαδοπόταμου, Δ.Ε. Κρυσταλλοπηγής) Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης 90, , /156 In vivo παραγωγή και μεταφορά εμβρύων προβάτων, με ενσωμάτωση σπερματικού πλάσματος στην αγωγή πρόκλησης Ωοθυλακιορρηξίας. Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης 90, , /61 Αξιολόγηση της ευπάθειας των δασών της κεφαλληνιακής ελάτης στην κλιματική αλλαγή. Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων & Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων 90, , / /181 Αξιολόγηση και επιλογή μονόκοκκου σιταριού (Triticum monococcum), δίκοκκου (T. dicoccum) και T. spelta, για προσαρμοστικότητα σε συνθήκες χαμηλών εισροών και βιολογικής γεωργίας με στόχο την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας. Διαχείριση της άρδευσης στους ορυζώνες με συνεχή μέτρηση της αλατότητας Rice paddies irrigation management with salinity measurements Σιτηρών 90, ,00 Σιτηρών 90, ,00

11 /221 Εκτίμηση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων του περιορισμού των αερίων του θερμοκηπίου σε ελληνικές εκτροφές μικρών μηρυκαστικών Γεωργοοικονομικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών 89, , /37 Διατήρηση και Προστασία εκτός τόπου (ex situ)των ελληνικών Αυτοφυών ειδών Capparis ovata L. (Κάππαρη) και Hypericum perforatum L. (Σπαθόχορτο). Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας 89, , /100 Προσδιορισμός γενετικού υλικού ελληνικού φασκόμηλου Salvia fruticosa (Greek sage) υψηλοαποδοτικού για καλλιέργεια ως προς τα αγρονομικά χαρακτηριστικά και τα βιοδραστικά συστατικά και βελτιστοποίηση των μεθόδων αναπαραγωγής Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας 89, , / / /135 In vitro μαζική παραγωγή, ριζοβολία και εγκλιματισμός τριών νέων ενδημικών ειδών (Helichrysum amorginum, Thymus sibthorpii και Satureja pilosa spp origanita) και την προώθησή τους ως νέες καλλιέργειες στην ελληνική γεωργία Η ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΒΟΤΑΝΙΚΩΝ ΚΗΠΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ. Επιλογή και κλωνοποίηση άριστων φαινοτύπων του είδους Liquidambar orientalis Mill. για καλλωπιστική και άλλες χρήσεις. Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης 89, ,00 89, ,00 88, ,00

12 /220 Ποσοτικός προσδιορισμός επικινδυνότητας του Bacillus cereus σε φρέσκο γάλα: επίδραση της επιμήκυνσης της εμπορικής διάρκειας ζωής στην επικινδυνότητα του προϊόντος Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης 88, , /143 Η βακτηριακή ζύμωση με γαλακτοβάκιλο ως βιοασφαλής μέθοδος για την βελτίωση των ζωοτροφών για όρνιθες κρεοπαραγωγής ενάντια της Σαλμονέλας. Κτηνοτροφίας Γιαννιτσών 88, , /64 Ολοκληρωμένη διαχείριση πτηνοτροφικών αποβλήτων με επιτόπια παραγωγή βιοαερίου και βιομάζας μικροφυκών και αξιοποίησή της ως πτηνοτροφής. Γεωργικών Μηχανών & Κατασκευών 88, , / / / /117 Καταγραφή και Αξιολόγηση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας στον Αγροτροφικό Τομέα Επιλογή γηγενών ζυμών για την παραγωγή οίνων υψηλής ποιότητας με μειωμένη περιεκτικότητα σε αλκοόλη Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδου εκτίμησης της ολοκληρωμένης τρωτότητας των υπόγειων υδροφόρων συστημάτων σε νιτρικά ιόντα. Βιομετατροπή πλούσιων σε σάκχαρα βιομηχανικών υπολειμμάτων-αποβλήτων σε μυκηλιακή μάζα μακρομυκήτων για παραγωγή διατροφικών πρϊόντων Γεωργοοικονομικών & Κοινωνιολογικών Ερευνών Οίνου Αθηνών Εγγείων Βελτιώσεων Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων 87, ,00 87, ,00 87, ,00 87, ,00

13 / /46 Συμβολή στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας για την παραγωγή δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού Εφαρμογή υπερυψηλής υδροστατικής πίεσης (ΥΥΠ) και φυσικών αντιμικροβιακών ουσιών για τον έλεγχο παθογόνων μικροοργανισμών σε έτοιμα-προςκατανάλωση, φτωχά σε νάτριο, παραδοσιακά προϊόντα κρέατος. Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων & Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων 86, ,00 86, , /89 Αξιοποίηση υπολείμματος καλλιέργειας μανιταριών για ανάκτηση ενζύμων, μείωση φαινολικού φορτίου-αποχρωματισμό τοξικών αποβλήτων και νέα παραγωγή φαρμακευτικών μανιταριών Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων 86, , /134 Ανάπτυξη και εφαρμογή πρότυπου χωρικού συστήματος υποστήριξης αποφάσεων για την αζωτούχο λίπανση σε επίπεδο αγρού. Εδαφολογίας Αθηνών 86, , /150 Η χρήση ορού γάλακτος ως φυσικού αυξητικού παράγοντα, μέτρου πρόληψης της καμπυλοβακτηρίωσης και προστασίας της ευζωίας στις εκτροφές κρεοπαραγωγών ορνιθίων. Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης 86, ,00

14 / / / / / / /219 Προσδιορισμός αντιοξειδωτικής ικανότητας καλλιεργούμενων φυτών Sideritis scardica (Τσάι του βουνού- Mountain Tea), με στόχο την παραγωγή φυσικών φαρμακευτικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Αξιοποίηση φυτικών ινών από βαμβάκι, ανακυκλωμένο χαρτοπολτό και λινάρι για την παραγωγή με γύψο πλίνθων εσωτερικής τοιχοποιίας, Μελέτη και αξιοποίηση τοπικών παραδοσιακών ποικιλιών σιταριού (Landraces) στη βελτίωση και τη βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη Η συμμετοχή των αρωματικών φυτών στη διατροφή των προβάτων και η επίδρασή τους στην κρεατοπαραγωγική τους ικανότητα και την ποιότητα του κρέατος. Πολλαπλή διαχείριση υγρών λιβαδιών προς όφελος της κτηνοτροφίας και προστασία της άγριας πανίδας. Δημιουργία μητρικών φυτών με στόχο τη διατήρηση ex situ διαφόρων ειδών Sideritis L. "Τσάι του Βουνού με τη μέθοδο του μικροπολλαπλασιασμού Ολοκληρωμένη διαχείριση και αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων οπωρώνων και αυτοφυών καρποφόρων φυτών Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης 86, ,00 85, ,00 Σιτηρών 85, ,00 Κτηνοτροφίας Γιαννιτσών Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης 84, ,00 84, ,00 84, ,00 84, ,00

15 / / / /173 Καινοτόμος χρήση αρωματικών φυτών στη φυτοπροστασία και στην βελτίωση δεικτών απόδοσης και ποιότητας σε καλλιέργεια τομάτας Καινοτομία στην Παραγωγή Φυταρίων Δρυός με τη Μείωση Μεταφυτευτικής Καταπόνησης για την πιο Επιτυχή Αποκατάσταση Διαταγμένων Περιοχών. Διάλεξε-υλοτόμησε-αντιστάθμησεπιστοποίησε: μια καινοτομία στην αγορά φυσικών χριστουγεννιάτικων δέντρων της Ελλάδας Ανάπτυξη πολλαπλασιαστικού υλικού τομάτας κατάλληλου για συμβατικά και αειφόρα συστήματα καλλιέργειας: Αξιολόγηση νεοδημιουργηθέντων ανασυνδυασμένων σειρών και εγχώριων ποικιλιών ως προς χαρακτηριστικά απόδοσης, ποιότητας και διατροφικής αξίας Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας ΙΙΙ. Πίνακας επιτυχόντων στις Περιφέρειες Σύγκλισης 84, ,00 83, ,00 83, ,00 83, ,00 α/α ΚΥΠΕ Τίτλος Πρότασης Ερευνητικές Μονάδες ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Εφαρμογή της Οδηγίας 91/676/EEC στην Ελλάδα Το πρόβλημα της Νιτρορύπανσης /51 Γεωργικής Προέλευσης στη Θεσσαλία: Χαρτογράφησης & συμπληρωματικές δράσεις και μέτρα Ταξινόμησης Εδαφών αντιμετώπισης, εφαρμογή Κωδίκων Ορθής Λάρισας Γεωργικής Πρακτικής. Ποσο δημοσιας δαπάνης 96, ,00

16 2 3220/ / / / / /1 Διερεύνηση και καταγραφή της συχνότητας και της διασποράς μεταλλαγών ανθεκτικότητας στα εντομοκτόνα σε εχθρούς κηπευτικών καλλιεργειών της Κρήτης και μελέτη τοξικότητας φυτοπροστατευτικών σε φυσικούς τους εχθρούς. Ταξινόμηση και ομαδοποίηση των σημαντικότερων εμπορικά ποικιλιών βάμβακος βάση των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους και καταγραφή καλλιεργητικών στοιχείων (καλλιεργητικές τεχνικές, μέθοδος άρδευσης) που ενδεχομένως επιδρούν στην ποιότητα. Ποσοτική έκφραση της νισίνης Α από το βιοπροστατευτικό στέλεχος Lactococcus lactis subsp. cremoris M78 που απομονώθηκε από ελληνικό νωπό αιγοπρόβειο γάλα σε σχέση με τις συνθήκες τυροκόμησης. Βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της αζωτούχου λίπανσης σε καλλιέργεια αραβόσιτου με τη χρήση καινοτόμων μεθόδων και τεχνολογιών. Σύγκριση συστημάτων καλλιέργειας βάμβακος βάσει της επίδρασής τους στην απόδοση και στην ποιότητα του εδάφους στην περιφέρεια Θεσσαλίας Αξιοποίηση του γεωδαιτικού και χαρτογραφικού υποβάθρου της Τοπογραφικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) για κτηματολογικές και αγροτικές εφαρμογές. Προστασίας Φυτών Ηρακλείου Περιφερειακό κέντρο ποιοτικού ελέγχου ταξινόμησης & τυποποίησης βάμβακος Θεσσαλίας 93, ,00 92, ,00 Γάλακτος 92, ,00 Χαρτογράφησης & Ταξινόμησης Εδαφών Λάρισας Χαρτογράφησης & Ταξινόμησης Εδαφών Λάρισας Χαρτογράφησης & Ταξινόμησης Εδαφών Λάρισας 91, ,00 90, ,00 89, ,00

17 8 3325/ / / / / / /56 Μοριακός χαρακτηρισμός και εφαρμογή ως πρόσθετες καλλιέργειες σε παραδοσιακά τυριά επιλεγμένων στελεχών μη-εκκινητών γαλακτικών βακτηρίων NSLAB Μικροβιακή αλλοίωση και προσδιορισμός ποιότητας και εμπορικού χρόνου ζωής της νωπής τσιπούρας με την εφαρμογή μοντέρνων μοριακών και αναλυτικών μεθόδων Ανάλυση οξειδασών που σχετίζονται με την ανθεκτικότητα του Bemisia tabaci στα νεονικοτινοειδή εντομοκτόνα, για την πρόβλεψη διασταυρωτής ανθεκτικότητας και την ανάπτυξη διαγνωστικών Βελτιστοποίηση διαχείρισης παράκτιου υδροφορέα προς άρδευση καλλιεργούμενων εκτάσεων σε περιοχές με προβλήματα ρύπανσης και υφαλμύρισης. Εφαρμογή στο δέλτα του Πηνειού ΜΟΡΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ. Αύξηση της ικανότητας συντήρησης και της διατροφικής αξίας τυριών τυρογάλακτος με καινοτόμες βιοτεχνολογικές μεθόδους. Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος λήψης αποφάσεων με σκοπό την αειφορική διαχείριση των υδατικών πόρων σε καλλιέργειες ελιάς και εσπεριδοειδών και την πρόληψη φυσικών/ανθρωπογενών κινδύνων. Γάλακτος 87, ,00 Αλιευτικής Έρευνας Καβάλας Προστασίας Φυτών Ηρακλείου Χαρτογράφησης & Ταξινόμησης Εδαφών Λάρισας Αμπέλου, Λαχανοκομίας & Ανθοκομίας Ηρακλείου 87, ,00 86, ,00 85, ,00 85, ,00 Γάλακτος 85, ,00 Υποτροπικών Φυτών & Ελιάς Χανίων 83, ,00

18 / / / / / / / /30 Ετερογενές Σύστημα Παρακολούθησης των Εδαφολογικών Παραμέτρων για την Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος Πρόβλεψης της Παραγωγικότητας με Εφαρμογή στις Σύγχρονες Καλλιέργειες Ανάπτυξη υπολογιστικών εργαλείων χημειομετρίας για την ταξινόμηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του γάλατος Παραγωγή βιολογικών ζωοτροφών με τη συμβολή εμβολιασμού των καλλιεργειών με δενδριώδεις μυκορριζικούς μύκητες Προγνωστικό Σύστημα Ακραίων Καιρικών Φαινομένων για την Προστασία καλλιεργειών. Μελέτη της χρήσης υπεριώδους ακτινοβολίας και υπερήχων στην απολύμανση οπωροκηπευτικών. Διερεύνηση Επίδρασης των Εδαφολογικών Χαρακτηριστικών στη Φασματική Απόδοση των Αγροτικών Ευρυζωνικών Δικτύων Υψηλής, Μέσης και Χαμηλής Τάσης Δημιουργία Βάσης Δεδομένων, Λογισμικού και Ιστοσελίδας Φασματικής Αποτίμησης. Σύστημα διαχείρισης της υπεριώδους ακτινοβολίας στο θερμοκήπιο για βελτίωση της παραγωγής και της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και επιδράσεις του στη θρέψη των φυτών ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΗΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΡΕΠΤΩΝ ΑΝΘΕΩΝ Χαρτογράφησης & Ταξινόμησης Εδαφών Λάρισας 83, ,00 Γάλακτος 82, ,00 Κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκών Σταθμός Γεωργικής Έρευνας Ιωαννίνων Προστασίας Φυτών Πάτρας Χαρτογράφησης & Ταξινόμησης Εδαφών Λάρισας Ελαίας & Οπωροκηπευτικών Καλαμάτας Αμπέλου, Λαχανοκομίας & Ανθοκομίας Ηρακλείου 82, ,00 82, ,00 81, ,00 81, ,00 81, ,00 80, ,00

19 / / /8 Διερεύνιση παραμέτρων παραγωγικότητας, σταθερότητας και ποιότητας σε ποικιλίες/γενοτύπους βίκου (Vicia sativa L.) και κριθαριού (Hordeum vulgare L.) για παραγωγή ζωοτροφών: σε συγκαλλιέργεια και αμιγή καλλιέργεια ΕΓΓΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΦΥΩΝ ΟΡΧΕΟΕΙΔΩΝ In Vitro Φυτοπαθολογική διερεύνηση της σήψης του ξύλου σε δενδρώδεις ξενιστές και αμπέλι στην Κρήτη και αξιολόγηση μεθόδων για επιτυχή αντιμετώπιση. Κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκών Προστασίας Φυτών Πάτρας Υποτροπικών Φυτών & Ελιάς Χανίων 80, ,00 79, ,00 79, , /128 Βιώσιμη διαχείριση απορριπτώμενων κελύφων από μυδοκαλλιέργειες Αλιευτικής Έρευνας Καβάλας 78, , / / /109 Αριθμητική προσομοίωση της υδροδυναμικής κυκλοφορίας και μεταφοράς φερτών υλών στο μέτωπο της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου, με έμφαση στις θέσεις των ιχθυοσυλληπτικών εγκαταστάσεων Εξέλιξη της πορείας παραμορφώσεων ψαριών στον χρόνο Διερεύνηση της επίδρασης της ηλιοθέρμανσης στα ποιοτικά χαρακτηριστικά καλλιέργειας μαρουλιού και στον έλεγχο της ασθένειας της λεύκανσης των νεύρων σε σχέση με αλλαγές στη μικροχλωρίδα του εδάφους Αλιευτικής Έρευνας Καβάλας Αλιευτικής Έρευνας Καβάλας Προστασίας Φυτών Πάτρας 78, ,00 78, ,00 77, ,00

20 / / / / / /159 Βιαποικοδόμηση τυροσόλης και υδρόξυτυροσόλης, κύριων φαινολικών ενώσεων του κατσίγαρου, από το μικροφύκος Scenedesmus obliquus Χρήση της λιναλούλης (Linalool), ενός συστατικού των αιθέριων ελαίων των εσπεριδοειδών, ως φυσικό απωθητικό και αποτρεπτικό ωοτοκίας των θηλυκών της μύγας της Μεσογείου Ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae). Διερεύνηση, σύγκριση και στατιστική επεξεργασία των φυσικοχημικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών ελαιολάδου από δύο (2) κύριες ποικιλίες ελιάς (Κορωνέικη και Μαστοειδή) που ευδοκιμούν και καλλιεργούνται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Μελέτη αύξησης της παραγωγικότητας πλωτών μονάδων εκτροφής μυδιών (Mytilus galloprovincialis) βάσει της χωροθέτησης και εσωτερικής διάταξής τους. Επίδραση των συστημάτων κατεργασίας του εδάφους στην κατανομή των θρεπτικών στοιχείων και στη διάβρωση του εδάφους Επεξεργασία αστικών λυμάτων με καινοτόμα φυσικά συστήματα για την επαναχρησιμοποίηση τους ως νερό άρδευσης. Αμπέλου, Λαχανοκομίας & Ανθοκομίας Ηρακλείου Προστασίας Φυτών Βόλου Ελαίας & Οπωροκηπευτικών Καλαμάτας Αλιευτικής Έρευνας Καβάλας Χαρτογράφησης & Ταξινόμησης Εδαφών Λάρισας Αμπέλου, Λαχανοκομίας & Ανθοκομίας Ηρακλείου 77, ,00 76, ,00 76, ,00 75, ,00 75, ,00 75, ,00

21 / / / / / /99 Αξιοποίηση της καλλιέργειας του βίκου (Vicia sativa L.) ως χλωρή λίπανση. Μελέτη της επίδρασης του γενοτύπου και της πυκνότητας σποράς στο παρεχόμενο άζωτο. Ανάπτυξη ταχέος αναλυτικού πρωτοκόλλου για τον προσδιορισμό πτητικών ενώσεων σε ελαιόλαδα, κατά τα διαφορετικά στάδια ωριμότητας του ελαιοκάρπου Βελτίωση και σταθεροποίηση της ολικής ποιότητας του παραδοσιακού τυριού ΠΟΠ Γαλοτύρι μέσω διατήρησης της μικροβιακής του βιοποικιλότητας Εφαρμογή υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων για επεξεργασία, λίπανση και άρδευση σε ελαιώνες Έλεγχος και αξιοποίηση υπολειμμάτων καλλιεργειών βαμβακιού (καρύδι,βλαστός), υπολειμμάτων σπόρων και παραπροϊόντων βαμβακιού (σπασμένες ίνες) ως πρόσθετα σε ζωοτροφές ορνίθων, στρουθοκαμήλων και γαλοπούλων. Ανάπτυξη πρωτοκόλλων για διάγνωση της ανθεκτικότητας του Myzus persicae σε εντομοκτόνα. Παρακολούθηση ανθεκτικότητας σε νεονικοτινοειδή και νεοεισαχθέντα εντομοκτόνα σε πληθυσμούς της αφίδας και έλεγχος για την εμφάνιση της νέας μεταλλαγής R81T που προσδίδει ανθεκτικότητα σε νεονικοτινοειδή. Κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκών Υποτροπικών Φυτών & Ελιάς Χανίων 74, ,00 74, ,00 Γάλακτος 73, ,00 Αμπέλου, Λαχανοκομίας & Ανθοκομίας Ηρακλείου Περιφερειακό κέντρο ποιοτικού ελέγχου ταξινόμησης & τυποποίησης βάμβακος Θεσσαλίας Προστασίας Φυτών Βόλου 73, ,00 73, ,00 73, ,00

22 / / / / /33 Αξιολόγηση της συνδυασμένης εντομοκτόνου δράσης εντομοπαθογόνων μηκύτων και αδρανών υλών εναντίον εντόμων αποθηκευμένων προϊόντων. Μελέτη της ταχείας καταγραφής δεικτών της φωτοχημείας της φωτοσύνθεσης για πρώιμη διάγνωση προσβολών απο ιούς και εφαρμογή στην παραγωγή καθαρού πολλαπλασιαστικού υλικού. Χαρτογράφηση της επίδρασης της γεωγραφικής θέσης στην ποιότητα της ίνας του βαμβακιού σε συνδυασμό με τον παράγοντα ποικιλίες Σύστημα διαχείρισης και διάγνωσης φυτοπαθολογικών δειγμάτων με σύγχρονες τεχνικές εξόρυξης δεδομένων. Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την εκτίμηση της απορροής, της στερεομεταφοράς και της ρύπανσης από αγροτικές δραστηριότητες. Προστασίας Φυτών Βόλου Προστασίας Φυτών Πάτρας Περιφερειακό κέντρο ποιοτικού ελέγχου ταξινόμησης & τυποποίησης βάμβακος Θεσσαλίας Προστασίας Φυτών Πάτρας Καπνολογικό Ελλάδος 72, ,00 72, ,00 72, ,00 72, ,00 72, , /201 Εφαρμογή της φωτορρυθμιστικής ουσίας PIX και συμπλόκων της με κυκλοδεξτρίνες και επίδραση της στην απόδοση και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του βαμβακιού Περιφερειακό κέντρο ποιοτικού ελέγχου ταξινόμησης & τυποποίησης βάμβακος Θεσσαλίας 71, ,00

23 / / / / / / / /72 Μελέτη της επίδρασης ενδοφυτικών εντομοπαθογόνων μυκήτων των ειδών Beauveria bassiana, Metarhizium robertsii (anisopliae) και Isaria fumosorosea στη συμπεριφορά και θνησιμότητα αφίδων του γένους Myzus persicae και στην ικανότητά τους μετάδοσης μη έμμονων ιών Βελτιστοποίηση Παραμέτρων Σχεδιασμού και Τυποποίηση Θερμοκηπίων. Έλεγχος, παρακολούθηση επιπέδων ανοσίας και καταπολέμηση προνυφικών πληθυσμών καρπόκαψας μήλων. Χαρτογράφηση του μύκητα Aspergillus spp. στους εμπορικούς συκεώνες της Ελλάδας. Ταχεία μοριακή ταυτοποίηση φυτοπαθογόνων μυκήτων υψηλής επίπτωσης σε δείγματα πατάτας Σχεδιασμός τεχνητού υγροβιότοπου για τη διαχείριση και αποκατάσταση του υδάτινου δυναμικού της λίμνης Ισμαρίδας. Ελαχιστοποίηση εισροών ενέργειας και περιβαλλοντικών επιπτώσεων αγροτικών καλλιεργειών. Ανάπτυξη, υλοποίηση και εφαρμογή εκπαιδευτικού λογισμικού για γεωτεχνικού και αγρότες Φυσιολογικά, ποιοτικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά καρπών φράουλας υπό βιολογική, ολοκληρωμένη και συμβατική καλλιεργητική τεχνική εκτίμηση του προϊόντος ως λειτουργικό τρόφιμο. Προστασίας Φυτών Πάτρας Προστασίας Φυτών Βόλου Προστασίας Φυτών Βόλου Ελαίας & Οπωροκηπευτικών Καλαμάτας Αμπέλου & Οπωροκηπευτικών Πύργου Αλιευτικής Έρευνας Καβάλας Αμπέλου, Λαχανοκομίας & Ανθοκομίας Ηρακλείου Ελαίας & Οπωροκηπευτικών Καλαμάτας 70, ,00 69, ,00 68, ,00 68, ,00 67, ,00 67, ,00 65, ,00 62, ,00

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ: Οι Κρυφοί Πυλώνες της Νέας ΚΑΠ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ: Οι Κρυφοί Πυλώνες της Νέας ΚΑΠ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ: Οι Κρυφοί Πυλώνες της Νέας ΚΑΠ 1957 Συνθήκη της Ρώμης αρθ. 38, 4 1994 Γενική Συμφωνία Δασμών & Εμπορίου 1971 Διεθνής Νομισματική Κρίση 1992 Συνθήκη του Μαάστριχτ αρθ. Z, 3 1992-93

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Κ.Α.Π)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Κ.Α.Π) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2455/4-6-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 1 «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 1. Αγροδιατροφή... 6 1.1 Η οικονομική δραστηριότητα στον τομέα... 7 Η αλυσίδα αξίας της αγροδιατροφής... 7 Ο αγροτικός τομέας...

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο

Επιχειρηματικό Σχέδιο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Επιχειρηματικό Σχέδιο ίδρυσης οινοποιείου Καθηγητής : Μπογάς Χρήστος Σπουδαστές :Ιωαννίδης Σπύρος - Βαβατζιάνη Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΜΟΣ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 AGROPOLE ΕΠΕ ΜΑΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Επιλέξιμες Δαπάνες. και σε μόνιμη βάση στο έργο. για την ερευνητική δραστηριότητα. του έργου, και αναλώσιμα). ΜΜΕ).

ΕΣΠΑ 2014-2020. Επιλέξιμες Δαπάνες. και σε μόνιμη βάση στο έργο. για την ερευνητική δραστηριότητα. του έργου, και αναλώσιμα). ΜΜΕ). ΕΣΠΑ 2014-2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΠΑΝΕΚ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΒΕΤ) Το ΠΑΒΕΤ απευθύνεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Παιδείας και

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Παιδείας και ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑ Α1 «Προγραμματισμού & Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες. Έναρξη λειτουργίας του Περιφερειακού Κέντρου Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόμησης και Τυποποίησης Βάμβακος Θεσσαλίας

Δραστηριότητες. Έναρξη λειτουργίας του Περιφερειακού Κέντρου Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόμησης και Τυποποίησης Βάμβακος Θεσσαλίας Δραστηριότητες Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α - Η Μ Ε Ρ Ι Δ Ε Σ Ο νέος οργανισμός του ΥΠΠΑΤ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Με τη με αριθμ. 118763/10.10.2011 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών & Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Για την οργάνωση και λειτουργία του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Για την οργάνωση και λειτουργία του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Για την οργάνωση και λειτουργία του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ, ΙΔΡΥΣΗ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΣΚΟΠΟΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Άρθρο 1 Σύσταση - Νομική μορφή - Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα στη φυτική παραγωγή και εφαρμογή της στην αγροτική επιχειρηματικότητα

Έρευνα στη φυτική παραγωγή και εφαρμογή της στην αγροτική επιχειρηματικότητα Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Αυτό το χωράφι είναι η επιχείρηση σου 15 Οκτωβρίου 2013, Ναύπλιο Έρευνα στη φυτική παραγωγή και εφαρμογή της στην αγροτική επιχειρηματικότητα Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 1000 kw Θέση «ΑΚΡΕΒΑΤΟΙ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΪΝΙΑΣ ΔHMOY ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. Εθνική Στρατηγική της Κύπρου για βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών Φρούτων και Λαχανικών

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. Εθνική Στρατηγική της Κύπρου για βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών Φρούτων και Λαχανικών ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Εθνική Στρατηγική της Κύπρου για βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών Φρούτων και Λαχανικών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 2. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 2.1. Νομική βάση

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικος. Τύπος ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ. Τεχνολογία & επιδοτήσεις αυξάνουν εισόδημα και παραγωγή. Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη

Αγροτικος. Τύπος ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ. Τεχνολογία & επιδοτήσεις αυξάνουν εισόδημα και παραγωγή. Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη Αγροτικος 16 ΣΕΛΙ ΕΣ Τύπος Πέµπτη 20 Μαρτίου 2014 h ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ #8 Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη Καλλιέργειες Στέβια, η γεωργική επένδυση της επόμενης δεκαετίας»σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος αιγοπροβατοτροφία Ευκαιρία ανάπτυξης η αιγοπροβατοτροφία στην Ελλάδα

Φάκελος αιγοπροβατοτροφία Ευκαιρία ανάπτυξης η αιγοπροβατοτροφία στην Ελλάδα περιοδικη έκδοση για την αγροτική οικονομία απο την τραπεζα πειραιως 04 τευχοσ Νο καλοκαιρι 2015 Φάκελος αιγοπροβατοτροφία Ευκαιρία ανάπτυξης η αιγοπροβατοτροφία στην Ελλάδα Συμβολαιακή Κτηνοτροφία: Η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. Μικτό. Υποχρεωτικό. Όχι

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. Μικτό. Υποχρεωτικό. Όχι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 206 ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2 ώρες Θεωρία + 2 ώρες Εργαστήριο ιδακτικές µονάδες: 5 Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας: Α Σκοπός και στόχος µαθήµατος: Το µάθηµα αποσκοπεί να

Διαβάστε περισσότερα

1η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Λάρισας»

1η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Λάρισας» 1η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Λάρισας» Φ. Λόκκας, Χ. Χαρτώνας, Ι. Χουλιάρας Δράση (ΔΡ03): Αξιολόγηση της Πράξης Παραδοτέο: Τεύχη Ετήσιων Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ. Μελέτη Σχεδιασμού και Υλοποίησης Πιλοτικής Δράσης: "Διαχείριση και Εμπορία Αρωματικών και Φαρμακευτικών φυτών"

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ. Μελέτη Σχεδιασμού και Υλοποίησης Πιλοτικής Δράσης: Διαχείριση και Εμπορία Αρωματικών και Φαρμακευτικών φυτών ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΧΟΡΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ Μελέτη Σχεδιασμού και Υλοποίησης Πιλοτικής Δράσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Εισαγωγή Η νέα περίοδος προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη διαχείριση - το μέλλον της γεωργίας-

Ολοκληρωμένη διαχείριση - το μέλλον της γεωργίας- Ολοκληρωμένη διαχείριση - το μέλλον της γεωργίας- Επιστημονική ομάδα έργου: Δημήτριος Τσελές, καθηγητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος Ασπασία Ευθυμιάδου, Λέκτορας του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου Μαρία Γκούλτα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟγΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩν ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ A.E. ΑνθΟΚΟΜΙΑ Κηποτεχνία ΑΜπΕΛΟΥργΙΑ Ζωοτεχνία περίβαλλον ΟΙνΟΤΕχνΙΑ τροφίμα Καί ποτα ΕπΑγγΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑρΤΙΣΗ

ΚΑΤΑΛΟγΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩν ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ A.E. ΑνθΟΚΟΜΙΑ Κηποτεχνία ΑΜπΕΛΟΥργΙΑ Ζωοτεχνία περίβαλλον ΟΙνΟΤΕχνΙΑ τροφίμα Καί ποτα ΕπΑγγΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑρΤΙΣΗ 2013 ΚΑΤΑΛΟγΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩν www.stamoulis.gr ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ A.E. ΑνθΟΚΟΜΙΑ Κηποτεχνία ΑΜπΕΛΟΥργΙΑ Ζωοτεχνία περίβαλλον ΟΙνΟΤΕχνΙΑ τροφίμα Καί ποτα ΕπΑγγΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑρΤΙΣΗ Αγαπητοί φίλοι, Οι Εκδόσεις Αθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 Εισαγωγή Η νέα περίοδος προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα 04.08.2014 ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τζουβάρα Όλγα Αρ. πρωτ.: 111319

Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα 04.08.2014 ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τζουβάρα Όλγα Αρ. πρωτ.: 111319 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα 04.08.2014 ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τζουβάρα Όλγα Αρ. πρωτ.: 111319 ΠΡΟΣ: Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: - Περιφερειακές Δ/νσεις ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μαρούσι, 28 Μαΐου 2015 Δ/ΝΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ Α.Π.: 3055 ΕΡΓΩΝ & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 Περιεχόμενα: 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ... 4 2.1. Αρχές και Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, όπως

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, όπως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. /νση: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος» ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: «Θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος» ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα εργασία συνιστά μια εισαγωγή στην περιβαλλοντική διαχείριση και στην αλληλεπίδραση της με τη διαδικασία παραγωγής στη σύγχρονη εποχή. Μπροστά στην πρόκληση του νέου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα