GREEK EDITION VOLUME 17 - NUMBER 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "GREEK EDITION VOLUME 17 - NUMBER 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009"

Transcript

1 GREEK EDITION VOLUME 17 - NUMBER 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Saskia De Maat, PhD, Frans de Jonghe, MD, PhD, Robert Schoevers, MD, PhD, and Jack Dekker, PhD ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΣΟΒΑΡΑ ΨΥΧΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ (ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ): ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ Jan Horsfall, PhD, Michelle Cleary, PhD, Glenn E. Hunt, PhD, and Garry Walter, MD, PhD ΜΙΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΨΥΧΩΣΙΚΑ ΣΤΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ Oliver Freudenreich, MD, and Constantin Tranulis, MD ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ DSM-V; Steven K. Huprich, PhD ΨΥΧΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ, ΔΙΑΣΧΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟ ΑΓΟΡΙ William B. Jaffee, PhD, James A. Chu, MD, and George E. Woody, MD informa healthcare H Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΕΙΝΑΙ Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΤΗΣ INFORMA HEALTHCARE 2008/2009 ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΤΟΥ HARVARD COLLEGE M. PITSILIDIS S.A. IS THE DISTRIBUTOR OF THIS EDITION UNDER LICENSE FROM INFORMA HEALTHCARE 2008/2009 ON BEHALF OF THE PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο KEMΠA Αριθμός Άδειας 385/1989 (X+7) EKΔOTΩN EΦHMEPIΔEΣ ΠEPIOΔIKA EKΔOTHΣ: M. ΠITΣIΛIΔHΣ Α.Ε. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102, ΓΛΥΦΑΔΑ AΔ. ΣYΣK. 400/1991 KΔA ISSN

2

3 Harvard Review of Psychiatry EDITORIAL OFFICE EDITOR IN CHIEF SENIOR EDITOR DEPUTY EDITOR Shelly F. Greenfield, MD, MPH Stephen Scher, PhD, JD David H. Brendel, MD, PhD COMMYNICATIONS EDITOR ASSISTANT EDITORS William B. Jaffee, PhD Daniel Ebert, MD, PhD Mireya Nadal-Vicens, MD, PhD Lucy A. Epstein, MD Sandrine Pirard, MD FOUNDING EDITORS Tamara E. Gersh, MD Roberto B. Sassi, MD, PhD Joseph T. Coyle, MD Julieta Holman, MD Jason B. Strauss, MD Steven M. Mirin, MD Eric M. Morrow, MD, PhD ASSOCIATE EDITORS Dost Öngür, MD, PhD Hadine Joffe, MD David S. Jones, MD, PhD Roy H. Perlis, MD Hilary Smith Connery, MD, PhD EDITORIAL BOARD Miriam C. Tepper, MD FIELD EDITORS James A. Chu, MD Tana Grady-Weliky, MD Carl Salzman, MD Felton Earls, MD John G. Gunderson, MD Robert J. Waldinger, MD Richard Frank, PhD Stuart T. Hauser, MD, PhD Roger D. Weiss, MD Jean Frazier, MD Michael A. Jenike, MD Donald C. Goff, MD Robert W. McCarley, MD COLUMN EDITORS William R. Beardslee, MD Arthur Kleinman, MD Joshua L. Roffman, MD Anne Becker, MD, PhD Elizabeth Lunbeck, PhD Ronald Schouten, MD, JD Jonathan F. Borus, MD Malkah T. Notman, MD Jordan W. Smoller, MD, ScD Richard C. Hermann, MD Katharine A. Phillips, MD Ming T. Tsuang, MD, PhD, DSc CLINICAL CHALLENGES EDITORS Robert M. Goisman, MD Jacqueline Olds, MD Richard S. Schwartz, MD Derri Shtasel, MD, MPH GENERAL EDITORIAL BOARD Nancy C. Andreasen, MD, PhD Mary Anne Badaracco, MD Ross J. Baldessarini, MD Arthur J. Barsky, MD Francine M. Benes, MD, PhD Joseph Biederman, MD Jack D. Burke, Jr., MD, MPH Bruce M. Cohen, MD, PhD Kenneth L. Davis, MD David R. DeMaso, MD Leon Eisenberg, MD Marshal F. Folstein, MD Thomas G. Gutheil, MD Leston Havens, MD J. Allan Hobson, MD Steven E. Hyman, MD Jerome Kagan, PhD Herbert E. Kleber, MD Don R. Lipsitt, MD Nancy K. Mello, PhD Jack H. Mendelson, MD Michael Miller, MD Carol Nadelson, MD Charles B. Nemeroff, MD, PhD John C. Nemiah, MD David L. Pauls, PhD Judith L. Rapoport, MD Julius B. Richmond, MD Jerrold F. Rosenbaum, MD Alan F. Schatzberg, MD Scott A. Rauch, MD Robert L. Selman, PhD Miles F. Shore, MD David Spiegel, MD George E. Vaillant, MD Myrna M. Weissman, PhD Joel Yager, MD

4 NEUR-MA01-September2009 Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε την Π.Χ.Π., που διατίθεται από την Pfizer Hellas A.E. PFIZER HELLAS A.E. Λεωφ. Μεσογείων 243, Ν. Ψυχικό, Τηλ.: , Fax.:

5 ΠEPIEXOMENA Harvard Review of Psychiatry Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2009 Volume 17 - Number 1 For any references/citations from this selection of articles, the source must be given as the original English article with full bibliographic details as given at the top of the first page of each article. Για oπoιεσδήπoτε αναφoρές/παραπoμπές από αυτή την επιλoγή θεμάτων, η πηγή πρέπει να δίνεται ως τo πρωτότυπo αγγλικό άρθρo με πλήρη βιβλιoγραφικά στoιχεία όπως αυτά δίνoνται στην κoρυφή της πρώτης σελίδας κάθε άρθρoυ. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ Η αποτελεσματικότητα της μακροπρόθεσμης ψυχαναλυτικής θεραπείας: Συστηματική ανασκόπηση των εμπειρικών μελετών Saskia De Maat, PhD, Frans de Jonghe, MD, PhD, Robert Schoevers, MD, PhD, and Jack Dekker, PhD...11 Ψυχοκοινωνικές θεραπείες για άτομα με συνυπάρχοντα σοβαρά ψυχικά νοσήματα και διαταραχές οφειλόμενες στην κατάχρηση ουσιών (διπλή διάγνωση): Ανασκόπηση των εμπειρικών ενδείξεων Jan Horsfall, PhD, Michelle Cleary, PhD, Glenn E. Hunt, PhD, and Garry Walter, MD, PhD...38 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Μια βασισμένη σε πρωτότυπα προσέγγιση της τήρησης της φαρμακοθεραπείας με αντιψυχωσικά στη σχιζοφρένεια Oliver Freudenreich, MD, and Constantin Tranulis, MD...50 Τι πρέπει να γίνει με τη διαταραχή καταθλιπτικής προσωπικότητας στο DSM-V; Steven K. Huprich, PhD...57 ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ Ψυχικό τραύμα, διάσχιση και εξάρτηση από τις ουσίες σε έφηβο αγόρι William B. Jaffee, PhD, James A. Chu, MD, and George E. Woody, MD...78 IΔIOKTHΣIA: M. ΠITΣIΛIΔHΣ Α.E., Αγ. Νικολάου 102, Γλυφάδα Tηλ.: , Fax: , ΚΩΔΙΚΟΣ: 3224 EKΔOTHΣ - ΔIEYΘYNTHΣ: Mιχάλης Πιτσιλίδης, Λ. Πορφύρα 11, Βούλα EΠIMEΛEIA EKΔOΣHΣ: Γιώργoς N. Παπαδημητρίoυ, Καρυατίδων 8, Αθήνα MΕΤΑΦΡΑΣΗ, HΛΕΚΤΡOΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔOΠOΙΗΣΗ, ΔΙΑΧΩΡΙΣΜOΙ, EΚΤΥΠΩΣΗ: M. ΠITΣIΛIΔHΣ Α.E. H Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΕΙΝΑΙ Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΤΗΣ INFORMA HEALTHCARE 2007/2008 ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΤΟΥ HARVARD COLLEGE M. PITSILIDIS S.A. IS THE DISTRIBUTOR OF THIS EDITION UNDER LICENSE FROM INFORMA HEALTHCARE 2007/2008 ON BEHALF OF THE PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE Authorised translation of the original English language edition, Harvard Review of Psychiatry, Volume 17, Number 1, copyright 2008/2009 Presidents and Fellows of Harvard College and licensed by Informa Healthcare. This work is subject to copyright. All rights are reserved, whether the whole or part of the material is concerned, specifically the rights for translation, reprinting, reuse of illustrations, broadcasting, reproduction on microfilm or in any other way, and storage in data banks. The use of registered names trademarks etc. in this publication does not imply, even in the absence of a specific statement, that such names are exempt from the relevant laws and regulations and therefore free for general use. Product liability: the publishers cannot guarantee the accuracy of any information about the application of medications contained in this publication. Μετάφραση κατόπιν αδείας από την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, Harvard Review of Psychiatry, τόμος 17, αριθμός 1, copyright 2008/2009 από τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Harvard College και με την άδεια της Oxford University Press. Αυτή η εργασία υπόκειται σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα επιφυλάσσονται, όσον αφορά το όλο ή μέρος του υλικού, ιδιαίτερα τα δικαιώματα μετάφρασης, ανατύπωσης, επαναχρησιμοποίησης των εικόνων, εκπομπής, αναπαραγωγής σε μικροφίλμ ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και αποθήκευσης σε τράπεζες δεδομένων. Η χρήση κατατεθημένων ονομάτων, εμπορικών σημάτων κ.λ.π. σε αυτό το έντυπο δεν συνεπάγεται, ακόμα και απουσία ειδικής δήλωσης, ότι αυτά τα ονόματα εξαιρούνται από τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς και επομένως ότι είναι ελεύθερα για γενική χρήση. Ευθύνη για προϊόντα: οι εκδότες δεν μπορούν να εγγυηθούν την ακρίβεια οποιασδήποτε πληροφορίας για τη χρήση φαρμάκων που περιέχεται σε αυτό το έ- ντυπο. The publication of an advertisement neither constitutes nor implies a guarantee or endorsement of the product or service advertised or of the claims made for the product or service by the Editor, Editorial Board, Copyright Owner, or Publisher of Harvard Review of Psychiatry.

6

7 EDITORIAL Στην ερευνητική βιβλιογραφία υπάρχει ένα κενό όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των μακροπρόθεσμων ψυχαναλυτικών θεραπειών (long-term psychoanalytic therapies, LPT). Το πρώτο άρθρο στο παρόν τεύχος, επιχειρεί να καλύψει κάπως αυτό το κενό, παρουσιάζοντας μια συστηματική ανασκόπηση των μελετών που ασχολούνται με την αποτελεσματικότητα των LPT και έχουν δημοσιευθεί από το 1970 και μετά. Οι συγγραφείς αναγνωρίζουν, ότι η ανασκόπηση πάσχει από αρκετούς περιορισμούς, όπως το γεγονός ότι βασίζεται, σχεδόν ολοκληρωτικά, σε μελέτες με κοόρτες, αλλά και το ότι συγκεντρώνει στοιχεία από έρευνες, που διενεργήθηκαν σε διαφορετικές χώρες και περιβάλλοντα, σε διαφορετικά χρονικά σημεία και για διαφορετικούς ασθενείς. Παρόλα αυτά, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι, με βάση τις διαθέσιμες εμπειρικές ενδείξεις, η LPT είναι αποτελεσματική μέθοδος θεραπείας, με μέτριες έως μεγάλες επιδράσεις, τόσο στη μείωση των συμπτωμάτων, όσο και στις αλλαγές της προσωπικότητας. Τονίζουν, επίσης ότι, η περαιτέρω έρευνα με μελέτες με κοόρτη, θα αποδώσει περισσότερους καρπούς, αν περιλαμβάνει αυστηρότερα ερευνητικά πρότυπα. Η επόμενη ανασκόπηση εστιάζεται κυρίως σε ασθενείς με διάγνωση σοβαρών (και επίμονων) ψυχικών νοσημάτων -περιλαμβανομένων της σχιζοφρένειας, των ψυχωσικών νοσημάτων, της διπολικής διαταραχής και της μείζονος κατάθλιψης- και συνυπάρχουσες διαταραχές οφειλόμενες στη χρήση ουσιών, και ιδιαίτερα ουσιών κοινής χρήσης, όπως το αλκοόλ και η κάνναβη. Τα αποτελέσματα τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων μελετών, που εκτιμούν την αποτελεσματικότητα των ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων για άτομα με διπλές διαγνώσεις (dual diagnoses) είναι διφορούμενα, αλλά ενθαρρυντικά. Στις θεραπείες που υπάρχουν γι αυτή την ομάδα ασθενών (οι οποίες μπορούν να προσαρμοστούν ειδικά στις ατομικές τους ανάγκες) περιλαμβάνονται η συνέντευξη κινητοποίησης (motivational interviewing), η γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία (cognitive-behavioral therapy), η διαχείριση των απροόπτων (contingency management), η πρόληψη των υποτροπών (relapse prevention), η διαχείριση περιπτώσεων (case management) και η εκπαίδευση για την απόκτηση δεξιοτήτων (skills training). Τα άτομα με διπλές διαγνώσεις έχουν πολλές κοινές ανησυχίες και δυσκολίες, αλλά δεν αποτελούν ομοιογενή ομάδα, με αποτέλεσμα μερικές ομάδες, εντός του συνολικού πληθυσμού, να ωφελούνται περισσότερο από πιο εστιασμένα προγράμματα με βάση τις ατομικές τους ανάγκες. Οι συγγραφείς τονίζουν ότι, η επιμόρφωση του προσωπικού, η ποιότητα των υπηρεσιών και ο καλός συντονισμός τους, αποτελούν κάποιες από τις προϋποθέσεις, για καλύτερες θεραπευτικές εκβάσεις. Με ένα ακανθώδες κλινικό πρόβλημα ασχολείται το επόμενο άρθρο στο παρόν τεύχος, το οποίο αφορά στην μη τήρηση της αγωγής με αντιψυχωσικά φάρμακα στις ψυχωσικές διαταραχές. Οι συγγραφείς προτείνουν μια πραγματιστική (pragmatic), βασισμένη σε πρωτότυπα κλινική προσέγγιση, που περιλαμβάνει δύο μεταβλητές (variables), τη στάση απέναντι στην φαρμακοθεραπεία και την κοσμοθεωρία (όσον αφορά τα ψυχικά νοσήματα και την ψυχιατρική θεραπεία), με στόχο τη δημιουργία πέντε πρωτότυπα ασθενών (patient prototypes) όσον αφορά την τήρηση της αγωγής: (α) τους ασθενείς που τηρούν την αγωγή για τους σωστούς λόγους, (β) τους ασθενείς που τηρούν την αγωγή για λάθος λόγους, (γ) τους ασθενείς που τηρούν απρόθυμα και σε μικρό βαθμό την αγωγή, (δ) τους ασθενείς που τηρούν παθητικά την αγωγή και (ε) τους ασθενείς που είναι απρόθυμοι να πάρουν φάρμακα. Υποστηρίζουν ότι, τα πρωτότυπα αυτά, εξακολουθούν να χρειάζονται εμπειρική επικύρωση, ωστόσο τονίζουν πως, το προτεινόμενο σχήμα βασίζεται σε κλινική εργασία με σχιζοφρενείς ασθενείς, σε όλη τη διάρκεια της πορείας της νόσου, σε ποικίλα περιβάλλοντα και φαίνεται ότι, έχει ονομαστική εγκυρότητα. «Αν τα πρωτότυπά μας χρησιμοποιηθούν με σύνεση, μπορούν να καθοδηγήσουν τους κλινικούς γιατρούς, ώστε να παρέχουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα, σε ένα συχνά δύσκολο πληθυσμό ασθενών», καταλήγουν. 6

8 ƒy Àæ ƒ π... π À ª ƒ ª Δ π À *. ËÊÈÛ 274, Ã Ï Ó ÚÈ ı Ó ΔËÏ.: Fax: * Polman CH, et al, N Engl J Med. 2006;354:

9

10 Îáíáâñåßôå... ôç áìýíç éóïññïðßá... 5HT 2 5HT 2 Serotonin Ripepral D 2 Dopamine ÍÅÁ ÓÕÍÈÅÓÇ êáôï õñùìýíç ìå äßðëùìá åõñåóéôå íßáò RIPEPRAL Ðüóéìï äéüëõìá Risperidone 1mg/ml Bottle x 100ml With plastic pipette ÓÕÍÈÅÓÇ-ÌÏÑÖÇ-ÐÅÑÉÅÊÔIÊÏÔÇÔÁ: Ôï RIPEPRAL ðåñéý åé risperidone (ñéóðåñéäüíç) óôçí ìïñöþ ðüóéìïõ äéáëýìáôïò. ÊÜèå ml ðüóéìïõ äéáëýìáôïò ðåñéý åé 1mg risperidone. ÊÜèå öéáëßäéï ðåñéý åé 100ml äéáëýìáôïò. ÈÅÑÁÐÅÕÔÉÊÅÓ ÅÍÄÅÉÎÅÉÓ: Ôï RIPEPRAL åíäåßêíõôáé ãéá ôçí èåñáðåßá ôùí ïîåßùí êáé ñüíéùí ó éæïöñåíéêþí øõ þóåùí êáé Üëëùí øõ ùóéêþí êáôáóôüóåùí, óôéò ïðïßåò èåôéêü óõìðôþìáôá (üðùò øåõäáéóèþóåéò, ðáñáëçñçôéêýò éäýåò, äéáôáñá Ýò óêýøçò, å èñéêüôçôá, êá õðïøßá) Þ/êáé áñíçôéêü óõìðôþìáôá (üðùò Üìâëõíóç ôïõ óõíáéóèþìáôïò, óõíáéóèçìáôéêþ êáé êïéíùíéêþ áðüóõñóç, äõóêïëßá óôçí ïìéëßá) åßíáé Ýíôïíá. Ôï RIPEPRAL åðßóçò, áðáëýíåé ôéò äéáôáñá Ýò ôïõ óõíáéóèþìáôïò (üðùò êáôüèëéøç, óõíáßóèçìá åíï Þò, Üã ïò) ðïõ óõó åôßæïíôáé ìå ôçí ó éæïöñýíåéá. ÁÍÔÅÍÄÅÉÎÅÉÓ: Ôï RIPEPRAL áíôåíäåßêíõôáé óå áóèåíåßò ìå ãíùóôþ õðåñåõáéóèçóßá óôï ðñïúüí. ÁËËÇËÅÐÉÄÑÁÓÅÉÓ ÌÅ ÁËËÁ ÖÁÑÌÁÊÁ ÊÁÉ ÁËËÅÓ ÌÏÑÖÅÓ ÁËËÇËÅÐÉÄÑÁÓÇÓ: Ïé êßíäõíïé ïñþãçóçò RIPEPRAL óå óõíäõáóìü ìå Üëëá öüñìáêá äåí Ý ïõí óõóôçìáôéêü áîéïëïãçèåß. ÄåäïìÝíçò ôçò ðñùôáñ éêþò äñüóçò ôïõ óôï ÊÍÓ, ôï RIPEPRAL ðñýðåé íá ñçóéìïðïéåßôáé ìå ðñïóï Þ óå óõíäõáóìü ìå Üëëá öüñìáêá ðïõ Ý ïõí åðßóçò äñüóç óôï ÊÍÓ. Ôï RIPEPRAL ìðïñåß íá áíôáãùíßæåôáé ôçí äñüóç ôçò ëåâïíôüðá êáé Üëëùí áãùíéóôþí ôçò íôïðáìßíçò. Ç êáñâåìáæåðßíç Ý åé äåßîåé üôé åëáôôþíåé ôá åðßðåäá óôï ðëüóìá ôïõ åíåñãïý áíôéøõ ùóéêïý ìåôáâïëßôç ôïõ RIPEPRAL. Ðáñüìïéá áðïôåëýóìáôá Ý ïõí ðáñáôçñçèåß ìå Üëëïõò åðáãùãåßò çðáôéêþí åíæýìùí. Óå äéáêïðþ ôçò ïñþãçóçò ôçò êáñâáìáæåðßíçò Þ ôùí Üëëùí áðáãùãýùí çðáôéêþí åíæýìùí, ç äïóïëïãßá ôïõ RIPEPRAL ðñýðåé íá åðáíåôêéìüôáé êáé, áí åßíáé áðáñáßôçôï, íá åëáôôùèåß. Öáéíïèåéáæßíåò, ôñéêõêëéêü áíôéêáôáèëéðôéêü êáé ïñéóìýíïé â-áíáóôïëåßò ìðïñïýí íá ðñïêáëýóïõí áýîçóç ôùí åðéðýäùí ôçò ñéóðåñéäüíçò óôï ðëüóìá, áëëü ü é êáé ôïõ áíôéøõ ùóéêïý ìåôáâïëßôïõ. ¼ôáí ôï RIPEPRAL ïñçãåßôáé ôáõôü ñïíá ìå Üëëá öüñìáêá ðïõ Ý ïõí õøçëþ ðñùôåúíéêþ óýíäåóç, äåí õðüñ åé êëéíéêü óçìáíôéêþ åêôüðéóç, åßôå ôïõ RIPEPRAL åßôå ôùí Üëëùí öáñìüêùí, áðü ôéò ðñùôåàíåò ôïõ ðëüóìáôïò. Ç ôñïöþ äåí åðçñåüæåé ôçí áðïññüöçóç ôïõ RIPEPRAL. ÁÍÅÐÉÈÕÌÇÔÅÓ ÅÍÅÑÃÅÉÅÓ: Ôï RIPEPRAL åßíáé ãåíéêü êáëü áíåêôü êáé óå ðïëëýò ðåñéðôþóåéò åßíáé äýóêïëï íá äéáöïñïðïéçèïýí ïé áíåðéèýìçôåò åíýñãåéåò áðü ôá óõìðôþìáôá ôçò õðïêåßìåíçò áóèýíåéáò. Áíåðéèýìçôåò åíýñãåéåò ðïõ ðáñáôçñþèçêáí óå óõíüñôçóç ìå ôçí ñþóç ôïõ RIPEPRAL åßíáé ïé ðáñáêüôù. Óõ íýò: Áûðíßá, äéýãåñóç, Üã ïò, êåöáëáëãßá. Ëéãüôåñï óõ íýò: Õðíçëßá, êüðùóç, æüëç, åëüôôùóç ôçò óõãêýíôñùóçò, äõóêïéëéüôçôá, äõóðåøßá, íáõôßá/ýìåôïò, êïéëéáêü Üëãïò, äéáôáñá Ýò ôçò ðñïóáñìïãþò ôùí ïöèáëìþí, ðñéáðéóìüò, äéáôáñá Ýò óôýóçò, åêóðåñìüôùóçò êáé ïñãáóìïý, áêñüôåéá ïýñùí, ñéíßôéäá, åîüíèçìá êáé Üëëåò áëëåñãéêýò áíôéäñüóåéò. Ôï RIPEPRAL Ý åé ìéêñüôåñç ôüóç íá ðñïêáëýóåé åîùðõñáìéäéêü óõìðôþìáôá áðü ôá êëáóóéêü íåõñïëçðôéêü. Ðáñ' üëá áõôü, óå ìåñéêýò ðåñéðôþóåéò ôá ðáñáêüôù áíáöåñüìåíá åîùðõñáìéäéêü óõìðôþìáôá ìðïñåß íá åìöáíéóèïýí: ôñüìïò, äõóêáìøßá, óéåëüññïéá, âñáäõêéíçóßá, áêáèçóßá, ïîåßá äõóôïíßá. ÁõôÜ åßíáé óõíþèùò Þðéá êáé åßíáé áíáóôñýøéìá ìå ìåßùóç ôçò äïóïëïãßáò Þ/êáé ïñþãçóç áíôéðáñêéíóïíéêþò áãùãþò, áí åßíáé áðáñáßôçôï. Óå ìåñéêýò ðåñéðôþóåéò ðáñáôçñþèçêáí (ïñèïóôáôéêþ) õðüôáóç, êáé (áíôáíáêëáóôéêþ) ôá õêáñäßá Þ õðýñôáóç, ìåôü áðü ïñþãçóç RIPEPRAL. åé áíáöåñèåß ìéá ìéêñþ ðôþóç óôïí áñéèìü ôùí ïõäåôåñïößëùí Þ/êáéôùí èñïìâïêõôôüñùí. Ôï RIPEPRAL ìðïñåß íá ðñïêáëýóåé äïóï-åîáñôþìåíç áýîçóç ôùí åðéðýäùí ôçò ðñïëáêôßíçò óôï ðëüóìá. ÐéèáíÝò óõó åôéæüìåíåò åêäçëþóåéò åßíáé: ãáëáêôüññïéá, ãõíáéêïìáóôßá, äéáôáñá Ýò ôçò åììþíïõ ñýóåùò êáé áìçíüññïéá. Áýîçóç ôïõ óùìáôéêïý âüñïõò, ïßäçìá êáé áýîçóç ôùí åðéðýäùí ôùí çðáôéêþí åíæýìùí Ý ïõí ðáñáôçñçèåß êáôü ôçí äéüñêåéá èåñáðåßáò ìå RIPEPRAL. ¼ðùò êáé ìå ôá êëáóéêü íåõñïëçðôéêü, ôá ðáñáêüôù Ý ïõí áíáöåñèåß ðåñéóôáóéáêü óå øõ ùóéêïýò áóèåíåßò: äçëçôçñßáóç ìå ýäùñ, ïöåéëüìåíç óå ðïëõäéøßá, Þ óå óýíäñïìï áíåðáñêïýò Ýêêñéóçò áíôéäéïõñçôéêþò ïñìüíçò (SIADH), üøéìç äõóêéíçóßá, êáêïþèåò íåõñïëçðôéêü óýíäñïìï, áðïñýèìéóç ôçò èåñìïêñáóßáò ôïõ óþìáôïò êáé óðáóìïß. ÁÓÕÌÂÁÔÏÔÇÔÅÓ: Ôï ðüóéìï äéüëõìá 1mg/ml åßíáé áóýìâáôï ìå ôóüé êáé ðïôü ôýðïõ êüëá. ÄÉÁÑÊÅÉÁ ÆÙÇÓ: 36 ìþíåò. ÉÄÉÁÉÔÅÑÅÓ ÐÑÏÖÕËÁÎÅÉÓ ÊÁÔÁ ÔÇ ÖÕËÁÎÇ ÔÏÕ ÐÑÏÚÏÍÔÏÓ: Ôï ðüóéìï äéüëõìá ðñýðåé íá öõëüóóåôáé óå ï ï èåñìïêñáóßá ìåôáîý 15 C êáé 30 C. Íá ðñïóôáôåýåôáé áðü ôçí øýîç. ÖõëÜóóåôáé ìáêñéü áðü ðáéäéü. ÖÕÓÇ ÊÁÉ ÓÕÓÔÁÔÉÊÁ ÔÏÕ ÐÅÑÉÅÊÔÇ: ÖéÜëç ôùí 100ml êáé âáèìïíïìçìýíç óýñéããá. ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ/ ÅÉÑÉÓÌÏÕ: Ïäçãßåò ãéá ôï Üíïéãìá ôïõ öéáëéäßïõ êáé ôçí ñþóç ôïõ ðüóéìïõ äéáëýìáôïò: ÁöáéñÝóôå ôï ðþìá. ÔïðïèåôÞóôå ôç óýñéããá ìýóá óôï öéáëßäéï êáé ëüâåôå ôçí ðïóüôçôá ðïõ óáò Ý åé óõíôáãïãñáöçèåß. ÁäåéÜóôå ôçí óýñéããá óå Ýíá ìç áëêïïëïý ï õãñü, åêôüò áðü ôóüé Þ ðïôü ôýðïõ êüëá, ðéýæïíôáò ôïí ðüíù äáêôýëéï ðñïò ôá êüôù. ÁÑÉÈÌÏÓ ÁÄÅÉÁÓ ÊÕÊËÏÖÏÑÉÁÓ: 26190/ * Áðåõèõíèåßôå óôçí åôáéñåßá Verisfield ãéá ôï ðëþñåò êåßìåíï ôçò Ðåñßëçøçò ôùí áñáêôçñéóôéêþí ôïõ Ðñïúüíôïò RIPEPRAL.

11

12 ANAΣKOΠHΣH Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ The Effectiveness of Long-Term Psychoanalytic Therapy: A Systematic Review of Empirical Studies Harvard Rev Psychiatry 2009, Vol. 17, No. 1, 1-23 Saskia De Maat, PhD, Frans de Jonghe, MD, PhD, Robert Schoevers, MD, PhD, and Jack Dekker, PhD Mentrum Institute for Mental Health, Amsterdam, The Netherlands, Department of Clinical Psychology, Free University Amsterdam (Dr. Dekker) Πληροφορίες υποβάθρου: Στην ερευνητική βιβλιογραφία υπάρχει ένα κενό όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των μακροπρόθεσμων ψυχαναλυτικών θεραπειών (long-term psychoanalytic therapies, LPT). Στόχος: Να παρουσιάσουμε μια συστηματική ανασκόπηση των μελετών που ασχολούνται με την αποτελεσματικότητα των LPT και έχουν δημοσιευθεί από το 1970 και μετά. Μέθοδοι: Συστηματική βιβλιογραφική έρευνα για μελέτες που ασχολούνται με την αποτελεσματικότητα της ατομικής LPT σε περιπατητικούς (ambulatory), ενήλικους ασθενείς. Στοιχεία σχετικά με τη συνολική αποτελεσματικότητα της LPT και την επίδρασή της στη μείωση των συμπτωμάτων και τις αλλαγές της προσωπικότητας συγκεντρώθηκαν τόσο κατά τον τερματισμό της θεραπείας όσο και κατά την παρακολούθηση αποθεραπείας (follow-up), με τη χρησιμοποίηση των μεγεθών της επίδρασης (effect sizes, ES) και των ποσοστών επιτυχίας. Αποτελέσματα: Βρήκαμε 27 μελέτες (n = 5.063). Η ψυχοθεραπεία απέφερε μεγάλα μέσα ES (0,78 κατά τον τερματισμό και 0,94 κατά την παρακολούθηση αποθεραπείας) και υψηλά μέσα συνολικά ποσοστά επιτυχίας (64% κατά τον τερματισμό και 55% κατά την παρακολούθηση αποθεραπείας) στη μέτρια/μικτή παθολογία (moderate/mixed pathology). Το μέσο ES ήταν μεγαλύτερο για τη μείωση των συμπτωμάτων (1,03) από ό,τι για την αλλαγή της προσωπικότητας (0,54). Παρόμοια ήταν τα αποτελέσματα και στη σοβαρή παθολογία. Με την ψυχανάλυση επιτεύχθηκαν μεγαλύτερα μέσα ES (0,87 κατά τον τερματισμό και 1,18 κατά την παρακολούθηση αποθεραπείας) και υψηλά μέσα συνολικά ποσοστά επιτυχίας (71% κατά τον τερματισμό και 54% κατά την παρακολούθηση αποθεραπείας) στη μέτρια παθολογία. Το μέσο ES για τη μείωση των συμπτωμάτων ήταν μεγαλύτερο (1,38) από ό,τι για την αλλαγή της προσωπικότητας (0,76). Συμπέρασμα: Τα στοιχεία μας δείχνουν ότι η LPT είναι αποτελεσματική για μεγάλη ποικιλία παθολογιών, με μέτριες έως μεγάλες επιδράσεις. (HARV REV PSYCHIATRY 2009; 17:1-23.) Λέξεις-κλειδιά: αποτελεσματικότητα, ψυχανάλυση, ψυχαναλυτική θεραπεία, ψυχοθεραπεία, ανασκόπηση Την αποτελεσματικότητα των μακροπρόθεσμων ψυχαναλυτικών θεραπειών (LPT) που αποτελούνται από την 2008/2009 President and Fellows of Harvard College «καθαυτή» ψυχανάλυση (psychoanalysis proper ) και τη μακροπρόθεσμη ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία έχουν μελετήσει από το ξεκίνημά τους, μεταξύ άλλων, οι Coriat (1), Fenichel (2), Kessel και Hyman (3), Jones (4), Alexander (5), Knight (6), Schjelderup (7), Orgel (8), Knapp και συνερ- 11

13 12 de Maat et al. Harvard Rev Psychiatry February 2009 γάτες (9), Graham (10), Klein (11), Cremerius (12), Bieber και συνεργάτες (13), Hamburg και συνεργάτες (14) και Feldman (15). Τις μελέτες αυτές μπορούμε να τις δούμε ως τις πρώτες προσπάθειες εξασφάλισης εμπειρικών (empirical) ενδείξεων της αποτελεσματικότητας των LPT, αλλά δεν ανταποκρίνονται στα σύγχρονα κριτήρια της επιστημονικής έρευνας. Τις τελευταίες δεκαετίες, έχουν καταβληθεί προσπάθειες μεγαλύτερης εναρμόνισης των ερευνών της αποτελεσματικότητας των LPT με τα ισχύοντα σήμερα πρότυπα της βασισμένης στις ενδείξεις ιατρικής (evidence-based medicine). Από τις πρόσφατες ειδικές και γενικές ανασκοπήσεις στο πεδίο αυτό, αρκετές είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτες. Οι Bachrach και συνεργάτες (16) διενέργησαν εκτενή ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που αφορά την αποτελεσματικότητα της ψυχανάλυσης. Συζήτησαν εκτενώς τη μεθοδολογία, το σχεδιασμό και τα αποτελέσματα έξι συστηματικών μελετών που περιλάμβαναν συνολικά 550 ασθενείς. Οι συγγραφείς διαπίστωσαν ποσοστά επιτυχίας (δηλαδή σημαντικό θεραπευτικό όφελος) από 60% έως 90% και σημαντικά μεγέθη επίδρασης (ES). O Doidge (17) διεξήγαγε μια γενική ανασκόπηση των εμπειρικών ενδείξεων υπέρ των ψυχαναλυτικών ψυχοθεραπειών και της ψυχανάλυσης και κατέληξε στο εξής συμπέρασμα: «Υπάρχουν αξιόλογα πειραματικά και κλινικά στοιχεία υπέρ της αποτελεσματικότητας ποικίλων μεμονωμένων ψυχαναλυτικών ψυχοθεραπειών, από τη βραχυπρόθεσμη ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία μέχρι τη μακροπρόθεσμη ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία και την ψυχανάλυση.» Η Open Door Review του Fonagy (18) περιέγραψε τους σχεδιασμούς των μελετών και τις εκβάσεις (outcomes) των βαθμολογήσεων των μελετών των LPT. Η σημασία της είναι ανυπολόγιστη. Κάλυπτε μελέτες τόσο της διεργασίας (process) όσο και της έκβασης (outcome) σε ευρεία ποικιλία ομάδων ασθενών. Πιθανώς λόγω της μεγάλης ποικιλίας των μελετών αυτών, ο Fonagy δεν συγκέντρωσε τα στοιχεία ούτε αποσκοπούσε στην εξαγωγή γενικών συμπερασμάτων. Η κλινική ετερογένεια (heterogeneity) των μελετών σίγουρα θα απέκλειε το τελευταίο άλλωστε. Ο Fonagy αξιολόγησε κάθε μελέτη χωριστά και απαρίθμησε τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες των σχεδιασμών, αλλά η μεθοδολογική ποιότητα των μελετών δεν εκτιμήθηκε συστηματικά ούτε εκφράστηκε ως βαθμολόγηση της ποιότητας. Ο Doidge (19) αξιολόγησε εννέα ποσοτικές μελέτες της ψυχανάλυσης και συμπέρανε ότι «για τον σωστά επιλεγμένο ασθενή, η ψυχανάλυση είναι αποτελεσματική όσον αφορά την ανακούφιση των συμπτωμάτων, τις αλλαγές του χαρακτήρα και την επίλυση των συγκρούσεων (conflict resolution)». Η ανασκόπηση του Leichsenring (20) είχε να κάνει με τη βραχυπρόθεσμη ψυχοδυναμική (psychodynamic) ψυχοθεραπεία και τη μακροπρόθεσμη ψυχαναλυτική θεραπεία. Ο Leichsenring ταυτοποίησε 22 τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες μελέτες (randomized, controlled trials, RCT), που αφορούσαν όλες τη βραχυπρόθεσμη ψυχοθεραπεία. Σε ένα άλλο άρθρο, ο Leichsenring (21) ανασκόπησε 4 μελέτες μακροπρόθεσμης ψυχαναλυτικής θεραπείας που ανταποκρίνονταν στις υψηλότερες ποιοτικές προϋποθέσεις για νατουραλιστικές (naturalistic) μελέτες αποτελεσματικότητας και συμπέρανε ότι η LPT ήταν αποτελεσματικότερη από τις βραχύτερης διάρκειας μορφές ψυχοδυναμικής ψυχοθεραπείας και ότι απέφερε ES τα οποία υπερέβαιναν σημαντικά τις επιδράσεις των μη υποβαλλόμενων σε θεραπεία ή των υποβαλλόμενων σε θεραπεία με χαμηλές δόσεις ομάδων σύγκρισης. Το δυνατό σημείο της μελέτης του ήταν το ότι περιλάμβανε μόνο το υψηλότερο επίπεδο ενδείξεων για τις μελέτες αποτελεσματικότητας. Τα στοιχεία από μεμονωμένες μελέτες δεν ήταν συγκεντρωτικά. Μια πρόσφατη μελέτη των Leichsenring και Rabung (22) ασχολήθηκε με την αποτελεσματικότητα της μακροπρόθεσμης ψυχοδυναμικής ψυχοθεραπείας σε πολύπλοκες ψυχικές διαταραχές. Πρόκειται για μια σημαντική, εκτενή και καλά εκτελεσμένη μετα-ανάλυση που περιλαμβάνει 23 μελέτες στις οποίες συμμετείχαν ασθενείς. Οι συγγραφείς συμπέραναν ότι η μακροπρόθεσμη ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία εμφάνιζε σημαντικά καλύτερες εκβάσεις σε αρκετές μετρήσεις από ό,τι οι βραχύτερες μορφές ψυχοθεραπείας και ότι τα πριν/μετά (pre/post) ES της μακροπρόθεσμης ψυχοδυναμικής ψυχοθεραπείας κυμαίνονταν από 0,78 έως 1,98, αντικατοπτρίζοντας, εξ ορισμού, μεγάλη επίδραση. Η μετα-ανάλυση επικεντρώθηκε στην ψυχοθεραπεία και δεν ασχολήθηκε με την ψυχανάλυση. Εν συντομία, οι πιο πρόσφατες ανασκοπήσεις είναι καλής ποιότητας, αλλά πολλές από αυτές δεν συγκεντρώνουν τα στοιχεία (π.χ. υπολογίζουν τα μέσα ES ή τα μέσα ποσοστά επιτυχίας) από μεμονωμένες μελέτες. Οι ανασκοπήσεις που περιλαμβάνουν ψυχανάλυση είναι λιγοστές. Παρότι μερικές ανασκοπήσεις ασχολούνται σαφώς με την ποιότητα των μελετών, δεν χρησιμοποιούν συστηματικές βαθμολογήσεις της ποιότητας. Σκοπός του άρθρου αυτού είναι να παρουσιάσει μια συστηματική ανασκόπηση των μελετών LPT (ψυχοθεραπείας και ψυχανάλυσης) που δημοσιεύθηκαν μεταξύ των ετών 1970 και Για να υπάρχει μεγαλύτερη κλινική ομοιογένεια (homogeneity), επικεντρωνόμαστε στην ατομική (individual), περιπατητική (ambulatory) LPT με ενήλικες ασθενείς που έχουν «κανονικές» ενδείξεις ( regular indications) για ψυχαναλυτική θεραπεία. Όποτε αυτό είναι δυνατό, διαιρούμε τα αποτελέσματά μας με βάση τη θεραπεία (ψυχανάλυση ή ψυχοθεραπεία), την πηγή της εκτίμησης (τον ασθενή ή το θεραπευτή), την έκβαση (μείωση συμπτωμάτων ή αλλαγή της προσωπικότητας) και τη βαρύτητα της παθολογίας (μέτρια/μικτή ή σοβαρή [διαταραχές προσωπικότητας]). Διενεργούμε συστηματική εκτίμηση της ποιότητας των μελετών χρησιμοποιώντας ένα σαφές κριτήριο ποιότητας. Επιπλέον, επιχειρούμε τη συγκέντρωση των στοιχείων σχετικά με την αποτελεσματικότητα της LPT. Η συγκέντρωσή μας περιορίζεται στην εκτίμηση των ποσοστών επιτυχίας και των ES σε μεμονωμένες μελέτες και στον υπολογισμό των σταθμισμένων μέσων όρων (weighted means) μεταξύ συγκρίσιμων μελετών. Τέλος, συγκρίνουμε τα αποτελέσματα μελετών που ανταποκρίνονται στο κριτήριο ποιότητάς μας με τα αποτελέσματα των μελετών κατώτερης ποιότητας.

14 Harvard Rev Psychiatry Volume 17, Number 1 Η Αποτελεσματικότητα της Μακροπρόθεσμης Ψυχαναλυτικής Θεραπείας 13 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ Ορίζουμε τη «μακροπρόθεσμη» ( long-term ) θεραπεία ως αποτελούμενη από τουλάχιστον 50 συνεδρίες και με διάρκεια τουλάχιστον ενός έτους. Η ψυχανάλυση είναι πάντα μακροπρόθεσμη, ενώ η ψυχοθεραπεία μπορεί να είναι είτε βραχυπρόθεσμη είτε μακροπρόθεσμη. Η LPT συνεπώς περιλαμβάνει την ψυχανάλυση και τη μακροπρόθεσμη ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία, περιλαμβανομένης και της ψυχοδυναμικής. Το κοινό χαρακτηριστικό των θεραπειών αυτών είναι ότι έχουν τις ρίζες τους στις ψυχαναλυτικές θεωρίες. Διαφοροποιούμε μεταξύ των δυο θεραπειών σύμφωνα με αρχές γενικά αποδεκτές από τους ψυχαναλυτές. Δυο εύκολα ταυτοποιήσιμες πλευρές, το περιβάλλον θεραπείας και η συχνότητα των συνεδριών, διακρίνουν αυτούς τους δυο τύπους LPT. Στην «καθαυτή» ψυχανάλυση (psychoanalysis proper ), ο ασθενής ξαπλώνει σε ένα ντιβάνι και γίνονται τουλάχιστον τρεις συνεδρίες την εβδομάδα. Στην ψυχοθεραπεία, οι ασθενείς κάθονται αντίκρυ στο θεραπευτή και δεν γίνονται περισσότερες από δυο συνεδρίες την εβδομάδα. Το ξεχωριστό χαρακτηριστικό της ψυχανάλυσης είναι η ερμηνεία (interpretation), ενώ η ψυχοθεραπεία κινείται σε ένα συνεχές (continuum) ανάμεσα στους πόλους της ερμηνείας και της υποστήριξης. Οι απώτεροι στόχοι της LPT είναι η μείωση των συμπτωμάτων, η πρόληψη της επανεμφάνισης (recurrence), η καλύτερη κοινωνική λειτουργικότητα, η υψηλότερη ποιότητα ζωής και η μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη ζωή, κατά προτίμηση πολύ πριν τερματιστεί η θεραπεία. Οι στόχοι αυτοί δεν αφορούν επ ουδενί ειδικά την LPT. Το διακριτικό χαρακτηριστικό της LPT έγκειται στους ενδιάμεσους στόχους της (intermediate goals), που επικεντρώνονται στο να επιφέρουν αλλαγές σε κάποιες πλευρές της προσωπικότητας του ασθενούς. Οι αλλαγές αυτές, που προορίζονται να διαρκέσουν, πρέπει να επιτρέπουν στους ασθενείς να ανταποκρίνονται στα προβλήματα της ζωής με μεγαλύτερη επιτυχία και να κάνουν καλύτερη χρήση των προσωπικών τους δυνατοτήτων και των ευκαιριών που τους προσφέρει η ζωή τους. Με άλλα λόγια, μειώνονται οι ευαλωτότητες (vulnerabilities) των ανθρώπων και αναπτύσσονται τα δυνατά σημεία και τα προσόντα τους. Στόχος της LPT είναι να διεγείρει αυτή την ανάπτυξη. Η επιτυχημένη LPT, εξ ορισμού, δεν κάνει ευτυχέστερους τους ασθενείς, αλλά αυξάνει τις πιθανότητες να είναι ευτυχισμένοι όταν έχουν λόγο να είναι. Αυξάνει επίσης τις πιθανότητες να υπάρχουν τέτοιοι λόγοι, αφού οι άνθρωποι είναι (μέχρις ενός ορισμένου σημείου) εκείνοι που δημιουργούν τις δικές τους συνθήκες ζωής και τις στάσεις τους απέναντι στις συνθήκες αυτές. Με ψυχαναλυτικούς όρους, οι αλλαγές της προσωπικότητας περιγράφονται ως «δομικές αλλαγές» ( structural change ), «αλλαγές της προσωπικότητας» ( personality change ), «αναδόμηση ή δόμηση της προσωπικότητας» ( personality reconstruction or construction ) ή ανάπτυξη ενός «συνεκτικού» ( cohesive ), «ενήλικου» ( adult ), «ολοκληρωμένου» ( integrated ) εαυτού. Ο Φρόιντ (23) το έθεσε «απλά» όταν δήλωσε ότι η ψυχοσύνθεση (psychosynthesis) είναι ο απώτερος στόχος της ψυχανάλυσης ( So vollzieht sich be idem analytisch Behandelten die Psychosynthese ). ΜΕΘΟΔΟΙ Στρατηγική βιβλιογραφικής έρευνας Διενεργήθηκε βιβλιογραφική έρευνα στις βάσεις δεδομένων Pubmed, Embase, Cochrane Database of Systematic Reviews, The Cochrane Central Register of Controlled Trials, PsycLit και ACP Journal Club. Χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες επικεφαλίδες θεμάτων (subject headings): μακροπρόθεσμη ψυχοθεραπεία (long-term psychotherapy), ψυχανάλυση (psychoanalysis), ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία (psychoanalytic psychotherapy), ψυχοδυναμική θεραπεία (psychodynamic therapy). Η χρονική περίοδος που καλύφθηκε ήταν το διάστημα μεταξύ του έτους 1970 και του Μαΐου του 2007, χωρίς περιορισμούς όσον αφορά τη γλώσσα. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές εντοπίστηκαν με έρευνα. Η Open Door Review (18) ήταν σημαντική πηγή μελετών σχετικά με ψυχαναλυτικές θεραπείες. Δεν έγινε συστηματική προσπάθεια ανεύρεσης πρόσθετων αδημοσίευτων στοιχείων. Εφαρμόστηκαν τα ακόλουθα κριτήρια συμπερίληψης: 1. Οι μελέτες έπρεπε να είναι «μελέτες έκβασης-παρέμβασης» ( outcome-intervention studies ). Οι εκβάσεις έπρεπε να μετριούνται με βάση τη μείωση των συμπτωμάτων ή τις αλλαγές της προσωπικότητας. Ζητήματα όπως οι μεταβλητές (variables) της διεργασίας ή οι θεραπευτικές μεταβλητές αποκλείστηκαν από την ανασκόπηση αυτή. 2. Οι μελέτες έπρεπε να είναι RCT ή μελέτες με κοόρτη (cohort studies). Οι μελέτες περιπτώσεων (case studies) ή οι σειρές περιπτώσεων (case series) αποκλείστηκαν, αλλά συμπεριλήφθηκαν οι μελέτες εκτίμησης (surveys) (όπως οι αναφορές των καταναλωτών ή τα ερωτηματολόγια μεταξύ των θεραπευτών). 3. Οι μελέτες έπρεπε να έχουν να κάνουν με ατομικές, περιπατητικές ψυχαναλυτικές θεραπείες με ενήλικους ασθενείς (ηλικίας 18 έως 65 ετών). Οι μελέτες που είχαν να κάνουν με παιδιά ή ηλικιωμένους, καθώς επίσης και οι μελέτες που είχαν διεξαχθεί σε περιβάλλοντα κλινικά (24) ή φροντίδας ημέρας (day care), αποκλείστηκαν. 4. Οι μελέτες έπρεπε να περιλαμβάνουν ασθενείς με κανονικές ενδείξεις για ψυχαναλυτικές θεραπείες (δηλαδή διαγνώσεις κατά το DSM [Άξονα Ι ή ΙΙ] ή αλλιώς προσδιοριζόμενα συμπτώματα ή προβλήματα προσωπικότητας). Αποκλείσαμε τις ψυχοθεραπευτικές μελέτες για ψυχωσικές διαταραχές όπως η σχιζοφρένεια (25), μελέτες συνδεόμενες με σωματικές (somatic) διαταραχές όπως ο νεανικός ινσουλινοεξαρτώμενος διαβήτης (26), μελέτες με αποκλειστικό επίκεντρο τις διαταραχές στην πρόσληψη τροφής (eating disorders) (27) ή συγκριτικά σπάνιες διαγνώσεις όπως το σύνδρομο Munchhausen δι αντιπροσώπου (Munchhausen syndrome

GREEK EDITION VOLUME 16 - NUMBER 6 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009

GREEK EDITION VOLUME 16 - NUMBER 6 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 GREEK EDITION VOLUME 16 - NUMBER 6 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειδικό Αφιέρωμα: Ηθική και αξίες στη σύγχρονη Ψυχιατρική ΕΙΣΑΓΩΓH: Η ΔΙΕYΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟIΗΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚHΣ ΗΘΙΚHΣ David H. Brendel,

Διαβάστε περισσότερα

GREEK EDITION VOLUME 16 - NUMBER 5 ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΤΑΡΑΓΜΕΝΟΥ ΥΠΝΟΥ ΣΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ Carl Salzman, MD

GREEK EDITION VOLUME 16 - NUMBER 5 ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΤΑΡΑΓΜΕΝΟΥ ΥΠΝΟΥ ΣΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ Carl Salzman, MD GREEK EDITION VOLUME 16 - NUMBER 5 ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΤΑΡΑΓΜΕΝΟΥ ΥΠΝΟΥ ΣΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ Carl Salzman, MD Ο ΥΠΝΟΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ: ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ˆÊfiÚÔ ÈÚ ÓË 56, 151 21  ÎË ı Ó, ΔËÏ.: 210 6140061 8,3 ÏÌ ªÔ ÓÈÒÓ, ÂÚÈÔ Ï, ı ÛË Á ÚÈ ÂÛÛ ÏÔÓ ÎË, ΔËÏ.: (2310)-470800 ñ www.janssen-cilag.

ˆÊfiÚÔ ÈÚ ÓË 56, 151 21  ÎË ı Ó, ΔËÏ.: 210 6140061 8,3 ÏÌ ªÔ ÓÈÒÓ, ÂÚÈÔ Ï, ı ÛË Á ÚÈ ÂÛÛ ÏÔÓ ÎË, ΔËÏ.: (2310)-470800 ñ www.janssen-cilag. ÙÔ Â ÔÓÙ ÙËÓ ÊÂÛË. JANSSEN-CILAG 2006 ª ƒπ ª π Δ À º ƒª ÀΔπ À ƒ Δ : RπSƒ RD L CONSTA ñ π Δπ & Δπ À : ıâ ÊÈ Ï ÈÔ appleâúè ÂÈ appleâúè ÂÈ 25mg, 37,5mg 50mg ÚÈÛappleÂÚÈ fióë. ( applefi ÌÔÚÊ ÌÈÎÚÔÛÊ ÈÚÈ ˆÓ

Διαβάστε περισσότερα

GREEK EDITION VOLUME 17 - NUMBER 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010

GREEK EDITION VOLUME 17 - NUMBER 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 GREEK EDITION VOLUME 17 - NUMBER 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ο AΞΟΝΑΣ ΥΠΟΘΑΛAΜΟΥ-ΥΠOΦΥΣΗΣ-ΕΠΙΝΕΦΡΙΔIΩΝ ΣΤΗ ΜΕΘΟΡΙΑΚH ΔΙΑΤΑΡΑΧH ΠΡΟΣΩΠΙΚOΤΗΤΑΣ: ΑΝΑΣΚOΠΗΣΗ Daniel J. Zimmerman, MD, and Lois

Διαβάστε περισσότερα

GREEK EDITION VOLUME 18 - NUMBER 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

GREEK EDITION VOLUME 18 - NUMBER 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 GREEK EDITION VOLUME 18 - NUMBER 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Ψυχιατρική και κυβερνοχώρος ΕΙΣΑΓΩΓH: AΒΑΤΑΡ, CYBERCOACHES ΚΑΙ ΜΗΧΑΝEΣ ΑΝΑΖHΤΗΣΗΣ: Η ΑΞIΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚHΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Harvard Review of Psychiatry

Harvard Review of Psychiatry Harvard Review of Psychiatry EDITORIAL OFFICE EDITOR IN CHIEF SENIOR EDITOR DEPUTY EDITOR Shelly F. Greenfield, MD, MPH Stephen Scher, PhD, JD David H. Brendel, MD, PhD COMMYNICATIONS EDITOR ASSISTANT

Διαβάστε περισσότερα

GREEK EDITION VOLUME 18 - NUMBER 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

GREEK EDITION VOLUME 18 - NUMBER 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 GREEK EDITION VOLUME 18 - NUMBER 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΠΟΛΙΚH ΚΑΤAΘΛΙΨΗ: ΣΥΝΟΛΙΚH ΑΝΑΣΚOΠΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜOΣ Ross J. Baldessarini, MD, Eduard Vieta, MD, PhD, Joseph R. Calabrese, MD,

Διαβάστε περισσότερα

ÂÊ Ï ÏÁ. Θεμα Τευχουσ. Αρχισυντακτρια Karen L. Roos, M.D. Προσκεκλημενοσ Συντακτησ Jerry W Swanson M.D. F.A.C.P.

ÂÊ Ï ÏÁ. Θεμα Τευχουσ. Αρχισυντακτρια Karen L. Roos, M.D. Προσκεκλημενοσ Συντακτησ Jerry W Swanson M.D. F.A.C.P. Ελληνικη Εκδοση Volume 30, Number 2 Μαϊοσ-Ιουνιοσ-Ιουλιοσ 2010 Αρχισυντακτρια Karen L. Roos, M.D. Θεμα Τευχουσ ÂÊ Ï ÏÁ Προσκεκλημενοσ Συντακτησ Jerry W Swanson M.D. F.A.C.P. ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Aλκοόλ και Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. Κλινικές οδηγίες για την ανίχνευση και τις βραχείες παρεµβάσεις

Aλκοόλ και Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. Κλινικές οδηγίες για την ανίχνευση και τις βραχείες παρεµβάσεις Aλκοόλ και Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας Κλινικές οδηγίες για την ανίχνευση και τις βραχείες παρεµβάσεις Επιµέλεια Ελληνικής Έκδοσης: Ιωάννης ιακογιάννης, Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής Α.Π.Θ. Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Χρήση Οινοπνεύματος

Νόσημα: Χρήση Οινοπνεύματος «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Χρήση Οινοπνεύματος

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες

Κατευθυντήριες Οδηγίες www.resilience-project.eu a key ski for education and job Κατευθυντήριες Οδηγίες Copyright Resilience - a key ski for education and job project partners, 2014. Klaus Linde-Leimer, Thomas Wenzel. Guidelines.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Μεταπτυχιακή διατριβή Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Δήμητρα Γαβριηλίδου

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL ADVISORY BOARD H. Ghodse (UK) G. Ikkos (UK) M. Kastrup (Denmark) K. Kirby (Australia) D. Lecic-Tosevski (Serbia) C.

INTERNATIONAL ADVISORY BOARD H. Ghodse (UK) G. Ikkos (UK) M. Kastrup (Denmark) K. Kirby (Australia) D. Lecic-Tosevski (Serbia) C. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ Τριμηνιαία έκδοση της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας Διονυσίου Αιγινήτου 17, 3oς όροφος, 115 28 Αθήνα Τηλ.: 210-77 58 410, Fax: 210-77 58 405 Εκδότης: Βασίλης Κονταξάκης E-mail: editor@psych.gr

Διαβάστε περισσότερα

CONSORT 2010, επεξήγηση και επεξεργασία Αναθεωρημένες οδηγίες για την καταγραφή των τυχαιοποιημένων δοκιμών παράλληλων ομάδων

CONSORT 2010, επεξήγηση και επεξεργασία Αναθεωρημένες οδηγίες για την καταγραφή των τυχαιοποιημένων δοκιμών παράλληλων ομάδων ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2011, 28(Συμπλ 1):10-59 CONSORT 2010, explanation and elaboration Updated guidelines for reporting parallel group randomized trials CONSORT 2010, επεξήγηση και

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Εβίτα Ευαγγέλου DR. EVANTHIA/EVITA EVANGELOY

Δρ. Εβίτα Ευαγγέλου DR. EVANTHIA/EVITA EVANGELOY Δρ. Εβίτα Ευαγγέλου ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ ΨΥΧΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ. ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑ ΣΕ ΔΥΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Tα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

5. Τελικές συστάσεις, βαθμός τεκμηρίωσης και σύστασης με υποστηρικτικό κείμενο

5. Τελικές συστάσεις, βαθμός τεκμηρίωσης και σύστασης με υποστηρικτικό κείμενο 5. Τελικές συστάσεις, βαθμός τεκμηρίωσης και σύστασης με υποστηρικτικό κείμενο Διάγνωση και διαγνωστικά εργαλεία Αναγνώριση Ανίχνευση της κατάθλιψης σε ομάδες υψηλού κινδύνου Σύσταση 1: Συστήνεται στους

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

H ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΦΩΤΗΣ ΜΩΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΡ.ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ H ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ, ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2007 H

Διαβάστε περισσότερα

ÌÝôóïâï, 7-9 Ïêôùâñßïõ 2011

ÌÝôóïâï, 7-9 Ïêôùâñßïõ 2011 ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÉÁÔÑÉÊÇ Ó ÏËÇ Øõ éáôñéêþ ÊëéíéêÞ ÐñáêôéêÜ ôïõ 4ïõ ÐáíåëëÞíéïõ Óõíåäñßïõ Êéíçôþí ÌïíÜäùí Øõ éêþò Õãåßáò ÌÝôóïâï, 7-9 Ïêôùâñßïõ 2011 «Äéá åßñéóç ôçò öñïíôßäáò øõ éêü áóèåíþí óôçí êïéíüôçôá:

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 18 (1), 2007 31. Το πρώτο σχιζοφρενικό επεισόδιο: Φαρμακοθεραπεία και ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις. Γ.Δ. Γαρύφαλλος

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 18 (1), 2007 31. Το πρώτο σχιζοφρενικό επεισόδιο: Φαρμακοθεραπεία και ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις. Γ.Δ. Γαρύφαλλος ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 18 (1), 2007 31 Aνασκόπηση Review Το πρώτο σχιζοφρενικό επεισόδιο: Φαρμακοθεραπεία και ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις Γ.Δ. Γαρύφαλλος Β' Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των μεταναστών στην ελληνική οικονομία: Mετά-ανάλυση των εμπειρικών ευρημάτων*

Η συμβολή των μεταναστών στην ελληνική οικονομία: Mετά-ανάλυση των εμπειρικών ευρημάτων* Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 2013 8 (2), 87-106 Social Cohesion and Development 2013 8 (2), 87-106 Άρθρα Articles Η συμβολή των μεταναστών στην ελληνική οικονομία: Mετά-ανάλυση των εμπειρικών ευρημάτων*

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. Μεθοδολογικός Οδηγός

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. Μεθοδολογικός Οδηγός ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υγεία Πρόνοια 2000-2006» ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Μεθοδολογικός Οδηγός ΜΟΝΑ Α ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

editorial Homeo News www.homeopathy.gr Διανέμεται δωρεάν ΜΟΝΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΤΣΑΥ Ιδιοκτησία: EEOI ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ: 1971

editorial Homeo News www.homeopathy.gr Διανέμεται δωρεάν ΜΟΝΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΤΣΑΥ Ιδιοκτησία: EEOI ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ: 1971 Ομοιοπαθητικά Νέα Homeo News Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Ομοιοπαθητικής Ιατρικής Ιούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος '13 #29 www.homeopathy.gr Ανασκόπηση γνώσης και εμπειρίας ενός νέου ομοιοπαθητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής Από τη Θεωρία στην Πράξη

Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής Από τη Θεωρία στην Πράξη Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής Από τη Θεωρία στην Πράξη Χ. Δημητρόπουλος 1, Μ. Ντάγανου 2, Γ. Αλεξιάς 3 1 Ειδ. Πνευμονολόγος, 2 Πνευμονολόγος Εντατικολόγος, Επιμελήτρια Α, Κέντρο Αναπνευστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ» Εκτίμηση της ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΕΥΡYΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΕΥΡYΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΕΥΡYΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ της ΜΑΛΛΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο

Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο Ελληνικη Εκδοση Volume 29, 30, Number 5 Ιανουαριοσ - Φεβρουαριοσ 2010 2011 Αρχισυντάκτρια Karen L. Roos, M.D. Θεμα Τευχουσ Áåùòï-öôïìïçÝá Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο Προσκεκλημένοσ συντάκτης Robert Kelly

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Αυτονομία Νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας

Επαγγελματική Αυτονομία Νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Αναστάσιος Μερκούρης Επαγγελματική Αυτονομία Νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας Ονοματεπώνυμο: Σταυρούλα

Διαβάστε περισσότερα