ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΣΗΝ ΟΠΣΙΚΗ ΣΗ ΟΡΑΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΣΗΝ ΟΠΣΙΚΗ ΣΗ ΟΡΑΗ"

Transcript

1 χολή Επαγγελμάτων Τγείας & Πρόνοιας Σμήμα Οπτικής & Οπτομετρίας ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΣΗΝ ΟΠΣΙΚΗ ΣΗ ΟΡΑΗ Εργαστηριακές ασκήσεις για το Μάθημα «Οπτική της Όρασης» Του Δ εξαμήνου των φοιτητών Οπτικής & Οπτομετρίας Πάνος Δρακόπουλος Καθηγητής Αθήνα, Ιούλιος 2009

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ... 3 ΑΚΗΗ 1: Ο ΟΦΘΑΛΜΟ... 4 ΑΚΗΗ 2: ΑΣΔΛΔΙΔ ΟΡΑΗ... 6 ΑΚΗΗ 3: ΦΑΚΟΜΔΣΡΟ... 9 ΑΚΗΗ 4: ΟΠΣΟΜΔΣΡΟ BADAL ΑΚΗΗ 5: ΠΔΙΡΑΜΑΣΑ ΜΔ ΔΝΑ ΜΟΝΣΔΛΟ ΟΦΘΑΛΜΟΤ ΑΚΗΗ 6: ΠΔΙΡΑΜΑΣΑ ΜΔ ΔΝΑ ΟΠΣΟΜΔΣΡΟ ΑΚΗΗ 7 & 8: ΘΔΧΡΙΑ ΥΡΧΜΑΣΧΝ

3 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ 1. Η δηάξθεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη ηξεηο ώξεο 2. Δπηηξέπνληαη κέρξη δύν απνπζίεο. Τπάξρεη ε δπλαηόηεηα εθηέιεζεο αζθήζεσλ (κέρξη 2) ζπκπιεξσκαηηθά ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ 3. Ο ηειηθόο βαζκόο ηνπ εξγαζηεξηαθνύ κέξνπο ηνπ καζήκαηνο ζπλππνινγίδεηαη από ην κέζν όξν ηεο βαζκνινγίαο ησλ αζθήζεσλ (κε ζπληειεζηή 0,6) θαη από ην βαζκό ησλ εξγαζηεξηαθώλ εμεηάζεσλ ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ (κε ζπληειεζηή 0,40). 3

4 ΑΚΗΗ 1: Ο ΟΦΘΑΛΜΟ Θεωπία Από ηελ πιεπξά ησλ νπηηθώλ νξγάλσλ, νη νθζαικνί κπνξνύλ λα ρσξηζηνύλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο. Απιή θνηιόηεηα κε ζρηζκή, ζύζηεκα πνιιαπιώλ κηθξώλ θαθώλ πνπ ηξνθνδνηνύλ θαλάιηα πνπ κνηάδνπλ κε νπηηθέο ίλεο θαη ηέινο απηνί πνπ ζπιιέγνπλ αθηηλνβνιία θαη ζρεκαηίδνπλ είδσια κέζσ ελόο θαθνύ. Ο αλζξώπηλνο νθζαικόο αλήθεη ζηελ ηξίηε θαηεγνξία. Ο νθζαικόο κπνξεί λα ζεσξεζεί όηη ζπκπεξηθέξεηαη νπηηθά όπσο έλαο ιεπηόο θαθόο εζηηαθήο απόζηαζεο f. Σόηε ηζρύεη: f s s όπνπ f είλαη ε εζηηαθή απόζηαζε ηνπ θαθνύ, s o απόζηαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη s i ε απόζηαζε ηνπ εηδώινπ από ηνλ θαθό αληίζηνηρα. Όηαλ βξίζθεηαη ζε εξεκία ιέγεηαη απροσάρμοστος θαη έρεη f=1.7 cm. Έλα αληηθείκελν ζην άπεηξν (απώηαην ζεκείν) δίλεη επθξηλέο πξαγκαηηθό είδσιν ζηνλ ακθηβιεζηξνεηδή (μέγιστη απόσταση εσκρινούς όρασης). Η κεηαβνιή ηνπ f έηζη ώζηε ην είδσιν λα ζρεκαηίδεηαη πάληνηε επάλσ ζηνλ ακθηβιεζηξνεηδή, ιέγεηαη προσαρμογή. Ελάτιστη απόσταση εσκρινούς όρασης είλαη ε ειάρηζηε απόζηαζε ζηελ νπνία κπνξεί λα πιεζηάζεη έλα αληηθείκελν (εγγύηαην ζεκείν) ώζηε λα θαίλεηαη επθξηλώο. Απηή κεηαβάιιεηαη κε ηελ ειηθία (θαηά ηελ παηδηθή ειηθία είλαη 10 cm γηα λα θζάζεη ηα 60 cm ζηνπο ειηθησκέλνπο). πλήζσο σο ηηκή ειάρηζηεο απόζηαζεο γηα άλεηε όξαζε θπζηνινγηθνύ νθζαικνύ παίξλεηαη ε ηηκή Γ=25 cm. Γωνία όρασης είλαη ε γσλία κε ηελ νπνία βιέπνπκε έλα αληηθείκελν. Όζν πην θνληά ζηνλ νθζαικό βξίζθεηαη ην αληηθείκελν, ηόζν κεγαιύηεξε είλαη ε γσλία όξαζεο θαη ζπλεπώο θαη ην είδσιν. o i 4

5 Δκηέλεζη άζκηζηρ Αντικείμενο Ομοίωμα ουθαλμού R ΦR Φοφ 1. ηε κία άθξε ηεο νπηηθήο ξάβδνπ, δεκηνπξγνύκε πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν ζην άπεηξν (ην γξάκκα R) κε ιπρλία, δηαθάλεηα γξάκκαηνο θαη θαθό Φ R εζηηαθήο απόζηαζεο f R =+10 cm ζε απόζηαζε 10 cm κπξνζηά από ηελ δηαθάλεηα. Γηνξζώλνπκε ηε ζέζε ηνπ θαθνύ κε κηθξέο κεηαθηλήζεηο έσο όηνπ ην γξάκκα R ζρεκαηίδεηαη επθξηλώο ζε καθξηλό ηνίρν ηνπ εξγαζηεξίνπ. 2. Καηαζθεπάδνπκε νκνίσκα απξνζάξκνζηνπ θπζηνινγηθνύ νθζαικνύ ζην δεμηό άθξν ηεο νπηηθήο ξάβδνπ ηνπνζεηώληαο ζεηηθό θαθό Φ οθ ( f οθ =+15 cm) ζε θαηάιιειε απόζηαζε από ην πέηαζκα (ακθηβιεζηξνεηδήο). Παξαηεξνύκε ην είδσιν ηνπ γξάκκαηνο πνπ ζρεκαηίδεηαη ζην πέηαζκα. 3. Τπνινγίδνπκε ηελ εζηηαθή απόζηαζε θαθνύ κε ηνλ νπνίν ζα αληηθαηαζηήζνπκε ην θαθό Φ οθ ώζηε ην νκνίσκα λα έρεη νξηαθή πξνζαξκνγή (ειάρηζηε απόζηαζε επθξηλνύο όξαζεο) 4. Δπηιέγνπκε θαθό κε εζηηαθή απόζηαζε παξαπιήζηα απηήο πνπ ππνινγίζακε θαη ηνλ ηνπνζεηνύκε ζηε ζέζε ηνπ Φ οθ. 5. Αθαηξνύκε ηνλ θαθό Φ R θαη κεηαθηλνύκε ηνλ νθζαικό ζε πξνζαξκνγή ώζηε λα ζρεκαηηζηεί επθξηλέο είδσιν ηνπ γξάκκαηνο R ζην πέηαζκα. Μεηξάκε ηελ ειάρηζηε απόζηαζε επθξηλνύο όξαζεο. 6. Τπνινγίδνπκε ηελ ζεσξεηηθή απόζηαζε επθξηλνύο όξαζεο θαη ηελ ζπγθξίλνπκε απάληεζε ηνπ βήκαηνο Να ππνινγηζηεί ε ηζρύο ηνπ θαθνύ ελόο νθζαικνύ ζε νξηαθή πξνζαξκνγή (Γ=25 cm) αλ όηαλ είλαη απξνζάξκνζηνο έρεη εζηηαθή απόζηαζε f= 1,7 cm. 8. Να ραξαρζεί ε πνξεία αθηηλώλ ππό θιίκαθα, γηα ηα βήκαηα 2 θαη 5. 5

6 ΑΚΗΗ 2: ΑΣΔΛΔΙΔ ΟΡΑΗ Θεωπία Η θπζηνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ νθζαικνύ νλνκάδεηαη εμμετρωπία. ε αληίζεηε πεξίπησζε έρνπκε αμετρωπία. Οη αηέιεηεο πνπ εμεηάδνληαη εδώ είλαη ε κπσπία, θαη ε ππεξκεηξσπία. Μπσπία ηε κπσπία, ν βνιβόο έρεη κήθνο κεγαιύηεξν από ην θαλνληθό θαη νη παξάιιειεο αθηίλεο εζηηάδνληαη κπξνζηά από ηνλ ακθηβιεζηξνεηδή. πλεπώο ην απώηαην ζεκείν είλαη πην θνληά από ην άπεηξν θαη νηηδήπνηε κεηαμύ απώηαηνπ ζεκείνπ θαη άπεηξνπ είλαη ζνιό. Έζησ έλαο νθζαικόο έρεη απώηαην ζεκείν s PR =3 κέηξα. Γηα λα κπνξέζεη λα δεη θαζαξά αληηθείκελα πνπ βξίζθνληαη ζην άπεηξν απαηηείηαη έλαο δηνξζσηηθόο θαθόο πνπ λα ζρεκαηίδεη θαληαζηηθό είδσιό ηνπο (νξζό) ζηα 3 κέηξα. Γειαδή από ηελ εμίζσζε ησλ θαθώλ έρνπκε: f s s 3 3 o i πλεπώο απαηηείηαη θαθόο εζηηαθήο απόζηαζεο -3 κέηξσλ (απνθιίλσλ). Γειαδή ε δηόξζσζε ησλ ζπκπησκάησλ επηηπγράλεηαη κε αξλεηηθνύο θαθνύο. Η εζηηαθή απόζηαζε ηνπ θαθνύ είλαη ίζε κε ηελ απόζηαζε ηνπ απώηαηνπ ζεκείνπ θαη ε ηζρύο ηνπ εθθξαδόκελε ζε δηνπηξίεο απνηειεί κέηξν ηνπ βαζκνύ κπσπίαο. Τπεξκεηξσπία ηελ ππεξκεηξσπία, νη παξάιιειεο αθηίλεο εζηηάδνληαη πίζσ από ηνλ ακθηβιεζηξνεηδή. ηελ πεξίπησζε απηή ρξεηάδεηαη πξνζαξκνγή γηα αληηθείκελν ζην άπεηξν. ε αλαινγία ην εγγύηαην ζεκείν επξίζθεηαη ζε απόζηαζε κεγαιύηεξε ηεο ζπλήζνπο ησλ 25 cm. Γηα λα επαλέιζεη ην εγγύηαην ζεκείν ζηα 25 cm απαηηείηαη δηνξζσηηθόο θαθόο πνπ λα ζρεκαηίδεη ζηε ζέζε ηνπ εγγύηαηνπ ζεκείνπ θαληαζηηθό είδσιν αληηθεηκέλνπ πνπ βξίζθεηαη ζηα 25 cm. Η αηέιεηα απηή δηνξζώλεηαη κε ηε ρξήζε ζεηηθώλ θαθώλ. Πάιη ε απόζηαζε ηνπ απώηαηνπ ζεκείνπ είλαη ίζε κε ηελ εζηηαθή απόζηαζε ηνπ δηνξζσηηθνύ θαθνύ. 6

7 Δκηέλεζη άζκηζηρ Αντικείμενο Διορθωτικός Φακός Ομοίωμα ουθαλμού R ΦCL ΦR Φοφ 1. ηε κία άθξε ηεο νπηηθήο ξάβδνπ, δεκηνπξγνύκε πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν ζην άπεηξν (ην γξάκκα R) κε ιπρλία, δηαθάλεηα γξάκκαηνο θαη θαθό Φ R εζηηαθήο απόζηαζεο f R =+10 cm ζε απόζηαζε 10 cm κπξνζηά από ηελ δηαθάλεηα. Γηνξζώλνπκε ηε ζέζε ηνπ θαθνύ κε κηθξέο κεηαθηλήζεηο έσο όηνπ ην γξάκκα R ζρεκαηίδεηαη επθξηλώο ζε καθξηλό ηνίρν ηνπ εξγαζηεξίνπ. 2. Καηαζθεπάδνπκε νκνίσκα απξνζάξκνζηνπ κπσπηθνύ νθζαικνύ ζην δεμηό άθξν ηεο νπηηθήο ξάβδνπ ηνπνζεηώληαο ζεηηθό θαθό Φ οθ ( f οθ =+15 cm) ζε απόζηαζε 25 cm από ην πέηαζκα. Παξαηεξνύκε ην είδσιν ηνπ γξάκκαηνο πνπ ζρεκαηίδεηαη ζην πέηαζκα. 3. Μεηξάκε ηελ απόζηαζε κεηαμύ ηνπ θαθνύ Φ οθ θαη ηνπ ζεκείνπ πνπ ζρεκαηίδεηαη επθξηλέο ην είδσιν ηνπ γξάκκαηνο (κε ηε βνήζεηα ελόο θύιινπ ραξηηνύ). 4. Αλαδεηνύκε ηε ζέζε πνπ αλ ηνπνζεηεζεί ν θαθόο Φ cl ( f cl =-10 cm) επηηπγράλεη δηόξζσζε ηεο κπσπίαο. Μεηξάκε ηελ απόζηαζε από ηνλ θαθό ηνπ νθζαικνύ. 5. Αθαηξνύκε ηνπο θαθνύο Φ R θαη Φ cl θαη αλαδεηνύκε ην απώηαην ζεκείν κεηαθηλώληαο ηνλ κπσπηθό νθζαικό έηζη ώζηε λα ζρεκαηηζηεί επθξηλώο ην είδσιν ηνπ γξάκκαηνο R πάλσ ζην πέηαζκα. 6. Μεηξάκε ηελ απόζηαζε κεηαμύ ηεο δηαθάλεηαο θαη ηνπ Φ οθ (s PR ) θαη από απηήλ ππνινγίδνπκε ην βαζκό κπσπίαο ηνπ νκνηώκαηνο. 7. Δπαλαιακβάλνπκε ην βήμα Καηαζθεπάδνπκε νκνίσκα απξνζάξκνζηνπ ππεξκεηξσπηθνύ νθζαικνύ ζε απόζηαζε 10 cm από ην δεμηό άθξν ηεο νπηηθήο ξάβδνπ ηνπνζεηώληαο ζεηηθό θαθό Φ οθ ( f οθ =+10 cm) ζε απόζηαζε 3 cm από ην πέηαζκα. Παξαηεξνύκε ην είδσιν ηνπ γξάκκαηνο πνπ ζρεκαηίδεηαη ζην πέηαζκα. 9. Αθαηξώληαο πξνζσξηλά ην πέηαζκα, κεηξάκε ηελ απόζηαζε κεηαμύ ηνπ θαθνύ Φ οθ θαη ηνπ ζεκείνπ πνπ ζρεκαηίδεηαη επθξηλέο ην είδσιν ηνπ γξάκκαηνο (κε ηε βνήζεηα ελόο θύιινπ ραξηηνύ). 7

8 10. Αλαδεηνύκε ηε ζέζε πνπ αλ ηνπνζεηεζεί ν θαθόο Φ cl ( f cl =+15 cm) επηηπγράλεη δηόξζσζε ηεο ππεξκεηξσπίαο. Μεηξάκε ηελ απόζηαζε από ηνλ θαθό ηνπ νθζαικνύ. 11. Από ηελ απόζηαζε ηνπ θαθνύ ηνπ νθζαικνύ από ην πέηαζκα θαη ηελ εζηηαθή απόζηαζε ηνπ θαθνύ ππνινγίδνπκε ηελ απόζηαζε s PR θαη από απηήλ ην βαζκό ππεξκεηξσπίαο. 8

9 ΑΚΗΗ 3: ΦΑΚΟΜΔΣΡΟ Θεωπία Δίλαη όξγαλν πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη νπηηθνί γηα ηελ εύξεζε ηεο κεησπηαίαο εζηηαθήο απόζηαζεο ελόο θαθνύ. Ο θαθόο πξνο κέηξεζε θ t, ηνπνζεηείηαη ζηελ δεύηεξε εζηία ελόο ηζρπξνύ ζεηηθνύ θαθνύ θ s S i ηαζεξόο θαθόο Φαθόο πξνο κέηξεζε S o f s f t Έλα θσηεηλό αληηθείκελν h κεηαθηλείηαη κέρξη ην είδσιό ηνπ h ζπκπέζεη κε ηελ θύξηα εζηία ηνπ θαθνύ πξνο κέηξεζε. Οη εμεξρόκελεο αθηίλεο ηόηε ζα είλαη παξάιιειεο θαη εηζεξρόκελεο ζε δηόπηξα πνπ είλαη ξπζκηζκέλε ζην άπεηξν δίλνπλ ζαθέο είδσιν ηνπ θσηεηλνύ αληηθεηκέλνπ. Μία βαζκνινγεκέλε θιίκαθα δίλεη ηε δεηνύκελε εζηηαθή απόζηαζε. Αλ ζπκβνιίζνπκε ηελ ηζρύ ησλ θαθώλ κε P ηειηθά ηζρύεη: P P P s 2 t s s o όπνπ s ο είλαη ε απόζηαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ από ην ζηαζεξό θαθό ηνπ θαθόκεηξνπ. Γειαδή ε δεηνύκελε ηζρύο έρεη γξακκηθή εμάξηεζε από ηελ απόζηαζε ηνπ θσηεηλνύ αληηθεηκέλνπ θαη ζπλεπώο ε θιίκαθα βαζκνλόκεζεο ζην θαθόκεηξν είλαη γξακκηθή. Έλα άιιν πιενλέθηεκα ηεο παξαπάλσ δηάηαμεο είλαη ην όηη ε κεγέζπλζε ηνπ εηδώινπ ηνπ θσηεηλνύ αληηθείκελνπ είλαη ζηαζεξή θαη αλεμάξηεηε από ηνλ θαθό πξνο κέηξεζε. Απηό επηηπγράλεηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θαθνύ ζηελ εζηία ηνπ ζηαζεξνύ θαθνύ ώζηε ε ζπλνιηθή ηζρύο ηνπ ζπζηήκαηνο (άξα θαη ε κεγέζπλζε) είλαη ζηαζεξή: PP P P P dp P P P P s t tot s t s t s t s Ps Όηαλ ν θαθόο ηνπ νπνίνπ δεηάκε ηελ εζηηαθή απόζηαζε είλαη ζεηηθόο, ηόηε so Όηαλ ν θαθόο είλαη αξλεηηθόο, ηόηε so fs. f. s 9

10 Δκηέλεζη ηηρ άζκηζηρ Αντικείμενο Σταθερός υακός υακόμετροσ Φακός προς μετρηση Ομοίωμα ουθαλμού R so Φs fs Φt fοφ 1. ηε κία άθξε ηεο νπηηθήο ηξάπεδαο δεκηνπξγνύκε πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν (ην γξάκκα R) κε ιπρλία, δηαθάλεηα γξάκκαηνο. 2. Καηαζθεπάδνπκε νκνίσκα απξνζάξκνζηνπ νθζαικνύ ζηελ άιιε άθξε ηεο νπηηθήο ηξάπεδαο. Σνπνζεηνύκε πξνο ηνύην ζεηηθό θαθό θ οθ εζηηαθήο απόζηαζεο f οθ =+10 cm ζε απόζηαζε 10 cm από ην πέηαζκα. 3. Καηαζθεπάδνπκε νκνίσκα θαθόκεηξνπ ηνπνζεηώληαο ζηαζεξό θαθό θ s εζηηαθήο απόζηαζεο f s =+10 cm ζην κέζνλ πεξίπνπ ηεο ηξάπεδαο θαη ζηαζεξό ηππέα ζην ρώξν ησλ εηδώισλ ζε απόζηαζε d= f s από ηνλ ζηαζεξό θαθό. 4. Σνπνζεηνύκε θαθό +15 cm ζην ζηαζεξό ηππέα. Αλαδεηνύκε ηε ζέζε ζηελ νπνία αλ ηνπνζεηεζεί ην θσηεηλό αληηθείκελν (ην γξάκκα R) ζρεκαηίδεηαη επθξηλώο ην είδσιό ηνπ ζην νκνίσκα ηνπ ακθηβιεζηξνεηδή (πέηαζκα). 5. εκεηώλνπκε ηελ απόζηαζε s o κεηαμύ αληηθεηκέλνπ R θαη θαθνύ θ s θαζώο θαη ην κήθνο l ηνπ εηδώινπ ζηνλ ακθηβιεζηξνεηδή. 6. Δπαλαιακβάλνπκε ηα βήκαηα 3 θαη 4 ηνπνζεηώληαο ζην ζηαζεξό ηππέα δηαδνρηθά θαθνύο θ t εζηηαθήο απόζηαζεο f t = +20 cm, +30 cm, -30 cm, -20 cm, -10 cm. 7. πκπιεξώλνπκε ηνλ Πίλαθα 1 8. Απνδίδνπκε γξαθηθά ηε ζρέζε κεηαμύ P t θαη s o. Από ηε κνξθή ηεο θακπύιεο P t (s o ) ηη ζπκπέξαζκα εμάγνπκε ζρεηηθά κε ηελ θιίκαθα βαζκνλόκεζεο; 9. Δθαξκόδνπκε επζεία γξακκή κεηαμύ ησλ πεηξακαηηθώλ κεηξήζεσλ P t θαη s o. Η επζεία απηή είλαη ε επζεία βαζκνλόκεζεο ηνπ θαθόκεηξνπ. 10. Σνπνζεηνύκε ζεηηθό θαθό αγλώζηνπ ηζρύνο ζην ζηαζεξό ηππέα. Αλαδεηνύκε ηε ζέζε ζηελ νπνία αλ ηνπνζεηεζεί ην θσηεηλό αληηθείκελν (ην γξάκκα R) ζρεκαηίδεηαη επθξηλώο ην είδσιό ηνπ ζην νκνίσκα ηνπ ακθηβιεζηξνεηδή (πέηαζκα). εκεηώλνπκε ηελ απόζηαζε s o κεηαμύ αληηθεηκέλνπ R θαη θαθνύ θ s. 10

11 11. Με ηε βνήζεηα ηεο επζείαο βαζκνλόκεζεο ππνινγίδνπκε ηελ ηζρύ ηνπ θαθνύ πξνο κέηξεζε. 12. Δπαλαιακβάλνπκε ηα βήκαηα 9 θαη 10 γηα αξλεηηθό θαθό αγλώζηνπ ηζρύνο. 13. Τπνινγίδνπκε ην εύξνο ηζρύσλ πνπ κπνξεί λα κεηξήζεη ην ζπγθεθξηκέλν θαθόκεηξν. 14. πγθξίλνπκε ηηο δηάθνξεο ηηκέο l ηνπ Πίλαθα 1. ρνιηάδνπκε ην απνηέιεζκα ηεο ζύγθξηζεο. Πίνακαρ 1 f t (cm) P t (dpt) s O (cm) l (mm) 11

12 ΑΚΗΗ 4: ΟΠΣΟΜΔΣΡΟ BADAL Θεωπία Σν νπηόκεηξν είλαη όξγαλν ππνθεηκεληθήο κέηξεζεο ηνπ δηαζιαζηηθνύ ζθάικαηνο ηνπ νθζαικνύ. Απνηειείηαη από έλα ζηόρν πνπ θηλείηαη κπξνζηά από θαηάιιειν νπηηθό ζύζηεκα πνπ ηνπνζεηείηαη θνληά ζηνλ νθζαικό. ηελ πην απιή κνξθή ηνπ απνηειείηαη από έλα ζηόρν T θαη έλα ζεηηθό θαθό. Ο εμεηαδόκελνο κεηαθηλεί ην ζηόρν πξνο ηνλ θαθό, από κία αξρηθή ζέζε πνπ ην είδσιό ηνπ εκθαλίδεηαη ζνιό ζε κία άιιε πνπ εκθαλίδεηαη εζηηαζκέλν. Η ζέζε απηή έρεη ζρέζε κε ηε δηαζιαζηηθή ηζρύ ηνπ θαθνύ ηνπ νθζαικνύ. Δάλ ν νθζαικόο είλαη εκκεηξσπηθόο θαη απξνζάξκνζηνο, ε ζέζε απηή ζπκπίπηεη κε ηελ πξώηε θπξία εζηία ηνπ θαθνύ ηνπ νπηόκεηξνπ F. Γηα ππεξκεηξσπηθό νθζαικό ε ζέζε είλαη πέξαλ ηεο εζηίαο ελώ γηα κπσπηθό πιεζηέζηεξα πξνο ηνλ θαθό. Δάλ ζπκβνιίζνπκε κε l ηελ απόζηαζε ηνπ ζηόρνπ από ηνλ θαθό, κε F ηελ ηζρύ ηνπ θαθνύ ηνπ νπηόκεηξνπ θαη κε d ηελ απόζηαζε κεηαμύ θαθνύ θαη νθζαικνύ, ην δηαζιαζηηθό ζθάικα ηνπ νθζαικνύ R (ζε δηνπηξίεο) δίλεηαη από ηε ζρέζε: R 1 lf l (1 df ) d Μία ηέηνηα ζρεδίαζε παξνπζηάδεη αξθεηέο αηέιεηεο δηόηη έλα ηδαληθό νπηόκεηξν ζα πξέπεη λα έρεη ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 1. Η κεηαηόπηζε ηνπ ζηόρνπ πξέπεη λα κεηαβάιιεηαη γξακκηθά κε ην δηαζιαζηηθό ζθάικα ηνπ νθζαικνύ 2. Σν κέγεζνο ηνπ ζηόρνπ πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεην ηεο ζέζεο ηνπ έηζη ώζηε λα κελ ππάξρεη κεηαβνιή ηνπ κεγέζνπο πνπ πξνθαιεί αλαθιαζηηθή πξνζαξκνγή ηνπ νθζαικνύ Οη απαηηήζεηο απηέο ηθαλνπνηνύληαη κε ην νπηόκεηξν Badal. Δίλαη νπζηαζηηθά ην ίδην κε ην απιό νπηόκεηξν κε ηελ πξνϋπόζεζε όκσο όηη ν νθζαικόο πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηε ζέζε ηεο δεύηεξεο θπξίαο εζηίαο F ηνπ θαθνύ. Αλ κεηξήζνπκε ηελ ζέζε ηνπ ζηόρνπ όρη από ηνλ θαθό αιιά από ηελ ζέζε ηνπ ζηόρνπ πνπ αληηζηνηρεί ζε νθζαικόο εκκεηξσπηθό θαη ηελ ζπκβνιίζνπκε κε x, ηόηε ε παξαπάλσ ζρέζε πνπ δίλεη ην δηαζιαζηηθό ζθάικα R ηνπ νθζαικνύ κπνξεί λα γξαθεί: R xf δειαδή ην ζθάικα θαη ε κεηαηόπηζε ηνπ ζηόρνπ έρνπλ γξακκηθή εμάξηεζε. Δπηπιένλ ε γσληαθή κεγέζπλζε ηνπ ζηόρνπ θ ζα δίλεηαη από ηελ εμίζσζε: F θαη είλαη πξνθαλώο αλεμάξηεηε από ηε ζέζε ηνπ ζηόρνπ. 2 12

13 Σο οπηόμεηπο Badal. Έλα νπηόκεηξν απηνύ ηνπ ηύπνπ κπνξεί λα κελ ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο γηα ην εύξνο κέηξεζεο ζθαικάησλ. Δλώ δελ ππάξρεη αλώηαην ζεσξεηηθό όξην γηα ππεξκεηξσπηθό εύξνο, ην κέγηζην όξην γηα κπσπία επηηπγράλεηαη όηαλ ν ζηόρνο θζάζεη ζην θαθό. Δάλ βάινπκε l=0 ζηε ζρέζε ηνπ ζθάικαηνο (πνύ αληηζηνηρεί ζην όξην) ην ζθάικα είλαη F δειαδή ε αξλεηηθή ηζρύο ηνπ θαθνύ ηνπ νπηόκεηξνπ. Απμάλνληαο όκσο ηελ ηζρύ ηνπ θαθνύ ηαπηόρξνλα ειαηηώλνπκε ηελ απόζηαζε κεηαμύ νθζαικνύ θαη νπηόκεηξνπ. Δκηέλεζη άζκηζηρ 1. ηε κία άθξε ηεο νπηηθήο ηξάπεδαο δεκηνπξγνύκε ην ζηόρν (ην γξάκκα R) κε ιπρλία, δηαθάλεηα γξάκκαηνο. 2. Καηαζθεπάδνπκε νκνίσκα εκκεηξσπηθνύ απξνζάξκνζηνπ νθζαικνύ κεηαμύ κέζνπ θαη άιιεο άθξεο ηεο νπηηθήο ηξάπεδαο. Σνπνζεηνύκε πξνο ηνύην ζεηηθό θαθό θ οθ εζηηαθήο απόζηαζεο f οθ =+15 cm ζε απόζηαζε 15 cm από ην πέηαζκα (ακθηβιεζηξνεηδή). 3. Καηαζθεπάδνπκε νκνίσκα νπηόκεηξνπ Badal ηνπνζεηώληαο ζηαζεξό θαθό θ 1 εζηηαθήο απόζηαζεο f 1 =+10 cm ζε απόζηαζε d=10 cm κπξνζηά από ηνλ θαθό ηνπ νκνηώκαηνο νθζαικνύ (θ νθ ). 4. Μεηαθηλνύκε ην ζηόρν (δηαθάλεηα + ιακπηήξα) πξνο ηε ζέζε ηνπ θαθνύ ηνπ νπηόκεηξνπ, κέρξη ην είδσιν ηνπ ζηόρνπ ζην πέηαζκα ζρεκαηίδεηαη επθξηλώο. 13

14 5. εκεηώλνπκε ηε ζέζε ηνπ ζηόρνπ θαη ηελ απόζηαζε ηνπ θαθνύ ηνπ νθζαικνύ από ην πέηαζκα. 6. Μεηαθηλνύκε ην πέηαζκα ζπλνιηθά 10 cm πξνο ηα αξηζηεξά ηεο αξρηθήο ζέζεο (ππεξκεηξσπηθόο νθζαικόο) θαη 10 cm δεμηά ηεο αξρηθήο ζέζεο (κπσπηθόο νθζαικόο) ζε βήκαηα ησλ 2 cm. ε θάζε κεηαθίλεζε επαλαιακβάλνπκε ηα βήκαηα 4 θαη πκπιεξώλνπκε ηνλ Πίλαθα 1. εκείσζε: Σν δηαζιαζηηθό ζθάικα ηνπ νκνηώκαηνο ηνπ νθζαικνύ (ζε δηνπηξίεο) δίλεηαη από ηε ζρέζε: 1 1 R 100 s f o όπνπ s είλαη ε εθάζηνηε απόζηαζε κεηαμύ θαθνύ ηνπ νθζαικνύ θαη πεηάζκαηνο, θαη f of ε εζηηαθή απόζηαζε ηνπ θαθνύ ηνπ νθζαικνύ (ζε cm). Πίνακαρ 1 Θεζη ζηόσος (cm) Θέζη πεηάζμαηορ (cm) Μήκορ οθθαλμού s (cm) Γιαθλαζηικό ζθάλμα R (D) Απόζηαζη ζηόσος από ηην ππώηη κςπία εζηία ηος θ 1, x (cm) 8. Απνδίδνπκε γξαθηθά ηε ζρέζε κεηαμύ x θαη R. Από ηε κνξθή ηεο θακπύιεο R(x) ηη ζπκπέξαζκα εμάγνπκε ζρεηηθά κε ηελ θιίκαθα βαζκνλόκεζεο; 9. Δθαξκόδνπκε επζεία γξακκή κεηαμύ ησλ πεηξακαηηθώλ κεηξήζεσλ x θαη R. Η επζεία απηή είλαη ε επζεία βαζκνλόκεζεο ηνπ νπηόκεηξνπ. Γηα x=10 πόζε είλαη έλδεημε ζηελ θιίκαθα ησλ δηαζιαζηηθώλ ζθαικάησλ; 10. Να ππνινγηζζεί ην εύξνο κέηξεζεο ζθάικαηνο ηνπ νπηόκεηξνπ κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν θαθό. Πνηνο παξάγνληαο θαζνξίδεη ην όξην γηα ππεξκεηξσπηθνύο νθζαικνύο θαη πνηνο γηα κπσπηθνύο; Δμεγείζηε. 14

15 ΑΚΗΗ 5: ΠΔΙΡΑΜΑΣΑ ΜΔ ΔΝΑ ΜΟΝΣΔΛΟ ΟΦΘΑΛΜΟΤ ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν ην κήθνο ηνπ νθζαικνύ κεηαβάιιεηαη κεηαθηλώληαο ην νπίζζην ηνίρσκα κπξνζηά ή πίζσ. Σξείο ζέζεηο είλαη ζεκεησκέλεο: ππεξκεηξσπηθόο, εκκεηξνπηθόο θαη κπσπηθόο νθζαικόο. Σν ζρήκα ηνπ θαθνύ κπνξεί λα κεηαβιεζεί (θαη ζπλεπώο θαη ε δηαζιαζηηθή ηζρύο ηνπ) κε ηε ρξήζε ζύξηγγαο πνπ πεξηέρεη λεξό. Σα είδσια ησλ αληηθεηκέλσλ κπνξνύλ λα ζρεκαηηζηνύλ ζην ακθηβιεζηξνεηδή πάλσ ζηνλ νπνίν έρνπλ ζεκεησζεί ε σρξή θειίδα θαη ην ηπθιό ζεκείν. Γέμιζμα θακού με νεπό 1. Ξεβηδώζηε ηελ κπξνζηηλή ζήθε (θεξαηνεηδήο). Αθαηξέζεηε ηνλ θαθό κε ηελ ζσιήλσζε θαη ηελ ζύξηγγα από ην ζθειεηό ηνπ κνληέινπ. 2. Αθαηξέζεηε ηνλ θαθό από ηελ ζσιήλσζε. Αθήζηε ηελ ζσιήλσζε ζηε ζύξηγγα. 3. Γεκίζηε ηηο ζύξηγγεο κε απνζηαγκέλν λεξό. Απνκαθξύλεηε ηηο θπζαιίδεο από ηελ ζύξηγγα. Σνπιάρηζηνλ 100 ml λεξνύ πξέπεη λα ππάξρνπλ κέζα ζηηο ζύξηγγεο. 4. Ρνπθήμηε ηνλ αέξα από ηνπο θαθνύο κε ην ζηόκα ζαο θαη κεηά δνπιίμηε ηελ ζσιήλσζε ηνπ θαθνύ κε ηα δάρηπιά ζαο. 5. πλδέζηε ηνλ θαθό κε ηελ ζσιήλσζε θαη ηελ ζύξηγγα ρσξίο λα αθήζεηε λα κπεη αέξαο κέζα ζηνλ θαθό. 6. θίμηε ηα κέξε πάλσ ζηνλ ζθειεηό. Δπαλαηνπνζεηήζηε ηνλ θεξαηνεηδή. 7. Ο θαθόο είλαη έηνηκνο πξνο ρξήζε. Καθάπιζμα Σα κέξε ηνπ κνληέινπ κπνξνύλ λα θαζαξηζηνύλ κε πγξό ύθαζκα. Ο θαθόο θαζαξίδεηαη θαιύηεξα κε ζαπνύλη θαη ριηαξό λεξό. Μεηά ζθνππίζηε ην θαθό κε καιαθό ραξηί. Σα μέπη ηος οθθαλμού Υξεζηκνπνηήζηε ηελ εηθόλα ηνπ νθζαικνύ ηνπ θπιιαδίνπ θαη ζπγθξίλεηε κε ηα κέξε ηνπ κνληέινπ. Γξάθηε ηα νλόκαηα ησλ δηαθόξσλ κεξώλ ηνπ νθζαικνύ. Κρσζηαλλοειδής θακός Ίριδα Κόρη Αμθιβληζηροειδής τιηώνας Φοριοειδής τιηώνας Υαλώδες ζώμα Υδαηοειδές σγρό Ωτρή κηλίδα Οπηικό νεύρο Τσθλό ζημείο Κεραηοειδής τιηώνας, Σκληρός τιηώνας 15

16 Σο ζσήμα ηος θακού μποπεί να αλλάξει Πώο δείρλεη ν θαθόο όηαλ πηεζηεί ε ζύξηγγα? Πώο δείρλεη ν θαθόο όηαλ ε ζύξηγγα ηξαβερηεί έμσ? Όηαλ ην ζρήκα απηνύ ηνπ θαθνύ αιιάμεη, αιιάδεη επίζεο θαη ε δηάζιαζε ηνπ θσηόο κέζα ζηνλ θαθό. Πποζαπμογή ηος οθθαλμού 1. Σνπνζεηήζηε κία πεγή θσηόο 1 κέηξν κπξνζηά από ην κνληέιν ηνπ νθζαικνύ. Σνπνζεηήζηε ην πιαθίδην κε ην γξάκκα αθξηβώο κπξνζηά από ηελ πεγή ώζηε λα θσηηζηεί. Μεηαβάιεηε ην ζρήκα ηνπ θαθνύ (κε ηε ρξήζε ησλ ζπξηγγώλ) έσο όηνπ ην είδσιν ηνπ γξάκκαηνο λα εκθαληζηεί εζηηαζκέλν ζηνλ ακθηβιεζηξνεηδή ηνπ κνληέινπ. 2. Μεηαθηλήζηε ηνλ νθζαικό πην θνληά ζην γξάκκα (πεξίπνπ 0,5 m). Πώο θαίλεηαη ην είδσιν ηώξα? Μεηαβάιεηε ην ζρήκα ηνπ νθζαικνύ έσο όηνπ ην είδσιν ηνπ γξάκκαηνο λα εκθαληζηεί πάιη εζηηαζκέλν ζηνλ ακθηβιεζηξνεηδή ηνπ κνληέινπ. Πσο πξέπεη λα κεηαβιεζεί ην ζρήκα ηνπ θαθνύ ώζηε λα έρνπκε εζηίαζε θνληηλώλ αληηθεηκέλσλ? 3. Δπαλαιάβεηε ην πείξακα κε άιιεο απνζηάζεηο αληηθεηκέλσλ. Παξαηεξήζηε όηη ην ζρήκα πξέπεη λα αιιάμεη όηαλ ε απόζηαζε αιιάδεη. Πνηό είλαη ην ζρήκα ηνπ θαθνύ όηαλ ν νθζαικόο είλαη πξνζαξκνζκέλνο γηα όξαζε ζε θνληηλέο απνζηάζεηο? Πνηό είλαη ην ζρήκα ηνπ θαθνύ όηαλ ν νθζαικόο είλαη πξνζαξκνζκέλνο γηα όξαζε ζε καθξηλέο απνζηάζεηο? Δγγύηαηο ζημείο εςκπινούρ όπαζηρ Φηηάμηε ηνλ θαθό όζν πην παρύ γίλεηαη. Μεηαθηλήζηε ηνλ νθζαικό πξνο ην γξάκκα κέρξηο όηνπ ην είδσιν ζηνλ ακθηβιεζηξνεηδή είλαη επθξηλώο εζηηαζκέλν. Απηό είλαη ην πην θνληηλό ζεκείνπ όπνπ ν ζπγθεθξηκέλνο νθζαικόο κπνξεί λα εζηηάζεη. Σν γξάκκα βξίζθεηαη ζην εγγύηαην ζεκείν επθξηλνύο όξαζεο. Πξνζπαζήζηε λα βξείηε ην εγγύηαην ζεκείν επθξηλνύο όξαζεο ηνπ νθζαικνύ ζαο. Η σρξή θειίδα θαη ην ηπθιό ζεκείν ηνπ νθζαικνύ Όηαλ αηελίδνπκε αληηθείκελα, απηά δεκηνπξγνύλ έλα είδσιν ζηελ σρξή θειίδα, πνπ εκπεξηέρεη ηνπο θσηνϋπνδνρείο ηεο θσηνπηθήο όξαζεο (ηα θνλία). Σν ηπθιό ζεκείν είλαη κία πεξηνρή από όπνπ εμέξρνληαη ηα νπηηθά λεύξα. ε απηό ην ζεκείν δελ ππάξρνπλ θσηνϋπνδνρείο. Υξεζηκνπνηήζηε ην παξαθάησ ζρήκα γηα λα εληνπίζεηε ην ηπθιό ζεκείν ηνπ νθζαικνύ ζαο Κξαηήζηε ην θπιιάδην κπξνζηά ζαο κε ηελησκέλα ρέξηα θαη κε ηνλ δεμί ζαο νθζαικό θνηηάμηε ηνλ ζηαπξό. Σόηε ην είδσιν ηνπ ζηαπξνύ ζρεκαηίδεηαη ζηελ σρξή θειίδα αιιά κπνξείηε λα δείηε θαη ηελ καύξε θειίδα πνπ ζρεκαηίδεηαη δίπια ζηελ σρξή θειίδα. ηε ζπλέρεηα κεηαθηλήζηε ην θπιιάδην πξνο ηνλ νθζαικό θνηηώληαο ζπλερώο ηνλ ζηαπξό. ε θάπνηα ζέζε ην είδσιν ηεο καύξεο θειίδαο ζρεκαηίδεηαη πάλσ ζην ηπθιό ζεκείν θαη ε θειίδα εμαθαλίδεηαη. Αλ κεηαθηλήζεηε ην θπιιάδην πην θνληά ε καύξε θειίδα επαλεκθαλίδεηαη. 16

17 Απηό κπνξεί λα ην δεηρζεί θαη ζην κνληέιν ηνπ νθζαικνύ κε ηνλ εμήο ηξόπν. Σνπνζεηήζηε δύν πεγέο θσηόο ηε κία δίπια ζηελ άιιε (ιπρλίεο ζε απόζηαζε πεξίπνπ 15 cm). Σν κνληέιν νθζαικνύ είλαη έλα δεμηό κάηη κε ην νπηηθό λεύξν (ηπθιό ζεκείν) ζηα αξηζηεξά (πξνο ηε κύηε). Σνπνζεηήζηε ην κνληέιν όπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα θαη ξπζκίζηε ώζηε λα ζρεκαηηζηεί επθξηλέο είδσιν ηεο πεγήο Α ζηελ σρξή θειίδα. Σν είδσιν ηεο πεγήο Β ζρεκαηίδεηαη δίπια ζηελ σρξή θειίδα. ηε ζπλέρεηα κεηαθηλήζηε ζηγά-ζηγά ην κνληέιν ηνπ νθζαικνύ πξνο ηελ πεγή Α πξνζέρνληαο ην είδσιό ηεο λα ζρεκαηίδεηαη πάλσ ζηελ σρξή θειίδα. ε θάπνηα ζέζε ην είδσιν ηεο πεγήο Β ζα ζρεκαηηζηεί πάλσ ζην ηπθιό ζεκείν. Μςωπία Σνπνζεηείζηε ην κνληέιν ηνπ νθζαικνύ θαη ην πιαθίδην κε ην γξάκκα Τ όπσο δείρλεη ην παξαθάησ ζρήκα. Μεηαβάιεηε ην ζρήκα ηνπ θαθνύ θάλνληαο ρξήζε ηεο ζύξηγγαο ώζηε ην είδσιν ηνπ γξάκκαηνο λα ζρεκαηηζζεί επθξηλώο ζηνλ ακθηβιεζηξνεηδή. 17

18 Ρπζκίζηε ηνλ νθζαικό έηζη ώζηε λα είλαη καθξύηεξνο όπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα. Ο νθζαικόο ηώξα έρεη γίλεη κπσπηθόο θαη ην είδσιν ζνιό. Υσξίο λα αιιάμνπκε ην ζρήκα ηνπ θαθνύ, ην είδσιν ηνπ γξάκκαηνο κπνξεί λα εζηηαζηεί επθξηλώο κε δύν ηξόπνπο: Α) Σν γξάκκα λα κεηαθηλεζεί πην θνληά ζηνλ νθζαικό. Β) Υξήζε δηνξζσηηθνύ θαθνύ, ζε απηή ηελ πεξίπησζε ό θαθόο έρεη ηζρύ -0,5 D. Τπεπμεηπωπία Σνπνζεηήζηε ην γξάκκα Τ 1 m από ηνλ νθζαικό θαη επαλαιάβεηε ηηο πξνεγνύκελεο ξπζκίζεηο. Μεηαβάιεηε ην κήθνο ηνπ νθζαικνύ ώζηε ηώξα λα είλαη κηθξόηεξν όπσο ζην παξαθάησ ζρήκα. Ο νθζαικόο έρεη γίλεη ηώξα ππεξκεηξσπηθόο θαη ην είδσιν αζαθέο. Μπνξεί λα μαλαγίλεη επθξηλέο θάλνληαο ρξήζε ζεηηθνύ δηνξζσηηθνύ θαθνύ (+1,0 D) Ππεζβςωπία Καζώο γεξλάκε ε ειαζηηθόηεηα ηνπ θξπζηαιινεηδή θαθνύ ειαηηώλεηαη. πλεπώο ρξεηαδόκαζηε νθζαικηθνύο θαθνύο γηα λα δνύκε επθξηλώο ζε θνληηλέο απνζηάζεηο. Σνπνζεηείζηε ην κνληέιν ηνπ νθζαικνύ (κε θαλνληθό κήθνο) θαη ην πιαθίδην κε ην γξάκκα όπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα. Ρπζκίζηε ην ζρήκα ηνπ θαθνύ κε ηε βνήζεηα ησλ ζπξηγγώλ έσο όηνπ ην είδσιν ζρεκαηίδεηαη επθξηλώο ζηνλ νθζαικό. Τπνζέζηε όηη ην πιαθίδην επξίζθεηαη ζην εγγύηαην ζεκείν ηνπ νθζαικνύ θαη ν θαθόο δελ κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί πεξεηαίξσ. Γειαδή δελ κπνξνύλ λα ζρεκαηηζηνύλ επθξηλή είδσια ζε θνληηλόηεξεο απνζηάζεηο. 18

19 Μεηαθηλήζηε ην γξάκκα πην θνληά ζηνλ νθζαικό όπσο δείρλεη ην παξαθάησ ζρήκα ρσξίο λα κεηαβάιεηε ην ζρήκα ηνπ θαθνύ. Σν αληηθείκελν ηόηε ζα βξίζθεηαη ζε κηθξόηεξε απόζηαζε από ην εγγύηαην ζεκείν ηνπ νθζαικνύ θαη ην είδσιν γίλεηαη αζαθέο. Η δηαζιαζηηθή ηθαλόηεηα ηνπ νθζαικνύ δελ είλαη πιένλ επαξθήο. Η αηέιεηα απηή ηεο όξαζεο κπνξεί λα δηνξζσζεί κε έλαλ ζεηηθό θαθό (+1,0 D) πνπ δεκηνπξγεί έλα επθξηλέο είδσιν ζε απηή ηελ απόζηαζε. Σα δηνξζσηηθά γπαιηά δηαβάζκαηνο πνπ θνξνύλ νη ειηθησκέλνη κεηαηνπίδνπλ ην εγγύηαην ζεκείν πην θνληά ζηνλ νθζαικό. ηεπεοζκοπική όπαζη Κνηηώληαο κε δύν νθζαικνύο ηαπηόρξνλα είλαη επθνιόηεξν λα εθηηκήζνπκε ηηο δηαθνξεηηθέο απνζηάζεηο ησλ αληηθεηκέλσλ. Οη νθζαικνί παξαηεξνύλ ηα αληηθείκελα κε δηαθνξεηηθέο γσλίεο. Σα είδσια ζηνπο ακθηβιεζηξνεηδείο δελ είλαη παλνκνηόηππα αιιά ν εγθέθαινο ηα ελώλεη ζε έλα κε αίζζεζε βάζνπο. ηνπο δύν ακθηβιεζηξνεηδείο ππάξρνπλ αληίζηνηρα ζεκεία. Όηαλ θνηηάκε κία θσηνγξαθία, νη νθζαικνί θαηεπζύλνληαη έηζη ώζηε γηα θάζε ζεκείν πνπ παξαηεξείηαη ζρεκαηίδνληαη είδσια ηνπ ζε αληίζηνηρα ζεκεία πάλσ ζηνλ ακθηβιεζηξνεηδή. Σα είδσια ζηνλ αξηζηεξό θαη δεμηό νθζαικό είλαη όκνηα θαη ζηνλ εγθέθαιν ελώλνληαη ζε έλα ρσξίο αίζζεζε βάζνπο Όηαλ παξαηεξνύκε αληηθείκελα ζε δηαθνξεηηθέο απνζηάζεηο από ηνπο νθζαικνύο, δελ κπνξνύλ όιεο νη ιεπηνκέξεηεο λα απεηθνληζζνύλ ηαπηόρξνλα ζε αληίζηνηρα ζεκεία πάλσ ζηνπο ακθηβιεζηξνεηδείο. Όηαλ ηα είδσια ζρεκαηίδνληαη αξθεηά θνληά ζε αληίζηνηρα ζεκεία ηα αληηιακβαλόκαζηε ηξηζδηάζηαηα. Η δηπιή όξαζε εκθαλίδεηαη όηαλ ηα αληηθείκελα δελ ζρεκαηίδνληαη ζε αληίζηνηρα ζεκεία Γιπλή όπαζη ζηον εαςηό ζαρ Κξαηήζηε θαη ηνπο δύν δείθηεο ζαο ζε δηαθνξεηηθέο απνζηάζεηο από ηνπο νθζαικνύο ζαο (π.ρ. 20 θαη 40 εθαηνζηά). ηε ζπλέρεηα θνηηάμηε θαη κε ηα δύν κάηηα ην δάρηπιν 19

20 πνπ βξίζθεηαη πην καθξηά. Σν άιιν δάρηπιν εκθαλίδεηαη δηπιό θαζώο ηα είδσιά ηνπ δελ ζρεκαηίδνληαη ζε αληίζηνηρα ζεκεία ζηνπο ακθηβιεζηξνεηδείο Γιπλή όπαζη ζηο μονηέλο ηος οθθαλμού Σνπνζεηήζηε δύν κνληέια ην έλα δίπια ζην άιιν ώζηε λα δεκηνπξγήζεηε έλα δεύγνο νθζαικώλ κε θαλνληθή απόζηαζε κεηαμύ ηνπο. Σνπνζεηήζηε ηελ πεγή θσηόο θαη ην πιαθίδην κε ην γξάκκα 1 m κπξνζηά από ηα κνληέια. Πξνζαλαηνιίζηε θαη ξπζκίζηε ηα κνληέια έηζη ώζηε ην είδσιν ηνπ γξάκκαηνο ζρεκαηίδεηαη ζην θέληξν ηεο σρξήο θειίδαο. Σα δύν είδσια ζρεκαηίδνληαη ηώξα ζε αληίζηνηρα ζεκεία ζηνπο ακθηβιεζηξνεηδείο. Ο εγθέθαινο ζα εθιάβεη ηα δύν είδσια σο έλα. ηε ζπλέρεηα ηνπνζεηείζηε έλα άιιν πιαθίδην κε γξάκκα 10 cm κπξνζηά από ην πξώην πιαθίδην. Σν είδσιν από απηό ην γξάκκα δελ ζα ζρεκαηηζηεί ζε αληίζηνηρα ζεκεία ζηνπο ακθηβιεζηξνεηδείο. Ο αξηζηεξόο νθζαικόο ζρεκαηίδεη έλα είδσιν θαη ν δεμηόο έλα άιιν. Ο εγθέθαινο αδπλαηεί λα ελώζεη απηά ηα είδσια ζε έλα θαη έηζη βιέπνπκε δηπιά είδσια. 20

21 ΑΚΗΗ 6: ΠΔΙΡΑΜΑΣΑ ΜΔ ΔΝΑ ΟΠΣΟΜΔΣΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Τπνινγηζκόο ηνπ κεγέζνπο πξνζαξκνγήο ηνπ αλζξώπηλνπ νθζαικνύ. Πξνζδηνξίζηε ην εγγύηαην θαη απώηαην ζεκείν θαη ππνινγίζηε ην εύξνο πξνζαξκνγήο ΜΔΘΟΓΟ Παξαηεξήζηε δύν βειόλεο ζε δύν δηαθνξεηηθέο απνζηάζεηο κέζσ ηνπ δηαθξάγκαηνο ηνπ νπηόκεηξνπ, εζηηάδνληαο ελαιιαθηηθά ζηελ πιεζηέζηεξε θαη πην απόκαθξε βειόλα. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ρήκα 1 Σν νπηόκεηξν ζπλαξκνινγείηαη όπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 1. Η βάζε ζηήξημεο δηαθξαγκάησλ ηνπνζεηείηαη ζηελ αξρή ηεο θιίκαθαο κε ην δηάθξαγκα Scheiner ζηε ζέζε ηνπ. Οη δύν δξνκείο κε ην ζθνπγγάξη ηνπνζεηνύληαη ν έλαο ζηε ζέζε 15 cm θαη ν άιινο ζηε ζέζε 75 cm κε κία βειόλα θαξθσκέλε ζην θέληξν ηνπο. Γελ ηνπνζεηείηαη θαθόο ζηε βάζε ζηήξημεο δηαθξαγκάησλ. Σν νπηόκεηξν ηνπνζεηείηαη κπξνζηά από ηνλ νθζαικό έηζη ώζηε ην δηάθξαγκα ζρεδόλ αγγίδεη ηνλ νθζαικό. Όηαλ ν νθζαικόο παξαηεξεί ηνλ νπξαλό κέζα από ηηο δύν νπέο ηνπ δηαθξάγκαηνο Scheiner θαίλνληαη δύν θσηεηλνί δίζθνη κεξηθώο αιιεινεπηθαιπκκέλνη. ηε ζπλέρεηα, κε κεγάιε πξνζαξκνγή, ν νθζαικόο εζηηάδεη ζηελ πιεζηέζηεξε βειόλα. Παξαηεξνύκε ην είδσιν ηεο καθξηλήο βειόλαο κε ηελ αξρηθή πξνζαξκνγή. Μία από ηηο δύν νπέο ηνπ δηαθξάγκαηνο θαιύπηεηαη κε έλα θνκκάηη ραξηί θαη παξαηεξνύκε μαλά ην είδσιν ηεο καθξηλήο βειόλαο. ηε ζπλέρεηα, κε κηθξόηεξε πξνζαξκνγή, ν νθζαικόο εζηηάδεη ζηελ καθξηλή βειόλα θαη παξαηεξνύκε ην είδσιν ηεο πιεζηέζηεξεο βειόλα. Μία από ηηο δύν νπέο ηνπ δηαθξάγκαηνο θαιύπηεηαη κε έλα θνκκάηη ραξηί θαη παξαηεξνύκε μαλά ην είδσιν ηεο πιεζηέζηεξεο βειόλαο. 21

22 ρήκα 2 Γηα λα πξνζδηνξίζνπκε ην εγγύηαην ζεκείν, ε βάζε ζηήξημεο δηαθξαγκάησλ θαη ην δηάθξαγκα αθαηξνύληαη από ηελ θιίκαθα (ρήκα 2). Η θιίκαθα ηνπνζεηείηαη έηζη ώζηε λα εθάπηεηαη ζην πξόζσπν, θάησ από ηνλ νθζαικό. Μία ισξίδα ραξηηνύ κηιηκεηξέ κεηαθηλείηαη πξνο ηνλ νθζαικό από κία αξρηθή απόζηαζε 50 cm έσο όηνπ ζηακαηήζεη λα θαίλεηαη επθξηλώο, αλεμάξηεηα από ηελ κέγηζηε πξνζαξκνγή. Η ζέζε ηνπ εγγύηαηνπ ζεκείνπ πξνζδηνξίδεηαη ζηελ θιίκαθα θαη θαηαγξάθεηαη. Η δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη άιιεο δύν θνξέο. ρήκα 3 Γηα λα πξνζδηνξίζνπκε ην απώηαην ζεκείν ηνπνζεηνύκε μαλά ηε βάζε ζηήξημεο δηαθξαγκάησλ ζηελ αξρή ηεο θιίκαθαο κε ην δηάθξαγκα Scheiner ζηε ζέζε ηνπ. Δπηπιένλ, ν θαθόο ηνπ νπηόκεηξνπ (f=+300 mm) ηνπνζεηείηαη θαη απηόο ζηε βάζε ζηήξημεο (ρήκα 3). Έλαο δξνκέαο κε κία βειόλα κεηαθηλείηαη ζηε ζέζε 50 cm ηεο θιίκαθαο. Σν νπηόκεηξν ηνπνζεηείηαη κπξνζηά από ηνλ νθζαικό έηζη ώζηε ην δηάθξαγκα ζρεδόλ αγγίδεη ηνλ νθζαικό. Ο νθζαικόο παξαηεξεί ζηελ θαηεύζπλζε ηεο βειόλαο κέζα από ηηο δύν νπέο θαη ηνλ θαθό σωπίρ πποζαπμογή. Ο δξνκέαο κε ηελ βειόλα κεηαθηλείηαη αξγά πξνο ηνλ νθζαικό έσο όηνπ εμαθαληζηεί ην δηπιό είδσιν. Απηό ην απώηαην ζεκείν κε θαθό πξνζδηνξίδεηαη ζηελ θιίκαθα θαη θαηαγξάθεηαη. Η δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη άιιεο δύν θνξέο. ΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ε εκκεηξσπηθό νθζαικό κόλν αληηθείκελα πνπ βξίζθνληαη καθξύηεξα από 5 κέηξα καθξηά ζρεκαηίδνπλ επθξηλέο είδσιν ζηνλ ακθηβιεζηξνεηδή ρσξίο πξνζαξκνγή. Δάλ ην αληηθείκελν είλαη πιεζηέζηεξα ζηνλ απξνζάξκνζην νθζαικό, ζπλήζσο εκθαλίδεηαη ζνιό, θαζώο ζρεκαηίδεηαη πίζσ από ηνλ ακθηβιεζηξνεηδή. Χζηόζν, αλ θάπνηνο παξαηεξεί κέζσ ηνπ δηαθξάγκαηνο Scheiner ηα αληηθείκελα πνπ βξίζθνληαη πιεζίνλ ηνπ νθζαικνύ εκθαλίδνληαη, ρσξίο πξνζαξκνγή γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε απόζηαζε, ζρεηηθά επθξηλή αιιά δηπιά. 22

23 ρήκα 4 πλεπώο, όηαλ εζηηάδνπκε ζηελ καθξηλή βειόλα ηνπ νπηόκεηξνπ, ε πιεζηέζηεξε εκθαλίδεηαη δηπιή (ρήκα 4). Η θάιπςε ηεο αξηζηεξήο νπήο κε ην ραξηί, έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ εμαθάληζε ηνπ δεμηνύ εηδώινπ. Σν είδσιν ηεο πιεζηέζηεξεο βειόλαο ζρεκαηίδεηαη πίζσ από ηνλ ακθηβιεζηξνεηδή. Όηαλ εζηηάδνπκε ζηελ πιεζηέζηεξε βειόλα, ε καθξηλή βειόλα εκθαλίδεηαη δηπιή. Η θάιπςε ηεο αξηζηεξήο νπήο κε ην ραξηί, έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ εμαθάληζε ηνπ αξηζηεξνύ εηδώινπ. Απηό ζπκβαίλεη γηαηί ην είδσιν ηεο καθξηλήο βειόλαο ζρεκαηίδεηαη κπξνζηά από ηνλ ακθηβιεζηξνεηδή. ην απώηαην ζεκείν ν θξπζηαιινεηδήο θαθόο έρεη ηελ κηθξόηεξε δπλαηή ηζρύ, ελώ ζην εγγύηαην ηελ κέγηζηε. Η δηαθνξά ηεο νπηηθήο ηζρύνο ηνπ θξπζηαιινεηδή κεηαμύ ησλ δύν ζεκείσλ ιέγεηαη θαη εύπορ πποζαπμογήρ. Μεηξείηαη ζε δηνπηξίεο. Γηα λα ππνινγίζνπκε ην εύξνο ηεο πξνζαξκνγήο γηα ηηο κεηξήζεηο καο, νη ηηκέο ηνπ εγγύηαηνπ θαη απώηαηνπ ζεκείνπ πξέπεη λα κεηαηξαπνύλ ζε δηνπηξίεο. Σν απώηαην ζεκείν κπνξεί λα ππνινγηζηεί αθαηξώληαο ηελ ηζρύ ηνπ θαθνύ ηνπ νπηόκεηξνπ από ηελ ηηκή πνπ κεηξήζεθε κε ηνλ θαθό ζηε ζέζε. Σν εύξνο πξνζαξκνγήο κπνξεί λα ππνινγηζηεί από ηε ζρέζε: Όιεο νη πνζόηεηεο είλαη ζε δηνπηξίεο. Α= εγγύηαην ζεκείν απώηαην ζεκείν Γηα έλα εκκεηξσπηθό ε ππεξκεηξσπηθό νθζαικό ην απώηαην ζεκείν πξέπεη λα «κεηαθεξζεί» ζηα όξηα ηεο θιίκαθαο ηνπ νπηόκεηξνπ κε ηε ρξήζε ελόο ζεηηθνύ θαθνύ. Γηα κπσπηθό νθζαικό δελ απαηηείηαη θαθόο. Σν εύξνο πξνζαξκνγήο ειαηηώλεηαη ζεκαληηθά ιόγσ ειηθίαο ιόγσ ηεο απώιηαο ειαζηηθόηεηαο ηνπ θξπζηαινεηδή. 23

24 Μέζερ ηιμέρ εύποςρ πποζαπμογήρ Άλζξσπνο 10 εηώλ Άλζξσπνο 20 εηώλ Άλζξσπνο 30 εηώλ Άλζξσπνο 40 εηώλ Άλζξσπνο 50 εηώλ Άλζξσπνο 60 εηώλ Γάηα, ζθύινο Κνηόπνπιν Φαξνπνύιη Λαζπν-ρειώλεο 12 dpt 10 dpt 8 dpt 6 dpt 2 dpt 1.4 dpt 1-2 dpt 8-12 dpt dpt 100 dpt 24

25 ΑΚΗΗ 7 & 8: ΘΔΩΡΙΑ ΥΡΩΜΑΣΩΝ ΘΔΩΡΙΑ Υπώμα πγθεθξηκέλν εξέζηζκα (θαζκαηηθή θαηαλνκή) δεκηνπξγεί αίζζεκα νξηζκέλνπ ρξώκαηνο. Σν αληίζεην δελ ηζρύεη. Σν αίζζεκα νξηζκέλνπ ρξώκαηνο κπνξεί λα παξαρζεί από πνηθηιία εξεζηζκάησλ. Έηζη ην αίζζεκα κίαο πνηθηιίαο πξαζίλνπ ρξώκαηνο κπνξεί λα παξαρζεί: 1. κε κνλνρξσκαηηθή αθηηλνβνιία 2. ιεπθό θσο θαη κνλνρξσκαηηθό πξάζηλν 3. επαιιειία άιισλ εξεζηζκάησλ ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ην πξάζηλν θαζόινπ. Απηό νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη ην κάηη δελ κπνξεί λα αλαιύζεη ην θσο ζην θάζκα ηνπ. Απλά και ζύνθεηα σπώμαηα Απιά ρξώκαηα είλαη ην αίζζεκα πνπ παξάγεηαη από κνλνρξσκαηηθέο αθηηλνβνιίεο. ηελ πεξίπησζε ησλ ζπλζέησλ ρξσκάησλ, ε αθηηλνβνιία πνπ παξάγεη ην εξέζηζκα απνηειείηαη από δηάθνξα κήθε θύκαηνο. Οη παξάκεηξνη πνπ θαζνξίδνπλ θάζε ρξώκα είλαη ε απότρωση (hue) ν βαθμός κόροσ (saturation) θαη ε λαμπρότητα (luminance). Σν αίζζεκα ελόο ζπλζέηνπ ρξώκαηνο έρεη πάληνηε θαζνξηζκέλε απότρωση (θπξηαξρνύλ ρξώκα). ηα ζύλζεηα ρξώκαηα ιέκε όηη ε απόρξσζε είλαη ακόρεστη ελώ ζηα απιά ρξώκαηα κορεσμένη. Δμαηηίαο θπζηνινγηθώλ θαη ςπρνινγηθώλ αηηηώλ, ν βαζκόο θόξνπ εμαξηάηαη θαη από ηελ έληαζε (ειαηηώλεηαη όηαλ ε έληαζε απμάλεηαη). Γύν δέζκεο κε ην ίδην θάζκα αιιά δηαθνξεηηθήο έληαζεο δίλνπλ ην αίζζεκα δηαθνξεηηθνύ θόξνπ. Παπαγωγή ζςνθέηων σπωμάηων με ππόζθεζη Έλαο ηξόπνο παξαγσγήο ζπλζέησλ ρξσκάησλ είλαη ε πξόζζεζε ηξηώλ απιώλ ρξσκάησλ. Καηάιιεια απιά ρξώκαηα κε ηα νπνία κπνξνύκε λα αλαπαξάγνπκε ζρεδόλ όια ηα ζύλζεηα ρξώκαηα είλαη ην εξπζξό (R=700 nm) ην πξάζηλν (G=546,1 nm) θαη ην κπιε (B=435,8 nm). Σα ηξία απηά ρξώκαηα νλνκάδνληαη βαζηθά ή θύξηα ρξώκαηα. Μία δηάηαμε γηα λα βξνύκε ηελ αλαινγία ησλ ηξηώλ ρξσκάησλ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αλαπαξαγσγή ελόο δνζέληνο ρξώκαηνο Υ παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 1. Αθήλνπκε ηε δέζκε ηνπ ρξώκαηνο πνπ ζέινπκε λα αλαπαξάγνπκε λα πξνζπέζεη ζε κία ιεπθή νζόλε. Γίπια ππάξρεη άιιε νζόλε πνπ δέρεηαη θσο από ηξεηο πξνβνιείο κε ηα βαζηθά ρξώκαηα. Μεηαβάιινληαο ηε θσηεηλή έληαζε θάζε πξνβνιέα κπνξνύκε λα πεηύρνπκε αξθεηά ηθαλνπνηεηηθά ην Υ ρξώκα. Γηα νξηζκέλε ζρέζε ησλ εληάζεσλ πξνθύπηεη ιεπθό (R+G+B=W). 25

ΝΟΜΟΙ ΣΩΝ ΛΕΠΣΩΝ ΦΑΚΩΝ-ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ

ΝΟΜΟΙ ΣΩΝ ΛΕΠΣΩΝ ΦΑΚΩΝ-ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΝΟΜΟΙ ΣΩΝ ΛΕΠΣΩΝ ΦΑΚΩΝ-ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ [] ΕΙΑΓΩΓΗ Τν θσο είλαη έλα ειεθηξνκαγλεηηθό θύκα. Ηιεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα δηεγείξνπλ ην αλζξώπηλν κάηη όηαλ ην κήθνο θύκαηόο ηνπο λ είλαη πεξίπνπ μεηαξύ 380 και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική μελέηη ακηινοβολίαρ LASER

Φςζική μελέηη ακηινοβολίαρ LASER Φςζική μελέηη ακηινοβολίαρ LASER 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε εμνηθείσζε ηνπ ζπνπδαζηή κε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αθηηλνβνιίαο laser θαη ε κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο πεξίζιαζεο ηελ άζθεζε ζα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Πειραμαηική διερεύνηζη καηακόρσθων θλεβών αρνηηικής άνωζης ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ειδική ερευνητική εργαςία ΛΙΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Επιβλέπων καθηγητήσ: ΚΟΤΡΗ ΣΤΛΙΑΝΟ ΠΑΤΡΑ 11 ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠ ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Οκαδνπνίεζε θαη Γηαρσξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Αλαζηαζία Λνύε Λεκεζόο 2011 ii ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ Α. ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΣΑΞΖ

ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ Α. ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΣΑΞΖ 1 Μελέηη ΣΡΗΒΖ (ζηαηικήρ και ολίζθηζηρ) με σπήζη ΛΑ (Multilog) ΌΡΓΑΝΑ ΤΛΗΚΑ ύζηεκα ζπγρξνληθήο ιήςεο θαη απεηθόληζεο (ΛΑ) Multilog, Η/Τ κε εγθαηεζηεκέλν ην ινγηζκηθό Multilab 1.4 Αηζζεηήξαο δύλακεο Ξύιηλνη

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab Astro 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab Astro 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11

Διαβάστε περισσότερα

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Σν ρξώκα νπζηαζηηθά δελ «ππάξρεη» Σν κάηη-εγθέθαιόο καο «αληηιακβάλεηαη» σο δηαθνξεηηθό ρξώκα ηε δηαθνξεηηθή ζπρλόηεηα ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο Σν κάηη δελ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Ζ ECU VERSUS είλαη ε ζπζθεπή παξαγσγήο IV πνπ πιεξνί απζηεξέο πξνδηαγξαθέο όζνλ αθνξά ηελ δνζνινγία ησλ θαπζίκσλ θαη ηελ πνηόηεηα ησλ επηδόζεσλ. Έλα κεγάιν πιενλέθηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Οη αθηίλεο γ αλαθαιύθζεθαλ ζην ηέινο ηνπ 1900 από ηνλ Vllard. Πξόθεηηαη γηα πνιύ δηεηζδπηηθή αθηηλνβνιία,

Διαβάστε περισσότερα

2Δ & 3Δ Συστήματα Συντεταγμένων & Μετασχηματισμοί

2Δ & 3Δ Συστήματα Συντεταγμένων & Μετασχηματισμοί Γραυικά & Οπτικοποίηση Κεφάλαιο 3 2Δ & 3Δ Συστήματα Συντεταγμένων & Μετασχηματισμοί Δηζαγσγή ηα γξαθηθά κε ππνινγηζηή ζπρλά πξέπεη λα κεηαβιεζεί: Ζ κνξθή ησλ αληηθεηκέλσλ Σν ζύζηεκα ζπληεηαγκέλσλ Παξαδείγκαηα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ Πεξηνδηθά θαηλόκελα, ιέγνληαη ηα θαηλόκελα πνπ επαλαιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε πεξηνδηθώλ θαηλνκέλωλ Πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο 1.θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηε ξαδηελέξγεηα, λα κεηξήζνπλ κε κεηξεηή Geiger-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο δηαρξνληθά κεηαβαιιόκελνπ ζπζηεκαηηθνύ θηλδύλνπ (βήηα). Η πεξίπησζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Κύπξνπ. Μαξία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 Πεξηερόκελα 1. Πεξηγξαθή... 3 2. Οδεγίεο γηα ηνλ ρξήζηε... 4 2.1. Βαζηθνί ρεηξηζκνί... 4 Δληαίν ζύζηεκα.... 4 Γηαρσξηζκέλν ζύζηεκα.... 4 2.2. Έλδεημε Οπιηζκέλνπ πζηήκαηνο...

Διαβάστε περισσότερα

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΔΙ Καβάιαο, Σκήκα Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο Μάζεκα Μεηεσξνινγίαο-Κιηκαηνινγίαο Τπεύζπλε : Γξ Μάξζα Λαδαξίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ISL Σημειώζεις Εργαζηηριακού Μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΗΜΕΙΩΕΙ και ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΑΡΣΗΟ 2011 Γ. Δ. ΥΑΜΗΛΟΘΩΡΗ & M.Γ. ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ)

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΑΓΑΠΗΟ ΑΓΑΠΗΟΤ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ / ΔΞΔΣΑΣΖ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ ΤΝΓΔΜΟΤ ΚΑΗ ΣΑΓΜΑΣΟ ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟ Αθνξκή

Διαβάστε περισσότερα