Γνώση και Πραγματικότητα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γνώση και Πραγματικότητα"

Transcript

1 Γνώση και Πραγματικότητα Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

2 2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΓΝΧΗ 1.1 Ση είλαη ε Γλώζε 1.2 Ζ Θεσξία ησλ Πέληε Απιώλ ηνηρείσλ 1.3 Δπίπεδν εμέιημεο θαη δπλαηόηεηα γλώζεο 1.4 Ζ Ηεξαξρία ηεο Γλώζεο 1.5 Ζ κνίξα ηνπ Γηαρεηξηζηή λα είλαη ζηε κέζε κηαο δηειθπζηίλδαο 1.6 Ηεξαξρηθή Πξόζβαζε ζηε Γλώζε 1.7 Οη έμη ηξόπνη γλώζεο ηνπ Αλζξώπνπ 1.8 Ζ Αξρή ηεο Ηεξαξρίαο ηεο Γλώζεο 1.9 Οπζηαζηηθή Γλώζε ζεκαίλεη γλώζε θαη επίγλσζε ησλ πκπαληηθώλ Νόκσλ 1.10 Σα όξηα γλώζεο ηεο Γηαλνεηηθήο Φπρήο θαη ηεο Μεραληζηηθήο θέςεο 1.11 Γλώζε θαη επίγλσζε ησλ πκπαληηθώλ Νόκσλ κέζσ ηεο Φπζηθήο θέςεο 1.12 Φπζηθέο ή πλεηδεζηαθέο θέςεηο 1.13 Πόηε κπνξνύκε λα θάλνπκε Φπζηθέο θέςεηο 1.14 Σα όξηα ηεο αλζξώπηλεο Δπηζηήκεο 1.15 «Ζ πνιπκάζεηα δελ δηδάζθεη ηε ζσθξνζύλε»

3 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2.1 Φπζηθά θαη Μεηα-θπζηθά θαηλόκελα 2.2 Πξαγκαηηθά θαη κε πξαγκαηηθά θαηλόκελα 2.3 Σν Γίπνιν Αληηθεηκεληθή Πξαγκαηηθόηεηα θαη Τπνθεηκεληθή Πξαγκαηηθόηεηα 2.4 «Αζθήζεηο επί ράξηνπ» 2.5 Ο ζπκβνιηθόο ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηεο Γηαλνεηηθήο Φπρήο 2.6 Ζ πκβνιηθή Πξαγκαηηθόηεηα 2.7 Ζ «κεγάιε θπγή» ηνπ ζύγρξνλνπ αλζξώπνπ πξνο ηε πκβνιηθή Πξαγκαηηθόηεηα ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο 2.8 Τιηθή, Γηαλνεηηθή θαη Φπρηθή Πξαγκαηηθόηεηα 2.9 Ζ ππνθεηκεληθόηεηα ηεο πκβνιηθήο Πξαγκαηηθόηεηαο αηηία πιάλεο θαη αζζέλεηαο

4 4 ΠΡΟΛΟΓΟ Αληί πξνιόγνπ ζα παξαζέζσ δπό ηζηνξίεο θαη δύν ξεηά. Έλαο πνιύμεξνο άλζξσπνο πήγε ζε έλα ζνθό θαη ηνπ δήηεζε λα γίλεη καζεηήο ηνπ. Άξρηζε λα ηνπ απαξηζκεί ηα δεθάδεο βηβιία πνπ δηάβαζε, ηηο δεθάδεο ηερληθέο δηαινγηζκνύ θαη πξνζεπρήο πνπ έκαζε θαη ηνπ εμέζεζε επί καθξόλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπ απόςεηο «επί παληόο επηζηεηνύ». Ο ζνθόο ηνλ άθνπγε κε ππνκνλή γηα πνιιή ώξα. Κάπνηα ζηηγκή ηνπο ζέξβηξαλ ηζάη θαη ηελ ώξα πνπ εηνηκαδόηαλ ν επίδνμνο καζεηήο λα πηεί ην ηζάη ηνπ ν ζνθόο έθαλε θάηη απξνζδόθεην. Πήξε ηελ ηζαγηέξα θαη άξρηζε λα πξνζζέηεη θη άιιν ηζάη ζην θύπειιν ηνπ επίδνμνπ καζεηή κε απνηέιεζκα απηό λα ρύλεηαη ζην πάησκα. Ο καζεηήο θώλαμε: «Μα ηη θάλεηο εθεί! Γελ βιέπεηο όηη είλαη γεκάην!» Ο ζνθόο απάληεζε: «Δγώ ην βιέπσ, αιιά εζύ δελ βιέπεηο όηη αλ δελ αδεηάζεηο ην θύπειιν ηνπ κπαινύ ζνπ δελ ζα έρσ ρώξν λα ζνπ βάισ νηηδήπνηε θαηλνύξην;» Σξείο εθ γελεηήο ηπθινί καδεύηεθαλ ζηελ πιαηεία ηνπ ρσξηνύ γηα λα γλσξίζνπλ ηη είλαη ν ειέθαληαο. Καζέλαο ηνπο άγγημε κόλν έλα ηκήκα ηνπ ζώκαηνο ηνπ δώνπ. Μαδεύηεθαλ κεηά λα πνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο αιιά άξρηζαλ λα θαπγαδίδνπλ γηαηί απηόο πνπ έπηαζε ηελ πξνβνζθίδα έιεγε όηη ν ειέθαληαο είλαη ζαλ έλα θίδη πνπ μεθπζάεη όιε ηελ ώξα. Απηόο πνπ έπηαζε ην πόδη έιεγε όηη είλαη ζαλ έλαο ρνληξόο θνξκόο δέληξνπ θαη απηόο πνπ έπηαζε ην απηί είπε όηη ήηαλ ζαλ κηα βεληάιηα πνπ θνπληόηαλ όιε ηελ ώξα. «Ζ Αιήζεηα ήηαλ έλαο θαζξέθηεο ζηνλ Οπξαλό. Έπεζε ζηε Γε θη έγηλε ρίιηα θνκκάηηα. Από ηόηε, όπνηνο ζλεηόο βξεη έλα θνκκάηη ηεο Αιήζεηαο λνκίδεη όηη βξήθε όιε ηελ Αιήζεηα» Πινύηαξρνο «Γηα ηνπο μππλεηνύο, έλαο θαη θνηλόο είλαη ν Κόζκνο. Οη θνηκηζκέλνη, δνπλ ν θαζέλαο ζην δηθό ηνπ» Ηξάθιεηηνο

5 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΓΝΧΗ 1.1 Ση είλαη ε Γλώζε 1.2 Η Θεσξία ησλ Πέληε Απιώλ ηνηρείσλ 1.3 Επίπεδν εμέιημεο θαη δπλαηόηεηα γλώζεο 1.4 Η Ιεξαξρία ηεο Γλώζεο 1.5 Η κνίξα ηνπ Δηαρεηξηζηή λα είλαη ζηε κέζε κηαο δηειθπζηίλδαο 1.6 Ιεξαξρηθή Πξόζβαζε ζηε Γλώζε 1.7 Οη έμη ηξόπνη γλώζεο ηνπ Αλζξώπνπ 1.8 Η Αξρή ηεο Ιεξαξρίαο ηεο Γλώζεο 1.9 Οπζηαζηηθή Γλώζε ζεκαίλεη γλώζε θαη επίγλσζε ησλ πκπαληηθώλ Νόκσλ 1.10 Σα όξηα γλώζεο ηεο Δηαλνεηηθήο Φπρήο θαη ηεο Μεραληζηηθήο θέςεο 1.11 Γλώζε θαη επίγλσζε ησλ πκπαληηθώλ Νόκσλ κέζσ ηεο Φπζηθήο θέςεο 1.12 Φπζηθέο ή πλεηδεζηαθέο θέςεηο 1.13 Πόηε κπνξνύκε λα θάλνπκε Φπζηθέο θέςεηο 1.14 Σα όξηα ηεο αλζξώπηλεο Επηζηήκεο 1.15 «Η πνιπκάζεηα δελ δηδάζθεη ηε ζσθξνζύλε»

6 6 1.1 Ση είλαη ε Γλώζε; Ση είλαη ε Γλώζε; Οη πην κεγάιεο αιήζεηεο μεθηλνύλ κε ηηο πην απιέο εξσηήζεηο γηαηί ε Αιήζεηα είλαη απιή θαη ηαπηόρξνλα πνιύπινθε. Απηό κπνξνύκε λα ην θαηαιάβνπκε κόλν βάζεη ηεο Οιηζηηθήο θέςεο θαη Φηινζνθίαο. Έλα αξραίν ξεηό πνπ ζπλνςίδεη θαη αληηπξνζσπεύεη ηελ Οιηζηηθή θέςε είλαη ην ξεηό ηνπ Πινύηαξρνπ «Ζ Αιήζεηα ήηαλ έλαο θαζξέθηεο ζηνλ Οπξαλό. Έπεζε ζηε Γε θαη έγηλε ρίιηα θνκκάηηα. Από ηόηε όπνηνο άλζξσπνο βξεη έλα θνκκάηη ηνπ θαζξέθηε λνκίδεη όηη βξήθε όιε ηελ Αιήζεηα». Δπνκέλσο ζηνλ Οπξαλό, ζηνλ Κόζκν ηεο Μνλαδηθόηεηαο ε Αιήζεηα είλαη κία θαη απιή. ηε Γε όκσο, ζηνλ Κόζκν ηεο Πνηθηινκνξθίαο, ε Αιήζεηα γίλεηαη ρίιηα θνκκάηηα, γίλεηαη πνιύπινθε θαη ππνθεηκεληθή, γίλεηαη απηό πνπ ιέκε Πξνζσπηθέο Απόςεηο. Ση είλαη ε Γλώζε; Γηα ην Θεό δελ ηίζεηαη ζέκα Γλώζεο γηαηί δελ είλαη μερσξηζηόο από ηελ Αιήζεηα. Ο Θεόο είλαη ηα πάληα: Γλώζε, Αιήζεηα, νθία, πκπαληηθνί Νόκνη, Όπαξμε, θιπ. Σν ίδην ηζρύεη ζε θαηώηεξν βαζκό θαη γηα ηα όληα ηνπ Κόζκνπ ηεο Μνλαδηθόηεηαο, ηνπ Πλεπκαηηθνύ Κόζκνπ δειαδή, γηαηί είλαη ζπληνληζκέλα εθ θύζεσο κε ην Θεό θαη άξα θαη κε ηελ Αιήζεηα θαη ηε Γλώζε. Μεηά ηελ Πηώζε όκσο ηνπ Αλζξώπνπ από ηνλ Παξάδεηζν, δειαδή από ηνλ Πλεπκαηηθό Κόζκν θαη ηελ απνκάθξπλζε ηνπ από ην Θεό-Αιήζεηα ηα πξάγκαηα άιιαμαλ ξηδηθά. Σόηε είρε άκεζε επαθή κε ην Θεό-Αιήζεηα, άξα θαη κε ηε γλώζε θαη βξηζθόηαλ ζε άκεζε επαθή επίζεο κε ηηο Πιαησληθέο Ηδέεο, ηα αξρέηππα δειαδή όισλ ησλ όλησλ θαη πξαγκάησλ ησλ Καηώηεξσλ Κόζκσλ (Τιηθόο, Αηζεξηθόο, Φπρηθόο). Από ηε ζηηγκή εθείλε θαη έπεηηα, ν Άλζξσπνο απέθηεζε ηελ αλάγθε όρη κόλν «κε ηνλ ηδξώηα ηνπ πξνζώπνπ ηνπ λα θεξδίδεη ην ςσκί ηνπ» αιιά θαη ηελ αλάγθε ηεο γλώζεο. Έρσ ηελ αλάγθε λα γλσξίζσ θάηη πνπ δελ

7 7 είκαη εγώ, θάηη πνπ είλαη καθξηά κνπ, θάηη πνπ είλαη μέρσξν από κέλα. ηνλ Κόζκν ηεο Μνλαδηθόηεηαο-Δλόηεηαο-ινπ, είκαη έλα κε ηα πάληα άξα δελ έρσ ηελ αλάγθε λα ηα γλσξίζσ. ηνλ Κόζκν ηεο Πνηθηινκνξθίαο ζηνλ νπνίν έρεη εμνξηζηεί ν Άλζξσπνο έρεη ηελ αλάγθε ηεο γλώζεο. Αο ην πσ κε έλα αλζξώπηλν παξάδεηγκα γηα λα γίλεη απηό θαηαλνεηό. Έλαο άλζξσπνο δηεξσηάηαη γηα ην ηη είλαη Αγάπε. πδεηάεη γη απηό θαη κπνξεί αθόκε θαη λα γξάθεη δνθίκηα, πνηήκαηα ή θαη ηξαγνύδηα γηα ηελ Αγάπε. Αιιά απηό δελ ζεκαίλεη όηη γλσξίδεη νπζηαζηηθά ην ηη είλαη Αγάπε. Γλσξίδεη κόλν κε ην κπαιό, ηε Γηαλνεηηθή Φπρή αιιά δελ γλσξίδεη θαη κε ηε πλεηδεζηαθή Φπρή, δειαδή κε όιν ηνπ ην «είλαη», κε όιε ηνπ ηελ πνιπεπίπεδε ύπαξμε. Αλ ηύρεη όκσο θαη πξαγκαηηθά εξσηεπηεί, «ελ όιε ηε θαξδία ηνπ θαη ελ όιε ηε δηαλνία ηνπ» ηόηε πξαγκαηηθά δελ γλσξίδεη απιώο ηη είλαη Αγάπε αιιά είλαη Αγάπε. Γη απηό θαη δελ αγαπάεη κόλν ηνλ/ηελ αγαπεκέλε ηνπ αιιά όιν ηνλ Κόζκν. Σόηε αξρίδεη λα έρεη θαη ηε δπλαηόηεηα λα βηώζεη θαη όια ηα είδε Αγάπεο, όπσο ζξεζθεπηηθή, γνληθή, παηδηθή, πξνο ηνλ πιεζίνλ, πξνο όια ηα πιάζκαηα θαη ηε Φύζε, θνθ. Δπνκέλσο, βιέπνπκε ακέζσο-ακέζσο κε βάζε ηελ Οιηζηηθή θέςε όηη επεηδή ν Άλζξσπνο είλαη έλα πνιπεπίπεδν Ολ γη απηό θαη ε δπλαηόηεηα γλώζεο ηνπ έρεη λα θάλεη κε ην πόζα από ηα επίπεδα ηνπ ζπληνλίδνληαη κε ην «αληηθείκελν» ηεο γλώζεο. Δπίζεο κε ην ζε πην επίπεδν ςπρηθήο εμέιημεο βξίζθεηαη. Σέινο κε ην ηη είλαη ην «αληηθείκελν» ηεο γλώζεο ηνπ. Άιιε δπλαηόηεηα γλώζεο έρεηο κε έλα αληηθείκελν ηνπ Τιηθνύ Κόζκνπ, άιιε κε έλα ηνπ Καηώηεξνπ Δλεξγεηαθνύ Κόζκνπ, άιιε κε έλα ηνπ Αηζεξηθνύ, Φπρηθνύ θαη Πλεπκαηηθνύ Κόζκνπ θαη άιιε κε ην Θεό ηνλ ίδην! Αο πάκε ινηπόλ λα δνύκε ηα δηάθνξα επίπεδα ύπαξμεο ησλ «αληηθεηκέλσλ» πξνο γλώζε. 1.2 Η Θεσξία ησλ Πέληε Απιώλ ηνηρείσλ ην ύκπαλ ππάξρνπλ ηξία θύξηα Δπίπεδα Όπαξμεο, ηξεηο θύξηνη Κόζκνη. Ο πξώηνο Κόζκνο είλαη ν Τιηθν-Δλεξγεηαθόο Κόζκνο πνπ

8 8 απνηειείηαη από ηξία δηαπιεθόκελα επηκέξνπο επίπεδα δειαδή ηνλ Τιηθό Κόζκν, ηνλ Καηώηεξν Δλεξγεηαθό Κόζκν θαη ηνλ Κόζκν ηεο Εσηθήο ή Κνζκηθήο Δλέξγεηαο. Ο δεύηεξνο Κόζκνο είλαη ν Φπρηθόο θαη ν ηξίηνο είλαη ν Πλεπκαηηθόο Κόζκνο. ζν πξνρσξάκε από θάησ πξνο ηα πάλσ κεηαπίπηνπκε ζε ιηγόηεξν ρνλδξνεηδείο κνξθέο θαη ζε πην αηζέξηεο πνηόηεηεο. Πρ ε Όιε είλαη ε ρνλδξνεηδήο κνξθή ύπαξμεο ηεο ζπκππθλσκέλεο θαηώηεξεο Δλέξγεηαο ελώ ε Εσηθή Δλέξγεηα είλαη κηα πην αηζέξηα κνξθή ελέξγεηαο. Αληίζηνηρα ε Φπρή είλαη αθόκα πην αηζέξηα θαη πνιύ πην αηζέξην ζεσξείηαη ην Πλεύκα. ηε Φύζε όια ηα «όληα», κε ηελ επξεία έλλνηα ηνπ όξνπ, ρσξίδνληαη ζε πέληε Βαζίιεηα. Οξπθηά, Φπηά, Φάξηα-Δξπεηά-Πηελά, Θειαζηηθά θαη Άλζξσπνο. Απηή ε θαηάηαμε έγηλε από ηνπο Αξραίνπο Έιιελεο. Σα πέληε απηά Βαζίιεηα ζρεκαηίζηεθαλ από ην ζπλδπαζκό ζε όιν θαη αλώηεξν επίπεδν ησλ Πέληε Απιώλ ηνηρείσλ: Γε, Όδσξ, Αήξ, Ππξ θαη Αηζήξ. Βάζεη ηεο Θεσξίαο ησλ Πέληε Απιώλ ηνηρείσλ πνπ απνηεινύλ ηε βάζε θάζε ύπαξμεο ζην Φπζηθό Κόζκν, ηα Οξπθηά απνηεινύληαη κόλν από έλα ζηνηρείν. Σν ζηνηρείν Γε. Σα Φπηά απνηεινύληαη από ην ζπλδπαζκό δύν ζηνηρείσλ. Γειαδή ηεο Γεο θαη ην Όδαηνο. Σα Φάξηα-Δξπεηά-Πηελά απνηεινύληαη από ηξία ζηνηρεία. Γειαδή Γε-Όδσξ-Αήξ. Σα ζειαζηηθά απνηεινύληαη από ηέζζεξα ζηνηρεία. Γειαδή Γε-Όδσξ-Αήξ-Ππξ. Καη ηέινο ν Άλζξσπνο απνηειείηαη θαη από ηα πέληε απιά ζηνηρεία. Γειαδή Γε-Όδσξ-Αήξ-Ππξ-Αηζήξ. πσο εμεγήζακε θαη ζε άιια βηβιία νη όξνη απηνί όπσο Γε, Όδσξ θιπ είλαη ζπκβνιηθνί θαη δελ αληηζηνηρνύλ επί ιέμε ζην ρώκα ή ζην λεξό ή ζηε θσηηά. Σν Απιό ηνηρείν Γε αληηζηνηρεί ζηε ζηεξεά θαηάζηαζε ηεο Όιεο, ην Όδσξ ζηελ πγξή θαηάζηαζε ηεο Όιεο θαη ζηε Εσηθή Δλέξγεηα ή Αηζεξηθό ώκα θαη ν Αήξ ζηελ αέξηα θαηάζηαζε ηεο Όιεο θαη ζηελ

9 9 Αηζζεηηθή Φπρή. Σν Ππξ αληηζηνηρεί ζηε Γηαλνεηηθή Φπρή θαη ν Αηζήξ ζην Πλεύκα. Γη απηό θαη ν Άλζξσπνο κόλνο από ηα όληα ηεο Γεο έρεη Αηνκηθό Πλεύκα. Γη απηό θαη ηα Εώα έρνπλ Γηαλνεηηθή Φπρή θαη κπνξνύλ λα ζθέθηνληαη ελώ ηα Φπηά όρη. Δίηε όκσο πηνζεηήζνπκε απηή ηε ζεσξία είηε ηηο ζύγρξνλεο εμειηθηηθέο ζεσξίεο πνπ θαηαηάζζνπλ όια ηα όληα ζε επίπεδα εμέιημεο ππάξρεη έλα θνηλό βαζηθό ζηνηρείν. ηη όζν πξνρσξάκε ζηελ θιίκαθα ηεο εμέιημεο ησλ όλησλ ε αξρηθή θαζαξή ύιε ή «Γε», εκπινπηίδεηαη κε όιν θαη πην «αηζέξηα» θαη αλώηεξα ζηνηρεία. Απνθηά όιν θαη πην αηζέξηα κνξθή κέρξη λα θηάζεη ζηελ θνξπθή ηεο εμειηθηηθήο ππξακίδαο δειαδή ζηνλ Άλζξσπν. Σα Οξπθηά δηαζέηνπλ κόλν Όιε θαη Καηώηεξεο Μνξθέο Δλέξγεηαο. Σα Φπηά δηαζέηνπλ επηπιένλ Εσηθή Δλέξγεηα γη απηό θαη ζεσξνύληαη έκβηα, δσληαλά. Σα Εώα δηαζέηνπλ θαη Αέξα ή θαη Ππξ γη απηό εθηόο από έκβηα ζεσξνύληαη θαη έκςπρα. Ο Άλζξσπνο δε δηαζέηεη θαη Πλεύκα γη απηό θαη ζεσξείηαη θαη πλεπκαηηθό νλ θαη γη απηό θαη κπνξεί λα πιεζηάζεη ηνλ αλώηεξν Πλεπκαηηθό Κόζκν θαη ην Θεό ηνλ ίδην. 1.3 Επίπεδν εμέιημεο θαη δπλαηόηεηα γλώζεο Με βάζε ηα πην πάλσ ηα Οξπθηά δε κπνξνύλ λα ζθεθηνύλ ή λα έρνπλ νπνηαδήπνηε έζησ θαη ππνηππώδε δηαλνεηηθή ιεηηνπξγία γηαηί απνηεινύληαη κόλν από ύιε. Γηαηί δελ έρνπλ θαζόινπ δσή. Γελ είλαη έκβηα όληα. Πνιύ δε πεξηζζόηεξν δελ είλαη έκθξνλα όληα, δελ έρνπλ θξέλεο, δελ έρνπλ Ννπ-Γηαλνεηηθή Φπρή. Σα Φπηά είλαη ζαθώο έκβηα ιόγσ ηεο ύπαξμεο ηεο Εσηθήο Δλέξγεηαο ζε απηά αιιά δελ είλαη έκθξνλα γηαηί δελ έρνπλ Γηαλνεηηθή Φπρή. Ζ ππνηππώδεο θίλεζε ηνπο πξνο ην ειηαθό πρ θσο ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί αληαλαθιαζηηθή θίλεζε θαη όρη θάηη πνπ πξνέξρεηαη από ζθέςε. Ο επεξεαζκόο ησλ βηνινγηθώλ ηνπο ιεηηνπξγηώλ από ηηο θηλήζεηο ησλ

10 10 πιαλεηώλ ηνπ Ζιηαθνύ καο ζπζηήκαηνο κπνξεί θάιιηζηα λα εμεγεζεί από ηηο επηδξάζεηο ηεο Κνζκηθήο Δλέξγεηαο ζηε Εσηθή ηνπο Δλέξγεηα. Με παξόκνην κεραληζκό κπνξνύλ λα εμεγεζνύλ νη επηδξάζεηο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ αλζξώπσλ πάλσ ζηηο βηνινγηθέο ηνπο ιεηηνπξγίεο. Πξόθεηηαη γηα επεξεαζκό ηεο Εσηθήο ηνπο Δλέξγεηαο από ηε Εσηθή Δλέξγεηα ηνπ Αλζξώπνπ ε νπνία κεηαβάιιεηαη έληνλα αλάινγα κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ αηόκνπ. Σα Εώα είλαη όρη κόλν έκβηα αιιά θαη έκςπρα. Έρνπλ «Ππξ», έρνπλ Γηαλνεηηθή Φπρή θαη γη απηό θαη κπνξνύλ λα ζθεθηνύλ. Βέβαηα αλάινγα κε ην επίπεδν ηεο εμέιημεο ηνπο πρ Φάξηα-Δξπεηά-Πηελά- Θειαζηηθά-Αλώηεξα Θειαζηηθά είλαη θαη ην επίπεδν ηεο ζθέςεο ηνπο. ηνλ άλζξσπν ε δηαλνεηηθή ιεηηνπξγία θηάλεη ζηελ θνξύθσζε ηεο, ηνπιάρηζηνλ όζνλ αθνξά ηα όληα ηνπ Κόζκνπ εηνύηνπ ηεο Γπαδηθόηεηαο. Δπνκέλσο ε ιεηηνπξγία ηεο θέςεο κπνξεί λα ππάξμεη ζε αλώηεξα έκβηα θαη έκθξνλα όληα ηα νπνία δηαζέηνπλ δσή θαη επηπιένλ Γηαλνεηηθή Φπρή. Απηόο είλαη θαη ν θύξηνο ιόγνο γηα ηνλ νπνίν ηα θνκπηνύηεξ δελ ζθέθηνληαη θαη νύηε πξόθεηηαη πνηέ λα ζθεθηνύλ θαη γη απηό δελ γλσξίδνπλ θαη νύηε ζα έρνπλ πνηέ ηε δπλαηόηεηα ηεο γλώζεο. Γηαηί δελ έρνπλ Γηαλνεηηθό Δπίπεδν. Γη απηό θαη ηα νλνκάδσ Πξνγξακκαηηζκέλνπο Απηόκαηνπο Γηαρεηξηζηέο Πιεξνθνξηώλ. Γειαδή Δμειηγκέλεο Μεραλέο. 1.4 Η Ιεξαξρία ηεο Γλώζεο Σα εξσηήκαηα πνπ πξέπεη λα απαληεζνύλ είλαη: 1.Μπνξνύκε λα γλσξίζνπκε ηνλ εαπηό καο; Καη κέρξη πνηνπ βαζκνύ;

11 11 2.Πνηνο είλαη απηόο πνπ θάλεη ηηο εξσηήζεηο; (πνπ ζθέθηεηαη;) Δίλαη ην ώκα; Ζ Αηζζεηηθή Φπρή; Ζ Γηαλνεηηθή Φπρή; Ζ πλεηδεζηαθή Φπρή; Σν Αηνκηθό Πλεύκα; 3.Ση δπλαηόηεηεο γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο έρεη ην θάζε ηκήκα ηεο Οιόηεηαο καο θαη ηη πεξηνξηζκνύο ζηελ πξόζβαζε ηνπ ζηε γλώζε; Αο δνύκε ην ζέκα ηεο γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Αλζξώπνπ κε κηα αλαινγία. θεθηείηε όηη ηέζζεξεηο αδειθέο θαη ν παηέξαο ηνπο βξίζθνληαη ε κία πάλσ από ηελ άιιε ζε πέληε δηαδνρηθά πςειόηεξνπο ιόθνπο, κε ηειεπηαίν ηνλ παηέξα. Κάζε κηα απ απηέο είλαη ζηξακκέλε πξνο ηα θάησ θαη δελ έρεη ηε δπλαηόηεηα λα δεη ηη γίλεηαη πίζσ θαη πάλσ απ απηή. Αο ζεσξήζνπκε όηη απηέο νη ηέζζεξεηο αδειθέο θαη ν παηέξαο ηνπο θαηά ζεηξά από θάησ πξνο ηα πάλσ είλαη ην Τιηθό ώκα, ε Αηζζεηηθή Φπρή, ε Γηαλνεηηθή Φπρή, ε πλεηδεζηαθή Φπρή θαη ην Αηνκηθό Πλεύκα. Ζ κηθξόηεξε αδειθή είλαη ην Τιηθό ώκα. Βξίζθεηαη ζην ρακειόηεξν ιόθν θαη είλαη έλα βξέθνο ηπθιό εθ γελεηήο. Γε κπνξεί λα δεη ηίπνηα από ηνπο πίζσ ηεο, δε κπνξεί λα δεη κπξνζηά ηεο, αιιά νύηε θαη ηνλ εαπηό ηεο. Μπνξεί κόλν λα δώζεη θάπνηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ίδηα, γηα ην ζώκα ηεο, ζηελ πην πάλσ ηεο αδειθή ηεο. Καη κάιηζηα δίλεη απηέο ηηο πιεξνθνξίεο κε ηε ζπκπεξηθνξά ηεο ρσξίο όκσο λα ην μέξεη. Πρ γειώληαο, θιαίγνληαο, θάλνληαο θηλήζεηο θιπ. Σν ηπθιό βξέθνο όρη κόλν δελ έρεη ζπλείδεζε ηνπ εαπηνύ ηνπ αιιά, σο εθ ηεο βξεθηθήο ηνπ θύζεσο είλαη απόιπηα ελζηηθηώδεο θαη παξνξκεηηθό. Τπαθνύεη απόιπηα, ρσξίο επεμεξγαζία ζηα έλζηηθηα ηνπ. Πξάγκαηη, ην ώκα δε κπνξεί λα «γλσξίζεη» ην ώκα. Δίλαη ηπθιό θαη αλώξηκν. Μπνξεί κόλν λα δώζεη πιεξνθνξίεο κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζηελ Αηζζεηηθή Φπρή. Ζ Αηζζεηηθή Φπρή είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηηο ζσκαηηθέο αηζζήζεηο θαη αλάγθεο πξνο ηα θάησ αιιά θαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηε Γηαλνεηηθή Φπρή πξνο ηα πάλσ. Σν Τιηθό ώκα είλαη ππνηαγκέλν απόιπηα ζηα έλζηηθηα θαη ζηηο αλάγθεο ηνπ θαη αληηδξά άκεζα δεηώληαο επηηαθηηθά ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθώλ ηνπ.

12 12 Ζ δεύηεξε αδειθή είλαη κία ππεξκέηξσπαο έθεβε. Βξίζθεηαη ζην δεύηεξν ιόθν ςειόηεξα από ην Τιηθό ώκα αιιά ρακειόηεξα από ηε Γηαλνεηηθή Φπρή. Δίλαη ε Αηζζεηηθή Φπρή. Μηιάεη ηε γιώζζα ηεο Δμσηεξηθήο Βνύιεζεο. Έρεη δπλαηόηεηα κεξηθήο γλώζεο. Αληηιακβάλεηαη ηηο αλάγθεο ηνπ βξέθνπο-ώκαηνο θαη ηηο κεηαθέξεη ζηε Γηαλνεηηθή Φπρή. Ζ έθεβνο όκσο απηή, δειαδή ε Αηζζεηηθή Φπρή είλαη εθ γελεηήο ππεξκέηξσπαο. Πάζρεη από ππεξκεηξσπία. Μπνξεί λα δεη καθξηά αιιά όρη θνληά. Μπνξεί λα δεη ην ώκα θαη ηηο αλάγθεο ηνπ θαη λα ηηο δηαβηβάζεη ιεθηηθά ζηε Γηαλνεηηθή Φπρή. Αιιά είλαη ηόζν ππεξκέηξσπαο πνπ βιέπεη θαζόινπ έσο θαη ειάρηζηα ηνλ εαπηό ηεο. Απηό ζπκβαίλεη γηαηί είλαη, ζε κηθξόηεξν βαζκό βέβαηα ππνηαγκέλε ζηα έλζηηθηα κηαο θαη είλαη ζπλδεδεκέλε άκεζα κε ην ώκα. Ζ ηξίηε κεζήιηθαο αδειθή, ε Γηαλνεηηθή Φπρή είλαη κύσπαο. Βξίζθεηαη ζηνλ ηξίην ιόθν ςειόηεξα από ηελ Αηζζεζηαθή Φπρή αιιά ρακειόηεξα από ηε κεγάιε αδειθή, ηε πλεηδεζηαθή Φπρή. Γε κπνξεί λα δεη ην ώκα γηαηί είλαη αξθεηά πην ςειά από απηό. Μπνξεί όκσο λα βιέπεη ην πίζσ κέξνο ηεο Αηζζεηηθήο Φπρήο πνπ είλαη αξθεηά θνληά ηεο θαη από απηή έκκεζα λα καζαίλεη ιεθηηθά αξθεηέο πιεξνθνξίεο γηα ην ώκα. Ζ Γηαλνεηηθή Φπρή ινηπόλ έρεη κηα έκκεζε θαη κηθξή γλώζε ηνπ ώκαηνο θαη κηα κεγαιύηεξε γλώζε ηεο Αηζζεηηθήο Φπρήο. ληαο κύσπαο ε Γηαλνεηηθή Φπρή κπνξεί λα έρεη κηα ζνιή εηθόλα ηνπ εαπηνύ ηεο αιιά όρη πιήξε. Έρνληαο ζηξακκέλν ην βιέκκα ηεο ζηαζεξά πξνο ηα θάησ δε κπνξεί λα δεη θαζόινπ ηε κεγάιε αδειθή ηεο, ηε πλεηδεζηαθή Φπρή θαη βέβαηα νύηε θαη θαη ειάρηζην ηνλ παηέξα- Αηνκηθό Πλεύκα. Μπνξεί όκσο λα αθνύεη ηηο θσλέο ηεο πλεηδεζηαθήο Φπρήο θαη λα ηηο αληηιακβάλεηαη ζαλ κηα εζσηεξηθή θσλή, ηε θσλή ηεο πλείδεζεο. Ο παηέξαο-αηνκηθό Πλεύκα έρεη πιήξε εηθόλα ηεο θαηάζηαζεο θαη ηνπ εαπηνύ ηνπ θαη όισλ ησλ πην θάησ. Δκπλέεη ηε κεγάιε αδειθή ηεο νηθνγέλεηαο, ηε γξηά θαη ζνθή πλείδεζε θαη ηηο δίλεη νδεγίεο ζην πώο λα

13 13 θαζνδεγήζεη θαη εκπλεύζεη ηε Γηαλνεηηθή Φπρή θαη λα θαηεπζύλεη ην ζύλνιν ηεο νηθνγέλεηαο. Απνζηνιή όιεο ηεο νηθνγέλεηαο είλαη λα αλέβεη πην ςειά ζηελ θνξπθή ηνπ βνπλνύ, ζηνλ Πλεπκαηηθό Κόζκν ζηνλ νπνίν θάπνηε δνύζε όιε ε νηθνγέλεηα θαη από ηνλ νπνίν έθπεζε θαη απεβιήζε κεηά ην Πξνπαηνξηθό Ακάξηεκα. 1.5 Η κνίξα ηνπ Δηαρεηξηζηή λα είλαη ζηε κέζε κηαο δηειθπζηίλδαο Ζ Γηαλνεηηθή Φπρή βξίζθεηαη ζπλερώο ζηε κέζε ηεο νηθνγέλεηαο θαη βξίζθεηαη ζπλερώο ζην δίιεκκα πνηνλ λα αθνύζεη. Ζ έθεβνο αδειθή ηεο, ε Αηζζεηηθή Φπρή ηεο θσλάδεη ζπλερώο όηη εθεί ςειά πνπ βξίζθεηαη πάλσ από απηή, ράλεη ηελ επθαηξία λα ραξεί ηηο απνιαύζεηο πνπ ππάξρνπλ θάησ ζηελ «πεδηάδα». Γη απηέο ηηο απνιαύζεηο καζαίλεη θαζεκεξηλά ε Αηζζεζηαθή Φπρή ιόγσ ηεο ζηελήο ηεο επαθήο κε ην ώκα. Πξνηξέπεη ινηπόλ ζπλερώο ηε Γηαλνεηηθή Φπρή λα θαηέβεη πξνο ηελ πεδηάδα, πξνο ηνλ Δμσηεξηθό Κόζκν γηαηί «απηή είλαη ε αιεζηλή δσή». Λόγσ ηνπ λεαξνύ ηεο ειηθίαο ηεο, ε Αηζζεηηθή Φπρή είλαη έληνλε ζηηο θιήζεηο θαη ζηηο πξνηξνπέο ηεο πξνο ηε Γηαλνεηηθή Φπρή. Δίλαη γεκάηε ελζνπζηαζκό, πηεζηηθή, θνξηηθή, «επαλαζηάηξηα», θόληξα ζηα «θαηεζηεκέλα». Αληίζεηα ε πλεηδεζηαθή Φπρή, ε κεγαιύηεξε θαη ζνθόηεξε αδειθή ηεο Οηθνγέλεηαο πξνηξέπεη ηε Γηαλνεηηθή Φπρή λα εγθαηαιείςεη ηα ρακειά θαη λα αλέβεη πξνο ηα πάλσ. Γηαηί από ηα πάλσ ε ζέα θαη γη απηό θαη ε γλώζε είλαη πνιύ κεγαιύηεξε. πκβνπιεύεη ηε Γηαλνεηηθή Φπρή λα κε δηαρέεηαη πξνο ηηο ςεπδαηζζήζεηο ηεο πεδηάδαο, δειαδή ηνπ Κόζκνπ ηεο Γπαδηθόηεηαο. Σελ πιεξνθνξεί επίζεο, όηη ιόγσ ηεο ζηελήο ηεο ζρέζεο κε ηνλ Παηέξα-Αηνκηθό Πλεύκα γλσξίδεη όηη ππάξρεη έλαο αλώηεξνο Πλεπκαηηθόο Κόζκνο, έλαο Κόζκνο Μνλαδηθόηεηαο ζηνλ νπνίν βαζηιεύεη ε Αγάπε, ην Καιό θαη ην Αιεζηλό. Πξνο απηό ηνλ θόζκν πξέπεη λα ζηξαθεί θαη ε Γηαλνεηηθή Φπρή. Ζ πλεηδεζηαθή Φπρή ιόγσ ηεο ειηθίαο ηεο θαη ηεο ζνθίαο ηεο είλαη ήξεκε θαη γεκάηε αγάπε γηα ηε Γηαλνεηηθή Φπρή θαη γηα όιε ηελ Οηθνγέλεηα. Αιιά δελ παύεη λα είλαη απζηεξή θαη λα θξίλεη έληνλα ηα

14 14 παξαζηξαηήκαηα ηεο Γηαλνεηηθήο Φπρήο κέζσ ησλ ηύςεσλ ζπλεηδήζεσο. Ζ Γηαλνεηηθή Φπρή είλαη επνκέλσο απηή πνπ βξίζθεηαη ζην κέζνλ ηεο νηθνγέλεηαο άξα θαη ζην ζηόραζηξν ησλ άιισλ, ησλ «θάησ» θαη ησλ «πάλσ». Δίλαη όκσο, ιόγσ ηεο θεληξηθήο ηεο ζέζεο, ν Γηαρεηξηζηήο ηεο όιεο Οηθνγέλεηαο θαη ησλ πέληε. Οη απνθάζεηο ηεο ζα είλαη θαζνξηζηηθέο γηα ην πξνο ηα πνύ ζα κεηαθηλεζεί όιε ε νηθνγέλεηα ηνπ Αλζξώπνπ. Δίλαη ν Γηαρεηξηζηήο. Δίλαη ν Ννηθνθύξεο ηνπ ζπηηηνύ. Μπνξνύλ λα ηελ επεξεάζνπλ νη άιινη ηέζζεξεηο αιιά απηή έρεη ηε δπλαηόηεηα αιιά θαη ηελ επζύλε ηεο ηειηθήο απόθαζεο. Δπεηδή κεγαιώλνληαο έρεη ζπλεηδεηνπνηήζεη όηη πξώηνλ απηή είλαη ν ηειηθόο ξπζκηζηήο ηεο ηύρεο ηεο νηθνγέλεηαο θαη δεύηεξνλ όηη είλαη αξθεηά έμππλε, γίλεηαη ζπρλά εγσίζηξηα. Σείλεη ζπρλά λα ηαπηίδεη ηελ νηθνγέλεηα κε ηνλ εαπηό ηεο θαη λα πξνζθσλεί ηελ όιε νηθνγέλεηα σο «Δγώ». Έηζη ράλεη ζπρλά ηε δπλαηόηεηα λα βιέπεη ηελ νηθνγέλεηα ζαλ ζύλνιν, ζαλ όιν. Υάλεη επίζεο θαη ηνλ πξννξηζκό ηεο νηθνγέλεηαο πνπ είλαη ε πξνο ηα πάλσ πνξεία καθξηά από ηηο θαθνηνπηέο ηεο πεδηάδαο. Ζ πλεηδεζηαθή Φπρή είλαη πάλσ από ηε Γηαλνεηηθή Φπρή θαη θάησ από ην Αηνκηθό Πλεύκα. Μηιάεη ηε γιώζζα ηεο Δζσηεξηθήο Βνύιεζεο. Έρεη ηε δπλαηόηεηα, σο εθ ηεο ζέζεσο ηεο θαη ιόγσ ηεο ζηελήο ηεο ζρέζεο κε ην Αηνκηθό Πλεύκα λα γλσξίδεη ζε πνιύ κεγάιν βαζκό όιε ηελ αλζξώπηλε νληόηεηα. Έρεη πιήξε γλώζε ηνπ Τιηθνύ ώκαηνο, ηεο Αηζζεηηθήο θαη ηεο Γηαλνεηηθήο Φπρήο. Έρεη επίζεο πιήξε γλώζε ηνπ Τιηθνύ θαη Φπρηθνύ Κόζκνπ θαη κεξηθή γλώζε ηνπ Αηνκηθνύ Πλεύκαηνο. Γλσξίδεη επίζεο απόιπηα θαη ηνλ εαπηό ηεο. Ζ πην πάλσ αλαινγία «εθεπξέζεθε» γηα λα γίλνπλ θαηαλνεηέο νη δπλαηόηεηεο γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη άξα θαη γλώζεο ηνπ θάζε μερσξηζηνύ ηκήκαηνο ηνπ αλζξώπηλνπ όληνο. Από ηελ αλάιπζε απηή πξνθύπηνπλ θάπνηα ζπκπεξάζκαηα.

15 Ιεξαξρηθή Πξόζβαζε ζηε Γλώζε Σν θάζε ηκήκα ηνπ αλζξώπηλνπ όληνο ιόγσ ηεο θύζεο θαη ζέζεο ηνπ έρεη δηαθνξεηηθή δπλαηόηεηα γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη πξόζβαζεο ζηε γλώζε. Σν θαηώηεξν ηκήκα, ην Τιηθό ώκα δελ έρεη νπζηαζηηθά θακία δπλαηόηεηα ζθέςεο θαη γλώζεο γηαηί απηέο νη ιεηηνπξγίεο είλαη θαζαξά ςπρηθέο θαη όρη πιηθέο. Ζ Εσηθή Δλέξγεηα ηνπ Αλζξώπνπ, ην Αηζεξηθό ηνπ ώκα δελ έρεη δπλαηόηεηα ζθέςεο ή γλώζεο αιιά κπνξεί έκκεζα λα ζπκβάιεη θαη ζηε ζθέςε θαη ζηε γλώζε. ηαλ κεηαβάιιεηαη ε ξνή ηεο Εσηθήο Δλέξγεηαο κέζα καο πρ ζε θαηαζηάζεηο κεηαβνιήο ηεο ζε πγεία ή ζε αζζέλεηα ηόηε απηέο νη κεηαβνιέο γίλνληαη αηζζεηέο από ηελ Αηζζεηηθή Φπρή θαη ιεηηνπξγνύλ ζαλ Δλεξγεηαθά Δξεζίζκαηα θέςεο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο Γηαλνεηηθήο Φπρήο. Σν ίδην κπνξεί λα ζπκβεί ζε κεηαβνιέο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ελεξγεηαθώλ θέληξσλ (ηζάθξαο) ηνπ Αλζξώπνπ ζε ζπλζήθεο ελεξγεηαθώλ αζθήζεσλ απηνγλσζίαο όπσο αζθήζεηο Γηόγθα, Ρέηθη, εηδηθέο αζθήζεηο αλαπλνήο, καζάδ ηάηζνπ, δηάθνξα ελεξγεηαθά καζάδ, αζθήζεηο δηαινγηζκνύ θιπ. Σέηνηα Δλεξγεηαθά Δξεζίζκαηα θέςεο κπνξνύλ επίζεο λα πξνθιεζνύλ όηαλ ην Αηζεξηθό καο ώκα αληαιιάζεη ελέξγεηα είηε κε ηνλ Αηζεξηθό Κόζκν είηε κε ηα Αηζεξηθά ώκαηα άιισλ Αλζξώπσλ. Πρ όηαλ έρνπκε ηελ «ζεηηθά ειεθηξηζκέλε αηκόζθαηξα» αληαιιαγήο ξεπζηώλ κεηαμύ δύν εξσηεπκέλσλ ή όηαλ γίλεηαη αληαιιαγή αηζεξηθήο ελέξγεηαο κεηαμύ δύν αλζξώπσλ ζηε δηάξθεηα ηεο ζεμνπαιηθήο επαθήο. Τπάξρνπλ βέβαηα θαη ηα αξλεηηθά παξαδείγκαηα όπνπ ην άηνκν λνηώζεη ηελ «αξλεηηθά ειεθηξηζκέλε αηκόζθαηξα» ζηελ παξνπζία ελόο αηόκνπ κε θαθέο πξνζέζεηο. Σν «κάηηαζκα» εληάζζεηαη ζε απηέο ηηο επηδξάζεηο όπσο θαη πνιιά θαηλόκελα δηαίζζεζεο, έθηεο αίζζεζεο θιπ. Δπνκέλσο ε Αηνκηθή Εσηθή καο Δλέξγεηα κπνξεί λα ζπκβάιεη έκκεζα θαη ζηε ζθέςε αιιά θαη ζηε γλώζε. Αίζζεζε κέζσ ησλ ελεξγεηαθώλ καο

16 16 θέληξσλ θαη ηεο Αηζζεηηθήο Φπρήο ησλ εζσηεξηθώλ κεηαβνιώλ ηνπ Αηζεξηθνύ καο ώκαηνο θαη ησλ εμσηεξηθώλ κεηαβνιώλ ηνπ Αηζεξηθνύ Κόζκνπ. Καη ζθέςε θαη γλώζε κέζσ ηεο κεηαθνξάο απηώλ ησλ πιεξνθνξηώλ ζηε Γηαλνεηηθή Φπρή θαη πξόθιεζεο ζθέςεο κέζσ ησλ Δλεξγεηαθώλ Δξεζηζκάησλ θέςεο. Σα ηξία δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηεο Φπρήο έρνπλ δηαθνξεηηθή δπλαηόηεηα ζθέςεο θαη γλώζεο θαη πάιη ιόγσ ηεο ζέζεο θαη ηεο θύζεο ηνπο. Ζ Αηζζεηηθή Φπρή έρεη πεξηνξηζκέλε δπλαηόηεηα ζθέςεο θαη γλώζεο. Ζ Γηαλνεηηθή Φπρή έρεη πνιύ κεγαιύηεξε δπλαηόηεηα γλώζεο ελώ ε πλεηδεζηαθή Φπρή αγγίδεη ηελ απόιπηε γλώζε αιιά δελ ηε θηάλεη. Θα κπνξνύζε θάπνηνο λα ηζρπξηζηεί όηη εθόζνλ ε ζθέςε θαη ε γλώζε είλαη ςπρηθέο ιεηηνπξγίεο ηόηε ην Αηνκηθό Πλεύκα δε ζα έπξεπε λα έρεη ηέηνηα δπλαηόηεηα. Παξόια απηά ηζρύεη αθξηβώο ην αληίζεην. Έρεη ζρεδόλ απεξηόξηζηε γλώζε. Πξόθεηηαη όκσο πιένλ γηα κηα γλώζε πνπ δελ έρεη ζρέζε κε ηελ γλσζηή καο ςπρηθή-δηαλνεηηθή δηαδηθαζία ηεο ζθέςεο αιιά έρεη ζρέζε κε ηελ απην-βίσζε. Σν Αηνκηθό Πλεύκα είλαη «γεησκέλν» ζηε ζπγθεθξηκέλε αηνκηθή ύπαξμε δειαδή είλαη δεκέλν κε ην ζπγθεθξηκέλν ώκα θαη ηε ζπγθεθξηκέλε Φπρή. Αιιά δελ παύεη, σο εθ ηεο θύζεσο ηνπ λα έρεη ηηο πνηόηεηεο θαη δπλαηόηεηεο ηνπ πκπαληηθνύ Πλεύκαηνο. Γειαδή δελ πεξηνξίδεηαη από ην ρσξνρξόλν ν νπνίνο είλαη ζπζηαηηθό ζηνηρείν ηνπ Τιηθνύ Κόζκνπ θαη γη απηό έρεη ηε δπλαηόηεηα λα κεηέρεη, λα είλαη δειαδή έλα κε ην ύκπαλ. Χο εθ ηνύηνπ έρεη ηε δπλαηόηεηα ηεο ζρεδόλ απόιπηεο γλώζεο. Ζ γλώζε ινηπόλ ηνπ Αηνκηθνύ Πλεύκαηνο δε γίλεηαη κε ζθέςε αιιά κε απην-βίσζε, κε απην-ζπλείδεζε, κε κέζεμε.

17 Οη έμη ηξόπνη γλώζεο ηνπ Αλζξώπνπ ρεκαηηθά ζα ιέγακε όηη νη έμη ηξόπνη γλώζεο ηνπ Αλζξώπνπ είλαη: 1.Δξεζηζκόο (Τιηθν-Δλεξγεηαθό ώκα) Σν ώκα απιώο εξεζίδεηαη θαη απηνκάησο αληηδξά ππό ηε κνξθή ελόο αληαλαθιαζηηθνύ ζηα δηάθνξα εξεζίζκαηα ηνπ Τιηθν-Δλεξγεηαθνύ Κόζκνπ. Οπζηαζηηθά δελ πξόθεηηαη γηα ηξόπν γλώζεο αιιά γηα απιή απηόκαηε αληίδξαζε. Έκκεζα ην Τιηθό ώκα ζπκβάιιεη ζηε ζθέςε θαη ζηε γλώζε κέζσ ησλ Τιηθώλ Δξεζηζκάησλ θέςεο. 2.Δλεξγεηαθή Αίζζεζε (Εσηθή Δλέξγεηα ή Αηζεξηθό ώκα) Σν Αηζεξηθό καο ώκα αηζζάλεηαη ηηο κεηαβνιέο ηνπ ηδίνπ ή ηηο κεηαβνιέο ηνπ Αηζεξηθνύ Κόζκνπ γύξσ καο θαη απηέο νη αηζζήζεηο βηώλνληαη από ηελ Αηζζεηηθή Φπρή θαη πξνθαινύλ Δλεξγεηαθά Δξεζίζκαηα θέςεο ελεξγνπνηώληαο ηε Γηαλνεηηθή Φπρή. 3.Αληίιεςε (Αηζζεηηθή Φπρή) Ζ Αηζζεηηθή Φπρή απιώο αληηιακβάλεηαη θαη ελζηηθησδώο ηθαλνπνηεί ηα ζσκαηηθά θαη ηα εμσηεξηθά εξεζίζκαηα. 4.θέςε (Γηαλνεηηθή Φπρή) Ζ Γηαλνεηηθή Φπρή ζθέθηεηαη θαη βάζεη ζρεδίνπ πξάηηεη επεμεξγαδόκελε ηα εξεζίζκαηα ζθέςεο ηνπ Τιηθν-Δλεξγεηαθνύ Κόζκνπ, ηνπ Φπρηθνύ Κόζκνπ θαζώο θαη ηα πλεηδεζηαθά Δξεζίζκαηα θέςεο. 5.Δπίγλσζε (πλεηδεζηαθή Φπρή) Ζ πλεηδεζηαθή Φπρή ζπλεηδεηνπνηεί, έρεη επίγλσζε θαη σζεί πξνο αλώηεξα επίπεδα. Βνεζάεη ηε Γηαλνεηηθή Φπρή λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηηο αλώηεξεο αιήζεηεο θαη ηελ αλώηεξε εζηθή. Mε ηνλ ηξόπν απηό ηελ σζεί

18 18 λα πάξεη απνθάζεηο πνπ ζα εμπςώζνπλ πλεπκαηηθά ην άηνκν. Ζ πλείδεζε δέρεηαη εξεζίζκαηα κόλν από ην Αηνκηθό Πλεύκα. Γειαδή από ηνλ Κόζκν ηεο Μνλαδηθόηεηαο. Ζ δξάζε ηεο αληηζηνηρεί ζηε «Με δξάζε». αλ «Με δξάζε» ελλνώ ηελ απηόκαηε πηνζέηεζε ησλ πκπαληηθώλ Νόκσλ θαη ηεο πνξείαο ηεο δσήο ρσξίο εγσηζηηθέο επηδηώμεηο θαη αηνκηθά «ζέισ». Υσξίο Δμσηεξηθή Βνύιεζε. 6.Μέζεμε (Αηνκηθό Πλεύκα) Σν Αηνκηθό Πλεύκα κεηέρεη ηνπ ύκπαληνο. Γε δέρεηαη εξεζίζκαηα «απ έμσ» γηαηί αξρίδεη λα κεηέρεη ησλ πάλησλ θαη άξα δελ ππάξρεη «κέζα» θαη «έμσ», «εγώ» θαη «απηά». Γηα ηνλ ίδην ιόγν δε «δξα» αιιά κεηέρεη γηαηί εθόζνλ είλαη ηα πάληα ηόηε λα δξάζεη απέλαληη ζε ηη; ην επίπεδν απηό αληίιεςε θαη δξάζε είλαη ην ίδην πξάγκα. Δίλαη κέζεμε ηνπ εαπηνύ- ύκπαληνο. Βάζεη ησλ αλσηέξσ ζα πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε όηη ε θέςε είλαη έλαο κόλν από ηνπο έμη δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο γλώζεο. Γειαδή ηνλ Δξεζηζκό, ηελ Δλεξγεηαθή Αίζζεζε, ηελ Αληίιεςε, ηε θέςε, ηελ Δπίγλσζε θαη ηε Μέζεμε. Ζ θέςε επνκέλσο είλαη έλαο θαηά πνιύ αλώηεξνο ηξόπνο γλώζεο από ηελ Αληίιεςε αιιά θαη θαηά πνιύ θαηώηεξνο από ηελ Δπίγλσζε θαη ηε Μέζεμε. Ζ θέςε ινηπόλ αθνξά θαζαξά ηε Γηαλνεηηθή Φπρή θαη είλαη ν ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηεο. Θα πξέπεη επίζεο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε όηη αλ ηαπηίζνπκε ηνλ Δαπηό καο, ηελ Οιόηεηα καο κε ηε Γηαλνεηηθή Φπρή ηόηε απηόκαηα ηαπηηδόκαζηε κε ηηο ζθέςεηο καο. Καη άξα πεξηνξίδνπκε ην επίπεδν γλώζεο καο ζηα γλσζηηθά όξηα ηεο θέςεο. Αλ όκσο ηαπηηζηνύκε κε ηελ Οιόηεηα ηεο ύπαξμεο καο ηόηε έρνπκε ηε δπλαηόηεηα λα έρνπκε κηα πην ζθαηξηθή θαη αιεζηλή εηθόλα ηνπ πνηνη είκαζηε θαη πσο ιεηηνπξγνύκε αιιά θαη κηα πην ζθαηξηθή εηθόλα ηνπ ύκπαληνο.

19 Η Αξρή ηεο Ιεξαξρίαο ηεο Γλώζεο Ζ κεγάιε πιεηνςεθία ησλ αλζξώπσλ επεξεάδεηαη ζηε ζθέςε ηεο από ηε Μεραληζηηθή Λνγηθή θαη γη απηό ν κέζνο άλζξσπνο «βιέπεη θαη δε βιέπεη». Απηό βαζίδεηαη ζηελ Αξρή ηεο Ηεξαξρίαο ηεο Γλώζεο θαη κε ηε ζεηξά ηεο απηή ε Αξρή ζην πκπαληηθό Νόκν ηεο Ηεξαξρίαο θαη ζην πκπαληηθό Νόκν ηεο Αιήζεηαο. Ση καο ιέεη κε απιά ιόγηα απηή ε Αξρή; ηη «ν θαζέλαο καο κπνξεί λα γλσξίζεη κόλν όηη αληηζηνηρεί ζην Δπίπεδν Όπαξμεο ζην νπνίν θπξίσο δνλείηαη». Ο πξσηόγνλνο ζηε ζθέςε άλζξσπνο ν νπνίνο θπξίσο δνλείηαη ζην επίπεδν ηεο Αηζζεηηθήο Φπρήο άγεηαη θαη θέξεηαη από ηηο ζσκαηηθέο ηνπ νξκέο θαη γη απηό παξακέλεη ζε δσώδεο επίπεδν. Απηό έρεη ζαλ απνηέιεζκα θαη ε γλώζε ηνπ θαη ε πξόζβαζε ηνπ ζηελ Αιήζεηα λα παξακέλεη ζε δσώδεο επίπεδν. Λεηηνπξγεί θπξίσο κε ηελ Αληίιεςε θαη ε ζθέςε ηνπ παξακέλεη ξερή θαη αλώξηκε. Ο κέζνο άλζξσπνο ν νπνίνο δνλείηαη θπξίσο ζην επίπεδν ηεο Γηαλνεηηθήο Φπρήο άγεηαη θαη θέξεηαη από ηηο πξνζσπηθέο ηνπ απόςεηο, ηα Μηάζκαηα ηνπ, ηελ Ηδηνζπγθξαζία ηνπ, ηα Ννεηηθά ηνπ Πξόηππα θαη ηνλ εγσηζκό ηνπ. Ζ ζθέςε απηνύ ηνπ Καηώηεξνπ Αλζξώπνπ είλαη θαηά θύξην ιόγν Μεραληζηηθή ελώ ε αληίιεςε θαη εξκελεία ηνπ θόζκνπ γύξσ ηνπ αιιά θαη ηνπ εαπηνύ ηνπ είλαη επίζεο κεραληζηηθή θαη θαηώηεξε. Γη απηό θαη ππνπίπηεη ζε πάξα πνιιέο πιάλεο όπσο θαη απηέο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ αξρή ηνπ βηβιίνπ όηαλ έγηλε θαηαγξαθή ησλ θπξηόηεξσλ παξαλνήζεσλ όζνλ αθνξά ηελ ύπαξμε θαη ιεηηνπξγία ησλ πκπαληηθώλ Νόκσλ. Ο Αλώηεξνο Άλζξσπνο επεηδή δνλείηαη θπξίσο ζην επίπεδν ηεο πλεηδεζηαθήο Φπρήο ραξαθηεξίδεηαη από ηε Γηαιεθηηθή ή Φπζηθή θέςε. Έλα από ηα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο ζθέςεο είλαη ε απνδνρή ηεο ύπαξμεο θαη ιεηηνπξγίαο πκπαληηθώλ Νόκσλ. Μηα ηέηνηα παξαδνρή είλαη άκεζν θαη αλαπόθεπθην ζπκπέξαζκα ηεο αξρηθήο

20 20 πξώηεο παξαδνρήο. ηη δειαδή ππάξρεη κηα θνηλή αξρή πνπ δηαηξέρεη ηα πάληα είηε απηή νλνκαζζεί Φύζε, είηε ύκπαλ, είηε Θεόο, είηε Γεκηνπξγόο κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη αηηία θαη λόεκα ζην ύκπαλ. 1.9 Οπζηαζηηθή Γλώζε ζεκαίλεη γλώζε θαη επίγλσζε ησλ πκπαληηθώλ Νόκσλ Οπζηαζηηθή Γλώζε ζεκαίλεη γλώζε θαη επίγλσζε ησλ πκπαληηθώλ Νόκσλ, γηαηί απηνί, όπσο ηνπο αλαιύζακε ζε άιια βηβιία, αθνξνύλ ηε Γνκή θαη Λεηηνπξγία θαη ηνπ Αλζξώπνπ θαη ηνπ ύκπαληνο. Τπάξρεη δπλαηόηεηα γλώζεο θαη επίγλσζεο ησλ πκπαληηθώλ Νόκσλ; Ναη, ππάξρεη! Αιιά ηειηθά ζηελ πξάμε πνιύ ιίγνη ηνπο γλσξίδνπλ γηαηί ε γλώζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ λόκσλ απαηηεί πςειό επίπεδν ςπρηθήο αλάπηπμεο. ην ζεκείν απηό είλαη πνιύ ζεκαληηθό λα ζπκεζνύκε ηη ελλννύκε όηαλ ιέκε «λα γλσξίζνπκε» ηνπο πκπαληηθνύο Νόκνπο. Τπάξρνπλ πέληε δηαθνξεηηθά είδε-επίπεδα γλώζεο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηα δηάθνξα επίπεδα ύπαξμεο θαη δόλεζεο ηνπ θάζε αηόκνπ. ην ώκα αληηζηνηρεί ν απιόο Δξεζηζκόο. ηελ Αηζζεηηθή Φπρή ε Αληίιεςε. ηε Γηαλνεηηθή Φπρή ε θέςε. ηε πλεηδεζηαθή Φπρή ε Δπίγλσζε. Καη ηέινο ζην Αηνκηθό Πλεύκα ε Μέζεμε. Ζ απιή Αληίιεςε ηνπ ζέκαηνο πκπαληηθνί Νόκνη δε ζεκαίλεη θαη νπζηαζηηθή γλώζε ηνπο. Σν λα αλαγλώζσ απιώο ηνπο λόκνπο απηνύο δε ζεκαίλεη όηη θαη ηνπο γλσξίδσ νπζηαζηηθά. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ θαλείο απιώο ζθέθηεηαη(θέςε) γύξσ από ην ζέκα. Μπνξεί θαλείο λα γξάςεη θαη κηα νιόθιεξε πξαγκαηεία γηα ηνπο πκπαληηθνύο Νόκνπο αιιά απηό δε ζεκαίλεη όηη έρεη απνθηήζεη θαη Δπίγλσζε γηα ην ζέκα. Δίλαη ην ίδην θαηλόκελν πνπ ζπλαληάκε θαη γηα ηόζα άιια ζέκαηα. Πάξα πνιινί άλζξσπνη γξάθνπλ ύκλνπο ή δηαηξηβέο ή δηαθεξύμεηο πεξί αγάπεο, ειεπζεξίαο, δηθαηνζύλεο θιπ αιιά απηό δε ζεκαίλεη όηη βηώλνπλ θαη ηελ νπζία ησλ ελλνηώλ απηώλ.

21 21 Κάηη πνπ επίζεο έρεη κεγάιε ζεκαζία είλαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε όηη άιιν πξάγκα είλαη ε απιή αληίιεςε ηεο ύπαξμεο ησλ Φπζηθώλ Νόκσλ, άιιν είλαη ε απνδνρή ηεο ύπαξμεο ηνπο, άιιν ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ πώο ιεηηνπξγνύλ ζηελ πξάμε θαη εληειώο άιιν είλαη ην λα θαηαθέξεη θαλείο λα ιεηηνπξγεί απζόξκεηα θαη απηόκαηα βάζεη απηώλ. Να ηνπ γίλνπλ δειαδή βίσκα. Γηα λα γίλεη θάηη ηέηνην ζα πξέπεη ην άηνκν λα εμειηρζεί αξθεηά ςπρηθά, λα θαηαξγήζεη ζε κεγάιν βαζκό ηηο πξνζθνιιήζεηο θαη ηα πάζε ηνπ θαη λα ππεξβεί ηηο ηδηνζπγθξαζηαθέο ηνπ επηδξάζεηο θαη ηα ζέισ ηνπ. ηελ πξάμε, ζηελ θαζεκεξηλή δσή ν κέζνο άλζξσπνο ζπλήζσο παξαπαίεη αλάκεζα ζε ηξείο θαηεγνξίεο πιάλεο όζνλ αθνξά ηνπο πκπαληηθνύο Νόκνπο. ηελ πξώηε θαηεγνξία ππάξρεη ν άλζξσπνο πνπ δελ αζρνιείηαη ή αξλείηαη ηελ ύπαξμε όπνησλ πκπαληηθώλ Νόκσλ. ηε δεύηεξε θαηεγνξία ππάξρεη ν άλζξσπνο πνπ πηζηεύεη ζηελ "Δπηζηήκε", ζεσξεί απηνλόεην όηη ππάξρνπλ Φπζηθνί Νόκνη πνπ θπβεξλνύλ απόιπηα ην Τιηθό ύκπαλ αιιά εληειώο παξάδνμα είηε αξλείηαη ηελ ύπαξμε ηνπ Φπρηθνύ θαη Πλεπκαηηθνύ Κόζκνπ είηε ακθηβάιιεη γηα ηελ ύπαξμε λόκσλ ζηα επίπεδα απηά. ηελ ηξίηε θαηεγνξία ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ δειώλνπλ θαη είλαη ζξεζθεπόκελνη, απνδέρνληαη ηελ ύπαξμε Θενύ θαη άξα θαη πκπαληηθώλ Νόκσλ αιιά εληειώο παξάδνμα ζεσξνύλ όηη ν Θεόο θπβεξλά ην ύκπαλ κε βάζε απηνύο ηνπο Νόκνπο θαη όηη πνιύ ιίγν ή ειάρηζηα εκπιέθνληαη νη ίδηνη ζην ζέκα απηό. ηη ειάρηζηα επεξεάδεη απηή ε λνκνηέιεηα ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. Ή όηη είλαη ηόζν "άβπζζνο ε ςπρή ηνπ Αλζξώπνπ" θαη ηόζν "αλεμεξεύλεηαη αη βνπιαί ηνπ Τςίζηνπ" ώζηε ιόγσ αδπλακίαο γλώζεο ην ζέκα δελ ηνπο αθνξά.

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ζπιπθό. ΠΡΩΣΟ ΥΡΟΝΟ : Κάλνπκε ηελ νηθνγέλεηα 2 ΔΕΤΣΕΡΟ ΥΡΟΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750)

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Δημιοσργός: Ζωή Τζιλίκη Λεηςία 1745. Δίκαη 60 ρξνλώλ θαη έρσ απνθηήζεη κεγάιε θήκε ζαλ νξγαλίζηαο, ηζεκπαιίζηαο, θάληνξαο ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Θσκά,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 50] ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Προσοχή: Οι απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει να φθάσουν στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα