Γνώση και Πραγματικότητα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γνώση και Πραγματικότητα"

Transcript

1 Γνώση και Πραγματικότητα Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

2 2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΓΝΧΗ 1.1 Ση είλαη ε Γλώζε 1.2 Ζ Θεσξία ησλ Πέληε Απιώλ ηνηρείσλ 1.3 Δπίπεδν εμέιημεο θαη δπλαηόηεηα γλώζεο 1.4 Ζ Ηεξαξρία ηεο Γλώζεο 1.5 Ζ κνίξα ηνπ Γηαρεηξηζηή λα είλαη ζηε κέζε κηαο δηειθπζηίλδαο 1.6 Ηεξαξρηθή Πξόζβαζε ζηε Γλώζε 1.7 Οη έμη ηξόπνη γλώζεο ηνπ Αλζξώπνπ 1.8 Ζ Αξρή ηεο Ηεξαξρίαο ηεο Γλώζεο 1.9 Οπζηαζηηθή Γλώζε ζεκαίλεη γλώζε θαη επίγλσζε ησλ πκπαληηθώλ Νόκσλ 1.10 Σα όξηα γλώζεο ηεο Γηαλνεηηθήο Φπρήο θαη ηεο Μεραληζηηθήο θέςεο 1.11 Γλώζε θαη επίγλσζε ησλ πκπαληηθώλ Νόκσλ κέζσ ηεο Φπζηθήο θέςεο 1.12 Φπζηθέο ή πλεηδεζηαθέο θέςεηο 1.13 Πόηε κπνξνύκε λα θάλνπκε Φπζηθέο θέςεηο 1.14 Σα όξηα ηεο αλζξώπηλεο Δπηζηήκεο 1.15 «Ζ πνιπκάζεηα δελ δηδάζθεη ηε ζσθξνζύλε»

3 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2.1 Φπζηθά θαη Μεηα-θπζηθά θαηλόκελα 2.2 Πξαγκαηηθά θαη κε πξαγκαηηθά θαηλόκελα 2.3 Σν Γίπνιν Αληηθεηκεληθή Πξαγκαηηθόηεηα θαη Τπνθεηκεληθή Πξαγκαηηθόηεηα 2.4 «Αζθήζεηο επί ράξηνπ» 2.5 Ο ζπκβνιηθόο ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηεο Γηαλνεηηθήο Φπρήο 2.6 Ζ πκβνιηθή Πξαγκαηηθόηεηα 2.7 Ζ «κεγάιε θπγή» ηνπ ζύγρξνλνπ αλζξώπνπ πξνο ηε πκβνιηθή Πξαγκαηηθόηεηα ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο 2.8 Τιηθή, Γηαλνεηηθή θαη Φπρηθή Πξαγκαηηθόηεηα 2.9 Ζ ππνθεηκεληθόηεηα ηεο πκβνιηθήο Πξαγκαηηθόηεηαο αηηία πιάλεο θαη αζζέλεηαο

4 4 ΠΡΟΛΟΓΟ Αληί πξνιόγνπ ζα παξαζέζσ δπό ηζηνξίεο θαη δύν ξεηά. Έλαο πνιύμεξνο άλζξσπνο πήγε ζε έλα ζνθό θαη ηνπ δήηεζε λα γίλεη καζεηήο ηνπ. Άξρηζε λα ηνπ απαξηζκεί ηα δεθάδεο βηβιία πνπ δηάβαζε, ηηο δεθάδεο ηερληθέο δηαινγηζκνύ θαη πξνζεπρήο πνπ έκαζε θαη ηνπ εμέζεζε επί καθξόλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπ απόςεηο «επί παληόο επηζηεηνύ». Ο ζνθόο ηνλ άθνπγε κε ππνκνλή γηα πνιιή ώξα. Κάπνηα ζηηγκή ηνπο ζέξβηξαλ ηζάη θαη ηελ ώξα πνπ εηνηκαδόηαλ ν επίδνμνο καζεηήο λα πηεί ην ηζάη ηνπ ν ζνθόο έθαλε θάηη απξνζδόθεην. Πήξε ηελ ηζαγηέξα θαη άξρηζε λα πξνζζέηεη θη άιιν ηζάη ζην θύπειιν ηνπ επίδνμνπ καζεηή κε απνηέιεζκα απηό λα ρύλεηαη ζην πάησκα. Ο καζεηήο θώλαμε: «Μα ηη θάλεηο εθεί! Γελ βιέπεηο όηη είλαη γεκάην!» Ο ζνθόο απάληεζε: «Δγώ ην βιέπσ, αιιά εζύ δελ βιέπεηο όηη αλ δελ αδεηάζεηο ην θύπειιν ηνπ κπαινύ ζνπ δελ ζα έρσ ρώξν λα ζνπ βάισ νηηδήπνηε θαηλνύξην;» Σξείο εθ γελεηήο ηπθινί καδεύηεθαλ ζηελ πιαηεία ηνπ ρσξηνύ γηα λα γλσξίζνπλ ηη είλαη ν ειέθαληαο. Καζέλαο ηνπο άγγημε κόλν έλα ηκήκα ηνπ ζώκαηνο ηνπ δώνπ. Μαδεύηεθαλ κεηά λα πνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο αιιά άξρηζαλ λα θαπγαδίδνπλ γηαηί απηόο πνπ έπηαζε ηελ πξνβνζθίδα έιεγε όηη ν ειέθαληαο είλαη ζαλ έλα θίδη πνπ μεθπζάεη όιε ηελ ώξα. Απηόο πνπ έπηαζε ην πόδη έιεγε όηη είλαη ζαλ έλαο ρνληξόο θνξκόο δέληξνπ θαη απηόο πνπ έπηαζε ην απηί είπε όηη ήηαλ ζαλ κηα βεληάιηα πνπ θνπληόηαλ όιε ηελ ώξα. «Ζ Αιήζεηα ήηαλ έλαο θαζξέθηεο ζηνλ Οπξαλό. Έπεζε ζηε Γε θη έγηλε ρίιηα θνκκάηηα. Από ηόηε, όπνηνο ζλεηόο βξεη έλα θνκκάηη ηεο Αιήζεηαο λνκίδεη όηη βξήθε όιε ηελ Αιήζεηα» Πινύηαξρνο «Γηα ηνπο μππλεηνύο, έλαο θαη θνηλόο είλαη ν Κόζκνο. Οη θνηκηζκέλνη, δνπλ ν θαζέλαο ζην δηθό ηνπ» Ηξάθιεηηνο

5 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΓΝΧΗ 1.1 Ση είλαη ε Γλώζε 1.2 Η Θεσξία ησλ Πέληε Απιώλ ηνηρείσλ 1.3 Επίπεδν εμέιημεο θαη δπλαηόηεηα γλώζεο 1.4 Η Ιεξαξρία ηεο Γλώζεο 1.5 Η κνίξα ηνπ Δηαρεηξηζηή λα είλαη ζηε κέζε κηαο δηειθπζηίλδαο 1.6 Ιεξαξρηθή Πξόζβαζε ζηε Γλώζε 1.7 Οη έμη ηξόπνη γλώζεο ηνπ Αλζξώπνπ 1.8 Η Αξρή ηεο Ιεξαξρίαο ηεο Γλώζεο 1.9 Οπζηαζηηθή Γλώζε ζεκαίλεη γλώζε θαη επίγλσζε ησλ πκπαληηθώλ Νόκσλ 1.10 Σα όξηα γλώζεο ηεο Δηαλνεηηθήο Φπρήο θαη ηεο Μεραληζηηθήο θέςεο 1.11 Γλώζε θαη επίγλσζε ησλ πκπαληηθώλ Νόκσλ κέζσ ηεο Φπζηθήο θέςεο 1.12 Φπζηθέο ή πλεηδεζηαθέο θέςεηο 1.13 Πόηε κπνξνύκε λα θάλνπκε Φπζηθέο θέςεηο 1.14 Σα όξηα ηεο αλζξώπηλεο Επηζηήκεο 1.15 «Η πνιπκάζεηα δελ δηδάζθεη ηε ζσθξνζύλε»

6 6 1.1 Ση είλαη ε Γλώζε; Ση είλαη ε Γλώζε; Οη πην κεγάιεο αιήζεηεο μεθηλνύλ κε ηηο πην απιέο εξσηήζεηο γηαηί ε Αιήζεηα είλαη απιή θαη ηαπηόρξνλα πνιύπινθε. Απηό κπνξνύκε λα ην θαηαιάβνπκε κόλν βάζεη ηεο Οιηζηηθήο θέςεο θαη Φηινζνθίαο. Έλα αξραίν ξεηό πνπ ζπλνςίδεη θαη αληηπξνζσπεύεη ηελ Οιηζηηθή θέςε είλαη ην ξεηό ηνπ Πινύηαξρνπ «Ζ Αιήζεηα ήηαλ έλαο θαζξέθηεο ζηνλ Οπξαλό. Έπεζε ζηε Γε θαη έγηλε ρίιηα θνκκάηηα. Από ηόηε όπνηνο άλζξσπνο βξεη έλα θνκκάηη ηνπ θαζξέθηε λνκίδεη όηη βξήθε όιε ηελ Αιήζεηα». Δπνκέλσο ζηνλ Οπξαλό, ζηνλ Κόζκν ηεο Μνλαδηθόηεηαο ε Αιήζεηα είλαη κία θαη απιή. ηε Γε όκσο, ζηνλ Κόζκν ηεο Πνηθηινκνξθίαο, ε Αιήζεηα γίλεηαη ρίιηα θνκκάηηα, γίλεηαη πνιύπινθε θαη ππνθεηκεληθή, γίλεηαη απηό πνπ ιέκε Πξνζσπηθέο Απόςεηο. Ση είλαη ε Γλώζε; Γηα ην Θεό δελ ηίζεηαη ζέκα Γλώζεο γηαηί δελ είλαη μερσξηζηόο από ηελ Αιήζεηα. Ο Θεόο είλαη ηα πάληα: Γλώζε, Αιήζεηα, νθία, πκπαληηθνί Νόκνη, Όπαξμε, θιπ. Σν ίδην ηζρύεη ζε θαηώηεξν βαζκό θαη γηα ηα όληα ηνπ Κόζκνπ ηεο Μνλαδηθόηεηαο, ηνπ Πλεπκαηηθνύ Κόζκνπ δειαδή, γηαηί είλαη ζπληνληζκέλα εθ θύζεσο κε ην Θεό θαη άξα θαη κε ηελ Αιήζεηα θαη ηε Γλώζε. Μεηά ηελ Πηώζε όκσο ηνπ Αλζξώπνπ από ηνλ Παξάδεηζν, δειαδή από ηνλ Πλεπκαηηθό Κόζκν θαη ηελ απνκάθξπλζε ηνπ από ην Θεό-Αιήζεηα ηα πξάγκαηα άιιαμαλ ξηδηθά. Σόηε είρε άκεζε επαθή κε ην Θεό-Αιήζεηα, άξα θαη κε ηε γλώζε θαη βξηζθόηαλ ζε άκεζε επαθή επίζεο κε ηηο Πιαησληθέο Ηδέεο, ηα αξρέηππα δειαδή όισλ ησλ όλησλ θαη πξαγκάησλ ησλ Καηώηεξσλ Κόζκσλ (Τιηθόο, Αηζεξηθόο, Φπρηθόο). Από ηε ζηηγκή εθείλε θαη έπεηηα, ν Άλζξσπνο απέθηεζε ηελ αλάγθε όρη κόλν «κε ηνλ ηδξώηα ηνπ πξνζώπνπ ηνπ λα θεξδίδεη ην ςσκί ηνπ» αιιά θαη ηελ αλάγθε ηεο γλώζεο. Έρσ ηελ αλάγθε λα γλσξίζσ θάηη πνπ δελ

7 7 είκαη εγώ, θάηη πνπ είλαη καθξηά κνπ, θάηη πνπ είλαη μέρσξν από κέλα. ηνλ Κόζκν ηεο Μνλαδηθόηεηαο-Δλόηεηαο-ινπ, είκαη έλα κε ηα πάληα άξα δελ έρσ ηελ αλάγθε λα ηα γλσξίζσ. ηνλ Κόζκν ηεο Πνηθηινκνξθίαο ζηνλ νπνίν έρεη εμνξηζηεί ν Άλζξσπνο έρεη ηελ αλάγθε ηεο γλώζεο. Αο ην πσ κε έλα αλζξώπηλν παξάδεηγκα γηα λα γίλεη απηό θαηαλνεηό. Έλαο άλζξσπνο δηεξσηάηαη γηα ην ηη είλαη Αγάπε. πδεηάεη γη απηό θαη κπνξεί αθόκε θαη λα γξάθεη δνθίκηα, πνηήκαηα ή θαη ηξαγνύδηα γηα ηελ Αγάπε. Αιιά απηό δελ ζεκαίλεη όηη γλσξίδεη νπζηαζηηθά ην ηη είλαη Αγάπε. Γλσξίδεη κόλν κε ην κπαιό, ηε Γηαλνεηηθή Φπρή αιιά δελ γλσξίδεη θαη κε ηε πλεηδεζηαθή Φπρή, δειαδή κε όιν ηνπ ην «είλαη», κε όιε ηνπ ηελ πνιπεπίπεδε ύπαξμε. Αλ ηύρεη όκσο θαη πξαγκαηηθά εξσηεπηεί, «ελ όιε ηε θαξδία ηνπ θαη ελ όιε ηε δηαλνία ηνπ» ηόηε πξαγκαηηθά δελ γλσξίδεη απιώο ηη είλαη Αγάπε αιιά είλαη Αγάπε. Γη απηό θαη δελ αγαπάεη κόλν ηνλ/ηελ αγαπεκέλε ηνπ αιιά όιν ηνλ Κόζκν. Σόηε αξρίδεη λα έρεη θαη ηε δπλαηόηεηα λα βηώζεη θαη όια ηα είδε Αγάπεο, όπσο ζξεζθεπηηθή, γνληθή, παηδηθή, πξνο ηνλ πιεζίνλ, πξνο όια ηα πιάζκαηα θαη ηε Φύζε, θνθ. Δπνκέλσο, βιέπνπκε ακέζσο-ακέζσο κε βάζε ηελ Οιηζηηθή θέςε όηη επεηδή ν Άλζξσπνο είλαη έλα πνιπεπίπεδν Ολ γη απηό θαη ε δπλαηόηεηα γλώζεο ηνπ έρεη λα θάλεη κε ην πόζα από ηα επίπεδα ηνπ ζπληνλίδνληαη κε ην «αληηθείκελν» ηεο γλώζεο. Δπίζεο κε ην ζε πην επίπεδν ςπρηθήο εμέιημεο βξίζθεηαη. Σέινο κε ην ηη είλαη ην «αληηθείκελν» ηεο γλώζεο ηνπ. Άιιε δπλαηόηεηα γλώζεο έρεηο κε έλα αληηθείκελν ηνπ Τιηθνύ Κόζκνπ, άιιε κε έλα ηνπ Καηώηεξνπ Δλεξγεηαθνύ Κόζκνπ, άιιε κε έλα ηνπ Αηζεξηθνύ, Φπρηθνύ θαη Πλεπκαηηθνύ Κόζκνπ θαη άιιε κε ην Θεό ηνλ ίδην! Αο πάκε ινηπόλ λα δνύκε ηα δηάθνξα επίπεδα ύπαξμεο ησλ «αληηθεηκέλσλ» πξνο γλώζε. 1.2 Η Θεσξία ησλ Πέληε Απιώλ ηνηρείσλ ην ύκπαλ ππάξρνπλ ηξία θύξηα Δπίπεδα Όπαξμεο, ηξεηο θύξηνη Κόζκνη. Ο πξώηνο Κόζκνο είλαη ν Τιηθν-Δλεξγεηαθόο Κόζκνο πνπ

8 8 απνηειείηαη από ηξία δηαπιεθόκελα επηκέξνπο επίπεδα δειαδή ηνλ Τιηθό Κόζκν, ηνλ Καηώηεξν Δλεξγεηαθό Κόζκν θαη ηνλ Κόζκν ηεο Εσηθήο ή Κνζκηθήο Δλέξγεηαο. Ο δεύηεξνο Κόζκνο είλαη ν Φπρηθόο θαη ν ηξίηνο είλαη ν Πλεπκαηηθόο Κόζκνο. ζν πξνρσξάκε από θάησ πξνο ηα πάλσ κεηαπίπηνπκε ζε ιηγόηεξν ρνλδξνεηδείο κνξθέο θαη ζε πην αηζέξηεο πνηόηεηεο. Πρ ε Όιε είλαη ε ρνλδξνεηδήο κνξθή ύπαξμεο ηεο ζπκππθλσκέλεο θαηώηεξεο Δλέξγεηαο ελώ ε Εσηθή Δλέξγεηα είλαη κηα πην αηζέξηα κνξθή ελέξγεηαο. Αληίζηνηρα ε Φπρή είλαη αθόκα πην αηζέξηα θαη πνιύ πην αηζέξην ζεσξείηαη ην Πλεύκα. ηε Φύζε όια ηα «όληα», κε ηελ επξεία έλλνηα ηνπ όξνπ, ρσξίδνληαη ζε πέληε Βαζίιεηα. Οξπθηά, Φπηά, Φάξηα-Δξπεηά-Πηελά, Θειαζηηθά θαη Άλζξσπνο. Απηή ε θαηάηαμε έγηλε από ηνπο Αξραίνπο Έιιελεο. Σα πέληε απηά Βαζίιεηα ζρεκαηίζηεθαλ από ην ζπλδπαζκό ζε όιν θαη αλώηεξν επίπεδν ησλ Πέληε Απιώλ ηνηρείσλ: Γε, Όδσξ, Αήξ, Ππξ θαη Αηζήξ. Βάζεη ηεο Θεσξίαο ησλ Πέληε Απιώλ ηνηρείσλ πνπ απνηεινύλ ηε βάζε θάζε ύπαξμεο ζην Φπζηθό Κόζκν, ηα Οξπθηά απνηεινύληαη κόλν από έλα ζηνηρείν. Σν ζηνηρείν Γε. Σα Φπηά απνηεινύληαη από ην ζπλδπαζκό δύν ζηνηρείσλ. Γειαδή ηεο Γεο θαη ην Όδαηνο. Σα Φάξηα-Δξπεηά-Πηελά απνηεινύληαη από ηξία ζηνηρεία. Γειαδή Γε-Όδσξ-Αήξ. Σα ζειαζηηθά απνηεινύληαη από ηέζζεξα ζηνηρεία. Γειαδή Γε-Όδσξ-Αήξ-Ππξ. Καη ηέινο ν Άλζξσπνο απνηειείηαη θαη από ηα πέληε απιά ζηνηρεία. Γειαδή Γε-Όδσξ-Αήξ-Ππξ-Αηζήξ. πσο εμεγήζακε θαη ζε άιια βηβιία νη όξνη απηνί όπσο Γε, Όδσξ θιπ είλαη ζπκβνιηθνί θαη δελ αληηζηνηρνύλ επί ιέμε ζην ρώκα ή ζην λεξό ή ζηε θσηηά. Σν Απιό ηνηρείν Γε αληηζηνηρεί ζηε ζηεξεά θαηάζηαζε ηεο Όιεο, ην Όδσξ ζηελ πγξή θαηάζηαζε ηεο Όιεο θαη ζηε Εσηθή Δλέξγεηα ή Αηζεξηθό ώκα θαη ν Αήξ ζηελ αέξηα θαηάζηαζε ηεο Όιεο θαη ζηελ

9 9 Αηζζεηηθή Φπρή. Σν Ππξ αληηζηνηρεί ζηε Γηαλνεηηθή Φπρή θαη ν Αηζήξ ζην Πλεύκα. Γη απηό θαη ν Άλζξσπνο κόλνο από ηα όληα ηεο Γεο έρεη Αηνκηθό Πλεύκα. Γη απηό θαη ηα Εώα έρνπλ Γηαλνεηηθή Φπρή θαη κπνξνύλ λα ζθέθηνληαη ελώ ηα Φπηά όρη. Δίηε όκσο πηνζεηήζνπκε απηή ηε ζεσξία είηε ηηο ζύγρξνλεο εμειηθηηθέο ζεσξίεο πνπ θαηαηάζζνπλ όια ηα όληα ζε επίπεδα εμέιημεο ππάξρεη έλα θνηλό βαζηθό ζηνηρείν. ηη όζν πξνρσξάκε ζηελ θιίκαθα ηεο εμέιημεο ησλ όλησλ ε αξρηθή θαζαξή ύιε ή «Γε», εκπινπηίδεηαη κε όιν θαη πην «αηζέξηα» θαη αλώηεξα ζηνηρεία. Απνθηά όιν θαη πην αηζέξηα κνξθή κέρξη λα θηάζεη ζηελ θνξπθή ηεο εμειηθηηθήο ππξακίδαο δειαδή ζηνλ Άλζξσπν. Σα Οξπθηά δηαζέηνπλ κόλν Όιε θαη Καηώηεξεο Μνξθέο Δλέξγεηαο. Σα Φπηά δηαζέηνπλ επηπιένλ Εσηθή Δλέξγεηα γη απηό θαη ζεσξνύληαη έκβηα, δσληαλά. Σα Εώα δηαζέηνπλ θαη Αέξα ή θαη Ππξ γη απηό εθηόο από έκβηα ζεσξνύληαη θαη έκςπρα. Ο Άλζξσπνο δε δηαζέηεη θαη Πλεύκα γη απηό θαη ζεσξείηαη θαη πλεπκαηηθό νλ θαη γη απηό θαη κπνξεί λα πιεζηάζεη ηνλ αλώηεξν Πλεπκαηηθό Κόζκν θαη ην Θεό ηνλ ίδην. 1.3 Επίπεδν εμέιημεο θαη δπλαηόηεηα γλώζεο Με βάζε ηα πην πάλσ ηα Οξπθηά δε κπνξνύλ λα ζθεθηνύλ ή λα έρνπλ νπνηαδήπνηε έζησ θαη ππνηππώδε δηαλνεηηθή ιεηηνπξγία γηαηί απνηεινύληαη κόλν από ύιε. Γηαηί δελ έρνπλ θαζόινπ δσή. Γελ είλαη έκβηα όληα. Πνιύ δε πεξηζζόηεξν δελ είλαη έκθξνλα όληα, δελ έρνπλ θξέλεο, δελ έρνπλ Ννπ-Γηαλνεηηθή Φπρή. Σα Φπηά είλαη ζαθώο έκβηα ιόγσ ηεο ύπαξμεο ηεο Εσηθήο Δλέξγεηαο ζε απηά αιιά δελ είλαη έκθξνλα γηαηί δελ έρνπλ Γηαλνεηηθή Φπρή. Ζ ππνηππώδεο θίλεζε ηνπο πξνο ην ειηαθό πρ θσο ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί αληαλαθιαζηηθή θίλεζε θαη όρη θάηη πνπ πξνέξρεηαη από ζθέςε. Ο επεξεαζκόο ησλ βηνινγηθώλ ηνπο ιεηηνπξγηώλ από ηηο θηλήζεηο ησλ

10 10 πιαλεηώλ ηνπ Ζιηαθνύ καο ζπζηήκαηνο κπνξεί θάιιηζηα λα εμεγεζεί από ηηο επηδξάζεηο ηεο Κνζκηθήο Δλέξγεηαο ζηε Εσηθή ηνπο Δλέξγεηα. Με παξόκνην κεραληζκό κπνξνύλ λα εμεγεζνύλ νη επηδξάζεηο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ αλζξώπσλ πάλσ ζηηο βηνινγηθέο ηνπο ιεηηνπξγίεο. Πξόθεηηαη γηα επεξεαζκό ηεο Εσηθήο ηνπο Δλέξγεηαο από ηε Εσηθή Δλέξγεηα ηνπ Αλζξώπνπ ε νπνία κεηαβάιιεηαη έληνλα αλάινγα κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ αηόκνπ. Σα Εώα είλαη όρη κόλν έκβηα αιιά θαη έκςπρα. Έρνπλ «Ππξ», έρνπλ Γηαλνεηηθή Φπρή θαη γη απηό θαη κπνξνύλ λα ζθεθηνύλ. Βέβαηα αλάινγα κε ην επίπεδν ηεο εμέιημεο ηνπο πρ Φάξηα-Δξπεηά-Πηελά- Θειαζηηθά-Αλώηεξα Θειαζηηθά είλαη θαη ην επίπεδν ηεο ζθέςεο ηνπο. ηνλ άλζξσπν ε δηαλνεηηθή ιεηηνπξγία θηάλεη ζηελ θνξύθσζε ηεο, ηνπιάρηζηνλ όζνλ αθνξά ηα όληα ηνπ Κόζκνπ εηνύηνπ ηεο Γπαδηθόηεηαο. Δπνκέλσο ε ιεηηνπξγία ηεο θέςεο κπνξεί λα ππάξμεη ζε αλώηεξα έκβηα θαη έκθξνλα όληα ηα νπνία δηαζέηνπλ δσή θαη επηπιένλ Γηαλνεηηθή Φπρή. Απηόο είλαη θαη ν θύξηνο ιόγνο γηα ηνλ νπνίν ηα θνκπηνύηεξ δελ ζθέθηνληαη θαη νύηε πξόθεηηαη πνηέ λα ζθεθηνύλ θαη γη απηό δελ γλσξίδνπλ θαη νύηε ζα έρνπλ πνηέ ηε δπλαηόηεηα ηεο γλώζεο. Γηαηί δελ έρνπλ Γηαλνεηηθό Δπίπεδν. Γη απηό θαη ηα νλνκάδσ Πξνγξακκαηηζκέλνπο Απηόκαηνπο Γηαρεηξηζηέο Πιεξνθνξηώλ. Γειαδή Δμειηγκέλεο Μεραλέο. 1.4 Η Ιεξαξρία ηεο Γλώζεο Σα εξσηήκαηα πνπ πξέπεη λα απαληεζνύλ είλαη: 1.Μπνξνύκε λα γλσξίζνπκε ηνλ εαπηό καο; Καη κέρξη πνηνπ βαζκνύ;

11 11 2.Πνηνο είλαη απηόο πνπ θάλεη ηηο εξσηήζεηο; (πνπ ζθέθηεηαη;) Δίλαη ην ώκα; Ζ Αηζζεηηθή Φπρή; Ζ Γηαλνεηηθή Φπρή; Ζ πλεηδεζηαθή Φπρή; Σν Αηνκηθό Πλεύκα; 3.Ση δπλαηόηεηεο γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο έρεη ην θάζε ηκήκα ηεο Οιόηεηαο καο θαη ηη πεξηνξηζκνύο ζηελ πξόζβαζε ηνπ ζηε γλώζε; Αο δνύκε ην ζέκα ηεο γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Αλζξώπνπ κε κηα αλαινγία. θεθηείηε όηη ηέζζεξεηο αδειθέο θαη ν παηέξαο ηνπο βξίζθνληαη ε κία πάλσ από ηελ άιιε ζε πέληε δηαδνρηθά πςειόηεξνπο ιόθνπο, κε ηειεπηαίν ηνλ παηέξα. Κάζε κηα απ απηέο είλαη ζηξακκέλε πξνο ηα θάησ θαη δελ έρεη ηε δπλαηόηεηα λα δεη ηη γίλεηαη πίζσ θαη πάλσ απ απηή. Αο ζεσξήζνπκε όηη απηέο νη ηέζζεξεηο αδειθέο θαη ν παηέξαο ηνπο θαηά ζεηξά από θάησ πξνο ηα πάλσ είλαη ην Τιηθό ώκα, ε Αηζζεηηθή Φπρή, ε Γηαλνεηηθή Φπρή, ε πλεηδεζηαθή Φπρή θαη ην Αηνκηθό Πλεύκα. Ζ κηθξόηεξε αδειθή είλαη ην Τιηθό ώκα. Βξίζθεηαη ζην ρακειόηεξν ιόθν θαη είλαη έλα βξέθνο ηπθιό εθ γελεηήο. Γε κπνξεί λα δεη ηίπνηα από ηνπο πίζσ ηεο, δε κπνξεί λα δεη κπξνζηά ηεο, αιιά νύηε θαη ηνλ εαπηό ηεο. Μπνξεί κόλν λα δώζεη θάπνηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ίδηα, γηα ην ζώκα ηεο, ζηελ πην πάλσ ηεο αδειθή ηεο. Καη κάιηζηα δίλεη απηέο ηηο πιεξνθνξίεο κε ηε ζπκπεξηθνξά ηεο ρσξίο όκσο λα ην μέξεη. Πρ γειώληαο, θιαίγνληαο, θάλνληαο θηλήζεηο θιπ. Σν ηπθιό βξέθνο όρη κόλν δελ έρεη ζπλείδεζε ηνπ εαπηνύ ηνπ αιιά, σο εθ ηεο βξεθηθήο ηνπ θύζεσο είλαη απόιπηα ελζηηθηώδεο θαη παξνξκεηηθό. Τπαθνύεη απόιπηα, ρσξίο επεμεξγαζία ζηα έλζηηθηα ηνπ. Πξάγκαηη, ην ώκα δε κπνξεί λα «γλσξίζεη» ην ώκα. Δίλαη ηπθιό θαη αλώξηκν. Μπνξεί κόλν λα δώζεη πιεξνθνξίεο κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζηελ Αηζζεηηθή Φπρή. Ζ Αηζζεηηθή Φπρή είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηηο ζσκαηηθέο αηζζήζεηο θαη αλάγθεο πξνο ηα θάησ αιιά θαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηε Γηαλνεηηθή Φπρή πξνο ηα πάλσ. Σν Τιηθό ώκα είλαη ππνηαγκέλν απόιπηα ζηα έλζηηθηα θαη ζηηο αλάγθεο ηνπ θαη αληηδξά άκεζα δεηώληαο επηηαθηηθά ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθώλ ηνπ.

12 12 Ζ δεύηεξε αδειθή είλαη κία ππεξκέηξσπαο έθεβε. Βξίζθεηαη ζην δεύηεξν ιόθν ςειόηεξα από ην Τιηθό ώκα αιιά ρακειόηεξα από ηε Γηαλνεηηθή Φπρή. Δίλαη ε Αηζζεηηθή Φπρή. Μηιάεη ηε γιώζζα ηεο Δμσηεξηθήο Βνύιεζεο. Έρεη δπλαηόηεηα κεξηθήο γλώζεο. Αληηιακβάλεηαη ηηο αλάγθεο ηνπ βξέθνπο-ώκαηνο θαη ηηο κεηαθέξεη ζηε Γηαλνεηηθή Φπρή. Ζ έθεβνο όκσο απηή, δειαδή ε Αηζζεηηθή Φπρή είλαη εθ γελεηήο ππεξκέηξσπαο. Πάζρεη από ππεξκεηξσπία. Μπνξεί λα δεη καθξηά αιιά όρη θνληά. Μπνξεί λα δεη ην ώκα θαη ηηο αλάγθεο ηνπ θαη λα ηηο δηαβηβάζεη ιεθηηθά ζηε Γηαλνεηηθή Φπρή. Αιιά είλαη ηόζν ππεξκέηξσπαο πνπ βιέπεη θαζόινπ έσο θαη ειάρηζηα ηνλ εαπηό ηεο. Απηό ζπκβαίλεη γηαηί είλαη, ζε κηθξόηεξν βαζκό βέβαηα ππνηαγκέλε ζηα έλζηηθηα κηαο θαη είλαη ζπλδεδεκέλε άκεζα κε ην ώκα. Ζ ηξίηε κεζήιηθαο αδειθή, ε Γηαλνεηηθή Φπρή είλαη κύσπαο. Βξίζθεηαη ζηνλ ηξίην ιόθν ςειόηεξα από ηελ Αηζζεζηαθή Φπρή αιιά ρακειόηεξα από ηε κεγάιε αδειθή, ηε πλεηδεζηαθή Φπρή. Γε κπνξεί λα δεη ην ώκα γηαηί είλαη αξθεηά πην ςειά από απηό. Μπνξεί όκσο λα βιέπεη ην πίζσ κέξνο ηεο Αηζζεηηθήο Φπρήο πνπ είλαη αξθεηά θνληά ηεο θαη από απηή έκκεζα λα καζαίλεη ιεθηηθά αξθεηέο πιεξνθνξίεο γηα ην ώκα. Ζ Γηαλνεηηθή Φπρή ινηπόλ έρεη κηα έκκεζε θαη κηθξή γλώζε ηνπ ώκαηνο θαη κηα κεγαιύηεξε γλώζε ηεο Αηζζεηηθήο Φπρήο. ληαο κύσπαο ε Γηαλνεηηθή Φπρή κπνξεί λα έρεη κηα ζνιή εηθόλα ηνπ εαπηνύ ηεο αιιά όρη πιήξε. Έρνληαο ζηξακκέλν ην βιέκκα ηεο ζηαζεξά πξνο ηα θάησ δε κπνξεί λα δεη θαζόινπ ηε κεγάιε αδειθή ηεο, ηε πλεηδεζηαθή Φπρή θαη βέβαηα νύηε θαη θαη ειάρηζην ηνλ παηέξα- Αηνκηθό Πλεύκα. Μπνξεί όκσο λα αθνύεη ηηο θσλέο ηεο πλεηδεζηαθήο Φπρήο θαη λα ηηο αληηιακβάλεηαη ζαλ κηα εζσηεξηθή θσλή, ηε θσλή ηεο πλείδεζεο. Ο παηέξαο-αηνκηθό Πλεύκα έρεη πιήξε εηθόλα ηεο θαηάζηαζεο θαη ηνπ εαπηνύ ηνπ θαη όισλ ησλ πην θάησ. Δκπλέεη ηε κεγάιε αδειθή ηεο νηθνγέλεηαο, ηε γξηά θαη ζνθή πλείδεζε θαη ηηο δίλεη νδεγίεο ζην πώο λα

13 13 θαζνδεγήζεη θαη εκπλεύζεη ηε Γηαλνεηηθή Φπρή θαη λα θαηεπζύλεη ην ζύλνιν ηεο νηθνγέλεηαο. Απνζηνιή όιεο ηεο νηθνγέλεηαο είλαη λα αλέβεη πην ςειά ζηελ θνξπθή ηνπ βνπλνύ, ζηνλ Πλεπκαηηθό Κόζκν ζηνλ νπνίν θάπνηε δνύζε όιε ε νηθνγέλεηα θαη από ηνλ νπνίν έθπεζε θαη απεβιήζε κεηά ην Πξνπαηνξηθό Ακάξηεκα. 1.5 Η κνίξα ηνπ Δηαρεηξηζηή λα είλαη ζηε κέζε κηαο δηειθπζηίλδαο Ζ Γηαλνεηηθή Φπρή βξίζθεηαη ζπλερώο ζηε κέζε ηεο νηθνγέλεηαο θαη βξίζθεηαη ζπλερώο ζην δίιεκκα πνηνλ λα αθνύζεη. Ζ έθεβνο αδειθή ηεο, ε Αηζζεηηθή Φπρή ηεο θσλάδεη ζπλερώο όηη εθεί ςειά πνπ βξίζθεηαη πάλσ από απηή, ράλεη ηελ επθαηξία λα ραξεί ηηο απνιαύζεηο πνπ ππάξρνπλ θάησ ζηελ «πεδηάδα». Γη απηέο ηηο απνιαύζεηο καζαίλεη θαζεκεξηλά ε Αηζζεζηαθή Φπρή ιόγσ ηεο ζηελήο ηεο επαθήο κε ην ώκα. Πξνηξέπεη ινηπόλ ζπλερώο ηε Γηαλνεηηθή Φπρή λα θαηέβεη πξνο ηελ πεδηάδα, πξνο ηνλ Δμσηεξηθό Κόζκν γηαηί «απηή είλαη ε αιεζηλή δσή». Λόγσ ηνπ λεαξνύ ηεο ειηθίαο ηεο, ε Αηζζεηηθή Φπρή είλαη έληνλε ζηηο θιήζεηο θαη ζηηο πξνηξνπέο ηεο πξνο ηε Γηαλνεηηθή Φπρή. Δίλαη γεκάηε ελζνπζηαζκό, πηεζηηθή, θνξηηθή, «επαλαζηάηξηα», θόληξα ζηα «θαηεζηεκέλα». Αληίζεηα ε πλεηδεζηαθή Φπρή, ε κεγαιύηεξε θαη ζνθόηεξε αδειθή ηεο Οηθνγέλεηαο πξνηξέπεη ηε Γηαλνεηηθή Φπρή λα εγθαηαιείςεη ηα ρακειά θαη λα αλέβεη πξνο ηα πάλσ. Γηαηί από ηα πάλσ ε ζέα θαη γη απηό θαη ε γλώζε είλαη πνιύ κεγαιύηεξε. πκβνπιεύεη ηε Γηαλνεηηθή Φπρή λα κε δηαρέεηαη πξνο ηηο ςεπδαηζζήζεηο ηεο πεδηάδαο, δειαδή ηνπ Κόζκνπ ηεο Γπαδηθόηεηαο. Σελ πιεξνθνξεί επίζεο, όηη ιόγσ ηεο ζηελήο ηεο ζρέζεο κε ηνλ Παηέξα-Αηνκηθό Πλεύκα γλσξίδεη όηη ππάξρεη έλαο αλώηεξνο Πλεπκαηηθόο Κόζκνο, έλαο Κόζκνο Μνλαδηθόηεηαο ζηνλ νπνίν βαζηιεύεη ε Αγάπε, ην Καιό θαη ην Αιεζηλό. Πξνο απηό ηνλ θόζκν πξέπεη λα ζηξαθεί θαη ε Γηαλνεηηθή Φπρή. Ζ πλεηδεζηαθή Φπρή ιόγσ ηεο ειηθίαο ηεο θαη ηεο ζνθίαο ηεο είλαη ήξεκε θαη γεκάηε αγάπε γηα ηε Γηαλνεηηθή Φπρή θαη γηα όιε ηελ Οηθνγέλεηα. Αιιά δελ παύεη λα είλαη απζηεξή θαη λα θξίλεη έληνλα ηα

14 14 παξαζηξαηήκαηα ηεο Γηαλνεηηθήο Φπρήο κέζσ ησλ ηύςεσλ ζπλεηδήζεσο. Ζ Γηαλνεηηθή Φπρή είλαη επνκέλσο απηή πνπ βξίζθεηαη ζην κέζνλ ηεο νηθνγέλεηαο άξα θαη ζην ζηόραζηξν ησλ άιισλ, ησλ «θάησ» θαη ησλ «πάλσ». Δίλαη όκσο, ιόγσ ηεο θεληξηθήο ηεο ζέζεο, ν Γηαρεηξηζηήο ηεο όιεο Οηθνγέλεηαο θαη ησλ πέληε. Οη απνθάζεηο ηεο ζα είλαη θαζνξηζηηθέο γηα ην πξνο ηα πνύ ζα κεηαθηλεζεί όιε ε νηθνγέλεηα ηνπ Αλζξώπνπ. Δίλαη ν Γηαρεηξηζηήο. Δίλαη ν Ννηθνθύξεο ηνπ ζπηηηνύ. Μπνξνύλ λα ηελ επεξεάζνπλ νη άιινη ηέζζεξεηο αιιά απηή έρεη ηε δπλαηόηεηα αιιά θαη ηελ επζύλε ηεο ηειηθήο απόθαζεο. Δπεηδή κεγαιώλνληαο έρεη ζπλεηδεηνπνηήζεη όηη πξώηνλ απηή είλαη ν ηειηθόο ξπζκηζηήο ηεο ηύρεο ηεο νηθνγέλεηαο θαη δεύηεξνλ όηη είλαη αξθεηά έμππλε, γίλεηαη ζπρλά εγσίζηξηα. Σείλεη ζπρλά λα ηαπηίδεη ηελ νηθνγέλεηα κε ηνλ εαπηό ηεο θαη λα πξνζθσλεί ηελ όιε νηθνγέλεηα σο «Δγώ». Έηζη ράλεη ζπρλά ηε δπλαηόηεηα λα βιέπεη ηελ νηθνγέλεηα ζαλ ζύλνιν, ζαλ όιν. Υάλεη επίζεο θαη ηνλ πξννξηζκό ηεο νηθνγέλεηαο πνπ είλαη ε πξνο ηα πάλσ πνξεία καθξηά από ηηο θαθνηνπηέο ηεο πεδηάδαο. Ζ πλεηδεζηαθή Φπρή είλαη πάλσ από ηε Γηαλνεηηθή Φπρή θαη θάησ από ην Αηνκηθό Πλεύκα. Μηιάεη ηε γιώζζα ηεο Δζσηεξηθήο Βνύιεζεο. Έρεη ηε δπλαηόηεηα, σο εθ ηεο ζέζεσο ηεο θαη ιόγσ ηεο ζηελήο ηεο ζρέζεο κε ην Αηνκηθό Πλεύκα λα γλσξίδεη ζε πνιύ κεγάιν βαζκό όιε ηελ αλζξώπηλε νληόηεηα. Έρεη πιήξε γλώζε ηνπ Τιηθνύ ώκαηνο, ηεο Αηζζεηηθήο θαη ηεο Γηαλνεηηθήο Φπρήο. Έρεη επίζεο πιήξε γλώζε ηνπ Τιηθνύ θαη Φπρηθνύ Κόζκνπ θαη κεξηθή γλώζε ηνπ Αηνκηθνύ Πλεύκαηνο. Γλσξίδεη επίζεο απόιπηα θαη ηνλ εαπηό ηεο. Ζ πην πάλσ αλαινγία «εθεπξέζεθε» γηα λα γίλνπλ θαηαλνεηέο νη δπλαηόηεηεο γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη άξα θαη γλώζεο ηνπ θάζε μερσξηζηνύ ηκήκαηνο ηνπ αλζξώπηλνπ όληνο. Από ηελ αλάιπζε απηή πξνθύπηνπλ θάπνηα ζπκπεξάζκαηα.

15 Ιεξαξρηθή Πξόζβαζε ζηε Γλώζε Σν θάζε ηκήκα ηνπ αλζξώπηλνπ όληνο ιόγσ ηεο θύζεο θαη ζέζεο ηνπ έρεη δηαθνξεηηθή δπλαηόηεηα γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη πξόζβαζεο ζηε γλώζε. Σν θαηώηεξν ηκήκα, ην Τιηθό ώκα δελ έρεη νπζηαζηηθά θακία δπλαηόηεηα ζθέςεο θαη γλώζεο γηαηί απηέο νη ιεηηνπξγίεο είλαη θαζαξά ςπρηθέο θαη όρη πιηθέο. Ζ Εσηθή Δλέξγεηα ηνπ Αλζξώπνπ, ην Αηζεξηθό ηνπ ώκα δελ έρεη δπλαηόηεηα ζθέςεο ή γλώζεο αιιά κπνξεί έκκεζα λα ζπκβάιεη θαη ζηε ζθέςε θαη ζηε γλώζε. ηαλ κεηαβάιιεηαη ε ξνή ηεο Εσηθήο Δλέξγεηαο κέζα καο πρ ζε θαηαζηάζεηο κεηαβνιήο ηεο ζε πγεία ή ζε αζζέλεηα ηόηε απηέο νη κεηαβνιέο γίλνληαη αηζζεηέο από ηελ Αηζζεηηθή Φπρή θαη ιεηηνπξγνύλ ζαλ Δλεξγεηαθά Δξεζίζκαηα θέςεο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο Γηαλνεηηθήο Φπρήο. Σν ίδην κπνξεί λα ζπκβεί ζε κεηαβνιέο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ελεξγεηαθώλ θέληξσλ (ηζάθξαο) ηνπ Αλζξώπνπ ζε ζπλζήθεο ελεξγεηαθώλ αζθήζεσλ απηνγλσζίαο όπσο αζθήζεηο Γηόγθα, Ρέηθη, εηδηθέο αζθήζεηο αλαπλνήο, καζάδ ηάηζνπ, δηάθνξα ελεξγεηαθά καζάδ, αζθήζεηο δηαινγηζκνύ θιπ. Σέηνηα Δλεξγεηαθά Δξεζίζκαηα θέςεο κπνξνύλ επίζεο λα πξνθιεζνύλ όηαλ ην Αηζεξηθό καο ώκα αληαιιάζεη ελέξγεηα είηε κε ηνλ Αηζεξηθό Κόζκν είηε κε ηα Αηζεξηθά ώκαηα άιισλ Αλζξώπσλ. Πρ όηαλ έρνπκε ηελ «ζεηηθά ειεθηξηζκέλε αηκόζθαηξα» αληαιιαγήο ξεπζηώλ κεηαμύ δύν εξσηεπκέλσλ ή όηαλ γίλεηαη αληαιιαγή αηζεξηθήο ελέξγεηαο κεηαμύ δύν αλζξώπσλ ζηε δηάξθεηα ηεο ζεμνπαιηθήο επαθήο. Τπάξρνπλ βέβαηα θαη ηα αξλεηηθά παξαδείγκαηα όπνπ ην άηνκν λνηώζεη ηελ «αξλεηηθά ειεθηξηζκέλε αηκόζθαηξα» ζηελ παξνπζία ελόο αηόκνπ κε θαθέο πξνζέζεηο. Σν «κάηηαζκα» εληάζζεηαη ζε απηέο ηηο επηδξάζεηο όπσο θαη πνιιά θαηλόκελα δηαίζζεζεο, έθηεο αίζζεζεο θιπ. Δπνκέλσο ε Αηνκηθή Εσηθή καο Δλέξγεηα κπνξεί λα ζπκβάιεη έκκεζα θαη ζηε ζθέςε αιιά θαη ζηε γλώζε. Αίζζεζε κέζσ ησλ ελεξγεηαθώλ καο

16 16 θέληξσλ θαη ηεο Αηζζεηηθήο Φπρήο ησλ εζσηεξηθώλ κεηαβνιώλ ηνπ Αηζεξηθνύ καο ώκαηνο θαη ησλ εμσηεξηθώλ κεηαβνιώλ ηνπ Αηζεξηθνύ Κόζκνπ. Καη ζθέςε θαη γλώζε κέζσ ηεο κεηαθνξάο απηώλ ησλ πιεξνθνξηώλ ζηε Γηαλνεηηθή Φπρή θαη πξόθιεζεο ζθέςεο κέζσ ησλ Δλεξγεηαθώλ Δξεζηζκάησλ θέςεο. Σα ηξία δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηεο Φπρήο έρνπλ δηαθνξεηηθή δπλαηόηεηα ζθέςεο θαη γλώζεο θαη πάιη ιόγσ ηεο ζέζεο θαη ηεο θύζεο ηνπο. Ζ Αηζζεηηθή Φπρή έρεη πεξηνξηζκέλε δπλαηόηεηα ζθέςεο θαη γλώζεο. Ζ Γηαλνεηηθή Φπρή έρεη πνιύ κεγαιύηεξε δπλαηόηεηα γλώζεο ελώ ε πλεηδεζηαθή Φπρή αγγίδεη ηελ απόιπηε γλώζε αιιά δελ ηε θηάλεη. Θα κπνξνύζε θάπνηνο λα ηζρπξηζηεί όηη εθόζνλ ε ζθέςε θαη ε γλώζε είλαη ςπρηθέο ιεηηνπξγίεο ηόηε ην Αηνκηθό Πλεύκα δε ζα έπξεπε λα έρεη ηέηνηα δπλαηόηεηα. Παξόια απηά ηζρύεη αθξηβώο ην αληίζεην. Έρεη ζρεδόλ απεξηόξηζηε γλώζε. Πξόθεηηαη όκσο πιένλ γηα κηα γλώζε πνπ δελ έρεη ζρέζε κε ηελ γλσζηή καο ςπρηθή-δηαλνεηηθή δηαδηθαζία ηεο ζθέςεο αιιά έρεη ζρέζε κε ηελ απην-βίσζε. Σν Αηνκηθό Πλεύκα είλαη «γεησκέλν» ζηε ζπγθεθξηκέλε αηνκηθή ύπαξμε δειαδή είλαη δεκέλν κε ην ζπγθεθξηκέλν ώκα θαη ηε ζπγθεθξηκέλε Φπρή. Αιιά δελ παύεη, σο εθ ηεο θύζεσο ηνπ λα έρεη ηηο πνηόηεηεο θαη δπλαηόηεηεο ηνπ πκπαληηθνύ Πλεύκαηνο. Γειαδή δελ πεξηνξίδεηαη από ην ρσξνρξόλν ν νπνίνο είλαη ζπζηαηηθό ζηνηρείν ηνπ Τιηθνύ Κόζκνπ θαη γη απηό έρεη ηε δπλαηόηεηα λα κεηέρεη, λα είλαη δειαδή έλα κε ην ύκπαλ. Χο εθ ηνύηνπ έρεη ηε δπλαηόηεηα ηεο ζρεδόλ απόιπηεο γλώζεο. Ζ γλώζε ινηπόλ ηνπ Αηνκηθνύ Πλεύκαηνο δε γίλεηαη κε ζθέςε αιιά κε απην-βίσζε, κε απην-ζπλείδεζε, κε κέζεμε.

17 Οη έμη ηξόπνη γλώζεο ηνπ Αλζξώπνπ ρεκαηηθά ζα ιέγακε όηη νη έμη ηξόπνη γλώζεο ηνπ Αλζξώπνπ είλαη: 1.Δξεζηζκόο (Τιηθν-Δλεξγεηαθό ώκα) Σν ώκα απιώο εξεζίδεηαη θαη απηνκάησο αληηδξά ππό ηε κνξθή ελόο αληαλαθιαζηηθνύ ζηα δηάθνξα εξεζίζκαηα ηνπ Τιηθν-Δλεξγεηαθνύ Κόζκνπ. Οπζηαζηηθά δελ πξόθεηηαη γηα ηξόπν γλώζεο αιιά γηα απιή απηόκαηε αληίδξαζε. Έκκεζα ην Τιηθό ώκα ζπκβάιιεη ζηε ζθέςε θαη ζηε γλώζε κέζσ ησλ Τιηθώλ Δξεζηζκάησλ θέςεο. 2.Δλεξγεηαθή Αίζζεζε (Εσηθή Δλέξγεηα ή Αηζεξηθό ώκα) Σν Αηζεξηθό καο ώκα αηζζάλεηαη ηηο κεηαβνιέο ηνπ ηδίνπ ή ηηο κεηαβνιέο ηνπ Αηζεξηθνύ Κόζκνπ γύξσ καο θαη απηέο νη αηζζήζεηο βηώλνληαη από ηελ Αηζζεηηθή Φπρή θαη πξνθαινύλ Δλεξγεηαθά Δξεζίζκαηα θέςεο ελεξγνπνηώληαο ηε Γηαλνεηηθή Φπρή. 3.Αληίιεςε (Αηζζεηηθή Φπρή) Ζ Αηζζεηηθή Φπρή απιώο αληηιακβάλεηαη θαη ελζηηθησδώο ηθαλνπνηεί ηα ζσκαηηθά θαη ηα εμσηεξηθά εξεζίζκαηα. 4.θέςε (Γηαλνεηηθή Φπρή) Ζ Γηαλνεηηθή Φπρή ζθέθηεηαη θαη βάζεη ζρεδίνπ πξάηηεη επεμεξγαδόκελε ηα εξεζίζκαηα ζθέςεο ηνπ Τιηθν-Δλεξγεηαθνύ Κόζκνπ, ηνπ Φπρηθνύ Κόζκνπ θαζώο θαη ηα πλεηδεζηαθά Δξεζίζκαηα θέςεο. 5.Δπίγλσζε (πλεηδεζηαθή Φπρή) Ζ πλεηδεζηαθή Φπρή ζπλεηδεηνπνηεί, έρεη επίγλσζε θαη σζεί πξνο αλώηεξα επίπεδα. Βνεζάεη ηε Γηαλνεηηθή Φπρή λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηηο αλώηεξεο αιήζεηεο θαη ηελ αλώηεξε εζηθή. Mε ηνλ ηξόπν απηό ηελ σζεί

18 18 λα πάξεη απνθάζεηο πνπ ζα εμπςώζνπλ πλεπκαηηθά ην άηνκν. Ζ πλείδεζε δέρεηαη εξεζίζκαηα κόλν από ην Αηνκηθό Πλεύκα. Γειαδή από ηνλ Κόζκν ηεο Μνλαδηθόηεηαο. Ζ δξάζε ηεο αληηζηνηρεί ζηε «Με δξάζε». αλ «Με δξάζε» ελλνώ ηελ απηόκαηε πηνζέηεζε ησλ πκπαληηθώλ Νόκσλ θαη ηεο πνξείαο ηεο δσήο ρσξίο εγσηζηηθέο επηδηώμεηο θαη αηνκηθά «ζέισ». Υσξίο Δμσηεξηθή Βνύιεζε. 6.Μέζεμε (Αηνκηθό Πλεύκα) Σν Αηνκηθό Πλεύκα κεηέρεη ηνπ ύκπαληνο. Γε δέρεηαη εξεζίζκαηα «απ έμσ» γηαηί αξρίδεη λα κεηέρεη ησλ πάλησλ θαη άξα δελ ππάξρεη «κέζα» θαη «έμσ», «εγώ» θαη «απηά». Γηα ηνλ ίδην ιόγν δε «δξα» αιιά κεηέρεη γηαηί εθόζνλ είλαη ηα πάληα ηόηε λα δξάζεη απέλαληη ζε ηη; ην επίπεδν απηό αληίιεςε θαη δξάζε είλαη ην ίδην πξάγκα. Δίλαη κέζεμε ηνπ εαπηνύ- ύκπαληνο. Βάζεη ησλ αλσηέξσ ζα πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε όηη ε θέςε είλαη έλαο κόλν από ηνπο έμη δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο γλώζεο. Γειαδή ηνλ Δξεζηζκό, ηελ Δλεξγεηαθή Αίζζεζε, ηελ Αληίιεςε, ηε θέςε, ηελ Δπίγλσζε θαη ηε Μέζεμε. Ζ θέςε επνκέλσο είλαη έλαο θαηά πνιύ αλώηεξνο ηξόπνο γλώζεο από ηελ Αληίιεςε αιιά θαη θαηά πνιύ θαηώηεξνο από ηελ Δπίγλσζε θαη ηε Μέζεμε. Ζ θέςε ινηπόλ αθνξά θαζαξά ηε Γηαλνεηηθή Φπρή θαη είλαη ν ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηεο. Θα πξέπεη επίζεο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε όηη αλ ηαπηίζνπκε ηνλ Δαπηό καο, ηελ Οιόηεηα καο κε ηε Γηαλνεηηθή Φπρή ηόηε απηόκαηα ηαπηηδόκαζηε κε ηηο ζθέςεηο καο. Καη άξα πεξηνξίδνπκε ην επίπεδν γλώζεο καο ζηα γλσζηηθά όξηα ηεο θέςεο. Αλ όκσο ηαπηηζηνύκε κε ηελ Οιόηεηα ηεο ύπαξμεο καο ηόηε έρνπκε ηε δπλαηόηεηα λα έρνπκε κηα πην ζθαηξηθή θαη αιεζηλή εηθόλα ηνπ πνηνη είκαζηε θαη πσο ιεηηνπξγνύκε αιιά θαη κηα πην ζθαηξηθή εηθόλα ηνπ ύκπαληνο.

19 Η Αξρή ηεο Ιεξαξρίαο ηεο Γλώζεο Ζ κεγάιε πιεηνςεθία ησλ αλζξώπσλ επεξεάδεηαη ζηε ζθέςε ηεο από ηε Μεραληζηηθή Λνγηθή θαη γη απηό ν κέζνο άλζξσπνο «βιέπεη θαη δε βιέπεη». Απηό βαζίδεηαη ζηελ Αξρή ηεο Ηεξαξρίαο ηεο Γλώζεο θαη κε ηε ζεηξά ηεο απηή ε Αξρή ζην πκπαληηθό Νόκν ηεο Ηεξαξρίαο θαη ζην πκπαληηθό Νόκν ηεο Αιήζεηαο. Ση καο ιέεη κε απιά ιόγηα απηή ε Αξρή; ηη «ν θαζέλαο καο κπνξεί λα γλσξίζεη κόλν όηη αληηζηνηρεί ζην Δπίπεδν Όπαξμεο ζην νπνίν θπξίσο δνλείηαη». Ο πξσηόγνλνο ζηε ζθέςε άλζξσπνο ν νπνίνο θπξίσο δνλείηαη ζην επίπεδν ηεο Αηζζεηηθήο Φπρήο άγεηαη θαη θέξεηαη από ηηο ζσκαηηθέο ηνπ νξκέο θαη γη απηό παξακέλεη ζε δσώδεο επίπεδν. Απηό έρεη ζαλ απνηέιεζκα θαη ε γλώζε ηνπ θαη ε πξόζβαζε ηνπ ζηελ Αιήζεηα λα παξακέλεη ζε δσώδεο επίπεδν. Λεηηνπξγεί θπξίσο κε ηελ Αληίιεςε θαη ε ζθέςε ηνπ παξακέλεη ξερή θαη αλώξηκε. Ο κέζνο άλζξσπνο ν νπνίνο δνλείηαη θπξίσο ζην επίπεδν ηεο Γηαλνεηηθήο Φπρήο άγεηαη θαη θέξεηαη από ηηο πξνζσπηθέο ηνπ απόςεηο, ηα Μηάζκαηα ηνπ, ηελ Ηδηνζπγθξαζία ηνπ, ηα Ννεηηθά ηνπ Πξόηππα θαη ηνλ εγσηζκό ηνπ. Ζ ζθέςε απηνύ ηνπ Καηώηεξνπ Αλζξώπνπ είλαη θαηά θύξην ιόγν Μεραληζηηθή ελώ ε αληίιεςε θαη εξκελεία ηνπ θόζκνπ γύξσ ηνπ αιιά θαη ηνπ εαπηνύ ηνπ είλαη επίζεο κεραληζηηθή θαη θαηώηεξε. Γη απηό θαη ππνπίπηεη ζε πάξα πνιιέο πιάλεο όπσο θαη απηέο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ αξρή ηνπ βηβιίνπ όηαλ έγηλε θαηαγξαθή ησλ θπξηόηεξσλ παξαλνήζεσλ όζνλ αθνξά ηελ ύπαξμε θαη ιεηηνπξγία ησλ πκπαληηθώλ Νόκσλ. Ο Αλώηεξνο Άλζξσπνο επεηδή δνλείηαη θπξίσο ζην επίπεδν ηεο πλεηδεζηαθήο Φπρήο ραξαθηεξίδεηαη από ηε Γηαιεθηηθή ή Φπζηθή θέςε. Έλα από ηα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο ζθέςεο είλαη ε απνδνρή ηεο ύπαξμεο θαη ιεηηνπξγίαο πκπαληηθώλ Νόκσλ. Μηα ηέηνηα παξαδνρή είλαη άκεζν θαη αλαπόθεπθην ζπκπέξαζκα ηεο αξρηθήο

20 20 πξώηεο παξαδνρήο. ηη δειαδή ππάξρεη κηα θνηλή αξρή πνπ δηαηξέρεη ηα πάληα είηε απηή νλνκαζζεί Φύζε, είηε ύκπαλ, είηε Θεόο, είηε Γεκηνπξγόο κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη αηηία θαη λόεκα ζην ύκπαλ. 1.9 Οπζηαζηηθή Γλώζε ζεκαίλεη γλώζε θαη επίγλσζε ησλ πκπαληηθώλ Νόκσλ Οπζηαζηηθή Γλώζε ζεκαίλεη γλώζε θαη επίγλσζε ησλ πκπαληηθώλ Νόκσλ, γηαηί απηνί, όπσο ηνπο αλαιύζακε ζε άιια βηβιία, αθνξνύλ ηε Γνκή θαη Λεηηνπξγία θαη ηνπ Αλζξώπνπ θαη ηνπ ύκπαληνο. Τπάξρεη δπλαηόηεηα γλώζεο θαη επίγλσζεο ησλ πκπαληηθώλ Νόκσλ; Ναη, ππάξρεη! Αιιά ηειηθά ζηελ πξάμε πνιύ ιίγνη ηνπο γλσξίδνπλ γηαηί ε γλώζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ λόκσλ απαηηεί πςειό επίπεδν ςπρηθήο αλάπηπμεο. ην ζεκείν απηό είλαη πνιύ ζεκαληηθό λα ζπκεζνύκε ηη ελλννύκε όηαλ ιέκε «λα γλσξίζνπκε» ηνπο πκπαληηθνύο Νόκνπο. Τπάξρνπλ πέληε δηαθνξεηηθά είδε-επίπεδα γλώζεο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηα δηάθνξα επίπεδα ύπαξμεο θαη δόλεζεο ηνπ θάζε αηόκνπ. ην ώκα αληηζηνηρεί ν απιόο Δξεζηζκόο. ηελ Αηζζεηηθή Φπρή ε Αληίιεςε. ηε Γηαλνεηηθή Φπρή ε θέςε. ηε πλεηδεζηαθή Φπρή ε Δπίγλσζε. Καη ηέινο ζην Αηνκηθό Πλεύκα ε Μέζεμε. Ζ απιή Αληίιεςε ηνπ ζέκαηνο πκπαληηθνί Νόκνη δε ζεκαίλεη θαη νπζηαζηηθή γλώζε ηνπο. Σν λα αλαγλώζσ απιώο ηνπο λόκνπο απηνύο δε ζεκαίλεη όηη θαη ηνπο γλσξίδσ νπζηαζηηθά. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ θαλείο απιώο ζθέθηεηαη(θέςε) γύξσ από ην ζέκα. Μπνξεί θαλείο λα γξάςεη θαη κηα νιόθιεξε πξαγκαηεία γηα ηνπο πκπαληηθνύο Νόκνπο αιιά απηό δε ζεκαίλεη όηη έρεη απνθηήζεη θαη Δπίγλσζε γηα ην ζέκα. Δίλαη ην ίδην θαηλόκελν πνπ ζπλαληάκε θαη γηα ηόζα άιια ζέκαηα. Πάξα πνιινί άλζξσπνη γξάθνπλ ύκλνπο ή δηαηξηβέο ή δηαθεξύμεηο πεξί αγάπεο, ειεπζεξίαο, δηθαηνζύλεο θιπ αιιά απηό δε ζεκαίλεη όηη βηώλνπλ θαη ηελ νπζία ησλ ελλνηώλ απηώλ.

21 21 Κάηη πνπ επίζεο έρεη κεγάιε ζεκαζία είλαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε όηη άιιν πξάγκα είλαη ε απιή αληίιεςε ηεο ύπαξμεο ησλ Φπζηθώλ Νόκσλ, άιιν είλαη ε απνδνρή ηεο ύπαξμεο ηνπο, άιιν ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ πώο ιεηηνπξγνύλ ζηελ πξάμε θαη εληειώο άιιν είλαη ην λα θαηαθέξεη θαλείο λα ιεηηνπξγεί απζόξκεηα θαη απηόκαηα βάζεη απηώλ. Να ηνπ γίλνπλ δειαδή βίσκα. Γηα λα γίλεη θάηη ηέηνην ζα πξέπεη ην άηνκν λα εμειηρζεί αξθεηά ςπρηθά, λα θαηαξγήζεη ζε κεγάιν βαζκό ηηο πξνζθνιιήζεηο θαη ηα πάζε ηνπ θαη λα ππεξβεί ηηο ηδηνζπγθξαζηαθέο ηνπ επηδξάζεηο θαη ηα ζέισ ηνπ. ηελ πξάμε, ζηελ θαζεκεξηλή δσή ν κέζνο άλζξσπνο ζπλήζσο παξαπαίεη αλάκεζα ζε ηξείο θαηεγνξίεο πιάλεο όζνλ αθνξά ηνπο πκπαληηθνύο Νόκνπο. ηελ πξώηε θαηεγνξία ππάξρεη ν άλζξσπνο πνπ δελ αζρνιείηαη ή αξλείηαη ηελ ύπαξμε όπνησλ πκπαληηθώλ Νόκσλ. ηε δεύηεξε θαηεγνξία ππάξρεη ν άλζξσπνο πνπ πηζηεύεη ζηελ "Δπηζηήκε", ζεσξεί απηνλόεην όηη ππάξρνπλ Φπζηθνί Νόκνη πνπ θπβεξλνύλ απόιπηα ην Τιηθό ύκπαλ αιιά εληειώο παξάδνμα είηε αξλείηαη ηελ ύπαξμε ηνπ Φπρηθνύ θαη Πλεπκαηηθνύ Κόζκνπ είηε ακθηβάιιεη γηα ηελ ύπαξμε λόκσλ ζηα επίπεδα απηά. ηελ ηξίηε θαηεγνξία ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ δειώλνπλ θαη είλαη ζξεζθεπόκελνη, απνδέρνληαη ηελ ύπαξμε Θενύ θαη άξα θαη πκπαληηθώλ Νόκσλ αιιά εληειώο παξάδνμα ζεσξνύλ όηη ν Θεόο θπβεξλά ην ύκπαλ κε βάζε απηνύο ηνπο Νόκνπο θαη όηη πνιύ ιίγν ή ειάρηζηα εκπιέθνληαη νη ίδηνη ζην ζέκα απηό. ηη ειάρηζηα επεξεάδεη απηή ε λνκνηέιεηα ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. Ή όηη είλαη ηόζν "άβπζζνο ε ςπρή ηνπ Αλζξώπνπ" θαη ηόζν "αλεμεξεύλεηαη αη βνπιαί ηνπ Τςίζηνπ" ώζηε ιόγσ αδπλακίαο γλώζεο ην ζέκα δελ ηνπο αθνξά.

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΜΙΑΜΑΣΙΚΗ ΙΓΙΟΤΓΚΡΑΙΑΚΗ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ -Μηαζκαηηθή Ηδηνζπγθξαζηαθή Φαξκαθνινγία -Μηαζκαηηθό Ηδηνζπγθξαζηαθό Ηζηνξηθό

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες

Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Τόμος A Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Χίλιες και Μία ΙΑΣΡΙΚΔ ΠΛΑΝΔ ιδωμένες με ηο μικροζκόπιο ηης Ολιζηικής Σκέψης ΤΟΜΟΣ Α Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος A

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος A Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος A Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σφκνο Α Πεξηγξαθή ησλ Αλζξψπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηψλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξφο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Αλαζηαζία Λνύε Λεκεζόο 2011 ii ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο όξαζεο κεηαμύ ησλ αηζζήζεσλ, έρνπκε επεθηείλεη κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηνπ «βιέπσ» θαη ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνπκε. Σηηο ζπδεηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Θεατρολογία και Θστορία

Θεατρολογία και Θστορία Θεατρολογία και Θστορία Θ. ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΑΖΗΣ Δώζηε κνπ ηελ άδεηα, θπξίεο θαη θύξηνη, λα εθθξάζσ αξρηθά πξνο όινπο ζαο ηελ επγλσκνζύλε κνπ γηα ηελ ηηκή πνπ κνπ γίλεηαη ζήκεξα. Επηηξέςηε κνπ λα επραξηζηήζσ απ

Διαβάστε περισσότερα

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης Οδηγός για Εφήβους και Γονείς Σεξ, Έρωτας και Αγάπη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ 1.1 Ζ αθνξκή: «ε ζηξηκκέλε θαζεγήηξηα ηεο Βηνινγίαο» 1.2 Ζ ζεκαζία ηνπ θιίκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο Ολεηξεύηεθα πσο ήκνπλ κηα πεηαινύδα πνπ πεγαηλνεξρόηαλ ζηνλ αέξα θαη δελ ήμεξε ηίπνηα γηα ηνλ Τζνπάλγθ Τζνπ. Κάπνηε ν Τζνπάλγθ Τζνπ νλεηξεύηεθε πσο ήηαλ κηα πεηαινύδα, κηα πεηαινύδα πνπ πεηάξηδε, έλησζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Ο Παγθόζκηος θαη ο εκαζηοιογηθός Ιζηός: Προζζήθε εκαζηοιογηθής Πιεροθορίας ζε HTML ζειίδες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική

Ομοιοπαθητική Ιατρική Εισαγωγή στην Ομοιοπαθητική Ιατρική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 1.1Ση είλαη; 1.2Ση ζεξαπεχεη ε Οκνηνπαζεηηθή; 1.3 Θεξαπεπηηθά

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Γεληθέο πιεξνθνξίεο Ο όξνο «Δηδηθή Μαζεζηαθή Γπζθνιία» εηζήρζε ην 1963 Πξνηάζεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης

Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης Δρ. Κωλζηαληίλος Καιοβρέθηες Σχκβνπινο & Δπηζηεκνληθφο Υπεχζπλνο Δθπαίδεπζεο ηνπ Getcoding ηεο HePIS Τίηιος πρωηοηύποσ: Getcoding γηα όιοσς Τα πρώηα βήκαηα ζηολ θόζκο ηοσ θώδηθα

Διαβάστε περισσότερα

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη πκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 Ζ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ζρεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Τεχνη και Επιστημη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ Σέρλε θαη Δπηζηήκε ζηε ιήςε ηνπ Ηζηνξηθνύ από ηνλ νκνηνπαζεηηθό γηαηξό Άζσο Όζσλνο Ηαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα