Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος)"

Transcript

1 ΝΙΑ Ο }'Σ ΤΑ Ερπ ψα Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) Του Αλέξανδ ρου Γ. Οικονόμου Αρ χιτ έκ τ ονα Μ ηχανικού Η δυτική όψη ΤΟ\ ' γι ΙΟ \1 απ ό ΤΩγ δρ όμο. Δ ιακρϊνε ται ο γιίρθηκιι ς. Α. Κάποια ιστορ ικά στοιχεία ΡΟΜΟΥ / Ε ΓΕΡ ΘΗ ΤΩ ΟΡ ΙΑΣ Α ΓΙ Ο Υ Μ ΗΝΑ 1715'". ΑΝ Η Η πληροφορία όμως αυτή Η ι στορ ία το υ Ν αο ύ το υ Τιμ ίο υ Π ρ ο δ ρ ό μ ο υ σχε τι κά μ ε το έτος ανέγερσης δε ν έχε ι γίνει μέσα στη ν πόλη τη ς Νάουσας ( Μέ σα Π ρ ό δρ ο δυνατόν να διασταυρωθεί. Π άντως μ έ σα στο ναό μος) η χρονολόγ η ση των φορητώ ν ε ι κόνων φτάνε ι - μετοχ ίο υ τη ς ομ ώνυμη ς Μ ονη; του Τιμίου Π ρ ο δ ρ όμ ο υ ( Έξω Π ρ όδρομο ς ) που β ρ ίσκ εται μέχρ ι το σε απόσταση καταστοοφη τη ς Νάουσας κατά το 4 μόλις χ ιλιομέτρων προ ς τα βόρε ι α τη ς πόλητ; είναι αναπόσπαστα συ νδε δε μέν η μ ε τ η γενικότερ η ιστο ρ ία τόσο τη ς μ ο νή ; όσο και τη ς Ν άο υ σας. Σ ε μ ια πο λύ ν ε ώτ ερ η ε π ιγοαφη πο υ υ πάρχε ι π άνω από το δ υτι κό προστώο του ναού μ ετοχ ίο υ τη ς μον ή; μ έσα στη ν πόλη τη ς Ν άου σας αναφέρεται: ' ΊΕ Ρ ΟΣ ΝΑ ΟΣ / Τ Ι Μ Ι Ο Υ ΠΡΟ Δ - 24 / π ρ ι ν από την ε π αν ά σταση κα ι Από την καταστροφ11 αυτή μό νο το μετό χ ι τη ς Μ ονή ; Πρ ο δ ρ ό μ ο υ μέσα στη Νάουσα δι ασώθ η κ ε, μαζ ί μ ε τα γυ ν αι κόπαι δ α πο υ ε ίχαν καταφύ γει εκεί.( 1) Κάποια πα ρ άδο ση αναφέρε ι ότι α υ τό έγινε με ειδ ι κ ή εντολή του Εμπού Λουμπούτ. μετά από παράκληση το υ φυγά ναο υ σα ίο υ προ -

2 Ερε υνα ΝΙΑ ΟΥΣ ΤΑ Υ-ρ ίτο υ Μ ά μ αντ η ( Δραγατά) που το ν βοήθ η σε βλεψε ι; οικε ιοποι ήσεω; των δι κα ιω μάτων τη ς στη ν Υ-ατάλη ψ η τη ς πό λη τ, γ ι ατί ε κ εί είχαν ειδο- Μ ον11 ς Π ρ ο δ ρό μ ου φαϊνετα ι ότι ατο νού ν (7) και πο ι ηθεί να Υ-αταφύγ ουν ο ι συγγ ε νε ίς το υ σε παύ ο υν στη συν έχ ε ια, και λόγω τη ς ε π ε μ β άσε ω ; περίπτω ση ε ι σ βο λή ; των το ύ ρκω ν. Π άντως, μ έ - το υ Ο ικ ου μ ενικ ο ύ Π ατρ ια ρχ είου, κ αι λόγω τη ς χρ ι το ήδη ε ντε ινό με νη; β ο υ λγαου.ή ; εξαρχ Ι Κ 11ς π ρ ο πο υ άρχ ισε η ανακατασκευ ή των άλλων ναών τη ς πόλης. ήταν ο μ όνο ς τόπο ; ε κυ-λησιασμού όλων των ν αο υσα ϊων. (2) παγάνδα; στη Μ ακ ε δο ν ία. (8) Μ ετά την υπαγωγ ή τη ς μ η ΤΡΙ Υ-11ς μον ή; το υ Η Μ ον11 το υ Π ρ ο δ ρ ό μ ο υ όπως και το μ ετόχι τη ς μ έσα στη Νάο υσα, άγνωστο από πότ ε, Π ρ οδρό μο υ στη ν Μητρ όπολη Β ε ροίας και Ναο ύ βρί ση ς, το μ ετόχ ι λειτουργε ί ως παρεκκλή σι το υ σκονται μ έχρι τα μ έσα το υ 200 υ αι.( 1950) υπό ενορ ιακ ού ναού του Αγ ίου Μηνά τη ς Νάουσας. (3) την πν ε υ μ ατυτή, αλλά και δ ι αχειριστι κ ή δικα ιο Μ άλιστα, μετά τη ν καταστοοφή το δοσία τη ς Μητρ όπολη ς Β οδ ενων (' Εδ ε σσας ). το υ Αγίου Μη νά. Υ-αι μ έχρ ι την ανο ι κο δόμ ηση (4) Η παρου σία στην π όλη αυτο ύ το υ μ ετοχίου προ του ν έ ο υ ναού το ξε νού σε κ άπο ι α δυσανασχ έτη ση στο υς ΠΡΟ Υ-ρί λε ιτουργούσε ω ς ενοο ιωω ; ναό ς. 1972, ο 1947 το υ ν αού Ι. Ν αός το υ Πρ ο δρό μ ο υ (9) το υ ς τη ς Κοινότητας Νάουσας. Και το ύτο διότι τα ο ι κ ον ο μ ι κά έσο δα το υ μετοχϊου, τα οπο ία δ ε ν ή ταν όπω ς φαίνεται λίγ α, δ ιοχ ετε ύ ονταν μέσω τη ς Μον11ς Π ρο δ ρό μ ο υ σε έργα τη; Μητροπό Β. Η Αρ χιτεκτ ον ική τ ου Ν αού λ εως Βο δ ενω ν. Γι α να ανακόψουν αυτήν τη ν Ο ν α ός β ρ ίσκ ετ αι στ η ν κ ε ντρι Κ Ι1 π ε ριο " δ ια ΡΡΟ 1Ί" ο ι ναουσαϊο ι έκτι σαν παρ εκκλή σι, χ~ τη ς πόλ η ς α νά με σ α στ ο υ ς ε ν ορ ιακού ς τον λεγ όμ ενο " Μ ι κρό Π ρ ό δ ρ ο μ ο ", κοντά στο ν α ο ύ ς τη ς Π αν αγ ία ; και τ ο υ Αγίο υ Μη ν ά. μετόχ ι. στη ν π ε Ρ ΙΟΧ Ι1 τη ς Π αναγ ίαξ, Το Υ- υρίω ς κτίριο έχε ι ε ξωτ ε ρ ι κές δ ιαστ ά (5) α λλά η απ ή χη ση τη ς πρ ο σπά θ ε ι ας αυτι1ς των ΠΡΟΥ- ρ ίτων σ εις 12.50μ Χ μ και ε μ β α δό ν. μ αζ ί μ ε της κάπο ια πρ ο σετ ϊσμ ατ α, π ε ρ ί τ α άουσας στου; πι στο ύ ; δ εν ήταν σημ αντι κή μ2, ε νώ ο νάρθη κά ς το υ σε σχή μ α Γ έχ ει πλάτος Το μ ε την υποστή ρ ι ξη το υ Μ ητρ οπολίτου Β εροίας Π ο οκοπϊου ( ) ο ι ναουσαίο ι Υ-αταλαμ β άνο υ ν δια τη ς β ίας το μετόχι. Στον περί τ α 4.00 μ. Ε ίναι σ α φ ω ; μι κ ρ ό τ ε ρ ο ς από του ς άλλο υς γε ιτον ι κού ς το υ ε νοο ι ακο ύ ; ναο ύ ς, αλλά α ρκ ετά μεγαλύτερο ς από το υ ; υπό - ανέκδοτο" Κώδ ικα λο γαρ ιασ μών τω ν ε π ι τρ όπων του Π ρ ο δ ρ ό μ ου" ε μπε ρ ιέχ εται ε π ι στολή το υ Εφ έ σο υ Αγ αθαγγέλου 1893). του ( το πο τ η ρ η τ ο ύ Ο ι κου μ ενι κο ύ Θρόνου, όπου πρ οτρ έ π εται ο Β ε ρ οίας Π ρ ο κόπ ιο να "αποστει'πά σης επεμβά σεως επι' της πε ρι' ης ο λόγος ε κ κλ ησι'α ς κ αι πα ρα δώ ταύτην εις το υς επιτρ ό πους της Μονιίς εις ην αιηίκ ει '', (6) Τό σο η Υ- ατάλη ψ η. όσο και ο ι Ο πλάγι ο ; ν(ίρθηκ«; «πό την νότι α ;τλε ι 'ρά του ναού. 25

3 Ερευνα ΝΙΑΟ)'ΣΤΑ λοιπους μι κρούς ναούς της πόλης (Αγ. Π αρ α σκευή, Αγ. Τριάδα, Ευαγγελίστρ ια. Υπα παντή ). Π ρ όκ ε ιται γ ι α μια τρίκλι τη βασιλική με στέγ η κ ε ρ α μ ο σε επή δίρριχτη, η οποία απο λή γει σε αποτμ ήσει; α νατολικά και δυτικά. Ο ν αό ς δ ιαθέτε ι προστώο (νάρθ ηκα) στη δυτικι1 και στη νότι α πλευρά του, προς ανατολάς δε προεξέχει η κόγχη του Ι ε ρ ο ύ.ο ι π ε ρ ιμ ετρ ικο ί το υ τοίχοι, από ακανό Ο νότι ο ; νιί. ρθη κ ας. Δι ακ ρ ίνεται η υπ ε ρ ύψ ωση ΤΙΕ στέγη ; στο ση μ ε ίο τ/; ε ι σό δου, νιστη πωρολιθοδομ ή, η οποία δυστυχώς επι - χρίσθ ηκε εξωτερ ικά πρ όσφατα, έχουν πάχος πε χώρου και από σειρά ξυλίν ων υποστυλω μάτων ρί το κατά μήκος του δρόμου, και περιφράσσεται με 1.00 μ. Το γήπ εδο πάνω στο οποίο είναι κτισμ ένο το κτίριο παρουσιάζε ι σημαντική υψο μετρική δια φοράμεταξύ της δυτικι1 ς (σε ψ ηλότερη στάθμη) και της ανατο λική; του (σε χαμηλότερη στάθμη) πλε υράς. Ως εκ τούτου, τα ισόγεια μέρη του ναού οργανώνονται σε δύο - τρ ία βασικά δ ιαφορετικά επίπεδα. που επικοινωνούν μεταξύ του ς με κλί μακ ες. Ο ρ ι ζοντιογ ρ αφ ι κά, αλλά και υψομ ετρικά διακρίνονται προς δυσμάς και προς νότο ο νάρ θηκας σε σχήμα Γ (σε δύο στάθμες), στο ίδιο περίπου επίπεδο με τον δυτικό νάρθ ηκα ο πρό ναοτ, πάνω από τον οποίο υπάρχει ανώγειος γυναυιωνίτη τ, ο κυρίως ναός, αρκετά χαμηλότε ρα και το Ιερό ΒΙ1μα με την απαρ α ίτητη κόγχη προς την ανατολή, σε μικρ ή υπερύψωση σε σχέ ση μ ε τον κυρίως ναό. ιδια ίτε ρα π ερίτεχνο μεταλλικό κιγκλίδω μα. Αρ χικά φα ίν εται ότι βρισκόταν στο ίδιο επ ίπ ε δ ο μ ε τον δρόμο που διέρχεται μπροστά του (τη ν ο δό Προδρόμου), σήμερα όμως βρίσκεται σε ελα φρώ ς χαμ ηλότ ε ρη στάθμη απ' αυτόν λόγω υπερυ ψωσεω; του τε λε υταίου. Ο η μ ιυπα ίθ ρ ιο ς αυτός χώρος συ νδέεται με αντίστοιχο τ έτο ιο χώρ ο που καλύπτε ι την νότια πλευρά του ναού και " β λέ π ει" πρ ο ς τη ν αυ λή που δια μορφώνεται σ' αυτη ν την πλευ ρά. Η στάθμη αυτού το υ χώ ρου ε ίναι ελα φρώς χαμηλό τ ε ρη από την Ο νάρθηκας ε ίναι ημιυπαίθριος χώρος που στάθμη του δυ καταλαμβάνει τη ν δυτικι1 πλευρά του ναού, ενώ τικού νάρθηκα, στο τμ ήμα του αρ ιστερά τη ς κ εντρικι1 ς εισό δου η δε στέγ η του υπάρχει κλειστός χώρος που περιλαμβάνει το είναι κ εραμο κλιμακοστάσιο προς τον γυναικωνίτη, καθώς σκ επή; μονό και το εξομαλογ ητήρ ιο του ναού, που αποτελεί κλινη και συν μεταγενέστερ η προσθ ήκη. Καλύπτ εται με ανε δέεται με τη ν ξάρτητη από το υπό λο ιπο κτίριο τρ ίρ ρ ιχτη στέγη, στέγη του άλ πο υ φέ ρεται από την τοιχοποιία του κλ ειστού λου νάρ θ Ι1 κ α. 26 Η ανατολ ι κή όψη μ ε Tll" κ6γχη ΤΟ1' Ι. ερο 1'.

4 Ερ ευ να ΝΙΑ ο}'σ ΤΑ Π ρ ο ς αυτή ν τη ν πλε υ ρά ανο ίγεται και η δεύτερ η ( πλάγ ια) ε ίσο δ ος το υ ν αού που ο δ ηγεί μ έσω με ρ ικών κατι όντων ανα βαθ μ ών κατ' ευθείαν στον κ υρίως ναό. Εντύπωση προκαλε ί το γεγονός ότι η πλάγ ια αυτι1 ε ίσο δος, πάνω από τη ν οποία υ π άρχ ει αβαθ ή ; κόγχη με τη ν ε ι κόνα το υ Προ δρ όμ ου, τον ίζ εται ιδ ι α ίτε ρ α με την ειδ Ι Κ Ι1 αετω μ ατικι1 υπερύψωση τη ς ε π ι κάλυψ η; το υ νάρ θη κα κατά ~01 κoς του άξονα κίν ηση ς των π ιστών γ ια τη ν ε ίσο δο - έξοδο από τη ν πύ λη αυτή. Ο πρόναος είνα ι αρκετά στ ενό ς, καταλαμ β άν ε ι ο λό κλη ρ η τη δυτικι1 πλ ε υ ρ ά, β ρ ίσκ εται σε υψ ηλό τε ρ ο ε πίπεδο σ ε σχέση μ ε τον κυ ρ ίω ς ν αό, και συνδέεται με αυτόν με κάπ ω ς στε ν ή κατι ο ύ σα κλ ίμακ α ε ννέα ανα βαθ μ ών. Οπτικά οι δύ ο χώροι ε π ικοινωνούν μ έσω σε ιράς ανο ιγ μάτων που δη μ ιουργού νται μ εταξύ των ξύλινων λ επτών υπο στυλωμάτων πο υ φέρου ν το δάπ εδ ο του γυναι κων ίτη που β ρ ίσκ εται ακρ ιβώς από πάνω, το υ συ μπαγ ούς στηθαίο υ και ενός συμπαγούς οριζο ντ ίου ε π ι στυ λίο υ, που γ ια άγνω στο λόγο π ε ρ ιο ρ ίζει το ελεύ θερο ϋ ψο ; αυτών των αν οιγμάτων. Ω ς ε κ τούτου, το ελεύ θε ρο ύψο; το υ πρόναου δεν Λπ ο ψη το υ κ εντρ υω ύ κ λϊτου; από το ύψ ο ; του π ρονά ου, είναι μ εγάλο, γεγονός που ε παυξάνε ι το στοιχ ε ίο του εντυπω σιασμού, όταν ο ε π ισκέπτη ς π ερνά, / ι Γ ε ν ι κ ή άποψ η του ε σω τεο υωύ το υ ναο ύ «πά τον γ υ να ι κω νίτη. 27

5 Εο ε υ}ια ΝΙΑ Ο }'Σ ΤΑ '" Ο γ l ' ν ω κω ν ίτη;. Ο πρ6ν( ω;., κ ινο ύ μ ε νο ; καθ ο δ ι κά. από το χιδρο αυτό στον κ υ ρίω ς ναό. μ ε το πολύ μεγαλύτε ρο ύψος. Ο φρό)ς π ρο; τον κυρίως ναό και ορίζ εται προς τ ην χω ο ο ; αυτός δ εν έχει άλλο εξωτερ ικό άνο ιγμ α πλ ευρά αυτ ή μ ε μια σει ρ ά οοθογω νιε ήξ δ ιατ ομ ή; πλην τη ς δυτ ι κ ή; ε ισό δου. Στο νότια τοίχο το υ ξ ύλι ν ων υπο στυλω μάτω ν ( σ ε αντι στοιχία μ ε τον υπάρχ ει αν ηρτημ ένη μια μεγάλη σύνθεση σε μου ισό γειο π ρ όνα ο ) πο υ φέρου ν σύν θετα τοξ ωτ ά σαμά. φερμέν η από τα Ι ε ροσό λυ μ α το με τη ν ε π ι γ ο αφη "Χ' 'Γλl γ()ρloς:ιω ά ννου, Προσκ υ l'ψ{ς του ΠΓ.η 'α γiό υ κ αι 2wοδ r5χο v Τ(χ φο υ: 1853". ε π ι στύ λ ια (τρία στο κ εντ ρικ ό κλίτο ς και αν ά δύ ο στα πλάγ ια κλίτη). Στον κυρίω ς να ό τα τρία κλίτ η χω ρ ίζονται μ ε Ο γυνα ικωνίτ η ς βρ ίσκεται ωω ιβω; πάν ω από πιξύ το υ ς μ ε δ υ ο σει ρ έ ς από τέσσ ερ ις ρ αδιν ο ύ ς τον πρ όν αο. και σ' αυ τό ν οδ ηγεί μ ια ξύ λ ι ν η κ λ ί ξύλ ινους κίον ες κυκ λικ11ς διατομ ήξ, διαμ έτρ ου μ ακ α ε σωτερ ικ ή από ταν πρόναο. Π ρ ο ε ξ έχ ε ι ε λα μ. Στους τ ελευταίους κάθ ε σε ιράς στη ρ ίζε - Γ ενική άποψ η ΤΟ1 ' ναοϋ από το κ εντρ ικ 6 κλίτο; π ρο ; το γ υνα ι κω ν ϊτη. 28

6 Ερ ε υνα ΝΙΑ Ο1'Σ ΤΑ τα ι το ξύ λ ινο τ έμπλο. Όλοι ο ι κ ίον ε ς στον κεντρ ικό χώ ρο το υ ναο ύ ε ίναι ε π ι χρ ι σμ ένοι και β αμμ ένοι, κ α ταλή γο υν σε γύψ ι νο κιο νόκ ρανο μ ε απλό φυτυω διάκοσμο, και υπο βαστά ζουν, κατά μ l1κσςτο υναού, τοξοστοιχίε ς μ ε ημικ υκλι κά τόξα. Τα τόξα αυτά α π οτ ε λο ύν μ άλλον δι ωω σμητικ έ ς επικαλύψ ε ις α πό ε π ιχρ ισ μ ένα με κονία μα ξύλι να σαν ίδ ια 11 πηχ ά κια τω ν απλω ν ο ρι ζοντί ων ξύ λ ι νων δοκ ών μ ε τα αντίστοιχ α π οοοκ ε φ αλα, πο υ Η «νωταοάσ ταο η nl ; Στω'ρωση ; στο ψηλοτερο ηιημ«το1 ' τέμπλο». φέ ρ ονται επ ί των κιόν ων, και πο υ πάν ω το υ ς ε δ ράζεται η ξυλο κατασκ εω1 τη ς στέγη ς. Ακρ ιβ ώ ς π άν ω απ ό την τοξοστο ι χία αυ τή υπάρχει ανάγλυ φη διωωσμητική ταινία - πλοχμός μ ε κληματό βεργ ες έ μφορτες με σταφύ λ ια. Ακόμ η, πάνω από κάθ ε κιον όκρανο υπάρχε ι ε λλε ΙΠΤΙΚ11 ς μορ φή ; ανάγ λυ φο μ ενταγιόν, μ έσα στο οποίο είναι ζωγραφ ισμ ένα τρία αστεράκ ια. Το κ εντρ ικό κλ ίτος το υ ναο ύ είναι πλατύτ ε ρ ο και έχε ι μ ε γαλύτ ε ρο ϋ ψ ο ; από τα δύο πλαϊνά. Το δάπ εδό του εί ναι παλι ό και α πο τελε ίτ αι απ ό μ ε γ άλ ε ς ορ θ ο γ ώ νι ε ς π λάκ ε ς λευ κο ύ μ α ρμ ά ρου, χωρ ίς κα ν ένα ιδια ίτε ρο σχέδιο. Η οοο φή του ε ίναι 0- ριζόντια, κ α τ ασκε υ α σ μ έ νη από ξύλι ν ες λεπτοσανϊ δ ε ς, και απο τ ε λ ε ίται α πό Η εσω τ ε ρ ι κ ή ό ψη το υ τέ μ π λου χωρίς κ ιιμμιι{ ε ;τεξεργιισίιι. τ έσσ α ρ α μ ε- Ά ποψ η το υ Τέμπλου όπου διιικ ρίν ε τω η κλίση των α νώ τερω ν σε ιρι ίι ν ε ικόνω ν. 29

7 Ερε υνα ΝΙΑ OlΊΤΑ ματα έχουν π ιο εξ εζη τη μένες μορ φολογικ έ ς δια μ ορ φώ σεις, περ ιλαμ βάνου ν δε και εικ ονογρα φ ή σε ιξ. Το εσωτερ ικό του κυρίως ναού φωτίζ εται από δυο σει ρ έ ς πα ρα θ ύ ρ ων που ανοίγονται στους δύο πλάγ ιου ς εξωτερ ι κο ύς το ίχο υ ς. Τα παράθυ ρα των κ άτω σε ιρών είναι λιγότερα (δύο απ ό τη νότι α πλε υ ρ ά και τρ ία από τη β ό ρ εια), αλλά σχετι κά μεγαλύτερα από ε κείνα των πάνω σε ι ρών (ανά πέντε σε κάθε πλευ ρά, και σε αντιστο ι χία μ ε τι ς ε σωτερικές τοξοστοιχ ίε ς ). Γ ια τη ν καλύτερη δ ιάχυση το υ φυ σ ικ ο ύ φωτός η πο δ ι ά ιι των παρα θύρων τη ς ε πάνω σειράς έχ ε ι αποτμ η θεί λοξά κατά την ένν οια το υ πάχο υ ς το υ το ίχο υ., - Δύο ακό μη πα ράθ υ ρ α ανο ίγονται ανά ένα ψη λά στο κ έντρ ο του ανατολ ι κού (πάνω από την κόγ χη) και το υ δυτικο ύ το ίχου «(ΠΟ γυ ναικωνίτ η ). Αντ ίθ ετα, η κόγχη το υ Ι ε ρ ο ύ είν αι " τυφλ η". ο ά μ βω να; μ ε τι; φ υτι κ έ ; δ ιωωσ μ ηο ε ι; στη θωράκ ια. γάλα φατνω ματα (τρία τετρ άγ ωνα και ένα ορθο γώνιο), το καθένα από τα οποία περ ιλαμβάνει ένα δ ιαφορ ετικό ανάγλυ φο διακοσμητικό μοτί βο, που δη μιου ργ ε ίται μ ε πηχάκια. Τα φατνω μ α τα αυτά δ εν συσχετίζονται καθόλου με την κατά μήκος διάταξη των κιόν ων, οι οπο ίοι, λόγω του αρ ιθμο ύ το υ ς, δημιου ργ ούν από π έντε αψ ιδ ωμα τα σε κάθ ε κιονοστοιχία. Αντίθετα, το μ έγε θος του καθενός από τα τρία τετράγωνα καθορίζεται από το πλάτο ; το υ κ εντρικού κλίτους, ε νώ το τ έτα ρτο ορ θογώνιο καλύπτ ει τον υπόλοιπο χώρο που περ ισσεύε ι. Αν άλογ α είναι κατασκ ευασμέ ν ες και ο ι ορο φ ές στα δύο πλάγια κλίτη, η μοο φη του ς ό μ ως ε ίναι πολύ απλούστε ρη, και μόνο στο μέσον το υ μη κου; το υ ς διαμ ο ρ φών εται με πη χά κια δ ιακοσμητικός ρόδακας. Η μορφή αυτή τη ς ο οο φή; το υ ναού προοιωνίζει την αντίστοιχη διαμόρ φωση της οοοφή; στον ν ε ότ ε ρο γ ειτονικό Ι. Ναό τη ς Π αναγ ϊαξ, όπου τα σχ ετικά φατνω- 30 Ο Δ εσποτικ ό ; Ορ 6 νο ;.

8 Ερευνα ΝΙΑΟ}'Σ ΤΑ Το τ έμπ λο τ ο υ ναο ύ είναι ξύλ ι νο, μ ε σχετικά απλές ξύ λινες διακοσμήο ε κ, και τριμ ε ρή καθ ' ύ ιρο; οργάνωση. Στη ρ ίζ εται στου ς δύο τ ελ ε υ τα ίου ς κ ίονες των κ ιονοστοιχι ών που ορίζουν τα τ ρ ία κ λ ίτη. Η χα μ ηλότερ η ζώ ν η π ε ρι λα μ βάν ε ι την Ωρα ία Πύλη και τις δύο πλαϊνές ε ισόδους του Ι ε ρού, καθώς και τι ς μ εγάλ ε ς δεσποτικ έ ς εικόν ε ς. ανά τ έσσε ρις δ εξ ιά και αρι στερά τη ς Ω ρα ίας Πύλη ς, τοπο θ ετη μ έν ε ς πάνω από απλά ταμπλα δωτά θωράκια. Κάτω από κάθ ε μεγάλη ει κό να υπάρχει μία μυω ή π ρ οσκ υνημ ατι κή, που είν αι συνήθω; μ ικρογραφία τη ς μεγάλης. Η επό μ ενη ζώνη αποτ ε λ ε ίται από ξύλ ινα κυ μάτια με τα οπο ία ο τεχν ίτη ς - κατασκ ευαστ ή ; του τέμπλου ε π ι δ ιώ κε ι να δ ώσ ει μι α κλίση προς τα έξω σε όλο το ανώτ ε ρο μ έρο ς, ώστε οι μικρές εικόνες, εν σε ιρά τοποθ ετη μ έν ε ς, που αποτελούν και την τρίτ η οριζό ντια ζώ ν η. να μπορούν να ειδωθούν πιο εύκολα από το μάτι του παρατηρητή που έχει πλη σ ιάσε ι στο τ έμπλο. Παρ ' όλα αυτά δυστυχώς δε ν είναι εύκολο να παρατη ρήσ ε ι καν ε ίς τις ε ικόνες αυ τές γ ιατ ί είναι εξαιρε τικά καπν ισμ έ νες από τι ς καντή λ ε; που κρ έ μονται από κάτω και ακό μη χρησιμοποιούν λάδ ι για να κα ίν ε. Πάντως φα ίν ετ αι ό τι εδώ αντιπροσωπεύο νται διάφορες τεχνοτροπ ί ε ς, ζωγράφοι, και εποχές. Το σύνολο επ ι στέφεται από δύο ανάγλυφες δ ια κοσμη τ ικές τ αινί ε ς μ ε φυ τικά θέ ματα, η ανώτερη από τις οποίες είναι και δ ιάτρ η τ η, σαν δαντ έλα. Τ έλος, στο ψηλότ ερο σημ είο του τ έ μπλου βρ ί σκεται η αναπαράστασ η τη ς Στα ύ οωση ξ, που αποτε λείται από έναν ξυλόγλυπτο π ε ρ ίτεχνο σταυρ ό μ ε τ ρίλο β α ά κρα, που περιλα μβάνει ε κτός από τον Εστα υ ρω μ ένο στο κέντρο, τ έσσ ε ρι ς ακόμ η παραστάσε ι ς αγγέλων στους λοβούς των κεραιών το υ. Την σύνθ ε ση συ μπληρώνουν δύο αν ε ξά ρτη τε ς όρ θ ιες ε ικόνες τη ς Πα ναγ ία ς και του Ευαγγ ελ ιστή Ι ωάννη σ ε ξυλόγλυπτα πλα ί σια, που στη ρ ίζονται σε δύο ξυλόγλυπτους δράκο ντες. Από το εσωτερ ικό του Ι ε ρού Βη ματο ; μπορού με να διακ ρίνουμ ε τον τρ όπ ο στ1ίρ ιξ ης τ ου τ έ μ πλου στους τ ελ ευτα ίους κίον ε ς κάθ ε σ ειρά ς. Ο ι κίονες αυτο ί μάλιστα έχουν αφεθεί στη φυ σ ΙΚ 1Ί τους μο ρφή του ξύλου κασταν ι άς, χωρ ίς ούτε στο ιχε ιώδη βαφή, όπως επ ίσης και ολόκληρος ο \ 1 Ενα από τα ποοσκυνητά ρι α του ναού, υπόλοιπος σκελετός που στηρίζε ι το τ έ μπλο, με την σημαντική όπως αναφέρθηκε ήδη κλίση προς τα έξω που έχουν οι ανώτερες ζώνες το υ. Ξυλόγλυπτο εντυπωσιακό κ ι βώρ ιο καλύπτει την Αγ ία Τράπ εζα, μοναδ ικό δείγμα τ έτοι α ς κατασε ευή ; στους ναούς της περιοχ liς τη ς Νάουσας. Αγιο γραφημένη είναι μόνο η κόγχη της Προσκο μ ιδή ξ, με τη ν παράσταση τη ς Αποκαθηλώσεως, χωρίς μνεία ονομάτων. Αντίθετα η κόγχη το υ Ι ε ρού είναι τελείως λεύκη. Ο Δ εσπο τικό ς θρόνος είναι ξύλ ινος, σχ ετι κά απλής μορφής, με δύο -τρεις αναβαθμούς, διαθέτει ωστόσο κάποιο ξυλόγλυπτο διάκοσμο μ ε λ ε ο ντ ες και άλλα φυτ υ. ή ; έμπνευσης θέματα. Στην " πλάτ η" του υπάρχει φορ η τη εικόνα ' 'Ο Μέγας Αρχιερεύς ", δυστυχώς άτεχνα επ ιζωγραφημένη με την ε π ίσ η ς επιζωγραφημέν η ημερομ η ν ία " 1815 ". Ο επίσης ξύλινος άμβωνας. στον οποίο οδηγεί 31

9 ΝΙΑ OlΊ ΤΑ Ερευνα Το δ εξι ι) ηιήμ α ΤΟΙ' τέμπλου, Το «ρ ιστεοο τ μή μα το υ τ έμ π λο υ. απότομ η σκαλίτσα. στηρίζεται στον πρώτο αρ ι στερά κίονα. Αντ ί ει κόνων στα θωράκ ιά του διαθέτει όμορφες ζωγραφ ικέ ς παραστάσ εις μ ε φυ τικά θέ ματα. Υπάρχου ν στο ναό τέσσ ε ρα ξύλ ινα προσκυνητ άρ ια με απλές δ ιωωσμησε«; ανά ένα στ ις ά κρ ε ς του τ έ μπλου κ αι ανά ένα στη ριγμ ένα στου ς πρώτου ς κ ίον ε ς μπα ίνοντας στον κυρίως να ό. Σ τα δύο πρώτα φ ιλοξενούνται ο ι ε ικόνε ς του Τ ιμ ίου Π ροδρό μου ( με επ ίχρυση και επάργυρη επένδυση στα δεξ ιά) χρονολογη μένη το " 1868", και. Στο αρι στερό από τα τ ελ ευτα ία φιλοξενε ί ται η ε ικόνα του Ευαγγελ ισμού τη ς Θ εοτόκου (μ ε επάργυρα φωτοστεφανα), κ αι στ ο δ ε ξι ό η ε ικό να του Αγίου Τρύφωνα, προ στάτ η των α μ πε λουργών και των αγροτών, με σκηνές από τη ζωή κ αι το μ αρτύ ρι ό του ( με επάργυρο φωτοστέφανο και η μ ε ρο μην ία Ι 887, "έργον Εμμανου ήλ Σ. Γ ε νιτσ ιότου " ). ( 1Ο) Στο πλά ι από το προσκυνητάρ ι αυτό υπάρχει εντυπωσιακό παλιό μεγάλο επι δαπ έδ ιο ρολό ι εκκρε μές που ό μω ς δεν λε ιτουργ ε ί. Γ. Εικόν ες Ε κτ ό ς από τι ς εικό νες στ ι ς οπο ίες έγ ι νε ή δη αναφορά. υπάρχουν στο ναό πολλές άλλες αξιόλογ ε ς. οι οπο ίες ανήκου ν κυρίως στον 190 αι ώ - να. Ιδι α ίτ ε ρα ο ι μ εγάλ ες Δ ε σπ οτικ έ ς ε ι κ όν ε ς του τέμπλου μ ε το χαρακτηρ ιστ ικό χρυσαφί φόντο κ αι την επ ιμε λη μένη απόδοση των μ εγάλων, αλλά και των μ ικρότερω ν μορφών των αγ ίων, φαϊ νετ αι ότι ε ίναι έργα του ιδ ίο υ ζωγράφου : Οι Δ εσπο τικές εικόνες του Τέμπλου Α. Δ εξ ιά τη ς Ωρα ία ς Π ύλη ς 1. Ο Χ ριστό ς Μ έ γας Αρχι ερ ε ύ ς και οι Δ ώδ εκα Απόστολοι σε στηθάρια 2. Ο Τ ίμ ιο ς Πρόδρο μο ς 3. Ο Άγιος Νικ ό λα ο ς και σκ η ν έ ς από το ν βίο τ ο υ (1815) 4. Οι Άγιο ι Ανάργυρο ι Κο σμά ς κ αι Δαμ ι ανός και ο Άγιος Παντε λεή μων Β. Π ρο ς αρ ιστερά τη ς Ωρα ία ς Πύλη ς 5. Η Θ ε οτό κ ο ς Ο δη γ ήτρι α και Δώ δ εκα Π ο ο φητ ε ς κ αι Δίκαιοι τη ς Παλαι ά ς Διαθήκη; σ ε στη θάρια (18 15) 6. Ο ι Άγ ιο ι Π ά ντ ε ς 7. Ο Άγιος Αθανά σιος 8. Η Αγία Π αρασκ ευή και σκη ν ές από τον βίο τ η ς (18 15) Στην αρ ιστερ ή πλάγια ε ίσο δ ο του Ι ε ρ ο ύ ε υωνίζ εται ο Αρχάγγ ελο ς Μιχαήλ, ( χε ιρ. Δ. Χ" ώτα 32

10 Ερευ ιια ΝΙΑ Q) 'Ι ΤΑ ζωγράφου 1906). ενώ στην δ εξιά πλάγια ε ίσοδο. αντί του Αρχαγγέλου Γαβρι 11λ. ε ικο νίζεται ο Χρι στός ως "καλό; ποιμήν " ( έργον Χριστοδούλου Μ ατ θ α ίο υ 1925). Δ. Αν τ ί ε πιλ όγο υ Συγκρ ίνοντα ς τον εντός τη ς Ναούσης Ναό του Π ροδρόμου μ ε εκείνον της ομώνυμη; μονή; δια πιστώνουμ ε κάπ οι ε ς ο μο ιότητες στην δ ιάταξη των βασικών χωοων, σ ε ότι αφορά στη ν υψομ ε Τ Ρ Ι Κ 11 δ ιαφο ρ ά μ εταξ ύ π ρ όναου κ αι κυρ ίως ναο ύ, αλλά και στην εξωτερικ 11 μ οοφη του π ε ριγράμματος της κάτοψη; κ αι τη ς στ έγη ς, όπου αν αφαιρε θούν ο ι τρ ει ς τρουλ ίσκ οι μ ε τα υψίκορ μα τύμπανα, το υ πόλο ιπο πα ρ απ έμπ ε ι ευθ έως στ η ν τυπ Ι Κ 11 δ ίρρ ι χτη στ έ γη με τι ς απαραίτ η τες αποτμήσεκ στ η ν ανατολ ική κ αι δυτικ 11 πλ ε υρά, όλων των παλα ιών ναων τη ς Νάουσα ς. Β ε βαίω ς η ε σωτ ε ΡΙ Κ11 δo ~111 της στ έγη ς στο Μοναστή ρι του Προ δρόμου ε ίναι τελ είω ς διαφοο ετική, μια που εδώ ο ι οροφές ε ίνα ι κατασκ ευ ασμ έν ε ς από λιθοδο ~111, που δημιουργ ε ί χαμηλού; θολϊσκο υ ; και τρουλ ίσκ ο υ ς με ψ ηλό τύμπαν ο, αντί των συν η θω; ξύλ ινων ψ ε υδοροφών των άλλων ναών τη ς επο Χ11 ς. και στηρίζεται σε εντελώς άλλη αοχιτεκτο νι Κ11 αντίληψ η. εκ ε ίν η ς δηλαδή του εγγεγραμμένου σταυρού που δημ ιο υργ ε ίται από τις δ ιασταυ ρο ύ με νες αψϊδε.; και τον κ εντρικό τρούλο που φέρ ε τ αι στο υ ς τ έσσ ε ρ ι ς κίον ε ς το υ κ υ ρ ίω ς ναο ύ. Παρ ' ότι δεν έχουν ε ντοπ ισθε ί ακατα μάχητα τ εκ μή ρι α για το ν χρόνο αν έγε ρσης τ ο υ ναού, κ αι μόνο ο ι έ μ μεσες ιστορ ικ έ ς μαρτυρίες για την ύπαρξ 11 του μ έσα στη Νάουσα πρ ι ν από το Ολοκαύτω μα του 1822 καταγράφοντα ι ως παράδο σ η, φα ϊνετα ι ότι όντως το κτίριο αυτού το υ ναού προϋφίστατα ι του 1 90 υ αι.. και μ ά λι στα δεν πε ι ράχθη κε σο βαρά κατά την πυρπόληση της πόλης τότ ε. Εξ άλλου. κ αι στο υς υ πόλοιπους μεγάλους ενοριακούς ναο ύ ς (πλην το υ Αγίου Δ η μ η τρίου. πο υ στη θέση του έγ ι ν ε Τζα μ ί ) πιθανο λογε ίται ό τι κάηκα ν μόνον τα ξύλινα μ έ ρ η (κυρίω ς οι στ έγ ε ς ), ενώ ο ι π ε ριμ ετρικ έ ς λιθοδομ έ ς σώ θ η κα ν σε καλ1111 λιγ ότε ρο κ αλή κ ατάστ α ση. Έτσι εξηγείται πώ ς ανουωδο μήθ η καν (στην Το ξ Ι ' λόγλι 'πτο επ ι χρ υ σω μ ένο κι β ωτιο τη ; Αγία; Τρ etπ ε ζα ;. πραγ ματικότητα επισκευάστηκαν) τόσο γοήγο ρα μετά την επάνο δο των κατο ίκων στην κατ ε στραμ μ ένη (και ο υωνο μ υαί ) πόλη. ( 11) Μ ε τα δεδομ ένα αυ τά. ο Ι. Ναό ς του Τ ιμ ίου Π ροδρόμου στ η Νάουσα ( μέσα Πρόδρομο ς ) μπ ο ρεί να θ ε ωρηθ ε ί τ ο αρχαι ότ ε ρ ο σωζόμ ενο κτίριο τη ς πόλ η ς. και ως τ έτοιο θα πρέπ ει να τύχ ει ανάλογης προστασ ία ς από την Π ολ ι τ ε ία. αλλά κ αι από τους ίδ ιου ς το υ ς Ναουσαίου ς. Μ ε σωστ ές και επι στ η μον ικά τεκ μηο ι ωμ εν ετ επε μ βά σεις που θα το απαλλάξουν από τα "εξωρα 'ίστικά " επ ιχρίσματα. λαδομπο γι ές και επ ιζωγρα φηοεκ, ο ναό ς μπορ ε ί να αποτελέσει ένα πραγ ματικ ό κ όσμημα γ ια την πόλη και την ι στο ρ ία τ ης. Νάουσα, Ι ούλιος

11 Ερευνα ΝΙΑ Ο ΥΣ ΤΑ Υπ οση με ιώσε ις Ι. Ευστάθιος Στου γιαννάκ ης: Ι στο ρία τη ; πόλ ε ω ; Ν Ι 1Οι'ση; κ ατ' ανέκ δοτο σχ εδ ίασ μ α Ι. Κ. Π λατα ρ ϊδ ο υ. Β? Εκδ. Σ υ λ).. Αποφοίτων Ν άο υσω ; Α να στά σ ι ο ; Μ ιχ αή λ ο Λ ό γιο ;" σελ Στέργιου Απ ο στόλου : " Ι στο ρ ικ ά τη ; Μ ονή; Έξ ω Π ροδ ρό μ ου άο υ σα;". Π ε ρ ιο δι κό " Ν ιά ο υ στα ", Εκδ. Σ υ λλ, Λποφο ϊτω ν Γυ μνα σ. Ν άου σα ; Λναστάσ ι ο; Μ ι χαη λ ο Λόγ ι ο ; ", τει'χο ;33.0 κτ.-δ ε κ σ ε λ Στη μ ε λέτη α υτή π ιι ρ ω ίο ετω προ φ ορ ι κή π α ράδ ο ση σχ ε τ ικά μ ε το υ ; λόγου ς δ ι ακ οπ ή; το υ ε κκ λη σ ιασ μο ύ των Ν αο υ σα ϊων στο ναό Δ ύο από τα δι ακ οσμ η τ ι κά φ ατνωμ ατα π]; οροφ ή; το υ κ ε ντρικ οl' κ λίτοl';. α υ τό κω τη ; Έ κχι ίj ρ η σl] ; " το υ στη δ ικα ιοδοοκι τη ; Μητρόπολη ; Βοδ ενύιν (σελ. Ι 5 Ι). 3. σελ Ο Κω νσταντίνο ς Παπαδ άκης. στη ν «νέκδοτη ωω μ η εογασ ϊα το υ " Ιε ριί Μ ονή Τι μ ϊου Π ρ ο δ ρόμ ου «ού ση ;", κ ι ιτcιγ ρ ιί φ ει "ω ς π ρι ίιτη β έ β α ι η ι στο ρι κή μ ι ιρτι φία γ ι α π] Μ ονή Π οοδ ρο μ ο ι ι το όπω ; π ρ οκ ι'πτει από τον " Κω δ ι 4. Γε ωρ γίο υ Στ ο γ ι όγλ ο υ : " Η Εκκλη σία κω τα σχολ εία στη Ν άο υσα ", στο συ λλογ ι κό τό μ ο 'Ν ΛΟ ΥΣΛ. ε κδ. Πο λι τι στική ; Ετα ι ο εϊα; ιίοι'σα;. 190; -206; ω." άουοα Ι ε λ κα π]; Ελλη νι κή; Σχολή ; Βοδ ενων" όπου ο Βο δενων Μ ε λε τ ιο ; Α ' β ε β αι ών ει μ ε ημ ε ρομην ία γία" χ ρ έο ι. ; 500 γροσίων 18 Ι ο υ λ ίο υ 1785 " ο μ ολο π,; Μ ο νή ; Π ρ ο δρό μ ο υ Ν αούση ; προ ; τον ποοηγου μ ενο τι,; Χ (ατζή ) κι'ρ Δ ιονύσιο. κω ότι έναντι ω 'το ι. θα δίνε ι εφ ' 6ροι ' ζω l]; στον Δ ιονύσιο 60 γοόο ι«ε τησ ίω ς. μ ετιί δε τον θάνατό το υ η μονή θα μ ε ρ ίσ ει το χρωστού μ ενο π ο σό κω θα δωσε ι μ ία ο μολογ ία αξίας γ ροσ ίων στο Ελλην ικό Σχο λε ίο Β ο δ ενω ν κ α ι μ ία 300 αξία ; 200 γροσ ίω ν στο Κοι νό Σχολε ίο Β ο δ ε νων, Το έγγραφο ε π ι βε βα ιω νο υ ν ο ηγο ύμ ενο ; κω ο ι συνασκούμ ε νοι πι ιτέ ρ ε ; ΤΙ] ; μ ονηα. κι ι Ο ι ίι ; και π έντ ε κλη ρ ικοί Π] ;. Εδ ε σσα ; ως μ ιίρτι ' ρ ε ς. Β λ. ε π ι ση ; γ ια το ίδ ιο θ έ μα : Ευστάθιου Σ τ ου γ ιαννάκ η : Έδ εσσα η Μ ακ ε δονική ε ν π] Ι στο ρ ία, Θ εσσαλονίκη Στ έρ γιου Αποστ όλου: 6. 'Ο π. πα ραπάνω. σ ελ Κων/νου Θ. Ι1 απ αδ άκη: "Ι ε ριί Μ ονή Τιμϊοι : Π ρο δ ρ ό μ ο ι : Ναού ση ; ". Α ν έκ δοτη μ ε λέτη. 7. Ε ίναι χα οακτη ρ ι στικο ότι ο Ε. Σ τ ου γιαννάκης στην μ ε λέ τη το υ μ ε τον τίτλο " Ν Α Ο ΥΣ Α". π ου δ η μο σ ι εύ τη κε στο " Μακε δον ικόν Η μ ε ρο λόγ ι ον", πε ριοδ ικό το υ Π αμμ αε ε δο νικο ύ Συ λλόγου Αθ ηνών τ δ εν αναφεο ε ι καθόλου την Ιl π αρξ η το υ Ναο ύ του Π ρο δ ρ όμ ο υ ανά μ εσα στο υ ; υπόλοι π ο υ ; ναο ύ; π ου αν ή κο υν στη ν π ε ρ ιου σ ία τη; Κοι ν ότητα ; ΝΙ1Ούσης. 8. Λνα λυτι εά στο ι χεία γ ι «Π, Μ ονή Π ρό δ ρ ο μ ο» π ε ριλα μβάνοντα ι κω στη μ ελέτη του Ι1 αύλ ο υ Κυρ ιακίδ η: " Εκκλη σ ίεο το ι. Ι Θ ' «ιωναστη Νιίο ι ' σα ". Ν άο υσα σ ε λ. 4 Ι -62 κ ω αλλού, 9. Θ ωμ ά Γαβριηλ ίδ η: " Ν άο υ σαν ωφοτο μ ον...π ε άουσα 200 Ι. σε λ. 76. Επϊση; στο ίδιο σελ. 85 (υ ποση μ είωση) τρ αν - Ν αο υσαι ι καση μ ε ιω μ ατα ". 10. Ο Θ. Γαβριηλίδ ης στο : " άουσαν ιικρ 6 το μ ον...π έτρι ιν - Ν αουσαίυ«ι ση μ ε ιώ μ ατα ". σα 200 Ι. σ ελ.79. α υ το υ το υ ζωγράq. ου το υ τε λο ι κ ΤΟ Ι ' ' ω. ΙΙ α ύ λ ο υ Κυρι α κίδη: "Εκκλησίε ; το υ [ Θ ' αι ων«στη Ο δ ι ακοσμητικ ό; ρό δακιι ; Π'; οοοφη; σ' ένα από τα πλάγ ια κλϊτη, 34 ιίο l ' ανα φ ε ο ε τα ι κα ι σ ε ά λλα έ ργα άο υσα ' Ό άο ι -οα 1998.

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

20/5/ /5/ /5/ /5/2005

20/5/ /5/ /5/ /5/2005 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ Γ ΙΑ Τ Η Ν Χ Ρ Η ΣΗ Π ΟΥ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 19.5.2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έ κ θ εσ η Eλέ γ χ ο υ Ε λεγ κ τ ώ ν 3 Κ α τ ά

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 16ς (Φ, Χ, (ό)) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 16ς (Φ, Χ, (ό))

Διαβάστε περισσότερα

14/5/ /12/ /5/ /5/2007

14/5/ /12/ /5/ /5/2007 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΗΣ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας» ΛΛΗ Ι Η ΔΗΜΟ Ρ Ι ΥΠΟΥΡ ΙΟ Π ΙΔ Ι Σ Ρ Υ Σ Ι ΘΡΗΣ ΥΜ Ω Π ΡΙ Ρ Ι Η ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π/ΘΜΙ Σ & Δ ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ Θ ΣΣ ΛΙ Σ ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ ΡΔΙ Σ Σ ΜΗΜ Π ΙΔ Υ Ι Ω Θ Μ Ω χ Δ νση : Πλ σ ή Πόλη : 43132 ί

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

αι ί Η ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια! αι α ό άς! Η Η Αφού ό οι ί ασ σ ο όσ ο ας, ίς α σ φ ό ασ Ο όσ ο ας!! Η Η 4

αι ί Η ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια! αι α ό άς! Η Η Αφού ό οι ί ασ σ ο όσ ο ας, ίς α σ φ ό ασ Ο όσ ο ας!! Η Η 4 Α Ο αθαί ο ας ισ ή η έσα α ό ο έα ο 3 α ι ή ο ά α 2 ο ασίο αίας ύθ ος αθ ής α ά ς ι ό αος «Α ήθ ια, α ήθ ια ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια» Σ α ή ο βα ιού, σ ία ο σ ι ιού αι σ α α ιά ο Μο φέα αι ί ο ίχ ο ό α α

Διαβάστε περισσότερα

Α ΡΙΘ ΜΟΣ ΟΙ ΚΗ ΜΑ- ΤΩΝ ΚΑΙ Υ ΝΑ ΜΕΝΟ ΝΑ Ε ΞΥ ΠΗ ΡΕ ΤΗ ΘΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 3 ξε νώ νες Α ΣΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Ξε νώ νες Α ΣΣ Κοζάνη. Κ.

Α ΡΙΘ ΜΟΣ ΟΙ ΚΗ ΜΑ- ΤΩΝ ΚΑΙ Υ ΝΑ ΜΕΝΟ ΝΑ Ε ΞΥ ΠΗ ΡΕ ΤΗ ΘΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 3 ξε νώ νες Α ΣΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Ξε νώ νες Α ΣΣ Κοζάνη. Κ. ΞΕ ΝΩ ΝΕΣ Οι ξε νώ νες λει τουρ γούν µε σκο πό την προ σω ρι νή διαµονή, κυ ρί ως των νε ο το ποθε τη µέ νων Μον. Αξ κών - Αν θστών και των µε λών των οικο γε νειών τους που τυ χόν τους συ νο δεύ ουν µέ

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

20/5/ /5/ /5/ /5/2006

20/5/ /5/ /5/ /5/2006 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΕΚ Κ Α Θ Α Ρ ΙΣΗΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Λ Ο Γ ΙΣΤΙΚ Α Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας**

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 41-55 Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** Αντιλήψεις γονέων και δασκάλων απέναντι στην κοινωνική ένταξη των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09 των Oι κο δό µων µο νί µων συ νερ γεί ων O32R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ OΙ ΚO Δ O ΜΩΩΝ ΜO ΝΙ ΜΩΩΝ ΣY ΝΕΡ ΓΕΙ ΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΩΩΝ - ΒΙ O ΤΕ ΧΝΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΜΕ ΣΗΣ ΕΚ ΠΑΙ Δ ΕY ΣΗΣ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Fax : e mail:

14SYMV Fax : e mail: Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ω σό 06/11/2014 Η Ο Α Ο Η Α Α Α ιθ. ω : 17848 έφ α : 2321 3 52610 Fax : 2321 3 52618 e mail: dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr ΒΑ Η Α Ο Η Η Ω ο ή ο α ο ή α ά αι σ ο ο ι ό α άσ α σή α 18/09/2014,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Απ λλων αλαμαρι αν ρ εται στην εθνικ κατηυ ρ α γυναικι ν

Ο Απ λλων αλαμαρι αν ρ εται στην εθνικ κατηυ ρ α γυναικι ν Ω α μ Ξ Π ΦΑ ΡΚΩ Ν Ξ Π Γ Τ κνκ Γ μ Ν ψ ο Ω Ω κ ρ Θ Κ ΓΩ Γ Μ ΡΥ χ κ φ Θ Γ Α Ν Ω Γ Π Βθ Ω Π Ν Ω Ν Κ γρ Π Ρ Ρ γ γ Γ Ρ Π Π Φ ΠΡ Φ Γ ΠΕΡ ν ν α Ε μο αν ρ ετα σ ν Γ εθνκ κατγορ α νρ ν ΔΡΩ ΡΔ Τ Μ Γ ΥΡ Χ Ρ Τθ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Εισαγωγή Η επι λο γή ενό ς co m p a ct συ στή µ α το ς β ι ολο γι κο ύ κα θ α ρι σµ ο ύ θ α πρέπει να πραγµ α τοπο ι είτα ι β ά σει τη ς α

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α»

Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α» Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α σ ο Α Α Ο Η Η Ο Α Η Ω Α Α Η Η Η Η Ω Η Α Ο Ο Η Η Α Ω Α Ω 29.09.2014 «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α» Ό ς ί, οι ο ο ία ο αίο ιάσ α έ ι ά ι σοβα ά βή α α σ αθ ο

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα ΤΗ Ζ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ Ἡ µουσική καταγραφή τῶν µελῶν ἔγινε ἀπό τὰ χειρόγραφα µουσικά κείµενα τοῦ π. Χρίστου Κυριακοπούλου Μετὰ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28 Ι Ο Α ΡΑ Α ΡΑ Α Ο ΑΤΟ. Ε ΡΟ Ο ΙΟ ΑΡΑ Ε ΤΙΟ ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 ΡΑ Α 2 5 1 Ο ΑΤΟ 1 2 2 Α AM Α ΙΟ 1 1 1 ΑΤ Ε ΡΟ Ο ΙΟ 1 2 1 ΑΡΑ Ε ΤΙΟ 1 1 2 Ι Η ΟΡΟ 1 1 1 ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 2 2 ΙΤΑΓΡ 1 1 9 15 Ε ΡΟ Α Ε Α ΡΟ Ο Η Ο ΙΟ Ι ΟΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 1941-1944 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 19 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ 1941-1944 ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.2238/1994.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.2238/1994. I Fl ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝνΟΜΙΑ ΠΣΕ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΟΝ \Δ Ω \ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ; ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΗΓΉΤΡΙΑ; κ" Αναγ\ ώστου Δήμτ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΚΙ ΝΗ ΜΑ ΤO ΓΡΑ ΦΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB)

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ χορηγία της Πολιτιστικής Eταιρείας Αθηνών, Poeta (fb: Poeta Politistiki) Αθήνα 017 Εκδόσεις Πολιτιστική Εταιρεία Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ ΚΑΙ ΒOΗ ΘΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 76 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η ια ο έ ο «ύ βο ος οσ ή ι ς ιφ ια ού ιασ ού ια οι ι ή σ ά σ ο ά σ ιφέ ια ι ής α ο ίας» (Κω ι ός : 2012 00880179, Κω ι ός Ο...: 390445 : «ύ βο οι χ ι ής οσ ή ι ης ιφέ ιας Κ ι ής Μα ο ίας» οέ ο 5:«ύ βο

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV NETSCOPE SOLUTIONS A.E. Α :

14SYMV NETSCOPE SOLUTIONS A.E. Α : Α Η ο ήθ ιας ο ισ ού 14SYMV002183357 2014-07-22 ή α ος Η Ο Ω ΗΧΑ Ω. ο αίσιο o έ ο «ο ήθ ια ο ισ ού ο Αθή ας» ω ι ό MIS 360204 Α Α: 48.585,00 σ ι α βα ο έ ο Α Α ά οχος: NETSCOPE SOLUTIONS A.E. Α : 099940480

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤ ΑΣΤ ΑΣΕΙΣ Τ Η Σ ΕΤ ΑΙΡ ΙΑΣ ΑΜΠ ΕΡ Α.Ε. Γ ΙΑ Τ Η Χ Ρ Η ΣΗ Π ΟΥ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 31 η ΕΚΕΜΒ Ρ ΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΗ Α Π Ο Τ Ε Λ Ε ΣΜ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Χ Ρ Η ΣΗ Σ Π Ο Υ Ε Λ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων & ληξιπρόθεσµων οφειλών του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων & ληξιπρόθεσµων οφειλών του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων Αθήνα, 27/11/2012 Αρ.Πρ:50858/ Ε6152 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 να γούς που εργάζονται στη Ρόδο, οι οποίοι πα ρέ χουν τις υπηρεσίες τους στους εργοδότες τους τουριστικούς πράκτορες πραγµατικά µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας Δ. ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Δ Ω Δ Δ - Δ Ω Δ Ω & Δ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.09 10:47:54 EET Reason: Location: Athens Ε Δ Δ. Δ/.. Δ/ / π : : : : : :. 11 546 55,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Δ ΕΝΔ ΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΩΝ ΞΕ ΝO Δ O ΧΕΙ Α ΚΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΤΑ ΣYΜ ΒO ΛΑΙ O ΓΡΑ ΦΕΙ Α O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα