ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ ΚΑΙ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ ΚΑΙ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ"

Transcript

1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ ΚΑΙ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Καραµάνος Α.Κ.*, Γιαµά Ε., Χαδιαράκου Σ., Παπαδόπουλος Α.Μ. Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Τ.Θ.483, 5424, KEYWORDS: πετροβάµβακας, εξηλασµένη πολυστερίνη, ανάλυση κύκλού ζωής ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της παρούσας µελέτης είναι η σύγκριση του πετροβάµβακα και της εξηλασµένης πολυστερίνης, που θεωρούνται τα σηµαντικότερα θερµοµονωτικά υλικά. Αρχικά, συγκρίνονται τα σηµαντικότερα βασικά χαρακτηριστικά τους, εξηγείται πως αυτά προκύπτουν ανάλογα µε τη φύση και τη δοµή κάθε υλικού και εξετάζεται η καταλληλότητα τους σε διάφορες εφαρµογές. Στη συνέχεια, δίνεται µια µικρή περιγραφή της αγοράς των θερµοµονωτικών υλικών σε Ελλάδα και Ευρώπη και αναφέρονται οι λόγοι που τη διαµόρφωσαν έτσι. Τέλος, εφαρµόζοντας την τεχνική της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής και µε τη χρήση κατάλληλου λογισµικού υπολογίζονται η περιεχόµενη ενέργεια και οι εκποµπές κατά την παραγωγή των δύο υλικών. COMPARATIVE EVALUATION OF STONE WOOL AND EXTRUDED POLYSTYRENE Karamanos Α.Κ.*, Giama Ε., Hadiarakou S. and Papadopoulos Α.Μ. Laboratory of Heat Transfer and Environmental Engineering, Mechanical Engineering Departement, Polytechnic School, Aristotle University of Thessaloniki, P.O. 483, 5424 Thessaloniki, KEYWORDS: stone wool, extruded polystyrene, life cycle analysis ABSTRACT The research s objective is to compare the stone wool with the extruded polystyrene, two of the most important insulating materials. The comparison focus on basic characteristics according to their chemical composition and structure. Also, the compatibility of the two materials in various applications was considered and the results of market survey, both in Europe and Greece, was

2 presented in detail. Finally, the Life Cycle Analysis methodology was conducted using specialized software, in order to evaluate the environmental impacts of the materials studied.. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα θερµοµονωτικά υλικά αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των κτιριακών εφαρµογών, γεγονός που επιβάλλεται και από τη νοµοθεσία θερµοµόνωσης. Η γενικότερη ανάγκη για εξοικονόµηση ενέργειας και ο περιορισµός της εξάρτησης από το πετρέλαιο έχει οδηγήσει στη χρήση θερµοµονωτικών υλικών και σε βιοµηχανικές εφαρµογές αλλά και σε εφαρµογές µε ιδιαίτερες απαιτήσεις, όπως δεξαµενές υγρού οξυγόνου, διαστηµικές εφαρµογές κ.ά. Σήµερα, ο µελετητής µηχανικός έχει στη διάθεσή του πληθώρα υλικών γεγονός που του δίνει τη δυνατότητα να επιλέξει το καταλληλότερο για την υπό µελέτη εφαρµογή είτε κτιριακή, είτε βιοµηχανική λαµβάνοντας υπ όψη του µια σειρά παραµέτρων όπως: θερµοµονωτικές απαιτήσεις, θερµοκρασίες λειτουργίας, επίπεδα υγρασίας, κόστος και αισθητική. Εποµένως, για να χαρακτηριστεί κάποιο υλικό κρίνεται απαραίτητη η πολύπλευρη εξέταση του και όχι η επικέντρωση του ενδιαφέροντος σε ένα µόνο χαρακτηριστικό του. ηλαδή, είναι εσφαλµένη η αντίληψη, πως ένα θερµοµονωτικό υλικό είναι «καλό» επειδή έχει χαµηλό συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας. Αρχικά, δινόταν βάση στις φυσικές ιδιότητες καθώς και στις δυνατότητες εφαρµογής. Στη συνέχεια προστέθηκε µία νέα οµάδα χαρακτηριστικών, που σχετίζονται µε την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων (τόσο κατά την παραγωγή, όσο και κατά την τοποθέτηση) και των χρηστών της, καθώς και µε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του υλικού. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι ο αµίαντος, ο οποίος ενώ είχε άριστες θερµοµονωτικές ιδιότητες και µεγάλο εύρος εφαρµογών, απαγορεύτηκε όταν αποδείχτηκε πως η χρήση του σχετίζεται µε καρκινογένεση. Όσον αφορά στις περιβαλλοντικές ιδιότητες αρχικά το ενδιαφέρον εστιαζόταν στη διαχείριση του υλικού µετά το πέρας της διάρκειας ζωής του και «οικολογικό» χαρακτηριζόταν ένα υλικό που ήταν βιο-διασπώµενο ή ανακυκλώσιµο. Η εκτόξευση της τιµής του πετρελαίου οδήγησε τη σύγχρονη αγορά στην εκµετάλλευση κάθε δυνατού τρόπου εξοικονόµησης ενέργειας µε αποτέλεσµα να προωθηθεί η έρευνα των θερµοµονωτικών υλικών σε µεγάλο βάθος. Πλέον, δεν λαµβάνεται υπ όψη µόνο η ενέργεια που εξοικονοµείται µε τη χρήση του υλικού, αλλά και η ενέργεια που απαιτείται για την παραγωγή, τη µεταφορά και την τοποθέτηση του, γνωστή και ως περιεχόµενη ενέργεια. Σε µερικές περιπτώσεις, όπου η διάρκεια ζωής είναι περιορισµένη (όπως στις βιοµηχανικές εφαρµογές), εκτιµάται και η ενέργεια για τη διαχείριση του ως απόβλητο ή οι δυνατότητες ανάκτησης ενέργειας από αυτό. Για την εκτίµηση και την περιβαλλοντική αξιολόγηση των υλικών χρησιµοποιείται η µεθοδολογία της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (Α.Κ.Ζ.). Η Α.Κ.Ζ. αποτελεί εργαλείο περιβαλλοντικής διαχείρισης και λήψης αποφάσεων που σκοπό έχει να αποτιµήσει τις επιπτώσεις από τη χρήση ενέργειας και την επεξεργασία υλικών, συµπεριλαµβανοµένης της απόρριψης αποβλήτων στο περιβάλλον, και να εκτιµήσει τις δυνατότητες επίτευξης περιβαλλοντικών βελτιώσεων σε συνδυασµό µε την ορθολογική χρήση πρώτων υλών και ενέργειας καθ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος ή µία διεργασίας. Στην παρούσα εργασία, αναλύονται διάφορα χαρακτηριστικά (τεχνικά και περιβαλλοντικά) για τα δύο σηµαντικότερα θερµοµονωτικά υλικά, τον πετροβάµβακα και την εξηλασµένη πολυστερίνη, αφού πρώτα σχολιαστεί η συµµετοχή τους στην αγορά και οι λόγοι που τη διαµόρφωσαν. Τέλος, ακολουθεί περιβαλλοντική αξιολόγηση των υλικών µε τη µέθοδο Α.Κ.Ζ. και χρήση του εξειδικευµένου λογισµικού G.E.M.I.S. 2

3 . Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ ΚΑΙ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Στο σχήµα απεικονίζεται η κατάσταση στην ευρωπαϊκή και στην ελληνική αγορά. Γίνονται δύο βασικές διαπιστώσεις: στην Ευρώπη προτιµούνται τα ινώδη θερµοµονωτικά υλικά, ενώ στην Ελλάδα τα οργανικά αφρώδη. Επιπλέον, η διογκωµένη πολυστερίνη υπερτερεί σε πωλήσεις έναντι της εξηλασµένης. Υαλοβάµβακας 25% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ Πετροβάµβακας 35% Περλίτης 6% Λοιπά 6% ιογκωµένη πολυστερίνη Πολυαιθυλένιο 20% 7% Ξυλόµαλλο % ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Υαλοβάµβακας 4% Εξηλασµένη πολυστερίνη 7% Πετροβάµβακας 9% ιογκωµένη πολυστερίνη 48% Εξηλασµένη πολυστερίνη 32% Σχήµα : Μερίδια αγοράς θερµοµονωτικών υλικών σε Ευρώπη και Ελλάδα (2003) Οι λόγοι που οδήγησαν στην τάση αυτή είναι: Οι µεγαλύτεροι καταναλωτές θερµοµονωτικών υλικών είναι οι χώρες της βόρειας και κεντρικής Ευρώπης. Οι τοπικοί κανονισµοί στις χώρες αυτές απαιτούν µεγαλύτερο πάχος θερµοµόνωσης και έτσι προτιµάται ο πετροβάµβακας που έχει χαµηλότερο κόστος. Στους µεγαλύτερους καταναλωτές χώρες επιβάλλονται αυστηροί κανονισµοί πυροπροστασίας στον κτιριακό τοµέα. Αξιοσηµείωτες είναι οι περιπτώσεις της Μεγάλης Βρετανίας και της Γερµανίας. Στην πρώτη, οι περισσότερες κατασκευές είναι ξύλινες, πράγµα που επιβάλλει αυστηρότερα µέτρα πυρασφάλειας. Στη δεύτερη, οι σχετικοί κανονισµοί έγιναν αυστηρότεροι µετά από σειρά ατυχηµάτων από πυρκαγιές, µε αποκορύφωµα την µεγάλη πυρκαγιά στο αεροδρόµιο του Ντύσεντολφ, που στοίχισε πολλές ανθρώπινες ζωές. Σε θέµατα πυραντοχής, ο πετροβάµβακας υπερτερεί σαφώς έναντι της πολυστερίνης Τα οργανικά αφρώδη υλικά έχουν τη µορφή πλάκας και είναι ευκολότερα στην τοποθέτηση. Επιπλέον, δεν απαιτούνται µέτρα προστασίας κατά την εφαρµογή τους, γεγονός που τα έκανε προτιµότερα για τον ανειδίκευτο και ανεπαρκώς ενηµερωµένο σε θέµατα ασφάλειας Έλληνα εργάτη οικοδοµής. Η διογκωµένη πολυστερίνη προτιµάται έναντι της εξηλασµένης, λόγω του χαµηλού κόστους της. Επιπλέον, για την Ελλάδα, το κόστος αυτό είναι ακόµα πιο χαµηλό γεγονός που την κατέστησε ανταγωνιστική δίνοντάς της υψηλό µερίδιο αγοράς. Παρόλα αυτά, η θέσπιση αυστηρότερων κανονισµών θερµοµόνωσης, πυρασφάλειας και οικολογικής δόµησης, οδηγούν σε αύξηση των πωλήσεων του πετροβάµβακα. Επιπλέον, η 3

4 εξηλασµένη πολυστερίνη αρχίζει και προτιµάται λόγω της εξαιρετικής της αντοχής σε θλίψη και υγρασία, πράγµα που την καθιστά αναντικατάστατο υλικό σε ορισµένες περιπτώσεις, όπως, για παράδειγµα στη θερµοµόνωση στοιχείων σκυροδέµατος. Εκτιµάται, ότι µελλοντικά το µερίδιο του πετροβάµβακα στην ελληνική αγορά θα συγκλίνει µε αυτό της ευρωπαϊκής και τα ποσοστά πωλήσεων της εξηλασµένης πολυστερίνης θα αυξηθούν και στις δύο αγορές. 2. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Οι βασικές ιδιότητες που χαρακτηρίζουν ένα υλικό και λαµβάνονται υπ όψη πριν την εφαρµογή του είναι: i. Η θερµοµονωτική του ικανότητα ii. Το εύρος των θερµοκρασιών στο οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί iii. Η αντοχή του στην υγρασία iv. Η αντοχή του στη φωτιά v. Η ηχοµονωτική του ικανότητα Κάθε ένα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά εκφράζεται µε τα αντίστοιχα µεγέθη, που µετρώνται σύµφωνα µε συγκεκριµένους κανονισµούς προτύπων και έχουν καθιερωθεί από σχετικούς οργανισµούς, όπως A.S.T.M. και D.I.N. Τα µεγέθη που εκφράζουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι, σε αντιστοιχία: i. Ο συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας εκφράζει το πόσο εύκολα διαπερνά η θερµότητα το υλικό. Όσο χαµηλότερος είναι ο συντελεστής, τόσο µεγαλύτερη η θερµοµονωτική ικανότητα του υλικού. Εκφράζεται σε µονάδες W/(mK) και δείχνει τι ποσό θερµικής ενέργειας (σε Watt) διαπερνά ένα µέτρο πάχους του υλικού όταν η θερµοκρασιακή διαφορά είναι Κ. ii. Η µέγιστη και ελάχιστη θερµοκρασία λειτουργίας εκφράζουν τα θερµοκρασιακά όρια µέσα στα οποία ο συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας µεταβάλλεται ανεπαίσθητα, το υλικό δηλαδή διατηρεί τη θερµοµονωτική του ικανότητα. Τα όρια δίνονται σε βαθµούς o C ή Κ. Άλλη ιδιότητα σχετική µε τις θερµοκρασίες εφαρµογής είναι και η θερµοκρασία τήξης (προφανώς σε o C ή Κ). Βέβαια, η θερµοκρασία τήξης είναι µεγαλύτερη από τη µέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας (το υλικό έχει ήδη αχρηστευτεί εφόσον έχει ξεπεραστεί η µέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας του), αλλά αναφέρεται γιατί η τήξη του υλικού δηµιουργεί πλέον ζητήµατα κινδύνου για τους ανθρώπους και το περιβάλλοντα χώρο, στον οποίο εφαρµόζεται. iii. Ο συντελεστής αντίστασης στη διάχυση υδρατµών εκφράζει τη δυσκολία µε την οποία διαχέονται υδρατµοί δια µέσου της µάζας του υλικού. Όσο µεγαλύτερη είναι η τιµή του, τόσο δυσκολότερα οι υδρατµοί διέρχονται µέσω της µάζας του υλικού. Πρόκειται για αδιάστατο µέγεθος. Άλλο σχετικό µέγεθος είναι η ποσότητα υγρασίας εξοµοίωσης, η οποία εκφράζει το ποσό της υγρασίας που απορροφήθηκε στο υλικό υπό ορισµένες συνθήκες θερµοκρασίας περιβάλλοντος και σχετικής υγρασίας. iv. Η πυραντοχή του υλικού προσδιορίζεται κατά το DIN 402, σύµφωνα µε το οποίο τα υλικά κατατάσσονται σε κλάσεις πυραντοχής, Οι κλάσεις της πυραντοχής από την καλύτερη (µεγάλη διάρκεια αντοχής κατά την πυρκαγιά) είναι Α, Α2, Α3, Β, Β2, Β3, C, C2 και C3. Συνοπτικά, τα υλικά των κατηγοριών Α και Α2 δεν παρουσιάζουν καµία ανάφλεξη, τα υλικά των κατηγοριών Α3 και Β αντιστέκονται στη φωτιά και τέλος, τα υλικά των κατηγοριών Β2 και κάτω δεν αντιστέκονται στη φωτιά ή ακόµη είναι εύφλεκτα. 4

5 v. Ο βαθµός απορρόφησης ήχου περιγράφει την ηχοαπορροφητικότητα του υλικού για διάφορες συχνότητες ήχου. Όσο µεγαλύτερος είναι ο συντελεστής, τόσο καλύτερη είναι η ηχοαπορροφητικότητα του υλικού. Στο Σχήµα 2 παρουσιάζονται οι τιµές των βασικών χαρακτηριστικών του πετροβάµβακα και της εξηλασµένης πολυστερίνης. Πρέπει, να σηµειωθεί πως οι τιµές ποικίλουν ανάλογα µε τον τρόπο παραγωγής, τον τύπο και την πυκνότητα του κάθε προϊόντος. Γι αυτό δίνεται η µέγιστη και η ελάχιστη τιµή σε κάθε ιδιότητα. Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί, πως τιµές βαθµού απορρόφησης ήχου δεν έχουν καταχωρηθεί, αφού η εξηλασµένη πολυστερίνη δεν παρουσιάζει ηχοαπορροφητικότητα και δεν χρησιµοποιείται σε εφαρµογές ηχοµόνωσης ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ Συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας λ [W/(mK)] 2 0,033 0,045 0,025 0,035 0,0 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 Εύρος χρήσης [oc] Συντελεστής αντίστασης στη διάχυση υδρατµών , Κλάσεις πυραντοχής 2 Α Α2 Α3 Β Β Σχήµα 2: Συγκριτική αξιολόγηση των φυσικών ιδιοτήτων πετροβάµβακα και εξηλασµένης πολυστερίνης Η θερµοµονωτική ικανότητα των υλικών οφείλεται στον αέρα που περιέχεται στη µάζα τους. Και τα δύο υλικά περιέχουν αέρα µέσα στη µάζα τους και εποµένως η θερµοµονωτική τους ικανότητα είναι το ίδιο καλή. Ο συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας είναι ίδιας τάξης µεγέθους και εξαιρετικά χαµηλός. Η εξηλασµένη πολυστερίνη µπορεί να υπερέχει ελαφρά, αλλά σε πρακτική εφαρµογή και τα δύο υλικά παρέχουν την ίδια θερµική προστασία στην κατασκευή. Οι διαφορές οφείλονται στον τρόπο µε τον οποίο έχει εγκλωβιστεί ο αέρας µέσα στη µάζα τους και γενικότερα στη φύση των δύο υλικών: Ο πετροβάµβακας ανήκει στα ανόργανα ινώδη υλικά. Αποτελείται από ίνες µέσης διαµέτρου 5µm, που συνδέονται µε τη χρήση ειδικών συνδετικών ρητινών. Η εξηλασµένη πολυστερίνη ανήκει στα οργανικά αφρώδη υλικά και έχει τη µορφή ελαφράς πλάκας. Στην πρώτη περίπτωση ο αέρας είναι εγκλωβισµένος ανάµεσα στις ίνες και έχει 5

6 άµεση επαφή µε το περιβάλλον. Στη δεύτερη, βρίσκεται µε τη µορφή µικρών φυσαλίδων µέσα στη µάζα του υλικού και έχουν ελάχιστη επαφή µε τον εξωτερικό αέρα. Είναι χαρακτηριστικό, πως αυτή η αντίθετη φύση τους σε συνδυασµό µε τον τρόπο µε τον οποίο περιέχεται ο αέρας µέσα στη µάζα τους διαφοροποιεί τις ιδιότητες των δύο υλικών. Τα οργανικά πλαστικά υλικά καίγονται και τήκονται εύκολα, για το λόγο αυτό η εξηλασµένη πολυστερίνη έχει περιορισµένο εύρος θερµοκρασιών χρήσης. Αντίθετα, οι ανόργανες ίνες του πετροβάµβακα έχουν προέλευση ηφαιστειακών πετρωµάτων, µε µεγάλη αντοχή στη θερµοκρασία. Έτσι, η πολυστερίνη µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο σε κτιριακές ή σε «ελαφρές» βιοµηχανικές εφαρµογές (π.χ. δίκτυα θερµού νερού), αφού αντέχει µέχρι τους 75 ο C. Αντίθετα, ο πετροβάµβακας µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε βιοµηχανικές εφαρµογές εξαιρετικά υψηλών θερµοκρασιών, όπως, δίκτυα υπέρθερµου ατµού και χυτήρια, ή ακόµα και σε διαστηµικές εφαρµογές. Επιπλέον, η εύκαµπτη µορφή του πετροβάµβακα τον καθιστά ικανό να καλύπτει κυρτές και κυλινδρικές επιφάνειες. Η εξηλασµένη πολυστερίνη µπορεί να καλύψει τέτοιου είδους επιφάνειες µόνο εφόσον έχει παραχθεί σε µορφή κοχυλιών, γεγονός που συνεπάγεται υψηλό κόστος. Η ανόργανη φύση του πετροβάµβακα τον καθιστά ως υλικό µε µεγάλη αντίσταση στην πυρκαγιά, γι αυτό και ορισµένοι τύποι του ταξινοµούνται στην κλάση Α της πυραντοχής. Αντίθετα, η εξηλασµένη πολυστερίνη τήκεται πολύ εύκολα, µε αποτέλεσµα να γίνεται επικίνδυνη σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, αφ ενός µεν γιατί ορισµένοι τύποι της είναι εύφλεκτοι και αφ ετέρου δε, γιατί κατά την καύση της παράγονται τοξικά αέρια. Οι ανοιχτές κυψέλες αέρα στον πετροβάµβακα, τον καθιστούν ευάλωτο στη διάχυση υδρατµών, αφού οι τελευταίοι διαπερνούν σχετικά εύκολα τη µάζα του. Όσον αφορά την τοιχοποιία, το παραπάνω δεν αποτελεί πρόβληµα, αφού ο συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας των υδρατµών είναι ίσος µε αυτόν του αέρα (σε θερµοκρασία περιβάλλοντος, λ υδρατµών = 0,026W/m 2 K). Σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι η υγρασία διαπερνά την τοιχοποιία, η θερµική αγωγιµότητα παραµένει σταθερή, αφού οι υδρατµοί δεν συµπυκνώνονται. Αντίθετα, στα στοιχεία σκυροδέµατος, η υγρασία διαπερνά µόνο τον πετροβάµβακα µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται συµπύκνωση υδρατµών ανάµεσα στο µονωτικό και το δοµικό υλικό. Ο συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας του νερού είναι πολύ µεγαλύτερος από αυτόν του αέρα (σε θερµοκρασία περιβάλλοντος, λ νερου = 0,6 W/m 2 K), µε αποτέλεσµα να χάνεται η θερµοµονωτική του ικανότητα και να παρατηρούνται φθορές στο στοιχείο σκυροδέµατος. Γι αυτό το λόγο προτιµάται η εξηλασµένη πολυστερίνη στη µόνωση στοιχείων σκυροδέµατος, καθώς παρουσιάζει εξαιρετική αντίσταση στη διάχυση υδρατµών. Στις βιοµηχανικές εφαρµογές, όπου η χρήση της εξηλασµένης πολυστερίνης είναι αδύνατη, χρησιµοποιείται πετροβάµβακας ο οποίος έχει καλυφθεί εξωτερικά µε στεγανωτική µεµβράνη. Τέλος, µόνο ο πετροβάµβακας µπορεί να χρησιµοποιηθεί για ηχοµόνωση, αφού η εξηλασµένη πολυστερίνη δεν παρουσιάζει ηχοαπορροφητικότητα. 3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ ΥΛΙΚΩΝ 3. Βασικές περιβαλλοντικές ιδιότητες θερµοµονωτικών υλικών Παρόλο που τα θερµοµονωτικά υλικά αποτελούν ένα από τα βασικότερα εργαλεία για την εξοικονόµηση ενέργειας και συνεπώς, για τη µείωση των εκποµπών των επικίνδυνων ρύπων, υπάρχουν ενεργειακοί και περιβαλλοντικοί περιορισµοί κατά την παραγωγή τους. Η πολιτική αυτή υιοθετείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία υποχρεώνει τους κατασκευαστές να φέρουν περιβαλλοντική πιστοποίηση στα προϊόντα τους. Στα θερµοµονωτικά υλικά, τα κρισιµότερα µεγέθη που πιστοποιούν την περιβαλλοντική φύση του υλικού είναι: 6

7 i. Η περιεχόµενη ενέργεια: Είναι η χρησιµοποιούµενη ενέργεια που απαιτείται για την παραγωγή µονάδας µάζας του υλικού. Περιλαµβάνει την ενέργεια για κάθε µια από τις διεργασίες από την εξόρυξη των πρώτων υλών µέχρι και την τελική τοποθέτηση του υλικού στο κτίριο. Εκφράζεται σε kwh/kg υλικού. Εναλλακτικά, πολλές φορές υπολογίζεται η ανηγµένη στο εµβαδόν περιεχόµενη ενέργεια: Είναι η ενέργεια που απαιτείται για την παραγωγή και την τοποθέτηση ποσότητας θερµοµονωτικού υλικού, ικανής να µονώσει µια µονάδα επιφάνειας, έτσι ώστε να επιτευχθεί ο κατάλληλος συντελεστής θερµοπερατότητας. Για να βρίσκεται ο συνολικός συντελεστής θερµοπερατότητας του δοµικού στοιχείου µέσα στα όρια που ορίζει ο Ελληνικός Κανονισµός Θερµοµόνωσης Κτιρίων, πρέπει ο συντελεστής θερµοπερατότητας του µονωτικού υλικού να είναι περίπου 0,8W/(m 2 K). Εποµένως, στους υπολογισµούς που γίνονται στη συνέχεια της εργασίας, θα λαµβάνεται η παραπάνω τιµή. ii. Οι εκποµπές ρύπων στη διάρκεια ζωής του θερµοµονωτικού υλικού. Πρόκειται για τους επικίνδυνους ρύπους που εκπέµπονται, κυρίως, κατά την παραγωγή του υλικού. Κυριότεροι θεωρούνται το CO, που είναι τοξικό και το CO 2, που αποτελεί το βασικότερο θερµοκηπικό αέριο. Στη φάση αυτή παρουσιάζεται αναλυτικά η περιγραφή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία του πετροβάµβακα και της εξηλασµένης πολυστερίνης. Η περιβαλλοντική αξιολόγηση θα γίνει µε εφαρµογή της µεθοδολογίας Ανάλυσης Κύκλου Ζωής µε τη χρήση του υπολογιστικού λογισµικού GEMIS. Αναλυτικότερα, στη συνέχεια ακολουθούν σύντοµη περιγραφή της µεθοδολογίας Α.Κ.Ζ. που αναπτύχθηκε στα υπό µελέτη συστήµατα παραγωγής µε χρήση του µοντέλου GEMIS. 3.2 Εισαγωγή στη µεθοδολογία Α.Κ.Ζ. Η Α.Κ.Ζ. είναι µια «τεχνική εκτίµησης των περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων που συνδέονται µε κάποιο προϊόν, διεργασία ή δραστηριότητα προσδιορίζοντας και ποσοτικοποιώντας την ενέργεια και τα υλικά που χρησιµοποιούνται, καθώς και τα απόβλητα που απελευθερώνονται στο περιβάλλον, εκτιµώντας τις επιπτώσεις από την χρήση της ενέργειας και των υλικών καθώς και των αποβλήτων και αναγνωρίζοντας και εκτιµώντας τις δυνατότητες περιβαλλοντικών βελτιώσεων». (SETAC -Society for Environmental Toxicology and Chemistry, 99). Η Ανάλυση Κύκλου Ζωής αποτελεί ένα εργαλείο περιβαλλοντικής διαχείρισης και λήψης αποφάσεων που σκοπό έχει να αποτιµήσει τις επιδράσεις από τη χρήση ενέργειας και την επεξεργασία υλικών, συµπεριλαµβανοµένης της απόρριψης αποβλήτων στο περιβάλλον, και να εκτιµήσει τις δυνατότητες επίτευξης περιβαλλοντικών βελτιώσεων σε συνδυασµό µε την ορθολογική χρήση πρώτων υλών και ενέργειας καθ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος ή µιας διεργασίας. Το πλαίσιο µεθοδολογίας της ΑΚΖ που προτείνεται από τον SETAC και εφαρµόζεται στη συγκεκριµένη περίπτωση περιλαµβάνει τέσσερα βασικά στάδια: Προσδιορισµό του σκοπού και του αντικειµένου της µελέτης Απογραφή δεδοµένων Εκτίµηση των επιπτώσεων Εκτίµηση των βελτιώσεων 3.3 Εφαρµογή της ΑΚΖ στα δύο υπό µελέτη θερµοµονωτικά Αρχικά, ορίζονται τα υπό µελέτη συστήµατα για τα οποία θα υπολογιστούν µε λεπτοµέρεια οι εισροές πρώτων υλών και ενέργειας καθώς και οι εκροές που αφορούν στις αέριες εκποµπές, στα υγρά και στερεά απόβλητα. Η µελέτη εστιάζεται κυρίως στην παραγωγική διαδικασία των δύο υλικών καθώς έχει διαπιστωθεί από ποιοτική περιβαλλοντική αξιολόγηση πως οι σηµαντικότερες 7

8 επιπτώσεις προκύπτουν κατά την παραγωγική διαδικασία των υλικών. ηλαδή, η παραγωγή των δύο υλικών συνεισφέρει πρακτικά σε όλη την περιεχόµενη ενέργεια. Η παραγωγική διαδικασία του πετροβάµβακα και της εξηλασµένης πολυστερίνης αναλύεται στις διεργασίες που απεικονίζονται στο σχήµα 3. ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ Λιώσιµο του αρχικού µίγµατος (85% αµφιβολίτης, 6%ασβεστόλιος και 9% οξείδια του ασβεστίου) σε δυο ηλεκτρικούς φούρνους Παραγωγή πρωτογενούς ρητίνης Παραγωγή ρητίνης ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ Τροφοδοσία γραµµής παραγωγής, η οποία αποτελείται από δύο εξηλαστήρες σε σειρά, µε µίγµα πολυστυρενίου και προσθέτων (βοηθητικά διεργασίας & πρόσθετα τελικών ιδιοτήτων προϊόντος) στην είσοδο του πρώτου εξηλαστήρα Ανάµειξη & παχυρρευστοποίηση του µίγµατος Έγχυση, υπό συνθήκες υψηλής πίεσης, του διογκωτικού µέσου στα 2/3 του µήκους του πρώτου εξηλαστήρα όπου η θερµοκρασία υπερβαίνει τους 200 ο C ιασπορά του µίγµατος Προσθήκη ρητίνης µε ψεκασµό στο αρχικό µίγµα Πλήρης διάχυση / διάλυση των διογκωτικών στη µάζα του πολυµερούς και ελεγχόµενη σταδιακή ψύξη κατά µήκος του δεύτερου εξηλαστήρα Προσθήκη σιλικόνης, νερού και λαδιού στο νέο µίγµα Αλλαγή στη ροή του υλικού από κυλινδρική / σωληνοειδή σε επίπεδη / φυλλοειδή στην κεφαλή εξέλασης Σκλήρυνση του νέου µίγµατος σε φούρνο πολυµερισµού Κοπή του υλικού στα µηχανήµατα κοπής Συσκευασία προϊόντος Προσωρινή αποθήκευση του προϊόντος Έξοδος του υλικού σε ατµοσφαιρική πίεση, αφροποίηση και διόγκωση του καθώς και διαµόρφωση του στο επιθυµητό πάχος σε πλάκες διαµόρφωσης Έλξη από τα ράουλα & προώθηση της διαµορφωµένης λωρίδας XPS προς τα κοπτικά µηχανήµατα που βρίσκονται σε απόσταση ικανή για την επίτευξη φυσικής ψύξης ως τη θερµοκρασία περιβάλλοντος Κοπή της εξηλασµένης πολυστερίνης σε πλάκες µε τις επιθυµητές διαστάσεις, κατεργασία επιφάνειας για ορισµένους τύπους προϊόντων & διαµόρφωση ακµών των πλακών στα κοπτικά µηχανήµατα Συσκευασία προϊόντος Προσωρινή αποθήκευση του προϊόντος Μεταφορά προϊόντος Μεταφορά προϊόντος Σχήµα 3: Παραγωγική διαδικασία πετροβάµβακα και εξηλασµένης πολυστερίνης 8

9 Στον πίνακα καταγράφονται τα δεδοµένα εισροών ενέργειας και πρώτων υλών για τα υπό µελέτη συστήµατα. ΠΙΝΑΚΑΣ : Στοιχεία για τις πρώτες ύλες και τις ενεργειακές καταναλώσεις των επιµέρους διεργασιών κατά την παραγωγή πετροβάµβακα και εξηλασµένης πολυστερίνης Ε ΟΜΕΝΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε ΟΜΕΝΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ(kWh/kg προϊόντος) Ηλεκτρική ενέργεια (kwh/kg προϊόντος) 0,3 Ηλεκτρική ενέργεια (kwh/kg προϊόντος) 0,9 Θέρµανση [lt/tn προϊόντος] 33,3 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ( tn/tn προϊόντος) Μίγµα ορυκτών Πολυστυρένιο 0,62 Aµφιβολίτης 0,03 ιογκωτικά µέσα 0,06 Aσβεστόλιθος 0,0 Πρόσθετα 0,05 Bωξίτης 0,004 Παραγωγή ρητίνης ( tn/tn προϊόντος) Φορµαλδεύδη 0,04 Φαινόλη 0,0 Ουρία 0,02 Σιλάνιο 3,64 Θειική αµµωνία 0,0004 Αµµωνία 0,00 Καυστική σόδα 0,002 Θειικό οξύ 0,0007 Βοηθητικά υλικά ( tn/tn προϊόντος) Σιλικόνη 0,00 Ορυκτέλαιο 0,002 Yλικό επικάλυψης ( tn/tn προϊόντος) Αλουµίνιο 0,4 Αλουµινόχαρτο 0,4 Χαρτί 0,003 Υαλούφασµα 0,002 Yλικό συσκευασίας ( tn/tn προϊόντος) LDPE 0,025 LDPE 0,08 Επιπλέον, υπολογίζεται η απαιτούµενη ενέργεια για την παραγωγή µονάδας βάρους από το κάθε υλικό. Η τιµή που υπολογίζεται είναι ουσιαστικά η περιεχόµενη ενέργεια του υλικού. Επίσης, υπολογίστηκε η ανηγµένη στο εµβαδόν περιεχόµενη ενέργεια. Επιλέχθηκε η ποσότητα υλικού που απαιτείται για τη θερµοµόνωση ενός τετραγωνικού µέτρου επιφάνειας και ο συντελεστής θερµικής θερµοπερατότητας για το µονωτικό υλικό που επιτυγχάνεται να είναι k = 0,8W(m 2 K). Οι ποσότητες πετροβάµβακα και εξηλασµένης πολυστερίνης που απαιτούνται για αυτή τη δεδοµένη τιµή του συντελεστή θερµοπερατότητας είναι 2 και,55kg αντίστοιχα. Αναµενόµενο, αφού η εξηλασµένη πολυστερίνη έχει ελαφρά µικρότερο συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας και επιπλέον µικρότερη πυκνότητα. Στο σχήµα 4, δίνεται η περιεχόµενη και η ανηγµένη στο εµβαδόν περιεχόµενη ενέργεια. Στον πίνακα 2, δίνονται οι εκποµπές κατά την παραγωγή του κάθε υλικού. 9

10 Είναι σαφές πως ο πετροβάµβακας πλεονεκτεί έναντι της εξηλασµένης πολυστερίνης, ως προς την ενέργεια που απαιτείται για την παραγωγή του, καθώς και για τις µικρότερες εκποµπές CO και CO 2, που συνεισφέρουν σηµαντικά στο φαινόµενο του θερµοκηπίου.,4,2 0,8 0,6 0,4 0,2 0 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Πετροβάµβακας Εξηλασµένη πολυστερίνη 0,3 0,86 Ανά µονάδα µάζας υλικού [kwh/kg] 0,6,33 Ανηγµένη στο εµβαδόν [Wh/m2] ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Εκποµπές κατά την παραγωγή πετροβάµβακα και εξηλασµένης πολυστερίνης Σχήµα 4:Περιεχόµενη και ανηγµένη περιεχόµενη ενέργεια πετροβάµβακα και εξηλασµένης πολυστερίνης Ρύποι (kg ρύπου/kg υλικού) Πετροβάµβακας Εξηλασµένη πολυστερίνη CO 2 0,700 0,900 CO 0,070 0,080 SO 2 0,00 0,002 Υγρά απόβλητα 0,00 0,00 Τέφρα 0,040 0,040 Λοιπά στερεά απόβλητα 0,050 0, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Συνοψίζοντας, αναφέρονται επιγραµµατικά κάποια ουσιώδη σηµεία της εργασίας και ορισµένα κρίσιµα συµπεράσµατα που εξάγονται από αυτή. Ο πετροβάµβακας και η εξηλασµένη πολυστερίνη αποτελούν τα σηµαντικότερα µονωτικά υλικά, αφού έχουν καλή θερµοµονωτική ικανότητα. Το πρώτο έχει θερµοκρασιακές αντοχές, πυραντοχή, χαµηλό κόστος και ηχοαπορροφητικότητα. Συνεπώς, αναµένεται µεγάλη άνοδος στη ζήτησή του, καθώς εφαρµόζονται ολοένα αυστηρότεροι κανονισµοί πυροπροστασία και θερµοµόνωσης, Επιπλέον, είναι από τα λίγα υλικά που µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε βιοµηχανικές εφαρµογές. εδοµένου ότι έχει αναπτυχθεί νοµικό πλαίσιο για τη βιοµηχανική θερµοµόνωση, καθίσταται σαφές ότι θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο και στις βιοµηχανικές εφαρµογές. Από την άλλη πλευρά, η εξηλασµένη πολυστερίνη καθίσταται αναντικατάστατη, λόγω της εξαιρετικής της αντίστασης στην υγρασία. Η χρήση της για θερµοµόνωση φερόντων στοιχείων σκυροδέµατος είναι αποκλειστική. Επιπλέον, λόγω της υψηλής µηχανικής αντοχής της, µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε έτοιµα προϊόντα συνδυασµένων υλικών (sandwich panels), τα οποία αποτελούν το µέλλον των κατασκευών. Βέβαια, το κόστος της παραµένει υψηλό και κάποιοι νέοι τύποι πετροβάµβακα υψηλής µηχανικής αντοχής 0

11 (πετροβάµβακας πλεκτής ίνας) απειλούν την κυριαρχία της στο συγκεκριµένο µερίδιο αγοράς. Τέλος, η υποχρέωση οικολογικής σήµανσης στα µονωτικά υλικά, δίνει προβάδισµα στον πετροβάµβακα που έχει περισσότερο οικολογικό χαρακτήρα από την εξηλασµένη πολυστερίνη εµφανίζοντας χαµηλότερη ενέργεια παραγωγής και µικρότερες εκποµπές CO και CO 2, ρύποι που συµβάλλουν σηµαντικά στο φαινόµενο του θερµοκηπίου. 5. ΑΝΑΦΟΡΕΣ. Klοpffer W., O. Hutzinger, A. Schmidt, Α. Ulf Clausen, Α. Astrup Jensen and Ο. Kamstrup (2003) Comparative Life Cycle Assessment of Three Insulation Materials, Research program deliverable booklet 2. Mουσιόπουλος Ν. και A. Μπούρα (998) «Ανάλυση Κύκλου Ζωής», Πρακτικά Σεµιναρίου HELCANET (Ελληνικό ίκτυο Ανάλυσης Κύκλου Ζωής), σ. 3, Θεσσαλονίκη, εκέµβριος Παπαδόπουλος Α.Μ και Μ.Α Παπαδόπουλος (200) «Σύγχρονα θερµοµονωτικά υλικά ενεργειακός σχεδιασµός κτιρίων», Πρακτικά ου Εθνικού Συνεδρίου Κτίριο και Περιβάλλον, Αθήνα. 4. Papadopoulos A. M., Karamanos A., Avgelis A. (2002) Environmental impact of insulating materials at the end of their useful lifetime, Proc. Ιnt. Conf. Protection and restoration of the environment VI, p , Skiathos, Greece, -5 July, 2002.

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Υπάρχουν πάρα πολλά υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θερμομόνωση οικοδομικών κατασκευών. Ανάλογα με το τμήμα που θα χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ιστορικά στοιχεία Η πορεία της θερμομόνωσης στη χώρα: 1979 1990 ΚΘΚ Καμία θερμομόνωση - θερμοπροστασία

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμα θερμομονωτικά υλικά ως εργαλείο ενεργειακής αναβάθμισης των κατασκευών

Καινοτόμα θερμομονωτικά υλικά ως εργαλείο ενεργειακής αναβάθμισης των κατασκευών Καινοτόμα θερμομονωτικά υλικά ως εργαλείο ενεργειακής αναβάθμισης των κατασκευών Στέλλα Χαδιαράκου Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης FIBRAN A.E. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για την παραγωγή του γίνεται ανάμειξη τηγμένης πρώτης ύλης με

Για την παραγωγή του γίνεται ανάμειξη τηγμένης πρώτης ύλης με Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ ΦΑΙΝΟΛΙΚΟΣ ΑΦΡΟΣ Ο φαινολικός αφρός γνωστός και σαν ισοκυανουρίνη είναι σκληροποιημένος αφρός ο οποίος όπως και οι πολυστερίνες ανήκει στα

Διαβάστε περισσότερα

Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ. Πρόλογος Το παρόν τεύχος Ανάλυση Κύκλου Ζωής πετροβάµβακα αποτελεί παραδοτέο της β φάσης του έργου Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Καινοτόµων Προϊόντων Πετροβάµβακα για την Ενεργειακή Αναβάθµιση Υφισταµένων & Νεόδµητων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ- ΘΕΡΜΙΚΗ ΡΟΗ- ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

ΤΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ- ΘΕΡΜΙΚΗ ΡΟΗ- ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΤΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ- ΘΕΡΜΙΚΗ ΡΟΗ- ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ τρόποι μετάδοσης της θερμότητας αγωγιμότητα μεταφορά ακτινοβολία Θερμικές απώλειες (ή πρόσοδοι) Το κτίριο χάνει θερμότητα: Μέσω του κελύφους, ανάλογα με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Κατανάλωση Ενέργειας στον Κτιριακό Τομέα Κατανομή τελικής κατανάλωσης ενέργειας στην Ελλάδα (1999) Οικιακός Τομέας Τριτογενής Τομέας Κατανάλωση ενέργειας σε

Διαβάστε περισσότερα

Ησυμβολήτης Διογκωμένης Πολυστερίνης στην εξοικονόμηση ενέργειας

Ησυμβολήτης Διογκωμένης Πολυστερίνης στην εξοικονόμηση ενέργειας Ησυμβολήτης Διογκωμένης Πολυστερίνης στην εξοικονόμηση ενέργειας Τυποποίηση και Σήμανση των προϊόντων EPS σύμφωνα με την 89/106/ΕΟΚ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΤΕΝΙΩΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ E.O.Q MANAGER ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μονωτικά υλικά για ηλιακούς συλλέκτες

Μονωτικά υλικά για ηλιακούς συλλέκτες Μονωτικά υλικά για ηλιακούς συλλέκτες Γιάννης Κοντούλης Γενικός ιευθυντής Knauf Insulation Ελλάδας Ιούλιος 2012 www.knaufinsulation.gr Περιεχόµενα H Knauf Insulation Ινώδη µονωτικά προϊόντα για συλλέκτες

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή μόνωσης σε υφιστάμενα κτίρια κατοικίας. Γ. Πολυμενόπουλος Τμήμα Κτιρίων, ΚΑΠΕ

Εφαρμογή μόνωσης σε υφιστάμενα κτίρια κατοικίας. Γ. Πολυμενόπουλος Τμήμα Κτιρίων, ΚΑΠΕ Εφαρμογή μόνωσης σε υφιστάμενα κτίρια κατοικίας Γ. Πολυμενόπουλος Τμήμα Κτιρίων, ΚΑΠΕ Κτίρια-ενέργεια ενέργεια-περιβάλλον Στην Ευρώπη ο κτιριακός τομέας ευθύνεται για 45% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΟ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ

ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΟ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΟ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ Σ.Κ Μυλωνάς Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Πετροβάµβακας Geolan

Πετροβάµβακας Geolan Πετροβάµβακας Geolan Στη σύγχρονη τεχνολογία των κατασκευών και των εγκαταστάσεων η σωστή θερµοµόνωση, ηχοµόνωση και πυροπροστασία δεν αποτελούν πολυτέλεια, αλλά αναγκαιότητα. Είναι σηµαντικό το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική αξιολόγηση κύκλου ζωής μιας φιάλης κρασιού

Περιβαλλοντική αξιολόγηση κύκλου ζωής μιας φιάλης κρασιού Περιβαλλοντική αξιολόγηση κύκλου ζωής μιας φιάλης κρασιού Κων/νος νος Αμπελιώτης Επικ. Καθηγητής, Τμ. Οικιακής Οικονομίας Οικολογίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Περιεχόμενα Η έννοια του κύκλου ζωής Ο ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ Μετάδοση της θερμότητας Αγωγή Μεταφορά θερμότητας από μόριο σε μόριο ενός στοιχείου Η θερμότητα μεταδίδεται πάντοτε από μια θερμότερη προς μια ψυχρότερη περιοχή.

Διαβάστε περισσότερα

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Το έργο We Qualify έχει ως στόχο να βοηθήσει τον κατασκευαστικό τομέα της Κύπρου με την εκπαίδευση ατόμων στην τοποθέτηση θερμομονωτικών

Διαβάστε περισσότερα

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ Η διογκωμένη πολυστερίνη, γνωστή στην Ελλάδα και σαν φελιζόλ, είναι ένα ελαφρύ θερμομονωτικό υλικό το οποίο χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ το κέλυφος του κτιρίου και τα συστήματα ελέγχου του εσωκλίματος επηρεάζουν: τη θερμική άνεση την οπτική άνεση την ηχητική άνεση την ποιότητα αέρα Ο βαθμός ανταπόκρισης του κελύφους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S Α.1. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ Ο μεταλλικός σκελετός των τοιχοποιιών καλύπτεται από συστήματα ξηράς δόμησης όπως γυψοσανίδες. Εξτρά μονώσεις τοποθετούνται στους εξωτερικούς τοίχους

Διαβάστε περισσότερα

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Τα θερμομονωτικά τούβλα είναι τούβλα που διαθέτουν πορώδη μάζα με αποτέλεσμα να έχουν αυξημένα θερμομονωτικά χαρακτηριστικά. Αυτό επιτυγχάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ες πράσινο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C www.c3.teiwm.gr 14/12/20112011

ες πράσινο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C www.c3.teiwm.gr 14/12/20112011 Εργαλεία και μεθοδολογίυ σχεδιασμού συσκευασιών ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C 3 www.c3.teiwm.gr 1 Αειφορία Περιεχόμενα Εργαλεία πράσινου σχεδιασμού Αξιολόγηση κύκλου

Διαβάστε περισσότερα

Από την ΤΕΚΤΟ HELLAS. Χώρος µέσης υγροµετρίας όπου 2.5 < W/N 5 gr/m 3. Χώρος πολύ έντονης υγροµετρίας όπου W/N > 7.5 gr/m3.

Από την ΤΕΚΤΟ HELLAS. Χώρος µέσης υγροµετρίας όπου 2.5 < W/N 5 gr/m 3. Χώρος πολύ έντονης υγροµετρίας όπου W/N > 7.5 gr/m3. ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Υ ΡΑΤΜΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΟΤΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΕΡΙΤΤΕΥΕΙ Από την ΤΕΚΤΟ HELLAS Η ΧΡΗΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Υ ΡΑΤΜΩΝ ΣΤΑ ΩΜΑΤΑ Το φράγµα υδρατµών δύναται να τοποθετηθεί ανάλογα της υγροµετρίας

Διαβάστε περισσότερα

open Die KlimaFassade Διαπνέουσα Θερμομόνωση Μειωμένο κόστος θέρμανσης και ψύξης Για πάντα

open Die KlimaFassade Διαπνέουσα Θερμομόνωση Μειωμένο κόστος θέρμανσης και ψύξης Για πάντα open Die KlimaFassade Διαπνέουσα Θερμομόνωση Μειωμένο κόστος θέρμανσης και ψύξης Για πάντα n Διαπνέουσα θερμομόνωση n Ευχάριστο εσωτερικό κλίμα n Εξοικονόμηση ενέργειας Ευχάριστο κλίμα για μιά ζωή Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Πρόλογος. Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ. Πρόλογος Το παρόν τεύχος Προδιαγραφές ιδιοτήτων θερµοµονωτικών υλικών αποτελεί παραδοτέο της α φάσης του έργου Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Καινοτόµων Προϊόντων Πετροβάµβακα για την Ενεργειακή Αναβάθµιση Υφισταµένων

Διαβάστε περισσότερα

FIBRANgeo R-040 Ρολό πετροβάµβακα

FIBRANgeo R-040 Ρολό πετροβάµβακα FIBRANgeo R-040 Ρολό πετροβάµβακα Περιγραφή προϊόντος Το ρολό πετροβάµβακα FIBRANgeo R-040 είναι ένα µονωτικό υλικό, που παράγεται βιοµηχανικά µε την τήξη και ινοποίηση πετρωµάτων. Ανήκει στην κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Συνέδριο ΟΠΕ - ΣΒΒΕ Ποιότητα, Προδιαγραφές, Πιστοποίηση, Έλεγχος Αγοράς στον κλάδο των οµικών Υλικών Ξεν. Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη, 2 εκεµβρίου 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

S t y r o p a n E P S P r o d u c t s EPS. Building Insulation Products

S t y r o p a n E P S P r o d u c t s EPS. Building Insulation Products EPS Building Insulation Products Θ ε ρ μ ο μ ό ν ω σ η μ ε π ρ ο ϊ ό ν τ α Δ ι ο γ κ ω μ έ ν η Π ο λ υ σ τ ε ρ ί ν η P r o d u c t s o f E x p a n d e d P o l y s t y r e n e S t y r o p a n E P S EPS

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος

αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

DICOM: Νέα υλικά για παλιά προβλήματα

DICOM: Νέα υλικά για παλιά προβλήματα Ημερίδα «Καινοτόμα Δομικά Υλικά Υψηλής Ενεργειακής Απόδοσης», Θεσσαλονίκη 21.01.2015 DICOM: Νέα υλικά για παλιά προβλήματα Άγις Μ.Παπαδόπουλος Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών, Τμήμα Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

FIBRAN geo -050 FIBRAN geo -050

FIBRAN geo -050 FIBRAN geo -050 FIBRANgeo B-050 Εύκαµπτες πλάκες πετροβάµβακα Περιγραφή προϊόντος Οι εύκαµπτες πλάκες πετροβάµβακα FIBRANgeo Β-050 είναι ένα µονωτικό υλικό, που παράγεται βιοµηχανικά µε την τήξη και ινοποίηση πετρωµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένα Συστήματα Εσωτερικής Θερμομόνωσης Κτιρίων

Ολοκληρωμένα Συστήματα Εσωτερικής Θερμομόνωσης Κτιρίων Ολοκληρωμένα Συστήματα Ανακαίνισης & Ενεργειακής Αναβάθμισης Εσωτερική Θερμομόνωση 11/2010 Ολοκληρωμένα Συστήματα Εσωτερικής Θερμομόνωσης Κτιρίων Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

H vέα γενιά θερμομόνωσης από την Dow

H vέα γενιά θερμομόνωσης από την Dow H vέα γενιά θερμομόνωσης από την Dow XENERGY - H vέα γενιά θερμομόνωσης από την Dow Από την ημέρα που η Dow εφηύρε το αφρώδες εξηλασμένο πολυστυρένιο, η εξέλιξη και ανάπτυξη του προϊόντος είναι συνεχής.

Διαβάστε περισσότερα

Β.Κ. Τσουκαλά, Λέκτορας ΕΜΠ

Β.Κ. Τσουκαλά, Λέκτορας ΕΜΠ Β.Κ. Τσουκαλά, Λέκτορας ΕΜΠ E-mail:v.tsoukala@hydro.civil.ntua.gr 6 Μαίου 2009 Τι είναι η ανάλυση κύκλου ζωής; Ορισμός: Τεχνική εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων που συνδέονται με κάποιο προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

Θερμομόνωση Κτιρίων. Στέλλα Χαδιαράκου Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Τμήμα Έρευνας& Ανάπτυξης Διαχείρισης Ποιότητας

Θερμομόνωση Κτιρίων. Στέλλα Χαδιαράκου Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Τμήμα Έρευνας& Ανάπτυξης Διαχείρισης Ποιότητας Θερμομόνωση Κτιρίων Στέλλα Χαδιαράκου Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Τμήμα Έρευνας& Ανάπτυξης Διαχείρισης Ποιότητας Παθητικά Κτήρια Κτήρια Χαμηλής Ενεργειακής Κατανάλωσης Απογραφή Κτιρίων 2011 Έλλειψη μόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Dow - Λύσεις δόμησης. Θερμομόνωση αγροτικών εγκαταστάσεων 100% HCFC-free

Dow - Λύσεις δόμησης. Θερμομόνωση αγροτικών εγκαταστάσεων 100% HCFC-free Dow - Λύσεις δόμησης Θερμομόνωση αγροτικών εγκαταστάσεων 100% HCFC-free 67 Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τη θερμομόνωση αποθηκών φρούτων και λαχανικών καθώς και των εγκαταστάσεων εκτροφής ζώων με χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερική θερμομόνωση Knauf. Διαχείριση θερμοκρασίας επαγγελματικών χώρων. Eσωτερική θερμομόνωση Knauf 02/2011

Εσωτερική θερμομόνωση Knauf. Διαχείριση θερμοκρασίας επαγγελματικών χώρων. Eσωτερική θερμομόνωση Knauf 02/2011 Εσωτερική θερμομόνωση Knauf Διαχείριση θερμοκρασίας επαγγελματικών χώρων Eσωτερική θερμομόνωση Knauf 02/2011 Εσωτερική θερμ Κnauf Intherm - Knauf Alutherm Η άμεση λύση μόνωσης στα επαγγελματικά κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

Είναι το πλέον αξιόπιστο θερμομονωτικό υλικό σε όλο τον κόσμο. Είναι το θερμομονωτικό που εμπιστεύονται οι περισσότεροι Έλληνες Μηχανικοί

Είναι το πλέον αξιόπιστο θερμομονωτικό υλικό σε όλο τον κόσμο. Είναι το θερμομονωτικό που εμπιστεύονται οι περισσότεροι Έλληνες Μηχανικοί Γιατί STYROFOAM : Είναι το πλέον αξιόπιστο θερμομονωτικό υλικό σε όλο τον κόσμο Η DOW είναι η μόνη εταιρεία που διαθέτει αποτελέσματα τεχνικών εκθέσεων επιστημονικών φορέων και ινστιτούτων στη Γερμανία,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ: H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ: H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ: H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΜΕΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΑΤΖΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΓΡΕ ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

H vέα γενιά θερμομόνωσης από την Dow

H vέα γενιά θερμομόνωσης από την Dow H vέα γενιά θερμομόνωσης από την Dow XENERGY - H vέα γενιά θερμομόνωσης από την Dow Από την ημέρα που η Dow εφηύρε το αφρώδες εξηλασμένο πολυστυρένιο, η εξέλιξη και ανάπτυξη του προϊόντος είναι συνεχής.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1. Να υπολογιστεί η μαζική παροχή του ατμού σε (kg/h) που χρησιμοποιείται σε ένα θερμαντήρα χυμού με τα παρακάτω στοιχεία: αρχική θερμοκρασία χυμού 20 C, τελική θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘEMA ο Επίπεδο κατακόρυφο σώµα από αλουµίνιο, µήκους 430 mm, ύψους 60 mm και πάχους

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 1 Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Το παράδειγμα του κτιρίου διοίκησης του

Διαβάστε περισσότερα

GREEN PANEL ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ

GREEN PANEL ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ GREEN PANEL ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ SIP ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ SIP H ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 21 ΟΥ ΑΙΩΝΑ DIP -ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ EVOTHERM PLUS ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΗΛΑΜΕΝΗ - ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΤΣΕΡΙΝΗ

ΕΞΗΛΑΜΕΝΗ - ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΤΣΕΡΙΝΗ 1 ARC Μελετητική - Λενακάκης Κ. & Λ. ΟΕ Μελετητική Εταιρεία Μηχανολογικών Περιβαλλοντικών Έργων - χεδιασμού έργων Α.Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΣΗ - ΘΕΡΙΟ Σ.Κ. 71304 Εργοτέλους 58 ΣΗΛ. +30.2810.260077 FAX Email:

Διαβάστε περισσότερα

«Σύστηµα. εξωτερικής θερµοµόνωσης τοιχοποιίας. Κων/νος. νος Ασλάνης

«Σύστηµα. εξωτερικής θερµοµόνωσης τοιχοποιίας. Κων/νος. νος Ασλάνης «Σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης τοιχοποιίας KELYFOS και η συµβολή του στην εξοικονόµηση ενέργειας.» Κων/νος νος Ασλάνης ιευθυντής τµηµάτων τεχνικής υποστήριξης και marketing ISOMAT Α.Β.Ε.Ε. 1 Στην Ευρώπη,

Διαβάστε περισσότερα

Μονωτικά υλικά & περιβάλλον

Μονωτικά υλικά & περιβάλλον KT 079 OS 084.QXP_Layout /05/0 :34 ΜΜ Page Μονωτικά υλικά & περιβάλλον Εναλλακτικά & ανακυκλώσιμα προϊόντα Ο σωστός συνδυασμός του είδους του μονωτικού υλικού και της ποσότητας που χρησιμοποιείται είναι

Διαβάστε περισσότερα

Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων

Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Οικοδοµικής και Φυσικής των Κτιρίων lbcp.civil.auth.gr Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων Θ.Γ.Θεοδοσίου, επ.καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1. Πώς ορίζεται η περίσσεια αέρα και η ισχύς μίγματος σε μία καύση; 2. Σε ποιές περιπτώσεις παρατηρείται μή μόνιμη μετάδοση της θερμότητας; 3. Τί είναι η αντλία

Διαβάστε περισσότερα

Ιδανική λύση σε κάθε σύγχρονο πρόβλημα θερμομόνωσης

Ιδανική λύση σε κάθε σύγχρονο πρόβλημα θερμομόνωσης Ιδανική λύση σε κάθε σύγχρονο πρόβλημα θερμομόνωσης Ιδανική λύση σε κάθε σύγχρονο πρόβλημα θερμομόνωσης Ίσως το κορυφαίο μονωτικό υλικό σήμερα. Το αποτελεί την τεχνολογική εξέλιξη των θερμομονωτικών πλακών

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε Η/Μ εγκαταστάσεις κτιρίων

Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε Η/Μ εγκαταστάσεις κτιρίων Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 1 Ημερίδα ΣΜΗΒΕ Επεμβάσεις εξοικονομήσης ενέργειας σε κτίρια κατοικιών Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

FIBRAN geo B-571 FIBRAN geo B-571

FIBRAN geo B-571 FIBRAN geo B-571 FIBRANgeo B-571 Σκληρές πλάκες πετροβάµβακα Περιγραφή προϊόντος Οι σκληρές πλάκες πετροβάµβακα FIBRANgeo B-571 είναι ένα σκληρό και ανθεκτικό σε συµπίεση και εφελκυσµό µονωτικό υλικό, που παράγεται βιοµηχανικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. Μάρτιος 2013 66/2013 1 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Μ. Σανταμούρης 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (LIFE CYCLE ASSESMENT) ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ. ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Πολ. Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 (Υπάρχει και σχετική αρθρογραφία και βιβλιογραφία που μπορεί να διατεθεί) Επιβλέπων: I Zιώμας (Τηλ. 210-7722358, Email: ziomas@chemeng.ntua.gr)

Διαβάστε περισσότερα

FIBRANgeo BP-ETICS. Σκληρές πλάκες πετροβάµβακα µε πλεκτές ίνες. Περιγραφή προϊόντος. Πλεονεκτήµατα

FIBRANgeo BP-ETICS. Σκληρές πλάκες πετροβάµβακα µε πλεκτές ίνες. Περιγραφή προϊόντος. Πλεονεκτήµατα FIBRANgeo BP-ETICS Σκληρές πλάκες πετροβάµβακα µε πλεκτές ίνες Περιγραφή προϊόντος Οι σκληρές πλάκες πετροβάµβακα FIBRANgeo ΒP-ETICS είναι ένα σκληρό και ανθεκτικό σε συµπίεση και εφελκυσµό θερµοµονωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ενεργειακά Ισοζύγια ιαγράµµατα Sankey ΦΑΝΗ Γ. ΛΑΥΡΕΝΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές Αρχές Ενεργειακοί Συντελεστές ιαγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

// COMFORT. THERMOBELT Ultra. Low-E Insulating Glass

// COMFORT. THERMOBELT Ultra. Low-E Insulating Glass THERMOBELT Ultra Low-E Insulating Glass GR THERMOBELT Ultra Low-E Insulating Glass Η ενεργειακή απόδοση και η υψηλή αισθητική πρέπει να συνυπάρχουν. Με τη σειρά υαλοπινάκων THERMOBELT Ultra μπορούμε να

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Επιστήµης Ξύλου Τµήµα Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου - Επίπλου ΙΑΣΤΟΛΗ - ΣΥΣΤΟΛΗ Όταν θερµαίνεται το ξύλο αυξάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ορόλος του κτιριακού κελύφους στο πλαίσιο του Κ.Εν.Α.Κ.

ορόλος του κτιριακού κελύφους στο πλαίσιο του Κ.Εν.Α.Κ. ορόλος του κτιριακού κελύφους στο πλαίσιο του Κ.Εν.Α.Κ. Κλειώ Αξαρλή, αρχιτέκτονας, αναπλ. καθηγήτρια, τμήμα Πολ. Μηχανικών ΑΠΘ Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων Κανονισμός για την ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

HELECO 05. Αθανάσιος Νταγκούµας, Νίκος Λέττας, ηµήτρης Τσιαµήτρος, Γρηγόρης Παπαγιάννης, Πέτρος Ντοκόπουλος

HELECO 05. Αθανάσιος Νταγκούµας, Νίκος Λέττας, ηµήτρης Τσιαµήτρος, Γρηγόρης Παπαγιάννης, Πέτρος Ντοκόπουλος HELECO 05 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Αθανάσιος Νταγκούµας, Νίκος Λέττας, ηµήτρης Τσιαµήτρος,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

4 ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΠΙΤΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΥ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ

4 ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΠΙΤΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΥ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ Τ.Ε.Ι. Λάρισας - Παράρτημα Καρδίτσας Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου Εργαστήριο Τεχνολογίας & Συντήρησης Ξυλοκατασκευών 4 ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΠΙΤΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΥ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ του Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: Θερμομονωτικά υλικά, πρότυπα, πιστοποίηση, ενεργειακή αναβάθμιση, υφιστάμενα κτίρια

Λέξεις κλειδιά: Θερμομονωτικά υλικά, πρότυπα, πιστοποίηση, ενεργειακή αναβάθμιση, υφιστάμενα κτίρια ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Χαρούλα Μπαλλά Διπλ.Μηχανολόγος Μηχανικός, Υπεύθυνη Ποιοτικού Ελέγχου, Γ.Μαριόγλου κ Υιοι ΑΒΕΕ, Θεσσαλονίκη Άγις Μ.Παπαδόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ. Μαρτινόπουλος, M. Ekhrawat, Γ. Τσιλιγκιρίδης Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή,

Διαβάστε περισσότερα

Το ολοκληρωµένο σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης KELYFOS είναι προϊόν συνεργασίας των εταιρειών:

Το ολοκληρωµένο σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης KELYFOS είναι προϊόν συνεργασίας των εταιρειών: 1 Το ολοκληρωµένο σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης KELYFOS είναι προϊόν συνεργασίας των εταιρειών: 2 Εξοικονόµηση ενέργειας - Τεχνοοικονοµική Μελέτη (ΚΑΠΕ) Αποτελέσµατα για κτίριο κατοικίας: Εξοικονόµηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγών πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Θερμομόνωση Οροφής / Θερμομόνωση Τοίχων για κτίρια Κατοικιών - Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον

Οδηγών πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Θερμομόνωση Οροφής / Θερμομόνωση Τοίχων για κτίρια Κατοικιών - Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον Οδηγών πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Θερμομόνωση Οροφής / Θερμομόνωση Τοίχων για κτίρια Κατοικιών - Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον Παρεμβάσεις Μεγάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Εισαγωγή Βασικές έννοιες Αγωγή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Εισαγωγή Βασικές έννοιες Αγωγή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή Βασικές έννοιες 11 1.1 Εισαγωγή... 11 1.2 Μηχανισμοί μετάδοσης θερμότητας... 12 1.2.1 Αγωγή... 12 1.2.2 Συναγωγή... 13 1.2.3 Ακτινοβολία... 14 2. Αγωγή 19 2.1 Ο φυσικός μηχανισμός...

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ακαδημαϊκό Έτος 2007-20082008 Μάθημα: Οικονομία Περιβάλλοντος για Οικονομολόγους Διδάσκων:Σκούρας Δημήτριος ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 24% ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 25% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 6% ΛΙΓΝΙΤΗΣ 45%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 24% ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 25% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 6% ΛΙΓΝΙΤΗΣ 45% Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα Εισαγωγική γ εισήγηση η της Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΙΓΜΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Ορυκτά καύσιμα που μετέχουν σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Θερμομόνωση & Στεγάνωση, Εύκολα & Οικονομικά.

Θερμομόνωση & Στεγάνωση, Εύκολα & Οικονομικά. Page 1/12 Θερμομόνωση & Στεγάνωση, Εύκολα & Οικονομικά. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το είναι ένα σύστημα θερμομόνωσης υγρομόνωσης για οικοδομές ή τμήματα οικοδομών που είτε στερούνται θερμομόνωσης ή η θερμομόνωσή τους δεν

Διαβάστε περισσότερα

Next. Πάνελ Maico για εσωτερικές και εξωτερικές πόρτες. Τασκούδης Χρήστος Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Δομικά υλικά Τηλ. 2310709136-574936-574990 Φάξ 2310709152

Next. Πάνελ Maico για εσωτερικές και εξωτερικές πόρτες. Τασκούδης Χρήστος Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Δομικά υλικά Τηλ. 2310709136-574936-574990 Φάξ 2310709152 Τασκούδης Χρήστος Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Δομικά υλικά Τηλ. 2310709136-574936-574990 Φάξ 2310709152 Next - Πάνελ για ξύλινες πόρτες εισόδου Next Πάνελ Maico για εσωτερικές και εξωτερικές πόρτες Γιατί επιλέγουμε

Διαβάστε περισσότερα

Μόνωση Σκεπών Knauf Insulation υψηλής ποιότητας Εγγυημένες Λύσεις Προστασίας. Θερμομόνωση Πυρασφάλεια Ηχοαπορρόφηση Θερμική άνεση Διαπνοή Στεγάνωση

Μόνωση Σκεπών Knauf Insulation υψηλής ποιότητας Εγγυημένες Λύσεις Προστασίας. Θερμομόνωση Πυρασφάλεια Ηχοαπορρόφηση Θερμική άνεση Διαπνοή Στεγάνωση Φεβρουάριος 2014 Μόνωση Σκεπών Knauf Insulation υψηλής ποιότητας Εγγυημένες Λύσεις Προστασίας Θερμομόνωση Πυρασφάλεια Ηχοαπορρόφηση Θερμική άνεση Διαπνοή Στεγάνωση H Κnauf Insulation Είναι ανάμεσα στους

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ) ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Η Εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών και οι Προοπτικές Βελτίωσης των Συνθηκών της Αγοράς «Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ESHAROOF REFLECT ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (SBS -25 C)

ESHAROOF REFLECT ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (SBS -25 C) ESHAROOF REFLECT ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (SBS -25 C) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η ελαστοµερής ασφαλτική µεµβράνη κεραµοσκεπής EshaRoof Reflect ανήκει στις µεµβράνες κεραµοσκεπής νέας γενιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1 Άγις Μ.Παπαδόπουλος Αν.Καθηγητής, Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεόδωρος Γ.Θεοδοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγών πιστοποίησης προϊόντων για Παρέμβαση Θερμομόνωση οροφής / Θερμομόνωση Τοίχων για Επαγγελματικά Κτίρια Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον

Οδηγών πιστοποίησης προϊόντων για Παρέμβαση Θερμομόνωση οροφής / Θερμομόνωση Τοίχων για Επαγγελματικά Κτίρια Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον Οδηγών πιστοποίησης προϊόντων για Παρέμβαση Θερμομόνωση οροφής / Θερμομόνωση Τοίχων για Επαγγελματικά Κτίρια Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας

Διαβάστε περισσότερα

FIBRANgeo R-040-AL. Το ρολό πετροβάµβακα, µε επικάλυψη µεµβράνη αλουµινίου οπλισµένη µε υαλόπλεγµα, FIBRANgeo R- Περιγραφή προϊόντος.

FIBRANgeo R-040-AL. Το ρολό πετροβάµβακα, µε επικάλυψη µεµβράνη αλουµινίου οπλισµένη µε υαλόπλεγµα, FIBRANgeo R- Περιγραφή προϊόντος. FIBRANgeo R-040-AL Ρολό πετροβάµβακα µε επικάλυψη µεµβράνη αλουµινίου οπλισµένη µε υαλόπλεγµα Περιγραφή προϊόντος Το ρολό πετροβάµβακα, µε επικάλυψη µεµβράνη αλουµινίου οπλισµένη µε υαλόπλεγµα, FIBRANgeo

Διαβάστε περισσότερα

Θερμομόνωση κτιρίων, θερμομονωτικά υλικά, τεχνικές και εισαγωγή στις στρατηγικές παθητικού σχεδιασμού. 2000: Κτίριο χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας

Θερμομόνωση κτιρίων, θερμομονωτικά υλικά, τεχνικές και εισαγωγή στις στρατηγικές παθητικού σχεδιασμού. 2000: Κτίριο χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας ΕΤΕΚ, Λευκωσία, 16.05.2013 Θερμομόνωση κτιρίων, θερμομονωτικά υλικά, τεχνικές και εισαγωγή στις στρατηγικές παθητικού σχεδιασμού Άγις Μ. Παπαδόπουλος Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. agis@eng.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εφαρμογής Σπίτια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης

Οδηγός εφαρμογής Σπίτια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης Οδηγός εφαρμογής Σπίτια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης Η νέα γενιά σπιτιών Ιδέες με μέλλον n Πολύ χαμηλό κόστος θέρμανσης και ψύξης n Άνεση χειμώνα - καλοκαίρι n Απλά και ουσιαστικά Σπίτι χαμηλής ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Όλο και συχνότερα στις µέρες µας γίνεται λόγος για τις Αρχές της Βιοκλιµατικής Αρχιτεκτονικής και τις απαιτήσεις της για: Θερµοµόνωση Παθητικό αερισµό Όµως ποιες είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ - ΨΥΧΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ - ΨΥΧΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ - ΨΥΧΟΣ 1 Καλοκαίρι Υψηλές εξωτερικές θερμοκρασίες Ζώνη Άνεσης Χειμώνας Χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες 2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3 ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον ΚΑΠΕ - Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον Εφαρμογή απλών μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας στο κέλυφος: Κτίριο Εργάνη Συκιές, 11 Φεβρουαρίου 2008 Ελπίδα Πολυχρόνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ 1 ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ, W Ως απόλυτη υγρασία του αέρα ορίζεται η ποσότητα των υδρατμών σε γραμμάρια, ηοποία περιέχεται σε 1 m 3 αέρα. Μονάδα μέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

Στην έκθεση θα παρουσιαστούν τα σημαντικά οφέλη των εναλλακτικών και πιο οικονομικών μορφών θέρμανσης.

Στην έκθεση θα παρουσιαστούν τα σημαντικά οφέλη των εναλλακτικών και πιο οικονομικών μορφών θέρμανσης. Μηνιαία έκδοση Σεπτέμβριος 2012 Τεύχος 63 Η AHI CARRIER θα συμμετέχει στην έκθεση «Οικονομική Θέρμανση» & σας προσκαλεί στο περίπτερό της. Συστήματα Θέρμανσης Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί από 28 έως 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης σύντοµης διάρκειας στην Ενότητα 2.3 (Σχέση Βιοµηχανίας και Ενέργειας)

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης σύντοµης διάρκειας στην Ενότητα 2.3 (Σχέση Βιοµηχανίας και Ενέργειας) ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης σύντοµης διάρκειας στην Ενότητα 2.3 (Σχέση Βιοµηχανίας και Ενέργειας) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΑΞΗ:... ΤΜΗΜΑ:...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γιάννης Βουρδουµπάς Μελετητής-Σύµβουλος Μηχανικός Ελ. Βενιζέλου 107 Β 73132 Χανιά, Κρήτης e-mail: gboyrd@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόβληµα των εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Χώρα, Πόλη Ελλάδα, Αρχάνες Μελέτη περίπτωσης Όνομα Δήμου: Αρχανών κτιρίου: Όνομα σχολείου: 2 Δημοτικό Σχολείο Αρχανών Το κλίμα στις Αρχάνες έχει εκτεταμένες περιόδους ηλιοφάνειας, Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Ε. ΚΥΡΙΑΚΟΣ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

CARBONTOUR. Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων

CARBONTOUR. Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων LIFE09 ENV/GR/000297 Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα CARBONTOUR ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.1: Προσδιορισμός και αξιολόγηση των πηγών εκπομπών ισοδύναμου CO 2 των τουριστικών καταλυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ Μαυρίδου Σ. 1, Οικονόµου Ν. 2, Κατσιφαράκης Κ.Λ. 2 και Μπίκας. 2 1 ρ. Πολιτικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια

Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια ΚΑΠΕ - Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Δομικά Υλικά στο Κτιριακό Κέλυφος Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια Αθήνα,, 12 Ιουνίου 2008 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΚΚΙΝΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, Χηµικός Μηχανικός, MSc

ΚΟΚΚΙΝΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, Χηµικός Μηχανικός, MSc ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΚΕΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ» ΚΟΚΚΙΝΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, Χηµικός Μηχανικός, MSc ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΥΨΕΛΙ ΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Styropan XPS. Building Insulation Products. S t y r o p a n Χ P S P r o d u c t s

Styropan XPS. Building Insulation Products. S t y r o p a n Χ P S P r o d u c t s Styropan XPS Building Insulation Products Θ ε ρ μ ο μ ό ν ω σ η μ ε π ρ ο ϊ ό ν τ α Α φ ρ ο ύ Ε ξ η λ α σ μ έ ν η ς Π ο λ υ σ τ ε ρ ί ν η ς P r o d u c t s o f E x t r u d e d P o l y s t y r e n e F o

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης,

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης, ΙΕΝΕ : Ετήσιο 13ο Εθνικό Συνέδριο - «Ενέργεια & Ανάπτυξη 08» (12-13/11-Ίδρυμα Ευγενίδου) Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε Λεβητοστάσια και Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Α. Ευθυμιάδης, ρ. Μηχανικός, ιπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο Εισηγητής: Αμανατίδης Άνθιμος Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ολοκληρωµένου Συστήµατος Εξωτερικής Θερµοµόνωσης Κτιρίων Knauf THERMOPROSOPSIS

Παρουσίαση Ολοκληρωµένου Συστήµατος Εξωτερικής Θερµοµόνωσης Κτιρίων Knauf THERMOPROSOPSIS Παρουσίαση Ολοκληρωµένου Συστήµατος Εξωτερικής Θερµοµόνωσης Κτιρίων Knauf THERMOPROSOPSIS 1 ηµήτρης Πολιτόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Υπεύθυνος Καινοτοµικών Συστηµάτων όµησης Knauf ΓυψοποιίαΑ.Β.Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

SUPER THERM ΘΕΩΡΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

SUPER THERM ΘΕΩΡΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Αυτό το σεμινάριο έχει απλώς ως στόχο να δώσει μερικά από τα βασικά της Θερμοδυναμικής, και πως σχετίζεται με τη μόνωση και με τη μόνωση με κεραμικά επιχρίσματα. Η θερμότητα μεταφέρεται με τους παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σχέδια Φωτογραφίες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σχέδια Φωτογραφίες 17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σχέδια Φωτογραφίες 18 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ : 38% ΚΤΙΡΙΑ : 35% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : 27 % ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 1ΤΙΠ/κατ.έτος ή 11630 kwh/κατ.έτος ΤΙΠ:

Διαβάστε περισσότερα