ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ ΚΑΙ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ ΚΑΙ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ"

Transcript

1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ ΚΑΙ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Καραµάνος Α.Κ.*, Γιαµά Ε., Χαδιαράκου Σ., Παπαδόπουλος Α.Μ. Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Τ.Θ.483, 5424, KEYWORDS: πετροβάµβακας, εξηλασµένη πολυστερίνη, ανάλυση κύκλού ζωής ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της παρούσας µελέτης είναι η σύγκριση του πετροβάµβακα και της εξηλασµένης πολυστερίνης, που θεωρούνται τα σηµαντικότερα θερµοµονωτικά υλικά. Αρχικά, συγκρίνονται τα σηµαντικότερα βασικά χαρακτηριστικά τους, εξηγείται πως αυτά προκύπτουν ανάλογα µε τη φύση και τη δοµή κάθε υλικού και εξετάζεται η καταλληλότητα τους σε διάφορες εφαρµογές. Στη συνέχεια, δίνεται µια µικρή περιγραφή της αγοράς των θερµοµονωτικών υλικών σε Ελλάδα και Ευρώπη και αναφέρονται οι λόγοι που τη διαµόρφωσαν έτσι. Τέλος, εφαρµόζοντας την τεχνική της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής και µε τη χρήση κατάλληλου λογισµικού υπολογίζονται η περιεχόµενη ενέργεια και οι εκποµπές κατά την παραγωγή των δύο υλικών. COMPARATIVE EVALUATION OF STONE WOOL AND EXTRUDED POLYSTYRENE Karamanos Α.Κ.*, Giama Ε., Hadiarakou S. and Papadopoulos Α.Μ. Laboratory of Heat Transfer and Environmental Engineering, Mechanical Engineering Departement, Polytechnic School, Aristotle University of Thessaloniki, P.O. 483, 5424 Thessaloniki, KEYWORDS: stone wool, extruded polystyrene, life cycle analysis ABSTRACT The research s objective is to compare the stone wool with the extruded polystyrene, two of the most important insulating materials. The comparison focus on basic characteristics according to their chemical composition and structure. Also, the compatibility of the two materials in various applications was considered and the results of market survey, both in Europe and Greece, was

2 presented in detail. Finally, the Life Cycle Analysis methodology was conducted using specialized software, in order to evaluate the environmental impacts of the materials studied.. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα θερµοµονωτικά υλικά αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των κτιριακών εφαρµογών, γεγονός που επιβάλλεται και από τη νοµοθεσία θερµοµόνωσης. Η γενικότερη ανάγκη για εξοικονόµηση ενέργειας και ο περιορισµός της εξάρτησης από το πετρέλαιο έχει οδηγήσει στη χρήση θερµοµονωτικών υλικών και σε βιοµηχανικές εφαρµογές αλλά και σε εφαρµογές µε ιδιαίτερες απαιτήσεις, όπως δεξαµενές υγρού οξυγόνου, διαστηµικές εφαρµογές κ.ά. Σήµερα, ο µελετητής µηχανικός έχει στη διάθεσή του πληθώρα υλικών γεγονός που του δίνει τη δυνατότητα να επιλέξει το καταλληλότερο για την υπό µελέτη εφαρµογή είτε κτιριακή, είτε βιοµηχανική λαµβάνοντας υπ όψη του µια σειρά παραµέτρων όπως: θερµοµονωτικές απαιτήσεις, θερµοκρασίες λειτουργίας, επίπεδα υγρασίας, κόστος και αισθητική. Εποµένως, για να χαρακτηριστεί κάποιο υλικό κρίνεται απαραίτητη η πολύπλευρη εξέταση του και όχι η επικέντρωση του ενδιαφέροντος σε ένα µόνο χαρακτηριστικό του. ηλαδή, είναι εσφαλµένη η αντίληψη, πως ένα θερµοµονωτικό υλικό είναι «καλό» επειδή έχει χαµηλό συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας. Αρχικά, δινόταν βάση στις φυσικές ιδιότητες καθώς και στις δυνατότητες εφαρµογής. Στη συνέχεια προστέθηκε µία νέα οµάδα χαρακτηριστικών, που σχετίζονται µε την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων (τόσο κατά την παραγωγή, όσο και κατά την τοποθέτηση) και των χρηστών της, καθώς και µε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του υλικού. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι ο αµίαντος, ο οποίος ενώ είχε άριστες θερµοµονωτικές ιδιότητες και µεγάλο εύρος εφαρµογών, απαγορεύτηκε όταν αποδείχτηκε πως η χρήση του σχετίζεται µε καρκινογένεση. Όσον αφορά στις περιβαλλοντικές ιδιότητες αρχικά το ενδιαφέρον εστιαζόταν στη διαχείριση του υλικού µετά το πέρας της διάρκειας ζωής του και «οικολογικό» χαρακτηριζόταν ένα υλικό που ήταν βιο-διασπώµενο ή ανακυκλώσιµο. Η εκτόξευση της τιµής του πετρελαίου οδήγησε τη σύγχρονη αγορά στην εκµετάλλευση κάθε δυνατού τρόπου εξοικονόµησης ενέργειας µε αποτέλεσµα να προωθηθεί η έρευνα των θερµοµονωτικών υλικών σε µεγάλο βάθος. Πλέον, δεν λαµβάνεται υπ όψη µόνο η ενέργεια που εξοικονοµείται µε τη χρήση του υλικού, αλλά και η ενέργεια που απαιτείται για την παραγωγή, τη µεταφορά και την τοποθέτηση του, γνωστή και ως περιεχόµενη ενέργεια. Σε µερικές περιπτώσεις, όπου η διάρκεια ζωής είναι περιορισµένη (όπως στις βιοµηχανικές εφαρµογές), εκτιµάται και η ενέργεια για τη διαχείριση του ως απόβλητο ή οι δυνατότητες ανάκτησης ενέργειας από αυτό. Για την εκτίµηση και την περιβαλλοντική αξιολόγηση των υλικών χρησιµοποιείται η µεθοδολογία της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (Α.Κ.Ζ.). Η Α.Κ.Ζ. αποτελεί εργαλείο περιβαλλοντικής διαχείρισης και λήψης αποφάσεων που σκοπό έχει να αποτιµήσει τις επιπτώσεις από τη χρήση ενέργειας και την επεξεργασία υλικών, συµπεριλαµβανοµένης της απόρριψης αποβλήτων στο περιβάλλον, και να εκτιµήσει τις δυνατότητες επίτευξης περιβαλλοντικών βελτιώσεων σε συνδυασµό µε την ορθολογική χρήση πρώτων υλών και ενέργειας καθ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος ή µία διεργασίας. Στην παρούσα εργασία, αναλύονται διάφορα χαρακτηριστικά (τεχνικά και περιβαλλοντικά) για τα δύο σηµαντικότερα θερµοµονωτικά υλικά, τον πετροβάµβακα και την εξηλασµένη πολυστερίνη, αφού πρώτα σχολιαστεί η συµµετοχή τους στην αγορά και οι λόγοι που τη διαµόρφωσαν. Τέλος, ακολουθεί περιβαλλοντική αξιολόγηση των υλικών µε τη µέθοδο Α.Κ.Ζ. και χρήση του εξειδικευµένου λογισµικού G.E.M.I.S. 2

3 . Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ ΚΑΙ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Στο σχήµα απεικονίζεται η κατάσταση στην ευρωπαϊκή και στην ελληνική αγορά. Γίνονται δύο βασικές διαπιστώσεις: στην Ευρώπη προτιµούνται τα ινώδη θερµοµονωτικά υλικά, ενώ στην Ελλάδα τα οργανικά αφρώδη. Επιπλέον, η διογκωµένη πολυστερίνη υπερτερεί σε πωλήσεις έναντι της εξηλασµένης. Υαλοβάµβακας 25% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ Πετροβάµβακας 35% Περλίτης 6% Λοιπά 6% ιογκωµένη πολυστερίνη Πολυαιθυλένιο 20% 7% Ξυλόµαλλο % ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Υαλοβάµβακας 4% Εξηλασµένη πολυστερίνη 7% Πετροβάµβακας 9% ιογκωµένη πολυστερίνη 48% Εξηλασµένη πολυστερίνη 32% Σχήµα : Μερίδια αγοράς θερµοµονωτικών υλικών σε Ευρώπη και Ελλάδα (2003) Οι λόγοι που οδήγησαν στην τάση αυτή είναι: Οι µεγαλύτεροι καταναλωτές θερµοµονωτικών υλικών είναι οι χώρες της βόρειας και κεντρικής Ευρώπης. Οι τοπικοί κανονισµοί στις χώρες αυτές απαιτούν µεγαλύτερο πάχος θερµοµόνωσης και έτσι προτιµάται ο πετροβάµβακας που έχει χαµηλότερο κόστος. Στους µεγαλύτερους καταναλωτές χώρες επιβάλλονται αυστηροί κανονισµοί πυροπροστασίας στον κτιριακό τοµέα. Αξιοσηµείωτες είναι οι περιπτώσεις της Μεγάλης Βρετανίας και της Γερµανίας. Στην πρώτη, οι περισσότερες κατασκευές είναι ξύλινες, πράγµα που επιβάλλει αυστηρότερα µέτρα πυρασφάλειας. Στη δεύτερη, οι σχετικοί κανονισµοί έγιναν αυστηρότεροι µετά από σειρά ατυχηµάτων από πυρκαγιές, µε αποκορύφωµα την µεγάλη πυρκαγιά στο αεροδρόµιο του Ντύσεντολφ, που στοίχισε πολλές ανθρώπινες ζωές. Σε θέµατα πυραντοχής, ο πετροβάµβακας υπερτερεί σαφώς έναντι της πολυστερίνης Τα οργανικά αφρώδη υλικά έχουν τη µορφή πλάκας και είναι ευκολότερα στην τοποθέτηση. Επιπλέον, δεν απαιτούνται µέτρα προστασίας κατά την εφαρµογή τους, γεγονός που τα έκανε προτιµότερα για τον ανειδίκευτο και ανεπαρκώς ενηµερωµένο σε θέµατα ασφάλειας Έλληνα εργάτη οικοδοµής. Η διογκωµένη πολυστερίνη προτιµάται έναντι της εξηλασµένης, λόγω του χαµηλού κόστους της. Επιπλέον, για την Ελλάδα, το κόστος αυτό είναι ακόµα πιο χαµηλό γεγονός που την κατέστησε ανταγωνιστική δίνοντάς της υψηλό µερίδιο αγοράς. Παρόλα αυτά, η θέσπιση αυστηρότερων κανονισµών θερµοµόνωσης, πυρασφάλειας και οικολογικής δόµησης, οδηγούν σε αύξηση των πωλήσεων του πετροβάµβακα. Επιπλέον, η 3

4 εξηλασµένη πολυστερίνη αρχίζει και προτιµάται λόγω της εξαιρετικής της αντοχής σε θλίψη και υγρασία, πράγµα που την καθιστά αναντικατάστατο υλικό σε ορισµένες περιπτώσεις, όπως, για παράδειγµα στη θερµοµόνωση στοιχείων σκυροδέµατος. Εκτιµάται, ότι µελλοντικά το µερίδιο του πετροβάµβακα στην ελληνική αγορά θα συγκλίνει µε αυτό της ευρωπαϊκής και τα ποσοστά πωλήσεων της εξηλασµένης πολυστερίνης θα αυξηθούν και στις δύο αγορές. 2. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Οι βασικές ιδιότητες που χαρακτηρίζουν ένα υλικό και λαµβάνονται υπ όψη πριν την εφαρµογή του είναι: i. Η θερµοµονωτική του ικανότητα ii. Το εύρος των θερµοκρασιών στο οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί iii. Η αντοχή του στην υγρασία iv. Η αντοχή του στη φωτιά v. Η ηχοµονωτική του ικανότητα Κάθε ένα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά εκφράζεται µε τα αντίστοιχα µεγέθη, που µετρώνται σύµφωνα µε συγκεκριµένους κανονισµούς προτύπων και έχουν καθιερωθεί από σχετικούς οργανισµούς, όπως A.S.T.M. και D.I.N. Τα µεγέθη που εκφράζουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι, σε αντιστοιχία: i. Ο συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας εκφράζει το πόσο εύκολα διαπερνά η θερµότητα το υλικό. Όσο χαµηλότερος είναι ο συντελεστής, τόσο µεγαλύτερη η θερµοµονωτική ικανότητα του υλικού. Εκφράζεται σε µονάδες W/(mK) και δείχνει τι ποσό θερµικής ενέργειας (σε Watt) διαπερνά ένα µέτρο πάχους του υλικού όταν η θερµοκρασιακή διαφορά είναι Κ. ii. Η µέγιστη και ελάχιστη θερµοκρασία λειτουργίας εκφράζουν τα θερµοκρασιακά όρια µέσα στα οποία ο συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας µεταβάλλεται ανεπαίσθητα, το υλικό δηλαδή διατηρεί τη θερµοµονωτική του ικανότητα. Τα όρια δίνονται σε βαθµούς o C ή Κ. Άλλη ιδιότητα σχετική µε τις θερµοκρασίες εφαρµογής είναι και η θερµοκρασία τήξης (προφανώς σε o C ή Κ). Βέβαια, η θερµοκρασία τήξης είναι µεγαλύτερη από τη µέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας (το υλικό έχει ήδη αχρηστευτεί εφόσον έχει ξεπεραστεί η µέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας του), αλλά αναφέρεται γιατί η τήξη του υλικού δηµιουργεί πλέον ζητήµατα κινδύνου για τους ανθρώπους και το περιβάλλοντα χώρο, στον οποίο εφαρµόζεται. iii. Ο συντελεστής αντίστασης στη διάχυση υδρατµών εκφράζει τη δυσκολία µε την οποία διαχέονται υδρατµοί δια µέσου της µάζας του υλικού. Όσο µεγαλύτερη είναι η τιµή του, τόσο δυσκολότερα οι υδρατµοί διέρχονται µέσω της µάζας του υλικού. Πρόκειται για αδιάστατο µέγεθος. Άλλο σχετικό µέγεθος είναι η ποσότητα υγρασίας εξοµοίωσης, η οποία εκφράζει το ποσό της υγρασίας που απορροφήθηκε στο υλικό υπό ορισµένες συνθήκες θερµοκρασίας περιβάλλοντος και σχετικής υγρασίας. iv. Η πυραντοχή του υλικού προσδιορίζεται κατά το DIN 402, σύµφωνα µε το οποίο τα υλικά κατατάσσονται σε κλάσεις πυραντοχής, Οι κλάσεις της πυραντοχής από την καλύτερη (µεγάλη διάρκεια αντοχής κατά την πυρκαγιά) είναι Α, Α2, Α3, Β, Β2, Β3, C, C2 και C3. Συνοπτικά, τα υλικά των κατηγοριών Α και Α2 δεν παρουσιάζουν καµία ανάφλεξη, τα υλικά των κατηγοριών Α3 και Β αντιστέκονται στη φωτιά και τέλος, τα υλικά των κατηγοριών Β2 και κάτω δεν αντιστέκονται στη φωτιά ή ακόµη είναι εύφλεκτα. 4

5 v. Ο βαθµός απορρόφησης ήχου περιγράφει την ηχοαπορροφητικότητα του υλικού για διάφορες συχνότητες ήχου. Όσο µεγαλύτερος είναι ο συντελεστής, τόσο καλύτερη είναι η ηχοαπορροφητικότητα του υλικού. Στο Σχήµα 2 παρουσιάζονται οι τιµές των βασικών χαρακτηριστικών του πετροβάµβακα και της εξηλασµένης πολυστερίνης. Πρέπει, να σηµειωθεί πως οι τιµές ποικίλουν ανάλογα µε τον τρόπο παραγωγής, τον τύπο και την πυκνότητα του κάθε προϊόντος. Γι αυτό δίνεται η µέγιστη και η ελάχιστη τιµή σε κάθε ιδιότητα. Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί, πως τιµές βαθµού απορρόφησης ήχου δεν έχουν καταχωρηθεί, αφού η εξηλασµένη πολυστερίνη δεν παρουσιάζει ηχοαπορροφητικότητα και δεν χρησιµοποιείται σε εφαρµογές ηχοµόνωσης ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ Συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας λ [W/(mK)] 2 0,033 0,045 0,025 0,035 0,0 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 Εύρος χρήσης [oc] Συντελεστής αντίστασης στη διάχυση υδρατµών , Κλάσεις πυραντοχής 2 Α Α2 Α3 Β Β Σχήµα 2: Συγκριτική αξιολόγηση των φυσικών ιδιοτήτων πετροβάµβακα και εξηλασµένης πολυστερίνης Η θερµοµονωτική ικανότητα των υλικών οφείλεται στον αέρα που περιέχεται στη µάζα τους. Και τα δύο υλικά περιέχουν αέρα µέσα στη µάζα τους και εποµένως η θερµοµονωτική τους ικανότητα είναι το ίδιο καλή. Ο συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας είναι ίδιας τάξης µεγέθους και εξαιρετικά χαµηλός. Η εξηλασµένη πολυστερίνη µπορεί να υπερέχει ελαφρά, αλλά σε πρακτική εφαρµογή και τα δύο υλικά παρέχουν την ίδια θερµική προστασία στην κατασκευή. Οι διαφορές οφείλονται στον τρόπο µε τον οποίο έχει εγκλωβιστεί ο αέρας µέσα στη µάζα τους και γενικότερα στη φύση των δύο υλικών: Ο πετροβάµβακας ανήκει στα ανόργανα ινώδη υλικά. Αποτελείται από ίνες µέσης διαµέτρου 5µm, που συνδέονται µε τη χρήση ειδικών συνδετικών ρητινών. Η εξηλασµένη πολυστερίνη ανήκει στα οργανικά αφρώδη υλικά και έχει τη µορφή ελαφράς πλάκας. Στην πρώτη περίπτωση ο αέρας είναι εγκλωβισµένος ανάµεσα στις ίνες και έχει 5

6 άµεση επαφή µε το περιβάλλον. Στη δεύτερη, βρίσκεται µε τη µορφή µικρών φυσαλίδων µέσα στη µάζα του υλικού και έχουν ελάχιστη επαφή µε τον εξωτερικό αέρα. Είναι χαρακτηριστικό, πως αυτή η αντίθετη φύση τους σε συνδυασµό µε τον τρόπο µε τον οποίο περιέχεται ο αέρας µέσα στη µάζα τους διαφοροποιεί τις ιδιότητες των δύο υλικών. Τα οργανικά πλαστικά υλικά καίγονται και τήκονται εύκολα, για το λόγο αυτό η εξηλασµένη πολυστερίνη έχει περιορισµένο εύρος θερµοκρασιών χρήσης. Αντίθετα, οι ανόργανες ίνες του πετροβάµβακα έχουν προέλευση ηφαιστειακών πετρωµάτων, µε µεγάλη αντοχή στη θερµοκρασία. Έτσι, η πολυστερίνη µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο σε κτιριακές ή σε «ελαφρές» βιοµηχανικές εφαρµογές (π.χ. δίκτυα θερµού νερού), αφού αντέχει µέχρι τους 75 ο C. Αντίθετα, ο πετροβάµβακας µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε βιοµηχανικές εφαρµογές εξαιρετικά υψηλών θερµοκρασιών, όπως, δίκτυα υπέρθερµου ατµού και χυτήρια, ή ακόµα και σε διαστηµικές εφαρµογές. Επιπλέον, η εύκαµπτη µορφή του πετροβάµβακα τον καθιστά ικανό να καλύπτει κυρτές και κυλινδρικές επιφάνειες. Η εξηλασµένη πολυστερίνη µπορεί να καλύψει τέτοιου είδους επιφάνειες µόνο εφόσον έχει παραχθεί σε µορφή κοχυλιών, γεγονός που συνεπάγεται υψηλό κόστος. Η ανόργανη φύση του πετροβάµβακα τον καθιστά ως υλικό µε µεγάλη αντίσταση στην πυρκαγιά, γι αυτό και ορισµένοι τύποι του ταξινοµούνται στην κλάση Α της πυραντοχής. Αντίθετα, η εξηλασµένη πολυστερίνη τήκεται πολύ εύκολα, µε αποτέλεσµα να γίνεται επικίνδυνη σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, αφ ενός µεν γιατί ορισµένοι τύποι της είναι εύφλεκτοι και αφ ετέρου δε, γιατί κατά την καύση της παράγονται τοξικά αέρια. Οι ανοιχτές κυψέλες αέρα στον πετροβάµβακα, τον καθιστούν ευάλωτο στη διάχυση υδρατµών, αφού οι τελευταίοι διαπερνούν σχετικά εύκολα τη µάζα του. Όσον αφορά την τοιχοποιία, το παραπάνω δεν αποτελεί πρόβληµα, αφού ο συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας των υδρατµών είναι ίσος µε αυτόν του αέρα (σε θερµοκρασία περιβάλλοντος, λ υδρατµών = 0,026W/m 2 K). Σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι η υγρασία διαπερνά την τοιχοποιία, η θερµική αγωγιµότητα παραµένει σταθερή, αφού οι υδρατµοί δεν συµπυκνώνονται. Αντίθετα, στα στοιχεία σκυροδέµατος, η υγρασία διαπερνά µόνο τον πετροβάµβακα µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται συµπύκνωση υδρατµών ανάµεσα στο µονωτικό και το δοµικό υλικό. Ο συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας του νερού είναι πολύ µεγαλύτερος από αυτόν του αέρα (σε θερµοκρασία περιβάλλοντος, λ νερου = 0,6 W/m 2 K), µε αποτέλεσµα να χάνεται η θερµοµονωτική του ικανότητα και να παρατηρούνται φθορές στο στοιχείο σκυροδέµατος. Γι αυτό το λόγο προτιµάται η εξηλασµένη πολυστερίνη στη µόνωση στοιχείων σκυροδέµατος, καθώς παρουσιάζει εξαιρετική αντίσταση στη διάχυση υδρατµών. Στις βιοµηχανικές εφαρµογές, όπου η χρήση της εξηλασµένης πολυστερίνης είναι αδύνατη, χρησιµοποιείται πετροβάµβακας ο οποίος έχει καλυφθεί εξωτερικά µε στεγανωτική µεµβράνη. Τέλος, µόνο ο πετροβάµβακας µπορεί να χρησιµοποιηθεί για ηχοµόνωση, αφού η εξηλασµένη πολυστερίνη δεν παρουσιάζει ηχοαπορροφητικότητα. 3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ ΥΛΙΚΩΝ 3. Βασικές περιβαλλοντικές ιδιότητες θερµοµονωτικών υλικών Παρόλο που τα θερµοµονωτικά υλικά αποτελούν ένα από τα βασικότερα εργαλεία για την εξοικονόµηση ενέργειας και συνεπώς, για τη µείωση των εκποµπών των επικίνδυνων ρύπων, υπάρχουν ενεργειακοί και περιβαλλοντικοί περιορισµοί κατά την παραγωγή τους. Η πολιτική αυτή υιοθετείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία υποχρεώνει τους κατασκευαστές να φέρουν περιβαλλοντική πιστοποίηση στα προϊόντα τους. Στα θερµοµονωτικά υλικά, τα κρισιµότερα µεγέθη που πιστοποιούν την περιβαλλοντική φύση του υλικού είναι: 6

7 i. Η περιεχόµενη ενέργεια: Είναι η χρησιµοποιούµενη ενέργεια που απαιτείται για την παραγωγή µονάδας µάζας του υλικού. Περιλαµβάνει την ενέργεια για κάθε µια από τις διεργασίες από την εξόρυξη των πρώτων υλών µέχρι και την τελική τοποθέτηση του υλικού στο κτίριο. Εκφράζεται σε kwh/kg υλικού. Εναλλακτικά, πολλές φορές υπολογίζεται η ανηγµένη στο εµβαδόν περιεχόµενη ενέργεια: Είναι η ενέργεια που απαιτείται για την παραγωγή και την τοποθέτηση ποσότητας θερµοµονωτικού υλικού, ικανής να µονώσει µια µονάδα επιφάνειας, έτσι ώστε να επιτευχθεί ο κατάλληλος συντελεστής θερµοπερατότητας. Για να βρίσκεται ο συνολικός συντελεστής θερµοπερατότητας του δοµικού στοιχείου µέσα στα όρια που ορίζει ο Ελληνικός Κανονισµός Θερµοµόνωσης Κτιρίων, πρέπει ο συντελεστής θερµοπερατότητας του µονωτικού υλικού να είναι περίπου 0,8W/(m 2 K). Εποµένως, στους υπολογισµούς που γίνονται στη συνέχεια της εργασίας, θα λαµβάνεται η παραπάνω τιµή. ii. Οι εκποµπές ρύπων στη διάρκεια ζωής του θερµοµονωτικού υλικού. Πρόκειται για τους επικίνδυνους ρύπους που εκπέµπονται, κυρίως, κατά την παραγωγή του υλικού. Κυριότεροι θεωρούνται το CO, που είναι τοξικό και το CO 2, που αποτελεί το βασικότερο θερµοκηπικό αέριο. Στη φάση αυτή παρουσιάζεται αναλυτικά η περιγραφή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία του πετροβάµβακα και της εξηλασµένης πολυστερίνης. Η περιβαλλοντική αξιολόγηση θα γίνει µε εφαρµογή της µεθοδολογίας Ανάλυσης Κύκλου Ζωής µε τη χρήση του υπολογιστικού λογισµικού GEMIS. Αναλυτικότερα, στη συνέχεια ακολουθούν σύντοµη περιγραφή της µεθοδολογίας Α.Κ.Ζ. που αναπτύχθηκε στα υπό µελέτη συστήµατα παραγωγής µε χρήση του µοντέλου GEMIS. 3.2 Εισαγωγή στη µεθοδολογία Α.Κ.Ζ. Η Α.Κ.Ζ. είναι µια «τεχνική εκτίµησης των περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων που συνδέονται µε κάποιο προϊόν, διεργασία ή δραστηριότητα προσδιορίζοντας και ποσοτικοποιώντας την ενέργεια και τα υλικά που χρησιµοποιούνται, καθώς και τα απόβλητα που απελευθερώνονται στο περιβάλλον, εκτιµώντας τις επιπτώσεις από την χρήση της ενέργειας και των υλικών καθώς και των αποβλήτων και αναγνωρίζοντας και εκτιµώντας τις δυνατότητες περιβαλλοντικών βελτιώσεων». (SETAC -Society for Environmental Toxicology and Chemistry, 99). Η Ανάλυση Κύκλου Ζωής αποτελεί ένα εργαλείο περιβαλλοντικής διαχείρισης και λήψης αποφάσεων που σκοπό έχει να αποτιµήσει τις επιδράσεις από τη χρήση ενέργειας και την επεξεργασία υλικών, συµπεριλαµβανοµένης της απόρριψης αποβλήτων στο περιβάλλον, και να εκτιµήσει τις δυνατότητες επίτευξης περιβαλλοντικών βελτιώσεων σε συνδυασµό µε την ορθολογική χρήση πρώτων υλών και ενέργειας καθ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος ή µιας διεργασίας. Το πλαίσιο µεθοδολογίας της ΑΚΖ που προτείνεται από τον SETAC και εφαρµόζεται στη συγκεκριµένη περίπτωση περιλαµβάνει τέσσερα βασικά στάδια: Προσδιορισµό του σκοπού και του αντικειµένου της µελέτης Απογραφή δεδοµένων Εκτίµηση των επιπτώσεων Εκτίµηση των βελτιώσεων 3.3 Εφαρµογή της ΑΚΖ στα δύο υπό µελέτη θερµοµονωτικά Αρχικά, ορίζονται τα υπό µελέτη συστήµατα για τα οποία θα υπολογιστούν µε λεπτοµέρεια οι εισροές πρώτων υλών και ενέργειας καθώς και οι εκροές που αφορούν στις αέριες εκποµπές, στα υγρά και στερεά απόβλητα. Η µελέτη εστιάζεται κυρίως στην παραγωγική διαδικασία των δύο υλικών καθώς έχει διαπιστωθεί από ποιοτική περιβαλλοντική αξιολόγηση πως οι σηµαντικότερες 7

8 επιπτώσεις προκύπτουν κατά την παραγωγική διαδικασία των υλικών. ηλαδή, η παραγωγή των δύο υλικών συνεισφέρει πρακτικά σε όλη την περιεχόµενη ενέργεια. Η παραγωγική διαδικασία του πετροβάµβακα και της εξηλασµένης πολυστερίνης αναλύεται στις διεργασίες που απεικονίζονται στο σχήµα 3. ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ Λιώσιµο του αρχικού µίγµατος (85% αµφιβολίτης, 6%ασβεστόλιος και 9% οξείδια του ασβεστίου) σε δυο ηλεκτρικούς φούρνους Παραγωγή πρωτογενούς ρητίνης Παραγωγή ρητίνης ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ Τροφοδοσία γραµµής παραγωγής, η οποία αποτελείται από δύο εξηλαστήρες σε σειρά, µε µίγµα πολυστυρενίου και προσθέτων (βοηθητικά διεργασίας & πρόσθετα τελικών ιδιοτήτων προϊόντος) στην είσοδο του πρώτου εξηλαστήρα Ανάµειξη & παχυρρευστοποίηση του µίγµατος Έγχυση, υπό συνθήκες υψηλής πίεσης, του διογκωτικού µέσου στα 2/3 του µήκους του πρώτου εξηλαστήρα όπου η θερµοκρασία υπερβαίνει τους 200 ο C ιασπορά του µίγµατος Προσθήκη ρητίνης µε ψεκασµό στο αρχικό µίγµα Πλήρης διάχυση / διάλυση των διογκωτικών στη µάζα του πολυµερούς και ελεγχόµενη σταδιακή ψύξη κατά µήκος του δεύτερου εξηλαστήρα Προσθήκη σιλικόνης, νερού και λαδιού στο νέο µίγµα Αλλαγή στη ροή του υλικού από κυλινδρική / σωληνοειδή σε επίπεδη / φυλλοειδή στην κεφαλή εξέλασης Σκλήρυνση του νέου µίγµατος σε φούρνο πολυµερισµού Κοπή του υλικού στα µηχανήµατα κοπής Συσκευασία προϊόντος Προσωρινή αποθήκευση του προϊόντος Έξοδος του υλικού σε ατµοσφαιρική πίεση, αφροποίηση και διόγκωση του καθώς και διαµόρφωση του στο επιθυµητό πάχος σε πλάκες διαµόρφωσης Έλξη από τα ράουλα & προώθηση της διαµορφωµένης λωρίδας XPS προς τα κοπτικά µηχανήµατα που βρίσκονται σε απόσταση ικανή για την επίτευξη φυσικής ψύξης ως τη θερµοκρασία περιβάλλοντος Κοπή της εξηλασµένης πολυστερίνης σε πλάκες µε τις επιθυµητές διαστάσεις, κατεργασία επιφάνειας για ορισµένους τύπους προϊόντων & διαµόρφωση ακµών των πλακών στα κοπτικά µηχανήµατα Συσκευασία προϊόντος Προσωρινή αποθήκευση του προϊόντος Μεταφορά προϊόντος Μεταφορά προϊόντος Σχήµα 3: Παραγωγική διαδικασία πετροβάµβακα και εξηλασµένης πολυστερίνης 8

9 Στον πίνακα καταγράφονται τα δεδοµένα εισροών ενέργειας και πρώτων υλών για τα υπό µελέτη συστήµατα. ΠΙΝΑΚΑΣ : Στοιχεία για τις πρώτες ύλες και τις ενεργειακές καταναλώσεις των επιµέρους διεργασιών κατά την παραγωγή πετροβάµβακα και εξηλασµένης πολυστερίνης Ε ΟΜΕΝΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε ΟΜΕΝΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ(kWh/kg προϊόντος) Ηλεκτρική ενέργεια (kwh/kg προϊόντος) 0,3 Ηλεκτρική ενέργεια (kwh/kg προϊόντος) 0,9 Θέρµανση [lt/tn προϊόντος] 33,3 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ( tn/tn προϊόντος) Μίγµα ορυκτών Πολυστυρένιο 0,62 Aµφιβολίτης 0,03 ιογκωτικά µέσα 0,06 Aσβεστόλιθος 0,0 Πρόσθετα 0,05 Bωξίτης 0,004 Παραγωγή ρητίνης ( tn/tn προϊόντος) Φορµαλδεύδη 0,04 Φαινόλη 0,0 Ουρία 0,02 Σιλάνιο 3,64 Θειική αµµωνία 0,0004 Αµµωνία 0,00 Καυστική σόδα 0,002 Θειικό οξύ 0,0007 Βοηθητικά υλικά ( tn/tn προϊόντος) Σιλικόνη 0,00 Ορυκτέλαιο 0,002 Yλικό επικάλυψης ( tn/tn προϊόντος) Αλουµίνιο 0,4 Αλουµινόχαρτο 0,4 Χαρτί 0,003 Υαλούφασµα 0,002 Yλικό συσκευασίας ( tn/tn προϊόντος) LDPE 0,025 LDPE 0,08 Επιπλέον, υπολογίζεται η απαιτούµενη ενέργεια για την παραγωγή µονάδας βάρους από το κάθε υλικό. Η τιµή που υπολογίζεται είναι ουσιαστικά η περιεχόµενη ενέργεια του υλικού. Επίσης, υπολογίστηκε η ανηγµένη στο εµβαδόν περιεχόµενη ενέργεια. Επιλέχθηκε η ποσότητα υλικού που απαιτείται για τη θερµοµόνωση ενός τετραγωνικού µέτρου επιφάνειας και ο συντελεστής θερµικής θερµοπερατότητας για το µονωτικό υλικό που επιτυγχάνεται να είναι k = 0,8W(m 2 K). Οι ποσότητες πετροβάµβακα και εξηλασµένης πολυστερίνης που απαιτούνται για αυτή τη δεδοµένη τιµή του συντελεστή θερµοπερατότητας είναι 2 και,55kg αντίστοιχα. Αναµενόµενο, αφού η εξηλασµένη πολυστερίνη έχει ελαφρά µικρότερο συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας και επιπλέον µικρότερη πυκνότητα. Στο σχήµα 4, δίνεται η περιεχόµενη και η ανηγµένη στο εµβαδόν περιεχόµενη ενέργεια. Στον πίνακα 2, δίνονται οι εκποµπές κατά την παραγωγή του κάθε υλικού. 9

10 Είναι σαφές πως ο πετροβάµβακας πλεονεκτεί έναντι της εξηλασµένης πολυστερίνης, ως προς την ενέργεια που απαιτείται για την παραγωγή του, καθώς και για τις µικρότερες εκποµπές CO και CO 2, που συνεισφέρουν σηµαντικά στο φαινόµενο του θερµοκηπίου.,4,2 0,8 0,6 0,4 0,2 0 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Πετροβάµβακας Εξηλασµένη πολυστερίνη 0,3 0,86 Ανά µονάδα µάζας υλικού [kwh/kg] 0,6,33 Ανηγµένη στο εµβαδόν [Wh/m2] ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Εκποµπές κατά την παραγωγή πετροβάµβακα και εξηλασµένης πολυστερίνης Σχήµα 4:Περιεχόµενη και ανηγµένη περιεχόµενη ενέργεια πετροβάµβακα και εξηλασµένης πολυστερίνης Ρύποι (kg ρύπου/kg υλικού) Πετροβάµβακας Εξηλασµένη πολυστερίνη CO 2 0,700 0,900 CO 0,070 0,080 SO 2 0,00 0,002 Υγρά απόβλητα 0,00 0,00 Τέφρα 0,040 0,040 Λοιπά στερεά απόβλητα 0,050 0, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Συνοψίζοντας, αναφέρονται επιγραµµατικά κάποια ουσιώδη σηµεία της εργασίας και ορισµένα κρίσιµα συµπεράσµατα που εξάγονται από αυτή. Ο πετροβάµβακας και η εξηλασµένη πολυστερίνη αποτελούν τα σηµαντικότερα µονωτικά υλικά, αφού έχουν καλή θερµοµονωτική ικανότητα. Το πρώτο έχει θερµοκρασιακές αντοχές, πυραντοχή, χαµηλό κόστος και ηχοαπορροφητικότητα. Συνεπώς, αναµένεται µεγάλη άνοδος στη ζήτησή του, καθώς εφαρµόζονται ολοένα αυστηρότεροι κανονισµοί πυροπροστασία και θερµοµόνωσης, Επιπλέον, είναι από τα λίγα υλικά που µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε βιοµηχανικές εφαρµογές. εδοµένου ότι έχει αναπτυχθεί νοµικό πλαίσιο για τη βιοµηχανική θερµοµόνωση, καθίσταται σαφές ότι θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο και στις βιοµηχανικές εφαρµογές. Από την άλλη πλευρά, η εξηλασµένη πολυστερίνη καθίσταται αναντικατάστατη, λόγω της εξαιρετικής της αντίστασης στην υγρασία. Η χρήση της για θερµοµόνωση φερόντων στοιχείων σκυροδέµατος είναι αποκλειστική. Επιπλέον, λόγω της υψηλής µηχανικής αντοχής της, µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε έτοιµα προϊόντα συνδυασµένων υλικών (sandwich panels), τα οποία αποτελούν το µέλλον των κατασκευών. Βέβαια, το κόστος της παραµένει υψηλό και κάποιοι νέοι τύποι πετροβάµβακα υψηλής µηχανικής αντοχής 0

11 (πετροβάµβακας πλεκτής ίνας) απειλούν την κυριαρχία της στο συγκεκριµένο µερίδιο αγοράς. Τέλος, η υποχρέωση οικολογικής σήµανσης στα µονωτικά υλικά, δίνει προβάδισµα στον πετροβάµβακα που έχει περισσότερο οικολογικό χαρακτήρα από την εξηλασµένη πολυστερίνη εµφανίζοντας χαµηλότερη ενέργεια παραγωγής και µικρότερες εκποµπές CO και CO 2, ρύποι που συµβάλλουν σηµαντικά στο φαινόµενο του θερµοκηπίου. 5. ΑΝΑΦΟΡΕΣ. Klοpffer W., O. Hutzinger, A. Schmidt, Α. Ulf Clausen, Α. Astrup Jensen and Ο. Kamstrup (2003) Comparative Life Cycle Assessment of Three Insulation Materials, Research program deliverable booklet 2. Mουσιόπουλος Ν. και A. Μπούρα (998) «Ανάλυση Κύκλου Ζωής», Πρακτικά Σεµιναρίου HELCANET (Ελληνικό ίκτυο Ανάλυσης Κύκλου Ζωής), σ. 3, Θεσσαλονίκη, εκέµβριος Παπαδόπουλος Α.Μ και Μ.Α Παπαδόπουλος (200) «Σύγχρονα θερµοµονωτικά υλικά ενεργειακός σχεδιασµός κτιρίων», Πρακτικά ου Εθνικού Συνεδρίου Κτίριο και Περιβάλλον, Αθήνα. 4. Papadopoulos A. M., Karamanos A., Avgelis A. (2002) Environmental impact of insulating materials at the end of their useful lifetime, Proc. Ιnt. Conf. Protection and restoration of the environment VI, p , Skiathos, Greece, -5 July, 2002.

Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ. Πρόλογος Το παρόν τεύχος Ανάλυση Κύκλου Ζωής πετροβάµβακα αποτελεί παραδοτέο της β φάσης του έργου Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Καινοτόµων Προϊόντων Πετροβάµβακα για την Ενεργειακή Αναβάθµιση Υφισταµένων & Νεόδµητων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Πρόλογος. Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ. Πρόλογος Το παρόν τεύχος Προδιαγραφές ιδιοτήτων θερµοµονωτικών υλικών αποτελεί παραδοτέο της α φάσης του έργου Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Καινοτόµων Προϊόντων Πετροβάµβακα για την Ενεργειακή Αναβάθµιση Υφισταµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές Ιδιότητες Πολυµερών Θερµοµονωτικών Υλικών

Μηχανικές Ιδιότητες Πολυµερών Θερµοµονωτικών Υλικών Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Μηχανικές Ιδιότητες Πολυµερών Θερµοµονωτικών Υλικών ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΞΕΝΙΑ ΕΛΠΙ Α ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2012-1110

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Μιχάλης Αγ. Παπαδόπουλος 1 Αγις Μ. Παπαδόπουλος 2 Περίληψη Η πρόοδος που σηµειώθηκε στο χώρο της ενεργειακής συµπεριφοράς των κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ Μαυρίδου Σ. 1, Οικονόµου Ν. 2, Κατσιφαράκης Κ.Λ. 2 και Μπίκας. 2 1 ρ. Πολιτικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ : ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ : ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ : ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΡΙΟ,ΕΝΕΡΓΕΙΑ,ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & Η ΑΛΛΗΛΟΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥΣ

ΚΤΗΡΙΟ,ΕΝΕΡΓΕΙΑ,ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & Η ΑΛΛΗΛΟΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ» ΚΤΗΡΙΟ,ΕΝΕΡΓΕΙΑ,ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & Η ΑΛΛΗΛΟΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥΣ Αργυροπούλου Ανδρονίκη

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ»

«ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέση κόστους-οφέλους θερμομόνωσης κελύφους σε συμβατική ελληνική κατοικία»

«Σχέση κόστους-οφέλους θερμομόνωσης κελύφους σε συμβατική ελληνική κατοικία» ΤΕΙ Κρήτης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πτυχιακή εργασία: «Σχέση κόστους-οφέλους θερμομόνωσης κελύφους σε συμβατική ελληνική κατοικία» Όνομα σπουδαστή: Δουλγεράκης Γιώργος Υπεύθυνος καθηγητής: Σπανάκη Άρτεμη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ FIBRAN Α.Ε.

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ FIBRAN Α.Ε. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ FIBRAN Α.Ε. Φεβρουάριος 2005 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. «Εξοικονόμηση ενέργειας και ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος σε κτίρια γραφείων» Προβατά Ελένη Α.Μ.

Διπλωματική εργασία. «Εξοικονόμηση ενέργειας και ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος σε κτίρια γραφείων» Προβατά Ελένη Α.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Διπλωματική εργασία «Εξοικονόμηση ενέργειας και ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος σε κτίρια γραφείων» Προβατά Ελένη Α.Μ.: 2007050042 Τριμελής Επιτροπή Κολοκοτσά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΝΩΣΗΣ (ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΨΥΞΗΣ) ΕΝΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της εργασίας είναι η µελέτη του κύκλου ζωής των δοµικών υλικών µιας µονοκατοικίας 80 m 2 στη νησιωτική περιοχή της Κρήτης σε ελληνικές συνθήκες, καθώς και η αποτίµηση και σύγκριση των διαφορετικών

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική επεξεργασία όλων των πειραματικών αποτελεσμάτων - Τελική έκθεση

Στατιστική επεξεργασία όλων των πειραματικών αποτελεσμάτων - Τελική έκθεση «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ (ΕΕΟΤ)» 0.1.1.1 ΙΔΡΥΜΑ (Φορέας Υλοποίησης) : ΤΕΙ Σερρών ΤΜΗΜΑ: Μηχανολογίας ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Αναστάσιος Μωϋσιάδης 0.1.1.2 ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΤΕΤΡΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ PILOTIS ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΚΑΡΑΖ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Μ:41531

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. Ειρήνη Κρεβατσούλη

Διπλωματική εργασία. Ειρήνη Κρεβατσούλη ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Χανιά 2013 Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κτήρια Διπλωματική εργασία Ειρήνη Κρεβατσούλη Επιβλέπων: Παπαευθυμίου Σπυρίδων Περίληψη Ένα από

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Ενεργειακή εξοικονόμηση σε δημόσια κτίρια Μελέτη περίπτωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. στις ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. του ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4) ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. στις ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. του ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4) ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ στις ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ του ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4) ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ Κατερίνη, Δεκέμβριος 2010 1 Προοίμιο Η εμπειρογνωμοσύνη Εξοικονόμησης Ενέργειας στις επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και περιβαλλοντική διαχείριση στα νοσοκομεία: Εφαρμογή στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

Εξοικονόμηση ενέργειας και περιβαλλοντική διαχείριση στα νοσοκομεία: Εφαρμογή στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» Εξοικονόμηση ενέργειας και περιβαλλοντική διαχείριση στα νοσοκομεία: Εφαρμογή στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» E. Xλιοπάνου Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» Ε. Γιαμά και Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διπλωματικής εργασίας

Τίτλος διπλωματικής εργασίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τίτλος διπλωματικής εργασίας Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση μονάδων συμπαραγωγής ΚΑΡΥΔΗ ΑΝΝΑ Εξεταστική Επιτροπή: Δρ. Γεώργιος Τσιναράκης, επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS

Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π. με αγγλικό τίτλο: HELLENIC ASSOCIATION OF EXPANDED POLYSTYRENE (ΗEPSΑ)

Διαβάστε περισσότερα

iii. Heavy Duty - Περιγραφή, οφέλη και πλεονεκτήματα 44

iii. Heavy Duty - Περιγραφή, οφέλη και πλεονεκτήματα 44 Περιεχόμενα 2 Επεξήγηση εικονιδίων 4 I Εταιρεία, Ιστορία, Περιβάλλον 5 1. Εισαγωγή 6 2. Καινοτομία, Στόχος και Όραμα της 3i 9 3. Βασικά στοιχεία της μόνωσης 10 4. Περιβαλλοντική ευαισθησία 12 II Προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (LCA) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (LCA) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (LCA) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Α. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου, Γ. Μάντζου, Π. Μπενέτου, Α.Η. Χαρίτου Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Επαγγελματικών Κινδύνων βιομηχανίας παραγωγής φενιζόλ

Εκτίμηση Επαγγελματικών Κινδύνων βιομηχανίας παραγωγής φενιζόλ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου Εκτίμηση Επαγγελματικών Κινδύνων βιομηχανίας παραγωγής φενιζόλ Φοιτητής : Σχοινάς Κωνσταντίνος Εισηγητής καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επίδραση Τοίχου TROMBE στην Ενεργειακή Επίδοση του Κτιρίου Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ AGRITEX

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ AGRITEX ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ AGRITEX ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1 Άγις Μ.Παπαδόπουλος Αν.Καθηγητής, Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεόδωρος Γ.Θεοδοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑ- ΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑ- ΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑ- ΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ Πουλιάσης Γεώργιος cv12075 Ψυχάρης Νικόλαος cv12116 Ντιγκάκης Χαράλαμπος cv12117 Μπούρος Αλέξανδρος cv12069 Φιλαρέτου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗ ΕΚΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Καθορισμός Προδιαγραφών Ποιότητας Κατασκευής στα Κτίρια 1.

Διαβάστε περισσότερα