ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟΝ Υ/Σ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟΝ Υ/Σ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ"

Transcript

1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, ΑΘΗΝΑ fax: ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΥΠΜ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟΝ Υ/Σ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

2 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΣΜ/ Τοµέας Εργαστηριών και Συνεργείων ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟΝ Υ/Σ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο χώρο ιδιοκτησίας της ΕΗ Α.Ε στον Υ/Σ Μεγαλόπολης Ι του ΑΗΣ θα κατασκευαστεί ισόγειο κτίριο διαστάσεων 18,00 χ 8,00 µ. µε καθαρό ύψος 3,70µ. Ο φέρων οργανισµός του κτιρίου θα είναι από οπλισµένο σκυρόδεµα C20/25 και οπλισµός S500s, B500c. Η διαστασιολογηση του φορέα για τους συνδυασµούς φορτίσεων θα γίνει σύµφωνα µε τον ΚΩΣ 2000 και ΝΕΑΚ 2000 για διάφορες φορτίσεις µονίµων και κινητών φορτίων. Η θεµελίωση του κτιρίου θα είναι πλάκα ραντιέ. Ran tie Η πλάκα του ισογείου θα είναι υπερυψωµένη κατά 70 εκ. περίπου από το φυσικό έδαφος και η έδραση της, θα γίνει στα περιµετρικά τοιχία που θα περικλείουν την υψοµετρική διαφορά της θεµελίωσης, µε την τελική στάθµη, όπως φαίνεται στο σχέδιο. Ο φέρων οργανισµός του κτιρίου θα αποτελείται από πλαίσια. Οι εξωτερικές τοιχοποιίες θα κατασκευαστούν από µπατικές οπτοπλινθοδοµές µε µόνωση πάχους 5,00εκ. Οι εσωτερικές τοιχοποιίες θα είναι οπτοπλινθοδοµές δροµικές. Οι εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες του κτιρίου καθώς και η οροφή, θα επιχριστούν µε επιχρίσµατα µαρµαροκονίας τριφτά. Όλες οι επιχρισµένες επιφάνειες εσωτερικά θα βαφούν µε πλαστικά χρώµατα καθώς και στους χώρους υγιεινής πάνω από την στάθµη των πλακιδίων. Οι εξωτερικές επιφάνειες θα χρωµατισθούν µε ακρυλικό ελαστοµερές στεγανωτικό χρώµα. (Χρώµατα: Θα προσκοµιστούν πιστοποιητικά εργοστασίων). Τα υαλοστάσια θα γίνουν από διατοµές αλουµινίου (ETEM, EUROPA, ALUMIL, PROFILCO) µε κατάλληλες υποδοχές για διπλά τζάµια ( ανοιγόµενα, ανακλινόµενα µε µηχανισµό κορδόνι). (Αλουµίνια: Θα προσκοµιστούν πιστοποιητικά εργοστασίων.) Το κτίριο θα έχει ξύλινη τετράκλινη στέγη. Το δάπεδο του κτιρίου εκτός των γραφείων θα είναι βιοµηχανικό µέσω ειδικής επεξεργασίας µε σκληρυντικό. Η επίστρωση των δαπέδων των γραφείων θα γίνει µε πλακίδια τύπου γρανίτη, ενώ στους χώρους υγιεινής θα τοποθετηθούν πλακίδια πορσελάνης. (Πλακάκια: Θα προσκοµιστούν πιστοποιητικά εργοστασίων). Γύρω από το κτίριο θα κατασκευαστεί πεζοδρόµιο εκ. και θα επιστρωθεί µε πλάκες εξωτερικού χώρου. Για την απαγωγή των ακαθάρτων θα κατασκευαστεί βόθρος και ο ανάδοχος θα υποβάλλει σχετικό σχέδιο, µε πλήρη υψόµετρα και λεπτοµέρειες ( συνδέσεις, φρεάτια κλπ). Το εν λόγω σχέδιο θα ελεγχθεί και θα εγκριθεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Οι ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες θα γίνουν από τον ανάδοχο σύµφωνα µε τα σχέδια που θα υποβάλλει στη επιβλέπουσα υπηρεσία, αφού αυτά εγκριθούν. Για την κατασκευή του κτιρίου θα χρησιµοποιηθούν τα αναλυτικά σχέδια που θα υποβληθούν από τον ανάδοχο και αφού εγκριθούν από την επιβλέπουσα υπηρεσία, θα κατατεθούν για την έκδοση οικοδοµικής αδείας. Η έκδοση της οικοδοµικής αδείας είναι υποχρέωση του αναδόχου.

3 Α. ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Ι. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ - ΘΕΜΕΛΙΩΝ κ.λπ. Γενικά για τις εκσκαφές ισχύουν τα άρθρα 1, 2 των Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών Οικοδοµικών Εργασιών, ειδικότερα προβλέπονται: Οι εργασίες των εκσκαφών θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τα σχέδια ή τις εντολές του Εντεταλµένου Μηχανικού της ΕΗ Α.Ε σε κάθε φύσεως έδαφος ( γαιώδες, ηµιβραχώδες ή βραχώδες), εν ξηρό ή παρουσία ύδατος µε χρήση µηχανικών µέσων επιλογής του εργολάβου ή και µε τα χέρια. Απαγορεύεται η χρήση εκρηκτικών µέσων. Εκσκαφές που θα πραγµατοποιηθούν πέρα από τις προβλεπόµενες στα σχέδια ή από τις εντολές του Εντεταλµένου Μηχανικού, ο εργολάβος υποχρεούται να τις επιχωσει, χωρίς να πληρωθεί ιδιαίτερα, µε κατάλληλα υλικά που θα εγκριθούν από τον Εντεταλµένο Μηχανικό της ΕΗ πλήρως συµπυκνωµένα. Τα προϊόντα εκσκαφής είτε µεταφέρονται σε θέση προς προσωρινή απόθεση για να επαναχρησιµοποιηθούν ( τα κατάλληλα για επιχωσεις ), είτε θα αποµακρύνονται και θα απορρίπτονται ( τα ακατάλληλα και τα πλεονάζοντα ) σε νόµιµες χωµατερές. Η καταλληλότητα ή µη αποφασίζεται από τον Εντεταλµένο Μηχανικό της ΕΗ. 2.ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ. Για τις επιχώσεις ισχύει γενικά το άρθρο 3 των Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών Το άρθρο αφορά επιχώσεις µε προϊόντα εκσκαφών, επιχώσεις µε αµµοχαλικόστρωση και ειδικές επιχώσεις µε άµµο. Ειδικότερα προβλέπονται: Επιχώσεις µε αµµοχάλικο (θραυστό υλικό λατοµείου). Η εργασία θα γίνει στις εξής περιπτώσεις: α) Για την αµµοχαλικόστρωση και του περιβάλλοντος χώρου (όπου αυτό απαιτηθεί) µε ελάχιστο συµπιεσµένο πάχος 20 εκατοστά και οριστικό που θα καθοριστεί επί τόπου από τον εντεταλµένο µηχανικό µετά από αποτύπωση που θα διενεργήσει ο ανάδοχος υπό την εποπτεία του εντεταλµένου µηχανικού της ΕΗ Α.Ε. β) Όπου αλλού κριθεί αναγκαίο µετά από εντολή του εντεταλµένου µηχανικού της επιχείρησης. Οι επιχώσεις γενικά πρέπει να συµπυκνώνονται σε ποσοστό µέχρι 95% της µεγαλύτερης πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά µε την µέθοδο του αναθεωρηµένου PROCTOR. Καµία επίχωση δεν θα γίνεται πριν παραληφθούν οι επιφάνειες, τα βάθη, οι διαστάσεις και γενικά τα υψόµετρα των χώρων που θα επιχωθούν. 3. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΑ: ( Σκυρόδεµα, ξυλότυποι, οπλισµοί σκυροδέµατος ). α) Ποιότητα υλικών: Σκυρόδεµα C 20/25, Σιδηρούς οπλισµός S 500s, οµικό πλέγµα Τα 196. β) Κανονισµοί: ΝΕΑΚ ΚΩΣ Γενικά για τα σκυροδέµατα ισχύει το άρθρο 5 των Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών Ειδικότερα προβλέπονται σκυροδέµατα C 20/25 για όλες τις κατασκευές. Το άρθρο αυτό εφαρµόζεται για οπλισµένο σκυρόδεµα σε οποιαδήποτε µορφή της κατασκευής, σύµφωνα µε τα σχέδια. Κατασκευές σενάζ από οπλισµένο σκυρόδεµα C 20/25 σε ανοίγµατα (πρέκια θύρων και παραθύρων, ποδιές) ή ως ενίσχυση οπτοπλινθοδοµών ανά 1,50 µ. απόσταση των οποίων οι στηρίξεις τους θα εισχωρούν στην τοιχοποιία κατά 20 εκ. εκατέρωθεν. Το ύψος τους θα είναι 15 εκ., το πλάτος 20 εκ. ή ανάλογα µε το πλάτος της τοιχοποιίας και θα φέρουν οπλισµό 3Φ12 κάτω, 2Φ12 άνω (S 500s) και συνδετήρες Φ8/ ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ: Γενικά για τους ξυλότυπους ισχύει το άρθρο 5 των Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών

4 α) Οι ξυλότυποι πριν από την σκυροδέτηση θα διαβρέχονται µέχρι κορεσµού, θα επαλείφονται µε ειδικό δοµικό προϊόν διευκολύνσεως του ξεκαλουπώµατος, το οποίο δεν πρέπει να έρθει σε επαφή µε τον οπλισµό. β) Θα τοποθετηθούν πλαστικά στηρίγµατα (αποστάτες) χαλύβδινου οπλισµού στοιχείων από σκυρόδεµα, για την επίτευξη της προβλεπόµενης από τους κανονισµούς και την µελέτη επικάλυψης του οπλισµού, ενδεικτικού τύπου SEIFERT SPACERS ή ισοδύναµου, σε οποιαδήποτε τµήµατα του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 5. ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ : Γενικά για τους οπλισµούς σκυροδέµατος ισχύει το άρθρο 7 των Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών Η ποιότητα του οπλισµού θα είναι S500s, B500c, δοµικό πλέγµα Τ196. Ο οπλισµός θα είναι ελληνικής προέλευσης τύπου ΣΙ ΕΝΟΡ ή παρόµοιου της έγκρισης της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του νέου Εθνικού Προτύπου ΕΛΟΤ-1421 και του Κανονισµού Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµού (ΦΕΚ 649/8/ ). Ο Εντεταλµένος Μηχανικός της ΕΗ Α.Ε µπορεί να ζητήσει τουλάχιστον µια δοκιµή καταλληλότητας του οπλισµού που προσκοµίζεται από τον εργολάβο στο εργοτάξιο και να απορρίπτει κάθε ποσότητα για την οποία τα συµπεράσµατα του ελέγχου είναι αντίθετα προς τα οριζόµενα από τον Κανονισµό. Τα έξοδα των δοκιµών βαρύνουν τον ανάδοχο. Εάν στα κατασκευαστικά σχέδια δεν υπάρχουν αναπτύγµατα των ράβδων του σιδηρού οπλισµού, ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει αυτά χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή και να τα υποβάλει στον Εντεταλµένο Μηχανικό της ΕΗ Α.Ε για έγκριση πριν αρχίσει την κατεργασία του σιδηρού οπλισµού. 6. ΤΟΙΧΟ ΟΜΕΣ Γενικά για τις τοιχοδοµές ισχύει το άρθρο 9 των Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών Οικοδοµικών Εργασιών. α) Για τις εσωτερικές τοιχοδοµές προβλέπονται δοµικές οπτοπλινθοδοµές µε πλίνθους διάτρητους, αργιλικούς, διαστάσεων 6x9x19 εκ. µηχανοποίητους, αρίστης ποιότητας σκληρούς, ηχηρούς, σχήµατος κανονικού, µε πλήρεις ευθείες και µε καλά διαµορφωµένες τις ακµές τους. Είναι δυνατή και η χρησιµοποίηση οπτόπλινθων άλλων διαστάσεων κατόπιν εγκρίσεως της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. β) Για τις εξωτερικές τοιχοδοµές προβλέπονται δροµικές οπτοπλινθοδοµές µε ενδιάµεση µόνωση τύπου DOW 5 εκ. 7. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ Γενικά για τα επιχρίσµατα ισχύει το άρθρο 14 των Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών Οι τελικές επιφάνειες των επιχρισµάτων, θα είναι απόλυτα επίπεδες και λείες και οι ακµές των γωνιών τέλεια ευθύγραµµες. Επιχρίσµατα που θα παρουσιάζουν ανοµοιόµορφη και άγρια επιφάνεια, ανωµαλία στην επιπεδότητα, ρωγµές, τεµάχια ασβέστη (πεταλίδες) και γενικά κακοτεχνίες θα απορρίπτονται. 8. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Γενικά για τις ξυλουργικές εργασίες ισχύει το άρθρο 11 των Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών 8.1 ΞΥΛΙΝΗ ΣΤΕΓΗ Η επικεράµωση της στέγης του κτιρίου θα γίνει µε κεραµίδια ρωµαϊκού τύπου, µετά των ηµικεράµων και ειδικών κορυφοκεράµων τύπου Χαλκίδας. Η ξυλεία για την στέγη θα είναι Σουηδική Ά ποιότητας και πλανισµένη µόνο για τα εµφανή στοιχεία. Θα είναι ξηρή και θα έχει περαστεί µε άχρωµο συντηρητικό που να παρέχει µόνιµη προστασία από έντοµα, µύκητες κ.ά. Η ποσότητα και ο τρόπος που θα εµποτιστεί η ξυλεία από το υλικό θα καθοριστεί από τον προµηθευτή του.

5 Τα µέλη που απαρτίζουν τα ζευκτά, αµείβοντες, ορθοστάτες, διαγώνιες θα έχουν διαστάσεις διατοµών που θα αναφέρονται στη µελέτη που θα προσκοµίσει ο ανάδοχος. Τα ζευκτά µεταξύ τους θα συνδέονται µε αντιανεµικά και πάνω τους παράλληλα προς τον άξονα της στέγης θα εδράζονται τεγίδες σε αποστάσεις που θα καθοριστούν ακριβώς από το µήκος των κεραµιδιών που θα προσδεθούν. Η πρόσδεση των κεραµιδιών θα γίνει µε γαλβανισµένο σύρµα. Τα ακροκέραµα και τα κορυφοκέραµα θα τοποθετηθούν κολυµβητά σε τσιµεντογωνία 45 γρ. τσιµέντο. Τα κεραµίδια θα είναι άριστα σε ποιότητα, αντοχή, φινίρισµα, σταθερότητα χρωµάτων, ευθυγράµµιση, κ.λπ. Θα γίνει χρήση ασφαλτοπήγµατος (πισσόχαρτο) το οποίο θα µπει πάνω από τις ηµισανίδες (πέτσωµα). Επίσης θα τοποθετηθεί εξιλασµένη πολυστερόλη στα κενά που δηµιουργούνται µεταξύ των καδρονιών. 9. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ Γενικά για τις επιστρώσεις ισχύει το άρθρο 15 των Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών α) Επιστρώσεις δαπέδων γραφείων µε πλακίδια αρίστης ποιότητας τύπου γρανίτη διαστάσεων 30x30 εκ. χρώµατος της επιλογής της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. β) Επιστρώσεις δαπέδου και τοίχων WC µε πλακίδια πορσελάνης αρίστης ποιότητας διαστάσεων 20x20 εκ. ανυάλωτα, έγχρωµα, τύπου Kerastar της Filkeram Johnson ή παρόµοιου της έγκρισης της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Τα είδη υγιεινής όπως για παράδειγµα λεκάνη, νιπτήρας κ.λπ. θα είναι τύπου Kerafina λευκά µε των ανάµεικτων µπαταριών, σιφωνιών κ.λπ. γ) Βιοµηχανικό δάπεδο στο υπόλοιπο κτίριο. Επιφανειακή σκλήρυνση νωπού ευθυγραµµισµένου σκυροδέµατος µε την βοήθεια µηχανικών µέσων για την βελτίωση της αντοχής του σε τριβή και σε σηµειακές κρούσεις για την αποφυγή δηµιουργίας σκόνης, µε χρήση ειδικού επιφανειακού σκληρυντή δαπέδου σκληρότητας 9 κατά Mohs (κορούνδιο), τύπου Sikafloor-1 Metaltop της Sika ή ισοδύναµου της έγκρισης της υπηρεσίας, µε κατανάλωση 7 kg/m 2 (έτοιµο µείγµα ειδικών ορυκτών αδρανών εκ κραµάτων µετάλλων, τιτανίου και ειδικών αντιοξειδωτικών προσµίκτων και συστατικών), εφαρµογή που αποτελείται από τα ακόλουθα: επιπέδωση της πλάκας, άµεσα µόλις το επιτρέπει η πλαστικότητα του φρέσκου σκυροδέµατος µε την βοήθεια µηχανικού µέσου (δονητικός πήχης). Εφαρµογή του επιφανειακού σκληρυντή ως άνω µε επίπαση σε δυο φάσεις. Σε πρώτο στάδιο επίπαση 4 kg/m 2 υλικού και κατόπιν κατά τη φάση ωρίµανσης του νωπού σκυροδέµατος, επίπαση εκ νέου του σκληρυντή ως άνω µε το χέρι ή ειδικό µηχάνιµα επίπασης µε κατανάλωση 3 kg/m 2. Επιφανειακή επιπέδωση µε τη βοήθεια µηχανικού επιπεδοτήρα (ελικόπτερο), χαµηλής περιστροφής. Αµέσως µόλις η πλαστικότητα ή η πήξη το επιτρέπει εφαρµόζεται επιπέδωση µε µηχανή σε χαµηλή ταχύτητα και τις µεταλλικές λεπίδες σε ελάχιστη γωνία. Η τελική επιπέδωση γίνεται αργότερα µε τον επιπεδοτήρα και µε το χέρι. 10. ΜΑΡΜΑΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Γενικά για τις µαρµαρικές εργασίες ισχύει το άρθρο 16 των Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών α) Μαρµάρινες επιστρώσεις πάχους 2 εκ. για ποδιές παραθύρων και 3 εκ. για κατώφλια θυρών. β) Μαρµάρινες επενδύσεις βαθµίδων µήκους έως 2,00 µ. µε µάρµαρο πάχους 3 εκ. βατήρων και 2 εκ. µετόπων προελεύσεως Ιωαννίνων ή παρόµοιου αρίστης ποιότητας µε την έγκριση Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Σκαλοµέρια από µάρµαρο από 2 εκ. τύπου Ιωαννίνων ή παρόµοιου από 2 ορθογωνικά τεµάχια. 11. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ Γενικά για τους χρωµατισµους ισχύει το άρθρο 17 των Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών α) Ο χρωµατισµός εσωτερικών τοίχων και οροφών θα γίνεται µε καλό τρίψιµο, στη συνέχεια στοκάρισµα µε στόκο τύπου NEOPAL STUCCO της ΒΙΒΕΧΡΩΜ ή παρόµοιο της έγκρισης της

6 Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και τέλος 2 στρώσεις εναλλάξ τριψίµατος και σπατουλαρίσµατος ώστε η επιφάνεια που θα προκύψει να είναι λεία. Θα ακολουθήσει επάλειψη µε αστάρι τύπου NEOPAL PRIMER της ΒΙΒΕΧΡΩΜ ή παρόµοιο και 2 τουλάχιστον χέρια µε χρώµα πλαστικό τύπου SUPER NEOPAL της ΒΙΒΕΧΡΩΜ ή παρόµοιο. Η τελική απόχρωση θα γίνει κατόπιν υπόδειξης του Εντεταλµένου Μηχανικού της ΕΗ. β) Ο χρωµατισµός των εξωτερικών επιφανειών θα γίνει µε καλή προεργασία, στοκάρισµα και αστάρωµα µε αστάρι ακρυλικών ριτινών τύπου VIVEDUR της ΒΙΒΕΧΡΩΜ και τέλος 2 τουλάχιστον χέρια µε βαφή γεφύρωσης τριχοειδών ρωγµών τύπου VIVECRIL ELASTIC της ΒΙΒΕΧΡΩΜ ή παρόµοιων µε δυνατότητα µέχρι οµοιοµορφίας της επιφάνειας σε απόχρωση επιλογής του Εντεταλµένου Μηχανικού της ΕΗ Α.Ε. 12. ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Γενικά για τα κουφώµατα ισχύει το άρθρο 13 των Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών Οικοδοµικών Εργασιών διαστάσεων όπως φαίνονται στα σχέδια. Κουφώµατα αλουµινίου µε πλήρη επένδυση ή υαλοστάσια, υαλόθυρες, ανοιγόµενα, σειρόµενα, σταθερά, ανακλεινόµενα µε µηχανισµό κορδόνι µε (PROFIL) µορφή των διατοµών τετραγωνικές, ορθογωνικές, καµπύλες, τύπου ΕΤΕΜ ή ισοδύναµου. Οι διατοµές που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να διαθέτουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό ποιότητας Ελληνικής Ένωσης Αλουµινίου (Ε.Ε.Α.), να έχουν ελάχιστο πάχος 1,50 mm, να είναι από κράµα 6060Τ5 ή 6061Τ5 ή 6063Τ5 (ΕΛΟΤ 403) και να έχουν σκληρότητα τουλάχιστον 11 βαθµούς της κλίµακας Webster (70 Brinell). Εάν πρόκειται για ανοδιωµένο αλουµίνιο θα πρέπει να διαθέτουν το Ευρωπαϊκό σήµα ποιότητας (ΕΥRAS/E.A.A.) ή το αντίστοιχο πιστοποιητικό της Ε.Ε.Α., στο οποίο θα αναγράφεται η διάρκεια ισχύος του για εσωτερικούς χώρους το µέσο ελάχιστο πάχος ανοδίωσης να είναι 15 µικρόν και για εξωτερικούς χώρους το ελάχιστο πάχος 20 µικρόν. Η ηλεκτροστατική βαφή θα πρέπει να διαθέτει το Ευρωπαϊκό σήµα ποιότητας (ΕΥROCOAT/E.A.A.) ή πιστοποιητικό ότι πληρή τις προδιαγραφές που καθορίζονται στο DIN 5939 και αφορούν την προεργασία (χρωµίωση) και στο πρότυπο ΕΛΟΤ 394 και το πάχος βαφής (πολυεστερικής) να είναι µεγαλύτερο του 60 µικρόν και µικρότερο από 120 µικρόν και να ανταποκρίνεται στις ποιοτικές απαιτήσεις που καθορίζει η Ε.Ε.Α. Τα υαλοστάσια θα είναι φύλλα σταθερά, ανοιγόµενα ή συρόµενα όπως καθορίζονται στα αρχιτεκτονικά σχέδια και θα κατασκευαστούν ώστε να φέρουν υαλοπίνακες διπλούς µε πάχος υαλοπίνακα 5mm ο καθένας και διάκενο 10mm. Οι φεγγίτες και οι υαλόθυρες θα φέρουν διπλούς υαλοπίνακες σύµφωνα µε τα παραπάνω. Οι φεγγίτες θα είναι ανοιγόµενοι, ανακλεινόµενοι µε µηχανισµό κορδόνι. Οι ψευτόκασες των κουφωµάτων θα είναι από γαλβανισµένοι στρατζαριστή λαµαρίνα πάχους 2mm σε σχήµα Π και θα αγκυροθούν στο σκυρόδεµα ή την τοιχοποιία µε λάµες 40x5mm και τσιµεντοκονίαµα. Το χρώµα (RAL) των κουφωµάτων θα επιλεγεί από τον Εντεταλµένο Μηχανικό της ΕΗ Α.Ε. 13. ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ Γενικά για τους υαλοπίνακες ισχύει το άρθρο 18 των Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών 14. ΜΟΝΩΣΕΙΣ Γενικά για τις µονώσεις ισχύει το άρθρο 18 των Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών Οικοδοµικών Εργασιών. α) ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕ ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΑΠΟ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΟΛΗ. Προµήθεια και τοποθέτηση ηχοθερµοµονωτικών πλακών από εξηλασµένη πολυστερόλη πάχους 5 εκ. τύπου WALLMATE ή ROOFMATE SL ή SHAPEMATE GR της DOW που θα τοποθετηθούν σε τοίχους, οροφές µε ειδικά τεµάχια στερέωσης σύµφωνα µε τις οδηγίες του Εντεταλµένου Μηχανικού της ΕΗ Α.Ε. Η στερέωση των πλακών επί των κατακορύφων επιφανειών από οπλισµένο σκυρόδεµα µπορεί να γίνει και µε ενσωµάτωσή τους στον ξυλότυπο πριν την σκυροδέτηση. β) ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΤΟΙΧΙΩΝ. Θα χρησιµοποιηθεί ανόργανο απαλειφόµενο τσιµεντοειδές κονίαµα δυο συστατικών τύπου Sikatop Seal 107 της Sika ή παρόµοιο της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, ενδεικτικού πάχους 2,00

7 έως 3,00 mm σε αναλογία 1:4 κατά βάρος µεταξύ των συστατικών Α και Β αντίστοιχα ως ακολούθως. Επιµελής καθαρισµός, αφαίρεση τυχόν σαθρών στοιχείων από την επιφάνεια αναφοράς και διαβροχή της µέχρι κορεσµού. Ακολουθεί πρώτη επάλειψη υλικού για σφράγιση πορώδους και εφαρµογή δεύτερης στρώσης µετά τη διαδικασία ωρίµανσης (2 έως 6 ώρες) για πλήρη προστασία της επιφάνειας έναντι αρνητικών ή θετικών πιέσεων νερού. Οι στρώσεις θα εφαρµόζονται επιµελώς µε µυστρί ή οδοντωτή σπάτουλα. 15. ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ. Προµήθεια και τοποθέτηση στο έργο τσιµεντένιων πλακών πεζοδροµίου πάχους 5,00 εκ., αντιολησθηρές διαστάσεων 50x50 εκ., χρώµατος της υπόδειξης της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, οι οποίες θα επιστρωθούν µε ασβέστο-τσιµεντοκονίαµα πάχους 3,00 εκ. αποτελούµενο από ένα µέρος ασβέστη, 5 µέρη καθαρής άµµου και 180 kg τσιµέντου ανα m 3 και η αρµολόγησή τους θα γίνει τσιµέντο-µαρµαροκονίαµα από λευκό εγχώριο τσιµέντο (650 kg τσιµέντου/m 3 µαρµαροκονίας), σε υπάρχουσα βάση οπλισµένου σκυροδέµατος, σύµφωνα µε το σχέδιο µελέτης και θα πληρούν τις προδιαγραφές του Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε (Π.Τ.Π..Τ /1959, ΦΕΚ 219/9/10/59). 16. Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ Κανονισµοί: Οι εγκαταστάσεις θα εκτελεστούν α) Σύµφωνα µε το σχέδιο µελέτης που θα προσκοµίσει ο ανάδοχος κατόπιν εγκρίσεως της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. β) Σύµφωνα µε τους Ελληνικούς κανονισµούς περί «εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων» και τους κανονισµούς της Ε.Ε. γ) Σύµφωνα µε τις επι τόπου του έργου οδηγίες του Εντεταλµένου Μηχανικού. Τα διάφορα είδη υγιεινής θα τοποθετηθούν στις θέσεις τις καθοριζόµενες στα σχέδια, θα στερεώνονται δε και θα συνδέονται µε τα δίκτυα παροχέτευσης ύδατος και αποχέτευσης, σύµφωνα µε τις οδηγίες των εργοστασίων κατασκευής των. Οι σωλήνες παροχέτευσης ύδατος θα προσαρµόζονται στους υποδοχείς µέσω παρεµβολής λυοµένων συνδέσµων ή µικρών τεµαχίων χαλκοσωλήνων. 17. ΣΙ ΗΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Γενικά για τις σιδηρουργικές εργασίες ισχύει το άρθρο 12 των Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών Κιγκλιδώµατα σύµφωνα µε τα σχέδια µελέτης που θα προσκοµίσει ο ανάδοχος µε την έγκριση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 18. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γενικά για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ισχύει το άρθρο 21 των Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών Ειδικότερα προβλέπονται: Κανονισµοί: Οι εγκαταστάσεις θα γίνουν: α) Σύµφωνα µε τα σχέδια µελέτης που θα προσκοµίσει ο ανάδοχος µε την έγκριση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και την τεχνική προδιαγραφή. β) Σύµφωνα µε τους ισχύοντες Ελληνικούς κανονισµούς περί εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων καθώς και τους κανονισµούς της Ε.Ε. γ) Σύµφωνα µε τις επι τόπου του έργου οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Ποιότητα υλικών: α) Όλα τα υλικά θα είναι σύµφωνα µε τους κανονισµούς, χωρίς κανένα ελάττωµα ή βλάβη, σύγχρονης τεχνολογίας. β) Ο ανάδοχος θα έχει την ευθύνη για την έκδοση των τυχόν εγκρίσεων και πιστοποιητικών από τις αρµόδιες κρατικές αρχές. Στοιχεία εγκαταστάσεως φωτισµού: Φωτισµός: α) Στο χώρο των 2 γραφείων και τις αίθουσας θα τοποθετηθούν 9 (εννέα) τεµάχια φωτιστικών οροφής τύπου σκαφάκια Arete 2x36 W µε πυκνωτή Ευρωπαϊκής προέλευσης και τους αντίστοιχους λαµπτήρες Philips ή παρόµοιων µε έγκριση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

8 β) Για το φωτισµό του WC έχει υπολογισθεί 1 (ένα) τεµάχιο φωτιστικό τύπου χελώνας οβάλ 60W µε λαµπτήρα κοινό. γ) Τέλος για τον εξωτερικό φωτισµό έχουν υπολογισθεί 3 (τρία) τεµάχια προβολέων HQI 250 W της εταιρείας Electron µε τον αντίστοιχο λαµπτήρα, Ευρωπαϊκής προέλευσης ή παρόµοιου µε έγκριση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Ρευµατοδότες: α) Στο χώρο των γραφείων θα τοποθετηθούν 4 (τέσσερις) ρευµατοδότες και στο χώρο της αίθουσας 6-8 τεµάχια ρευµατοδοτών σούκο της εταιρείας Legrand. Στα γραφεία θα τοποθετηθούν 2 πρίζες A/C και στην αίθουσα 2-3 πρίζες A/C της Legrand Mosaic ή παρόµοιων µε έγκριση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Για τον χειρισµό του φωτισµού θα τοποθετηθούν 5-6 διακόπτες τύπου Legrand Mosaic. β) Ο ηλεκτρικός πίνακας θα είναι κατάλληλος για την οµαλή τροφοδοσία της ηλεκτρικής εγκατάστασης του κτιρίου. Όλα τα υλικά του πίνακα θα είναι της εταιρείας ΑΒΒ ή παρόµοιας της έγκρισης της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Η όδευση των καλωδίων θα γίνει σε πλαστικό κανάλι 100x50 τύπου Legrand. II. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ. Η διατοµή και η όδευση των καναλιών φαίνεται στα συννηµένα σχέδια. Υλικά: Σκυρόδεµα C 20/25 οµικό πλέγµα Τ 196 Τα κανάλια που θα κατασκευαστούν θα ενωθούν µε τα υπάρχοντα (υπαίθρια και εντός του υπάρχοντος κτιρίου). Για τα τρυπήµατα του τοίχου του υπάρχοντος κτιρίου και των υπαρχόντων καναλιών θα χρησιµοποιηθεί καροτιέρα. Μετά τη σύνδεση θα γίνει αποκατάσταση των ζηµιών που προκληθήκαν. Τα κανάλια θα σκεπαστούν µε ενισχυµένη κριθαρωτή λαµαρίνα πάχους 6mm σε ανάλογη προβλεπόµενη κατά την κατασκευή εγκοπή ( όχι σταθερά). III. ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΣ ΒΟΘΡΟΣ. Κατασκευή. α) ιαστάσεις: Βάθος 2,00µ. ιάµετρος 2,50µ. β) Ο βόθρος θα κατασκευαστεί από προκατασκευασµένους σπονδύλους οπλισµένου σκυροδέµατος. γ) Η πλάκα σφραγίσµατος του βόθρου θα είναι από οπλισµένο σκυρόδεµα (προκατ ή έγχυτο σκυρόδεµα).

9 δ) Ο βόθρος θα κατασκευαστεί στο χώρο που θα υποδειχθεί από τον Εντεταλµένο Μηχανικό και θα συνδεθεί µε το αποχετευτικό σύστηµα του κτιρίου. Οι σωλήνες θα είναι PVC βαρέως τύπου. Θα κατασκευαστούν τα απαραίτητα φρεάτια και στόµια καθαρισµού. Όλες οι εργασίες θα γίνουν µε τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης.

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43 ΑΘΗΝΑ fax: 210-5192326 e-mail: dypm@dei.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΥΠΜ - 40903 ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜ.: ΝΕΜ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Υ.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Στον όροφο θα κατασκευαστούν κερκίδες επίσης από οπλισµένο σκυρόδεµα χωρητικότητας 490 περίπου θεατών.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Στον όροφο θα κατασκευαστούν κερκίδες επίσης από οπλισµένο σκυρόδεµα χωρητικότητας 490 περίπου θεατών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου Προϋπολογισµός: 2.200.000,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΙΙΒ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΙΙΒ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΙΙΒ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ T-1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΣΚΑΦΩΝ T-2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΩΣΕΩΝ T-3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ T-4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ T-5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΙΔΗΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011. Σεπτέµβριος 2012

ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011. Σεπτέµβριος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΕΡΓΟ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 Σεπτέµβριος 2012 ΤΕ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 00 1/42 ηµιουργήθηκε την 19/11/2011 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ o Οικοδοµικών εργασιών o Ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών o ΠΙΝΑΚΑΣ Κατάργησης Προδιαγραφών και αντικατάστασης µε ΕΤΕΠ Εγκυκλίου 26/2012 «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Εισαγωγή

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Εισαγωγή ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Εισαγωγή Το έργο αναλύεται στις παρακάτω επιµέρους εργασίες - κονδύλια, που προδιαγράφονται στα αντίστοιχα τεύχη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ. Ιανουάριος 2014. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ. Ιανουάριος 2014. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β02 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Εισαγωγή Το έργο αναλύεται

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: 20.02 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2112 Γενικές εκσκαφές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012. K:\N0600\cons\tefhi\MAPS.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012. K:\N0600\cons\tefhi\MAPS. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012 K:\N0600\cons\tefhi\MAPS.doc Ν0600/5213 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σελ. 1 από 95 ΓΕΝΙΚΑ Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει όλες τις υπόψη κατασκευές του έργου του θέµατος, σύµφωνα µε: - Τους όρους, τα σχέδια, τα τεύχη και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-05.1*Κωδ ΟΙΚ-2227 Καθαίρεση κτισµάτων µε φέροντα στοιχεία από οπλισµένο σκυρόδεµα. Για ύψος έως και 4,0 m Κατεδάφιση κτισµάτων µονόροφων ή πολυόροφων µε φέροντα στοιχεία από οπλισµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 26 Ταχ. Κώδικας: 632 00, Ν. ΜΟΥ ΑΝΙΑ ΤΗΛ: 23733-50220 FAX: 23730-65792 ΕΡΓΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΦΠΑ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΦΠΑ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΞΗ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΦΠΑ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β10 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΘΕΣΗ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Στις τιµές του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Αφορά τον τρόπο κατασκευής της οικοδομής στην οδό... Το έργο θα ολοκληρωθεί μέσα σε 28-30 μήνες από την έκδοση της οικοδομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Υλοποίησης Έργων Διεύθυνση Μελετών Έργων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ - Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 18ου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ. ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ. ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ...

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ... ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ... ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Αφορά τον τρόπο κατασκευής της οικοδομής κατοικίας στην οδό.... Το έργο θα ολοκληρωθεί μέσα σε 18-20 μήνες από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΟΡΙΤΣΙΟΥ.Ε.ΓΟΥΒΩΝ Προϋπολογισµός: 92.800,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: ΕΠ Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

TS.DOC / 02-12 / 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

TS.DOC / 02-12 / 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 01. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 3 02. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ... 10 03. TΟΙΧΟ ΟΜΕΣ... 16 04. ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ... 26 05. ΣΙ ΕΡΕΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ... 44

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Προϋπ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αθήνα, Οκτώβριος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αθήνα, Οκτώβριος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, Οκτώβριος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αναφέρεται στις εργασίες που απαιτούνται για την διαμόρφωση χώρων βιβλιοστασίoυ, στο ισόγειο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Διεύθυνση Μελετών ΤΗΛ 210

Διαβάστε περισσότερα

ΤI Μ Ο Λ Ο ΓΙ Ο Μ Ε Λ ΕΤ Η

ΤI Μ Ο Λ Ο ΓΙ Ο Μ Ε Λ ΕΤ Η ΤI Μ Ο Λ Ο ΓΙ Ο Μ Ε Λ ΕΤ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Τ.Υ. ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΥΝΑ ΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΤΡΩΝΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα