ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τις «Εργασίες δα εδόστρωσης και µόνωσης δώµατος».

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τις «Εργασίες δα εδόστρωσης και µόνωσης δώµατος»."

Transcript

1 Αριθ. Πρωτ.:25113 Ηµεροµηνία:22/12/2014 Πληροφορίες: Νικόλαος Σοφιανός Τηλέφωνο: ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τις «Εργασίες δα εδόστρωσης και µόνωσης δώµατος». ΣΧΕΤΙΚΑ: MR Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. καλεί τους ενδιαφερόµενους (φυσικά και νοµικά ρόσω α καθώς και ενώσεις αυτών, συνεταιρισµούς κλ ) να υ οβάλλουν σφραγισµένη ροσφορά για τις «Εργασίες δα εδόστρωσης και µόνωσης δώµατος», σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙ «Γενικοί Όροι Προµηθειών» και την συνηµµένη στο Παράρτηµα ΙΙΙ «Τεχνική εριγραφή». Για ληροφορίες τεχνικής φύσεως µ ορείτε να ε ικοινωνήσετε στο τηλέφωνο υ εύθυνη κα ήµητρα Καλόσακα. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός: Εξι χιλιάδες τετρακόσια σαράντα (6.440,00) λέον ΦΠΑ. 1. Υ οβολή Προσφοράς Οι ροσφορές θα υ οβληθούν σε σφραγισµένο φάκελο µέχρι την στο Γραφείο της Κεντρικής Γραµµατείας της ΣΤΑΣΥ Α.Ε., Αθηνάς 67, Αθήνα, στον ο οίο θα αναγράφονται: ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Εργασίες δα εδόστρωσης και µόνωσης δώµατος» MR Προς: ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Αθηνάς 67 Τ.Κ Αθήνα Υ όψιν: Ε ιτρο ής ιαγωνισµού ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Σηµειώνουµε: Σελίδα 1 α ό 16

2 1. Με ευθύνη των συµµετεχόντων, γίνονται δεκτές και ροσφορές ου θα σταλούν ταχυδροµικά, µε την ροϋ όθεση ότι αυτές θα έχουν αραληφθεί α οδεδειγµένα ριν την ανωτέρω ηµεροµηνία. 2. Οι ροσφορές θα έχουν ισχύ για ενενήντα (90) ηµέρες. 2. Περιεχόµενα Φακέλου Προσφοράς Στο φάκελο της ροσφοράς θα εριέχεται το Έντυ ο της Οικονοµικής Προσφοράς του Παραρτήµατος Ι, συµ ληρωµένο µε όλα τα στοιχεία ου α αιτούνται. Η ΣΤΑΣΥ βαρύνεται µε τον οφειλόµενο Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ε ί των εκάστοτε ληρωτέων οσών. Εφόσον α ό την ροσφορά δεν ροκύ τει µε σαφήνεια η ροσφερόµενη τιµή, η ροσφορά α ορρί τεται ως α αράδεκτη. 3. ιαδικασία Ανάθεσης Ανάδοχος θα ανακηρυχθεί εκείνος ου θα υ οβάλλει τη χαµηλότερη τιµή αθροιστικά για όλες τις ζητούµενες εργασίες. Ο Ανάδοχος θα εγγυάται την τήρηση του ροσφερθέντος τιµήµατος ου είναι σύµφωνο µε την οικονοµική του ροσφορά και έχει ε έλθει κατό ιν λε τοµερούς υ ολογισµού της συγκεκριµένης κατασκευής, την ακρίβεια της ο οίας και εγγυάται. Νικόλαος Χ. Πα αθανάσης Πρόεδρος.Σ. & ιευθύνων Σύµβουλος ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Παράρτηµα Ι Παράρτηµα ΙΙ Παράρτηµα IΙΙ : Έντυ ο Οικονοµικής Προσφοράς : Γενικοί Όροι Προµηθειών : Τεχνική Περιγραφή & 2 σχέδια Σελίδα 2 α ό 16

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Η οικονοµική ροσφορά του κάθε διαγωνιζόµενου υ ολογίζεται ως ακολούθως: Α/Α Περιγραφή Ποσότητα Σε τετραγ. µέτρα Τελικό κόστος ρο Φ.Π.Α. (αριθµητικά & ολογράφως) 1 Ινο λισµένη τσιµεντοκονία µέσου άχους 7,5 εκατ Μόνωση δώµατος φράγµα υδρατµών Μόνωση δώµατος λάκες εξηλασµένης ολυστερίνης 5εκατ. Και γεωύφασµα Μόνωση δώµατος ελαφροµ ετόν ρύσεων Χρόνος ολοκλήρωσης του έργου:.. Τίθεται η Υ ογραφή του Νοµίµου Εκ ροσώ ου του ιαγωνιζοµένου και η σφραγίδα της εταιρείας // ΤΕΛΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Σελίδα 3 α ό 16

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Γενικοί Όροι Προµηθειών Για τις ροµήθειες αγαθών της ΣΤΑΣΥ ΑΕ ισχύει ο Κανονισµός Προµηθειών ΦΕΚ 1819/Β/31/12/2001, ο ο οίος είναι αναρτηµένος και στην ιστοσελίδα της ΣΤΑΣΥ ΑΕ. Ισχύς Προσφοράς: Όλες οι ροσφερόµενες τιµές ρέ ει να ισχύουν τουλάχιστον για ενενήντα (90) ηµέρες. Χρόνος Παράδοσης: Ο χρόνος αράδοσης θα αναφέρεται ρητά στην ροσφορά και θα ισχύει α ό την ηµεροµηνία το οθέτησης της αραγγελίας. Τρό ος ληρωµής: Για ροµήθειες έως του όσου των 3.000,00 η ληρωµή θα γίνεται µε ε ιταγή ηµέρας, σαράντα έντε (45) ηµέρες µετά α ό την ηµεροµηνία αραλαβής του τιµολογίου του ροµηθευτή. Για ροµήθειες άνω του όσου των 3.001,00 η ληρωµή θα γίνεται µε ε ιταγή ηµέρας, εξήντα (60) ηµέρες µετά α ό την ηµεροµηνία αραλαβής του τιµολογίου του ροµηθευτή. Το τιµολόγιο θα συνοδεύεται α ό ρακτικό οιοτικής αραλαβής καθώς και τελικής ε ιµέτρησης των εργασιών υ ογεγραµµένο α ό την ε ιβλέ ουσα υ ηρεσία και τον ανάδοχο. Η ΣΤΑΣΥ βαρύνεται µε τον οφειλόµενο Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ε ί των εκάστοτε ληρωτέων οσών. Το τιµολόγιο θα έχει τα αρακάτω στοιχεία: Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε. Λειτουργία Μέσων Σταθερής Τροχιάς Αθηνάς 67, ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ: , ΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών (Για ληροφορίες σχετικά µε την εξόφληση του τιµολογίου µ ορείτε να ε ικοινωνείτε µε το Λογιστήριο στο τηλ.: ). Για ροµήθεια αξίας άνω των 1.467,40, είναι α αραίτητη η ροσκόµιση Φορολογικής & Ασφαλιστικής Ενηµερότητας. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 4013/2011, για αναθέσεις αξίας άνω των 2.000,00 θα γίνεται κράτηση ύψους 0,10%, υ έρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων. Η κράτηση θα υ ολογίζεται ε ί της συνολικής αξίας ρο ΦΠΑ και θα αρακρατείται α ό την ρώτη ληρωµή. Σελίδα 4 α ό 16

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΒΑΡ ΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ Ο ΗΓΩΝ ΣΥΡΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕ Α και ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΩΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 2014 Σελίδα 5 α ό 16

6 ΓΕΝΙΚΑ Αντικείµενο της παρούσας είναι η προµήθεια υλικών και εργασία επί τόπου για Α.τη δηµιουργία στρώσης τσιµεντοκονίας δαπέδου µέσου πάχους 7,5εκ. και Β. την κατασκευή τµήµατος θερµοµόνωσης δώµατος δηλαδή φράγµα υδρατµών, θερµοµονωτικές πλάκες και ελαφροµπετόν ρύσεων. Οι εργασίες αφορούν την Κατασκευή Χώρου Ανάληψης Βάρδιας και Ανάπαυσης Οδηγών Συρµών, στο Σταθµό ουκίσσης Πλακεντίας (επίπεδο εκδοτηρίων) της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. Αναλυτικά: Α. Οι εργασίες δα εδοστρώσεων εριλαµβάνουν τη διάστρωση ινο λισµένης τσιµεντοκονίας των 450kg τσιµέντου αναλογίας 1:3, µε χονδρόκοκκη άµµο (ΑΤΟΕ 051) κοκκοµετρίας ό ως ΑΤΟΕ Ο ο λισµός θα είναι ίνες ολυ ρο υλενίου 18mm. Το ελάχιστο άχος της στρώσης θα είναι 5 εκ. και το µέσο άχος 7,5εκ. Θα ληφθούν όλα τα µέτρα για την εξασφάλιση της οριζοντιότητας αλλά και την ρόσφυση µε τις υ άρχουσες τσιµεντό λακες (σύµφωνα µε τις οδηγίες της ε ίβλεψης ενδεικτικά: τµηµατικός κατατεµαχισµός σε οσοστό 10%). Β. Μόνωση δώµατος- φράγµα υδρατµών. Ε άλειψη δι λή ε ιφάνειας σκυροδέµατος µε ελαστοµερές ασφαλτικό γαλάκτωµα τύ ου ESHACOAT 6S ή ισοδύναµου, µε ελάχιστη κατανάλωση 0,50 kg/m2, ανά στρώση. Γ. Μόνωση δώµατος λάκες εξηλασµένης ολυστυρόλης 5εκ. µε εριµετρική ατούρα και συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας 0,034kcal/m 2. O C ενδεικτικού τύ ου Roofmate της Styrofoam DOW ή ισοδύναµο. Οι λάκες θα ροστατευθούν µε µια στρώση γεωυφάσµατος µη υφαντών ολυεστερικών ινών των 150gr/m2.. Μόνωση δώµατος- Ελαφροµ ετόν για µόρφωση κλίσεων α ορροής. Ελαφρό κονιόδεµα αφρογόνου ως ΑΤΟΕ 3504 µε ειδική ρέσα 10 έως 15 εκατοστά µε ρύσεις ρος τις υδρορροές ερί ου 1,5% (συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας λ=0,11) Συµ εριλαµβάνονται οι εργασίες εγκιβωτισµού των αρα άνω στρώσεων. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α. Ινο λισµένη τσιµεντοκονία µέσου άχους 7,5εκ. Β. Μόνωση δώµατος φράγµα υδρατµών Γ. Μόνωση δώµατος λάκες εξηλασµένης ολυστερίνης 5εκ. και γεωύφασµα Σελίδα 6 α ό 16 ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΤΙΜΗ/ΜΟΝ µ ,00 µ ,00 µ ,00

7 . Μόνωση δώµατος ελαφροµ ετόν ρύσεων AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ µ ,00 Ενδεικτικός ροϋ ολογισµός 6.440,00 o Για την κατασκευή ισχύουν τα ρότυ α ου εριγράφονται στις ε ισυνα τόµενες τεχνικές ροδιαγραφές, οι ροδιαγραφές εργοστασίων αραγωγής και οι οδηγίες της υ ηρεσίας. o Οι ε ιµετρήσεις θα γίνουν σε ραγµατικές ε ιφάνειες µε την ολοκλήρωση της κατασκευής. o Όλα τα υλικά θεωρούνται ε ί τό ου και ο ανάδοχος έχει την α όλυτη ευθύνη έκδοσης όλων των αδειών κατάληψης οδοστρωµάτων Αθήνα, Νοέµβριος 2014 Η συντάξασα. Καλόσακα Σελίδα 7 α ό 16

8 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΕΣ 1....ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Περιγραφή εργασίας Ο σκοπός αυτής της προδιαγραφής είναι να περιγράψει τις τεχνικές απαιτήσεις για την προµήθεια των υλικών και την ετοιµασία των κονιαµάτων τσιµεντοκονιών. 1.2 Τσιµεντοκονίες Ένα µίγµα τσιµέντου σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1, άµµου, νερού και πιθανώς αµµοχάλικου για την κατασκευή της βάσεως από σκυρόδεµα στη σωστή στάθµη ή για την επίτευξη των κλίσεων απορροής υδάτων. Η τσιµεντοκονία δυνατόν να κατασκευασθεί για να σχηµατισθεί µονολιθική κατασκευή και κατασκευή µε ή χωρίς συνάφεια. 1.3 Σχετικά Πρότυπα 1.4 Υποβολές ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1:2000:, Τσιµέντο. Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συµµόρφωσης για τα κοινά τσιµέντα. ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2:2001: Πρόσθετα σκυροδεµάτων. Ορισµοί, απαιτήσεις, συµµόρφωση, σήµανση και επισήµανση. ΕΛΟΤ 408 Θραυστά αδρανή δια συνήθη σκυροδέµατα ΕΝ 12620:2002: Αδρανή σκυροδεµάτων ΕΛΟΤ 345 : Το ύδωρ αναµίξεως και συντηρήσεως σκυροδέµατος ΕΝ 1008:2002: Νερό ανάµιξης σκυροδέµατος - Προδιαγραφή για δειγµατοληψία, έλεγχο και αξιολόγηση της καταλληλότητας του νερού ΚΤΣ-97: Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος - ΦΕΚ 315/Β/ Σελίδα 8 α ό 16

9 Κάθε υλικό θα εγκρίνεται µέσω αντίστοιχων Φύλλων Υποβολής Υλικών (ΦΥΥ). Κάθε ΦΥΥ θα περιέχει, ως ελάχιστον: εδοµένα προϊόντος του κατασκευαστή σχετικά µε το υλικό ή το προϊόν. Απαιτούνται εκθέσεις δοκιµών για να αποδειχθεί η συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις αντοχής αυτών των προδιαγραφών. Πιστοποιητικό κατασκευαστή για την ανταπόκριση του υλικού ή του προϊόντος στις πρότυπες απαιτήσεις. Εκθέσεις δοκιµής υλικού για µίγµατα κονιαµάτων ΕΚΤΕΛΕΣΗ 2.1 Επίβλεψη εργασίας Η επίβλεψη των εργασιών κονιαµάτων στα εργοτάξια θα εκτελείται από έµπειρο εργοδηγό, µε προηγούµενη παρόµοια εµπειρία σε τουλάχιστον ένα εργοτάξιο. 2.2 Υλικά και εξοπλισµός Ικριώµατα Όπου απαιτείται, θα χορηγούνται επαρκή ικριώµατα για να χρησιµοποιηθούν από τους εργάτες σε όλες τις στάθµες και ύψη Παρασκευή κονιαµάτων και τσιµεντοκονιών Θα χρησιµοποιείται κινητός µείκτης σκυροδέµατος, εκτός αν χορηγούνται κονιάµατα και τσιµεντοκονιάµατα έτοιµα από εργοστάσιο παρασκευής σκυροδέµατος. Τα συστατικά θα έχουν αναλογίες κατ όγκον, χρησιµοποιώντας συσκευές µέτρησης γνωστού όγκου µε διαδοχικές υποδιαιρέσεις παρόµοιων αναλογιών. Νερό θα προστίθεται σε αρκετή ποσότητα αλλά όχι περισσότερο από αυτό που προσδιορίζεται στην αναλογία νερού/τσιµέντου για την παρασκευή κονιάµατος ή τσιµεντοκονιάµατος σε πυκνότητα που να δουλεύεται. 3...ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 3.1 Υλικά Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για την παρασκευή κονιάµατος και τσιµεντοκονίας θα αποθηκεύονται καταλλήλως και θα προστατεύονται ώστε να αποφεύγεται ύγρανση, φθορά ή ανάµειξη µε χώµα και άλλα ξένα υλικά. Η θερµοκρασία περιβάλλοντος κατά την κατασκευή θα είναι µεταξύ +5 ο C και +38 ο C. 3.2 Εξοπλισµός και εργαλεία Σελίδα 9 α ό 16

10 3.3 Εργασία AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο εξοπλισµός και τα εργαλεία που θα χρησιµοποιηθούν για τις εργασίες κονιαµάτων, επιχρισµάτων και τσιµεντοκονιαµάτων θα διατηρούνται καθαρά και σε καλή κατάσταση. Θα αποφεύγεται κάθε δραστηριότητα δίπλα σε φρέσκες εργασίες τοιχοποιίας που θα προκαλέσει βλάβη σ αυτές τις εργασίες. Η συντήρηση θα εκτελείται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής. Προτού να ξεκινήσουν πάλι εργασίες όλες τα χαλαρά τµήµατα και µη συγκολληµένα κονιάµατα θα αποµακρύνονται και θα καθαρίζονται οι εκτεθειµένες επιφάνειες πριν την ύγρανση. 3.4 Κατασκευή Τσιµεντοκονιών Τα δάπεδα που κατασκευάζονται από τσιµεντοκονιάµατα θα γίνουν σε στάδια, ως εξής: Η εργασία θα οργανωθεί ώστε το τσιµεντοκονιάµα να διαστρώνεται σε υπόβαθρο που είναι σε καλή κατάσταση, καθαρό και απαλλαγµένο από υπολείµµατα υλικών άλλων εργασιών και από άλλα ανεπιθύµητα υλικά. Οι επιφάνειες θα καταβρέχονται καταλλήλως ακριβώς πριν την εφαρµογή της τσιµεντοκονίας Συγκολλητικό υλικό θα χρησιµοποιείται εφόσον όλες οι γραπτές συστάσεις του κατασκευαστή τηρούνται όπως εγκρίθηκαν µέσω των σχετικών Υποβολών Υλικών. Η τσιµεντοκονία θα απλώνεται σε τµήµατα που δεν υπερβαίνουν, κατά το δυνατό και πρακτικό, τα 10m 2 και µε το προβλεπόµενο πάχος. Η τσιµεντοκονία θα απλώνεται ως τις γραµµές τελειώµατος και θα έρχεται στη στάθµη και/ή στην κλίση της µε ξύλινη ή σιδερένια σανίδα επιπέδωσης ώστε να προκύπτει οµαλή πυκνή επιφάνεια. Οι άκρες τελειώµατος θα προστατεύονται µε ξύλινα στοιχεία. Θα διαµορφωθούν αρµοί ελέγχου και/ή θα κοπούν ως το απαιτούµενο πλάτος, όχι λιγότερο από 2mm πλάτος και βάθος όσο το πάχος της τσιµεντοκονίας, εκτός αν προδιαγράφεται αλλιώς. Συντήρηση της υγρασίας θα πραγµατοποιείται µε λεπτό ψεκασµό όχι λιγότερο από µια φορά την ηµέρα κατά τις πρώτες τέσσερις ηµέρες. Θα χρησιµοποιηθεί συνήθης χειροκίνητος εξοπλισµός ψεκασµού. Εάν η εργασία γίνεται υπαίθρια, η περίοδος συντήρησης θα επεκταθεί στις 7 ηµέρες. 3.5 Γενικές ανοχές Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σε κατακορυφότητα, ευθυγράµµιση και επιπεδότητα εντός των ακολούθων ορίων, εκτός εάν γίνει διαφορετικά αποδεκτό εγγράφως από την Επίβλεψη. Σελίδα 10 α ό 16

11 ΕΠΙΠΕ ΟΤΗΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΣ AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Η τελική στάθµη δεν θα διαφέρει σε κανένα σηµείο από τη θεωρητική γραµµή περισσότερο από 5mm. Με κανόνα 3m, η ανοχή δεν θα είναι περισσότερο από 3mm EΠΙΤΟΠΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Θα εκτελείται συστηµατικός ποιοτικός έλεγχος ώστε να επιβεβαιώνεται ότι όλα τα υλικά έχουν προετοιµαστεί και χρησιµοποιηθεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του κατασκευαστή και ότι όλες οι εργασίες έχουν εκτελεστεί σύµφωνα µε την παρούσα προδιαγραφή. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Οι ακριβείς αναλογίες των υλικών των κονιαµάτων καθορίζονται κάθε φορά από τα αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου και του ΑΤΟΕ. Εάν ο ανάδοχος χωρίς έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας τροποποιήσει τις συµβατικές αναλογίες των κονιαµάτων και εκτελέσει µικρά ή µεγάλα τµήµατα του έργου είν υποχρεωµένος να τα καθαιρέσει εάν η Υπηρεσία τον διατάξει και να τα αποκαταστήσει µε δαπάνη του ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Περιγραφή Εργασίας Οι προδιαγραφές αυτές αφορούν τις απαιτήσεις ποιότητας των µονωτικών υλικών που θα χρησιµοποιηθούν καθώς και την ορθή κατασκευή των εργασιών θερµοµόνωσης. 1.2 Σχετικά Πρότυπα Π. 1/6/79 ΦΕΚ 362 4/7/79 κανονισµός θερµοµόνωσης κτιρίων Πυροσβεστική ιάταξη 3/1981, 3δ/1995. «Πυροπροστασία Κτιρίων» Σελίδα 11 α ό 16

12 DIN 4030/1,2 Assessment of water, soil and gases for their aggressiveness to concrete ΕΛΟΤ ΕΝ Ταξινόµηση δοµικών προϊόντων και στοιχείων σχετικά µε την φωτιά - Μέρος 1: Ταξινόµηση µε τη βοήθεια δεδοµένων από δοκιµές αντίδρασης σε φωτιά DIN 4109 Sound insulation in buildings; requirements and testing) DIN Water-proofing of buildings DIN German construction contract procedures - Part C: General technical specifications for building works - Ventilated curtain walling DIN Contract procedures for building works - Part C: General technical specifications for building works; Sheet metal works DIN Contract procedures for building works - Part C: General technical specifications for building works; Water-proofing works DIN18338 (German construction contract procedures - Part C: General technical specifications for building works - Roof covering and roof sealing works) ΕΛΟΤ ΕΝ Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα από εξηλασµένο αφρό πολυστερίνη (XPS) Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΕΝ Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα από ορυκτόµαλλο (MW) - Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας Απαιτήσεις ΕΛΟΤ ΕΝ ISO Συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης - Απαιτήσεις και καθοδήγηση για τη χρήση του ΕΛΟΤ ΕΝ Θερµική απόδοση κτιριακών υλικών και προϊόντων - Προσδιορισµός θερµικής αντίστασης µε τις µεθόδους προστατευµένης θερµικής πλάκας και µέτρησης ροής θερµότητας - Προϊόντα υψηλής και µέσης θερµικής αντίστασης ΕΛΟΤ ΕΝ Θερµική απόδοση κτιριακών υλικών και προϊόντων - Προσδιορισµός θερµικής αντίστασης µε τις µεθόδους προστατευµένης θερµικής πλάκας και µέτρησης ροής θερµότητας - Παχιά προϊόντα υψηλής και µέσης θερµικής αντίστασης ΕΛΟΤ ΕΝ 1602 Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριοδοµικές εφαρµογές - Προσδιορισµός φαινόµενης πυκνότητας Σελίδα 12 α ό 16

13 ΕΛΟΤ ΕΝ 1606 Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριοδοµικές εφαρµογές - Προσδιορισµός του ερπυσµού µετά από θλίψη ΕΛΟΤ ΕΝ Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακές εφαρµογές - Προσδιορισµός της µακροχρόνιας απορρόφησης µε εµβάπτιση ΕΛΟΤ ΕΝ Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακές εφαρµογές - Προσδιορισµός των ιδιοτήτων µετάδοσης των υδρατµών ΕΛΟΤ ΕΝ 826 Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριιακές εφαρµογές - Προσδιορισµός της συµπεριφοράς σε θλίψη ΕΛΟΤ ΕΝ 1426 Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Προσδιορισµός της διείσδυσης µε βελόνα ΕΛΟΤ ΕΝ 1427 Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Προσδιορισµός του σηµείου µαλάκυνσης - Μέθοδος του δαχτυλιδιού 1.3 Υποβολές 2 ΥΛΙΚΑ 2.1 Γενικά Ο Ανάδοχος θα συντάξει και υποβάλλει για έγκριση στην ΣΤΑΣΥ τα Φύλλα Υποβολής Υλικού (ΦΥΥ). Εκτός εάν καθορίζεται άλλως, κάθε υποβολή υλικού θα περιλαµβάνει κατ ελάχιστο τα εξής: Στοιχεία προϊόντων από τον Κατασκευαστή Εγχειρίδιο Εγκατάστασης, συµπεριλαµβανοµένων των εργασιών συντήρησης Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης Πυραντοχή Τα χρησιµοποιούµενα υλικά θα προέρχονται από αναγνωρισµένους οίκους κατασκευής και προµήθειας µε πιστοποιηµένη ενσωµατωµένη διαδικασία ποιοτικού ελέγχου (ΕΛΟΤ EN ISO 9001) και πιστοποιηµένη για φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες παραγωγής και επιπτώσεων στο περιβάλλον µετά την εγκατάσταση (ΕΛΟΤ EN ISO 14001). Ο οίκος προµήθειας και κατασκευής των προϊόντων θα έχει τουλάχιστον δεκαετή εµπειρία στην κατασκευή τέτοιων προϊόντων και θα είναι εφοδιασµένος µε τεστ και πιστοποιητικά για την γήρανση αυτών των προϊόντων µετά την δεκαετή εγκατάσταση. Σελίδα 13 α ό 16

14 2.2 Θερµοµονωτικές Πλάκες Πλάκες αφρώδους εξηλασµένης πολυστερόλης σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ ΕΝ 13164,µε τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: Πυκνότητα κατά ΕΝ Kg / m³ Συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας κατά EN και EN λ=0,034 ΚCal/mhºC στους 10ºC A Αντοχή στη συµπίεση κατά ΕΝ 826 0,2 Ν / mm². Φορτίο σχεδίασης για µικρότερη του 2% παραµόρφωση κατά ΕΝ Ν / mm². Υγροαπορροφητικότητα κατά ΕΝ % κατ όγκο 0,5 max Θερµοκρασιακό συντελεστή γραµµικής διαστολής 0,07 mm/mk Κανένα τριχοειδές αγγείο Αντίσταση διαπερατότητας υδρατµών κατά ΕΝ µ= Όριο µεγίστης θερµοκρασιακής εφαρµογής -50/+75ºC. 3 ΕΚΤΕΛΕΣΗ 3.1 Προετοιµασία Οι εργασίες µονώσεων θα εκτελούνται σε απόλυτα κατάλληλες καιρικές συνθήκες. Εργασίες υπό βροχή δε θα εκτελούνται και εφόσον δεν έχουν αποκατασταθεί οι ορθές για την εφαρµογή θερµοκρασίες του υποστρώµατος. Οι πλάκες θερµοµόνωσης θα είναι απόλυτα στεγνές και προφυλαγµένες µέχρι την ολοκλήρωση της ενσωµάτωσής τους στην κατασκευή. Υπό συνθήκες έντονου ανέµου πρέπει να αποφεύγονται οι εργασίες µονώσεων και επικαλύψεων. Προ της ενάρξεως οποιασδήποτε εργασίας µονώσεως θα επιθεωρηθεί η περιοχή από τον κατασκευαστή τον ανάδοχο του έργου και τα εµπλεκόµενα συνεργεία άλλων ειδικοτήτων. Θα ελεγχθεί η καταλληλότητα συνθηκών, υποστρωµάτων, η ολοκλήρωση των εργασιών Η/Μ εγκαταστάσεων οι οποίες διαπερνούν τις µεµβράνες, η δυνατότητα φλαντζωτών συνδέσεων και η παρουσία του απαραίτητου εξοπλισµού και υλικών για την έναρξη της εργασίας ανάλογα µε τις συνθήκες και σύµφωνα µε τα DIN 18336, 18338, και θα καθορισθεί ο τρόπος της εργασίας. Προ της έναρξης οποιασδήποτε εργασίας θα ελέγχεται κατ αρχήν η επάρκεια και η καταλληλότητα των υλικών. Φθαρµένα ή ακατάλληλα υλικά θα αποµακρύνονται από το έργο. Σελίδα 14 α ό 16

15 Ειδικά τεµάχια, υλικά στήριξης και υλικά προστασίας τοποθετούνται για την επίτευξη συνεχούς και καλότεχνης εργασίας. Στην περιοχή εφαρµογής µεταφέρονται αποκλειστικά τα υλικά εφαρµογής της επόµενης φάσης ώστε να παραµένουν εκτεθειµένες µεγαλύτερες ποσότητες υλικών. Τα υλικά θα είναι αποθηκευµένα σε υπόστεγο χώρο προστατευόµενο από τις καιρικές υπό σωστές συνθήκες θερµοκρασίας ή αερισµού σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των υλικών µε την ευθύνη του Αναδόχου. Τα υλικά θα είναι προ της εφαρµογής συσκευασµένα µε τις σφραγίδες και τα ενδεικτικά του ποιοτικού ελέγχου ανάλογα µε το είδος και τον τύπο του υλικού και θα υπόκεινται σε έλεγχο από την Επίβλεψη η οποία θα αποµακρύνει υλικά που δεν πληρούν τις προδιαγραφές. 3.2 Εκτέλεση των Εργασιών Γενικά Η εκτέλεση της εργασίας κατά DIN 18195, 18336, και θα γίνεται από απόλυτα εξειδικευµένο και εκπαιδευµένο προσωπικό το οποίο θα έχει υποβληθεί από τον Ανάδοχο του έργου στην επίβλεψη και θα έχει εγκριθεί. Μη εξειδικευµένο ή µη εγκεκριµένο προσωπικό θα αποµακρύνεται από το έργο. Το προσωπικό θα είναι εφοδιασµένο µε τον απαραίτητο εξοπλισµό ασφαλείας, προστατευτικά γυαλιά µάσκες όπου χρειάζεται, κράνη, γάντια και αρβύλες και µε όλο τον απαραίτητο µηχανικό εξοπλισµό και εξαρτήµατα για καλότεχνη, ασφαλή και ταχεία ολοκλήρωση της εργασίας καθώς και για την διενέργεια εργοταξιακών ελέγχων. Η εργασία θα εκτελείται σε ολοκληρωµένες φάσεις ώστε να αποφεύγονται βλάβες ή κακοτεχνίες στις ενώσεις των υλικών. Οι προηγούµενες φάσεις της εργασίας θα προστατεύονται από φθορές µε ευθύνη του κατασκευαστή Θερµοµονώσεις ωµάτων Οι εφαρµογή των πλακών θα γίνει σε καθαρό, στεγνό και λείο υπόστρωµα. Οι πλάκες θα τοποθετούνται µε µετατεθειµένους αρµού, συγκολλούµενες µε ελαφρά πίεση τόσο µεταξύ τους όσο και µε το υπόστρωµα µε ελαφρά πίεση. Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται στην τήρηση των εργοστασιακά προδιαµορφωµένων ρύσεων προς τους αποδέκτες και η αυστηρή τήρηση των οδηγιών και υποδείξεων του προµηθευτή του υλικού ως προς την σειρά εκτέλεσης της εργασίας και των απαιτουµένων διαµορφώσεων επί των πλακών για την εγκατάσταση των κεφαλών των υδροροών. 4 ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΣ Σελίδα 15 α ό 16

16 Κάθε ολοκληρωµένο τµήµα της εργασίας θα ελέγχεται και θα επιθεωρείται κατά DIN 18185/3 και αποµακρύνονται ρετάλια ή άχρηστα για την επόµενη φάση υλικά. Οι εργασίες κάθε φάσης θα εκτελούνται σε καθαρές επιφάνειες. Κάθε ολοκληρωµένη φάση της εργασίας (δηµιουργία κλίσεων, φράγµα υδρατµών, θερµοµόνωση) θα ελέγχεται και θα παραλαµβάνεται χωριστά από την επίβλεψη. Μετά από αυτή την πιστοποίηση ο κατασκευαστής θα προχωρεί στην εκτέλεση της επόµενης φάσης. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΥΟ ΣΧΕ ΙΑ Σελίδα 16 α ό 16

17

18

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:11195 Ηµεροµηνία:18.6.2014 Πληροφορίες:. Ζαφαράνα Τηλέφωνο: 214-4141207 E-mail: dzafarana@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια Υδραυλικών Υλικών και διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού Αριθ. Πρωτ.:11366 Ηµεροµηνία:10/6/2015 Πληροφορίες: Χ.Πανταζή Τηλέφωνο: 214-414-1365 E-mail: cpantazi@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ o Οικοδοµικών εργασιών o Ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών o ΠΙΝΑΚΑΣ Κατάργησης Προδιαγραφών και αντικατάστασης µε ΕΤΕΠ Εγκυκλίου 26/2012 «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 03-06-02-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. 03 οµικές εργασίες κτιρίων 06 Μονώσεις 02 Θερµοµονώσεις 01 Θερµοµονώσεις δωµάτων

ΠΕΤΕΠ 03-06-02-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. 03 οµικές εργασίες κτιρίων 06 Μονώσεις 02 Θερµοµονώσεις 01 Θερµοµονώσεις δωµάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 03-06-02-01 03 οµικές εργασίες κτιρίων 06 Μονώσεις 02 Θερµοµονώσεις 01 Θερµοµονώσεις δωµάτων Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

TS.DOC / 02-12 / 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

TS.DOC / 02-12 / 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 01. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 3 02. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ... 10 03. TΟΙΧΟ ΟΜΕΣ... 16 04. ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ... 26 05. ΣΙ ΕΡΕΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ... 44

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 26 Ταχ. Κώδικας: 632 00, Ν. ΜΟΥ ΑΝΙΑ ΤΗΛ: 23733-50220 FAX: 23730-65792 ΕΡΓΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΝΜ/123546/73123/934 Ηµ/νία: 11/05/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΝΜ/123546/73123/934 Ηµ/νία: 11/05/2015 ΑΔΑ: ΩΓΝΖ465ΦΘ3-ΝΚΕ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.11 15:50:23 EEST Reason: Location: Athens Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΝΜ/123546/73123/934

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ «Εγκατάσταση επεξεργασίας και έργα διάθεσης λυµάτων ονούσας (Ν2200)» 2.204.000,00 ευρώ Απρίλιος 2013 K:\N2200\cons\tefhi\MAPS.doc N2200/5245 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 4029 Ηµεροµηνία : 21.3.2013

Αριθ. Πρωτ. : 4029 Ηµεροµηνία : 21.3.2013 Α Α: ΒΕ ΖΟΡΛΟ-ΘΤΦ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 05 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 20-32483-7 FAX: 20-3223935

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 03-06-02-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 03-06-02-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 03-06-02-02 03 οµικές εργασίες κτιρίων 06 Τοιχοδοµές 02 Θερµοµονώσεις 02 Θερµοµονώσεις εξωτερικών τοίχων Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: 45.000,00 Ευρώ Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: 45.000,00 Ευρώ Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745,.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141369 FAX: 210-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :312 Ηµεροµηνία :08/01/2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214 414 1339

Αριθ. Πρωτ. :312 Ηµεροµηνία :08/01/2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214 414 1339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :9723 Ηµεροµηνία :25.05.2015

Αριθ. Πρωτ. :9723 Ηµεροµηνία :25.05.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ. ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 01 Κατασκευές από Σκυρόδεµα 01 Παραγωγή και ιάστρωση Σκυροδέµατος 01 Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέµατος 00 Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :5282 Ηµεροµηνία :18.03.2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο :214-4141339

Αριθ. Πρωτ. :5282 Ηµεροµηνία :18.03.2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο :214-4141339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214-4141369 & 214-4141138 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-02-03 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 02 Στρώσεις έδρασης οδοστρωµάτων από σταθεροποιηµένα εδαφικά υλικά 03 Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 414 1171 FAX: 210-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 30402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2009-12-23 ICS: 93.010 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC TECHNICAL SPECIFICATION Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος Concrete

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-17-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 17 Οδοστρωσία από τσιµεντόδετο ανακυκλωµένο µίγµα φρεζαρισµένων ασφαλτικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τµήµα 1 Τµήµα 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β10 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :13788 Ηµεροµηνία :22/07/2014

Αριθ. Πρωτ. :13788 Ηµεροµηνία :22/07/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ : 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 210-3248311-17 FAX : 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΠΡΑΞΗ:

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΠΡΑΞΗ: ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Αρ.Μελέτης : 14/2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 6731 Ηµεροµηνία :09.04.2015

Αριθ. Πρωτ. : 6731 Ηµεροµηνία :09.04.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ ΚΑΙ Α ΤΗΣ Γ.Γ.Α. & Ν.Π. ΣΤΗ MΥΤΙΛΗΝΗ /νση: Προγρ/των, Μελ.

Διαβάστε περισσότερα