Απόφαση (ΦΕΚ 1893/Β/ )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απόφαση 12179 (ΦΕΚ 1893/Β/11-07-2014)"

Transcript

1 Απόφαση (ΦΕΚ 1893/Β/ ) Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου Έχοντας υπόψη: Ι. Τις διατάξεις: Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ 1. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (Α' 68), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδίως των άρθρων 1, 2 και 7 παρ. 4 αυτού. 2. Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α' 112). 3. Του άρθρου 2 του Ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ» (Α' 102), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Π.Δ. 73/2011 (Α' 178). 4. Του Άρθρου Έκτου, παρ. 4 του Ν. 3839/2010 «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια - Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (Α' 51). 5. Των άρθρων 28 παρ. 1 και 52 παρ. 1, καθώς και του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, o οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 98), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Του Π.Δ. 258/1993 «Περί Οργανισμού της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης» (Α' Διορθ. Σφαλμ. Α' 122), όπως έχει διαδοχικά τροποποιηθεί με το Π.Δ. 171/1994 «Τροποποίηση του Οργανισμού της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης» (Α' 108), με το Π.Δ. 137/1996 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της» (Α' 107), με το Π.Δ. 163/1997 «Για την οργάνωση, διάρθρωση και λειτουργία της Δ/νσης Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ) του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, τη στελέχωσή της και τα ειδικά προσόντα του προσωπικού της» (Α' 144), με το Π.Δ. 82/1998 «Τροποποίηση Π.Δ. υπ' αριθ. 137/1996 Σύσταση Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της» (Α' 74), με το Π.Δ. 11/2003 «Τροποποίηση του Οργανισμού του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης» (Α' 7), με το Ν. 3166/2003 «Οργάνωση και λειτουργία των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και ρυθμίσεις για τον ευρύτερο τομέα των μέσων ενημέρωσης» (Α' 178), με το Π.Δ. 23/2004 «Τροποποίηση Οργανισμού του Υπουργείου Τύπου και ΜΜΕ και αναδιοργάνωση Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης» (Α' 16) και με το Π.Δ. 122/2009 «Μεταφορά κενών οργανικών θέσεων μόνιμου

2 προσωπικού του Κλάδου ΔΕ2 Δακτυλογράφων-Στενοδακτυλογράφων της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας - Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης του Υπουργείου Εσωτερικών στους Κλάδους ΠΕ1 Διοικητικός, ΠΕ4 Μεταφραστών-Διερμηνέων και ΔΕ15 Τεχνικός» (Α' 153). 7. Του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α' 221), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 8. Του άρθρου 5 του Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (Α' Διορθ. Σφαλμ. Α' 154) 9. Των άρθρων 1 και 2 του Π.Δ. 73/2011 (Α' 178) «Μετονομασία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, ανακατανομή των υπαγομένων σε αυτές υπηρεσιών, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού στον Πρωθυπουργό, σύσταση Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και ρύθμιση άλλων συναφών θεμάτων» (Α' 178). 10. Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α' 141). 11. Του Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 134). 12. Της υπ' αριθ. Υ462/ απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων της Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, Σοφίας Βούλτεψη» (Β' 1634). ΙΙ. Το Υπηρεσιακό Σημείωμα αριθ. 68/ της Δ/νσης Εποπτείας Εντύπων και Επαγγελματικών Οργανώσεων. ΙΙΙ. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Ορίζουμε ότι οι παρακάτω εφημερίδες έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν σε καταχωρίσεις δημοσιεύσεων της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 3548/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΑΓΡΙΝΙΟ

3 ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΡΓΟΣ ΑΡΓΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΗΧΩ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ ΜΑΧΗΤΗΣ ΑΡΤΑ ΑΡΤΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΙΓΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΠΡΩΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΠΑΤΡΑ ΑΙΓΙΟ ΠΑΤΡΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΩΡΑ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΘΗΒΑ

4 ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΚΥΤΑΛΗ ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΘΗΒΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΩΙΝΗ ΓΡΕΒΕΝΑ ΓΡΕΒΕΝΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ Η ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΡΟΔΟΣ ΡΟΔΟΣ ΡΟΔΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Η ΓΝΩΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑ

5 ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΗΜΕΡΑ ΤΣΗ ΖΑΚΥΘΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΡΜΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΑΤΡΙΣ ΠΥΡΓΟΣ ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΑΟΣ ΒΕΡΟΙΑ ΒΕΡΟΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ ΠΑΤΡΙΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

6 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΣ Σ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΟΓΟΥ ΕΝΗΜΕΡΟΣ Η ΕΒΔΟΜΗ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΤΗΣ Σ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΛΗΘΕΙΑ Η ΓΝΩΜΗ Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΝΕΟΣ ΑΓΩΝ ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ

7 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Η ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΗΜΕΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΘΑΡΡΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ

8 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΡΟΣ ΝΑΞΟΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΠΑΡΤΗ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΣΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΜΠΡΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ Ο ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΒΟΛΟΣ

9 Η ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΝΕΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΒΟΛΟΣ ΒΟΛΟΣ ΒΟΛΟΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΘΑΡΡΟΣ ΦΩΝΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΜΠΡΟΣ ΘΡΑΚΗ ΜΑΧΗΤΗΣ ΞΑΝΘΗNEWS ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΤΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

10 ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ ΠΙΕΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Η ΠΡΕΒΕΖΑ ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΡΕΒΕΖΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ ΡΕΘΥΜΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΧΡΟΝΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΣΕΡΡΩΝ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΣΕΡΡΑΙΚΟΝ ΘΑΡΡΟΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΕΣ ΣΕΡΡΕΣ ΣΕΡΡΕΣ ΣΕΡΡΕΣ ΣΕΡΡΕΣ

11 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ ΛΑΜΙΑ ΛΑΜΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑ ΦΛΩΡΙΝΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΥΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ ΧΑΝΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

12 ΠΟΛΙΤΗΣ ΧΙΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΘΡΙΑΣΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙ Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΔΗΜΟΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΙΧΜΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΓΕΓΟΝΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΜΠΡΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΜΑΧΗΤΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΑΛΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟ ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΡΓΟΣ

13 ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΑΜΒΡΑΚΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΑΡΤΑ ΑΡΤΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΑΧΑ'ΙΑΣ Η ΓΝΩΜΗ ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΙΓΙΟ ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΙΑΒΗΜΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΛΟΓΟΣ Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΜΑΧΗΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΑ ΓΡΕΒΕΝΑ ΓΡΕΒΕΝΑ ΓΡΕΒΕΝΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΡΑΜΑ

14 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝ ΔΡΑΜΑ ΨΙΘΥΡΟΙ PRESS ΔΡΑΜΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΓΝΩΜΗ ΡΟΔΟΣ Η ΔΡΑΣΙΣ ΡΟΔΟΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΩΣ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΣ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΩ ΚΩΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΜΕΘΟΡΙΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟΨΗ ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑ ΒΕΡΟΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΝΕΑ ΝΑΟΥΣΑ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

15 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΑΡΑΣ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΜΟΙΡΕΣ ΜΟΙΡΕΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΙΤΑΝΗ ΤΟΛΜΗ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΔΟΣΗ 7 ΗΜΕΡΕΣ Η ΕΡΕΥΝΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΝΟΜΟΣ Σ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΙΑΤΙΚΗ ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΞΥΡΑΦΙ ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ

16 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Η ΑΛΗΘΕΙΑ Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΝΕΟΣ ΑΓΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΝΗ ΕΣΤΙΑ ΣΕΝΤΡΑ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΜΑΧΗΤΗΣ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

17 ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΡΟΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΝΕΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΗΤΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑ ΛΕΥΚΑΔΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΒΟΛΟΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

18 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΟΛΜΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΕΔΕΣΣΑΪΚΗ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΛΛΑ NEWS ΕΔΕΣΣΑ ΠΕΛΛΑ ΠΕΛΛΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΕΜΝΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ GUNDEM ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

19 ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ ΣΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΑΜΟΣ ΣΑΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΑ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΗ ΝΙΓΡΙΤΑ ΝΙΓΡΙΤΑ ΝΙΓΡΙΤΑ ΣΕΡΡΕΣ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΗΧΩ ΦΛΩΡΙΝΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ ΦΩΚΙΚΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΑΜΦΙΣΣΑ ΑΜΦΙΣΣΑ

20 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΚΙΣΑΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΧΙΩΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΧΙΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΜΟΝΙΟΝ ΒΗΜΑ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΙΓΑΛΕΩ-Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΛΛΗΝΗ ΕΒΔΟΜΗ ΠΑΛΛΗΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΓΑΡΩΝ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΡΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΟΡΩΠΙ ΖΩ ΣΤΗΝ ΙΩΝΙΑ-ΕΔΩ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Η ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟ Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑ

21 ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΝΕΑ ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ ΠΑΛΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙ ΠΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑ ΜΕΡΕΣ ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΧΤΥΠΟΣ Ν.ΙΩΝΙΑ Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 2 Ιουλίου 2014 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1893 11 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχια κών και τοπικών εφημερίδων που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7959 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 412 22 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση των προθεσμιών υποβολής των καταστά σεων των έγγραφων συμφωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Eθνική Nοµοθεσία 16.

Eθνική Nοµοθεσία 16. Eθνική Nοµοθεσία 16. Απόφαση 15.5.2003 «Ηµερήσιες επαρχιακές εφηµερίδες, οι οποίες έχουν το δικαίωµα να καταχωρούν κρατικές δηµοσιεύσεις, προσκλήσεις Γενικών Συνελεύσεων Α.Ε. και ισολογισµούς Α.Ε.-Ε.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 69 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθ. 0 Τροποποίηση της υπ αριθμ./0 Ανακοίνωσης του Υπουργού Διοικητικς Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο νικς Διακυβέρνησης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 59 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4 6 Φεβρουαρίου 04 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. πρωτ. 90 Αριθ. ανακοίνωσης 9/04 Ανακοίνωση για τους υπαλλήλους των Δήμων ειδικό τητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2526 23 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση για τους υπαλλήλους των Δήμων που ανήκαν στους κλάδους ΠΕ, TE

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.04 12:19:53 EET Reason: Location: Athens Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16.1.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 23/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12349 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 23/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12349 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 23/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12349 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 49536 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 Προς: (Όπως Πίνακας Αποδεκτών) Κοιν.: (1) Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Χρήστο Φώλια Μεσογείων 119 115 26, Αθήνα (2) Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Γεώργιο

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα)

Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα) Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα) Δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες άνω των 345 σε ογκώδη/βαριά προϊόντα Νομός-Πόλη Κόστος Νομός Αιτωλοακαρνανίας Αγρίνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Ιουλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 34705 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40141 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2710 24 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες για τη χορήγηση της απαλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών,

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Αθήνα 26 Αυγούστου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 38528 Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υφυπουργός Εσωτερικών

ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υφυπουργός Εσωτερικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ Αριθ. πρωτ.: 45750 Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδ.: 101 83 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ8ΟΞ7Μ-ΗΒ5 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΥΕ & ΒΥΕ 6 ΗΣ ΥΠΕ ΚΑΙ ΑΥΕ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2 Ης ΥΠΕ

ΑΔΑ: ΒΙΦ8ΟΞ7Μ-ΗΒ5 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΥΕ & ΒΥΕ 6 ΗΣ ΥΠΕ ΚΑΙ ΑΥΕ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2 Ης ΥΠΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΥΕ & ΒΥΕ 6 ΗΣ ΥΠΕ ΚΑΙ ΑΥΕ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2 Ης ΥΠΕ Αθήνα 16.5.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚ/ΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Αθήνα 21 Μαρτίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 13760 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση :Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Σε τι μπορεί να βοηθήσει η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Σε τι μπορεί να βοηθήσει η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Τι είναι η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Αναρωτήθηκες ποτέ αν έχει ενδιαφέρον να ασχοληθείς επαγγελματικά με τις τέχνες; Αν θα ήθελες να γίνεις έμπορος ή δικηγόρος; Αν είσαι αρκετά υπομονετικός να δουλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α ).

2. Τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αθήνα 17 Ιουλίου 2013 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7 Νοεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 43414 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 326 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προ σωπικού στις Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 19 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 19493 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μειονοτικών Σχολείων FΑΧ: 210 3442334 1) Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έδρες τους 2) Το Ι.Τ.Υ.Ε.

Μειονοτικών Σχολείων FΑΧ: 210 3442334 1) Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έδρες τους 2) Το Ι.Τ.Υ.Ε. ΑΔΑ: ΒΛ1Φ9-Κ4Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 22-11-2013 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα