ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ (I)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ (I)"

Transcript

1 ΠΛΗΘΤΜΙΑΚΟ ΕΛΕΓΥΟ ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ ΜΕ ΑΡΥΙΚΗ ΕΞΕΣΑΗ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΕΤΗ ΣΟΤ HPV DNA ΜΕ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ Cobas 4800 Ε ΤΓΚΡΙΗ ΜΕ ΣΟ ΣΕΣΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ» - ΠΡΟΔΡΟΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Καηζακα γθαο Σ 1, Υαηδεζηακαηι νπ Κ 1, Θενδσξι δεο Θσκ. 2, Καινγηαλλι δεο Ι 1, Μαζνυ ξα 1, σηεξηα δεο Α 1, Λνπθο πνπινο Α 1, Ρνυ ζζνο Γ 1, Μπο λε Α 3, θεληε ξε Α 3, Σδαξηδα Δ 3, Βεληδε ινο Ι 4, Ακπιηαλι ηεο Ι 4, Αγγειι δνπ 4, Σδειειι δνπ Μ 1, Α γγνπ Φ 1, Γηαιειη Β 1, Παζραιι δνπ Μ 1, Σδη θα 1, Αξθνπδε ιε Δ 1, Σζηξε ιε Δ 1, Ισαλλι δνπ Δ 1, Μνζρα θε Β 1, α θθνπ Κ 2, Κπξηαθι λε Γ 2, Κι ηζνπ Α 1, Σαξιαηδη ο Β 5, Παπαληθνια νπ Α 5, εβαζηηα δνπ Π 6, Αζαλαζι νπ Δ 6, Σζηβι θε Α 5, Καπια λεο Κ 7, Γεζηνυ λε Υ 8, Σζαξνυ ραο Γ 8, Αληζαθιη ο Α 9, Ρνδνια θεο Α 9, πκηαθα θε Η 10, Καζζα λνο Γ 11, Κνιηο πνπινο Γ 11, Καξαθι ηζνο Π 12, Μεζζη λεο Ι 13, Γαπο ληε Α 13, Νε πθα Υ 14, Γεθαβα ιαο Γ 15, Αλησλα θεο Γ 15, Μηραη ι Γ 15, θο πα Υ 16, Λπκπε ξεο Β 17, Κνπηια θε Ν 17, Γξα ςαο Ξ 17, Παληι δνπ Α 18, Κσλζηαληηλι δεο Θενρ. 19, Κσλζηαληηλι δεο Θ. 20, Aγνξαζηο ο Θ 1 1. Ννζνθ. Ιππνθξα ηεην Θεζζαινλι θεο, Γ, Β, Γ Μ-Γ Κιηληθε ο ΑΠΘ, 2. Κε ληξν Οηθ. Πξνγξακκαηηζκνυ 3. Κπηηαξνινγηθο Δξγαζηη ξην, 4.Παζνινγναλαηνκηθο Δξγαζηη ξην, 5. Ννζνθ. Παπαγεσξγι νπ Θεζζαινλι θεο, Α Μ-Γ Κιηληθη ΑΠΘ, 6. Κπηηαξνινγηθο Δξγαζηη ξην, 7. Ννζνθ. Θεαγε λεην Θεζζαινλι θεο, Γπλ. Κιηληθη, 8. Κπηηαξνινγηθο Δξγαζηη ξην, 9. Ννζνθ. Αιεμα λδξα, Α Μ-Γ Κιηληθη ΔΚΠΑ, 10. Κπηηαξνινγηθο Δξγαζηη ξην, 11. Ννζνθ. Αηηηθο, Γ Μ- Γ Κιηληθη ΔΚΠΑ, 12. Κπηηαξνινγηθο Δξγαζηη ξην, 13. Παλεπηζηεκηαθο Ννζνθ. Λα ξηζαο, Μ-Γ Κιηληθη, 14. Κπηηαξνινγηθο Δξγαζηη ξην, 15. Παλεπηζηεκηαθο Ννζνθ. Παηξω λ, Μ-Γ Κιηληθη, 16. Κπηηαξνινγηθο Δξγαζηη ξην, 17. Παλεπηζηεκηαθο Ννζνθ. Αιεμ/πνιεο, Μ-Γ Κιηληθη, 18. Κπηηαξνινγηθο Δξγαζηη ξην, 19. Πεξηθεξ. Δξγαζηη ξην Γεκο ζηαο Τγει αο Αλαη. Μαθεδνλι αο-θξα θεο, Αιεμ/πνιε, 20. Δξγαζηη ξην Τγηεηλη ο θαη Πξνζηαζι αο Πεξηβα ιινληνο, Γεκνθξ. Παλεπηζηη κην Θξα θεο

2 ΚΟΠΟ-ΣΟΥΟ θνπόο ηεο παξνύζαο κειέηεο είλαη λα εμεηαζηεί ε απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ε αθξίβεηα ηνπ ζπζηήκαηνο COBAS 4800, Roche, σο αξρηθήο (πξώηεο γξακκήο - primary) εμέηαζεο ζηνλ πιεζπζκηαθό έιεγρν γπλαηθώλ γηα ηελ πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο Ο ηειηθόο ζηόρνο πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία, κέζα από ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο, λέσλ αιγνξίζκσλ πιεζπζκηαθνύ ειέγρνπ θαη ηελ ζύγθξηζε θαη αμηνιόγεζή ηνπο κε θξηηήξηα απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη θόζηνπο

3 ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ (I) Οη γπλαίθεο εηω λ πνπ πξνζέξρνληαη γηα ηαθηηθό πιεζπζκηαθό έιεγρν γηα θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ελεκεξώλνληαη γηα ην ζθεπηηθό θαη ην ζθνπό ηεο κειέηεο θαη δίλνπλ ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζή ηνπο γηα λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζηελ κειέηε. ε θάζε γύξν screening ζπιιέγεηαη πιηθό από ηνλ έμσ- θαη ελδνηξάρειν θαη ηνπο θνιπηθνύο ζόινπο θάζε γπλαίθαο κε ηελ εηδηθή ςήθηξα ελ είδεη «ηξίαηλαο» («Cervex Brush») θαη ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη θπηηαξνινγηθόο έιεγρνο κε θπηηαξνινγι α «πγξη ο θα ζεο». Κιάζκα ηνπ ζπιιεγόκελνπ πιηθνύ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ζπλέρεηα κε ζθνπό ηελ αλίρλεπζε ηνπ γνληδηώκαηνο ηνπ ηνύ ησλ αλζξσπίλσλ ζεισκάησλ (HPV DNA testing) κε ρξήζε ηνπ ζπζηη καηνο Cobas 4800 ηεο Roche.

4 ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ (ΙΙ) Γπλαίθεο κε αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζην HPV DNA test θαη ηελ θπηηαξνινγία επαλεμεηάδνληαη κεηά από 3 έηε. Οη γπλαίθεο πνπ βξίζθνληαη ζεηηθέο είηε ζηελ θπηηαξνινγηθή εμέηαζε ( ASCUS) είηε ζην HPV DNA test ππνβάιινληαη ζε θνιπνζθόπεζε ζην Εμσηεξηθό Ιαηξείν Κνιπνζθόπεζεο ηεο εθάζηνηε Μ/Γ Κιηληθήο από εμεηδηθεπκέλν ζηελ θνιπνζθόπεζε ηαηξό. Επί κε θπζηνινγηθώλ θνιπνζθνπηθώλ επξεκάησλ, δει. επί ππάξμεσο ειαθξνύ ή ζνβαξνύ βαζκνύ παζνινγηθώλ θνιπνζθνπηθώλ αιινηώζεσλ ιακβάλνληαη πνιιαπιέο ζεκεηαθέο βηνςίεο από ην παζνινγηθό ηξαρειηθό επηζήιην. Εθόζνλ ε θνιπνζθόπεζε είλαη αξλεηηθή (δει. κε επξήκαηα εληόο θπζηνινγηθώλ νξίσλ) (24), νη γπλαίθεο ππνβάιινληαη μαλά ζε HPV DNA test θαη θπηηαξνινγηθή εμέηαζε ζε 1 έηνο. Καηά ηελ εμέηαζε απηή κεηά 1 έηνο, αλ ην HPV DNA testing θαη ε θπηηαξνινγηθή εμέηαζε απνβνύλ αξλεηηθά ν επαλέιεγρνο γίλεηαη ζε 3 έηε, ελώ εάλ θάπνηα από ηηο εμεηάζεηο απηέο είλαη ζεηηθή ζα δηελεξγείηαη θνιπνζθόπεζε/βηνςία όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο.

5 ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ

6 ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ Κύεζε Τζηεξεθηνκία Θεξαπεία γηα CIN ηελ ηειεπηαία 5εηία πκβαηηθή θπηηαξνινγία.

7 ΚΤΣΣΑΡΟΛΟΓΙΑ Η ιήςε πιηθνύ γίλεηαη από ηνλ έμσ- θαη ελδνηξάρειν θαη ηνπο θνιπηθνύο ζόινπο κε ηελ εηδηθή ςήθηξα ελ είδεη «ηξίαηλαο» («Cervex Brush»). Μεηά ηε ιήςε ηνπ πιηθνύ ε ςήθηξα ηνπνζεηείηαη απεπζείαο ζην δηάιπκα ζπιινγήο (cobas PCR Cell Collection Media η δηα ιπκα ΣhinPrep η δηα ιπκα BD SurePathTM). Σν θηαιίδην θιείλεηαη εξκεηηθά θαη επηθνιιάηαη πξνηππσκέλνο γξακκσηόο θώδηθαο (Barcode) γηα ηαπηνπνίεζε ηνπ δείγκαηνο. Έλα θιάζκα ηνπ πιηθνύ ηνπ θηαιηδίνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θπηηαξνινγηθή εμέηαζε βάζεη ηεο δηαδηθαζία ηεο θπηηαξνινγίαο «πγξήο θάζεο». Η ηαμηλόκεζε ησλ θπηηαξνινγηθώλ απνηειεζκάησλ γίλεηαη ζύκθσλα κε ηελ νδεγία ηεο Bethesda 1991 (TBS 1991). Θεηηθά, θαη άξα θξηηήξην γηα θνιπνζθόπεζε, ζα ζεσξνύληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ ηαμηλνκνύληαη σο ASCUS η θαη ρεηξο ηεξα ( ASCUS).

8 HPV DNA TESTING Σν ππόινηπν (απαξαι ηεηνο εια ρηζηνο ο γθνο ζην θηαιι δην κεηα ηελ ιη ςε ηνπ θια ζκαηνο γηα ηελ θπηηαξνινγηθε εμε ηαζε πξε πεη λα ει λαη 5ml) κεηαθέξεηαη ζε ζεξκνθξαζία 2-30 βαζκώλ Κειζίνπ ζην εξγαζηήξην όπνπ πξαγκαηνπνηείηε ην ΗPV DNA testing κε ην ζύζηεκα Cobas 4800 ηεο Roche (Αιεμαλδξνυ πνιε). H εμέηαζε ησλ θπηηαξνινγηθώλ επηρξηζκάησλ γίλεηαη ζηα αληίζηνηρα θπηηαξνινγηθά εξγαζηήξηα ησλ λνζνθνκείσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε κειέηε θαηά ηε ζπλήζε πξαθηηθή. Οη θπηηαξνιο γνη δελ έρνπλ γλώζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ HPV DNA testing,νύηε νη κνξηαθνι βηνιο γνη έρνπλ γλώζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο θπηηαξνινγίαο.

9 ΚΟΛΠΟΚΟΠΗΗ Γπλαίθεο πνπ αλεπξίζθνληαη ζεηηθε ο ζην HPV DNA test ή ζηελ θπηηαξνινγηθή εμέηαζε ( ASCUS) ππνβάιινληαη ζε θνιπνζθόπεζε από εμεηδηθεπκέλν θνιπνζθόπν, ν νπνίνο γλσξίδεη ην απνηέιεζκα ηεο θπηηαξνινγηθήο εμέηαζεο αιιά όρη ηνπ HPV DNA test. εκεηαθέο βηνςίεο ιακβάλνληαη από όιεο ηηο ειαθξνύ ή ζνβαξνύ βαζκνύ παζνινγηθέο πεξηνρέο ηνπ ηξαρειηθνύ επηζειίνπ. Σν απνηέιεζκα ηεο θνιπνζθόπεζεο βαζκνινγείηαη κε ηε κέζνδν ASSIST (Agorastos et al. 2009).

10

11 ΙΣΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΣΑΗ ε πεξίπησζε πνπ ε βηνςία δείμεη επξήκαηα εληόο θπζηνινγηθω λ νξι σλ,επαλεμεηάδεηαη ε γπλαίθα ζε 1 έηνο. ε πεξίπησζε πνπ ε βηνςία δείμεη βιάβε CIN 1,επαλεμεηάδεηαη ε γπλαίθα ζε 6 κήλεο. ε πεξίπησζε πνπ ε βηνςία δείμεη βιάβε CIN2 νη γπλαίθεο ππνβάιινληαη ζε ρεηξνπξγηθή αθαίξεζε ηεο παζνινγηθήο πεξηνρήο, ζπλήζσο κε ειεθηξνδηαζεξκηθή αγθύιε. Σν ηειηθό ηζηνινγηθό απνηέιεζκα ηνπ θώλνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ηζηνινγηθό ραξαθηεξηζκό απηώλ ησλ βιαβώλ.

12 Η ηζηνινγηθή εμέηαζε γίλεηαη ζηα επηκέξνπο λνζνθνκεία θαη νη Παζνινγναλαηόκνη γλσξίδνπλ ην απνηέιεζκα ηεο θπηηαξνινγηθήο θαη θνιπνζθνπηθήο εμέηαζεο, αιιά ο ρη ην απνηέιεζκα ηνπ HPV DNA test. Σα παζνινγηθά απνηειέζκαηα (CIN θάζε βαζκνύ) επαλεμεηάδνληαη από αλεμάξηεην, εμεηδηθεπκέλν ζηνλ ηνκέα απηό, παζνινγναλαηόκν. Aλ ππάξρεη ζπκθσλία σο πξνο ηελ δηάγλσζε δελ επαλεμεηάδνληαη ηα δείγκαηα. Αλ δελ ππάξρεη ζπκθσλία,επαλεμεηάδνληαη από ηξίην αλεμάξηεην εμεηδηθεπκέλν παζνινγναλαηόκν.

13 ΠΡΟΔΡΟΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ (I) υ λνιν ζπιιερζε λησλ δεηγκα ησλ:2.839 Ννζνθ. Ιππνθξάηεην Θεζ/λίθε Ιαηξ. Οηθ. Πξνγξακκαηηζκνύ Θεζ/λίθε Ννζνθ. Θεαγέλεην Θεζ/λίθε Ννζνθ. Παπαγεσξγίνπ Θεζ/λίθε Παλεπ. Ννζνθ. Λάξηζα Παλεπ. Ννζνθ. Πάηξα Ννζνθ. Aηηηθό Noζνθ. Αιεμάλδξα Παλεπ. Ννζνθ. Αιεμαλδξνύπνιε

14 ΠΡΟΔΡΟΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ (II) HPV DNA testing: ΤΝΟΛΟ ΗPV (+) %

15 ΠΡΟΔΡΟΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ (III) Pap test ΤΝΟΛΟ ASCUS % LGSIL % HGSIL 8 0.3%

16 ΠΡΟΔΡΟΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ (IV) Κνιπνζθνπη ζεηο: = Βηνςι εο: = CIN 1 9 CIN 2+

17 ΙΣΟΛΟΓΙΚΗ ΔΞΔΣΑΗ 22 CIN 1 9 CIN 2+ ΚΤΣΣΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΞΔΣΑΗ 11 ΑΡΝΗΣΙΚΑ 2 ASCUS 6 LGSIL 3 HGSIL 5 ΑΡΝΗΤΙΚΑ 1 LGSIL* 3 HGSIL HPV DNA TESTING 1 AΡΝΗΣΙΚΟ 20 ΘΕΣΙΚΑ ΟΛΑ ΘΕΣΙΚΑ *Ιζηολ. CIN3!

18 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Ι Σα απνηειέζκαηα είλαη πξόδξνκα θαη δελ κπνξεί θαλείο λα βγάιεη ζαθή και ηελικά ζπκπεξάζκαηα. Φαίλνληαη ζαθή δείγκαηα ππεξνρήο ηνπ HPV DNA testing με ηο ζύζηημα Cobas 4800 έλαληη ηνπ ηεζη Παπανικολάος υρ ππορ ηην ανίσνεςζη γςναικών με ςτηλόβαθμη αλλοίυζη ηπασήλος (ςτηλόηεπη εςαιζθηζία, ςτηλόηεπη απνηηική ππογνυζηική αξία). Ωρ ππορ ηιρ σαμηλού βαθμού αλλοιώζειρ (CIN 1), η θεηική ππογνυζηική αξία ηος HPV DNA testing με ηο ζύζηημα Cobas 4800 είναι σαμηλόηεπη από ηην ανηίζηοιση ηος ηεζη Παπανικολάος.

19 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΙΙ Ο επηπνιαζκόο ηνπ ηνύ είλαη θαηά ηη πςειόηεξνο από ηνλ αλαθεξόκελν ζηηο ανηίζηοισερ κειέηεο από ηελ Ν. Επξώπε θαη ηε Ειιάδα. Το ποζοζηό ησλ πςειόβαζκσλ δπζπιαζηώλ (CIN 2+) είλαη ζρεηηθά κηθξόο, αν και δεν έσει ζςμπληπυθεί ο έλεγσορ ζε όλα ηα κένηπα.

20 Α ΔΤΥΑΡΙΣΩ!!!

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Gardasil, ελέζηκν ελαηώξεκα. Δκβόιην ηνπ Ηνύ ησλ Αλζξώπηλσλ Θεισκάησλ [Σύπνη 6, 11, 16, 18] (Αλαζπλδπαζκέλν,

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο.

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εηδηθεπκέλνη Ιαηξνί Κπηηαξνιόγνη Έθδνζε 0.3 Εξγαζηήξην Δηαγλσζηηθήο Κπηηαξνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

HPV ινίκσμε: κηα λέα επηδεκία; Δπηδεκηνινγηθόο θόξηνο ηνπ ηνύ HPV

HPV ινίκσμε: κηα λέα επηδεκία; Δπηδεκηνινγηθόο θόξηνο ηνπ ηνύ HPV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΟΤ ΙΟΤ ΣΩΝ ΘΗΛΩΜΑΣΩΝ 5η Σύνοδος HPV ινίκσμε: κηα λέα επηδεκία; Δπηδεκηνινγηθόο θόξηνο ηνπ ηνύ HPV Σωκράτης Καταφσγιώτης Βιολόγος Μοριακός Ιολόγος Δξγαζηήξην Μνξηαθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΚΡΟΤΜΑΣΧΝ ΤΠΟ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΓΙΑ ΓΡΙΠΗ Οκτώβριος 2013

ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΚΡΟΤΜΑΣΧΝ ΤΠΟ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΓΙΑ ΓΡΙΠΗ Οκτώβριος 2013 ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΚΡΟΤΜΑΣΧΝ ΤΠΟ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΓΙΑ ΓΡΙΠΗ Οκτώβριος 2013 Δπγαζηηπιακή διάγνυζη γπίπηρ δεν απαιηείηαι για ηην σοπήγηζη ανηιφικήρ θεπαπείαρ, ηδηαίηεξα θαηά ηελ πεξίνδν απμεκέλεο δξαζηεξηόηεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Καηεςθςνηήπιερ οδηγίερ για ηη διάγνυζη ηηρ HIV λοίμυξηρ ζε κλινικά και μη κλινικά πλαίζια

Καηεςθςνηήπιερ οδηγίερ για ηη διάγνυζη ηηρ HIV λοίμυξηρ ζε κλινικά και μη κλινικά πλαίζια ΓΡΑΦΔΙΟ HIV/AIDS ΛΟΙΜΧΞΗ ΚΑΙ ΔΞΟΤΑΛΙΚΧ ΜΔΣΑΓΙΓΟΜΔΝΧΝ ΝΟΗΜΑΣΧΝ Καηεςθςνηήπιερ οδηγίερ για ηη διάγνυζη ηηρ HIV λοίμυξηρ ζε κλινικά και μη κλινικά πλαίζια Με τη σσνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Ανακάλςτη ηος ηεζη-παπανικολάος

Ανακάλςτη ηος ηεζη-παπανικολάος Ανακάλςτη ηος ηεζη-παπανικολάος 20 νο αηώλαο : Καξθίλνο ηξαρήινπ κήηξαο Έηνο : 1950 Επαλαζηαηηθή Αλαθάιπςε ηνπ ηεζη-παπαληθνιάνπ Πξν ηνπ 1950 Δελ ππήξρε ηξόπνο δηάγλσζεο ησλ πξνθαξθηληθώλ ζηαδίσλ Η δηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

HPV REVIEW. Γειεγεώξνγινπ Δ., Ταβεξλαξάθεο Γ., Φξηζηόπνπινο Π., Σαιάθνο Ν., Παπαδηάο Κ,

HPV REVIEW. Γειεγεώξνγινπ Δ., Ταβεξλαξάθεο Γ., Φξηζηόπνπινο Π., Σαιάθνο Ν., Παπαδηάο Κ, HPV REVIEW 1 Γειεγεώξνγινπ Δ., Ταβεξλαξάθεο Γ., Φξηζηόπνπινο Π., Σαιάθνο Ν., Παπαδηάο Κ, Κξεαηζάο Γ. O ηφο ησλ αλζξσπίλσλ ζεισκάησλ (ΖPV), είλαη έλαο ζεμνπαιηθά κεηαδηδφκελνο ηφο, απνηεινχκελνο απφ δηπιή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΕΝΝΗΣΙΚΟ ΤΠΕΡΗΥΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ

ΠΡΟΓΕΝΝΗΣΙΚΟ ΤΠΕΡΗΥΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ ΠΡΟΓΕΝΝΗΣΙΚΟ ΤΠΕΡΗΥΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ ΔΗΜΗΣΡΗ ΜΠΟΣΗ Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγίαο Β Μαηεπηηθή & Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή Ιαηξηθήο Σρνιήο ΔΚΠΑ, Αξεηαίεην Ννζνθνκείν Η ππεξερνγξαθία είλαη κία πξνζθνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ: ΑΝ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΗΛΗΠΠΟ ΓΟΤΡΕΖ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα γηα ηελ Αμηνιόγεζε Παξακέηξσλ Τγείαο ζε Άηνκα ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλόηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ

Έξεπλα γηα ηελ Αμηνιόγεζε Παξακέηξσλ Τγείαο ζε Άηνκα ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλόηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Έξεπλα γηα ηελ Αμηνιόγεζε Παξακέηξσλ Τγείαο ζε Άηνκα ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλόηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ Τπεύζπλνο Έξεπλαο: Μηράιεο Κξαζηάο, PhD Δθπόλεζε Δπηζηεκνληθήο Έξεπλαο: Μάξηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο.. Ση είλαη ε νζηενπόξωζε; Η νζηενπόξσζε ( νζηά + πώξνη ) απνηειεί κία λόζν ζηελ νπνία ηα θόθαια γίλνληαη αδύλακα θαη εκθαλίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύρνο 7 ν - Άξζξν 2.1 ε

Τεύρνο 7 ν - Άξζξν 2.1 ε Τεύρνο 7 ν - Άξζξν 2.1 ε ΘΕΜΑΣΑ CDC, 2010. ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΕ ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΑ ΕΞΟΤΑΛΙΚΩ ΜΕΣΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΗΜΑΣΑ Μεηάθξαζε-επηκέιεηα: Τζίληνπ Μαγδαιελή* Ιαηξηθή Σρνιή Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. *Editor

Διαβάστε περισσότερα

HPV και Δέπμα. Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο. Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ

HPV και Δέπμα. Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο. Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ HPV και Δέπμα Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά HPV - Μεηαδίδνληαη εύθνια - Πξνζβάιινπλ δέξκα θαη βιελλνγόλνπο κε

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 3 ν

Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 3 ν Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 3 ν ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΦΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ Πηγή: Κένηρο Ελέγτοσ και Πρόληυης Νοζημάηφν (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.).

Διαβάστε περισσότερα

Παξνρέο Κάξηαο Μetropolitan

Παξνρέο Κάξηαο Μetropolitan Παξνρέο Κάξηαο Μetropolitan Δφρεάν ηαηξηθέο επηζθέςεηο γηα θάζε θάηνρν, εηεζίσο ζε ηαηξνύο επηκειεηέο ηνπ Ννζνθνκείνπ καο. Οη επηζθέςεηο αθνξνύλ προγραμμαηιζμένες ιαηρικές κλινικές επιζκέυεις θαη γίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δβδοκαδηαία Έθζεζε Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες ηες Γρίπες 26 Απρηιίοσ 2012

Δβδοκαδηαία Έθζεζε Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες ηες Γρίπες 26 Απρηιίοσ 2012 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ Δβδοκαδηαία Έθζεζε Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες ηες Γρίπες 26 Απρηιίοσ 2012 Καηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, γίλεηαη εβδνκαδηαία αλαθεθαιαίσζε

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση κακοηθών εξεργασιών του μαστού με υπέρηχους

Διερεύνηση κακοηθών εξεργασιών του μαστού με υπέρηχους Γ. Κυρόπουλος - Διερεύνηση κακοηθών εξεργασιών του μαστού με υπέρηχους 33 Διερεύνηση κακοηθών εξεργασιών του μαστού με υπέρηχους Γεώργιος Κυρόπουλος Ακτινολόγος, Αλεξάνδρεια Ημαθίας Σήκεξα δνύκε κηα λέα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΤΙΜΩΝ

ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΤΙΜΩΝ Τπεύζπλνο: Γειεγηάλλεο Αιέμαλδξνο Καύζηκα ηεο ειιεληθήο αγνξάο ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ηελ Διιάδα δηαηίζεληαη ηξία είδε βελδίλεο θαη δπν είδε πεηξειαίνπ. Ζ βελδίλε δηαθξίλεηαη ζε απιή ακόιπβδε (95 νθηαλίσλ),

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠ ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Οκαδνπνίεζε θαη Γηαρσξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ. H επηινγή αλαιύζεσλ ANOVA ζην ζηαηηζηηθό παθέην MINITAB

ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ. H επηινγή αλαιύζεσλ ANOVA ζην ζηαηηζηηθό παθέην MINITAB ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ Μέρξη ηώξα όηαλ ζπγθξίλακε κέζεο ηηκέο είρακε λα ζπγθξίλνπκε κηα κέζε ηηκή κε έλα ζηαζεξό αξηζκό ή δύν κέζεο ηηκέο κεηαμύ ηνπο. Πνιιέο θνξέο όκσο ζηελ ζηαηηζηηθή πξέπεη λα ζπγθξίλνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Απόιαπζε ηνλ ήιην κε πξνζηαζία Μάζε πώο κπνξείο λα κεηώζεηο ηνλ θίλδπλν γηα θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ

ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ρνιή Δπηζηεκψλ Τγείαο Σκήκα Ιαηξηθήο Οπξνινγηθή Κιηληθή Γηεπζπληήο: Καζεγεηήο Πέηξνο Πεξηκέλεο Π.Μ..: Κιηληθέο θαη Δξγαζηεξηαθέο Δηδηθφηεηεο ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Ζ ΔΠΗΠΣΧΖ ΣΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΩΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΩΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Ο θαξθίλνο ηνπ πξνζηάηε, αλ δηαγλσζηεί έγθαηξα, κπνξεί λα ζεξαπεπηεί ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΩΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΗΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΗ. Πποοπίζεται για: ΔΞΔΤΑΣΖ ΑΣΘΔΝΟΥΣ. ύνταξη: FOOT LEVELERS EMPLOYEE ACCOUNT 518 POCAHONTAS AVENUE ROANOKE, VA 24012 5403450008

ΕΤΡΗΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΗ. Πποοπίζεται για: ΔΞΔΤΑΣΖ ΑΣΘΔΝΟΥΣ. ύνταξη: FOOT LEVELERS EMPLOYEE ACCOUNT 518 POCAHONTAS AVENUE ROANOKE, VA 24012 5403450008 ΕΤΡΗΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΗ Πποοπίζεται για: ΔΞΔΤΑΣΖ ΑΣΘΔΝΟΥΣ ύνταξη: FOOT LEVELERS EMPLOYEE ACCOUNT 518 POCAHONTAS AVENUE ROANOKE, VA 24012 5403450008 Ημεπομηνία: Όλνκα: Ζκεξνκελία γέλλεζεο: Ύςνο: Βάξνο: Φύιν: Ζκεξνκελία

Διαβάστε περισσότερα