ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗΣ Ή ΚΑΤΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΙΒΑ ΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗΣ Ή ΚΑΤΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΙΒΑ ΑΣ"

Transcript

1 Στην προκειµένη περίπτωση, µια φυγοκεντρική αντλία ωθεί το υγρό να περάσει µέσα από τους σωλήνες µε ταχύτητες από 2 µέχρι 6 m/s. Στους σωλήνες υπάρχει επαρκές υδροστατικό ύψος, ώστε να µην συµβεί βρασµός του υγρού µέσα στους σωλήνες. Αυτό σηµαίνει ότι το υγρό γίνεται υπέρθερµο, καθώς το υδροστατικό ύψος ελαττώνεται κατά την διάρκεια της ανοδικής ροής του µέσα στον εναλλάκτη. Στην είσοδο του θαλάµου διαχωρισµού (έξοδος από εναλλάκτη) το υγρό εξατµίζεται ακαριαία λόγω εκτόνωσης και µετατρέπεται σε µίγµα ατµού και υγρού. Το µίγµα προσκρούει κατά την είσοδο του στον διαχωριστή πάνω σε µια πλάκα που λέγεται ανακλαστήρας, οπότε το υγρό πέφτει στον πυθµένα του θαλάµου του διαχωριστή και από εκεί παραλαµβάνεται από την φυγοκεντρική αντλία και ωθείται προς τους σωλήνες του εναλλάκτη, ώστε να επαναληφθεί η διαδροµή που ακολουθήθηκε προηγουµένως. Ο παραγόµενος ατµός εξέρχεται από την κορυφή του διαχωριστή και οδηγείται προς τον ψυκτήρα προκειµένου να συµπυκνωθεί. Μέρος του υγρού αποµακρύνεται συνεχώς από την βάση του διαχωριστή ως συµπυκνωµένο προϊόν. Λόγω των υψηλών ταχυτήτων ροής του προς συµπύκνωση υγρού σε αυτόν τον τύπο συµπυκνωτή, ο χρόνος παραµονής του υγρού στους θερµαινόµενους σωλήνες είναι της τάξης των λίγων δευτερολέπτων, γι αυτό και ο τύπος αυτός κρίνεται κατάλληλος για την συµπύκνωση µετρίως ευαίσθητων υγρών, όπως επίσης και εκείνων που έχουν την τάση να προκαλούν αφρισµό. ΕΞ.5.3 ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗΣ Ή ΚΑΤΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΙΒΑ ΑΣ Για εξαιρετικά θερµοευαίσθητα υγρά, οι προαναφερθέντες τύποι συµπυκνωτών δεν θεωρούνται ως είναι οι πλέον κατάλληλοι, γιατί τόσο στην περίπτωση των συµπυκνωτών µε φυσική κυκλοφορία, όσο και στην περίπτωση των συµπυκνωτών µε εξαναγκασµένη κυκλοφορία, οι απαιτούµενοι- για την επίτευξη του επιθυµητού βαθµού συµπύκνωσης- χρόνοι παραµονής του προϊόντος σε αυτούς είναι πολύ µεγάλοι. Όλοι οι παραπάνω τύποι ανήκουν στην κατηγορία των συµπυκνωτών πολλαπλών διαδροµών, δηλαδή το προϊόν εξαναγκάζεται να περάσει πολλάκις από την θερµαινόµενη ζώνη (σωλήνες εναλλάκτη), γεγονός που οδηγεί αναπόφευκτα στην υποβάθµιση των ποιοτικών του χαρακτηριστικών εξαιτίας της παρατεταµένης θέρµανσης, ακόµη κι αν αυτή διεξάγεται υπό ελαττωµένη πίεση (κενό) σε σχετικά χαµηλή θερµοκρασία ( C). Γι αυτόν τον λόγο, στην περίπτωση των συγκεκριµένων προϊόντων, χρησιµοποιούνται συµπυκνωτές απλής διαδροµής, στους οποίους το υγρό διέρχεται από τον εναλλάκτη µια και µόνο φορά που είναι αρκετή για την συµπύκνωσή του στον επιθυµητό βαθµό. Ο τύπος αυτός αποτελείται από έναν εναλλάκτη µε κατακόρυφους επιµήκεις σωλήνες ύψους από 4 µέχρι 12 m και διαµέτρου 2.5 µέχρι 5 cm (Σχήµα ΕΞ-5α και ΕΞ-5β). Το προς συµπύκνωση υγρό εισέρχεται κατόπιν προθέρµανσης στο σύστηµα των σωλήνων από την βάση του. Για µικρή απόσταση το υγρό συνεχώς θερµαινόµενο ρέει ακολουθώντας ανοδική πορεία υπό την µορφή υµένα, που καλύπτει το εσωτερικό τοίχωµα του σωλήνα, έως ότου αρχίσει ο βρασµός του, οπότε οι δηµιουργούµενες φυσαλίδες αυξάνουν την ταχύτητα του υγρού και τον ρυθµό µετάδοσης θερµότητας. Το υµένιο του ολοένα συµπυκνούµενου υγρού αναρριχάται ταχύτατα στο τοίχωµα των σωλήνων, το οποίο θερµαίνεται από τον συµπυκνούµενο ατµό που κυκλοφορεί από την εξωτερική πλευρά των σωλήνων. Το µίγµα του συµπυκνούµενου υγρού και του παραγόµενου ατµού εισέρχεται στον διαχωριστή, όπου και διαχωρίζεται. Ο ατµός οδηγείται προς υγροποίηση και το υγρό συλλέγεται στην βάση του διαχωριστή και είτε αποµακρύνεται από τον συµπυκνωτή ως έχει, είτε οδηγείται σε δεύτερο συµπυκνωτή για περαιτέρω συµπύκνωση. Ο τύπος αυτός ονοµάζεται συµπυκνωτής ανερχόµενης στιβάδας (ascending-film evaporators). Κατά παρόµοιο τρόπο λειτουργεί και ο συµπυκνωτής κατερχόµενης στιβάδας (falling-film evaporators), µε την διαφορά ότι το προς συµπύκνωση υγρό εισέρχεται στους σωλήνες από την κορυφή τους και εξέρχεται από την βάση τους ως µίγµα συµπυκνούµενου υγρού παραγόµενου ατµού, οπότε και εισέρχεται στον διαχωριστή που βρίσκεται συνδεδεµένος στην βάση του εναλλάκτη. Οι επιτυγχανόµενες ταχύτητες ροής είναι πολύ υψηλές, δεν υπάρχει υδροστατικό ύψος και εφόσον υπάρχουν διάτρητες πλάκες που βοηθούν το υγρό τροφοδοσίας να κατανεµηθεί οµοιόµορφα σε κάθε σωλήνα, ώστε να κατέλθει υπό την µορφή υµενίου, οι ρυθµοί εξάτµισης του υγρού είναι 8

2 πολύ µεγάλοι για ελάχιστο χρόνο παραµονής. Επιπροσθέτως ο συµπυκνωτής λειτουργεί υπό συνθήκες κενού, η συµπύκνωση συντελείται σε θερµοκρασίες µέχρι και 40 0 C χαµηλότερες. Ο τύπος αυτός συµπυκνωτή θεωρείται ο πλέον ιδανικός για την συµπύκνωση των πιο θερµοευαίσθητων υγρών. Σχήµα ΕΞ-5. (α) Συµπυκνωτής ανερχόµενης στιβάδας και (β) Συµπυκνωτής κατερχόµενης στιβάδας Συχνά χρησιµοποιείται σύστηµα των δύο τύπων συµπυκνωτών, δηλαδή το υγρό τροφοδοσίας προσυµπυκνώνεται σε συµπυκνωτή ανερχόµενης στιβάδας και έπειτα η συµπύκνωση µέχρι τον επιθυµητό βαθµό του παραγόµενου υψηλού ιξώδους υγρού ολοκληρώνεται σε συµπυκνωτή κατερχόµενης στιβάδας. ΕΞ.5.4 ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ ΑΝΑ ΕΥΟΜΕΝΗΣ ΣΤΙΒΑ ΑΣ Η κυριότερη αντίσταση στην µετάδοση θερµότητας από τον ατµό στο ζέον υγρό σε έναν συµπυκνωτή προέρχεται από το υγρό. Κάθε µέθοδος που ελαττώνει την αντίσταση αυτή, βελτιώνει την θερµική µεταφορά. Στους συµπυκνωτές εξαναγκασµένης κυκλοφορίας η ταχύτητα του υγρού είναι µεγάλη, η ροή του τυρβώδης και ως εκ τούτου ο ρυθµός µετάδοσης θερµότητας αντιστοιχεί σε µεγάλες τιµές. Ένας άλλος τρόπος για να αυξηθεί η στροβίλωση κατά την ροή του υγρού είναι η µηχανική ανάδευση του υγρού υµενίου, µέθοδος που εφαρµόζεται στον τύπο του συµπυκνωτή αναδευόµενης στιβάδας (Σχήµα ΕΞ-6). Πρόκειται για έναν τροποποιηµένο συµπυκνωτή κατερχόµενης στιβάδας µε έναν µόνο διπλότοιχο σωλήνα, που περιέχει έναν αναδευτήρα αποτελούµενο από έναν κεντρικό άξονα (ρότορας), ο οποίος φέρει πτερύγια σε όλο το µήκος 9

3 του. Το προς συµπύκνωση υγρό εισέρχεται από την κορυφή του σωλήνα και, µε την βοήθεια των περιστρεφόµενων πτερυγίων, απλώνεται σε ολόκληρη την θερµαινόµενη εσωτερική επιφάνεια αποκτώντας την µορφή πολύ λεπτού και εξαιρετικά τυρβώδους υµενίου. Το δηµιουργούµενο µίγµα του συµπυκνούµενου υγρού και του παραγόµενου ατµού εξέρχεται από το κάτω µέρος του σωλήνα κατευθυνόµενο προς τον διαχωριστή, όπου και συναντά κατά την είσοδο του τον ανακλαστήρα. Το υγρό χάνει την κινητική του ενέργεια και πέφτει στην βάση του διαχωριστή, ενώ ο ατµός εξέρχεται από το άνω µέρος και οδηγείται στον ψυκτήρα για υγροποίηση. Το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα αυτού του συµπυκνωτή είναι η επίτευξη πολύ υψηλών ρυθµών µετάδοσης θερµότητας µε ιξώδη υλικά, που µπορεί να έχουν τιµή ιξώδους ακόµη και 100 Pa s στην θερµοκρασία συµπύκνωσης. Γι αυτόν τον λόγο κρίνεται κατάλληλος για την συµπύκνωση θερµοευαίσθητων προϊόντων υψηλού ιξώδους, όπως επί παραδείγµατι της ζελατίνης. Ως µειονεκτήµατα του συγκεκριµένου τύπου συµπυκνωτή αναφέρονται τα ακόλουθα: το υψηλό κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης (λόγω των πολλών κινητών µερών του) και η µικρή του χωρητικότητα, καθότι αποτελείται από έναν µόνο σωλήνα, σε αντίθεση µε τους άλλους τύπους που διαθέτουν πολλούς σωλήνες. ΕΞ.5.5 ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ ΠΛΑΚΩΝ Αρκετοί κατασκευαστές εναλλακτών θερµότητας έχουν επιµεληθεί τον σχεδιασµό και την κατασκευή συµπυκνωτών παρόµοιων µε τους εναλλάκτες πλακών, οι οποίοι διαφέρουν ως προς το γεγονός ότι τα διάκενα µεταξύ των πλακών είναι κάπως µεγαλύτερα στην περίπτωση του συµπυκνωτή για να επιτρέπεται η αποδέσµευση του παραγόµενου ατµού. Ο τύπος αυτός χρησιµοποιεί την αρχή της ανερχόµενης και κατερχόµενης στιβάδας. Οι πλάκες είναι τοποθετηµένες κατά τρόπο τέτοιο, ώστε να αποτελούν οµάδες τεσσάρων πλακών η κάθε µία. Ο ατµός θέρµανσης συµπυκνώνεται στα διάκενα των πλακών 4-1 και 2-3. Το προθερµαινόµενο υγρό βράζει στην επιφάνεια των πλακών, ανερχόµενο υπό µορφή υµενίου στο διάκενο των πλακών 1-2 και κατερχόµενο, επίσης υπό µορφή υµενίου, στο διάκενο 3-4. Ο αριθµός τέτοιων οµάδων σε έναν συµπυκνωτή ποικίλει ανάλογα µε το έργο που προορίζεται να χρησιµοποιηθεί. Το µίγµα του συµπυκνωµένου υγρού και του παραγόµενου ατµού, κατά την έξοδο του από το σύστηµα των πλακών, εισέρχεται σε διαχωριστή, όπου και διαχωρίζεται. Λόγω των υψηλών ταχυτήτων ροής των υγρών, οι ρυθµοί µετάδοσης θερµότητας είναι επίσης πολύ υψηλοί και γι αυτόν τον λόγο ο τύπος αυτός είναι χρήσιµος για την συµπύκνωση θερµοευαίσθητων υλικών. Ένα άλλο πλεονέκτηµά του είναι ότι καταλαµβάνει σχετικά µικρό χώρο. ΕΞ.5.6 ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ Σε όλους τους τύπους συµπυκνωτών που αναφέρθηκαν παραπάνω η θερµαινόµενη επιφάνεια είναι στατική. Παράδειγµα συµπυκνωτή µε περιστρεφόµενη επιφάνεια θέρµανσης αποτελεί ο φυγοκεντρικός συµπυκνωτής (centrifugal evaporator), που απεικονίζεται στο σχήµα ΕΞ-7. Ο εν λόγω συµπυκνωτής αποτελείται από ένα κέλυφος που περιέχει θερµαινόµενους δίσκους σχήµατος κόλουρου κώνου, που είναι τοποθετηµένοι ο ένας πάνω στον άλλο και περιστρέφονται µε την βοήθεια ενός κεντρικού άξονα στον οποίο είναι προσαρτηµένοι. Λόγω της επίδρασης της φυγόκεντρου δύναµης, το υγρό τροφοδοσίας δηµιουργεί λεπτές στιβάδες στα διάκενα µεταξύ των δίσκων που έχουν πάχος mm. Ο χρόνος παραµονής του προϊόντος είναι πολύ µικρός και ο τύπος αυτός ενδείκνυται για την συµπύκνωση θερµοευαίσθητων υγρών πολύ µεγάλου ιξώδους (µέχρι και 100 Pa s). Το µεγάλο του µειονέκτηµα αποτελεί το γεγονός ότι προϋποθέτει µεγάλο κόστος αγοράς σε συνδυασµό µε την σχετικά µικρή χωρητικότητα του. ΕΞ.5.7 ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗΣ ΣΕΡΠΑΝΤΙΝΑΣ Στον παρόντα τύπο ο ατµός θέρµανσης συµπυκνώνεται µέσα σε ελικοειδούς σχήµατος 10

4 σερπαντίνα που περιστρέφεται µέσα στην µάζα του προς συµπύκνωση υγρού (Σχήµα ΕΞ-8). Με αυτόν τον τρόπο το υγρό αναδεύεται έντονα και, λόγω της έντονης στροβίλωσης, οι επιτυγχανόµενοι ρυθµοί µετάδοσης θερµότητας είναι πολύ υψηλοί, ειδικά για υγρά µικρού ή µεσαίου ιξώδους. Επιχειρώντας µια σύνδεση της θεωρίας µε την εφαρµογή στον τοµέα της βιοµηχανικής παραγωγής, κρίνεται σκόπιµο να αναφερθεί ότι ο τύπος αυτός χρησιµοποιήθηκε ευρύτατα για την συµπύκνωση του τοµατοχυµού, αποσκοπώντας στην παραλαβή τοµατοπολτού διπλής και τριπλής συµπύκνωσης. Η απόδοση του συµπυκνωτή περιστρεφόµενης σερπαντίνας ωστόσο παρουσιάζεται εξαιρετικά µειωµένη κατά την παραγωγή τοµατοπολτού τριπλής συµπύκνωσης (37% διαλυτά στερεά) λόγω του µεγάλου ιξώδους του τοµατοπολτού αυτού. ΕΞ.5.8 ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Η συµπύκνωση θερµοευαίσθητων υγρών σε θερµοκρασίες χαµηλότερες των 55 0 C οδήγησε στην ανάπτυξη ενός συµπυκνωτή που χρησιµοποιεί τον κύκλο της αντλίας θερµότητας. Σχήµα ΕΞ-6. Συµπυκνωτής αναδευόµενης στιβάδας Σχήµα ΕΞ-7. Φυγοκεντρικός συµπυκνωτής 11

5 Στον τύπο αυτό ένα ψυκτικό αέριο, όπως π.χ. η αµµωνία, συµπυκνώνεται στους σωλήνες του εναλλάκτη και παράγει θερµότητα. Κατόπιν εξατµίζεται στον ψυκτήρα απορροφώντας θερµότητα. Έτσι ούτε ατµός θέρµανσης ούτε νερό ψύξης απαιτούνται. Σηµειώνεται ότι συνήθως η αέρια αµµωνία εξατµίζει το υγρό τροφοδοσίας σε θερµοκρασίες C µε συνακόλουθη συµπύκνωση αυτής. Κατόπιν η υγρή αµµωνία διέρχεται µέσω βαλβίδας εκτόνωσης και ψύχεται σε χαµηλότερη θερµοκρασία. Η ψυχρή, υγρή αµµωνία εισέρχεται στον ψυκτήρα, όπου συµβάλλει στην συµπύκνωση του παραγόµενου και προερχόµενου από τον διαχωριστή ατµού, ενώ λαµβάνει χώρα η ταυτόχρονη εξάτµισή της. Στην συνέχεια διέρχεται από µηχανικό συµπιεστή και εισέρχεται στον εναλλάκτη για να επιτελέσει ξανά την προαναφερθείσα κυκλική διαδικασία. Η παρούσα µέθοδος φαντάζει ιδιαίτερα ελκυστική, εφόσον απαιτείται η πραγµατοποίηση συµπύκνωσης κάτω από συνθήκες που συνδυάζουν την εφαρµογή υψηλού κενού, όσο και πολύ χαµηλών θερµοκρασιών. Η ισχύς που καταναλώνεται φτάνει στους 100 hp ανά 500 kg εξατµιζόµενου νερού. ΕΞ.6 Βοηθητικά Εξαρτήµατα Συµπυκνωτών Επειδή πολλά συστήµατα συµπυκνωτών λειτουργούν υπό ελαττωµένη πίεση, καθίσταται απαραίτητη η χρήση ψυκτήρων συµπύκνωσης του παραγόµενου ατµού και αντλίες κενού ή τσιφάρια. Η ατµόσφαιρα ενός συµπυκνωτή αποτελείται από: Συµπυκνούµενο ατµό. Μη συµπυκνούµενα αέρια, δηλαδή αέρα προερχόµενο από διαρροές στο σύστηµα, ο οποίος εγκλωβίζεται στην µάζα του υγρού τροφοδοσίας. Στους συµπυκνωτές ο ατµός συµπυκνώνεται µε νερό στους ψυκτήρες και ο αέρας απάγεται µε αντλία ή τσιφάρι. Ο ψυκτήρας αποτελείται από µια στήλη, από την κορυφή της οποίας καταιωνίζεται φυσικό νερό, µορφοποιηµένο ως νέφος σταγόνων, που έρχεται σε επαφή µε το µίγµα των προς συµπύκνωση κινούµενων ανοδικά αερίων. Σχήµα ΕΞ-8. Συµπυκνωτής περιστρεφόµενης σερπαντίνας 12

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου 1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου Ο όρος «μη καταστροφική αξιολόγηση» (NDE) περιλαμβάνει πολλές επιμέρους έννοιες που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν διάφορες δραστηριότητες του εν

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1

Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1 Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1 Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας περιλαμβάνονται ο πρόλογος, μια σύντομη ιστορική αναδρομή για την εξέλιξη των μηχανικών διαμορφώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΥΠΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (Cu 2 O)

ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΥΠΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (Cu 2 O) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC 1. ΕΙΣAΓΩΓΗ...1 1.1 Τα συστήµατα HVAC...1 1.2 Βασικά χαρακτηριστικά...2 2. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...5 2.1 Χωρισµός σε θερµικές ζώνες...5 2.2 Μονάδες ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 12: ΧΥΤΕΥΣΗ. Τα μοντέρνα Χυτήρια αποτελούνται από τα ακόλουθα βασικά τμήματα:

ΕΝΟΤΗΤΑ 12: ΧΥΤΕΥΣΗ. Τα μοντέρνα Χυτήρια αποτελούνται από τα ακόλουθα βασικά τμήματα: 131 ΕΝΟΤΗΤΑ 12: ΧΥΤΕΥΣΗ ΣΤΟΧΟΙ: Με τη συμπλήρωση της ύλης της ενότητας αυτής ο μαθητής θα πρέπει να: 1. Ορίζει την έννοια χύτευση. 2. Αναφέρει τα πλεονεκτήματα της διαμόρφωσης μεταλλικών υλικών με τις

Διαβάστε περισσότερα

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ νεση όλα-σε-ένα για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης και ψύξη Βιώσιμες ενεργειακές λύσεις για

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

3 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΠΗΣ

3 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΠΗΣ 3 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΠΗΣ 3.1 Γενικά Τα μεταλλικά φύλλα μπορούν να κοπούν με μια μεγάλη ποικιλία από εργαλεία, όπως ψαλίδια μαχαιρωτά, ψαλίδια με ορθογωνισμένες κοπτικές ακμές, ηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ: ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:> ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΙΕΓΚΙ ΜΠΛΕΝΤΑΡ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΙΟ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ!!!

Ο ΠΙΟ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ!!! Ο ΠΙΟ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ!!! Ο απόλυτος ρυθμιστής ρεύματος! Το μοναδικό με εσωτερική οθόνη Και δυνατότητα ρυθμίσεων εντός οχήματος Μετέτρεψε το αυτοκίνητο σου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ - ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ - ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ - ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140. 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.50 ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Requirements for electrical installations Κλάση τιµολόγησης: 25 ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ 1.1 Εισαγωγή Η επιστήµη των Μικροκυµάτων ξεκίνησε µε την ανάπτυξη του ραντάρ και επεκτάθηκε κατά τη διάρκεια του 2 ου Παγκοσµίου Πολέµου. Η ανακάλυψη των µικροκυµατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΛΕΚΤΟΡΑΣ Π.Δ. 407/80 Σ.Σ.Ε. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Ο «ΑΘΗΝΑ» ΒΑΡΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 71/88 Κανονισµός πυροπροστασίας των κτιρίων. (ΦΕΚ 32/Α/17-2-88) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παράγραφος 4 του Ν.. 8/1973 «Περί Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Η ΕΥΑΘ ΑΕ έχει την ευθύνη για τη Λειτουργία και Συντήρηση των μεγάλων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) του ευρύτερου

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

Η λεκτρικά Κ υκλώµ ατα Μ ετρήσεις

Η λεκτρικά Κ υκλώµ ατα Μ ετρήσεις ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η λεκτρικά Κ υκλώµ ατα Μ ετρήσεις ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σ.Ρ. ΜΕΣΩ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σ.Ρ. ΜΕΣΩ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ 2014 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σ.Ρ. ΜΕΣΩ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ DESIGN AND CONSTRUCTION

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ LASER (PLD) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ LASER (PLD) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (.Π.Μ.Σ) ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ LASER (PLD) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ S.. Φορτίο, q oulomb, Ηλεκτρικό ρεύμα, i Ampére, A Ηλεκτρικό δυναμικό olt, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία;

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; Ορισμοί και πηγές Τα ηλεκτρικά πεδία δημιουργούνται από διαφορές της τάσης: όσο μεγαλύτερη είναι η τάση, τόσο ισχυρότερο είναι το πεδίο που δημιουργείται.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων Τυποποιηµένες µονάδες ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ρούµελης & Aφοι Ντούνα 1 13671 Αχαρναί Αττικής Τηλ (+30) 210 2431111 Fax (+30) 210 2431601 Internet : www.papantonatos.gr E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 10

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 10 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 10 Μέτρηση παροχής αέρα στην εισαγωγή Εμβολοφόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ 1 ΙΑΒΡΩΣΗ ΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΓΕΝΙΚΑ Το αυτοκίνητο τη σηµερινή εποχή αποτελεί ένα σηµαντικό

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΔΠΜΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μιχάλης Σκουμιός Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Σημειώσεις Ρόδος 2012 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάπτυξη της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών ως αυτόνομης επιστημονικής περιοχής διεθνώς,

Διαβάστε περισσότερα

Η θερµότητα και η θερµοκρασία

Η θερµότητα και η θερµοκρασία Η θερµότητα και η θερµοκρασία Επιστηµονικό µέρος Η θερµοκρασία και η θερµότητα Η θερµοκρασία και η θερµότητα αποτελούν δύο βασικές έννοιες Της Φυσικής οι οποίες σχετίζονται µε την έννοια της ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την Φυσική και Φυσιολογία των Καταδύσεων

Σημειώσεις για την Φυσική και Φυσιολογία των Καταδύσεων Νίκος Καρατζάς Κεφάλαιο: Θεωρία Αποσυμπίεσης Μέρος 1 ο Σημειώσεις για την Φυσική και Φυσιολογία των Καταδύσεων Σημειώσεις για την Φυσική και Φυσιολογία των Καταδύσεων Κείμενο: Νίκος Καρατζάς Φωτογραφίες:

Διαβάστε περισσότερα